SPRAWOZDANIE zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji między UE a Republiką Mołdowy dotyczących układu o stowarzyszeniu

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Graham Watson


Procedura : 2011/2079(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0289/2011
Teksty złożone :
A7-0289/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierający zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji między UE a Republiką Mołdowy dotyczących układu o stowarzyszeniu

(2011/2079(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając trwające obecnie negocjacje między UE a Republiką Mołdowy dotyczące układu o stowarzyszeniu,

–   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Republiki Mołdowy, która przyjęła wytyczne negocjacyjne,

–   uwzględniając wytyczne dotyczące negocjacji w sprawie szerokiej i wszechstronnej strefy wolnego handlu z Republiką Mołdowy, przyjęte przez Radę w dniu 20 czerwca 2011 r.,

–   uwzględniając Porozumienie o partnerstwie i współpracy, podpisane dnia 28 listopada 1994 r. przez Republikę Mołdowy i Unię Europejską, które weszło w życie z dniem 1 lipca 1998 r.,

–   uwzględniając protokół do Porozumienia o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Mołdowy w sprawie udziału Republiki Mołdowy we wspólnotowych programach i agencjach,

–   uwzględniając wspólny plan działania UE i Republiki Mołdowy w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, który określa strategiczne cele w oparciu o zobowiązania na rzecz wspólnych wartości oraz skutecznej realizacji reform politycznych, gospodarczych i instytucjonalnych,

–   uwzględniając rozmowy w sprawie wiz między UE a Republiką Mołdowy, które rozpoczęto dnia 15 czerwca 2010 r., oraz plan działań Komisji Europejskiej na rzecz liberalizacji wizowej z dnia 16 grudnia 2010 r.,

–   uwzględniając Wspólną deklarację w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności pomiędzy Unią Europejską a Republiką Mołdowy,

–   uwzględniając sprawozdanie okresowe Komisji Europejskiej dotyczące Republiki Mołdowy przyjęte dnia 25 maja 2011 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych dnia 20 czerwca 2011 r.,

–   uwzględniając wspólny komunikat zatytułowany „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie” z dnia 25 maja 2011 r.,

–   uwzględniając wspólną deklarację przyjętą podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze w dniu 7 maja 2009 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Partnerstwa Wschodniego z dnia 25 października 2010 r.,

–   uwzględniając strategię UE na rzecz regionu Dunaju,

–   uwzględniając pierwszy Raport Komitetu Sterującego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego,

–    uwzględniając rekomendacje Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Republiki Mołdowy, a w szczególności swoje rezolucje z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sytuacji w Republice Mołdowy[1] i z dnia 21 października w sprawie przeprowadzonych reform i rozwoju sytuacji w Republice Mołdowy[2], a także zalecenia komisji współpracy parlamentarnej UE-Republika Mołdowy,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie strategii UE na rzecz regionu Morza Czarnego[3],

–   uwzględniając artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 90 ust. 4 oraz art. 48 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0289/2011),

A.  mając na uwadze, że nowa filozofia europejskiej polityki sąsiedztwa, która zgodnie z zasadą „więcej za większe zaangażowanie” ma na celu priorytetowe traktowanie tych krajów, które najskuteczniej spełniają jej żądania, stwarza Republice Mołdowy szansę na odniesienie sukcesu w ramach polityki UE wobec jej sąsiadów,

B.   mając na uwadze, że Unia Europejska uczyniła prawa człowieka i demokrację głównymi aspektami europejskiej polityki sąsiedztwa,

C.  mając na uwadze, że w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa Partnerstwo Wschodnie stworzyło ważne ramy polityczne dla pogłębienia stosunków, przyspieszenia stowarzyszenia na poziomie politycznym oraz dalszej integracji gospodarczej między UE a Republiką Mołdowy, powiązanych silnymi więzami geograficznymi, historycznymi i kulturowymi, poprzez wspieranie reform politycznych i społeczno-gospodarczych oraz ułatwianie zbliżania się do UE,

D.  mając na uwadze, że Partnerstwo Wschodnie wzmacnia wielostronne relacje między objętymi nim państwami, wspomaga wymianę informacji i doświadczenia w kwestiach transformacji, reform i modernizacji oraz dostarcza Unii Europejskiej dodatkowych instrumentów dla wspierania tych procesów,

E.   mając na uwadze, że Partnerstwo Wschodnie przewiduje wzmocnienie stosunków dwustronnych dzięki nowym układom o stowarzyszeniu, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji i ambicji kraju partnerskiego oraz jego zdolności spełnienia wynikających z takiego układu zobowiązań,

F.   mając na uwadze, że kontakty międzyludzkie są podstawą dla osiągania celów Partnerstwa Wschodniego i będąc świadomym, że nie jest to w pełni możliwe bez liberalizacji reżimu wizowego,

G.  mając na uwadze, że Republika Mołdowy i inne państwa należące do Partnerstwa Wschodniego skorzystają na uprzywilejowanej ofercie UE dotyczącej liberalizacji wizowej w odniesieniu do jej harmonogramu i materii jeszcze przed innymi sąsiadującymi państwami trzecimi;

H.  mając na uwadze, że aktywne zaangażowanie Republiki Mołdowy oraz zobowiązanie do przestrzegania wspólnych wartości i zasad, w tym w zakresie demokracji, praworządności, dobrego zarządzania oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw mniejszości, są konieczne dla kontynuacji procesu oraz dla powodzenia negocjacji i następującej po nich realizacji układu o stowarzyszeniu, który powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości kraju i ma trwały wpływ na jego rozwój,

I.    mając na uwadze, że poprzez pogłębianie stosunków z Republiką Mołdowy UE powinna promować stabilność i budowanie zaufania, w tym poprzez proaktywne zaangażowanie w znalezienie w odpowiednim czasie realnego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu, który jest źródłem niestabilności w regionie,

J.    mając na uwadze, że negocjacje z Republiką Mołdowy w sprawie układu o stowarzyszeniu, jak również rozmowy dotyczące wiz toczą się stałym rytmem i osiągnięto wyraźny postęp, podczas gdy negocjacje w sprawie szerokiej i wszechstronnej strefy wolnego handlu jeszcze się nie rozpoczęły,

1.   w kontekście trwających negocjacji w sprawie zawarcia układu o stowarzyszeniu kieruje do Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) następujące zalecenia:

a)   zaangażowanie UE i trwające negocjacje z Republiką Mołdowy należy oprzeć na zapewnieniu, że europejska perspektywa, w tym art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, która powinna iść w parze z wdrożeniem reform strukturalnych, stanowi zarówno poważną siłę napędową dla wdrażania reform, jak i ważny katalizator społecznego wsparcia dla tych reform;

b)   w stosunkach z Republiką Mołdowy należy stosować zasadę „więcej za większe zaangażowanie” i zasadę zróżnicowania opierające się na indywidualnych zasługach i osiągnięciach na przestrzeni ostatnich dwóch lat historii Republiki Mołdowy;

c)   z zadowoleniem należy przyjąć stabilną i postępującą współpracę ze strony Republiki Mołdowy w ramach trwających negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu, a także w odniesieniu do różnych elementów współpracy, w tym w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, współpracy energetycznej oraz praw człowieka i handlu, która doprowadziła do pomyślnego i terminowego zamknięcia większości rozdziałów procesu negocjacyjnego;

d)   należy podjąć niezbędne działania w celu zagwarantowania, że negocjacje z Republiką Mołdowy będą nadal prowadzone w stałym rytmie, a w tym celu należy zintensyfikować trwały dialog z partiami politycznymi i zachęcić do dialogu między partiami w Republice Mołdowy, mając na uwadze, że stabilność polityczna w państwie ma kluczowe znaczenie dla kontynuacji procesu reform;

e)   należy dopilnować, by umowa o stowarzyszeniu stanowiła kompleksowe i dalekosiężne ramy dla dalszego rozwoju stosunków z Republiką Mołdowy w okresie najbliższych dziesięciu lat;

f)    należy wykorzystać ogromny wpływ wspólnego i skoordynowanego wsparcia państw członkowskich, którego świadectwem są działania Grupy Przyjaciół Republiki Mołdowy;

g)   należy podwoić wysiłki w celu znalezienia trwałego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu, a w tym celu należy przewidzieć aktywniejsze i bardziej bezpośrednie zaangażowanie w polityczne rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu zgodnie z zasadą integralności terytorialnej Republiki Mołdowy, a także należy przyjąć środki w zakresie budowania zaufania, w tym przez wspólne określenie programów odbudowy i propagowanie kontaktów międzyludzkich w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i wymiany kulturalnej, uwzględniając fakt, iż w regionie Naddniestrza nie występuje obecnie żaden konflikt rzeczywisty;

h)   należy zagwarantować odpowiednie środki na rzecz proaktywnej roli UE w rozmowach prowadzonych w formacie 5+2, szczególnie po zakończeniu kadencji specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej;

i)    należy wezwać Federację Rosyjską do przyjęcia bardziej konstruktywnych i ukierunkowanych na wyniki działań w celu prowadzenia negocjacji i stworzenia warunków dla trwałego i całościowego rozwiązania konfliktu;

j)    należy zagwarantować, że umowa o stowarzyszeniu, a szczególnie pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu, obejmie region Naddniestrza jako integralnej części Republiki Mołdowy i będzie wywierała na niego wpływ;

k)   należy podjąć niezbędne działania zmierzające do wsparcia Republiki Mołdowy w osiągnięciu wskaźników liberalizacji systemu wizowego, najlepiej przed zawarciem umowy o stowarzyszeniu;

l)    należy poinformować obywateli Republiki Mołdowy o umowie o stowarzyszeniu i planie działań na rzecz liberalizacji wizowej w celu zapewnienia wsparcia dla programu reform;

m)  należy zadbać o to, by negocjacje w zakresie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu rozpoczęły się przed końcem 2011 r., a jednocześnie należy ocenić wpływ pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu na gospodarkę mołdawską oraz istotne skutki społeczne i środowiskowe tej umowy;

n)   należy z zadowoleniem odnieść się do przyjęcia planu działania na rzecz wdrożenia najważniejszych zaleceń dotyczących handlu określonych przez UE i jak najszybciej wszcząć negocjacje z Republiką Mołdowy w sprawie uwzględnienia pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu jako integralnej części układu o stowarzyszeniu w celu wsparcia pełnej politycznej i gospodarczej integracji Republiki Mołdowy z UE oraz aby umożliwić Republice Mołdowy przyciągnięcie zagranicznych inwestycji i osiągnięcie większej produktywności, z myślą o położeniu kresu jej zależności od przekazów pieniężnych, a także o przejściu do gospodarki rynkowej konkurencyjnej pod względem eksportu, uznając jednak, że Republika Mołdowy powinna najpierw wykazać, że ma wystarczającą zdolność do dostosowania swoich struktur prawnych i gospodarczych do popytu, który będzie związany z integracją handlową z UE;

o)   na potrzeby pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu należy sporządzić ambitny i słuszny program negocjacji, skupiający się na usunięciu przeszkód w dwustronnym handlu i inwestycjach, a mianowicie różnic prawnych w standardach technicznych, sanitarnych i fitosanitarnych, a także na wciąż niezrealizowanych zadaniach dotyczących systemu finansowego i prawa konkurencji Republiki Mołdowy; z zadowoleniem należy w tym względzie przyjąć postępy już osiągnięte przez Republikę Mołdowy w obszarach prawa spółek, ochrony konsumentów, ceł, dialogu gospodarczego, usług finansowych, zarządzania finansami publicznymi i współpracy energetycznej, wchodzących w zakres negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu z UE;

p)   należy zaoferować Republice Mołdowy większe wsparcie w zakresie zwiększania jej konkurencyjności w celu czerpania korzyści płynących z pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu;

q)   należy podkreślić, że Republika Mołdowy powinna kontynuować reformy wewnętrzne, które wpłyną na poprawę warunków dla przedsiębiorczości i inwestycji, a także rozwiązać wewnętrzne kwestie, które utrudniają stosunki gospodarcze i handlowe z UE, takie jak fakt, że państwo to nie ma prezydenta, oraz konflikt dotyczący Naddniestrza;

r)    należy nadal wywierać silną presję na władze Republiki Mołdowy i wspierać je, aby utrwalały reformy i osiągnęły rzeczywisty postęp w walce z korupcją, w zakresie reformy sądownictwa, prokuratury i policji na korzyść ludzi;

s)   w umowie o stowarzyszeniu należy podkreślić znaczenie praworządności, dobrego zarządzania i walki z korupcją oraz kontynuować wspieranie reformy systemu sądownictwa jako kwestii priorytetowej; należy poinformować rząd Republiki Mołdowy o silnej potrzebie kontynuacji już prowadzonego pełnego, przejrzystego i bezstronnego dochodzenia dotyczącego wydarzeń z kwietnia 2009 r.;

t)    należy uwzględnić standardowe klauzule warunkowe dotyczące ochrony i propagowania praw człowieka odzwierciedlające najwyższe normy międzynarodowe i europejskie, opierając się na dialogu na temat praw człowieka między UE i Republiką Mołdowy oraz w pełni wykorzystując ramy Rady Europy i OBWE, należy również zachęcić władze Republiki Mołdowy do promowania praw osób należących do mniejszości narodowych, zgodnie z Konwencją ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej;

u)   należy zachęcić władze Republiki Mołdowy do całościowego i skutecznego przyjęcia przepisów antydyskryminacyjnych zgodnych z literą i duchem prawodawstwa UE oraz z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej; przepisy takie powinny m.in. zawierać regulacje dotyczące dyskryminacji względu na orientację seksualną; należy poprzeć zinstytucjonalizowanie programów edukacyjnych służących zwalczaniu nietolerancji i dyskryminacji oraz wesprzeć wysiłki społeczeństwa obywatelskiego podejmowane w celu propagowania wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz zwalczania nietolerancji w rodzinach, społecznościach, szkołach i kręgach społecznych;

v)   należy zapewnić, że propagowanie wartości wolnych mediów pozostanie priorytetem w trwających negocjacjach z Republiką Mołdowy oraz zachęcić władze Republiki Mołdowy do wzmacniania i wspierania niezależnych mediów, zagwarantowania neutralności mediów publicznych i propagowania pluralistycznego środowiska medialnego, co przyczyni się do zwiększenia przejrzystości procesu podejmowania decyzji; należy zachęcić władze Republiki Mołdowy do zagwarantowania, by wszystkie właściwe agencje medialne przestrzegały norm UE dotyczących wolności mediów i pluralizmu;

w)  należy zachęcić Komisję Europejską do pomocy w rozwijaniu sektora nowych mediów oraz do przygotowania wsparcia technicznego dla rozwoju szerokopasmowego internetu w Republice Mołdowy;

x)   należy zachęcić władze Republiki Mołdowy, aby wykazały większe zaangażowanie w zakresie przejrzystego zarządzania finansami publicznymi oraz udoskonalania prawodawstwa w sprawie zamówień publicznych w celu zapewnienia dobrego zarządzania, zwiększenia odpowiedzialności, zagwarantowania równego dostępu i uczciwej konkurencji;

y)  należy zauważyć pozytywny wpływ, jaki autonomiczne preferencje handlowe przyznane Republice Mołdowy w 2008 r. wywarły na eksport tego kraju, wyrażając ubolewanie, że wykorzystanie tych preferencji utrudniły istniejące między dwiema stronami różnice w standardach; należy pamiętać, że Republika Mołdowy nadal powinna wspierać szybszy rozwój gospodarczy kraju i integrację z Unią Europejską;

z)   należy podkreślić potrzebę stworzenia przejrzystego otoczenia biznesowego oraz przeprowadzenia odpowiedniej reformy regulacyjnej w celu zachęcenia do prowadzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

aa) należy podkreślić w porozumieniu istotne znaczenie wdrożenia i wykonywania prawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej, z uwagi na obecny wysoki poziom piractwa i fałszerstwa;

ab) należy oprzeć się na konkretnych działaniach podejmowanych na podstawie protokołu do Porozumienia o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Mołdowy w sprawie udziału Republiki Mołdowy we wspólnotowych programach i agencjach, które powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w umowie o stowarzyszeniu;

ac) w umowie o stowarzyszeniu należy zawrzeć najwyższe normy dotyczące środowiska, uwzględniając m.in. udział Republiki Mołdowy w strategii UE na rzecz regionu Dunaju, oraz wezwać do modernizacji głównych instalacji przemysłowych, m.in. instalacji zlokalizowanych na prawym brzegu Dniestru; należy ponadto uwzględnić znaczenie współpracy regionalnej w regionie Morza Czarnego oraz aktywny udział Republiki Mołdowy w realizacji strategii politycznych UE dotyczących tego obszaru, w tym ewentualnej strategii UE na rzecz Morza Czarnego;

ad) w świetle znaczenia, jakie dla rozwoju gospodarczego ma ponowne otwarcie linii kolejowej między Kiszyniowem a Tyraspolem, należy sprawdzić, jakie działania są jeszcze konieczne do usprawnienia transportu publicznego i zapewnienia płynnego handlu towarami na terenie całego kraju, oraz to, czy misja pomocy granicznej UE dla Republiki Mołdowy i Ukrainy byłaby w jakikolwiek sposób pomocna;

ae) należy dalej wspierać wyznaczenie całej granicy między Republiką Mołdowy a Ukrainą oraz zbadać możliwość przedłużenia mandatu misji pomocy granicznej UE, który wkrótce wygaśnie;

af)  należy dopilnować, by władze Republiki Mołdowy podjęły konkretne działania zmierzające do zniechęcenia do prowadzenia w państwie działalności przemytniczej;

ag) należy promować większą reformę sektora energetycznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Republiki Mołdowy, szczególnie przez propagowanie oszczędności energii i efektywności energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej, zróżnicowanie infrastruktury i udział Republiki Mołdowy w regionalnych przedsięwzięciach UE, a także zmniejszyć koszty energetyczne, które wpływają na utrzymywanie się wysokiego poziomu inflacji;

ah) należy wesprzeć władze Republiki Mołdowy w ich wysiłkach zmierzających do podłączenia mołdawskiej sieci energetycznej do wzajemnie połączonej sieci energetycznej Europy kontynentalnej;

ai)  należy zachęcić władze Republiki Mołdowy, by zajęły się potrzebami 34,5% ludności żyjącej w bezwzględnym lub skrajnym ubóstwie i wesprzeć władze w tym zakresie; pomoc UE dla Republiki Mołdowy powinna lepiej odzwierciedlać tę rzeczywistość, a programy powinny być w odpowiedni sposób dostosowane;

aj)  należy dopilnować, by ożywienie gospodarcze zostało odzwierciedlone w tworzeniu miejsc pracy oraz by Republika Mołdowy kontynuowała harmonizację standardów UE w dziedzinie zatrudnienia, takich jak niedyskryminacja oraz zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy;

ak) należy uświadomić władzom Republiki Mołdowy konieczność liberalizacji usług ruchu lotniczego, co będzie miało znaczący wpływ na mobilność mołdawskiego społeczeństwa;

al)  należy zwrócić uwagę na pozytywne inicjatywy z udziałem wielu krajów, podjęte w ramach Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza kompleksowy program rozwoju instytucjonalnego i środki w zakresie współpracy celnej;

am) należy zapewnić Republice Mołdowy wystarczające wsparcie finansowe i techniczne, by zagwarantować, że jest ona w stanie wywiązać się z zobowiązań wynikających z negocjacji dotyczących umowy o stowarzyszeniu oraz by zagwarantować jej pełną realizację poprzez dalsze zapewnianie kompleksowych programów w zakresie wzmacniania instytucji oraz poprzez upewnienie się, że programy finansowania UE odzwierciedlają ten cel;

an) należy zwiększyć pomoc UE i wiedzę specjalistyczną na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Republice Mołdowy, aby umożliwić im zapewnianie wewnętrznego kontrolowania reform i zobowiązań, których podjął się rząd, oraz większej odpowiedzialności za wspomniane reformy i zobowiązania;

ao) należy określić jasne wskaźniki w zakresie realizacji umowy o stowarzyszeniu i zadbać o mechanizmy monitorujące, w tym regularne dostarczanie sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu;

ap) należy zwrócić się do unijnej grupy doradczej wysokiego szczebla ds. Republiki Mołdowy o regularne przekazywanie Parlamentowi informacji na temat przeprowadzonych działań;

aq) należy dalej zachęcać do pogłębienia współpracy z Partnerstwem Wschodnim i w ramach Partnerstwa Wschodniego, a także do regularnego informowania Parlamentu Europejskiego o poczynionych w tej dziedzinie postępach;

ar)  należy konsultować się z Parlamentem Europejskim w sprawie ustaleń dotyczących współpracy parlamentarnej;

as)  należy zachęcić zespół negocjacyjny UE, aby kontynuował dobrą współpracę z PE, nieustannie dostarczając informacje na temat postępów, zgodnie z art. 218 ust. 10 TFUE, który stanowi, że Parlament Europejski jest natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji zawierającej zalecenia Parlamentu Europejskiego Radzie, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji, jak również Republice Mołdowy w celach informacyjnych.

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (12.7.2011)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie zaleceń Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Republiką Mołdowy
(2011/2079(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: David Martin

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia planu działania na rzecz wdrożenia najważniejszych zaleceń dotyczących handlu określonych przez UE i w związku z tym apeluje do Komisji o jak najszybsze wszczęcie negocjacji z Mołdawią w sprawie uwzględnienia pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA) jako integralnej części układu o stowarzyszeniu w celu wsparcia pełnej politycznej i gospodarczej integracji Mołdawii z UE oraz aby umożliwić Mołdawii przyciągnięcie zagranicznych inwestycji i osiągnięcie większej produktywności, z myślą o położeniu kresu jej zależności od przekazów pieniężnych, a także o przejściu na gospodarkę rynkową konkurencyjną pod względem eksportu; niemniej jednak uznaje, że Mołdawia powinna najpierw wykazać, że ma wystarczającą zdolność do dostosowania swoich struktur prawnych i gospodarczych do popytu, który będzie związany z integracją handlową z UE;

2.  z zadowoleniem przyjmuje stabilną i postępującą współpracę ze strony Mołdawii w ramach trwających negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu, a także w odniesieniu do różnych elementów współpracy, w tym w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, współpracy energetycznej oraz praw człowieka i handlu, która doprowadziła do pomyślnego i terminowego zamknięcia większości rozdziałów procesu negocjacyjnego;

3.  zauważa pozytywny wpływ, jaki autonomiczne preferencje handlowe przyznane Mołdawii w 2008 r. wywarły na eksport tego kraju; wyraża ubolewanie z powodu tego, że ich wykorzystanie utrudniły istniejące między dwiema stronami różnice w standardach; uważa, że Mołdawia nadal powinna wspierać rozwój gospodarczy kraju i integrację z Unią Europejską;

4.  w związku z tym wzywa do sporządzenia na potrzeby DCFTA ambitnego i słusznego programu negocjacji, skupiającego się na usunięciu przeszkód w dwustronnym handlu i inwestycjach, a mianowicie różnic prawnych w standardach technicznych, sanitarnych i fitosanitarnych, a także na wciąż niezrealizowanych zadaniach dotyczących systemu finansowego i prawa konkurencji Mołdawii; z zadowoleniem przyjmuje w tym względzie postępy już osiągnięte przez Mołdawię w obszarach prawa spółek, ochrony konsumentów, ceł, dialogu gospodarczego, usług finansowych, zarządzania finansami publicznymi i współpracy energetycznej, wchodzących w zakres negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu z UE;

5.  zwraca uwagę na pozytywne inicjatywy z udziałem wielu krajów, podjęte w ramach Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza kompleksowy program rozwoju instytucjonalnego i środki w zakresie współpracy celnej;

6.  podkreśla, że Mołdawia powinna kontynuować reformy wewnętrzne, które wpłyną na poprawę warunków dla przedsiębiorczości i inwestycji, a także rozwiązać wewnętrzne kwestie, które utrudniają stosunki gospodarcze i handlowe z UE, takie jak fakt, że państwo to nie ma prezydenta, czy też konflikt dotyczący Naddniestrza;

7.  zachęca do kontynuacji dialogu w sprawie wiz i ma nadzieję, że wkrótce zostanie wprowadzony system bezwizowy, który jeszcze bardziej zjednoczy Mołdawian z UE;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

12.7.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

13.7.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

1

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Rafał Trzaskowski