SPRÁVA odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Graham Watson


Postup : 2011/2079(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0289/2011
Predkladané texty :
A7-0289/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou

(2011/2079(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Moldavskou republikou o dohode o pridružení,

–   so zreteľom na závery Rady z 15. júna 2009 o Moldavskej republike, v ktorých prijala smernice na rokovania,

–   so zreteľom na smernice pre rokovania o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu s Moldavskou republikou, ktoré prijala Rada 20. júna 2011,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Moldavskou republikou a Európskou úniou, ktorá bola podpísaná 28. novembra 1994 a nadobudla platnosť 1. júla 1998,

–   so zreteľom na protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Moldavskou republikou o účasti Moldavskej republiky na programoch a v agentúrach Spoločenstva,

–   so zreteľom na spoločný akčný plán európskej susedskej politiky EÚ a Moldavska, ktorý stanovuje strategické ciele založené na záväzkoch, pokiaľ ide o spoločné hodnoty a účinnú realizáciu politických, hospodárskych a inštitucionálnych reforiem,

–   so zreteľom na dialóg EÚ a Moldavskej republiky o vízach, ktorý sa začal 15. júna 2010, a na akčný plán Európskej komisie týkajúci sa liberalizácie vízového režimu, ktorý bol prijatý 16. decembra 2010,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie týkajúce sa partnerstiev v oblasti mobility medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou,

–   so zreteľom na správu Európskej komisie o pokroku Moldavskej republiky, ktorá bola prijatá 25. mája 2011,

–   so zreteľom na závery Rady týkajúce sa európskej susedskej politiky, ktoré prijala Rada pre zahraničné veci 20. júna 2011,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo z 25. mája 2011,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Východnom partnerstve z 25. októbra 2010,

–   so zreteľom na stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť,

–   so zreteľom na prvú správu riadiaceho výboru Fóra občianskej spoločnosti krajín Východného partnerstva,

–    so zreteľom na odporúčania Fóra občianskej spoločnosti krajín Východného partnerstva,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Moldavskej republike, a to predovšetkým uznesenie zo 7. mája 2009 o situácii v Moldavskej republike[1] a uznesenie z 21. októbra 2010 o realizovaných reformách a vývoji v Moldavskej republike[2], ako aj na odporúčania parlamentného výboru pre spoluprácu medzi EÚ a Moldavskou republikou,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. januára 2011 o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora[3],

–   so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0289/2011),

A.  keďže nová koncepcia európskej susedskej politiky, ktorej cieľom je v súlade so zásadou „viac za viac“ uprednostňovať tie krajiny, ktoré sú v rámci plnenia daných požiadaviek najefektívnejšie, vytvára pre Moldavskú republiku veľkú príležitosť, aby sa stala úspechom politiky EÚ vo vzťahu k jej susedom,

B.   keďže Európska únia ustanovila ľudské práva a demokraciu za hlavný aspekt svojej európskej susedskej politiky,

C.  keďže Východné partnerstvo vytvára v rámci európskej susedskej politiky zmysluplný rámec pre prehlbovanie vzťahov, urýchľovanie politického združovania a podporovanie hospodárskej integrácie medzi EÚ a Moldavskou republikou, ktoré spájajú silné geografické, historické a kultúrne väzby, a to presadzovaním politických a sociálno-hospodárskych reforiem a uľahčovaním približovania smerom k EÚ,

D.  keďže Východné partnerstvo posilňuje mnohostranné vzťahy medzi krajinami, ktoré sú jeho členmi, prispieva k výmene informácií a skúseností, pokiaľ ide o otázky transformácie, reforiem a modernizácie, a poskytuje Európskej únii dodatočné nástroje na podporu uvedených procesov,

E.   keďže Východné partnerstvo zabezpečuje posilňovanie dvojstranných vzťahov prostredníctvom nových dohôd o pridružení, pričom zohľadňuje osobitnú situáciu a ambície partnerskej krajiny a jej schopnosť plniť výsledné záväzky,

F.   keďže medziľudské kontakty sú základom dosiahnutia cieľov Východného partnerstva a uznávajúc, že to nie je v plnej miere možné bez liberalizácie vízového režimu,

G.  keďže Moldavská republika aj ostatné krajiny Východného partnerstva budú profitovať z ponuky EÚ, že budú v súvislosti s liberalizáciou vízového režimu uprednostňované, a to z hľadiska časového aj vecného, pred všetkými ostatnými tretími krajinami, s ktorými Európska únia hraničí,

H.  keďže aktívna angažovanosť Moldavskej republiky a záväzok dodržiavať spoločné hodnoty a zásady vrátane demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a rešpektovania ľudských práv vrátane práv menšín majú zásadný význam pre dosiahnutie pokroku v procese a úspešné dokončenie rokovaní a následné vykonávanie dohody o pridružení, ktorá musí byť šitá na mieru potrebám a schopnostiam krajiny a bude mať trvalý vplyv na jej rozvoj,

I.    keďže pri prehlbovaní svojich vzťahov s Moldavskou republikou by EÚ mala presadzovať stabilitu a budovanie dôvery, a to aj prostredníctvom aktívneho angažovania s cieľom nájsť časovo vhodné a udržateľné riešenie konfliktu v podnesterskej oblasti, ktorý je zdrojom nestability v regióne,

J.    keďže rokovania s Moldavskou republikou o dohode o pridružení pokračujú stabilným tempom a doteraz sa v nich dosiahol primeraný pokrok, rovnako ako v prípade dialógu o vízach; keďže rokovania o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu sa ešte ani nezačali,

1.   predkladá v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o dohode o pridružení Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) tieto odporúčania:

(a)  založiť angažovanie EÚ a prebiehajúce rokovania s Moldavskou republikou na jasnej perspektíve členstva v EÚ, a to v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii, čo by malo ísť ruka v ruke s vykonávaním štrukturálnych reforiem, je cennou pákou pri realizovaní reforiem a nevyhnutným katalyzátorom verejnej podpory týchto reforiem;

(b)  uplatňovať vo vzťahoch s Moldavskou republikou zásadu viac za viac a zásadu rozlišovania, a to na základe výsledkov a splnenia cieľov, ktoré Moldavská republika za posledné dva roky dosiahla;

(c)  privítať stabilnú a intenzívnejšiu účasť Moldavskej republiky v prebiehajúcich rokovaniach o dohode o pridružení a o rôznych aspektoch spolupráce, okrem iného zahraničnej a bezpečnostnej politiky, spolupráce v oblasti energetiky, ľudských práv a obchodu, čo viedlo k úspešnému a včasnému uzatvoreniu väčšiny rokovacích kapitol;

(d)  prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby rokovania s Moldavskou republikou pokračovali súčasným rovnomerným tempom, zintenzívniť s týmto cieľom dialóg so všetkými politickými stranami a podnietiť dialóg medzi stranami v Moldavskej republike, vzhľadom na to, že politická stabilita krajiny je pre pokračovanie reformného procesu nevyhnutná;

(e)  zabezpečiť, aby dohoda o pridružení bola komplexným a výhľadovým rámcom pre budúci rozvoj vzťahov s Moldavskou republikou v nadchádzajúcich rokoch;

(f)   uvedomiť si silný vplyv spoločnej a koordinovanej podpory členských štátov, ktorú odráža činnosť Skupiny priateľov Moldavskej republiky;

(g)  zdvojnásobiť úsilie o nájdenie udržateľného riešenia podnesterského konfliktu a s týmto cieľom počítať s výraznejším a priamejším zaangažovaním do politického urovnania podnesterského konfliktu, a to v súlade so zásadou zachovania územnej celistvosti Moldavskej republiky, ako aj prijať opatrenia zamerané na budovanie dôvery vrátane podpory medziľudských kontaktov a obchodných vzťahov, pričom sa zohľadní, že v súčasnosti nie je na území podnesterského regiónu nijaký konflikt;

(h)  zabezpečiť, aby sa na plnenie proaktívnej úlohy EÚ v rámci rozhovorov 5+2 vyčlenil primeraný objem prostriedkov, najmä po ukončení mandátu osobitného zástupcu EÚ,

(i)   naliehať na Ruskú federáciu, aby prijala konštruktívnejšie a pragmatickejšie opatrenia, ktoré by viedli k pokroku v rokovaniach a vytvorili by podmienky pre trvalé a celkové urovnanie konfliktu;

(j)   zabezpečiť, aby sa dosah a účinky dohody o pridružení a najmä rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu vzťahovali na podnesterský región ako na neoddeliteľnú súčasť Moldavskej republiky;

(k)  prijať opatrenia nevyhnutné na podporu Moldavskej republiky pri spĺňaní kritérií liberalizácie vízového režimu, k čomu by podľa možnosti malo dôjsť pred uzavretím dohody;

(l)   informovať občanov Moldavskej republiky o dohode o pridružení a akčnom pláne týkajúcom sa liberalizácie vízového režimu s cieľom získať podporu pre program reforiem;

(m)  zabezpečiť, aby rokovania o dohode o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu začali do konca roku 2011 a zároveň posúdiť dosah dohody o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu na moldavské hospodárstvo a príslušné vplyvy na spoločnosť a životné prostredie;

(n)  privítať prijatie akčného plánu vykonávania kľúčových odporúčaní týkajúcich sa obchodu, ktorý vypracovala EÚ, bezodkladne otvoriť rokovania s Moldavskou republikou o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA), ktorá sa má stať neoddeliteľnou súčasťou dohody o pridružení s cieľom podporiť plnú politickú a hospodársku integráciu Moldavskej republiky do EÚ a umožniť Moldavskej republike získať zahraničné investície a zvýšiť svoju produktivitu, aby sa zbavila svojej závislosti od remitencií a prešla na trhové hospodárstvo, ktoré bude vyvážať konkurencieschopné výrobky, uznávať však, že Moldavská republika by mala najprv preukázať, že je schopná prispôsobiť svoje právne a hospodárske štruktúry požiadavkám obchodnej integrácie do EÚ;

(o)  vypracovať ambiciózny a spravodlivý plán rokovaní o DCFTA, ktorý bude zameraný na odstránenie prekážok dvojstranného obchodu a investovania, najmä právnych a regulačných rozdielov medzi technickými, sanitárnymi a fytosanitárnymi normami a ostatnými úlohami vo finančnom systéme Moldavskej republiky a jej právnych predpisoch v oblasti hospodárskej súťaže; privítať v tejto súvislosti víta pokrok, ktorý už dosiahla Moldavská republika v oblasti práva obchodných spoločností, ochrany spotrebiteľa, colnej politiky, hospodárskeho dialógu, finančných služieb, riadenia verejných financií a spolupráce v oblasti energetiky, ktoré sú súčasťou rokovaní o dohode o pridružení s EÚ;

(p)  ponúknuť Moldavskej republike väčšiu podporu pri posilňovaní konkurencieschopnosti s cieľom využívať výhody, ktoré by rozsiahla a komplexná zóna voľného obchodu mohla poskytnúť,

(q)  zdôrazňovať potrebu Moldavskej republiky v pokračovaní vo vnútroštátnych reformách, čím sa zlepšia podmienky pre podniky a investorov, a vyriešiť vnútorné problémy, ktoré narúšajú hospodárske a obchodné vzťahy s EÚ, napríklad skutočnosť, že krajina nemá prezidenta, a spor o Podnestersko;

(r)  udržiavať silný tlak na moldavské orgány a naďalej ich podporovať v záujme toho, aby skonsolidovali reformy a dosiahli hmatateľný pokrok v boji proti korupcii, v reforme súdnictva a v oblasti trestného stíhania a policajných služieb, a to v prospech svojich obyvateľov;

(s)  zdôrazniť v dohode význam zásad právneho štátu, dobrej správy a boja proti korupcii a pokračovať v podpore reformy súdnictva ako jednej z priorít; oznámiť moldavskej vláde, že je žiaduce pokračovať v plnom, transparentnom a nestrannom prešetrovaní udalostí z apríla 2009, ktoré sa už vyšetrujú;

(t)   zahrnúť štandardné podmienené ustanovenia o ochrane a presadzovaní ľudských práv odrážajúc najvyššie medzinárodné a európske normy a vychádzajúc s dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Moldavskou republikou pri plnom využití rámca Rady Európy a OBSE a nabádať moldavské orgány, aby presadzovali práva menšín v súlade s Rámcovým dohovorom Rady Európy o národnostných menšinách a Chartou základných práv EÚ;

(u)  podnecovať moldavské orgány, aby prijali komplexné a účinné antidiskriminačné právne predpisy, ktoré budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a Chartou základných práv EÚ a budú sa niesť v rovnakom duchu; takáto legislatíva by mala okrem iného zahŕňať ustanovenia proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie; podporovať inštitucionalizáciu vzdelávacích programov na boj proti neznášanlivosti a diskriminácii a podporovať činnosť občianskej spoločnosti, ktorá je zameraná na podnecovanie vzájomného rešpektu a porozumenia a na boj proti neznášanlivosti v rodinách, spoločenstvách, školách a spoločenských kruhoch;

(v)  zabezpečiť, aby presadzovanie hodnôt slobodných médií bolo v rámci prebiehajúcich rokovaní s Moldavskou republikou prioritou, a podnietiť moldavské orgány, aby posilňovali a podporovali nezávislosť médií, zabezpečili nestrannosť verejnoprávnych médií a podporovali pluralitné mediálne prostredie, ktoré zvýši transparentnosť rozhodovacieho procesu; podnecovať moldavské orgány, aby zabezpečili, že všetky zodpovedné agentúry v mediálnej oblasti budú spĺňať štandardy EÚ v súvislosti so slobodou a pluralitou prostriedkov mediálnej komunikácie;

(w) podnietiť Európsku komisiu, aby pomáhala rozvíjať odvetvie nových médií a aby poskytla technickú podporu pre rozvoj širokopásmového internetu v Moldavskej republike;

(x)  podnecovať moldavské orgány k tomu, aby prejavili jasnejšie odhodlanie zabezpečiť transparentné hospodárenie s verejnými financiami a skvalitnenie právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania s cieľom zaistiť dobrú správu vecí verejných, rovnaký prístup a spravodlivú hospodársku súťaž;

(y) vziať na vedomie pozitívny vplyv autonómnych obchodných preferencií udelených Moldavskej republike v roku 2008 na vývoz tejto krajiny, vyjadrujúc poľutovanie nad skutočnosťou, že ich používaniu bránia rozdielne normy oboch strán; myslieť na to, že Moldavská republika musí aj naďalej podporovať rýchlejší hospodársky rozvoj a európsku integráciu;

(z)  zdôrazňovať potrebu transparentného podnikateľského prostredia a príslušnej reformy právnych predpisov, aby sa podporili priame zahraničné investície;

(aa) zdôrazniť v dohode veľký význam vykonávania a presadzovania právnych predpisov v oblasti duševného vlastníctva, a to vzhľadom na vysokú úroveň pirátstva a falšovania v súčasnosti;

(ab) nadviazať na konkrétne opatrenia, prijaté na základe protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Moldavskou republikou o účasti Moldavskej republiky na programoch a v agentúrach Spoločenstva, ktoré by sa mali odrážať aj v dohode o pridružení;

(ac) zabezpečiť, aby dohoda o pridružení odrážala najvyššie normy, pokiaľ ide o životné prostredie, zohľadňujúc okrem iného účasť Moldavskej republiky a na stratégii pre podunajskú oblasť a požadovať modernizáciu veľkých priemyselných zariadení, okrem iného aj tých, ktoré sa nachádzajú na pravom brehu rieky Dnester; opakovane zvážiť význam regionálnej spolupráce v čiernomorskej oblasti a aktívnej spoluúčasti Moldavskej republiky na politikách EÚ pre tento región, a to aj pokiaľ ide o prípadnú stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho mora;

(ad) vzhľadom na význam znovuotvorenia železničnej trate medzi Kišiňovom a Tiraspolom pre hospodársky rozvoj preskúmať, aké ďalšie kroky sú potrebné na zlepšenie verejnej dopravy a zabezpečenie plynulej prepravy tovaru po krajine, a či by mohla poskytnúť asistenciu pomocná hraničná misia Európskej únie v Moldavsku a na Ukrajine (EUBAM);

(ae) ešte vo väčšej miere podporiť vymedzenie celej hranice medzi Moldavskou republikou a Ukrajinou a preskúmať predĺženie mandátu pomocnej hraničnej misie Európskej únie, ktorého platnosť onedlho uplynie;

(af) zabezpečiť, aby moldavské orgány prijali konkrétne opatrenia zamerané proti pašovaniu v krajine;

(ag) podporovať výraznejšiu reformu v energetickom sektore s cieľom posilniť energetickú bezpečnosť Moldavskej republiky, najmä prostredníctvom presadzovania energetických úspor a energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie, diverzifikácie infraštruktúry a zapojenia Moldavskej republiky do regionálnych projektov EÚ, ako aj prostredníctvom presadzovania obnoviteľných zdrojov energie a znížiť náklady na energiu, ktoré sú trvalou príčinou vysokej úrovne inflácie;

(ah) pomáhať moldavským orgánom v ich úsilí spojiť moldavskú energetickú sieť s prepojenou elektrickou sieťou kontinentálnej Európy;

(ai) povzbudzovať a podporovať moldavské orgány v uspokojovaní potrieb 34,5 % obyvateľstva, ktoré žije v absolútnej alebo extrémnej chudobe; pomoc EÚ pre Moldavskú republiku mala lepšie odrážať túto skutočnosť a jej programy by mali byť zodpovedajúcim spôsobom preorientované,

(aj) zabezpečiť, aby sa hospodárska obnova odrazila na vytváraní pracovných miest a aby Moldavská republika pokračovala v približovaní k štandardom EÚ v oblasti zamestnanosti vrátane nediskriminácie, ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku;

(ak) upozorniť moldavské orgány na nutnosť liberalizovať služby leteckej dopravy, čo by malo významný vplyv na mobilitu moldavskej spoločnosti,

(al) zdôrazňovať prínosné viacnárodné iniciatívy vykonávané v rámci Východného partnerstva, predovšetkým komplexný program budovania inštitúcií a opatrenia v oblasti colnej spolupráce;

(am) poskytnúť Moldavskej republike dostatočnú finančnú a technickú podporu s cieľom zaistiť, aby krajina mohla splniť záväzky vyplývajúce z rokovaní o dohode o pridružení a jej plného vykonávania, prostredníctvom pokračovania v zabezpečovaní komplexných programov budovania inštitúcií a dohliadania na to, aby programy financovania EÚ odrážali tento cieľ,

(an) zvýšiť pomoc a poskytovanie odborných vedomostí zo strany EÚ pre organizácie občianskej spoločnosti v Moldavskej republike, aby mohli zaistiť vnútorné monitorovanie a väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o reformy a záväzky, na ktoré sa vláda podujala;

(ao) prijať jasné kritériá na vykonávanie dohody o pridružení a zabezpečiť monitorovacie mechanizmy vrátane poskytovania pravidelných správ Európskemu parlamentu,

(ap) vyzvať poradnú skupinu EÚ na vysokej úrovni pre Moldavskú republiku, aby pravidelne informovala Európsky parlament o svojej činnosti;

(aq) ďalej podporovať úzku spoluprácu s Východným partnerstvom a v rámci neho a zároveň pravidelne informovať Európsky parlament o pokrokoch v rámci tejto spolupráce;

(ar) viesť konzultácie s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o ustanovenia o parlamentnej spolupráci;

(as) nabádať negociačný tím EÚ, aby pokračoval v dobrej spolupráci s Európskym parlamentom a nepretržite poskytoval informácie o pokroku v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že Parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Rade, ESVČ a Komisii a pre informáciu Moldavskej republike.

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (12.7.2011)

pre Výbor pre zahraničné veci

k odporúčaniam Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
(2011/2079(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David Martin

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta prijatie akčného plánu o vykonávaní kľúčových odporúčaní týkajúcich sa obchodu, ktorý vypracovala EÚ, a nalieha preto na Komisiu, aby s Moldavskom bezodkladne otvorila rokovania o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA), ktorá sa má stať neoddeliteľnou súčasťou dohody o pridružení, s cieľom podporiť plnú politickú a hospodársku integráciu Moldavska do EÚ a umožniť tejto krajine prilákať zahraničné investície a zvýšiť svoju produktivitu, aby sa zbavila svojej závislosti od remitencií a prešla na trhové hospodárstvo, ktoré bude vyvážať konkurencieschopné výrobky; uznáva však, že Moldavsko by malo najprv preukázať, že je schopné prispôsobiť svoje právne a hospodárske štruktúry požiadavkám obchodnej integrácie do EÚ;

2.  víta stabilnú a intenzívnejšiu účasť Moldavska na prebiehajúcich rokovaniach týkajúcich sa dohody o pridružení a rôznych hľadísk spolupráce vrátane zahraničnej a bezpečnostnej politiky, spolupráce v oblasti energetiky, ľudských práv a obchodu, čo vyústilo do úspešného uzavretia väčšiny rokovacích kapitol v stanovenej lehote;

3.  berie na vedomie pozitívny vplyv autonómnych obchodných preferencií udelených Moldavsku v roku 2008 na vývoz tejto krajiny; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ich používaniu bránia rozdielne normy oboch strán; zastáva názor, že Moldavsko musí aj naďalej podporovať rýchlejší hospodársky rozvoj a európsku integráciu;

4.  žiada preto, aby sa vypracoval ambiciózny a spravodlivý plán rokovaní o DCFTA, ktorý sa zameria na odstránenie prekážok dvojstranného obchodu a investovania, najmä právnych a regulačných rozdielov medzi technickými, sanitárnymi a fytosanitárnymi normami a na ostatné úlohy týkajúce sa finančného systému Moldavska a jeho právnych predpisov o hospodárskej súťaži; v tejto súvislosti víta pokrok, ktorý už dosiahlo Moldavsko v oblasti práva obchodných spoločností, ochrany spotrebiteľa, colnej politiky, hospodárskeho dialógu, finančných služieb, riadenia verejných financií a spolupráce v oblasti energetiky, ktoré sú súčasťou rokovaní o dohode o pridružení s EÚ;

5.  upriamuje pozornosť na prínosné viacnárodné iniciatívy vykonávané v rámci Východného partnerstva, predovšetkým komplexný program budovania inštitúcií a opatrenia v oblasti colnej spolupráce;

6.  zdôrazňuje potrebu Moldavska pokračovať vo vnútroštátnych reformách, čím sa zlepšia podmienky pre podniky a investorov, a vyriešiť vnútorné problémy, ktoré narúšajú hospodárske a obchodné vzťahy s EÚ, napríklad skutočnosť, že krajina nemá prezidenta, a spor o Podnestersko;

7.  podporuje prebiehajúci dialóg o vízach a verí, že čoskoro bude možné zaviesť bezvízový režim, ktorý by prispel k ďalšej integrácii moldavských občanov do EÚ.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

12.7.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

13.7.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

54

1

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rafał Trzaskowski