AJÁNLÁS az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

31.8.2011 - (06609/2011 – C7‑0104/2011 – 2011/0027(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Vital Moreira

Eljárás : 2011/0027(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0297/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0297/2011
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(06609/2011 – C7‑0104/2011 – 2011/0027(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06609/2011),

–   tekintettel az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodásra (06610/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdése és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) v. pontja értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0104/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikke (8) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A7-0297/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és az Argentin Köztársaságnak.

INDOKOLÁS

Bulgária és Románia csatlakozásával kibővült az Európai Unió vámuniója. Ennek következtében a WTO-szabályok (a GATT XXIV. cikkének 6. pontja) értelmében az EU köteles volt tárgyalásokat kezdeni a csatlakozó országok bármelyike engedményes listáinak vonatkozásában tárgyalási joggal rendelkező WTO-tagokkal kompenzációs kiigazítás megállapítása érdekében. Ilyen kiigazítást abban az esetben kell elvégezni, ha az EU külső vámtarifarendszerének átvételéből eredően a vámtarifaszint emelkedésének mértéke meghaladja a csatlakozó ország által a WTO-ban vállalt szintet, miközben „megfelelően figyelembe veszik a vámunió létrehozásakor az azonos vámsorokhoz tartozó vámoknak a vámunió más tagjai által történő csökkentését”.

A GATT XXVIII. cikkében leírt eljárás[1] követendő, az 1980. november 10-én elfogadott iránymutatások[2] (BISD 27S/26-28) és a XVIII. cikk értelmezéséről szóló, 1994. évi megállapodás[3] szerint.

A cél az, hogy a lekötött vámok emelésének elkerülése érdekében olyan kompenzációs kiigazításról sikerüljön megállapodásra jutni, amely mindkét fél számára kielégítő. Mindkét félnek érdekében áll a megállapodás. Amennyiben mégsem sikerülne megegyezni, a vámhatóságok még mindig módosíthatják vagy visszavonhatják az engedményeket, ám ebben az esetben az érintett tagállamok a GATT XXVIII. cikke értelmében szabadon visszavonhatnak ezzel lényegében azonos értékű más engedményeket (nem feltétlenül ugyanabból a vámsorból).

Az eljárás akkor kezdődik meg, amikor a módosításról vagy visszavonásról tárgyalást kezdeményező fél értesíti e szándékáról a WTO titkárságát. E fél ezzel egyidőben minden vonatkozó dokumentum megküldésével tájékoztatja a WTO titkárságát arról, hogy az intézkedés mely vámsorokat, mely fontosabb kereskedelmi partnereket, illetve mekkora kereskedelmi értéket és volument érint. Amennyiben valamely fél úgy ítéli meg, hogy elvi vagy jelentős ellátási érdekei fűződnek a GATT XXVIII. cikke szerinti tárgyalások alá tartozó engedményhez, a tájékoztatástól számított 90 napon belül panaszt tehet az engedményt módosító országnál.

Bulgáriát és Romániát illetően az EU 2006. szeptember 27-én adott tájékoztatást, ezt követően indult meg a Bulgáriába és Romániába irányuló importra az EU-csatlakozást megelőzően és azt követően kivetett vámok összehasonlítására irányuló eljárás. Az összehasonlítás három olyan év átlagából indult ki, amelyre vonatkozóan friss adatok álltak rendelkezésre. A 2007-es bővítés esetében a 2002–2004 közötti időszak volt a referenciaidőszak. A számítások a lekötött vámok alapján lettek elvégezve, nem az alkalmazott vámok alapján. Azokat az importokat vették figyelembe, amelyek a legnagyobb kedvezmény elve alá tartoztak (nem preferenciális elbánás). A kompenzációra ugyanabban a vámsorban kerül sor, amelyikben a tarifakiigazítás a harmadik államot hátrányosan érinti.

2007. január 29-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja alapján tárgyalásokat kezdjen a kompenzációra jogosult államokkal. Az Argentínával folytatott tárgyalások eredményeképpen levélváltás formájában megállapodástervezet jött létre, amelyet 2010. szeptember 22-én Brüsszelben parafáltak. A Tanács 2011. április 11-én engedélyezte az aláírást. A megállapodást 2011. április 20-án írták alá az argentin féllel[4].

Kubával és Brazíliával már korábban sikerült megállapodást kötni, amelyekhez nem volt szükség az Európai Parlament hozzájárulására, mivel Kubával 2008-ban, Brazíliával pedig 2009-ben jött létre a megállapodás. E két megállapodás (Brazília és Kuba), illetve az Argentínával, Ausztráliával és Új-Zélanddal kötött megállapodás mellett az EU tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal és Kínával is, ám e tárgyalásokat még nem sikerült lezárni.

A WTO-kötelezettségek teljesítése érdekében a megállapodások két kérdéskörre terjednek ki. Az első kérdéskör a magasabb vámtarifák miatti kompenzáció. Ennek leggyakrabban alkalmazott eszköze egy országspecifikus vámkontingens megnyitása vagy a meglévő vámkontingens növelése. A másik kérdéskör, hogy Bulgária és Románia csatlakozás előtti (nem országspecifikus, hanem az egész világ számára nyitott), minden országra vonatkozó vámkontingensét hozzá kell adni az EU ilyen jellegű vámkontingenséhez.

E megállapodás a kicsontozott marhahúsra (Argentína), a kicsontozott bivalyhúsra (Argentína), valamint a közönséges búza, az árpa, a sörárpa és a kukorica vámkontingensének (erga omnes) bővítésére vonatkozik.

A végrehajtási rendeletet ezt követően a Bizottság fogja elfogadni az egységes közös piacszervezésről szóló, 2007. október 22-i rendelet (1234/2007/EK rendelet) 144. cikke alapján. A rendeletet éppen most vizsgálják felül. Az EUSZ 290. és 291. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló eljáráshoz és a végrehajtási aktusokra vonatkozó eljáráshoz való, jelenleg zajló hozzáigazítás értelmében a Bizottság az új piacszervezési rendeletre irányuló javaslata (COM(2010)799) szerint „a (...) vámkontingenseket a Bizottság nyitja meg és kezeli (...) felruházáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktusok révén”.

Az előadó észrevételei

Az előadó üdvözli az Argentin Köztársasággal kötött megállapodást és úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek hozzájárulását kellene adnia ehhez. Argentína jogosult rá, hogy újra kiteljesítse saját kereskedelmi jogait, amelyek némileg sérültek azzal, hogy Románia és Bulgária csatlakozott az EU vámuniójához.

A GATT XXIV. cikkének 4. bekezdése – igen helyesen – kiemeli, hogy „a vámuniók és szabadkereskedelmi térségek célja a bennük részt vevő területek közötti kereskedelem elősegítése, nem pedig a vámunión vagy szabadkereskedelmi térségen kívüli területekről ide irányuló kereskedelem akadályozása”. E megállapodás is azt jelzi, hogy az EU tiszteletben kívánja tartani a többoldalú kereskedelmi rendszer szabályait, reménye szerint ezzel is hozzájárulva a közös szándékhoz, hogy átfogó megállapodás jöjjön létre a dohai fejlesztési fordulóban.

Az EU bővítése általánosságban pozitív volt a WTO-tagságra nézve. Amennyiben a csatlakozó országok vámtarifája magasabb volt az uniós vámtarifánál, a WTO-tagok előnyösebb helyzetbe kerültek. Amennyiben pedig a csatlakozó országok vámtarifája alacsonyabb volt az uniós vámtarifánál és a csatlakozással emelkedett a vámtarifa, az EU kompenzálja a különbséget. A WTO-tagok tehát mindenképpen jól járnak.

A Bizottság helyes döntést hozott azzal, hogy a kompenzációt szolgáló eszközként kiterjesztette Argentína vámkontingensét az érintett termékekre, hiszen ez a legcélzottabb módja a kompenzációnak.

Annak ellenére, hogy a Bizottság nem végzett hivatalos hatásvizsgálatot, a kutatások és az érintett szereplőkkel folytatott párbeszéd megerősítették, hogy a megállapodás nem érinti károsan az EU mezőgazdasági érdekeit, hiszen csak Argentína korábbi jogosultságait állítja helyre.

Az Európai Unió és Argentína értesítik egymást a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásaik lezárásáról. A megállapodás az utolsó ilyen értesítéstől számított 14 nap elteltével lép hatályba, és az előadó reméli, hogy partnerünk is késlekedés nélkül fogja lefolytatni a saját belső eljárását annak érdekében, hogy a termelők mielőbb élvezhessék a piachoz jutás előnyeit.

  • [1]  WTO ANALYTICAL INDEX: Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT), 1994, XV., XVI. cikk. (http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_06_e.htm#article14 )
  • [2]  Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény C/113, 1980. november 5., Tanács 1980. november 10., A XXVIII. cikk szerinti tárgyalásokra vonatkozó eljárások.
  • [3]  WTO, az uruguayi fordulón született megállapodás: Megállapodás az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. cikkének értelmezéséről (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/10-24_e.htm).
  • [4]  HL L 110., 54. kötet

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

31.8.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Patrice Tirolien