ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

14.9.2011 - (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Pervenche Berès
(Опростена процедура - член 46, параграф 1 от правилника)

Процедура : 2011/0147(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0308/2011
Внесени текстове :
A7-0308/2011
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

(COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0336),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0161/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0308/2011),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Позовавания

COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

Дата на представяне на ЕП

10.6.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

23.6.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

23.6.2011 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

26.8.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Pervenche Berès

7.7.2011 г.

 

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Marian Harkin

Pervenche Berès

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

12.7.2011 г.

Разглеждане в комисия

12.7.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

8.9.2011 г.

 

 

 

Дата на внасяне

14.9.2011 г.