BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

14.9.2011 - (KOM(2011)0336 – C7–0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Pervenche Berès
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2011/0147(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0308/2011
Indgivne tekster :
A7-0308/2011
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(KOM(2011)0336 – C7–0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0336),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0161/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7‑0308/2011),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Referencer

KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

Dato for høring af EP

10.6.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

23.6.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

23.6.2011

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

26.8.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Pervenche Berès

7.7.2011

 

 

 

Oprindelig ordfører

Marian Harkin

Pervenche Berès

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

12.7.2011

Behandling i udvalg

12.7.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.9.2011

 

 

 

Dato for indgivelse

14.9.2011