ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

14.9.2011 - (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Pervenche Berès
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2011/0147(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0308/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0308/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

(COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία : πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0336),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 175, τρίτη παράγραφος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0161/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0308/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

10.6.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

23.6.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

23.6.2011

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

BUDG

26.8.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Pervenche Berès

7.7.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(αν)

Marian Harkin

Pervenche Berès

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

12.7.2011

Εξέταση στην επιτροπή

12.7.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.9.2011

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

14.9.2011