ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

  14.9.2011 - (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Pervenche Berès
  (Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

  Διαδικασία : 2011/0147(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0308/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0308/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

  (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία : πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0336),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 175, τρίτη παράγραφος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0161/2011),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0308/2011),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  10.6.2011

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  EMPL

  23.6.2011

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  23.6.2011

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

  BUDG

  26.8.2011

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Pervenche Berès

  7.7.2011

   

   

   

  Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(αν)

  Marian Harkin

  Pervenche Berès

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

  12.7.2011

  Εξέταση στην επιτροπή

  12.7.2011

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  8.9.2011

   

   

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  14.9.2011