MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

  14.9.2011 - (KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  Esittelijä: Pervenche Berès
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2011/0147(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0308/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0308/2011
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

  (KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0336),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0161/2011),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

  –   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0308/2011),

  1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  10.6.2011

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  23.6.2011

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  23.6.2011

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  BUDG

  26.8.2011

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Pervenche Berès

  7.7.2011

   

   

   

  Alkuperäinen esittelijä

  Marian Harkin

  Pervenche Berès

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  12.7.2011

  Valiokuntakäsittely

  12.7.2011

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  8.9.2011

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  14.9.2011