Ziņojums - A7-0308/2011Ziņojums
A7-0308/2011

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi

14.9.2011 - (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referente: Pervenche Berès
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 46. panta 1. punkts)

Procedūra : 2011/0147(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0308/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0308/2011
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi

(COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0336),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0161/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7‑0308/2011),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi

Atsauces

COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

10.6.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

23.6.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

23.6.2011

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

26.8.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Pervenche Berès

7.7.2011

 

 

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Marian Harkin

Pervenche Berès

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

12.7.2011

Izskatīšana komitejā

12.7.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

8.9.2011

 

 

 

Iesniegšanas datums

14.9.2011