SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

  14.9.2011 - (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

  Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  Sprawozdawczyni: Pervenche Berès
  (Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

  Procedura : 2011/0147(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0308/2011

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

  (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0336),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7‑0161/2011),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7‑0308/2011),

  1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu przyjmując wniosek Komisji;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

  Odsyłacze

  COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

  Data przedstawienia w PE

  10.6.2011

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  EMPL

  23.6.2011

   

   

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

  23.6.2011

   

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  BUDG

  26.8.2011

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Pervenche Berès

  7.7.2011

   

   

   

  Poprzedni sprawozdawca(y)

  Marian Harkin

  Pervenche Berès

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  12.7.2011

  Rozpatrzenie w komisji

  12.7.2011

   

   

   

  Data przyjęcia

  8.9.2011

   

   

   

  Data złożenia

  14.9.2011