SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

14.9.2011 - (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawczyni: Pervenche Berès
(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2011/0147(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0308/2011

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

(COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0336),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7‑0161/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7‑0308/2011),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Odsyłacze

COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

Data przedstawienia w PE

10.6.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

23.6.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

23.6.2011

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

26.8.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Pervenche Berès

7.7.2011

 

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Marian Harkin

Pervenche Berès

 

Procedura uproszczona - data decyzji

12.7.2011

Rozpatrzenie w komisji

12.7.2011

 

 

 

Data przyjęcia

8.9.2011

 

 

 

Data złożenia

14.9.2011