RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

14.9.2011 - (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportoare: Pervenche Berès
[Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2011/0147(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0308/2011

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

(COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0336),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0161/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0308/2011),

1.  își adoptă poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

Referințe

COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

Data prezentării la PE

10.6.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

EMPL

23.6.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

BUDG

23.6.2011

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

BUDG

26.8.2011

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Pervenche Berès

7.7.2011

 

 

 

Raportor(i) substituit (substituiți)

Marian Harkin

Pervenche Berès

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

12.7.2011

Examinare în comisie

12.7.2011

 

 

 

Data adoptării

8.9.2011

 

 

 

Data depunerii

14.9.2011