RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

  14.9.2011 - (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  Raportoare: Pervenche Berès
  [Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

  Procedură : 2011/0147(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0308/2011

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

  (COM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0336),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0161/2011),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0308/2011),

  1.  își adoptă poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

  Referințe

  COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

  Data prezentării la PE

  10.6.2011

   

   

   

  Comisie competentă în fond

    Data anunțului în plen

  EMPL

  23.6.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

    Data anunțului în plen

  BUDG

  23.6.2011

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

    Data deciziei

  BUDG

  26.8.2011

   

   

   

  Raportor(i)

    Data numirii

  Pervenche Berès

  7.7.2011

   

   

   

  Raportor(i) substituit (substituiți)

  Marian Harkin

  Pervenche Berès

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  12.7.2011

  Examinare în comisie

  12.7.2011

   

   

   

  Data adoptării

  8.9.2011

   

   

   

  Data depunerii

  14.9.2011