POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

  14. 9. 2011 - (KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

  Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  Poročevalka: Pervenche Berès
  (Poenostavljeni postopek – člen 46(1) poslovnika)

  Postopek : 2011/0147(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0308/2011
  Predložena besedila :
  A7-0308/2011
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

  (KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0336),

  –   ob upoštevanju člena 294(2) in tretjega odstavka člena 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0161/2011),

  –   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –   ob upoštevanju členov 55 in 46(1) svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7‑0308/2011),

  1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  POSTOPEK

  Naslov

  Sprememba Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

  Referenčni dokumenti

  KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

  Datum predložitve EP

  10.6.2011

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  EMPL

  23.6.2011

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  BUDG

  23.6.2011

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  BUDG

  26.8.2011

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Pervenche Berès

  7.7.2011

   

   

   

  Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

  Marian Harkin

  Pervenche Berès

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  12.7.2011

  Obravnava v odboru

  12.7.2011

   

   

   

  Datum sprejetja

  8.9.2011

   

   

   

  Datum predložitve

  14.9.2011