POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

14. 9. 2011 - (KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Poročevalka: Pervenche Berès
(Poenostavljeni postopek – člen 46(1) poslovnika)

Postopek : 2011/0147(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0308/2011
Predložena besedila :
A7-0308/2011
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

(KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0336),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in tretjega odstavka člena 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0161/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju členov 55 in 46(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7‑0308/2011),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Referenčni dokumenti

KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

Datum predložitve EP

10.6.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

23.6.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

23.6.2011

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

26.8.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pervenche Berès

7.7.2011

 

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Marian Harkin

Pervenche Berès

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

12.7.2011

Obravnava v odboru

12.7.2011

 

 

 

Datum sprejetja

8.9.2011

 

 

 

Datum predložitve

14.9.2011