Betänkande - A7-0308/2011Betänkande
A7-0308/2011

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

  14.9.2011 - (KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  Föredragande: Pervenche Berès
  (Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2011/0147(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0308/2011
  Ingivna texter :
  A7-0308/2011
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

  (KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0336),

  –   med beaktande av artiklarna 294.2 och 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0161/2011),

  –   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7‑0308/2011).

  1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

  Referensnummer

  KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

  Framläggande för parlamentet

  10.6.2011

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  23.6.2011

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  23.6.2011

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  BUDG

  26.8.2011

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Pervenche Berès

  7.7.2011

   

   

   

  Tidigare föredragande

  Marian Harkin

  Pervenche Berès

   

  Förenklat förfarande - beslut

  12.7.2011

  Behandling i utskott

  12.7.2011

   

   

   

  Antagande

  8.9.2011

   

   

   

  Ingivande

  14.9.2011