Betänkande - A7-0308/2011Betänkande
A7-0308/2011

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

14.9.2011 - (KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Pervenche Berès
(Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2011/0147(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0308/2011
Ingivna texter :
A7-0308/2011
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

(KOM(2011)0336 – C7‑0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0336),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0161/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7‑0308/2011).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Referensnummer

KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)

Framläggande för parlamentet

10.6.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

23.6.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

23.6.2011

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

26.8.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pervenche Berès

7.7.2011

 

 

 

Tidigare föredragande

Marian Harkin

Pervenche Berès

 

Förenklat förfarande - beslut

12.7.2011

Behandling i utskott

12.7.2011

 

 

 

Antagande

8.9.2011

 

 

 

Ingivande

14.9.2011