SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (przekształcenie)

27.9.2011 - (COM(2010)0784 – C7‑0030/2011 – 2010/0387(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Sven Giegold
(Przekształcenie – art. 87 Regulaminu)


Procedura : 2010/0387(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0314/2011

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (przekształcenie)

(COM(2010)0784 – C7‑0030/2011 – 2010/0387(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2010)0784),

–   uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0030/2011),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[1],

–   uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 25 marca 2011 r. skierowane do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0314/2011),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W odniesieniu do traktowania stałych zakładów, państwa członkowskie mogą mieć potrzebę określenia warunków i instrumentów prawnych w celu ochrony krajowych dochodów podatkowych i zapobieżenia obchodzenia prawa krajowego, zgodnie z zasadami Traktatu i uwzględniając reguły podatkowe uznawane na poziomie międzynarodowym.

(9) W odniesieniu do traktowania stałych zakładów państwa członkowskie mogą potrzebować określenia warunków i instrumentów prawnych w celu ochrony krajowych dochodów podatkowych i zapobieżenia obchodzenia prawa krajowego, a także uniknięcia skrajnych form zbyt niskiego opodatkowania lub nieopodatkowania, zgodnie z zasadami Traktatu i uwzględniając reguły podatkowe uznawane na poziomie międzynarodowym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków; albo

a) powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków, jeżeli zostały one opodatkowane w kraju spółki zależnej według ustawowej stawki podatku od osób prawnych w wysokości nie mniejszej niż 70% średniej ustawowej stawki podatku od osób prawnych obowiązującej w państwach członkowskich; albo

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) opodatkowuje te zyski, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków, i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowane spółki mają takie samo znaczenie, jak określone w art. 2 oraz  spełniają wymagania przewidziane w art. 3, do limitu kwoty odpowiedniego, należnego podatku.

b) opodatkowuje te zyski według ustawowej stawki podatku od osób prawnych w wysokości nie mniejszej niż 70% średniej ustawowej stawki podatku od osób prawnych obowiązującej w państwach członkowskich, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków, i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowane spółki mają takie samo znaczenie, jak określone w art. 2 oraz spełniają wymagania przewidziane w art. 3, do limitu kwoty odpowiedniego, należnego podatku.

  • [1]       Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

Ogromny nacisk wywierany na instytucje sektora publicznego wymaga od parlamentów narodowych pomysłowości w dążeniu do przywrócenia równowagi budżetom. Ma to miejsce nie tylko od czasu wybuchu kryzysu finansowego. Oprócz nadmiernego poziomu długu państwowego i deficytu budżetowego podjęcia dalekosiężnych inicjatyw wymagają rosnące nierówności społeczne we wszystkich społeczeństwach europejskich.

Choć jednolity rynek jest integralną częścią projektu europejskiego, jednocześnie ogranicza suwerenność państw członkowskich, zwłaszcza w dziedzinie opodatkowania. Ustanowienie wspólnego rynku wewnętrznego z korzyścią dla przedsiębiorstw i konsumentów było zasadniczym argumentem przemawiającym za przyjęciem prawie wszystkich dyrektyw europejskich dotyczących opodatkowania osób prawnych. Niestety w związku z utrzymującą się ideologią całkowitej niezależności ustawodawców krajowych w dziedzinie opodatkowania nasiliły się związane z tym bardzo niekorzystne skutki.

Wraz z coraz łatwiejszym przepływem kapitału w UE stale malała swoboda samodzielnego podejmowania decyzji.

Konkurencja podatkowa w UE pozbawiła obecnie państwa członkowskie swobody kształtowania polityki w sektorze publicznym. Doprowadziło to do obniżenia średniej stawki podatku od osób prawnych z 44% w 1980 r. do 35% w 1995 r., a ostatecznie do 23,2% w 2010 r.[1]. Przemieszczanie kapitału i zysków jest dla niektórych proste i bardzo intratne, a dla innych – niedostępne, co bardzo utrudnia dążenie do bardziej zrównoważonego i społecznie zintegrowanego społeczeństwa.

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność na terytorium Unii Europejskiej podlegają różnym krajowym systemom podatkowym. Ochrona podstawy opodatkowania przez państwo jest w większości przypadków niezgodna z prawem, a podwójnemu opodatkowaniu przedsiębiorstw przeciwdziałają umowy dwustronne i prawodawstwo wspólnotowe. Konieczne jest wspólne europejskie stanowisko w celu zatrzymania i odwrócenia zjawiska prześcigania się w obniżaniu stawek podatku od osób prawnych.

Dlatego też obecnie konieczne jest dokonanie wszechstronnego przeglądu wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Ma on na celu ułatwienie międzynarodowego łączenia spółek. Dlatego też przewiduje zaniechanie podwójnego opodatkowania dochodów z dywidend:

           Jeśli spółka dominująca przez swój związek ze spółką zależną ma udział w zyskach podzielonych, to państwo siedziby spółki dominującej musi bądź powstrzymać się od opodatkowania tych zysków, bądź opodatkować te zyski, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą do odliczenia od kwoty należnego podatku części podatku dochodowego od osób prawnych, uiszczonego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków.

Przepis ten przyczynił się do wzrostu znaczenia zjawiska nabywania korzyści umownych (z j. ang. „treaty shopping”) w Europie do celów planowania podatkowego. Doprowadziło to do walki między państwami członkowskimi i inwestorami dotyczącej siedziby przedsiębiorstw. Zwykłe ujednolicenie dyrektywy o spółkach dominujących i zależnych nie rozwiązuje coraz bardziej palących problemów długoterminowego braku opodatkowania czy nawet podwójnego nieopodatkowania.

Ponadto nie ma pewności, czy na wspólny rynek trafiają zyski osiągnięte przez (europejskie) przedsiębiorstwa wielonarodowe w ramach spółek zależnych z siedzibą poza terytorium UE, które czerpią korzyści z niektórych krajowych systemów podatkowych przyciągających taki przepływ kapitału, w których to wpływy z krajów trzecich nie podlegają opodatkowaniu lub podlegają mu w niewielkim stopniu. Zyski takie zwykle pochodzą z rajów podatkowych, a ich podstawą są ceny transferowe w systemach licencjonowania (np. należności licencyjne za korzystanie z własności intelektualnej). Po zaksięgowaniu zysku w kraju o niskim opodatkowaniu zysk może trafić do obiegu w UE i do spółki dominującej z siedzibą w którymkolwiek państwie członkowskim, nigdy nie podlegając opodatkowaniu w UE.

Szczególnym przypadkiem jest Szwajcaria, która dzięki dwustronnej umowie z UE została objęta zakresem dyrektywy[2]. W tym przypadku zastosowanie mają zasady przedstawione powyżej. Dywidendy otrzymane przez spółki dominujące z UE od szwajcarskich spółek zależnych nie są przedmiotem opodatkowania lub mogą zostać odliczone w którymkolwiek państwie UE. Traci na tym państwo, a zyskują wielonarodowe korporacje, które nie wnoszą już należytego wkładu w finansowanie potrzeb społecznych. Dlatego też należy wprowadzić wymóg, zgodnie z którym w przypadku gdy środki wychodzące nie są przedmiotem opodatkowania, w kraju, do którego wpływają, stosuje się minimalną stawkę podatkową w wysokości 25%.

Przypadki te wskazują na konieczność włączenia do dyrektywy bardziej rygorystycznych postanowień służących zwalczaniu nadużyć. Objęcie zakresem dyrektywy dywidend pochodzących ze spółek zależnych z siedzibą w państwie trzecim musi podlegać minimalnym wymogom służącym ograniczeniu erozji podstawy opodatkowania przez korporacje z UE.

Ponadto konieczne są dalsze działania mające na celu zwalczanie podwójnego nieopodatkowania. Ostatnio Komisja przedstawiła wniosek dotyczący wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych[3]. Środek ten może jednak odnieść skutek zarówno w odniesieniu do ograniczenia możliwości uchylania się osób prawnych od opodatkowania w UE, jak również w odniesieniu do zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw związanego z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów tylko wówczas, gdy przepisy będą wiążące dla wszystkich przedsiębiorstw w UE podejmujących działania ponadgraniczne oraz gdy wszystkie z nich będzie obowiązywać minimalna stawka podatkowa w stosunku do takiej samej podstawy opodatkowania.

  • [1]  Źródło: Tendencje w opodatkowaniu w Unii Europejskiej, wydanie 2010.
  • [2]  Por. art. 15 umowy między UE i Szwajcarią ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek; Dz.U. L 385/30 z 29.12.2004.
  • [3]  COM(2011)0121.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Ref.: D(2011)16256

Ms Sharon BOWLES

Chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs

ASP 10G201

Brussels

Subject:        Proposal for a directive of the Council on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (recast)

                    (COM(2010)0784 - C7-0030/2011 - 2010/0387(CNS))

Dear Madam,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement, the committee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal.

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 22 March 2011, the Committee on Legal Affairs, by 17 votes in favour and no abstentions[1], recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

  • [1]  The following Members were present: Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.

PROCEDURA

Tytuł

Wspólny system opodatkowania stosowany w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (przekształcenie)

Odsyłacze

COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS)

Data konsultacji z PE

25.1.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

3.2.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

3.2.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Sven Giegold

15.2.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.5.2011

31.8.2011

 

 

Data przyjęcia

22.9.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Olle Schmidt, Marianne Thyssen

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Thijs Berman, David Casa, Herbert Dorfmann, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Data złożenia

27.9.2011