ZPRÁVA o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2010

22. 9. 2011 - (2011/2120(INI))

Výbor pro rozvoj
Zpravodaj: Filip Kaczmarek

Postup : 2011/2120(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0315/2011

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2010

(2011/2120(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda o partnerství z Cotonou)[1] a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005 a v Ouagadougou dne 22. června 2010[2],

–   s ohledem na jednací řád Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ve znění přijatém dne 3. dubna 2003[3], které bylo naposledy pozměněno v Port Moresby (Papua Nová Guinea) dne 28. listopadu 2008[4],

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci[5],

–   s ohledem na prohlášení o dohodách o hospodářském partnerství na podporu rozvoje, které přijalo smíšené parlamentní shromáždění v Kigali (Rwanda) dne 22. listopadu 2007[6],

–   s ohledem na prohlášení o druhé revizi dohody o partnerství AKT-EU (dohoda o partnerství z Cotonou), které přijalo smíšené parlamentní shromáždění v Luandě (Angola) dne 3. prosince 2009[7],

–   s ohledem na komuniké přijaté dne 29. dubna 2010 v Mahé (Seychely) na regionálním zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v rámci východní Afriky a oblasti Indického oceánu[8],

–   s ohledem na evropský konsensus o humanitární pomoci podepsaný dne 18. prosince 2007[9],

–   s ohledem na usnesení, která přijalo smíšené parlamentní shromáždění v roce 2010:

           na Tenerife o

finančním a hospodářském dopadu změny klimatu v zemích AKT;

sociálním dopadu globální krize;

obnově a rekonstrukci po zemětřesení na Haiti – spojitost mezi chudobou a přírodními katastrofami;

podpoře upevňování míru v Jižním Súdánu; a 

prohlášení o dohodě EU a Latinské Ameriky o banánech a jeho dopadu na pěstitele banánů v zemích AKT a EU a závěry k regionálním strategickým dokumentům pro šest regionů AKT[10]

v Kinshase o 

svobodných a nezávislých sdělovacích prostředcích;

postupu po kodaňské konferenci: přenos technologií, nové technologie a budování technické kapacity v zemích AKT;

naplňování rozvojových cílů tisíciletí: inovačních možnostech řešení sociálních a hospodářských problémů;

zajišťování potravin;

bezpečnosti v saharské oblasti Sahelu: terorismus a obchod s drogami, zbraněmi a lidmi; a

prohlášení k vyhlášení výsledků druhého kola prezidentských voleb konaného v Pobřeží slonoviny dne 28. listopadu 2010[11];

–   s ohledem na prohlášení parlamentního shromáždění AKT ze dne 28. září 2010 o mírumilovném soužití náboženství a důležitosti, jež je přikládána fenoménu homosexuality v rámci partnerství AKT-EU,

–    s ohledem na prohlášení ze dne 6. prosince 2010, jež bylo reakcí na výše uvedené prohlášení AKT a jež učinili poslanci Evropského parlamentu, kteří zastupují skupiny PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE a GUE/NGL a jsou členy smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU,

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A7-0315/2011),

A. vzhledem k tomu, že Rada EU nebyla zastoupena na 20. zasedání v Kinshase;

B.  vzhledem k tomu, že Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU je největším parlamentním orgánem spojujícím země Severu a Jihu;

C. vzhledem k tomu, že rozpočet sekretariátu AKT v roce 2010 umožnil uspořádání dvou vyšetřovacích misí, které se uskutečnily na Madagaskaru a Haiti, a jedné volební pozorovatelské mise, která se uskutečnila v Burundi;

D. vzhledem k tomu, že se komisař pro rozvoj a humanitární pomoc během zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v červnu 2007 ve Wiesbadenu (Německo) zavázal, že předloží národní a regionální strategické dokumenty pro země AKT (na období 2008– 2013) parlamentům k demokratickému přezkumu, že lze s potěšením konstatovat splnění tohoto závazku a že na 19. zasedání konaném na Tenerife byly přijaty závěry k regionálním strategickým dokumentům;

E.  vzhledem k tomu, že revize dohody o partnerství z Cotonou v roce 2010 je cennou příležitostí k posílení úlohy smíšeného parlamentního shromáždění a jeho regionálního rozměru, jakož i k posílení parlamentní kontroly v regionech a zemích AKT;

F.  vzhledem k tomu, že regionální zasedání smíšeného parlamentního shromáždění konané v roce 2010 na Seychelách bylo velmi úspěšné a vyústilo v přijetí výše uvedeného komuniké z Mahé;

G. vzhledem k tomu, že situace na Haiti zůstává i 20 měsíců po ničivém zemětřesení dramatická, přičemž jsou vítány závěry mise smíšeného parlamentního shromáždění do této země a usnesení přijaté na Tenerife;

1.   oceňuje, že i v roce 2010 vytvářelo smíšené parlamentní shromáždění rámec pro otevřený, demokratický a obsáhlý dialog mezi Evropskou unií a zeměmi AKT o dohodě o partnerství z Cotonou, včetně dohod o hospodářském partnerství, ale i regionálních strategických dokumentů týkajících se šesti regionů AKT;

2.  zdůrazňuje, že je zapotřebí dbát více na výsledky činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a zajistit soulad mezi usneseními tohoto shromáždění a usneseními Evropského parlamentu; žádá, aby se poslanci EP ve větší míře účastnili schůzí a činností tohoto shromáždění a více se do nich zapojovali;

3.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada EU se neúčastnila 20. zasedání konaného v Kinshase, a naléhavě vyzývá vysokou představitelku, aby zajistila, že zřízení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) povede k objasnění role Rady EU a jasnému vymezení odpovědnosti mezi ESVČ a Komisí, pokud jde o provádění dohody o partnerství z Cotonou;

4.  zdůrazňuje zejména klíčovou roli národních parlamentů států AKT při správě a sledování národních a regionálních strategických dokumentů a při využívání Evropského rozvojového fondu (ERF), ale i roli orgánů místní samosprávy a nestátních subjektů při tomto sledování, a vyzývá Komisi, aby zajistila jejich zapojení; dále zdůrazňuje, že při vyjednávání a uzavírání dohod o hospodářském partnerství je nutný náležitý parlamentní dohled;

5.  vybízí parlamenty zemí AKT, aby trvaly na tom, že je jejich vlády a Komise v průběhu období od roku 2008 do roku 2013 zapojí do přípravy a provádění národních a regionálních strategických dokumentů týkajících se spolupráce mezi EU a zeměmi AKT a že zajistí jejich plnohodnotnou účast na vyjednávání dohod o hospodářském partnerství;

6.   vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby dále vyvíjelo tlak na členské státy EU, aby urychleně přijaly opatření, která jim umožní splnit závazek v podobě 0,7% HND, a dosáhnout tak rozvojových cílů tisíciletí, a rovněž aby dodržely konkrétní přísliby, které učinily vůči Africe a nejméně rozvinutým zemím, a doporučuje v tomto ohledu plně transparentní, víceletá, závazná opatření, včetně opatření legislativních;

7.  vyzývá Komisi, aby parlamentům zemí AKT poskytovala veškeré dostupné informace a aby jim pomáhala při provádění demokratické kontroly, zejména prostřednictvím budování kapacit;

8.  vyzývá parlamenty a vlády zemí AKT, aby přijaly opatření pro boj proti změně klimatu, která zohlední nezbytnou podporu růstu, vymýcení chudoby a zajištění rovného přístupu ke zdrojům; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s vládami zemí AKT a smíšeným parlamentním shromážděním prověřila správnost a užitečnost využívání fondu pro vodu, který byl vytvořen pro účely zajištění dodávek vody a základní hygienické a sanitární infrastruktury pro obyvatelstvo nejchudších zemí AKT;

9.  vybízí smíšené parlamentní shromáždění a Evropskou komisi a rovněž parlamenty a vlády zemí AKT, aby hájily plné právo na půdu a aby přijaly opatření, která umožní omezit fenomén zabírání půdy, který by mohl vést k ničení životního prostředí, migraci drobných místních vlastníků půdy a pracovníků, ke zneužívání zdrojů a ke ztrátě prostředků obživy a nemožnosti zabezpečení potravin;

10. v této souvislosti připomíná, že je třeba parlamenty zapojit do demokratického procesu a do národních rozvojových strategií; zdůrazňuje jejich zásadní úlohu při zavádění, uplatňování a kontrole rozvojových politik;

11. zdůrazňuje, že je třeba bránit svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků, které mají zásadní význam pro zajištění plurality a pro to, aby se opoziční demokratické síly a menšiny zapojovaly do politického života;

12. vyzývá Evropskou unii a země AKT, aby podporovaly působení občanů, zejména žen, v oblastech, jako je genderově podmíněné násilí nebo obchodování s lidmi, neboť účast veřejnosti je v nich naprosto nezbytná pro to, aby se pokročilo v řešení problémů; uznává schopnosti žen, pokud jde o řešení problémů a urovnávání konfliktů, a naléhavě žádá Komisi a smíšené parlamentní shromáždění, aby posílily účast žen v pracovních skupinách pro rodinný život, péči o děti, vzdělávání atd.;

13. vyzývá parlamenty, aby prováděly důslednou parlamentní kontrolu ERF; zdůrazňuje klíčovou roli smíšeného parlamentního shromáždění v této debatě a vyzývá toto parlamentní shromáždění i parlamenty států AKT, aby se jí aktivně účastnily, zejména v souvislosti s ratifikací revidované dohody o partnerství z Cotonou;

14. žádá Evropskou komisi, aby smíšenému parlamentnímu shromáždění poskytla aktuální informace o tom, jak pokračuje ratifikace dohody o partnerství z Cotonou v jejím revidovaném znění z Ouagadougou ze dne 22. června 2010;

15. s potěšením bere na vědomí, že smíšené parlamentní shromáždění má stále více parlamentní, a tudíž politický charakter a že jeho členové jsou stále aktivnější a jejich rozpravy kvalitnější, což zásadní měrou přispívá k budování partnerství AKT-EU;

16. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že během zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Kinshase prakticky nepadla zmínka o nárůstu hromadného sexuálního násilí a o všeobecné beztrestnosti, zejména na východě Demokratické republiky Kongo;

17. vyzývá Komisi a smíšené parlamentní shromáždění, aby prosazovaly spravedlivý a udržitelný rozvoj, jehož součástí bude i sociální rozměr, a aby přitom podporovaly nové formy podniků (např. družstva);

18. znovu opakuje, že v rámci partnerství AKT-EU nebude oslabován význam zásady nediskriminace, a to i pokud jde o diskriminaci na základě sexuální orientace;

19. žádá Evropskou komisi, aby členy smíšeného parlamentního shromáždění informovala o financování z rozpočtu Společenství poskytovaném hostitelským zemím formou rozpočtové podpory; zdůrazňuje, že příjemci rozpočtové podpory jsou některé státy, v nichž vládne kontroverzní politický režim, a že Komise by měla evropské poslance informovat o svém hodnocení podmínek způsobilosti pro rozpočtovou podporu a o prováděných kontrolách;

20. domnívá se, že výměna názorů s místními orgány o situaci v této zemi, která se v Kinshase uskutečnila poprvé, je významným příkladem tohoto prohloubeného dialogu;

21. znovu zdůrazňuje význam výše uvedeného prohlášení smíšeného parlamentního shromáždění o dohodě EU a Latinské Ameriky o banánech, a to vzhledem k tomu, jaký obrovský dopad bude tato dohoda od nynějška mít na konkurenceschopnost pěstitelů banánů v zemích AKT a v Evropské unii; vyzývá v tomto ohledu Evropský parlament a Radu, aby udělaly vše pro dosažení dohody, která by umožnila urychleně odblokovat finanční vyrovnání určené zemím AKT produkujícím banány podle nařízení o doprovodných opatřeních týkajících se banánů; žádá tudíž předsednictvo smíšeného parlamentního shromáždění a Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod, aby nadále pečlivě sledovaly vývoj v této otázce;

22. vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále monitorovalo situaci na Haiti, Madagaskaru a v Jižním Súdánu, aby vyslalo pozorovací misi, jejímž úkolem bude kontrolovat účinnost a soudržnost humanitární pomoci poskytované obyvatelstvu Afrického rohu zasaženému hladomorem; poukazuje na nutnost úzce spolupracovat s novými haitskými orgány a pomoci jim s uspořádáním jejich institucí v zájmu dosažení plně funkční demokracie a v celém průběhu procesu obnovy;

23. vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby i v budoucnu organizovalo vlastní volební pozorovatelské mise na stejném základě, jako byla úspěšná mise v Burundi, neboť prokazují dvojí legitimitu smíšeného parlamentního shromáždění, a současně aby zajistilo nezávislost svých volebních pozorovatelských misí a úzkou koordinaci s jinými regionálními pozorovatelskými subjekty;

24. vítá skutečnost, že se v roce 2010 konalo další regionální zasedání v souladu s dohodou o partnerství z Cotonou a jednacím řádem smíšeného parlamentního shromáždění; domnívá se, že tato setkání umožňují skutečnou výměnu názorů o otázkách týkajících se daného regionu, včetně prevence a řešení konfliktů, regionální soudržnosti a vyjednávání dohod o hospodářském partnerství; oceňuje práci organizátorů zasedání na Seychelách, které bylo mimořádně úspěšné;

25. vítá zřízení pracovní skupiny k pracovním metodám a vyzývá předsednictvo smíšeného parlamentního shromáždění, aby provádělo svá doporučení s cílem zlepšit účinnost a politický vliv smíšeného parlamentního shromáždění jak při uplatňování dohody o partnerství z Cotonou, tak na mezinárodní scéně;

26. zdůrazňuje význam prohlídek přímo v terénu pořádaných v průběhu zasedání smíšeného parlamentního shromáždění, které jsou doplněním parlamentních rozprav; vyjadřuje politování nad tím, že prohlídky pořádané v Kinshase nebyly dostatečně relevantní;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě EU, Komisi, Radě AKT, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsednictvu smíšeného parlamentního shromáždění a vládám a parlamentům Španělska a Demokratické republiky Kongo.

 • [1]  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
 • [2]  Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.
 • [3]  Úř. věst. C 231, 26.9.2003, s. 68.
 • [4]  AKT-EU/100.291/08/v konečném znění.
 • [5]  Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.
 • [6]  Úř. věst. C 58, 1.3.2008, s. 44.
 • [7]  Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 43.
 • [8]  APP 100.746.
 • [9]  Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zastoupených v Radě, Evropského parlamentu a Evropské komise: „Evropský konsensus o humanitární pomoci“ (Úř. věst. C 25, 30.1.2008, s. 1).
 • [10]  Úř. věst. C 193, 16.7.2010.
 • [11]  Úř. věst. C 126, 28.4.2011.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Smíšené parlamentní shromáždění se v roce 2010 setkalo dvakrát. 19. zasedání se konalo na Tenerife (Španělsko) ve dnech od 6. do 9. dubna a 20. zasedání se konalo v Kinshase (Demokratická republika Kongo) ve dnech od 30. listopadu do 3. prosince. Bylo přijato devět usnesení a prohlášení o druhé revizi dohody o partnerství z Cotonou. V průběhu daného roku se konalo také jedno regionální zasedání, a to v Mahé (Seychely).

V průběhu svých jednání shromáždění přivítalo člena Komise s odpovědností za rozvoj, pana Andrise Piebalgse. Prvního zasedání se postupně zúčastnili i spolupředsedové Rady AKT-EU, ale v Kinshase byla zastoupena pouze Rada AKT.

Na činnosti parlamentního shromáždění se podíleli také:

J. E. Paulino Rivero, předseda regionální vlády Kanárských ostrovů, J. E. Miguel Angel Moratinos, ministr zahraničních věcí Španělska, J. E. Evariste Boshab, mluvčí Národního shromáždění Demokratické republiky Kongo a J. E. Joseph Kabila Kabongo, prezident Demokratické republiky Kongo.

20. zasedání konané v Kinshase narušila nepřítomnost Rady EU v průběhu doby vyhrazené pro otázky a shromáždění se dohodlo, že své zklamání sdělí vysoké představitelce, baronce Ashtonové, a bude na ni naléhat, aby zajistila, že při budoucích zasedáních bude tento problém napraven.

Po roce 2009, ve kterém se neuskutečnily vůbec žádné vyšetřovací mise smíšeného parlamentního shromáždění, byl v roce 2010 sekretariát AKT opět schopen financovat svým pracovníkům výdaje na mise a byly podniknuty tři mise, a to na Madagaskaru, v Burundi a na Haiti.

Stálé výbory

Tři stálé výbory se sešly čtyřikrát: dvakrát v rámci zasedání (na Tenerife a v Kinshase) a dvakrát (v Bruselu) mezi termíny zasedání. Hlavní činností těchto výborů je příprava zpráv, které jsou poté přijímány na plenárních zasedáních (celkem šest zpráv ročně).

Úkolem výborů je také kontrola provádění usnesení, která probíhá prostřednictvím slyšení úředníků Komise odpovědných za příslušné oblasti. Tato slyšení poskytují příležitost – a dostatek času – pro podrobnou diskusi o přijatých opatřeních. Dříve byla tato kontrola prováděna v rámci plenárních zasedání a jednalo se pouze o formalitu.

Výbor pro hospodářské záležitosti, finance a obchod byl pověřen dalším úkolem, a sice dohledem nad regionálními strategickými dokumenty pro jednotlivé regiony AKT. V těchto strategických dokumentech je stanovena strategie Evropské komise pro rozvoj každého příslušného regionu. Výbor jmenoval spoluzpravodaje pro každý regionální strategický dokument a závěry k těmto dokumentům byly přijaty již na 19. zasedání na Tenerife, aby mohly být začleněny do přezkumu v polovině období.

19. zasedání na Tenerife (Španělsko)

19. zasedání smíšeného parlamentního shromáždění se konalo ve dnech od 6. do 9. dubna 2010 na Tenerife (Španělsko – tj. v zemi předsedající Radě EU).

Vedle zpráv stálých výborů byla na zasedání přijata usnesení o rekonstrukci po zemětřesení na Haiti a o situaci v Jižním Súdánu. Bylo přijato rovněž šest souborů závěrů k regionálním strategickým dokumentům pro šest regionů AKT. Pokud jde o semináře o energii z obnovitelných zdrojů a dodávkách vody, udržitelném cestovním ruchu a migraci v regionu, všechny přilákaly mnoho účastníků a vzbudily velký zájem.

20. zasedání v Kinshase (Demokratická republika Kongo)

20. zasedání smíšeného parlamentního shromáždění se konalo ve dnech od 30. listopadu do 3. prosince 2010 v Kinshase (Demokratická republika Kongo).

Shromáždění přijalo tři usnesení obsažená ve zprávách stálých výborů a dvě naléhavá usnesení o zajišťování potravin a o situaci v saharské oblasti Sahelu, bylo rovněž přijato prohlášení o výsledcích prezidentských voleb v Pobřeží slonoviny.

Semináře o problémech spojených s obnovou v zemích, kde se odehrály konflikty, a o nelegální těžbě přírodních a nerostných zdrojů v Demokratické republice Kongo byly dobrou příležitostí k důkladnému projednání významných regionálních záležitostí.

Vyšetřovací a studijní mise

V roce 2010 shromáždění uspořádalo dvě vyšetřovací mise na Madagaskaru a Haiti.

Ostatní činnosti

Smíšené parlamentní shromáždění provedlo také volební pozorovatelskou misi v Burundi a přijetím samostatné tiskové zprávy společně s Africkou unií a Hospodářským společenstvím středoafrických států / Hospodářskou komisí OSN pro Afriku ukázalo svoji nezávislost na misi EU.jeho doporučeních bylo uvedeno, že zásada nezávislosti a užší koordinace s ostatními regionálními subjekty by se měla nadále uplatňovat i v rámci budoucích volebních pozorovatelských misí smíšeného parlamentního shromáždění.

Budoucí vývoj

Díky kvalitě své práce se smíšené parlamentní shromáždění prosadilo jako klíčový partner v oblasti spolupráce mezi Severem a Jihem.

Evropská komise nyní předkládá národní a regionální strategické dokumenty ke kontrole jak Evropskému parlamentu, tak národním parlamentům zemí AKT. Je důležité, aby Výbor pro rozvoj a smíšené parlamentní shromáždění situaci monitorovaly a zajistily řádné uplatňování tohoto nástroje parlamentní kontroly.

Parlamentní shromáždění hrálo a nadále hraje zásadní úlohu jako pozorovatel jednání o dohodách o hospodářském partnerství. Slyšení za účasti hlavních vyjednavačů obou stran, setkání s hospodářskými a sociálními partnery (jak v rámci formálních schůzí, tak na souběžných akcích) a spolupráce poslanců EP s poslanci z jižních států posílily transparentnost tohoto procesu a přispěly k lepšímu pochopení místních podmínek. Ať už jednání dopadnou jakkoli, nelze pochybovat o tom, že činnost parlamentního shromáždění tento proces ovlivnila.

V roce 2010 Komise a země AKT projednaly návrhy druhé revize dohody o partnerství z Cotonou. Revize zajišťuje posílenou roli smíšeného parlamentního shromáždění při kontrole ostatních institucí a stejně tak regionalizaci skupiny zemí AKT, ke které dal podnět proces spojený s dohodami o hospodářském partnerství. Je důležité, aby smíšené parlamentní shromáždění mimořádně pozorně monitorovalo vývoj, a zajistilo tak, že dokáže jako instituce přetrvat a pokračovat ve své činnosti až doby, kdy skončí platnost dohody z Cotonou, tedy do roku 2020.

Založení Africké unie a rostoucí vliv Panafrického parlamentu představují bezpochyby výzvu pro spolupráci AKT-EU, a tudíž i pro Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU. Spolupráce mezi Evropským parlamentem a Panafrickým parlamentem byla zahájena v roce 2007 a v roce 2009 Evropský parlament vytvořil plnohodnotnou delegaci pro vztahy s Panafrickým parlamentem, přičemž je důležité, aby smíšené parlamentní shromáždění zohlednilo tyto vztahy při své činnosti.

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost a zřízení Evropské služby pro vnější činnost bude mít dopad na vztahy mezi smíšeným parlamentním shromážděním a ostatními institucemi a je třeba doufat, že nepřítomnost Rady EU na 20. zasedání bude v roce 2011 napravena a že ESVČ bude moci se smíšeným parlamentním shromážděním konstruktivně spolupracovat, stejně jako tak v minulosti činila Evropská komise.

Na závěr, v roce 2010 zahájila svoji činnost pracovní skupina k pracovním metodám smíšeného parlamentního shromáždění zřízená s cílem posílit politickou roli smíšeného parlamentního shromáždění a stejně tak zajistit lepší účinnost. Je třeba doufat, že její návrhy na změny v jednacím řádu dosáhnou stanovených cílů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.9.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Keller, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Santiago Fisas Ayxela, Martin Kastler, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

María Irigoyen Pérez, Wolfgang Kreissl-Dörfler