Proċedura : 2011/2082(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0318/2011

Testi mressqa :

A7-0318/2011

Dibattiti :

PV 13/10/2011 - 3
CRE 13/10/2011 - 3

Votazzjonijiet :

PV 13/10/2011 - 6.3
CRE 13/10/2011 - 6.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2011)0436

RAPPORT     
PDF 219kWORD 210k
30.9.2011
PE 466.976v02-00 A7-0318/2011

dwar il-futur tal-VAT

(2011/2082(COM))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: David Casa

DIKJARAZZJONI TA' SPJEGAZZJONI
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KONTROLL TAL-BAĠIT
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SUQ INTERN U L-ĦARSIEN TAL-KONSUMATUR
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

DIKJARAZZJONI TA' SPJEGAZZJONI

Daħla

It-taxxa fuq il-valur miżjud (il-VAT) tikkostitwixxi sors kbir ta’ dħul għall-baġits nazzjonali tal-Istati Membri. Is-sistema tal-VAT, li hi bbażata fuq leġiżlazzjoni adottata fil-livell Ewropew u applikata fil-livell nazzjonali, għandha għadd kbir ta’ nuqqasijiet li ma jagħmluhiex effiċjenti u kompatibbli b’mod sħiħ mar-rekwiżiti ta’ suq tassew uniku.

Fl-1 ta' Diċembru 2010, il-Kummissjoni nediet Green Paper dwar il-Futur tal-VAT. L-għan tal-Green Paper hu li tiġġenera dibattitu b'bażi wiesgħa mal-partijiet kollha interessati dwar l-evalwazzjoni tas-sistema attwali tal-VAT u l-possibilitajiet ta' progress għat-tisħiħ tal-koerenza tagħha mas-suq uniku u l-abbiltà tagħha bħala sors ta' dħul filwaqt li tnaqqas l-ispiża tal-konformità.

Il-Green Paper tkopri b’mod partikolari t-trattament tal-provvisti transkonfinali, kif ukoll kwistjonijiet prinċipali oħra li jindirizzaw in-newtralità tat-taxxa, il-livell ta’ armonizzazzjoni meħtieġa fis-suq uniku u t-tnaqqis tal-burokarazija filwaqt li tiggarantixxi dħul tal-VAT għall-Istati Membri.

Ir-Rapporteur tagħkom ikkonsulta diversi partijiet interessati fosthom is-settur tan-negozju (in-Negozji Ewropej, l-UEAPME, l-Eurocommerce), l-esperti (il-PricewaterhouseCoopers, u l-Missjoni għall-UE tan-New Zealand – peress li n-NZ hi kkunsidrata mill-OECD bħala l-aħjar prattika fiż-żona tal-VAT) u s-soċjetà ċivili (il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew), u kien irrappreżentat mill-Viċi President tal-ECON José Garcia-Margallo fil-konferenza tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Futur tal-VAT fis-6 ta’ Mejju f’Milan.

Ir-Rapporteur tagħkom għandu l-intenzjoni li jindirizza, fi ħdan il-limiti restritti tar-rapport tiegħu, l-erba’ aspetti tal-VAT li ġejjin, li jirriflettu l-kwistjonijiet ikkunsidrati mill-konsultazzjoni tal-Kummissjoni u mjaqma mill-partijiet interessati.

Tfassil tal-VAT

B’konformità mar-riżoluzzjonijiet leġiżlattivi tal-passat tal-Parlament Ewropew, ir-Rapporteur tagħkom jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tersaq lejn sistema b'bażi 'wiesgħa' tal-VAT kif definit mill-OECD. Din għandha tinkludi s-soluzzjoni tat-tnaqqis tal-VAT fuq ix-xiri fir-rigwar tal-produzzjoni interna vs. l-esternalizzazzjoni kif ukoll is-soluzzjoni tal-kwistjoni ta’ VAT “moħbija” fil-katini tal-provvista, fejn negozji eżentati jfornu negozji soġġetti għall-VAT.

Ir-Rapporteur tagħkom ifakkar ukoll li waħda mill-karatteristiċi prinċipali tal-VAT hi l-prinċipju tan-newtralità. Minħabba l-fatt li l-VAT hi taxxa finali fuq il-kosum, in-negozji m’għandhomx iġorru l-piż tal-VAT. Għaldaqstant l-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-prinċipju t-tranżazzjonijiet kummerċjali għandhom jiġu ntaxxati u prodotti u servizzi simili għandhom ikunu soġġetti għal trattament simili tal-VAT.

Fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet transkonfinali intrakomunitarji, ir-Rapporteur tagħkom jaqbel mal-valutazzjoni tal-Kummissjoni, ta’ wħud mill-Istati Membri u ta’ ħafna minn dawk li jaħdmu fil-qasam tal-VAT u l-partijiet interessati li l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini, li ntrabtu miegħu l-Istati Membri, u li kien appoġġat fil-passat kemm mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Parlament Ewropew, ma jistax iseħħ, primarjament minħabba nuqqas ta’appoġġ politiku fost l-Istati Membri.

Għaldaqstant ir-Rapporteur tagħkom jaqbel mal-inizjattiva tal-Kummissjoni li tirrikonoxxi l-istatus quo u timxi lejn prinċipju ta’ destinazzjoni. Sistema tal-VAT ibbażata fuq il-post tal-istabbiliment tal-konsumatur, kemm għall-prodotti kif ukoll għas-servizzi, tidher li hi triq promettenti li titlob aktar studju u analiżi. Dan jeħtieġ li jkun akkumpanjat mill-introduzzjoni ta’ one-stop-shops (OSS) li jiffunzjonaw tajjeb mill-Istati Membri, sabiex tiġi evitata reġistrazzjoni multipla tal-VAT, spejjeż miżjuda għall-konformità u effetti negattivi tal-fluss ta' flus għal negozji li joperaw internazzjonalment. OSS li jaħdmu tajjeb huma vitali u huma l-element essenzjali għal sistema tal-VAT ibbażata fuq id-destinazzjoni.

It-tnaqqis tal-burokrazija

Ir-Rapporteur tagħkom jixtieq jiffoka fuq dan il-punt, biex jidentifika oqsma fejn il-burokrazija tista’ faċilment titnaqqas, u partikolarment fejn jista’ jkun hemm ‘titjib immedjat' kemm għan-negozji kif ukoll għall-awtoritajiet fiskali fuq medda ta' żmien qasir, mingħajr bidliet fundamentali fis-sistema attwali.

Il-miżuri li ġew issuġġeriti fir-rapport jinkludu:

§ L-abolizzjoni tad-denunzja annwali mqassra tal-VAT jew listi ta' akkwisti intra-UE

§ It-tnaqqis tal-frekwenza tad-denunzja perjodika tal-VAT

§ Is-simplifikazzjoni tal-prova meħtieġa għall-eżenzjonijiet tal-VAT għall-esportazzjonijiet

§ L-abolizzjoni tal-listi 'nulli' intra-UE

§ Iż-żieda fl-użu tas-soluzzjonijiet ta' gvern elettroniku, b’mod partikolari biex id-denunzji u l-listi tal-VAT jiġu ppreżentati b'mod elettroniku

§ L-abolizzjoni tal-pagamenti ta' interessi u ta' penali fuq il-VAT relatati ma’ żbalji tal-forma jekk l-entità legali individwali ma tkun wasslet lill-Istat Membru inkwistjoni jsofri xi nuqqas fid-dħul mill-VAT

§ L-introduzzjoni tal-Fattura Ewropea Standard ibbażata fuq mudell lingwistikament newtrali

Ir-Rapporteur tagħkom jistieden lill-kollegi biex jikkontribwixxu aktar għal din it-taqsima.

L-effiċjenza tal-ġbir tal-VAT

Il-Kummissjoni wettqet studju estensiv, li jħares lejn għadd ta’ metodi potenzjali tal-ġbir tal-VAT, biex ittejjeb l-effiċjenza u tnaqqas il-frodi tal-VAT.

L-istudju jeżamina speċifikament 4 metodi ta’ ġbir f’aktar dettall:

Il-mudell tal-ħlas maqsum

Il-mudell tal-ħlas maqsum hu mudell li fih ix-xerrej iħallas il-VAT fil-kont bankarju mblukkat tal-VAT li jistà jintuża biss mill-fornitur biex iħallas il-VAT fil-kont bankrju mblukkat tal-VAT tal-fornituri tiegħu. Għalhekk fl-istadju bikri tal-proċess tal-ġbir tal-VAT, il-VAT miġbura tiġi ttrasferita fiżikament f’kont bankarju mblukkat tal-VAT mal-bank tal-awtoritajiet fiskali. Dan il-mudell jippermetti lill-awtoritajiet fiskali jissorveljaw u jimblukkaw fondi fuq il-kontijiet tal-VAT u jipprevjeni li persuni taxxabbli jisparixxu bil-fondi tal-VAT imħallsa lilhom.

Il-mudell tal bażi tad-dejta ċentrali tal-monitoraġġ tal-VAT

Dan il-mudell jistà jaħdem biss jekk l-fatturazzjoni elettronika ssir obbligatorja għat-tranżazzjonijiet B2B u jekk id-dejta li tinsab fil-fatturi elettroniċi tinġabar b’mod attiv mill-awtoritajiet fiskali. Il-komponent ta’ spiża prinċipali ta’ dan il-mudell hu l-investiment minn persuni taxxabbli biex ibiddlu mill-fatturi tal-karti għall-fatturazzjoni elettronika. L-ispejjeż operattivi addizzjonali se jinkuldu l-ispiża tat-trasferiment tad-dejta għal bażi tad-dejta ċentrali ta’ monitoraġġ tal-VAT u l-ispiża taż-żamma u tal-estrazzjoni ta’ volumi kbar ta’ dejta mill-awtoritajiet tat-taxxa.

Il-mudell ta' data warehouse

F'dan il-mudell, is-sistema ta' kontabilità tan-negozju responsabbli għall-ħlas tal-VAT tiġġenera fajl ta' verifika standard għat-taxxa u d-dejta f'dak il-fajl jeħtieġ li tinħażen f'data warehouse aċċessibbli għall-awtoritajiet tat-taxxa. Dan il-mudell diġà ġie (parzjalment) implimentat f'uħud mill-Istati Membri. L-użu, il-format u l-elementi tad-dejta ġew definiti fil-Gwida tal-OECD. L-esperjenza f'dawn l-Istati Membri turi li l-investiment hu limitat, peress li l-fornituri tas-softwer tal-kontabilità jadattaw l-applikazzjonijiet tagħhom biex ikunu konformi mar-rekwiżit biex jiġi ġġenerat fajl ta' verifika standard għal skopijiet ta' taxxa. L-implimentazzjoni ta' data warehouse minn kull persuna taxxabbli jista', madankollu, jirrikjedi investiment fuq skala kbira.

Il-mudell tal-persuna ċertifikata taxxabbli

Skont dan il-mudell, il-persuna taxxabbli jeħtieġ tikkonforma mar-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni u twaqqaf sistema ta' kontroll intern. Il-mudell jirrikjedi investiment limitat għall-persuni taxxabbli li s-sistemi ta' kontabilità tal-VAT tagħhom ġew approvati u awtorizzati mill-awtoritajiet tat-taxxa u/jew li diġà jikkonformaw ma' leġiżlazzjonijiet oħra li jimponu ħtiġijiet simili, bħal Sarbanes-Oxley. Il-benefiċċju tal-mudell hu assigurazzjoni addizzjonali li l-persuna taxxabbli tuża sistemi kompatibbli u li l-livell tar-riskju jonqos. Dan jista' joffri opportunitajiet biex l-isforzi ta' verifika jiġu ffukati fuq segmenti ta' persuni taxxabbli li joħolqu riskju ogħla. Il-benefiċċju fir-rigward tat-tnaqqis tad-Distakk tal-VAT hu anqas minn dak tal-mudelli l-oħra.

Ir-Rapporteur tagħkom jikkunsidra li d-diskussjoni dwar il-metodi ta' ġbir tal-VAT hi, f'dan l-istadju, sekondarja għas-sejba tas-soluzzjoni għan-nuqqasijiet sottostanti u l-problemi inerenti fir-regoli u l-proċeduri attwali, b'mod partikolari, in-nuqqas ta' armonizzazzjoni.

Għaldaqstant, ir-Rapporteur tagħkom jikkunsidra li mill-mudelli ta' ġbir tal-VAT li qegħdin jiġu eżaminati, l-mudell ta' ħażna limitata ta' dejta dwar il-VAT “limited Data Warehouse Model (b'Fajl Standard ta' Verifika), ikkombinat mal-Mudell tal-Persuna Ċertifikata Taxxabbli huma l-aktar promettenti, peress li diġà ġew implimentati b'suċċess f'uħud mill-Istati Membri u wrew li jżidu l-effiċjenza tal-ġbir tal-VAT b'piż amministrattiv limitat għan-negozji.

Proċess Legali

Fir-rigward tal-proċess legali, ir-Rapporteur tagħkom iħoss li hu kruċjali li tiżdied it-trasparenza tal-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet u tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u n-negozji.

Ir-Rapporteur tagħkom jikkunsidra li r-Regolamenti għandhom jiġu ppreferuti mid-Direttivi, meta dan ikun possibbli. Ir-Regolamenti joħolqu armonizzazzjoni immedjata, inaqqsu l-possibilità ta' interpretazzjonijiet diverġenti u għalhekk jiġġeneraw klima ta' ċertezza legali li hi kruċjali sabiex in-negozji jirnexxu.

Il-persuni interessati u n-negozji għandhom jiġu kkonsultati u involuti fl-abbuzzar u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-VAT, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak nazzjonali, biex tiġi żgurata implimentazzjoni armonizzata madwar l-UE kollha u tinħoloq ċertezza legali.


OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KONTROLL TAL-BAĠIT (15.7.2011)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar il-futur tal-VAT

(2011/2082(COM))

Rapporteur: Bart Staes

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 8/2007 tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-koperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), flimkien mat- tweġibiet tal-Kummissjoni(1),

1.  Jilqa’ l-objettiv tal-Kummissjoni li tasal għal sistema komprensiva tal-VAT li tirrimedja n-nuqqasijiet tas-sistema attwali fir-rigward tal-protezzjoni kontra l-frodi, tkun soda biżżejjed li tkun kapaċi tirreżisti għal attakki frodulenti, li fis-sena huwa stmat li jammontaw għal telf ta’ bejn 80 u 100 biljun euro għall-UE27, u tgħin biex id-ditti tal-UE jkunu aktar kompetittivi u trasparenti;

2.  Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb il-prosekuzzjoni transkonfinali tal-frodi intrakomunitarja tal-VAT fl-Istati Membri kif ukoll biex tiżdied ir-responsabilità u l-għarfien tar-riskju f’dan il-qasam;

3.  Sabiex jitwaqqfu investigazzjonijiet transkonfinali effettivi dwar din il-frodi u sabiex titwettaq prosekuzzjoni ġuridika tagħha, jenfasizza l-importanza li, fil-leġiżlazzjoni tal-UE, ikun hemm definizzjoni komprensiva u uniformi ta’ skema frodulenti tal-VAT jew ta’ frodi karusell tal-VAT, l-aktar forom komuni ta’ frodi tal-VAT, kif ukoll penali amministrattivi armonizzati;

4.  Jinnota li l-istimi preċiżi tal-frodi tal-karusell tal-VAT mhumiex disponibbli; iħeġġeġ l-iżvilupp ta’ għodda tal-valutazzjoni preċiża għall-frodi tal-VAT li jippermetti wkoll li jsir tqabbil relevanti f’dan il-qasam bejn l-Istati Membri tal-UE;

5.  Jenfasizza l-importanza ta’ kooperazzjoni aktar intensiva u rapida bejn l-Istati Membri, monitoraġġ aħjar tal-iskambji tal-informazzjoni u kuntatti aktar diretti bejn l-uffiċċji tat-taxxa lokali permezz ta’ portal komuni ta’ informazzjoni onlajn, sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri jassistu b’mod effiċjenti lil xulxin; iħeġġeġ li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istati Membri, il-Eurojust, il-Europol u l-OLAF;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi simplifikazzjoni u konsolidazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja kontra l-frodi, u tindirizza d-dgħjufijiet fil-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fil-qafas ta’ dan il-proċess;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jissimplifikaw u jikkonsolidaw il-leġiżlazzjoni tal-VAT tagħhom, biex jintroduċu formola tal-VAT unika u lista unika li turi r-rati tal-VAT applikati, b’mod partikolari lista tal-prodotti u s-servizzi għal liema hija applikata rata mnaqqsa tal-VAT fi Stat Membru partikolari, jagħmlu t-testi leġiżlattivi tagħhom aktar faċilment disponibbli, u jittraduċuhom tal-anqas fl-Ingliż, fil-Franċiż u fil-Ġermaniż;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li n-netwerk EUROFISC, li twaqqaf riċentement (f’Novembru 2010), jiffunzjona bħala valur miżjud prattiku għall-investigazzjonijiet transkonfinali tal-Istati Membri dwar frodi tal-VAT, jirrapporta regolarment lill-Parlament dwar il-funzjonament tiegħu, u li jippubblika dawn ir-rapporti;

9.  Jenfasizza li l-opportunitajiet għall-frodi tal-VAT jistgħu jonqsu b’mod sinifikanti ġaladarba jiżdied l-użu tat-teknoloġiji ġodda u ta’ soluzzjonijiet innovattivi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ is-Sistema għall-Iskambju ta’ Informazzjoni dwar il-VAT (VIES) billi tnaqqas iż-żmien għall-ġbir u l-ksib tad-data u billi tagħti aċċess dirett usa’ għad-data;

10. Ifaħħar l-approċċ b’suċċess meħud mill-gvern tar-Renju Unit, li waqqaf mekkaniżmu ta’ ‘reverse charge’ għas-setturi tal-mobajls u tat-tagħmir tal-kompjuters, biex jiġġieled kontra l-għadd dejjem jikber ta’ karuselli tal-VAT, li wassal għal riżultat pożittiv minnufih; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistudja l-każi, u tirrapporta dwarhom, fejn ir-reverse charge fir-Renju Unit u fi Stati Membri oħra rriżulta li kien għodda effettiva kontra l-karuselli tal-VAT;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra proposti leġiżlattivi li jindirizzaw il-karuselli tal-VAT f’ras il-għajn, billi tintroduċi mekkaniżmu għall-UE kollha ta’ reverse charge tal-VAT, li, apparti li jkun miżura effettiva kontra l-frodi, ikun ifisser ukoll simplifikazzjoni amministrattiva għall-produtturi u l-kummerċjanti; għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti leġiżlattivi biex twaqqaf mekkaniżmu ta’ reverse charge għas-sitt l-aktar setturi sensittivi, jiġifieri l-apparat tal-awdjo u tal-vidjo, tal-ikel u tax-xorb, tat-tagħmir tal-kompjuters u l-mikroproċessuri u l-aċċessorji tagħhom, tal-mobajls u l-aċċessorji tagħhom, tat-tessuti u tal-karozzi; iħeġġeġ biex il-frodi tal-VAT fl-Iskema tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet jiġi indirizzat b’mod effettiv;

12. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex kull sena tipprovdi lill-Parlament Ewropew ħarsa ġenerali tal-każijiet ta’ frodi tal-VAT ’il fuq minn 100 000 EUR fl-Istati Membri li jkunu ġew skoperti u mħarrka, inkluża d-data dwar is-segwitu legali, is-sentenzi u l-penali finanzjarji

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

13.7.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Cozzolino, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder

(1)

ĠU C 20, 25.1.2008, p.1.


OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SUQ INTERN U L-ĦARSIEN TAL-KONSUMATUR (2.9.2011)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar il-futur tal-VAT

(2011/2082(COM))

Rapporteur: Iliana Ivanova

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jinnota li, minħabba l-impatt ta' soċjetajiet li qed jixjieħu fuq is-swieq tax-xogħol, ix-xejriet tat-tfaddil u tal-konsum u l-infiq pubbliku fis-snin li ġejjin, u anke fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja li qed tolqot lill-UE, bilanċ bejn it-tassazzjoni diretta u indiretta għandu jiġi diskuss, kemm f'livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-UE; jenfasizza madankollu, li deċiżjonijiet bħal dawn fuq il-politika fiskali, anke koordinati mal-UE, iridu jibqgħu f'livell nazzjonali; iqis, għalhekk, li sistema tal-VAT aktar soda u effikaċi, li issa hija strument ewlieni tal-politika makroekonomika, sejra tkun aktar meħtieġa fis-snin li ġejjin;

2.  Jinsab imħasseb ħafna dwar il-frodi intra-Komunitarja eżistenti tal-VAT u dwar il-kriminalità u l-ħasil tal-flus assoċjat, li jimminaw il-funzjonament tajjeb tas-suq intern, u minħabba f'hekk jintilfu bejn EUR 60 biljun u EUR 100 biljun kull sena; iqis li l-iżvilupp ta' strateġija biex jiġu miġġielda dawn il-problemi, inklużi għodod tal-IT, jista' jkun strument utli ħafna biex jiġi evitat telf enormi għat-teżor u ksur tal-leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol;

3.  Jenfasizza li l-fatt li s-sistema tal-VAT ma tibqax suxxettibbli għall-frodi għandu jkun prijorità ewlenija, meta jitqies it-telf enormi mġarrab mill-Istati Membri, li possibilment jammonta għal EUR 100 biljun; jinnota li għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-frodi "karużell"; ifakkar fis-suġġerimenti dettaljati li fih ir-rapport Bowles (A6-0312/2008), li għadhom validi u li għandhom jiġu implimentati mingħajr dewmien;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni tfassal proposti biex issolvi l-problema tal-frodi tal-VAT mingħajr ma timmina l-funzjonament tajjeb tas-suq intern jew is-sovranità fiskali tal-Istati Membri;

5.  Jisħaq li, b'riżultat tal-kumplessità tar-regoli u tal-piżijiet amministrattivi, in-negozji spiss iqisu s-sistema attwali tal-VAT bħala ostaklu għall-ikkompletar tas-suq intern; jinnota li l-arranġamenti attwali tal-VAT għall-kummerċ intra-UE għandhom it-tendenza li jaffettwaw negattivament lin-negozji, u speċjalment lill-SMEs; jitlob għalhekk għal riforma u simplifikazzjoni tar-regoli attwali li għandhom jiżguraw ambjent fiskali aħjar għall-intrapriżi tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tirrifletti fuq l-armonizzar tar-regoli fuq il-bażijiet tal-VAT u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti;

6.  Jinnota li s-sistema tal-VAT il-ġdida għandha tħeġġeġ it-tranżazzjonijiet transkonfinali u b'hekk tikkontribwixxi għall-approfondiment tas-suq uniku; huwa tal-fehma li l-istandardizzazzjoni fil-qasam tal-obbligi tal-VAT toffri valur miżjud sinifikanti; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibilità tal-ħolqien ta' ritorn tal-VAT standard għall-UE li jkun disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha jew li jkun hemm lista eżawrjenti ta' obbligi standardizzati ta' VAT li jistgħu jiġu imposti mill-Istati Membri;

7.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-introduzzjoni ta' informazzjoni standardizzata għall-fatturi fil-lingwi kollha tal-UE, li tgħin l-intrapriżi u tirrappreżenta valur miżjud sinifikanti għas-suq intern;

8.  Iqis li l-proċeduri amministrattivi li għandhom jiġu segwiti mill-intrapriżi responsabbli għall-VAT għandhom jiġu armonizzati aktar, partikolarment it-tranżazzjonijiet internazzjonali fi ħdan l-Unjoni; iqis ukoll li l-livell ta' kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet fiskali għandu jiġi estiż aktar, partikolarment rigward it-trasferiment awtomatiku ta' informazzjoni;

9.  Jenfasizza l-importanza ta' approċċ uniformi rigward il-limiti applikabbli għall-eżenzjoni tal-VAT skont l-iskema speċjali għan-negozji ż-żgħar, sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni; iqis li għandha tiġi eżaminata l-possibilità li jiġu koperti l-provvisti transkonfinali skont din l-iskema speċjali sabiex jitqies aħjar is-suq uniku;

10. Jinnota li rati ta' VAT differenti u proċeduri amministrattivi differenti jistgħu jkunu piż kbir għall-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku; jenfasizza l-importanza tat-tneħħija tal-ostakoli fiskali għal tranżazzjonijiet transkonfinali tal-operaturi tal-kummerċ elettroniku; iqis li għandhom jitfasslu regoli aktar ċari dwar il-VAT u l-obbligi ta' rappurtar tal-VAT għal dawn l-impriżi li għandhom problemi enormi biex ibigħu l-oġġetti u s-servizzi fi Stati Membri oħra bbażati fl-UE sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal veru tas-suq uniku;

11. Jappoġġja r-reviżjoni sħiħa tal-eżenzjonijiet attwali tal-VAT sabiex tiġi ddetterminata r-rilevanza tagħhom u l-impatt tagħhom fuq il-katina tal-VAT; jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi ulterjuri ta' koordinament fuq l-eżenzjonijiet tal-VAT; jitlob analiżi dettaljata tal-ispejjeż ta' konformità għall-SMEs fir-rigward ta' tranżazzjonijiet transkonfinali li jinvolvu beni u servizzi;

12. Jenfasizza l-ħtieġa għal koordinament aħjar bejn l-Istati Membri dwar l-eżenzjonijiet applikabbli ta' VAT u rati mnaqqsa sabiex jiġi żgurat ambjent ekwu għall-intrapriżi li jwettqu kummerċ transkonfinali;

13. Jilqa' l-Istudju dwar is-Suq Intern Diġitali; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-interoperabilità tal-firem elettroniċi, sabiex jinħoloq qafas legali għar-rikonoxximent ta' sistemi ta' ċertifikazzjoni elettronika sikura, u tqis reviżjoni u estensjoni tad-Direttiva dwar il-Firem Elettroniċi sabiex tnaqqas il-piż amministrattiv għall-intrapriżi, partikolarment għall-SMEs; jenfasizza l-ħtieġa għal rikonoxximent reċiproku tal-identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni elettronika madwar l-UE;

14. Jitlob għal studji u analiżi fil-possibilitajiet li jeżistu għall-allinjament tal-VAT fi tranżazzjonijiet transkonfinali ta' kummerċ elettroniku fi ħdan l-UE, u għat-tnaqqis u eżenzjonijiet fir-rigward ta' ħlasijiet ta' din it-taxxa, sabiex l-intrapriżi Ewropej ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-potenzjal sħiħ offrut mill-kummerċ elettroniku;

15. Jilqa' l-fatt li mill-2010 daħlet fis-seħħ fl-UE sistema elettronika ġdida ta' rifużjoni tal-VAT; jistieden lill-Kummissjoni biex, sa mhux aktar tard minn Lulju 2012, tirrapporta lill-Parlament dwar ir-riżultati, il-punti tajbin u l-punti dgħajfa tas-sistema l-ġdida; jenfasizza li r-regoli l-ġodda għandhom dejjem ikunu riveduti sabiex jiġi żgurat li joffru protezzjoni adegwata kontra attentat ta' frodi;

16. Huwa tal-fehma li r-rati tal-VAT għal oġetti kulturali għandhom ikunu l-istess, irrispettivament mill-metodu li jintuża biex jinbiegħu (online jew offline); iqis li dan l-allinjament għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku u jipprovdi l-istess benefiċċji kulturali u edukattivi għall-konsumaturi billi jippromwovi l-iżvilupp ta' settur diġitali li qed jiffjorixxi;

17. Jenfasizza li sabiex jitħeġġu mudelli kummerċjali ġodda fis-settur tal-kotba u, b'mod partikolari, biex jiġi stimolat is-suq diġitali uniku, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jridu jiżguraw li tiġi applikata fuq il-kotba, politika fiskali konsistenti u favur il-kotba – stampati, diġitali jew awdjo; jenfasizza li l-kontenut, fi kwalunkwe sura, joffri l-istess benefiċċji kulturali u edukattivi għall-konsumaturi;

18. Jinnota li skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri għandhom iżommu l-possibilità li jiddeċiedu dwar livelli li jvarjaw ta' VAT f'ċerti setturi sabiex jimplimentaw aħjar il-politiki Ewropej u nazzjonali jew abbażi ta' fatturi nazzjonali storiċi, ekonomiċi, soċjali jew ambjentali;

19. Jenfasizza li, fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, ir-riforma fiskali għandha tagħti l-akbar kontribut possibbli għall-ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;

20. Jitlob it-tfassil ta' strateġija ta' VAT Ekoloġika, iffukata fuq rati mnaqqsa għal prodotti u servizzi effiċjenti fl-użu tal-enerġija u favur l-ambjent, li tagħmel tajjeb għall-kompetizzjoni inġusta minħabba l-esternalitajiet mhux riflessi fil-prezz tal-prodott jew tas-servizz;

21. Jikkunsidra li regolament aktar milli direttiva ikun strument legali aktar effiċjenti biex tiġi żgurata applikazzjoni aħjar u aktar konsistenti tar-regoli tal-VAT li għandhom ibaxxu aktar ir-riskju ta' tassazzjoni doppja jew ta' nontassazzjoni;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

31.8.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

31

0

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Ashley Fox, Anna Hedh, Pier Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, Søren Bo Søndergaard, Marc Tarabella


OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU (8.9.2011)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar il-futur tal-VAT

(2011/2082(COM))

Rapporteur: Markus Ferber

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Huwa tal-fehma li l-funzjonament xieraq tas-suq intern qed jiġi mfixkel mir-regoli attwali rigward il-VAT fuq it-trasport tal-passiġġieri, li qed joħolqu tagħwiġ tal-kompetizzjoni bejn il-modi tat-trasport u jagħmlu ħsara lit-titjib tal-effikaċja soċjali u ambjentali tat-trasport;

2.  Jiġbed l-attenzjoni fuq is-sitwazzjoni kumplessa u inġusta rigward it-trasport tal-passiġġieri: minkejja li t-trasport intern tal-passiġġieri huwa ntaxxat fl-Istati Membri kważi kollha, hemm eżenzjonijiet, rati żero u rati differenti skont il-mod ta' trasport u l-Istat Membru; jirrimarka li t-trasport internazzjonali bil-baħar u bl-ajru, inkluż it-trasport transkonfinali fl-UE, huwa eżenti mill-VAT f'kull Stat Membru, mentri s-sitwazzjoni rigward modi oħra ta’ trasport tvarja fost l-Istati Membri; jinnota, barra minn hekk, li l-fornituri tat-trasport internazzjonali bl-ajru u bil-baħar jistgħu jixtru xi oġġetti u servizzi mingħajr VAT;

3.  Jiġbed l-attenzjoni fuq it-tnaqqis propost ta’ 60% fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra mit-trasport sal-2050 kif imqabbla mal-1990, u jenfasizza l-bżonn li 'l-prezzijiet ikunu f’livell tajjeb u li jiġi evitat it-tagħwiġ';

4.  Jitlob standard armonizzat jew rata tal-VAT imnaqqsa għat-trasport transkonfinali fi ħdan l-UE, irrespettivament mill-mod ta' trasport, u regoli armonizzati dwar it-tnaqqis tal-VAT;

5.  Jitkob aktar trasparenza: id-dettalji tar-rati differenti tal-VAT applikati għat-trasport tal-passiġġieri għandhom ikunu disponibbli faċilment u, jekk jista’ jkun, għandhom jidhru fuq il-biljetti, sabiex il-passaġġieri jkunu infurmati dwar il-prezz eżatt tal-vjaġġ tagħhom;

6.  Jappoġġa, madanakollu, rata aktar baxxa jew rata żero fit-trasport pubbliku fil-bliet, is-subborgi u r-reġjuni, għal raġunijiet ta’ interess pubbliku, soċjali u ambjentali;

7.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li emendi futuri tal-Anness III (rata mnaqqsa) tad-direttiva dwar il-VAT ikunu konsistenti mal-objettivi tal-politika ta’ trasport tal-UE;

8.  Huwa mħasseb fuq ir-regola attwali fejn, meta jiġi applikat il-VAT, il-forniment ta’ servizzi ta’ trasport tal-passiġġieri huwa ntaxxat skont fejn it-trasport iseħħ fir-realtà, bi proporzjon mad-distanza koperta f'kull Stat Membru; iqis li t-trasport tal-passiġġieri għandu jiġi ntaxxat fil-post tat-tluq sabiex titnaqqas il-kumplessità u jittejjeb l-infurzar;

9.  Jenfasizza. madankollu, il-frammentazzjoni tas-suq tat-trasport tal-UE, li jħaddan għadd kbir ta’ oqsma definiti, fost l-oħrajn, mid-distanza tal-vjaġġi, l-għan tal-ivvjaġġar u d-disponibbiltà ta’ modi alternattivi; iqis, għaldaqstant, li l-impatt ta’ bidla fir-reġim tal-VAT fuq il-mobbiltà tal-Ewropej u fuq l-ambjent huwa kwistjoni kumplessa li dwarha għandu jsir studju kwantitattiv u komprensiv;

10. Jenfasizza li dan jippreżenta opportunità biex gradwalment tiddaħħal rata mnaqqsa armonizzata tal-VAT fuq is-servizzi tat-turiżmu fl-Istati Membri kollha, bħala kundizzzjoni neċessajra għal kompetizzjoni trasparenti bejn kumpaniji tat-turiżmu fi ħdan l-UE kif ukoll ma’ pajjiżi barra mill-UE;

11. Jitlob lill-Kunsill jaċċelera l-adozzjoni tal-proposta għal direttiva dwar reviżjoni tar-rata speċjali tal-VAT għall-aġenti tal-ivvjaġġar (CNS/2002/0041) biex jitneħħa t-tagħwiġ tal-kompetizzjoni li jqum bejn kategoriji differenti ta’ operaturi fis-settur minħabba diverġenzi bejn il-liġijiet nazzjonali.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

8.9.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

28

3

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Spyros Danellis, Markus Ferber, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Olle Schmidt, Laurence J.A.J. Stassen, Nuno Teixeira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

David Campbell Bannerman


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

22.9.2011

 

 

 

Rizultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Olle Schmidt, Marianne Thyssen

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Pervenche Berès, Thijs Berman, David Casa, Herbert Dorfmann, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Avviż legali - Politika tal-privatezza