Postup : 2011/2082(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0318/2011

Predkladané texty :

A7-0318/2011

Rozpravy :

PV 13/10/2011 - 3
CRE 13/10/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 13/10/2011 - 6.3
CRE 13/10/2011 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0436

SPRÁVA     
PDF 217kWORD 188k
30.9.2011
PE 466.976v02-00 A7-0318/2011

o budúcnosti DPH

(2011/2082(INI))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: David Casa

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o budúcnosti DPH

(2011/2082(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na zelenú knihu Európskej komisie o budúcnosti DPH (KOM(2010)0695),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Európskej komisie (SEK(2010)1455),

    so zreteľom na iniciatívu „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Digitálna agenda pre Európu (KOM(2010)0245),

–   so zreteľom na štúdiu spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PWC) o uskutočniteľnosti alternatívnych metód na zlepšenie a zjednodušenie výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) prostredníctvom moderných technológií a/alebo finančných sprostredkovateľov,

–   so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty(1),

–   so zreteľom na usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o neutralite DPH,

–   so zreteľom na publikáciu Európskej komisie s názvom Taxation Trends in the EU (Daňové trendy v EÚ) (vydanie z r. 2010),

–   so zreteľom na publikáciu OECD s názvom Consumption Tax Trends 2010 (Trendy v oblasti spotrebných daní 2010),

–   so zreteľom na správu Európskeho parlamentu z roku 2008 o koordinovanej stratégii s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom,

–   so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty, spolu s odpoveďami Komisie(2),

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci. a stanoviská Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0318/2011),

A. keďže súčasný systém DPH v EÚ, ktorý existuje už 17 rokov, je označovaný za dočasný, pričom sa očakáva, že v náležitom čase sa prejde na nový systém; keďže nová iniciatíva uvedená v zelenej knihe Komisie je len začiatok procesu, ktorý bude pravdepodobne dlhý, náročný a zložitý a ktorého úspech bude závisieť od skutočného odhodlania členských štátov vypracovať „jednoduchší, odolnejší a efektívnejší“ systém, ktorý by bol transparentnejší a zakladal by sa na úzkej spolupráci a výmene najlepších postupov medzi členskými štátmi, pričom by rešpektoval zásadu subsidiarity;

B.  keďže cieľom spoločného systému DPH je zvýšiť efektívnosť fungovania vnútorného trhu, ktorý je dôležitým nástrojom na zachovanie konkurencieschopnosti EÚ;

C. keďže v Európskej únii predstavujú MSP (malé a stredné podniky) 99 % podnikov;

D. keďže Európska únia sa snaží prostredníctvom iniciatívy „Small Business Act“ podporovať rast MSP prostredníctvom využitia príležitostí a výhod, ktoré ponúka jednotný trh;

E.  keďže prahové hodnoty pre oslobodenie MSP od DPH sa medzi jednotlivými členskými štátmi líšia a keďže sa uplatňujú len na vnútroštátnej úrovni;

F.  keďže OECD uznáva existenciu globálneho trendu, ktorý naznačuje posun od priameho zdaňovania k nepriamemu zdaňovaniu s rastúcou úlohou systémov DPH; keďže Parlament tiež uznáva tento trend, ale zároveň zdôrazňuje význam priameho zdaňovania pre progresivitu daňových systémov; keďže OECD tiež konštatuje, že medzi krajinami OECD existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o efektívnosť výberu DPH, čo naznačuje, že existuje veľký priestorna zvýšenie efektívnosti výberu DPH; keďže však akékoľvek opatrenia zamerané na zvýšenie efektívnosti výberu DPH by tiež mali sprevádzať opatrenia na boj proti podvodom a zváženie ukončenia oslobodenia finančných transakcií od DPH na základe analýzy príslušných dôsledkov, pričom sa zohľadní návrh smernice Rady CNS/2007/0267;

Všeobecné súvislosti

1.  víta zelenú knihu Komisie týkajúcu sa revízie a reformy súčasného systému DPH a súhlasí s tým, že komplexným systémom DPH by sa mali znížiť prevádzkové náklady užívateľov a výdavky správnych orgánov v boji proti podvodom, ktorý predstavuje značnú záťaž pre verejné financie a spotrebiteľov;

2.  zdôrazňuje, že vzhľadom na obrovské straty, ktoré utrpeli členské štáty a ktoré môžu dosahovať až 100 miliárd EUR, sa musí hlavnou prioritou stať vytvorenie systému DPH, ktorý neumožní žiadne podvody; osobitnú pozornosť treba venovať tzv. „kolotočovým“ podvodom; pripomína podrobné a stále aktuálne návrhy uvedené v správe poslankyne Bowlesovej (A6-0312/2008), ktoré by sa mali bezodkladne prijať;

3.  konštatuje, že vymedzenia pojmov, ako sú „sociálny blahobyt“ alebo „zásady sociálnych dôvodov“, ktoré definujú služby, ktoré môžu byť oslobodené od dane alebo sa na ne môžu vzťahovať nižšie sadzby DPH, sú veľmi nejasné, lebo ich určujú vnútroštátne súdy na základe právnych predpisov jednotlivých členských štátov, a preto skrývajú riziko, že budú stále narúšať hospodársku súťaž;

4.  domnieva sa, že členské štáty stoja v rámci súčasného systému DPH pred tzv. väzňovou dilemou: zrušenie daňových kontrol na hraniciach v roku 1993 nenahradila dostatočná úroveň spolupráce medzi členskými štátmi; konštatuje, že členské štáty v dôsledku toho stratili značnú časť potenciálnych príjmov z DPH a ďalších daňových výnosov, keďže niektoré legitímne fungujúce podniky sa môžu rozhodnúť nevstúpiť na jednotný trh a keďže podvodníci zneužívajú súčasný roztrieštený systém DPH;

5.  vyzýva preto členské štáty, aby aj naďalej budovali vzťahy založené na dôvere, transparentnosti a spolupráci medzi vnútroštátnymi daňovými správami a aby budovali „daňové partnerstvá“ s podnikmi ako „neplatenými vyberačmi daní“ v mene daňových orgánov;

6.  naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala koordinovanú stratégiu na zefektívnenie boja proti daňovým podvodom, keďže podvody s DPH negatívne ovplyvňujú finančné záujmy Spoločenstva;

Podoba DPH, oslobodenie od dane a znížené sadzby

7.  vyzýva členské štáty, aby prešli na systém DPH so „širokým základom“; tiež zdôrazňuje, že súčasná finančná situácia predstavuje významné výzvy a že samotný prechod z priamych daní na nepriame dane nestačí na zaistenie hospodárskej stability; preto vyzýva, aby sa hľadali aj spravodlivé alternatívne zdroje príjmov;

8.  zdôrazňuje, že v rámci diskusie o prechode od priamych daní k nepriamym daniam je dôležité pozorne preskúmať, aké následky to bude mať pre regionálnu autonómiu v členských štátoch;

9.  pripomína, že jedným z kľúčových prvkov DPH je zásada neutrality a že podniky by preto, pokiaľ je to možné, nemali byť nútené znášať bremeno výberu DPH; poukazuje na to, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby v zásade všetky obchodné transakcie boli zdaňované v čo najväčšej miere a aby sa akékoľvek výnimky interpretovali úzko, a súčasne by mali zabezpečiť, aby podobný tovar a služby podliehali rovnakému režimu DPH; zdôrazňuje napríklad, že na všetky knihy, noviny a časopisy bez ohľadu na ich formát by sa mal vzťahovať úplne rovnaký režim, čo znamená, že na knihy, noviny a časopisy, ktoré je možné prevziať z internetu alebo prečítať na internete (streaming), by sa mal vzťahovať rovnaký režim DPH ako na knihy, noviny a časopisy na fyzických nosičoch, a že rôzne služby cezhraničnej dopravy by mali podliehať rovnakému režimu DPH bez ohľadu na druh použitej dopravy; konštatuje, že ak oslobodenie od dane nepredstavuje prekážku pre riadne fungovanie vnútorného trhu, členské štáty by mali naďalej mať právo schváliť oslobodenie od dane na základe úzko chápaných sociálnych a kultúrnych kritérií;

10. vyzýva na zavedenie harmonizovanej štandardnej alebo zníženej sadzby DPH pre všetky cezhraničné cesty v rámci EÚ bez ohľadu na druh dopravy a žiada harmonizované pravidlá týkajúce sa odpočítateľnosti DPH;

11. zastáva názor, že sadzby DPH na tovar v oblasti kultúry by mali byť rovnaké bez ohľadu na spôsob jeho predaja (online či offline); domnieva sa, že takáto harmonizácia by prispela k rozvoju elektronického obchodu a poskytla spotrebiteľom tie isté kultúrne a vzdelávacie prínosy tým, že by podporovala rozvoj rozmáhajúceho sa digitálneho sektora;

12. konštatuje, že v odvetví dopravy dochádza k deformáciám trhu, keďže niektoré druhy dopravy, napríklad autobusová a železničná, podliehajú DPH, zatiaľ čo iné druhy sú od dane oslobodené; táto situácia vytvára nerovné podmienky, keďže všetky druhy dopravy súťažia o tie isté služby cezhraničnej dopravy;

13. na základe zásady neutrality zdôrazňuje, že všetky knihy bez ohľadu na ich formát by mali podliehať rovnakému režimu DPH; objasňuje, že to znamená, že knihy, ktoré je možné prevziať z internetu alebo prečítať na internete (streaming), by mali podliehať úplne rovnakému režimu DPH ako knihy na fyzických nosičoch;

14. požaduje vytvorenie stratégie tzv. zelenej DPH, ktorej jadrom by boli znížené sadzby pre energeticky efektívne a a voči životnému prostrediu šetrné výrobky a služby, čím by sa vyvažovala nespravodlivá hospodárska súťaž vyplývajúca z externalít, ktoré sa neprejavujú v cene tovaru alebo služby;

15. zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia neutrality musí byť DPH za tovar a služby, ktoré sa používajú na zdaňovanú hospodársku činnosť, odpočítateľná; konštatuje, že pravidlá týkajúce sa odpočtu dane na vstupe sú v súčasnosti zložité a podnikom spôsobujú problémy v dôsledku otázok vyplývajúcich z povahy ich činnosti (rozsah), druhu služby (oslobodenie) alebo charakteru služieb (odpočítateľnosť);

16. s ohľadom na cezhraničné transakcie v rámci Spoločenstva konštatuje, že súčasný systém DPH sa vzdialil od pôvodného záväzku členských štátov uplatňovať zásadu krajiny pôvodu, a to preto, že medzi členskými štátmi neexistuje dostatočná politická podpora spolupráce pri uplatňovaní tejto zásady;

17. preto súhlasí s návrhom Komisie, aby sa uznalo status quo a prešlo sa na zdaňovanie podľa zásady miesta určenia; domnieva sa, že systém DPH založený na zdaňovaní tovaru a služieb podľa miesta spotreby sa javí ako sľubná cesta, ktorú treba ďalej analyzovať a ktorú musí sprevádzať zavedenie dobre fungujúcich jednotných kontaktných miest zo strany členských štátov; zdôrazňuje, že hlavnou prioritou EÚ by aj naďalej malo byť zavedenie režimu jednotných kontaktných miest pre DPH do 1. januára 2015;

18. vzhľadom na trend zbližovania štandardných sadzieb DPH vyzýva členské štáty, aby ďalej zúžili rozpätie štandardných sadzieb; uznáva, že členské štáty musia mať možnosť slobodne si určiť sadzbu DPH vzhľadom na význam DPH ako nástroja rozpočtovej politik0079;

19. vyzýva Komisiu, aby do konca decembra 2012 predložila návrh na zjednodušenie cezhraničného zdaňovania;

20. zdôrazňuje, že neziskové organizácie zohrávajú veľmi dôležitú a užitočnú úlohu v podpore demokracie, rastu a prosperity v Európe; vyzýva Komisiu, aby navrhla mechanizmus, ktorý by členským štátom snažiacim sa posilniť občiansku spoločnosť umožnil všeobecne oslobodiť od DPH všetky alebo väčšinu činností a transakcií, ktoré tieto organizácie vykonávajú; zdôrazňuje, že tento mechanizmus by sa mal vzťahovať aspoň na menšie neziskové organizácie;

21. vyzýva členské štáty, aby do januára 2012 prijali zoznam bežného tovaru a služieb, ktoré by mali byť oslobodené od dane alebo by mali podliehať zníženej sadzbe DPH;

22. vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali s výborom pre DPH s cieľom dosiahnuť dohodu o jednotnom výklade právnych pojmov, ktoré sa v tejto súvislosti používajú, lebo v opačnom prípade by to znamenalo, že všetok ostatný tovar a služby na európskej úrovni by boli z takýchto práv vylúčené;

23. vyzýva Komisiu, aby na základe záverov členských štátov a výboru pre DPH predložila do konca roka 2013 Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu záväzný zoznam bežného tovaru a služieb, ktoré môžu podliehať zníženej sadzbe DPH alebo oslobodeniu od dane na základe smernice o DPH;

Obmedzenie byrokracie

24. vyzýva členské štáty, aby lepšie koordinovali a harmonizovali administratívne postupy tým, že sa zamerajú na výmenu najlepších postupov a vykonajú opatrenia navrhnuté Komisiou v roku 2009 s cieľom znížiť administratívnu záťaž vyplývajúcu z právnych predpisov EÚ v oblasti DPH, a to najmä znížením frekvencie podávania pravidelného daňového priznania k DPH, zjednodušením dokladov požadovaných pre oslobodenie od DPH pri vývoze, zrušením „nulových“ výkazov predaja v rámci EÚ, častejším využívaním riešení elektronickej verejnej správy v súlade s Digitálnou agendou pre Európu, najmä pre elektronické podávanie daňových priznaní k DPH a výkazov, zrušením platieb úrokov a sankcií z DPH súvisiacich s formálnymi chybami, ak príslušná právnická osoba nespôsobila danému členskému štátu pokles príjmov z DPH, a zvážením zavedenia jednotného postupu vrátenia DPH, identifikačného čísla DPH a systému elektronickej registrácie DPH pre celú Úniu;

25. víta vypracovanie štúdie o digitálnom vnútornom trhu; vyzýva Komisiu, aby zlepšila interoperabilitu elektronických podpisov s cieľom vytvoriť právny rámec pre uznávanie zabezpečených systémov elektronickej certifikácie a zvážila revíziu a rozšírenie smernice o elektronických podpisoch s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre podniky, najmä MSP; zdôrazňuje potrebu vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a elektronického overovania v celej EÚ;

26. víta skutočnosť, že v EÚ od roku 2010 existuje nový elektronický systém vrátenia DPH; vyzýva Komisiu, aby najneskôr v júli 2012 predložila Parlamentu správu o výsledkoch a silných a slabých stránkach tohto nového systému; zdôrazňuje, že nové pravidlá treba stále revidovať s cieľom zaistiť, aby poskytovali primeranú ochranu pred pokusmi o podvod;

27. vyzýva Komisiu, aby v primeranej lehote predložila návrh štandardnej európskej faktúry (papierovej a elektronickej) na základe jazykovo neutrálnej šablóny, ktorá by mohla obsahovať informácie ako úplný názov a adresu, dátum registrácie a zrušenia IČ DPH a informácie o skupinovej DPH, aby sa uľahčili cezhraničné transakcie a znížili sa náklady podnikov;

28. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v spolupráci s podnikmi kriticky zhodnotili akčný plán Komisie s cieľom zaistiť splnenie hlavného cieľa programu lepšej tvorby právnych predpisov, a to znížiť administratívnu záťaž o 25 % do roku 2012; je zrejmé, že opatrenia akčného plánu Komisie pre DPH, ktoré majú najväčší potenciálny vplyv, Rada buď už prijala, alebo sa o nich v súčasnosti diskutuje; zvyšné opatrenia by mohli čiastočne znížiť administratívnu záťaž podnikov v EÚ, ale ich prínosy nemusia byť rovnako citeľné v celej EÚ;

29. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť a podporiť využívanie riešení elektronickej verejnej správy, najmä na elektronické podávanie daňových priznaní k DPH a výkazov;

30. vyzýva členské štáty, aby sa na úrovni EÚ v krátko- či strednodobom horizonte dohodli na maximálnom súbore štandardizovaných povinností v súvislosti s DPH, ktoré členské štáty môžu uložiť podnikom; vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s podnikmi preskúmali povinnosti a administratívne postupy v súvislosti s DPH a určili hlavné ťažkosti, ktoré podnikom spôsobuje súčasný systém DPH, a aby sa podelili o nápady a prístupy založené na najlepších postupoch s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť tento systém a znížiť administratívnu záťaž a prekážky pre obchod;

31. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili zavedenie celoeurópskej prahovej hodnoty pre oslobodenie MSP od DPH s cieľom znížiť byrokraciu a náklady a umožniť ľahší prístup na vnútorný trh;

32. vyzýva Komisiu, aby sa pozorne preskúmala otázku ďalšieho zníženia byrokracie v súvislosti s DPH pre neziskové organizácie; zdôrazňuje, že systém DPH by mal byť pružnejší pre tie členské štáty, ktoré chcú prijať ambiciózne opatrenia s cieľom znížiť administratívnu záťaž v súvislosti s DPH pre tieto organizácie;

Efektívnosť výberu DPH

33. súhlasí s Komisiou, že je potrebné zvýšiť efektívnosť výberu DPH, aby sa znížili výpadky DPH a obmedzila možnosť podvodu a aby obchodníci konajúci v dobrej viere boli chránení pred podvodmi s DPH; zdôrazňuje, že boj proti daňovým podvodom v Európskej únii je prioritou, vyzýva na užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, Europolom, Eurojustom a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v tejto oblasti a tiež žiada objasniť pojmy a definície, ako sú „krajina spotreby“ a „krajina sídla“;

34. zdôrazňuje, že v členských štátoch treba zlepšiť cezhraničné stíhanie podvodov s DPH vnútri Spoločenstva a zvýšiť zodpovednosť a informovanosť o rizikách v tejto oblasti;

35. v záujme zabezpečenia účinného cezhraničného vyšetrovania takýchto podvodov a ich súdneho stíhania zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť v právnych predpisoch EÚ komplexné a jednotné vymedzenie podvodných praktík s DPH alebo „kolotočových“podvodov s DPH, čo je najrozšírenejšia forma podvodov s DPH, ako aj harmonizované správne sankcie;

36. poznamenáva, že presné odhady rozsahu „kolotočových“podvodov s DPH nie sú dostupné; naliehavo žiada o vytvorenie nástroja na presné vyhodnocovanie podvodov s DPH, ktorý by umožnil, aby sa vykonávalo aj relevantné porovnávanie v tejto oblasti medzi členskými štátmi EÚ;

37. zdôrazňuje význam intenzívnejšej a rýchlejšej spolupráce medzi členskými štátmi, lepšieho sledovania výmeny informácií a priamejších kontaktov medzi miestnymi daňovými úradmi pomocou spoločného informačného portálu on-line s cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty navzájom poskytovali účinnú pomoc; naliehavo vyzýva na posilnenie spolupráce medzi súdnymi orgánmi členských štátov, Eurojustom, Europolom a úradom OLAF;

38. vyzýva Komisiu, aby navrhla zjednodušenie a konsolidáciu právnych predpisov Spoločenstva na boj proti podvodom a zaoberala sa nedostatkami v spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci tohto procesu;

39. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že nedávno (v novembri 2010) vytvorený mechanizmus EUROFISC bude z praktického hľadiska predstavovať pre členské štáty pridanú hodnotu pri vyšetrovaní cezhraničných podvodov s DPH, a aby pravidelne predkladala Parlamentu správy o jeho fungovaní a tieto správy zverejňovala;

40. zdôrazňuje, že príležitosti na podvody s DPH možno podstatne znížiť intenzívnejším používaním nových technológií a inovatívnych riešení; naliehavo vyzýva Komisiu, aby ďalej posilnila systém výmeny informácií o dani z pridanej hodnoty (VIES) skrátením lehoty na zber údajov a ich uloženia do systému a poskytnutím širšieho priameho prístupu k údajom;

41. domnieva sa však, že diskusia o metódach výberu DPH má druhoradý význam, pretože najskôr treba riešiť základné nedostatky a problémy spojené so súčasnými pravidlami a postupmi, a že v tejto fáze by najvyššiu prioritu malo mať riešenie nedostatočnej harmonizácie a potreby štandardizácie postupov a zníženia jazykových bariér za súčasného zvýšenia odolnosti systému voči podvodom;

42. zdôrazňuje, že je potrebný orgán pre jednoznačný európsky výklad, ktorý by členským štátom poskytoval záväzné odpovede týkajúce sa spoločnej daňovej metodiky a rovnakého uplatňovania pravidiel v oblasti DPH;

43. pripomína, že kým medzinárodne operujúce subjekty sú často vybavené na to, aby zvládali problémy vyplývajúce z vykonávania obchodnej činnosti na globálnej úrovni, daňové orgány často nemajú rovnaké odborné znalosti; preto zdôrazňuje, že spolupráca musí byť navrhnutá tak, aby sa dali rozlíšiť osoby konajúce v dobrej viere od podvodníkov a aby systému rozumeli obe strany;

44. domnieva sa, že obmedzený model dátového skladu (so štandardným auditovým súborom(3)), v kombinácii s modelom certifikovanej zdaniteľnej osoby (Certified Taxable Person model) sú najsľubnejšími modelmi výberu DPH, ktoré sa v súčasnosti skúmajú v rámci štúdie Komisie, pretože v niektorých členských štátoch už boli úspešne zavedené a preukázalo sa, že zvyšujú účinnosť výberu DPH;

Právny postup

45. domnieva sa, že podnikateľský sektor požaduje jasné pravidlá pre DPH, ktoré zvyšujú právnu istotu a pravdepodobnosť jednotného výkladu zo strany členských štátov; takisto sa domnieva, že platné smernice Rady obsahujú nejasné ustanovenia, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť niekoľkých výkladov, pričom výsledný komplexný systém DPH bráni cezhraničným aktivitám a vedie k zbytočnej administratívnej záťaži; domnieva sa, že pravidlá pre DPH by nemali narúšať politiky EÚ v iných oblastiach, ako je napríklad udržateľnosť;

46. preto vyzýva členské štáty, aby zvýšili úroveň harmonizácie:

–       využívaním nariadení namiesto smerníc, pokiaľ je to možné, pretože nariadenia vytvárajú okamžitú harmonizáciu a právnu istotu;

–       prípadne tým, že umožnia, aby Komisia so súhlasom väčšiny členských štátov(4) vydala v podobe vykonávacích rozhodnutí tzv. súbor spoločných pravidiel pre DPH v EÚ, čím sa zmení úloha výboru pre DPH;

–       vytvorením postupu racionalizácie a koordinácie vnútroštátneho vykonávacieho procesu na úrovni EÚ, pri ktorom bude Komisia zohrávať významnejšiu úlohu;

–       všeobecne zapojením zainteresovaných strán a podnikov do procesu prípravy a vykonávania právnych predpisov v oblasti DPH na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni, a najmä zapojením externých odborníkov do činnosti výboru pre DPH na úrovni EÚ;

47. domnieva sa, že podniky potrebujú jasné a jednoznačné pravidlá EÚ pre DPH na podporu cezhraničných činností a obmedzenie administratívnej záťaže, a tým aj nákladov pre podniky; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvýšili kvalitu a jasnosť:

–        uskutočňovaním komplexných a vysokokvalitných posúdení vplyvu, pričom do tohto procesu sa zapoja podniky z EÚ, s cieľom podporiť legislatívne návrhy;

–        udržiavaním kontaktu s podnikmi na vnútroštátnej úrovni počas rokovaní a vo fáze vykonávania;

–       využívaním nariadení Rady na podporu smerníc Rady v oblastiach, kde by to zvýšilo jasnosť;

–       poskytovaním vysokokvalitných, včasných a dostupných informácií a usmernení týkajúcich sa vnútroštátnych pravidiel, a to aj na úrovni EÚ, najmä v oblastiach, kde režim nie je jednotný;

–       skúmaním možností využitia technológie na šírenie informácií na úrovni celej EÚ; vymieňaním si nápadov a prístupov týkajúcich sa najlepších postupov v rámci fóra EÚ alebo výboru pre DPH;

–       zapájaním podnikov, potenciálne v úlohe externých odborníkov, v rámci podpory určitých aspektov práce výboru pre DPH na úrovni EÚ;

–       všeobecne posilňovaním úlohy podnikov v týchto procesoch, čím sa využijú ich znalosti, ktoré získali ako neplatení vyberači daní a pri každodennom styku s transakciami v v rámci Spoločenstva;

0

0 0

48. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ C 20, 25.1.2008, s. 1.

(3)

Ako je vymedzený/odporúčaný v usmerneniach OECD.

(4)

Ako Európska komisia navrhla v dokumente KOM(97)0325 z 25. júna 1997.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Daň z pridanej hodnoty (DPH) tvorí hlavný zdroj príjmov pre štátne rozpočty členských štátov. Systém DPH, ktorý je založený na právnych predpisoch prijatých na európskej úrovni a uplatňovaných na úrovni štátov, má mnoho nedostatkov, ktoré spôsobujú, že nie je úplne účinný a nie je v súlade s požiadavkami na vytvorenie skutočného jednotného trhu.

Komisia predložila zelenú knihu o budúcnosti DPH 1. decembra 2010. Cieľom zelenej knihy je vyvolať širokú diskusiu všetkých zainteresovaných strán o hodnotení súčasného systému DPH a o možnostiach posilnenia jeho súdržnosti s jednotným trhom a jeho kapacity ako zdroja príjmov a súčasne znížiť náklady na zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi.

Zelená kniha sa týka najmä postupu pri cezhraničných dodávkach, ale aj ďalších kľúčových otázok riešenia daňovej neutrality, stupňa harmonizácie potrebného v rámci jednotného trhu, obmedzenia byrokracie a súčasného zabezpečenia príjmov z DPH pre členské štáty.

Spravodajca konzultoval so širokým spektrom zainteresovaných strán z podnikateľskej sféry (Business Europe, UEAPME, Eurocommerce), s odborníkmi (PriceWaterhouseCoopers a misiou Nového Zélandu v EÚ, vzhľadom na to, že OECD považuje Nový Zéland za krajinu s najlepším postupom v oblasti DPH) a občianskou spoločnosťou (Európskym hospodárskym a sociálnym výborom). Okrem toho ho na konferencii Európskej komisie o budúcnosti DPH 6. mája v Miláne zastupoval podpredseda výboru ECON José Garcia-Margallo.

Spravodajca má v úmysle riešiť v rámci obmedzených možností svojej správy nasledujúce štyri aspekty DPH zohľadňujúce otázky, o ktorých sa diskutovalo v rámci konzultácií s Komisiou a ktoré nastolili zainteresované strany.

Podoba DPH

V súlade s predchádzajúcimi legislatívnymi uzneseniami Európskeho parlamentu spravodajca podporuje zámer Komisie pristúpiť k systému DPH so „širokým základom“, ako ho vymedzila OECD. To by malo zahŕňať riešenie problému odpočtu DPH na vstupe súvisiaceho s domácou výrobou oproti outsourcingu, a rovnako aj riešenie otázky „skrytej“ DPH v dodávateľských reťazcoch, keď podniky vyňaté z povinnosti platiť DPH dodávajú podnikom podliehajúcim povinnosti platiť DPH.

Spravodajca ďalej pripomína, že jedným z kľúčových prvkov DPH je zásada neutrality. Vzhľadom na to, že DPH je daňou z konečnej spotreby, podniky by nemali znášať bremeno DPH. Členské štáty preto musia zabezpečiť, aby v zásade všetky obchodné transakcie boli zdaňované a aby podobné výrobky a služby podliehali rovnakému režimu DPH.

Čo sa týka cezhraničných transakcií v rámci Spoločenstva, spravodajca súhlasí s hodnotením Komisie, niektorých členských štátov a mnohých subjektov zaoberajúcich sa DPH či zainteresovaných strán, že zásada krajiny pôvodu, ku ktorej sa členské štáty zaviazali a ktorú v minulosti podporovala Komisia i Európsky parlament, nie je realizovateľná, a to predovšetkým pre nedostatok politickej podpory medzi členskými štátmi.

Spravodajca preto súhlasí s iniciatívou Komisie, že treba uznať status quo a prejsť na zdaňovanie podľa zásady miesta určenia. Systém DPH založený na zdaňovaní tovaru a služieb v mieste sídla zákazníka sa javí ako sľubná cesta, ktorá si vyžaduje ďalšie skúmanie a analýzu. To musí byť sprevádzané zavedením riadne fungujúcich jednotných kontaktných miest zo strany členských štátov, aby sa zabránilo mnohonásobným registráciám DPH, zvýšeným nákladom na dodržiavanie právnych predpisov a negatívnym vplyvom peňažného toku na podniky, ktoré pôsobia na medzinárodnej úrovni. Dobre fungujúce jednotné kontaktné miesta sú dôležitým a zásadným prvkom pre systém DPH založený na zdaňovaní v mieste určenia.

Obmedzenie byrokracie

Spravodajca sa chce zamerať na tento bod, aby vymedzil oblasti, kde by bolo možné byrokraciu ľahko obmedziť a najmä kde by sa mohol dosiahnuť rýchly prínos pre podniky i daňové orgány v krátkodobom horizonte, a to bez toho, aby sa v súčasnom systéme vykonali zásadné zmeny.

Medzi opatrenia, ktoré boli navrhnuté v správe, patrí:

§ zrušenie ročného súhrnného daňového priznanie k DPH a výkazov nákupov v rámci EÚ

§ zníženie frekvencie podávania pravidelného daňového priznania k DPH

§ zjednodušenie dokladov požadovaných na oslobodenie od DPH pri vývoze

§ zrušenie „nulových“ výkazov predaja v rámci EÚ

§ častejšie využívanie riešení elektronickej verejnej správy (e-Government), najmä na elektronické podávanie daňových priznaní k DPH a výkazov

§ zrušenie úrokov a sankcií z DPH súvisiacich s formálnymi chybami, ak príslušná právnická osoba nespôsobila danému členskému štátu pokles príjmov z DPH

§ zavedenie štandardnej európskej faktúry na základe jazykovo neutrálnej šablóny.

Spravodajca vyzýva svojich kolegov, aby ďalej prispeli k tomuto oddielu.

Efektívnosť výberu DPH

Komisia vypracovala rozsiahlu štúdiu zameranú na niekoľko možných metód výberu DPH s cieľom zlepšiť účinnosť a obmedziť podvody s DPH.

Štúdia sa podrobnejšie zaoberá štyrmi metódami výberu:

Model oddelených platieb

Model oddelených platieb, v rámci ktorého kupujúci platí DPH na zablokovaný bankový účet DPH, ktorý môže využívať iba dodávateľ na platenie DPH na zablokovaný bankový účet DPH svojich dodávateľov. V ranej fáze procesu výberu DPH sa tak vybraná DPH fyzicky prevádza na zablokovaný bankový účet DPH v banke daňových orgánov. Tento model umožňuje daňovým orgánom monitorovať a blokovať prostriedky na bankových účtoch DPH a zabrániť zdaniteľným osobám, aby sa stratili bez toho, aby daňovým orgánom zaplatili DPH.

Centrálna databáza na sledovanie DPH

Tento model môže fungovať, len ak je pre všetky transakcie medzi podnikmi povinná elektronická fakturácia a ak daňové orgány aktívne zhromažďujú údaje uvedené na faktúrach. Hlavná časť nákladov tohto modelu spočíva v investíciách zdaniteľnej osoby pri prechode z papierového fakturovania na fakturovanie elektronické. Dodatočné prevádzkové náklady budú zahŕňať náklady na prenos dát do centrálnej databázy na sledovanie DPH a náklady na údržbu a vyhľadávanie údajov daňovými orgánmi.

Model dátového skladu

V rámci tohto modelu vygeneruje účtovný systém podniku podliehajúceho povinnosti platiť DPH štandardný auditový súbor na daňové účely, pričom dáta v tomto súbore musia byť uchovávané v dátovom sklade, do ktorého má prístup daňový orgán. Tento model už bol (čiastočne) zavedený v niektorých členských štátoch. Použitie, formát a dátové prvky sú stanovené v usmerneniach OECD. Skúsenosti v týchto členských štátoch ukazujú, že investície sú obmedzené, pretože väčšina dodávateľov účtovného softvéru prispôsobuje svoje aplikácie požiadavke na vygenerovanie štandardného auditového súboru na daňové účely. Zavedenie dátových skladov u všetkých zdaniteľných osôb by však vyžadovalo rozsiahlejšie investície.

Model certifikovanej zdaniteľnej osoby

V rámci tohto modelu musí zdaniteľná osoba spĺňať požiadavky na certifikáciu a nastavenie vnútorného kontrolného systému. Tento model vyžaduje obmedzené investície pre zdaniteľné osoby, ktorých účtovné systémy DPH schválili a povolili daňové orgány a/alebo ktoré už spĺňajú ďalšie právne predpisy stanovujúce podobné požiadavky, napríklad Sarbanes-Oxley. Výhodou tohto modelu je dodatočná záruka, že zdaniteľné osoby používajú systémy, ktoré spĺňajú dané požiadavky, a že úroveň rizika je nižšia. Mohlo by to ponúknuť príležitosť zamerať úsilie auditu u zdaniteľných osôb na oblasti, ktoré predstavujú vyššie riziko. Prínos z hľadiska zníženia výpadkov DPH je menší ako u ostatných modelov.

Spravodajca sa domnieva, že diskusia o metódach výberu DPH má v tejto fáze druhoradý význam, pretože najskôr treba riešiť základné nedostatky a problémy spojené so súčasnými pravidlami a postupmi, a najmä nedostatok harmonizácie;

Spravodajca sa však domnieva, že z modelov výberu DPH, ktoré sa v súčasnosti skúmajú, je najsľubnejší model obmedzeného dátového skladu (so štandardným auditovým súborom) v kombinácii s modelom certifikovanej zdaniteľnej osoby, pretože v niektorých členských štátoch už boli úspešne zavedené a preukázalo sa, že zvyšujú účinnosť výberu DPH s obmedzenou administratívnou záťažou pre podniky.

Právny postup

Čo sa týka právneho postupu, spravodajca sa domnieva, že je mimoriadne dôležité zvýšiť transparentnosť rozhodovacích procesov a zlepšiť spoluprácu medzi Komisiou, členskými štátmi a podnikmi.

Spravodajca sa domnieva, že nariadenia by sa mali uprednostňovať pred smernicami, pokiaľ je to možné. Nariadenia vytvárajú okamžitú harmonizáciu, znižujú možnosť rozdielnych výkladov, a tým vytvárajú prostredie právnej istoty, ktorá je rozhodujúca pre prosperitu podnikov.

So zainteresovanými stranami a podnikmi by sa malo konzultovať a mali by sa podieľať na príprave a vykonávaní právnych predpisov v oblasti DPH na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečilo ich jednotné vykonávanie v celej EÚ a vytvorila právna istota.


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (15.7.2011)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

o budúcnosti dane z pridanej hodnoty

(2011/2082(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bart Staes

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–   so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty, spolu s odpoveďami Komisie(1),

1.  víta cieľ Komisie dosiahnuť komplexný systém DPH, ktorý napraví nedostatky súčasného systému, pokiaľ ide o ochranu pred podvodmi, bude dostatočne stabilný a odolný voči podvodným útokom, ktorých odhadované ročné náklady predstavujú v rámci EÚ 27 asi 80 až 100 miliárd EUR, a pomôže spoločnostiam v EÚ stať sa konkurencieschopnejšími a transparentnejšími;

2.  zdôrazňuje, že v členských štátoch treba zlepšiť cezhraničné stíhanie podvodov s DPH vnútri Spoločenstva a tiež zvýšiť zodpovednosť a informovanosť o rizikách v tejto oblasti;

3.  v záujme zabezpečenia účinného cezhraničného vyšetrovania takýchto podvodov a ich súdneho stíhania zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť v právnych predpisoch EÚ komplexné a jednotné vymedzenie pojmov podvodné praktiky s DPH alebo podvody s DPH nazývané „kolotoč“, čo je najrozšírenejšia forma podvodov s DPH, ako aj harmonizované správne sankcie;

4.  poznamenáva, že nie sú dostupné presné odhady rozsahu podvodov s DPH nazývaných „kolotoč“; naliehavo žiada o vytvorenie presného nástroja na vyhodnocovanie podvodov s DPH, ktorý by umožnil, aby sa vykonávalo aj relevantné porovnávanie v tejto oblasti medzi členskými štátmi EÚ;

5.  zdôrazňuje význam intenzívnejšej a rýchlejšej spolupráce medzi členskými štátmi, lepšej kontroly výmeny informácií a priamejších kontaktov medzi miestnymi daňovými úradmi pomocou spoločného informačného portálu on-line s cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty navzájom poskytovali účinnú pomoc; naliehavo vyzýva na posilnenie spolupráce medzi súdnymi orgánmi členských štátov, Eurojustom, Europolom a úradom OLAF;

6.  vyzýva Komisiu, aby navrhla zjednodušenie a konsolidáciu právnych predpisov Spoločenstva na boj proti podvodom a zaoberala sa nedostatkami v oblasti spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci tohto procesu;

7.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby zjednodušili a skonsolidovali svoje právne predpisy v oblasti DPH, zaviedli jednotný formulár na DPH a jednotný prehľad o uplatňovaných sadzbách DPH, predovšetkým prehľad výrobkov a služieb, na ktoré sa v danom členskom štáte vzťahuje znížená sadzba DPH, zabezpečili lepšiu dostupnosť ich právnych textov a preložili ich aspoň do angličtiny, francúzštiny a nemčiny;

8.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že nedávno vytvorený (v novembri 2010) mechanizmus EUROFISC bude fungovať pre členské štáty ako praktická pridaná hodnota pri vyšetrovaní cezhraničných podvodov s DPH, a aby pravidelne predkladala Parlamentu správy o jeho fungovaní a tieto správy zverejňovala;

9.  zdôrazňuje, že príležitosti na podvody s DPH možno podstatne znížiť intenzívnejším používaním nových technológií a inovačných riešení; naliehavo vyzýva Komisiu, aby ďalej posilnila systém výmeny informácií o dani z pridanej hodnoty (VIES) skrátením lehoty na zber údajov a ich prenos do systému a poskytnutím širšieho priameho prístupu k údajom;

10. víta úspešný prístup vlády Spojeného kráľovstva, ktorá zriadila mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti v prípade odvetvia mobilných telefónov a počítačového hardvéru s cieľom bojovať proti zvyšujúcemu sa počtu podvodov s DPH nazývaných „kolotoč“, čo ihneď prinieslo kladné výsledky; nalieha na Komisiu, aby preskúmala prípady, keď sa prenesenie daňovej povinnosti v Spojenom kráľovstve a iných členských štátoch ukázalo ako účinný prostriedok proti podvodom s DPH nazývaným „kolotoč“, a podala o tom správu;

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila legislatívne návrhy, ktoré by riešili podvody s DPH nazývané „kolotoč“ od základov, a to zavedením celoeurópskeho mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s DPH, ktorý by bol účinným opatrením na boj proti podvodom a zároveň by tiež predstavoval administratívne zjednodušenie pre výrobcov a obchodníkov; vyzýva preto Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy na vytvorenie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v prípade šiestich najcitlivejších odvetví: audio a video zariadenia, potraviny a nápoje, počítačový hardvér, mikroprocesory a príslušenstvo, mobilné telefóny a príslušenstvo, textilné výrobky a automobily; naliehavo vyzýva na účinný boj proti podvodom s DPH v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami;

12. žiada Komisiu, aby každoročne poskytovala Európskemu parlamentu prehľad zistených a stíhaných podvodov s DPH v členských štátoch, ktoré presahujú 100 000 EUR, vrátane údajov o súdnych konaniach, rozsudkoch a finančných pokutách.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA

Dátum prijatia

13.7.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Cozzolino, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder

(1)

Ú. v. EÚ C 20, 25.1.2008, s. 1.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (2.9.2011)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k budúcnosti DPH

(2011/2082(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Iliana Ivanova

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že vzhľadom na vplyv starnúcej spoločnosti na trhy práce, modely sporenia a spotreby a verejné výdavky v nadchádzajúcich rokoch a tiež v súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou, ktorá zasiahla EÚ, by sa malo diskutovať o rovnováhe medzi priamym a nepriamym zdaňovaním, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov; zdôrazňuje však, že takéto rozhodnutia súvisiace s fiškálnou politikou musia zostať na vnútroštátnej úrovni, aj keď sú koordinované v rámci EÚ; domnieva sa preto, že v budúcnosti bude ešte oveľa viac potrebný spoľahlivejší a účinnejší systém DPH, ktorý je teraz kľúčovým nástrojom makroekonomickej politiky;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad existujúcimi podvodmi a zločinmi v rámci Spoločenstva týkajúcimi sa DPH a s tým súvisiacim praním špinavých peňazí, ktoré ohrozujú riadne fungovanie vnútorného trhu, keďže takto každoročne dochádza k strate 60 až 100 miliárd EUR; domnieva sa, že vypracovanie stratégie pre boj s týmito problémami, a to aj nástrojov IT, by mohlo byť veľmi užitočným prostriedkom na zabránenie obrovským stratám štátnych pokladníc a porušovaniu sociálnych a pracovnoprávnych predpisov;

3.  zdôrazňuje, že vzhľadom na obrovské straty, ktoré utrpeli členské štáty a ktoré možno dosahujú až 100 miliárd EUR, sa musí hlavnou prioritou stať vytvorenie systému DPH, ktorý neumožní žiadne podvody; konštatuje, že osobitnú pozornosť treba venovať tzv. kolotočovým podvodom; pripomína podrobné a stále aktuálne návrhy uvedené v správe poslankyne Bowlesovej (A6-0312/2008), ktoré by sa mali bezodkladne prijať;

4.  žiada Komisiu, aby predložila návrhy na vyriešenie problému podvodov v oblasti DPH bez ohrozenia riadneho fungovania vnútorného trhu alebo fiškálnej suverenity členských štátov;

5.  zdôrazňuje, že v dôsledku komplexnosti pravidiel a administratívnej záťaže podniky často považujú súčasný systém DPH za prekážku brániacu dokončeniu vnútorného trhu; poznamenáva, že súčasné ustanovenia o DPH platné pre obchod v rámci EÚ majú spravidla negatívny dosah na podniky, najmä na MSP; preto požaduje reformu a zjednodušenie súčasných pravidiel, ktoré by zaistili lepšie fiškálne prostredie pre podniky EÚ; vyzýva Európsku komisiu, aby sa zamyslela nad harmonizáciou pravidiel týkajúcich sa základu DPH a nad posilnením administratívnej spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

6.  poukazuje na to, že nový systém DPH by mal podnecovať cezhraničné transakcie, a tým by mal prispievať k prehlbovaniu jednotného trhu; zastáva názor, že štandardizácia v oblasti povinností týkajúcich sa DPH by predstavovala významnú pridanú hodnotu; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možnosť vytvorenia štandardného daňového priznania DPH na úrovni EÚ dostupného vo všetkých úradných jazykoch alebo vypracovania úplného zoznamu štandardizovaných povinností týkajúcich sa DPH, ktoré môžu členské štáty uplatňovať;

7.  žiada Komisiu, aby zvážila zavedenie štandardizovaných informácií pre faktúry vo všetkých jazykoch EÚ, čo by pomohlo podnikom a pre vnútorný trh predstavovalo významnú pridanú hodnotu;

8.  domnieva sa, že by sa mali väčšmi harmonizovať administratívne postupy, podľa ktorých by mali postupovať podniky povinné platiť DPH, najmä v prípade medzinárodných transakcií v rámci Únie; domnieva sa tiež, že treba ďalej rozširovať mieru spolupráce medzi daňovými správami, a to najmä v súvislosti s automatickou výmenou informácií;

9.  vyzdvihuje význam jednotného prístupu k platným prahovým hodnotám oslobodenia od DPH v rámci špeciálneho programu pre malé podniky s cieľom zabrániť fragmentácii; domnieva sa, že by sa mala preskúmať možnosť začlenenia cezhraničných dodávok do tohto špeciálneho programu, aby sa lepšie zohľadňoval jednotný trh;

10. poznamenáva, že rôzne sadzby DPH a administratívne postupy môžu pre rozvoj elektronického obchodu predstavovať značnú záťaž; zdôrazňuje, že pre podnikateľov zaoberajúcich sa elektronickým maloobchodom má veľký význam odstránenie fiškálnych prekážok v cezhraničných aktivitách; domnieva sa, že pre tieto podniky, ktoré majú s predajom tovaru a služieb v iných členských štátoch obrovské problémy, by sa mali stanoviť jasnejšie pravidlá týkajúce sa DPH a povinnosti vykazovania DPH, aby tak skutočný potenciál jednotného trhu nezostal nevyužitý;

11. podporuje úplnú revíziu všetkých súčasných oslobodení od DPH s cieľom určiť ich význam a ich dosah na reťazec DPH; zdôrazňuje potrebu ďalšieho úsilia o koordináciu v súvislosti s oslobodením od DPH; požaduje hĺbkovú analýzu nákladov MSP na dosiahnutie súladu s predpismi o cezhraničných transakciách týkajúcich sa tovaru a služieb;

12. zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie medzi členskými štátmi v oblasti platných oslobodení od DPH a znížených sadzieb DPH s cieľom zaistiť rovnaké podmienky pre podniky realizujúce cezhraničné aktivity;

13. víta vypracovanie štúdie o vnútornom digitálnom trhu; vyzýva Komisiu, aby zlepšila interoperabilitu elektronických podpisov s cieľom vytvoriť právny rámec uznávania zabezpečených systémov elektronickej certifikácie a zvážila revíziu a rozšírenie smernice o elektronických podpisoch s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre podniky, najmä MSP; zdôrazňuje potrebu vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a elektronického overovania v celej EÚ;

14. požaduje štúdie a analýzy súčasných možností harmonizácie DPH v cezhraničných transakciách elektronického obchodu v rámci EÚ a súčasných možností zníženia a oslobodenia, pokiaľ ide o platbu tejto dane, aby tak mohli európske podniky naplno využívať potenciál, ktorý elektronický obchod ponúka;

15. víta skutočnosť, že v EÚ od roku 2010 existuje nový elektronický systém vrátenia DPH; vyzýva Komisiu, aby najneskôr v júli 2012 predložila Parlamentu správu o výsledkoch a silných a slabých stránkach tohto nového systému; zdôrazňuje, že nové pravidlá treba stále revidovať s cieľom zaistiť, aby poskytovali primeranú ochranu pred pokusmi o podvod;

16. zastáva názor, že sadzby DPH na tovar v oblasti kultúry by mali byť rovnaké bez ohľadu na spôsob jeho predaja (online či offline); domnieva sa, že takáto harmonizácia by prispela k rozvoju elektronického obchodu a poskytla spotrebiteľom tie isté kultúrne a vzdelávacie prínosy tým, že by podporovala rozvoj rozmáhajúceho sa digitálneho sektora;

17. zdôrazňuje, že v záujme podpory nových obchodných modelov v sektore kníh, a najmä v záujme podnecovania jednotného digitálneho trhu, musia Komisia a členské štáty zaistiť, aby sa na knihy bez ohľadu na ich formát (tlačené, digitálne alebo audioknihy) uplatňovala jednotná daňová politika podporujúca knižný priemysel; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že obsah bez ohľadu na svoj formát poskytuje spotrebiteľom tie isté kultúrne a vzdelávacie prínosy;

18. poznamenáva, že v súlade so zásadou subsidiarity by členské štáty mali mať aj naďalej možnosť rozhodovať o odlišných sadzbách DPH v niektorých sektoroch, aby mohli lepšie vykonávať európske a vnútroštátne politiky, alebo na základe historických, hospodárskych, sociálnych alebo environmentálnych faktorov v jednotlivých štátoch;

19. zdôrazňuje, že v súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou by mala daňová reforma čo najväčšmi prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020;

20. požaduje vytvorenie stratégie tzv. zelenej DPH, ktorej jadrom by boli znížené sadzby pre energeticky efektívne a ekologické výrobky a služby, a ktorá by tak vyvažovala nespravodlivú hospodársku súťaž vyplývajúcu z externých vplyvov, ktoré sa neprejavujú v cene tovaru alebo služieb;

21. domnieva sa, že účinnejším právnym nástrojom na zaistenie lepšieho a jednotnejšieho uplatňovania pravidiel týkajúcich sa DPH by bolo skôr než smernica nariadenie, ktoré by tiež znížilo riziko dvojitého zdanenia alebo nezdaňovania.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

31.8.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox, Anna Hedh, Pier Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, Søren Bo Søndergaard, Marc Tarabella


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (8.9.2011)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k budúcnosti DPH

(2011/2082(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Markus Ferber

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  domnieva sa, že súčasné pravidlá upravujúce DPH na prepravu osôb bránia riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, spôsobujú narušenia hospodárskej súťaže medzi rôznymi druhmi dopravy a majú nepriaznivý vplyv na zlepšovanie sociálnych a environmentálnych výsledkov dopravy;

2.  upozorňuje na zložitú a nespravodlivú situáciu v oblasti prepravy osôb: hoci vnútroštátna preprava osôb podlieha zdaneniu takmer vo všetkých členských štátoch, existujú výnimky, nulové a rôzne sadzby v závislosti od druhu dopravy a členského štátu; poukazuje na to, že medzinárodná námorná a letecká doprava, ktorá zahŕňa cezhraničnú dopravu v rámci EÚ, je oslobodená od DPH vo všetkých členských štátoch, zatiaľ čo situácia v súvislosti s ďalšími druhmi dopravy sa v jednotlivých členských štátoch líši; okrem toho upozorňuje, že poskytovatelia medzinárodnej leteckej a námornej dopravy môžu kupovať niektoré druhy tovaru a služieb bez DPH;

3.  upozorňuje na navrhované 60 % zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy do roku 2050 v porovnaní s úrovňou v roku 1990 a zdôrazňuje potrebu „stanovovania správnych cien a predchádzania nezrovnalostiam“;

4.  vyzýva na zavedenie harmonizovanej normy alebo zníženej sadzby DPH pre všetky cezhraničné cesty v rámci EÚ bez ohľadu na druh dopravy a žiada harmonizované pravidlá týkajúce odpočítateľnosti DPH;

5.  žiada väčšiu transparentnosť; podrobnosti týkajúce sa rôznych sadzieb DPH uplatňovaných na prepravu osôb by mali byť ľahko dostupné a, ak je to možné, uvedené na cestovných lístkoch, aby cestujúci boli informovaní o presnej cene ich cesty;

6.  podporuje však nižšiu či nulovú sadzbu pre verejnú, prímestskú alebo regionálnu dopravu z dôvodu verejného záujmu alebo zo sociálnych a z environmentálnych dôvodov;

7.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby budúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa prílohy III (znížená sadzba) k smernici o DPH boli v súlade s cieľmi európskej dopravnej politiky;

8.  vyjadruje znepokojenie nad súčasným pravidlom, v prípadoch, keď sa uplatňuje DPH, podľa ktorého je poskytovanie služieb prepravy osôb zdaňované na základe miesta, kde sa preprava skutočne realizuje, a to úmerne ku vzdialenosti prekonanej v každom členskom štáte; domnieva sa, že služby prepravy osôb by mali byť zdaňované v mieste odjazdu, aby sa situácia zjednodušila a zlepšila sa vymáhateľnosť;

9.  zdôrazňuje však, že trh s prepravou osôb v EÚ je rozdrobený, pričom existuje viacero zložiek vymedzených okrem iného vzdialenosťou a účelom cesty, ako aj dostupnosťou alternatívnych spôsobov; domnieva sa preto, že vplyv zmeny režimu DPH na mobilitu Európanov a životné prostredie predstavuje zložitú otázku, ktorá by mala byť predmetom komplexnej kvantitatívnej štúdie;

10. poukazuje na príležitosť pre členské štáty, aby postupne zaviedli harmonizovanú zníženú sadzbu DPH zo služieb cestovného ruchu ako nevyhnutnú podmienku transparentnej hospodárskej súťaže medzi podnikmi cestovného ruchu v rámci EÚ a s tretími krajinami;

11. vyzýva Radu, aby rýchlila prijatie návrhu smernice o revízii osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry (CNS/2002/0041) s cieľom odstrániť narušenia hospodárskej súťaže, ktoré nastávajú medzi rôznymi kategóriami subjektov odvetvia z dôvodu rozdielov v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

8.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Spyros Danellis, Markus Ferber, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Olle Schmidt, Laurence J.A.J. Stassen, Nuno Teixeira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

David Campbell Bannerman


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Olle Schmidt, Marianne Thyssen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Thijs Berman, David Casa, Herbert Dorfmann, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia