ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

3. 10. 2011 - (KOM(2010)0767 – C7‑0003/2011 – 2010/0370(COD)) - ***I

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Georgios Papastamkos


Postup : 2010/0370(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0319/2011
Předložené texty :
A7-0319/2011
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

(KOM(2010)0767 – C7‑0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0767),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0003/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. března 2011[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0319/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Aby cíle režimu ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři mohly být lépe realizovány, musí program podpory zahrnovat opatření, jež zaručují zásobování zemědělskými produkty a zachování a rozvoj místní zemědělské produkce. Je třeba sblížit úroveň plánování programů a systematizovat partnerský přístup mezi Komisí a dotyčným členským státem.

(4) Aby cíle režimu ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři mohly být lépe realizovány, musí program podpory zahrnovat opatření, jež zaručují zásobování zemědělskými produkty a zachování a rozvoj místní zemědělské produkce. Je třeba sblížit úroveň plánování programů a systematizovat partnerský přístup mezi Komisí a dotyčným členským státem. Komise se zapojí do tvorby programů pomoci, a to výměnou osvědčených postupů a stanovením harmonizovaných rámcových ukazatelů, pomocí nichž se bude provádění těchto programů monitorovat.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Podle zásady subsidiarity a v duchu pružnosti, jež tvoří základ přístupu plánování programů přijatého pro režim ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, mohou orgány určené Řeckem navrhnout změny programu, aby jej přizpůsobily realitě těchto ostrovů. Ve stejném duchu musí být postup pro změnu programu přizpůsoben míře vhodnosti jednotlivých druhů změn.

(5) Podle zásady subsidiarity a v duchu pružnosti, jež tvoří základ přístupu plánování programů přijatého pro režim ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, mohou orgány určené Řeckem navrhnout změny programu, aby jej přizpůsobily realitě těchto ostrovů. Za tímto účelem by se měla podporovat výraznější spolupráce s místními a oblastními orgány. Ve stejném duchu musí být postup pro změnu programu přizpůsoben míře vhodnosti jednotlivých druhů změn.

Odůvodnění

Měla by se podporovat užší spolupráce s příslušnými místními a oblastními orgány na ostrovech v Egejském moři, aby se v programu provedly takové změny a úpravy, které jej uvedou v soulad s potřebami a požadavky tamních zemědělců.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Problémy, se kterými se potýkají menší ostrovy v Egejském moři, dále zhoršuje jejich malá velikost. Aby bylo možné zajistit účinnost navrhovaných opatření, měla by se vztahovat pouze na malé ostrovy.

(7) Problémy, se kterými se potýkají menší ostrovy v Egejském moři, dále zhoršuje jejich malá velikost. Aby bylo možné zajistit účinnost navrhovaných opatření, měla by se vztahovat na všechny ostrovy v Egejském moři kromě Kréty a Euboie.

Odůvodnění

Mělo by se jasně stanovit, že tato specifická opatření by se měla vztahovat na všechny ostrovy v Egejském moři kromě Kréty a Euboie, které jsou z jejich působnosti vyňaty na základě své větší rozlohy.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo dosaženo záměru snížit na menších ostrovech v Egejském moři ceny a snížit vícenáklady spojené s jejich odlehlostí a ostrovní povahou, a přitom zachovat konkurenceschopnost produktů Unie, je třeba na dodávku produktů z Unie na tyto menší ostrovy v Egejském moři poskytnout podporu. Tato podpora by měla přihlížet k vícenákladům na dopravu na menší ostrovy v Egejském moři, a jde-li o zemědělské vstupy nebo o produkty určené ke zpracování, k vícenákladům spojeným s ostrovní povahou a malou rozlohou.

(8) Aby bylo dosaženo záměru snížit na menších ostrovech v Egejském moři ceny a snížit vícenáklady spojené s jejich odlehlostí a ostrovní povahou, a přitom zachovat konkurenceschopnost produktů Unie, je třeba na dodávku produktů z Unie na tyto menší ostrovy v Egejském moři poskytnout podporu. Tato podpora by měla přihlížet k vícenákladům na dopravu na menší ostrovy v Egejském moři, k vícenákladům na vývoz do třetích zemí, a jde-li o zemědělské vstupy nebo o produkty určené ke zpracování, k vícenákladům spojeným s ostrovní povahou a malou rozlohou.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Aby se zamezilo spekulacím, jež by škodily konečným uživatelům na menších ostrovech, je třeba upřesnit, že zvláštního režimu zásobování lze využívat pouze u produktů řádné a uspokojivé obchodní jakosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Pokud jde o zpracované produkty, je třeba mezi menšími ostrovy v Egejském moři povolit směnu těchto produktů tak, aby byl mezi nimi umožněn obchod. Rovněž je třeba zohlednit obchodní toky v rámci regionálního obchodu a tradiční vývoz a zásilky do zbývající části Unie nebo do třetích zemí, a tudíž povolit vývoz zpracovaných produktů odpovídající tradičním obchodním tokům.

(11) Pokud jde o zpracované produkty, je třeba mezi menšími ostrovy v Egejském moři povolit směnu těchto produktů a snížit náklady na jejich přepravu tak, aby byl mezi těmito ostrovy umožněn obchod. Rovněž je třeba zohlednit obchodní toky v rámci regionálního obchodu a tradiční vývoz a zásilky do zbývající části Unie nebo do třetích zemí, a tudíž povolit vývoz zpracovaných produktů odpovídající tradičním obchodním tokům.

Odůvodnění

Změna v zájmu zajištění souladu s pozměňovacími návrhy k bodu odůvodnění 4.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Politika Unie na podporu místní produkce na menších ostrovech v Egejském moři, stanovená nařízením (ES) č. 1405/2006, se týkala mnoha produktů a opatření pro jejich produkci, uvádění na trh nebo zpracování. Tato opatření se ukázala jako účinná a zajistila trvání a rozvoj zemědělství. Unie by v podpoře těchto produkčních řetězců, které jsou klíčovým činitelem environmentální, sociální a hospodářské rovnováhy menších ostrovů v Egejském moři, měla pokračovat. Zkušenost ukázala, že užší partnerství s místními orgány může stejně jako v případě politiky rozvoje venkova pomoci zaměřit se cíleněji na konkrétní otázky, jež mají pro dané ostrovy význam. Je proto třeba pokračovat v podpoře ve prospěch místní produkce prostřednictvím programu podpory, který byl poprvé vytvořen nařízením (ES) č. 1405/2006.

(14) Politika Unie na podporu místní produkce na menších ostrovech v Egejském moři, stanovená nařízením (ES) č. 1405/2006, se týkala mnoha produktů a opatření pro jejich produkci, uvádění na trh nebo zpracování. Tato opatření se ukázala jako účinná a zajistila trvání a rozvoj zemědělství. Unie by v podpoře těchto produkčních řetězců, které jsou klíčovým činitelem environmentální, sociální a hospodářské rovnováhy menších ostrovů v Egejském moři, měla pokračovat. Zkušenost ukázala, že užší partnerství s místními orgány může stejně jako v případě politiky rozvoje venkova pomoci zaměřit se cíleněji na konkrétní otázky, jež mají pro dané ostrovy význam. Je proto třeba pokračovat v podpoře ve prospěch místní produkce prostřednictvím programu podpory, který byl poprvé vytvořen nařízením (ES) č. 1405/2006 a představuje účinný model pro zavedení zvláštního režimu podpory, který se vztahuje i na menší ostrovy u Sicílie, kde panují podobné environmentální a sociálně-ekonomické podmínky jako na menších ostrovech v Egejském moři.

 

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Minimální prvky obsažené v programu podpory by měly být vymezeny i s ohledem na zvláštní režim pro přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z těchto ostrovů.

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů surovinami.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Pro účely provádění může program podpory rovněž obsahovat opatření pro financování studií, demonstračních projektů, vzdělávání a technické pomoci.

(16) Pro účely provádění programu podpory, je nutné, aby bylo v budoucnu možné propojit dotace s produkcí.

Odůvodnění

K zajištění co nejúčinnějšího využití programu pomoci a vzhledem k omezenému množství finančních prostředků dostupných z veřejných zdrojů je třeba propojit dotace s produkcí. Pro spolufinancování studií, demonstračních projektů, vzdělávání a technické pomoci jsou k dispozici i jiné programy.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Zemědělce z menších ostrovů v Egejském moři je třeba přimět k tomu, aby dodávali jakostní produkty, a pomoci jim s uváděním takových produktů na trh.

(17) Zemědělce z menších ostrovů v Egejském moři je třeba přimět k tomu, aby dodávali jakostní produkty, a to při maximálním využití místního genetického a množitelského materiálu, a aby uplatňovali normy Společenství v oblasti ekologického zemědělství a používali tradiční zemědělské postupy; dále jim je třeba pomoci s uváděním takových produktů na trh, zejména na místní úrovni, přičemž je třeba využít příležitostí, které vytváří rozvoj jiných odvětví, například cestovního ruchu. Měla by se navrhnout podpůrná opatření na zajištění výroby místních produktů, jejichž většinu tvoří tradiční produkty s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením.

Odůvodnění

Zemědělci jsou vyzývání k tomu, aby dodržovali normy Společenství týkající se ekologického zemědělství, používali tradiční výrobní postupy (např. s využitím teras, suchých zídek, tradičních nádrží) a napomáhali k jejich zachování jakožto ostrovních kulturních tradic. Navrhuje se rovněž, aby se poskytování podpory vázalo na zemědělskou produkci. Navrhují se podpůrná opatření na zajištění místní výroby produktů, jejichž většinu tvoří tradiční produkty s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Měl by být kladen důraz na zachování kulturního dědictví představovaného materiálními a tradičními znaky, které jsou pro postupy zemědělské produkce charakteristické.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Může být povolena odchylka od stálé politiky Společenství nepovolovat státní provozní podpory v odvětví produkce a zpracování zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy a uvádění těchto produktů na trh, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se potýká zemědělská produkce na menších ostrovech v Egejském moři v důsledku jejich izolace, odlehlosti, ostrovní povahy, malé rozlohy, hornatosti, podnebí a hospodářské závislosti na malém množství produktů.

(18) Může být povolena odchylka od stálé politiky Společenství nepovolovat státní provozní podpory v odvětví produkce, zpracování a přepravy zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy a uvádění těchto produktů na trh, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se potýká zemědělská produkce na menších ostrovech v Egejském moři v důsledku jejich izolace, odlehlosti, ostrovní povahy, malé rozlohy, hornatosti, podnebí, hospodářské závislosti na malém množství produktů a jejich vzdálenosti od trhů.

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů surovinami.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19a) Podpůrný program by měl zahrnovat opatření zaměřená konkrétně na tradiční zemědělské produkty, jež mají tendenci se vytrácet kvůli ekonomicky nepřiměřeným výrobním nákladům. Vzhledem k tomu, že velké množství tradičních zemědělských produktů dosud nebylo do podpůrného programu zařazeno a že prostředky na podporu produktů, které již z rozpočtu tohoto programu plynou, jsou velmi dobře využívány, je třeba celkový rozpočet tohoto programu navýšit.

Odůvodnění

Velké množství tradičních produktů stále není do podpůrného programu zařazeno. Výroba těchto produktů přitom pomalu ustává kvůli extrémně vysokým nákladům. Vzhledem k tomu, že míra využití prostředků uvolněných v rámci tohoto programu byla za posledních pět let velmi vysoká, je třeba celkový rozpočet programu zvýšit tak, aby se co možná nejvíce podpořila výroba většího množství zemědělských produktů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Od roku 2007 se na některých menších ostrovech v Egejském moři zvýšila potřeba základních produktů z důvodu vývoje stáda a demografického tlaku. Je tudíž třeba navýšit tu část rozpočtu, kterou může Řecko používat pro zvláštní režim zásobování menších ostrovů v Egejském moři.

(20) Od roku 2007 se na některých menších ostrovech v Egejském moři zvýšila potřeba základních produktů z důvodu vývoje stáda, ústupu primárního sektoru způsobeného obrovskými výrobními náklady a z důvodu turistického a demografického tlaku. Je tudíž třeba navýšit tu část rozpočtu, kterou může Řecko používat pro zvláštní režim zásobování menších ostrovů v Egejském moři. K tomuto navýšení by však nemělo dojít na úkor rozpočtu na posílení místní zemědělské produkce a mělo by jej tedy doprovázet i zvýšení objemu prostředků vyčleněných na podporu této produkce.

Odůvodnění

Ke zvýšení rozpočtu zvláštního režimu zásobování, jak jej navrhuje Komise, by nemělo dojít na úkor rozpočtu na posílení místní zemědělské produkce. K podobnému nárůstu by mělo dojít i u objemu prostředků vyčleněných na podporu místní zemědělské produkce.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) Od Komise by se mělo vyžadovat, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila nejpozději do 31. prosince 2016 souhrnnou zprávu o dopadu opatření přijatých v rámci provádění tohoto nařízení, která bude případně doplněna o vhodná doporučení. Komise by měla zvážit možnost zahrnout do těchto doporučení integrovaný program udržitelného rozvoje, který zohlední kulturní dědictví a environmentální význam menších ostrovů v Egejském moři, jakož i specifické otázky a problémy vyplývající z jejich mimořádné zeměpisné polohy a environmentální situace a rostoucí nelegální migraci.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy s cílem doplnit nebo změnit některé prvky tohoto nařízení, které nejsou podstatné. Je třeba vymezit ty oblasti, u nichž bude možné tuto pravomoc vykonávat, jakož i podmínky, jimž má přenesení pravomoci podléhat.

(22) Má-li být zajištěno řádné fungování režimu stanoveného tímto nařízením, měla by být Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o doplnění nebo změnu některých prvků tohoto nařízení, které nejsou podstatné. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány Evropskému parlamentu a Radě současně, včas a vhodným způsobem.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Aby se zajistilo jednotné provádění režimu ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři spolu s jinými obdobnými režimy a zamezilo se narušování hospodářské soutěže nebo diskriminaci mezi hospodářskými subjekty, měla by mít Komise pravomoc přijímat prováděcí akty podle čl. 291 odst. 2 Smlouvy. Na základě uvedeného ustanovení je tudíž třeba svěřit Komisi výkonné pravomoci, zejména pokud jde o jednotné podmínky, za jakých se produkty spadající do zvláštního režimu zásobování dostávají na menší ostrovy v Egejském moři, opouštějí je a jsou na nich v oběhu, jednotných podmínek provádění programu, jakož i minimálních znaků kontrol, jež má Řecko provádět.

(23) Aby se zajistilo jednotné provádění režimu ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři spolu s jinými obdobnými režimy a zamezilo se narušování hospodářské soutěže nebo diskriminaci mezi hospodářskými subjekty, měly by se Komisi svěřit prováděcí pravomoci, zejména pokud jde o standardizovaná pravidla, podle nichž se produkty spadající do zvláštního režimu zásobování dostávají na menší ostrovy v Egejském moři, opouštějí je a jsou na nich v oběhu, standardizovaná pravidla pro provádění programu, jakož i minimálních znaků kontrol, jež má Řecko provádět. Výkon těchto pravomocí by měl být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.*

 

______________

 

*Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty. Nahrazen je i výraz „podmínky“, jelikož se používá v souvislosti s akty v přenesené pravomoci, a nikoli s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství k odstranění obtíží způsobených izolací, odlehlostí, ostrovní povahou a malou rozlohou menších ostrovů v Egejském moři (dále jen „menší ostrovy“).

1. Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství k odstranění obtíží způsobených izolací, odlehlostí, ostrovní povahou, vzdáleností od trhů a malou rozlohou menších ostrovů v Egejském moři (dále jen „menší ostrovy“).

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou činnost na menších ostrovech, včetně produkce místních produktů, jejich zpracování a uvádění na trh.

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou činnost na menších ostrovech, včetně produkce místních surovin a zpracovaných produktů, jejich zpracování, uvádění na trh a přepravy.

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů surovinami.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Program podpory se vytváří na zeměpisné úrovni, kterou Řecko pokládá za nejvhodnější. Vypracují ho příslušné orgány určené uvedeným členským státem, který jej po konzultaci s příslušnými orgány a organizacemi na odpovídající územní úrovni předloží Komisi ke schválení podle článku 6.

2. Program podpory se vytváří na zeměpisné úrovni, kterou Řecko pokládá za nejvhodnější. Vypracují ho příslušné orgány určené uvedeným členským státem, který jej po konzultaci s příslušnými místními a oblastními orgány a organizacemi na odpovídající územní úrovni předloží Komisi ke schválení podle článku 6.

Odůvodnění

Měla by se podporovat užší spolupráce s příslušnými místními a oblastními orgány na ostrovech v Egejském moři, aby se v programu provedly takové změny a úpravy, které jej uvedou v soulad s potřebami a požadavky tamních zemědělců.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise hodnotí navržený program podpory a rozhodne o jeho schválení prováděcím aktem.

Komise přijme prováděcí akty, kterými po vyhodnocení navrženého programu podpory rozhodne o jeho schválení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, jak jsou prováděna opatření zařazená do programu podpory, může Řecko předložit Komisi návrhy na jejich změnu v rámci finančního příspěvku uvedeného v čl. 18 odst. 2 a 3, aby se tato opatření lépe uzpůsobila požadavkům menších ostrovů a navrhované strategii. Komise přijme prováděcím aktem jednotné postupy pro předkládání návrhů na změnu tohoto programu.

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, jak jsou prováděna opatření zařazená do programu podpory, může Řecko předložit Komisi návrhy na jejich změnu v rámci finančního příspěvku uvedeného v čl. 18 odst. 2 a 3, aby se tato opatření lépe uzpůsobila požadavkům menších ostrovů a navrhované strategii. Komise přijme prováděcí akty týkající se jednotných postupů pro předkládání návrhů na změnu tohoto programu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aby se zohlednily rozdílné druhy navrhovaných změn, jakož i lhůta, v níž tyto změny musí být provedeny, stanoví Komise aktem v přenesené pravomoci postup pro schvalování změn.

3. Aby se zohlednily rozdílné druhy navrhovaných změn, jakož i lhůta, v níž se tyto změny musejí stát použitelnými, přijme Komise v souladu s článkem 22 akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví postup pro schvalování změn.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Řecko provádí kontroly prostřednictvím správních kontrol a kontrol na místě. Aby se zajistilo jednotné uplatňování, přijme Komise prováděcím aktem minimální znaky kontrol, které Řecko musí provádět.

Řecko provádí kontroly prostřednictvím správních kontrol a kontrol na místě. Aby se zajistilo jednotné uplatňování, přijme Komise prováděcí akty stanovující minimální znaky kontrol, které Řecko musí provádět. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby se zaručil plný výkon práv hospodářských subjektů účastnit se zvláštního režimu zásobování, stanoví Komise aktem v přenesené pravomoci podmínky k zapsání hospodářských subjektů do rejstříku, a pokud je to nezbytné, uloží složení jistoty pro vydání osvědčení.

2. Aby se zaručil plný výkon práv hospodářských subjektů účastnit se zvláštního režimu zásobování, přijme Komise v souladu s článkem 22 akty v přenesené pravomoci stanovující podmínky k zapsání hospodářských subjektů do rejstříku, a pokud je to nezbytné, ukládající složení jistiny pro vydání osvědčení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcím aktem všechna opatření nezbytná k zajištění toho, aby Řecko uplatňovalo tento článek jednotně, zejména pokud jde o provádění režimu osvědčení (s výjimkou složení jistoty u osvědčení) a závazky, jež na sebe berou hospodářské subjekty při zapsání do rejstříku.

3. Komise přijme prováděcí akty týkající se všech opatření nezbytných k zajištění toho, aby Řecko uplatňovalo tento článek jednotně, zejména pokud jde o provádění režimu osvědčení (s výjimkou složení jistiny u osvědčení) a závazky, jež na sebe berou hospodářské subjekty při zapsání do rejstříku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby se zajistilo jednotné uplatňování odstavce 1, přijme Komise prováděcím aktem pravidla pro jeho uplatňování, a zejména podmínky pro kontrolu skutečného dopadu výhody až na konečného uživatele ze strany členského státu.

2. Aby se zajistilo jednotné uplatňování odstavce 1, přijme Komise prováděcími akty podrobná pravidla pro jeho uplatňování, a zejména pravidla pro kontrolu skutečného dopadu výhody až na konečného uživatele ze strany členského státu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty. Dále se nahrazuje výraz „podmínky“, protože ten se používá u aktů v přenesené pravomoci, nikoli u prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, mohou být vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části Unie pouze za jednotných podmínek, které Komise stanoví prováděcím aktem.

1. Komise přijme prováděcí akty stanovující jednotná pravidla pro vývoz produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, do třetích zemí a pro jejich zasílání do zbývající části Unie. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

 

Produkty nesplňující tato jednotná pravidla nebudou vyváženy.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh  29

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto podmínky zahrnují zejména vrácení podpory obdržené v rámci zvláštního režimu zásobování.

Tato pravidla zahrnují zejména vrácení podpory obdržené v rámci zvláštního režimu zásobování.

Odůvodnění

Nahrazuje se výraz „podmínky“, protože se používá u aktů v přenesené pravomoci, nikoli u prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části Unie v rámci množstevních limitů odpovídajících tradičním zásilkám a tradičnímu vývozu. Tato množství stanoví Komise prováděcím aktem;

 

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části Unie v rámci množstevních limitů odpovídajících tradičním zásilkám a tradičnímu vývozu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vyváženy do třetích zemí v rámci regionálního obchodu v souladu s místy určení a podmínkami, které stanoví Komise prováděcím aktem;

b) vyváženy do třetích zemí v rámci regionálního obchodu v souladu s místy určení a podrobnými ustanoveními, která stanoví Komise.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty. Dále se nahrazuje výraz „podmínky“, protože ten se používá u aktů v přenesené pravomoci, nikoli u prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1a nový

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přijme prováděcí akty stanovující množstevní limity pro produkty uvedené v písmeni a) a podrobná ustanovení uvedená v písmeni b). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aby byla získána výhoda plynoucí z uplatňování zvláštního režimu zásobování na tradiční obchod, stanoví Komise aktem v přenesené pravomoci podmínky, jimž musí odpovídat zpracovatelské úkony, jež mohou být podnětem k tradiční zásilce nebo tradičnímu vývozu.

3. Aby byla získána výhoda plynoucí z uplatňování zvláštního režimu zásobování na tradiční obchod, přijme Komise v souladu s článkem 22 akty v přenesené pravomoci stanovující podmínky, jimž musí odpovídat zpracovatelské úkony, jež mohou být podnětem k tradiční zásilce nebo tradičnímu vývozu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto ustanovení, přijme Komise prováděcím aktem minimální znaky kontrol, které Řecko musí provádět.

Aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto ustanovení, přijme Komise prováděcí akty stanovující minimální znaky kontrol, které Řecko musí provádět. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo, že hospodářské subjekty účastnící se režimu dodrží své závazky, určí Komise aktem v přenesené pravomoci podmínky nezbytné použití prvního pododstavce a ke zpracování nových žádostí daného hospodářského subjektu o osvědčení.

Aby se zajistilo, že hospodářské subjekty účastnící se režimu dodrží své závazky, přijme Komise v souladu s článkem 22 akty v přenesené pravomoci stanovující podmínky nezbytné k uplatnění prvního pododstavce a k zacházení s novými žádostmi daného hospodářského subjektu o osvědčení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcím aktem jednotné podmínky pro výplatu podpor podle odstavce 2.

3. Komise přijme prováděcí akty stanovující jednotná podrobná ustanovení týkající se výplaty podpor podle odstavce 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty. Dále se nahrazuje výraz „podmínky“, protože ten se používá u aktů v přenesené pravomoci, nikoli u prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Program může zahrnovat opatření na podporu produkce zemědělských produktů z menších ostrovů, jejich zpracování nebo jejich uvádění na trh.

4. Program může zahrnovat opatření na podporu produkce zemědělských surovin a zpracovaných produktů z menších ostrovů, jejich zpracování, uvádění na trh a přepravu.

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů surovinami.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na podporu uvádění produktů na trh mimo oblast produkce může Komise přijmout aktem v přenesené pravomoci podmínky pro stanovení částky podpory poskytnuté na uvádění produktů na trh a případně maximální množství, jež mohou být předmětem této podpory.

Na podporu uvádění surovin a zpracovaných produktů na trh a na podporu jejich přepravy mimo oblast produkce je Komise zmocněna přijmout v souladu s článkem 22 akty v přenesené pravomoci týkající se podmínek pro stanovení výše podpory poskytnuté na uvádění produktů na trh a jejich přepravu a případně maximálních množství, jež mohou být předmětem této podpory.

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů surovinami.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. U zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, na něž se vztahují články 107, 108 a 109 uvedené smlouvy, může Komise podle článku 108 Smlouvy v odvětví produkce, zpracování a uvádění těchto produktů na trh schválit provozní podporu, aby se tím zmírnily zvláštní obtíže zemědělské produkce na menších ostrovech způsobené jejich izolací, odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, hornatostí, podnebím a hospodářskou závislostí na malém množství produktů.

1. U zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, na něž se vztahují články 107, 108 a 109 uvedené smlouvy, může Komise podle článku 108 Smlouvy v odvětví produkce, zpracování, uvádění těchto produktů na trh a jejich přepravy schválit provozní podporu, aby se tím zmírnily zvláštní obtíže zemědělské produkce na menších ostrovech způsobené jejich izolací, odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, hornatostí, podnebím, hospodářskou závislostí na malém množství produktů a jejich vzdáleností od trhů.

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů surovinami.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Unie financuje opatření stanovená v kapitole III a IV do maximální roční výše 23,93 milionu EUR.

2. Unie financuje opatření stanovená v kapitole III a IV do maximální roční výše 31,11 milionu EUR.

Odůvodnění

Maximální objem prostředků přidělovaných ročně se zvyšuje o 7,18 milionu EUR s cílem podpořit pěstování většího množství plodin a posílit zvláštní režim zásobování. Výpočet celkové částky, o kterou budou dotace na tato opatření navýšeny, vychází z 30% zvýšení maximálního objemu prostředků přidělovaných podle stávajících ustanovení na financování zvláštního režimu zásobování a z 30% zvýšení objemu prostředků vyčleněných na podporu místní produkce, tj. částky, která odpovídá rozdílu mezi celkovým rozpočtem a maximální částkou přidělovanou pro zvláštní režim zásobování.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Částka přidělovaná ročně na financování zvláštního režimu zásobování uvedeného v kapitole III nesmí přesáhnout 6,56 milionu EUR.

1. Částka přidělovaná ročně na financování zvláštního režimu zásobování uvedeného v kapitole III nesmí přesáhnout 7,11 milionu EUR.

Odůvodnění

Vzhledem k velké potřebě zvláštního režimu zásobování se navrhuje 30% zvýšení objemu prostředků přidělovaných ročně na jeho financování. Tímto navýšením se nijak nesníží rozpočet na podporu místní zemědělské produkce.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise vytvoří prováděcím aktem jednotné podmínky, za nichž může Řecko měnit určení prostředků přidělených každý rok na různé produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování.

Komise přijme prováděcí akty stanovující jednotná podrobná ustanovení, v souladu s nimiž může Řecko měnit určení prostředků přidělených každý rok na různé produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pravomoci Komise

vypouští se

Pokud jsou pravomoci svěřeny Komisi, jedná v souladu s postupem podle článku 22 u aktů v přenesené pravomoci a v souladu s postupem podle článku 25 u aktů prováděcích.

 

Odůvodnění

Odkaz na články 22 a 25 je již obsažen ve „standardizovaných ustanoveních“ použitých v předchozích článcích v souvislosti s akty v přenesené pravomoci a s prováděcími akty.

Pozměňovací návrh  44

Návrh nařízení

Článek 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle tohoto nařízení je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3, čl. 11 odst. 2, čl. 13. odst. 3, čl. 14 odst. 2, čl. 15. odst. 4 a čl. 18 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od …*. Komise vypracuje zprávu o výkonu pravomocí, které ji byly svěřeny, nejpozději do devíti měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení nejpozději tři měsíce před koncem daného období námitku.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 23 a 24.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3, čl. 11 odst. 2, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončí přenesení pravomoci uvedené v tomto rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Rozhodnutí nemá vliv na platnost žádných aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3, čl. 11 odst. 2, čl. 13 odst. 3, článku 14 odst. 2, čl. 15 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

______________

 

*Datum vstupu tohoto nařízení v platnost

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Článek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zrušení přenesení pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 1 kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a případné důvody tohoto zrušení.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Odůvodnění

Zahrnuto v článku 22.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit, vstupuje akt v přenesené pravomoci v platnost dnem v něm stanoveným.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

 

Odůvodnění

Zahrnuto v článku 22.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí akty – výbor

Spolupráce s výborem

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro přímé platby, zřízený článkem 141 nařízení (ES) č. 73/2009.

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro přímé platby, zřízený článkem 141 nařízení (ES) č. 73/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Jsou-li prováděcí akty přijímány podle tohoto nařízení, použije se článek [5] nařízení (EU) č. [xxxx/yyyy] (doplní se po přijetí nařízení o kontrolních mechanismech stanovených v čl. 291 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, které se v současné době projednává v EP a Radě) (prověřovací postup).

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh využívá znění „standardizovaných ustanovení“, na nichž se shodly orgány v souvislosti s prováděcími akty.

  • [1]  Úř. věst. 132, 3.5.2011, s. 82.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Regulační rámec a stručné historické souvislosti

Podle článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie velmi významné pro podporu jejího harmonického a vyváženého rozvoje. Tento článek stanoví, že Unie musí usilovat o zmenšování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a o snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, zejména ostrovů, příhraničních a horských oblastí.

V roce 1989 a 1991 přijala Rada „programy speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní charakter“, tzv. POSEI.

V roce 1993 byl přijat podobný program, který se vztahoval na menší ostrovy v Egejském moři. Na základě závěrů Evropské rady, která se v prosinci 1988 sešla na Rhodu, připravila Komise akční program zohledňující specifické podmínky způsobené územní rozptýleností, odlehlostí a izolovaností ostrovů v Egejském moři. Podpora Společenství pro „menší ostrovy v Egejském moři“ zahrnuje zejména konkrétní opatření na podporu produkce, zpracovávání a uvádění na trh některých zemědělských produktů i na podporu dodávek surovin na ostrovy.

Vzhledem k tomu, že ostrovy v Egejském moři nebyly v rámci Smluv uznány jako nejvzdálenější regiony, byl prostřednictvím samostatného regulačního opatření přijat zvláštní režim, kdy jsou prostředky čerpány ze stejného fondu jako pro program POSEI, tedy z Evropského zemědělského záručního fondu / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, zatímco opatření jsou plánována a prováděna na tomtéž základě a v témže rámci.

Právním základem pro návrh směrnice o malých ostrovech v Egejském moři, který předložila Komise, je článek 42, jenž stanoví, že „Rada může na návrh Komise schválit poskytování podpor: a) k ochraně podniků, jež jsou znevýhodněny strukturálními nebo přírodními podmínkami…“.

Zkoumaný návrh nařízení směřuje k dalšímu přizpůsobení režimu zavedenému v roce 1993 a následně mnohokrát upravovanému – naposledy v roce 2006 (nařízení 1405/2006). V souladu se zásadou subsidiarity přijala Komise návrh, který usiluje o podporu zapojení do rozhodovacího procesu, pokud jde o schvalování a uplatňování tohoto režimu. Řecké orgány jsou proto odpovědné za přípravu podpůrného programu a za jeho předložení Komisi ke schválení. Mohou k němu také navrhovat změny v závislosti na stávajících potřebách těchto ostrovů.

2. Zvláštní okolnosti ostrovů v Egejském moři

Zpravodaj se domnívá, že množství malých ostrovů v Egejském moři představuje významnou výzvu pro politiku územní soudržnosti, která byla původně vytvořena v rámci právních předpisů EU a začleněna do politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Systematické a soudržné odkazování na zvláštní územní charakteristiky různých podjednotek EU a na dopady, jaké tyto charakteristiky mají na jejich socioekonomický a ekologický rozvoj, by se mělo odrážet v jasném rámci pro stanovení požadovaných cílů a při formulaci vhodných politik. Z hlediska plánování to znamená provozní interoperabililtu mezi jednotlivými územními jednotkami a opatření zaměřená na zmenšení rozdílů mezi nimi a na zlepšení jejich dostupnosti. Předpokladem pro zachování územní rozmanitosti a větší soudržnosti jsou činnosti zaměřené na posílení relativních předností každého regionu, případně na dosažení větší specializace z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska a na překonávání znevýhodnění. Funkční rozdíly mezi územními jednotkami EU dále znamenají, že tyto jednotky jsou interaktivní, vzájemně provázané a doplňkové. Ne vždy se vyvíjejí předvídatelným směrem, protože každá z nich má svůj systém dělby práce a specializaci a vlastní vazby na ostatní územní jednotky.

Rozptýlení ostrovů a jejich vzájemná pozice v rámci souostroví představuje překážku pro dodávky a obchod, což vede k výraznému navýšení nákladů na dopravu. Stávající dopravní sítě jsou nedostatečné a oslabené strukturálními nedostatky (stárnoucí lodě, vysoké jízdné), což vede k „dvojité ostrovní izolaci“, kdy jsou menší ostrovy zásobovány prostřednictvím ostrovů, které leží blíže ke středu souostroví. Omezená velikost, špatná přístupnost ostrovů zevnitř i zvnějšku, snižující se počet obyvatel, stárnutí populace, nedostatek základních komodit a veřejných služeb (voda, elektřina, topení) i geofyzikální a klimatické podmínky (skalnatá půda, rozptýlená hospodářství, sucho a silné větry), to vše jsou faktory, které ostrovy v Egejském moři izolují.

Tyto ostrovy se také nacházejí na vnějších hranicích EU. K velmi složitým podmínkám v zemědělství se přidávají ještě vnější tlaky vyplývající z (nelegální) migrace.

3. Návrh nařízení předložený Komisí

Postupné změny stávajícího nařízení, vývoj právních předpisů EU, zkušenosti získané při jejich provádění v praxi a nový regulační rámec stanovený v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost, to vše jsou okolnosti, které vyžadují novou formulaci některých ustanovení a restrukturalizaci návrhu.

Návrh Komise je jedním z opatření, které bylo přijato s cílem aktualizovat právní předpisy ES/EU v návaznosti na změny zavedené Lisabonskou smlouvou. Konkrétně je mnoho ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 uváděno do souladu s ustanoveními nových článků 290 (akty v přenesené pravomoci) a 291 (prováděcí akty) SFEU.

Cílem Komise není zavádění významných změn. Očekává se, že v roce 2011 vypracuje Komise zprávu o dosavadním dopadu zvláštních opatření a doporučí změny jejich podstaty.

Navrhované přeformulování vyjasňuje cíle nařízení a usiluje o změnu struktury právního předpisu pro účely provádění.

Zejména je třeba upozornit na návrh Komise zvýšit v rámci zvláštního režimu zásobování rozpočtové prostředky určené Řecku o 20 %. V souladu se zjištěními uvedenými ve zprávě Evropského účetního dvora, jež se týkají zvláštních opatření pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (zvláštní zpráva 10/2010), Komise uznává, že od roku 2007 existuje zvýšená poptávka po základních komoditách vyplývající z rozvoje živočišné výroby a demografických tlaků. Navýšení prostředků navrhované Komisí nevede k navýšení celkového rozpočtu, jenž zůstává na stejné úrovni jako v předchozích letech. Přes výhody, které přináší, může mít tento návrh také výrazné stinné stránky, jako například odečty z financování, které bylo původně vyčleněno na zvláštní podpůrná opatření v zemědělství.

Ve finančním výkazu k návrhu je financování zapsáno ve dvou rozpočtových okruzích v prvním pilíři (přímá pomoc) společné zemědělské politiky (Evropský zemědělský záruční fond).

4. Návrhy zpravodaje

Zpravodaj přikládá připomínkám Evropského účetního dvora velký význam, zejména pokud jde o praktické provádění a celkovou účinnost opatření. Program podpory pro Řecko musí odrážet hospodářskou analýzu potřeb, které vznikají v souvislosti se zemědělskou činností na ostrovech v Egejském moři, a měl by poskytnout celkovou strategii, která jasně stanoví vztah mezi různými navrhovanými opatřeními a celkovými cíli a zamýšleným účinkem.

Zemědělství je v současném pojetí neoddělitelně spjato s udržitelným hospodářským, sociálním a ekologickým rozvojem. Zemědělskou činnost na ostrovech v Egejském moři je nezbytné provádět způsobem, který zajistí, aby se místní hospodářství nestalo příliš závislé na svém hlavním zdroji příjmů, tj. cestovním ruchu, a aby se místo toho zaměřilo na zachování cenných přírodních a kulturních zdrojů.

Návrh Komise, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, však usiluje spíše o přeformulování než změnu stávajícího nařízení. Veškeré návrhy Evropského parlamentu musí zohlednit rozsah působnosti režimu zásobování, jehož financování je zapsáno v prvním pilíři SZP.

K odstranění přetrvávajících strukturálních nedostatků zemědělství na ostrovech v Egejském moři je nutný systematický přístup, důkladná analýza stávajících potřeb a jasná strategie. Mají-li se vyřešit výše zmíněné výzvy, nelze současný režim podpory pro menší ostrovy v Egejském moři uplatňovat v jeho stávající podobě samostatně. Zpravodaj vyzývá k důkladnému přezkumu tohoto režimu, jehož součástí by měla být opatření na ochranu životního prostředí, zvýšení zemědělského rozměru cestovního ruchu a posílení zemědělské infrastruktury.

Užší všestranná spolupráce s novými orgány místní správy v Řecku by měla umožnit účinnější provádění těchto opatření v souladu se skutečnými požadavky na zemědělské hospodaření na ostrovech v Egejském moři.

Zpravodaj se rovněž domnívá, že je přípustné vázat pomoc na produkci, neboť cílem takovéto pomoci je podpořit místní, hlavně tradiční výrobky s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením.

Pokud jde o přiměřenost financování zemědělské produkce a zvláštního režimu zásobování, Účetní dvůr konstatoval, že dostupné rozpočtové prostředky již nepostačují k tomu, aby zásadním způsobem přispěly k dosažení stanovených cílů. Zpravodaj v zásadě podporuje návrh Komise na zvýšení rozpočtových prostředků určených na zvláštní režim zásobování, ale současně zastává názor, že by se tak nemělo dít na úkor prostředků vyčleněných na podporu místní produkce. Vzhledem ke kritickým připomínkám Účetního dvora je rovněž nezbytné zvýšit roční finanční prostředky určené na zvláštní režim zásobování o 30 % neboli 1,64 milionu EUR, a nikoli o 20 % neboli 1,09 milionu EUR, jak navrhuje Komise. Zpravodaj se dále domnívá, že je stejně tak nutné zvýšit finanční prostředky určené na podporu místní produkce ( o 30 % neboli 5,54 milionu EUR), čímž by celková výše rozpočtových prostředků na toto opatření dosáhla 31,11 milionu EUR (nárůst o 7,17 milionu EUR).

Zpravodaj zastává názor, že je třeba samozřejmě přijmout i opatření, která zlepší přepravu zemědělských produktů vyrobených nebo zpracovávaných na ostrovech v Egejském moři v souladu s právními předpisy EU. Poskytovat ostrovům finanční prostředky na podporu zásobování základními komoditami, aniž by byly poskytovány prostředky také na následnou přepravu jejich produkce do EU a na další odlehlé trhy, nemá žádné opodstatnění. Přeprava produktů z menších ostrovů v Egejském moři představuje jednoznačně stejné dodatečné náklady jako v případě přepravy základních komodit na tyto ostrovy. Zpravodaj proto doporučuje, aby ustanovení týkající se zvláštního režimu zásobování byla prováděna stejným způsobem.

A konečně, řada technických změn ve formulaci ustanovení umožňuje Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU nebo prováděcí akty v souladu s článkem 291 SFEU. Vzhledem k tomu, že se orgány již shodly na „standardizovaných ustanoveních“ s cílem zajistit jednotné znění, tyto pozměňovací návrhy nahrazují odpovídajícím způsobem znění návrhu předloženého Komisí. Podobně i výraz „jednotné podmínky“, který se často v návrhu Komise vyskytuje ve spojitosti s prováděcími akty, se ve skutečnosti vztahuje pouze na akty v přenesené pravomoci, a měl by být proto odpovídajícím způsobem nahrazen.

POSTUP

Název

Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (přepracované znění)

Referenční údaje

KOM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD)

Datum predložení EP

17.12.2010

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

18.1.2011

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

3.10.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Georgios Papastamkos

26.1.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

27.6.2011

 

 

 

Datum přijetí

26.9.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

6

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Datum předložení

3.10.2011