RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks

3.10.2011 - (KOM(2010)0767 – C7‑0003/2011 – 2010/0370(COD)) - ***I

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Georgios Papastamkos


Menetlus : 2010/0370(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0319/2011
Esitatud tekstid :
A7-0319/2011
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks

(KOM(2010)0767 – C7‑0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0767),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0003/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. märtsi 2011. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0319/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Egeuse mere väikesaarte toetamise korra eesmärkide paremaks elluviimiseks peaks toetusprogramm hõlmama meetmeid, mis tagavad väikesaarte varustamise toiduainetega ning kohaliku põllumajandustootmise säilimise ja arengu. Kavandamistegevuse taset tuleks ühtlustada ning komisjoni ja liikmesriikide vahelist partnerlust hõlmavat lähenemisviisi tuleks muuta süsteemsemaks.

(4) Egeuse mere väikesaarte toetamise korra eesmärkide paremaks elluviimiseks peaks toetusprogramm hõlmama meetmeid, mis tagavad väikesaarte varustamise toiduainetega ning kohaliku põllumajandustootmise säilimise ja arengu. Kavandamistegevuse taset tuleks ühtlustada ning komisjoni ja liikmesriikide vahelist partnerlust hõlmavat lähenemisviisi tuleks muuta süsteemsemaks. Komisjonil tuleb toetusprogrammide koostamisele kaasa aidata, vahetades häid tavasid ja kehtestades programmide rakendamise järelevalveks ühtlustatud põhinäitajad.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kohaldades subsidiaarsuse ja paindlikkuse põhimõtteid, mis on Egeuse mere väikesaarte toetamise korra jaoks heakskiidetud programmipõhise lähenemisviisi alus, võivad Kreeka poolt nimetatud ametisasutused teha selleks, et kohandada programmi vastavalt Egeuse mere väikesaarte tegelikkusele, ettepanekuid programmi muutmiseks. Samadest põhimõtetest lähtuvalt tuleks kohandada programmi muutmise korda vastavalt iga muudatuse otstarbekusele.

(5) Kohaldades subsidiaarsuse ja paindlikkuse põhimõtteid, mis on Egeuse mere väikesaarte toetamise korra jaoks heakskiidetud programmipõhise lähenemisviisi alus, võivad Kreeka poolt nimetatud ametisasutused teha selleks, et kohandada programmi vastavalt Egeuse mere väikesaarte tegelikkusele, ettepanekuid programmi muutmiseks. Selleks peaks soodustama pädevate kohalike ja piirkondlike asutuste palju suuremat kaasamist. Samadest põhimõtetest lähtuvalt tuleks kohandada programmi muutmise korda vastavalt iga muudatuse otstarbekusele.

Selgitus

Egeuse kohalike ja piirkondlike asutuste palju suuremat kaasamist peaks soodustama, et parandada ja kohandada programmi vastavalt saartel elavate põllumajandustootjate vajadustele ja nõuetele.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Egeuse mere väikesaarte probleemistiku muudab eriti keeruliseks saarte väiksus. Kavandatud meetmete tõhususe tagamiseks tuleks neid meetmeid kohaldada üksnes väikesaarte suhtes.

(7) Egeuse mere väikesaarte probleemistiku muudab eriti keeruliseks saarte väiksus. Kavandatud meetmete tõhususe tagamiseks tuleks neid meetmeid kohaldada kõikide Egeuse mere saarte, välja arvatud Kreeta ja Evia saare suhtes.

Selgitus

Tuleks selgitada, et need erimeetmed peaksid kehtima kõikide Egeuse mere saarte suhtes, välja arvatud Kreeta ja Evia suhtes, mis on erandlikud oma suuruse tõttu.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Hindade alandamiseks Egeuse mere väikesaartel ning saarte eraldatusest ja saarelisest asendist tingitud lisakulude vähendamiseks ning samal ajal liidu toodete konkurentsivõime säilitamiseks tuleks anda toetust liidu toodete tarnimiseks Egeuse mere väikesaartele. Selle toetusega tuleks arvesse võtta Egeuse mere väikesaartele tehtavate vedude täiendavaid kulusid ning põllumajanduslikuks tooraineks ja töötlemiseks ettenähtud saaduste puhul saarelisest asendist ja väikesest pindalast tingitud lisakulusid.

(8) Hindade alandamiseks Egeuse mere väikesaartel ning saarte eraldatusest ja saarelisest asendist tingitud lisakulude vähendamiseks ning samal ajal liidu toodete konkurentsivõime säilitamiseks tuleks anda toetust liidu toodete tarnimiseks Egeuse mere väikesaartele. Selle toetusega tuleks arvesse võtta Egeuse mere väikesaartele tehtavate vedude täiendavaid kulusid, kolmandatesse riikidesse eksportimise lisakulusid ning põllumajanduslikuks tooraineks ja töötlemiseks ettenähtud saaduste puhul saarelisest asendist ja väikesest pindalast tingitud lisakulusid.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Egeuse mere väikesaarte lõpptarbijatele kahjulikult mõjuvate spekulatsioonide ärahoidmiseks tuleks täpsustada, et tarnimise erikorra alla võivad kuuluda üksnes veatu, ehtsa ja standardse turustuskvaliteediga tooted.

välja jäetud

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Töödeldud toodete puhul tuleks Egeuse mere väikesaartevahelise kaubavahetuse võimaldamiseks anda luba kõnealuste toodetega kauplemiseks asjaomastes piirkondades. Samuti tuleks arvesse võtta tavapäraseid kaubavoogusid nii piirkondliku kaubanduse kui ka tavapärase liidusisese või kolmandatesse riikidesse ekspordi ja edasisaatmise puhul, samuti tuleks lubada töödeldud toodete eksporti vastavalt tavapärastele kaubavoogudele.

(11) Töödeldud toodete puhul tuleks Egeuse mere väikesaartevahelise kaubavahetuse võimaldamiseks anda luba kõnealuste toodetega kauplemiseks asjaomastes piirkondades ja tuleks vähendada kõnealuste toodete veokulusid. Samuti tuleks arvesse võtta tavapäraseid kaubavoogusid nii piirkondliku kaubanduse kui ka tavapärase liidusisese või kolmandatesse riikidesse ekspordi ja edasisaatmise puhul, samuti tuleks lubada töödeldud toodete eksporti vastavalt tavapärastele kaubavoogudele.

Selgitus

Kooskõla tagamiseks põhjenduse 4 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Liidu poliitika Egeuse mere väikesaarte kohaliku tootmise toetamiseks, nagu see on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1405/2006 hõlmab palju erinevaid tooteid ja meetmeid tootmise, turustamise või töötlemise soodustamiseks. Need meetmed on osutunud tõhusaks ning kindlustanud põllumajandusliku tegevuse säilimise ja arengu. Liit peaks jätkama nende tootmisharude toetamist, mis on Egeuse mere väikesaarte keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku tasakaalu olulisim tegur. Kogemus on näidanud, et maaelu arengupoliitika puhul võib tugev partnerlus kohalike asutustega aidata asjaomaste saarte eriprobleemidest paremini aru saada. Seega peaks jätkama kohaliku tootmise toetamist toetusprogrammiga, mis kehtestati esimest korda määrusega (EÜ) nr 1405/2006.

(14) Liidu poliitika Egeuse mere väikesaarte kohaliku tootmise toetamiseks, nagu see on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1405/2006 hõlmab palju erinevaid tooteid ja meetmeid tootmise, turustamise või töötlemise soodustamiseks. Need meetmed on osutunud tõhusaks ning kindlustanud põllumajandusliku tegevuse säilimise ja arengu. Liit peaks jätkama nende tootmisharude toetamist, mis on Egeuse mere väikesaarte keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku tasakaalu olulisim tegur. Kogemus on näidanud, et maaelu arengupoliitika puhul võib tugev partnerlus kohalike asutustega aidata asjaomaste saarte eriprobleemidest paremini aru saada. Seega peaks jätkama kohaliku tootmise toetamist toetusprogrammiga, mis kehtestati esimest korda määrusega (EÜ) nr 1405/2006 ja on tõhus mudel kehtestamaks toetuste erikorda, mis hõlmab Sitsiilia lähedal asuvaid väikesaari, kus keskkonna- ja majandustingimused on sarnased tingimustega Egeuse mere väikesaartel.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Toetusprogrammi lisatavad miinimumkriteeriumid tuleks samuti määratleda erimeetmete osas, mis on kehtestatud saartelt tehtava töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete veo suhtes.

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Toetusprogrammi rakendamise huvides võiks programm sisaldada ka meetmeid uuringute, tutvustusprojektide, koolituse või tehnilise abi rahastamiseks.

(16) Toetusprogrammi rakendamise huvides oleks vajalik tulevikus lubada toetuste sidumist tootmisega.

Selgitus

Selleks et tagada toetusprogrammide võimalikult tõhus kasutamine ning arvestades, et rahastamine riiklikest vahenditest on piiratud, tuleb toetused siduda tootmisega. Uuringute, tutvustusprojektide, koolituse või tehnilise abi kaasrahastamiseks on olemas ka muid programme.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Egeuse mere väikesaarte põllumajandustootjaid tuleks julgustada pakkuma kvaliteettooteid ning nende toodete turustamist tuleks toetada.

(17) Egeuse mere väikesaarte põllumajandustootjaid tuleks julgustada pakkuma kvaliteettooteid ja kasutama selleks parimal võimalikul moel ära kohalikku geneetilist ja paljundusmaterjali, kohaldama ühenduse mahepõllumajanduse standardeid ja kasutama traditsioonilisi põllumajandusmeetodeid ning nende toodete turustamist tuleks toetada, seda eriti kohalikul tasandil, kasutades ära võimalusi, mida pakub muude sektorite, näiteks turismisektori areng. Toetusmeetmed peaksid olema sellised, mis tagavad kohalike põllumajandustoodete tootmise, mis on suures osas kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähisega traditsioonilised tooted.

Selgitus

Põllumajandustootjaid peaks julgustama kohaldama ühenduse mahepõllumajanduse standardeid ning järgima traditsioonilisi tootmismeetodeid (nt terrassid, kiviaiad, traditsioonilised veehoidlad), mis aitab kaasa saare kultuuritraditsioonide kaitsmisele. Samuti on tehtud ettepanek siduda toetuste väljamaksed tootmisega. Toetusmeetmed peaksid tagama kohalike põllumajandustoodete tootmise, mis on suures osas traditsioonilised tooted ja mis on kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähisega.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Rõhku tuleks asetada põllumajanduslike tootmisviiside füüsiliste ja traditsiooniliste tunnuste näol avalduva kultuuripärandi säilitamisele.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Komisjoni järjekindlast poliitikast mitte anda riigiabi aluslepingu I lisasse kuuluvate põllumajandustoodete tootmiseks, töötlemiseks ja turustamiseks võib teha erandi, et leevendada Egeuse mere väikesaartel põllumajandusliku tootmise spetsiifilisi raskusi, mida tekitavad saarte eraldatus, kauge asukoht, saareline asend, väike pindala, mägine maastik ja kliima ning saarte majanduse sõltuvus väikesest arvust toodetest.

(18) Komisjoni järjekindlast poliitikast mitte anda riigiabi asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmiseks, töötlemiseks, turustamiseks ja veoks võib teha erandi, et leevendada Egeuse mere väikesaartel põllumajandusliku tootmise spetsiifilisi raskusi, mida tekitavad saarte eraldatus, saareline asend ja äärepoolseim asukoht, väike pindala, mägine maastik ja kliima, saarte majanduse sõltuvus väikesest arvust toodetest ning kaugus turust.

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19 a) Toetusprogrammis peaksid sisalduma meetmed, mis on suunatud konkreetselt traditsioonilistele põllumajandustoodetele, mis on kadumas oma ebaökonoomsete tootmiskulude tõttu. Kuna suur hulk traditsioonilisi põllumajandustooteid ei sisaldu veel toetuskavas ja et kavaga juba kaetud toetust saavate toodete määr on eriti kõrge, on vaja kogu kava eelarve suurendamist.

Selgitus

Suur osa traditsioonilistest toodetest ei ole veel toetuskavasse lülitatud. Selliste toodete tootmine on kadumas suurte tootmiskulude tõttu. Võttes arvesse, et toetuse saajate määr viimase viie aasta jooksul on olnud märkimisväärselt kõrge, peaks toetuste kogu eelarvet suurendama, et toetada võimalikult suurel määral suurema hulga põllumajandustoodete tootmist.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Alates 2007. aastast on karjakasvatuse arengu ja demograafilise surve tõttu suurenenud Egeuse mere väikesaartel vajadus hädavajalike toodete järgi. Seetõttu tuleks suurendada seda eelarve osa, mida Kreeka saaks kasutada Egeuse mere väikesaarte tarnimise erikorra puhul.

(20) Alates 2007. aastast on karjakasvatuse arengu, ülisuurte tootmiskulude tõttu primaarsektoris tegevuse lõpetamise ning turismi ja demograafilise surve tõttu suurenenud Egeuse mere väikesaartel vajadus hädavajalike toodete järgi. Seetõttu tuleks suurendada seda eelarve osa, mida Kreeka saaks kasutada Egeuse mere väikesaarte tarnimise erikorra puhul. Rahastamise suurendamine ei tohiks siiski toimuda kohaliku põllumajandustootmise tugevdamiseks ettenähtud eelarve arvelt ning seetõttu tuleks selleks suurendada sellise tootmise toetuseks määratud summat.

Selgitus

Komisjoni ettepanek suurendada tarnimise erikorra eelarvet ei peaks tähendama, et suurendamine toimub kohaliku tootmise tugevdamiseks ettenähtud eelarve arvelt. Seetõttu peaksid sarnaselt suurenema ka kohaliku põllumajandustootmise toetuseks ettenähtud summad.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Komisjon peaks olema kohustatud esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2016 üldise aruande käesoleva määruse rakendamiseks võetud meetmete mõju kohta ning lisama aruandele vajaduse korral ka asjakohased soovitused. Komisjon peaks kaaluma võimalust lisada nendesse soovitustesse terviklik kestlik arenguprogramm, mis arvestaks Egeuse mere väikesaarte kultuuripärandit, olulisust keskkonna seisukohalt ning raskusi ja probleeme, mis tulenevad nende erilisest geograafilisest asendist ja keskkonnast ning suurenenud ebaseaduslikust rändest.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Komisjonil peaks olema volitused võtta aluslepingu artikli 290 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi üksikasju täiendada või muuta. Tuleks kindlaks määrata valdkonnad, mille puhul saaks neid volitusi rakendada, ja tingimused, millest delegeerimise puhul tuleb lähtuda.

(22) Käesoleva määrusega kehtestatud korra nõuetekohaseks toimimiseks tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290, et käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi üksikasju täiendada või muuta. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel tagama vajalike dokumentide ühe- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Muudatusettepanekus kasutatakse institutsioonide poolt delegeeritud õigusaktide kohta kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Et tagada Egeuse mere väikesaarte toetamise korra ja muude samalaadsete kordade ühetaoline rakendamine ning vältida konkurentsimoonutusi või ettevõtetevahelist diskrimineerimist, peaks komisjon olema volitatud võtma vastu aluslepingu artikli 291 lõike 2 kohaseid rakendusakte. Seetõttu tuleks anda komisjonile rakendamisvolitused, mis hõlmavad eespool osutatud sätet, eelkõige tarnimise erikorraga hõlmatud toodete Egeuse mere väikesaartele sisenemise, sealt väljumise ja seal ringlemise ühetaolisi tingimusi, programmi rakendamise ühetaolisi tingimusi, samuti Kreekapoolse kontrolli miinimumnõudeid.

(23) Et tagada Egeuse mere väikesaarte toetamise korra ja muude samalaadsete kordade ühetaoline rakendamine ning vältida konkurentsimoonutusi või ettevõtetevahelist diskrimineerimist, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, eelkõige mis puudutab tarnimise erikorraga hõlmatud toodete Egeuse mere väikesaartele sisenemise, sealt väljumise ja seal ringlemise standardeeskirju, programmi rakendamise standardeeskirju, samuti Kreekapoolse kontrolli miinimumnõudeid. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes*.

 

______________

 

*ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Selgitus

Muudatusettepanekus kasutatakse institutsioonide poolt rakendussaktide kohta kokkulepitud „standardsätete” sõnastust. Mõiste „tingimused” asendatakse samuti, kuna seda kasutatakse delegeeritud õigusaktide, mitte rakendusaktide puhul.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse põllumajanduse erimeetmed, et leevendada Egeuse mere väikesaarte (edaspidi „väikesaared”) eraldatusest, kaugest asendist, saarelisest asendist ja väikesest pindalast tulenevaid raskusi.

1. Käesolevas määruses sätestatakse põllumajanduse erimeetmed, et leevendada Egeuse mere väikesaarte (edaspidi „väikesaared”) eraldatusest, kaugest asendist, saarelisest asendist, turu kaugusest ja väikesest pindalast tulenevaid raskusi.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) säilitada ja arendada väikesaartel põllumajandustegevust, sh kohalike toodete tootmist, töötlemist ja turustamist.

b) säilitada ja arendada väikesaartel põllumajandustegevust, sh kohalike töötlemata ja töödeldud toodete tootmist, töötlemist ja turustamist ning vedu.

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Toetusprogramm seatakse sisse geograafilisel tasandil, mida Kreeka peab kõige asjakohasemaks. Selle valmistab ette liikmesriigi määratud pädev asutus ning pärast konsulteerimist pädevate asutuste ja organisatsioonidega asjakohasel piirkondlikul tasandil esitab liikmesriik selle artikkel 6 kohaselt komisjonile kinnitamiseks.

2. Toetusprogramm seatakse sisse geograafilisel tasandil, mida Kreeka peab kõige asjakohasemaks. Selle valmistab ette liikmesriigi määratud pädev asutus ning pärast konsulteerimist pädevate kohalike ja piirkondlike asutuste ja organisatsioonidega asjakohasel piirkondlikul tasandil esitab liikmesriik selle artikkel 6 kohaselt komisjonile kinnitamiseks.

Selgitus

Egeuse kohalike ja piirkondlike asutuste märkimisväärselt suuremat kaasamist peaks soodustama, et parandada ja kohaldada programmi vastavalt saartel elavate põllumajandustootjate vajadustele ja nõuetele.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon annab toetusprogrammile hinnangu ja otsustab rakendusaktiga selle heakskiitmise.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega otsustatakse toetusprogrammi heakskiitmine pärast sellele antud hinnangut. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Selgitus

Muudatusettepanekus kasutatakse institutsioonide poolt rakendussaktide kohta kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Et meetmeid väikesaarte nõuetele ja väljapakutud strateegiale paremini kohandada, esitab Kreeka toetusprogrammiga hõlmatud meetmete aastahinnangu alusel komisjonile artikli 18 lõigetes 2 ja 3 osutatud rahaliste toetuste raames oma muudatusettepanekud. Komisjon võtab programmi muudatusettepanekute esitamise ühtlustatud korra rakendusaktiga vastu.

2. Et meetmeid väikesaarte nõuetele ja väljapakutud strateegiale paremini kohandada, esitab Kreeka toetusprogrammiga hõlmatud meetmete aastahinnangu alusel komisjonile artikli 18 lõigetes 2 ja 3 osutatud rahaliste toetuste raames oma muudatusettepanekud. Komisjon võtab programmi muudatusettepanekute esitamise ühtlustatud korda käsitlevad rakendusaktid vastu. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Selgitus

Muudatusettepanekus kasutatakse institutsioonide poolt rakendussaktide kohta kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Et võtta arvesse pakutud muudatuste eri liike, samuti ajavahemikku, mille jooksul muudatusi tuleb rakendada, määrab komisjon delegeeritud õigusaktiga kindlaks muudatuste heakskiitmise korra.

3. Et võtta arvesse pakutud muudatuste eri liike, samuti ajavahemikku, mille jooksul muudatusi tuleb rakendada, võtab komisjon vastu artikli 22 kohased delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks muudatuste heakskiitmise kord.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt delegeeritud õigusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kreeka teostab kontrollimist halduskontorolli ja kohapealse kontrolli kaudu. Ühtlustatud kohaldamise tagamiseks võtab komisjon rakendusaktiga vastu Kreeka kohaldatava kontrolli miinimumnõuded.

Kreeka teostab kontrollimist halduskontorolli ja kohapealse kontrolli kaudu. Ühtlustatud kohaldamise tagamiseks võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks Kreeka kohaldatava kontrolli miinimumnõuded. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Et ettevõtjad saaksid tarnimise erikorra raames täielikult oma õigusi rakendada, määrab komisjon delegeeritud õigusaktiga kindlaks tingimused ettevõtjate registrisse kandmiseks, seades vajaduse korral sertifikaadi väljaandmise tingimuseks tagatise esitamise.

2. Et ettevõtjad saaksid tarnimise erikorra raames täielikult oma õigusi rakendada, võtab komisjon vastu artikli 22 kohased delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks tingimused ettevõtjate registrisse kandmiseks, seades vajaduse korral sertifikaadi väljaandmise tingimuseks tagatise esitamise.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt delegeeritud õigusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu kõik vajalikud meetmed, mis aitavad tagada, et Kreeka kohaldaks ühetaoliselt käesolevat artiklit, eelkõige seoses sertifikaatide korra elluviimisega (v.a erand sertifikaatide tagatise esitamise tingimusest) ja ettevõtjate kohustusega end registreerida.

3. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu kõik vajalikud meetmed, mis aitavad tagada, et Kreeka kohaldaks ühetaoliselt käesolevat artiklit, eelkõige seoses sertifikaatide korra elluviimisega (v.a erand sertifikaatide tagatise esitamise tingimusest) ja ettevõtjate kohustusega end registreerida. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 ühetaolise kohaldamise tagamiseks võtab komisjon rakendusaktiga vastu kohaldamise üksikasjalikud tingimused ja eelkõige tingimused, mille alusel liikmesriik saaks kontrollida toetusest tuleneva majandusliku kasu tegelikku jõudmist lõpptarbijani.

2. Lõike 1 ühetaolise kohaldamise tagamiseks võtab komisjon rakendusaktidega vastu kohaldamise üksikasjalikud tingimused ja eelkõige eeskirjad, mille alusel liikmesriik saaks kontrollida toetusest tuleneva majandusliku kasu tegelikku jõudmist lõpptarbijani. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust. Lisaks asendati mõiste „tingimused”, kuna antud mõistet kasutatakse delegeeritud õigusaktide, mitte rakendusaktide puhul.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tarnimise erikorraga hõlmatud tooteid võib eksportida kolmandatesse riikidesse või lähetada ülejäänud liitu üksnes komisjoni rakendusaktiga sätestatud ühetaolistel tingimustel.

1. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse kolmandatesse riikidesse tarnimise erikorraga hõlmatud toodete ekspordi ja nende lähetamise ühtsed eeskirjad. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

 

Ühtsetele eeskirjadele mittevastavaid tooteid ei ekspordita.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üks oluline tingimus on tarnimise erikorra alusel saadud toetuse tagasimaksmine.

Need eeskirjad hõlmavad eelkõige tarnimise erikorra alusel saadud toetuse tagasimaksmist.

Selgitus

Mõiste „tingimused” asendatakse, kuna seda kasutatakse delegeeritud õigusaktide, mitte rakendusaktide puhul.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase lähetamise või eksportimise piires. Kõnealused kogused on komisjon kehtestanud rakendusaktiga;

 

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse või lähetatud ülejäänud liitu tavapärase lähetamise või eksportimise piires.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) eksporditud kolmandatesse riikidesse piirkondlike kaubavoogude raames vastavalt komisjoni poolt rakendusaktiga sätestatud korras määratud sihtkohtadele ja tingimustele;

b) eksporditud kolmandatesse riikidesse piirkondlike kaubavoogude raames vastavalt komisjoni poolt rakendusaktiga sätestatud korras määratud sihtkohtadele ja detailsetele sätetele.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust. Lisaks asendatakse mõiste „tingimused”, kuna antud mõistet kasutatakse delegeeritud õigusaktide, mitte rakendusaktide puhul.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse punktis a nimetatud toodete koguste piirmäärad ja punktis b nimetatud detailsed sätted. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Et suunata tarnimise erikorrast saadav kasu piirkondlikku ja traditsioonilisse kaubandusse, määrab komisjon delegeeritava õigusaktiga kindlaks traditsiooniliseks lähetamiseks või traditsiooniliseks ekspordiks vajalike töötlemistoimingute tingimused.

3. Et suunata tarnimise erikorrast saadav kasu piirkondlikku ja traditsioonilisse kaubandusse, võtab komisjon vastu artikli 22 kohased delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks traditsiooniliseks lähetamiseks või traditsiooniliseks ekspordiks vajalike töötlemistoimingute tingimused.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt delegeeritud õigusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealuse sätte ühtlustatud kohaldamise tagamiseks võtab komisjon rakendusaktiga vastu Kreeka kohaldatava kontrolli miinimumnõuded.

Ühtlustatud kohaldamise tagamiseks võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks Kreeka kohaldatava kontrolli miinimumnõuded. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Et erikorras osalevad ettevõtjad oma kohustusi täidaksid, määrab komisjon delegeeritud õigusaktiga kindlaks esimese lõigu kohaldamiseks vajalikud tingimused ja ettevõtja sertifikaadi uute taotluste menetlemise.

Et erikorras osalevad ettevõtjad oma kohustusi täidaksid, võtab komisjon vastu artikli 22 kohased delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks esimese lõigu kohaldamiseks vajalikud tingimused ja ettevõtja sertifikaadi uute taotluste menetlemise.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt delegeeritud õigusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu lõikes 2 osutatud abi andmise ühetaolised tingimused.

3. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse ühetaolised detailsed sätted lõikes 2 osutatud abi andmise kohta. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust. Lisaks asendatakse mõiste „tingimused”, kuna antud mõistet kasutatakse delegeeritud õigusaktide, mitte rakendusaktide puhul.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Programm võib hõlmata toetusmeetmeid väikesaarte põllumajandustoodete tootmiseks, töötlemiseks ja turustamiseks.

4. Programm võib hõlmata toetusmeetmeid väikesaarte töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete tootmiseks, töötlemiseks ja turustamiseks ning veoks.

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Et toetada toodete turustamist väljaspool nende tootmispiirkonda, võib komisjon võtta delegeeritud õigusaktiga vastu turustamiseks antava abi summa kindlaksmääramise tingimused ja vajaduse korral maksimumkogused, mille puhul seda abi võib anda.

Et toetada töödeldud ja töötlemata toodete turustamist ja vedu väljaspool nende tootmispiirkonda, on komisjonil õigus võtta vastu artikli 22 kohaseid delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad turustamisveoks antava abi summa kindlaksmääramise tingimusi ja vajaduse korral maksimumkoguseid, mille puhul seda abi võib anda.

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Aluslepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete puhul, mille suhtes kohaldatakse aluslepingu artikleid 107, 108 ja 109, võib komisjon kooskõlas aluslepingu artikliga 108 lubada väikesaarte eraldatusest, kaugest asukohast, saarelisest asendist, väikesest pindalast, mägisest maastikust, ilmastikuoludest ja majanduslikust sõltuvusest tingitud piiratud hulgast toodetest tulenevate eriliste, väikesaartele omaste põllumajanduspiirangute leevendamiseks tegevusabi andmist kõnealuste toodete tootmis-, töötlemis- ja turustamissektorites.

1. Aluslepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete puhul, mille suhtes kohaldatakse aluslepingu artikleid 107, 108 ja 109, võib komisjon kooskõlas aluslepingu artikliga 108 lubada väikesaarte eraldatusest, kaugest asukohast, saarelisest asendist, väikesest pindalast, mägisest maastikust, ilmastikuoludest ja majanduslikust sõltuvusest tingitud piiratud hulgast toodetest ja turu kaugusest tulenevate eriliste, väikesaartele omaste põllumajanduspiirangute leevendamiseks tegevusabi andmist kõnealuste toodete tootmis-, töötlemis-, turustamis- ja veosektorites.

Selgitus

Töötlemata ja töödeldud põllumajandustoodete vedu Egeuse mere väikesaartelt tuleks toetada, sest need põllumajandustooted on kahekordselt ebasoodsas konkurentsiolukorras tooraine kõrge maksumuse ning lisaveo tõttu. Soovituse tagamaad on samad mis määruse sätetel: eesmärk hüvitada ebasoodsat konkurentsiolukorda, mis tuleneb saarte toorainetega varustamise kõrgemast maksumusest.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette nähtud meetmeid kuni 23,93 miljoni euroga aastas.

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette nähtud meetmeid kuni 31,11 miljoni euroga aastas.

Selgitus

Aastast kogusummat suurendatakse 7,18 miljoni euro võrra, et toetada suurema hulga põllumajandustoodete viljelust ning tugevdada tarnimise erikorda. Suurendamise kogusumma saadakse 30% lisamisel olemasolevast korrast tarnimise erikorra piirmäärast tulenevale summale ning 30% lisamisel kohaliku põllumajanduse toetuse määrale, mis saadi kogu eelarve mahust tarnimise erikorra piirmäära lahutamisel.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Iga-aastaselt eraldatav summa III peatükis osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks ei tohi olla suurem kui 6,56 miljonit eurot.

3. Iga-aastaselt eraldatav summa III peatükis osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks ei tohi olla suurem kui 7,11 miljonit eurot.

Selgitus

On tehtud ettepanek suurendada tarnimise erikorra rahastamist 30% võrra selle meetme suure nõudluse tõttu. Ülalmainitud suurendamine ei tohiks toimuda kohaliku põllumajandustootmise toetamise eelarve arvelt.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktiga ühetaolised tingimused, mille kohaselt võib Kreeka igal aastal muuta vahendeid, mida eraldatakse erinevatele toodetele, mis on tarnimise erikorra raames abikõlblikud.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu ühetaolised detailsed sätted, mille kohaselt võib Kreeka igal aastal muuta vahendeid, mida eraldatakse erinevatele toodetele, mis on tarnimise erikorra raames abikõlblikud.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni volitused

välja jäetud

Kui komisjonile on antud volitused, tegutseb ta delegeeritud õigusaktide puhul vastavalt artiklis 22 osutatud menetlusele ja rakendusaktide puhul vastavalt artiklis 25 osutatud menetlusele.

 

Selgitus

Viited artiklitele 22 ja 25 sisalduvad juba eelnevates delegeeritud õigusakte ja rakendusakte käsitlevates artiklites kasutatud „standardsätetes”.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu käesolevas määruses osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis sätestatud tingimustel õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

2. Komisjonile antakse viieks aastaks alates … * õigus võtta vastu artikli 6 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2, artikli 13 lõikes 3, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõikes 4 ja artikli 18 lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 23 ja 24 sätestatud tingimusi.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2, artikli 13 lõikes 3, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõikes 4 ja artikli 18 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu võetud kooskõlas artikli 6 lõikega 3, artikli 11 lõikega 2, artikli 13 lõikega 3, artikli 14 lõikega 2, artikli 15 lõikega 4 ja artikli 18 lõikega 4, jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda ajavahemikku kahe kuu võrra pikendada.

 

______________

 

*Käesoleva määruse jõustumise kuupäev

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt delegeeritud õigusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Delegeerimise tagasivõtmine

välja jäetud

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 22 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist seadusandjat ja komisjoni hiljemalt üks kuu enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja esitades tagasivõtmise tõenäolised põhjused.

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Selgitus

Hõlmatud artikliga 22.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

välja jäetud

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

 

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud või kui nad on enne seda kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on otsustanud vastuväiteid mitte esitada, jõustub delegeeritud õigusakt selles nimetatud kuupäeval.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitavad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, siis õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

 

Selgitus

Hõlmatud artikliga 22.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rakendusaktid – komitee

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 141 kohaselt asutatud otsetoetuste korralduskomitee.

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 141 kohaselt asutatud otsetoetuste korralduskomitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2. Kui rakendusaktid on käesoleva määruse kohaselt vastu võetud, hakatakse kohaldama määruse (EL) nr [xxxx/yyyy] artiklit 5 (täiendada pärast seda, kui on vastu võetud praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutlusel olev Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõike 3 kohane määrus kontrollimeetmete kohta). (uurimismenetlus).

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Selgitus

Kasutatakse institutsioonide poolt rakendusaktide suhtes kokkulepitud „standardsätete” sõnastust.

  • [1]  ELT C 132, 3.5.2011, lk 82.

SELETUSKIRI

1. Reguleeriv raamistik ja ajalooline lühiülevaade

ELi toimimise lepingu artikli 174 kohaselt on liidu majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus liidu harmoonilise ja tasakaalustatud arengu jaoks olulise tähtsusega. Kõnealuse artikli kohaselt peab liidu eesmärgiks olema erinevate piirkondade, vähemsoodsas olukorras olevate piirkondade ja mahajäämusega piirkondade, eriti just saarte, piiriüleste ja mägiste piirkondade puhul arengutaseme erinevuste vähendamine.

1989. ja 1991. aastal võttis nõukogu vastu POSEI programmi.

1993. aastal võeti vastu sarnane programm Egeuse mere väikesaarte kohta. Rhodosel 1988. aasta detsembris toimunud Euroopa Ülemkogu järeldustele tuginedes koostas komisjon tegevusprogrammi, lähtudes sellistest Egeuse mere saartele iseloomulikest tingimustest nagu territoriaalne hajutatus ja kaugelasetsevus ning isoleeritus. Ühenduse toetus „Egeuse mere väikesaartele” hõlmab erimeetmeid, et suurendada teatud põllumajandustoodete tootmist, töötlemist ja turustamist ning saarte toorainetega varustamist.

Kuna aluslepingutes ei tunnistatud Egeuse mere saari äärepoolseimaks piirkonnaks, võeti kasutusele erikord eraldiseisva reguleeriva meetme raames, mille kohaselt tehakse eraldised samadest vahenditest mis POSEI programmi puhul, nimelt Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist/ Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist, samas kui meetmeid kavandatakse ja rakendatakse samadel põhimõtetel ja samas raamistikus.

Õiguslik alus komisjoni ettepanekule võtta vastu määrus Egeuse mere saarte kohta on artikkel 42, mille kohaselt võib nõukogu komisjoni ettepanekul toetuse eraldamist lubada: (a) struktuuriliste või looduslike tingimuste tõttu halvemuses olevate ettevõtjate kaitseks...

Käesolev ettepanek võtta vastu määrus sisaldab edasisi kohandamisi 1993. aastal vastuvõetud ning korduvalt muudetud (viimati 2006. aastal) määruses 1405/2006 sätestatud korraga. Komisjon võttis subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ettepaneku vastu, et julgustada osalemist korra vastuvõtmise ja rakendamise otsustusprotsessis. Toetusprogrammi koostamise ning selle komisjonile heakskiitmiseks esitamise eest vastutavad Kreeka ametiasutused. Neil on võimalus ka teha ettepanekuid muudatusteks, mis vastavad saarte praegustele nõudmistele.

2. Egeuse mere saarte eriolud

Raportöör on arvamusel, et Egeuse saarte rohkus on suureks väljakutseks ELi õiguse alusel algselt määratletud territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikale, mis sisaldub majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitikas. Süstemaatiline ja järjepidev osundamine erinevate ELi osade territoriaalsetele iseärasustele ja viited nende sotsiaal-majanduslikule ja ökoloogilisele arengule peaks olema nähtav selges raamistikus, millega määratletakse vajaminevad eesmärgid ning kujundatakse vastavad poliitikameetmed. Planeerimises tähendab see toimivat erinevate territoriaalüksuste vahelist koostalitlust ning meetmeid nendevahelise erinevuse vähendamiseks ning nendele juurdepääsu parandamiseks. Iga regiooni suhteliste eeliste parandamine ning vajaduse korral suurema majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase spetsialiseerumise saavutamine, samuti nõrkadest külgedest ülesaamine, on territoriaalse mitmekesisuse ja suurema ühtekuuluvuse säilitamise eelduseks. Pealegi on ELi territoriaalsete üksuste vahelised funktsionaalsed erinevused tõenduseks, et tegemist on interaktiivsete, vastastikku sõltuvate ning täiendavate üksustega. Nad ei järgi alati sama kurssi, neil kõigil on oma tööjaotuse ja spetsialiseerumise süsteem ning oma seos teiste territoriaalsete üksustega.

Saarte hajutatus ja nende omavaheline asetsemine saarestikus on takistuseks tarnele ja kauplemisele, mille tulemuseks on märkimisväärselt suurenenud veokulud. Olemasolevad transpordivõrgud on ebapiisavad ning neid nõrgestavad struktuurilised kitsaskohad (vananev laevastik, kõrged tariifid), mille tulemusel tekib „kahekordne isolatsioon” ning väikesaartele toimub tarne suurematelt kesksetelt saartelt. Piiratud suurus, juurdepääsu puudus nii seest- kui väljastpoolt, vähenev ja vananev rahvastik, peamiste toorainete ja kommunaalteenuste puudus (vesi, elekter, küte) ning geofüüsilised ja klimaatilised tingimused (kivine pinnas, hajutatud põllumajandusettevõtted, põud ning tugevad tuuled) on need tegurid, mis põhjustavad Egeuse mere saarte eraldatust.

Samuti asuvad saared ELi välispiiril. Egeuse mere väikesaarte eriti keerulistele põllumajandustootmise tingimustele lisandub väline surve (illegaalse) migratsiooni näol.

3. Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus

Olemasoleva määruse järjestikused muudatusettepanekud, ELi õiguse areng, selle rakendamisel saadud kogemused ning uus reguleeriv raamistik, mis rakendus Lissaboni lepingu jõustumisega, teevad vajalikuks teatud sätete muutmise ning ettepaneku restruktureerimise.

Komisjoni ettepanek on üks meetmetest, mis võetakse kasutusele eesmärgiga uuendada EÜ/ELi õigusakte vastavalt Lissaboni lepingust tulenevatele muudatustele. Eriti nõukogu määruse (EÜ) nr 1405/2006 mõningad sätted, mis viiakse vastavusse ELi toimimise lepingu uute artikli 290 (delegeeritud õigusaktid) ja artikli 291 (rakendusaktid) sätetega.

Komisjoni ettepaneku eesmärk ei ole kehtestada suuri muudatusi. Eeldatakse, et komisjon koostab 2011. aastal aruande, milles käsitletakse erimeetmete mõju praeguse ajani, ning soovitab muudatusi nende sisu muutmiseks.

Ümbersõnastamise ettepanekutega selgitatakse määruse eesmärke ning püütakse restruktureerida õigusakti teksti rakenduslikel eesmärkidel.

Peab ära mainima komisjoni ettepaneku suurendada tarnimise erikorra raames eelarve assigneeringuid Kreekale 20%. Euroopa Kontrollikoja äärepoolseimate piirkondade ja Egeuse mere väikesaarte aruande (eriaruanne 10/2010) järelduste kohaselt tõdeb komisjon, et loomakasvatusturu arengu ja demograafilise surve tõttu on alates 2007. aastast olnud kasvav vajadus peamiste toorainete järele. Komisjoni poolt pakutav suurendamine ei hõlma kogu eelarve suurenemist, kogu eelarve maht jääb eelnevate aastatega võrreldes samaks. Hoolimata käesoleva määruse eelistest võib sellel olla ka märkimisväärseid puudusi, mis hõlmavad eelnevate sihtotstarbelise põllumajandustoetuste meetmete rahastamise vähendamist.

Ettepaneku finantsaruandes on rahastamine jaotatud ELi ühise põllumajanduspoliitika (Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond) esimeses sambas (otsetoetused) kahe eelarverubriigi vahel.

4. Raportööri seisukoht

Raportöör võtab arvesse Euroopa Kontrollikoja tähelepanekuid, eriti tõsiselt neid, mis hõlmavad rakendamist ning meetme üleüldist tõhusust. Kreeka jaoks koostatud tegevuskava peab kajastama Egeuse mere väikesaarte põllumajandustootmise vajaduste majanduslikku analüüsi, pakkudes üldist strateegiat, mis sätestab selgelt erinevate meetmete ja üldiste eesmärkide ning oodatavate tulemuste vahelise suhte.

Tänapäeva põllumajandus on lahutamatult seotud säästva majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise arenguga. Egeuse mere väikesaartel peab põllumajandustootmine toimuma nii, et oleks tagatud, et kohalik majandus ei oleks liigselt sõltuvuses oma peamisest tuluallikast, turismist, keskendudes selle asemel väärtuslike loodus- ja kultuurivarade säilitamisele.

Siiski püüab Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse jaoks erimeetmeid kehtestav komisjoni ettepanek pigem ümber sõnastada kui muuta olemasolevat määrust. Kõik Euroopa Parlamendi ettepanekud peavad arvesse võtma erikorra reguleerimisala, mille rahastamine viiakse ÜPP esimese samba alla

Süstemaatiline lähenemine ja olemasolevate vajaduste põhjalik analüüs ning selge strateegia on vajalikud selleks, et käsitleda Egeuse mere saarte põllumajanduse struktuurilisi nõrkusi. Ülalmainitud eesmärkide saavutamiseks ei saa ja ei tohiks kasutada olemasolevaid toetusmeetmeid nende praegusel kujul. Raportöör nõuab põhjalikku läbivaatamist, mis sisaldaks keskkonnakaitse meetmeid, turismi põllumajandusmõõtme suurendamist ja põllumajandusinfrastruktuuride tugevdamist.

Tihedam koostöö Kreeka uute kohalike haldusstruktuuridega peaks võimaldama tõhusamat meetmete rakendamist kooskõlas Egeuse mere saarte tegelike põllumajandustootmise vajadustega.

Raportöör on samuti arvamusel, et toetuste sidumine tootmisega on vastuvõetav, sest eesmärgiks on kohalike, peamiselt traditsiooniliste kaitstud päritolunimetustega ja kaitstud geograafiliste tähistega toodete tootmise julgustamine.

Põllumajandustootmise rahastamise piisavuse ja tarnimise erikorra kohta on Euroopa Kontrollikoda võtnud selge seisukoha, et olemasolevad eelarveassigneeringud ei ole piisavad taotletavate eesmärkide saavutamiseks. Põhimõtteliselt toetab raportöör komisjoni ettepanekut suurendada tarnimise erikorra eelarveassigneeringuid, leides samas, et see suurendamine ei tohiks toimuda kohaliku tootmise tugevdamiseks ettenähtud assigneeringute arvelt. Võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja kriitikat, on samuti vajalik suurendada tarnimise erikorra aastast rahastamist 30% või 1,64 miljoni euro võrra, mitte komisjoni poolt pakutud 20% või 1,09 miljoni euro võrra. Lisaks on raportöör arvamusel, et kohaliku tootmise rahastamist peaks suurendama vastavalt (30% või 5,54 miljoni euro võrra), muutes antud meetme eelarve kogumahuks 31,11 miljonit eurot (7,17 miljoniline suurendamine).

Raportöör võtab arvesse, et loomulikult tuleks võtta ELi õiguse kohaselt meetmeid Egeuse mere saartel toodetud või töödeldud põllumajandustoodete veo parandamiseks. Peamiste toorainete tarne rahastamisele ilma nendest toodetud toodete veo ELi või teistele turgudele rahastamiseta ei saa olla ühtki põhjendust. On selge, et toodete vedu Egeuse mere väikesaartelt hõlmab samu lisakulutusi kui peamiste toorainete tarnimine saartele. Sel põhjusel soovitab raportöör, et tarnimise erikorda puudutavate sätete rakendamine toimuks samal viisil.

Lõpetuseks, mitmed sätete sõnastust puudutavad tehnilised muudatusettepanekud võimaldavad komisjonil ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu võtta delegeeritud õigusakte või ELi toimimise lepingu artikli 291 kohaselt rakendusakte. Võttes arvesse, et „standardsätete” osas on institutsioonidevaheline kokkulepe saavutatud, eesmärgiga tagada ühtne sõnastus, on need muudatusettepanekud piisavad, et asendada komisjoni ettepaneku teksti. Ka väljend „ühetaolised tingimused”, mis esineb tihti komisjoni ettepanekus seoses rakendusaktidega, puudutab tegelikult ainult rakendusakte ning tuleks seetõttu vastavalt asendada.

MENETLUS

Pealkiri

Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks (uuesti sõnastamine)

Viited

KOM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.12.2010

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

18.1.2011

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

3.10.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Georgios Papastamkos

26.1.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.6.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.9.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

0

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Esitamise kuupäev

3.10.2011