VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

3.10.2011 - (COM(2010)0767 – C7‑0003/2011 – 2010/0370(COD)) - ***I

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Georgios Papastamkos
PR_COD_1amCom


Procedure : 2010/0370(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0319/2011
Ingediende teksten :
A7-0319/2011
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

(COM(2010)0767 – C7‑0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0767),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 42 en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0003/2011),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 maart 2011[1],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7‑0319/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Om de doelstellingen van de regeling ten behoeve van de kleinere eilanden van de Egeïsche Zee beter te bereiken moet het steunprogramma maatregelen bevatten die zowel de voorziening met landbouwproducten als het behoud en de ontwikkeling van de lokale landbouwproductie garanderen. De programmering moet dichter bij het juiste niveau worden gebracht en er moet systematisch worden gewerkt met een aanpak die op een partnerschap tussen de Commissie en Griekenland is gebaseerd.

(4) Om de doelstellingen van de regeling ten behoeve van de kleinere eilanden van de Egeïsche Zee beter te bereiken moet het steunprogramma maatregelen bevatten die zowel de voorziening met landbouwproducten als het behoud en de ontwikkeling van de lokale landbouwproductie garanderen. De programmering moet dichter bij het juiste niveau worden gebracht en er moet systematisch worden gewerkt met een aanpak die op een partnerschap tussen de Commissie en Griekenland is gebaseerd. De Commissie moet een bijdrage leveren aan de uitwerking van steunprogramma's door uitwisseling van goede praktijken en door geharmoniseerde kaderindicatoren te bepalen om de tenuitvoerlegging van de programma's te bewaken.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Krachtens het subsidiariteitsbeginsel en vanuit een streven naar flexibiliteit, die de basis vormen van de programmeringsaanpak voor de regeling ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, is het de door Griekenland aangewezen autoriteiten toegestaan wijzigingen van het programma voor te stellen om het aan de realiteit van de betrokken eilanden aan te passen. Vanuit datzelfde streven moet de procedure voor de wijziging van het programma worden aangepast aan de relevantie van elk soort wijziging.

(5) Krachtens het subsidiariteitsbeginsel en vanuit een streven naar flexibiliteit, die de basis vormen van de programmeringsaanpak voor de regeling ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, is het de door Griekenland aangewezen autoriteiten toegestaan wijzigingen van het programma voor te stellen om het aan de realiteit van de betrokken eilanden aan te passen. Te dien einde moet een meer beduidende betrokkenheid van de zijde van de bevoegde plaatselijke en regionale autoriteiten worden aangemoedigd. Vanuit datzelfde streven moet de procedure voor de wijziging van het programma worden aangepast aan de relevantie van elk soort wijziging.

Motivering

Een meer beduidende betrokkenheid van de zijde van de Egeïsche bevoegde plaatselijke en regionale autoriteiten worden aangemoedigd bij de wijziging en aanpassing van het programma, aan de werkelijke behoeften en vereisten van de landbouwbevolking van de eilanden.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Door de geringe omvang van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee worden de problemen nog verergerd. Om de doeltreffendheid van de voorgenomen maatregelen te garanderen, mogen zij uitsluitend gericht zijn op de kleinere eilanden.

(7) Door de geringe omvang van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee worden de problemen nog verergerd. Om de doeltreffendheid van de voorgenomen maatregelen te garanderen, mogen zij uitsluitend gericht zijn op alle eilanden in de Egeïsche Zee behalve Kreta en Evia.

Motivering

Er moet duidelijk worden gesteld dat de bewuste maatregelen moeten worden toegepast op alle eilanden in de Egeïsche Zee behalve Kreta en Evia, die vanwege hun grote omvang zijn uitgezonderd.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om de nagestreefde prijsverlaging op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee op doeltreffende wijze te realiseren en de extra kosten in verband met de afgelegen en insulaire ligging op te vangen en om tegelijkertijd het concurrentievermogen van de producten uit de Unie te handhaven, moet steun worden verleend voor de levering van producten uit de Unie aan de betrokken eilanden. Deze steun moet rekening houden met de extra kosten van transport naar de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en, wanneer het gaat om productiemiddelen voor de landbouw of om producten voor verwerking, met de extra kosten in verband met het insulaire karakter en de geringe oppervlakte.

(8) Om de nagestreefde prijsverlaging op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee op doeltreffende wijze te realiseren en de extra kosten in verband met de afgelegen en insulaire ligging op te vangen en om tegelijkertijd het concurrentievermogen van de producten uit de Unie te handhaven, moet steun worden verleend voor de levering van producten uit de Unie aan de betrokken eilanden. Deze steun moet rekening houden met de extra kosten van transport naar de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, de extra kosten van uitvoer naar derde landen en, wanneer het gaat om productiemiddelen voor de landbouw of om producten voor verwerking, met de extra kosten in verband met het insulaire karakter en de geringe oppervlakte.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Om speculatie die de eindgebruikers op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee zou schaden, te voorkomen moet worden gepreciseerd dat alleen producten van gezonde handelskwaliteit voor de specifieke voorzieningsregeling in aanmerking komen.

Schrappen

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Wat verwerkte producten betreft, moet, om onderlinge handel mogelijk te maken, het handelsverkeer tussen de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee worden toegestaan. Ook moet rekening worden gehouden met de handelsstromen in het kader van de traditionele regionale handel en van de traditionele uitvoer en verzendingen naar de rest van de Unie of derde landen en moet bijgevolg de uitvoer van verwerkte producten die overeenkomt met de traditionele handelsstromen, worden toegestaan.

(11) Wat verwerkte producten betreft, moet, om onderlinge handel mogelijk te maken, het handelsverkeer tussen de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee worden toegestaan, en moeten de vervoerskosten voor die producten worden verlaagd. Ook moet rekening worden gehouden met de handelsstromen in het kader van de traditionele regionale handel en van de traditionele uitvoer en verzendingen naar de rest van de Unie of derde landen en moet bijgevolg de uitvoer van verwerkte producten die overeenkomt met de traditionele handelsstromen, worden toegestaan.

Motivering

Omwille van de consistentie met de ingediende amendementen op artikel 4.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Het bij Verordening (EG) nr. 1405/2006 vastgestelde beleid van de Unie ten gunste van de lokale productie op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee heeft tot nu toe betrekking gehad op een veelheid van producten en op allerlei maatregelen om de productie, de afzet of de verwerking van die producten te bevorderen. Deze maatregelen zijn doeltreffend gebleken en hebben ervoor gezorgd dat de betrokken landbouwactiviteiten zijn voortgezet en ontwikkeld. De Unie moet die productietakken, die een fundamentele rol spelen in het milieu-, maatschappelijk en economisch evenwicht op de betrokken eilanden, verder ondersteunen. De ervaring heeft geleerd dat, net zoals bij het beleid inzake plattelandsontwikkeling, een sterker partnerschap met de plaatselijke autoriteiten het mogelijk kan maken een duidelijker beeld te krijgen van de specifieke problemen van de betrokken eilanden. Daarom dient de steun ten gunste van de lokale productie te worden voortgezet via het steunprogramma dat voor het eerst bij Verordening (EG) nr. 1405/2006 is vastgesteld.

(14) Het bij Verordening (EG) nr. 1405/2006 vastgestelde beleid van de Unie ten gunste van de lokale productie op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee heeft tot nu toe betrekking gehad op een veelheid van producten en op allerlei maatregelen om de productie, de afzet of de verwerking van die producten te bevorderen. Deze maatregelen zijn doeltreffend gebleken en hebben ervoor gezorgd dat de betrokken landbouwactiviteiten zijn voortgezet en ontwikkeld. De Unie moet die productietakken, die een fundamentele rol spelen in het milieu-, maatschappelijk en economisch evenwicht op de betrokken eilanden, verder ondersteunen. De ervaring heeft geleerd dat, net zoals bij het beleid inzake plattelandsontwikkeling, een sterker partnerschap met de plaatselijke autoriteiten het mogelijk kan maken een duidelijker beeld te krijgen van de specifieke problemen van de betrokken eilanden. Daarom dient de steun ten gunste van de lokale productie te worden voortgezet via het steunprogramma dat voor het eerst bij Verordening (EG) nr. 1405/2006 is vastgesteld, en dat een doelmatig model vormt voor de invoering van specifieke steunregelingen die de kleinere eilanden voor de kust van Sicilië omvatten, waar de sociaal-economische omstandigheden vergelijkbaar zijn met die op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) De in het steunprogramma op te nemen minimum-elementen moeten ook worden bepaald met het oog op specifieke regelingen voor het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de eilanden.

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Voorts kan het steunprogramma, met het oog op de uitvoering, ook maatregelen bevatten voor de financiering van studies, demonstratieprojecten, opleiding en technische bijstand.

(16) Om ervoor te zorgen dat het steunprogramma kan worden uitgevoerd, moet het in de toekomst mogelijk zijn subsidies te koppelen aan productie.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het steunprogramma zo doelmatig mogelijk wordt gebruikt en gezien de beperkte omvang van de beschikbare overheidsfinanciering, moeten subsidies worden gekoppeld aan productie. Tevens zijn er andere programma's beschikbaar voor de medefinanciering van onderzoeken, demonstratieprojecten, opleiding en technische bijstand.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) De landbouwproducenten op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee moeten worden aangemoedigd kwaliteitsproducten te leveren en de afzet van deze producten moet worden bevorderd.

(17) De landbouwproducenten op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee moeten worden aangemoedigd kwaliteitsproducten te leveren door zoveel mogelijk gebruik te maken van ter plaatse aanwezig genetisch en teeltmateriaal, de gemeenschappelijke modellen voor biologische aanplant over te nemen, en traditionele aanplantmethoden te hanteren, en de afzet van deze producten moet, met name op plaatselijk niveau, worden bevorderd door gebruik te maken van de kansen die worden geboden door de ontwikkeling van andere sectoren zoals het toerisme. De steunmaatregelen moeten tot doel hebben de productie van lokale landbouwproducten te waarborgen, waarbij het voor het merendeel om traditionele producten gaat met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

Motivering

De landbouwers moeten worden aangemoedigd de gemeenschappelijke modellen voor biologische aanplant over te nemen, traditionele aanplantmethoden te hanteren (bv. terrasbouw, stapelmuren, traditionele regenwaterreservoirs), die bijdragen aan behoud van het landschap als elementen van volkscultuur op de eilanden. Ook wordt de koppeling van de steunbetaling aan de productie voorgesteld. De steunmaatregelen moeten tot doel hebben de productie van lokale landbouwproducten te waarborgen, waarbij het voor het merendeel om traditionele producten gaat met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

17 bis. Er moet nadruk worden gelegd op het behoud van het cultureel erfgoed in de vorm van fysieke en traditionele kenmerken van productiemethoden in de landbouw.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Van het vaste beleid van de Commissie geen exploitatiesteun van de staten toe te staan in de sectoren productie, verwerking en afzet van de in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten, kan worden afgeweken om de specifieke problemen te verzachten die bij de landbouwproductie op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee worden ondervonden ten gevolge van de geïsoleerde en afgelegen ligging, het insulaire karakter, de geringe oppervlakte, het bergachtige reliëf, het klimaat en de economische afhankelijkheid van een klein aantal producten.

(18) Van het vaste beleid van de Commissie geen exploitatiesteun van de staten toe te staan in de sectoren productie, verwerking, afzet en vervoer van de in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten, kan worden afgeweken om de specifieke problemen te verzachten die bij de landbouwproductie op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee worden ondervonden ten gevolge van de geïsoleerde en afgelegen ligging, het insulaire karakter, de geringe oppervlakte, het bergachtige reliëf, het klimaat en de economische afhankelijkheid van een klein aantal producten en hun afstand tot de markten.

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19 bis) Het steunprogramma moet maatregelen omvatten die specifiek op traditionele landbouwproducten zijn gericht, die dreigen te verdwijnen omdat de productiekosten niet rendabel zijn. Aangezien een groot aantal traditionele landbouwproducten nog niet onder de steunregeling is opgenomen, en de absorptiegraad voor de producten die al onder de regeling zijn gebracht, bijzonder hoog is, moet het totale budget voor de regeling worden verhoogd.

Motivering

Er is een groot aantal traditionele producten die tot dusver niet onder de steunregeling zijn gebracht. De verbouw van zulke producten dreigt te worden opgegeven wegens de uitzonderlijk hoge kosten. In aanmerking genomen dat de absorptiegraad van de uitgetrokken kredieten in de voorgaande vijfjarige periode bijzonder hoog was, moet het totale budget voor de regeling worden verhoogd, zodat de aanplant van een zo groot mogelijk aantal producten kan worden ondersteund.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Sinds 2007 is de behoefte aan essentiële producten op sommige kleinere eilanden in de Egeïsche Zee toegenomen als gevolg van de ontwikkeling van de veestapel en de demografische druk. Het deel van het budget dat Griekenland mag besteden voor de specifieke voorzieningsregeling voor de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, moet dus worden verhoogd.

(20) Sinds 2007 is de behoefte aan essentiële producten op sommige kleinere eilanden in de Egeïsche Zee toegenomen als gevolg van de ontwikkeling van de veestapel, het opgeven van de primaire sector wegens de buitensporige productiekosten en de toeristische en demografische druk. Het deel van het budget dat Griekenland mag besteden voor de specifieke voorzieningsregeling voor de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, moet dus worden verhoogd. De verhoging mag echter niet ten koste gaan van het budget voor de ondersteuning van lokale landbouwproductie, en moet daarom gepaard gaan met verhoging van het bedrag dat wordt uitgetrokken voor de ondersteuning van deze productie.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verhoging van deel van het budget voor de specifieke voorzieningsregeling mag niet ten koste gaan van het budget voor ondersteuning van de lokale landbouwproductie. Bijgevolg moet ook het bedrag voor ondersteuning van de lokale landbouwproductie worden verhoogd.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

21 bis. De Commissie moet uiterlijk op 31 december 2016 bij het Europees Parlement en de Raad een algemeen verslag indienen over de gevolgen van de uitvoeringsmaatregelen bij deze verordening, zo nodig vergezeld van adequate aanbevelingen. Zij moet de mogelijkheid bezien om in die aanbevelingen een geïntegreerd duurzaam ontwikkelingsprogramma op te nemen waarin rekening wordt gehouden met het cultureel erfgoed en het milieubelang van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en met de problemen die met name voortkomen uit hun bijzondere geografische ligging en hun milieu, alsook de toename van de illegale immigratie.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze verordening aan te vullen of te wijzigen. Er moet worden bepaald op welke domeinen deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend en onder welke voorwaarden de bevoegdheidsdelegatie kan plaatsvinden.

(22) Ten einde de behoorlijke werking van het bij deze verordening ingestelde stelsel te waarborgen, moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze verordening, aan de Commissie worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden adequaat overleg pleegt, onder meer met deskundigen. Tijdens het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen draagt de Commissie zorg voor het gelijktijdig, tijdig en passend overleggen van relevante documenten aan het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Om de eenvormige toepassing van de regeling ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met andere, soortgelijke regelingen te garanderen en concurrentieverstoring of discriminatie tussen de marktdeelnemers te voorkomen, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om overeenkomstig artikel 291, lid 2, van het Verdrag uitvoeringshandelingen vast te stellen. Bijgevolg moeten krachtens de genoemde bepaling aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend, met name wat betreft de eenvormige voorwaarden waaronder onder de specifieke voorzieningsregeling vallende producten de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee binnenkomen, verlaten of daarin circuleren, de eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van de programma’s en de minimumeisen voor de door Griekenland te verrichten controles.

(23) Om de eenvormige toepassing van de regeling ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met andere, soortgelijke regelingen te garanderen en concurrentieverstoring of discriminatie tussen de marktdeelnemers te voorkomen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend, met name wat betreft de standaardvoorschriften volgens welke onder de specifieke voorzieningsregeling vallende producten de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee binnenkomen, verlaten of daarin circuleren, de standaardvoorschriften voor de uitvoering van de programma’s en de minimumeisen voor de door Griekenland te verrichten controles. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend volgens Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

 

______________

 

PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken. Ook wordt het woord "voorwaarden" vervangen door voor de term die voor gedelegeerde handelingen wordt gebruikt en niet voor uitvoeringshandelingen.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij deze verordening worden specifieke maatregelen op het gebied van de landbouw vastgesteld om de problemen te verhelpen die het gevolg zijn van de geïsoleerde en afgelegen ligging, het insulaire karakter en de geringe oppervlakte van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, hierna “de kleinere eilanden” genoemd.

1. Bij deze verordening worden specifieke maatregelen op het gebied van de landbouw vastgesteld om de problemen te verhelpen die het gevolg zijn van de geïsoleerde en afgelegen ligging, het insulaire karakter, de afstand tot de markten en de geringe oppervlakte van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, hierna "de kleinere eilanden" genoemd.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de landbouwactiviteit op de kleinere eilanden in stand te houden en te ontwikkelen, met inbegrip van de productie, verwerking en afzet van lokale producten.

(b) de landbouwactiviteit op de kleinere eilanden in stand te houden en te ontwikkelen, met inbegrip van de productie, verwerking, afzet en vervoer van al dan niet verwerkte lokale producten.

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het steunprogramma wordt vastgesteld op het door Griekenland meest adequaat geachte geografische niveau. Het wordt uitgewerkt door de bevoegde autoriteiten die Griekenland heeft aangewezen, en wordt, nadat de bevoegde autoriteiten en organisaties op het passende lokale niveau zijn geraadpleegd, door die lidstaat overeenkomstig artikel 6 ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd.

2. Het steunprogramma wordt vastgesteld op het door Griekenland meest adequaat geachte geografische niveau. Het wordt uitgewerkt door de bevoegde autoriteiten die Griekenland heeft aangewezen, en wordt, nadat de bevoegde autoriteiten en organisaties op het passende lokale en regionale niveau zijn geraadpleegd, door die lidstaat overeenkomstig artikel 6 ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd.

Motivering

Te dien einde moet verdere wezenlijke samenwerking tussen de ter plaatse bevoegde gemeenten en regio's worden aangemoedigd bij de wijziging en aanpassing van het programma, aan de werkelijke behoeften en vereisten van de landbouwbevolking van de eilanden.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie beoordeelt het voorgestelde steunprogramma en besluit bij uitvoeringshandeling het al dan niet goed te keuren.

De Commissie besluit bij uitvoeringshandeling een voorgesteld steunprogramma al dan niet goed te keuren, na eerst een evaluatie daarvan te hebben uitgevoerd. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Op basis van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de maatregelen van het steunprogramma kan Griekenland, binnen de in artikel 18, leden 2 en 3, vastgestelde financiële middelen, bij de Commissie voorstellen tot wijziging indienen, met de bedoeling die maatregelen beter aan te passen aan de behoeften van de kleinere eilanden en aan de voorgestelde strategie. De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling de eenvormige voorwaarden vast voor de indiening van voorstellen tot wijziging van het programma.

2. Op basis van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de maatregelen van het steunprogramma kan Griekenland, binnen de in artikel 18, leden 2 en 3, vastgestelde financiële middelen, bij de Commissie voorstellen tot wijziging indienen, met de bedoeling die maatregelen beter aan te passen aan de behoeften van de kleinere eilanden en aan de voorgestelde strategie. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast betreffende de eenvormige voorwaarden voor de indiening van voorstellen tot wijziging van het programma. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Om rekening te houden met de verschillende soorten wijzigingen die worden voorgesteld en met de termijn waarin die ten uitvoer moeten worden gelegd, stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling de procedure voor de goedkeuring van wijzigingen vast.

3. Om rekening te houden met de verschillende soorten wijzigingen die worden voorgesteld en met de termijn waarin die ten uitvoer moeten worden gelegd, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde handelingen vast ter bepaling van de procedure voor de goedkeuring van wijzigingen.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De controles door Griekenland bestaan uit administratieve controles en controles ter plaatse. Om een eenvormige toepassing te garanderen stelt de Commissie bij uitvoeringshandeling de minimumeisen vast waaraan de door Griekenland te verrichten controles moeten voldoen.

De controles door Griekenland bestaan uit administratieve controles en controles ter plaatse. Om een eenvormige toepassing te garanderen stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast ter bepaling van de minimumeisen waaraan de door Griekenland te verrichten controles moeten voldoen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om te garanderen dat de marktdeelnemers hun rechten op deelname aan de specifieke voorzieningsregeling ten volle kunnen uitoefenen stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling de voorwaarden vast voor inschrijving van de marktdeelnemers in het register en verplicht zij, indien nodig, tot het stellen van een zekerheid voor de afgifte van de certificaten.

2. Om te garanderen dat de marktdeelnemers hun rechten op deelname aan de specifieke voorzieningsregeling ten volle kunnen uitoefenen stelt de Commissie overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde handelingen vast waarbij de voorwaarden worden bepaald voor inschrijving van de marktdeelnemers in het register en indien nodig, het stellen van een zekerheid voor de afgifte van de certificaten verplicht wordt gesteld.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie stelt alle maatregelen die nodig zijn om de eenvormige toepassing door Griekenland van dit artikel te garanderen, bij uitvoeringshandeling vast, met name wat betreft de uitvoering van de certificatenregeling, met uitzondering van het stellen van een zekerheid voor de certificaten, en wat betreft de verbintenissen die de marktdeelnemers aangaan wanneer zij zich inschrijven.

3. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast voor alle maatregelen die nodig zijn om de eenvormige toepassing door Griekenland van dit artikel te garanderen, met name wat betreft de uitvoering van de certificatenregeling, met uitzondering van het stellen van een zekerheid voor de certificaten, en wat betreft de verbintenissen die de marktdeelnemers aangaan wanneer zij zich inschrijven. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om de eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen stelt de Commissie bij uitvoeringshandeling de toepassingsvoorwaarden vast, en met name de voorwaarden voor de controle door de lidstaat van de daadwerkelijke doorberekening van het voordeel tot de eindgebruiker.

2. Om de eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen stelt de Commissie bij uitvoeringshandelingen de toepassingsvoorwaarden vast, en met name de voorschriften voor de controle door de lidstaat van de daadwerkelijke doorberekening van het voordeel tot de eindgebruiker. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken. Ook wordt het woord "voorwaarden" vervangen door voor de term die voor gedelegeerde handelingen wordt gebruikt en niet voor uitvoeringshandelingen.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast, mogen slechts naar derde landen worden uitgevoerd of naar de rest van de Unie worden verzonden onder eenvormige voorwaarden die de Commissie bij uitvoeringshandeling vaststelt.

1. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast ter uitvaardiging van eenvormige voorschriften voor de uitvoer van producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast naar derde landen en de verzending daarvan naar de rest van de Unie. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure van artikel 25, lid 2.

 

Producten die niet aan die eenvormige voorschriften voldoen mogen niet worden uitgevoerd.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze voorwaarden omvatten met name de terugbetaling van de in het kader van de specifieke voorzieningsregeling ontvangen steun.

Deze voorschriften omvatten met name de terugbetaling van eventueel in het kader van de specifieke voorzieningsregeling ontvangen steun.

Motivering

Ook wordt het woord "voorwaarden" vervangen door voor de term die voor gedelegeerde handelingen wordt gebruikt en niet voor uitvoeringshandelingen.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) worden uitgevoerd naar derde landen of verzonden naar de rest van de Unie binnen de grenzen van de traditioneel verzonden of uitgevoerde hoeveelheden. Die hoeveelheden worden door de Commissie bij uitvoeringshandeling vastgesteld;

(a) worden uitgevoerd naar derde landen of verzonden naar de rest van de Unie binnen de grenzen van de traditioneel verzonden of uitgevoerde hoeveelheden.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) in het kader van de regionale handel naar derde landen worden uitgevoerd met inachtneming van de door de Commissie bij uitvoeringshandeling vast te stellen bestemmingen en voorwaarden;

b) in het kader van de regionale handel naar derde landen worden uitgevoerd met inachtneming van de door de Commissie vast te stellen bestemmingen en gedetailleerde bepalingen;

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken. Ook wordt het woord "voorwaarden" vervangen door voor de term die voor gedelegeerde handelingen wordt gebruikt en niet voor uitvoeringshandelingen.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast ter bepaling van de grenzen van de onder punt (a) bedoelde producthoeveelheden en de onder punt (b) bedoelde gedetailleerde bepalingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Om ervoor te zorgen dat het uit de toepassing van de specifieke voorzieningsregeling voortvloeiende voordeel aan de traditionele handel ten goede komt, stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling de voorwaarden vast waaraan de verwerkingsverrichtingen die tot traditionele verzending of traditionele uitvoer kunnen leiden, moeten voldoen.

3. Om ervoor te zorgen dat het uit de toepassing van de specifieke voorzieningsregeling voortvloeiende voordeel aan de traditionele handel ten goede komt, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde handelingen vast ter bepaling van de voorwaarden waaraan de verwerkingsverrichtingen die tot traditionele verzending of traditionele uitvoer kunnen leiden, moeten voldoen.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om een eenvormige toepassing van deze bepaling te garanderen stelt de Commissie bij uitvoeringshandeling de minimumeisen vast waaraan de door Griekenland te verrichten controles moeten voldoen.

Om een eenvormige toepassing te garanderen stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast ter bepaling van de minimumeisen waaraan de door Griekenland te verrichten controles moeten voldoen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure van artikel 25, lid 2.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om te garanderen dat de marktdeelnemers die aan de regeling deelnemen, hun verplichtingen nakomen stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling de voorwaarden voor de toepassing van de eerste alinea vast, alsmede de behandeling van door de betrokken marktdeelnemer ingediende nieuwe certificaataanvragen.

Om te garanderen dat de marktdeelnemers die aan de regeling deelnemen, hun verplichtingen nakomen stelt de Commissie overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde handelingen vast ter bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de eerste alinea, alsmede de behandeling van door de betrokken marktdeelnemer ingediende nieuwe certificaataanvragen.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen door de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling de eenvormige voorwaarden voor de betaling van de in lid 2 bedoelde steun vast.

3. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast voor de invoering van eenvormige gedetailleerde bepalingen voor de in lid 2 bedoelde steun. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure van artikel 25, lid 2.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken. Ook wordt het woord "voorwaarden" vervangen door voor de term die voor gedelegeerde handelingen wordt gebruikt en niet voor uitvoeringshandelingen.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Het programma kan steunmaatregelen bevatten voor de productie, verwerking of afzet van landbouwproducten van de kleinere eilanden.

4. Het programma kan steunmaatregelen bevatten voor de productie, verwerking, afzet en vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten van de kleinere eilanden.

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de afzet van de producten buiten het productiegebied te ondersteunen kan de Commissie bij gedelegeerde handeling de voorwaarden vaststellen voor de vaststelling van het steunbedrag dat voor de afzet wordt toegekend, alsmede, in voorkomend geval, de maximumhoeveelheden waarvoor deze steun kan worden verleend.

Om de afzet en het vervoer van de al dan niet verwerkte producten buiten het productiegebied te ondersteunen, moet de Commissie bevoegd zijn overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorwaarden vaststellen voor de vaststelling van het steunbedrag dat voor dit vervoer naar de afzetmarkten wordt toegekend, alsmede, in voorkomend geval, de maximumhoeveelheden waarvoor deze steun kan worden verleend.

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Met betrekking tot de in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten, waarop de artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag van toepassing zijn, kan de Commissie overeenkomstig artikel 108 van het Verdrag toestaan dat in de sectoren productie, verwerking en afzet van die producten bedrijfssteun wordt verleend ter verlichting van de problemen bij de landbouwproductie die specifiek zijn voor de kleinere eilanden en verband houden met hun geïsoleerde en afgelegen ligging, hun insulaire karakter, hun geringe oppervlakte en bergachtige reliëf, hun klimaat en economische afhankelijkheid van een klein aantal producten.

1. Met betrekking tot de in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten, waarop de artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag van toepassing zijn, kan de Commissie overeenkomstig artikel 108 van het Verdrag toestaan dat in de sectoren productie, verwerking, afzet en vervoer van die producten bedrijfssteun wordt verleend ter verlichting van de problemen bij de landbouwproductie die specifiek zijn voor de kleinere eilanden en verband houden met hun geïsoleerde en afgelegen ligging, hun insulaire karakter, hun geringe oppervlakte en bergachtige reliëf, hun klimaat, hun economische afhankelijkheid van een klein aantal producten en hun afstand tot de markten.

Motivering

Het vervoer van al dan niet verwerkte landbouwproducten vanaf de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee moet worden gesteund, daar deze te lijden hebben onder een dubbel concurrentienadeel, namelijk de hoge kosten van de grondstoffen en vervolgens die van het vervoer van de producten. De aanbeveling sluit aan op de redenering achter de bepalingen in de verordening tot compensatie van het concurrentienadeel ten gevolge van de hogere kosten van de aanvoer van grondstoffen naar de eilanden.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Unie financiert de in de hoofdstukken III en IV vastgestelde maatregelen tot ten hoogste 23,93 miljoen euro per jaar.

2. De Unie financiert de in de hoofdstukken III en IV vastgestelde maatregelen tot ten hoogste 31,11 miljoen euro per jaar.

Motivering

het algehele jaarlijkse bedrag wordt verhoogd met EUR 7.18 miljoen, om de teelt van nog meer producten te ondersteunen en de specifieke voorzieningsregeling te versterken. Het eindbedrag wordt verkregen door uitrekening van een verhoging van 30% op het bedrag dat in de huidige regeling als plafond geldt voor de voorzieningsregeling en 30% op het bedrag dat bestemd is voor de ondersteuning van de lokale productie dat wordt uitgerekend door aftrek van het totale budget van het bedrag dat als plafond geldt voor de voorzieningsregeling.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor de in hoofdstuk III bedoelde specifieke voorzieningsregeling kan jaarlijks ten hoogste 6,56 miljoen euro worden toegewezen.

1. Voor de in hoofdstuk III bedoelde specifieke voorzieningsregeling kan jaarlijks ten hoogste 7,11 miljoen euro worden toegewezen.

Motivering

Voorgesteld wordt een verhoging van het jaarlijks toegewezen bedrag voor de financiering van de specifieke voorzieningsregeling met 30% wegens de sterke vraag naar deze specifieke maatregel. Die verhoging mag echter niet ten koste gaan van het budget voor de ondersteuning van lokale landbouwproductie.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling de eenvormige voorwaarden vast waaronder Griekenland de bestemming kan wijzigen van de middelen die elk jaar voor de verschillende onder de specifieke voorzieningsregeling vallende producten worden toegewezen.

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast ter vaststelling van gedetailleerde bepalingen volgens welke Griekenland de bestemming kan wijzigen van de middelen die elk jaar voor de verschillende onder de specifieke voorzieningsregeling vallende producten worden toegewezen.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bevoegdheden van de Commissie

Schrappen

Als aan de Commissie bevoegdheden worden verleend, handelt zij volgens de procedure van artikel 22 als het om gedelegeerde handelingen gaat, en volgens de procedure van artikel 25 als het om uitvoeringshandelingen gaat.

 

Motivering

De verwijzing naar de artikelen 22 en 25 figureert reeds onder de "standaardbepalingen" die in de voorgaande artikelen worden gebruikt voor gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de in deze verordening bedoelde gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de gedelegeerde handelingen bedoeld in artikel 6, lid 3, artikel 11, lid 2, artikel 13, lid 3, artikel 14, lid 2, artikel 15, lid 4, en artikel 18, lid 4, wordt aan de Commissie verleend voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf ...*. Uiterlijk negen maanden vóór het verstrijken van de termijn van vijf jaar stelt de Commissie een verslag op over de gedelegeerde bevoegdheid. De delegatie van bevoegdheden zal stilzwijgend worden verlengd voor perioden van gelijke duur, tenzij het Europees Parlement of de Raad uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van een periode bezwaar maakt tegen een verlenging.

3. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend onder de in de artikelen 23 en 24 gestelde voorwaarden.

3. De in artikel 6, lid 3, artikel 11, lid 2, artikel 13, lid 3, artikel 14, lid 2, artikel 15, lid 4, en artikel 18, lid 4 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de in dat besluit vermelde bevoegdheid. Dit besluit wordt van kracht op de dag volgend op de publicatie van dit besluit in het Publicatieblad of op een in dat besluit bepaalde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt deelt zij deze aan het Europees Parlement en de Raad gelijktijdig mee.

 

5. Een krachtens artikel artikel 6, lid 3, artikel 11, lid 2, artikel 13, lid 3, artikel 14, artikel 2, artikel 15, lid 4, en artikel 18, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking als noch het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, of als zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van deze termijn de Commissie heeft meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. De periode wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

 

______________

 

* Datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen tussen de wetgevende autoriteiten afgesproken.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

Schrappen

1. De in artikel 22, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. De instelling die een interne procedure over een besluit tot intrekking van de bevoegdheidsdelegatie is begonnen, streeft ernaar de andere instelling en de Commissie uiterlijk een maand voordat het definitieve besluit wordt genomen, hiervan op de hoogte te brengen onder vermelding van de gedelegeerde bevoegdheden die mogelijk worden ingetrokken en de eventuele redenen daarvoor.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Motivering

Valt onder artikel 22.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen

Schrappen

1. Het Europees Parlement en de Raad kunnen binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving bezwaar maken tegen de gedelegeerde handeling. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met een maand worden verlengd.

 

2. Indien bij het verstrijken van deze termijn het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor die datum de Commissie heeft medegedeeld voornemens te zijn om geen bezwaar te maken, treedt de gedelegeerde handeling in werking op de daarin vermelde datum.

 

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt tegen een gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar maakt tegen de gedelegeerde handeling, vermeldt de redenen daarvoor.

 

Motivering

Valt onder artikel 22.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitvoeringshandelingen – Comité

Committee procedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 141 van Verordening (EG) nr. 73/2009 opgerichte Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 141 van Verordening (EG) nr. 73/2009 opgerichte Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2. Als op grond van deze verordening uitvoeringshandelingen worden vastgesteld, geldt artikel [5] van Verordening (EU) nr. [xxxx/yyyy] (Moet worden aangevuld na de goedkeuring van de in artikel 291, lid 3, VWEU bedoelde verordening betreffende de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren; deze verordening wordt momenteel in het Europees Parlement en de Raad besproken.) (onderzoeksprocedure)

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Motivering

Formulering voor "standaardbepalingen" zoals voor gedelegeerde handelingen door de wetgevende autoriteiten afgesproken.

  • [1]  PB C 132, van 3.5.2011, blz. 82.

TOELICHTING

1. Rechtsgrondslag en korte voorgeschiedenis

Volgens artikel 174 VWEU is versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang een belangrijke factor voor de harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de Unie in haar geheel. De Unie stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's te verkleinen, met name insulaire, grensoverschrijdende en berggebiedenonderscheiden.

In 1989 en 1991 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan het "programma van speciaal op het afgelegen en insulaire karakter van de overzeese departementen afgestemde maatregelen", bekend als POSEI.

In 1993 werd een soortgelijk programma ook voor de kleine eilanden in de Egeïsche Zee vastgesteld. Op basis van de Conclusies van de Europese Raad op in Rodos van december 1988, heeft de Commissie een actieprogramma uitgewerkt wegens de bijzondere omstandigheden als gevolg van de brokkelige geografische structuur, de afstand en de versnippering van de Egeïsche eilanden. De steun voor de "kleinere eilanden" in de Egeïsche Zee heeft tot nu toe betrekking gehad op de productie, de afzet of de verwerking van bepaalde landbouwproducten, door invoering van specifieke maatregelen, en op de voorziening met grondstoffen.

Aangezien de Egeïsche eilanden in de Verdragen niet werden erkend als ultraperifere gebieden, werd voor de specifieke regeling een afzonderlijke regeling getroffen. De middelen zijn evenwel uit dezelfde Fondsen afkomstig als die voor de POSEI (Europees Garantiefonds voor de Landbouw/Europees Fonds voor Landbouwontwikkeling), terwijl de planning en uitvoering van de interventies dezelfde opbouw en structuur behouden.

De rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van de Commissie inzake de kleinere eilanden in de Egeïsche zee is artikel 42 "[...]De Raad kan, op voorstel van de Commissie, machtiging geven tot het verlenen van steun: a) ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;...".

Dit voorstel behelst weer een verdere wijziging van de regeling die in 1993 werd ingevoerd en vervolgens tussentijdse wijzigingen heeft ondergaan, waarvan de laatste in 2006 (Verordening nr. 1405/2006). Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel heeft de Commissie het voorstel uitgevaardigd via de participerende methode tijdens de uitwerking en toepassing van de regeling, waarbij de bevoegde autoriteiten in Griekenland het steunprogramma uitwerken en ter goedkeuring aan de Commissie voorleggen, en nadien wijzigingen kunnen voorstellen ter aanpassing aan de omstandigheden die zich op enig moment op de eilanden voordoen.

2. De specifieke omstandigheden op de Egeïsche eilanden

Naar het inzicht van uw rapporteur vormt het grote aantal kleine eilanden in de Egeïsche zee een grote uitdaging voor het beleid van geografische cohesie, zoals vervat in het primaire EU-recht en ondergebracht onder het economische en sociale cohesiebeleid. Tegenover de systematische en samenhangende verwijzingen naar de specifieke geografische gesteldheden van de verschillende territoriale sub-eenheden van de Unie en de gevolgen daarvan voor hun sociaal-economische en ecologische ontwikkeling, moet een duidelijke aanpak staan waarbij concrete doelen worden gesteld en een juist beleid wordt uitgezet. Uit oogpunt van ruimtelijke planning houdt dit in een werkbare aaneensluiting van de betrokken territoriale eenheden, opheffing van de verbrokkeling en verbetering van de toegankelijkheid. benadrukking van de comparatieve voordelen van elke regio, en eventuele specialisatie in economische, sociale en ecologische verworvenheden, met gelijktijdige opheffing van de nadelen, is de noodzakelijke voorwaarde voor behoud van de territoriale diversiteit en versterking van de cohesie. De respectieve territoriale eenheden van de EU laten door hun verschillende prestaties trouwens zien hoezeer zij op elkaar reageren, van elkaar afhankelijk zijn en elkaar onderling aanvullen. Hierbij kan zich een dynamiek ontwikkelen die niet altijd voorspelbaar is. Elke territoriale eenheid is herkenbaar door een eigen manier van werkverdeling en specialisatie, en door eigen banden en dwarsverbindingen met andere territoriale eenheden.

De verspreiding van de eilanden en hun formatie in archipels zijn evenzovele belemmeringen voor hun bevoorrading en de handel, doordat zij de vervoerskosten tot grote hoogte drijven. De bestaande vervoersnetten lijden onder gebrekkigheid en structurele tekortkomingen (veroudering van de vloot, hoge vrachtprijzen) die een situatie van "dubbele insulariteit" in de hand werken, omdat de bevoorrading van de kleinere eilanden via andere, meer centraal gelegen eilanden verloopt. De beperkte omvang, de moeilijke toegankelijkheid vanuit zowel buitenland als binnenland, de slinkende en vergrijzende bevolking, het gebrek aan elementaire grondstoffen en publieke goederen (water, elektriciteit, brandstof), alsmede de geofysische en klimatologische omstandigheden (rotsachtige bodem, versnipperde landbouwbedrijfjes, en droogte en harde wind) bepalen tezamen het geheel eigen karakter van het milieu van de eilanden in de Egeïsche zee.

Hierbij moet nog worden onderstreept dat de Egeïsche eilanden de buitengrens vormen van de Unie. Naast de bijzondere nadelen die de kleine Egeïsche eilanden ondervinden in hun landbouwproductie, dienen die ook nog als opvang voor (illegale) immigranten uit het buitenland.

3. Het onderhavige voorstel van de Commissie

De achtereenvolgende wijzigingen van de verordening, de ontwikkeling van de EU-wetgeving, de conclusies uit de uitvoering in de praktijk, en het nieuwe regelgevingskader met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon nopen tot een herformulering van een aantal bepalingen en herstructurering van de verordening.

Het onderhavige voorstel maakt deel uit van de geplande procedure voor actualisering van het communautair/unitair acquis na de veranderingen die het Verdrag van Lissabon teweeg heeft gebracht. Een reeks bepalingen van de huidige verordening 1405/2006 wordt aangepast aan de bepalingen van de nieuwe artikelen 290 (gedelegeerde handelingen) en 291 (uitvoeringshandelingen) VWEU.

Het is niet de bedoeling van de Commissie om op dit moment belangrijke veranderingen in de huidige regeling aan te brengen. In de loop van 2011 is een verslag te verwachten waarin zij de effecten van de specifieke maatregelen tot dusver zal aangeven, met voorstellen voor inhoudelijke wijzigingen.

Μet de voorgestelde herformulering worden de doelstellingen van de verordening nader verduidelijkt, en krijgt de structuur van de wetstekst een nieuwe vorm die beter beantwoordt aan de reële omstandigheden bij de uitvoering van deze regeling.

Bijzondere vermelding verdient het voorstel van de Commissie tot verhoging met 20% van het deel van het budget dat Griekenland kan besteden aan de specifieke voorzieningsregeling. Instemmend met het verslag van de Europese Rekenkamer over de specifieke maatregelen in de ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden in de Egeïsche zee (Speciaal verslag nr. 10//2010), erkent de Commissie dat de behoefte aan de behoefte aan essentiële producten op sommige kleinere eilanden in de Egeïsche Zee sinds 2007 is toegenomen als gevolg van de ontwikkeling van de veestapel en de demografische druk. De door de Commissie voorgestelde verhoging leidt niet tot een verhoging van het gehele budget voor de regeling, dat blijft op hetzelfde niveau als in de voorgaande jaren. Ofschoon dit voorstel al in de goede richting gaat, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de andere tak van de regeling, de specifieke bijzondere maatregelen ten behoeve van de landbouwproductie, omdat daar middelen worden weggehaald waarover in het verleden wel voor dit doel kon worden beschikt.

Volgens het financieel memorandum bij het voorstel worden de middelen voor de regeling opgevoerd op twee begrotingslijnen onder de eerste pijler (rechtstreekse steun) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Europees Garantiefonds voor de landbouw).

4. Suggesties van de rapporteur

De rapporteur neemt serieus nota van het commentaar van de Rekenkamer betreffende zowel de beide onderdelen van de regeling als de algehele doelmatigheid ervan. Het Griekse programma moet het resultaat zijn van een diepgaande economische analyse van de behoeften van de landbouw op de Egeïsche eilanden. Tevens moet het een algehele strategie met een duidelijke bepaling van het verband tussen de verschillende voorgestelde maatregelen en de algemene nagestreefde doeleinden, en ook het te verwachten effect.

De ware zin van werkzaamheid in de landbouw wordt naar huidige opvatting onvermijdelijk in verbinding gebracht met duurzame economische sociale en ecologische ontwikkeling. De landbouwproductie op de Egeïsche eilanden moet erop zijn georiënteerd, los te komen van die eenzijdige afhankelijkheid van de plaatselijke economie van de belangrijkste inkomstenbron, de dienstverlening in het toerisme, waarbij de aandacht allereerst moet uitgaan naar het behoud van de natuurlijke en culturele rijkdom ter plaatse.

Onderstreept moet daarbij worden dat het voorstel van de Commissie houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee meer het karakter heeft van een herformulering en niet zozeer van een hervorming van de bestaande verordening. Bij eventuele suggesties van het Europees Parlement moet rekening worden gehouden met de normerende reikwijdte van de regeling, waarvan de financiering is opgenomen in de begroting van de eerste pijler van het GLB.

Het opvangen van de permanente en structurele problemen voor de landbouwsector op de Egeïsche eilanden vergt een systematische benadering, een diepgaande analyse van de behoeften en een duidelijke strategische oriëntering. De steunregeling voor de kleine Egeïsche eilanden alleen kan in de huidige vorm niet aan al deze uitdagingen beantwoorden. Uw rapporteur meent bepalingen inzake bescherming van het milieu, stimulering van de agrarische dimensie van het toerisme, en ondersteuning van agrarische structuren in het geheel zullen moeten worden opgenomen, om in de toekomst tot een radicale hervorming van de regeling te komen.

Ηet van onder naar boven versterkte partnerschap met de nieuwe structuren van plaatselijk zelfbestuur in Griekenland moet een uitvoering van de regeling mogelijk maken die meer gericht is op en beter beantwoordt aan de werkelijke vereisten van de landbouwactiviteit op de Egeïsche eilanden.

Voorts acht de rapporteur het toelaatbaar dat de uitbetaling van de steun wordt gekoppeld aan productie. De steunmaatregelen hebben tot doel de productie van plaatselijke landbouwproducten te waarborgen, waarbij het voor het merendeel om traditionele producten gaat met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

Wat betreft de ontoereikende financiële middelen voor de regeling, zowel voor de ondersteuning van de landbouwproductie als voor de specifieke voorzieningsregeling, maakt de Rekenkamer duidelijk dat het beschikbare budget niet wezenlijk kan bijdragen aan de gestelde doelen. De rapporteur stemt in beginsel in met het voorstel van de Commissie tot verhoging van het deel van het budget dat bestemd is voor de specifieke voorzieningsregeling, maar is van mening dat die verhoging niet ten koste mag gaan van het budget voor de ondersteuning van lokale productie. Gelet op de kritiek van de Rekenkamer is zelfs een verdere verhoging van het jaarlijks aan de specifieke voorzieningsregeling toe te wijzen bedrag nodig met 30%, zijnde 1,64 miljoen euro, in plaats van de 20%, dus 1,09 miljoen, die de Commissie voorstelt. Daarnaast is de rapporteur van oordeel dat ook de kredieten die voor ondersteuning van de lokale landbouwproductie zijn bestemd, dienovereenkomstig moeten worden verhoogd (met 30%, dus 5,54 miljoen euro). Bijgevolg moet het totale budget voor de regeling op 31,11 miljoen euro komen (een verhoging van 7,17 miljoen euro ten opzichte van de huidige begroting).

De rapporteur acht het vanzelfsprekend dat in de regeling ook een voorziening wordt opgenomen voor subsidiëring van het vervoer van de geproduceerde primaire of verwerkte landbouwproducten van de eilanden in de Egeïsche zee, die verenigbaar moet zijn met het recht van de Unie. Toekenning van steun voor de bevoorrading van de eilanden met essentiële producten zonder ook steun toe te kennen voor het daarop volgende vervoer van de geproduceerde goederen naar de Unie en andere perifere markten is niet te rechtvaardigen. Het is zonneklaar dat het vervoer van producten vanaf de kleine eilanden in de Egeïsche zee dezelfde onkosten drukken als op de essentiële producten. Om die reden stelt uw rapporteur voor, dat hier aan de bepalingen inzake de specifieke voorzieningsregeling analoge toepassing wordt gegeven.

Τenslotte zijn er nog een aantal amendementen van technische aard die betrekking hebben op de bewoordingen van de bepalingen die de Commissie de bevoegdheid verlenen om gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) of uitvoeringshandelingen (artikel 291 VWEU) vast te stellen. Omdat tussen de wetgevende autoriteiten afspraken zijn over de zogenoemde "standaardbepalingen" met het oog op een uniforme formulering van zulke bepalingen, worden sommige bewoordingen in de tekst van de Commissie bij amendement door de juiste vervangen. Zo mag ook de term "eenvormige voorwaarden", die in het voorstel vaak wordt gebruikt als voorwerp voor een uitvoeringshandeling, eigenlijk alleen worden gebruikt voor gedelegeerde handelingen, en dus wordt ook deze term steeds vervangen.

PROCEDURE

Titel

Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD)

Datum indiening bij EP

17.12.2010

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

JURI

18.1.2011

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

3.10.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Georgios Papastamkos

26.1.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.6.2011

 

 

 

Datum goedkeuring

26.9.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

0

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Datum indiening

3.10.2011