RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

3.10.2011 - (COM(2010)0767 – C7‑0003/2011 – 2010/0370(COD)) - ***I

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Georgios Papastamkos


Procedură : 2010/0370(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0319/2011

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

(COM(2010)0767 – C7‑0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0767),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 42 și 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0003/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 martie 2011[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0319/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a realiza în cele mai bune condiții obiectivele sistemului de măsuri în favoarea insulelor mici din Marea Egee, programul de sprijin trebuie să cuprindă măsuri care să garanteze aprovizionarea cu produse agricole și menținerea și dezvoltarea producțiilor agricole locale. Trebuie armonizat nivelul de programare și sistematizată abordarea de tip parteneriat între Comisie și statul membru.

(4) Pentru a realiza în cele mai bune condiții obiectivele sistemului de măsuri în favoarea insulelor mici din Marea Egee, programul de sprijin trebuie să cuprindă măsuri care să garanteze aprovizionarea cu produse agricole și menținerea și dezvoltarea producțiilor agricole locale. Trebuie armonizat nivelul de programare și sistematizată abordarea de tip parteneriat între Comisie și statul membru. Comisia trebuie să contribuie la elaborarea de programe de sprijin prin intermediul schimburilor de bune practici și prin stabilirea de indicatori-cadru armonizați pentru monitorizarea punerii în aplicare a programelor.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În conformitate cu principiul subsidiarității și în spiritul flexibilității care stau la baza abordării privind programarea adoptată pentru sistemul de măsuri în favoarea insulelor mici din Marea Egee, autoritățile desemnate de Grecia pot propune modificări ale programului în vederea adaptării acestuia la realitatea acestor insule. În același sens, procedura de modificare a programului trebuie adaptată la nivelul de pertinență al fiecărui tip de modificare.

(5) În conformitate cu principiul subsidiarității și în spiritul flexibilității care stau la baza abordării privind programarea adoptată pentru sistemul de măsuri în favoarea insulelor mici din Marea Egee, autoritățile desemnate de Grecia pot propune modificări ale programului în vederea adaptării acestuia la realitatea acestor insule. În acest scop, ar trebui încurajată o mai mare implicare a autorităților regionale și locale competente. În același sens, procedura de modificare a programului trebuie adaptată la nivelul de pertinență al fiecărui tip de modificare.

Justificare

Ar trebui încurajată o mai mare implicare a autorităților locale și regionale din insulele din Marea Egee pentru a modifica și adapta programul în conformitate cu nevoile și cerințele agricultorilor ce locuiesc pe insule.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Toate problemele insulelor mici din Marea Egee sunt accentuate de dimensiunea redusă a insulelor. Pentru a garanta eficiența măsurilor prevăzute, aceste măsuri trebuie să se aplice numai insulelor mici.

(7) Toate problemele insulelor mici din Marea Egee sunt accentuate de dimensiunea redusă a insulelor. Pentru a garanta eficiența măsurilor prevăzute, aceste măsuri trebuie să se aplice tuturor insulelor din Marea Egee, cu excepția Cretei și Eviei.

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că aceste măsuri specifice ar trebui să se aplice tuturor insulelor din Marea Egee, cu excepția Cretei și Eviei, care sunt excluse ca urmare a mărimii lor.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a realiza în mod eficient obiectivul reducerii prețurilor în insulele mici din Marea Egee și pentru a atenua costurile suplimentare de depărtare și insularitate, menținându-se în același timp competitivitatea produselor din UE, este necesar să se acorde ajutoare pentru furnizarea de produse din UE în insulele mici din Marea Egee. Este necesar ca aceste ajutoare să ia în considerare costurile suplimentare de transport către insulele mici din Marea Egee și, în cazul unor factori de producție agricolă sau al unor produse destinate prelucrării, costurile suplimentare de insularitate și de dimensiune redusă.

(8) Pentru a realiza în mod eficient obiectivul reducerii prețurilor în insulele mici din Marea Egee și pentru a atenua costurile suplimentare de depărtare și insularitate, menținându-se în același timp competitivitatea produselor din UE, este necesar să se acorde ajutoare pentru furnizarea de produse din UE în insulele mici din Marea Egee. Este necesar ca aceste ajutoare să ia în considerare costurile suplimentare de transport către insulele mici din Marea Egee, costurile suplimentare de export către țări terțe și, în cazul unor factori de producție agricolă sau al unor produse destinate prelucrării, costurile suplimentare de insularitate și de dimensiune redusă.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a se evita speculațiile care ar aduce prejudicii utilizatorilor finali în insulele mici din Marea Egee, este necesar să se precizeze că de regimul specific de aprovizionare pot beneficia numai produsele de calitate bună, corectă și vandabilă.

eliminat

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În ceea ce privește produsele prelucrate, este necesară autorizarea schimburilor între insulele mici din Marea Egee pentru a permite practicarea unui comerț între acestea. De asemenea, trebuie să se țină seama de fluxurile de schimburi în cadrul comerțului regional și de exportul și expedierile tradiționale cu restul Uniunii sau cu țările terțe și, în consecință, să se autorizeze exportul de produse prelucrate care corespunde fluxurilor comerciale tradiționale.

(11) În ceea ce privește produsele prelucrate, este necesară autorizarea schimburilor între insulele mici din Marea Egee, iar costurile de transport ale acestor produse ar trebui reduse pentru a permite practicarea unui comerț între acestea. De asemenea, trebuie să se țină seama de fluxurile de schimburi în cadrul comerțului regional și de exportul și expedierile tradiționale cu restul Uniunii sau cu țările terțe și, în consecință, să se autorizeze exportul de produse prelucrate care corespunde fluxurilor comerciale tradiționale.

Justificare

Pentru consecvență cu amendamentul la considerentul 4.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Politica Uniunii în favoarea producțiilor locale din insulele mici din Marea Egee, stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1405/2006, a cuprins numeroase produse și măsuri care le-au favorizat producția, comercializarea sau prelucrarea. Măsurile respective și-au demonstrat eficiența și au asigurat continuarea și dezvoltarea activităților agricole. Uniunea trebuie să susțină în continuare aceste producții, element fundamental al echilibrului ecologic, social și economic al insulelor mici din Marea Egee. Experiența a demonstrat că, asemeni politicii de dezvoltare rurală, parteneriatul consolidat cu autoritățile locale poate permite abordarea mai precisă a problematicilor specifice insulelor respective. Prin urmare, este necesar să fie acordat și pe mai departe sprijinul în favoarea producțiilor locale prin intermediul programului de sprijin instituit pentru prima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.

(14) Politica Uniunii în favoarea producțiilor locale din insulele mici din Marea Egee, stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1405/2006, a cuprins numeroase produse și măsuri care le-au favorizat producția, comercializarea sau prelucrarea. Măsurile respective și-au demonstrat eficiența și au asigurat continuarea și dezvoltarea activităților agricole. Uniunea trebuie să susțină în continuare aceste producții, element fundamental al echilibrului ecologic, social și economic al insulelor mici din Marea Egee. Experiența a demonstrat că, asemeni politicii de dezvoltare rurală, parteneriatul consolidat cu autoritățile locale poate permite abordarea mai precisă a problematicilor specifice insulelor respective. Prin urmare, este necesar să fie acordat și pe mai departe sprijinul în favoarea producțiilor locale prin intermediul programului de sprijin instituit pentru prima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1405/2006, care constituie un model adecvat pentru introducerea de mecanisme de sprijin specifice care să cuprindă insulele mici din largul Siciliei, unde condițiile de mediu și socio-economice sunt similare cu cele din insulele mici din Marea Egee.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Ar trebui stabilite elementele minime care trebuie incluse programul de sprijin în ceea ce privește măsurile specifice pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate de pe insulă.

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului, încercând să contrabalanseze dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Programul de sprijin poate conține, în vederea punerii în aplicare, și măsuri de finanțare destinate unor studii, proiecte demonstrative, formări profesionale și asistenței tehnice.

(16) Pentru a asigura punerea în aplicare a programului de sprijin, în viitor trebuie să se permită corelarea subvențiilor cu producția.

Justificare

Pentru a asigura o utilizare cât mai eficientă cu putință a programului de sprijin și având în vedere fondurile publice disponibile limitate, este necesar să se coreleze subvențiile cu producția. Sunt disponibile și alte programe pentru cofinanțarea studiilor, a proiectelor demonstrative, a formării și a asistenței tehnice.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Este necesar să se încurajeze producătorii agricoli din insulele mici din Marea Egee să furnizeze produse de calitate și să se favorizeze comercializarea acestora.

(17) Producătorii agricoli din insulele mici din Marea Egee ar trebui să fie încurajați să furnizeze produse de calitate, exploatând la maxim potențialul materialului genetic și săditor local, aplicând standardele comunitare în materie de agricultură organică și folosind metode agricole tradiționale, iar comercializarea acestor produse ar trebui să primească sprijin, îndeosebi la nivel local, profitându-se de oportunitățile oferite de dezvoltarea altor sectoare, precum turismul. Măsurile de sprijin ar trebui elaborate astfel încât să asigure producerea de produse agricole locale care sunt, în principal, produse tradiționale care beneficiază de denumire de origine și de indicație geografică protejată.

Justificare

Agricultorii sunt încurajați să aplice standardele comunitare în materie de agricultură organică și să urmeze metode de producție tradiționale (de exemplu, terasarea, zidăria uscată, bazinele tradiționale), care să contribuie la menținerea tradițiilor culturale ale insulelor. Se propune, de asemenea, ca ajutoarele financiare să se acorde în funcție de producție. Măsurile de sprijin sunt elaborate astfel încât să asigure producerea locală a unor produse care sunt, în principal, produse tradiționale care beneficiază de denumire de origine și de indicație geografică protejată.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Ar trebui să se acorde atenție conservării moștenirii culturale sub forma caracteristicilor fizice și tradiționale ale metodelor de producție agricolă.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a atenua constrângerile specifice ale producției agricole din insulele mici din Marea Egee legate de izolare, depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful montan, climă și dependența economică privind un număr redus de produse, se poate acorda o derogare de la politica constantă a Comisiei de a nu autoriza ajutoare de stat de funcționare în sectorul producției, prelucrării și comercializării produselor agricole care țin de anexa I la tratat.

(18) Pentru a atenua constrângerile specifice ale producției agricole din insulele mici din Marea Egee legate de izolare, depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful montan, climă, dependența economică și distanța față de piețe privind un număr redus de produse, se poate acorda o derogare de la politica consecventă a Comisiei de a nu autoriza ajutoare de stat de funcționare în sectorul producției, prelucrării, comercializării și transportului produselor agricole care țin de anexa I la tratat.

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului, încercând să contrabalanseze dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19a) Programul de sprijin ar trebui să includă măsuri care să vizeze în special produsele agricole tradiționale care sunt pe cale de a dispărea ca urmare a costurilor de producție nerentabile. Întrucât un număr ridicat de produse agricole tradiționale nu au fost încă incluse în sistemul de sprijin, iar rata de absorbție pentru produsele acoperite deja de acesta este deosebit de mare, este necesară, prin urmare, majorarea bugetului general al sistemului de sprijin.

Justificare

Un număr ridicat de produse tradiționale nu au fost încă incluse în sistemul de sprijin. Ca urmare a costurilor de producție extrem de ridicate, aceste produse sunt pe cale să dispară. Având în vedere că rata de absorbție a fondurilor acordate pentru cei cinci ani anteriori a fost deosebit de ridicată, bugetul total alocat acestei scheme trebuie mărit astfel încât să ducă la creșterea în cea mai mare măsură posibilă a producției unui număr ridicat de produse agricole.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Din anul 2007, în insulele mici din Marea Egee a sporit necesarul de produse esențiale, din cauza dezvoltării șeptelului și a presiunii demografice. Este prin urmare necesar să se majoreze partea din buget pe care Grecia o poate utiliza pentru regimul specific de aprovizionare a insulelor mici din Marea Egee.

(20) Din anul 2007, în insulele mici din Marea Egee a crescut necesarul de produse esențiale, din cauza dezvoltării șeptelului, a abandonării sectorului primar ca urmare a costurilor de producție exorbitante și a presiunii turistice și demografice. Este prin urmare necesar să se majoreze partea din buget pe care Grecia o poate utiliza pentru regimul specific de aprovizionare a insulelor mici din Marea Egee. Cu toate acestea, majorarea nu ar trebui să se facă în detrimentul bugetului destinat consolidării producției agricole locale, ci ar trebui să fie însoțită de o creștere a sumelor alocate sprijinirii producției respective.

Justificare

Propunerea Comisiei de suplimentare a bugetului destinat regimului specific de aprovizionare nu ar trebui să fie în detrimentul bugetului destinat consolidării producției locale. Prin urmare, suma alocată pentru sprijinul producției agricole locale ar trebui majorată în mod similar.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Până cel mai târziu la 31 decembrie 2016, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport general privind impactul măsurilor adoptate pentru a pune în aplicare prezentul regulament, însoțit, dacă este cazul, de recomandări adecvate. Comisia trebuie să examineze posibilitatea de a include în aceste recomandări un program de dezvoltare sustenabil integrat care să ia în considerare moștenirea culturală și importanța pentru mediu a insulelor mici din Marea Egee și aspectele și problemele legate de specificitatea poziției geografice și a condițiilor de mediu, precum și de creșterea migrației ilegale.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să dispună de competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale din prezentul regulament. Este necesară delimitarea domeniilor pentru care se va putea exercita această competență, precum și condițiile în care se va efectua delegarea.

(22) Pentru a asigura buna funcționare a sistemului stabilit de prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește completarea sau modificarea anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele delegate.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Pentru asigurarea punerii în aplicare unitare a regimului în favoarea insulelor mici din Marea Egee împreună cu alte regimuri asemănătoare și pentru a evita denaturări ale concurenței sau discriminări între operatori, Comisia ar trebui să dispună de competența de a adopta acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din tratat. Este prin urmare necesar să i se confere Comisiei competențe de executare în temeiul dispoziției menționate privind în special condițiile unitare în funcție de care intră în insulele mici din Marea Egee, ies din acestea și circulă în acestea produsele care fac obiectul regimului specific de aprovizionare, condițiile unitare de punere în aplicare a programului, precum și caracteristicile minime ale controalelor pe care trebuie să le aplice Grecia.

(23) Pentru asigurarea punerii în aplicare unitare a regimului în favoarea insulelor mici din Marea Egee împreună cu alte regimuri asemănătoare și pentru a evita denaturări ale concurenței sau discriminări între operatori, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de punere în aplicare, în special în ceea ce privește dispozițiile de referință în funcție de care produsele care fac obiectul regimului specific de aprovizionare intră în insulele mici din Marea Egee, ies din acestea și circulă în interiorul lor și dispozițiile de referință privind punerea în aplicare a programului, precum și caracteristicile minime ale controalelor pe care trebuie să le aplice Grecia.. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie*.

 

______________

 

*JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare. Termenul „condiții” este, de asemenea, înlocuit, întrucât se folosește în cazul actelor delegate, nu al actelor de punere în aplicare.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește măsuri specifice în sectorul agricol, pentru a remedia dificultățile cauzate de izolarea, depărtarea, insularitatea și suprafața redusă a insulelor mici din Marea Egee, denumite în continuare „insulele mici”.

(1) Prezentul regulament stabilește măsuri specifice în sectorul agricol pentru a remedia dificultățile cauzate de izolarea, depărtarea, insularitatea, distanța față de piețe și suprafața redusă a insulelor mici din Marea Egee, denumite în continuare „insulele mici”.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) menținerea și dezvoltarea activității agricole în insulele mici, inclusiv a producției, prelucrării și comercializării produselor locale.

(b) menținerea și dezvoltarea activității agricole în insulele mici, inclusiv a producției, prelucrării, comercializării și transportului produselor locale procesate și neprocesate.

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului încercând să contrabalanseze dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programul de sprijin a fost creat la nivelul geografic pe care Grecia îl consideră cel mai adecvat. Acesta este elaborat de autoritățile competente desemnate de statul membru care, după consultarea autorităților și organizațiilor competente la nivelul teritorial corespunzător, îl supune aprobării Comisiei în conformitate cu articolul 6.

(2) Programul de sprijin a fost creat la nivelul geografic pe care Grecia îl consideră cel mai adecvat. Acesta este elaborat de autoritățile competente desemnate de statul membru care, după consultarea autorităților și organizațiilor locale și regionale competente la nivelul teritorial corespunzător, îl supune aprobării Comisiei în conformitate cu articolul 6.

Justificare

Ar trebui încurajată o mai mare implicare a autorităților locale și regionale din insulele din Marea Egee pentru a modifica și adapta programul în conformitate cu nevoile și cerințele agricultorilor ce locuiesc pe insule.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia evaluează programul de sprijin propus și hotărăște aprobarea acestuia printr-un act de punere în aplicare.

După efectuarea unei evaluări a programului de sprijin propus, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care hotărăște dacă îl aprobă sau nu. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În funcție de evaluarea anuală a executării măsurilor incluse în programul de sprijin, Grecia poate supune Comisiei propuneri de modificare a acestora în cadrul resurselor financiare menționate la articolul 18 alineatele (2) și (3), pentru a adapta mai bine măsurile respective la cerințele insulelor mici și la strategia propusă. Comisia adoptă, printr-un act de punere în aplicare, modalitățile unitare de prezentare a propunerilor de modificare a programului.

(2) În funcție de evaluarea anuală a executării măsurilor incluse în programul de sprijin, Grecia poate supune Comisiei propuneri de modificare a acestora în cadrul resurselor financiare menționate la articolul 18 alineatele (2) și (3), pentru a adapta mai bine măsurile respective la cerințele insulelor mici și la strategia propusă. Comisia adoptă acte de punere în aplicare referitoare la modalitățile unitare de prezentare a propunerilor de modificare a programului. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a ține seama de diferitele tipuri de modificări propuse, precum și de termenul în care trebuie puse în aplicare acestea, Comisia stabilește printr-un act delegat procedura de aprobare a modificărilor.

(3) Pentru a ține seama de diferitele tipuri de modificări propuse, precum și de termenul în care trebuie puse în aplicare acestea, Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 22, acte delegate care stabilesc procedura de aprobare a modificărilor.

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele delegate.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grecia efectuează controalele prin intermediul unor controale administrative și al unor controale la fața locului. Pentru a asigura o punere în aplicare unitară, Comisia adoptă printr-un act de punere în aplicare caracteristicile minime ale controalelor pe care trebuie să le aplice Grecia.

Grecia efectuează controalele prin intermediul unor controale administrative și al unor controale la fața locului. Pentru a asigura o punere în aplicare unitară, Comisia adoptă acte de punere în aplicare, care stabilesc caracteristicile minime ale controalelor pe care trebuie să le aplice Grecia. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a garanta operatorilor exercitarea deplină a drepturilor de a participa la regimul specific de aprovizionare, Comisia stabilește printr-un act delegat condițiile de înscriere a operatorilor în registru, și, dacă este necesar, impune constituirea unei garanții pentru eliberarea certificatelor.

(2) Pentru a garanta operatorilor exercitarea deplină a drepturilor de a participa la regimul specific de aprovizionare, Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 22, acte delegate care stabilesc condițiile de înscriere a operatorilor în registru, și, dacă este necesar, impune constituirea unei garanții pentru eliberarea certificatelor.

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele delegate.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia adoptă printr-un act de punere în aplicare toate măsurile necesare pentru asigurarea punerii în aplicare unitare de către Grecia a prezentului articol privind în special punerea în aplicare a regimului certificatelor, cu excepția constituirii garanției pentru eliberarea certificatelor, și angajamentele operatorilor în momentul înregistrării.

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc toate măsurile necesare pentru asigurarea punerii în aplicare unitare de către Grecia a prezentului articol privind, în special, punerea în aplicare a regimului certificatelor, cu excepția constituirii garanției pentru eliberarea certificatelor, și angajamentele operatorilor în momentul înregistrării. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru aplicarea unitară a alineatului (1), Comisia adoptă printr-un act de punere în aplicare modalitățile de aplicare, în special condițiile pentru verificarea de către statul membru a impactului efectiv al avantajului până la utilizatorul final.

(2) Pentru aplicarea unitară a alineatului (1), Comisia adoptă prin intermediul actelor de punere în aplicare modalitățile de aplicare, în special normele privind verificarea de către statul membru a impactului efectiv al avantajului până la utilizatorul final. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare. În plus, termenul „condiții” este înlocuit, întrucât se folosește în cazul actelor delegate, nu al actelor de punere în aplicare.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Produsele care beneficiază de regimul specific de aprovizionare nu pot face obiectul unui export către țările terțe sau al unei expedieri către restul Uniunii decât în condițiile unitare stabilite de către Comisie printr-un act de punere în aplicare.

(1) Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc norme unitare pentru exportul produselor care beneficiază de regimul specific pentru aprovizionarea țărilor terțe sau pentru expedierea către restul Uniunii. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

 

Produsele care nu respectă normele unitare stabilite nu sunt exportate.

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

Amendamentul 29

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste condiții cuprind în special rambursarea ajutorului primit în cadrul regimului specific de aprovizionare.

Aceste norme cuprind în special rambursarea ajutorului primit în cadrul regimului specific de aprovizionare.

Justificare

Termenul „condiții” este înlocuit, întrucât se folosește în cazul actelor delegate, nu al actelor de punere în aplicare.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) exportate către țările terțe sau expediate către restul Uniunii în limitele cantităților care corespund expedierilor tradiționale și exporturilor tradiționale. Aceste cantități se stabilesc de către Comisie printr-un act de punere în aplicare;

 

(a) exportate către țările terțe sau expediate către restul Uniunii în limitele cantităților care corespund expedierilor tradiționale și exporturilor tradiționale.

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) exportate către țările terțe în cadrul comerțului regional, conform destinațiilor și condițiilor care urmează să fie stabilite de Comisie printr-un act de punere în aplicare;

(b) exportate către țările terțe în cadrul comerțului regional, conform destinațiilor și dispozițiilor detaliate care urmează să fie stabilite de Comisie;

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare. În plus, termenul „condiții” este înlocuit, întrucât se folosește în cazul actelor delegate, nu al actelor de punere în aplicare.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc limitele cantitative ale produselor menționate la litera (a) și dispozițiile detaliate menționate la litera (b). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a adapta la comerțul tradițional avantajul care rezultă din aplicarea regimului specific de aprovizionare, Comisia stabilește printr-un act delegat condițiile pe care trebuie să le îndeplinească operațiunile de prelucrare care pot duce la o expediere tradițională sau la un export tradițional.

(3) Pentru a adapta la comerțul tradițional avantajul care rezultă din aplicarea regimului specific de aprovizionare, Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 22, acte delegate care stabilesc condițiile pe care trebuie să le îndeplinească operațiunile de prelucrare care pot duce la o expediere tradițională sau la un export tradițional.

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele delegate.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a asigura punerea în aplicare unitară a prezentei dispoziții, Comisia adoptă printr-un act de punere în aplicare caracteristicile minime ale controalelor pe care trebuie să le aplice Grecia.

Pentru a asigura punerea în aplicare unitară a prezentei dispoziții, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc caracteristicile minime ale controalelor pe care trebuie să le aplice Grecia. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru asigurarea respectării de către operatorii care participă la regim a obligațiilor ce le revin, Comisia stabilește printr-un act delegat condițiile necesare aplicării primului paragraf și modul de tratare a noilor cereri de certificate depuse de operator.

Pentru asigurarea respectării de către operatorii care participă la regim a obligațiilor ce le revin, Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 22, acte delegate care stabilesc condițiile necesare aplicării primului paragraf și modul de tratare a noilor cereri de certificate depuse de operator.

Justificare

Se folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele delegate.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia adoptă printr-un act de punere în aplicare condițiile unitare privind plata ajutoarelor menționate la alineatul (2).

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc dispoziții detaliate unitare privind plata ajutoarelor menționate la alineatul (2). Actul de punere în aplicare respectiv este adoptat în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare. În plus, termenul „condiții” este înlocuit, întrucât se folosește în cazul actelor delegate, nu al actelor de punere în aplicare.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Programul poate cuprinde măsuri de sprijin pentru producția, prelucrarea sau comercializarea produselor agricole din insulele mici.

(4) Programul poate cuprinde măsuri de sprijin pentru producția, prelucrarea, comercializarea și transportul produselor agricole neprocesate și procesate din insulele mici.

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului încercând să contrabalanseze dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru sprijinirea comercializării produselor în afara regiunii de producție, Comisia poate adopta printr-un act delegat condițiile pentru stabilirea valorii ajutorului acordat în vederea comercializării și, dacă este cazul, cantitățile maxime care pot face obiectul ajutorului respectiv.

Pentru sprijinirea comercializării și transportului produselor neprocesate și procesate în afara regiunii de producție, Comisiei îi este conferită competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 22 referitor la condițiile pentru stabilirea valorii ajutorului acordat în vederea comercializării și transportului și, dacă este cazul, cantitățile maxime care pot face obiectul ajutorului respectiv.

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului, încercând să contrabalanseze dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru produsele agricole prevăzute în anexa I la tratat, cărora li se aplică articolele 107, 108 și 109 din tratatul respectiv, Comisia poate autoriza, în conformitate cu articolul 108 din tratat, în sectoarele producției, prelucrării și comercializării produselor menționate, ajutoare de funcționare care au ca scop atenuarea constrângerilor specifice producției agricole din insulele mici, legate de izolarea acestora, depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful muntos, climă și dependența economică de un număr mic de produse.

(1) Pentru produsele agricole prevăzute în anexa I la tratat, cărora li se aplică articolele 107, 108 și 109 din tratatul respectiv, Comisia poate autoriza, în conformitate cu articolul 108 din tratat, în sectoarele producției, prelucrării, comercializării și transportului produselor menționate, ajutoare de funcționare care au ca scop atenuarea constrângerilor specifice producției agricole din insulele mici, legate de izolarea acestora, depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful muntos, climă, dependența economică de un număr mic de produse și distanța față de piețe.

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului, încercând să contrabalanseze dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Uniunea finanțează măsurile prevăzute la capitolele III și IV până la valoarea maximă anuală de 23,93 milioane de euro.

(2) Uniunea finanțează măsurile prevăzute la capitolele III și IV până la valoarea maximă anuală de 31,11 milioane de euro.

Justificare

Valoarea totală anuală crește cu 7,18 milioane de euro pentru a sprijini cultivarea mai multor produse și consolidarea regimului specific de aprovizionare (SSA). Valoarea finală a sumei se obține calculând o creștere cu 30% a valorii stabilite în cadrul regimului existent ca prag pentru SSA și cu 30% a valorii destinate sprijinirii producției locale, calculată scăzând din bugetul total valoarea stabilită ca prag pentru SSA.

Amendamentul          41

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Suma alocată anual pentru finanțarea regimului specific de aprovizionare prevăzut la capitolul III nu poate depăși 6,56 milioane de euro.

1. Suma alocată anual pentru finanțarea regimului specific de aprovizionare prevăzut la capitolul III nu poate depăși 7,11 milioane de euro.

Justificare

Se propune creșterea cu 30% a sumei alocate anual în vederea finanțării regimului specific de aprovizionare, ca urmare a cererii masive în ceea ce privește această măsură specifică. Creșterea nu ar trebui să se facă în detrimentul bugetului destinat sprijinirii producției agricole locale .

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia stabilește printr-un act de punere în aplicare condițiile unitare conform cărora Grecia poate modifica alocarea resurselor stabilite în fiecare an pentru diferitele produse care beneficiază de regimul specific de aprovizionare.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare referitoare la dispozițiile detaliate unitare conform cărora Grecia poate modifica alocarea resurselor stabilite în fiecare an pentru diferitele produse care beneficiază de regimul specific de aprovizionare.

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Competențele Comisiei

eliminat

Atunci când Comisiei îi sunt conferite competențe, aceasta acționează conform procedurii menționate la articolul 22, în cazul actelor delegate, și conform procedurii menționate la articolul 25, în cazul actelor de punere în aplicare.

 

Justificare

„Dispozițiile standard”, folosite în articolele precedente pentru acte delegate și de punere în aplicare, includ trimiterea la articolele 22 și 25.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competențele de a adopta actele delegate menționate de prezentul regulament se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată.

(1) Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (3), articolul 11 alineatul (2), articolul 13 alineatul (3), articolul 14 alineatul (2), articolul 15 alineatul (4) și articolul 18 alineatul (4) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la …*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de 5 ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 23 și 24.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (3), articolul 11 alineatul (2), articolul 13 alineatul (3), articolul 14 alineatul (2), articolul 15 alineatul (4) și articolul 18 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), articolul 11 alineatul (2), articolul 13 alineatul (3), articolul 14 alineatul (2), articolul 15 alineatul (4) și articolul 18 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție nici din partea Parlamentului European, nici a Consiliului în termen de 2 luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

______________

 

* Data intrării în vigoare a prezentului regulament

Justificare

Amendamentul folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele delegate.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Revocarea delegării

eliminat

(1) Delegarea competenței menționată la articolul 22 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legiuitor și Comisia, cel târziu cu o lună înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele eventuale ale acesteia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Justificare

Cuprins în articolul 22.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiecții la actele delegate

eliminat

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen poate fi prelungit cu o lună.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au prezentat obiecții cu privire la actul delegat sau dacă, înaintea acestei date, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că au decis să nu prezinte obiecții, actul delegat intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul prezintă obiecții la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care prezintă obiecții în legătură cu actul delegat expune motivele care au stat la baza acestora.

 

Justificare

Cuprins în articolul 22.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acte de punere în aplicare - comitet

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de comitetul de gestionare a plăților directe instituit prin articolul 141 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(1) Comisia este asistată de comitetul de gestionare a plăților directe instituit prin articolul 141 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2) La adoptarea actelor de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament se aplică articolul [5] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/yyyy] [urmează să se completeze după adoptarea regulamentului privind modalitățile de control menționat la articolul 291 alineatul (3) din TFUE, aflat în prezent în dezbatere la Parlamentul European și la Consiliu]. (procedură de examinare).

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Se folosește formularea „dispozițiilor standard” stabilită de instituții pentru actele de punere în aplicare.

  • [1]  JO C 132, 3.5.2011, p. 82.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Cadrul de reglementare și scurt istoric

În conformitate cu articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii este de o importanță primordială pentru a promova dezvoltarea sa armonioasă și echilibrată. Articolul menționează că Uniunea urmărește reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și îmbunătățirea stadiului de dezvoltare a regiunilor defavorizate, în special a regiunilor insulare, transfrontaliere și muntoase.

În 1989 și în 1991, Consiliul a adoptat un set de programe care vizează remedierea situației geografice excepționale a regiunilor ultraperiferice, marcată de factori precum distanța și insularitatea, cunoscut sub denumirea de POSEI.

În 1993, s-a adoptat un program similar, care acoperă insulele mici din Marea Egee. Acționând pe baza concluziilor Consiliului European reunit în Rodos în decembrie 1988, Comisia a elaborat un program de acțiune care să aibă în vedere condițiile specifice create de dispersia teritorială și caracterul îndepărtat și izolat al insulelor din Marea Egee. Sprijinul Comunității pentru „insulele mici din Marea Egee” implică practic măsuri specifice care vizează promovarea producției, prelucrării și comercializării anumitor produse agricole și aprovizionarea insulelor cu materii prime.

Dat fiind că insulele din Marea Egee nu au fost recunoscute de tratat ca fiind regiuni ultraperiferice, s-au adoptat dispoziții speciale în cadrul unei măsuri separate de reglementare, s-au folosit credite din același fond ca și pentru POSEI, adică Fondul European de Garantare Agricolă/Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, măsurile fiind planificate și puse în aplicare pe aceleași principii și în același cadru.

Temeiul juridic al propunerii de regulament al Comisiei privind insulele mici din Marea Egee este articolul 42, conform căruia „Consiliul poate autoriza, la propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare: (a) în vederea protejării exploatațiilor agricole defavorizate de condiții structurale sau naturale…”

Prezenta propunere de regulament reprezintă o ajustare suplimentară a dispozițiilor introduse în 1993 și modificate ulterior de mai multe ori, cel mai recent în 2006 (Regulamentul nr. 1405/2006). În conformitate cu principiul subsidiarității, Comisia a adoptat propunerea care urmărește încurajarea participării la procesul decizional pentru adoptarea și punerea în aplicare a dispozițiilor. Prin urmare, autoritățile din Grecia sunt responsabile pentru elaborarea programului de sprijin și pentru transmiterea acestuia Comisiei spre aprobare. De asemenea, autoritățile pot să propună modificări ale acestuia în conformitate cu nevoile actuale ale insulelor.

2. Circumstanțele specifice ale insulelor din Marea Egee

Raportorul consideră că numărul foarte mare de insule mici din Marea Egee reprezintă o provocare majoră pentru politica în materie de coeziune teritorială, astfel cum a fost elaborată inițial în cadrul legislației UE și materializată apoi în politica de coeziune economică și socială. Referirea sistematică la caracteristicile teritoriale speciale ale diverselor subunități ale UE și implicațiile acestora pentru dezvoltarea lor socio-economică și ecologică ar trebui să se reflecte într-un cadru clar pentru stabilirea obiectivelor vizate și pentru formularea unor politici adecvate. În ceea ce privește planificarea, aceasta presupune atât asigurarea interoperabilității operaționale dintre diversele unități teritoriale, cât și măsuri care să asigure o punte între ele și care să le facă mai accesibile. A lua măsuri pentru a consolida avantajele relative ale fiecărei regiuni și, dacă este cazul, pentru a obține o specializare mai mare în termeni economici, sociali și de mediu, precum și pentru a depăși dezavantajele, este o condiție preliminară pentru conservarea diversității teritoriale și pentru îmbunătățirea gradului de coeziune. În plus, diferențele funcționale dintre unitățile teritoriale ale UE asigură caracterul lor interactiv, interdependent și complementar. Ele nu urmează întotdeauna un curs previzibil, fiecare având propriul sistem de repartizare a sarcinilor și de specializare și propriile legături cu alte unități teritoriale.

Dispersia insulelor și poziția lor una față de cealaltă în cadrul arhipelagului este un obstacol în calea aprovizionării și a comerțului, ducând la costuri de transport mult mai mari. Rețelele de transport existente nu sunt adecvate și se confruntă cu deficiențe structurale (flote învechite, tarife ridicate), ducând la o „insularitate duală”, insulele mici fiind aprovizionate de la insulele situate mai aproape de centru. Caracteristicile care conferă un statut special insulelor din Mare Egee sunt dimensiunea redusă, accesibilitatea scăzută în interior și din exterior, populații în scădere și în curs de îmbătrânire, lipsa produselor de bază și a serviciilor publice (apă, electricitate, încălzire) și condiții geofizice și climatice specifice (sol pietros, exploatații agricole dispersate, secetă și vânturi puternice).

De asemenea, insulele respective sunt situate la frontierele externe ale UE. Condițiile agricole deosebit de dificile de pe insulele mici din Marea Egee sunt agravate de presiunile externe datorate migrației (ilegale).

3. Propunerea de regulament a Comisiei

Modificările succesive ale regulamentului existent, dezvoltarea legislației UE, experiența câștigată în urma punerii în practică a acesteia și noul cadru de reglementare stabilit după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona fac necesară reformularea anumitor dispoziții și restructurarea propunerii.

Propunerea Comisiei este una dintre măsurile introduse pentru aducerea la zi a legislației CE/UE după modificările introduse de Tratatul de la Lisabona. Mai exact, o serie de dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului sunt aliniate cu dispozițiile noilor articole 290 (acte delegate) și 291 (acte de punere în aplicare) din TFUE.

Propunerea Comisiei nu urmărește introducerea unor modificări majore. Comisia trebuie să redacteze în 2011 un raport cu privire la impactul măsurilor speciale luate până în prezent și să recomande modificări de fond ale acestora.

Reformularea propusă clarifică obiectivele regulamentului și urmărește restructurarea textului legislației în vederea punerii în aplicare.

Se cuvine să se menționeze în mod special propunerea Comisiei de a crește cu 20% creditele bugetare destinate Greciei în cadrul regimului specific de aprovizionare. În conformitate cu concluziile raportului Curții de Conturi Europene întitulat „Măsurile specifice în favoarea agriculturii din regiunile ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee” (Raportul Special 10/2010), Comisia recunoaște că, începând cu 2007, s-a înregistrat o nevoie crescută de produse de bază din cauza evoluțiilor din sectorul creșterii animalelor și din cauza presiunilor demografice. Creșterea propusă de Comisie nu implică suplimentarea bugetului total, care rămâne același cu cel din anii precedenți. În ciuda avantajelor acestei propuneri, aceasta ar putea prezenta, de asemenea, dezavantaje substanțiale, care să implice reducerea fondurilor alocate inițial unor măsuri speciale de sprijinire a agriculturii.

În fișa financiară care însoțește propunerea, finanțarea este introdusă în două rubrici bugetare din primul pilon (ajutoare directe) al politicii agricole comune (Fondul European de Garantare Agricolă).

4. Propunerile raportorului

Raportorul consideră că observațiile Curții de Conturi Europene sunt deosebit de importante pentru punerea în practică a măsurilor și pentru eficiența lor globală. Programul de acțiune pentru Grecia trebuie să reflecte analiza economică privind resursele necesare pentru desfășurarea de activități agricole în insulele din Marea Egee, furnizând o strategie globală care să stabilească în mod clar relația dintre diversele măsuri propuse și obiectivele globale și efectele dorite.

În zilele noastre, agricultura este percepută ca fiind legată inextricabil de dezvoltarea economică, socială și ecologică durabilă. Activitățile agricole din insulele din Marea Egee trebuie să se desfășoare de o manieră care să garanteze că economia locală nu devine excesiv de dependentă de sursa sa principală de venit, turismul, concentrându-se, în schimb, pe conservarea resurselor naturale și culturale valoroase.

Totuși, propunerea Comisiei privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee urmărește mai degrabă reformularea, decât modificarea regulamentului existent. Orice propuneri făcute de Parlamentul European trebuie să țină seama de domeniul de reglementare al regimurilor de asistență, pentru care se acordă finanțare în cadrul primului pilon al PAC.

Sunt necesare o abordare sistematică, o analiză aprofundată a nevoilor existente și o strategie clară pentru a soluționa deficiențele structurale existente ale agriculturii din insulele din Marea Egee. În forma lor actuală, regimurile de asistență existente pentru insulele mici din Marea Egee nu pot și nu ar trebui să fie utilizate singure pentru soluționarea provocărilor menționate mai sus. Raportorul solicită revizuirea fundamentală a acestora, incorporând măsuri care să vizeze protecția mediului, creșterea dimensiunii agricole a turismului și consolidarea infrastructurilor agricole.

Existența unei cooperări consolidate la toate nivelurile cu noile structuri administrative locale din Grecia ar trebui să permită punerea în aplicare mai eficientă a măsurilor, în conformitate cu cerințele actuale în materie de agricultură din insulele din Marea Egee.

De asemenea, raportorul consideră că este admisibil ca ajutorul să fie acordat în funcție de producție, obiectivul fiind de a încuraja produsele locale DOP și IGP, în special cele tradiționale.

În ceea ce privește caracterul suficient sau nu al finanțării pentru producția agricolă și regimul specific de aprovizionare, Curtea de Conturi a conchis în mod clar că creditele bugetare disponibile nu reușesc să aducă o contribuție substanțială pentru atingerea obiectivelor vizate. În principiu, raportorul sprijină propunerea Comisiei de mărire a creditelor bugetare destinate regimului specific de aprovizionare, dar consideră că acest lucru nu ar trebui să fie în detrimentul creditelor alocate pentru producția locală. Date fiind criticile aduse de Curtea de Conturi, este necesar și să se crească cu 30% sau 1,64 milioane de EUR finanțarea anuală a regimului specific de aprovizionare, spre deosebire de cifra de 20% sau 1,09 milioane de EUR propusă de Comisie. În plus, raportorul consideră că finanțarea alocată producției locale trebuie crescută în consecință (cu 30% sau cu 5,54 milioane de EUR), aducând bugetul total destinat măsurii respective la 31,11 milioane de EUR (o creștere cu 7,17 milioane de EUR).

Raportorul consideră că ar trebui incluse din oficiu măsuri care să vizeze îmbunătățirea transportului produselor agricole produse sau prelucrate în insulele din Marea Egee în conformitate cu legislația UE. Nu se poate justifica finanțarea aprovizionării insulelor cu produse de bază fără a asigura finanțare și pentru transportarea ulterioară a produselor rezultate către piețele UE și alte piețe externe. În mod clar, transportarea produselor din insulele mici din Marea Egee implică aceleași costuri suplimentare ca și transportarea produselor de bază către acestea. Din acest motiv, raportorul recomandă punerea în aplicare în același mod a dispozițiilor privind regimul specific de aprovizionare.

În fine, un număr de amendamente tehnice privesc formularea dispozițiilor care permit Comisiei să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE sau acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din TFUE. Dat fiind că instituțiile au convenit deja „dispoziții standard” pentru a asigura formularea unitară, aceste amendamente înlocuiesc în mod adecvat textul propunerii Comisiei. În mod similar, expresia „condiții unitare”, care apare frecvent în propunerea Comisiei în contextul actelor de punere în aplicare, privește de fapt doar actele delegate și, prin urmare, ar trebui modificată.

PROCEDURĂ

Titlu

Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (reformare)

Referințe

COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD)

Data prezentării la PE

17.12.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

JURI

18.1.2011

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

3.10.2011

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Georgios Papastamkos

26.1.2011

 

 

 

Examinare în comisie

27.6.2011

 

 

 

Data adoptării

26.9.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

6

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareș-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Membri supleanți prezenți la votul final

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Data depunerii

3.10.2011