Postup : 2010/0256(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0321/2011

Predkladané texty :

A7-0321/2011

Rozpravy :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 05/02/2013 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0035

SPRÁVA     ***I
PDF 1241kWORD 1071k
4.10.2011
PE 452.866v03-00 A7-0321/2011

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

(KOM(2010)0498 – C7‑0284/2010 – 2010/0256(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Gabriel Mato Adrover

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

(KOM(2010)0498 – C7‑0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0498),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42, podods. 1 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0284/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. februára 2011(1),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0321/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 42 prvý pododsek a jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 42 prvý pododsek, jej článok 43 ods. 2 a jej článok 349,

Odôvodnenie

Článok 349 zmluvy je jediným článkom, ktorý stanovuje osobitný prístup k najvzdialenejším regiónom. Odvolávať sa iba na články o SPP nezaručuje mimoriadny prístup k týmto regiónom, ktorých hospodársky a sociálny rozvoj je vážne obmedzovaný odľahlosťou, ostrovným charakterom, malou rozlohou, charakterom povrchu, náročnou klímou a hospodárskou závislosťou od nízkeho počtu výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom lepšie realizovať ciele režimu v prospech najvzdialenejších regiónov Únie, musia programy POSEI zahŕňať opatrenia, ktorými sa zaručuje zásobovanie poľnohospodárskymi výrobkami a zachovanie a rozvoj miestnej poľnohospodárskej výroby. Mala by sa zosúladiť úroveň programovania príslušných regiónov a systematizovať partnerský prístup medzi Komisiou a členskými štátmi.

(4) S cieľom lepšie realizovať ciele režimu v prospech najvzdialenejších regiónov Únie musia programy POSEI zahŕňať opatrenia, ktorými sa zaručuje zásobovanie kvalitnými poľnohospodárskymi výrobkami a zachovanie a rozvoj kvalitnej miestnej poľnohospodárskej výroby, pričom treba zohľadňovať naliehavé požiadavky spojené s bojom proti zmene klímy. Mala by sa zosúladiť úroveň programovania príslušných regiónov a systematizovať partnerský prístup medzi Komisiou a členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Na to, aby neboli ohrozené ciele podporované programami POSEI, Komisia by mala vypracovať štúdie vplyvu alebo predbežné hodnotenia možných dôsledkov (podľa kritérií vymedzených OSN) zakaždým, keď sa rokuje o medzinárodných obchodných dohodách, v dôsledku ktorých môžu byť ohrozené odvetvia podporované v rámci programov POSEI. Po ich uskutočnení by mala Komisia postúpiť tieto štúdie vplyvu alebo predbežné posúdenia možných dôsledkov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Aby sa zaistilo zásobovanie najvzdialenejších regiónov základnými poľnohospodárskymi výrobkami a zmiernili sa dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou týchto regiónov, je vhodné zriadiť osobitný režim zásobovania. Výnimočná zemepisná poloha najvzdialenejších regiónov si, vzhľadom na zdroje zásobovania výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu, spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy, totiž vyžaduje dodatočné náklady na dopravu. Z iných objektívnych faktorov spojených s odľahlosťou regiónov, najmä s ostrovným charakterom a malými poľnohospodárskymi plochami, vyplývajú pre hospodárske subjekty a výrobcov v najvzdialenejších regiónoch navyše ďalšie obmedzenia, ktoré vážne znevýhodňujú ich činnosť. Tieto znevýhodnenia sa dajú zmenšiť znížením cien uvedených základných výrobkov.

(6) Aby sa zaistilo zásobovanie najvzdialenejších regiónov základnými poľnohospodárskymi výrobkami a zmiernili sa dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou týchto regiónov, je vhodné zriadiť osobitný režim zásobovania. Výnimočná zemepisná poloha najvzdialenejších regiónov si, vzhľadom na zdroje zásobovania výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu, spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy, totiž vyžaduje dodatočné náklady na dopravu. Z iných objektívnych faktorov spojených s odľahlosťou regiónov, najmä s ostrovným charakterom a malými poľnohospodárskymi plochami, vyplývajú pre hospodárske subjekty a výrobcov v najvzdialenejších regiónoch navyše ďalšie obmedzenia, ktoré vážne znevýhodňujú ich činnosť. Tieto znevýhodnenia sa dajú zmenšiť znížením cien uvedených základných výrobkov. Osobitný režim zásobovania by však nemal v žiadnom prípade ohroziť miestnu výrobu a jej rozvoj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom účinne znížiť ceny v najvzdialenejších regiónoch a zmierniť dodatočné náklady spôsobené ich odľahlosťou a zároveň udržať konkurencieschopnosť výrobkov Únie by sa mala udeliť pomoc na dodávanie výrobkov Únie do najvzdialenejších regiónov. V tejto pomoci by sa mali zohľadniť dodatočné náklady na dopravu do najvzdialenejších regiónov a ceny uplatňované pri vývoze do tretích krajín a v prípade, že ide o poľnohospodárske vstupy alebo o výrobky určené na spracovanie, dodatočné náklady súvisiace s odľahlosťou, najmä s ostrovným charakterom a malou rozlohou.

(8) S cieľom účinne znížiť ceny v najvzdialenejších regiónoch zmiernením dodatočných nákladov spôsobených ich odľahlosťou by sa mala udeliť pomoc na dodávanie výrobkov Únie do najvzdialenejších regiónov. V tejto pomoci by sa mali zohľadniť dodatočné náklady súvisiace s dopravou do najvzdialenejších regiónov a ceny uplatňované pri vývoze do tretích krajín, a v prípade, že ide o poľnohospodárske vstupy alebo o výrobky určené na spracovanie, dodatočné náklady súvisiace s odľahlosťou, spôsobené najmä ostrovným charakterom, malou rozlohou, nerovným terénom, nepriaznivou klímou a rozptýlením ostrovov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Podpora tradičných odvetví je o to nevyhnutnejšia, pretože umožňuje zachovať ich konkurencieschopnosť na trhu Únie vo vzťahu k tretím krajinám a pretože s krajinami Latinskej Ameriky a v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) boli podpísané obchodné dohody, ktoré niektorým z týchto odvetví spôsobujú ťažkosti. Členské štáty by však mali pri vypracúvaní svojich programov zároveň dbať na to, aby sa v rámci možností zaručila diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti v najvzdialenejších regiónoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Pokiaľ ide o spracované výrobky, mal by sa povoliť obchod medzi najvzdialenejšími regiónmi, aby sa umožnil ich vzájomný obchod. Mali by sa zohľadniť aj tradičné obchodné toky najvzdialenejších regiónov v rámci regionálneho obchodu a tradičného vývozu a zásielok so zvyškom Únie alebo s tretími krajinami a z toho dôvodu by sa mal všetkým týmto regiónom povoliť vývoz spracovaných výrobkov zodpovedajúci tradičnému obchodu. Z dôvodu jasnosti by sa malo spresniť referenčné obdobie na určenie týchto tradične vyvážaných alebo odosielaných množstiev.

(13) Pokiaľ ide o spracované výrobky, mal by sa povoliť obchod medzi najvzdialenejšími regiónmi, aby sa umožnil ich vzájomný obchod. Mali by sa zohľadniť aj tradičné obchodné toky najvzdialenejších regiónov v rámci regionálneho obchodu a tradičného vývozu a zásielok so zvyškom Únie alebo s tretími krajinami a z toho dôvodu by sa mal všetkým týmto regiónom povoliť vývoz spracovaných výrobkov zodpovedajúci tradičnému obchodu. Z dôvodu jasnosti by sa malo spresniť referenčné obdobie na určenie týchto tradične vyvážaných alebo odosielaných množstiev. Referenčné obdobie však nesmie vyvolať stagnáciu vývozu z najvzdialenejších regiónov, čo si vyžaduje naplánovanie jeho revízie v rámci zmien a doplnení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Keďže ryža je základným prvkom stravy na ostrove Réunion, ktorý jej neprodukuje dostatočne na to, aby pokryl jej miestnu potrebu, mala by sa naďalej uplatňovať výnimka na akékoľvek dovozné clo na tento výrobok na ostrov Réunion.

(17) Keďže ryža je základným prvkom stravy na ostrove Réunion, keďže odvetvie spracovania a čistenia ryže už funguje na ostrove veľa rokov a keďže ostrov jej neprodukuje dostatočne na to, aby pokryl jej miestnu potrebu, mala by sa naďalej uplatňovať výnimka na akékoľvek dovozné clo na tento výrobok na ostrov Réunion.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) S cieľom podporiť uvádzanie výrobkov najvzdialenejších regiónov na trh by sa mala zaviesť pomoc určená na uvádzanie daných výrobkov na trh mimo oblasti produkcie.

(19) S cieľom podporiť uvádzanie výrobkov najvzdialenejších regiónov na trh by sa mala zaviesť pomoc určená na uvádzanie daných výrobkov na trh mimo oblasti produkcie, a to so zreteľom na vyššie náklady spojené s veľkou vzdialenosťou spotrebných trhov a potrebou dvojitého skladovania, čo sú výrazné hendikepy pre ich konkurencieschopnosť na vnútornom trhu. Tieto prvky odôvodňujú potrebu zvýšenia objemu finančných prostriedkov venovaných programom POSEI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Poľnohospodári v najvzdialenejších regiónoch by mali získavať podporu, aby dodávali kvalitné výrobky a malo by sa podporovať uvádzanie týchto výrobkov na trh. Na tento účel môže byť užitočné používanie grafického symbolu zavedeného Úniou.

(22) Poľnohospodári v najvzdialenejších regiónoch by mali získavať podporu, aby naďalej dodávali kvalitné výrobky, a malo by sa podporovať uvádzanie týchto výrobkov na trh. Na tento účel môže byť užitočné používanie grafického symbolu zavedeného Úniou. Je dôležité podporovať aj využívanie iných certifikácií kvality, ako sú označenia pôvodu a zemepisné označenia, s cieľom zatraktívniť miestnu poľnohospodársku výrobu a prispieť k jej rozvoju.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(22a) Režim dodávok a opatrenia v prospech miestnej produkcie by sa mali čo najviac orientovať na kvalitnú poľnohospodársku výrobu a inovatívne produkty s pridanou hodnotou, ktoré môžu uspokojiť náročné trhy a zaplniť medzery na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23a) Je tiež vhodné, aby sa zohľadnili dodatočné náklady ovplyvňujúce poľnohospodársku výrobu najvzdialenejších regiónov z dôvodu malej výmery poľnohospodárskych parciel a ich rozptýlenia vrátane výraznejšieho používania poľnohospodárskej nafty nielen strojmi, ktoré vyvíjajú trakčnú silu, ale aj inými strojmi používanými na prepravu rozličného poľnohospodárskeho materiálu medzi poľnohospodárskymi podnikmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) V článku 39 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a v prílohe I k danému nariadeniu sa určujú maximálne oprávnené ročné sumy agro-environmentálnych platieb. Aby sa zohľadnila osobitná environmentálna situácia niektorých veľmi citlivých oblastí pastvín na Azorských ostrovoch a ochrana krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým oblastí terasovitého obrábania na Madeire, mali by sa tieto sumy v prípade niektorých určených opatrení zvýšiť až na dvojnásobok.

(25) V článku 39 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a v prílohe I k danému nariadeniu sa určujú maximálne oprávnené ročné sumy agro-environmentálnych platieb. S cieľom zohľadniť osobitnú environmentálnu situácii niektorých veľmi citlivých oblastí pastvín na Azorských ostrovoch a ochrany krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým oblastí terasovitého obrábania na Madeire a Kanárskych ostrovoch, by sa tieto sumy mali v prípade niektorých určených opatrení zvýšiť až na dvojnásobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) S cieľom zmierniť špecifické obmedzenia poľnohospodárskej výroby v najvzdialenejších regiónoch, ktoré sú spojené s ich odľahlosťou, najmä vzdialenosťou, ostrovným charakterom, malou rozlohou, členitosťou terénu, podnebím a ekonomickou závislosťou od malého počtu výrobkov, je možné schváliť odchýlku od stálej politiky Komisie nepovoľovať štátnu prevádzkovú pomoc v odvetví výroby, spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k zmluve.

(26) S cieľom zmierniť špecifické obmedzenia poľnohospodárskej výroby v najvzdialenejších regiónoch, ktoré sú spojené s ich odľahlosťou, najmä vzdialenosťou, ostrovným charakterom, malou rozlohou, členitosťou terénu, podnebím a ekonomickou závislosťou od malého počtu výrobkov, je možné schváliť odchýlku od stálej politiky Komisie nepovoľovať štátnu prevádzkovú pomoc v odvetví výroby, spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k zmluve. Poľnohospodárska výroba má mimoriadne dôležitú úlohu pri dynamizácii vidieckych oblastí a usídľovaní obyvateľstva, keďže najvzdialenejšie vidiecke oblasti sú osobitne postihnuté starnutím obyvateľstva, nízkou hustotou obyvateľstva a v určitých zónach vyľudňovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Fytosanitárny stav poľnohospodárskych plodín v najvzdialenejších regiónoch je vystavený osobitným ťažkostiam spojeným s klimatickými podmienkami, ako aj s nedostatočnými kontrolnými prostriedkami, ktoré sa v týchto regiónoch doteraz uplatňovali. Mali by sa preto implementovať programy na boj proti škodlivým organizmom vrátane biologických metód a mala by sa vymedziť finančná účasť Únie na realizáciu takýchto programov.

(27) Fytosanitárny stav poľnohospodárskych plodín v najvzdialenejších regiónoch je vystavený osobitným ťažkostiam spojeným so zvyšovaním dovozu, s klimatickými podmienkami, ako aj s nedostatočnými kontrolnými prostriedkami, ktoré sa v týchto regiónoch doteraz uplatňovali. Mali by sa preto implementovať programy na boj proti škodlivým organizmom a školenia v tomto smere, vrátane udržateľných biologických metód, ktoré rešpektujú životné prostredie, a mala by sa vymedziť finančná účasť Únie na realizácii takýchto programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Zachovanie viničov, ktoré sú najrozšírenejšou plodinou v regiónoch Madeiry a Kanárskych ostrovov a ktoré sú veľmi dôležité pre Azorské ostrovy, je z ekonomického a environmentálneho hľadiska nevyhnutnosťou. S cieľom prispieť k podpore výroby by sa v týchto regiónoch nemali uplatňovať prémie za trvalé ukončenie pestovania hrozna ani trhové mechanizmy ustanovené v nariadení (ES) č. 1234/2007 s výnimkou krízového destilačného opatrenia na Kanárskych ostrovoch, ktoré sa musí dať uplatniť v prípade výnimočného narušenia trhu spôsobeného problémami s kvalitou. Podobne aj technické a sociálno-ekonomické ťažkosti zabránili v rámci určených lehôt úplnej konverzii plôch v regiónoch Madeiry a Azorských ostrovov vysadených viničmi hybridných odrôd, ktoré sa zakázali nariadením (ES) č. 1234/2007. Víno vyrobené z takýchto viníc je určené len na tradičnú miestnu spotrebu.

(28) Zachovanie viničov, ktoré sú najrozšírenejšou plodinou v regiónoch Madeiry a Kanárskych ostrovov a ktoré sú veľmi dôležité pre Azorské ostrovy, je z ekonomického, sociálneho a environmentálneho hľadiska nevyhnutnosťou. S cieľom prispieť k podpore výroby by sa v týchto regiónoch nemali uplatňovať prémie za trvalé ukončenie pestovania hrozna ani trhové mechanizmy ustanovené v nariadení (ES) č. 1234/2007 s výnimkou krízového destilačného opatrenia na Kanárskych ostrovoch, ktoré sa musí dať uplatniť v prípade výnimočného narušenia trhu spôsobeného problémami s kvalitou. Podobne aj technické a sociálno-ekonomické ťažkosti zabránili v rámci určených lehôt úplnej konverzii plôch v regiónoch Madeiry a Azorských ostrovov vysadených viničmi hybridných odrôd, ktoré sa zakázali nariadením (ES) č. 1234/2007. Víno vyrobené z takýchto viníc je určené len na tradičnú miestnu spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(29a) Keďže produkcia mlieka na Azorských ostrovoch má ako hlavný motor hospodárstva, sociálnej stability, kvality životného prostredia a využívania územia jedinečnú povahu, sú programy POSEI, teda programy určené na prispôsobovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky najvzdialenejším regiónom, privilegovaným nástrojom na zavedenie opatrení, ktoré môžu byť prípadne potrebné na zachovanie súčasnej úrovne produkcie vychádzajúcej z priznaných produkčných práv. Rozhodnutie zrušiť mliečne kvóty by malo mimoriadne negatívny vplyv na odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov. Je preto odôvodnené, aby finančné prostriedky venované programom POSEI zahŕňali zdroje prispôsobené opatreniam, ktoré by sa ukázali nevyhnutné na zmiernenie negatívnych účinkov odstránenia tohto režimu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Podpora produkcie kravského mlieka na Madeire a na ostrove Réunion nestačila na udržanie rovnováhy medzi domácim a vonkajším zásobovaním najmä z dôvodu vážnych štrukturálnych ťažkostí, ktorými trpí toto odvetvie, ako aj jeho slabej schopnosti pozitívne reagovať na nové ekonomické prostredia. Malo by sa teda pokračovať v povoľovaní výroby mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka s pôvodom v Únii s cieľom zabezpečiť väčšie pokrytie miestnej spotreby. S cieľom korektne informovať spotrebiteľa by sa mala zaviesť povinnosť uvádzať na etikete spôsob získania mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka.

(30) Podpora produkcie kravského mlieka na Madeire a na ostrove Réunion nestačila na udržanie rovnováhy medzi domácim a vonkajším zásobovaním najmä z dôvodu vážnych štrukturálnych ťažkostí, ktorými trpí toto odvetvie, ako aj jeho ťažkostí pri reagovaní na nové ekonomické prostredia. Malo by sa teda pokračovať v povoľovaní výroby mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka s pôvodom v Únii s cieľom zabezpečiť väčšie pokrytie miestnej spotreby, pokiaľ sa týmto opatrením nenaruší zber a odbyt celkovej miestnej výroby ani neohrozí úsilie vyvinuté v záujme podpory rozvoja tejto výroby, a to s cieľom dosiahnuť na ostrove Réunion v strednodobom horizonte sebestačnosť v mliečnej výrobe. S cieľom korektne informovať spotrebiteľa by sa mala zaviesť povinnosť uvádzať na etikete spôsob získania mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka. Mala by existovať možnosť uplatňovať toto ustanovenie na Martiniku, v Guyane a na Guadeloupe, ak o to Francúzsko požiada a ak túto žiadosť odôvodní na základe vôle miestnych subjektov využívať ho a na základe ich schopnosti realizovať rozvoj odvetvia mlieka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(31a) Je vhodné podporovať dynamiku obchodu medzi najvzdialenejšími regiónmi s cieľom uspokojiť miestnu spotrebu mlieka. Je náležité podporovať vývoz nadbytočnej výroby každého najvzdialenejšieho regiónu, ako napr. mlieka, hovädzieho mäsa a mladých býkov z Azorských ostrovov do najvzdialenejších regiónov, v ktorých je táto výroba nedostatočná, s cieľom posilniť dynamiku obchodných výmen, pričom však treba zabrániť tomu, aby sa tým poškodzoval vývoj miestnej výroby. Je tiež vhodné zabezpečiť podmienky potrebné pre spravodlivý a čestný obchod, a to najmä v oblasti vplyvu zdaňovania na obchodné výmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Pestovanie tabaku má na Kanárskych ostrovoch historický význam. Z ekonomického hľadiska je príprava tabaku naďalej jednou z hlavných priemyselných činností v regióne. Zo sociálneho hľadiska je pestovanie tabaku veľmi zamerané na pracovnú silu a vykonávajú ho drobné poľnohospodárske podniky. Pestovanie tejto plodiny však nie je dostatočne rentabilné a hrozí mu zánik. Tabak sa v súčasnosti vlastne pestuje len na malej ploche na ostrove La Palma pre remeselnú výrobu cigár. Španielsku by sa teda malo povoliť, aby naďalej udeľovalo pomoc dopĺňajúcu pomoc Únie, aby sa zachovala táto tradičná plodina i remeselná výroba, pre ktorú je základom. Na zachovanie priemyselnej výroby tabakových výrobkov by okrem toho mal byť dovoz surového tabaku a tabakových polotovarov na Kanárske ostrovy naďalej oslobodený od cla až do ročného limitu 20 000 ton ekvivalentu tabaku čiastočne alebo úplne zbaveného listovej stopky.

(34) Pestovanie tabaku má na Kanárskych a Azorských ostrovoch historický význam. Z ekonomického hľadiska je príprava tabaku naďalej jednou z hlavných priemyselných činností v regióne. Zo sociálneho hľadiska je pestovanie tabaku veľmi zamerané na pracovnú silu a vykonávajú ho drobné poľnohospodárske podniky, čo v prípade Azorských ostrovov umožňuje rotáciu plodín, čím sa zabraňuje pestovaniu monokultúry a nadmernému používaniu hnojív. Pestovanie tejto plodiny však nie je dostatočne rentabilné a hrozí mu zánik. Tabak sa v súčasnosti vlastne pestuje len na malej ploche na Kanárskych ostrovoch na ostrove La Palma pre remeselnú výrobu cigár a na Azorských ostrovoch na ostrove São Miguel pre výrobu cigár a cigariek. Španielsku a Portugalsku by sa teda malo povoliť, aby naďalej udeľovali pomoc dopĺňajúcu pomoc Únie, aby sa zachovala táto tradičná plodina i remeselná výroba, pre ktorú je základom. Na zachovanie priemyselnej výroby tabakových výrobkov by okrem toho mal byť dovoz surového tabaku a tabakových polotovarov na Kanárske a Azorské ostrovy naďalej oslobodený od cla až do ročného limitu 20 000 ton ekvivalentu tabaku čiastočne alebo úplne zbaveného listovej stopky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(34a) Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o hodnotení vplyvu, ktorý by mala akákoľvek colná koncesia vzťahujúca sa na dovoz banánov do Únie na príjmy producentov. Spolu s touto správou by sa v prípade potreby mal predložiť legislatívny návrh na zmenu súm uvedených v odseku 2 tohto nariadenia s cieľom kompenzovať straty na príjmoch, ktoré utrpeli európski producenti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Vykonávanie tohto nariadenia nesmie ohroziť úroveň osobitnej podpory, ktorú najvzdialenejšie regióny doposiaľ využívali. Z tohto dôvodu by na vykonávanie vhodných opatrení mali členské štáty disponovať sumami zodpovedajúcimi podpore, ktorú už Únia udelila na základe nariadenia (ES) č. 247/2006.

(35) Na účely zabezpečenia plnenia cieľov tohto nariadenia a predovšetkým potrebného zachovania a rozvoja poľnohospodárskej činnosti v najvzdialenejších regiónoch by sa mali preskúmať sumy zodpovedajúce podpore, ktorú už Únia udelila týmto regiónom na základe nariadenia (ES) č. 247/2006.

Odôvodnenie

Pri poskytovaní finančných prostriedkov sa v súčasnosti nezohľadňujú niektoré faktory, najmä vonkajšie, ktoré podmieňujú rozvoj poľnohospodárskej činnosti najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35a) Miera rentability pestovania banánov v najvzdialenejších regiónoch je pravidelne ohrozovaná vzhľadom na postupné znižovanie jednotného cla stanoveného pre dovoz banánov. Preto treba neustále vyhodnocovať vplyv colných koncesií priznaných Úniou s cieľom posúdiť vhodnosť revízie pomoci udelenej výrobcom v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(35b) Na úplné uskutočnenie cieľov tohto nariadenia je dôležité, aby programy POSEI mohli zmierňovať prípadne negatívne dôsledky poľnohospodárskych reforiem a aby sa zmeny zavedené v rámci SPP uplatňovali v najvzdialenejších regiónoch selektívne a postupne so zreteľom na ich špecifiká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Od roku 2006 v niektorých najvzdialenejších regiónoch, najmä na Azorských ostrovoch a vo francúzskych zámorských departementoch, vzrástla z dôvodu zvýšenia počtu hospodárskych zvierat a demografického tlaku potreba základných výrobkov. Časť rozpočtu, ktorú môžu členské štáty použiť na osobitný režim zásobovania príslušných regiónov, by sa teda mala zvýšiť.

(36) Od roku 2006 v niektorých najvzdialenejších regiónoch, najmä na Azorských ostrovoch a vo francúzskych zámorských departementoch, vzrástla z dôvodu zvýšenia počtu hospodárskych zvierat a demografického tlaku potreba základných výrobkov. Malo by sa preto pristúpiť ku skutočnému zvýšeniu objemu prostriedkov určených na osobitný režim zásobovania, aby sa neohrozila súčasná pomoc, ktorá je nevyhnutná pre miestnu produkciu, čo je hlavným cieľom programov POSEI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(36a) Bez toho, aby bola dotknutá osobitná podpora pre najvzdialenejšie regióny schválená v rámci súčasného nariadenia, by mala Komisia zabezpečiť lepšie prepojenie medzi spoločnými politikami Únie a ostatnými odvetvovými politikami. Toto zosúladenie politík by mohlo mať napríklad podobu hodnotení vplyvu.

Odôvodnenie

Odvetvové politiky (regionálna politika, politika v oblasti vývoja a výskumu) sa musia vykonávať v súlade s opatreniami v rámci programu POSEI, obchodnou politikou, poľnohospodárskou politikou a politikou v oblasti rybného hospodárstva. Preto ak sa očakáva, že obchodné dohody budú mať negatívny vplyv na najvzdialenejšie regióny, musia byť predmetom osobitných štúdií vplyvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(36b) Po tom, ako súostrovie Mayotte získa štatút najvzdialenejšieho regiónu, Komisia by mala predložiť nový návrh s cieľom proporčne zvýšiť rozpočtové prostriedky vyčlenené pre zámorské departementy, zohľadniť nový štatút, ktorý získalo súostrovie Mayotte, a zahrnúť osobitné ustanovenia týkajúce sa departmentu Mayotte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(36c) Keďže posledné nariadenie o programoch podpory POSEI, a to nariadenie (ES) č. 247/2006, bolo prijaté v kontexte ciel schválených vo WTO za prístup na európsky trh vo výške 176 EUR/t, clá uvedené v dohodách WTO o obchode s banánmi a iné zľavy priznané v rámci dohôd o obchode s andskými krajinami a krajinami Strednej Ameriky neboli zohľadnené v rozpočte programov POSEI. Je teda vhodné včas vykonať novú aktualizovanú, komplexnú a externú štúdiu vplyvu, a ak táto štúdia poukáže na negatívne vplyvy na výrobcov banánov v Európskej únii, bude náležité zmeniť výšku finančných prostriedkov dostupných v rámci programov POSEI, a to tak, že sa zavedie kompenzácia a prijmú sa vhodné opatrenia s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov banánov v najvzdialenejších regiónoch Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) S cieľom doplniť alebo zmeniť niektoré nepodstatné prvky tohto nariadenia by Komisia mala mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Mali by sa vymedziť oblasti, v ktorých sa táto právomoc bude môcť vykonávať, ako aj podmienky, ktoré bude musieť oprávnenie spĺňať.

(37) S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie režimu ustanoveného týmto nariadením by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na účely doplnenia alebo zmeny niektorých nepodstatných prvkov tohto nariadenia. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť, aby príslušné dokumenty boli súčasne, včas a náležitým spôsobom postúpené Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Aby sa zaistilo jednotné vykonávanie režimu POSEI v členských štátoch a zabránilo sa narušeniam hospodárskej súťaže alebo diskriminácii medzi hospodárskymi subjektmi, Komisia by mala byť oprávnená prijímať vykonávacie akty podľa článku 291 ods. 2 zmluvy. Komisii by sa teda mali udeliť vykonávacie právomoci podľa uvedeného ustanovenia, najmä čo sa týka jednotných podmienok, podľa ktorých výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, vstupujú na územie, opúšťajú územie alebo sú v obehu na území v najvzdialenejších regiónoch, jednotných podmienok vykonávania programov, ako aj minimálnych charakteristík kontrol, ktoré musia členské štáty uplatňovať.

(38) S cieľom zaistiť jednotné vykonávanie režimu POSEI v členských štátoch a zabrániť narušeniam hospodárskej súťaže alebo diskriminácii medzi hospodárskymi subjektmi by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, najmä čo sa týka jednotných podmienok, podľa ktorých výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, vstupujú na územie, opúšťajú územie alebo sú v obehu na území v najvzdialenejších regiónoch, jednotných podmienok vykonávania programov, ako aj minimálnych charakteristík kontrol, ktoré musia členské štáty uplatňovať. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie1.

 

_______________

 

1 Ú. v. EÚ L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) [Ustanovenie o kontrole vykonávacích opatrení. Doplní sa po prijatí nariadenia o podmienkach kontroly uvedenej v článku 291 ods. 2 ZFEÚ, o ktorom práve prebieha diskusia medzi EP a Radou],

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zaručiť zásobovanie najvzdialenejších regiónov výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu alebo spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy tým, že znižujú dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou;

a) zaručiť zásobovanie najvzdialenejších regiónov výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu alebo spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy tým, že znižujú dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou bez toho, aby tým utrpela miestna výroba a jej rozvoj;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zachovať a rozvíjať poľnohospodársku činnosť v najvzdialenejších regiónoch, vrátane výroby, spracovania a uvádzania miestnych výrobkov na trh.

b) udržateľne zachovávať a rozvíjať odvetvia v rámci tzv. diverzifikácie živočíšnej a rastlinnej výroby v najvzdialenejších regiónoch vrátane výroby, spracovania a uvádzania miestnych výrobkov na trh, pričom treba výrazne zlepšiť samozásobovanie miestneho obyvateľstva prostredníctvom zvýšenia miestnej produkcie a zníženia dovozu, a to najmä z dôvodu zvýšených nákladov súvisiacich s dopravou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) zachovať rozvoj a posilniť konkurencieschopnosť tzv. tradičných poľnohospodárskych odvetví najvzdialenejších regiónov vrátane výroby a spracovania miestnych výrobkov a ich uvádzania na trh, pričom sa zabezpečí spravodlivé rozdelenie príjmov z výrobkov a vedľajších výrobkov týchto odvetví medzi výrobcov, spracovateľov a distribútorov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) podporovať výskum a inovácie s cieľom umožniť najmä dosiahnutie udržateľnej poľnohospodárskej výroby s vysokou pridanou hodnotou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ciele uvedené v odseku 1 sa vykonávajú vo všeobecnom rámci trvalo udržateľného rozvoja, ktorý súčasne rešpektuje životné prostredie a zabezpečuje výrobcom a poľnohospodárom primerané príjmy. Tieto ciele sa takisto vykonávajú s cieľom zabezpečiť trvalú odbornú prípravu poľnohospodárov a spracovateľov z dôvodu podpory rozvoja kvalitatívnych, výkonných a trvalých poľnohospodárskych odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) osobitné opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby, ako sa ustanovuje v kapitole IV.

b) osobitné opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby, ako sa ustanovuje v kapitole IV a v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Opatrenia prijaté v rámci programov POSEI musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie, zlučiteľné s ostatnými politikami Únie a s opatreniami prijatými na základe týchto politík.

1. Opatrenia prijaté v rámci programov POSEI musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie, zlučiteľné s ostatnými politikami Únie a s opatreniami prijatými na základe týchto politík. Treba však zohľadniť článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o uznanie využitia osobitného rámca v prípade najvzdialenejších regiónov s cieľom umožniť ich rozvoj a ich spravodlivé začlenenie do Únie prostredníctvom uplatňovania špecifických programov a nástrojov zodpovedajúcich ich osobitnej situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Musí sa zabezpečiť súlad opatrení prijatých v rámci programov POSEI s opatreniami vykonávanými v rámci iných nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä spoločných organizácií trhov, rozvoja vidieka, kvality výrobkov, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia.

2. Musí sa zabezpečiť súlad opatrení prijatých v rámci programov POSEI s opatreniami vykonávanými v rámci iných nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä spoločných organizácií trhov, rozvoja vidieka, kvality výrobkov, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia, ako aj obchodnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) zriadenie regionálnych monitorovacích výborov s cieľom posúdiť efektivitu a mieru plnenia každého opatrenia, a to prostredníctvom oficiálnej a plánovanej konzultácie so zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty predložia Komisii návrh programu POSEI v rámci pridelených finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3.

1. Programy POSEI boli vytvorené na základe nariadenia (ES) č. 247/2006 a spadajú do rámca pridelených finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že nie je potrebné predložiť nové programy POSEI, text navrhovaný Komisiou môže viesť k nejasnostiam. Cieľom PDN je spresniť, že programy, ktoré boli predložené v rámci nariadenia č. 247/2006, zostávajú v platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh programu obsahuje návrh predbežného odhadu zásobovania s určením výrobkov, ich množstva a súm pomoci na zásobovanie zo strany Únie, ako aj návrh podporného programu na podporu miestnej výroby.

Každý program obsahuje predbežný odhad zásobovania s určením výrobkov, ich množstva a súm pomoci na zásobovanie zo strany Únie, ako aj podporný program v prospech miestnej výroby.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že nie je potrebné predložiť nové programy POSEI, text navrhovaný Komisiou môže viesť k nejasnostiam. Cieľom PDN je spresniť, že programy zostávajú v platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vyhodnocuje navrhnutý program POSEI a o jeho schválení rozhoduje vykonávacím aktom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom PDN je súlad s ostatnými PDN, ktoré spravodajca navrhuje k článku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V závislosti od ročného hodnotenia vykonávania opatrení začlenených do programov POSEI môžu členské štáty predložiť Komisii návrhy na ich zmeny v rámci finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3, aby tieto programy lepšie prispôsobili požiadavkám najvzdialenejších regiónov a navrhovanej stratégii. Komisia prijíma vykonávacím aktom jednotné podmienky na predkladanie návrhov na zmeny programov.

2. V závislosti od ročného hodnotenia vykonávania opatrení začlenených do programov POSEI môžu členské štáty po konzultácii s príslušnými sociálno-hospodárskymi subjektmi predložiť Komisii návrhy na ich zmeny v rámci finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3, aby tieto programy lepšie prispôsobili požiadavkám najvzdialenejších regiónov a navrhovanej stratégii. Komisia posudzuje návrhy na zmenu a rozhoduje o ich schválení. Komisia prijíma vykonávacím aktom jednotné podmienky na predkladanie návrhov na zmeny programov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je súlad s ostatnými PDN k tomuto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zohľadniť rozdielne druhy navrhovaných zmien, ako aj lehotu, počas ktorej sa musia začať uplatňovať, Komisia ustanoví delegovaným aktom postup schvaľovania zmien.

3. S cieľom zohľadniť rozdielne druhy navrhovaných zmien, ako aj lehotu, počas ktorej sa musia začať uplatňovať, Komisia ustanoví delegovaným aktom postup schvaľovania zmien. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Vykonávacie akty stanovené v tomto článku sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje osobitný režim zásobovania pre poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú v najvzdialenejších regiónoch nevyhnutné pre ľudskú spotrebu, výrobu ďalších výrobkov alebo ako poľnohospodárske vstupy.

1. Týmto sa zriaďuje osobitný režim zásobovania pre poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú v najvzdialenejších regiónoch nevyhnutné pre ľudskú spotrebu, výrobu ďalších výrobkov alebo ako poľnohospodárske vstupy, pričom vždy treba dbať o zjednodušovanie postupov pre správne orgány a najmä pre konečných príjemcov, pričom by sa nikdy nemala spochybňovať efektívnosť a príslušné finančné prostriedky vyčlenené na programy POSEI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Odsek 3 sa nevzťahuje na výrobky spracované vo francúzskych zámorských departementoch zo surovín, ktoré využili výhody osobitného režimu zásobovania, v prípadoch, keď sú odosielané medzi francúzskymi zámorskými departementmi.

Odôvodnenie

Vzhľadom na náklady na prepravu medzi francúzskymi zámorskými departementmi je potrebné umožniť poskytovanie pomoci ako doplnok k osobitnému režimu zásobovania pre odosielanie živočíšnych krmív vyrobených vo francúzskych antilských departementoch do Guyany.

Až do vytvorenia účinného systému spracovania by táto pomoc umožňovala Guyane využívať výhody výrobkov za ceny porovnateľné s cenami na Guadeloupe alebo Martiniku.

Podobná pomoc by sa mohla v budúcnosti zvážiť v prípade výrobkov vyrobených na Réunion a odoslaných na Mayotte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Osobitný režim zásobovania sa môže uplatniť len na zdravé výrobky náležitej a obchodovateľnej kvality.

4. Osobitný režim zásobovania sa môže uplatniť len na zdravé výrobky náležitej a obchodovateľnej kvality. Výrobky z tretích krajín musia spĺňať fytosanitárne a veterinárne normy Európskej únie.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby dovoz z tretích krajín, na ktorý sa vzťahuje možnosť pomoci v rámci osobitného režimu zásobovania, spĺňal rovnaké fytosanitárne a veterinárne normy, aké platia pre európskych výrobcov, aby miestna produkcia nemusela čeliť nekalej konkurencii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 10 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) tam, kde je to vhodné, potreba nebrániť potenciálnemu rozvoju miestnej výroby.

d) potreba nenarušiť rovnováhu miestnej výroby a nebrániť jej potenciálnemu rozvoju

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom zaistiť plné vykonávanie práv hospodárskych subjektov zúčastňovať sa na osobitnom režime zásobovania Komisia ustanoví delegovaným aktom podmienky na zápis hospodárskych subjektov do registra a, ak je to potrebné, uloží zloženie zábezpeky na vydávanie osvedčení.

2. S cieľom zaistiť plné vykonávanie práv hospodárskych subjektov zúčastňovať sa na osobitnom režime zásobovania Komisia ustanoví delegovaným aktom podmienky na zápis hospodárskych subjektov do registra a, ak je to potrebné, uloží zloženie zábezpeky na vydávanie osvedčení. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijme vykonávacím aktom všetky opatrenia potrebné na zaistenie toho, aby členské štáty vykonávali jednotne tento článok, najmä pokiaľ ide o vykonávanie režimu osvedčení, s výnimkou zloženia zábezpeky na osvedčenia, a záväzky hospodárskych subjektov počas registrácie.

3. Komisia prijme vykonávacím aktom všetky opatrenia potrebné na zaistenie toho, aby členské štáty vykonávali jednotne tento článok, najmä pokiaľ ide o vykonávanie režimu osvedčení, s výnimkou zloženia zábezpeky na osvedčenia, a záväzky hospodárskych subjektov počas registrácie. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výhoda osobitného režimu zásobovania, ktorá vyplýva z oslobodenia od dovozného cla alebo udelenia pomoci, závisí od skutočného dosahu ekonomickej výhody až na konečného používateľa, ktorý v závislosti od prípadu môže byť spotrebiteľom, ak ide o výrobky určené na priamu spotrebu, posledným spracovateľom alebo baliarňou, ak ide o výrobky určené pre spracovateľský alebo baliarensky priemysel, alebo poľnohospodárom, ak ide o výrobky používané na výživu zvierat alebo ako poľnohospodárske vstupy.

1. Výhoda osobitného režimu zásobovania, ktorá vyplýva z oslobodenia od dovozného cla alebo udelenia pomoci, závisí od skutočného dosahu ekonomickej výhody až na konečného používateľa, ktorý v závislosti od prípadu môže byť spotrebiteľom, ak ide o výrobky určené na priamu spotrebu, posledným spracovateľom alebo baliarňou, ak ide o výrobky určené pre spracovateľský alebo baliarensky priemysel, alebo poľnohospodárom, ak ide o výrobky používané na výživu zvierat alebo ako poľnohospodárske vstupy. Skutočný dosah ekonomickej výhody musí byť preukázaný v každej obchodnej fáze výrobku.

Odôvodnenie

V každej fáze komercializácie vrátane obchodnej distribúcie musia jednotlivé hospodárske subjekty zohľadňovať výhodu získanú na základe osobitného režimu zásobovania, ak je konečným užívateľom spotrebiteľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty sa snažia prispievať k tomu, aby sa hospodárske výhody dostali skutočne až ku koncovému používateľovi, a to aj v prípade výhod priznávaných v rámci osobitného režimu zásobovania, vrátane uplatňovania priaznivejšej daňovej politiky, a bez ohľadu na to, či ide o dovezené výrobky alebo spracované výrobky zahŕňajúce výrobky dovezené v súlade s týmto režimom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odseku 1 Komisia príjme vykonávacím aktom podrobné podmienky jeho uplatňovania a konkrétnejšie podmienky kontroly skutočného dosahu výhody až na konečného používateľa zo strany členských štátov.

2. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odseku 1 Komisia príjme vykonávacím aktom podrobné podmienky jeho uplatňovania a konkrétnejšie podmienky kontroly skutočného dosahu výhody až na konečného používateľa zo strany členských štátov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sa môžu vyvážať do tretích krajín alebo odosielať do zvyšku Únie len za jednotných podmienok, ktoré ustanoví Komisia vykonávacím aktom a ktoré zahŕňajú platbu dovozných ciel alebo vrátenie už získanej pomoci podľa článku 9.

1. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania, sa môžu vyvážať do tretích krajín alebo odosielať do zvyšku Únie, len ak sú v súlade s technickými podmienkami, ktoré ustanoví Komisia vykonávacím aktom a ktoré zahŕňajú platbu dovozných ciel alebo vrátenie už získanej pomoci podľa článku 9. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Odôvodnenie

Vykonávacie právomoci sa Komisii udeľujú s cieľom vytvoriť jednotné podmienky. Formulácia je teda nejednoznačná a v záujme objasnenia je potrebné spresniť, čoho sa týkajú právomoci Komisie, s cieľom preukázať, že sa nevytvárajú dodatočné práva a/alebo povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do zvyšku Únie v rámci množstiev zodpovedajúcich tradičnému vývozu alebo tradičnému odosielaniu. Tieto množstvá ustanovuje Komisia vykonávacím aktom na základe priemerných hodnôt vývozu alebo odosielania počas rokov 1989, 1990 a 1991;

a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do zvyšku Únie v rámci stanovených množstiev zodpovedajúcich tradičnému vývozu alebo tradičnému odosielaniu. Tieto množstvá stanovuje Komisia vykonávacím aktom na základe priemerných hodnôt odosielania alebo vývozu, pričom ako referenčná hodnota sa použije overený priemer z troch najlepších rokov od roku 1989;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) sa vyvážajú do tretích krajín v rámci regionálneho obchodovania s dodržaním miest určenia a podmienok ustanovených Komisiou prostredníctvom vykonávacieho aktu;

b) sa vyvážajú do tretích krajín v rámci regionálneho obchodovania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) sa odosielajú z Azorských ostrovov na Madeiru alebo naopak;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) sa odosielajú medzi regiónmi Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) sa odosielajú z Madeiry na Kanárske ostrovy alebo naopak;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Vykonávacie akty, ktoré sa týkajú písmena a), sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely tejto kapitoly sa pod pojmom „regionálny obchod“ rozumie obchod realizovaný v prípade každého francúzskeho zámorského departementu, Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov s tretími krajinami, ktoré určuje Komisia vykonávacím aktom.

3. Na účely tejto kapitoly sa pod pojmom „regionálny obchod“ rozumie obchod realizovaný v prípade každého francúzskeho zámorského departementu, Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov s tretími krajinami, ktoré patria do geografického a oceánskeho priestoru, v ktorom sa nachádzajú aj tieto najvzdialenejšie regióny, ako aj obchod s krajinami, s ktorými sú v oblasti obchodu historicky spojené. Komisia zostaví vykonávacím aktom po konzultácii s príslušnými odvetviami zoznam krajín so zreteľom na objektívne požiadavky členských štátov. Tento zoznam sa môže revidovať každé dva roky na žiadosť členských štátov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Odôvodnenie

Zoznam krajín zapojených do regionálneho obchodu s najvzdialenejšími regiónmi by sa mal revidovať v závislosti od vývoja vývozu z týchto regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. S cieľom nasmerovať prospech vyplývajúci z uplatňovania osobitného režimu zásobovania na regionálny a tradičný obchod ustanovuje Komisia delegovaným aktom podmienky, ktoré musia spĺňať spracovateľské činnosti, ktoré môžu viesť k tradičnému vývozu alebo regionálnemu obchodu.

6. S cieľom nasmerovať prospech vyplývajúci z uplatňovania osobitného režimu zásobovania na regionálny a tradičný obchod ustanovuje Komisia delegovaným aktom podmienky, ktoré musia spĺňať spracovateľské činnosti, ktoré môžu viesť k tradičnému vývozu alebo regionálnemu obchodu. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aby sa zaistilo jednotné vykonávanie tohto ustanovenia, Komisia prijme vykonávacím aktom minimálne charakteristiky kontrol, ktoré musia členské štáty uplatňovať.

Aby sa zaistilo jednotné vykonávanie tohto ustanovenia, Komisia prijme vykonávacím aktom minimálne charakteristiky kontrol, ktoré musia členské štáty uplatňovať. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť dodržiavanie záväzkov zo strany hospodárskych subjektov zúčastňujúcich sa na režime Komisia stanoví delegovaným aktom podmienky potrebné na uplatňovanie prvého pododseku a spracovanie nových žiadostí o osvedčenia hospodárskeho subjektu.

S cieľom zaistiť dodržiavanie záväzkov zo strany hospodárskych subjektov zúčastňujúcich sa na režime Komisia stanoví delegovaným aktom podmienky potrebné na uplatňovanie prvého pododseku a spracovanie nových žiadostí o osvedčenia hospodárskeho subjektu. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Programy POSEI zahŕňajú osobitné opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby, ktoré patria do pôsobnosti tretej časti hlavy III zmluvy a ktoré sú potrebné na zaistenie kontinuity a rozvoja miestnej poľnohospodárskej produkcie v každom najvzdialenejšom regióne.

1. Programy POSEI zahŕňajú osobitné opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby, ktoré patria do pôsobnosti tretej časti hlavy III zmluvy a ktoré sú potrebné na zaistenie kontinuity a rozvoja miestnej poľnohospodárskej produkcie v každom najvzdialenejšom regióne, pričom vždy treba dbať na zjednodušovanie postupov pre správne orgány, a najmä pre konečných príjemcov, pričom by sa nikdy nemala spochybňovať efektívnosť a príslušné finančné prostriedky vyčlenené na program POSEI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Časť programu venovaná opatreniam na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby zahŕňa minimálne tieto prvky:

2. Časti programu venované opatreniam na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby a zodpovedajúce cieľom uvedeným v článku 2 zahŕňajú minimálne tieto prvky:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) opis navrhovanej stratégie, zvolené priority a kvantifikované všeobecné a prevádzkové ciele, ako aj posúdenie očakávaného ekonomického, environmentálneho a sociálneho dosahu vrátane vplyvu na zamestnanosť;

b) opis navrhovanej stratégie, zvolené priority a kvantifikované všeobecné a prevádzkové ciele, ako aj posúdenie očakávaného ekonomického, environmentálneho a sociálneho dosahu vrátane vplyvu na zamestnanosť a kvalitu miestnych výrobkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) podmienky udeľovania pomoci, príslušné výrobky a objemy;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je zbytočné, pretože sa v ňom uvádzajú záležitosti, ktoré sú upravené v odseku 4 toho istého článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) výška pomoci stanovená pre každé opatrenie alebo činnosť zamerané na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v programe.

f) výška pomoci stanovená pre každé opatrenie a predbežná výška prostriedkov na každú činnosť, ktoré sú zamerané na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v programe.

Odôvodnenie

Je potrebné naďalej podporovať v správe programov POSEI čo najväčšiu flexibilitu, ako sa to deje od prijatia nariadenia 247/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia príjme vykonávacím aktom jednotné podmienky vyplácania pomoci uvedenej v odseku 2.

3. Komisia prijme vykonávacím aktom technické podmienky vyplácania pomoci uvedenej v odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) individuálna pomoc;

c) jednotná suma pomoci;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) maximálny strop.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zavedenie definitívneho maximálneho stropu na jednotlivé činnosti by mohlo obmedziť správu programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom podporiť uvádzanie výrobkov na trh mimo ich oblasti produkcie Komisia prijme delegovaným aktom podmienky na stanovenie výšky pomoci udelenej na základe uvádzania na trh a v prípade potreby maximálne množstvá, na ktoré sa táto pomoc môže vzťahovať.

S cieľom podporiť uvádzanie výrobkov na trh mimo ich oblasti produkcie Komisia prijme delegovaným aktom podmienky na stanovenie výšky pomoci udelenej na základe uvádzania na trh a v prípade potreby maximálne množstvá, na ktoré sa táto pomoc môže vzťahovať. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu vykonávať zálohové platby v prípade všetkých podporných činností v rámci programu POSEI na podporu miestnej výroby.

Odôvodnenie

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť účinnosť pomoci, ktorú poskytujú opatrenia zamerané na podporu miestnych výrobcov v najvzdialenejších regiónoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Členské štáty môžu príjemcom po schválení ich projektu vydať osvedčenie, ktoré im uľahčí postup získavania úveru na predbežné financovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zlepšiť povedomie o kvalitných poľnohospodárskych výrobkoch najvzdialenejších regiónov a podporiť spotrebu týchto výrobkov, v pôvodnom stave alebo spracovaných, Komisia ustanoví delegovaným aktom podmienky na výkon práva používať grafický symbol, ako aj podmienky jeho reprodukovania a používania.

3. S cieľom zlepšiť povedomie o kvalitných poľnohospodárskych výrobkoch najvzdialenejších regiónov a podporiť spotrebu týchto výrobkov, v pôvodnom stave alebo spracovaných, Komisia ustanoví delegovaným aktom podmienky na výkon práva používať grafický symbol, ako aj podmienky jeho reprodukovania a používania. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku Komisia príjme vykonávacím aktom podrobné podmienky týkajúce sa zavedenia grafického symbolu, ako aj minimálne charakteristiky kontrol a monitorovania, ktoré musia uplatňovať členské štáty.

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku Komisia príjme vykonávacím aktom podrobné podmienky týkajúce sa zavedenia grafického symbolu, ako aj minimálne charakteristiky kontrol a monitorovania, ktoré musia uplatňovať členské štáty. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez ohľadu na ods. 4 článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa maximálne ročné sumy oprávnené na pomoc Únie stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu môžu zvýšiť v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorských ostrovoch a opatrenia na ochranu krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej krajiny a zachovanie kamenných stien podopierajúcich terasy na Madeire až na dvojnásobok.

1. Bez ohľadu na ods. 4 článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa maximálne ročné sumy oprávnené na pomoc Únie stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu môžu zvýšiť v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorských ostrovoch a opatrenia na ochranu krajiny, biodiverzity a tradičných vlastností poľnohospodárskej krajiny a zachovanie kamenných stien v najvzdialenejších regiónoch až na dvojnásobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskych výrobkov najvzdialenejších regiónov na trhu a prispieť k udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov pri vyrovnávaní sa s následkami prírodných katastrof a s prírodnými rizikami je potrebné nabádať k tomu, aby sa každý z podsektorov poistil ako celok proti rizikám prírodných katastrof, aby družstvá, zoskupenia poľnohospodárov a všetky ostatné poľnohospodárske subjekty mali možnosť byť vyňaté zo zákazu prijímať štátnu pomoc na podporu prístupu k poľnohospodárskemu poisteniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Francúzsko a Portugalsko predložia Komisii programy boja proti organizmom škodlivým pre rastliny alebo rastlinné výrobky vo francúzskych zámorských departementoch a na Azorských ostrovoch a Madeire v uvedenom poradí. V týchto programoch sa spresňujú predovšetkým ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, opatrenia, ktoré sa majú prijať, ich dĺžka a náklady na ne. Programy predložené na základe tohto článku sa netýkajú ochrany banánov.

1. Členské štáty predložia Komisii programy boja proti organizmom škodlivým pre rastliny alebo rastlinné výrobky v najvzdialenejších regiónoch. V týchto programoch sa spresňujú predovšetkým ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, opatrenia, ktoré sa majú prijať, ich dĺžka a náklady na ne.

Odôvodnenie

Programy boja proti organizmom škodlivým pre rastlinné výrobky sa musia rozšíriť na všetky najvzdialenejšie regióny, pretože škodlivé organizmy sa čoraz viac šíria prevažne v dôsledku rozvoja obchodu a klimatických podmienok. Keďže je nedostatok výrobkov na ochranu rastlín, ktorými sa bojuje proti tomuto šíreniu, je oveľa nevyhnutnejšie ako kedykoľvek doteraz podporovať takéto opatrenia. Žiadne rastlinné výrobky by nemali byť vyňaté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom vykonávať tieto programy Komisia stanoví delegovaným aktom finančnú účasť Únie uvedenú v ods. 2, opatrenia oprávnené na financovanie Úniou, ako aj výšku pomoci.

3. S cieľom vykonávať tieto programy Komisia stanoví delegovanými aktmi finančnú účasť Únie uvedenú v ods. 2, opatrenia oprávnené na financovanie Úniou, ako aj výšku pomoci. Komisii sa udelí právomoc prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto účasť môže pokrývať až 60 % oprávnených výdavkov vo francúzskych zámorských departementoch a až 75 % oprávnených výdavkov na Azorských ostrovoch a na Madeire. Platby sa uskutočňujú na základe dokumentácie, ktorú dodajú francúzske a portugalské orgány. Ak je to potrebné, Komisia môže zorganizovať vyšetrovanie, ktoré v jej mene vykonajú odborníci tak, ako je to uvedené v článku 21 smernice Rady 2000/29/ES.

Táto účasť môže pokrývať až 75 % oprávnených výdavkov. Platby sa uskutočňujú na základe dokumentácie, ktorú dodajú členské štáty. Ak je to potrebné, Komisia môže zorganizovať vyšetrovanie, ktoré v jej mene vykonajú odborníci tak, ako je to uvedené v článku 21 smernice Rady 2000/29/ES.

Odôvodnenie

V posledných rokoch sa do najvzdialenejších regiónov dostáva čoraz väčší počet škodlivých organizmov. Mnohé z nich sa ťažko odstraňujú a majú vážne hospodárske následky pre výnosnosť producentov. Klimatické podmienky mnohých regiónov sú priaznivé voči rozmnožovaniu parazitov, ktorých množstvo výrazne vzrástlo v dôsledku intenzívneho nárastu obchodovania s tovarom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Opatrenia uvedené v článkoch 103v, 103w a 103y nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa neuplatňujú na Kanárske ostrovy.

3. Opatrenia uvedené v článkoch 85g, 85h, 85i, 85j, 85k, 85m, 103v, 103w a 103y nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa neuplatňujú na Kanárske ostrovy.

Odôvodnenie

Vinohradníctvo je poľnohospodárska činnosť, ktorá prispieva k ochrane vidieckeho priestoru ostrovov. Spravodajca chce do budúcnosti zaviesť pre Kanárske ostrovy výnimku z ustanovení, ktoré obmedzujú rozvoj tejto produkcie, a to so zreteľom na úbytok, ktorý zaznamenala v posledných rokoch. Na poloostrovné odvetvie by to prakticky nemalo vplyv, keďže len 14,7 % vín spotrebovaných na Kanárskych ostrovoch pochádza z miestnej produkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odchylne od článku 114 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci potrieb miestnej spotreby na Madeire a francúzskom zámorskom departemente Réunion povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka s pôvodom v Únii, pokiaľ toto opatrenie nebráni zberu a odbytu miestnej produkcie mlieka. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

4. Odchylne od článku 114 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci potrieb miestnej spotreby na Madeire a francúzskom zámorskom departemente Réunion povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka s pôvodom v Únii, pokiaľ toto opatrenie nebráni zberu a odbytu miestnej produkcie mlieka. Ak príslušný členský štát preukáže vhodnosť takéhoto opatrenia pre francúzske zámorské departementy Martinik a Guadeloupe, Komisia je v danom prípade oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 33 s cieľom rozšíriť uplatňovanie tohto opatrenia na uvedené departementy. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kým počet miestnych mladých samcov hovädzieho dobytka nedosiahne dostatočnú úroveň na zachovanie a rozvoj miestnej produkcie hovädzieho mäsa vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire, je možné dovážať bez uplatňovania dovozných ciel spoločného colného sadzobníka hovädzí dobytok s pôvodom v tretích krajinách určený na výkrm a spotrebu vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire. Komisia prijme vykonávacím aktom opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto pododseku a konkrétnejšie podmienky oslobodenia od dovozného cla na mladé samce hovädzieho dobytka vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire.

1. Kým počet miestnych mladých samcov hovädzieho dobytka nedosiahne dostatočnú úroveň na zachovanie a rozvoj miestnej produkcie hovädzieho mäsa vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire, je možné dovážať bez uplatňovania dovozných ciel spoločného colného sadzobníka hovädzí dobytok s pôvodom v tretích krajinách určený na výkrm a spotrebu vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire. Komisia prijme vykonávacím aktom opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto pododseku a konkrétnejšie podmienky oslobodenia od dovozného cla na mladé samce hovädzieho dobytka vo francúzskych zámorských departementoch a na Madeire. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aby sa zohľadnili miestne špecifiká odvetvia hovädzieho mäsa a súvisiace odvetvia, Komisia ustanovuje delegovaným aktom podmienky, ktorým podlieha oslobodenie od dovozných ciel.

Aby sa zohľadnili miestne špecifiká odvetvia hovädzieho mäsa a súvisiace odvetvia, Komisia ustanovuje delegovaným aktom podmienky, ktorým podlieha oslobodenie od dovozných ciel. Komisii sa udelí právomoc prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade uplatňovania článku 52 a ods. 1 článku 53 nariadenia (ES) č. 73/2009 môže Portugalsko znížiť vnútroštátny strop týkajúci sa práv na platby za ovčie a kozie mäso a na prémiu na kravu bez trhovej produkcie mlieka. V takom prípade sa presunie vykonávacím aktom Komisie zodpovedajúca suma zo stropov ustanovených podľa článku 52 a ods. 1 článku 53 nariadenia (ES) č. 73/2009 k finančným prostriedkom uvedeným v druhej zarážke ods. 2 článku 29 tohto nariadenia.

 

3. V prípade uplatňovania článku 52 a ods. 1 článku 53 nariadenia (ES) č. 73/2009 môže Portugalsko znížiť vnútroštátny strop týkajúci sa práv na platby za ovčie a kozie mäso a na prémiu na kravu bez trhovej produkcie mlieka. V takom prípade sa presunie vykonávacím aktom Komisie zodpovedajúca suma zo stropov ustanovených podľa článku 52 a ods. 1 článku 53 nariadenia (ES) č. 73/2009 k finančným prostriedkom uvedeným v druhej zarážke ods. 2 článku 29 tohto nariadenia. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Španielsku sa povoľuje udeľovať pomoc na výrobu tabaku na Kanárskych ostrovoch. Udelenie tejto pomoci nemôže viesť k diskriminácii medzi výrobcami na ostrovoch.

Španielsku sa povoľuje udeľovať pomoc na výrobu tabaku na Kanárskych ostrovoch na základe osobitného charakteru tejto výroby a nedostatočných možností diverzifikácie miestnej poľnohospodárskej výroby. Udelenie tejto pomoci nemôže viesť k diskriminácii medzi výrobcami na ostrovoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijme vykonávacím aktom opatrenia potrebné na uplatňovanie odseku 1 a konkrétnejšie podrobné podmienky oslobodenia od dovozných ciel na tabak na Kanárskych ostrovoch.

2. Komisia prijme vykonávacím aktom opatrenia potrebné na uplatňovanie odseku 1 a konkrétnejšie podrobné podmienky oslobodenia od dovozných ciel na tabak na Kanárskych ostrovoch. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Opatrenia ustanovené v tomto nariadení, okrem článku 21, predstavujú intervencie určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov v zmysle písm. b) ods. 1 článku 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

1. Opatrenia ustanovené v tomto nariadení, okrem článku 21, predstavujú intervencie určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov, ktorých cieľom je zabezpečiť priame platby v zmysle písm. b) a c) ods. 1 článku 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý finančný rok Únia financuje opatrenia ustanovené v kapitolách III a IV až do výšky ročnej sumy zodpovedajúcej:

2. Každý finančný rok Únia financuje opatrenia ustanovené v kapitolách III a IV až do výšky minimálnej ročnej sumy zodpovedajúcej:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

pre francúzske zámorské departementy: 278,41 milióna EUR,

pre francúzske zámorské departementy: 308,21 milióna EUR,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

pre Azorské ostrovy a Madeiru: 106,21 milióna EUR,

pre Azorské ostrovy a Madeiru: 117,61 milióna EUR,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– pre Kanárske ostrovy: 268,42 milióna EUR.

– pre Kanárske ostrovy : 297,12 milióna EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– pre francúzske zámorské departementy: 24,8 milióna EUR,

pre francúzske zámorské departementy: 26,9 milióna EUR,

Odôvodnenie

Cieľom zvýšenia stropu v rámci osobitného režimu zásobovania v prípade Francúzska je reagovať na očakávaný rast v odvetví chovu. Komisiou navrhované zvýšenie sa zdá byť nedostatočné vzhľadom na odhady Francúzska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia stanoví vykonávacím aktom jednotné podmienky, podľa ktorých môžu členské štáty zmeniť pridelenie prostriedkov vyčlenených každý rok na rôzne výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania.

Komisia stanoví vykonávacím aktom jednotné podmienky, podľa ktorých môžu členské štáty zmeniť pridelenie prostriedkov vyčlenených každý rok na rôzne výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zásobovania. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 34 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Komisia zabezpečí, aby rozdelenie objemu pomoci medzi najvzdialenejšie regióny jedného členského štátu nebolo neprimerané a neznevýhodnilo jeden alebo viacero z týchto regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Aby sa zaistilo rozumné a proporčné pridelenie prostriedkov na opatrenia na financovanie štúdií, ukážkových projektov, odbornej prípravy a opatrení technickej pomoci, Komisia ustanovuje delegovaným aktom maximálnu ročnú sumu, ktorú možno na tieto opatrenia prideliť.

4. Aby sa zaistilo rozumné a proporčné pridelenie prostriedkov na opatrenia na financovanie štúdií, ukážkových projektov, odbornej prípravy a opatrení technickej pomoci, Komisia ustanovuje delegovaným aktom maximálnu ročnú sumu, ktorú možno na tieto opatrenia prideliť. Komisii sa udelí právomoc prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Vzhľadom na negatívne dôsledky postupného poklesu ciel v nadväznosti na viacstranné Ženevské dohody a viacstranné dohody o voľnom obchode s andskými krajinami, krajinami Strednej Ameriky a ostatnými regiónmi pre európskych producentov banánov sa producentom banánov v najvzdialenejších regiónoch Únie poskytuje primeraná náhrada. Táto náhrada predstavuje približne 30 miliónov EUR ročne pre všetky krajiny Únie, ktoré sú producentmi banánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. V budúcnosti Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hodnotení vplyvu, ktorý by mala akákoľvek colná koncesia vzťahujúca sa na vývoz banánov do Únie na príjmy výrobcov. Spolu s touto správou sa v prípade potreby predloží legislatívny návrh na zmenu súm uvedených v odseku 2 s cieľom kompenzovať straty na príjmoch spôsobené výrobcom EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty nesmú podmieniť pomoc pri zásobovaní akýmkoľvek priamym alebo nepriamym zdanením alebo priamou alebo nepriamou daňovou príslušnosťou, keďže táto pomoc musí mať v plnej miere dosah na konečného používateľa, v súlade so zásadou uvedenou v článku 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 31 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oznámenia a správy

Oznámenia, správy a štúdie vplyvu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty predložia Komisii najneskôr do 31. júla každého roka správu o vykonávaní opatrení ustanovených v tomto nariadení počas predchádzajúceho roka.

2. Členské štáty predložia Komisii najneskôr do 30. septembra každého roka správu o vykonávaní opatrení stanovených v tomto nariadení počas predchádzajúceho roka.

Odôvodnenie

V praxi sa zistilo, že je potrebné stanoviť dlhšiu lehotu na predkladanie uvedenej správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 30. júna 2015 a potom každých päť rokov všeobecnú správu, v ktorej bude uvedený vplyv činností uskutočnených na základe tohto nariadenia, vrátane odvetvia banánov, v prípade potreby spolu s primeranými návrhmi.

3. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 30. júna 2015 a potom každých päť rokov všeobecnú správu, v ktorej bude uvedený vplyv činností uskutočnených na základe tohto nariadenia, vrátane odvetví banánov a mlieka, v prípade potreby spolu s primeranými návrhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia vypracúva vopred a v pravidelných intervaloch osobitné štúdie vplyvu s cieľom zistiť rozsah vplyvu dvojstranných a viacstranných obchodných rokovaní začatých s tretími krajinami alebo tretími obchodnými trhmi, ako aj závažných zmien dohodnutých v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky na poľnohospodárstvo najvzdialenejších regiónov. Pri vypracúvaní svojich správ Komisia uplatňuje kritériá stanovené OSN. V prípade potreby sa k týmto štúdiám alebo hodnoteniam priložia návrhy, ktorých cieľom je revízia finančných výkazov a opatrení pomoci zameraných na miestnu výrobu, zohľadňujúce zmeny vyplývajúce z obchodných rokovaní alebo významné zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o vplyve, ktorý by mala prípadná dohoda medzi EÚ a krajinami Mercosur na miestnu výrobu v zasiahnutých najvzdialenejších regiónoch. Táto správa bude spojená s legislatívnym návrhom umožňujúcim kompenzáciu, ktorá bude v každom prípade nahrádzať straty príjmov výrobcov z najvzdialenejších regiónov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Vzhľadom na predvídateľný významný vplyv na odvetvie mlieka najvzdialenejších regiónov, ktorý by malo zrušenie mliečnych kvót, Komisia predloží Parlamentu a Rade hodnotiacu správu o vplyve tohto zrušenia. Táto správa bude spojená s legislatívnym návrhom umožňujúcim kompenzáciu, ktorá bude v každom prípade nahrádzať straty príjmov výrobcov z najvzdialenejších regiónov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3d. Komisia začlení do analýz, štúdií a hodnotení, ktoré uskutočňuje, do obchodných dohôd a do spoločnej poľnohospodárskej politiky osobitnú kapitolu, pokiaľ ide o vec, ktorá je v osobitnom záujme najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 31a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 31a

 

Rozšírenie zoznamu najvzdialenejších regiónov

 

Akékoľvek rozšírenie zoznamu najvzdialenejších regiónov Európskej únie sprevádza zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov vyčlenených na programy POSEI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Delegované akty

Vykonávanie delegovania právomocí

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v tomto nariadení sa udeľuje Komisii na dobu neurčitú.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

Komisia musí oznámiť delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

2. Delegovanie právomoci uvedené v ods.1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, v článku 11 ods. 2, v článku 13 ods. 6, v článku 17 ods. 2, v článku 18 ods. 4, v článku 20 ods. 3, v článku 23 ods. 3, v článku 26 ods. 2 a v článku 29 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ...*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci zrušiť, o tom informuje druhého zákonodarcu a Komisiu najneskôr jeden mesiac pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by sa mali zrušiť, ako aj príslušné dôvody tohto zrušenia.

 

Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí spresnených v tomto rozhodnutí. Účinnosť nadobúda okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Účinnosť už platných delegovaných aktov ním nie je dotknutá. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

3. Európsky parlament alebo Rada môže vzniesť námietky proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, v článku 11 ods. 2, v článku 13 ods. 6, v článku 17 ods. 2, v článku 18 ods. 4, v článku 20 ods. 3, v článku 23 ods. 3, v článku 26 ods. 2 a v článku 29 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Ak do konca tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevznesú námietky voči delegovanému aktu, alebo ak pred týmto dátumom Európsky parlament aj Rada informujú Komisiu o svojom rozhodnutí námietky nevzniesť, delegovaný akt nadobudne účinnosť v deň stanovený v jeho ustanoveniach.

 

Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú proti delegovanému aktu námietky, tento akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky voči delegovanému aktu, uvedie dôvody tohto kroku.

 

 

 

 

3a. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

3b. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2, článku 13 ods. 6, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 4, článku 20 ods. 3, článku 23 ods. 3, článku 26 ods. 2 a článku 29 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

_______________

 

* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie akty - výbor

Postup výboru

[ Doplní sa po prijatí nariadenia o podrobných podmienkach kontroly uvedenom v ods. 2 článku 291 ZFEÚ, o ktorom práve prebieha diskusia medzi EP a Radou],

1. Komisii pomáha Riadiaci výbor pre priame platby zriadený podľa článku 144 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003*. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011**.

 

2. Ak sa odkazuje sa na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

_______________

 

* Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

 

** Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak nové nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2012, členské štáty nesmú predložiť nový program k 1. augustu 2012, ktorý by sa uplatňoval v roku 2013, lebo by to skomplikovalo proces rokovaní s útvarmi Komisie. Stabilita programov je výhodou pre všetky subjekty, lebo zaručuje právnu istotu a dobré plánovanie budúcich investícií.

(1)

Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 33.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Programy špecifických riešení v súvislosti s odľahlosťou a ostrovným charakterom (POSEI) boli zavedené v roku 1991 s cieľom podporovať francúzske zámorské departmenty (DOM) a o rok neskôr boli rozšírené na najvzdialenejšie oblasti Portugalska a Španielska. Toto opatrenie v súčasnosti využíva deväť regiónov: Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Saint-Barthélemy a Saint-Martin patriace k Francúzsku ; Azorské ostrovy a Madeira patriace k Portugalsku a Kanárske ostrovy patriace k Španielsku. Mal by k nim pribudnúť desiaty región, konkrétne francúzsky department Mayotte.

Tieto programy majú neodmysliteľný význam pre zachovanie a rozvoj poľnohospodárskej výroby a odvetvie spracovania v týchto regiónoch. Bez existencie programov POSEI by bola viditeľnosť odvetví, na ktoré sa vzťahujú, v súčasnosti ohrozená vzhľadom na hospodárske ťažkosti, s ktorými sa tieto regióny stretávajú a ktoré vyplývajú z ich geografickej polohy, ako aj veľmi obmedzených možností na diverzifikáciu svojich činností.

Program POSEI je založený na dvoch oddelených zložkách. Na jednej strane existuje osobitný režim zásobovania, ktorý je zameraný na zásobovanie týchto oblastí krmivom pre dobytok, na spracovateľský priemysel a priamu spotrebu. Pomoc poskytovaná v rámci tohto režimu je obmedzená stropom stanoveným pre jednotlivé krajiny, aby sa zabránilo akejkoľvek nekalej súťaži s výrobou na ostrovoch. Na druhej strane sa druhá zložka POSEI, ktorá je najdôslednejšia a čerpá približne 80 % celkovej sumy pomoci, týka opatrení na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby, ktoré majú kľúčový význam pre zachovanie a životaschopnosť týchto činností.

Právne predpisy týkajúce sa POSEI boli dva krát zmenené. Prvá revízia sa konala v roku 2001 a hlavná zmena, ktorá pri nej nastala, spočívala v zavedení nového spôsobu výpočtu pomoci v rámci osobitného režimu zásobovania, pri ktorom sa prestala zohľadňovať výška náhrad Únie (pomoci na podporu vývozu) a ako referencia sa začali uplatňovať dodatočné náklady vyplývajúce zo vzdialenosti, izolácie a malej rozlohy najvzdialenejších regiónov. Touto reformou sa zaviedli aj predbežné odhady zásobovania.

Druhá reforma POSEI, ktorá mala doteraz najväčší dosah, sa uskutočnila v roku 2006 a znamenala obrat o 180° vo vývoji programov, za ktorých vypracúvanie sa stali plne zodpovedné regionálne orgány. Následne sa niekoľkokrát zmenilo a doplnilo nariadenie (ES) č. 247/2006, pričom jeho cieľom bolo začleniť predovšetkým zmeny súvisiace s poslednou reformou režimu pomoci pre odvetvie banánov, ktoré sa stalo súčasťou POSEI, ako aj zmeny týkajúce sa reformy cukrovarníckeho priemyslu. V nadväznosti na preskúmanie stavu reformy SPP sa ostatne rozpočtové prostriedky týkajúce sa priamej pomoci presunuli na POSEI, čo v prípade najvzdialenejších regiónov v súčasnosti zodpovedá prvému pilieru SPP.

Zhrnutie návrhu Komisie

Návrhom Komisie sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 247/2006 o pomoci najvzdialenejším regiónom predovšetkým v záujme prepracovania rôznych revízií právnych predpisov, ktoré sa uskutočnili v posledných rokoch. Cieľom tohto návrhu je prispôsobiť nariadenie novým ustanoveniam týkajúcim sa delegovaných aktov a vykonávacích aktov ustanovených Lisabonskou zmluvou.

Zámerom návrhu je okrem iného zjednodušiť a sprehľadniť znenie nariadenia, ktoré pokrýva všetky osobitné poľnohospodárske opatrenia na podporu deviatich najvzdialenejších regiónov Európskej únie. Aj Komisia využila toto zjednodušenie a zaviedla niektoré legislatívne zmeny vzhľadom na problémy zistené v posledných rokoch pri vykonávaní režimu.

Navrhujú sa tieto hlavné zmeny:

–  zvýšiť pre Francúzsko a Portugalsko stropy stanovené v rámci osobitného režimu zásobovania o 20 %,

–  podmieniť osobitný režim zásobovania tým, že nebudú existovať žiadne prekážky brániace rozvoju miestnej výroby,

spresniť priebeh postupu predkladania programov a ich zmien na účely schválenia Komisiou s cieľom podporiť flexibilitu a lepšie ich prispôsobiť reálnym potrebám,

– taktiež umožniť francúzskym zámorským departmentom vyvážať spracované výrobky z výrobkov, ktorým bola poskytnutá pomoc na základe osobitného režimu, bez vrátenia výhody,

–  začleniť do programov zoznam opatrení priamej pomoci s cieľom zaistiť riadne rozpočtové hospodárenie.

– Komisia považuje rovnako za užitočné uvádzať spôsob stanovenia výšky pomoci pre opatrenia v prospech miestnych poľnohospodárskych výrobkov, čo sa pôvodne v základnom akte neuvádzalo.

Stanovisko spravodajcu

Autori hodnotiacej správy o režime POSEI vypracovanej na žiadosť Komisie uznávajú, že rentabilita poľnohospodárskej výroby a priemyslu najvzdialenejších regiónov závisí od tohto režimu. V súčasnom období krízy, počas ktorej je miera nezamestnanosti týchto regiónov často vyššia ako celoštátny priemer, je potrebné tento režim nielen zachovať, ale aj čo najviac posilniť.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že odkaz na právny základ zmluvy týkajúci sa najvzdialenejších regiónov bol z návrhu vypustený, a navrhuje preto jeho opätovné začlenenie. Článok 349 zmluvy je jediný článok týkajúci sa týchto regiónov a zaručuje im zachovanie osobitného prístupu, ktorý by mohol byť spochybnený, ak by tento právny odkaz neexistoval.

Komisia a Dvor audítorov vo svojej správe o fungovaní režimu POSEI za rok 2010 zdôrazňujú užitočnosť tohto režimu pre vyriešenie problémov, s ktorými sa tieto regióny stretávajú.

Finančné dotácie vyčlenené na tieto programy (spolu 653 miliónov eur pre všetkých deväť regiónov) sú zjavne nedostatočné, o čom svedčí aj skutočnosť, že poľnohospodárstvo sa nachádza vo fáze regresie a na národnej úrovni boli prijaté určité rozhodnutia s cieľom poskytnúť režimu POSEI väčšiu podporu prostredníctvom štátnej pomoci. Štrukturálne problémy a narastajúci tlak v dôsledku konkurencie, ktorú predstavuje vývoz z tretích krajín, sa tiež podieľajú na negatívnom vývoji v mnohých odvetviach.

Odvetvie banánov, ktoré má veľmi veľký podiel na celkovej poľnohospodárskej výrobe najvzdialenejších regiónov, najmä na Kanárskych ostrovoch (25 % celkovej výroby tohto regiónu), bude musieť čeliť colným koncesiám, ktoré Únia zaviedla pre vývoz banánov z krajín Latinskej Ameriky. Význam tohto odvetvia, ktoré je – spolu s odvetvím paradajok a cukru – jedným z mála odvetví zabezpečujúcich vývoz na tieto ostrovy, by mohol bez problémov odôvodniť revíziu finančných dotácií POSEI s cieľom kompenzovať straty, ktoré by mohli tieto koncesie spôsobiť výrobcom na ostrovoch. Avšak aj iné odvetvia, napríklad odvetvie paradajok, cukru a rumu, musia čeliť silnému vonkajšiemu tlaku, ktorého následky by mala Komisia poriadne vyhodnotiť. Osobitosti jednotlivých regiónov zvyšujú zraniteľnosť ich výroby vzhľadom na zvýšený dovoz z tretích krajín, pretože k nákladom spojeným so vzdialenosťou a izoláciou treba pripočítať aj náklady vyplývajúce z prísnych štandardov, ktoré platia pre oblasť potravinovej bezpečnosti a rešpektovanie životného prostredia.

Veľmi malý počet alternatív k plodinám a ich produkcii na ostrovoch je tiež závažným argumentom v prospech prijatia čo najvhodnejších opatrení, aby sa zabránilo zníženiu rentability činnosti poľnohospodárov a chovateľov aj s ohľadom na úsilie, ktoré vyvinuli v posledných rokoch v snahe poskytovať výrobky vysokej kvality.

Spravodajca zastáva názor, že príslušné orgány musia mať pri správe programov aj naďalej k dispozícii široký manévrovací priestor, pretože opatrenia možno účinnejšie prispôsobovať reálnym potrebám práve na regionálnej úrovni. Je potrebné zaručiť takúto flexibilitu a posilniť konzultácie s dotknutými odvetviami.

Pokiaľ ide o dve hlavné zložky programov POSEI (osobitný režim zásobovania a podpora miestnej poľnohospodárskej výroby), spravodajca sa domnieva, že nesmú byť predmetom podstatných zmien. Naliehavo však žiada, aby členské štáty zlepšili v rámci možnosti plánovanie opatrení na podporu miestnej výroby s cieľom zvýšiť účinnosť pomoci poskytovanej rôznym odvetviam. Štáty by v zásade mali venovať osobitnú pozornosť prípadným negatívnym dôsledkom pre miestnu výrobu, ktoré by mohli vyplynúť z neprimeraného uplatňovania osobitného režimu zásobovania.

Pestovanie plodín najvzdialenejších regiónov v posledných rokoch pocítilo dôsledky masívneho výskytu škodlivých organizmov, spôsobeného zvýšením obchodovania. Výrobcovia musia čeliť množeniu parazitov, čo je dôvodom na posilnenie programov ochrany rastlín, ako aj ich uplatňovania na Kanárskych ostrovoch a v odvetví banánov, pričom treba brať do úvahy potrebu posilnenia udržateľných postupov.

Podľa spravodajcu by ďalej bolo potrebné, aby Únia sprísnila hraničné kontroly dovozu z tretích krajín, ktorých produkcia by mala spĺňať také isté požiadavky vo veterinárnej oblasti a v oblasti ochrany rastlín, aké sa kladú na poľnohospodárov a chovateľov najvzdialenejších regiónov, s cieľom zabrániť nekalej hospodárskej súťaži voči miestnej výrobe.


STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Vážený pán Paolo De Castro

predseda

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie [KOM(2010)0498]

Vážený pán predseda,

listom z 8. júna 2011 ste podľa článku 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci, aby posúdil doplnenie právneho základu do uvedeného návrhu nariadenia.

Právne základy, ktoré navrhla Komisia, sú prvý pododsek článku 42 a článok 43 ods. 2 ZFEÚ, ktoré spadajú pod hlavu III na tému Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo tretej časti ZFEÚ s názvom Vnútorné politiky a činnosti Únie.

Navrhovaný právny základ, ktorý sa má doplniť, je článok 349 ZFEÚ v siedmej časti ZFEÚ na tému Všeobecné a záverečné ustanovenia, ktorý ustanovuje postup na prijatie osobitných opatrení zameraných najmä na stanovenie podmienok uplatňovania zmlúv v prípade najvzdialenejších regiónov Únie.

I – Kontext

Komisia týmto návrhom začala postup prepracovania nariadenia (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie(1) v záujme jednoznačnosti a s cieľom uviesť ho do súladu s Lisabonskou zmluvou, najmä pokiaľ ide o delegované a vykonávacie akty podľa článkov 290 a 291 ZFEÚ.

Právnymi základmi nariadenia (ES) č. 247/2006 boli články 36, 37 a 299 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré zodpovedajú článkom 42, 43 a 349 ZFEÚ v uvedenom poradí.

Nariadenie (ES) č. 247/2006 sprevádza nariadenie Komisie(2) prijaté na základe článku 25 základného aktu a obsahujúce podrobné pravidlá jeho uplatňovania, ktoré bolo zmenené a doplnené trikrát, naposledy v roku 2009.

Vo svojich stanoviskách k návrhu Výbor pre regionálny rozvoj a Európsky hospodársky a sociálny výbor odporučili, aby bol do právneho základu doplnený článok 349 ZFEÚ.

II – Príslušné články ZFEÚ

V návrhu Komisie sa ako právne základy uvádzajú tieto články (doplnené zvýraznenie označuje operatívne ustanovenia):

Článok 39

1. Cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky je:                           

a) zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využívania výrobných faktorov, najmä pracovnej sily;

b) zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä zvýšením individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve;

c) stabilizovať trhy;

d) zabezpečiť riadne zásobovanie;

e) zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny.

2. Pri vypracovávaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitných metód na jej uplatňovanie treba prihliadať:

a) na osobitnú povahu poľnohospodárskej činnosti vyplývajúcu zo sociálnej štruktúry poľnohospodárstva a zo štrukturálnych a prírodných rozdielov medzi rôznymi poľnohospodárskymi oblasťami;

b) na nevyhnutnosť postupného vykonávania príslušných zmien;

c) na skutočnosť, že poľnohospodárstvo predstavuje v členských štátoch odvetvie úzko späté s celým hospodárstvom.

Článok 40

1. Na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 sa zavedie spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov.

V závislosti od daných výrobkov sa táto organizácia uskutoční niektorou z nasledujúcich foriem:

a) spoločnými pravidlami hospodárskej súťaže;

b) povinnou koordináciou vnútroštátnych trhových systémov;

c) európskou organizáciou trhu.

2. Spoločná organizácia trhu podľa odseku 1 môže zahŕňať všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39, najmä reguláciu cien, pomoc výrobe a odbytu rôznych výrobkov, skladovanie a preklenovacie opatrenia a spoločné mechanizmy na stabilizáciu dovozu alebo vývozu.

Spoločná organizácia sa obmedzí na dosiahnutie cieľov vymedzených v článku 39 bez akejkoľvek diskriminácie medzi výrobcami alebo spotrebiteľmi v rámci Únie.

Spoločná cenová politika vychádza zo spoločných kritérií a jednotných metód výpočtu.

Článok 42

Ustanovenia kapitoly o pravidlách hospodárskej súťaže sa vzťahujú na výrobu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami len v rozsahu, aký určia Európsky parlament a Rada podľa článku 43 ods. 2 a v súlade so stanoveným postupom a so zreteľom na ciele uvedené v článku 39.

Na návrh Komisie môže Rada schváliť poskytovanie pomoci:

a) na ochranu podnikov znevýhodnených štrukturálnymi alebo prírodnými podmienkami;

b) v rámci programov hospodárskeho rozvoja.

Článok 43

1. Komisia predloží návrhy na vypracovanie a vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, vrátane nahradenia vnútroštátnych organizácií trhu jednou z foriem spoločnej organizácie trhu uvedených v článku 40 ods. 1, ako aj na uskutočnenie opatrení presne vymedzených v tejto hlave.

Tieto návrhy zohľadnia vzájomnú závislosť poľnohospodárskych otázok uvedených v tejto hlave.

2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú v článku 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

3. Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení a určovania a prideľovania rybolovných možností.

4. Vnútroštátne trhové organizácie sa môžu za podmienok stanovených v odseku 2 nahradiť spoločnou organizáciou stanovenou v článku 40 ods. 1, ak:

a) spoločná organizácia poskytuje členským štátom, ktoré sú proti tomuto opatreniu a ktoré majú vlastnú organizáciu danej výroby, rovnaké záruky zamestnanosti a životnej úrovne príslušných výrobcov, a to s prihliadnutím na možnosti prispôsobenia a potrebné špecializácie;

b) spoločná organizácia trhu zabezpečí obchodu v rámci Únie podmienky podobné tým, ktoré existujú na vnútroštátnom trhu.

5. Ak vznikne spoločná organizácia určitých surovín po zavedení spoločnej organizácie trhu pre zodpovedajúce spracované výrobky, môžu sa suroviny použité pri spracovaní výrobkov určených na vývoz do tretích krajín doviezť z krajiny, ktorá nie je členom Únie.

Navrhujeme, aby bol do právneho základu doplnený tento článok:

Článok 349

Vzhľadom na hospodársku a sociálnu štruktúru Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, Réunionu, Svätého Bartolomeja, Svätého Martina, Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov, ktorá je ovplyvnená ich odľahlosťou, ostrovnou polohou, malou rozlohou, obťažnými topografickými a klimatickými podmienkami, hospodárskou závislosťou na malom množstve výrobkov, čo spolu negatívne pôsobí na rozvoj týchto území, Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijme osobitné opatrenia na stanovenie podmienok na uplatnenie zmlúv a spoločných politík na uvedených územiach. Ak Rada prijíma príslušné osobitné opatrenia v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, tiež sa uznáša na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom.

Opatrenia uvedené v prvom odseku sa vzťahujú najmä na colnú a obchodnú politiku, daňovú politiku, voľné zóny, poľnohospodársku a politiku rybného hospodárstva, na podmienky zásobovania surovinami a základným spotrebným tovarom, štátnu pomoc a podmienky prístupu k štrukturálnym fondom a horizontálnym programom Únie.

Rada prijme opatrenia uvedené v prvom odseku s prihliadnutím na osobitné charakteristiky a obmedzenia týchto veľmi vzdialených regiónov bez toho, aby narušila integritu a súdržnosť právneho poriadku Únie, vrátane vnútorného trhu a spoločných politík.

III - Navrhované právne základy

Prvý pododsek článku 42 ZFEÚ stanovuje, že Parlament a Rada majú v rámci článku 43 ods. 2 ZFEÚ určiť, do akej miery sa pravidlá hospodárskej súťaže vzťahujú na výrobu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. Majú pritom povinnosť zohľadniť ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky uvedené v článku 39.

Článok 43 ods. 2 ZFEÚ ustanovuje všeobecný právny základ pre spoločnú poľnohospodársku politiku, podľa ktorého Parlament a Rada majú zriadiť spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ako je uvedené v článku 40 ZFEÚ, a to prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

Článok 349 ZFEÚ stanovuje právny základ týkajúci sa podmienok uplatňovania zmlúv v najvzdialenejších regiónoch vrátane spoločných politík, prostredníctvom ktorého Rada na návrh Komisie a po konzultácii s Parlamentom prijíma osobitné opatrenia pre tieto regióny. Podľa tohto článku prijíma opatrenia len Rada, pričom s Európskym parlamentom sa len konzultuje. Treba však poznamenať, že na základe článku 16 ods. 3 ZEÚ sa Rada uznáša kvalifikovanou väčšinou, pokiaľ v článku 349 ZFEÚ nie je uvedené inak.

IV – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah aktu.(3) Výber nesprávneho právneho základu preto môže byť dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

Pokiaľ ide o opatrenie, ktoré naraz sleduje viacero cieľov alebo ktoré má viac zložiek, bez toho, aby jeden cieľ alebo zložka boli doplňujúcimi oproti ostatným, Súdny dvor rozhodol, keď sa takto majú uplatniť rôzne právne základy Zmluvy ES, že takéto opatrenie sa musí zakladať výnimočne na rôznych príslušných právnych základoch(4).

V. Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

V dôvodovej správe k návrhu Komisia uvádza, že jeho hlavným cieľom je zosúladiť nariadenie (ES) č. 247/2006 so ZFEÚ.

Čo sa týka delegovaných aktov, podľa tohto návrhu si zákonodarca vyhradzuje právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa podstatných prvkov osobitného režimu pre niektoré poľnohospodárske výrobky najvzdialenejších regiónov, aby sa odstránili ťažkosti spôsobené odľahlosťou (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter, POSEI). Všeobecné smerovanie tohto režimu a hlavné zásady, ktoré ho podporujú, ustanovuje zákonodarca. V súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zákonodarca zveruje Komisii úlohu doplniť alebo zmeniť niektoré nepodstatné prvky. Delegovaným aktom Komisie sa tak môžu ustanoviť doplňujúce prvky potrebné na dobré fungovanie režimu vymedzeného zákonodarcom. Podľa návrhu Komisia preto môže prijať formou delegovaného aktu podmienky a opatrenia v rámci programov POSEI.

V súlade s článkom 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú členské štáty poverené vykonávaním režimu vymedzeného zákonodarcom. Podľa Komisie sa však zdá, že je potrebné zabezpečiť jednotné vykonávanie programov POSEI vo všetkých členských štátoch, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže alebo diskriminácii medzi hospodárskymi subjektmi. Podľa návrhu zákonodarca teda udeľuje Komisii právomoc vykonávať v súlade s článkom 291 ods. 2 zmluvy určité aspekty programov.

Prvých päť odôvodnení návrhu znie takto (zvýraznenie doplnené):

(1) Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva na nápravu ťažkostí spôsobených výnimočnou situáciou najvzdialenejších regiónov Únie uvedené v článku 349 zmluvy sa ustanovili nariadením Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie. Tieto opatrenia sa uskutočňujú pre každý región prostredníctvom podporných programov, ktoré predstavujú hlavný nástroj na zásobovanie týchto regiónov poľnohospodárskymi výrobkami. Pri príležitosti nových zmien a doplnení, ktoré sa javia ako potrebné, a v dôsledku vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti by sa nariadenie (ES) č. 247/2006 malo zrušiť a nahradiť novým znením.

(2) Mali by sa spresniť základné ciele, k realizácii ktorých režim v prospech najvzdialenejších regiónov Únie prispieva.

(3) Mal by sa spresniť obsah Programov špecifických riešení v súvislosti s odľahlosťou a ostrovným charakterom (ďalej len „programy POSEI“), ktoré musia na základe zásady subsidiarity stanoviť príslušné členské štáty na najvhodnejšej zemepisnej úrovni a ktoré musia členské štáty predložiť Komisii na schválenie.

(4) V záujme lepšej realizácie cieľov režimu v prospech najvzdialenejších regiónov Únie musia programy POSEI zahŕňať opatrenia, ktorými sa zaručuje zásobovanie poľnohospodárskymi výrobkami, ako aj zachovanie a rozvoj miestnej poľnohospodárskej výroby. Mala by sa zosúladiť úroveň programovania príslušných regiónov a systematizovať partnerský prístup medzi Komisiou a členskými štátmi.

(5) V súlade so zásadou subsidiarity a v duchu flexibility, ktoré sú základom prístupu programovania prijatého pre režim v prospech najvzdialenejších regiónov, môžu orgány určené členským štátom navrhnúť zmeny programu, aby ho prispôsobili realite najvzdialenejších regiónov. V tom istom duchu sa postup zmeny programov musí prispôsobiť úrovni relevantnosti každého typu zmeny.

Článok 2 návrhu, ktorý má nadpis Ciele, stanovuje, že cieľom aktu je splniť tieto dva ciele (zvýraznenie doplnené):

a) [zaručiť] zásobovanie najvzdialenejších regiónov výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu alebo spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy tým, že znižujú dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou;

b)        [zachovať a rozvíjať] poľnohospodársku činnosť v najvzdialenejších regiónoch, vrátane výroby, spracovania a uvádzania miestnych výrobkov na trh.

Okrem toho, že v návrhu sú začlenené ustanovenia o delegovaných a vykonávacích aktoch, jeho súčasťou sú aj určité menej zásadné aktualizujúce zmeny a doplnenia, ktorými sa majú zohľadniť zmeny v právnych predpisoch Únie a vykonávanie nariadenia z roku 2006 v praxi.

Návrh správy Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka obsahuje 74 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k zneniu, ktoré navrhla Komisia, pričom cieľom prvého z nich je zaviesť článok 349 ZFEÚ ako dodatočný právny základ. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 ďalej stanovuje, že je potrebné zohľadniť tento článok s cieľom uznať využitie “osobitného rámca pre najvzdialenejšie regióny s cieľom umožniť ich rozvoj a ich spravodlivé začlenenie do Únie prostredníctvom vytvorenia osobitných programov a nástrojov primeraných k ich situácii”. Zvyšné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v návrhu správy sa týkajú predovšetkým technických ustanovení o delegovaných a vykonávacích aktoch.

VI – Stanovenie vhodného právneho základu

Vzhľadom na to, že nariadenie (ES) č. 247/2006, ktoré má byť týmto návrhom prepracované, bolo založené z časti na článku Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorý bol predchodcom článku 349 ZFEÚ, a že cieľ a obsah návrhu sa priamo týkajú rozsahu a obsahu osobitných opatrení určených pre najvzdialenejšie regióny, ako aj ich vykonávania, musí byť článok 349 ZFEÚ jednoznačne zahrnutý do právneho základu.

Hoci v článku 349 ZFEÚ nie je na rozdiel od článku 43 ods. 2 ZFEÚ ustanovené uplatňovanie riadneho legislatívneho postupu, uvádza sa v ňom, že Rada má konať na základe kvalifikovanej väčšiny. Tieto články preto nie sú z procesného hľadiska nezlučiteľné.

VII – Záver a odporúčanie

Z uvedenej analýzy vyplýva, že k prvému pododseku článku 42 a článku 43 ods. 2 ZFEÚ je nutné doplniť článok 349 ZFEÚ, ktoré majú tvoriť právny základ navrhovaného nariadenia.

Na svojej schôdzi, ktorá sa konala 11. júla 2011, Výbor pre právne veci prijal jednomyseľne toto odporúčanie (21 hlasov bolo za a nikto sa nezdržal hlasovania(5)): návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie [KOM(2010)0498] sa musí zakladať na prvom pododseku článku 42, na druhom odseku článku 43 a na článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

S úctou,

Klaus-Heiner LEHNE

(1)

Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 793/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2006, s. 1).

(3)

Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie), [1987], Zb. s. 1439, bod 5; vec C-440/05, Komisia /Rada, [2007], Zb. s. I-9097; vec C-411/06 Komisia proti Parlamentu a Rade (8. septembra 2009) (Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2006, s. 8).

(4)

Vec C-155/07 Parlament/Rada [2008] Zb. s. I-8103, bod 36.

(5)

Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Luigi Berlinguer (podpredseda), Raffaele Baldassarre (podpredseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (29.6.2011)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

(KOM(2010)0498 – C7–0284/2010 – 2010/0256(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marielle De Sarnez

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Účelom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie z 24. septembra 2010 je prepracovať režim POSEI (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter) upravený nariadením (ES) č. 247/006 s cieľom zohľadniť nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy. Nariadenie umožňuje voľný obchod so spracovanými výrobkami, ktoré sú predmetom osobitného režimu zásobovania medzi najvzdialenejšími regiónmi, a zvyšuje maximálny ročný strop osobitného režimu zásobovania v prípade Francúzska a Portugalska.

· Historický kontext

Od roku 1990 boli najmä v oblasti poľnohospodárskej politiky prijaté osobitné opatrenia v prospech deviatich najvzdialenejších regiónov (Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy) s cieľom zohľadniť ich osobitý charakter: odľahlosť, ostrovnú polohu, malú rozlohu, reliéf, podnebie a závislosť od malého množstva výrobkov. Vzhľadom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) z roku 2003 a stratégiu pre najvzdialenejšie regióny, ktorú vypracovala Európska komisia v roku 2004, prešiel tento režim v rokoch 2001 a 2006 úpravou.

· Výsledky dosiahnuté v rámci programu POSEI

Program POSEI umožnil diverzifikáciu rastlinnej výroby, obnovu odvetvia banánov po cyklóne Dean a zlepšenie situácie jednotlivých odvetví.

„Opatrenia osobitného režimu zásobovania“ znamenali možnosť ochrany štruktúr miestnej výroby a vytvorenia ďalších pracovných miest.

Opatrenia na podporu výroby umožnili obmedziť pokles poľnohospodárskych činností, najmä činností v oblasti produkcie banánov a cukru.

· Postačuje program POSEI na ochranu najvzdialenejších regiónov?

Ženevská dohoda a dohody uzatvorené s andskými krajinami a krajinami Strednej Ameriky predstavujú riziko pre rovnováhu najvzdialenejších regiónov.

Tieto dohody boli vyjednané s krajinami, ktorých výrobné náklady sú podstatne nižšie v porovnaní s nákladmi v najvzdialenejších regiónoch, a to najmä preto, že ich normy v oblasti zdravia rastlín nie sú rovnaké ako normy požadované v rámci európskych právnych predpisov. Hrozí, že poľnohospodárske výrobky z týchto krajín hromadne zaplavia európsky trh, ktorý bol až doteraz hlavným odbytiskom pre zámorské poľnohospodárske výrobky, čo negatívne ovplyvní odvetvia banánov, cukru a rumu.

· Návrhy spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko:

1. návrh: Doplniť článok 349 ZFEÚ: nové znenie je založené výlučne na článkoch 42 a 43 ZFEÚ, ktoré sa týkajú SPP. Článok 349 ZFEÚ však umožňuje prijímanie osobitných opatrení pre najvzdialenejšie regióny so zreteľom na ich špecifický charakter, najmä v oblasti poľnohospodárstva.

2. návrh: Vo väčšej miere zapojiť miestne orgány, aby bol program lepšie prispôsobený skutočným požiadavkám najvzdialenejších regiónov – článok 6 ods. 2: článok 31 a článok 10. Program musí lepšie zohľadňovať skutočné očakávania vyjadrené miestnymi orgánmi, pričom na tento účel treba poskytnúť viac času, ktorý sa využije na lepšie zapojenie týchto orgánov a vytvorenie podmienok na početnejšie a rozsiahlejšie výmeny o efektívnosti programu.

3. návrh: Podporovať regionálne výmeny prostredníctvom možnosti poskytnúť pomoc v oblasti prepravy ako doplnok k osobitnému režimu zásobovania – článok 9

Odosielanie spracovaných výrobkov na báze surovín, ktoré využili výhody osobitného režimu zásobovania, medzi francúzskymi zámorskými departementmi je možné. Ak však chceme podporovať regionálne výmeny a umožniť rozvoj nových odvetví v najvzdialenejších regiónoch, je potrebné stanoviť náhradu nákladov spojených s prepravou uvedených výrobkov. Otvorí sa tým možnosť nezanedbateľného regionálneho rozvoja.

4. návrh: Objasniť znenie článku 18, v ktorom sa navrhujú nové ustanovenia týkajúce sa povinného obsahu programov POSEI, ktoré sa členia na opatrenia (každé opatrenie sa môže členiť ďalej na činnosti). Finančné príspevky sú bližšie uvedené vo finančnom modeli.

5. návrh: Začleniť odvetvie banánov do programov boja proti organizmom škodlivým pre rastliny – článok 23 ods. 1.

6. návrh: Zvýšiť strop navrhovaný pre osobitný režim zásobovania v rámci programu POSEI France, určený na vývoz surovín na výrobu krmív pre dobytok – článok 29. Toto zvýšenie umožní zohľadniť odhadovaný rast odvetvia chovu dobytka vo francúzskych zámorských departementoch a prebiehajúci rozvoj odvetví živočíšnej výroby, a to s ohľadom na vývoj dodatočných nákladov a zdrojov zásobovania.

7. návrh: Žiadať Európsku komisiu o systematické hodnotenie účinkov obchodných dohôd (články 29 a 31) na najvzdialenejšie regióny na základe predbežných štúdií vplyvu a možnosti primeraných náhrad pre najvzdialenejšie regióny, najmä v odvetví banánov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 42 prvý pododsek a jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 42 prvý pododsek, jej článok 43 ods. 2 a jej článok 349,

Odôvodnenie

V súčasnosti má program POSEI dvojitý právny základ: obidva články v ZFEÚ týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) (bývalé články 36 a 37) a článok o najvzdialenejších regiónoch (bývalý článok 299 ods. 2). V návrhu na prepracovanie nariadenia sa však právny základ obmedzuje na nové články o SPP (článok 42 ods. 1 a článok 43 ods. 2) a zabúda sa na nový článok 349 týkajúci sa najvzdialenejších regiónov. Jediný odkaz na články o SPP nepostačuje na prijatie osobitných opatrení pre najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Na to, aby neboli ohrozené ciele podporované programom POSEI, Komisia vypracúva predbežné štúdie vplyvu možných dôsledkov podľa kritérií vymedzených OSN zakaždým, keď sa rokuje o medzinárodných obchodných dohodách a keď môžu byť odvetvia podporované v rámci programu POSEI ohrozené. Následne Komisia postúpi tieto predbežné štúdie vplyvu Európskemu parlamentu, Rade a zvoleným miestnym alebo regionálnym orgánom najvzdialenejších regiónov pred tým, než sa uzavrú príslušné medzinárodné dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. Podpora tradičných odvetví je o to nevyhnutnejšia, že umožňuje zachovať kvalitu výrobkov a ich konkurencieschopnosť na trhu Únie v konkurencii tretích krajín a že nedávno boli s krajinami Latinskej Ameriky a v rámci WTO podpísané nové obchodné dohody, ktoré týmto odvetviam spôsobujú ťažkosti. Komisia a členské štáty by však mali zabezpečiť, aby podpora tzv. tradičných odvetví neohrozovala rozvoj ostatných odvetví v rámci živočíšnej a rastlinnej diverzifikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

36a. Bez toho, aby bola dotknutá osobitná podpora pre najvzdialenejšie regióny schválená v rámci súčasného nariadenia, by mala Komisia zabezpečiť lepšie prepojenie medzi spoločnými politikami Únie a ostatnými odvetvovými politikami. Toto zosúladenie politík by mohlo mať napríklad podobu hodnotení vplyvu.

Odôvodnenie

Odvetvové politiky (regionálna politika, politika v oblasti vývoja a výskumu) sa musia vykonávať v súlade s opatreniami v rámci programu POSEI, obchodnou politikou, poľnohospodárskou politikou a politikou v oblasti rybného hospodárstva. Preto ak sa očakáva, že obchodné dohody budú mať negatívny vplyv na najvzdialenejšie regióny, musia byť predmetom osobitných štúdií vplyvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

36b. Keďže posledné nariadenie o programe podpory POSEI, a to nariadenie (ES) č. 247/2006, bolo prijaté v kontexte ciel schválených vo WTO za prístup na európsky trh vo výške 176 EUR/t, clá uvedené v dohodách WTO o obchode s banánmi a iné zľavy priznané v rámci dohôd o obchode s andskými krajinami a krajinami Strednej Ameriky neboli zohľadnené v rozpočte POSEI. Je teda vhodné včas vykonať novú aktualizovanú, komplexnú a externú štúdiu vplyvu, a ak táto štúdia poukáže na negatívne vplyvy na výrobcov banánov v Európskej únii, bude vhodné zmeniť výšku finančných prostriedkov dostupných v rámci programu POSEI, a to tak, že sa zavedie kompenzácia a prijmú sa vhodné opatrenia s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov banánov v najvzdialenejších regiónoch Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Musí sa zabezpečiť súlad opatrení prijatých v rámci programov POSEI s opatreniami vykonávanými v rámci iných nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä spoločných organizácií trhov, rozvoja vidieka, kvality výrobkov, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia.

2. Musí sa zabezpečiť súlad opatrení prijatých v rámci programov POSEI s opatreniami vykonávanými v rámci iných nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä spoločných organizácií trhov, rozvoja vidieka, kvality výrobkov, dobrých životných podmienok zvierat, ochrany životného prostredia a obchodnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V závislosti od ročného hodnotenia vykonávania opatrení začlenených do programov POSEI môžu členské štáty predložiť Komisii návrhy na ich zmeny v rámci finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3, aby tieto programy lepšie prispôsobili požiadavkám najvzdialenejších regiónov a navrhovanej stratégii. Komisia prijíma vykonávacím aktom jednotné podmienky na predkladanie návrhov na zmeny programov.

2. V závislosti od ročného hodnotenia vykonávania opatrení začlenených do programov POSEI môžu členské štáty každoročne najneskôr do 30. septembra predložiť Komisii návrhy na ich zmenu na nasledujúci rok v rámci finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3, aby tieto programy lepšie prispôsobili požiadavkám najvzdialenejších regiónov a navrhovanej stratégii. Komisia prijíma vykonávacím aktom jednotné podmienky na predkladanie návrhov na zmenu programov.

Odôvodnenie

Ide o to, aby sa posunul konečný termín na podávanie žiadostí na zmenu z 30. júna na 30. septembra: vykonávanie ročných programov sa končí 30. júna nasledujúceho roku. To by umožnilo zapojiť miestnych aktérov, ako sú poľnohospodárske komory, regionálne rady a departementálne rady, a zohľadniť skúsenosti z predchádzajúceho hospodárskeho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Odsek 3 sa neuplatňuje na tie výrobky spracované zo surovín vo francúzskych zámorských departementoch, na ktoré sa už uplatnili výhody vyplývajúce z osobitného režimu zásobovania v prípadoch, keď sú odosielané medzi francúzskymi zámorskými departementmi.

Odôvodnenie

Vzhľadom na náklady na prepravu medzi francúzskymi zámorskými departementmi je potrebné umožniť poskytovanie pomoci ako doplnok k osobitnému režimu zásobovania pre odosielanie živočíšnych krmív vyrobených vo francúzskych antilských departementoch do Guyany.

Až do vytvorenia účinného systému spracovania by táto pomoc umožňovala Guyane využívať výhody výrobkov za ceny porovnateľné s cenami na Guadeloupe alebo Martiniku.

Podobná pomoc by sa mohla v budúcnosti zvážiť v prípade výrobkov vyrobených na Réunion a odoslaných na Mayotte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 10 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) tam, kde je to vhodné, potreba nebrániť potenciálnemu rozvoju miestnej výroby.

d) potreba podporovať rozvoj miestnej výroby.

Odôvodnenie

Ak chceme znížiť potravinovú závislosť najvzdialenejších regiónov, je potrebné podporovať miestnu výrobu. Opatrenia na podporu miestnej výroby a osobitný režim zásobovania spolu súvisia, hoci sledujú odlišné ciele. Podpora rozvoja miestnej výroby nemá negatívny vplyv na vnútornú súdržnosť týchto dvoch pilierov programu POSEI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do zvyšku Únie v rámci množstiev zodpovedajúcich tradičnému vývozu alebo tradičnému odosielaniu. Tieto množstvá ustanovuje Komisia vykonávacím aktom na základe priemerných hodnôt vývozu alebo odosielania počas rokov 1989, 1990 a 1991;

a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do zvyšku Únie v rámci stanovených množstiev zodpovedajúcich tradičnému vývozu alebo tradičnému odosielaniu. Tieto množstvá stanovuje Komisia vykonávacím aktom na základe priemerných hodnôt vývozu alebo odosielania, pričom ako referenčná hodnota sa použije overený priemer z troch najlepších rokov od roku 1989;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely tejto kapitoly sa pod pojmom „regionálny obchod“ rozumie obchod realizovaný v prípade každého francúzskeho zámorského departementu, Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov s tretími krajinami, ktoré určuje Komisia vykonávacím aktom.

3. Na účely tejto kapitoly sa pod pojmom „regionálny obchod“ rozumie obchod realizovaný v prípade každého francúzskeho zámorského departementu, Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov s tretími krajinami, ktoré patria do geografického a oceánskeho priestoru, v ktorom sa nachádzajú tieto regióny, ako aj obchod realizovaný s tretími krajinami, s ktorými sú historicky späté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) podmienky udeľovania pomoci, príslušné výrobky a objemy;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Treba objasniť znenie tohto článku.

Programy POSEI sú členené na opatrenia, ktorých finančné príspevky sú bližšie určené vo finančnom modeli. Každé z týchto opatrení možno členiť na viaceré činnosti.

Odsek 2 sa vzťahuje na opatrenia. Navrhuje sa teda vypustiť písmeno e), ktoré sa týka podrobností každej činnosti. Toto písmeno je navyše nadbytočné, keďže odsek 4 sa vzťahuje na činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) výška pomoci stanovená pre každé opatrenie alebo činnosť zamerané na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v programe.

f) výška pomoci stanovená pre každé opatrenie zamerané na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v programe.

Odôvodnenie

Odsek 2 sa týka opatrení, navrhuje sa teda vypustiť odkaz na činnosti v tomto písmene.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) individuálna pomoc;

c) jednotná suma pomoci;

Odôvodnenie

V záujme väčšej zrozumiteľnosti sa navrhuje nahradiť spojenie „individuálna pomoc“ v písmene c) výrazom „jednotná suma pomoci“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) maximálny strop.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Finančné stropy sú v súčasnosti určené pre každé opatrenie, a nie pre každú činnosť. Preto sa navrhuje vypustiť písmeno d), ktorým sa ukladá povinnosť stanoviť „maximálny strop“ pre každú činnosť. V skutočnosti to nie je potrebné, keďže jednotná suma pomoci a podmienky oprávnenosti sú už stanovené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez ohľadu na ods. 4 článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa maximálne ročné sumy oprávnené na pomoc Únie stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu môžu zvýšiť v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorských ostrovoch a opatrenia na ochranu krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej krajiny a zachovanie kamenných stien podopierajúcich terasy na Madeire až na dvojnásobok.

1. Bez ohľadu na ods. 4 článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa maximálne ročné sumy oprávnené na pomoc Únie stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu môžu zvýšiť v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorských ostrovoch a opatrenia na ochranu krajiny, biodiverzity a tradičných vlastností poľnohospodárskej krajiny a zachovanie kamenných stien podopierajúcich terasy na Madeire až na dvojnásobok.

Odôvodnenie

Francúzske zámorské departementy tvoria 80 % biodiverzity EÚ. Je teda potrebné začleniť činnosti v prospech biodiverzity do opatrenia na ochranu krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskych výrobkov najvzdialenejších regiónov na trhu a prispieť k udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov pri vyrovnávaní sa s následkami prírodných katastrof a prírodnými rizikami je potrebné zabezpečiť, aby bolo každé z pododvetví chránené poistením pokrývajúcim riziká katastrofy. Na tento účel sú družstvá, zoskupenia poľnohospodárov a všetky ostatné poľnohospodárske subjekty vyňaté zo zákazu prijímať štátnu pomoc na podporu prístupu k uzavretiu poľnohospodárskeho poistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Francúzsko a Portugalsko predložia Komisii programy boja proti organizmom škodlivým pre rastliny alebo rastlinné výrobky vo francúzskych zámorských departementoch a na Azorských ostrovoch a Madeire v uvedenom poradí. V týchto programoch sa spresňujú predovšetkým ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, opatrenia, ktoré sa majú prijať, ich dĺžka a náklady na ne. Programy predložené na základe tohto článku sa netýkajú ochrany banánov.

1. Francúzsko a Portugalsko predložia Komisii programy boja proti organizmom škodlivým pre rastliny alebo rastlinné výrobky vo francúzskych zámorských departementoch a na Azorských ostrovoch a Madeire v uvedenom poradí. V týchto programoch sa spresňujú predovšetkým ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, opatrenia, ktoré sa majú prijať, ich dĺžka a náklady na ne.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby banány patrili do rámca týchto programov, keďže pestovatelia banánov, okrem iného na Guadeloupe a Martiniku, musia čeliť čiernej cerkosporióze, ktorá je obávanou chorobou banánovníka, a pred tým, ako sa vypestujú odrody banánov dobrej chuťovej kvality a odolné voči chorobám, je potrebných ešte minimálne päť rokov výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 27 – prvý odsek

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Španielsku sa povoľuje udeľovať pomoc na výrobu tabaku na Kanárskych ostrovoch. Udelenie tejto pomoci nemôže viesť k diskriminácii medzi výrobcami na ostrovoch.

Španielsku sa povoľuje udeľovať pomoc na výrobu tabaku na Kanárskych ostrovoch na základe osobitného charakteru tejto výroby a mála možností diverzifikácie miestnej poľnohospodárskej výroby. Udelenie tejto pomoci nemôže viesť k diskriminácii medzi výrobcami na ostrovoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

pre francúzske zámorské departementy: 24,8 milióna EUR,

pre francúzske zámorské departementy: 26,9 milióna EUR,

Odôvodnenie

Zachovanie príliš nízkeho stropu pre osobitný režim zásobovania by neumožňovalo sledovať vývoj dodatočných nákladov a zdrojov zásobovania. Je potrebné zvýšiť navrhovaný strop s cieľom zohľadniť predpokladaný rast odvetvia chovu dobytka vo francúzskych zámorských departementoch, a tak umožniť prebiehajúci rozvoj odvetví živočíšnej výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Vzhľadom na negatívne dôsledky postupného poklesu ciel v nadväznosti na viacstrannú Ženevskú dohodu a viacstrannú dohodu o voľnom obchode s andskými krajinami, krajinami Strednej Ameriky a ostatnými regiónmi pre európskych producentov banánov je nevyhnutné poskytnúť producentom banánov v najvzdialenejších európskych regiónoch primeranú náhradu. Táto náhrada predstavuje približne 30 miliónov EUR ročne pre všetky európske krajiny, ktoré sú producentmi banánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty predložia Komisii najneskôr do 31. júla každého roka správu o vykonávaní opatrení ustanovených v tomto nariadení počas predchádzajúceho roka.

2. Členské štáty predložia Komisii najneskôr do 30. septembra každého roka správu o vykonávaní opatrení stanovených v tomto nariadení počas predchádzajúceho roka.

Odôvodnenie

Toto by umožňovalo vložiť do správy informácie prijaté od miestnych aktérov, ako sú poľnohospodárske komory, regionálne rady či departementálne rady, a vziať do úvahy skúsenosti z predchádzajúceho hospodárskeho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       23

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V prípade, že sa plánujú podstatné zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo Únia začne obchodné rokovania s tretími krajinami, regionálnymi organizáciami tretích krajín alebo medzinárodnými organizáciami, ktoré by sa mohli týkať poľnohospodárskych odvetví podporovaných v rámci programu POSEI, Komisia musí vypracúvať vopred a v pravidelných intervaloch osobitné štúdie vplyvu o možných dôsledkoch pre poľnohospodárstvo najvzdialenejších regiónov. Tieto štúdie sa predložia Európskemu parlamentu a v prípade potreby sa k nim pripoja primerané návrhy na náhradu.

Odôvodnenie

Odvetvové politiky (regionálna politika, politika v oblasti vývoja a výskumu) sa musia vykonávať v súlade s opatreniami v rámci programu POSEI, obchodnou politikou, poľnohospodárskou politikou a politikou v oblasti rybného hospodárstva. Preto ak sa očakáva, že obchodné dohody budú mať negatívny vplyv na najvzdialenejšie regióny, musia byť predmetom osobitných štúdií vplyvu.

POSTUP

Názov

Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

Referenčné čísla

KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

7.10.2010

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

7.10.2010

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Marielle De Sarnez

26.10.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.5.2011

 

 

 

Dátum prijatia

21.6.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (12.9.2011)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

(KOM(2010)0498 – C7‑0284/2010 – 2010/0256(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom osobitných opatrení v prospech poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (tzv. režim POSEI) je odstrániť ťažkosti spôsobené ich odľahlosťou, ostrovným charakterom, malou rozlohou, topografiou a špecifickým podnebím, čo vyvoláva rôzne sociálno-ekonomické problémy súvisiace najmä s konkurencieschopnosťou poľnohospodárstva a ich odvetvím spracovateľského priemyslu.

Zámerom tohto stanoviska je podporiť a posilniť ciele programu POSEI. Predovšetkým sa v ňom navrhuje, že je potrebné mierne zvýšiť financovanie opatrení s cieľom náležite riešiť ťažkosti spôsobené ich osobitnou situáciou, ktorú ešte viac zhoršuje súčasná hospodárska a finančná kríza, ako aj rastúci tlak, ktorému sú cieľové odvetvia vystavené. Toto zvýšenie prostriedkov by slúžilo najmä na zabezpečenie toho, aby tieto regióny mohli naďalej vykonávať primerané opatrenia na podporu trvalo udržateľného rozvoja, ako aj na ochranu a udržateľné využívanie poľnohospodárstva a jeho zdrojov. Treba vziať do úvahy, že miera nezamestnanosti v týchto regiónoch je dvojnásobne vyššia ako miera nezamestnanosti v EÚ a taktiež v členských štátoch, ktorým patria. Okrem toho si ich hospodárska obnova v dôsledku ich špecifickosti a zraniteľnosti vyžaduje posilnenú a dlhotrvajúcu pozornosť.

Európska komisia a Dvor audítorov vo svojej správe o fungovaní programu POSEI za rok 2010 zdôraznili užitočnosť tohto režimu z hľadiska prekonania ťažkostí, ktorým sú tieto regióny vystavené. Zdroje vyčlenené na tieto programy (653 miliónov EUR pre deväť regiónov) však nepostačujú, čo potvrdila skutočnosť, že poľnohospodárstvo upadá a na vnútroštátnej úrovni boli prijaté určité opatrenia s cieľom podporiť programy POSEI prostredníctvom štátnej pomoci. Štrukturálne problémy a narastajúci tlak vyplývajúci z konkurencie dovozov z tretích krajín súvisia s nepriaznivým vývojom v mnohých odvetviach.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(34a) Mali by sa zvýšiť finančné prostriedky pre odvetvie banánov v rámci špecifických riešení na podporu odľahlých a ostrovných regiónov (POSEI) s cieľom zmierniť negatívne vplyvy, ktoré bude mať na príjmy producentov banánov z Únie plánované zníženie colných sadzieb na dovoz banánov do EÚ. Preto treba neustále vyhodnocovať vplyv colných koncesií priznaných Európskou úniou s cieľom posúdiť vhodnosť revízie pomoci udelenej producentom v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

34b. Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o hodnotení vplyvu, ktorý by mala akákoľvek colná koncesia vzťahujúca sa na dovoz banánov do Únie na príjmy producentov. Spolu s touto správou by sa v prípade potreby mal predložiť legislatívny návrh na zmenu súm uvedených v odseku 2 tohto nariadenia s cieľom kompenzovať straty na príjmoch, ktoré utrpeli európski producenti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Od roku 2006 v niektorých najvzdialenejších regiónoch, najmä na Azorských ostrovoch a vo francúzskych zámorských departementoch, vzrástla z dôvodu zvýšenia počtu hospodárskych zvierat a demografického tlaku potreba základných výrobkov. Časť rozpočtu, ktorú môžu členské štáty použiť na osobitný režim zásobovania príslušných regiónov, by sa teda mala zvýšiť.

(36) Od roku 2006 v niektorých najvzdialenejších regiónoch, najmä na Azorských ostrovoch a vo francúzskych zámorských departementoch, vzrástla z dôvodu zvýšenia počtu hospodárskych zvierat a demografického tlaku potreba základných výrobkov. Ročné rozpočtové prostriedky vyčlenené na programy POSEI a časť rozpočtu, ktoré môžu členské štáty použiť na osobitný režim zásobovania príslušných regiónov, by sa teda mali zvýšiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

36a. Po tom, ako súostrovie Mayotte získalo štatút najvzdialenejšieho regiónu, Komisia by mala predložiť nový návrh s cieľom proporčne zvýšiť rozpočtové prostriedky vyčlenené pre zámorské departementy, zohľadniť nový štatút, ktorý získalo súostrovie Mayotte, a zahrnúť osobitné ustanovenia týkajúce sa departmentu Mayotte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez ohľadu na ods. 4 článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa maximálne ročné sumy oprávnené na pomoc Únie stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu môžu zvýšiť v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorských ostrovoch a opatrenia na ochranu krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej krajiny a zachovanie kamenných stien podopierajúcich terasy na Madeire až na dvojnásobok.

1. Bez ohľadu na ods. 4 článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa maximálne ročné sumy oprávnené na pomoc Únie stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu môžu zvýšiť v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorských ostrovoch a opatrenia na ochranu krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej krajiny a zachovanie kamenných stien v najvzdialenejších regiónoch až na dvojnásobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 29 – bod 2 – pravý stĺpec – riadok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

278,41 milióna EUR.

308,21 milióna EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 29 – bod 2 – pravý stĺpec – riadok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

106,21 milióna EUR.

117,61 milióna EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 29 – bod 2 – pravý stĺpec – riadok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

268,42 milióna EUR.

297,12 milióna EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 29 – bod 3 – pravý stĺpec – riadok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

24,8 milióna EUR.

26,9 milióna EUR.

POSTUP

Názov

Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

Referenčné čísla

KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

7.10.2010

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

7.10.2010

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Giovanni La Via

4.10.2010

 

 

 

Dátum prijatia

8.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Da Graça Carvalho, Jan Mulder, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (1.7.2011)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

(KOM(2010)0498 – C7‑0284/2010 – 2010/0256(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Elie Hoarau

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Bolo potrebných 30 rokov na to, aby v Európskom spoločenstve vznikol a presadil sa koncept najvzdialenejších regiónov. Hlavnou hybnou silou bol rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci Hansen z roku 1978, Ligiova správa Európskeho parlamentu z roku 1987, pozície Európskej rady a Európskej komisie. V roku 1989 sa začali zohľadňovať osobitosti najvzdialenejších regiónov prostredníctvom vytvorenia vhodného právneho rámca umožňujúceho prijatie opatrení vytvárajúcich podmienky pre lepšiu a správnu integráciu najvzdialenejších regiónov do Európskeho spoločenstva. Amsterdamská zmluva konsolidovala právne základy osobitných opatrení v prospech najvzdialenejších regiónov. Lisabonská zmluva potvrdila, že odľahlosť je charakterizovaná veľkou vzdialenosťou od veľkého trhu Spoločenstva a stálymi obmedzeniami, ktoré spôsobujú, že najvzdialenejšie regióny sa nachádzajú v mimoriadne osobitej situácii v rámci EÚ, čo je dôvodom na uplatňovanie primeraných opatrení.

Rok 1989 ako východiskový bod pre uznávanie osobitosti najvzdialenejších regiónov v EÚ nie je bezvýznamným dátumom ani vo vzťahu k programu POSEI. Tento program bol prvým programom, ktorý Európska únia vytvorila v záujme zohľadňovania osobitosti najvzdialenejších regiónov.

To posilňuje myšlienku, že článok 349 (bývalý článok 299-2) doplnený článkom 42 prvým pododsekom a článkom 43 ods. 2 musí zostať právnym základom pre nariadenie o POSEI.

Článok 349 priznáva Výboru pre regionálny rozvoj osobitnú a prvoradú úlohu pri skúmaní každého textu alebo nariadenia odkazujúceho na tento článok. Preto má história tohto textu a samotné nariadenie veľký význam pre členov Výboru pre regionálny rozvoj.

Prečo je potrebná osobitná podpora poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch?

Poľnohospodárstvo predstavuje v najvzdialenejších regiónoch strategický hospodársky sektor z dvoch dôvodov. Na jednej strane je to jeden z najdôležitejších zdrojov pracovných príležitostí a hospodárskeho rozvoja v týchto regiónoch, pretože je s ním spojená veľká väčšina aktívneho obyvateľstva. Na druhej strane poľnohospodárstvo a jeho diverzifikácia sú spojené s pojmom potravinová bezpečnosť, ktorý je pre tieto regióny o to dôležitejší, že ide o izolované, ostrovné regióny vzdialené od európskeho kontinentu.

Aké ciele?

Hlavnou výzvou pre najvzdialenejšie regióny a ich stratégie rozvoja je zvýšenie stupňa potravinovej sebestačnosti, ktoré musí viesť k zníženiu dovozu v oblasti poľnohospodárskych produktov a súčasnému zvýšeniu úrovne a druhov domácej poľnohospodárskej výroby.

Je však nutné pochopiť, že na to, aby sa mohlo čeliť tejto výzve, nestačí, aby sa nahradili tradičné odvetvia (banán, cukor a rum) týmito novými odvetviami. Diverzifikácii a úsiliu o poľnohospodársku diverzifikáciu sa darí vtedy, keď sa darí tradičným odvetviam. Podpora tradičných odvetví je o to nevyhnutnejšia, že umožňuje zachovať ich konkurencieschopnosť na európskom trhu vzhľadom na konkurenciu krajín Latinskej Ameriky a krajín AKT. Tieto krajiny majú oveľa nižšie výrobné a mzdové náklady a navyše môžu znížiť náklady na základe úspor z rozsahu veľkovýroby, čo sa v najvzdialenejších regiónoch dá dosiahnuť iba v malej miere vzhľadom na ich ostrovnú povahu, vzdialenosť od veľkého európskeho trhu a charakter ich administratívneho postavenia ako regiónu, a nie štátu. Zisky, ktoré plynú z výrobkov tradičného odvetvia, sa však musia rozdeľovať spravodlivo medzi poľnohospodárov, spracovateľov a distribútorov, aby každý mohol dôstojne žiť zo svojej činnosti.

Aká bilancia? Aké reformy?

Bilancia predchádzajúceho programu POSEI (od roku 2006 doteraz) je dobrá a pozitívna, ako tomu nasvedčuje správa Dvora audítorov a správa, ktorú si objednala Komisia a ktorá bola uverejnená v roku 2010. Je teda vhodné zachovať tento mechanizmus a pružnosť riadenia, ktorá ho charakterizuje a ktorá spôsobila, že je úspešný, a pokračovať v nich. Preto je pre spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko dôležité zdôrazniť, že Európska komisia musí vypracovať štúdie o vplyve zakaždým, keď sa podpíšu medzinárodné obchodné dohody a keď odvetvia podporované v rámci programu POSEI môžu byť ohrozené.

Ciele, ktoré sleduje program POSEI, však musia byť lepšie vymedzené a musia zodpovedať výzvam, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny. Z tohto dôvodu cieľ zameraný na rozvoj domáceho poľnohospodárstva a zníženie dovozu musí byť stanovený v programe POSEI nezávisle od iných cieľov.

Realizácia výskumných a vzdelávacích programov, ktoré môžu prispieť k vzniku a rozvoju udržateľnej poľnohospodárskej produkcie s vysokou pridanou hodnotou, musí predstavovať nový okruh cieľov programu POSEI. Z toho vyplýva tiež potreba zosúladiť program POSEI s posledným oznámením Komisie o novej stratégii pre najvzdialenejšie regióny uverejneným v roku 2008.

Je potrebné, aby predsedovia, ktorí boli zvolení na čelo miestnych samospráv s právomocami v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch, boli vo všetkých najvzdialenejších regiónoch, a najmä vo Francúzsku, čo najviac zapojení do programu POSEI. Miestna úroveň je v programe POSEI kľúčovou, a preto zvolení zástupcovia musia prevziať zodpovednosť za oblasť, ktorá im prináleží.

Programy POSEI musí pravidelne a centralizovane hodnotiť Európska komisia, aby sledované ciele viedli k skutočnej a účinnej realizácii.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 42 prvý pododsek a jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 349, jej článok 42 prvý pododsek a jej článok 43 ods. 2,

Odôvodnenie

Právny základ nariadenia sa musí rozšíriť o článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa zvlášť týka najvzdialenejších regiónov Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom lepšie realizovať ciele režimu v prospech najvzdialenejších regiónov Únie, musia programy POSEI zahŕňať opatrenia, ktorými sa zaručuje zásobovanie poľnohospodárskymi výrobkami a zachovanie a rozvoj miestnej poľnohospodárskej výroby. Mala by sa zosúladiť úroveň programovania príslušných regiónov a systematizovať partnerský prístup medzi Komisiou a členskými štátmi.

(4) S cieľom lepšie realizovať ciele režimu v prospech najvzdialenejších regiónov Únie musia programy POSEI zahŕňať opatrenia, ktorými sa zaručuje zásobovanie kvalitnými poľnohospodárskymi výrobkami a zachovanie a rozvoj kvalitnej miestnej poľnohospodárskej výroby, pričom treba zohľadňovať naliehavé požiadavky spojené s bojom proti zmene klímy. Mala by sa zosúladiť úroveň programovania príslušných regiónov a systematizovať partnerský prístup medzi Komisiou, členskými štátmi a volenými orgánmi najvzdialenejších regiónov na úrovni departementov alebo regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Na to, aby neboli ohrozené ciele podporované programom POSEI, Komisia vypracúva štúdie vplyvu alebo predbežné hodnotenia možných dôsledkov (podľa kritérií vymedzených OSN) zakaždým, keď sa rokuje o medzinárodných obchodných dohodách, v dôsledku ktorých môžu byť ohrozené odvetvia podporované v rámci programu POSEI. Komisia pred uzatvorením uvedených medzinárodných dohôd postúpi tieto vypracované štúdie vplyvu alebo predbežné hodnotenia možných dôsledkov Európskemu parlamentu, Rade a voleným orgánom najvzdialenejších regiónov na úrovni departementov alebo regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Aby sa zaistilo zásobovanie najvzdialenejších regiónov základnými poľnohospodárskymi výrobkami a zmiernili sa dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou týchto regiónov, je vhodné zriadiť osobitný režim zásobovania. Výnimočná zemepisná poloha najvzdialenejších regiónov si, vzhľadom na zdroje zásobovania výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu, spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy, totiž vyžaduje dodatočné náklady na dopravu. Z iných objektívnych faktorov spojených s odľahlosťou regiónov, najmä s ostrovným charakterom a malými poľnohospodárskymi plochami, vyplývajú pre hospodárske subjekty a výrobcov v najvzdialenejších regiónoch navyše ďalšie obmedzenia, ktoré vážne znevýhodňujú ich činnosť. Tieto znevýhodnenia sa dajú zmenšiť znížením cien uvedených základných výrobkov.

(6) Aby sa zaistilo zásobovanie najvzdialenejších regiónov základnými poľnohospodárskymi výrobkami a zmiernili sa dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou týchto regiónov, je vhodné zriadiť osobitný režim zásobovania, a to bez toho, aby tým utrpela miestna výroba a jej rozvoj. Výnimočná zemepisná poloha najvzdialenejších regiónov si, vzhľadom na zdroje zásobovania výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu, spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy, totiž vyžaduje dodatočné náklady na dopravu. Z iných objektívnych faktorov spojených s odľahlosťou regiónov, najmä s ostrovným charakterom a malými poľnohospodárskymi plochami, vyplývajú pre hospodárske subjekty a výrobcov v najvzdialenejších regiónoch navyše ďalšie obmedzenia, ktoré vážne znevýhodňujú ich činnosť. Tieto znevýhodnenia sa dajú zmenšiť znížením cien uvedených základných výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom účinne znížiť ceny v najvzdialenejších regiónoch a zmierniť dodatočné náklady spôsobené ich odľahlosťou a zároveň udržať konkurencieschopnosť výrobkov Únie by sa mala udeliť pomoc na dodávanie výrobkov Únie do najvzdialenejších regiónov. V tejto pomoci by sa mali zohľadniť dodatočné náklady na dopravu do najvzdialenejších regiónov a ceny uplatňované pri vývoze do tretích krajín a v prípade, že ide o poľnohospodárske vstupy alebo o výrobky určené na spracovanie, dodatočné náklady súvisiace s odľahlosťou, najmä s ostrovným charakterom a malou rozlohou.

(8) S cieľom účinne znížiť ceny v najvzdialenejších regiónoch tým, že sa zmiernia dodatočné náklady spôsobené ich odľahlosťou, a zároveň udržať konkurencieschopnosť výrobkov najvzdialenejších regiónov by sa mala udeliť pomoc na dodávanie výrobkov Únie do najvzdialenejších regiónov. V tejto pomoci by sa mali zohľadniť dodatočné náklady spojené s dopravou týchto výrobkov do najvzdialenejších regiónov a ceny uplatňované pri vývoze do tretích krajín a v prípade, že ide o poľnohospodárske vstupy alebo o výrobky určené na spracovanie, dodatočné náklady súvisiace s odľahlosťou, najmä s ostrovným charakterom a malou rozlohou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Podpora tradičných odvetví je o to nevyhnutnejšia, že umožňuje zachovať kvalitu výrobkov a ich konkurencieschopnosť na trhu Únie vzhľadom na konkurenciu tretích krajín a že nedávno boli s krajinami Latinskej Ameriky a v rámci WTO podpísané nové obchodné dohody, ktoré týmto odvetviam spôsobujú ťažkosti. Komisia a členské štáty by však mali dozerať na to, aby podpora tzv. tradičných odvetví neohrozovala rozvoj ostatných odvetví v rámci diverzifikácie živočíšnej a rastlinnej výroby.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Mali by sa však prijať vhodné opatrenia, aby sa umožnila potrebná reštrukturalizácia cukrovarníckeho priemyslu na Azorských ostrovoch. Tieto opatrenia by mali zohľadňovať skutočnosť, že na to, aby bolo odvetvie cukru na Azorských ostrovoch životaschopné, by sa mala zabezpečiť určitá úroveň výroby a spracovávania. V tejto súvislosti by sa odosielanie množstiev cukru vyšších, ako je tradičný objem obchodu, malo z Azorských ostrovov do zvyšku Únie výnimočne naďalej povoľovať, a to na obdobie obmedzené na päť rokov a na maximálne ročné množstvá, ktoré sa budú postupne znižovať. Keďže množstvá, ktoré bude možné opätovne odosielať, budú stanovené proporcionálne a ich objem bude obmedzený na nevyhnutné minimum zabezpečujúce životaschopnosť miestnej výroby a spracovania cukru, dočasné odosielanie cukru z Azorských ostrovov nepriaznivo neovplyvní vnútorný trh Únie.

(14) Mali by sa však prijať vhodné opatrenia, aby sa umožnila potrebná reštrukturalizácia cukrovarníckeho priemyslu na Azorských ostrovoch. Tieto opatrenia by mali zohľadňovať skutočnosť, že na to, aby bolo odvetvie cukru na Azorských ostrovoch životaschopné, by sa mala zabezpečiť určitá úroveň výroby a spracovávania. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa odosielanie množstiev cukru vyšších ako je tradičný objem obchodu z Azorských ostrovov do zvyšku Únie naďalej povoľovalo. Keďže množstvá, ktoré bude možné opätovne odosielať, budú obmedzené na nevyhnutné minimum zabezpečujúce životaschopnosť miestnej výroby a spracovania cukru, odosielanie cukru z Azorských ostrovov nepriaznivo neovplyvní vnútorný trh Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Keďže ryža je základným prvkom stravy na ostrove Réunion, ktorý jej neprodukuje dostatočne na to, aby pokryl jej miestnu potrebu, mala by sa naďalej uplatňovať výnimka na akékoľvek dovozné clo na tento výrobok na ostrov Réunion.

(17) Keďže ryža je základným prvkom stravy na ostrove Réunion, keďže odvetvia priemyslu na spracovanie a bielenie ryže tu sídlia už mnoho rokov a keďže Réunion neprodukuje dostatok ryže na to, aby pokryl jej miestnu potrebu, mala by sa naďalej uplatňovať výnimka na akékoľvek dovozné clo na tento výrobok na ostrov Réunion.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Poľnohospodári v najvzdialenejších regiónoch by mali získavať podporu, aby dodávali kvalitné výrobky a malo by sa podporovať uvádzanie týchto výrobkov na trh. Na tento účel môže byť užitočné používanie grafického symbolu zavedeného Úniou.

(22) Poľnohospodári v najvzdialenejších regiónoch by mali získavať podporu, aby aj naďalej dodávali kvalitné výrobky, a malo by sa podporovať uvádzanie týchto výrobkov na trh. Na tento účel môže byť užitočné používanie grafického symbolu zavedeného Úniou. Používanie znakov kvality, ako sú kontrolované značky alebo označenia pôvodu, by sa takisto malo podporovať s cieľom zabezpečiť propagáciu výrobkov z najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Fytosanitárny stav poľnohospodárskych plodín v najvzdialenejších regiónoch je vystavený osobitným ťažkostiam spojeným s klimatickými podmienkami, ako aj s nedostatočnými kontrolnými prostriedkami, ktoré sa v týchto regiónoch doteraz uplatňovali. Mali by sa preto implementovať programy na boj proti škodlivým organizmom vrátane biologických metód a mala by sa vymedziť finančná účasť Únie na realizáciu takýchto programov.

(27) Fytosanitárny stav poľnohospodárskych plodín v najvzdialenejších regiónoch je vystavený osobitným ťažkostiam spojeným s klimatickými podmienkami, ako aj s nedostatočnými kontrolnými prostriedkami, ktoré sa v týchto regiónoch doteraz uplatňovali. Mali by sa preto implementovať výskumné a vzdelávacie programy na boj proti škodlivým organizmom, ktoré sú zamerané predovšetkým na udržateľné biologické metódy chrániace životné prostredie, a mala by sa vymedziť finančná účasť Únie na realizácii takýchto programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Zachovanie viničov, ktoré sú najrozšírenejšou plodinou v regiónoch Madeiry a Kanárskych ostrovov a ktoré sú veľmi dôležité pre Azorské ostrovy, je z ekonomického a environmentálneho hľadiska nevyhnutnosťou. S cieľom prispieť k podpore výroby by sa v týchto regiónoch nemali uplatňovať prémie za trvalé ukončenie pestovania hrozna ani trhové mechanizmy ustanovené v nariadení (ES) č. 1234/2007 s výnimkou krízového destilačného opatrenia na Kanárskych ostrovoch, ktoré sa musí dať uplatniť v prípade výnimočného narušenia trhu spôsobeného problémami s kvalitou. Podobne aj technické a sociálno-ekonomické ťažkosti zabránili v rámci určených lehôt úplnej konverzii plôch v regiónoch Madeiry a Azorských ostrovov vysadených viničmi hybridných odrôd, ktoré sa zakázali nariadením (ES) č. 1234/2007. Víno vyrobené z takýchto viníc je určené len na tradičnú miestnu spotrebu.

(28) Zachovanie viničov, ktoré sú najrozšírenejšou plodinou v regiónoch Madeiry a Kanárskych ostrovov a ktoré sú veľmi dôležité pre Azorské ostrovy, je z ekonomického, sociálneho a environmentálneho hľadiska nevyhnutnosťou. S cieľom prispieť k podpore výroby by sa v týchto regiónoch nemali uplatňovať prémie za trvalé ukončenie pestovania hrozna ani trhové mechanizmy ustanovené v nariadení (ES) č. 1234/2007 s výnimkou krízového destilačného opatrenia na Kanárskych ostrovoch, ktoré sa musí dať uplatniť v prípade výnimočného narušenia trhu spôsobeného problémami s kvalitou. Podobne aj technické a sociálno-ekonomické ťažkosti zabránili v rámci určených lehôt úplnej konverzii plôch v regiónoch Madeiry a Azorských ostrovov vysadených viničmi hybridných odrôd, ktoré sa zakázali nariadením (ES) č. 1234/2007. Víno vyrobené z takýchto viníc je určené len na tradičnú miestnu spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Podpora produkcie kravského mlieka na Madeire a na ostrove Réunion nestačila na udržanie rovnováhy medzi domácim a vonkajším zásobovaním najmä z dôvodu vážnych štrukturálnych ťažkostí, ktorými trpí toto odvetvie, ako aj jeho slabej schopnosti pozitívne reagovať na nové ekonomické prostredia. Malo by sa teda pokračovať v povoľovaní výroby mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka s pôvodom v Únii s cieľom zabezpečiť väčšie pokrytie miestnej spotreby. S cieľom korektne informovať spotrebiteľa by sa mala zaviesť povinnosť uvádzať na etikete spôsob získania mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka.

(30) Podpora produkcie kravského mlieka na Madeire a na ostrove Réunion nestačila na udržanie rovnováhy medzi domácim a vonkajším zásobovaním najmä z dôvodu vážnych štrukturálnych ťažkostí, ktorými trpí toto odvetvie, ako aj jeho ťažkostí, s ktorými reaguje na nové ekonomické prostredia. Malo by sa teda pokračovať v povoľovaní výroby mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka s pôvodom v Únii s cieľom zabezpečiť väčšie pokrytie miestnej spotreby, pokiaľ sa týmto opatrením nenaruší zber a odbyt celkovej miestnej výroby ani neohrozí úsilie vyvinuté v záujme podpory rozvoja tejto výroby, a to s cieľom dosiahnuť na ostrove Réunion v strednodobom horizonte sebestačnosť vo výrobe mlieka. S cieľom korektne informovať spotrebiteľa by sa mala zaviesť povinnosť uvádzať na etikete spôsob získania mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka. Malo by sa umožniť uplatňovanie tohto opatrenia na Martiniku, v Guyane a na Guadeloupe, ak o to požiada Francúzsko, pričom túto žiadosť odôvodní na základe vôle miestnych aktérov toto opatrenie využívať a ich schopnosti realizovať rozvoj odvetvia mlieka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Vykonávanie tohto nariadenia nesmie ohroziť úroveň osobitnej podpory, ktorú najvzdialenejšie regióny doposiaľ využívali. Z tohto dôvodu by na vykonávanie vhodných opatrení mali členské štáty disponovať sumami zodpovedajúcimi podpore, ktorú už Únia udelila na základe nariadenia (ES) č. 247/2006.

(35) S cieľom zaručiť plnenie cieľov tohto nariadenia, a predovšetkým nevyhnutnú ochranu a rozvoj poľnohospodárskej činnosti v najvzdialenejších regiónoch, by sa mali preskúmať sumy zodpovedajúce podpore, ktorú už Únia udelila najvzdialenejším regiónom na základe nariadenia (ES) č. 247/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Od roku 2006 v niektorých najvzdialenejších regiónoch, najmä na Azorských ostrovoch a vo francúzskych zámorských departementoch, vzrástla z dôvodu zvýšenia počtu hospodárskych zvierat a demografického tlaku potreba základných výrobkov. Časť rozpočtu, ktorú môžu členské štáty použiť na osobitný režim zásobovania príslušných regiónov, by sa teda mala zvýšiť.

(36) Od roku 2006 v niektorých najvzdialenejších regiónoch, najmä na Azorských ostrovoch a vo francúzskych zámorských departementoch, vzrástla z dôvodu zvýšenia počtu hospodárskych zvierat a demografického tlaku potreba základných výrobkov. Ročné rozpočtové prostriedky vyčlenené na programy POSEI a časť rozpočtu, ktorú môžu členské štáty použiť na osobitný režim zásobovania príslušných regiónov, by sa teda mali zvýšiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zaručiť zásobovanie najvzdialenejších regiónov výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu alebo spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy tým, že znižujú dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou;

a) zaručiť zásobovanie najvzdialenejších regiónov výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu alebo spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy tým, že znižujú dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou bez toho, aby tým utrpela miestna výroba a jej rozvoj;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zachovať a rozvíjať poľnohospodársku činnosť v najvzdialenejších regiónoch, vrátane výroby, spracovania a uvádzania miestnych výrobkov na trh.

b) udržateľne zachovávať a rozvíjať odvetvia v rámci tzv. diverzifikácie živočíšnej a rastlinnej výroby v najvzdialenejších regiónoch vrátane výroby, spracovania a uvádzania miestnych výrobkov na trh, pričom treba výrazne zlepšiť samozásobovanie miestneho obyvateľstva prostredníctvom zvýšenia miestnej produkcie a zníženia dovozu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) zachovať rozvoj a posilniť konkurencieschopnosť tzv. tradičných poľnohospodárskych odvetví najvzdialenejších regiónov vrátane výroby a spracovania miestnych výrobkov a obchodovania s nimi, pričom sa zabezpečí spravodlivé rozdelenie príjmov z výrobkov a vedľajších výrobkov týchto odvetví medzi výrobcov, spracovateľov a distribútorov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) podporovať výskum a inovácie s cieľom umožniť najmä dosiahnutie udržateľnej poľnohospodárskej výroby s vysokou pridanou hodnotou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ciele uvedené v odseku 1 sa musia realizovať s celkovým ohľadom na udržateľný rozvoj, v rámci ktorého sa chráni životné prostredie a zároveň sa výrobcom a poľnohospodárom zabezpečujú primerané príjmy. Tieto ciele sa musia tiež realizovať v snahe o zabezpečenie celoživotného vzdelávania poľnohospodárov a spracovateľov v záujme podpory kvalitatívnych, výkonných a udržateľných poľnohospodárskych odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) osobitné opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby, ako sa ustanovuje v kapitole IV.

b) osobitné opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby, ako sa ustanovuje v kapitole IV a v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členský štát môže predložiť pre svoje najvzdialenejšie regióny len jeden program POSEI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Program POSEI sa zriaďuje na geografickej úrovni, ktorú príslušný členský štát považuje za najvhodnejšiu. Pripravujú ho príslušné orgány určené uvedeným členským štátom, ktorý po konzultácii na príslušnej teritoriálnej úrovni s príslušnými orgánmi a organizáciami predloží v súlade s článkom 6 program Komisii na schválenie.

2. Programy POSEI zriaďuje orgán alebo orgány určené príslušným členským štátom na geografickej úrovni považovanej za najvhodnejšiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Pred tým, než budú programy POSEI predložené Komisii na schválenie, musia byť prekonzultované s orgánmi, príslušnými samosprávami departementov alebo regiónov a dotknutými zastupiteľskými a/alebo profesijnými organizáciami na primeranej geografickej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát môže predložiť pre svoje najvzdialenejšie regióny len jeden program POSEI.

3. Členské štáty predkladajú Komisii a všetkým organizáciám, ktorých sa týka program POSEI, jasnú organizačnú schému procesu zavádzania programov POSEI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Opatrenia prijaté v rámci programov POSEI musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie, zlučiteľné s ostatnými politikami Únie a s opatreniami prijatými na základe týchto politík.

1. Opatrenia prijaté v rámci programov POSEI musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie, zlučiteľné s ostatnými politikami Únie a s opatreniami prijatými na základe týchto politík bez toho, aby bol dotknutý článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o uznanie využitia osobitného rámca pre najvzdialenejšie regióny s cieľom umožniť ich rozvoj a ich spravodlivé začlenenie do Únie prostredníctvom vytvorenia osobitných programov a nástrojov primeraných k ich situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) podpora výskumných projektov, opatrení zameraných na podporu výskumných projektov alebo opatrení oprávnených na financovanie zo strany Únie podľa rozhodnutia Rady 2009/470/ES9;

vypúšťa sa

__________________

 

9.Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného a riadneho plnenia programov vrátane opatrení týkajúcich sa zverejňovania, monitorovania a hodnotenia, ako aj vymedzenie kvantifikovaných ukazovateľov, ktoré slúžia na hodnotenie;

c) opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného a riadneho plnenia programov vrátane opatrení týkajúcich sa zverejňovania, monitorovania a hodnotenia, ako aj vymedzenie kvantifikovaných ukazovateľov, ktoré slúžia na hodnotenie, pričom tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú zriadenie výboru zameraného na monitorovanie a hodnotenie činností spojených s podporou miestnej výroby;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) určenie príslušných orgánov a subjektov zodpovedných za vykonávanie programu a určenie orgánov alebo pridružených subjektov a sociálno-ekonomických partnerov na príslušných úrovniach, ako aj výsledky uskutočnených konzultácií.

d) určenie príslušných orgánov a subjektov zodpovedných za vykonávanie programu a určenie orgánov, príslušných samospráv departementov alebo regiónov, pridružených subjektov a sociálno-ekonomických partnerov na príslušných úrovniach, ako aj výsledky uskutočnených konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty predložia Komisii návrh programu POSEI v rámci pridelených finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3.

1. Členské štáty predložia Komisii návrh programu POSEI v rámci pridelených finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3. Tento návrh programu POSEI môže Komisia považovať za prijateľný iba vtedy, keď bol oznámený predsedom volených samospráv departementov alebo regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V závislosti od ročného hodnotenia vykonávania opatrení začlenených do programov POSEI môžu členské štáty predložiť Komisii návrhy na ich zmeny v rámci finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3, aby tieto programy lepšie prispôsobili požiadavkám najvzdialenejších regiónov a navrhovanej stratégii. Komisia prijíma vykonávacím aktom jednotné podmienky na predkladanie návrhov na zmeny programov.

2. V závislosti od ročného hodnotenia vykonávania opatrení začlenených do programov POSEI môžu členské štáty po konzultácii s volenými orgánmi departementov alebo regiónov predložiť Komisii návrhy na ich zmeny v rámci finančných prostriedkov uvedených v článku 29 ods. 2 a ods. 3, aby tieto programy lepšie prispôsobili požiadavkám najvzdialenejších regiónov a navrhovanej stratégii. Komisia prijíma vykonávacím aktom jednotné podmienky na predkladanie návrhov na zmeny programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na zásobovanie výrobkami, na ktoré už boli uplatnené výhody vyplývajúce z osobitného režimu zásobovania v inom najvzdialenejšom regióne, sa neposkytuje žiadna pomoc.

3. Na zásobovanie výrobkami, na ktoré už boli uplatnené výhody vyplývajúce z osobitného režimu zásobovania v inom najvzdialenejšom regióne, sa v súlade s článkom 12, v ktorom sa stanovuje dosah výhody, neposkytuje žiadna pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prvý pododsek sa neuplatňuje na obchodné toky medzi francúzskymi zámorskými departementmi.

3. Prvý pododsek sa neuplatňuje na obchodné toky medzi francúzskymi zámorskými departementmi ani medzi francúzskymi zámorskými departementmi a zámorskými územiami. V prípade obchodu medzi francúzskymi zámorskými departementmi sa však uplatňuje ustanovenie o dosahu výhody uvedené v článku 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do zvyšku Únie v rámci množstiev zodpovedajúcich tradičnému vývozu alebo tradičnému odosielaniu. Tieto množstvá ustanovuje Komisia vykonávacím aktom na základe priemerných hodnôt vývozu alebo odosielania počas rokov 1989, 19901991;

a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do zvyšku Únie v rámci stanovených množstiev zodpovedajúcich tradičnému vývozu alebo tradičnému odosielaniu. Tieto množstvá ustanovuje Komisia vykonávacím aktom na základe priemerných hodnôt vývozu alebo odosielania, pričom sa ako referenčná hodnota použije overený priemer z troch najlepších rokov medzi rokmi 1989 a 2010;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) sa vyvážajú do tretích krajín v rámci regionálneho obchodovania s dodržaním miest určenia a podmienok ustanovených Komisiou prostredníctvom vykonávacieho aktu;

b) sa vyvážajú do tretích krajín v rámci regionálneho obchodovania;

Odôvodnenie

Znenie navrhované Komisiou výrazne obmedzuje rast poľnohospodársko-priemyselného odvetvia v najvzdialenejších regiónoch, pretože im ukladá neaktuálne množstvá a miesta určenia vývozu, ktoré v žiadnom prípade neodrážajú momentálnu situáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) sa odosielajú z Azorských ostrovov na Madeiru alebo naopak;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) sa odosielajú medzi regiónmi Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) sa odosielajú z Madeiry na Kanárske ostrovy alebo naopak;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely tejto kapitoly sa pod pojmom „regionálny obchod“ rozumie obchod realizovaný v prípade každého francúzskeho zámorského departementu, Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov s tretími krajinami, ktoré určuje Komisia vykonávacím aktom.

Na účely tejto kapitoly sa pod pojmom „regionálny obchod“ rozumie obchod realizovaný v prípade každého francúzskeho zámorského departementu, Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov s tretími krajinami, ktoré patria do geografického a oceánskeho priestoru, v ktorom sa nachádzajú aj tieto regióny, ako aj obchod s tretími krajinami, s ktorými sú historicky spojené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Odchylne od písm. a) prvého pododseku odseku 2 sa z Azorských ostrovov môžu do zvyšku Únie každý rok počas piatich rokov odoslať tieto maximálne množstvá cukru (číselný znak KN 1701):

5. Odchylne od odseku 2 prvého pododseku písm. a) sa z Azorských ostrovov môže do zvyšku Únie každý rok odoslať maximálne 3 000 ton cukru (číselný znak KN 1701):

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Časť programu venovaná opatreniam na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby zahŕňa minimálne tieto prvky:

2. Časti programu venované opatreniam na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby a zodpovedajúce cieľom uvedeným v článku 2 zahŕňajú minimálne tieto prvky:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) opis navrhovanej stratégie, zvolené priority a kvantifikované všeobecné a prevádzkové ciele, ako aj posúdenie očakávaného ekonomického, environmentálneho a sociálneho dosahu vrátane vplyvu na zamestnanosť;

b) opis navrhovanej stratégie, zvolené priority a kvantifikované všeobecné a prevádzkové ciele, ako aj posúdenie očakávaného ekonomického, environmentálneho a sociálneho dosahu vrátane vplyvu na zamestnanosť a kvalitu miestnych výrobkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) výška pomoci stanovená pre každé opatrenie alebo činnosť zamerané na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v programe.

f) výška pomoci stanovená pre každé opatrenie a predbežná výška prostriedkov na každú činnosť, ktoré sú zamerané na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov uvedených v programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Členské štáty môžu príjemcom po schválení ich projektu vydať osvedčenie, ktoré im uľahčí postup získavania úveru na predbežné financovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podmienky používania grafického symbolu stanoveného v odseku 1 navrhnú príslušné profesijné organizácie. Vnútroštátne orgány odošlú tieto návrhy spolu so svojím stanoviskom Komisii.

2. Podmienky používania grafického symbolu stanoveného v odseku 1 navrhnú príslušné profesijné organizácie. Vnútroštátne orgány po konzultácii s volenými orgánmi departementov alebo regiónov odošlú tieto návrhy spolu so svojím stanoviskom Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez ohľadu na ods. 4 článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa maximálne ročné sumy oprávnené na pomoc Únie stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu môžu zvýšiť v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorských ostrovoch a opatrenia na ochranu krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej krajiny a zachovanie kamenných stien podopierajúcich terasy na Madeire až na dvojnásobok.

1. Bez ohľadu na ods. 4 článku 39 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa maximálne ročné sumy oprávnené na pomoc Únie stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu môžu zvýšiť v prípade opatrenia na ochranu jazier na Azorských ostrovoch a opatrenia na ochranu krajiny a tradičných vlastností poľnohospodárskej krajiny a zachovanie kamenných stien podopierajúcich terasy na Madeire a Kanárskych ostrovoch až na dvojnásobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od článku 114 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci potrieb miestnej spotreby na Madeire a francúzskom zámorskom departemente Réunion povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka s pôvodom v Únii, pokiaľ toto opatrenie nebráni zberu a odbytu miestnej produkcie mlieka. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

Odchylne od článku 114 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci potrieb miestnej spotreby na Madeire a vo francúzskom zámorskom departemente Réunion povoľuje výroba mlieka UHT obnoveného zo sušeného mlieka s pôvodom v Únii, pokiaľ toto opatrenie nebráni zberu a odbytu miestnej produkcie mlieka. Ak príslušný členský štát preukáže užitočnosť takéhoto opatrenia pre francúzske zámorské departementy Martinik a Guadeloupe, Komisia je vo vhodnom prípade oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 33 s cieľom rozšíriť uplatňovanie tohto opatrenia na uvedené departementy. Tento výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý finančný rok Únia financuje opatrenia ustanovené v kapitolách III a IV až do výšky ročnej sumy zodpovedajúcej:

Každý finančný rok Únia financuje opatrenia ustanovené v kapitolách III a IV až do výšky minimálnej ročnej sumy zodpovedajúcej:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – stĺpec 2 – riadok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

278,41 milióna EUR,

306,41 milióna EUR,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – stĺpec 2 – riadok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

106,21 milióna EUR,

117,21 milióna EUR,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – stĺpec 2 – riadok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

268,42 milióna EUR.

295,42 milióna EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Únia v priebehu každého rozpočtového roka financuje opatrenia stanovené v kapitolách III a IV, ktoré musia zahŕňať skutočné zvýšenie o 20 % v rámci osobitného režimu zásobovania, ktoré sa považuje za nevyhnutné pre Portugalsko a Francúzsko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – stĺpec 2 – riadok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

24,8 milióna EUR,

28,6 milióna EUR,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Po tom, ako územie Mayotte získa štatút najvzdialenejšieho regiónu, predloží Komisia nový návrh s cieľom proporčne zvýšiť rozpočtové prostriedky vyčlenené pre francúzske zámorské departementy, aby sa tak zohľadnilo zaradenie územia Mayotte medzi najvzdialenejšie regióny, a s cieľom zahrnúť osobitné ustanovenia, ktoré už začnú platiť pre územie Mayotte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Komisia zabezpečí, aby rozdelenie objemu pomoci medzi najvzdialenejšie regióny jedného členského štátu nebolo neprimerané a neznevýhodnilo jeden alebo viacero z týchto regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Aby sa zaistilo rozumné a proporčné pridelenie prostriedkov na opatrenia na financovanie štúdií, ukážkových projektov, odbornej prípravy a opatrení technickej pomoci, Komisia ustanovuje delegovaným aktom maximálnu ročnú sumu, ktorú možno na tieto opatrenia prideliť.

4. Aby sa zaistilo rozumné a proporčné pridelenie prostriedkov na opatrenia na financovanie štúdií, výskumných a inovačných programov, ukážkových projektov, odbornej prípravy a opatrení technickej pomoci, Komisia ustanovuje delegovaným aktom maximálnu ročnú sumu, ktorú možno na tieto opatrenia prideliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 31 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oznámenia a správy

Oznámenia, správy a štúdie vplyvu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty predložia Komisii najneskôr do 31. júla každého roka správu o vykonávaní opatrení ustanovených v tomto nariadení počas predchádzajúceho roka.

2. Členské štáty predložia Komisii najneskôr do 30. septembra každého roka správu o vykonávaní opatrení ustanovených v tomto nariadení počas predchádzajúceho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 30. júna 2015 a potom každých päť rokov všeobecnú správu, v ktorej bude uvedený vplyv činností uskutočnených na základe tohto nariadenia, vrátane odvetvia banánov, v prípade potreby spolu s primeranými návrhmi.

3. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 30. júna 2015 a potom každých päť rokov všeobecnú správu, v ktorej bude uvedený vplyv činností uskutočnených na základe tohto nariadenia, a to aj v odvetviach banánov a mlieka, a v ktorej bude uvedený vplyv činností uskutočnených vzhľadom na ciele stanovené v článku 2, v prípade potreby spolu s primeranými návrhmi. Tieto vypracované hodnotenia sa bezodkladne preložia do španielčiny, francúzštiny a portugalčiny a postúpia sa voleným orgánom najvzdialenejších regiónov na úrovni departementov alebo regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V prípade, že Únia začne obchodné rokovania s tretími krajinami, regionálnymi organizáciami tretích krajín alebo medzinárodnými organizáciami, ktoré by sa mohli týkať poľnohospodárskych sektorov podporovaných v rámci programu POSEI, a ak sú plánované podstatné zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky, musia sa vypracovať štúdie vplyvu alebo vykonať predbežné hodnotenia možných dôsledkov pre poľnohospodárstvo najvzdialenejších regiónov. Komisia sa v prípade týchto štúdií alebo hodnotení riadi kritériami, ktoré v tejto oblasti vymedzila OSN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. V nadväznosti na štúdie vplyvu uskutočnené v súlade s článkom 3a je nutné v prípade potreby navrhnúť zmeny, ktoré umožnia, aby sa poľnohospodárstvo najvzdialenejších regiónov lepšie prispôsobilo novým podmienkam.

POSTUP

Názov

Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

Referenčné čísla

KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

7.10.2010

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

REGI

7.10.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Elie Hoarau

 

28.10.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2011

 

 

 

Dátum prijatia

26.5.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karima Delli, Cornelia Ernst, Karin Kadenbach, James Nicholson, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, László Surján, Patrice Tirolien, Derek Vaughan


POSTUP

Názov

Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie

Referenčné čísla

KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD)

Dátum predloženia v EP

23.9.2010

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

7.10.2010

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

7.10.2010

BUDG

7.10.2010

REGI

7.10.2010

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Gabriel Mato Adrover

27.10.2010

 

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

11.7.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.5.2011

27.6.2011

 

 

Dátum prijatia

26.9.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Dátum predloženia

4.10.2011

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia