ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“)

6. 10. 2011 - (KOM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD)) - ***I

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Paolo De Castro


Postup : 2010/0385(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0322/2011

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“)

(KOM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0799),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0008/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality lucemburskou poslaneckou sněmovnou, polským Sejmem a Senátem a švédským parlamentem a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. března 2011[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0322/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy Rada přijme opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení. V případě, kdy se použije čl. 43 odst. 3 Smlouvy, by toto nařízení mělo z důvodu jasnosti výslovně odkazovat na skutečnost, že Rada přijme opatření na tomto základě.

vypouští se

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 SFEU by neměl být použit. Příslušné části nového nařízení o jednotné společné organizaci trhů by měl nahradit obsah návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů (KOM(2011)193), který nedávno předložila Komise. Návrh nařízení Rady předložený Komisí v zásadě přejímá odpovídající ustanovení stávajícího nařízení o jednotné společné organizaci trhů 1234/2007.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy za účelem doplnění nebo změny některých prvků tohoto nařízení, které nejsou podstatné. Měly by být vymezeny prvky, u nichž může být uvedená pravomoc vykonávána, a rovněž podmínky, za jakých má k jejímu přenesení dojít.

(4) Aby mohlo být zajištěno řádné fungování tohoto nařízení, měla by být Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie svěřena pravomoc přijímat akty, pokud jde o doplnění nebo změnu některých prvků tohoto nařízení, které nejsou podstatné. Je zvláště důležité, aby Komise během svých přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Náležitá pozornost by se měla věnovat regionálním a místním úřadům, ostrovním, řídce osídleným a hornatým oblastem a nevzdálenějším regionům, aby se neprohloubila omezení, jimž tyto regiony již ve stávající krizi čelí. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Pokud není výslovně uvedeno jinak, měla by Komise přijmout uvedené prováděcí akty v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XX/XXXX [název nařízení].

(11) V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly být uplatňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1.

 

_____________________

 

1 Úř. věst L 55, 28. 2. 2011, s. 13.

Odůvodnění

Úprava podle společných vzorů pro prováděcí akty podléhající kontrole ze strany členských států.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Pokud jde o některá opatření podle tohoto nařízení, která vyžadují rychlý zásah nebo která sestávají pouze z použití obecných ustanovení na zvláštní situace bez volného uvážení, měla by být Komise zmocněna k přijímání prováděcích aktů bez zapojení výboru.

(12) Pokud jde o některá opatření podle tohoto nařízení, která vyžadují rychlý zásah nebo která sestávají pouze z použití obecných ustanovení na zvláštní situace bez volného uvážení, měla by být Komise zmocněna k přijímání prováděcích aktů bez uplatnění nařízení (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Jedná se o prováděcí akty, které nepodléhají kontrole ze strany členských států. Odkaz na nařízení (EU) č. 182/2011 má zlepšit srozumitelnost.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby se zohlednily zvláštnosti odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, stanoví Komise hospodářské roky pro tyto výrobky v případě potřeby prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Aby se zohlednily zvláštnosti odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, stanoví Komise hospodářské roky pro tyto výrobky v případě potřeby prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 321.

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé znění nařízení, objeví-li se slova „prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci“.)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje (pouze částečně, aby již tak rozsáhlé nařízení nebylo ještě delší) společnou dohodu orgánů o aktech v přenesené pravomoci. Slova „v souladu s článkem 321“ mají zlepšit právní srozumitelnost.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů

Tato opatření se přijímají prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem podle čl. 323 odst. 1a:

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé znění nařízení, objeví-li se slova „prostřednictvím prováděcích aktů“.)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje (pouze částečně vzhledem k rozsáhlosti tohoto nařízení) společné vzory pro prováděcí akty podléhající kontrole ze strany členských států. Vložení slov „přezkumným postupem podle čl. 323 odst. 1a“ má zlepšit právní srozumitelnost.

Pozměňovací návrh  7

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) zahajuje pro hovězí a telecí maso Komisí prostřednictvím prováděcích aktů bez zapojení výboru podle čl. 323 odst. 1, pokud je průměrná tržní cena hovězího a telecího masa v některém členském státě nebo některém regionu členského státu, zjištěná na základě klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla podle čl. 34 odst. 1, během reprezentativního období nižší než 1 560 EUR za tunu.

(c) zahajuje pro hovězí a telecí maso Komisí prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez uplatnění článku 323, pokud je průměrná tržní cena hovězího a telecího masa v některém členském státě nebo některém regionu členského státu, zjištěná na základě klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla podle čl. 34 odst. 1, během reprezentativního období nižší než 1 560 EUR za tunu, zejména při zohlednění zásad územní soudržnosti s cílem brát v úvahu dopad na regionální trhy, jejichž hospodářství je z velké části na tomto typu produktu závislé.

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé znění nařízení, objeví-li se slova „bez zapojení výboru podle čl. 323 odst. 1“.)

Odůvodnění

Jedná se o prováděcí akty, které nepodléhají kontrole ze strany členských států. Odkaz na čl. 323 odst. 1a má zlepšit srozumitelnost.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření týkající se stanovení podpory pro máslo přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.

Výši podpory pro soukromé skladování másla stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a s přihlédnutím k nákladům na skladování a předpokládanému vývoji cen čerstvého másla a skladovaného másla.

 

Pokud v době vyjmutí másla ze skladu dojde na trhu k negativnímu vývoji, který nebylo možno v době uložení na sklad předvídat, může Komise zvýšit výši podpory prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a.

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 SFEU by neměl být použit. Příslušné části nového nařízení o jednotné společné organizaci trhů by měl nahradit obsah návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů (KOM(2011)193), který nedávno předložila Komise. Návrh nařízení Rady předložený Komisí v zásadě přejímá odpovídající ustanovení stávajícího nařízení o jednotné společné organizaci trhů 1234/2007.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Článek 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S cílem účinně a účelně reagovat na hrozby narušení trhu a pokud to vyžaduje situace na trhu, může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, přijatých podle potřeby na základě postupu pro naléhavé případy, přijmout zvláštní intervenční opatření v odvětví obilovin. Tato intervenční opatření mohou být přijata zejména v případě, že v jednom nebo více regionech Unie klesnou nebo hrozí klesnout tržní ceny ve vztahu k intervenční ceně.

1. S cílem účinně a účelně reagovat na hrozby narušení trhu a pokud to vyžaduje situace na trhu, může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, přijatých podle potřeby na základě postupu pro naléhavé případy stanoveného v článku 322, přijmout zvláštní intervenční opatření v odvětví obilovin. Tato intervenční opatření mohou být přijata v případě, že v jednom nebo více regionech Unie klesnou nebo hrozí klesnout tržní ceny ve vztahu k intervenční ceně.

(Slova „zejména“, „mimo jiné“ nebo „včetně“, která se objeví v části textu, kde Komise přijímá akt v přenesené pravomoci, se vypouští. Tato změna se týká celého znění nařízení.)

Odůvodnění

Slova jako „zejména“, „mimo jiné“ nebo „včetně“ jsou v souvislosti s akty v přenesené pravomoci nepřípustná. Výčet jednotlivých druhů pravidel, která mají být prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijata, by měl být vždy vyčerpávající.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud není dávka z přebytku stanovená v odstavci 1 uhrazena do dne splatnosti, odečte Komise prostřednictvím prováděcích aktů podle čl. 81 písm. d) tohoto nařízení po poradě s Výborem zemědělských fondů zřízeným nařízením (ES) č. 1290/2005 částku rovnající se neuhrazené dávce z přebytku z měsíčních plateb ve smyslu článku 14 a čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005. Dříve než takto rozhodne, zašle Komise dotyčnému členskému státu upomínku a tento stát sdělí své stanovisko do jednoho týdne. Nepoužije se článek 17 nařízení (ES) č. 1290/2005.

5. Pokud není dávka z přebytku stanovená v odstavci 1 uhrazena do dne splatnosti, odečte Komise po poradě s Výborem zemědělských fondů zřízeným na základě čl. 41 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005 částku rovnající se neuhrazené dávce z přebytku z měsíčních plateb ve smyslu článku 14 a čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení. Dříve než takto rozhodne, zašle Komise dotyčnému členskému státu upomínku a tento stát sdělí své stanovisko do jednoho týdne. Nepoužije se článek 17 nařízení (ES) č. 1290/2005.

Odůvodnění

Odkazem na „Výbor zemědělských fondů zřízený nařízením (ES) č. 1290/2005“ není míněn výbor, který je Komisi nápomocen při přijímání prováděcího aktu: Výbor zemědělských fondů bude mít pouze konzultační úlohu a nebude mít hlasovací práva.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo, že podniky uvedené v článku 51 dodrží své závazky, může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijmout pravidla pro udělování a odnětí schválení těmto podnikům a rovněž kritéria pro správní sankce.

1. Aby se zajistilo, že podniky uvedené v článku 51 dodrží své závazky, může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 321 přijmout pravidla pro udělování a odnětí schválení těmto podnikům a pro změnu dat stanovených v článku 56 a rovněž kritéria pro správní sankce.

Odůvodnění

Změna dat, která jsou stanovena v základním aktu (a která jsou tedy prvky základního aktu, které nejsou podstatné), by měla být uskutečněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci (viz rovněž následující pozměňovací návrh).

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Článek 79 – písm. i

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(i) pro úpravu dat stanovených v článku 56;

vypouští se

Odůvodnění

Změna dat, která jsou stanovena v základním aktu (a která jsou tedy prvky základního aktu, které nejsou podstatné), by měla být uskutečněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci (viz rovněž předchozí pozměňovací návrh).

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) zakázat uvádění vína nebo výrobků z révy určených pro spotřebu v rodině vinaře na trh.

(c) přijmout ustanovení týkající se vína nebo výrobků z révy určených pro spotřebu v rodině vinaře.

Odůvodnění

Tak, jak je koncipován, by článek neumožňoval produkci vína pro spotřebu v rodině vinaře, což současné předpisy Společenství povolují.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 99 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Opatření týkající se stanovení výrobní náhrady uvedené v odstavci 1 přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.

2. Výrobní náhradu uvedenou v odstavci 1 stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a, přičemž zohlední především:

 

(a) náklady související s použitím dovezeného cukru, které by muselo odvětví hradit v případě dodání ze světového trhu; a dále

 

(b) cenu přebytkového cukru dostupného na trhu Unie nebo v případě, že na tomto trhu není přebytkový cukr, referenční cenu cukru stanovenou v čl. 8 odst. 1 písm. c).

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 SFEU by neměl být použit. Příslušné části nového nařízení o jednotné společné organizaci trhů by měl nahradit obsah návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů (KOM(2011)193), který nedávno předložila Komise.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 101 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Opatření týkající se stanovení výše podpory přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.

2. Výši podpory uvedenou v odstavci 1 stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a s ohledem na referenční cenu sušeného odstředěného mléka stanovenou v čl. 8. odst. 1 písm. e) bodě ii) a na vývoj situace na trhu, co se týče odstředěného mléka a sušeného odstředěného mléka. Měla by být brána v potaz potřeba opatření na podporu zemědělských produktů z odlehlých regionů, i změny, které přináší toto nařízení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 102 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Opatření týkající se stanovení výše podpory přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.

2. Výši podpory uvedenou v odstavci 1 stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a s ohledem na referenční cenu sušeného odstředěného mléka stanovenou v čl. 8. odst. 1 písm. e) bodě ii) a na vývoj situace na trhu, co se týče odstředěného mléka a sušeného odstředěného mléka.

 

Podporu podle prvního pododstavce může Komise změnit podle toho, zda je odstředěné mléko zpracováváno na kasein nebo kaseináty, a podle jakosti těchto produktů.

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 SFEU by neměl být použit. Příslušné části nového nařízení o jednotné společné organizaci trhů by měl nahradit obsah návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů (KOM(2011)193), který nedávno předložila Komise.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 107 – písm. a, b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) podmínek, za nichž členské státy udělí povolení, pokud jde o použití kaseinu a kaseinátů;

(a) pravidel, podle nichž členské státy udělí povolení, pokud jde o použití kaseinu a kaseinátů, pravidel týkajících se doby platnosti a obsahu povolení a produktů, na něž se mohou vztahovat;

(b) povinností, které musí splnit podniky, jimž bylo vydáno povolení podle písmene a);

(b) povinného prohlášení a vedení účetnictví, které musí splnit podniky, jimž bylo vydáno povolení podle písmene a);

Odůvodnění

Slova „podmínky“ a „povinnosti“ se běžně používají pro akty v přenesené pravomoci, nikoli pro prováděcí akty, kterými jsou akty ve výše uvedených písmenech a) a b). Tento pozměňovací návrh má upřesnit pravidla a povinnosti na základě faktického obsahu ustanovení vyplývajících z článků 1 a 3 nařízení 760/2008.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Opatření týkající se stanovení podpory Unie pro veškeré mléko přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.

3. Opatření týkající se stanovení podpory Unie pro veškeré mléko přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a, přičemž zohlední potřebu dostatečně podporovat dodávku mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení.

 

Výši podpory pro způsobilé mléčné výrobky kromě mléka stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a, s ohledem na mléčné složky dotyčných výrobků.

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 SFEU by neměl být použit. Příslušné části nového nařízení o jednotné společné organizaci trhů by měl nahradit obsah návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů (KOM(2011)193), který nedávno předložila Komise.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby se zajistila způsobilost vhodných příjemců a žadatelů pro podporu uvedenou v čl. 108 odst. 1, Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijme podmínky pro poskytování podpory.

2. Aby se zajistila způsobilost vhodných příjemců a žadatelů pro podporu uvedenou v čl. 108 odst. 1, Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 321 přijme podmínky pro poskytování podpory.

Aby se zajistilo, že žadatelé dodrží své závazky, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci opatření k předcházení podvodům a nesrovnalostem, včetně:

Aby se zajistilo, že žadatelé dodrží své závazky, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 321 složení jistoty, která zajistí splnění v případě, že je vyplacena záloha na podporu.

(a) pozastavení práva účastnit se režimu podpory;

 

(b) složení jistoty, která zajistí splnění v případě, že je vyplacena záloha na podporu, a

 

(c) uplatnění sankcí s cílem odradit od podvodného jednání.

 

Odůvodnění

Z důvodů právní jednoznačnosti by měly být prováděcí pravomoci svěřené Komisi týkající se sankcí seskupeny do horizontálních článků. Zásada týkající se sankcí by měla být přijata prostřednictvím zvláštního článku a série horizontálních článků upřesňujících následně tuto zásadu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 119 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) důsledky uznání.

(c) vyplácení podpory po uznání;

Odůvodnění

Slovo „důsledky“ se běžně používá pro akty v přenesené pravomoci. Tento pozměňovací návrh objasňuje rozsah působnosti tím, že nabízí přesnější formulaci.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 128 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) dodávání produktů z odvětví ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, včetně mateřských škol a dalších předškolních zařízení a základních a středních škol, a

(a) dodávání produktů z odvětví ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních spravovaných či schválených členským státem, včetně mateřských škol a dalších předškolních zařízení a základních a středních škol, a

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 139 – odst. 3 – pododstavce 2 a 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora se nevztahuje na běžnou obnovu starých vinic po skončení jejich přirozené životnosti.

Podpora se nevztahuje na běžnou obnovu starých vinic po skončení jejich přirozené životnosti, tj. opětovné osázení stejného pozemku stejnou odrůdou a při stejném způsobu pěstování révy.

 

Členské státy mohou nahrazované vinice blíže specifikovat, zejména pokud jde o jejich stáří.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 140 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ponechání vinných hroznů na révových keřích na konci běžného produkčního cyklu (neprovedení sklizně) se nepovažuje za zelenou sklizeň.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 142 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Výraz „nepříznivý klimatický jev“ má stejný význam jako „nepříznivý klimatický jev, který může být přirovnán k přírodní katastrofě“ v článku 2 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/20011

 

_________________

 

1 Úř. věst. L 358, 16. 12. 2006, s. 3.

Odůvodnění

Definice jsou důležitými prvky, a proto musí být obsaženy v základním aktu (definice jsou přejaty z článku 16 nařízení (ES) č. 555/2008).

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 155 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Opatření týkající se stanovení podpory na každý používaný box s vajíčky bource morušového přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.

4. Výši podpory poskytované chovatelům bource morušového stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a, s ohledem na organizaci odvětví chovu bource morušového v některých regionech Unie a na potřebu usnadnit přizpůsobení dodávek situaci na trhu.

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 SFEU by neměl být použit. Příslušné části nového nařízení o jednotné společné organizaci trhů by měl nahradit obsah návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů (KOM(2011)193), který nedávno předložila Komise.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 174 – odst. 1 – pododstavce 1a, 1 b, 1c, a 1 e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely použití písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) výraz „výroba“ zahrnuje veškeré dotyčné činnosti od sklizně hroznů po dokončení procesu vinifikace s výjimkou případných následných procesů.

 

Pro účely uplatňování bodu ii) písm. b), až 15% podíl hroznů, které mohou pocházet z území mimo vymezenou zeměpisnou oblast, musí pocházet z členského státu nebo dané třetí země, kde se nachází vymezená zeměpisná oblast.

 

Odchylně od písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) a pod podmínkou, že to umožňuje specifikace výrobku uvedená v čl. 175 odst. 2, může být výrobek s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením vinifikován:

 

(a) v oblasti nacházející se v bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené oblasti, nebo

 

(b) oblasti nacházející ve stejné správní jednotce nebo v sousední správní jednotce jak stanovují vnitrostátní předpisy, nebo

 

(c) v případě přeshraničního označení původu nebo zeměpisného označení, nebo pokud existuje dohoda o kontrolních opatřeních mezi dvěma či více členskými státy nebo mezi jedním či více členskými státy a jednou čí více třetími zeměmi, může být výrobek s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením vinifikován v oblasti nacházející se v bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené oblasti.

 

Odchylně od písm. b) bodu iii) a pod podmínkou, že to umožňuje specifikace výrobku uvedená v čl. 175 odst. 2, mohou být vína s chráněným zeměpisným označením do 31. prosince 2012 nadále vinifikována mimo oblast nacházející se v bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené oblasti.

 

Odchylně od písm. a) bodu iii) a pod podmínkou, že to umožňuje specifikace výrobku uvedená v čl. 175 odst. 2, může být výrobek vinifikován na šumivé víno nebo perlivé víno s chráněným označením původu mimo oblast nacházející se v bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené oblasti, pokud se tento postup používal před dnem 1. března 1986.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Článek 202

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se směrnice 2008/95/ES, směrnice Rady 89/396/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES pro označování a obchodní úpravu výrobků, které spadají do oblasti působnosti uvedených směrnic.

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se směrnice 2008/95/ES, směrnice Rady 89/396/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES pro označování a obchodní úpravu výrobků, které spadají do oblasti působnosti uvedených směrnic. Označování výrobků uvedených v bodech 1 až 11, 13, 15 a 16 části II přílohy XII nesmí být doplněno jinými údaji, než jsou údaje uvedené v tomto nařízení, pokud nesplňují požadavky čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2000/13/ES.

 

2. Pokud jeden z výrobků uvedených v části II přílohy XII tohoto nařízení obsahuje jednu nebo více složek uvedených v příloze IIIa směrnice 2000/13/ES, musí být tato složka uvedena na etiketě a musí jí předcházet výraz „obsahuje“.

 

V případě siřičitanů lze použít následující údaje: „siřičitany“ nebo „oxid siřičitý“.

 

3. Povinnost označení uvedená v odstavci 2 může být spojena s používáním piktogramu určeného prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článku 321.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 203 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. a) lze odkaz na druh výrobku z révy vinné vynechat u vín, jejichž etiketa obsahuje název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

2. Odchylně od odst. 1 písm. a) lze odkaz na druh výrobku z révy vinné vynechat u vín, jejichž etiketa obsahuje název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení a u jakostních šumivých vín, jejichž etiketa obsahuje termín „Sekt“.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 228 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jestliže jednu nebo více činností podle odstavce 2 vykonává uznaná mezioborová organizace v odvětví tabáku a jsou-li tyto činnosti v obecném hospodářském zájmu těch osob, jejichž činnost se vztahuje k jednomu nebo více dotyčným produktům, může členský stát, který uznání udělil, nebo pokud bylo uznání uděleno Komisí, Komise, bez zapojení výboru podle čl. 323 odst. 1, rozhodnout, že jednotlivci nebo skupiny, kteří nejsou členy mezioborové organizace, avšak mají z těchto činností prospěch, musí mezioborové organizaci uhradit v plné nebo částečné výši příspěvky placené jejími členy v rozsahu, v jakém jsou tyto příspěvky určeny ke krytí nákladů bezprostředně vzniklých při vykonávání dotyčných činností, s výjimkou správních nákladů jakékoli povahy.

1. Jestliže jednu nebo více činností podle odstavce 2 vykonává uznaná mezioborová organizace v odvětví tabáku a jsou-li tyto činnosti v obecném hospodářském zájmu těch osob, jejichž činnost se vztahuje k jednomu nebo více dotyčným produktům, může členský stát, který uznání udělil, nebo pokud bylo uznání uděleno Komisí, Komise, prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez uplatnění čl. 323, rozhodnout, že jednotlivci nebo skupiny, kteří nejsou členy mezioborové organizace, avšak mají z těchto činností prospěch, musí mezioborové organizaci uhradit v plné nebo částečné výši příspěvky placené jejími členy v rozsahu, v jakém jsou tyto příspěvky určeny ke krytí nákladů bezprostředně vzniklých při vykonávání dotyčných činností, s výjimkou správních nákladů jakékoli povahy.

Odůvodnění

Legislativní návrh postrádal zmínku o provádění pravomoci Komise.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 254 – odst. 2 – návětí a písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit:

2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a stanovit:

(a) používání licencí a v případě potřeby konkrétní pravidla týkající se zejména podmínek, za nichž se předkládají žádosti o dovoz a udělují povolení v rámci celní kvóty;

(a) používání licencí a v případě potřeby konkrétní pravidla týkající se zejména postupů pro podávání žádostí o dovoz a pro udělování povolení v rámci celní kvóty;

Odůvodnění

Druh pravidel, z něhož vyplývají povinnosti, a zejména slovo „podmínky“ se běžně používá pro akty v přenesené pravomoci. Tento pozměňovací návrh objasňuje rozsah působnosti tím, že nabízí přesnější formulaci.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 273 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Opatření týkající se stanovení výše náhrad přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.

2. Náhrady stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a. Mohou být stanoveny:

 

(a) v pravidelných intervalech;

 

(b) v nabídkových řízeních pro obiloviny, rýži, cukr a mléko a mléčné výrobky.

 

S výjimkou případů, kdy jsou náhrady stanoveny v nabídkovém řízení, Komise stanoví seznam produktů, na něž je poskytována vývozní náhrada, a výši vývozních náhrad alespoň jednou za tři měsíce. Náhrady však mohou zůstat na stejné úrovni po dobu delší než tři měsíce a v případě nutnosti je může Komise bez uplatnění článku. 323 na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

 

3. Při stanovení náhrad pro některé produkty se zohlední jeden nebo více z následujících aspektů:

 

(a) stávající situace a předpokládaný vývoj, pokud jde o:

 

(i) ceny a množství daného produktu na trhu Unie,

 

(ii) ceny daného produktu na světovém trhu;

 

(b) cíle společné organizace trhu, které spočívají v zajištění rovnováhy a přirozeného vývoje cen a obchodu na tomto trhu;

 

(c) nutnost zabránit narušením, která by mohla způsobit přetrvávající nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu Unie;

 

(d) hospodářská hlediska zamýšlených vývozů;

 

(e) omezení vyplývající z dohod uzavřených podle článku 218 Smlouvy;

 

(f) potřeba zajistit rovnováhu mezi používáním základních produktů Unie pro výrobu zpracovaného zboží určeného pro vývoz do třetích zemí a používáním produktů z těchto zemí dovezených v rámci režimu zušlechťovacího styku;

 

(g) nejpříznivější náklady na uvedení produktů na trh a na jejich přepravu z trhů Unie do přístavů nebo jiných míst vývozu v Unii, jakož i náklady na dopravu do země určení;

 

(h) poptávka na trhu Unie;

 

(i) pokud jde o odvětví vepřového masa, vajec a drůbežího masa, rozdíl mezi cenami v rámci Unie a cenami na světovém trhu za dodávané množství krmných obilovin nezbytné pro produkci v těchto odvětvích v Unii.

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 SFEU by neměl být použit. Příslušné části nového nařízení o jednotné společné organizaci trhů by měl nahradit obsah návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů (KOM(2011)193), který nedávno předložila Komise.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Článek 273 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 273a

 

Zvláštní opatření týkající se vývozních náhrad pro obiloviny a rýži

 

1. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a stanovit opravnou částku platnou pro vývozní náhrady stanovené pro obiloviny a rýži. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez uplatnění čl. 323 v případě potřeby tuto opravnou částku změnit.

 

První pododstavec se může použít na produkty odvětví obilovin a rýže vyvážené v podobě zboží uvedeného v příloze XVII.

 

2. Po dobu prvních tří měsíců hospodářského roku je pro vývozy sladu uskladněného na konci předchozího hospodářského roku nebo vyrobeného z ječmene, který byl uskladněn k tomuto dni, použitelná náhrada, která by se bývala použila v případě dotyčné vývozní licence pro vývoz uskutečněný během posledního měsíce předchozího hospodářského roku.

 

3. Náhradu pro produkty uvedené v příloze I části I písm. a) a b) zavedenou v souladu s čl. 274 odst. 2 může Komise upravit přezkumným postupem uvedeným v čl. 323 odst. 1a a v souladu se změnami intervenčních cen.

 

První pododstavec se může použít zcela nebo zčásti na produkty uvedené v příloze I části I písm. c) a d) i na produkty uvedené v části I této přílohy a vyvážené v podobě zboží podle části I přílohy XVII. V tom případě Komise úpravu uvedenou v prvním pododstavci opraví přezkumným postupem uvedeným v čl. 323 odst. 1a za použití koeficientu vyjadřujícího poměr mezi množstvím základního produktu a množstvím tohoto produktu obsaženého ve zpracovaném produktu, který je vyvážen nebo použit ve vyváženém zboží.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přejímá znění článku 10 návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trh (KOM(2011)193), který nedávno předložila Komise.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Článek 281

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby se zohlednil vývoj na trhu pro každý z produktů v odvětví živých rostlin kódu KN 0601 10 může být každoročně včas před začátkem obchodního období stanovena jedna nebo více minimálních cen pro vývoz do třetích zemí. Opatření týkající se stanovení minimálních cen přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.

1. Aby se zohlednil vývoj na trhu pro každý z produktů v odvětví živých rostlin kódu KN 0601 10 může být každoročně včas před začátkem obchodního období Komisí stanovena jedna nebo více minimálních cen pro vývoz do třetích zemí.

Vývoz těchto produktů je povolen pouze za cenu, která se rovná stanovené minimální ceně pro příslušný produkt nebo která ji převyšuje.

Vývoz těchto produktů je povolen pouze za cenu, která se rovná stanovené minimální ceně pro příslušný produkt nebo která ji převyšuje.

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme všechna nezbytná správní opatření týkající se odst. 1 prvního pododstavce se zřetelem k závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 218 Smlouvy.

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem v souladu s čl. 323 odst. 1a přijme všechna nezbytná opatření týkající se odst. 1 prvního pododstavce zejména s ohledem na ceny na mezinárodních trzích a se zřetelem k závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 218 Smlouvy.

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 SFEU by neměl být použit. Příslušné části nového nařízení o jednotné společné organizaci trhů by měl nahradit obsah návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů (KOM(2011)193), který nedávno předložila Komise.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 296

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 296 [odstraní se po 31. prosinci 2010]

vypouští se

Zvláštní ustanovení pro odvětví ovoce a zeleniny

 

Pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, mohou členské státy poskytovat státní podporu až do 31. prosince 2010 za těchto podmínek:

 

(a) státní podpora se vyplácí pouze producentům ovoce a zeleniny, kteří nejsou členy uznané organizace producentů a kteří s uznanou organizací producentů podepsali smlouvu, v níž souhlasí, že budou uplatňovat opatření dotyčné organizace producentů pro předcházení krizím a jejich řešení;

 

(b) výše podpory vyplácené těmto producentům nepřesáhne 75 % podpory Unie obdržené členy dotyčné organizace producentů a

 

(c) dotyčný členský stát předloží Komisi do 31. prosince 2010 zprávu o účinnosti a efektivnosti státní podpory, v níž zejména provede rozbor toho, do jaké míry podpora napomohla organizaci odvětví. Komise zprávu posoudí a rozhodne, zda předloží příslušné návrhy.

 

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 304 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise může kdykoli po 1. lednu 2016 rozhodnout, že se odstavce 1, 2 a 3 již nebudou uplatňovat.

4. Komise může kdykoli po 1. lednu 2016 prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 321 rozhodnout, že se odstavce 1, 2 a 3 již nebudou uplatňovat.

Odůvodnění

Nepodstatné prvky základního aktu je možno změnit pouze prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 314 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro jednotlivé kalendářní roky jsou k dispozici tyto částky:

2. Pro jednotlivé kalendářní roky jsou k dispozici tyto částky:

 

– 2009: 40 660 000 EUR,

– 2010: 82 110 000 EUR,

– 2010: 82 110 000 EUR,

od roku 2011: 122 610 000 EUR.

od roku 2011: 122 610 000 EUR.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Článek 315

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. K řešení konkrétních praktických problémů přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů opatření nezbytná a odůvodněná v mimořádných situacích. Tato opatření se mohou odchýlit od ustanovení tohoto nařízení, avšak pouze v míře a po dobu, jež jsou nezbytně nutné.

1. K řešení konkrétních praktických problémů Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 321 stanoví opatření nezbytná a odůvodněná v mimořádných situacích. Tato opatření se mohou odchýlit od ustanovení tohoto nařízení, avšak pouze v míře a po dobu, jež jsou nezbytně nutné.

2. S cílem vyřešit dotčený problém Komise v případě potřeby jedná v souladu s čl. 323 odst. 2.

2. Je-li to ze závažných naléhavých důvodů nutné, použije se pro akty v přenesené pravomoci, jež byly přijaty podle tohoto článku, postup pro naléhavé případy stanovený v článku 322.

Odůvodnění

Tato opatření, přijatá v naléhavých situacích, mohou být stejné povahy jako opatření přijímaná podle článku 290 SFEU (akty v přenesené pravomoci). Jelikož i u aktů v přenesené pravomoci existuje postup pro naléhavé případy, zpravodaj navrhuje, aby byl případně uplatňován s cílem zajistit efektivnost rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Článek 321

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto nařízení je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se svěřuje Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

2. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v odstavci 1 zrušit.

2. Výkon přenesené pravomoci je Komisi svěřen na období pěti let počínaje…*. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, nevysloví-li Evropský parlament či Rada proti takovému prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

3. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

 

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle tohoto nařízení vstoupí v platnost pouze v případě, že Parlament nebo Rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému parlamentu a Radě neoznámí, že s ním nesouhlasí, či v případě, že před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada oznámí Komisi, že nehodlají vyjádřit svůj nesouhlas. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

_______________________

 

* Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Úprava podle společné dohody orgánů o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 322 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci přijatému podle tohoto článku vyslovit námitky v souladu s postupem uvedeným v čl. 321 odst. 3. V takovém případě není akt dále použitelný. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci přijatém podle tohoto článku vyslovit námitky v souladu s postupem uvedeným v čl. 321 odst. 5. V takovém případě Komise akt zruší neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada informují o svém rozhodnutí vznést proti aktu námitku.

Odůvodnění

Úprava podle společné dohody orgánů o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení

Článek 323

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. [Jsou-li prováděcí akty přijaty podle tohoto nařízení, je Komisi nápomocen výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů a použije se postup stanovený článkem [5] nařízení (EU) č. [xxxx/yyyy] (vyplnit po přijetí nařízení o kontrolních mechanismech podle čl. 291 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež se momentálně projednává v Evropském parlamentu a v Radě).]

1. Komisi je nápomocen výbor, který bude nazýván výborem pro společnou organizaci zemědělských trhů. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

1a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

2. V naléhavých případech uvedených v článcích 265, 266, 282 a čl. 315 odst. 2 tohoto nařízení se použije postup stanovený v článku [6] nařízení (EU) č. [xxxx/yyyy].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Odůvodnění

Úprava podle společných vzorů pro prováděcí akty podléhající kontrole ze strany členských států.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Příloha V – část A – oddíl III - bod 2 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy jsou oprávněny dále dělit každou ze tříd, jež jsou stanoveny v bodech 1 a 2, do nejvýše tří podtříd.

Odůvodnění

Kodifikace společné organizace trhů musí probíhat v souladu se stálými právními předpisy. Proto je třeba převzít celý text z aktuální přílohy,

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Příloha V – část C – oddíl III

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jatečně upravená těla jsou klasifikována obdobně na základě použití příslušných ustanovení části A bodu III. Výraz „kýta“ v části A bodě III odst. 1 a v řádcích 3 a 4 tabulky uvedené v části A bodě III odst. 2 se nahrazuje výrazem „zadní čtvrť“.

1. Jatečně upravená těla jsou klasifikována obdobně na základě použití příslušných ustanovení části A bodu III. Výraz „kýta“ v části A bodě III odst. 1 a v řádcích 3 a 4 tabulky uvedené v části A bodě III odst. 2 se nahrazuje výrazem „zadní čtvrť“.

 

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise prováděcím aktem bez uplatnění článku 323 povolit členským státům, aby v případě jehňat s hmotností jatečně upraveného těla nižší než 13 kilogramů použily pro účely třídění tato kritéria:

 

(a) hmotnost jatečně upraveného těla;

 

(b) barvu masa;

 

(c) protučnělost.

Odůvodnění

Kodifikace společné organizace trhů musí probíhat v souladu se stálými právními předpisy. Proto je třeba převzít celý text z aktuální přílohy a uvést jej do souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy.

  • [1]  Úř. věst. C 132, 3.5.2011, s. 89.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecný úvod

Cílem návrhu předloženého Komisí je přizpůsobit nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 o 

jednotné společné organizaci trhů novému rozlišení mezi přenesenými a prováděcími pravomocemi Komise, které zavádějí články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Tento návrh také z důvodu úplnosti zahrnuje návrhy na změny nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, které již Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě samostatně.

Články 290 a 291 SFEU zavádí rozlišení mezi pravomocemi přenesenými na Komisi za účelem přijímat nelegislativní akty na jedné straně a pravomocemi svěřenými Komisi k přijímání prováděcích aktů na straně druhé:

a) Článek 290 SFEU o aktech v přenesené pravomoci umožňuje zákonodárci přenést na Komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné.

b) Článek 291 SFEU o prováděcích aktech stanoví, že členské státy přijmou veškerá nezbytná vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů Unie. Tyto akty mohou svěřit prováděcí pravomoci Komisi, jsou-li pro jejich provedení nezbytné jednotné podmínky.

Navrhované přizpůsobení nařízení (ES) č. 1234/2007 novým požadavkům

je založeno na vymezení stávajících pravomocí Komise jako „přenesených“ a „prováděcích“, které se používalo v souvislosti s prováděcími opatřeními přijatými Komisí na základě jejích stávajících pravomocí.

Tento návrh zmocňuje zákonodárce k definování podstatných prvků politiky společné organizace trhů. Zákonodárce například stanoví cíle intervenčních opatření na trhu, režimů omezení produkce a režimů podpory. Zákonodárce rovněž stanoví zásadu pro vytvoření systému dovozních a vývozních licencí, základní prvky pravidel týkajících se uvádění na trh a produkce a zásadu pro uplatňování sankcí, snížení a vyloučení. Zákonodárce také stanoví zvláštní předpisy pro jednotlivá odvětví.

Podle článku 290 SFEU přenáší zákonodárce na Komisi pravomoc doplnit nebo změnit některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné. Akt Komise v přenesené pravomoci proto může obsahovat další prvky nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů. Komise například přijímá akty v přenesené pravomoci, aby stanovila podmínky, za kterých se hospodářský subjekt může účastnit režimu, závazky vyplývající z vydání licence a případně v závislosti na hospodářské situaci, zda je pro vydávání licencí nezbytná jistota. Zákonodárce podobně přenáší na Komisi pravomoc přijímat opatření ke stanovení kritérií způsobilosti pro produkty, pokud jde o tržní intervence. Komise může rovněž přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se definic.

Na druhé straně svěřuje zákonodárce v souladu s čl. 291 odst. 2 SFEU Komisi prováděcí pravomoc, pokud jde o jednotné podmínky pro provádění společné organizace trhu a obecný rámec kontrol, které členské státy provádějí.

Otázka čl. 43 odst. 3 SFEU – pravomoci Rady

Podle ustanovení čl. 43 odst. 3 SFEU „Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení (...)“. Toto ustanovení představuje výjimku z čl. 43 odst. 2 SFEU, který vyžaduje řádným legislativním postupem „přijmout společnou organizaci zemědělských trhů … a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné zemědělské politiky“. Lisabonská smlouva učinila z řádného legislativního postupu standardní postup pro přijímání legislativních aktů EU. Jako výjimka musí být tudíž čl. 43 odst. 3 SFEU vykládán restriktivně, aby se zajistilo, že zákonodárce může vykonávat své legislativní výsady podle čl. 43 odst. 2 SFEU. To mimo jiné znamená, že zákonodárce reguluje základní prvky společné zemědělské politiky a přijímá politická rozhodnutí, která formují její strukturu, nástroje a účinky. V této souvislosti by měl být zvláštní postup stanovený v čl. 43 odst. 3 SFEU používán pouze v případě, že otázka obsažená v uvedeném ustanovení není součástí zásadních politických rozhodnutí vyhrazených zákonodárci podle čl. 43 odst. 2 SFEU. Proto je-li tato otázka neoddělitelně spjata s politickou podstatou rozhodnutí, která má zákonodárce přijmout, neměl by se čl. 43 odst. 3 SFEU použít.

Podle Komise je návrh založen na těchto zásadách:

a) o strukturální parametrech a základních prvcích SZP může rozhodovat pouze zákonodárce (Evropský parlament a Rada). Veřejná intervence (včetně rámce pro stanovení některých intervenčních cen Komisí prostřednictvím nabídkového řízení) a režimy kvót na cukr a mléko a mléčné výrobky zavedené nařízením 1234/2007 by například měly zůstat na úrovni zákonodárce, neboť tyto prvky jsou neoddělitelně spjaty s definicí obsahu režimu stanoveného zákonodárcem a hranicemi tohoto režimu.

b) opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení podle čl. 43 odst. 3, která nespadají do oblasti působnosti čl. 43 odst. 2 SFEU, přijímá Rada. Komise by předložila návrh nařízení na základě čl. 43 odst. 3 SFEU, pokud jde o ustanovení článku 21 o podmínkách povinné podpory pro soukromé skladování másla, článku 99 o výrobní náhradě v odvětví cukru, článků 101 a 102 o podpoře v odvětví mléka a mléčných výrobků, článku 108 o dodávkách mléčných výrobků pro žáky, článku 155 o podporách v odvětví bource morušového, článku 273 o vývozních náhradách a článku 281 o minimálních cenách pro vývoz živých rostlin. Nařízení, které má být navrženo, by s ohledem na tato ustanovení stanovilo, aby podmínky pro stanovení výše podpory, vývozních náhrad a minimálních vývozních cen stanovila Rada podle čl. 43 odst. 3 SFEU a aby výše těchto podpor, náhrad a úrovní cen stanovila Komise prováděcími akty.

Komise dne 11. dubna 2011 předložila na základě čl. 43 odst. 3 SFEU „Návrh nařízení Rady, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů“ (KOM(2011)193). Prostřednictvím tohoto nařízení Rada zavede kritéria pro stanovení výše podpory, vývozních náhrad a minimálních vývozních cen a stanovení výše těchto podpor, náhrad a cen nechá na Komisi (pomocí prováděcích aktů). Nicméně co se týče obsahu, návrh nařízení Rady předložený Komisí v zásadě přejímá odpovídající ustanovení stávajícího nařízení o jednotné společné organizaci trhů 1234/2007.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj se domnívá, že návrh Komise na jednotnou společnou organizaci trhů nerespektoval zásadu, podle níž má být čl. 43 odst. 3 SFEU vykládán restriktivně. Definováním podmínek a kritérií pro stanovení výše podpory, vývozních náhrad a minimálních vývozních cen by měl být pověřen i nadále zákonodárce, zatímco Komise by měla pouze stanovit jejich výši prostřednictvím prováděcích aktů. Návrh je proto v rozporu s výsadami zákonodárce podle čl. 43 odst. 2 SFEU.

Postoj Parlamentu k jednotné společné organizaci trhů nabízí několik možností řešení tohoto problému:

a) vypustit jednoduše každé ustanovení odkazující na čl. 43 odst. 3 SFEU; tato možnost by Radu přiměla o této otázce jednat, nejedná se však o rozumnou „tvorbu právních předpisů“;

b) upravit příslušná ustanovení vypuštěním odkazu na čl. 43 odst. 3 SFEU a vložením ustanovení v tom smyslu, že o dotyčných otázkách rozhodnou Parlament a Rada ve zvláštním nařízení prostřednictvím řádného legislativního postupu; tato možnost by vedla k přijetí nového zvláštního nařízení zabývajícího se oblastmi, kterými se nyní zaobírá jednotná společná organizace trhů, ale postrádala by skutečný účel;

c) vypustit všechna ustanovení týkající se čl. 43 odst. 3 SFEU a nahradit je odpovídajícím obsahem stanoveným v již zmíněném návrhu nařízení Rady předloženém Komisí (který, jak je již uvedeno výše, v zásadě přejímá odpovídající ustanovení stávajícího nařízení o jednotné společné organizaci trhů 1234/2007). Tento přístup je pragmatičtější a rovněž praktičtější z procedurálního úhlu pohledu (lege artis). Tento přístup je uplatněn v návrhu zprávy.

Pozměňovací návrhy týkající se jiných otázek

a) Pozměňovací návrhy, jejichž cílem je nahradit prováděcí akty akty v přenesené pravomoci:

Slova jako „podmínky“, „povinnosti“ a jakýkoli typ „pravidel“, z nichž vyplývají povinnosti, se běžně používají u aktů v přenesené pravomoci, nikoli u prováděcích aktů. Stejný princip platí i pro změnu prvků stanovených v základním aktu, které nejsou podstatné: ty by měly být pozměněny pouze prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci (např. v návrhu Komise na jednotnou společnou organizaci trhů: data, neuplatnění některých odstavců, opatření v mimořádných situacích).

b) Některé pozměňovací návrhy mají za cíl zohlednit standardní formulace, na nichž se orgány shodly („společná dohoda orgánů o aktech v přenesené pravomoci“ a „společné vzory týkající se prováděcích aktů“).

Nutnost přijmout nové nařízení

Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že toto nové nařízení by mělo být přijato co nejdříve. Nadcházející zásadní reforma jednotné společné organizace trhů (v rámci obecné reformy SZP) by byla zbytečně ztížena, zůstávalo-li by jednání o zvažovaném návrhu Komise na přizpůsobení nadále otevřeno.

Hlavní zásadou je vytvořit rovnováhu mezi požadavkem, aby Komise mohla jednat efektivně a rychle, a pravomocemi Parlamentu a Rady v legislativním procesu podle Lisabonské smlouvy. Zpravodaj v zásadě souhlasí s většinou rozhodnutí, která Komise učinila v souvislosti s akty v přenesené pravomoci nebo prováděcími akty, a je přesvědčen, že Komise z tohoto hlediska předložila vyvážený návrh. Nicméně jak již bylo vysvětleno výše, bylo navrženo několik změn, jejichž účelem je nahradit prováděcí akty akty v přenesené pravomoci u ustanovení týkajících se podmínek, povinností a všech druhů pravidel, z nichž vyplývá povinnost, neboť tato formulace se běžně používá pro akty v přenesené pravomoci a pro změnu prvků stanovených v základním aktu, které nejsou podstatné.

Další pozměňovací návrhy, kromě několika jednoznačných případů, jsou, jak již bylo vysvětleno výše, horizontální povahy a mají zohlednit společnou dohodu mezi orgány o používání aktů v přenesené pravomoci i nařízení o prováděcích aktech, které nedávno vstoupilo v platnost (nařízení (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011).

POSTUP

Název

Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (”jednotné nařízení o společné organizaci trhů”)

Referenční údaje

KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD)

Datum predložení EP

21.12.2010

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Paolo De Castro

26.1.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

1.2.2011

21.6.2011

 

 

Datum přijetí

26.9.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Datum předložení

7.10.2011