JELENTÉS a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) irányuló javaslatról

6.10.2011 - (COM(2010)0799 – C7–0008/2011 – 2010/0385(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Paolo De Castro


Eljárás : 2010/0385(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0322/2011

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) irányuló javaslatról

(COM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0799),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0008/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a luxemburgi parlament, a lengyel parlament két háza és a svéd parlament által benyújtott, indokolással ellátott véleményekre, amelyek hangsúlyozzák, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 15-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0322/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Szerződés 43. cikkének (3) bekezdése értelmében a Tanács intézkedéseket fogad el az árak, a lefölözések, a támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítése tekintetében. Az egyértelműség érdekében, amikor az EUMSz. 43. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó, ez a rendelet kifejezetten utal arra a tényre, hogy ennek alapján a Tanács fogad majd el intézkedéseket.

törölve

Indokolás

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó. Ehelyett a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló legújabb bizottsági javaslat (COM(2011)0193) tartalmával kellene az egységes közös piacszervezésről szóló új rendelet megfelelő részeit helyettesíteni. A tanácsi rendeletre irányuló e bizottsági javaslat lényegében az egységes közös piacszervezésről szóló meglévő 1234/2007 rendelet megfelelő rendelkezéseit veszi át.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Szerződés 290. cikkének megfelelően a Bizottságot hatáskörrel kell felruházni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására e rendelet bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése vagy módosítása érdekében. Meg kell határozni azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében ez a hatáskör gyakorolható, valamint a felhatalmazásra vonatkozó feltételeket.

(4) Az e rendelet megfelelő működésének biztosítása érdekében a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő elfogadására vonatkozó hatáskört át kell ruházni a Bizottságra az e rendelet bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése vagy módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. Kellő figyelmet kell fordítani a regionális és helyi hatóságokra, a szigetekre, a ritkán lakott és hegyvidéki területekre és a legkülső régiókra annak elkerülése érdekében, hogy súlyosbodjon az a kényszerhelyzet, amelybe e régiók a jelenlegi válság miatt kerültek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumok Európai Parlamentnek és Tanácsnak történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Ha e rendelet kifejezetten másképpen nem rendelkezik, a Bizottság az említett végrehajtási aktusokat a [a rendelet címe] szóló XX/XXXX/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelelően fogadja el.

(11) Annak érdekében, hogy e rendelet végrehajtásához egységes feltételek álljanak rendelkezésre, a végrehajtási hatásköröket a Bizottságra kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.

 

_____________________

 

1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Indokolás

A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó közös mintákat tükrözi.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Egyes, e rendelet szerinti intézkedések tekintetében, amelyek gyors fellépést tesznek szükségessé vagy amelyek pusztán általános rendelkezések egyedi helyzetekre történő, mérlegelés nélküli alkalmazásából állnak, a Bizottságot fel kell hatalmazni végrehajtási aktusok elfogadására a bizottság közreműködése nélkül.

(12) Egyes, e rendelet szerinti intézkedések tekintetében, amelyek gyors fellépést tesznek szükségessé vagy amelyek pusztán általános rendelkezések egyedi helyzetekre történő, mérlegelés nélküli alkalmazásából állnak, a Bizottságot fel kell hatalmazni végrehajtási aktusok elfogadására a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül.

Indokolás

Ezek olyan végrehajtási jogi aktusok, amelyek nem tartoznak a tagállamok ellenőrzése alá. A 182/2011/EU rendeletre történő hivatkozás az egyértelműséget szolgálja.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyümölcs- és zöldségágazat, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság e termékek vonatkozásában szükség esetén felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén határozza meg a gazdasági éveket.

A gyümölcs- és zöldségágazat, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság e termékek vonatkozásában szükség esetén a 321. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek meghatározzák a gazdasági éveket.

(Ez a módosítás a rendelet egészére alkalmazandó, valahányszor a „felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén” kifejezés megjelenik.)

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló, intézmények közötti egyetértési megállapodást tükrözi (de csak részben, annak elkerülése érdekében, hogy a már hosszú rendelethez túl sok szöveg hozzáadása történjen). „A 321. cikknek megfelelően” szavakkal való kiegészítés a jogi egyértelműséget szolgálja.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén:

A Bizottság a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén:

(Ez a módosítás a rendelet egészére alkalmazandó, valahányszor a „végrehajtási jogi aktusok révén” kifejezés megjelenik.)

Indokolás

A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó közös mintákat tükrözi (de csak részben, tekintettel a már nagyon hosszú rendeletre). „A 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően” szavakkal való kiegészítés a jogi egyértelműséget szolgálja.

Módosítás   7

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a marha- és borjúhús tekintetében a Bizottság a 323. cikk (1) bekezdésében említett bizottság közreműködése nélkül, végrehajtási jogi aktusok révén nyitja meg, amennyiben egy reprezentatív időszakban egy tagállamban vagy egy tagállam valamely régiójában a hasított testek 34. cikk (1) bekezdésében meghatározott uniós osztályozási rendszere alapján a marha- és borjúhús piaci átlagára nem éri el a tonnánkénti 1560 eurót.

c) a marha- és borjúhús tekintetében a Bizottság a 323. cikk alkalmazása nélkül elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén nyitja meg, amennyiben egy reprezentatív időszakban egy tagállamban vagy egy tagállam valamely régiójában a hasított testek 34. cikk (1) bekezdésében meghatározott uniós osztályozási rendszere alapján a marha- és borjúhús piaci átlagára nem éri el a tonnánkénti 1560 eurót, különös figyelmet fordítva a területi kohéziós elvekre azon regionális piacokra gyakorolt hatások figyelembevétele érdekében, amelyek gazdasága főképpen ettől a típusú terméktől függ.

(Ez a módosítás a rendelet egész szövegére alkalmazandó, amikor a „323. cikk (1) bekezdésében említett bizottság közreműködése nélkül” kifejezés előfordul.)

Indokolás

Ezek olyan végrehajtási jogi aktusok, amelyek nem tartoznak a tagállamok ellenőrzése alá. A 323. cikk (1a) bekezdésére való hivatkozás az egyértelműséget szolgálja.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vajra vonatkozó támogatás összegét meghatározó intézkedéseket a Tanács hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

A vaj magántárolásához nyújtott támogatási összegeket – a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – a Bizottság rögzíti a tárolási költségek, valamint a friss vaj és a készletezett vaj árának valószínűsíthető változása figyelembevételével.

 

Amennyiben a kitárolás idején a betárolás idején előreláthatatlan, kedvezőtlen változás következik be a piacon, a Bizottság – a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – növelheti a támogatás összegét.

Indokolás

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó. Ehelyett a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló legújabb bizottsági javaslat (COM(2011)0193) tartalmával kellene az egységes közös piacszervezésről szóló új rendelet megfelelő részeit helyettesíteni. A tanácsi rendeletre irányuló e bizottsági javaslat lényegében az egységes közös piacszervezésről szóló meglévő 1234/2007 rendelet megfelelő rendelkezéseit veszi át.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a piaci helyzet úgy kívánja, a piac megzavarásának kockázatával szembeni hathatós fellépés érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén, melyeket szükség esetén sürgősségi eljárás keretében fogad el, különleges intervenciós intézkedéseket hozhat a gabonaágazat tekintetében. Ilyen intervenciós intézkedések különösen akkor hozhatók, ha az Unió egy vagy több régiójában a piaci árak az intervenciós árhoz képest csökkennek, vagy fennáll a veszélye az ilyen csökkenésnek.

(1) Amennyiben a piaci helyzet úgy kívánja, a piac megzavarásának kockázatával szembeni hathatós fellépés érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén, melyeket szükség esetén a 322. cikkben előírt sürgősségi eljárás keretében fogad el, különleges intervenciós intézkedéseket hozhat a gabonaágazat tekintetében. Ilyen intervenciós intézkedések akkor hozhatók, ha az Unió egy vagy több régiójában a piaci árak az intervenciós árhoz képest csökkennek, vagy fennáll a veszélye az ilyen csökkenésnek.

(Törölni kell a „különösen”, „többek között” vagy „beleértve” kifejezéseket, valahányszor megjelennek a szöveg olyan részében, ahol a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el. Ez a módosítás az egész rendeletben alkalmazandó.)

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében a „különösen”, „többek között” vagy „beleértve” kifejezések nem elfogadhatóak. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadandó különböző típusú szabályok felsorolásának mindig teljes körűnek kell lennie.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az (1) bekezdésben meghatározott többletilletéket a határidőig nem fizetik be, a Bizottság az 1290/2005/EK rendelettel létrehozott mezőgazdasági alapok bizottságával való konzultációt követően az e rendelet 81. cikke d) pontjának értelmében hozott végrehajtási jogi aktusok révén levonja a meg nem fizetett többletilletéknek megfelelő összeget az 1290/2005/EK rendelet 14. cikke és 15. cikkének (2) bekezdése szerinti havi kifizetésekből. E határozat meghozatala előtt a Bizottság figyelmezteti az érintett tagállamot, amely egy héten belül közli álláspontját. Az 1290/2005/EK rendelet 17. cikke nem alkalmazandó.

(5) Ha az (1) bekezdésben meghatározott többletilletéket a határidőig nem fizetik be, a Bizottság az 1290/2005/EK rendelet 41. cikkének (1) bekezdésével létrehozott mezőgazdasági alapok bizottságával való konzultációt követően levonja a meg nem fizetett többletilletéknek megfelelő összeget az 1290/2005/EK rendelet 14. cikke és 15. cikkének (2) bekezdése szerinti havi kifizetésekből. E határozat meghozatala előtt a Bizottság figyelmezteti az érintett tagállamot, amely egy héten belül közli álláspontját. Az 1290/2005/EK rendelet 17. cikke nem alkalmazandó.

Indokolás

Az 1290/2005/EK rendelettel létrehozott mezőgazdasági alapok bizottságára történő hivatkozás nem a végrehajtási jogi aktusok elfogadásában a Bizottságot segítő bizottság értelemben értelmezendő: a mezőgazdasági alapok bizottságát csak konzultáció céljából keresi fel, szavazati joggal az nem rendelkezik.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy az 51. cikkben említett vállalkozások eleget tegyenek kötelezettségeiknek, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadhatja az ilyen vállalkozások jóváhagyására és a jóváhagyás visszavonására vonatkozó szabályokat, valamint közigazgatási szankciókra vonatkozó kritériumokat határozhat meg.

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy az 51. cikkben említett vállalkozások eleget tegyenek kötelezettségeiknek, a Bizottság a 321. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadhatja az ilyen vállalkozások jóváhagyására és a jóváhagyás visszavonására, illetve az 56. cikkben meghatározott időpontok módosítására vonatkozó szabályokat, valamint közigazgatási szankciókra vonatkozó kritériumokat határozhat meg.

Indokolás

Az alap-jogiaktusban meghatározott ezen időpontok módosításának (mivel azok nem alapvető rendelkezései az alap-jogiaktusnak) felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén kell történnie (lásd a következő módosítást is).

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – i pont

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) az 56. cikkben meghatározott időpontok módosítása;

törölve

Indokolás

Az alap-jogiaktusban meghatározott ezen időpontok módosítása (mivel azok nem alapvető rendelkezései az alap-jogiaktusnak) csak felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén történhet (lásd az előző módosítást is).

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

96 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) megtilthatja a bortermelő háztartásának kizárólagos fogyasztására szánt bor és borászati termékek forgalmazását.

c) rendelkezéseket fogadhat el a bortermelő háztartásának kizárólagos fogyasztására szánt bor és borászati termékek forgalmazására vonatkozóan.

Indokolás

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A termelési visszatérítés összegét meghatározó intézkedéseket a Tanács hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett termelési visszatérítés összegét – a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – a Bizottság rögzíti különösen az alábbiak figyelembevételével:

 

a) a behozott cukor felhasználásából felmerülő költségek, amelyeket az iparnak a világpiaci beszerzés esetében kellene viselnie; valamint

 

b) az uniós piacon rendelkezésre álló többlet cukor ára, vagy ha azon a piacon nincs többlet cukor, a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott cukor referenciaára.

Indokolás

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó. Ehelyett a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló legújabb bizottsági javaslat (COM(2011)0193) tartalmával kellene az egységes közös piacszervezésről szóló új rendelet megfelelő részeit helyettesíteni.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

101 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A támogatások összegét meghatározó intézkedéseket a Tanács hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatások összegét – a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – a Bizottság rögzíti figyelembe véve a 8. cikk (1) bekezdésének e) ii. pontjában a sovány tejporra meghatározott referenciaárat, valamint a piaci helyzet alakulását a sovány tej és a sovány tejpor tekintetében. Figyelembe kell venni a legkülső régiók mezőgazdasági termékeire irányuló támogató intézkedések szükségességét, illetve a jelen rendelet általi változtatásokat.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

102 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A támogatások összegét meghatározó intézkedéseket a Tanács hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatások összegét – a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – a Bizottság rögzíti figyelembe véve a 8. cikk (1) bekezdésének e) ii. pontjában a sovány tejporra meghatározott referenciaárat, valamint a piaci helyzet alakulását a sovány tej és a sovány tejpor tekintetében.

 

Az első albekezdésben említett támogatást a Bizottság megváltoztathatja attól függően, hogy a sovány tejet kazeinné vagy kazeinátokká dolgozzák-e fel, valamint e termékek minőségétől függően.

Indokolás

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó. Ehelyett a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló legújabb bizottsági javaslat (COM(2011)0193) tartalmával kellene az egységes közös piacszervezésről szóló új rendelet megfelelő részeit helyettesíteni.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

107 cikk – a és b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) azon feltételek, amelyek mellett a tagállamok engedélyezhetik a kazein és a kazeinátok felhasználását;

a) azon szabályok, amelyeknek megfelelően a tagállamok engedélyezhetik a kazein és a kazeinátok felhasználását, illetve az engedélyek időtartamára és tartalmára, valamint az engedélyezhető termékekre vonatkozó szabályok;

b) az a) pont szerinti engedéllyel rendelkező vállalkozások által betartandó kötelezettségek;

b) az a) pont szerinti engedéllyel rendelkező vállalkozások által betartandó nyilatkozattételi és számlavezetési kötelezettségek;

Indokolás

A „feltételek” és „kötelezettségek” szavakat általában a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban használják - nem a végrehajtási jogi aktusokban, mint a fenti (a) és (b) pontokban. A módosítás célja a pontos szabályok és kötelezettségek egyértelműsítése a 760/2008 rendelet 1. és 3. cikkéből eredő rendelkezések tartalmának alapján.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

108 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tej valamennyi fajtájára vonatkozó uniós támogatások összegét meghatározó intézkedéseket a Tanács hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(3) A tej valamennyi fajtájára vonatkozó uniós támogatások összegét meghatározó intézkedéseket – a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – a Bizottság fogadja el, figyelembe véve az oktatási intézmények tejtermékekkel való ellátása megfelelő ösztönzésének szükségességét.

 

A tejen kívüli támogatható tejtermékek támogatási összegét – a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – a Bizottság rögzíti, figyelembe véve az érintett termék tejösszetevőit.

Indokolás

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó. Ehelyett a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló legújabb bizottsági javaslat (COM(2011)0193) tartalmával kellene az egységes közös piacszervezésről szóló új rendelet megfelelő részeit helyettesíteni.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

109 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy a 108. cikk (1) bekezdésében említett támogatást a megfelelő kedvezményezettek és kérelmezők vegyék igénybe, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadja a támogatás nyújtásának feltételeit.

(2) Annak érdekében, hogy a 108. cikk (1) bekezdésében említett támogatást a megfelelő kedvezményezettek és kérelmezők vegyék igénybe, a Bizottság – a 321. cikknek megfelelően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadja a támogatás nyújtásának feltételeit.

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelmezők eleget tegyenek kötelezettségeiknek, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén a csalások és szabálytalanságok megelőzését szolgáló intézkedéseket fogad el, többek között a következők vonatkozásában:

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelmezők eleget tegyenek kötelezettségeiknek, a Bizottság – a 321. cikknek megfelelően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadja a támogatási előleg fizetése esetén teljesítést garantáló biztosíték létrehozását.

a) a támogatási programban való részvételi jog felfüggesztése;

 

b) támogatási előleg fizetése esetén a teljesítést garantáló biztosíték nyújtása;

 

c) szankciók alkalmazása a csalás megelőzése érdekében.

 

Indokolás

A jogszabály egyértelműsége érdekében a Bizottságra ruházott, szankciók alkalmazására vonatkozó hatásköröket horizontális cikkekbe kell csoportosítani. A szankciók alkalmazásának elvét ezért egy ad hoc cikkben kell rögzíteni, amelyet ezt követően több következő horizontális cikkben kell kifejteni.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

119 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az elismerés következményei.

c) a támogatás kifizetése az elismerést követően.

Indokolás

A „következmények” szót általában a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban használják. A módosítás a pontosabb szövegezés révén egyértelműbbé teszi a hatókört.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

128 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) oktatási intézményekben, így bölcsődékben, óvodákban és más iskola-előkészítő intézményekben, valamint általános és középiskolákban tanuló gyermekeknek a gyümölcs- és zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a banánágazat termékeivel történő ellátása; valamint

a) a tagállamok által igazgatott vagy jóváhagyott oktatási intézményekben, így bölcsődékben, óvodákban és más iskola-előkészítő intézményekben, valamint általános és középiskolákban tanuló gyermekeknek a gyümölcs- és zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a banánágazat termékeivel történő ellátása; valamint

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

139 cikk – 3 bekezdés – 2 és 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nem támogatható a természetes élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények rendes megújítása.

Nem támogatható a természetes élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények rendes megújítása, azaz ugyanannak a parcellának ugyanazzal a fajtával és ugyanolyan szőlőtermesztési rendszerrel történő újratelepítése.

 

A tagállamok további előírásokat is megállapíthatnak, különösen a megújított szőlőültetvények korát illetően.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

140 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Nem tekintendő zöldszüretnek az, ha a szokásos termelési ciklus végén a kereskedelmi célú szőlőt a tőkéken hagyják (azaz nem szüretelik le).

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

142 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A „kedvezőtlen éghajlati jelenségek” fogalom jelentése azonos a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet1 2. cikkének (8) bekezdésében szereplő „természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek” fogalommal.

 

_________________

 

1 HL L 358., 2006.12.16., 3. o.

Indokolás

A fogalommeghatározások szerepe igen fontos, ezért ezeknek az alap-jogiaktusban kell szerepelniük (az 555/2008/EK rendelet 16. cikkében szereplő fogalommeghatározás átvétele).

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

155 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A selyemhernyó-petéket tartalmazó dobozok után fizetendő támogatás összegét szabályozó intézkedéseket a Tanács hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(4) A selyemhernyó-tenyésztőknek nyújtott támogatási összegeket – a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – a Bizottság rögzíti, figyelembe véve a selyemhernyó-tenyésztés ágazatának szervezését az Unió egyes régióiban, valamint azt, hogy szükséges-e segítségnyújtás a kínálat piaci helyzethez igazításában.

Indokolás

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó. Ehelyett a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló legújabb bizottsági javaslat (COM(2011)0193) tartalmával kellene az egységes közös piacszervezésről szóló új rendelet megfelelő részeit helyettesíteni.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

174 cikk – 1 bekezdés – 1 a, 1 b, 1 c, 1 d és 1 e albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az a) pont iii. alpontja és a b) pont iii. alpontja alkalmazásában az „előállítás” a szüreteléstől a borkészítési folyamat lezárulásáig végrehajtott műveletek összességét jelenti, nem foglalja ugyanakkor magában az előállítási szakaszt követően elvégzett eljárásokat.

 

A b) pont ii. alpontja alkalmazásában a szőlő legfeljebb 15%-a származhat a körülhatárolt földrajzi területen kívülről, abból a tagállamból vagy harmadik országból, ahol a körülhatárolt földrajzi terület található.

 

Az a) pont iii. alpontjától és a b) pont iii. alpontjától eltérve, valamint azzal a feltétellel, hogy a 175. cikk (2) bekezdésében meghatározott termékleírás ilyen értelmű előírást tartalmaz, az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott termékek a következő területek valamelyikén is feldolgozhatók borrá:

 

a) az érintett körülhatárolt terület közvetlen szomszédságában lévő terület; vagy

 

b) ugyanazon a közigazgatási egységen belül vagy valamely szomszédos közigazgatási egységen belül található terület, a nemzeti szabályozásban meghatározottak szerint; vagy

 

c) a határon átnyúló eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések esetében, továbbá amennyiben két vagy több tagállam, illetve egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között ellenőrzési intézkedésekre vonatkozó megállapodás van érvényben, az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező termékek a szóban forgó körülhatárolt terület közvetlen szomszédságában lévő területen.

 

A b) pont iii. alpontjától eltérve és azzal a feltétellel, hogy a 175. cikk (2) bekezdésében meghatározott termékleírás ilyen értelmű előírást tartalmaz, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek 2012. december 31-ig továbbra is feldolgozhatók borrá a körülhatárolt területtel nem közvetlenül szomszédos területen is.

 

Az a) pont iii. alpontjától eltérve és azzal a feltétellel, hogy a 175. cikk (2) bekezdésében meghatározott termékleírás ilyen értelmű előírást tartalmaz, valamely termék a szóban forgó körülhatárolt területtel közvetlenül nem szomszédos területen is feldolgozható oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott pezsgővé vagy gyöngyözőborrá, ha ezt a gyakorlatot már 1986. március 1-je előtt is alkalmazták.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

202 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2008/95/EK irányelv, a 89/396/EGK tanácsi irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2007/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazandó a hatályuk alá tartozó termékek címkézésére és kiszerelésére.

(1) Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2008/95/EK irányelv, a 89/396/EGK tanácsi irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2007/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazandó a hatályuk alá tartozó termékek címkézésére és kiszerelésére. A XII. melléklet II. részének 1–11., 13., 15. és 16. pontjában említett termékek címkéjén csak akkor szerepelhet az e rendeletben előírt jelzéseken kívül más jelzés is, ha az megfelel a 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése a) pontja előírásainak.

 

(2) Amennyiben a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletében felsorolt összetevők közül egy vagy több megtalálható az ezen rendelet XII. mellékletének II. részében említett valamely termékben, a szóban forgó összetevőt vagy összetevőket fel kell tüntetni a címkén a „tartalmaz” szó után.

 

A szulfitok esetében a következő kifejezések használhatóak: „szulfitok” vagy „kén-dioxid”.

 

(3) A (2) bekezdésben említett címkézési kötelezettséget kiegészítheti a 321. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározandó piktogram használata.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

203 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a szőlőből készült termék kategóriájára történő hivatkozás elhagyható azon borok esetében, amelyek címkéjén szerepel valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezése.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a szőlőből készült termék kategóriájára történő hivatkozás elhagyható azon borok esetében, amelyek címkéjén szerepel valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezése, valamint a minőségi pezsgők esetében, amelyek címkéjén szerepel a „Sekt” kifejezés.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

228 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha valamely, a dohányágazatban működő elismert szakmaközi szervezet a (2) bekezdésben említett tevékenységek közül egy vagy több olyat folytat, amely azoknak a személyeknek az általános gazdasági érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége az érintett termékek közül eggyel vagy többel kapcsolatos, akkor az elismerést megadó tagállam vagy – amennyiben az elismerést a Bizottság adta meg – a Bizottság, a 323. cikk (1) bekezdésében említett bizottság közreműködése nélkül, úgy határozhat, hogy azoknak az egyéneknek vagy csoportoknak, akik vagy amelyek nem tagjai a szóban forgó szervezetnek, de akik vagy amelyek élvezik az említett tevékenységekből fakadó előnyöket, be kell fizetniük a szervezet számára az annak tagjai által fizetett hozzájárulás egészét vagy annak egy részét, amennyiben e hozzájárulás az érintett tevékenységek végzésének következtében közvetlenül felmerülő, nem igazgatási jellegű költségek fedezésére szolgál.

(1) Ha valamely, a dohányágazatban működő elismert szakmaközi szervezet a (2) bekezdésben említett tevékenységek közül egy vagy több olyat folytat, amely azoknak a személyeknek az általános gazdasági érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége az érintett termékek közül eggyel vagy többel kapcsolatos, akkor az elismerést megadó tagállam vagy – amennyiben az elismerést a Bizottság adta meg – a Bizottság, a 323. cikk alkalmazása nélkül elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén, úgy határozhat, hogy azoknak az egyéneknek vagy csoportoknak, akik vagy amelyek nem tagjai a szóban forgó szervezetnek, de akik vagy amelyek élvezik az említett tevékenységekből fakadó előnyöket, be kell fizetniük a szervezet számára az annak tagjai által fizetett hozzájárulás egészét vagy annak egy részét, amennyiben e hozzájárulás az érintett tevékenységek végzésének következtében közvetlenül felmerülő, nem igazgatási jellegű költségek fedezésére szolgál.

Indokolás

A jogalkotási javaslatban nem szerepelt a Bizottság végrehajtási hatáskörének említése.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

254 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározhatja a következőket:

(2) A Bizottság a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén meghatározhatja a következőket:

a) az engedélyek felhasználása, valamint – szükség esetén – különösen a vámkontingens keretében történő behozatal iránti kérelmek benyújtásának és az engedélyek megadásának feltételeire vonatkozó egyedi szabályok;

a) az engedélyek felhasználása, valamint – szükség esetén – különösen a vámkontingens keretében történő behozatal iránti kérelmek benyújtására, valamint az engedélyek megadásának feltételeire vonatkozó eljárások;

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében általában a kötelezettségeket előíró szabályokat, és különösen a „feltételek” kifejezést használják. A módosítás a pontosabb szövegezés révén egyértelműbbé teszi a hatókört.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

273 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A visszatérítések mértékét meghatározó intézkedéseket a Tanács hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(2) A visszatérítéseket a Bizottság a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén rögzíti. A visszatérítések rögzíthetők:

 

a) rendszeres időközönként;

 

b) a gabonafélékre, rizsre, cukorra, tejre és tejtermékekre vonatkozó pályázati eljárás útján.

 

Amennyiben a visszatérítés mértékét nem pályázati eljárás útján állapítják meg, a Bizottság legalább háromhavonta egyszer megállapítja azoknak a termékeknek a jegyzékét, amelyekre export-visszatérítés jár, valamint a visszatérítés összegét. A visszatérítés összege azonban három hónapon túl is azonos szinten maradhat, illetve szükség esetén a Bizottság, a 323. cikk alkalmazása nélkül – akár valamely tagállam kérésére, akár saját kezdeményezésére – a közbeeső időszakban is módosíthatja azt.

 

(3) Egy adott termékre vonatkozó visszatérítés mértékének megállapításánál az alábbi tényezők közül legalább egyet figyelembe kell venni:

 

a) a fennálló helyzet és a várható irányzatok a következők tekintetében:

 

i. az adott termék árai és beszerezhetősége az uniós piacon,

 

ii. a termék világpiaci árai;

 

b) a közös piacszervezés céljai, azaz az egyensúlynak és az árak, valamint a kereskedelem természetes fejlődésének a biztosítása ezen a piacon;

 

c) azon zavarok elkerülésének szükségessége, amelyek az uniós piacon elhúzódó egyensúlyhiányt okozhatnak a kínálat és kereslet között;

 

d) a tervezett kivitelek gazdasági vonatkozásai;

 

e) a Szerződés 218. cikkének megfelelően kötött megállapodásokból eredő korlátok;

 

f) az uniós alaptermékeknek a harmadik országokba való kivitelre szánt, feldolgozott áruk előállításához történő felhasználása és a harmadik országokból a feldolgozással kapcsolatos intézkedések alapján behozott termékek felhasználása közötti egyensúly megteremtésének szükségessége;

 

g) a legméltányosabb mértékű költségek az értékesítés, valamint az uniós piacokról az uniós kikötőkbe vagy más exporthelyszínekre történő szállítás, továbbá a rendeltetési országokba való továbbítás vonatkozásában;

 

h) a kereslet az uniós piacon;

 

i) a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatot illetően az ezen ágazatok termékeinek az Unión belüli előállításához szükséges takarmánygabona-mennyiség uniós árai és világpiaci árai közötti különbség.

Indokolás

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó. Ehelyett a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló legújabb bizottsági javaslat (COM(2011)0193) tartalmával kellene az egységes közös piacszervezésről szóló új rendelet megfelelő részeit helyettesíteni.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

273 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

273a. cikk

 

A gabonafélékre és a rizsre vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos különleges intézkedések

 

(1) A 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén a Bizottság az export-visszatérítésekre vonatkozóan korrekciós összeget állapíthat meg a gabonafélék és a rizs ágazatában. Szükség esetén a Bizottság a 323. cikk alkalmazása nélkül elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén módosíthatja a korrekciós összegeket.

 

Az első albekezdés alkalmazható a XVII. mellékletben felsorolt, a gabonafélék és a rizs ágazatához tartozó áruk formájában exportált termékek esetében is.

 

(2) A gazdasági év első három hónapjára az előző gazdasági év végén raktáron lévő maláta vagy a szóban forgó időszakban raktáron lévő árpából előállított maláta kivitelére vonatkozó visszatérítés az az összeg, amely az előző gazdasági év utolsó hónapjában a szóban forgó kiviteli engedély tekintetében a kivitelre alkalmazható lett volna.

 

(3) Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 274. cikkének (2) bekezdésével összhangban létrehozott, az I. melléklet I. részének a) és b) pontjában felsorolt termékekre vonatkozó visszatérítést a Bizottság a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően, az intervenciós árszintben bekövetkezett bármilyen változással összhangban módosíthatja.

 

Az első albekezdés teljes mértékben vagy részben alkalmazható az I. melléklet I. részének c) és d) pontjában felsorolt termékekre, valamint az I. melléklet I. részében említett és a XVII. melléklet I. részében szereplő áruk formájában exportált termékekre is. Ebben az esetben az első albekezdésben említett kiigazítást a Bizottságnak korrigálnia kell, a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően, az alaptermék mennyisége és az exportált feldolgozott termékben található vagy az exportált árukban felhasznált alaptermék mennyisége közötti arányt kifejező együttható alkalmazásával.

Indokolás

Ez a módosítás a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló legújabb bizottsági javaslat (COM(2011)0193) 10. cikkének szövegét vezeti be.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

281 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A piac alakulásának figyelembevétele érdekében minden egyes, az élőnövény-ágazaton belül a 0601 10 KN-kód alá tartozó termék esetében évente, a forgalmazási időszakot megelőzően kellő időben meghatározható egy vagy több minimálár az érintett termékek harmadik országokba történő kivitelére vonatkozóan. A minimálárakat meghatározó intézkedéseket a Tanács hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(1) A piac alakulásának figyelembevétele érdekében minden egyes, az élőnövény-ágazaton belül a 0601 10 KN-kód alá tartozó termék esetében évente, a forgalmazási időszakot megelőzően kellő időben a Bizottság által meghatározható egy vagy több minimálár az érintett termékek harmadik országokba történő kivitelére vonatkozóan.

Az ilyen termékek exportja csak a szóban forgó termékre rögzített minimálárral egyenlő vagy annál magasabb áron engedélyezett.

Az ilyen termékek exportja csak a szóban forgó termékre rögzített minimálárral egyenlő vagy annál magasabb áron engedélyezett.

(2) A Bizottság a Szerződés 218. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek figyelembevételével, végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja az (1) bekezdés első albekezdéséhez kapcsolódó valamennyi szükséges igazgatási intézkedést.

(2) A Bizottság a Szerződés 218. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek figyelembevételével, a 323. cikk (1a) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén, különösen figyelembe véve a nemzetközi piacokon érvényes árakat, elfogadja az (1) bekezdés első albekezdéséhez kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedést.

Indokolás

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó. Ehelyett a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló legújabb bizottsági javaslat (COM(2011)0193) tartalmával kellene az egységes közös piacszervezésről szóló új rendelet megfelelő részeit helyettesíteni.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

296 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

296. cikk [2010. december 31. után elhagyandó]

törölve

A gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó egyedi rendelkezések

 

A gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében a tagállamok 2010. december 31-ig állami támogatást nyújthatnak az alábbi feltételekkel:

 

a) az állami támogatást csak olyan gyümölcs- és zöldségtermesztőknek lehet nyújtani, akik nem tagjai elismert termelői szervezeteknek, de olyan szerződést írnak alá valamely elismert termelői szervezettel, amelyben vállalják, hogy az érintett termelői szervezet válságmegelőzési és -kezelési intézkedéseit alkalmazzák;

 

b) az ilyen termelőknek kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg az érintett termelői szervezet tagjai által kapott uniós támogatás 75 %-át; valamint

 

c) az érintett tagállam 2010. december 31-ig jelentést nyújt be a Bizottságnak az állami támogatás hatékonyságáról és eredményességéről, különös tekintettel annak elemzésére, hogy az milyen mértékben támogatta az ágazat szervezését. A Bizottság megvizsgálja a jelentést és eldönti, hogy tegyen-e megfelelő javaslatokat.

 

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

304 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság 2016. január 1-jét követően bármikor úgy határozhat, hogy az (1), a (2) és a (3) bekezdés már nem alkalmazandó.

(4) A Bizottság 2016. január 1-jét követően bármikor úgy határozhat, a 321. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén, hogy az (1), a (2) és a (3) bekezdés már nem alkalmazandó.

Indokolás

Az alap-jogiaktus nem alapvető rendelkezései csak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosíthatóak.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

314 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az alább meghatározott naptári években a következő összegek állnak rendelkezésre:

(2) Az alább meghatározott naptári években a következő összegek állnak rendelkezésre:

 

– 2009: 40 660 000 EUR,

– 2010: 82 110 000 EUR,

– 2010: 82 110 000 EUR,

– 2011-től kezdődően: 122 610 000 EUR.

– 2011-től kezdődően: 122 610 000 EUR.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

315 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja a szükséghelyzet esetén szükséges és indokolható, egyedi gyakorlati problémák megoldására szolgáló intézkedéseket. Az ilyen intézkedések eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de csak a feltétlenül szükséges mértékig és a feltétlenül szükséges időtartamra.

(1) A Bizottság a 321. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén rögzíti a szükséghelyzet esetén szükséges és indokolható, egyedi gyakorlati problémák megoldására szolgáló intézkedéseket. Az ilyen intézkedések eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de csak a feltétlenül szükséges mértékig és a feltétlenül szükséges időtartamra.

(2) Szükség esetén az adott probléma megoldása érdekében a Bizottság a 323. cikk (2) bekezdésének megfelelően jár el.

(2) Amennyiben rendkívüli sürgősségi okok szükségessé teszik, az 322. cikkben említett sürgősségi eljárás alkalmazandó az e cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

Indokolás

A sürgősségi helyzetekben elfogadott intézkedések ugyanolyan természetűek lehetnek, mint az EUMSZ 290. cikkének (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) megfelelően elfogadott intézkedések. Mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra sürgősségi eljárást is előírtak, az előadó a döntéshozatali eljárás hatékonyságának biztosítása érdekében itt is javasolja annak lehetséges alkalmazását.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

321 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az e rendeletben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(1) E cikk meghatározza a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit.

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja az (1) bekezdésben említett felhatalmazást.

(2) A Bizottságnak adott felhatalmazás a ...*-tól/től kezdődő ötéves időszakra vonatkozik A Bizottság legkésőbb az ezen ötéves időszak vége előtt kilenc hónappal jelentést készít a felhatalmazásról. A hatáskör-átruházás a korábbinak megfelelő időtartamra hallgatólagosan meghosszabbodik, ha az Európai Parlament vagy a Tanács az egyes időszakok vége előtt legkésőbb három hónappal a meghosszabbítás ellen nem emel kifogást.

A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű határidőn belül törekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni.

 

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

 

(3) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Ha az említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.

 

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az az időtartam letelte előtt hatályba léphet.

 

Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

 

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) Az e rendeletnek megfelelően elfogadott valamennyi felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a Parlament vagy a Tanács az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha az időtartam leteltét megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez a határidő két hónappal meghosszabbítható.

 

_______________________

 

* E rendelet hatálybalépésének napja.

Indokolás

A módosítás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló, intézmények közötti egyetértési megállapodást tükrözi.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

322 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 321. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Kifogás esetén a jogi aktus a továbbiakban nem alkalmazandó. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet valamely, e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, a 321. cikk (5) bekezdésében említett eljárással összhangban. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Indokolás

A módosítás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló, intézmények közötti egyetértési megállapodást tükrözi.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat

323 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) [Végrehajtási jogi aktusok e rendelet alapján történő elfogadásakor a Bizottság munkáját a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság segíti, és a(z) xxxx/éééé/EU rendelet (kiegészítendő az EUMSz. 291. cikkének (2) bekezdésében említett ellenőrzési mechanizmusokról szóló, jelenleg az Európai Parlament és a Tanács által tárgyalt rendelet elfogadását követően) [5]. cikkében előírt eljárást kell alkalmazni.]

(1) A Bizottság munkáját egy olyan bizottság segíti, amelynek elnevezése a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság. Ezt a bizottságot a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak kell tekinteni.

 

(1a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet 265., 266., 282. cikkében, valamint 315. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, sürgős intézkedést igénylő esetekben a(z) [xxxx/éééé/EU] rendelet [6]. cikkében előírt eljárást kell alkalmazni.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az 5. cikkével összefüggésben.

Indokolás

A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó közös mintákat tükrözi.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – A rész – III szakasz – 2 pont – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok jogosultak az 1. és a 2. pontban előirányzott minden osztályt legfeljebb három további alosztályra felosztani.

Indokolás

Az egységes közös piacszervezés kodifikációját a hatályos jogszabályokra kell alapozni. Ezért ajánlatos a meglévő melléklet teljes szövegét átvenni.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – C rész – III szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hasított testek osztályozására az A.III. pontban lévő rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók. Az A.III.1. pontban, illetve az A.III.2. pontban szereplő táblázat 3. és 4. sorában azonban a „fartő” terminust a „hátulsó testnegyed” terminussal kell helyettesíteni.

1 A hasított testek osztályozására az A.III. pontban lévő rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók. Az A.III.1. pontban, illetve az A.III.2. pontban szereplő táblázat 3. és 4. sorában azonban a „fartő” terminust a „hátulsó testnegyed” terminussal kell helyettesíteni.

 

2. Az 1. ponttól eltérően a 13 kg-nál kisebb súlyú hasított bárányok esetében azonban a Bizottság — a 323. cikk alkalmazása nélkül, végrehajtási jogi aktusok révén — a következő osztályozási kritériumok alkalmazását engedélyezheti a tagállamok számára:

 

a) a hasított test súlya,

 

b) hússzín,

 

c) faggyússág.

Indokolás

Az egységes közös piacszervezés kodifikációját a hatályos jogszabályokra kell alapozni. Ezért ajánlatos a meglévő melléklet teljes szövegét átvenni és azt a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek megfelelően módosítani.

  • [1]  HL C 132., 2011.5.3., 89. o.

INDOKOLÁS

Általános ismertetés

A bizottsági javaslat célja az egységes közös piacszervezésről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet kiigazítása az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. és 291. cikke által a felhatalmazáson alapuló hatáskörök és a végrehajtási hatáskörök tekintetében bevezetett új megkülönböztetésnek megfelelően. Emellett ez a javaslat a teljesség érdekében tartalmazza az 1234/2007/EK tanácsi rendelet módosítására vonatkozó azon javaslatokat, amelyeket a Bizottság már külön benyújtott az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Az EUMSZ 290. és 291. cikke különbséget tesz egyrészről a nem jogalkotási aktusok elfogadása céljából a Bizottságnak adott felhatalmazás, másrészről a végrehajtási jogi aktusok elfogadása céljából a Bizottságra ruházott hatáskörök között:

a) az EUMSZ felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 290. cikke lehetővé teszi a jogalkotó számára, hogy felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják,

b) az EUMSZ végrehajtási jogi aktusokról szóló 291. cikke előírja a tagállamok számára, hogy nemzeti jogukban elfogadják a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ha ezek végrehajtásának egységes feltételek szerint kell történnie, az ilyen jogi aktus végrehajtási hatásköröket ruházhat a Bizottságra.

Az 1234/2007/EK rendelet új előírásokhoz való hozzáigazításának alapja a már meglévő bizottsági hatáskörök minősítése „felhatalmazáson alapulóként” és „végrehajtásiként”, amely a Bizottság által a jelenlegi hatáskörei alapján elfogadott végrehajtási intézkedések ismeretében történt.

A javaslat a jogalkotót felruházza azzal a hatáskörrel, hogy meghatározza a közös piacszervezés lényegét. A piaci intervenciós intézkedések, a termeléskorlátozási rendszerek és a támogatási rendszerek célkitűzéseit például a jogalkotó rögzíti. Ugyancsak a jogalkotó állapítja meg a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének létrehozási elvét, a forgalmazást és a termelést érintő szabályok alapvető elemeit és a szankciók, csökkentések és kizárások alkalmazási elveit. A jogalkotó biztosítja az egyes ágazatokra vonatkozó egyedi rendelkezések meglétét is.

Az EUMSZ 290. cikke alapján a jogalkotó hatáskört ad a Bizottságnak arra, hogy kiegészítse vagy módosítsa egy jogi aktus nem alapvető elemeit. A bizottsági felhatalmazáson alapuló jogi aktus ezért meghatározhatja azokat a további elemeket, amelyek szükségesek a közös piacszervezés megfelelő működéséhez. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el például a valamely rendszerben részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó feltételek megállapítása, egy engedély kiadásából eredő kötelezettségek rögzítése, és szükség esetén, a gazdasági helyzettől függően, az engedély kiadásakor letétbe helyezendő biztosíték szükségességének meghatározása érdekében. Hasonlóképpen, a jogalkotó felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy intézkedéseket fogadjon el a piaci intervenció tekintetében a termékek jogosultsági kritériumainak megállapítása érdekében. Emellett a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a fogalommeghatározások tekintetében.

Másrészt a jogalkotó az EUMSZ 291. cikke (2) bekezdésének megfelelően végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra a közös piacszervezés végrehajtásának egységes feltételei és a tagállamok által végrehajtandó általános ellenőrzési keret tekintetében.

Az EUMSZ 43. cikke (3) bekezdésének kérdése – tanácsi hatáskörök

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése szerint „A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, intézkedéseket fogad el az árak, a lefölözések, a támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére (…) vonatkozóan.” Ez kivételt képez az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése alól, amely előírja, hogy „a közös piacszervezést, továbbá a közös agrárpolitika ... célkitűzéseinek megvalósításához szükséges egyéb rendelkezéseket” rendes jogalkotási eljárás keretében kell megállapítani. A Lisszaboni Szerződés a rendes jogalkotási eljárást tette az uniós jogi aktusok elfogadásának szokásos eljárásává. Kivételként a 43. cikk (3) bekezdését tehát korlátozóan kell értelmezni, biztosítva, hogy a jogalkotó gyakorolhassa az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése szerinti jogalkotási előjogait. Ebbe beletartozik, hogy a jogalkotó szabályozza a közös agrárpolitika alapvető elemeit, és hozza meg az annak szerkezetét, eszközeit és hatásait formáló politikai döntéseket. Mindezek alapján az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésében meghatározott különleges eljárást csak akkor kell alkalmazni, ha az abban a rendelkezésben említett valamely elem nem képezi az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése értelmében a jogalkotó számára fenntartott alapvető politikai döntések részét. Ezért ha egy ilyen elem elválaszthatatlanul összekapcsolódik a jogalkotó által hozandó döntések politikai tartalmával, az EUMSz. 43. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazandó.

A Bizottság szerint a javaslat a következő elvekre épül:

a) a KAP szerkezeti paramétereiről és alapvető elemeiről csak a jogalkotó (az Európai Parlament és a Tanács) hozhat döntést. Például, az 1234/2007/EK rendelettel létrehozott állami intervenció (beleértve bizonyos intervenciós áraknak pályázati eljárás útján történő, Bizottság általi meghatározásának keretét) és a tej- és cukorkvóta-rendszerek a jogalkotó szintjén maradnak, mert ezek az elemek elválaszthatatlanul kapcsolódnak a rendszer tartalmának a jogalkotó által megállapított meghatározásához és a rendszer határaihoz.

b) a 43. cikk (3) bekezdésében említett, az árak, a lefölözések, a támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére irányuló intézkedéseket, amelyek nem tartoznak a 43. cikk (2) bekezdésének hatálya alá, a Tanács hozza meg. A Bizottság rendeletre irányuló javaslatot nyújtana be az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése alapján a vaj magántárolásához nyújtandó kötelező támogatás feltételeiről szóló 21. cikk, a cukorágazatbeli termelési visszatérítésről szóló 99. cikk, a tej- és tejtermékágazatban nyújtott támogatásokról szóló 101. és 102. cikk, az iskolai tanulók tejtermékekkel való ellátásáról szóló 108. cikk, a selyemhernyó-ágazatban nyújtott támogatásokról szóló 155. cikk, az exportvisszatérítésekről szóló 273. cikk és az élő növények minimum exportárairól szóló 281. cikk rendelkezései tekintetében. A javasolandó rendelet az említett rendelkezések tekintetében előirányozná, hogy a támogatási összegek, exportvisszatérítések és minimum exportárak rögzítésének feltételeit az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése alapján a Tanács határozza meg, és hogy az ilyen támogatások, visszatérítések és árszintek összegét a Bizottság rögzíti végrehajtási jogi aktusok útján.

Az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése alapján a Bizottság 2011. április 11-én be is nyújtotta „a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások, visszatérítések és árak megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot” (COM(2011)0193). E rendelet alapján a Tanácsnak meg kell határoznia a támogatási összegek, exportvisszatérítések és minimum exportárak rögzítésének kritériumait, a Bizottságra hagyva az ilyen támogatások, visszatérítések és árak összegének (végrehajtási jogi aktusok általi) meghatározását. Azonban a tartalom tekintetében a tanácsi rendeletre irányuló e bizottsági javaslat lényegében az egységes közös piacszervezésről szóló, meglévő 1234/2007 rendelet megfelelő rendelkezéseit veszi át.

Az előadó álláspontja

Az előadó úgy véli, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló bizottsági javaslat nem tartotta be azt az elvet, hogy az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdését korlátozóan kell értelmezni. Vagyis azt, hogy a támogatási összegek, exportvisszatérítések és minimum exportárak rögzítésének kritériumait a jogalkotó határozza meg, a Bizottságra csak az árak összegének végrehajtási jogi aktusok általi meghatározását hagyva. Ennélfogva a javaslat nem biztosítja a jogalkotónak az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése szerinti előjogait.

Több lehetőség van e probléma megoldására az egységes közös piacszervezésről szóló parlamenti álláspontban. Lehetőség van:

a) egyszerűen törölni az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésére utaló rendelkezéseket; ez arra kényszerítené a Tanácsot, hogy folytasson tárgyalásokat a problémáról, de ez nem ésszerű jogalkotás;

b) módosítani a vonatkozó rendelkezéseket az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésére történő hivatkozás törlésével, és olyan rendelkezés beillesztésével, amely szerint a Parlament és a Tanács a kérdésekről külön rendeletben határoz rendes jogalkotási eljárás alatt; ennek célja egy külön rendelet elfogadása lenne azon témákról, amelyeket eddig az egységes közös piacszervezés alatt szabályoztak, de ez már nem lenne ésszerű;

c) törölni az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésére vonatkozó valamennyi rendelkezést, és behelyettesíteni a már említett, tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat (amely, mint azt fentebb kiemeltük, lényegében az egységes közös piacszervezésről szóló, meglévő 1234/2007 rendelet megfelelő rendelkezéseit veszi át) megfelelő részével; eljárási szempontból nézve (lege artis) ez a megközelítés pragmatikusabb és ésszerűbb. A jelentéstervezet ez utóbbi megközelítést követte.

Egyéb kérdések módosításai

a) A végrehajtási jogi aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra történő cserélését célzó módosítások:

A „feltételek”, „kötelezettségek” és kötelezettségeket előíró bármely típusú „szabályok” fogalmakat általában a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban használják - nem a végrehajtási jogi aktusokban. Ugyanez vonatkozik az alap-jogiaktusban meghatározott nem alapvető elemek módosítására is: ezeket csak felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal lehet módosítani (pl.: az egységes közös piacszervezésről szóló bizottsági javaslatban: időpontok, bizonyos bekezdések nem alkalmazása, intézkedések sürgősségi helyzetekben).

b) Számos módosítás célja az intézmények között megállapodott standard szóhasználat tükrözése („felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló, intézmények közötti egyetértési megállapodás” és „végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó közös minták”).

Az új rendelet elfogadásának sürgőssége

Az előadó hangsúlyozni szeretné, hogy minél előbb el kell fogadni ezt az új rendeletet. Az egységes közös piacszervezés közelgő lényegi reformját (a KAP általános reformjának keretében) indokolatlanul akadályozná, ha a Bizottság kiigazítási javaslatáról szóló tárgyalások nem fejeződnének be addigra.

A vezérelv az, hogy egyensúlyt kell teremteni egyrészt a Bizottság hatékony és megfelelő fellépése iránti igény, másrészt pedig a Lisszaboni Szerződés által a jogalkotási eljárás tekintetében a Parlamentre és a Tanácsra ruházott hatáskörök között. Az előadó általában támogatja a felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó bizottsági javaslatokat és úgy véli, hogy a Bizottság e tekintetben kiegyensúlyozott javaslattal állt elő. Azonban, mint fentebb említésre került, egyes módosítások célja az, hogy a végrehajtási jogi aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra cseréljék a feltételekről, kötelezettségekről és kötelezettségeket előíró bármely típusú szabályokról szóló rendelkezésekben, mivel ezeket a kifejezéseket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban, valamint az alap-jogiaktusban meghatározott nem alapvető elemek módosításakor használják.

További módosítások – néhány magától értetődő eseten kívül – horizontális jellegűek (lásd fentebb) a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló, intézmények közötti egyetértési megállapodás, valamint a végrehajtási jogi aktusokról szóló rendelet (182/2011/EU, 2011. február 16.) nemrégiben történt hatálybalépésének tükrözése érdekében.

ELJÁRÁS

Cím

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozása, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezések („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”)

Hivatkozások

COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

21.12.2010

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Paolo De Castro

26.1.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.2.2011

21.6.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

26.9.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Benyújtás dátuma

7.10.2011