VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")

6.10.2011 - (COM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD)) - ***I

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Paolo De Castro
PR_COD_1amCom


Procedure : 2010/0385(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0322/2011
Ingediende teksten :
A7-0322/2011
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")

(COM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0799),

–   gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 42 en 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0008/2011),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van het protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn ingediend door de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden, de Poolse Sejm en de Poolse Senaat en de Zweedse Rijksdag, die stellen dat de ontwerpwetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 maart 2011[1],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7‑0322/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Krachtens artikel 43, lid 3, van het Verdrag dient de Raad maatregelen voor de bepaling van de prijzen, de heffingen, de steun en de kwantitatieve beperkingen vast te stellen. Wanneer artikel 43, lid 3, van het Verdrag van toepassing is, dient in de onderhavige verordening ter wille van de duidelijkheid te worden vermeld dat de maatregelen op die basis door de Raad zullen worden vastgesteld.

Schrappen

Motivering

Artikel 43, lid 3, VWEU is niet van toepassing. Het is daarentegen het recente voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (COM(2011) 193) dat de formuleringen moet leveren ter vervanging van de overeenkomstige bepalingen van de nieuwe integrale-GMO-verordening. Dat Commissievoorstel bevat grotendeels dezelfde bepalingen als de huidige integrale-GMO-verordening (1234/2007).

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de onderhavige verordening. De onderdelen waarvoor deze bevoegdheid mag worden uitgeoefend, en de voorwaarden waaraan deze delegatie moet worden onderworpen, dienen te worden vastgelegd.

(4) Ten einde de behoorlijke werking van deze verordening te waarborgen moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot de aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze verordening. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, ook op deskundigenniveau. Daarbij moet terdege rekening worden gehouden met lagere overheden, eilandgebieden, dunbevolkte streken, berggebieden en ultraperifere regio's om te voorkomen dat de moeilijkheden waarmee deze gebieden in de huidige crisis al te kampen hebben nog verder worden verscherpt. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen zorgen voor gelijktijdige, snelle en adequate toezending van de desbetreffende documenten aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, moet de Commissie deze uitvoeringshandelingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad [titel van de verordening] vaststellen.

(11) Teneinde uniforme voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren1.

 

_____________________

 

1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Motivering

Overeenkomstig de modellen voor bepalingen betreffende uitvoeringshandelingen die aan controle door de lidstaten onderworpen zijn.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Voor sommige maatregelen in het kader van deze verordening die snel optreden vergen of neerkomen op de strikte toepassing van algemene bepalingen op specifieke situaties, zonder dat hierbij enige ruimte voor interpretatie wordt gelaten, dient de Commissie de bevoegdheid te krijgen uitvoeringshandelingen vast te stellen zonder de hulp van het Comité.

(12) Voor sommige maatregelen in het kader van deze verordening die snel optreden vergen of neerkomen op de strikte toepassing van algemene bepalingen op specifieke situaties, zonder dat hierbij enige ruimte voor interpretatie wordt gelaten, dient de Commissie de bevoegdheid te krijgen uitvoeringshandelingen vast te stellen zonder Verordening (EU) nr. 182/2011 toe te passen.

Motivering

Het gaat hier om uitvoeringshandelingen die niet aan controle door de lidstaten onderworpen zijn. Verwijzing naar Verordening (EU) nr. 182/2011 omwille van de duidelijkheid.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de sector groenten en fruit en de sector verwerkte groenten en fruit, stelt de Commissie de verkoopseizoenen voor deze producten zo nodig vast middels gedelegeerde handelingen.

Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de sector groenten en fruit en de sector verwerkte groenten en fruit, stelt de Commissie zo nodig overeenkomstig artikel 321 gedelegeerde handelingen vast teneinde de verkoopseizoenen voor deze producten vast te stellen.

(Dit amendement geldt overal waar de woorden "middels gedelegeerde handelingen" in deze verordening voorkomen.)

Motivering

Overeenkomstig de gemeenschappelijke overeenstemming tussen de instellingen inzake gedelegeerde handelingen (ten dele, om niet teveel tekst aan deze toch al zo lange verordening toe te voegen). Toevoeging van "overeenkomstig artikel 321" omwille van de juridische duidelijkheid.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie kan middels uitvoeringshandelingen:

De Commissie kan middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen:

(Dit amendement geldt overal waar de woorden "middels uitvoeringshandelingen" in deze verordening voorkomen.)

Motivering

Overeenkomstig de modellen voor bepalingen betreffende uitvoeringshandelingen die aan controle door de lidstaten onderworpen zijn (ten dele, gezien de lengte van deze verordening). Toevoeging van "overeenkomstig artikel 323, lid 1 bis" omwille van de juridische duidelijkheid.

Amendement   7

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) door de Commissie, middels uitvoeringshandelingen en zonder de assistentie van het in artikel 323, lid 1, bedoelde comité, wordt geopend voor rundvlees, wanneer gedurende een representatieve periode de gemiddelde marktprijs voor rundvlees die in een lidstaat of een regio van een lidstaat is genoteerd op basis van het in artikel 34, lid 1, bedoelde EU-indelingsschema voor geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton daalt.

c) door de Commissie, middels zonder toepassing van artikel 323 vastgestelde uitvoeringshandelingen, wordt geopend voor rundvlees, wanneer gedurende een representatieve periode de gemiddelde marktprijs voor rundvlees die in een lidstaat of een regio van een lidstaat is genoteerd op basis van het in artikel 34, lid 1, bedoelde EU-indelingsschema voor geslachte dieren, onder 1 560 euro per ton daalt, in het bijzonder gelet op de beginselen van territoriale cohesie om zo rekening te houden met de invloed op de regionale markten die voor hun economie grotendeels van dit type product afhankelijk zijn.

(Dit amendement geldt overal waar de woorden "zonder de assistentie van het in artikel 323, lid 1, bedoelde comité" in deze verordening voorkomen.)

Motivering

Het gaat hier om uitvoeringshandelingen die niet aan controle door de lidstaten onderworpen zijn. Verwijzing naar artikel 323, lid 1 bis, omwille van de duidelijkheid.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Maatregelen inzake de vaststelling van steun voor boter worden door de Raad genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag.

Het bedrag van de steun voor de particuliere opslag van boter wordt door de Commissie middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen vastgesteld met inachtneming van de opslagkosten en de verwachte ontwikkeling van de prijs voor verse boter en koelhuisboter.

 

Wanneer zich bij de uitslag een ongunstige marktontwikkeling voordoet die bij de inslag niet te voorzien was, kan de Commissie middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen het steunbedrag verhogen.

Motivering

Artikel 43, lid 3, VWEU is niet van toepassing. Het is daarentegen het recente voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (COM(2011) 193) dat de formuleringen moet leveren ter vervanging van de overeenkomstige bepalingen van de nieuwe integrale-GMO-verordening. Dat Commissievoorstel bevat grotendeels dezelfde bepalingen als de huidige integrale-GMO-verordening (1234/2007).

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Om efficiënt en doeltreffend te reageren op dreigende marktverstoringen, kan de Commissie, wanneer de situatie dat vereist, middels zo nodig in het kader van de spoedprocedure vastgestelde gedelegeerde handelingen, bijzondere interventiemaatregelen nemen in de sector granen. Deze interventiemaatregelen kunnen met name worden genomen indien in één of meer regio's van de Unie de marktprijzen ten opzichte van de interventieprijs dalen of dreigen te dalen.

1. Om efficiënt en doeltreffend te reageren op dreigende marktverstoringen, kan de Commissie, wanneer de situatie dat vereist, middels zo nodig in het kader van de spoedprocedure overeenkomstig artikel 322 vastgestelde gedelegeerde handelingen, bijzondere interventiemaatregelen nemen in de sector granen. Deze interventiemaatregelen kunnen worden genomen indien in één of meer regio's van de Unie de marktprijzen ten opzichte van de interventieprijs dalen of dreigen te dalen.

(Telkens wanneer in verband met de vaststelling van een gedelegeerde handeling door de Commissie sprake is van "met name", "onder meer" e.d., worden deze woorden geschrapt. Dit amendement geldt voor de gehele verordening.)

Motivering

In verband met gedelegeerde handelingen zijn uitdrukkingen als "met name", "onder meer" e.d. niet aanvaardbaar. De opsomming van de verschillende soorten bij gedelegeerde handeling vast te stellen regels moet altijd volledig zijn.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Als de in lid 1 bedoelde overschotheffing niet vóór de vastgestelde datum is betaald, brengt de Commissie, na raadpleging van het bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 ingestelde Comité voor de landbouwfondsen en middels uitvoeringshandelingen op grond van artikel 81, onder d), van de onderhavige verordening, een bedrag dat gelijk is aan de niet-betaalde overschotheffing, in mindering op de maandelijkse betalingen in de zin van artikel 14 en artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005. Alvorens een besluit te nemen, meldt de Commissie dit aan de betrokken lidstaat, die binnen een week zijn standpunt kenbaar maakt. Artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 is niet van toepassing.

5. Als de in lid 1 bedoelde overschotheffing niet vóór de vastgestelde datum is betaald, brengt de Commissie, na raadpleging van het bij artikel 41, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 ingestelde Comité voor de landbouwfondsen, een bedrag gelijk aan de niet-betaalde overschotheffing in mindering op de maandelijkse betalingen in de zin van artikel 14 en artikel 15, lid 2, van die verordening. Alvorens een besluit te nemen, meldt de Commissie dit aan de betrokken lidstaat, die binnen een week zijn standpunt kenbaar maakt. Artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 is niet van toepassing.

Motivering

Het bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 ingestelde Comité voor de landbouwfondsen is niet equivalent aan een comité dat de Commissie bijstaat met het oog op de vaststelling van een uitvoeringshandeling: het Comité voor de landbouwfondsen is louter raadgevend van aard en kent geen stemrecht.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 78 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 51 bedoelde ondernemingen hun verplichtingen nakomen, kan de Commissie, middels gedelegeerde handelingen, voorschriften over de verlening en de intrekking van de erkenning van deze ondernemingen vaststellen, alsmede de criteria inzake administratieve sancties.

1. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 51 bedoelde ondernemingen hun verplichtingen nakomen, kan de Commissie, middels overeenkomstig artikel 321 vastgestelde gedelegeerde handelingen, voorschriften over de verlening en de intrekking van de erkenning van deze ondernemingen en over wijziging van de in artikel 56 vastgestelde data vaststellen, alsmede de criteria inzake administratieve sancties.

Motivering

Wijziging van in de basisverordening genoemde data (niet-essentiële onderdelen) dient via een gedelegeerde handeling te geschieden (zie ook navolgend amendement).

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – letter i

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i) de wijziging van de in artikel 56 vastgestelde data;

Schrappen

Motivering

Wijziging van in de basisverordening genoemde data (niet-essentiële onderdelen) dient alleen via een gedelegeerde handeling te geschieden (zie ook voorgaand amendement).

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 96 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de afzet van uitsluitend voor consumptie door de wijnbouwer en zijn gezin bestemde wijn en wijnproducten verbieden.

c) de bepalingen ten aanzien van uitsluitend voor consumptie door de wijnbouwer en zijn gezin bestemde wijn en wijnproducten vaststellen.

Motivering

Volgens de formulering van dit artikel zou het produceren van wijn bestemd voor consumptie door de wijnbouwer en zijn gezin, wat op dit moment op grond van de communautaire regelgeving geoorloofd is, niet meer toegestaan zijn.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 99 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Maatregelen inzake de vaststelling van de in lid 1 bedoelde productierestitutie worden door de Raad genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag.

2. De in lid 1 bedoelde productierestitutie wordt door de Commissie middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen vastgesteld met inachtneming van met name:

 

a) de kosten die de sector zou moeten dragen indien hij voor zijn bevoorrading suiker van de wereldmarkt zou moeten invoeren, en

 

b) de prijs van op de EU-markt beschikbare overtollige suiker of, bij gebrek aan overtollige suiker op die markt, de referentieprijs voor suiker als vastgesteld in artikel 8, lid 1, onder c).

Motivering

Artikel 43, lid 3, VWEU is niet van toepassing. Het is daarentegen het recente voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (COM(2011) 193) dat de formuleringen moet leveren ter vervanging van de overeenkomstige bepalingen van de nieuwe integrale-GMO-verordening.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 101 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Maatregelen inzake de vaststelling van de steunbedragen worden door de Raad genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag.

2. De in lid 1 bedoelde steunbedragen worden door de Commissie middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen vastgesteld met inachtneming van de in artikel 8, lid 1, onder e) ii), vastgestelde referentieprijs voor mageremelkpoeder en met inachtneming van de ontwikkelingen op de markt voor magere melk en mageremelkpoeder. Er wordt rekening gehouden met de noodzaak van steunmaatregelen voor landbouwproducten uit de ultraperifere gebieden en met de veranderingen ten gevolge van deze verordening.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 102 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Maatregelen inzake de vaststelling van de steunbedragen worden door de Raad genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag.

2. De in lid 1 bedoelde steunbedragen worden door de Commissie middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen vastgesteld met inachtneming van de in artikel 8, lid 1, onder e) ii), vastgestelde referentieprijs voor mageremelkpoeder en met inachtneming van de ontwikkelingen op de markt voor magere melk en mageremelkpoeder.

 

De in de eerste alinea bedoelde steun kan door de Commissie worden gedifferentieerd naargelang de magere melk tot caseïne of tot caseïnaten wordt verwerkt en naar gelang van de kwaliteit van deze producten.

Motivering

Artikel 43, lid 3, VWEU is niet van toepassing. Het is daarentegen het recente voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (COM(2011) 193) dat de formuleringen moet leveren ter vervanging van de overeenkomstige bepalingen van de nieuwe integrale-GMO-verordening.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 107 – letters a en b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de voorwaarden op basis waarvan de lidstaten toestemming verlenen voor het gebruik van caseïne en caseïnaten;

a) de regels volgens welke de lidstaten toestemming verlenen voor het gebruik van caseïne en caseïnaten, en de regels met betrekking tot de geldigheidsduur en inhoud van de toestemmingen en de producten die eronder vallen;

b) de verplichtingen die de ondernemingen waaraan de onder a), bedoelde toestemming is verleend, moeten nakomen;

b) de verplichtingen inzake aangifte en boekhouding die de ondernemingen waaraan de onder a), bedoelde toestemming is verleend, moeten nakomen;

Motivering

"Voorwaarden" en "verplichtingen" zijn termen die normaliter gebruikt worden bij gedelegeerde handelingen en niet bij uitvoeringshandelingen zoals die onder a) en b). Amendement beoogt verduidelijking van de regels en verplichtingen aan de hand van de feitelijke inhoud van de bepalingen, die ontleend zijn aan de artikelen 1 en 3 van Verordening 760/2008.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 108 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Maatregelen inzake de vaststelling van de EU-steun voor alle melksoorten worden door de Raad genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag.

3. Maatregelen inzake de vaststelling van de EU-steun voor alle melksoorten worden door de Commissie middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen vastgesteld met inachtneming van de noodzaak om de levering van zuivelproducten aan onderwijsinstellingen in toereikende mate te bevorderen.

 

Het steunbedrag voor andere zuivelproducten dan melk wordt door de Commissie middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen vastgesteld met inachtneming van de melkbestanddelen van de betrokken producten.

Motivering

Artikel 43, lid 3, VWEU is niet van toepassing. Het is daarentegen het recente voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (COM(2011) 193) dat de formuleringen moet leveren ter vervanging van de overeenkomstige bepalingen van de nieuwe integrale-GMO-verordening.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 109 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 108, lid 1, bedoelde steun bij de juiste begunstigden en aanvragers terechtkomt, stelt de Commissie, middels gedelegeerde handelingen, de voorwaarden voor de verlening van de steun vast.

2. Om ervoor te zorgen dat de in artikel 108, lid 1, bedoelde steun bij de juiste begunstigden en aanvragers terechtkomt, stelt de Commissie, middels overeenkomstig artikel 321 vastgestelde gedelegeerde handelingen, de voorwaarden voor de verlening van de steun vast.

Om ervoor te zorgen dat de aanvragers hun verplichtingen nakomen, stelt de Commissie, middels gedelegeerde handelingen, maatregelen vast om fraude en onregelmatigheden te voorkomen, onder meer inzake:

Om ervoor te zorgen dat de aanvragers hun verplichtingen nakomen, voert de Commissie, middels overeenkomstig artikel 321 vastgestelde gedelegeerde handelingen, een regeling in inzake het stellen van een zekerheid om de uitvoering te garanderen wanneer een voorschot op de steun wordt betaald.

a) de schorsing van het recht om aan de steunregeling deel te nemen,

 

b) het stellen van een zekerheid om de uitvoering te garanderen wanneer een voorschot op de steun wordt betaald, en

 

c) het toepassen van sancties om frauduleus gedrag te ontraden.

 

Motivering

Met het oog op de juridische duidelijkheid dienen de aan de Commissie toegekende toepassingsbevoegdheden ten aanzien van sanctionering te worden ingedeeld in horizontale artikelen. Het sanctiebeginsel moet op deze wijze worden bepaald in een specifiek artikel en vervolgens wordt dit beginsel verzwakt door een reeks horizontale artikelen.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 119 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de gevolgen van de erkenning.

c) de betaling van de steun na de erkenning;

Motivering

"Gevolgen" is een term die normaliter bij gedelegeerde handelingen wordt gebruikt. Verduidelijking door nauwkeuriger formulering.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 128 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de verstrekking aan leerlingen in onderwijsinstellingen, daaronder begrepen kleuterscholen, andere voorschoolse instellingen, basisscholen en middelbare scholen, van producten van de sector groenten en fruit, de sector verwerkte groenten en fruit en de sector bananen; en

a) de verstrekking aan leerlingen in door de lidstaat beheerde of erkende onderwijsinstellingen, daaronder begrepen kleuterscholen, andere voorschoolse instellingen, basisscholen en middelbare scholen, van producten van de sector groenten en fruit, de sector verwerkte groenten en fruit en de sector bananen; en

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 139 – lid 3 – alinea 2 en 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de gewone vernieuwing van wijngaarden die het einde van hun natuurlijke ontwikkelingscyclus hebben bereikt, wordt geen steun verleend.

Voor de gewone vernieuwing van wijngaarden die het einde van hun natuurlijke ontwikkelingscyclus hebben bereikt, te weten herbeplanting van hetzelfde perceel met hetzelfde wijnstokras en volgens dezelfde teeltmethode, wordt geen steun verleend.

 

De lidstaten kunnen verdere specificaties vastleggen, met name wat betreft de leeftijd van de vervangen wijngaarden.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 140 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het aan de wijnstokken laten van verhandelbare druiven op het einde van de normale productiecyclus (niet-oogsten) wordt niet als groen oogsten beschouwd.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 142 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Onder "ongunstige weersomstandigheden" wordt hetzelfde verstaan als "ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld" in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/20011.

 

_________________

 

1 PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3.

Motivering

Definities zijn belangrijke onderdelen, die deel moeten uitmaken van het basisbesluit (overgenomen uit artikel 16 van Verordening (EG) nr. 555/2008).

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 155 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Maatregelen inzake de vaststelling van steun per doos zijderupseieren worden door de Raad genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag.

4. Het bedrag van de steun voor zijderupsentelers wordt door de Commissie middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen vastgesteld met inachtneming van de mate van organisatie van de zijderupsenteeltsector in bepaalde regio's van de Unie en met inachtneming van de noodzaak om de aanpassing van het aanbod aan de marktsituatie te vergemakkelijken.

Motivering

Artikel 43, lid 3, VWEU is niet van toepassing. Het is daarentegen het recente voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (COM(2011) 193) dat de formuleringen moet leveren ter vervanging van de overeenkomstige bepalingen van de nieuwe integrale-GMO-verordening.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 174 – lid 1 – alinea's 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies en 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor de toepassing van a), iii), en b), iii), heeft "productie" betrekking op alle betrokken behandelingen, van het oogsten van de druiven tot de voltooiing van het wijnbereidingsproces, met uitzondering van eventuele procedés die pas na het productiestadium plaatsvinden.

 

Voor de toepassing van b), ii), geldt dat het maximumpercentage van 15% dat van buiten het afgebakende geografisch gebied afkomstig mag zijn, afkomstig moet zijn uit de betrokken lidstaat of niet-lidstaat waarin het afgebakende gebied gelegen is.

 

In afwijking van a), iii), en b), iii), en voor zover dit in het productdossier in artikel 175, lid 2, bepaald is, mag een product met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding tot wijn worden verwerkt:

 

a) hetzij in een gebied in de onmiddellijke nabijheid van het afgebakende geografische gebied,

 

b) hetzij in een gebied dat overeenkomstig de regelgeving van de lidstaat tot dezelfde administratieve eenheid of een naburige administratieve eenheid behoort,

 

c) hetzij, wanneer het om een grensoverschrijdende oorsprongsbenaming of geografische aanduiding gaat of wanneer er tussen twee of meer lidstaten of tussen een of meer lidstaten en een of meer derde landen een overeenkomst inzake controlemaatregelen bestaat, in een gebied dat zich in de onmiddellijke nabijheid van het betrokken afgebakende geografische gebied bevindt.

 

In afwijking van b), iii), en voor zover dit in het productdossier in artikel 175, lid 2 bepaald is, mogen wijnen met een beschermde geografische aanduiding nog tot en met 31 december 2012 tot wijn worden verwerkt in een gebied dat niet in de onmiddellijke nabijheid van het betrokken afgebakende geografische gebied ligt.

 

In afwijking van a), iii), en voor zover dit in het productdossier in artikel 175, lid 2 bepaald is, mag een product in een gebied dat niet in de onmiddellijke nabijheid van het betrokken afgebakende geografische gebied ligt, tot mousserende wijn of parelwijn met een beschermde oorsprongsbenaming worden verwerkt indien dit procedé reeds voor 1 maart 1986 werd toegepast.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 202

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, zijn Richtlijn 2008/95/EG, Richtlijn 89/396/EEG van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van toepassing op de etikettering en de aanbiedingsvorm van de onder de werkingssfeer van die regelgeving vallende producten.

1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, zijn Richtlijn 2008/95/EG, Richtlijn 89/396/EEG van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van toepassing op de etikettering en de aanbiedingsvorm van de onder de werkingssfeer van die regelgeving vallende producten. Bij de etikettering van de producten als bedoeld in de punten 1 tot en met 11 en de punten 13, 15 en 16 van bijlage XII, deel II, mogen geen andere aanduidingen worden gebruikt dan die welke in deze verordening bedoeld zijn, behalve wanneer die aanduidingen voldoen aan artikel 2, lid 1, onder a), van Richtlijn 2000/13/EG.

 

2. Wanneer een van de in bijlage XII, deel II, bij deze verordening (EG) vermelde producten een of meer van de in bijlage III bis bij Richtlijn 2000/13/EG opgenomen ingrediënten bevat, worden deze laatste bij de etikettering vermeld, voorafgegaan door het woord "bevat".

 

Voor sulfieten mogen de aanduidingen "sulfiet" of "zwaveldioxide" worden gebruikt.

 

3. Het in lid 2 bedoelde verplichte etiketteringsgegeven kan worden gecombineerd met een overeenkomstig artikel 321 vastgestelde gedelegeerde handelingen te definiëren pictogram.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 203 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In afwijking van lid 1, onder a), mag de vermelding van de wijncategorie worden weggelaten indien op het etiket de beschermde oorsprongsbenaming of de beschermde geografische aanduiding is vermeld.

2. In afwijking van lid 1, onder a), mag de vermelding van de wijncategorie worden weggelaten indien op het etiket de beschermde oorsprongsbenaming of de beschermde geografische aanduiding is vermeld alsmede voor mousserende kwaliteitswijnen indien op het etiket de aanduiding "Sekt" vermeld is.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 228 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer één of meer van de in lid 2 bedoelde activiteiten van een erkende brancheorganisatie in de tabakssector van algemeen economisch belang zijn voor markdeelnemers wier activiteiten met één of meer van de betrokken producten verband houden, kan de lidstaat die de erkenning heeft verleend, of de Commissie, zonder de assistentie van het in artikel 323, lid 1, bedoelde comité, indien zij de erkenning heeft verleend, bepalen dat ook niet bij de brancheorganisatie aangesloten individuele ondernemers of groeperingen die voordeel hebben bij deze activiteiten, de volledige door de leden betaalde financiële bijdrage of een gedeelte daarvan aan de brancheorganisatie moeten betalen voor zover die financiële bijdragen dienen voor de financiering van de rechtstreeks uit de betrokken activiteiten voortvloeiende kosten, exclusief administratieve kosten.

1. Wanneer één of meer van de in lid 2 bedoelde activiteiten van een erkende brancheorganisatie in de tabakssector van algemeen economisch belang zijn voor de ondernemers wier activiteiten met één of meer van de betrokken producten verband houden, kan de lidstaat die de erkenning heeft verleend, of de Commissie, indien zij de erkenning heeft verleend, middels uitvoeringshandelingen zonder toepassing van artikel 323, bepalen dat ook de niet bij de brancheorganisatie aangesloten individuele ondernemers of verenigingen die voordeel hebben bij deze activiteiten, de volle bijdrage die de leden betalen of een gedeelte daarvan aan de brancheorganisatie moeten betalen, voor zover de bijdragen bestemd zijn voor de kosten die rechtstreeks uit de betrokken activiteiten voortvloeien, met uitsluiting van alle administratiekosten.

Motivering

De vermelding van de uitvoeringsbevoegdheid van de Commissie ontbrak in het voorstel.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 254 – lid 2 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie kan middels uitvoeringshandelingen het volgende vaststellen:

2. De Commissie kan, middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen het volgende vaststellen:

a) het gebruik van de certificaten en, waar nodig, specifieke voorschriften inzake met name de voorwaarden voor de indiening van invoercertificaataanvragen en de verlening van toestemming voor de invoer in het kader van de tariefcontingenten;

a) het gebruik van de certificaten en, waar nodig, specifieke voorschriften inzake met name de procedures voor de indiening van invoercertificaataanvragen en de verlening van toestemmingen voor de invoer in het kader van de tariefcontingenten;

Motivering

Regels waarbij verplichtingen een rol spelen, en met name het gebruik van de term "voorwaarden", horen normaliter thuis bij gedelegeerde handelingen. Verduidelijking door nauwkeuriger formulering.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 273 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Maatregelen inzake de vaststelling van de restituties worden door de Raad genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag.

2. Restituties worden door de Commissie middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen vastgesteld. Restituties kunnen worden vastgesteld:

 

a) op gezette tijden;

 

b) in het kader van inschrijvingsprocedures, wanneer het granen, rijst, suiker en melk en zuivelproducten betreft.

 

Behalve bij vaststelling via inschrijving stelt de Commissie de lijst van producten waarvoor een uitvoerrestitutie wordt toegekend en het bedrag van deze restitutie ten minste eenmaal per drie maanden vast. Het bedrag van de restituties kan echter gedurende meer dan drie maanden op hetzelfde niveau gehandhaafd blijven en zo nodig tussentijds door de Commissie op verzoek van een lidstaat dan wel op eigen initiatief zonder toepassing van artikel 323 worden gewijzigd.

 

3. Bij de vaststelling van de restitutie voor een bepaald product wordt rekening gehouden met een of meer van de volgende aspecten:

 

a) de bestaande situatie en de vooruitzichten inzake:

 

i) de prijzen en de beschikbaarheid van dat product op de EU-markt,

 

ii) de prijzen van dat product op de wereldmarkt;

 

b) de doelstellingen van de gemeenschappelijke marktordening, namelijk te zorgen voor een evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwikkeling inzake prijzen en handelsverkeer op de betrokken markt;

 

c) de noodzaak om verstoringen die het evenwicht tussen aanbod en vraag op de EU-markt langdurig kunnen aantasten, te voorkomen;

 

d) de economische aspecten van de beoogde uitvoer;

 

e) de limieten die voortvloeien uit volgens artikel 218 van het Verdrag gesloten overeenkomsten;

 

f) de noodzaak om een evenwicht tot stand te brengen tussen het gebruik van basisproducten uit de Unie bij de productie van voor uitvoer naar derde landen bestemde verwerkte goederen, en het gebruik van in het kader van het veredelingsverkeer binnengebrachte producten uit derde landen;

 

g) de gunstigste afzetkosten en vervoerkosten vanaf de EU-markten tot de havens of andere plaatsen van uitvoer van de Unie, alsmede de aanvoerkosten tot de landen van bestemming;

 

h) de vraag op de EU-markt;

 

i) wat de sectoren varkensvlees, eieren en pluimveevlees betreft, het verschil tussen de in de EU en op de wereldmarkt genoteerde prijzen van de hoeveelheid voedergranen die nodig is om de producten van die sectoren in de Unie te vervaardigen.

Motivering

Artikel 43, lid 3, VWEU is niet van toepassing. Het is daarentegen het recente voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (COM(2011) 193) dat de formuleringen moet leveren ter vervanging van de overeenkomstige bepalingen van de nieuwe integrale-GMO-verordening.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 273 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 273 bis

 

Specifieke maatregelen met betrekking tot uitvoerrestituties voor granen en rijst

 

1. De Commissie kan middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen een correctiebedrag vaststellen voor toepassing op de uitvoerrestituties die voor de sectoren granen en rijst vastgesteld zijn. Zo nodig kan de Commissie deze correctiebedragen ook wijzigen, middels uitvoeringshandelingen zonder toepassing van artikel 323.

 

De eerste alinea kan ook worden toegepast op graan- en rijstproducten die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage XVII genoemde goederen.

 

2. Indien tijdens de eerste drie maanden van het verkoopseizoen mout wordt uitgevoerd die aan het eind van het voorafgaande verkoopseizoen in voorraad was of vervaardigd is op basis van gerst die op dat moment in voorraad was, wordt daarop de restitutie toegepast die, voor het betrokken uitvoercertificaat, zou zijn toegepast bij uitvoer in de laatste maand van het voorafgaande verkoopseizoen.

 

3. Voor de in bijlage I, deel I, onder a) en b), vermelde producten kan de overeenkomstig artikel 274, lid 2, vastgestelde restitutie door de Commissie overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure worden aangepast aan de hand van schommelingen van het niveau van de interventieprijs.

 

De eerste alinea kan geheel of gedeeltelijk worden toegepast op de onder c) en d) van deel I van bijlage I vermelde producten, alsmede op in deel I van bijlage I vermelde producten die worden uitgevoerd in de vorm van in deel I van bijlage XVII bedoelde goederen. In dat geval corrigeert de Commissie overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure de in de eerste alinea bedoelde aanpassing door een coëfficiënt toe te passen die de verhouding weergeeft tussen de hoeveelheid basisproduct en de hoeveelheid daarvan die aanwezig is in het uitgevoerde verwerkte product of die gebruikt is in de uitgevoerde goederen.

Motivering

Tekst van artikel 10 van het recente voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (COM(2011) 193).

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 281

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elk jaar kunnen voor elk van de producten van de sector levende planten van GN-code 0601 10 tijdig vóór het begin van het verkoopseizoen één of meer minimumprijzen worden vastgesteld voor de uitvoer naar derde landen teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen op de markt voor de betrokken producten. Maatregelen inzake de vaststelling van de minimumprijzen worden door de Raad genomen overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag.

1. Elk jaar kunnen voor elk van de producten van de sector levende planten van GN-code 0601 10 tijdig vóór het begin van het verkoopseizoen door de Commissie één of meer minimumprijzen worden vastgesteld voor de uitvoer naar derde landen teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen op de markt voor de betrokken producten.

De uitvoer van deze producten mag slechts geschieden tegen een prijs die gelijk is aan of hoger is dan de voor het betrokken product vastgestelde minimumprijs.

De uitvoer van deze producten mag slechts geschieden tegen een prijs die gelijk is aan of hoger is dan de voor het betrokken product vastgestelde minimumprijs.

2. De Commissie stelt, middels uitvoeringshandelingen en met inachtneming van de verplichten die voortvloeien uit de op grond van artikel 218 van het Verdrag gesloten overeenkomsten, de nodige administratieve maatregelen met betrekking tot lid 1, eerste alinea, vast.

2. De Commissie stelt de nodige maatregelen met betrekking tot lid 1, eerste alinea, middels overeenkomstig de in artikel 323, lid 1 bis, bedoelde onderzoeksprocedure vastgestelde uitvoeringshandelingen vast met inachtneming van, met name, de prijzen op de internationale markten en de verplichtingen die voortvloeien uit de op grond van artikel 218 van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

Motivering

Artikel 43, lid 3, VWEU is niet van toepassing. Het is daarentegen het recente voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (COM(2011) 193) dat de formuleringen moet leveren ter vervanging van de overeenkomstige bepalingen van de nieuwe integrale-GMO-verordening.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 296

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 296 [Te schrappen na 31/12/2010]

Schrappen

Specifieke bepalingen voor de sector groenten en fruit

 

Wat de sector groenten en fruit betreft, mogen de lidstaten tot en met 31 december 2010 onder de volgende voorwaarden staatssteun verlenen:

 

a) de staatsteun wordt uitsluitend verleend aan producenten van groenten en fruit die geen lid zijn van een erkende producentenorganisatie en die met een erkende producentenorganisatie een overeenkomst ondertekenen waarin zij verklaren de crisispreventie- en crisisbeheersmaatregelen van die producentenorganisatie te aanvaarden en toe te passen;

 

b) het bedrag van de steun aan dergelijke producenten bedraagt ten hoogste 75 % van de EU-steun aan de leden van de betrokken producentenorganisatie, en

 

c) de betrokken lidstaat dient uiterlijk op 31 december 2010 bij de Commissie een verslag in over de doelmatigheid en de efficiëntie van de staatssteun, met in het bijzonder een analyse van de mate waarin de maatregel heeft bijgedragen aan het organiseren van de sector. De Commissie zal het verslag bestuderen en eventueel passende voorstellen indienen.

 

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 304 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Na 1 januari 2016 kan de Commissie besluiten dat de leden 1, 2 en 3 niet langer van toepassing zijn.

4. Na 1 januari 2016 kan de Commissie middels overeenkomstig artikel 321 vastgestelde gedelegeerde handelingen besluiten dat de leden 1, 2 en 3 niet langer van toepassing zijn.

Motivering

Niet-essentiële onderdelen van de basisverordening kunnen alleen met een gedelegeerde handeling gewijzigd worden.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 314 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In de hieronder vermelde kalenderjaren zijn de volgende bedragen beschikbaar:

2. In de hieronder vermelde kalenderjaren zijn de volgende bedragen beschikbaar:

 

– 2009: 40 660 000 EUR,

– 2010: EUR 82 110 000,

– 2010: 82 110 000 EUR,

– vanaf 2011: EUR 122 610 000.

– vanaf 2011: 122 610 000 EUR.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 315

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt, middels uitvoeringshandelingen, de maatregelen vast die in een spoedeisende situatie noodzakelijk en te rechtvaardigen zijn om specifieke praktische problemen op te lossen. Die maatregelen mogen van deze verordening afwijken, doch slechts voor zover en zolang dat strikt noodzakelijk is.

1. De Commissie stelt, middels overeenkomstig artikel 321 vastgestelde gedelegeerde handelingen, de maatregelen vast die in een spoedeisende situatie noodzakelijk en te rechtvaardigen zijn om specifieke praktische problemen op te lossen. Die maatregelen mogen van deze verordening afwijken, doch slechts voor zover en zolang dat strikt noodzakelijk is.

2. Wanneer dat nodig is om het betrokken probleem op te lossen, treedt de Commissie op overeenkomstig artikel 323, lid 2.

2. Indien daarvoor dwingende urgente redenen zijn, is de in artikel 322 bedoelde spoedprocedure ook van toepassing op gedelegeerde handelingen die overeenkomstig dit artikel worden vastgesteld.

Motivering

Deze maatregelen, die in noodsituaties worden genomen, kunnen van dezelfde aard zijn als maatregelen die overeenkomstig artikel 290 VWEU worden vastgesteld (gedelegeerde handelingen). Aangezien voor gedelegeerde handelingen in een spoedprocedure is voorzien, stelt de rapporteur voor deze ook hier toe te passen, om de doeltreffendheid van het besluitvormingsproces te verzekeren.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 321

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de in deze verordening bedoelde gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

2. De in lid 1 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

2. De bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie verleend voor een periode van vijf jaar met ingang van …*. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de periode van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met perioden van gelijke duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad uiterlijk drie maanden voor afloop van iedere periode tegen verlenging bezwaar maakt.

De instelling die een interne procedure over een besluit tot intrekking van de bevoegdheidsdelegatie is begonnen, streeft ernaar de andere instelling en de Commissie binnen een redelijke termijn voordat het definitieve besluit wordt genomen, hiervan op de hoogte te brengen onder vermelding van de gedelegeerde bevoegdheden die mogelijk worden ingetrokken en de eventuele redenen daarvoor.

 

Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

3. Het Europees Parlement en de Raad kunnen binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving bezwaar maken tegen de gedelegeerde handeling. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met een maand worden verlengd.

3. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in het besluit wordt vermeld. Het besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie heeft medegedeeld voornemens te zijn om geen bezwaar te maken, kan de gedelegeerde handeling voor het verstrijken van de termijn worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden.

 

Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie hebben meegedeeld dat zij voornemens zijn geen bezwaar aan te tekenen, kan de gedelegeerde handeling vóór het verstrijken van de termijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden.

 

Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt tegen een gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar maakt tegen de gedelegeerde handeling, vermeldt de redenen daarvoor.

 

 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

5. Een krachtens deze verordening vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van die termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

 

_______________________

 

* Datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Overeenkomstig de gemeenschappelijke overeenstemming tussen de instellingen inzake gedelegeerde handelingen.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 322 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 321, lid 3, bedoelde procedure bezwaar aantekenen tegen een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling. Indien dit gebeurt, is de gedelegeerde handeling niet langer van toepassing. De instelling die bezwaar aantekent tegen dergelijke gedelegeerde handelingen, geeft aan om welke redenen zij dit doet.

2. Het Europees Parlement en de Raad kunnen overeenkomstig de in artikel 321, lid 5, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling. In dat geval wordt de handeling onmiddellijk na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt, door de Commissie ingetrokken.

Motivering

Overeenkomstig de gemeenschappelijke overeenstemming tussen de instellingen inzake gedelegeerde handelingen.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 323

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. [Bij de vaststelling van uitvoeringshandelingen op grond van de onderhavige verordening wordt de Commissie bijgestaan door het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en geldt de procedure van artikel [5] van Verordening (EU) nr. [xxxx/yyyy] (in te vullen na de vaststelling van de verordening inzake controlemechanismen, als bedoeld in artikel 291, lid 2, VWEU, die momenteel in behandeling is bij het Europees Parlement en de Raad).]

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité dat als Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten wordt aangeduid. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

 

1 bis. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

2. In de in de artikelen 265, 266 en 282 en artikel 315, lid 2, van de onderhavige verordening bedoelde spoedeisende gevallen geldt de procedure van artikel [6] van Verordening (EU) nr. [xxxx/yyyy].

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 juncto artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Motivering

Overeenkomstig de modellen voor bepalingen betreffende uitvoeringshandelingen die aan controle door de lidstaten onderworpen zijn.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel A – afdeling III – punt 2 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten mogen de in de punten 1 en 2 bedoelde klassen onderverdelen in ten hoogste drie subklassen.

Motivering

De codificatie GMO moet onveranderd recht zijn. Daarom dient de volledige tekst van de huidige bijlage te worden overgenomen.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel C – afdeling III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De geslachte dieren worden ingedeeld door toepassing, mutatis mutandis, van het bepaalde in punt A.III. De term "stomp" in punt A.III.1 en in de rijen 3 en 4 van de tabel in punt A.III.2 wordt evenwel vervangen door de term "achtervoet".

1. De geslachte dieren worden ingedeeld door toepassing, mutatis mutandis, van het bepaalde in punt A.III. De term "stomp" in punt A.III.1 en in de rijen 3 en 4 van de tabel in punt A.III.2 wordt evenwel vervangen door de term "achtervoet".

 

2. In afwijking van punt 1 wordt, voor lammeren met een slachtgewicht van minder dan 13 kg, door de Commissie bij uitvoeringshandeling zonder toepassing van artikel 323 machtiging verleend om de onderstaande indelingscriteria te hanteren:

 

a) slachtgewicht;

 

b) kleur van het vlees;

 

c) vetbedekking.

Motivering

De codificatie GMO moet onveranderd recht zijn. Daarom dient de volledige tekst van de huidige bijlage te worden overgenomen en te worden aangepast aan de bepalingen van het Verdrag van Lissabon.

  • [1]  PB C 132 van 3.5.2011, blz. 89.

TOELICHTING

Inleiding

Het doel van het voorstel bestaat erin Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad tot vaststelling van de integrale gemeenschappelijke marktordening (GMO) af te stemmen op het onderscheid tussen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen van de Commissie overeenkomstig de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Voorts zijn de voorstellen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 die de Commissie reeds afzonderlijk bij het Europees Parlement en de Raad heeft ingediend, voor de volledigheid in dit voorstel opgenomen.

In de artikelen 290 en 291 VWEU wordt onderscheid gemaakt tussen de overdracht van de bevoegdheid aan de Commissie om, respectievelijk, niet-wetgevingshandelingen en uitvoeringshandelingen vast te stellen.

a) Artikel 290 VWEU (gedelegeerde handelingen) biedt de wetgever de mogelijkheid aan de Commissie de bevoegdheid over te dragen om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling.

b) Krachtens artikel 291 VWEU (uitvoeringshandelingen) moeten de lidstaten alle maatregelen van intern recht nemen die nodig zijn ter uitvoering van de juridisch bindende handelingen van de Unie. Bij dergelijke handelingen kunnen aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend wanneer er uniforme voorwaarden voor de uitvoering ervan nodig zijn.

Het voorstel tot afstemming van Verordening (EG) nr. 1234/2007 op de nieuwe vereisten is gebaseerd op een indeling van de huidige bevoegdheden van de Commissie in de categorieën "gedelegeerde handelingen" dan wel "uitvoeringshandelingen"; bij deze indeling is rekening gehouden met de uitvoeringsmaatregelen die de Commissie op basis van haar huidige bevoegdheden heeft vastgesteld.

Hierbij krijgt de wetgever de bevoegdheid om de essentiële onderdelen van de GMO vast te stellen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de doelstellingen van de marktinterventiemaatregelen, van de productiebeperkende regelingen en van de steunregelingen. Tevens behoort het tot de taken van de wetgever het beginsel van een regeling voor invoer- en uitvoercertificaten, de fundamentele elementen van de voorschriften inzake de afzet en de productie, en het beginsel van de toepassing van sancties, verlagingen en uitsluitingen vast te stellen. De wetgever voorziet bovendien in specifieke bepalingen voor individuele sectoren.

Overeenkomstig artikel 290 VWEU draagt de wetgever de taak om niet-essentiële onderdelen van wetgevingshandelingen aan te vullen of te wijzigen over aan de Commissie. De Commissie kan dus middels gedelegeerde handelingen de aanvullende elementen die nodig zijn voor de goede werking van de GMO vaststellen. Zo moet de Commissie gedelegeerde handelingen vaststellen inzake de voorwaarden voor deelname aan een regeling door de marktdeelnemers, inzake de uit de afgifte van een certificaat voortvloeiende verplichtingen en inzake de eis om op grond van de economische situatie al dan niet een zekerheid voor het afgeven van een certificaat te stellen. Bovendien draagt de wetgever aan de Commissie de bevoegdheid over om maatregelen vast te stellen op grond waarvan wordt bepaald volgens welke criteria producten in aanmerking komen voor marktinterventie. Voorts kan de Commissie gedelegeerde handelingen betreffende begripsomschrijvingen vaststellen.

Anderzijds draagt de wetgever krachtens artikel 291, lid 2, VWEU uitvoeringsbevoegdheden over aan de Commissie die er dan op haar beurt voor moet zorgen dat de GMO en het algemene kader van controles die de lidstaten moeten verrichten, volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd.

Bevoegdheden van de Raad op grond van artikel 43, lid 3, VWEU

Artikel 43, lid 3, VWEU luidt als volgt: "De Raad stelt op voorstel van de Commissie de maatregelen vast voor de prijsbepaling, de heffingen, de steun en de kwantitatieve beperkingen (…)". Dit impliceert een uitzondering op artikel 43, lid 2, VWEU, waarin is bepaald dat "de ordening van de landbouwmarkten (…) [en] de overige bepalingen (…) die nodig zijn om de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid na te streven" volgens de gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld. Volgens het Verdrag van Lissabon is de gewone wetgevingsprocedure inderdaad de standaardprocedure voor de vaststelling van wetgevingshandelingen. Om ervoor te zorgen dat de wetgever zijn wetgevingsvoorrecht krachtens artikel 43, lid 2, VWEU kan uitoefenen, moet de in artikel 43, lid 3, VWEU vastgestelde uitzondering op dat beginsel daarom restrictief worden geïnterpreteerd. Dit houdt in dat de wetgever de fundamentele bestanddelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid regelt en de politieke besluiten neemt die vorm geven aan de structuur, de instrumenten en de effecten van dat beleid. De specifieke procedure die in artikel 43, lid 3, VWEU neergelegd is, mag daarom enkel worden gebruikt wanneer een in die bepaling opgenomen onderwerp niet onder de fundamentele beleidsbesluiten vallen die krachtens artikel 43, lid 2, VWEU uitsluitend door de wetgever mogen worden genomen. Artikel 43, lid 3, VWEU kan dus niet worden ingeroepen wanneer het betrokken onderwerp onlosmakelijk verbonden is met de politieke inhoud van de door de wetgever te nemen beslissingen.

Volgens de Commissie is het voorstel gebaseerd op de volgende beginselen:

a) De structurele parameters en fundamentele onderdelen van het GLB mogen slechts door de wetgever (Europees Parlement en Raad) worden vastgesteld. Dit betekent dat bijvoorbeeld de regeling inzake openbare interventie (inclusief het kader voor de vaststelling door de Commissie van bepaalde interventieprijzen aan de hand van openbare inschrijvingen) en de regelingen inzake melk- en suikerquota die vastgesteld zijn bij Verordening (EG) nr. 1234/2007, op het niveau van de wetgever blijven, aangezien deze onderdelen onlosmakelijk verbonden zijn met de inhoud en de afbakening van deze door de wetgever vastgestelde regelingen.

b) In artikel 43, lid 3, VWEU bedoelde maatregelen betreffende prijsbepaling, heffingen, steun en kwantitatieve beperkingen, die niet onder de werkingssfeer van artikel 43, lid 2, VWEU vallen, worden door de Raad vastgesteld. Het is aan de Commissie om een op artikel 43, lid 3, VWEU gebaseerd verordeningsvoorstel in te dienen met betrekking tot artikel 21 (de voorwaarden voor verplichte steun voor de particuliere opslag van boter), artikel 99 (restituties voor de suikerproductie), de artikelen 101 en 102 (steun voor de sector melk en zuivelproducten), artikel 108 (uitreiking van zuivelproducten aan leerlingen), artikel 155 (steun in de sector zijderupsen), artikel 273 (uitvoerrestituties) en artikel 281 (minimumprijzen voor de uitvoer van levende planten). Met inachtneming van deze beginselen zal in de voorgestelde verordening worden vastgesteld dat de Raad de voorwaarden voor de vaststelling van de steunbedragen, uitvoerrestituties en minimumprijzen voor uitvoer dient te bepalen krachtens artikel 43, lid 3, VWEU en dat Commissie de bedragen van de hier bedoelde steun, restituties en prijsniveaus dient vast te stellen middels uitvoeringshandelingen.

De Commissie heeft inderdaad op 11 april 2011 een voorstel ingediend voor een "verordening van de Raad houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten" (COM(2011) 193) gebaseerd op artikel 43, lid 3, VWEU. Bij deze verordening zal de Raad de criteria vastleggen voor de vaststelling van de steunbedragen, uitvoerrestituties en minimumprijzen, met dien verstande dat de bedragen van de hier bedoelde steun, restituties en prijsniveaus dient vast te stellen middels uitvoeringshandelingen door de Commissie worden vastgesteld. Inhoudelijk herhaalt het Commissievoorstel echter grotendeels de bepalingen van de huidige integrale-GMO-verordening (1234/2007).

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is van oordeel dat het Commissievoorstel over de integrale GMO niet strookt met het beginsel van artikel 43, lid 3, VWEU restrictief moet worden geïnterpreteerd. De wetgever legt de voorwaarden en criteria voor de vaststelling van de steunbedragen, uitvoerrestituties en minimumprijzen vast, en laat de vaststelling van de hoogte van de bedragen aan uitvoeringshandelingen van de Commissie over. Het voorstel druist dus in tegen de prerogatieven van de wetgever krachtens artikel 43, lid 2, VWEU.

Het Parlement heeft verscheidene mogelijkheden om dit probleem met zijn standpunt over de integrale GMO aan te pakken. De mogelijkheden zijn:

a) schrappen van alle bepalingen die naar art. 43/3 VWEU verwijzen; dan zou de Raad gedwongen zijn erover te onderhandelen, maar het zou geen blijk zijn van "verstandig wetgeven";

b) de desbetreffende bepalingen wijzigen door de verwijzing naar art. 43/3 VWEU te schrappen en een bepaling toe te voegen waarin staat dat Parlement en Raad ter zake een besluit nemen in een speciale verordening die volgens de gewone wetgevingsprocedure tot stand komt; dan zou er een afzonderlijke verordening komen betreffende zaken die tot dusver in de integrale-GMO-verordening geregeld zijn, waarvoor evenwel geen wezenlijke grond bestaat;

c) alle bepalingen in verband met art. 43/3 VWEU schrappen en vervangen door de dienovereenkomstige formuleringen van het reeds genoemde verordeningsvoorstel (waarin de bepalingen van de huidige integrale-GMO-verordening (1234/2007) grotendeels worden herhaald). Dit is een benadering die pragmatischer is en ook procedureel gezien (lege artis) zinnig is. In dit verslag is voor de laatstgenoemde aanpak gekozen.

Amendementen op andere punten

a) Amendementen om uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen te vervangen:

"Voorwaarden", "verplichtingen" en alle soorten "regels" die verplichtingen inhouden zijn termen die normaliter gebruikt worden bij gedelegeerde handelingen en niet bij uitvoeringshandelingen. Hetzelfde geldt voor wijziging van niet-essentiële onderdelen van de basisverordening: deze kunnen alleen middels gedelegeerde handelingen gewijzigd worden (voorbeelden uit het Commissievoorstel inzake de integrale GMO: data, niet-toepassing van bepaalde paragrafen, maatregelen voor noodsituaties).

b) Een aantal amendementen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op de standaardformuleringen waarover de instellingen het eens zijn geworden ("gemeenschappelijke overeenstemming tussen de instellingen inzake gedelegeerde handelingen" en "modellen voor bepalingen betreffende uitvoeringshandelingen").

Er is haast bij de vaststelling van de nieuwe verordening

De nieuwe verordening moet zo spoedig mogelijk haar beslag krijgen. De inhoudelijke herziening van de integrale-GMO-verordening (in het kader van de algehele hervorming van het GLB) zou wel heel lastig worden als er nog geen overeenstemming is over het onderhavige voorstel, dat bedoeld is om regelingen op elkaar af te stemmen.

Hoofdzaak is dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de noodzaak van een efficiënt en voortvarend optredende Commissie enerzijds en de bevoegdheden die Parlement en Raad volgens het Verdrag van Lissabon hebben met betrekking tot het wetgevingsproces anderzijds. In algemene zin steunt de rapporteur de meeste keuzen van de Commissie voor gedelegeerde of uitvoeringshandelingen en is hij van mening dat de Commissie op dit punt een evenwichtig voorstel heeft ingediend. Wel zijn er amendementen nodig om, zoals gezegd, uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen te vervangen in bepalingen die betrekking hebben op voorwaarden, verplichtingen en alle soorten regels die verplichtingen inhouden, aangezien dat termen zijn die normaliter gebruikt worden bij gedelegeerde handelingen, alsook voor wijziging van niet-essentiële onderdelen van de basisverordening.

Andere amendementen zijn, naast enkele vanzelfsprekende wijzigingen, van horizontale aard en zijn bedoeld om, zoals gezegd, de tekst af te stemmen op de gemeenschappelijke overeenstemming tussen de instellingen inzake gedelegeerde handelingen en de onlangs in werking getreden verordening inzake uitvoeringsbevoegdheden (Verordening (EU) nr. 182/2011 van 16 februari 2011).

PROCEDURE

Titel

Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (”Integrale-GMO-verordening”)

Document- en procedurenummers

COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD)

Datum indiening bij EP

21.12.2010

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Paolo De Castro

26.1.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

1.2.2011

21.6.2011

 

 

Datum goedkeuring

26.9.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Datum indiening

7.10.2011