RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice)

6.10.2011 - (COM(2010)0799 – C7–0008/2011 – 2010/0385(COD)) - ***I

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Paolo De Castro


Procedură : 2010/0385(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0322/2011

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice)

(COM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0799),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0008/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizele motivate, prezentate în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, de către Camera Deputaților din Luxemburg, de către Dieta și Senatul Poloniei, precum și de către parlamentul suedez, în care se afirmă că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 martie 2011[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0322/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În temeiul articolului 43 alineatul (3) din tratat, Consiliul adoptă măsuri privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor. În scopul clarității, în cazul în care articolul 43 alineatul (3) din tratat se aplică, prezentul regulament trebuie să precizeze în mod explicit faptul că măsurile vor fi adoptate de Consiliu în baza respectivului articol.

eliminat

Justificare

Nu ar trebui să se aplice articolul 43 alineatul (3) din TFUE. În schimb, prevederile recentei propuneri de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole (COM (2011) 193) prezentate de Comisie ar trebui să înlocuiască părțile corespunzătoare ale noului Regulamentul privind OCP unice. Propunerea de regulament al Consiliului prezentată de Comisie reproduce, în esență, dispozițiile corespunzătoare ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 privind OCP unice.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament. Trebuie să se definească elementele asupra cărora se poate exercita această competență, precum și condițiile în care se va face această delegare.

(4) În vederea asigurării bunei funcționări a prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește completarea sau modificarea anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Ar trebui acordată atenția cuvenită autorităților locale și regionale, regiunilor insulare, slab populate, montane sau ultraperiferice, astfel încât să nu se agraveze constrângerile cu care se confruntă deja aceste regiuni în contextul crizei actuale. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, Comisia trebuie să adopte respectivele acte de punere în aplicare în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. XX/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului privind [title of regulation].

(11) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

_____________________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Justificare

Reflectă modelele comune privind actele de punere în aplicare supuse controlului exercitat de către statele membre.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În ceea ce privește anumite măsuri luate în temeiul prezentului regulament și care necesită o acțiune rapidă sau constau în simpla aplicare a unor dispoziții generale unor situații specifice în mod nediscreționar, Comisia trebuie împuternicită să adopte acte de punere în aplicare fără asistența comitetului.

(12) În ceea ce privește anumite măsuri luate în temeiul prezentului regulament și care necesită o acțiune rapidă sau constau în simpla aplicare a unor dispoziții generale unor situații specifice în mod nediscreționar, Comisia trebuie împuternicită să adopte acte de punere în aplicare fără aplicarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Este vorba despre acte de punere în aplicare care nu sunt supuse controlului exercitat de către statele membre. Referirea la Regulamentul (UE) nr. 182/2011 vizează o mai mare claritate.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a ține seama de particularitățile sectorului fructelor și legumelor și ale sectorului fructelor și legumelor transformate, Comisia stabilește, dacă este necesar, anii de comercializare pentru aceste produse prin intermediul unor acte delegate.

Pentru a ține seama de particularitățile sectorului fructelor și legumelor și ale sectorului fructelor și legumelor transformate, Comisia adoptă, dacă este necesar, acte delegate în conformitate cu articolul 321, care stabilesc anii de comercializare pentru aceste produse.

(Acest amendament se aplică întregului regulament de fiecare dată când apar cuvintele „prin intermediul unor acte delegate”.)

Justificare

Reflectă (numai parțial, pentru a nu adăuga prea mult text acestui regulament voluminos) Înțelegerea comună dintre instituții cu privire la actele delegate. Adăugarea cuvintelor „în conformitate cu articolul 321” vizează îmbunătățirea clarității juridice.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a):

(Acest amendament se aplică întregului regulament de fiecare dată când apar cuvintele „prin intermediul unor acte de punere în aplicare”.)

Justificare

Reflectă (numai parțial, ținând cont că prezentul regulament este voluminos) modelele comune privind actele de punere în aplicare supuse controlului exercitat de către statele membre. Adăugarea cuvintelor „în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a)” vizează îmbunătățirea clarității juridice.

Amendamentul   7

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) este deschisă pentru carnea de vită și mânzat de către Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare și fără asistența comitetului prevăzut la articolul 323 alineatul (1), în cazul în care, într-o perioadă reprezentativă, prețul mediu de piață pentru carnea de vită și mânzat dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii de clasificare a carcaselor menționate la articolul 34 alineatul (1), este sub 1 560 EUR/tonă.

(c) este deschisă pentru carnea de vită și mânzat de către Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea articolului 323, în cazul în care, într-o perioadă reprezentativă, prețul mediu de piață pentru carnea de vită și mânzat dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii de clasificare a carcaselor menționate la articolul 34 alineatul (1), este sub 1 560 EUR/tonă, acordându-se o atenție deosebită principiilor coeziunii teritoriale, astfel încât să se țină seama de impactul asupra piețelor regionale, ale căror economii depind în mare măsură de acest tip de produs.

(Acest amendament se aplică întregului text al regulamentului de fiecare dată când apar cuvintele „fără asistența comitetului prevăzut la articolul 323 alineatul (1)”.)

Justificare

Este vorba despre acte de punere în aplicare care nu sunt supuse controlului exercitat de către statele membre. Referirea la articolul 323 alineatul (1a) vizează îmbunătățirea clarității.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile cu privire la stabilirea ajutorului pentru unt sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.

Valoarea ajutorului pentru depozitarea privată de unt se stabilește de către Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), luându-se în considerare costurile depozitării și tendințele probabile ale prețurilor la untul proaspăt și la untul provenit din stocuri.

 

În cazul în care, în momentul retragerii din depozit, piața a evoluat într-un mod defavorabil și imprevizibil față de momentul depozitării, Comisia poate majora ajutorul financiar prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a).

Justificare

Nu ar trebui să se aplice articolul 43 alineatul (3) din TFUE. În schimb, prevederile recentei propuneri de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole (COM (2011) 193) prezentate de Comisie ar trebui să înlocuiască părțile corespunzătoare ale noului Regulamentul privind OCP unice. Propunerea de regulament al Consiliului prezentată de Comisie reproduce, în esență, dispozițiile corespunzătoare ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 privind OCP unice.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a reacționa în mod eficient și concret în fața riscului de perturbare a pieței, dacă situația pieței o cere, Comisia poate lua, prin intermediul unor acte delegate adoptate, dacă este necesar, prin procedura de urgență, măsuri speciale de intervenție în sectorul cerealelor. Aceste măsuri de intervenție pot fi adoptate în special în cazul în care, în una sau mai multe regiuni ale Uniunii, prețurile de piață scad sau riscă să scadă în raport cu prețul de intervenție.

(1) Pentru a reacționa în mod eficient și concret în fața riscului de perturbare a pieței, dacă situația pieței o cere, Comisia poate lua, prin intermediul unor acte delegate adoptate, dacă este necesar, prin procedura de urgență prevăzută la articolul 322, măsuri speciale de intervenție în sectorul cerealelor. Aceste măsuri de intervenție pot fi adoptate în cazul în care, în una sau mai multe regiuni ale Uniunii, prețurile de piață scad sau riscă să scadă în raport cu prețul de intervenție.

Se elimină termenii „în special”, „inclusiv” sau „printre altele” de fiecare dată când apar într-o parte a textului referitoare la adoptarea unui act delegat de către Comisie. Prezentul amendament se aplică întregului Regulament.)

Justificare

Termenii „în special”, „inclusiv” sau „printre altele” sunt inacceptabili în ceea ce privește actele delegate. Enumerarea diferitelor tipuri de norme adoptate printr-un act delegat ar trebui să fie întotdeauna completă.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Dacă taxa pe excedent prevăzută la alineatul (1) nu a fost plătită înainte de data fixată și după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia deduce, prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 81 litera (d) din prezentul regulament, o sumă echivalentă taxei pe excedent neachitate din plățile lunare în sensul articolului 14 și al articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. Înainte de a lua decizia, Comisia avertizează statul membru în cauză, care își exprimă punctul de vedere în termen de o săptămână. Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 nu se aplică.

(5) Dacă taxa pe excedent prevăzută la alineatul (1) nu a fost plătită înainte de data fixată, Comisia deduce, după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole instituit în temeiul articolului 41 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, o sumă echivalentă taxei pe excedent neachitate din plățile lunare, în sensul articolului 14 și al articolului 15 alineatul (2) din respectivul Regulament. Înainte de a lua decizia, Comisia avertizează statul membru în cauză, care își exprimă punctul de vedere în termen de o săptămână. Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 nu se aplică.

Justificare

Referirea la „Comitetul pentru fondurile agricole instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005” nu este în sensul unui comitet care asistă Comisia în vederea adoptării unui act de punere în aplicare; respectivul Comitet pentru fondurile agricole va fi numai consultat și nu va avea drept de vot.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a garanta că întreprinderile prevăzute la articolul 51 își respectă obligațiile, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la acordarea și retragerea autorizațiilor respectivelor întreprinderi, precum și criteriile de aplicare a sancțiunilor administrative.

(1) Pentru a garanta că întreprinderile prevăzute la articolul 51 își respectă obligațiile, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 321, norme cu privire la acordarea și retragerea autorizațiilor respectivelor întreprinderi și la modificarea datelor prevăzute la articolul 56, precum și criteriile de aplicare a sancțiunilor administrative.

Justificare

Datele respective, prevăzute în actul de bază (fiind deci elemente neesențiale ale actului de bază), ar trebui modificate prin intermediul actelor delegate (a se vedea și următorul amendament).

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 79 – litera i

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) modificarea datelor prevăzute la articolul 56;

eliminat

Justificare

Datele respective, prevăzute în actul de bază (fiind deci elemente neesențiale ale actului de bază), ar trebui modificate numai prin intermediul actelor delegate (a se vedea și amendamentul anterior).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 96 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să interzică comercializarea vinului sau a produselor vitivinicole destinate în exclusivitate consumului de către familia viticultorului.

(c) să adopte dispoziții referitoare la vin sau la produsele vitivinicole destinate în exclusivitate consumului de către familia viticultorului.

Justificare

În forma sa actuală, articolul nu ar mai permite producția de vin pentru consumul familial, care este autorizată în prezent în temeiul normelor comunitare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile cu privire la stabilirea restituirii la producție menționate la alineatul (1) sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.

(2) Restituirea la producție menționată la alineatul (1) se stabilește de către Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), luându-se în considerare, în special:

 

(a) costurile care sunt generate de utilizarea zahărului importat și care ar trebui suportate de industria de profil în eventualitatea unei aprovizionări de pe piața mondială; precum și

 

(b) prețul zahărului excedentar disponibil pe piața Uniunii sau, dacă pe această piață nu există zahăr excedentar, prețul de referință al zahărului, stabilit la articolul 8 alineatul (1) litera (c).

Justificare

Nu ar trebui să se aplice articolul 43 alineatul (3) din TFUE. În schimb, prevederile recentei propuneri de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole (COM (2011) 193) prezentate de Comisie ar trebui să înlocuiască părțile corespunzătoare ale noului Regulamentul privind OCP unice.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 101 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile cu privire la stabilirea valorii ajutorului sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.

(2) Valoarea ajutorului menționat la alineatul (1) se stabilește de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), luându-se în considerare prețul de referință al laptelui praf degresat, stabilit la articolul 8 alineatul (1) litera (e) subpunctul (ii) și evoluția situației pieței din sectorul laptelui degresat și al laptelui praf degresat. Trebuie avută în vedere necesitatea unor măsuri de sprijinire a produselor agricole din regiunile ultraperiferice, precum și modificările produse de prezentul regulament.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile cu privire la stabilirea valorii ajutorului sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.

(2) Valoarea ajutorului menționat la alineatul (1) se stabilește de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), luându-se în considerare prețul de referință al laptelui praf degresat, stabilit la articolul 8 alineatul (1) litera (e) subpunctul (ii) și evoluția situației pieței din sectorul laptelui degresat și al laptelui praf degresat.

 

Ajutorul menționat la primul paragraf poate fi ajustat de Comisie, în funcție de transformarea laptelui degresat în cazeină ori cazeinați și de calitatea produselor respective.

Justificare

Nu ar trebui să se aplice articolul 43 alineatul (3) din TFUE. În schimb, prevederile recentei propuneri de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole (COM (2011) 193) prezentate de Comisie ar trebui să înlocuiască părțile corespunzătoare ale noului Regulamentul privind OCP unice.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 107 – literele a și b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) condițiile în care statele membre trebuie să acorde autorizațiile pentru utilizarea cazeinei și a cazeinaților;

(a) normele conform cărora statele membre trebuie să acorde autorizațiile pentru utilizarea cazeinei și a cazeinaților și norme cu privire la durata și conținutul autorizațiilor, precum și la produsele pe care le pot viza;

(b) obligațiile care le revin întreprinderilor autorizate în conformitate cu litera (a);

(b) obligațiile privind declarațiile și contabilitatea care le revin întreprinderilor autorizate în conformitate cu litera (a);

Justificare

„Condiții” și „obligații” sunt formulările folosite în mod normal pentru actele delegate, nu pentru actele de punere în aplicare, precum cele utilizate la literele (a) și (b). Amendamentul urmărește clarificarea normelor și obligațiilor exacte pe baza conținutului faptic al respectivelor dispoziții care decurg din articolele 1 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 760/2008.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 108 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Măsurile cu privire la stabilirea ajutorului din partea Uniunii pentru orice tip de lapte sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.

(3) Măsurile cu privire la stabilirea ajutorului din partea Uniunii pentru orice tip de lapte sunt adoptate de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), luându-se în considerare nevoia de a încuraja în mod corespunzător furnizarea de produse lactate către instituțiile de învățământ.

 

Valoarea ajutorului pentru produsele lactate eligibile, altele decât laptele, este stabilită către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), luându-se în considerare componentele lactate din produsul în cauză.

Justificare

Nu ar trebui să se aplice articolul 43 alineatul (3) din TFUE. În schimb, prevederile recentei propuneri de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole (COM (2011) 193) prezentate de Comisie ar trebui să înlocuiască părțile corespunzătoare ale noului Regulamentul privind OCP unice.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru ca beneficiarii și solicitanții adecvați să poată avea dreptul la ajutorul menționat la articolul 108 alineatul (1), Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, condițiile de acordare a ajutorului.

(2) Pentru ca beneficiarii și solicitanții adecvați să poată avea dreptul la ajutorul menționat la articolul 108 alineatul (1), Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 321, condițiile de acordare a ajutorului.

Pentru a se asigura că solicitanții își respectă obligațiile, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, măsuri de prevenire a fraudei și a neregulilor, inclusiv:

Pentru a se asigura că solicitanții își respectă obligațiile, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 321, constituirea unei garanții de executare în cazul virării unui avans din ajutor.

(a) suspendarea dreptului de a participa la regimul de ajutor,

 

(b) constituirea unei garanții de executare în cazul virării unui avans din ajutor și

 

(c) aplicarea de sancțiuni pentru a descuraja comportamentul fraudulos.

 

Justificare

Din motive de claritate juridică, competențele de aplicare conferite Comisiei cu privire la sancțiuni ar trebui să fie regrupate în articole orizontale. Principiul sancționării trebuie adoptat printr-o măsură în cadrul unui articol suplimentar, cu o serie de articole orizontale care să stabilească apoi detaliile specifice ale principiului.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 119 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) consecințele recunoașterii.

(c) plata ajutorului în urma recunoașterii.

Justificare

„Consecințe” este o formulare folosită în mod normal pentru actele delegate. Amendamentul clarifică domeniul de aplicare printr-o formulare mai exactă.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 128 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) aprovizionarea instituțiilor de învățământ, inclusiv creșe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnazii, cu produse din sectorul fructelor și legumelor, cu fructe și legume prelucrate și cu banane; precum și

(a) aprovizionarea instituțiilor de învățământ administrate sau autorizate de statul membru, inclusiv creșe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnazii, cu produse din sectorul fructelor și legumelor, cu fructe și legume prelucrate și cu banane; precum și

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 139 – alineatul 3 – paragrafele 2 și 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reînnoirea normală a podgoriilor ajunse la finalul ciclului lor natural de viață este exclusă de la acordarea sprijinului.

Reînnoirea normală a podgoriilor ajunse la finalul ciclului lor natural de viață, adică replantarea aceleiași parcele de teren cu același soi, conform aceluiași sistem de cultivare a viței-de-vie, este exclusă de la acordarea sprijinului.

 

Statele membre pot stabili specificații suplimentare, în special în ceea ce privește vârsta podgoriilor înlocuite.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 140 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Faptul de a lăsa struguri de calitate comercială pe plante la sfârșitul ciclului normal de producție (nerecoltare) nu se consideră recoltare în stare verde.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 142 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sintagma „fenomen climatic cu efecte adverse” are același înțeles ca sintagma „fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unui dezastru natural”, de la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/20011.

 

_________________

 

1 JO L 358, 16.12.2006, p. 3.

Justificare

Definițiile sunt elemente importante care trebuie incluse în actul de bază [reluarea definiției prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008].

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 155 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Măsurile cu privire la stabilirea ajutorului per cutie cu ouă de viermi de mătase utilizată sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.

(4) Valoarea ajutorului acordat sericicultorilor se stabilește de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), luându-se în considerare organizarea sectorului sericiculturii în anumite regiuni ale Uniunii și necesitatea de a facilita adaptarea ofertei la situația de pe piață.

Justificare

Nu ar trebui să se aplice articolul 43 alineatul (3) din TFUE. În schimb, prevederile recentei propuneri de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole (COM (2011) 193) prezentate de Comisie ar trebui să înlocuiască părțile corespunzătoare ale noului Regulamentul privind OCP unice.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 174 – alineatul 1 – paragrafele 1a, 1b, 1c, 1d și 1e (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În sensul aplicării literei (a) subpunctul (iii) și a literei (b) subpunctul (iii), prin „produs” se înțeleg toate operațiunile realizate, de la recoltarea strugurilor până la încheierea procesului de vinificare, cu excepția oricăror procese ulterioare producției.

 

În sensul aplicării literei (b) subpunctul (ii), procentul de până la 15 % de struguri care poate proveni din afara ariei geografice delimitate provine din statul membru sau din țara terță în cauză în care se află aria delimitată.

 

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (iii) și litera (b) subpunctul (iii) și cu condiția ca în caietul de sarcini menționat la articolul 175 alineatul (2) să se prevadă acest lucru, un produs cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată poate fi transformat în vin:

 

(a) într-o arie aflată în imediata apropiere a ariei delimitate în cauză; sau

 

(b) într-o arie situată în aceeași unitate administrativă sau într-o unitate administrativă învecinată, astfel cum se definește în normele naționale; sau

 

(c) în cazul unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice transfrontaliere sau în cazul în care a fost încheiat un acord privind măsurile de control între două sau mai multe state membre sau între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, într-o arie situată în imediata vecinătate a ariei delimitate în cauză.

 

Prin derogare de la litera (b) subpunctul (iii) și cu condiția ca în caietul de sarcini menționat la articolul 175 alineatul (2) să se prevadă acest lucru, vinurile cu indicație geografică protejată pot fi, în continuare, transformate în vin dincolo de imediata vecinătate a ariei delimitate în cauză până la data de 31 decembrie 2012.

 

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (iii) și cu condiția ca în caietul de sarcini menționat la articolul 175 alineatul (2) să se prevadă acest lucru, un produs poate fi transformat în vin spumant sau vin petiant cu denumire de origine protejată dincolo de imediată vecinătate a ariei delimitate în cauză în cazul în care această practică era utilizată anterior datei de 1 martie 1986.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 202

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, Directiva 2008/95/CE, Directiva 89/396/CEE a Consiliului, Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului se aplică etichetării și prezentării produselor aflate în domeniul de aplicare al acestora.

(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, Directiva 2008/95/CE, Directiva 89/396/CEE a Consiliului, Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului se aplică etichetării și prezentării produselor aflate în domeniul de aplicare al acestora. Etichetarea produselor menționate la punctele 1-11, 13, 15 și 16 din partea II a anexei XII nu poate fi completată cu alte indicații decât cele prevăzute în prezentul regulament, cu excepția cazului în care acestea îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2000/13/CE.

 

(2) Atunci când unul sau mai multe dintre ingredientele enumerate în anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE sunt prezente într-unul dintre produsele menționate în partea II din anexa XII la prezentul regulament, acestea trebuie indicate pe etichetă precedate de termenul „conține”.

 

În cazul sulfiților, se pot utiliza următorii termeni: „sulfiți” sau „dioxid de sulf”.

 

(3) Obligația de etichetare menționată la alineatul (2) poate fi însoțită de utilizarea unei pictograme care urmează a fi definită prin intermediul unui act delegat adoptat în conformitate cu articolul 321.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 203 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), trimiterea la categoria de produse viticole poate fi omisă pentru vinurile ale căror etichete conțin numele unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), trimiterea la categoria de produse viticole poate fi omisă pentru vinurile ale căror etichete conțin numele unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate și pentru vinurile spumante de calitate ale căror etichete conțin mențiunea „Sekt”.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 228 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (2) sunt realizate de către o organizație interprofesională recunoscută în sectorul tutunului și prezintă un interes economic general pentru operatorii economici ale căror activități sunt legate de unul sau mai multe dintre produsele în cauză, statul membru care a acordat recunoașterea sau Comisia, fără asistența comitetului menționat la articolul 323 alineatul (1), în cazul în care recunoașterea a fost făcută de către aceasta, poate decide că operatorii individuali sau grupurile de operatori care nu sunt membri ai organizației, dar beneficiază de aceste activități, au obligația de a plăti organizației suma întreagă sau parțială a cotizațiilor vărsate de către membri, în măsura în care aceste cotizații sunt destinate acoperirii cheltuielilor rezultate direct din realizarea activităților în cauză, cu excluderea tuturor cheltuielilor administrative.

(1) În cazul în care una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (2) sunt realizate de către o organizație interprofesională recunoscută în sectorul tutunului și prezintă un interes economic general pentru operatorii economici ale căror activități sunt legate de unul sau mai multe dintre produsele în cauză, statul membru care a acordat recunoașterea sau Comisia, în cazul în care recunoașterea a fost acordată de către aceasta, poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea articolului 323, că operatorii individuali sau grupurile de operatori care nu sunt membri ai organizației, dar beneficiază de aceste activități, au obligația de a plăti organizației suma întreagă sau parțială a cotizațiilor vărsate de către membri, în măsura în care aceste cotizații sunt destinate acoperirii cheltuielilor rezultate direct din realizarea activităților în cauză, cu excluderea tuturor cheltuielilor administrative.

Justificare

Referirea la competențele de executare conferite Comisiei lipsea din propunerea legislativă.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 254 – alineatul 2 – partea introductivă și litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

(2) Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a):

(a) utilizarea licențelor și, dacă este nevoie, norme specifice referitoare îndeosebi la condițiile în care vor fi depuse cererile de licențe de import și se va acorda o autorizație în limitele contingentului tarifar;

(a) utilizarea licențelor și, dacă este nevoie, norme specifice referitoare îndeosebi la procedurile de depunere a cererilor de licențe de import, precum și de acordare a autorizațiilor în limitele contingentului tarifar;

Justificare

Un tip de norme care implică obligații și, în special, termenul „condiții” este formularea utilizată în mod normal pentru actele delegate. Amendamentul clarifică domeniul de aplicare printr-o formulare mai exactă.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 273 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile cu privire la fixarea restituirilor sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.

(2) Restituirile sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a). Acestea pot fi stabilite:

 

(a) periodic;

 

(b) prin proceduri de ofertare pentru cereale, orez, zahăr, lapte și produse lactate.

 

Cu excepția cazului în care lista este stabilită prin procedură de ofertare, Comisia stabilește cel puțin trimestrial lista produselor pentru care se oferă restituiri la export și valoarea acestor restituiri. Cu toate acestea, suma restituirii poate rămâne la același nivel pe parcursul unei perioade mai mari de trei luni și poate fi ajustată între timp de către Comisie atunci când este necesar, fără aplicarea articolului 323, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă.

 

(3) La stabilirea restituirilor aplicabile unui anumit produs, se ține seama de unul sau mai multe dintre următoarele elementele:

 

(a) situația existentă și tendințele viitoare cu privire la:

 

(i) prețul produsului în cauză și disponibilitatea sa pe piața Uniunii;

 

(ii) prețul produsului în cauză pe piața internațională;

 

(b) obiectivele organizării comune a pieței, care constau în asigurarea unui echilibru și a unei evoluții naturale a prețurilor și a schimburilor comerciale pe această piață;

 

(c) nevoia de a evita perturbările care pot cauza un dezechilibru de lungă durată între cerere și ofertă pe piața Uniunii;

 

(d) aspectele economice ale exporturilor preconizate;

 

(e) limitele care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat;

 

(f) necesitatea de a instaura un echilibru între utilizarea produselor de bază din Uniune la fabricarea produselor prelucrate destinate exportului către țări terțe și utilizarea de produse originare din țări terțe, admise în temeiul unor acorduri de prelucrare;

 

(g) cele mai favorabile costuri de comercializare și de transport de pe piețele Uniunii spre porturi sau spre alte locații de export din Uniune, precum și costurile de expediere până în țările de destinație;

 

(h) cererea de pe piața Uniunii;

 

(i) în privința sectoarelor cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre, diferența dintre prețurile din Uniune și prețurile de pe piața internațională pentru cantitatea de cereale furajere necesare producerii în Uniune a produselor din aceste sectoare.

Justificare

Nu ar trebui să se aplice articolul 43 alineatul (3) din TFUE. În schimb, prevederile recentei propuneri de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole (COM (2011) 193) prezentate de Comisie ar trebui să înlocuiască părțile corespunzătoare ale noului Regulamentul privind OCP unice.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 273a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 273a

 

Măsuri specifice aplicabile restituirilor la export pentru cereale și orez

 

(1) Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), o sumă rectificativă aplicabilă restituirilor la export stabilite pentru sectoarele cerealelor și orezului. După caz, Comisia poate modifica sumele rectificative prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea articolului 323.

 

Dispozițiile primului paragraf se pot aplica în cazul produselor din sectoarele cerealelor și orezului exportate sub formă de mărfuri enumerate în anexa XVII.

 

(2) În cursul primelor trei luni ale anului de comercializare, în cazul exportului de malț aflat în stoc la sfârșitul anului de comercializare precedent sau fabricat din orzul aflat în stoc la data respectivă, se aplică restituirea care s-ar fi aplicat, pentru licența de export respectivă, exporturilor efectuate în ultima lună a anului de comercializare precedent.

 

(3) Restituirile la produsele enumerate la literele (a) și (b) din anexa I partea I, stabilite în conformitate cu articolul 274 alineatul (2), pot fi ajustate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), în funcție de modificările survenite în ceea ce privește nivelul prețului de intervenție.

 

Dispozițiile primului paragraf se pot aplica, în totalitate sau parțial, produselor enumerate la literele (c) și (d) din anexa I partea I, precum și produselor enumerate în partea I a respectivei anexe I, care sunt exportate sub forma mărfurilor menționate în anexa XVII partea I. În acest caz, ajustarea prevăzută în primul paragraf se rectifică de către Comisie, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), prin aplicarea unui coeficient care exprimă raportul dintre cantitatea produsului de bază și cantitatea de produs de bază prezentă în produsul prelucrat exportat sau utilizat în mărfurile exportate.

Justificare

Prezentul amendament introduce textul articolului 10 din recenta propunere de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole (COM (2011) 193) prezentată de Comisie.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 281

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a ține seama de evoluția de pe piața fiecăruia dintre produsele din sectorul plantelor vii clasificate la codul NC 0601 10, unul sau mai multe prețuri minime la exportul către țări terțe pot fi fixate în timp util în fiecare an, anterior sezonului de comercializare. Măsurile cu privire la fixarea prețurilor minime sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.

(1) Pentru a ține seama de evoluția de pe piața fiecăruia dintre produsele din sectorul plantelor vii clasificate la codul NC 0601 10, unul sau mai multe prețuri minime la exportul către țări terțe pot fi fixate de către Comisie în timp util în fiecare an, anterior sezonului de comercializare.

Exportul acestor produse nu este autorizat decât dacă se efectuează la un preț superior sau egal prețului minim fixat pentru produsul în cauză.

Exportul acestor produse nu este autorizat decât dacă se efectuează la un preț superior sau egal prețului minim fixat pentru produsul în cauză.

(2) Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, toate măsurile administrative care se impun referitor la alineatul (1) primul paragraf, având în vedere obligațiile care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.

(2) Comisia adoptă toate măsurile care se impun referitor la alineatul (1) primul paragraf, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 323 alineatul (1a), ținând seama în mod special de prețurile de pe piețele internaționale și având în vedere obligațiile care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.

Justificare

Nu ar trebui să se aplice articolul 43 alineatul (3) din TFUE. În schimb, prevederile recentei propuneri de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole (COM (2011) 193) prezentate de Comisie ar trebui să înlocuiască părțile corespunzătoare ale noului Regulamentul privind OCP unice.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 296

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 296 [To be deleted after 31/12/2010]

eliminat

Dispoziții specifice privind sectorul fructelor și legumelor

 

În ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor, statele membre pot acorda ajutoare de stat până la 31 decembrie 2010 în următoarele condiții:

 

(a) ajutorul de stat este acordat numai producătorilor de fructe și legume care nu sunt membri ai unei organizații de producători recunoscute și care încheie un contract cu o organizație de producători recunoscută prin care acceptă să aplice măsurile de prevenire și gestionare a crizelor adoptate de către organizația de producători în cauză;

 

(b) valoarea ajutorului acordat unor astfel de producători nu depășește 75% din sprijinul din partea Uniunii primit de membrii organizației de producători în cauză și

 

(c) până la 31 decembrie 2010, statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport privind eficacitatea și eficiența ajutorului de stat, analizând în special cât de mult a sprijinit acesta organizarea sectorului. Comisia va analiza raportul și va decide asupra oportunității unor propuneri adecvate.

 

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 304 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În orice moment după data de 1 ianuarie 2016, Comisia poate decide ca alineatele (1), (2) și 3) să nu se mai aplice.

(4) În orice moment după data de 1 ianuarie 2016, Comisia poate decide, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 321, ca alineatele (1), (2) și (3) să nu se mai aplice.

Justificare

Elementele neesențiale ale actului de bază pot fi modificate numai prin acte delegate.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 314 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sumele disponibile pe an calendaristic sunt următoarele:

(2) Sumele disponibile pe an calendaristic sunt următoarele:

 

– 2009: 40 660 000 EUR,

– 2010: 82 110 000 EUR,

– 2010: 82 110 000 EUR,

– începând cu 2011: 122 610 000 EUR.

– începând cu 2011: 122 610 000 EUR.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 315

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile care sunt în același timp necesare și justificate pentru soluționarea în regim de urgență a unor probleme practice specifice. Măsurile menționate pot deroga de la dispozițiile prezentului regulament, dar numai în măsura și pentru perioada în care acest lucru este strict necesar.

(1) Comisia stabilește, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 321, măsurile care sunt în același timp necesare și justificate pentru soluționarea în regim de urgență a unor probleme practice specifice. Măsurile menționate pot deroga de la dispozițiile prezentului regulament, dar numai în măsura și pentru perioada în care acest lucru este strict necesar.

(2) Dacă este necesar, pentru a rezolva problema în cauză, Comisia acționează în conformitate cu articolul 323 alineatul (2).

(2) Atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, procedura prevăzută la articolul 322 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

Justificare

Aceste măsuri, adoptate în situații de urgență, pot avea același caracter ca măsurile adoptate în temeiul articolului 290 din TFUE (acte delegate). Având în vedere că pentru actele delegate este prevăzută și o procedură de urgență, raportorul sugerează eventuala sa aplicare pentru a asigura astfel eficiența procesului decizional.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 321

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competențele de a adopta actele delegate menționate în prezentul regulament sunt conferite Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(1) Competența de a adopta actele delegate este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la prezentul articol.

Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(2) Delegarea competenței menționată la alineatul (1) poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2) Delegarea competenței se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia în timp util înainte de luarea deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul revocării, precum și posibilele motive ale acesteia.

 

Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

(3) Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecțiuni la actul delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu o lună.

(3) Delegarea de competențe poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua care urmează datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu afectează valabilitatea niciunui act delegat deja în vigoare.

În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul său.

 

Actul delegat se poate publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea perioadei respective dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecțiuni.

 

În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni cu privire la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni expune motivele care au stat la baza acestora.

 

 

(4) Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul prezentului regulament intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de 2 luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea perioadei respective, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

_______________________

 

* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Reflectă Înțelegerea comună dintre instituții cu privire la actele delegate.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 322 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Parlamentul European sau Consiliul poate se poate opune actului delegat adoptat în temeiul prezentului articol, în conformitate cu procedura menționată la articolul 321 alineatul (3). Într-un astfel de caz, actul nu se mai aplică. Instituția care se opune unui astfel de act delegat își expune motivele.

(2) Parlamentul European sau Consiliul se pot opune actului delegat adoptat în temeiul prezentului articol, în conformitate cu procedura menționată la articolul 321 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

Justificare

Reflectă Înțelegerea comună dintre instituții cu privire la actele delegate.

Amendamentul 40

Propunere de regulament

Articolul 323

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) [Atunci când se adoptă acte de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament, Comisia este asistată de Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole și se aplică procedura prevăzută la articolul [5] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/yyyy]. (to be completed following the adoption of the regulation on control mechanisms, as referred to in Article 291(2) of the TFEU, currently the subject of discussion by the European Parliament and the Council)]

(1)Comisia este asistată de un comitet denumit Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole.

Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(1a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) În cazurile de urgență menționate la articolele 265, 266, 282 și 315 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică procedura prevăzută la articolul [6] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/yyyy].

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

Justificare

Reflectă modelele comune privind actele de punere în aplicare supuse controlului exercitat de către statele membre.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Anexa V - partea A - secțiunea III - punctul 2 - paragraful 1a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre sunt autorizate să efectueze o subdivizare pentru fiecare dintre clasele prevăzute la subpunctele 1 și 2 până la maximum trei subcategorii.

Justificare

Codificarea OCP trebuie să se facă fără modificarea legislației în vigoare. Prin urmare, ar trebui inclus întregul text al anexei existente.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Anexa V - partea C - secțiunea III

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Carcasele se clasifică prin aplicarea dispozițiilor de la punctul A.III mutatis mutandis. Cu toate acestea, termenul de „rotund” de la punctul A.III.1 și din rândurile 3 și 4 din tabelul de la punctul A.III.2 se înlocuiește cu termenul „sfert superior”.

(1) Carcasele se clasifică prin aplicarea dispozițiilor de la punctul A.III mutatis mutandis. Cu toate acestea, termenul de „rotund” de la punctul A.III.1 și din rândurile 3 și 4 din tabelul de la punctul A.III.2 se înlocuiește cu termenul „sfert superior”.

 

(2) Prin derogare de la punctul 1 pentru mieii cu greutatea carcasei sub 13 kg, statele membre pot fi autorizate de către Comisie, printr-un act de punere în aplicare fără aplicarea articolului 323, să folosească următoarele criterii de clasificare:

 

(a) greutatea carcasei;

 

(b) culoarea cărnii;

 

(c) stratul de grăsime.

Justificare

Codificarea OCP trebuie să se facă fără modificarea legislației în vigoare. Prin urmare, ar trebui inclus și adaptat la prevederile Tratatului de la Lisabona întregul text al anexei existente.

  • [1]  JO C 132, 3.5.2011, p. 89.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentare generală

Propunerea Comisiei urmărește să actualizeze Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind

organizarea comună a pieței unice pentru a ține seama de noua distincție dintre competențele delegate și competențele de executare ale Comisiei introdusă prin articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În plus, pentru a fi cât mai completă, prezenta propunere include propunerile de modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului pe care Comisia le-a prezentat deja separat Parlamentului European și Consiliului.

Articolele 290 și 291 din TFUE fac o distincție între, pe de o parte, competențele delegate conferite Comisiei pentru a adopta acte fără caracter legislativ și, pe de altă parte, competențele conferite Comisiei pentru a adopta acte de punere în aplicare:

a) articolul 290 din TFUE privind actele delegate permite legislatorului să delege Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ.

b) articolul 291 din TFUE privind actele de punere în aplicare impune statelor membre să ia toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii. Aceste acte pot conferi Comisiei competențe de executare în cazul în care sunt necesare condiții unitare pentru punerea lor în aplicare.

Alinierea propusă a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 pentru a ține seama de noile cerințe

are la bază o calificare a competențelor actuale ale Comisiei drept competențe „delegate” și competențe „de executare”, calificare ce a fost efectuată pe fundalul măsurilor de punere în aplicare adoptate de Comisie pe baza competențelor sale actuale.

Propunerea conferă legislatorului competența de a defini elementele esențiale ale OCP. De exemplu, obiectivele măsurilor de intervenție pe piață, ale sistemelor de limitare a producției și ale schemelor de ajutor sunt fixate de legislator. În mod similar, legislatorul stabilește principiul instituirii unui sistem de licențe de import și de export, elementele fundamentale ale normelor de comercializare și producție și principiul aplicării de sancțiuni sau de reduceri sau principiul excluderii. De asemenea, legislatorul instituie dispoziții specifice aplicabile unor sectoare individuale.

În temeiul articolului 290 din TFUE, legislatorul acordă Comisiei competența de a completa sau de a modifica anumite elemente neesențiale ale unui act juridic. Prin urmare, un act delegat al Comisiei poate determina elementele suplimentare necesare pentru funcționarea corespunzătoare a OCP. De exemplu, Comisia adoptă acte delegate pentru a stabili condițiile de participare a operatorilor la o anumită schemă, obligațiile care decurg în urma emiterii unei licențe și, dacă situația economică impune acest lucru, dacă este necesară o garanție pentru emiterea licențelor. În mod similar, legislatorul delegă Comisiei competența de a adopta măsuri pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate a produselor în ceea ce privește intervenția pe piață. De asemenea, Comisia poate adopta acte delegate cu privire la definiții.

Pe de altă parte, în conformitate cu articolul 219 alineatul (2) din TFUE, legislatorul conferă Comisiei competențe de executare în ceea ce privește condițiile uniforme pentru punerea în aplicare a OCP și a unui cadru general pentru controalele care trebuie efectuate de statele membre.

Aspecte referitoare la articolul 43 alineatul (3) din TFUE - Competențele Consiliului

Articolul 43 alineatul (3) din TFUE prevede că „Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor [...]”. Această dispoziție constituie o excepție de la articolul 43 alineatul (2) din TFUE, care prevede utilizarea procedurii legislative ordinare (PLO) pentru a stabili „organizarea comună a piețelor agricole [...], precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii.” Tratatul de la Lisabona a transformat procedura legislativă ordinară într-o procedură standard pentru adoptarea actelor legislative ale UE. Prin urmare, întrucât constituie o derogare, articolul 43 alineatul (3) din TFUE trebuie interpretat în mod restrictiv, astfel încât legislatorul să își poată exercita prerogativele legislative în temeiul articolului 43 alineatul (2) din TFUE. Printre aceste prerogative se numără dreptul legislatorului de a reglementa elementele fundamentale ale politicii agricole comune și de a lua decizii politice pentru a-i modela structura, instrumentele și consecințele. În acest context, procedura specifică stabilită la articolul 43 alineatul (3) din TFUE ar trebui să se aplice numai în cazul în care un element menționat în dispoziția în cauză nu ține de deciziile politice fundamentale rezervate legislatorului în temeiul articolului 43 alineatul (2) din TFUE. Așadar, atunci când un element este legat în mod indisolubil de substanța politică a deciziilor care trebuie luate de legislator, articolul 43 alineatul (3) din TFUE nu trebuie să se aplice.

Potrivit Comisiei, propunerea sa are la bază următoarele principii:

a) parametrii structurali și elementele fundamentale ale PAC pot fi stabiliți doar de legislator (Parlamentul European și Consiliu). De exemplu, intervenția publică (inclusiv cadrul de stabilire a anumitor prețuri de intervenție de către Comisie prin intermediul procedurilor de licitație) și regimurile cotelor de lapte și zahăr stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2004 trebuie să rămână la nivelul legislatorului, întrucât aceste elemente sunt legate în mod indisolubil de determinarea conținutului regimului stabilit de legislator și a limitelor acestui regim;

b) măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor menționate la articolul 43 alineatul (3) și care nu intră în sfera de aplicare a articolului 43 alineatul (2) din TFUE sunt luate de Consiliu. Comisia ar urma să prezinte o propunere de regulament pe baza articolului 43 alineatul (3) din TFUE în ceea ce privește dispozițiile articolului 21 privind condițiile de acordare a ajutorului obligatoriu pentru depozitarea privată a untului, dispozițiile articolului 99 privind restituirile la producție în sectorul zahărului, dispozițiile articolelor 101 și 102 privind ajutoarele în sectorul laptelui și al produselor lactate, dispozițiile articolului 108 privind furnizarea de produse lactate elevilor, dispozițiile articolului 155 privind ajutoarele pentru sectorul viermilor de mătase, dispozițiile articolului 273 privind restituirile la export și dispozițiile articolului 281 privind prețurile minime la exportul plantelor vii. În ceea ce privește aceste dispoziții, regulamentul propus ar prevedea ca toate condițiile de stabilire a valorii ajutoarelor, a restituirilor la export și a prețurilor minime la export să fie definite de Consiliu în temeiul articolului 43 alineatul (3) din TFUE, iar valoarea respectivelor ajutoare, restituiri și prețuri să fie fixată de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare.

Într-adevăr, la 11 aprilie 2011, Comisia a prezentat o „propunere de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare, restituiri și prețuri legate de organizarea comună unică a piețelor agricole” (COM (2011) 193) în temeiul articolului 43 alineatul (3) din TFUE. Prin intermediul acestui regulament, Consiliul decide cu privire la criteriile de stabilire a valorii ajutoarelor, a restituirilor la export și a prețurilor minime la export și va lasă Comisiei responsabilitatea stabilirii valorii acestor ajutoare, restituiri și prețuri (prin acte de punere în aplicare). Totuși, în ceea ce privește conținutul, propunerea de regulament al Consiliului prezentată de Comisie reproduce în esență dispozițiile corespunzătoare ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 privind OCP unice.

Poziția raportorului

Raportorul consideră că propunerea Comisiei privind OCP unice nu a respectat principiul potrivit căruia articolul 43 alineatul (3) din TFUE trebuie interpretat în mod restrictiv. Legislatorul ar trebui să definească criteriile și condițiile de stabilire a valorii ajutoarelor, a restituirilor la export și a prețurilor minime la export, lăsând Comisiei numai responsabilitatea stabilirii valorii acestora prin acte de punere în aplicare. Prin urmare, propunerea încalcă prerogativele legislatorului stabilite la articolul 43 alineatul (2) din TFUE.

Există mai multe posibilități pentru remedierea acestei probleme în poziția Parlamentului privind OCP unice. Pot fi:

a) pur și simplu, eliminate dispozițiile care fac referire la articolul 43 alineatul (3) din TFUE; această variantă ar forța Consiliul să negocieze aspectul, dar nu este o manieră rațională de „legiferare”;

b) modificate dispozițiile relevante prin eliminarea referirii la articolul 43 alineatul (3) din TFUE și introducerea unei dispoziții potrivit căreia Parlamentul și Consiliul decid cu privire la aceste aspecte printr-un regulament special în conformitate cu PLO; această variantă ar însemna adoptarea unui nou regulament special privind aspecte care până în prezent se stabileau prin OCP unice și nu există o motivație reală pentru aceasta;

c) eliminarea tuturor dispozițiilor legate de articolul 43 alineatul (3) din TFUE și înlocuirea acestora cu dispozițiile stabilite în propunerea Comisiei menționată anterior de regulament al Consiliului (care, așa cum se sublinia mai sus, în esență, reproduce dispozițiile corespunzătoare ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 privind OCP unice). Această abordare este mai pragmatică și mai rațională din punct de vedere procedural (lege artis). Această abordare a fost adoptată în proiectul de raport.

Amendamente cu privire la alte aspecte

a) Amendamente care urmăresc înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte delegate:

Termeni cum ar fi „condiții”, „obligații” și orice tip de „norme” care implică obligații sunt formulările folosite în mod normal pentru actele delegate, nu pentru actele de punere în aplicare. Același principiu se aplică modificării elementelor neesențiale stabilite în actul de bază: acestea ar trebui modificate numai prin acte delegate (de exemplu în propunerea Comisiei privind OCP unică: date, neaplicarea anumitor alineate, măsuri pentru situații de urgență).

b) Mai multe amendamente au în vedere reflectarea formulărilor standard convenite între instituții (Înțelegerea comună dintre instituții cu privire la actele delegate și Modelele comune privind actele de punere în aplicare).

Procedura de urgență pentru adoptarea noului regulament

Raportorul dorește să sublinieze că adoptarea noului regulament este urgentă și trebuie realizată cât mai curând posibil. Viitoarea reformă substanțială a OPC unice (în cadrul reformei generale a PAC) ar fi îngreunată nejustificat de o negociere nefinalizată cu privire la propunerea de aliniere în cauză a Comisiei.

Principiul de bază este că ar trebui găsit echilibrul între necesitatea Comisiei de a acționa eficient și rapid, pe de o parte, și competențele conferite Parlamentului și Consiliului de Tratatul de la Lisabona privind procesul legislativ, pe de altă parte. Raportorul se pronunță în general în favoarea majorității opțiunilor Comisiei pentru acte delegate și acte de punere în aplicare și consideră că, în acest sens, Comisia a prezentat o propunere echilibrată. Totuși, așa cum se explica mai sus, există amendamente individuale care urmăresc înlocuirea actelor de punere în aplicare cu acte delegate în cadrul dispozițiilor referitoare la condiții, obligații și tipuri de norme care implică obligații, întrucât acestea sunt formulări utilizate în mod normal pentru actele delegate, precum și pentru modificarea elementelor neesențiale stabilite în actul de bază.

Alte amendamente, cu excepția câtorva cazuri care sunt de la sine înțelese, au (așa cum se explica mai sus) un caracter orizontal, pentru a reflecta Înțelegerea comună convenită între instituții cu privire la utilizarea actelor delegate, precum și recenta intrare în vigoare a Regulamentului privind actele de punere în aplicare (Regulamentul (UE) nr. 182/2011 din 16 februarie 2011).

PROCEDURÃ

Titlu

Organizarea comună a piețelor în sectorul agricol și dispoziții specifice privind anumite produse agricole (Regulamentul unic privind OCP)

Referințe

COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD)

Data prezentării la PE

21.12.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Paolo De Castro

26.1.2011

 

 

 

Examinare în comisie

1.2.2011

21.6.2011

 

 

Data adoptării

26.9.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Membri supleanți prezenți la votul final

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Data depunerii

7.10.2011