POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“)

6. 10. 2011 - (KOM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD)) - ***I

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalec: Paolo De Castro


Postopek : 2010/0385(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0322/2011

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“)

(KOM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0799),

–   ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 42 in 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7–0008/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki so jih v okviru Protokola št. 2 predložili luksemburški parlament, oba doma poljskega parlamenta ter švedski parlament in v katerih trdijo, da osnutek zakonodajnega akta ni skladen z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. marca 2011[1],

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7–0322/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Na podlagi člena 43(3) Pogodbe Svet sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev. Kadar velja člen 43(3) Pogodbe, bi morala ta uredba zaradi jasnosti izrecno navajati dejstvo, da bo Svet na tej podlagi sprejel ukrepe.

črtano

Obrazložitev

Člen 43(3) PDEU se ne bi smel uporabljati, ampak bi morala vsebina nedavnega predloga Komisije za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193) nadomestiti ustrezne dele nove Uredbe o enotni SUT. Ta predlog Komisije za uredbo Sveta v bistvu povzema ustrezne določbe veljavne Uredbe št. 1234/2007 o enotni SUT.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Komisija bi morala imeti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, z namenom, da dopolni ali spremeni nekatere nebistvene elemente te uredbe. Treba bi bilo določiti elemente, za katere se to pooblastilo lahko uporabi, ter pogoje, ki naj za to pooblastilo veljajo.

(4) Da bi zagotovili pravilno delovanje ureditve, vzpostavljene s to uredbo, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, da se ji omogoči, da dopolni ali spremeni nekatere nebistvene elemente navedene uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki. Pri tem bi bilo treba ustrezno upoštevati regionalne in lokalne organe, na otoške, redko poseljene ali gorske regije ter najbolj oddaljene regije, da se omejitve, zaradi katerih so te že prizadete, ob sedanji krizi ne bi poslabšale. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Razen če ni izrecno določeno drugače, bi morala Komisija sprejeti izvedbene akte v skladu z določbami Uredbe (EU) št. XX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o [naslov uredbe].

(11) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

_____________________

 

1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža skupni model izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala biti pooblaščena, da brez pomoči odbora sprejme izvedbene akte o nekaterih ukrepih na podlagi te uredbe, za katere je potrebno takojšnje ukrepanje ali pri katerih gre zgolj za uporabo splošnih določb pri specifičnih okoliščinah, brez diskrecije.

(12) Komisija bi morala biti pooblaščena, da brez uporabe Uredbe (EU) št. 182/2011 sprejme izvedbene akte o nekaterih ukrepih na podlagi te uredbe, za katere je potrebno takojšnje ukrepanje ali pri katerih gre zgolj za uporabo splošnih določb pri specifičnih okoliščinah, brez diskrecije.

Obrazložitev

To so izvedbeni akti, ki niso pod nadzorom držav članic. Sklicevanje na Uredbo (EU) št. 182/2011 bo prispevalo k večji jasnosti.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se upoštevajo lastnosti sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, Komisija za te proizvode po potrebi z delegiranimi akti določi tržna leta.

Da se upoštevajo lastnosti sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, Komisija po potrebi sprejme delegirane akte v skladu s členom 321, da določi tržna leta za te proizvode.

(Ta predlog spremembe velja povsod v uredbi, kjer je zapisano „z delegiranimi akti“.)

Obrazložitev

Predlog spremembe (samo deloma, da ne bi dodajali preveč besedila v to obsežno uredbo) odraža splošni dogovor med institucijami o delegiranih aktih. V besedilo je bilo zaradi pravne jasnosti dodano „v skladu s členom 321“.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti:

Komisija lahko z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a):

(Ta predlog spremembe velja povsod v uredbi, kjer je zapisano „z delegiranimi akti“.)

Obrazložitev

Predlog spremembe (samo deloma glede na obsežno besedilo uredbe) odraža skupni model izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic. V besedilo je bilo zaradi pravne jasnosti dodano „v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a)“.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) dana na voljo s strani Komisije za goveje in telečje meso z izvedbenimi akti in brez pomoči odbora iz člena 323(1), če je povprečna tržna cena za goveje in telečje meso v reprezentativnem obdobju v državi članici ali regiji države članice, zabeležena na podlagi lestvice Unije za razvrščanje trupov iz člena 34(1), pod 1 560 EUR na tono.

(c) dana na voljo s strani Komisije za goveje in telečje meso z izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe člena 323(1a), če je povprečna tržna cena za goveje in telečje meso v reprezentativnem obdobju v državi članici ali regiji države članice, zabeležena na podlagi lestvice Unije za razvrščanje trupov iz člena 34(1), pod 1560 EUR na tono, zlasti ob upoštevanju načel teritorialne kohezije z vidika vpliva na regionalne trge, katerih gospodarstvo je v veliki meri odvisno od tovrstnih proizvodov.

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo uredbe, kjer je navedeno „brez pomoči odbora iz člena 323(1)“.)

Obrazložitev

To so izvedbeni akti, ki niso pod nadzorom držav članic. Sklicevanje na člen 323(1a) prispeva k večji jasnosti.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepe za določitev pomoči za maslo sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.

Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), določi zneske pomoči za zasebno skladiščenje masla, pri čemer upošteva stroške skladiščenja in verjetna gibanja cen svežega masla in masla iz zalog.

 

Če se v času odpreme iz skladišča na trgu zgodi neugodna sprememba, ki je ni bilo mogoče predvideti ob začetku skladiščenja, lahko Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), poveča znesek pomoči.

Obrazložitev

Člen 43(3) PDEU se ne bi smel uporabljati, ampak bi morala vsebina nedavnega predloga Komisije za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193) nadomestiti ustrezne dele nove Uredbe o enotni SUT. Ta predlog Komisije za uredbo Sveta v bistvu povzema ustrezne določbe veljavne Uredbe št. 1234/2007 o enotni SUT.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za učinkovit in uspešen odziv na morebitne motnje na trgu, kadar razmere na trgu tako narekujejo, lahko Komisija z delegiranimi akti, ki se po potrebi sprejmejo v okviru nujnega postopka, sprejme posebne intervencijske ukrepe v zvezi s sektorjem žit. Takšni intervencijski ukrepi se lahko zlasti sprejmejo, če se v eni ali več regij Unije tržne cene znižajo ali jim grozi znižanje glede na intervencijsko ceno.

1. Za učinkovit in uspešen odziv na morebitne motnje na trgu, kadar razmere na trgu tako narekujejo, lahko Komisija z delegiranimi akti, ki se po potrebi sprejmejo v okviru nujnega postopka iz člena 322, sprejme posebne intervencijske ukrepe v zvezi s sektorjem žit. Takšni intervencijski ukrepi se lahko sprejmejo, če se v eni ali več regij Unije tržne cene znižajo ali jim grozi znižanje glede na intervencijsko ceno.

(V delih besedila, ki se nanašajo na sprejemanje delegiranih aktov s strani Komisije, se črtajo „zlasti“, „med drugim“ ali „vključno“. Predlog spremembe velja za celotno besedilo.)

Obrazložitev

V zvezi z delegiranimi akti izrazi „zlasti“, „med drugim“ ali „vključno“ niso dopustni. Vedno bi bilo treba izčrpno našteti različne vrste pravil, ki se sprejemajo z delegiranimi akti.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Če dajatev iz odstavka 1 ni bila plačana pred rokom zapadlosti, po posvetu z Odborom za kmetijske sklade, ki je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1290/2005, Komisija z izvedbenimi akti na podlagi člena 81(d) te uredbe odšteje vsoto, enakovredno neplačani presežni dajatvi, od mesečnih plačil v smislu členov 14 in 15(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005. Preden Komisija sprejme odločitev, opozori zadevno državo članico, ki v enem tednu sporoči svoje stališče. Člen 17 Uredbe (ES) št. 1290/2005 se ne uporablja.

5. Če dajatev iz odstavka 1 ni bila plačana pred rokom zapadlosti, Komisija po posvetu z Odborom za kmetijske sklade, ki je bil ustanovljen na podlagi člena 41(1) Uredbe (ES) št. 1290/2005, odšteje vsoto, enakovredno neplačani presežni dajatvi, od mesečnih plačil v smislu členov 14 in 15(2) navedene uredbe. Preden Komisija sprejme odločitev, opozori zadevno državo članico, ki v enem tednu sporoči svoje stališče. Člen 17 Uredbe (ES) št. 1290/2005 se ne uporablja.

Obrazložitev

V tem primeru Odbor za kmetijske sklade, ustanovljen z Uredbo št. 1290/2005, ni odbor, ki Komisiji pomaga pri sprejemanju izvedbenega akta, ampak se bo Komisija z njim samo posvetovala, poleg tega ne bo imel pravice glasovati.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da se zagotovi, da podjetja iz člena 51 spoštujejo svoje obveznosti, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila za dodelitev in odvzem odobritve takih podjetij ter merila za upravne kazni.

1. Da se zagotovi, da podjetja iz člena 51 spoštujejo svoje obveznosti, lahko Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 321, sprejme pravila za dodelitev in odvzem odobritve takih podjetij in za spremembo datumov iz člena 56 ter merila za upravne kazni.

Obrazložitev

Datume, ki so določeni v temeljnem aktu (torej so nebistveni element temeljnega akta), bi bilo treba spreminjati z delegiranimi akti (glej tudi naslednji predlog spremembe).

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 79 – točka (i)

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) da se spremenijo datumi iz člena 56;

črtano

Obrazložitev

Datume, ki so določeni v temeljnem aktu (torej so nebistveni element temeljnega akta), bi bilo treba spreminjati samo z delegiranimi akti (glej tudi prejšnji predlog spremembe).

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) prepove trženje vina ali vinogradniško-vinarskih proizvodov, ki so namenjeni izključno za porabo vinogradnikove družine.

(c) sprejme določbe o vinu ali vinogradniško-vinarskih proizvodih, ki so namenjeni izključno za porabo vinogradnikove družine.

Obrazložitev

Člen v svoji prvotni obliki ne bi dovoljeval vinske proizvodnje, namenjene za porabo vinogradnikove družine, ki jo sedaj dovoljuje zakonodaja Unije.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 99 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepe za določitev proizvodnega nadomestila iz odstavka 1 sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.

2. Proizvodno nadomestilo iz odstavka 1 določi Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), pri čemer upošteva zlasti:

 

(a) stroške zaradi uporabe uvoženega sladkorja, ki bi jih morala nositi industrija ob dobavi s svetovnega trga, ter

 

(b) ceno presežnega sladkorja, ki je na voljo na trgu Unije, ali če na trgu ni presežnega sladkorja, referenčno ceno sladkorja, določeno v členu 8(1)(c).

Obrazložitev

Člen 43(3) PDEU se ne bi smel uporabljati, ampak bi morala vsebina nedavnega predloga Komisije za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193) nadomestiti ustrezne dele nove Uredbe o enotni SUT.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 101 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepe za določitev zneskov pomoči sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.

2. Zneske pomoči iz odstavka 1 določi Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), pri čemer upošteva referenčno ceno posnetega mleka v prahu iz člena 8(1)(e)(ii) ter razvoj razmer na trgu v zvezi s posnetim mlekom in posnetim mlekom v prahu. Upoštevati je treba potrebo po podpornih ukrepih za kmetijske proizvode najbolj oddaljenih regij ter spremembe, ki jih uvaja ta uredba.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 102 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepe za določitev zneskov pomoči sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.

2. Zneske pomoči iz odstavka 1 določi Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), pri čemer upošteva referenčno ceno posnetega mleka v prahu iz člena 8(1)(e)(ii) ter razvoj razmer na trgu v zvezi s posnetim mlekom in posnetim mlekom v prahu.

 

Pomoč iz prvega pododstavka lahko Komisija spremeni glede na to, ali se posneto mleko predela v kazein ali kazeinate, in glede na kakovost teh proizvodov.

Obrazložitev

Člen 43(3) PDEU se ne bi smel uporabljati, ampak bi morala vsebina nedavnega predloga Komisije za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193) nadomestiti ustrezne dele nove Uredbe o enotni SUT.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 107 – točki a in b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pogoje, v skladu s katerimi države članice dodelijo dovoljenja v zvezi z uporabo kazeina in kazeinatov;

(a) pravila, v skladu s katerimi države članice dodelijo dovoljenja v zvezi z uporabo kazeina in kazeinatov, ter pravila v zvezi z veljavnostjo in vsebino dovoljenj ter proizvodi, ki jih lahko ta dovoljenja zajemajo;

(b) obveznosti, ki jih morajo upoštevati podjetja z dovoljenjem v skladu s točko (a);

(b) obveznosti prijave in vodenja evidence, ki jih morajo upoštevati podjetja z dovoljenjem v skladu s točko (a);

Obrazložitev

Pogoji in obveznosti se običajno uporabljajo za delegirane akte in ne za izvedbene akte, na katere se nanašata točki (a) in (b). Namen predloga spremembe je pojasniti natančna pravila in obveznosti na podlagi konkretne vsebine teh določb, ki izhaja iz členov 1 in 3 Uredbe 760/2008.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 108 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ukrepe za določitev pomoči Unije za vse mleko sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.

3. Ukrepe za določitev pomoči Unije za vse mleko sprejme Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), pri čemer upošteva potrebo po zadostnem spodbujanju dobave mlečnih izdelkov izobraževalnim ustanovam.

 

Zneske pomoči za upravičene mlečne izdelke, ki niso mleko, določi Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), pri čemer upošteva mlečne sestavine v zadevnem izdelku.

Obrazložitev

Člen 43(3) PDEU se ne bi smel uporabljati, ampak bi morala vsebina nedavnega predloga Komisije za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193) nadomestiti ustrezne dele nove Uredbe o enotni SUT.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Da se zagotovi, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči iz člena 108(1), Komisija z delegiranimi akti sprejme pogoje za dodelitev pomoči.

2. Da se zagotovi, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči iz člena 108(1), Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 321 sprejme pogoje za dodelitev pomoči.

Da se zagotovi, da prosilci spoštujejo svoje obveznosti, Komisija z delegiranimi akti sprejme ukrepe za preprečitev goljufij in nepravilnosti, vključno z:

Da se zagotovi, da prosilci spoštujejo svoje obveznosti, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 321 sprejme položitev varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči.

(a) opustitvijo pravice do sodelovanja v shemi pomoči,

 

(b) položitvijo varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči in

 

(c) uporabo kazni za odvrnitev od goljufivega vedenja.

 

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti je treba v horizontalne člene zbrati izvedbena pooblastila Komisije v zvezi s kaznovanjem. Načelo kaznovanja je za posamezen ukrep treba določiti v dodatnem členu, vrsta horizontalnih členov pa naj vsebuje načelo.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 119 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) posledicami priznanja.

(c) plačilu pomoči po priznanju.

Obrazložitev

Beseda posledice se običajno uporablja za delegirane akte. S predlogom spremembe se z natančnejšo ubeseditvijo pojasni področje uporabe.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 128 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) dobavo proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke v izobraževalnih ustanovah, vključno z vrtci, drugimi predšolskimi ustanovami ter osnovnimi in srednjimi šolami ter

(a) dobavo proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke v izobraževalnih ustanovah, ki jih upravljajo ali odobrijo države članice, vključno z vrtci, drugimi predšolskimi ustanovami ter osnovnimi in srednjimi šolami ter

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 139 – odstavek 3 – pododstavka 2 in 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Običajna obnova vinogradov, ki se jim je iztekla naravna življenjska doba, ne dobi podpore.

Običajna obnova vinogradov, ki se jim je iztekla naravna življenjska doba, torej vnovična zasaditev istega zemljišča z isto sorto po istem sistemu gojenja vinske trte, ne dobi podpore.

 

Države članice lahko določijo dodatne specifikacije, zlasti glede starosti vinogradov, ki se nadomestijo.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 140 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Primer, ko komercialno grozdje ostane na trti na koncu običajnega proizvodnega cikla (opustitev trgatve), ne šteje za zeleno trgatev.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 142 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izraz „slabe vremenske razmere“ imajo enak pomen kot „slabe vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami“ iz člena 2(8) Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/20011.

 

_________________

 

1 UL L 358, 16.12.2006, str. 3.

Obrazložitev

Opredelitve so pomembni elementi, ki morajo biti v temeljnem aktu (opredelitev je povzeta po opredelitvi iz člena 16 Uredbe (ES) št. 555/2008).

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 155 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ukrepe za določitev pomoči za uporabljeni zabojček jajčec sviloprejk sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.

4. Zneske pomoči, ki se dodelijo gojiteljem sviloprejk, določi Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), pri čemer upošteva ureditev sektorja gojenja sviloprejk v nekaterih regijah Unije ter potrebo po prilagajanju ponudbe razmeram na trgu.

Obrazložitev

Člen 43(3) PDEU se ne bi smel uporabljati, ampak bi morala vsebina nedavnega predloga Komisije za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193) nadomestiti ustrezne dele nove Uredbe o enotni SUT.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 174 – odstavek 1 – pododstavki 1a, 1b, 1c, 1d in 1e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za namene uporabe točk (a)(iii) in (b)(iii) „pridelava“ obsega vse vključene postopke, od trgatve grozdja do zaključka postopka pridelave vina, z izjemo poproizvodnih postopkov.

 

Za namene uporabe točke (b)(ii) mora grozdje, ki sme do 15-odstotnega deleža izvirati zunaj opredeljenega geografskega območja, prihajati iz države članice ali nečlanice, v kateri leži opredeljeno območje.

 

Z odstopanjem od točk (a)(iii) in (b)(iii) ter če je to navedeno v specifikaciji proizvoda, opredeljeni v členu 175(2), se lahko proizvod z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo predeluje v vino:

 

(a) na območju v neposredni bližini zadevnega opredeljenega območja; ali

 

(b) na območju, ki se nahaja v isti upravni enoti ali v sosednji upravni enoti, v skladu z nacionalnimi pravili; ali

 

(c) v primeru čezmejne označbe porekla ali geografske označbe, ali kjer obstaja sporazum o ukrepih nadzora med dvema ali več državami članicami ali med eno ali več državami članicami in eno ali več državami nečlanicami, se proizvod z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo lahko predeluje v vino na območjih, ki se nahajajo v neposredni bližini zadevnega opredeljenega območja.

 

Z odstopanjem od točke (b)(iii) in pod pogojem, da je tako navedeno v specifikaciji proizvoda iz člena 175(2), se lahko vina z zaščiteno geografsko označbo še naprej predelujejo v vino na območjih zunaj neposredne bližine zadevnega opredeljenega območja do 31. decembra 2012.

 

Z odstopanjem od točke (a)(iii) in pod pogojem, da je tako navedeno v specifikaciji proizvoda iz člena 175(2), se lahko proizvod predeluje v peneče vino ali biser vino z zaščiteno označbo porekla zunaj neposredne bližine zadevnega opredeljenega območja, če je takšna praksa obstajala pred 1. marcem 1986.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 202

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če ni v tej uredbi drugače določeno, se za označevanje in predstavljanje proizvodov, ki spadajo v njihovo področje uporabe, uporabljajo Direktiva 2008/95/ES, Direktiva Sveta 89/396/EGS, Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiva 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

1. Če ni v tej uredbi drugače določeno, se za označevanje in predstavljanje proizvodov, ki spadajo v njihovo področje uporabe, uporabljajo Direktiva 2008/95/ES, Direktiva Sveta 89/396/EGS, Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiva 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Označevanja proizvodov iz točk 1 do 11, 13, 15 in 16 v delu II priloge XII ni mogoče dopolniti z drugimi oznakami kot z oznakami iz te uredbe, razen če izpolnjujejo zahteve iz člena 2(1)(a) Direktive 2000/13/ES.

 

2. Če eden od proizvodov iz dela II priloge XII te uredbe vsebuje eno ali več sestavin, naštetih v Prilogi IIIa Direktive 2000/13/ES, morajo biti te sestavine navedene na etiketi za izrazom „vsebuje“.

 

V primeru sulfitov se lahko uporabljajo naslednje navedbe: „sulfiti“ in „žveplovi dioksidi“.

 

3. Označevanju iz odstavka 2 se lahko doda uporaba piktograma, kar se določi z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 321.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 203 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1(a) se navedba kategorije proizvoda iz vinske trte lahko izpusti za vina, če je na njihovi etiketi navedeno ime zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe.

2. Z odstopanjem od odstavka 1(a) se navedba kategorije proizvoda iz vinske trte lahko izpusti za vina, če je na njihovi etiketi navedeno ime zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe, ter za kakovostna peneča vina, ki imajo na etiketi naveden izraz „sekt“.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 228 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar se priznana medpanožna organizacija v sektorju tobaka ukvarja z eno ali več dejavnostmi iz odstavka 2, ki so v splošnem gospodarskem interesu tistih oseb, katerih dejavnosti so povezane z enim zadevnim proizvodom ali več, lahko država članica, ki jo je priznala, ali Komisija brez pomoči odbora iz člena 323(1), kadar jo je priznala Komisija, odloči, da posamezniki ali skupine, ki niso člani medpanožne organizacije, vendar imajo koristi od navedenih dejavnosti, plačajo organizaciji celotno članarino ali del članarine, ki jo plačujejo njeni člani, in sicer v takšnem obsegu, da se s tako članarino krijejo stroški, ki so nastali neposredno zaradi izvajanja zadevnih dejavnosti, pri čemer ne gre za kakršne koli upravne stroške.

1. Kadar se priznana medpanožna organizacija v sektorju tobaka ukvarja z eno ali več dejavnostmi iz odstavka 2, ki so v splošnem gospodarskem interesu tistih oseb, katerih dejavnosti so povezane z enim zadevnim proizvodom ali več, lahko država članica, ki jo je priznala, ali Komisija, kadar jo je priznala Komisija, z izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe člena 323, odloči, da posamezniki ali skupine, ki niso člani medpanožne organizacije, vendar imajo koristi od navedenih dejavnosti, plačajo organizaciji celotno članarino ali del članarine, ki jo plačujejo njeni člani, in sicer v takšnem obsegu, da se s tako članarino krijejo stroški, ki so nastali neposredno zaradi izvajanja zadevnih dejavnosti, pri čemer ne gre za kakršne koli upravne stroške.

Obrazložitev

V zakonodajnem predlogu je manjkalo izvedbeno pooblastilo Komisije.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 254 – odstavek 2 – uvodno besedilo in točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi:

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), določi:

(a) uporabo dovoljenj in po potrebi posebna pravila, zlasti v zvezi s pogoji, pod katerimi se vložijo zahtevki za uvoz in dovoljenja za tarifne kvote;

(a) uporabo dovoljenj in po potrebi posebna pravila, zlasti v zvezi s postopki za vlaganje zahtevkov za uvoz in izdajo dovoljenj za tarifne kvote;

Obrazložitev

Pravila, ki vključujejo besedo obveznosti, zlasti pa besedo pogoji, običajno spadajo v besedilo za delegirane akte. S predlogom spremembe se z natančnejšo ubeseditvijo pojasni področje uporabe.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 273 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepe za določitev nadomestil sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.

2. Nadomestila določi Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a). Določi jih lahko:

 

(a) v rednih časovnih presledkih;

 

(b) z razpisnimi postopki za žito, riž, sladkor ter mleko in mlečne izdelke.

 

Razen v primerih razpisnega postopka Komisija določi seznam proizvodov, za katere se dodeli izvozno nadomestilo, in višino izvoznih nadomestil vsaj enkrat na tri mesece. Vendar pa znesek nadomestila lahko ostane na isti ravni več kakor tri mesece, Komisija pa ga lahko po potrebi popravi v intervencijskem obdobju brez uporabe člena 323 na zahtevo države članice ali na svojo pobudo.

 

3. Pri določanju nadomestil za določen proizvod se upošteva eden ali več naslednjih vidikov:

 

(a) obstoječe razmere in prihodnja gibanja v zvezi s:

 

(i) cenami in razpoložljivostjo navedenega proizvoda na trgu Unije,

 

(ii) cenami tega proizvoda na svetovnem trgu;

 

(b) cilji skupne ureditve trga, ki naj bi zagotovili ravnovesje in naravno gibanje cen in trgovanje na tem trgu;

 

(c) potreba po izogibanju motnjam, ki lahko povzročijo daljše neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu Unije;

 

(d) gospodarski vidiki predvidenega izvoza;

 

(e) omejitve, ki so posledica sporazumov, sprejetih na podlagi člena 218 Pogodbe;

 

(f) potreba po vzpostavitvi ravnovesja med uporabo osnovnih proizvodov Unije pri proizvodnji predelanega blaga za izvoz v tretje države in uporabo proizvodov iz tretjih držav, ki so vstopili na trg za namene oplemenitenja;

 

(g) najugodnejši stroški dajanja na trg in prevoza s trgov Unije do pristanišč Unije ali drugih točk izvoza, skupaj s stroški pošiljanja v ciljne države;

 

(h) povpraševanje na trgu Unije;

 

(i) v sektorjih prašičjega mesa, jajc in perutnine razlika med cenami v Uniji in cenami na svetovnem trgu za količino žitne krme, ki je potrebna za proizvodnjo proizvodov v teh sektorjih v Uniji.

Obrazložitev

Člen 43(3) PDEU se ne bi smel uporabljati, ampak bi morala vsebina nedavnega predloga Komisije za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193) nadomestiti ustrezne dele nove Uredbe o enotni SUT.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 273 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 273a

 

Posebni ukrepi za izvozna nadomestila za žito in riž

 

1. Komisija lahko z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), določi korekcijski znesek, ki se uporablja za izvozna nadomestila, določena za sektorja žit in riža. Komisija lahko po potrebi z izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe člena 323, spremeni korekcijske zneske.

 

Prvi pododstavek se lahko uporablja za proizvode iz sektorjev žit in riža, ki se izvozijo kot blago iz Priloge XVII.

 

2. V prvih treh mesecih tržnega leta se za izvoz slada, ki lahko izvira iz skladiščenja na koncu predhodnega tržnega leta ali je pridobljen iz ječmena, ki je bil takrat na zalogi, uporabi nadomestilo, ki bi se uporabljalo za zadevno izvozno dovoljenje za izvoz v zadnjem mesecu predhodnega tržnega leta.

 

3. Komisija lahko v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a) glede na morebitne spremembe v višini intervencijske cene prilagodi nadomestilo za proizvode iz točk (a) in (b) dela I Priloge I, uvedeno v skladu s členom 274(2).

 

Prvi pododstavek se lahko v celoti ali delno uporablja za proizvode iz točk (c) in (d) dela I Priloge I ter za proizvode iz dela I Priloge I, ki se izvozijo kot blago iz dela I Priloge XVII. V tem primeru Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a) popravi prilagoditev iz prvega pododstavka z uporabo koeficienta, ki izraža razmerje med količino osnovnega proizvoda in njegovo količino, vsebovano v predelanem proizvodu, ki se izvozi ali se uporabi v izvoženem blagu.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se v besedilo uvaja člen 10 nedavnega predloga Komisije za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193).

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 281

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da se upošteva razvoj trga za vsak proizvod iz sektorja živih rastlin pod oznako KN 0601 10 se lahko vsako leto, dovolj zgodaj pred začetkom prodajne sezone, določijo ena najnižja cena ali več najnižjih cen za izvoz v tretje države. Ukrepe za določitev najnižjih cen sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.

1. Da se upošteva razvoj trga za vsak proizvod iz sektorja živih rastlin pod oznako KN 0601 10, lahko Komisija vsako leto dovolj zgodaj pred začetkom prodajne sezone določi eno najnižjo ceno ali več najnižjih cen za izvoz v tretje države.

Izvoz takih proizvodov je dovoljen samo po ceni, ki je enaka najnižji ceni, določeni za zadevni proizvod, ali višja od nje.

Izvoz takih proizvodov je dovoljen samo po ceni, ki je enaka najnižji ceni, določeni za zadevni proizvod, ali višja od nje.

2. Komisija z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne upravne ukrepe, povezane s prvim pododstavkom odstavka 1, ob upoštevanju obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe.

2. Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom pregleda iz člena 323(1a), sprejme vse potrebne ukrepe, povezane s prvim pododstavkom odstavka 1, zlasti z ozirom na cene na mednarodnem trgu in ob upoštevanju obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe

Obrazložitev

Člen 43(3) PDEU se ne bi smel uporabljati, ampak bi morala vsebina nedavnega predloga Komisije za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193) nadomestiti ustrezne dele nove Uredbe o enotni SUT.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 296

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 296 [se črta po 31.12.2010]

črtano

Posebne določbe za sektor sadja in zelenjave

 

Države članice lahko izplačujejo državno pomoč za sektor sadja in zelenjave do 31. decembra 2010 pod naslednjimi pogoji:

 

(a) državna pomoč se izplača samo proizvajalcem sadja in zelenjave, ki niso člani priznane organizacije proizvajalcev in ki s priznano organizacijo proizvajalcev podpišejo pogodbo in tako privolijo, da bodo uporabljali ukrepe preprečevanja in obvladovanja kriz, ki veljajo za zadevno organizacijo proizvajalcev;

 

(b) znesek pomoči, izplačane tem proizvajalcem, ne presega 75 % pomoči Unije, ki jo prejmejo člani zadevne organizacije proizvajalcev; ter

 

(c) zadevna država članica Komisiji najpozneje do 31. decembra 2010 predloži poročilo o učinkovitosti in uspešnosti državne pomoči, v katerem zlasti oceni, v kolikšni meri je pomoč pripomogla k ureditvi sektorja. Komisija bo poročilo preučila in se odločila, ali naj pripravi ustrezne predloge.

 

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 304 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija lahko kadar koli po 1. januarju 2016 odloči, da se odstavki 1, 2 in 3 ne uporabljajo več.

4. Komisija lahko kadar koli po 1. januarju 2016 z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 321, odloči, da se odstavki 1, 2 in 3 ne uporabljajo več.

Obrazložitev

Nebistvene elemente temeljnega akta je mogoče spreminjati samo z delegiranimi akti.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 314 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Naslednji zneski bodo na voljo v naslednjih koledarskih letih:

2. Naslednji zneski bodo na voljo v naslednjih koledarskih letih:

 

– 2009: 40 660 000 EUR,

– 2010: 82 110 000 EUR,

– 2010: 82 110 000 EUR,

– od leta 2011 naprej: 122 610 000 EUR.

– od leta 2011 naprej: 122 610 000 EUR.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 315

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, ki so v izrednih razmerah potrebni in upravičeni za reševanje konkretnih praktičnih problemov. Ti ukrepi lahko odstopajo od določb te uredbe, vendar samo v toliko in tako dolgo, kot je nujno potrebno.

1. Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 321, določi ukrepe, ki so v izrednih razmerah potrebni in upravičeni za reševanje konkretnih praktičnih problemov. Ti ukrepi lahko odstopajo od določb te uredbe, vendar samo v toliko in tako dolgo, kot je nujno potrebno.

2. Če je zaradi reševanja zadevnega problema potrebno, Komisija ukrepa v skladu s členom 323(2).

2. Kadar je to nujno, velja za delegirane akte, sprejete v skladu s tem členom, nujni postopek iz člena 322.

Obrazložitev

Ti ukrepi, sprejeti v nujnih primerih, so lahko istega značaja kot ukrepi, sprejeti v skladu s členom 290 PDEU (delegirani akti). Glede na to, da je za delegirane akte predviden nujni postopek, poročevalec predlaga njegovo uporabo, da bi zagotovili učinkovit proces odločanja.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 321

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji se pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz te uredbe podelijo za nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz tega člena.

Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

2. Evropski parlament ali Svet lahko prekliče pooblastilo iz odstavka 1.

2. Pooblastilo se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …*. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastil, si o tem prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, ter razloge za preklic.

 

S sklepom o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Veljati začne takoj ali na poznejši datum, naveden v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

3. Evropski parlament in Svet lahko ugovarjata zoper delegirani akt v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila. Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Veljati začne dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Če po izteku navedenega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je določen v njem.

 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet oba obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

 

Če Evropski parlament ali Svet ugovarja zoper delegirani akt, ta akt ne začne veljati. Institucija, ki ugovarja zoper delegirani akt, svoje razloge utemelji.

 

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s to uredbo, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne izrazi nasprotovanja v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

_______________________

 

* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža splošni dogovor med institucijami o delegiranih aktih.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 322 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Evropski parlament in Svet lahko ugovarjata zoper delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, v skladu s postopkom iz člena 321(3). V navedenem primeru se akt preneha uporabljati. Institucija, ki ugovarja zoper takšen delegirani akt, svoje razloge utemelji.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu, sprejetemu v skladu s tem členom, v skladu s postopkom iz člena 321(5). V tem primeru Komisija po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju ta akt nemudoma razveljavi.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža splošni dogovor med institucijami o delegiranih aktih.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe

Člen 323

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. [Če so izvedbeni akti sprejeti na podlagi te uredbe, Komisiji pomaga odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov in uporabi se postopek iz člena [5] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] (dopolniti po sprejetju uredbe o mehanizmih nadzora iz člena 291(3) PDEU, o kateri trenutno razpravljata Evropski parlament in Svet].

1. Komisiji pomaga odbor, ki se imenuje odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

1a. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

2. V nujnih primerih iz členov 265, 266, 282 in 315(2) te uredbe se uporabi postopek iz člena [6] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 iste uredbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža skupni model izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Priloga V – del A – oddelek III – točka 2 – pododstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko razdelijo obstoječe razrede iz točk 1 in 2 v največ tri podrazrede.

Obrazložitev

Kodifikacija skupne ureditve trga mora potekati na podlagi uveljavljenega prava. Ustrezno je treba vključiti celotno besedilo trenutno obstoječe priloge.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Priloga V – del C – oddelek III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Trupi se razvrstijo smiselno z uporabo določb iz točke A.III. Vendar pa se izraz „stegno“ v točki A.III.1 in v 3. in 4. vrsti razpredelnice pod točko A.III.2 zamenja z izrazom „zadnja četrt“.

1. Trupi se razvrstijo smiselno z uporabo določb iz točke A.III. Vendar pa se izraz „stegno“ v točki A.III.1 in v 3. in 4. vrsti razpredelnice pod točko A.III.2 zamenja z izrazom „zadnja četrt“.

 

2. Z odstopanjem od točke 1 lahko Komisija z izvedbenim aktom brez uporabe člena 323 države članice pooblasti, da za jagnjeta s težo trupa manj kot 13 kg uporabijo naslednja merila za razvrščanje:

 

(a) teža trupa;

 

(b) barva mesa;

 

(c) zamaščenost.

Obrazložitev

Kodifikacija skupne ureditve trga mora potekati na podlagi uveljavljenega prava. Ustrezno je treba vključiti celotno besedilo obstoječe priloge in ga prilagoditi določbam Lizbonske pogodbe.

  • [1]  UL C 132, 3.5.2011, str. 89.

OBRAZLOŽITEV

Splošna predstavitev

Namen predloga Komisije je uskladiti Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 o

vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov z novim razlikovanjem med prenesenimi in izvedbenimi pooblastili Komisije, uvedenim s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Obenem ta predlog zaradi popolnosti vključuje predloge za spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007, ki jih je Komisija že ločeno predložila Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člena 290 in 291 PDEU določata razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov na eni strani, in pooblastili, podeljenimi Komisiji za sprejemanje izvedbenih aktov na drugi strani:

a) Člen 290 PDEU o delegiranih aktih omogoča zakonodajnemu organu, da na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta.

b) Člen 291 PDEU o izvedbenih aktih od držav članic zahteva, da sprejmejo vse potrebne ukrepe notranjega prava, ki so potrebni za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije. S temi akti se lahko Komisiji podelijo izvedbena pooblastila, če so potrebni enotni pogoji za njihovo izvajanje.

Predlagana uskladitev Uredbe (ES) št. 1234/2007 z novimi zahtevami temelji na opredelitvi obstoječih pooblastil Komisije kot„delegiranih“ in „izvedbenih“ na osnovi izvedbenih ukrepov , ki jih je sprejela Komisija na podlagi svojih trenutnih pooblastil.

Ta projekt zakonodajalcu omogoča opredeliti bistvene elemente skupne ureditve trgov. Zakonodajalec npr. določa cilje tržnih intervencijskih ukrepov, sistemov omejevanja proizvodnje in shem pomoči. Na podoben način zakonodajalec določa načela vzpostavitve sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, bistvenih elementov predpisov o trženju in proizvodnji ter načela uporabe sankcij, znižanj in izključitev. Zakonodajalec poskrbi tudi za specifične določbe za posamezne sektorje.

V skladu s členom 290 PDEU zakonodajalec da Komisiji pooblastila, da dopolni ali spremeni nekatere nebistvene elemente pravnega akta. Delegirani akt Komisije lahko zato določi dodatne elemente, potrebne za pravilno delovanje skupne ureditve trgov. Komisija npr. sprejme delegirane akte, s katerimi določi pogoje, po katerih lahko izvajalci sodelujejo v določeni shemi, obveznosti, ki izhajajo iz izdaje dovoljenja, in, če je potrebno glede na gospodarski položaj, morebitno jamstvo za izdajo dovoljenj. Zakonodajalec podobno prenese na Komisijo pooblastila, da sprejme ukrepe za določitev meril za upravičenost za proizvode v primeru tržne intervencije. Poleg tega lahko Komisija sprejme delegirane akte o opredelitvah.

Po drugi strani v skladu s členom 291(2) PDEU zakonodajalec na Komisijo prenese izvedbena pooblastila glede enotnih pogojev za izvajanje skupne ureditve trga in splošnega okvira preverjanj, ki jih izvajajo države članice.

Vprašanje člena 43(3) PDEU – pooblastila Sveta

Člen 43(3) PDEU določa, da „Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev (…)“. To je odstopanje od člena 43(2) PDEU, ki zahteva uporabo rednega zakonodajnega postopka za določitev „skupne ureditve kmetijskih trgov … in drugih določb, potrebnih za doseganje ciljev skupne kmetijske politike“. Z Lizbonsko pogodbo je redni zakonodajni postopek postal standardni postopek za sprejemanje zakonodajnih aktov EU. Člen 43(3) PDEU je torej zaradi odstopanja treba razumeti restriktivno, da se zagotovi izvajanje zakonodajne pristojnosti zakonodajalca na podlagi člena 43(2) PDEU. To med drugim pomeni, da zakonodajalec ureja bistvene elemente skupne kmetijske politike in sprejema politične odločitve, ki vplivajo na njeno strukturo, instrumente in učinke. Na tej podlagi se specifični postopek iz člena 43(3) PDEU uporabi samo če odprto vprašanje iz te določbe ni del odločitev o temeljnih politikah, ki na podlagi člena 43(2) PDEU pripadajo zakonodajalcu. Če je torej takšno odprto vprašanje neločljivo povezano s politično vsebino odločitev, ki jih mora sprejeti zakonodajalec, se člena 43(3) PDEU ne sme uporabiti.

Predlog Komisije zato temelji na naslednjih načelih:

a) o strukturnih parametrih in bistvenih elementih skupne kmetijske politike lahko odloča zgolj zakonodajalec (Evropski parlament in Svet). Na primer javno posredovanje (vključno z okvirom, po katerem lahko Komisija določi nekatere intervencijske cene prek razpisnega postopka) ter sheme kvot mleka in sladkorja, kot jih določa Uredba št. 1234/2007, morajo ostati v pristojnosti zakonodajalca, saj so ti elementi neločljivo povezani z opredelitvijo vsebine sheme, kot jo določi zakonodajalec, in z razmejitvami tega režima.

b) ukrepe za določitev cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev iz člena 43(3), ki ne spadajo v okvir člena 43(2) PDEU, sprejme Svet. Komisija bo predložila predlog Uredbe na podlagi člena 43(3) PDEU glede določb člena 21 o pogojih za obvezno pomoč pri zasebnem skladiščenju masla, člena 99 o proizvodnih nadomestilih v sektorju sladkorja, členov 101 in 102 o pomoči sektorju mleka in mlečnih izdelkov, člena 108 o oskrbi šolarjev z mlečnimi izdelki, člena 155 o pomoči sektorju sviloprejk, člena 273 o izvoznih nadomestilih in člena 281 o minimalnih izvoznih cenah živih rastlin. V predlagani uredbi bo glede teh določb predvideno, da bo moral Svet na podlagi člena 43(3) PDEU določiti pogoje za določanje zneskov pomoči, izvoznih nadomestil in minimalnih izvoznih cen ter da bi morala Komisija z izvedbenimi akti določiti zneske takih pomoči, nadomestil in ravni cen.

Komisija je 11. aprila 2011 tako predložila predlog za Uredbo Sveta o določitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči, nadomestil in cen v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov (KOM(2011)0193) na podlagi člena 43(3) PDEU. S to uredbo bo Svet določil merila za določanje zneskov pomoči, izvoznih nadomestil in minimalnih izvoznih cen, Komisija pa bo z izvedbenimi akti določila zneske teh pomoči, nadomestil in cen. Vendar vsebinsko predlog Komisije za uredbo Sveta v bistvu povzema ustrezne določbe veljavne Uredbe št. 1234/2007 o enotni SUT.

Mnenje poročevalca

Poročevalec meni, da predlog Komisije o enotni SUT ne upošteva v celoti načela, da se mora člen 43(3) TFEU razumeti restriktivno. Zakonodajalec bi moral obdržati pristojnost za določanje pogojev in meril za določanje zneskov pomoči, izvoznih nadomestil in minimalnih izvoznih cen, Komisiji pa bi bilo prepuščeno le določanje zneskov z izvedbenimi akti. Predlog je torej v nasprotju s pristojnostmi, ki na podlagi člena 43(2) PDEU pripadajo zakonodajalcu.

Za reševanje tega problema v stališču Parlamenta o enotni SUT obstaja več možnosti. Mogoče je:

a) preprosto izbrisati vse določbe, ki se nanašajo na člen 43(3) PDEU, kar bi prisililo Svet v pogajanja o problemu, vendar to ni razumno sprejemanje zakonov;

b) spremeniti ustrezne določbe z izbrisom sklicevanj na člen 43(3) PDEU in vstavitvijo določbe, da bosta Parlament in Svet o teh temah odločila v posebni uredbi po rednem zakonodajnem postopku, cilj tega bi bila nova posebna uredba o temah, ki so zdaj podane v enotni skupni ureditvi trgov, vendar za to ni pravega razloga;

c) izbrisati vse določbe, povezane s členom 43(3) PDEU in jih nadomestiti z vsebino iz omenjenega predloga Komisije za uredbo Sveta (ki, kot je bilo poudarjeno zgoraj, v bistvu povzema ustrezne določbe veljavne uredbe št. 1234/2007 o enotni SUT). Ta pristop je bolj pragmatičen in tudi smiseln iz postopkovnega stališča (lege artis). V osnutku poročila je bil uporabljen zadnji pristop.

Spremembe drugih standardov

a) Spremembe, ki naj bi nadomestile izvedbene akte z delegiranimi akti:

Izrazi, kot so pogoji, obveznosti in vse vrste predpisov, ki vsebujejo obveznosti, se običajno uporabljajo v delegiranih aktih, ne pa v izvedbenih aktih. Enako velja za spremembe nebistvenih elementov temeljnega akta: spremenijo se lahko le z delegiranimi akti (na primer v predlogu Komisije o enotni SUT: datumi, neuporaba določenih odstavkov, ukrepi za nujne primere).

b) Več sprememb je nastalo zaradi upoštevanja standardnih besedil, o katerih so se dogovorile institucije (splošni dogovor med institucijami o delegiranih aktih in skupni model izvedbenih aktov).

Nujnost sprejetja nove uredbe

Poročevalec želi poudariti nujnost čimprejšnjega sprejetja te nove uredbe. Predvidena obsežna reforma enotne SUT (v okviru splošne reforme SKP) bo nesorazmerno otežena, če bodo še vedno potekala pogajanja o obravnavanem predlogu Komisije za uskladitev.

Vodilno načelo je, da je treba doseči ravnotežje med potrebo, da Komisija deluje učinkovito in hitro, ter zakonodajnimi pristojnostmi, ki jih imata Evropski parlament in Svet po določbah Lizbonske pogodbe. Poročevalec na splošno podpira večino odločitev Komisije glede delegiranih in izvedbenih aktov ter meni, da je Komisija v zvezi s tem podala uravnotežen predlog. Kor je bilo že razloženo, naj bi posamezne spremembe nadomestile izvedbene akte z delegiranimi akti v določbah, ki obravnavajo pogoje, obveznosti in vse vrste pravil, ki vključujejo besedo obveznosti, ker se to besedilo običajno uporablja za delegirane akte in za spremembe nebistvenih elementov temeljnega akta.

Dodatne spremembe, razen nekaj primerov, ki so razumljivi sami po sebi, so (kot je razloženo zgoraj) horizontalne narave, da se lahko upošteva splošni dogovor med institucijami o delegiranih aktih in nedavni začetek veljavnosti uredbe o izvedbenih aktih (Uredba (EU)št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011).

POSTOPEK

Naslov

Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT )

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD)

Datum predložitve EP

21.12.2010

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Paolo De Castro

26.1.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

1.2.2011

21.6.2011

 

 

Datum sprejetja

26.9.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz

Datum predložitve

4.10.2011