ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης

4.10.2011 -  (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD))  - ***I

Επιτροπή ΠροϋπολογισμώνΕπιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητές: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini
(Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – Άρθρο 51 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2010/0395(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0325/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης

(COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0815),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 322 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0016/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις 3/2010[1] και 6/2010[2] του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αναθεωρήθηκαν και ενημερώθηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0325/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί κατά τρόπον ουσιώδη. Δεδομένου ότι απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών με τις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις που εισήγαγε η συνθήκη της Λισαβόνας, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 πρέπει για λόγους σαφήνειας να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί κατά τρόπον ουσιώδη. Δεδομένου ότι απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών με τις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις που εισήγαγε η συνθήκη της Λισαβόνας, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 πρέπει να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό ο οποίος θα θεσπιστεί, σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας, από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, για λόγους σαφήνειας.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αντανακλάται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη ο ενισχυμένος ρόλος του ΕΚ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 θεσπίστηκαν οι αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό και οι δημοσιονομικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε σχέση με κάθε νομοθετική πράξη από το σύνολο των θεσμικών οργάνων. Επιβάλλεται να παραμείνουν σε ισχύ οι θεμελιώδεις αρχές, η σύλληψη και η διάρθρωση του εν λόγω κανονισμού, καθώς και οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης του προϋπολογισμού και της δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι παρεκκλίσεις από τις εν λόγω θεμελιώδεις αρχές ενδείκνυται να επανεξετασθούν και να απλουστευθούν στο μέτρο του δυνατού, με γνώμονα τον βαθμό στον οποίον εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, την προστιθέμενη αξία την οποία αντιπροσωπεύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης (εφεξής: «ο προϋπολογισμός») και την επιβάρυνση την οποία συνεπάγονται για τους ενδιαφερόμενους. Είναι αναγκαίο να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα βασικά στοιχεία της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης: ο ρόλος των δημοσιονομικών παραγόντων, η ενσωμάτωση ελέγχων στις επιχειρησιακές υπηρεσίες, οι εσωτερικοί ελεγκτές, η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, ο εκσυγχρονισμός των αρχών και των κανόνων λογιστικής και οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την παροχή επιδοτήσεων.

(2) Με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 τέθηκαν οι αρχές του προϋπολογισμού και οι δημοσιονομικοί κανόνες για την κατάρτιση και την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού, τη διασφάλιση χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης, τον έλεγχο και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και την αύξηση της διαφάνειας, που πρέπει να τηρούνται σε σχέση με κάθε νομοθετική πράξη από το σύνολο των θεσμικών οργάνων. Επιβάλλεται να παραμείνουν σε ισχύ οι θεμελιώδεις αρχές, η σύλληψη και η διάρθρωση του εν λόγω κανονισμού, καθώς και οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης του προϋπολογισμού και της δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι παρεκκλίσεις από τις εν λόγω θεμελιώδεις αρχές ενδείκνυται να επανεξετασθούν και να απλουστευθούν στο μέτρο του δυνατού, με γνώμονα τον βαθμό στον οποίον εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, την προστιθέμενη αξία την οποία αντιπροσωπεύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης (εφεξής: «ο προϋπολογισμός») και την επιβάρυνση την οποία συνεπάγονται για τους ενδιαφερόμενους. Είναι αναγκαίο να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα βασικά στοιχεία της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης: ο ρόλος των δημοσιονομικών παραγόντων, η ενσωμάτωση ελέγχων στις επιχειρησιακές υπηρεσίες, οι εσωτερικοί ελεγκτές, η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, ο εκσυγχρονισμός των αρχών και των κανόνων λογιστικής και οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την παροχή επιδοτήσεων.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

(4α) όσον αφορά τα ερευνητικά προγράμματα πλαίσια της Ένωσης, θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας1, και στην τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου, η οποία δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2010 βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ·

 

___________

 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0401.

Αιτιολόγηση

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας (2010/2079 (INI) ζητούσε απλοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών στο δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 περιοριζόταν στην εξαγγελία των κύριων αρχών και των βασικών κανόνων που διέπουν το σύνολο του δημοσιονομικού τομέα που καλύπτεται από τις συνθήκες, ενώ οι διατάξεις εφαρμογής καθορίζονταν στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων11 ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη ιεράρχηση των κανόνων και κατά τον τρόπο αυτό να καταστεί περισσότερο ευανάγνωστος ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Βάσει της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία των νομοθετικών πράξεων. Κατά συνέπεια, ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 ενδείκνυται να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό. Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού που θα εκδώσει η Επιτροπή θα πρέπει να περιορίζονται σε τεχνικές λεπτομέρειες και επιμέρους ρυθμίσεις εφαρμογής.

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 περιοριζόταν στην εξαγγελία των κύριων αρχών και των βασικών κανόνων που διέπουν το σύνολο του δημοσιονομικού τομέα που καλύπτεται από τις συνθήκες, ενώ οι διατάξεις εφαρμογής καθορίζονταν στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων11 ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη ιεράρχηση των κανόνων και κατά τον τρόπο αυτό να καταστεί περισσότερο ευανάγνωστος ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), μπορεί να ανατίθεται με νομοθετική πράξη στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων μόνον για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης. Κατά συνέπεια, ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 ενδείκνυται να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη πρέπει να αντανακλά καλύτερα τη νέα θεσμική νομική βάση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι κανόνες που διέπουν τους τόκους από προχρηματοδοτήσεις είναι σκόπιμο να απλουστευθούν, διότι συνεπάγονται υπέρμετρο διοικητικό φόρτο, τόσο για τους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης όσο και για τις υπηρεσίες της Επιτροπής, και προκαλούν παρανοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και επιχειρήσεων και εταίρων. Για λόγους απλούστευσης, ιδίως σε σχέση με τους δικαιούχους επιδοτήσεων, και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση τοκοφορίας των προχρηματοδοτήσεων και ανάκτησης των τόκων αυτών. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατό να συμπεριληφθεί μια υποχρέωση αυτής της μορφής σε σύμβαση ανάθεσης, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των τόκων που παράγονται από προχρηματοδοτήσεις για προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται ορισμένοι εντεταλμένοι, ή η ανάκτησή τους.

(8) Οι κανόνες που διέπουν τους τόκους από προχρηματοδοτήσεις είναι σκόπιμο να απλουστευθούν, διότι συνεπάγονται υπέρμετρο διοικητικό φόρτο, τόσο για τους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης όσο και για τις υπηρεσίες της Επιτροπής, και προκαλούν παρανοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και επιχειρήσεων και εταίρων. Για λόγους απλούστευσης, ιδίως σε σχέση με τους δικαιούχους επιδοτήσεων, και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να καταργηθεί αμέσως η υποχρέωση τοκοφορίας των προχρηματοδοτήσεων και ανάκτησης των τόκων αυτών. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατό να συμπεριληφθεί μια υποχρέωση αυτής της μορφής σε σύμβαση ανάθεσης, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των τόκων που παράγονται από προχρηματοδοτήσεις για προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται ορισμένοι εντεταλμένοι, ή η ανάκτησή τους.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η Συνθήκη προβλέπει ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να καθορίζεται με κανονισμό. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν ορισμένες διατάξεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία, είναι απαραίτητο να συνδεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Είναι επίσης αναγκαίο να συμπεριληφθούν διατάξεις όσον αφορά τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να τηρούν την κατανομή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που καθορίζονται στις βασικές πράξεις για διαρθρωτικές ενέργειες, την αγροτική ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

(11) Εφόσον σύμφωνα με τη Συνθήκη το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα καθορίζεται στο μέλλον με κανονισμό και η διοργανική συμφωνία για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, είναι λογικό να ενσωματωθούν ορισμένες διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία, είναι απαραίτητο να συνδεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Είναι επίσης αναγκαίο να συμπεριληφθούν διατάξεις όσον αφορά τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να τηρούν την κατανομή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που καθορίζονται στις βασικές πράξεις για διαρθρωτικές ενέργειες, την αγροτική ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Έσοδα που εισπράττονται από τρίτα μέρη τα οποία δεν είναι κρατικοί φορείς, στο πλαίσιο της επιδίωξης θεμιτών στόχων της Ένωσης όπως η καταπολέμηση της απάτης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων (π.χ. η συμφωνία «Phillip Morris»), θα πρέπει να θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό, ιδιαίτερα αν αποτελούν προϊόν συμφωνιών που συνάφθηκαν στο πλαίσιο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Αναφορικά με τις διατάξεις περί αναλογικότητας, η έννοια του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος θα πρέπει να καθιερωθεί ως στοιχείο της εκτίμησης κινδύνου στην οποία προβαίνει ο διατάκτης. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να μπορούν να παρεκκλίνουν από το γενικής ισχύος κατώτατο όριο σημαντικότητας του 2% το οποίο εφαρμόζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την εξακρίβωση της νομιμότητας και της κανονικότητας των υποκείμενων πράξεων. Η θέσπιση αποδεκτών επιπέδων κινδύνου θα αποτελούσε προσφορότερη βάση για την αξιολόγηση από μέρους της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής της ποιοτικής στάθμης της διαχείρισης κινδύνων από την Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει συνεπώς να καθορίζουν το επίπεδο του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος για τους διάφορους τομείς πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των ελέγχων.

(16) Προκειμένου να αξιολογηθεί ο κίνδυνος σφάλματος, τηρουμένης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με κατάλληλους ελέγχους, και να υπάρξει η ανάλογη αντίδραση, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα μέσο διαχείρισης που να δείχνει τον κίνδυνο σφάλματος.

Τροπολογία   9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Η αρχή της διαφάνειας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα πρέπει να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά, επιβάλλει, στον τομέα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν πού και για ποιο σκοπό δαπανώνται τα κονδύλια της Ένωσης. Η πληροφόρηση αυτή προωθεί τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλει στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και ενισχύει τον θεσμικό έλεγχο σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με τη δημοσίευση, κατά προτίμηση με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, των σχετικών πληροφοριών για τους τελικούς αναδόχους και τους τελικούς αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων συμφερόντων τους όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια και, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των δικαιωμάτων τους για σεβασμό της ιδιωτικότητας και των προσωπικών τους δεδομένων. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει επομένως να εφαρμόζουν επιλεκτική προσέγγιση σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Οι αποφάσεις σχετικά με τη δημοσίευση θα πρέπει να βασίζονται σε συναφή κριτήρια, προκειμένου να παρέχονται ουσιαστικές πληροφορίες.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Για επιδοτήσεις πολύ μικρού και μικρού ύψους, επιτρέπεται η εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών λογιστικής και έγκρισης, προκειμένου να αναπτυχθεί μια προσέγγιση με γνώμονα τον δικαιούχο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β) Επιτρέπεται επίσης η έγκριση επιδοτήσεων στον τομέα της βασικής έρευνας, για περιπτώσεις όπου η ερευνητική δραστηριότητα δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα ή αποτελέσματα.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Η πείρα που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί υπό τη μορφή οργανισμών της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 καταδεικνύει ότι πρέπει να προστεθούν επιπλέον εναλλακτικές δυνατότητες προκειμένου να διευρυνθούν τα περιθώρια επιλογής μέσων και να συμπεριλάβουν οργανισμούς των οποίων το καθεστώς είναι περισσότερο ευέλικτο και προσιτό στους ιδιωτικούς εταίρους σε σύγκριση με το καθεστώς στο οποίο υπόκεινται τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Οι εν λόγω εναλλακτικές δυνατότητες θα πρέπει να εφαρμόζονται υπό έμμεση διαχείριση. Μία εναλλακτική δυνατότητα θα πρέπει να είναι η ίδρυση οργανισμού με βασική πράξη και η πλαισίωσή του με δημοσιονομικούς κανόνες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές που απαιτούνται για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό και να στηρίζονται στις αρχές τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι τρίτες οντότητες στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Μία ακόμη εναλλακτική δυνατότητα θα πρέπει να είναι η υλοποίηση των ΣΔΙΤ από οργανισμούς που λειτουργούν με βάση το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους.

(24) Η πείρα που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί υπό τη μορφή οργανισμών της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 καταδεικνύει ότι πρέπει να προστεθούν επιπλέον εναλλακτικές δυνατότητες προκειμένου να διευρυνθούν τα περιθώρια επιλογής μέσων και να συμπεριλάβουν οργανισμούς των οποίων το καθεστώς είναι περισσότερο ευέλικτο και προσιτό στους ιδιωτικούς εταίρους σε σύγκριση με το καθεστώς στο οποίο υπόκεινται τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Οι εν λόγω εναλλακτικές δυνατότητες θα πρέπει να εφαρμόζονται υπό έμμεση διαχείριση. Μία εναλλακτική δυνατότητα θα πρέπει να είναι η ίδρυση οργανισμού με βασική πράξη και η πλαισίωσή του με δημοσιονομικούς κανόνες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές που απαιτούνται για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να καθορίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό επί του οποίου πρέπει να ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, και να στηρίζονται στις αρχές τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι τρίτες οντότητες στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Οι υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη ως προς τη διενέργεια λογιστικών και λοιπών ελέγχων όταν εκτελούν τον προϋπολογισμό εμμέσως υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης (τέτοιοι έλεγχοι προβλέπονται επί του παρόντος μόνο σε τομεακούς κανονισμούς) θα πρέπει να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό, όπως επιβάλλει το άρθρο 317 της Συνθήκης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν διατάξεις οι οποίες θα καθορίζουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλους τους οικείους τομείς πολιτικής, σχετικά με τη συγκρότηση εναρμονισμένης διοικητικής δομής σε εθνικό επίπεδο, κοινές υποχρεώσεις διαχείρισης και ελέγχου για τις δομές αυτές, ετήσια διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας με ανεξάρτητη γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου επ’ αυτής και ετήσια δήλωση των κρατών μελών με την οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση κονδυλίων που τους εμπιστεύεται η Ένωση, καθώς επίσης μηχανισμούς δημοσιονομικής εκκαθάρισης, αναστολής και διόρθωσης εφαρμοζόμενους από την Επιτροπή. Οι σχετικές λεπτομερείς διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να προβλέπονται σε ειδικούς ανά τομέα κανονισμούς.

(25) Οι υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη ως προς τη διενέργεια λογιστικών και λοιπών ελέγχων όταν εκτελούν τον προϋπολογισμό εμμέσως υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης (τέτοιοι έλεγχοι προβλέπονται επί του παρόντος μόνο σε τομεακούς κανονισμούς) θα πρέπει να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό, όπως επιβάλλεται με βάση το άρθρο 317 και το άρθρο 290 της Συνθήκης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν διατάξεις οι οποίες θα καθορίζουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλους τους οικείους τομείς πολιτικής, σχετικά με τη συγκρότηση εναρμονισμένης διοικητικής δομής σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δεν δημιουργεί περαιτέρω ελεγκτικές δομές αλλά επιτρέπει στα κράτη μέλη να διαπιστεύουν οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να καθορίζουν την οντότητα ή τον οργανισμό που εκτελεί τα καθήκοντα της αρχής διαπίστευσης, η οποία μπορεί να ευρίσκεται στο ίδιο διοικητικό επίπεδο με τον διαπιστευμένο οργανισμό ή να είναι ήδη υπεύθυνη με την εποπτεία άλλων αρχών· τούτο δεν πρέπει να αποκλείει την επιλογή άλλης δομής εκ μέρους του κράτους μέλους εφόσον αυτό συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, πρέπει να περιέχονται στον παρόντα κανονισμό κοινές υποχρεώσεις διαχείρισης και ελέγχου για τις δομές αυτές, ετήσια διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας με ανεξάρτητη γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου επ’ αυτής και ετήσια δήλωση των κρατών μελών με την οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση κονδυλίων που τους εμπιστεύεται η Ένωση, καθώς επίσης μηχανισμοί δημοσιονομικής εκκαθάρισης, αναστολής και διόρθωσης εφαρμοζόμενοι από την Επιτροπή, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επίσης αυξάνει την συνολική ασφάλεια δικαίου και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των δράσεων αποκατάστασης καθώς και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι σχετικές λεπτομερείς διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να προβλέπονται σε ειδικούς ανά τομέα κανονισμούς.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α) Όλα τα σχέδια προτάσεων που υποβάλλονται στην νομοθετική αρχή πρέπει να προσφέρονται για την εφαρμογή φιλικών προς τον χρήστη τεχνολογιών («ηλεκτρονική διακυβέρνηση»), πρέπει δε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Πρέπει να προβλεφτούν ενιαία πρότυπα μετάδοσης για τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Για την επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει να προβλεφτεί μεταβατική περίοδος δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α) Τα κατ’ αποκοπή ποσά και οι σταθεροί συντελεστές πρέπει να χρησιμοποιούνται προαιρετικά και να εφαρμόζονται μόνον όπου χρειάζεται. Πρέπει να αποσαφηνιστεί η ορολογία που χρησιμοποιείται για τους σταθερούς συντελεστές και τα κατ' αποκοπή ποσά.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38β) Θα πρέπει να προταθεί περαιτέρω διευκρίνιση ή εύλογος ορισμός των επιλέξιμων δαπανών, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η συμμόρφωση προς την αρχή του πλήρους κόστους, δηλαδή των άμεσων και έμμεσων δαπανών που προηγούνται ή έπονται της έρευνας·

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(43α) Προκειμένου να δοθεί στους ελεγχόμενους επαρκής χρόνος για να λάβουν μέτρα σε σχέση με διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στους οριστικούς λογαριασμούς τους ή στη νομιμότητα ή την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο μεριμνά για την έγκαιρη διαβίβαση όλων των σχετικών διαπιστώσεων στο ενδιαφερόμενο όργανο ή οργανισμό.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44) Οι διατάξεις σχετικά με τους προσωρινούς και τους οριστικούς λογαριασμούς θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, προκειμένου ιδίως να υπάρχει πρόβλεψη για τις πληροφορίες αναφοράς που πρέπει να συνοδεύουν τους λογαριασμούς οι οποίοι αποστέλλονται στον υπόλογο της Επιτροπής με σκοπό την ενοποίηση. Θα πρέπει επίσης να γίνεται μνεία της δήλωσης πληρότητας που συνοδεύει την αποστολή, από μέρους των οργάνων και οργανισμών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, των οριστικών τους λογαριασμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και μνεία της δήλωσης πληρότητας που συνοδεύει την αποστολή των οριστικών ενοποιημένων λογαριασμών της Ένωσης. Τέλος, είναι σκόπιμο να καθορισθεί ενωρίτερη προθεσμία για την υποβολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο των παρατηρήσεών του επί των προσωρινών λογαριασμών των οργάνων, εξαιρουμένης της Επιτροπής, και των οργανισμών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, ούτως ώστε να μπορούν να καταρτίζουν τους οριστικούς λογαριασμούς τους λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου.

(44) Οι διατάξεις σχετικά με τους προσωρινούς και τους οριστικούς λογαριασμούς θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, προκειμένου ιδίως να υπάρχει πρόβλεψη για τις πληροφορίες αναφοράς που πρέπει να συνοδεύουν τους λογαριασμούς οι οποίοι αποστέλλονται στον υπόλογο της Επιτροπής με σκοπό την ενοποίηση. Θα πρέπει επίσης να γίνεται μνεία της δήλωσης πληρότητας που συνοδεύει την αποστολή, από μέρους των οργάνων και οργανισμών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, των οριστικών τους λογαριασμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και μνεία της δήλωσης πληρότητας που συνοδεύει την αποστολή των οριστικών ενοποιημένων λογαριασμών της Ένωσης. Τέλος, είναι σκόπιμο να καθορισθεί ενωρίτερη προθεσμία για την υποβολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο των παρατηρήσεών του επί των προσωρινών λογαριασμών των οργάνων, εξαιρουμένης της Επιτροπής, και των οργανισμών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, ούτως ώστε να μπορούν να καταρτίζουν τους οριστικούς λογαριασμούς τους λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου. Προκειμένου η διαδικασία απαλλαγής να ολοκληρώνεται κατά το επόμενο έτος από εκείνο για το οποίο γίνεται ο έλεγχος, θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας η οποία θα υποβάλει προτάσεις με στόχο τη μείωση της διάρκειας της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλει στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, η Επιτροπή πρέπει ιδίως να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης των οικονομικών της Ένωσης βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 318 της ΣΛΕΕ. Θα πρέπει επομένως να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό οι κατάλληλες διατάξεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

(45) Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλει στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, η Επιτροπή πρέπει ιδίως να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης των οικονομικών της Ένωσης βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 318 της ΣΛΕΕ. Θα πρέπει επομένως να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό οι κατάλληλες διατάξεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία για τα επιτεύγματα στις πτυχές της πολιτικής προσωπικού που άπτονται της ισότητας των φύλων .

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48) Σε ό,τι αφορά τις ειδικές διατάξεις σχετικά με την υλοποίηση εξωτερικών δράσεων, απαιτείται η προσαρμογή τους στις αλλαγές που προτείνονται σε σχέση με τις διάφορες μεθόδους εκτέλεσης.

(48) Σε ό,τι αφορά τις ειδικές διατάξεις σχετικά με την υλοποίηση εξωτερικών δράσεων, απαιτείται η προσαρμογή τους στις αλλαγές που προτείνονται σε σχέση με τις διάφορες μεθόδους εκτέλεσης, ενώ πρέπει να υποβάλλεται πρόταση για διαφοροποιημένη προσέγγιση όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να ανταποκριθεί σε επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες, σε διεθνείς κρίσεις ή σε τρίτες χώρες που βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης στη δημοκρατία.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(54α ) Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

 

Κατά την προπαρασκευή και την κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε τα σχετικά έγγραφα να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ταυτόχρονα, έγκαιρα και με κατάλληλο τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη 54α βασίζεται σε τυπικό όρο της κοινής συνεννόησης μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55) Ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να αναθεωρείται μόνον όταν τούτο είναι αναγκαίο. Οι υπερβολικά συχνές αναθεωρήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού προκαλούν δυσανάλογο κόστος για την προσαρμογή των διοικητικών δομών και διαδικασιών στους νέους κανόνες. Εκτός αυτού, ενδέχεται να μην έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων σχετικά με την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων.

διαγράφεται

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(56α) Η αναγνωσιμότητα αυτού του κανονισμού πρέπει να βελτιωθεί με την προσθήκη ευρετηρίου που να συμπεριλαμβάνει τις ονομασίες κάθε άρθρου, και γλωσσαρίου δημοσιονομικών όρων.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες για την κατάρτιση και εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο προϋπολογισμός») και την παρουσίαση και τον λογιστικό έλεγχο των λογαριασμών.

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες για την κατάρτιση και εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο προϋπολογισμός») και την παρουσίαση και τον λογιστικό έλεγχο των λογαριασμών.

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

 

- ο όρος «θεσμικό όργανο» παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης («ΕΥΕΔ»)·

 

- η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θεωρείται θεσμικό όργανο της Ένωσης.

 

Οποιαδήποτε αναφορά στην «Ένωση» ισοδυναμεί με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Διατήρηση του αρχικού κειμένου που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις για την ΕΥΕΔ.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε διάταξη που αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα ή τις δαπάνες και περιλαμβάνεται σε άλλη νομοθετική πράξη πρέπει να τηρεί τις αρχές του προϋπολογισμού οι οποίες διατυπώνονται στον τίτλο II.

Κάθε διάταξη που αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα ή τις δαπάνες και περιλαμβάνεται σε άλλη νομοθετική πράξη πρέπει να είναι σύμφωνη προς τον παρόντα κανονισμό και τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (εφεξής «θεσμικά(-ό) όργανα(-ο)»).

Οι προτάσεις και οι τροποποιήσεις προτάσεων που υποβάλλονται στην νομοθετική αρχή περιλαμβάνουν σαφή μνεία των διατάξεων που αφορούν παρεκκλίσεις από τον παρόντα κανονισμό ή από κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στη δε αιτιολογική έκθεσή τους αναφέρουν τους συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν τις παρεκκλίσεις αυτές.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην εκτέλεση των διοικητικών δαπανών που συνδέονται με τις πιστώσεις οι οποίες προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ.

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει το τρέχον κείμενο του δημοσιονομικού κανονισμού.

(i) Το δεύτερο μέρος της πρότασης της Επιτροπής είναι περιττό, αφού περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο 1.

(ii) Το κείμενο των τρεχόντων κανόνων εφαρμογής περιλαμβάνεται στο τροποποιημένο κείμενο, μετά τις συστάσεις της νομικής υπηρεσίας. Στόχος είναι η αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ του δημοσιονομικού κανονισμού και άλλων νομικών διατάξεων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2

 

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός είναι η πράξη που προβλέπει και εγκρίνει, για κάθε οικονομικό έτος, το σύνολο των εσόδων και των εκτιμώμενων ως αναγκαίων δαπανών της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

1. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό και τα παραρτήματά του, συμπεριλαμβανομένων, για κάθε οικονομικό έτος, προγνώσεων όλων των εγκεκριμένων εσόδων και δαπανών που θεωρούνται αναγκαία για την Ένωση.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 4 οφείλονται στην έκθεση RUF (Réseau des Unités Financières) «Για να εκφράζεται καλύτερα η διάκριση μεταξύ διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του δημοσιονομικού κανονισμού».

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι δαπάνες και τα έσοδα της Ένωσης περιλαμβάνουν:

2. Οι δαπάνες και τα έσοδα της Ένωσης περιλαμβάνουν:

(α) τα έσοδα και τις δαπάνες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών που συνεπάγονται για τα όργανα οι διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, εφόσον αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό·

(α) τα έσοδα και τις δαπάνες της Ένωσης·

(β) τις δαπάνες και τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(β) τα έσοδα και τις δαπάνες για την εκτέλεση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού ταμείου ανάπτυξης.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Στις δαπάνες της Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνονται:

 

(α) διοικητικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων δαπανών που επιβάλλει στα θεσμικά όργανα η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, καθώς και επιχειρησιακές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, εφόσον επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό· και

 

(β) επιχειρησιακές δαπάνες λόγω της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, εφόσον επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών στήριξης.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει και την εγγραφή των εγγυήσεων των δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεων που συνάπτει η Ένωση στο πλαίσιο της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης(ΕΜΧΣ), όπως επίσης των ποσών που καταβάλλονται στο Ταμείο Εγγυήσεων για εξωτερικές ενέργειες.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της τρέχουσας εκδοχής του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι τόκοι που γεννώνται από τα χρηματικά ποσά που ανήκουν στην κυριότητα της Ένωσης δεν οφείλονται στην Ένωση εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού και οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία ii) έως viii), και στις αποφάσεις ή συμφωνίες επιδότησης που συνάπτονται με τους δικαιούχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω τόκοι επαναχρησιμοποιούνται για το αντίστοιχο πρόγραμμα ή ανακτώνται.

4. Οι τόκοι που γεννώνται από τα χρηματικά ποσά που ανήκουν στην κυριότητα της Ένωσης δεν οφείλονται στην Ένωση εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού και οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία ii) έως viii). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω τόκοι επαναχρησιμοποιούνται για το αντίστοιχο πρόγραμμα και συμψηφίζονται με δικαιώματα είσπραξης του εκάστοτε αποδέκτη, ή αν αυτό είναι αδύνατο, ανεφάρμοστο ή αναποτελεσματικό, ανακτώνται.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αποσαφηνίζει ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τοκοφόρους λογαριασμούς, απαίτηση που έχει προκαλέσει υπέρμετρη γραφειοκρατία και προβλήματα εφαρμογής.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Λήξη προθεσμίας

 

1. Οι προθεσμίες που καθορίζονται σε ημέρες λήγουν στο τέλος της τελευταίας ημέρας της περιόδου.

 

2. Οι προθεσμίες που καθορίζονται σε εβδομάδες, σε μήνες ή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα – έτος, εξάμηνο, τρίμηνο- λήγουν στο τέλος της ημέρας της τελευταίας εβδομάδας ή του τελευταίου μήνα που αντιστοιχεί, ως προς την ονομασία ή τον αριθμό της, στην ημέρα κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός ή έρχεται το χρονικό σημείο.

 

3. Αν, στην περίπτωση προθεσμίας καθορισμένης σε μήνες, η ημέρα λήξης δεν υπάρχει στον τελευταίο μήνα, η περίοδος τελειώνει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του συγκεκριμένου μήνα.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5β

 

Παράταση περιόδου

 

Όταν μια προθεσμία παρατείνεται, η νέα προθεσμία υπολογίζεται από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας·

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5γ

 

Κυριακές και αργίες, Σάββατα

 

Αν μια πράξη προβλέπεται να συντελεστεί μια συγκεκριμένη ημέρα ή μέσα σε μια προθεσμία, και η συγκεκριμένη ημέρα ή η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι Κυριακή, επίσημη γενική αργία ή Σάββατο, αντί της ημέρας αυτής λαμβάνεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αα) ή, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ποσά για σχέδια σχετικά με ακίνητα υπό την έννοια του άρθρου 195 παράγραφος 3, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αν τα προπαρασκευαστικά στάδια της πράξης δέσμευσης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα στις 31 Δεκεμβρίου και τα ποσά κρίνονται αναγκαία για την επιτάχυνση της προόδου των εργασιών ή για την κάλυψη οφειλών πριν από την προθεσμία πληρωμής· τα ποσά αυτά μπορούν να δεσμευθούν έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους· και

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 β – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) αντίστοιχα ποσά από σύστημα ιδίων πόρων·

Αιτιολόγηση

Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει πρόταση αναδιοργάνωσης του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ τον Ιούνιο 2011, το άρθρο 9 του Δημοσιονομικού Κανονισμού πρέπει να επιτρέψει τη μεταφορά των αντίστοιχων ποσών από αυτό το νέο σύστημα πόρων.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι μη διαχωριζόμενες πιστώσεις που αντιστοιχούν σε υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί κανονικά κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους, μεταφέρονται αυτομάτως μόνο στο επόμενο οικονομικό έτος.

4. Οι μη διαχωριζόμενες πιστώσεις που αντιστοιχούν σε υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί κανονικά κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους, μεταφέρονται αυτομάτως μόνο στο επόμενο οικονομικό έτος. Το ίδιο ισχύει για τις αποδεσμευόμενες και αχρησιμοποίητες πιστώσεις (υποχρεώσεων και πληρωμών) που δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και για τα διαθέσιμα, μη δαπανηθέντα περιθώρια έως το συνολικό ανώτατο όριο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για κάθε τομέα, που συνιστούν το «συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ» και διατίθενται στους διάφορους τομείς κατά το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με τις ανάγκες.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, οι πιστώσεις που εγγράφονται σε αποθεματικό και οι πιστώσεις που αφορούν δαπάνες προσωπικού δεν μπορούν να μεταφερθούν.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, οι πιστώσεις που εγγράφονται σε αποθεματικό και οι πιστώσεις που αφορούν δαπάνες προσωπικού δεν μπορούν να μεταφερθούν. Για τον σκοπό του παρόντος άρθρου, οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνουν τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις των μελών και του προσωπικού των οργάνων, που υπάγονται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση διάταξης που περιλαμβάνεται ήδη στους κανόνες εφαρμογής. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο υπό την έννοια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και επομένως ο συγκεκριμένος ορισμός είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στον ίδιο το δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων στο επόμενο έτος

 

Οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις τόσο υποχρεώσεων όσο και πληρωμών καθώς και οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις του έτους Ν μπορούν να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό Ν+1, ή σε έναν από τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, με απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει πριν από την 1η Οκτωβρίου του έτους Ν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τις προβλέψεις της για τις αχρησιμοποίητες και αποδεσμευόμενες πιστώσεις του έτους Ν, τόσο υποχρεώσεων όσο και πληρωμών.

 

Κάθε σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής υποδεικνύει ενδεχομένως πώς να διατεθούν οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις είτε στον προϋπολογισμό του έτους Ν+1 είτε και σε μεταγενέστερα έτη.

 

Η απόφαση λαμβάνεται από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στα πλαίσια της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 314 της ΣΛΕΕ.

 

Οι αχρησιμοποίητες και αποδεσμευόμενες πιστώσεις εγγράφονται σε έναν από τους προϋπολογισμούς και πέραν των ορίων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

 

Οι αχρησιμοποίητες και αποδεσμευόμενες πιστώσεις μπορούν είτε να διατίθενται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα είτε να εγγράφονται σε προσωρινό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή πόροι των κρατών μελών ζητούνται μόνον μετά από απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό.

 

Μεταφορά του περιθωρίου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

 

Σε περίπτωση που μετά την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού παραμένουν περιθώρια έως κάθε ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μπορεί να αποφασίσει, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, τη μεταφορά των αχρησιμοποίητων περιθωρίων σε οιοδήποτε ανώτατο όριο επόμενου έτους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το συνολικό ποσό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου παραμένει αμετάβλητο.

Τροπολογία   40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εφόσον το απαιτούν η συνέχεια της δράσης της Ένωσης και οι διαχειριστικές ανάγκες της, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να επιτρέψει δύο ή περισσότερα προσωρινά δωδεκατημόρια, τόσο για τις πράξεις ανάληψης υποχρέωσης όσο και για τις πράξεις πληρωμής, πέραν εκείνων που καθίστανται αυτομάτως διαθέσιμα δυνάμει των παραγράφων 1 και 2. Διαβιβάζει αμελλητί τη σχετική απόφαση έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3. Εφόσον το απαιτούν η συνέχεια της δράσης της Ένωσης και οι ανάγκες της διαχείρισης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να επιτρέψει δαπάνες επιπλέον ενός προσωρινού τεταρτημορίου, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ωστόσο το άθροισμα δύο προσωρινών τεταρτημορίων, τόσο για τις πράξεις ανάληψης υποχρέωσης όσο και για τις πράξεις πληρωμής, πέραν εκείνων που καθίστανται αυτομάτως διαθέσιμα δυνάμει των παραγράφων 1 και 2. Διαβιβάζει αμελλητί τη σχετική απόφαση έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ τριάντα ημέρες από την έκδοσή της, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει, εντός της εν λόγω προθεσμίας των τριάντα ημερών, με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, να μειώσει τις σχετικές δαπάνες.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ τριάντα ημέρες από την έκδοσή της, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει, εντός της εν λόγω προθεσμίας, με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, να μειώσει τις σχετικές δαπάνες.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει να μειώσει τις εν λόγω δαπάνες, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφαση έγκρισης, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει να μειώσει τις εν λόγω δαπάνες, θα ισχύσει το μειωμένο αυτό ποσό.

Τα πρόσθετα δωδεκατημόρια εγκρίνονται στο σύνολό τους και δεν μπορούν να κατακερματισθούν.

Εάν, για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, το ποσό των δύο προσωρινών δωδεκατημορίων που χορηγείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών που είναι αναγκαίες για να αποφευχθεί η διακοπή της συνέχειας της δράσης της Ένωσης στον τομέα που καλύπτεται από το εν λόγω κεφάλαιο, μπορεί να εγκριθεί κατ’ εξαίρεση υπέρβαση του ποσού των πιστώσεων που είχε εγγραφεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφασίζει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να σημειωθεί υπέρβαση του συνολικού ύψους των πιστώσεων που είχαν διατεθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

Μεταφορά του υπολοίπου του προϋπολογισμού

1. Το υπόλοιπο κάθε οικονομικού έτους εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επόμενου είτε στα έσοδα είτε στις πιστώσεις πληρωμών, ανάλογα με το αν πρόκειται για πλεόνασμα ή για έλλειμμα αντιστοίχως.

1. Το υπόλοιπο κάθε οικονομικού έτους, μετά τις μεταφορές σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επόμενου ως πρόσθετα έσοδα, σε περίπτωση πλεονάσματος, ή ως πίστωση πληρωμών, μόνο σε περίπτωση ελλείμματος, κατ’ αυστηρή εφαρμογή του Άρθρου 7 της Απόφασης του Συμβουλίου για τους ιδίους πόρους, μη συμπεριλαμβανομένης μιας σχεδόν αυτόματης προσαρμογής των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

2. Οι εκτιμήσεις των ως άνω εσόδων ή πιστώσεων πληρωμών εγγράφονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και με διορθωτική επιστολή, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 35. Οι εν λόγω εκτιμήσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης σχετικά με τους ίδιους πόρους της Ένωσης.

2. Οι εκτιμήσεις των ως άνω εσόδων ή πιστώσεων πληρωμών εγγράφονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και με διορθωτική επιστολή, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 35.

3. Μετά την υποβολή των λογαριασμών κάθε οικονομικού έτους, τυχόν διαφορά ως προς τις εκτιμήσεις εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, του οποίου αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή, το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού πρέπει να υποβάλλεται από την Επιτροπή εντός 15 ημερών από την υποβολή των προσωρινών λογαριασμών.

3. Μετά την υποβολή των λογαριασμών κάθε οικονομικού έτους, τυχόν διαφορά ως προς τις εκτιμήσεις εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, του οποίου αποτελεί αντικείμενο και, σε περίπτωση πλεονάσματος, σε αντίστοιχες πρόσθετες πιστώσεις. Στην περίπτωση αυτή, το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού πρέπει να υποβάλλεται από την Επιτροπή εντός 45 ημερών από την υποβολή των προσωρινών λογαριασμών.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Αποθεματικό για πληρωμές και αναλήψεις υποχρεώσεων

 

Το πλεόνασμα και οι μη δαπανηθείσες υποχρεώσεις των προηγούμενων οικονομικών ετών του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις, εγγράφονται στο αποθεματικό για τις πληρωμές και τις υποχρεώσεις.

 

Αυτό το αποθεματικό χρησιμοποιείται κατ’ αρχήν για τυχόν πρόσθετες και/ή απρόβλεπτες ανάγκες, καθώς και για να αντισταθμίσει τυχόν αρνητικό αποθεματικό, η διαδικασία για το οποίο ορίζεται στο άρθρο 44.

 

Η απόφαση για την κινητοποίηση του αποθεματικού αυτού λαμβάνεται από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας αρχής του προϋπολογισμού μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο προϋπολογισμός καταρτίζονται και εκτελούνται σε ευρώ. Αποτελούν αντικείμενο απόδοσης λογαριασμών σε ευρώ.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο προϋπολογισμός καταρτίζονται και εκτελούνται σε ευρώ. Αποτελούν αντικείμενο απόδοσης λογαριασμών σε ευρώ.

Ωστόσο, για τις ταμειακές ανάγκες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 65 ο υπόλογος και, στην περίπτωση των παγίων προκαταβολών, ο υπόλογος παγίων προκαταβολών, καθώς και, για τις ανάγκες της διοικητικής διαχείρισης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (εφεξής «ΕΥΕΔ»), ο αρμόδιος διατάκτης, εξουσιοδοτείται να διενεργεί πράξεις σε εθνικά νομίσματα, όπως ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

Ωστόσο, για τις ταμειακές ανάγκες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 65 ο υπόλογος και, στην περίπτωση των παγίων προκαταβολών, ο υπόλογος παγίων προκαταβολών, καθώς και, για τις ανάγκες της διοικητικής διαχείρισης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο αρμόδιος διατάκτης, εξουσιοδοτείται να διενεργεί πράξεις σε εθνικά νομίσματα, όπως ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω πράξεων συναλλάγματος εμφανίζονται σε χωριστή θέση στους λογαριασμούς του αντίστοιχου οργάνου· τούτο ισχύει κατ’ αναλογία στους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 196β.

 

Η Επιτροπή διασφαλίζει, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, ότι οι νομισματικές διακυμάνσεις στις αποδοχές και τις επιστροφές εξόδων των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης αντισταθμίζονται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των πράξεων και των μισθών σε ευρώ και των μισθών που καταβάλλονται αναγκαστικά σε άλλα νομίσματα. Ο υπολογισμός πρέπει να βασίζεται στην ισοτιμία Infor€uro.

Αιτιολόγηση

Το τρίτο εδάφιο προστίθεται για να αυξηθεί η δημοσιονομική διαφάνεια των πράξεων σε τρίτο νόμισμα. Το τέταρτο εδάφιο προστίθεται για να αποζημιώνονται γρήγορα οι υπάλληλοι της ΕΕ σε τρίτες χώρες για τις νομισματικές διακυμάνσεις.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εα) πρόστιμα που επιβάλλονται στον τομέα του ανταγωνισμού, άλλα πρόστιμα και ποσά που καθίστανται εισπρακτέα λόγω εξωδικαστικών διακανονισμών, συνεννοήσεων ή άλλων συναφών συναπτόμενων συμφωνιών ή εκτελούμενων πληρωμών από τρίτα μέρη που δεν είναι κρατικοί φορείς·

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ωστόσο, στην περίπτωση που προβλέπεται στο σημείο (β), οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μπορούν να διατεθούν όταν το κράτος μέλος υπογράψει συμφωνία συνεισφοράς σε ευρώ. Τούτο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 173 παράγραφος 2 και στο άρθρο 175 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση διάταξης που περιλαμβάνεται ήδη στους κανόνες εφαρμογής. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα ακόλουθα συνιστούν εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό:

3. Τα ακόλουθα συνιστούν εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό:

(α) έσοδα που προέρχονται από τρίτους για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών ή εργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό τους·

(α) έσοδα που προέρχονται από τρίτους για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών ή εργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό τους·

(β) έσοδα από την πώληση οχημάτων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, υλικών, καθώς και επιστημονικών και τεχνικών συσκευών που αντικαθίστανται ή διαλύονται, όταν η λογιστική αξία έχει αποσβεσθεί πλήρως·

(β) έσοδα από την πώληση οχημάτων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, υλικών, καθώς και επιστημονικών και τεχνικών συσκευών που αντικαθίστανται ή διαλύονται, όταν η λογιστική αξία έχει αποσβεσθεί πλήρως·

(γ) έσοδα που προέρχονται από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·

(γ) έσοδα που προέρχονται από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με την επιφύλαξη του άρθρου 77·

 

(γα) έσοδα που προέρχονται από τόκους προχρηματοδοτήσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 5·

(δ) εισπράξεις από την παροχή αγαθών και υπηρεσιών και από την εκτέλεση εργασιών υπέρ των λοιπών διευθύνσεων, οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανόμενων των αποζημιώσεων αποστολής που καταβάλλονται για λογαριασμό των λοιπών οργάνων και οργανισμών και επιστρέφονται εν συνεχεία από αυτά·

(δ) εισπράξεις από την παροχή αγαθών και υπηρεσιών και από την εκτέλεση εργασιών υπέρ των λοιπών διευθύνσεων, οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανόμενων των αποζημιώσεων αποστολής που καταβάλλονται για λογαριασμό των λοιπών οργάνων και οργανισμών και επιστρέφονται εν συνεχεία από αυτά·

(ε) εισπράξεις αποζημιώσεων από ασφαλίσεις·

(ε) εισπράξεις αποζημιώσεων από ασφαλίσεις·

(στ) έσοδα από πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που αφορά δικαιώματα συνδεόμενα με ακίνητα·

(στ) έσοδα από πώληση, εκμίσθωση, επιστροφή ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που αφορά δικαιώματα συνδεόμενα με ακίνητα·

(ζ) έσοδα που προέρχονται από την πώληση δημοσιεύσεων και ταινιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ηλεκτρονική μορφή.

(ζ) έσοδα που προέρχονται από την πώληση δημοσιεύσεων και ταινιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Όλες οι μεμονωμένες ελευθεριότητες προς την Επιτροπή, που υπερβαίνουν τα 999 ευρώ, ή συνολικές ελευθεριότητες από έναν χορηγό, που υπερβαίνουν αυτό το ποσό καθ’ οιοδήποτε έτος, θα μπορούν να παρακολουθούνται μέσω ειδικής θέσης στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός που αναφέρεται στο άρθρο 199 μπορεί να προβλέπει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένα έσοδα μπορούν να εκπέσουν από το ποσό των αιτήσεων πληρωμής, οπότε και εκδίδονται τα εντάλματα πληρωμής για το καθαρό ποσό.

1. Από τα ποσά των αιτήσεων πληρωμών μπορούν να γίνονται οι ακόλουθες περικοπές, και στη συνέχεια να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής για το καθαρό ποσό:

 

(α) οι ποινές που επιβάλλονται στα μέρη των δημοσίων συμβάσεων και στους δικαιούχους επιδοτήσεων·

 

(β) οι προεξοφλήσεις, οι επιστροφές και οι εκπτώσεις σε επιμέρους τιμολόγια και παραστατικά εξόδων·

 

(γ) τόκοι από την πληρωμή προχρηματοδοτήσεων·

 

(δ) προσαρμογές για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

 

Οι προσαρμογές για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που αναφέρονται στο στοιχείο (δ) του πρώτου εδαφίου μπορούν να γίνουν με άμεση έκπτωση επ’ ευκαιρία νέας πληρωμής της ίδιας φύσης υπέρ του ίδιου δικαιούχου, πραγματοποιούμενης στο πλαίσιο του κεφαλαίου, του άρθρου και του οικονομικού έτους που επιβαρύνθηκαν με το επιπλέον καταβληθέν και που οδηγούν σε ενδιάμεσες πληρωμές ή σε πληρωμές υπολοίπων.

 

Στις περικοπές που αναφέρονται στα στοιχεία (γ) και (δ) του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται οι λογιστικοί κανόνες της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση διάταξης που περιλαμβάνεται ήδη στους κανόνες εφαρμογής. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο υπό την έννοια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και επομένως είναι προτιμότερο, ως παρέκκλιση από την αρχή του μη συμψηφισμού, να ενσωματωθεί στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πιστώσεις εξειδικεύονται κατά τίτλους και κεφάλαια· τα κεφάλαια υποδιαιρούνται σε άρθρα και θέσεις.

1. Οι πιστώσεις εξειδικεύονται κατά τίτλους και κεφάλαια· τα κεφάλαια υποδιαιρούνται σε άρθρα και θέσεις. Οι επιχειρησιακές πιστώσεις παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις επενδύσεις.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει, στο πλαίσιο του τμήματος του προϋπολογισμού που την αφορά, σε μεταφορές πιστώσεων αυτόνομα όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 23 ή να ζητά την έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 24.

2. Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει, στο πλαίσιο του τμήματος του προϋπολογισμού που την αφορά, σε μεταφορές πιστώσεων όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 23· εναλλακτικά, η Επιτροπή ή τα άλλα θεσμικά όργανα ζητούν την έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 24.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Πιστώσεις μέσω μεταφοράς πιστώσεων μπορούν να αποκτήσουν μόνον οι γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες ο προϋπολογισμός επιτρέπει τη διάθεση πιστώσεων ή οι οποίες φέρουν τη μνεία «προς υπόμνηση» (p.m.).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τώρα άρθρο 24α παράγραφος 1 (δεν υπάρχει αλλαγή στην τρέχουσα νομική κατάσταση).

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα για ειδικό προορισμό μπορούν να αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς πιστώσεων μόνον εφόσον τα έσοδα αυτά διατηρούν τον προορισμό τους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τώρα άρθρο 24α παράγραφος 2 (δεν υπάρχει αλλαγή στην τρέχουσα νομική κατάσταση).

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής είναι δυνατόν να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο του τμήματος του προϋπολογισμού που το αφορά, μεταφορές από τίτλο σε τίτλο πέραν του ορίου του 10 % επί των πιστώσεων που προβλέπονται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά. Οι μεταφορές αυτές υπόκεινται στη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24.

3. Κάθε θεσμικό όργανο εκτός της Επιτροπής είναι δυνατόν να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο του τμήματος του προϋπολογισμού που το αφορά, μεταφορές από τίτλο σε τίτλο πέραν του ορίου του 15 % επί των πιστώσεων που προβλέπονται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος στη γραμμή από την οποία πρόκειται να γίνει η μεταφορά. Οι μεταφορές αυτές υπόκεινται στη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 24.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. , αυτόνομα:

1. Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει, στο πλαίσιο του τμήματος του προϋπολογισμού που την αφορά:

(α) σε μεταφορά πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων στο εσωτερικό κάθε κεφαλαίου·

(α) σε μεταφορά πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων στο εσωτερικό κάθε κεφαλαίου·

(β) σε μεταφορά πιστώσεων πληρωμών στο εσωτερικό κάθε τίτλου·

(β) σε μεταφορά πιστώσεων πληρωμών στο εσωτερικό κάθε τίτλου μετά από προηγούμενη κοινοποίηση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και εφόσον κανένα από τα δύο δεν εκφράσει την αντίθεσή του στη μεταφορά μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων·

(γ) όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας που είναι κοινές σε πολλούς τίτλους, σε μεταφορά πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο·

(γ) όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας, σε μεταφορές πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο εντός μέγιστου ορίου 15 % επί των πιστώσεων του οικονομικού έτους που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά, και μέγιστου ορίου 30 % των πιστώσεων επί των πιστώσεων του οικονομικού έτους που εμφαίνονται στη γραμμή προς την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά·

(δ) όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες, σε μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κεφαλαίων στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου, εντός συνολικού ορίου 10 % επί των πιστώσεων του οικονομικού έτους που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά.

(δ) όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες, σε μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κεφαλαίων στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου, εντός συνολικού ορίου 15 % επί των πιστώσεων του οικονομικού έτους που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά.

2. Η Επιτροπή μπορεί, στο πλαίσιο του τμήματος του προϋπολογισμού που την αφορά, να αποφασίζει για την ακόλουθη μεταφορά πιστώσεων από τίτλο σε τίτλο, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόφασή της:

2. Η Επιτροπή μπορεί, στο πλαίσιο του τμήματος του προϋπολογισμού που την αφορά, να αποφασίζει τη μεταφορά από τίτλο σε τίτλο

(α) μεταφορά πιστώσεων από τον τίτλο «προσωρινές πιστώσεις» που αναφέρεται στο άρθρο 43, όταν ο μόνος όρος για την αποδέσμευση του αποθεματικού συνίσταται στην έγκριση βασικής πράξης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ.

πιστώσεων από τον τίτλο «προσωρινές πιστώσεις» που αναφέρεται στο άρθρο 43, όταν ο μόνος όρος για την αποδέσμευση του αποθεματικού συνίσταται στην έγκριση βασικής πράξης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ, με την προϋπόθεση ότι ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την απόφασή της.

(β) Σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιπτώσεις διεθνών ανθρωπιστικών καταστροφών και κρίσεων που συμβαίνουν μετά την 1η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους, η Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει αχρησιμοποίητες πιστώσεις του προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, οι οποίες είναι ακόμη διαθέσιμες στις γραμμές του προϋπολογισμού που υπάγονται στον τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, σε γραμμές του προϋπολογισμού σχετικές με τις ενισχύσεις για τη διαχείριση κρίσεων και τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

2α. Σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιπτώσεις διεθνών ανθρωπιστικών καταστροφών και κρίσεων που συμβαίνουν μετά την 1η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους, η Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει αχρησιμοποίητες πιστώσεις του προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, οι οποίες είναι ακόμη διαθέσιμες στις γραμμές του προϋπολογισμού που υπάγονται στον τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, σε γραμμές του προϋπολογισμού σχετικές με τις ενισχύσεις για τη διαχείριση κρίσεων και τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αμέσως μετά την πραγματοποίηση των μεταφορών αυτών ή τη σχετική χρήση πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος.

 

2β. Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει τις πληροφορίες που δικαιολογούν τη μεταφορά σε μορφή εγγράφου εργασίας.

 

2γ. Η Επιτροπή μπορεί , μέσα στο δικό της τμήμα στον προϋπολογισμό, να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μεταφορές πιστώσεων άλλες από αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μεταφορές της Επιτροπής που υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή

Μεταφορές των θεσμικών οργάνων, που υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει την πρότασή της σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

1. Τα θεσμικά όργανα υποβάλλουν τις προτάσεις τους ταυτόχρονα στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με μεταφορές πιστώσεων υπό τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 3 έως 6 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον τίτλο Ι του μέρους ΙΙ.

2. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με μεταφορές πιστώσεων υπό τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον τίτλο Ι του μέρους ΙΙ.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εκτός επειγουσών περιπτώσεων, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζουν κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο θεσμικά όργανα έλαβαν την πρόταση κάθε μεταφοράς που τους υποβλήθηκε.

3. Εκτός δεόντως αιτιολογημένων επειγουσών περιπτώσεων, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζουν κατόπιν προτάσεως του θεσμικού οργάνου εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο θεσμικά όργανα έλαβαν την πρόταση κάθε μεταφοράς που τους υποβλήθηκε.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η πρόταση μεταφοράς πιστώσεων εγκρίνεται, εάν εντός της περιόδου των έξι εβδομάδων:

4. Η πρόταση μεταφοράς εγκρίνεται εφόσον, εντός της περιόδου των έξι εβδομάδων:

(α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την εγκρίνουν·

- την εγκρίνουν αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

(β) την εγκρίνει είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο και το άλλο θεσμικό όργανο δεν λαμβάνει θέσει·

την εγκρίνει το ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και το άλλο δεν λάβει θέση·

(γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο δεν λαμβάνουν θέση ή δεν έχουν λάβει αντίθετη απόφαση σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής.

- δεν λάβει θέση ούτε ταχθεί με απόφασή του κατά της μεταφοράς πιστώσεων κανένα από τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η περίοδος των έξι εβδομάδων που προβλέπεται στο σημείο 4 περιορίζεται σε τρεις εβδομάδες, εκτός εάν άλλως ζητήσει είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο, σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

διαγράφεται

(α) η μεταφορά αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% των πιστώσεων που εμφαίνονται στη γραμμή από την οποία έγινε η μεταφορά και δεν υπερβαίνει το ποσό των 5 εκατ. ευρώ·

 

(β) η μεταφορά αφορά αποκλειστικά πιστώσεις πληρωμών και το συνολικό ποσό της μεταφοράς δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.

 

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο έχει τροποποιήσει τη μεταφορά πιστώσεων ενώ το άλλο θεσμικό όργανο την έχει εγκρίνει ή δεν λαμβάνει θέση, ή σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τροποποιήσει τη μεταφορά, θεωρείται ως εγκριθέν το μικρότερο ποσό που εγκρίθηκε είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εκτός αν η Επιτροπή αποσύρει την πρότασή της.

6. Εάν ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής έχει τροποποιήσει τη μεταφορά πιστώσεων ενώ το άλλο σκέλος την έχει εγκρίνει ή δεν λαμβάνει θέση, ή αν αμφότερα τα σκέλη έχουν τροποποιήσει τη μεταφορά, θεωρείται εγκριθέν το μικρότερο ποσό που εγκρίθηκε είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εκτός αν το θεσμικό όργανο αποσύρει την πρότασή του.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 24α

 

Ειδικοί κανόνες για τις μεταφορές πιστώσεων

 

1. Πιστώσεις μέσω μεταφοράς πιστώσεων μπορούν να αποκτήσουν μόνον οι γραμμές του προϋπολογισμού για τις οποίες ο προϋπολογισμός επιτρέπει τη διάθεση πιστώσεων ή οι οποίες φέρουν τη μνεία «προς υπόμνηση» (p.m.).

 

2. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα για ειδικό προορισμό μπορούν να αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς πιστώσεων μόνον εφόσον τα έσοδα αυτά διατηρούν τον προορισμό τους.

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε από το άρθρο 21 παράγραφοι 3 και 4.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αποφάσεις περί μεταφοράς πιστώσεων προς χρήση του αποθεματικού για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης λαμβάνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μετά από πρόταση της Επιτροπής, ή από την Επιτροπή για το 10% κατ’ ανώτατο όριο των πιστώσεων του έτους που εγγράφονται στη γραμμή από την οποία γίνεται η μεταφορά. Εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4. Ωστόσο, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούν να συμφωνήσουν ως προς την πρόταση της Επιτροπής και εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κοινή θέση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο απέχουν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά πιστώσεων.

2. Οι αποφάσεις περί μεταφοράς πιστώσεων προς χρήση του αποθεματικού για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης λαμβάνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μετά από πρόταση της Επιτροπής. Για κάθε επιμέρους πράξη υποβάλλεται χωριστή πρόταση. Εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4. Ωστόσο, εάν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής δεν μπορούν να συμφωνήσουν ως προς την πρόταση της Επιτροπής και εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κοινή θέση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο απέχουν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά πιστώσεων.

Εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4. Ωστόσο, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούν να συμφωνήσουν ως προς την πρόταση της Επιτροπής και εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κοινή θέση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο απέχουν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά πιστώσεων.

Εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4. Αν δεν συμφωνήσουν αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ως προς την πρόταση της Επιτροπής και εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κοινή θέση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού αυτού, αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής απέχουν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά πιστώσεων.

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των τρεχουσών διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού και, με τον τρόπο αυτό, προάσπιση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τίθενται στόχοι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και χρονικά προσδιορισμένοι για όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που καλύπτει ο προϋπολογισμός. Η επίτευξη των στόχων αυτών ελέγχεται βάσει δεικτών επίδοσης που καθορίζονται ανά δραστηριότητα, ενώ οι αρχές που προβαίνουν στη δαπάνη παρέχουν στοιχεία στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται κατ’ έτος και το αργότερο στα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού.

3. Τίθενται στόχοι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και χρονικά προσδιορισμένοι για όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που καλύπτει ο προϋπολογισμός. Η επίτευξη των στόχων αυτών ελέγχεται βάσει δεικτών επίδοσης που καθορίζονται ανά δραστηριότητα, ενώ οι αρχές που προβαίνουν στη δαπάνη παρέχουν στοιχεία στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2α στοιχείο δ), παρέχονται κάθε έτος και το αργότερο στα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, η Επιτροπή παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ της εξέλιξης των αναγκών σε πιστώσεις και των αρχικών προβλέψεων που εμφαίνονται στα δημοσιονομικά δελτία. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες περιλαμβάνουν τη σημειωθείσα πρόοδο και την εξέλιξη των εργασιών της νομοθετικής αρχής επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Οι ανάγκες σε πιστώσεις αναθεωρούνται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σε συνάρτηση με την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τη βασική πράξη.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τη μείωση του κινδύνου απάτης και παρατυπιών, το δημοσιονομικό δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχει στοιχεία για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται, αξιολόγηση του ενδεχόμενου κινδύνου, καθώς και τα υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα μέτρα πρόληψης της απάτης και προστασίας.

2. Για τη μείωση του κινδύνου απάτης και παρατυπιών, το δημοσιονομικό δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχει στοιχεία για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται, εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών από τους ελέγχους που συνεπάγονται αυτά τα συστήματα και αξιολόγηση του ενδεχόμενου κινδύνου, καθώς και τα υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα μέτρα πρόληψης της απάτης και προστασίας.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αα) ακριβείς, συνεπείς και διαφανείς κανόνες για τον έλεγχο σε σχέση με τα δικαιώματα των συμμετεχόντων μερών·

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 για την απλοποίηση της έρευνας (2010/2079(INI) παράγραφος 29), ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει ακριβέστερους, συνεπέστερους και διαφανέστερους κανόνες για τον έλεγχο σε σχέση με τα δικαιώματα των συμμετεχόντων μερών και οι αρχές αυτές να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) πρόληψη, εντοπισμός και διόρθωση των περιπτώσεων απάτης και των παρατυπιών,

(δ) ανεξάρτητα από τις ευθύνες των οικονομικών παραγόντων όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 3, πρόληψη, εντοπισμός και παρακολούθηση της διόρθωση των επανορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών·

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:

 

(α) διαχωρισμό των καθηκόντων,

 

(β) κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου, συμπεριλαμβανόμενων των ελέγχων σε επίπεδο δικαιούχου·

 

(γ) αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων·

 

(δ) κατάλληλες διαδρομές ελέγχου και αξιοπιστία των δεδομένων στις βάσεις δεδομένων,

 

(ε) διαδικασίες παρακολούθησης των επιδόσεων και των λαμβανόμενων μέτρων μετά τον εντοπισμό των αδυναμιών και των εξαιρέσεων των εσωτερικών ελέγχων,

 

(στ) περιοδικές αξιολογήσεις της ορθής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση διάταξης που περιλαμβάνεται ήδη στους κανόνες εφαρμογής. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Ο ουσιαστικός εσωτερικός έλεγχος βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

 

(α) εφαρμογή κατάλληλης διαχείρισης κινδύνου και στρατηγικής ελέγχου στο πλαίσιο συντονισμού μεταξύ όλων των ενδεδειγμένων παραγόντων της αλυσίδας ελέγχου·

 

(β) δυνατότητα πρόσβασης όλων των ενδεδειγμένων παραγόντων της αλυσίδας ελέγχου στα αποτελέσματα των ελέγχων·

 

(γ) στήριξη, όπου είναι σκόπιμο, σε δηλώσεις διαχείρισης των συμμετεχόντων στην εκτέλεση και σε αποτελέσματα ανεξάρτητων ελέγχων, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εργασίες έχουν γίνει σωστά, είναι αποδεκτές, και συμμορφώνονται προς τα συμφωνημένα πρότυπα·

 

(δ) έγκαιρη εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανόμενης, όπου είναι σκόπιμο, της επιβολής αποτρεπτικών ποινών·

 

(ε) σαφή και μη αδιαμφισβήτητη νομοθεσία στην οποία θα βασίζονται οι πολιτικές·

 

(στ) εξάλειψη των πολλαπλών ελέγχων·

 

(ζ) την αρχή της βελτίωσης του λόγου κόστους-οφέλους των ελέγχων, με συνεκτίμηση του κινδύνου σφάλματος που αναφέρεται στο άρθρο 29.

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση διάταξης που περιλαμβάνεται ήδη στους κανόνες εφαρμογής. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αποδεκτός κίνδυνος σφάλματος

Κίνδυνος σφάλματος

Σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 322 της ΣΛΕΕ, η νομοθετική αρχή αποφασίζει ως προς το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλματος στο κατάλληλο επίπεδο συγκεντρωτικής παρουσίασης του προϋπολογισμού. Η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 2.

Κατά την υποβολή αναθεωρημένων ή νέων προτάσεων για δαπάνες, η Επιτροπή εκτιμά το κόστος των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου καθώς και το επίπεδο του κινδύνου που συνεπάγεται η προτεινόμενη νομοθεσία, ανά κονδύλιο και ανά κράτος μέλος.

Το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλματος στηρίζεται σε ανάλυση του κόστους και των οφελών των ελέγχων. Τα κράτη μέλη και οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) υποβάλλουν, κατόπιν αιτήσεως, έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις δαπάνες ελέγχου με τις οποίες επιβαρύνονται, καθώς και με τον αριθμό και το μέγεθος των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό.

Εάν, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, το επίπεδο σφάλματος είναι σταθερά υψηλό, η Επιτροπή αναζητά και εντοπίζει τις αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου, αναλύει το κόστος και τα οφέλη των πιθανών διορθωτικών μέτρων και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όπως η απλοποίηση των ισχυουσών διατάξεων, ο ανασχεδιασμός του προγράμματος, η εντατικοποίηση των ελέγχων ή εισηγείται, αν χρειαστεί, την παύση της δραστηριότητας.

Το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου σφάλματος παρακολουθείται στενά και επανεξετάζεται σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών σε επίπεδο ελέγχου.

Για την πλήρη αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, πρέπει οι πιστοποιημένοι φορείς των κρατών μελών να υποβάλλουν διαχειριστικές δηλώσεις σχετικά με τα συστήματα αυτά.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29a

 

Διαχωρισμός καθηκόντων

 

Τα καθήκοντα του υπόλογου διαχωρίζονται από εκείνα του αρμοδίου πληρωμών.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί και η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση που καταρτίζονται από κάθε όργανο δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί και η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση που καταρτίζονται από κάθε όργανο δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμέσως μόλις εγκριθούν.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή κοινοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο τις πληροφορίες που κατέχει σχετικά με τους δικαιούχους πόρων από τον προϋπολογισμό, όταν ο προϋπολογισμός εκτελείται με κεντρική διαχείριση και απ’ ευθείας από τις υπηρεσίες της ή από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 53, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους πόρων τις οποίες παρέχουν οι οντότητες στις οποίες ανατίθενται αρμοδιότητες εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο άλλων διαχειριστικών μεθόδων.

2. Η Επιτροπή κοινοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο τις πληροφορίες που κατέχει σχετικά με τους αναδόχους και τους δικαιούχους πόρων από τον προϋπολογισμό, όταν ο προϋπολογισμός εκτελείται με κεντρική διαχείριση, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τους αναδόχους και τους δικαιούχους πόρων τις οποίες παρέχουν οι οντότητες στις οποίες ανατίθενται αρμοδιότητες εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο άλλων διαχειριστικών μεθόδων.

 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα άλλα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά τους αναδόχους τους και, όπου έχει εφαρμογή, τους δικαιούχους τους.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται τηρουμένων δεόντως των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, ιδίως δε της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των απαιτήσεων ασφαλείας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε διαχειριστικής μεθόδου που αναφέρεται στο άρθρο 53 και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους οικείους τομεακούς κανόνες.

3. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται τηρουμένων δεόντως των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας, και, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, του δικαιώματος για σεβασμό του ιδιωτικού βίου και του δικαιώματος για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, η δημοσιοποίηση περιορίζεται στο όνομα του αναδόχου ή του δικαιούχου, τα στοιχεία της διεύθυνσής του, το χορηγούμενο ποσό και τον σκοπό της χορήγησής του, η δε αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλα κριτήρια, όπως η περιοδικότητα και ο τύπος της χορήγησης ή το ύψος του ποσού. Για τον καθορισμό του επιπέδου λεπτομέρειας των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα και κάθε τρόπου διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 55· το επίπεδο λεπτομέρειας και τα κριτήρια καθορίζονται με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1299 και, όπου έχει εφαρμογή, στους σχετικούς κανόνες κατά τομέα.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, ο Διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και η ΕΥΕΔ συντάσσουν κατάσταση προβλέψεων των δαπανών και των εσόδων τους, την οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, ο Διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και η ΕΥΕΔ συντάσσουν κατάσταση προβλέψεων των δαπανών και των εσόδων τους, την οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή και, παράλληλα, προς ενημέρωση, στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, πριν από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι καταστάσεις προβλέψεων διαβιβάζονται επίσης από τα όργανα αυτά προς ενημέρωση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους. Η Επιτροπή συντάσσει τη δική της κατάσταση προβλέψεων, την οποία διαβιβάζει επίσης στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πριν από την ίδια ημερομηνία.

Η Επιτροπή συντάσσει τη δική της κατάσταση προβλέψεων, την οποία διαβιβάζει επίσης στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αμέσως μετά την έγκρισή της.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 200 διαβιβάζει στην Επιτροπή και στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με τη συστατική του πράξη, πριν από την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, κατάσταση προβλέψεων των δαπανών και των εσόδων του, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού του, καθώς και σχέδιο του προγράμματος εργασίας του.

Κάθε οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 200 διαβιβάζει στην Επιτροπή και ταυτόχρονα στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με τη συστατική του πράξη, έως και την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, κατάσταση προβλέψεων των δαπανών και των εσόδων του, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού του, καθώς και σχέδιο του προγράμματος εργασίας του.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει γενική συνοπτική κατάσταση των δαπανών και των εσόδων της Ένωσης και συγκεντρώνει τις καταστάσεις προβλέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 32.

Το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει γενική συνοπτική κατάσταση των δαπανών και των εσόδων της Ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης συνοπτικής γενικής δήλωσης του αποθεματικού για πληρωμές και υποχρεώσεις, και συγκεντρώνει τις καταστάσεις προβλέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 32.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισμού δημοσιονομικό προγραμματισμό για τα επόμενα έτη.

2. Η Επιτροπή επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισμού δημοσιονομικό προγραμματισμό για τα επόμενα έτη.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η Επιτροπή επισυνάπτει επίσης στο σχέδιο προϋπολογισμού:

 

(α) ανάλυση της δημοσιονομικής διαχείρισης του διαρρεύσαντος οικονομικού έτους καθώς και της κατάστασης του υπολοίπου προς εκκαθάριση,

 

(β) ενδεχομένως, γνώμη για τις καταστάσεις προβλέψεων των άλλων οργάνων, που μπορεί να περιλαμβάνει αποκλίνουσες προβλέψεις, δεόντως αιτιολογημένες,

 

(γ) κάθε έγγραφο εργασίας που κρίνεται χρήσιμο σχετικά με τον πίνακα προσωπικού των οργάνων και τις επιδοτήσεις που χορηγεί η Επιτροπή στους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 196β και στα ευρωπαϊκά σχολεία. Κάθε τέτοιο έγγραφο εργασίας, στο οποίο παρουσιάζεται ο τελευταίος πίνακας προσωπικού που έχει εγκριθεί, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

(i) όλο το προσωπικό που απασχολείται από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των νομικά διακριτών οργανικών οντοτήτων της, ανά τύπο σύμβασης,

 

(ii) δήλωση σχετικά με την πολιτική για τις θέσεις υπαλλήλων και το εξωτερικό προσωπικό, και την κατανομή των θέσεων μεταξύ των δύο φύλων,

 

(iii) τον αριθμό των θέσεων που είναι καλυμμένες στην αρχή του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται το σχέδιο προϋπολογισμού, και την κατανομή τους ανά βαθμό και διοικητική μονάδα,

 

(iv) κατάσταση με την κατανομή του προσωπικού ανά τομέα πολιτικής,

 

(v) για κάθε κατηγορία εξωτερικού προσωπικού, τον αρχικό εκτιμώμενο αριθμό ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων, καθώς και τον αριθμό των προσώπων που έχουν καταλάβει πράγματι θέσεις στις αρχές του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται το σχέδιο προϋπολογισμού, με την κατανομή τους ανά ομάδα καθηκόντων και, ενδεχομένως, ανά βαθμό, και

 

(δ) τις δηλώσεις δραστηριοτήτων οι οποίες περιέχουν τα εξής:

 

(i) πληροφορίες για την επίτευξη όλων των ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών, συναφών και χρονικά προγραμματισμένων στόχων που είχαν οριστεί προηγουμένως για τις διάφορες δραστηριότητες, καθώς και των νέων στόχων, οι οποίοι μετρούνται βάσει δεικτών,

 

(ii) πλήρη αιτιολόγηση και προσέγγιση κόστους-οφέλους για τις προτεινόμενες μεταβολές στο επίπεδο των πιστώσεων,

 

(iii) βάσιμους λόγους για παρέμβαση σε επίπεδο Ένωσης, τηρουμένης μεταξύ άλλων της αρχής της επικουρικότητας,

 

(iv) πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά απορρόφησης του προηγούμενου έτους και τα ποσοστά απορρόφησης του τρέχοντος έτους.

 

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων εξετάζονται και χρησιμοποιούνται για να καταδειχθούν τα πιθανά πλεονεκτήματα των προτεινόμενων μεταβολών του προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 34 επαναφέρουν την τρέχουσα ροή των πληροφοριών του Κοινοβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να διατηρηθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Επιπλέον, θα πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια των προσλήψεων, που αποτελούν μείζονα κατηγορία κόστους. Η τροπολογία αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία ισχυρής βάσης πληροφοριών για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, όπου ο προϋπολογισμός εκτελείται μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή έκδοσης χρηματοδοτικών μέσων, ιδιαίτερα σε σχέση με τον κίνδυνο ζημίας.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Όταν η Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισμού έγγραφο εργασίας που περιλαμβάνει:

 

(α) ετήσια έκθεση για τις επιδόσεις των υπαρχουσών ΣΔΙΤ κατά το προηγούμενο έτος·

 

(β) τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το έτος που αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού, με αναφορά σε τυχόν ιδιαίτερες δημοσιονομικές ανάγκες σε σχέση με την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου·

 

(γ) το διοικητικό κόστος και το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού συνολικά και ανά τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 196α και ανά ΣΔΙΤ το προηγούμενο οικονομικό έτος·

 

(δ) το ποσό των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και το ύψος των συνεισφορών άλλων εταίρων, για κάθε ΣΔΙΤ·

 

(ε) τους πίνακες προσωπικού, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2α στοιχείο γ) κατ' αναλογία, των ΣΔΙΤ των οποίων το προσωπικό πληρώνεται πλήρως ή εν μέρει από κονδύλια της Ένωσης· οι εν λόγω πίνακες προσωπικού λαμβάνονται υπόψη στην προετοιμασία του εγγράφου εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2α στοιχείο γ).

 

Αν οι ΣΔΙΤ χρησιμοποιούν χρηματοδοτικά μέσα, το έγγραφο εργασίας περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία, επιπλέον εκείνων της παραγράφου 2 στοιχείο γ, ανά ΣΔΙΤ και ανά χρηματοδοτικό μέσο.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Όταν η Επιτροπή χρησιμοποιεί χρηματοδοτικά μέσα, επισυνάπτει στο σχέδιο προϋπολογισμού έγγραφο εργασίας στο οποίο αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

(α) κεφάλαιο που εκδόθηκε σε μορφή χρηματοδοτικών μέσων και χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, και συνολικό κεφάλαιο που επενδύθηκε ανά χρηματοδοτικό μέσο, και από τρίτα μέρη, συνολικά και εκφρασμένο ως δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ανά χρηματοδοτικό μέσο, αξία της συμμετοχής σε επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου·

 

(β) έσοδα και επιστροφές που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος και πρόγνωση για το έτος το οποίο αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού·

 

(γ) συνολικές ενδεχόμενες και υφιστάμενες υποχρεώσεις της Ένωσης, που απορρέουν από την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων κατά το προηγούμενο έτος, με την ακόλουθη ανάλυση:

 

(i) σύνολο δυνητικών υποχρεώσεων έναντι τρίτων, που απορρέουν από εγγυήσεις,

 

(ii) σύνολο δυνητικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μέγιστες αναλήψεις στο πλαίσιο πιστωτικών ορίων προς τρίτα μέρη,

 

(iii) σύνολο δυνητικών ζημιών από δανειακές απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης ή συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, ή

 

(iv) οποιαδήποτε άλλη δυνητική ή ενδεχόμενη υποχρέωση, καθώς και κάθε πληροφορία που είναι ή θα μπορούσε να είναι σημαντική για την αξιολόγηση των κινδύνων·

 

(δ) πιστώσεις του προϋπολογισμού για προβλεπόμενους και για απρόβλεπτους κινδύνους, συνολικά και ανά χρηματοδοτικό μέσο·

 

(ε) ποσοστό και απόλυτος αριθμός περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν εγγυήσεις ή σημειώθηκαν ζημίες από απώλεια δανειακών απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης ή συμμετοχών μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου λόγω απομείωσης αξίας ή χρεοκοπίας, συνολικά και ανά χρηματοδοτικό μέσο, για το προηγούμενο έτος και για τη συνολική διάρκεια του αντίστοιχου χρηματοδοτικού μέσου·

 

(στ) μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της πληρωμής χρηματοδοτικών μέσων σε μορφή δανειακού κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης (υβριδικά μέσα) στους δικαιούχους και της απόσυρσης των κεφαλαίων αυτών· όταν το διάστημα αυτό υπερβαίνει την τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο δράσης για τη μείωση της διάρκειας στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής·

 

(ζ) γεωγραφική κατανομή της εφαρμογής (απορρόφησης) χρηματοδοτικών μέσων ανά κράτος μέλος και ανά χρηματοδοτικό μέσο·

 

(η) διοικητικές δαπάνες που απορρέουν από τέλη διαχείρισης, επιστροφές ή άλλα ποσά που καταβάλλονται για διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων από τρίτα μέρη, συνολικά και ανά φορέα διαχείρισης, και ανά διαχειριζόμενο χρηματοδοτικό μέσο·

 

(θ) πίνακες προσωπικού, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2α στοιχείο γ) κατ’ αναλογία, για το προσωπικό που πληρώνεται πλήρως ή εν μέρει από κονδύλια της Ένωσης· οι εν λόγω πίνακες προσωπικού λαμβάνονται υπόψη στην προετοιμασία του εγγράφου εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2α στοιχείο γ).

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή επισυνάπτει επίσης στο σχέδιο προϋπολογισμού κάθε έγγραφο εργασίας που κρίνει χρήσιμο για να στηρίξει τα αιτήματά της ως προς τον προϋπολογισμό.

3. Η Επιτροπή επισυνάπτει επίσης στο σχέδιο προϋπολογισμού κάθε πρόσθετο έγγραφο εργασίας που κρίνει χρήσιμο για να στηρίξει τα αιτήματά της ως προς τον προϋπολογισμό.

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) παρέχει λεπτομερή εικόνα όλου του προσωπικού που είναι τοποθετημένο στις αντιπροσωπείες της Ένωσης κατά τον χρόνο υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνεται ανάλυση κατά γεωγραφική περιοχή, επιμέρους χώρα και αποστολή, διακρίνοντας ανάμεσα σε θέσεις του πίνακα προσωπικού, επί συμβάσει προσωπικού, τοπικών υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σε απόσπαση και πιστώσεις που έχουν ζητηθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για άλλου είδους προσωπικό με αντίστοιχες εκτιμήσεις όσον αφορά το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης προσωπικό που μπορεί να απασχοληθεί εντός των ορίων των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί.

(δ) παρέχει λεπτομερή εικόνα όλου του προσωπικού που είναι τοποθετημένο στις αντιπροσωπείες της Ένωσης κατά τον χρόνο υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνεται ανάλυση κατά γεωγραφική περιοχή, φύλο, επιμέρους χώρα και αποστολή, διακρίνοντας ανάμεσα σε θέσεις του πίνακα προσωπικού, επί συμβάσει προσωπικού, τοπικών υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σε απόσπαση και πιστώσεις που έχουν ζητηθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για άλλου είδους προσωπικό με αντίστοιχες εκτιμήσεις όσον αφορά το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης προσωπικό που μπορεί να απασχοληθεί εντός των ορίων των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Η Επιτροπή συνοδεύει το σχέδιο προϋπολογισμού με πρόταση για την κινητοποίηση του αποθεματικού για πληρωμές και υποχρεώσεις για οποιεσδήποτε ανάγκες προκύψουν, οι οποίες δεν προβλέπονταν αρχικά στον ετήσιο προϋπολογισμό ή τη ρύθμιση περί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία                                     87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Επιπλέον, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού, έγγραφο εργασίας σχετικά με την πολιτική ακινήτων κάθε θεσμικού οργάνου και οργανισμού υπό την έννοια του άρθρου 196β, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

(α) για κάθε κτίριο, τις δαπάνες και τους τομείς που καλύπτουν οι πιστώσεις των αντίστοιχων γραμμών του προϋπολογισμού·

 

(β) την αναμενόμενη εξέλιξη του γενικού προγραμματισμού τομέων και μισθώσεων για τα προσεχή έτη, με περιγραφή των σχεδίων σχετικά με ακίνητα ακινήτων στο στάδιο του προγραμματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ. 3, τα οποία έχουν προσδιοριστεί ήδη·

 

(γ) τους τελικούς όρους και το οριστικό κόστος, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με την εκτέλεση νέων σχεδίων σχετικά με ακίνητα, που είχαν υποβληθεί προηγουμένως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 195 παρ. 3 και δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα προγραμματισμού του προηγούμενου έτους·

 

(δ) τους τελικούς όρους και το οριστικό κόστος όσον αφορά παρατάσεις συμβάσεων που δεν υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 195 παρ. 3 αλλά αντιπροσωπεύουν ετήσια επιβάρυνση ύψους άνω των 500.000 ευρώ·

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέχρι να συγκληθεί η επιτροπή συνδιαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 314 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα των άλλων οργάνων όσον αφορά το αντίστοιχο τμήμα τους, να υποβάλλει συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διορθωτικές επιστολές στο σχέδιο του προϋπολογισμού, βασισμένες σε νέα στοιχεία τα οποία δεν ήταν γνωστά κατά τη στιγμή της κατάρτισής του σχεδίου, καθώς και διορθωτική επιστολή με αναπροσαρμογή των εκτιμώμενων προβλέψεων στο γεωργικό τομέα.

Με βάση νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού, η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα των άλλων οργάνων όσον αφορά το αντίστοιχο τμήμα τους, να υποβάλλει συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διορθωτικές επιστολές στο σχέδιο του προϋπολογισμού, έγκαιρα για τη σύγκληση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 314 της ΣΛΕΕ. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται διορθωτική επιστολή με αναπροσαρμογή των εκτιμώμενων προβλέψεων στο γεωργικό τομέα.

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έγκριση των αποτελεσμάτων των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής

διαγράφεται

Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής καταλήξει σε συμφωνία εφ’ ενός κοινού κειμένου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να εγκριθεί, το ταχύτερο δυνατόν, το αποτέλεσμα των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής, δυνάμει του άρθρου 314 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς τους.

 

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης και σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για καθέναν από τους ακόλουθους σκοπούς:

 

(α) πλεόνασμα,

 

(β) αναθεώρηση της πρόγνωσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των βάσεων υπολογισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας και του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος,

 

(γ) αύξηση στην πρόγνωση των εσόδων και μείωση των πιστώσεων πληρωμών,

1. Σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων, η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών.

Σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων, η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει δύο επιπλέον σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών ανά έτος.

Οι αιτήσεις διορθωτικών προϋπολογισμών, που υποβάλλονται από τα άλλα όργανα πλην της Επιτροπής όταν συντρέχουν οι ίδιες περιστάσεις με εκείνες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Οι αιτήσεις διορθωτικών προϋπολογισμών, που υποβάλλονται από τα άλλα όργανα πλην της Επιτροπής όταν συντρέχουν οι ίδιες περιστάσεις με εκείνες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Πριν από την υποβολή σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού, η Επιτροπή και τα λοιπά θεσμικά όργανα εξετάζουν τη δυνατότητα ανακατανομής των σχετικών πιστώσεων, λαμβανομένης υπόψη τυχόν αναμενόμενης υστέρησης ως προς την απορρόφηση των πιστώσεων.

Πριν από την υποβολή σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού, η Επιτροπή και τα λοιπά θεσμικά όργανα εξετάζουν τη δυνατότητα ανακατανομής των σχετικών πιστώσεων, λαμβανομένης υπόψη τυχόν αναμενόμενης υστέρησης ως προς την απορρόφηση των πιστώσεων.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οποιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, πλην εξαιρετικών περιστάσεων. Μπορεί να επισυνάπτει γνώμη σχετικά με τις αιτήσεις προσχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών που προέρχονται από τα άλλα όργανα.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών της ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Απρίλιο και/ή τον Αύγουστο, εκτός αν συντρέχουν τεκμηριωμένα έκτακτες περιστάσεις, ή σε περίπτωση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, για το οποίο μπορεί να υποβληθεί σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού οποτεδήποτε μέσα στο έτος. Μπορεί να επισυνάπτει γνώμη σχετικά με τις αιτήσεις προσχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών που προέρχονται από τα άλλα όργανα.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν σχετικά λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα φύση των εν λόγω θεμάτων.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν σχετικά λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα φύση των εν λόγω θεμάτων.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών·

(α) γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών με διάκριση μεταξύ επιχειρησιακών ενεργειών και επενδύσεων·

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι διοικητικές δαπάνες ταξινομούνται ως εξής:

 

(α) δαπάνες σχετικές με το προσωπικό που είναι εγκεκριμένο στον πίνακα προσωπικού: αναφέρονται ένα ποσό πιστώσεων και ένας αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού, που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες δαπάνες·

 

(β) δαπάνες για εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του άρθρου 23 παράγραφος 1 και χρηματοδοτούνται από τον τομέα «διοίκηση» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

 

(γ) δαπάνες σχετικές με τα κτίρια και άλλες συναφείς δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού και της συντήρησης, των μισθώσεων, των τηλεπικοινωνιών, του νερού, του φωταερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος·

 

(δ) εξωτερικό προσωπικό και τεχνική βοήθεια που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση των προγραμμάτων·

 

Οι διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής των οποίων ο τύπος είναι κοινός για ορισμένους τίτλους παρουσιάζονται επίσης σε χωριστή συνοπτική κατάσταση με ταξινόμηση ανά τύπο.

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση διάταξης που περιλαμβάνεται ήδη στους κανόνες εφαρμογής. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Τα άρθρα και οι θέσεις αντιστοιχούν, στο μέτρο του δυνατού και όποτε κρίνεται σκόπιμο, σε επιμέρους πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένης επιμέρους δραστηριότητας. Στους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 199 πρέπει να καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές για την ταξινόμηση των άρθρων και των θέσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση της διαφάνειας και της σαφήνειας του προϋπολογισμού·

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αναθεωρήθηκε εν συνεχεία των συζητήσεων με την Επιτροπή.

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η χρησιμοποίηση αυτού του αποθεματικού πρέπει να πραγματοποιείται πριν από το τέλος του οικονομικού έτους μέσω μεταφοράς πιστώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 21 και 23.

Η χρησιμοποίηση αυτού του αποθεματικού πρέπει να πραγματοποιείται, το ταχύτερο δυνατόν και πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, κατ’ αρχήν μέσω του αποθεματικού πληρωμών και υποχρεώσεων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 15 (3α), ή μέσω μεταφοράς πιστώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 21 και 23.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός εμφανίζει:

1. Ο προϋπολογισμός εμφανίζει:

(α) στη γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών:

(α) στη γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών:

(i) τις προβλέψεις εσόδων της Ένωσης για το σχετικό οικονομικό έτος·

(i) τις προβλέψεις εσόδων της Ένωσης για το σχετικό οικονομικό έτος·

(ii) τις προβλέψεις εσόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους και τα έσοδα του οικονομικού έτους n - 2·

(ii) τις προβλέψεις εσόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους και τα έσοδα του οικονομικού έτους n - 2·

(iii) τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το σχετικό οικονομικό έτος·

(iii) τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το σχετικό οικονομικό έτος·

(iv)      τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το προηγούμενο οικονομικό έτος·

(iv) τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το προηγούμενο οικονομικό έτος·

(v) τις αναληφθείσες δαπάνες και τις πληρωθείσες δαπάνες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους n - 2·

(v) τις αναληφθείσες δαπάνες και τις πληρωθείσες δαπάνες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους n - 2·

(vi) τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις για κάθε υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 41 παράγραφος 1.

(vi) τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις για κάθε υποδιαίρεση, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 41 παράγραφος 1.

(β) σε κάθε τμήμα του προϋπολογισμού, τα έσοδα και οι δαπάνες εμφαίνονται με την ίδια διάρθρωση όπως και στο σημείο α)·

(β) σε κάθε τμήμα του προϋπολογισμού, τα έσοδα και οι δαπάνες εμφαίνονται με την ίδια διάρθρωση όπως και στο σημείο α)·

(γ) όσον αφορά το προσωπικό:

(γ) όσον αφορά το προσωπικό:

(i) πίνακα προσωπικού που ορίζει, για κάθε τμήμα του προϋπολογισμού, τον αριθμό των θέσεων, ανά βαθμό, σε κάθε κατηγορία και κάθε υπηρεσία, και τον αριθμό των μόνιμων και έκτακτων θέσεων που έχουν εγκριθεί μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού·

(i) πίνακα προσωπικού που παρέχει αναλυτική παρουσίαση του συνόλου των ανθρώπινων πόρων και ορίζει, για κάθε τμήμα του προϋπολογισμού, τον αριθμό των θέσεων, ανά βαθμό, σε κάθε κατηγορία και κάθε κλάδο, και τον αριθμό των μόνιμων και έκτακτων θέσεων, που έχουν εγκριθεί μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού, συνοδευόμενο από έγγραφο που παρουσιάζει την αντιστοίχιση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης των θέσεων του προσωπικού επί συμβάσει όσο και των τοπικών υπαλλήλων·

(ii) πίνακα του προσωπικού που αμείβεται από τις πιστώσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τις άμεσες δράσεις και πίνακα του προσωπικού που αμείβεται από τις ίδιες πιστώσεις για τις έμμεσες δράσεις· οι πίνακες κατανέμονται ανά κατηγορία και βαθμό, με διάκριση μεταξύ μόνιμων και έκτακτων θέσεων που έχουν εγκριθεί μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού·

(ii) πίνακα του προσωπικού που αμείβεται από τις πιστώσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τις άμεσες δράσεις και πίνακα του προσωπικού που αμείβεται από τις ίδιες πιστώσεις για τις έμμεσες δράσεις· οι πίνακες κατανέμονται ανά κατηγορία και βαθμό, με διάκριση μεταξύ μόνιμων και έκτακτων θέσεων που έχουν εγκριθεί μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού·

(iii) όσον αφορά το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η κατανομή μπορεί να αναφέρεται ανά ομάδες βαθμών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται σε κάθε προϋπολογισμό. Ο πίνακας προσωπικού πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το προσωπικό με υψηλά τεχνικά ή επιστημονικά προσόντα στο οποίο παρέχονται ειδικά πλεονεκτήματα δυνάμει των οικείων διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

(iii) όσον αφορά το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η κατανομή μπορεί να αναφέρεται ανά ομάδες βαθμών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται σε κάθε προϋπολογισμό. Ο πίνακας προσωπικού πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το προσωπικό με υψηλά τεχνικά ή επιστημονικά προσόντα στο οποίο παρέχονται ειδικά πλεονεκτήματα δυνάμει των οικείων διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

(iv) πίνακα προσωπικού που καθορίζει, για κάθε οργανισμό αναφερόμενο στο άρθρο 200, ο οποίος λαμβάνει επιδότηση από τον προϋπολογισμό, τον αριθμό των θέσεων, ανά βαθμό και ανά κατηγορία. Στους πίνακες προσωπικού αναγράφεται, δίπλα στον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων για το σχετικό οικονομικό έτος, ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

(iv) πίνακα προσωπικού που καθορίζει, για κάθε οργανισμό αναφερόμενο στο άρθρο 196β ο οποίος λαμβάνει επιδότηση από τον προϋπολογισμό, τον αριθμό των θέσεων, ανά βαθμό και ανά κατηγορία. Στους πίνακες προσωπικού αναγράφεται, δίπλα στον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων για το σχετικό οικονομικό έτος, ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

(γα) όσον αφορά τη χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών, σε έγγραφο συνημμένο στο τμήμα της Επιτροπής:

 

(i) κατάσταση όλων των συνεισφορών, με κατανομή ανά πρόγραμμα της Ένωσης/κονδύλιο και ανά διεθνή οργανισμό,

 

(ii) παρουσίαση των λόγων για τους οποίους ήταν αποτελεσματικότερο να χρηματοδοτήσει η Ένωση τους συγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς από το να δράσει άμεσα.

(δ) όσον αφορά τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις:

(δ) όσον αφορά τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις:

(i) στη γενική κατάσταση εσόδων, τις αντίστοιχες με τις εν λόγω πράξεις γραμμές του προϋπολογισμού, που προορίζονται να δεχθούν τις ενδεχόμενες επιστροφές των κατ' αρχάς αθετούντων δικαιούχων, για τις οποίες απαιτήθηκε η εφαρμογή της «εγγύησης καλής εκτέλεσης»· στις γραμμές αυτές αναγράφεται η ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.) και παρατίθενται οι κατάλληλες παρατηρήσεις·

(i) στη γενική κατάσταση εσόδων, τις αντίστοιχες με τις εν λόγω πράξεις γραμμές του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα για την εκτέλεση χρηματοδοτικών μέσων (άρθρα 130, 131), που προορίζονται να δεχθούν τις ενδεχόμενες επιστροφές των κατ’ αρχάς αθετούντων δικαιούχων, για τις οποίες απαιτήθηκε η εφαρμογή της «εγγύησης καλής εκτέλεσης», καθώς και έσοδα από την εκτέλεση χρηματοδοτικών μέσων· στις γραμμές αυτές αναγράφεται η ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.) και παρατίθενται οι κατάλληλες παρατηρήσεις·

(ii) στο τμήμα της Επιτροπής:

(ii) στο τμήμα της Επιτροπής:

- τις γραμμές του προϋπολογισμού που αντιστοιχούν στην «εγγύηση καλής εκτέλεσης» της Ένωσης, σε σχέση με τις εν λόγω πράξεις·. στις γραμμές αυτές αναγράφεται η ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.) εφόσον δεν έχει προκύψει καμία πραγματική επιβάρυνση η οποία πρέπει να καλυφθεί από οριστικούς πόρους,

- τις γραμμές του προϋπολογισμού που αντιστοιχούν στην «εγγύηση καλής εκτέλεσης» και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, σε σχέση με τις εν λόγω πράξεις·. στις γραμμές αυτές αναγράφεται η ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.) εφόσον δεν έχει προκύψει καμία πραγματική επιβάρυνση η οποία πρέπει να καλυφθεί από οριστικούς πόρους,

- τις παρατηρήσεις που αναφέρουν τη βασική πράξη και τον όγκο των προβλεπόμενων πράξεων, τη διάρκεια, καθώς και την οικονομική εγγύηση την οποία εξασφαλίζει η Ένωση για την εκτέλεση των πράξεων αυτών,

- τις παρατηρήσεις που αναφέρουν τη βασική πράξη και τον όγκο των προβλεπόμενων πράξεων, τη διάρκεια, καθώς και την οικονομική εγγύηση την οποία εξασφαλίζει, ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιεί η Ένωση για την εκτέλεση των πράξεων αυτών,

 

- πλήρη υπολογισμό του συνολικού ποσοστού των κονδυλίων που προορίζονται για χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

(iii) σε έγγραφο συνημμένο στο τμήμα της Επιτροπής, ενδεικτικά:

(iii) σε έγγραφο συνημμένο στο τμήμα της Επιτροπής, ενδεικτικά:

 

- όλες οι συμμετοχές μετοχικού κεφαλαίου μέσω χρηματοδοτικών μέσων ή ΣΔΙΤ συνοδεύονται από ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τις επιδόσεις τους·

- τις πράξεις σε κεφάλαιο και τη διαχείριση του τρέχοντος χρέους·

- τις πράξεις σε κεφάλαιο και τη διαχείριση του τρέχοντος χρέους·

- τις πράξεις σε κεφάλαιο και τη διαχείριση του χρέους για το σχετικό οικονομικό έτος.

- τις πράξεις σε κεφάλαιο και τη διαχείριση του χρέους για το σχετικό οικονομικό έτος.

(ε) το συνολικό ποσό δαπανών της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) εγγράφεται σε ένα κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το οποίο ονομάζεται ΚΕΠΠΑ και περιλαμβάνει ειδικά άρθρα του προϋπολογισμού. Τα εν λόγω άρθρα καλύπτουν τις δαπάνες ΚΕΠΠΑ και περιλαμβάνουν τις ειδικές θέσεις του προϋπολογισμού οι οποίες προσδιορίζουν τουλάχιστον τις επί μέρους μείζονες αποστολές.

(ε) το συνολικό ποσό δαπανών της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) εγγράφεται σε ένα κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το οποίο ονομάζεται ΚΕΠΠΑ και περιλαμβάνει ειδικά άρθρα του προϋπολογισμού. Τα εν λόγω άρθρα καλύπτουν τις δαπάνες ΚΕΠΠΑ και περιλαμβάνουν ειδική θέση του προϋπολογισμού ανά αποστολή.

 

(εα) Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες στο πλαίσιο των αντιστοίχων ευρωπαϊκών ταμείων ανάπτυξης εγγράφονται σε ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού εντός του τμήματος της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης που προορίζεται για χρηματοδοτικά μέσα ποικίλλει ανάλογα με την προέλευση των στοιχείων. Το ποσοστό θα πρέπει να ορίζεται με διαφάνεια και να περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. Τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τις άλλες δανειοληπτικές ή δανειοδοτικές πράξεις.

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 49

Άρθρο 49

Εφόσον η εφαρμογή μιας πράξης της Ένωσης συνεπάγεται υπέρβαση των πιστώσεων που διατίθενται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ή των κονδυλίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η οικονομική υλοποίηση της εν λόγω πράξης είναι δυνατή μόνο μετά από διόρθωση του προϋπολογισμού και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μετά από κατάλληλη αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου.

Εφόσον η εφαρμογή μιας πράξης της Ένωσης συνεπάγεται υπέρβαση των πιστώσεων που διατίθενται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ή των κονδυλίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η οικονομική υλοποίηση της εν λόγω πράξης είναι δυνατή μόνο μετά από διόρθωση του προϋπολογισμού και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μετά από κατάλληλη αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2, θεωρείται ότι υπάρχει πράξη της Ένωσης όταν δανειοδοτικές ή δανειοληπτικές πράξεις επηρεάζουν το περιθώριο του τρέχοντος ή μελλοντικού έτους στο οποίο εφαρμόζεται το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 317 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η βασική πράξη αποτελεί νομική πράξη που παρέχει τη νομική βάση για την ενέργεια ή και για την εκτέλεση των αντίστοιχων δαπανών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό.

Η βασική πράξη αποτελεί νομική πράξη που παρέχει τη νομική βάση για την ενέργεια ή και για την εκτέλεση των αντίστοιχων δαπανών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Εφαρμόζεται το άρθρο 2.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των δημοσιονομικών διατάξεων. Οι παρεκκλίσεις θα πρέπει να είναι περιορισμένες.

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατ’ εφαρμογή του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια βασική πράξη μπορεί να λάβει μία από τις μορφές που ορίζονται στα άρθρα 26 παράγραφος 2, 28 παράγραφος 1, 29, 31 παράγραφος 2, 33 και 37 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Κατ’ εφαρμογή του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΣΕΕ), μια βασική πράξη μπορεί να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:

 

- απόφαση του Συμβουλίου που απαιτείται για τον καθορισμό και την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΕΕ)·

 

- απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με επιχειρησιακή δράση που επιβάλλεται λόγω της διεθνούς κατάστασης (άρθρο 28 παράγραφος 1 της ΣΕΕ)·

 

- απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της στάσης της Ένωσης επί συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως (άρθρο 29 της ΣΕΕ)·

 

- αποφάσεις του Συμβουλίου που καθορίζουν δράση ή θέση της Ένωσης ή για την εφαρμογή τέτοιας δράσης ή θέσης (άρθρο 31 παράγραφος 2, πρώτο και τρίτο εδάφιο, της ΣΕΕ) ή για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου (άρθρο 31 παράγραφος 2, τέταρτο εδάφιο, άρθρο 33 της ΣΕΕ)·

 

- σύναψη συμφωνιών με ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 37 της ΣΕΕ).

Αιτιολόγηση

Προστίθενται οι πλήρεις τίτλοι των απαριθμούμενων πράξεων, για να γίνει πιο ευανάγνωστο το κείμενο.

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – εδάφια 2α και 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που αφορούν τα δοκιμαστικά σχέδια τα οποία αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ ανά οικονομικό έτος.

 

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που αφορούν τις νέες προπαρασκευαστικές ενέργειες ο οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ανά οικονομικό έτος, και το συνολικό ποσό των πιστώσεων που δεσμεύονται πράγματι για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενσωματώνει το άρθρο 32 των τρεχόντων κανόνων εφαρμογής στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) οι πιστώσεις για προπαρασκευαστικά μέτρα στον τομέα του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα αυτά περιορίζονται χρονικά και προορίζονται για την εγκαθίδρυση των συνθηκών δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ και για την έκδοση των αναγκαίων νομικών πράξεων.

(γ) οι πιστώσεις για προπαρασκευαστικά μέτρα στον τομέα του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (σχετικά με γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας). Τα μέτρα αυτά περιορίζονται χρονικά και προορίζονται για την εγκαθίδρυση των συνθηκών δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ και για την έκδοση των αναγκαίων νομικών πράξεων.

Για τους σκοπούς της διαχείρισης κρίσεων από την Ένωση, προπαρασκευαστικά μέτρα σχεδιάζονται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων, για την εξασφάλιση ταχείας αρχικής χρησιμοποίησης των πόρων και για την εγκαθίδρυση των επιτόπιων συνθηκών για την έναρξη της εκάστοτε επιχείρησης.

Για τους σκοπούς της διαχείρισης κρίσεων από την Ένωση, προπαρασκευαστικά μέτρα σχεδιάζονται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων, για την εξασφάλιση ταχείας αρχικής χρησιμοποίησης των πόρων και για την εγκαθίδρυση των επιτόπιων συνθηκών για την έναρξη της εκάστοτε επιχείρησης.

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα αποφασίζονται από το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα αποφασίζονται από το Συμβούλιο, σε πλήρη συνεργασία με την Επιτροπή, το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει εκ των προτέρων, σε εύθετο χρόνο, και ενημερώνεται λεπτομερώς σχετικά με τα προπαρασκευαστικά μέτρα, ιδίως εκείνα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας.

Για τη διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής των προπαρασκευαστικών μέτρων, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας ενημερώνει την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με την πρόθεση του Συμβουλίου να δρομολογήσει προπαρασκευαστικό μέτρο και ιδίως για τους πόρους που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν προς τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ταχεία εκταμίευση των αναγκαίων πόρων,

Για τη διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής των προπαρασκευαστικών μέτρων, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με την πρόθεση του Συμβουλίου να δρομολογήσει προπαρασκευαστικό μέτρο και ιδίως για τους πόρους που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν προς τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ταχεία εκταμίευση των αναγκαίων πόρων,

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες και σε κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, στη διαχείριση και στον λογιστικό ή άλλο έλεγχο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να φέρει τα συμφέροντά τους σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Ένωσης. Εάν προκύψει τέτοια περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να απόσχει από τη σχετική ενέργεια και να αναφέρει το γεγονός στην αρμόδια αρχή.

1. Απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες και σε κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στην εκτέλεση και στη διαχείριση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων, και στον λογιστικό ή άλλο έλεγχο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να φέρει τα συμφέροντά τους σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Ένωσης. Εάν προκύψει τέτοια περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να απόσχει από τη σχετική ενέργεια και να αναφέρει το γεγονός στον ιεραρχικά ανώτερό του, ο οποίος επιβεβαιώνει εγγράφως αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αν διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων, το εμπλεκόμενο πρόσωπο παύει να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα σε σχέση με το εκκρεμές θέμα. Ο ιεραρχικά ανώτερος επιλαμβάνεται προσωπικά οποιασδήποτε περαιτέρω απαιτούμενης ενέργειας.

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει οσάκις η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων δημοσιονομικού παράγοντα ή άλλου προσώπου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπονομεύεται από οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους ή από πολιτικούς ή εθνικούς δεσμούς, από οικονομικό συμφέρον ή από οποιαδήποτε σύμπτωση συμφερόντων με τον δικαιούχο.

2. Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει οσάκις η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων δημοσιονομικού παράγοντα ή άλλου προσώπου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπονομεύεται, στην πραγματικότητα ή στην κοινή αντίληψη, από οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους ή από πολιτικούς ή εθνικούς δεσμούς, από οικονομικό συμφέρον ή από οποιαδήποτε σύμπτωση συμφερόντων με τον δικαιούχο.

 

Στις πράξεις που ενδέχεται να επηρεάζονται αρνητικά από σύγκρουση συμφερόντων συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

 

(α) η χορήγηση αδικαιολόγητων άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων στον ίδιο ή σε τρίτα μέρη με τα οποία έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιαίτερη σχέση·

 

(β) η άρνηση χορήγησης σε δυνητικό δικαιούχο, αποδέκτη, υποψήφιο ή προσφέροντα, των δικαιωμάτων ή πλεονεκτημάτων τα οποία δικαιούται, ή η χορήγησή τους καθ’ υπέρβαση·

 

(γ) η επιτέλεση αδικαιολόγητων ή καταχρηστικών πράξεων ή η μη επιτέλεση υποχρεωτικών πράξεων.

 

θεωρείται ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν ένας δυνητικός δικαιούχος, αιτών, υποψήφιος ή προσφέρων ανήκει στο προσωπικό που υπάγεται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, ή είναι υπάλληλος επί συμβάσει, τοπικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) από τα τμήματά της, από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφο 2 ή μέσω εκτελεστικών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 59,

(α) από τα τμήματά της, από προσωπικό στις αντιπροσωπείες της Ένωσης που εργάζεται υπό τον αντίστοιχο επικεφαλής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 ή μέσω εκτελεστικών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 59,

Τροπολογία  105

Πρόταση κανονισμού

Article 55 – paragraph 1 – point b

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) έμμεσα, με επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη ή αναθέτοντας καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε:

(β) έμμεσα, με επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη ή, με βάση ειδική διάταξη στη βασική πράξη η οποία καθορίζει επίσης, εκτός από τις περιπτώσεις (i) και (iv), τον τύπο των εταίρων στην εκτέλεση και τους τύπους των πράξεων, αναθέτοντας ορισμένα συγκεκριμένα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε:

(i) τρίτες χώρες ή σε οντότητες που έχουν αυτές ορίσει,

(i) τρίτες χώρες ή σε οντότητες που έχουν αυτές ορίσει,

(ii) διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους,

(ii) διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους,

(iii) χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση των χρηματοδοτικών μέσων δυνάμει του Τίτλου VIII,

 

(iv) την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή κάθε άλλη θυγατρική της Τράπεζας,

(iv) την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,

(v) φορείς που αναφέρονται στα άρθρα 200 και 201,

(v) φορείς που αναφέρονται στα άρθρα 196β και 196γ·

(vi) οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή οντότητες ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένες με δημόσια υπηρεσία στο βαθμό που αυτές οι τελευταίες προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

(vi) οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή οντότητες ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένες με δημόσια υπηρεσία στο βαθμό που αυτές οι τελευταίες προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

(vii) οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

 

(viii) σε πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 51 του παρόντος κανονισμού.

(viii) σε πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 51 του παρόντος κανονισμού.

 

Η Επιτροπή διατηρεί την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (άρθρο 317 της ΣΛΕΕ) και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις πράξεις των οντοτήτων που αναφέρονται στα σημεία (i) έως (viii). Το δημοσιονομικό δελτίο (άρθρο 27) περιλαμβάνει πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής της συγκεκριμένης οντότητας στο πλαίσιο των σημείων (i) έως (viii).

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Στην απόφαση χρηματοδότησης η οποία επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση δραστηριότητας (Άρθρο 63(9)) προσδιορίζονται ο επιδιωκόμενος σκοπός, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η μέθοδος εφαρμογής και το συνολικό ποσό του χρηματοδοτικού σχεδίου. Περιλαμβάνεται επίσης περιγραφή των ενεργειών που θα χρηματοδοτηθούν και αναφέρεται το ποσό που διατίθεται για κάθε ενέργεια, με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

 

Σε περίπτωση έμμεσης διαχείρισης προσδιορίζονται επιπλέον ο επιλεγμένος εταίρος υλοποίησης, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Τροπολογία  107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Οι οντότητες και τα πρόσωπα που απαριθμούνται στα σημεία (i) έως (viii) της παραγράφου 1(β) πρέπει να συνεργάζονται πλήρως στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF πρέπει να έχουν σε όλες περιπτώσεις το δικαίωμα να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται βάσει της ΣΛΕΕ όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο της διαχείρισης των κονδυλίων.

 

Η Επιτροπή εξαρτά την ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων από την ύπαρξη διαφανών, αντικειμενικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών διαδικασιών δικαστικού ελέγχου όσον αφορά την πραγματική εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, ή την υλοποίηση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή τέτοιων διαδικασιών.

 

Ο διατάκτης διατηρεί κατάλογο των οντοτήτων και των προσώπων που έχουν αναλάβει συγκεκριμένα εκτελεστικά καθήκοντα, και τον επισυνάπτει στους ετήσιους λογαριασμούς. Όλες οι συμφωνίες που συνάπτονται με τις οντότητες και πρόσωπα αυτά πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όποτε αυτή το ζητήσει.

 

Οι οντότητες και τα πρόσωπα που απαριθμούνται στα σημεία (i) έως (viii) της παραγράφου 1(β), στα οποία μεταβιβάζονται εκτελεστικά καθήκοντα, μεριμνούν, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2, ώστε να κοινοποιούνται εκ των υστέρων, με κατάλληλο τρόπο και σε ετήσια βάση, οι δικαιούχοι πόρων προερχόμενων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τα μέτρα που λαμβάνονται κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται στην προστασία των κονδυλίων της ΕΕ και να συμμορφώνονται προς ορισμένα ελάχιστα πρότυπα. Η δημιουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό 27 διαφορετικά νομικά καθεστώτα εμπεριέχει τον κίνδυνο λάθους στην εφαρμογή της νομοθεσίας και υπονομεύει τη διαδικασία απαλλαγής, χωρίς να υπάρχει λόγος.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ευθύνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της μη εφαρμογής διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή της δράσης της Ένωσης κατά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη εκπληρούν τις υποχρεώσεις ελέγχου και λογιστικού ελέγχου και αναλαμβάνουν τις απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Συμπληρωματικές διατάξεις μπορούν να καθοριστούν σε ειδικούς τομεακούς κανόνες.

1. Όταν η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, τα εκτελεστικά καθήκοντα ανατίθενται στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της μη εφαρμογής διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή της δράσης της Ένωσης κατά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εκπληρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο, και αναλαμβάνουν τις απορρέουσες ευθύνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Συμπληρωματικές διατάξεις καθορίζονται σε ειδικούς τομεακούς κανόνες.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ειδικές υποχρεώσεις των κρατών μελών

2. Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν τις περιπτώσεις παρατυπιών και απάτης κατά την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς τον σκοπό αυτόν, διενεργούν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, καθώς και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιους ελέγχους για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εκτέλεση και την ορθή εφαρμογή των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και, εάν είναι απαραίτητο, κινούν νομικές διαδικασίες.

2. Κατά την εκτέλεση καθηκόντων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά ή άλλα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και συγκεκριμένα:

 

(α) βεβαιώνονται ότι οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό εκτελούνται πράγματι και κατά τον ορθό τρόπο, και για τον σκοπό αυτό διαπιστεύουν οργανισμούς για τη διαχείριση και τον έλεγχο των πόρων της Ένωσης·

 

(β) προλαμβάνουν, διαπιστώνουν και αντιμετωπίζουν τις παρατυπίες και τις απάτες.

 

Για τον σκοπό αυτό, διενεργούν με βάση την αρχή της αναλογικότητας, και σύμφωνα με τις παραγράφους 2(α), 3 έως 5 καθώς και τους σχετικούς τομεακούς κανόνες, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιους ελέγχους επί αντιπροσωπευτικών δειγμάτων πράξεων. Ακόμη, τα κράτη μέλη ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και, εάν είναι απαραίτητο, κινούν νομικές διαδικασίες. Η Επιτροπή μπορεί να αξιολογεί τα συστήματα που καθιερώνονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου που διεξάγει με δική της πρωτοβουλία, ή κατ’ εφαρμογή ειδικών κανόνων κατά τομέα.

 

Τα κράτη μέλη που αποκαλύπτουν αμέσως στην Επιτροπή και διορθώνουν, με την είσπραξη των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, σφάλματα και/ή παρατυπίες που διαπιστώνουν, εξαιρούνται από τις δημοσιονομικές διορθώσεις σε σχέση με αυτά τα σφάλματα και/ή παρατυπίες έως τον χρόνο της αποκάλυψης.

Τα κράτη μέλη επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις στους αποδέκτες όπως προβλέπεται στους ειδικούς τομεακούς κανόνες και στην εθνική νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις στους αποδέκτες όπου αυτό προβλέπεται στους ειδικούς τομεακούς κανόνες και σε ειδικές διατάξεις στην εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ρόλος και αρμοδιότητες της αρχής διαπίστευσης

3. Σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες, τα κράτη μέλη διαπιστεύουν έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς που είναι οι μόνοι αρμόδιοι για την ορθή διαχείριση και τον έλεγχο των πόρων, για τα οποία έχει χορηγηθεί διαπίστευση. Τούτο δεν θίγει τη δυνατότητα αυτών των οργανισμών να εκτελούν καθήκοντα που δεν συνδέονται με τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης ή να αναθέτουν ορισμένα από τα καθήκοντά τους σε άλλους οργανισμούς.

3. Σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που καθορίζονται στους ειδικούς τομεακούς κανόνες, οι αρχές των κρατών μελών διαπιστεύουν οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την ορθή διαχείριση και τον εσωτερικό έλεγχο των πόρων της Ένωσης για τους οποίους έχει χορηγηθεί διαπίστευση· Τούτο δεν θίγει τη δυνατότητα αυτών των οργανισμών να εκτελούν καθήκοντα που δεν συνδέονται με τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης ή να αναθέτουν ορισμένα από τα καθήκοντά τους σε άλλους οργανισμούς. Η αρχή διαπίστευσης είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των διαπιστευμένων οντοτήτων προς τα κριτήρια συμμόρφωσης, με βάση τα υπάρχοντα αποτελέσματα ελέγχων. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διορθώσει τυχόν ελλείψεις στην εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στις οντότητες τις οποίες έχει διαπιστεύσει, συμπεριλαμβανομένων της αναστολής και της ανάκλησης της διαπίστευσης. Ο ρόλος της Επιτροπής στη διαδικασία διαπίστευσης για την οποία ισχύει η παράγραφος 2 πρέπει να εξειδικεύεται περαιτέρω με ειδικούς κανόνες κατά τομέα, με συνεκτίμηση του κινδύνου στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής.

Η διαπίστευση χορηγείται από αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες εξασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός είναι ικανός να διαχειρίζεται ορθά τους πόρους. Οι ειδικοί τομεακοί κανόνες μπορούν επίσης να καθορίζουν τον ρόλο της Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης.

 

Η αρχή διαπίστευσης είναι αρμόδια για την εποπτεία του οργανισμού και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προκειμένου να διορθώσει τυχόν ελλείψεις στη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων της αναστολής και της ανάκλησης της διαπίστευσης.

 

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ρόλος και αρμοδιότητες του διαπιστευμένου οργανισμού

4. Οι δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου διαπιστευμένοι οργανισμοί:

4. Μέσω οργανισμών διαπιστευμένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και στο κατάλληλο επίπεδο, τα κράτη μέλη:

(α) καθορίζουν αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων και διασφαλίζουν τη λειτουργία του,

(α) καθορίζουν αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων και διασφαλίζουν τη λειτουργία του,

(β) χρησιμοποιούν ετήσιο λογιστικό σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία,

(β) χρησιμοποιούν ετήσιο λογιστικό σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα ετήσια στοιχεία,

(γ) υπόκεινται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου από υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά ανεξάρτητη από τον διαπιστευμένο οργανισμό,

(γ) παρέχουν τα απαιτούμενα δεδομένα και στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 5,

(δ) εξασφαλίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2, την εκ των υστέρων ετήσια γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων της Ένωσης,

(δ) εξασφαλίζουν την εκ των υστέρων δημοσίευση των στοιχείων όσων ήταν αποδέκτες πόρων της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στους εθνικούς κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 95/96/ΕΚ.

(στ) εξασφαλίζουν προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των αρχών που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

 

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Περιεχόμενο, χρονισμός και έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλουν οι διαπιστευμένοι οργανισμοί

5. Οι δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου διαπιστευμένοι οργανισμοί παρέχουν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους, τα ακόλουθα:

5. Οι δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου διαπιστευμένοι οργανισμοί παρέχουν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, τα ακόλουθα:

(α) τους λογαριασμούς τους που καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,

(α) τους ετήσιους λογαριασμούς των διαπιστευμένων οργανισμών, για δαπάνες πραγματοποιηθείσες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή προς επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών και των ποσών για τα οποία έχουν κινηθεί ή έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες ανάκτησης. Οι ανωτέρω πληροφορίες συνοδεύονται από δήλωση διαχειριστικών ευθυνών όπου επιβεβαιώνεται ότι, κατά τη γνώμη του υπευθύνου για τη διαχείριση των πόρων :

 

- οι πληροφορίες είναι κατάλληλα παρουσιασμένες, πλήρεις και ακριβείς,

 

- οι δαπάνες χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως ορίζεται στους ειδικούς τομεακούς κανόνες,

 

- οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. Σε παράρτημα της δήλωσης παρουσιάζονται τα ποσοστά σφάλματος ανά κονδύλιο και μια ανάλυση των λαθών, καθώς και οι επιφυλάξεις, όπου έχει εφαρμογή·

(β) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, καθώς και ανάλυση συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων αδυναμιών και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν,

(β) σύνοψη των εκθέσεων ελέγχου και σύνοψη των τελικών λογιστικών ελέγχων που έχουν και επαληθεύσεων που έχουν διενεργηθεί, καθώς και ανάλυση επαναλαμβανόμενων ή συστημικών αδυναμιών, όπως επίσης τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, και τα αποτελέσματά τους.

(γ) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

Οι ετήσιοι λογαριασμοί που αναφέρονται στο στοιχείο α) και η σύνοψη που αναφέρεται στο στοιχείο β) συνοδεύονται από γνωμοδότηση ανεξάρτητου φορέα ελέγχου, σύμφωνη προς τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου, σχετικά με την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογιστικών στοιχείων και την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες έχει υποβληθεί στην Επιτροπή αίτηση επιστροφής, καθώς επίσης για την ορθή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζονται. Στη γνωμοδότηση αναφέρεται αν από την εξέταση προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης διαχειριστικής ευθύνης. Σε παράρτημα της γνωμοδότησης παρουσιάζονται τα ποσοστά σφάλματος ανά κονδύλιο και μια ανάλυση των λαθών, καθώς και οι ενδεχόμενες επιφυλάξεις.

(δ) τη γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού σχετικά με όλα τα στοιχεία της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου.

 

Εάν ένα κράτος μέλος έχει διαπιστεύσει περισσότερους από έναν οργανισμούς ανά τομέα πολιτικής, παρέχει στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους, συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τον οικείο τομέα πολιτικής που συνίσταται σε επισκόπηση σε εθνικό επίπεδο όλων των διαχειριστικών δηλώσεων αξιοπιστίας και της γνώμης όλων των ανεξάρτητων ελεγκτικών οργανισμών σχετικά με αυτές.

Εάν ένα κράτος μέλος έχει διαπιστεύσει για τη διαχείριση κονδυλίων περισσότερους από έναν οργανισμούς ανά τομέα πολιτικής, παρέχει στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τον οικείο τομέα πολιτικής που συνίσταται σε επισκόπηση σε εθνικό επίπεδο όλων των διαχειριστικών δηλώσεων αξιοπιστίας και της γνώμης όλων των αντίστοιχων ανεξάρτητων ελεγκτικών οργανισμών.

 

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε κατάλληλο επίπεδο τις πληροφορίες αυτές, το αργότερο έξι μήνες αφότου διαβιβάσουν στην Επιτροπή τα ανωτέρω έγγραφα.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ειδικά καθήκοντα της Επιτροπής

6. Η Επιτροπή:

6. Για να εξασφαλίσει τη χρήση των κονδυλίων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, η Επιτροπή:

 

(-α) παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως με τη διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων·

(α) εφαρμόζει διαδικασίες για την έγκαιρη οικονομική εκκαθάριση των λογαριασμών των διαπιστευμένων οργανισμών που διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και ειλικρινείς και επιτρέπουν την έγκαιρη εκκαθάριση περιπτώσεων παρατυπίας,

(α) εφαρμόζει διαδικασίες για την έγκαιρη οικονομική εκκαθάριση των λογαριασμών των διαπιστευμένων οργανισμών, για να διαπιστώσει αν οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και ειλικρινείς

(β) εξαιρεί από τις δαπάνες χρηματοδότησης της Ένωσης τις εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης.

(β) εξαιρεί από τη χρηματοδότηση της Ένωσης τις δαπάνες η εκταμίευση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης·

 

(βα) διακόπτει τις προθεσμίες πληρωμών ή αναστέλλει τις πληρωμές σε περίπτωση σημαντικών ελλείψεων όσον αφορά την εποπτεία που ασκεί το κράτος μέλος ή τη λειτουργία οργανισμού διαπιστευμένου σύμφωνα με την παράγραφο 3, αν δεν αναληφθούν αμέσως οι απαιτούμενες ενέργειες.

Οι ειδικοί τομεακοί κανόνες διέπουν τους όρους υπό τους οποίους οι πληρωμές στα κράτη μέλη δύνανται να ανασταλούν από την Επιτροπή ή να διακοπούν από τον κύριο διατάκτη.

Μετά την υποβολή των παρατηρήσεων του κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να άρει πλήρως ή εν μέρει τη διακοπή ή αναστολή των πληρωμών. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του αρμόδιου κύριου διατάκτη της Επιτροπής αναφέρεται σε όλες τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ειδική διάταξη για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνεργασία

 

6α. Στους ειδικούς κανόνες κατά τομέα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, ιδιαίτερα σε σχέση με το περιεχόμενο της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης, τη διαδικασία διαπίστευσης και τη λειτουργία του ελέγχου.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας

 

6β. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εθνικές δηλώσεις για τις δαπάνες στο πλαίσιο του συστήματος επιμερισμένης διαχείρισης. Οι δηλώσεις αυτές υπογράφονται στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο και βασίζονται στα στοιχεία που προβλέπονται σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 5, πρέπει δε να καλύπτουν τουλάχιστον την αποτελεσματική λειτουργία του εφαρμοζόμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. Υπόκεινται σε γνωμοδότηση ανεξάρτητου οργανισμού λογιστικού ελέγχου και υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 15 Μαρτίου του επόμενου έτους μετά το σχετικό οικονομικό έτος.

 

Για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την κατάρτιση των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας καλούνται σε διαβούλευση το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή Επαφής των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η υποβολή εθνικής δήλωσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, από κράτος μέλος, λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση των στρατηγικών της Επιτροπής για τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τον προσδιορισμό του κινδύνου σε επίπεδο κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 29· διαβιβάζονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 63 παράγραφος 9.

Τροπολογία  116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι οντότητες και πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της μη εφαρμογής διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή της Ένωσης κατά τη διαχείριση των πόρων της ΄Ενωσης. Εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμο με εκείνο που απαιτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού κατά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα εξής:

1. Οι οντότητες και πρόσωπα άλλα από τα κράτη μέλη, στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της μη εφαρμογής διακρίσεων και εξασφαλίζουν την προβολή της Ένωσης κατά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης. Εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμο με εκείνο που απαιτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού κατά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη:

(α) τη φύση των καθηκόντων που ανατίθενται και τα οικεία ποσά,

(α) τη φύση των καθηκόντων που ανατίθενται και τα οικεία ποσά,

(β) τους σχετικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους,

(β) τους σχετικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους,

(γ) το επίπεδο αξιοπιστίας που απορρέει από τα συστήματά τους, τους κανόνες και τις διαδικασίες από κοινού με τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή για την εποπτεία και τη στήριξη της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

(γ) το επίπεδο αξιοπιστίας που απορρέει από τα συστήματά τους, τους κανόνες και τις διαδικασίες από κοινού με τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή για την εποπτεία και τη στήριξη της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Τροπολογία  117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Προς τον σκοπό αυτόν, οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

2. Προς τον σκοπό αυτόν, οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιφορτίζονται με τα ακόλουθα, σύμφωνα με πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζονται κατά κανόνα στην Ένωση ή, αν δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, καθοριζόμενα στη συμφωνία για την ανάθεση των συγκεκριμένων εκτελεστικών καθηκόντων:

 

(α) καθορίζουν αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων και διασφαλίζουν τη λειτουργία του,

(α) καθορίζουν αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων και διασφαλίζουν τη λειτουργία του,

(β) χρησιμοποιούν ετήσιο λογιστικό σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία,

(β) χρησιμοποιούν ετήσιο λογιστικό σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία,

(γ) υπόκεινται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου από υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά ανεξάρτητη από την οικεία οντότητα ή πρόσωπο,

(γ) υπόκεινται σε ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου από υπηρεσία ελέγχου λειτουργικά ανεξάρτητη από την οικεία οντότητα ή πρόσωπο,

(δ) εφαρμόζουν τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της Ένωσης με επιδοτήσεις, συμβάσεις και χρηματοδοτικά μέσα,

(δ) εφαρμόζουν τους κατάλληλους κανόνες και τις διαδικασίες για την παροχή χρηματοδότησης από πόρους της Ένωσης με επιδοτήσεις, συμβάσεις και χρηματοδοτικά μέσα,

(ε) εξασφαλίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2, την εκ των υστέρων ετήσια γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων της Ένωσης,

(ε) εξασφαλίζουν την εκ των υστέρων ετήσια γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2, και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των αρχών που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ·

(στ) εξασφαλίζουν εύλογη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(στ) στ) εξασφαλίζουν εύλογη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) 45/2001.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) δύνανται να εκπληρώσουν αυτές τις απαιτήσεις προοδευτικά. Θεσπίζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες τους με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο viii) δύνανται να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε) της παρούσας παραγράφου προοδευτικά εντός των πρώτων έξι μηνών της εντολής τους. Θεσπίζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες τους με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 56 προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και το περιβάλλον ελέγχου στις περιπτώσεις στις οποίες η έμμεση διαχείριση γίνεται από οντότητες άλλες από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κύριος διατάκτης μπορεί να διακόψει εν όλω ή εν μέρει πληρωμές προς τις εν λόγω οντότητες ή πρόσωπα με σκοπό να διενεργηθούν συμπληρωματικές επαληθεύσεις όταν περιέλθει σε γνώση του πληροφορία ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ή ότι οι δαπάνες που πιστοποίησε η οικεία οντότητα ή πρόσωπο συνδέονται με σοβαρή παρατυπία που δεν έχει διορθωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η διακοπή είναι αναγκαία για να αποτραπεί σημαντική ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 89, ο κύριος διατάκτης μπορεί να διακόψει εν όλω ή εν μέρει πληρωμές προς τις εν λόγω οντότητες ή πρόσωπα με σκοπό να διενεργηθούν συμπληρωματικές επαληθεύσεις όταν περιέλθει σε γνώση του πληροφορία ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ή ότι οι δαπάνες που πιστοποίησε η οικεία οντότητα ή πρόσωπο συνδέονται με σοβαρή παρατυπία που δεν έχει διορθωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η διακοπή είναι αναγκαία για να αποτραπεί σημαντική ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 56 προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και το περιβάλλον ελέγχου στις περιπτώσεις στις οποίες η έμμεση διαχείριση γίνεται από οντότητες άλλες από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν στην Επιτροπή τα εξής:

5. Οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν στην Επιτροπή τα εξής:

(α) έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί,

(α) έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί,

(β) τους λογαριασμούς τους που καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,

(β) τους λογαριασμούς τους που καταρτίζονται για τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,

(γ) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, καθώς και ανάλυση συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων αδυναμιών και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν,

(γ) σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, καθώς και ανάλυση συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων αδυναμιών και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν,

(δ) διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

(δ) διαχειριστική δήλωση η οποία να παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι:

 

(i) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση παρέχουν πιστή εικόνα,

 

(ii) οι δαπάνες που καταγράφονται στους λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προορισμό τους και με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

 

(iii) οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων.

(ε) τη γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού σχετικά με όλα τα στοιχεία της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας που αναφέρεται στο στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου.

(ε) Τα έγγραφα αυτά συνοδεύονται από γνωμοδότηση ανεξάρτητου φορέα ελέγχου, σύμφωνη προς τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, την ορθή λειτουργία των διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζονται, και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. Ο ελεγκτικός φορέας υποβάλλει σχετική έκθεση, αν από την εξέταση προκύψουν αμφιβολίες όσον αφορά τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στη διαχειριστική δήλωση.

Τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται στην Επιτροπή μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους με εξαίρεση τη γνώμη ελεγκτικού οργανισμού που αναφέρεται στο στοιχείο ε). Η γνώμη αυτή παρέχεται το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται στην Επιτροπή μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους με εξαίρεση τη γνώμη ελεγκτικού οργανισμού που αναφέρεται στο στοιχείο ε). Η γνώμη αυτή παρέχεται το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Οι υποχρεώσεις αυτές δεν θίγουν τις διατάξεις συμφωνιών που συνάπτονται με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον την υποχρέωση των εν λόγω οντοτήτων να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετησίως δήλωση ότι, κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, η συνεισφορά της Ένωσης έχει χρησιμοποιηθεί και καταχωρηθεί λογιστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη συμφωνία η οποία συνάπτεται με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς ή τρίτη χώρα.

Οι υποχρεώσεις αυτές δεν θίγουν τις διατάξεις συμφωνιών που συνάπτονται με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον την υποχρέωση των εν λόγω οντοτήτων να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετησίως δήλωση ότι, κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, η συνεισφορά της Ένωσης έχει χρησιμοποιηθεί και καταχωρηθεί λογιστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη συμφωνία η οποία συνάπτεται με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς ή τρίτη χώρα, και έχει ελεγχθεί από το αρμόδιο ανώτατο ελεγκτικό όργανο. Τα αποτελέσματα των ελέγχων τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής. Τούτο δεν αποκλείει την άσκηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF για τη διεξαγωγή ερευνών.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 56 προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και το περιβάλλον ελέγχου στις περιπτώσεις στις οποίες η έμμεση διαχείριση γίνεται από οντότητες άλλες από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή:

6. Η Επιτροπή:

(α) εξασφαλίζει την εποπτεία και την αξιολόγηση των καθηκόντων που ανατίθενται,

(α) επιβλέπει την τήρηση των υποχρεώσεων των οντοτήτων αυτών, ιδιαίτερα με τη διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων και αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος·

(β) εφαρμόζει διαδικασίες για την έγκαιρη οικονομική εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών και προσώπων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα των ανάδοχων οργανισμών ή προσώπων που εξασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και ειλικρινείς και επιτρέπουν την έγκαιρη εκκαθάριση περιπτώσεων παρατυπίας,

(β) εφαρμόζει διαδικασίες για την έγκαιρη οικονομική εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών, και κρίνει αν οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και ειλικρινείς και επιτρέπουν την έγκαιρη εκκαθάριση περιπτώσεων παρατυπίας·

(γ) εξαιρεί από τις χρηματοδοτικές δαπάνες της Ένωσης τις εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων.

(γ) εξαιρεί από τις δαπάνες χρηματοδότησης της Ένωσης τις εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 56 προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και το περιβάλλον ελέγχου στις περιπτώσεις στις οποίες η έμμεση διαχείριση γίνεται από οντότητες άλλες από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις οντότητες και τα πρόσωπα που υπάγονται σε χωριστή διαδικασία απαλλαγής από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

7. Οι παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις οντότητες της Ένωσης που υπάγονται σε χωριστή διαδικασία απαλλαγής όταν οι οντότητες αυτές εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία  122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία για την έμμεση διαχείριση των πιστώσεων που χορηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις πολιτικές ομάδες του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει σχετικά εκτελεστικά μέτρα στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των πολιτικών ομάδων.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 56 προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και το περιβάλλον ελέγχου στις περιπτώσεις στις οποίες η έμμεση διαχείριση γίνεται από οντότητες άλλες από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να επικουρείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από υπαλλήλους επιφορτισμένους να πραγματοποιούν, υπό την ευθύνη του, ορισμένες πράξεις αναγκαίες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και για την εξαγωγή των δημοσιονομικών και διαχειριστικών πληροφοριών. Για την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συμφερόντων, οι υπάλληλοι που επικουρούν τους κύριους ή δευτερεύοντες διατάκτες υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 54.

Τροπολογία  124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β. Κάθε θεσμικό όργανο ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε φορά που ένας κύριος διατάκτης αναλαμβάνει καθήκοντα, αλλάζει καθήκοντα ή παύει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Τροπολογία  125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6γ. Κάθε όργανο θεσπίζει στους εσωτερικούς κανόνες του τα μέτρα διαχείρισης των πιστώσεων που κρίνει αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του τμήματος του προϋπολογισμού που το αφορά. Οι εσωτερικοί αυτοί κανόνες κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής.

Τροπολογία  126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκ των προτέρων έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους άλλους από εκείνους οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τους εκ των υστέρων ελέγχους. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι για τους εκ των υστέρων ελέγχους δεν υπάγονται ιεραρχικά στους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τους εκ των υστέρων ελέγχους.

Οι εκ των προτέρων έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους άλλους από εκείνους οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τους εκ των υστέρων ελέγχους. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι για τους εκ των υστέρων ελέγχους δεν υπάγονται ιεραρχικά στους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τους εκ των υστέρων ελέγχους, και αντίστροφα.

Τροπολογία  127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Οποιοσδήποτε υπάλληλος συμμετέχων στη δημοσιονομική διαχείριση και στον έλεγχο των πράξεων θεωρήσει ότι μια απόφαση, την οποία η προϊσταμένη του αρχή του επιβάλλει να εφαρμόσει ή να αποδεχθεί, είναι παράτυπη ή αντίθετη προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή τους επαγγελματικούς κανόνες τους οποίους υποχρεούται να τηρεί, οφείλει να το επισημάνει εγγράφως στον κύριο διατάκτη και, σε περίπτωση αδράνειας του διατάκτη, στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 6. Σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα της Ένωσης, ενημερώνει τις αρχές και τις υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Οποιοσδήποτε υπάλληλος συμμετέχων στη δημοσιονομική διαχείριση και στον έλεγχο των πράξεων θεωρήσει ότι μια απόφαση, την οποία η προϊσταμένη του αρχή του επιβάλλει να εφαρμόσει ή να αποδεχθεί, είναι παράτυπη ή αντίθετη προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή τους επαγγελματικούς κανόνες τους οποίους υποχρεούται να τηρεί, οφείλει να το επισημάνει εγγράφως στον κύριο διατάκτη και, σε περίπτωση αδράνειας του διατάκτη, στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 6.

 

Σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξει τα συμφέροντα της Ένωσης, ο συγκεκριμένος υπάλληλος ενημερώνει τις αρχές και τις υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης εκτείνεται, σε περίπτωση απάτης, στους ανεξάρτητους ελεγκτές που εφαρμόζουν διαδικασίες στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Σε περίπτωση τέτοιας αποκάλυψης, δεν φέρουν καμία ευθύνη.

 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος καλύπτεται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Τροπολογία  128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Ο υπόλογος της Επιτροπής καθορίζει κανόνες για τη διαχείριση και τη χρήση των καταπιστευματικών λογαριασμών.

Τροπολογία  129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε διατάκτης, υπόλογος ή υπόλογος πάγιων προκαταβολών υπέχει πειθαρχική και χρηματική ευθύνη, υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 70, 71 και 72. Σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξουν τα συμφέροντα της Ένωσης, θα επιλαμβάνονται του θέματος οι αρχές και υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Κάθε διατάκτης, υπόλογος ή υπόλογος πάγιων προκαταβολών υπέχει πειθαρχική και χρηματική ευθύνη, υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 70, 71 και 72. Σε περίπτωση παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που ενδέχεται να θίξουν τα συμφέροντα της Ένωσης, θα επιλαμβάνονται του θέματος οι αρχές και υπηρεσίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα η OLAF.

Τροπολογία  130

Πρόταση κανονισμού

Τμήμα 4 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Τροπολογία  131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο -76 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -76

 

Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) είσπραξη: μέσο που εφαρμόζεται για την επανόρθωση της είσπραξης παράτυπων δαπανών· κατ’ αρχήν, τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά αποδίδονται από τους ίδιους τους αποδέκτες των εν λόγω δαπανών. Αν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ακριβούς ποσού των σχετικών δαπανών, το ύψος του ποσού που πρέπει να εισπραχθεί προσδιορίζεται με άλλα επιστημονικά μέσα. Τα μέσα αυτά ορίζονται κατά κανόνα πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης.

 

β) δημοσιονομικές διορθώσεις: μέσα που προορίζονται κυρίως για την αντιμετώπιση ελλείψεων στα συστήματα διαχείρισης. Μέσω των δημοσιονομικών διορθώσεων αποσύρονται χρηματοδοτήσεις προς κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή άλλους, που δεν διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται για την προαγωγή της εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσης που καθορίζονται στη νομική βάση για την αντίστοιχη συνεισφορά της Ένωσης.

 

Όλες οι δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν αποφασιστεί παρουσιάζονται στους λογαριασμούς, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 132.

Τροπολογία  132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 76 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το χρεωστικό σημείωμα που αντιστοιχεί στην εντολή είσπραξης επιδίδεται στον οφειλέτη και η Επιτροπή δεσμεύεται από το περιεχόμενό του κατά τη στιγμή της επίδοσης.

Τροπολογία  133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 76 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το οικείο όργανο μπορεί να διατυπώσει επίσημα τη βεβαίωση απαίτησης εις βάρος προσώπων, εκτός των κρατών, σε απόφαση που αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά την έννοια του άρθρου 256 της συνθήκης ΕΚ.

2. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορούν να διατυπώσουν επίσημα τη βεβαίωση απαίτησης εις βάρος προσώπων, εκτός των κρατών μελών, σε απόφαση που αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά την έννοια του άρθρου 299 της ΣΛΕΕ. Όσον αφορά τα λοιπά θεσμικά όργανα, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει εξ ονόματός τους τέτοιες εκτελεστές αποφάσεις υπό την έννοια του άρθρου 299 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

Αιτιολόγηση

Με βάση την πρόσφατη νομολογία, μόνο το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν εξουσία για τη λήψη εκτελεστών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 299 της ΣΛΕΕ. Τα άλλα θεσμικά όργανα, όπως το Κοινοβούλιο, δεν μπορούν να λάβουν εκτελεστές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 299 της ΣΛΕΕ (βλ. διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Οκτωβρίου 2010 στην υπόθεση T-431/10 R, Nencini κατά Κοινοβουλίου). Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 76 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού είναι επομένως ανενεργή όσον αφορά θεσμικά όργανα άλλα από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ.

Προκειμένου τα άλλα θεσμικά όργανα (συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου) να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την είσπραξη οφειλομένων ποσών, η Επιτροπή πρέπει να λάβει εξ ονόματός τους εκτελεστή απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 299 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο υπόλογος προβαίνει σε είσπραξη κατά συμψηφισμό και κατά το οφειλόμενο ποσό των απαιτήσεων της Ένωσης έναντι κάθε οφειλέτη ο οποίος είναι ο ίδιος κάτοχος απαίτησης βεβαίας, εκκαθαρισμένης και απαιτητής έναντι της Ένωσης.

Ο υπόλογος προβαίνει σε είσπραξη κατά συμψηφισμό και κατά το οφειλόμενο ποσό των απαιτήσεων της Ένωσης έναντι κάθε οφειλέτη ο οποίος είναι ο ίδιος κάτοχος απαίτησης έναντι της Ένωσης. Οι προς συμψηφισμό απαιτήσεις πρέπει να είναι βέβαιες, εκκαθαρισμένες και απαιτητές.

Τροπολογία  135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν ο αρμόδιος κύριος διατάκτης προτίθεται να παραιτηθεί εν όλω ή εν μέρει από την είσπραξη βεβαιωθείσας απαίτησης, βεβαιώνεται, με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής, ότι η παραίτηση είναι κανονική και σύμφωνη προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199. Η απόφαση παραίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να αναθέσει το δικαίωμα απόφασης μόνο υπό τους όρους που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

2. Όταν ο αρμόδιος κύριος διατάκτης προτίθεται να παραιτηθεί εν όλω ή εν μέρει από την είσπραξη βεβαιωθείσας απαίτησης, βεβαιώνεται, με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής, ότι η παραίτηση είναι κανονική και σύμφωνη προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αναλογικότητας. Η απόφαση παραίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη, περιλαμβάνεται δε στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 9. Ο διατάκτης μπορεί να αναθέσει το δικαίωμα απόφασης.

Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να ακυρώσει βεβαιωθείσα απαίτηση, εν όλω ή εν μέρει, υπό τους όρους που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199. Η μερική ακύρωση βεβαιωθείσας απαίτησης δεν σημαίνει παραίτηση του βεβαιωθέντος δικαιώματος της Ένωσης.

Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να ακυρώσει βεβαιωθείσα απαίτηση, εν όλω ή εν μέρει. Η μερική ακύρωση βεβαιωθείσας απαίτησης δεν συνεπάγεται παραίτηση από βεβαιωθέν δικαίωμα της Ένωσης.

 

Οι κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια για απόφαση παραίτησης, καθώς και σχετικά με την εξουσιοδότηση για τη λήψη της από τον διατάκτη, όπως επίσης για την ακύρωση βεβαιωθείσας απαίτησης, καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των κανόνων περί είσπραξης. Βασίζεται στο άρθρο 32 του κανονισμού 1290/2005 (για την Κοινή Γεωργική Πολιτική).

Τροπολογία  136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα ποσά που ανακτούν τα κράτη μέλη λόγω παρατυπιών ή αμέλειας, και οι τόκοι τους οποίους αυτά αποφέρουν καταβάλλονται στην αρχή διαχείρισης, η οποία τα εγγράφει στα έσοδά της για τον μήνα της πραγματικής είσπραξής τους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των κανόνων περί είσπραξης. Βασίζεται στο άρθρο 32 του κανονισμού 1290/2005 (για την Κοινή Γεωργική Πολιτική).

Τροπολογία  137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό της Ένωσης, το κράτος μέλος δύναται να παρακρατεί το 20 % των αντιστοίχων ποσών ως κατ' αποκοπή επιστροφή των εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με παρατυπίες ή αμέλεια, που μπορούν να αποδοθούν στις διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους οργανισμούς του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των κανόνων περί είσπραξης. Βασίζεται στο άρθρο 32 του κανονισμού 1290/2005 (για την Κοινή Γεωργική Πολιτική).

Τροπολογία  138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να μην επιδιώξουν ανάκτηση. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

(α) εάν το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και των προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης υπερβαίνει το προς είσπραξη ποσό·

 

(β) εάν η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη για την παρατυπία, η δε αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και αναγνωριστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των κανόνων περί είσπραξης. Βασίζεται στο άρθρο 32 του κανονισμού 1290/2005 (για την Κοινή Γεωργική Πολιτική)

Τροπολογία  139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 77α

 

Δημοσιονομικές διορθώσεις εκ μέρους των κρατών μελών στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του Μέρους 2

 

1. Τα κράτη μέλη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση των παρατυπιών, ενεργώντας βάσει στοιχείων για οποιαδήποτε μείζονος σημασίας μεταβολή η οποία επηρεάζει τη φύση ή τους όρους υλοποίησης ή τον έλεγχο πράξεων ή επιχειρησιακών προγραμμάτων του Τίτλου ΙΙ του Μέρους 2, καθώς και για τη διενέργεια των απαιτούμενων δημοσιονομικών διορθώσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.

 

Ανακτούν επίσης ποσά σε σχέση με παράτυπες δαπάνες στο πλαίσιο του Τίτλου Ι του Μέρους 2.

 

2. Το κράτος μέλος προβαίνει στις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις όσον αφορά τις μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες που διαπιστώνονται σε πράξεις ή επιχειρησιακά προγράμματα. Οι διορθώσεις που διενεργούνται από το κράτος μέλος συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της δημόσιας συνεισφοράς στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των παρατυπιών καθώς και την οικονομική απώλεια του Ταμείου.

 

Αν προβλέπεται στη σχετική νομική βάση, οι πόροι από τα κονδύλια που ελευθερώνονται με τον τρόπο αυτό μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το κράτος μέλος στο πλαίσιο του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος (πράξη αντικατάστασης)

 

3. Η συνεισφορά που ακυρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί:

 

(α) για την πράξη ή τις πράξεις που αφορούσε η διόρθωση,

 

(β) αν η δημοσιονομική διόρθωση αφορά συστημική παρατυπία, για υπάρχουσες πράξεις στο σύνολο ή σε μέρος του άξονα προτεραιότητας στον οποίο σημειώθηκε η συστημική παρατυπία,

 

(γ) αν γίνεται δημοσιονομική διόρθωση σε πράξη αντικατάστασης.

 

4. Στην περίπτωση συστημικής παρατυπίας, το κράτος μέλος επεκτείνει τις έρευνές του προκειμένου να καλύψει όλες τις πράξεις που ενδέχεται να επηρεάζονται.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ανταποκρίνεται στην κριτική που ασκεί εδώ και καιρό το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διαχείριση των κονδυλίων. Βελτιώνει επίσης την ιχνηλασιμότητα των κονδυλίων.

Τροπολογία  140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 77β

 

Κριτήρια για την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή

 

1. Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της κοινοτικής συνεισφοράς σε επιχειρησιακό πρόγραμμα στην περίπτωση που, μετά τη διεξαγωγή της αναγκαίας εξέτασης, συμπεραίνει ότι:

 

(α) υφίσταται σοβαρό ελάττωμα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος που έχει θέσει σε κίνδυνο την κοινοτική συνεισφορά η οποία έχει ήδη καταβληθεί στο πρόγραμμα,

 

(β) οι δαπάνες που περιέχονται στην πιστοποιημένη δήλωση δαπανών είναι παράτυπες και δεν έχουν διορθωθεί από το κράτος μέλος πριν από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο,

 

(γ) το κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 77α πριν από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου.

 

2. Η Επιτροπή στηρίζει τις δημοσιονομικές της διορθώσεις σε επιμέρους περιπτώσεις παρατυπιών που έχουν διαπιστωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τη συστημική φύση της παρατυπίας προκειμένου να καθορίσει εάν θα πρέπει να εφαρμοστεί κατ’ αποκοπή διόρθωση ή διόρθωση κατά παρέκταση.

 

Κατ’ αποκοπή διορθώσεις εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν, λόγω της φύσης της υπόθεσης, είτε να προσδιοριστούν η έκταση και το ύψος της διαπιστούμενης παρατυπίας είτε να προσδιοριστεί με παρέκταση το προς διόρθωση ποσό.

 

3. Όταν λαμβάνει απόφαση σχετικά με το ποσό της διόρθωσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της παρατυπίας καθώς και την έκταση και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στο σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εφαρμοστέα νομική βάση, εφαρμόζονται τα ακόλουθα ποσοστά διόρθωσης:

 

(α) διόρθωση κατά 100%

 

Το ποσοστό διόρθωσης μπορεί να καθοριστεί σε 100% αν η σοβαρότητα των ελλείψεων στη διαχείριση και τον έλεγχο εκ μέρους του κράτους μέλους, ή η σοβαρότητα μιας μεμονωμένης παράβασης, συνιστά πλήρη έλλειψη συμμόρφωσης προς τους κανόνες της Επιτροπής και καθιστά τις πληρωμές παράτυπες στο σύνολό τους·

 

(β) διόρθωση κατά 25%

 

Αν παρατηρηθούν σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου κράτους μέλους και υπάρχουν στοιχεία για εκτεταμένες παρατυπίες και αμέλεια στην καταπολέμηση παράτυπων ή δόλιων πρακτικών, δικαιολογείται διόρθωση κατά 25%, δεδομένου ότι μπορεί να θεωρηθεί εύλογα πως η δυνατότητα να προβάλλονται ατιμώρητα παράτυπες απαιτήσεις θα προκαλέσει ιδιαίτερα υψηλές ζημίες στο Ταμείο. Η διόρθωση σε τέτοιο ποσοστό είναι επίσης σκόπιμη στην περίπτωση μεμονωμένων παρατυπιών που είναι σοβαρές αλλά δεν ακυρώνουν την όλη επιχείρηση·

 

(γ) διόρθωση κατά 10%

 

Αν ένα ή περισσότερα στοιχεία του συστήματος δεν λειτουργούν ή λειτουργούν ανεπαρκώς ή σπάνια, σε σημείο που να καθίστανται εντελώς αναποτελεσματικά για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας των απαιτήσεων ή για την πρόληψη παρατυπιών, δικαιολογείται διόρθωση κατά 10%, δεδομένου ότι μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκτεταμένης ζημίας για το Ταμείο. Το συγκεκριμένο ποσοστό διόρθωσης προσφέρεται επίσης για επιμέρους παρατυπίες μέτριας σοβαρότητας σε σχέση με βασικά στοιχεία του συστήματος·

 

(δ) διόρθωση κατά 5%

 

Όταν όλα τα βασικά στοιχεία του συστήματος λειτουργούν, αλλά όχι με τη συνέπεια και τη συχνότητα ή στο βάθος που επιβάλλουν οι κανόνες, δικαιολογείται διόρθωση κατά 5%, δεδομένου ότι μπορεί να θεωρηθεί εύλογα πως δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο διασφάλισης της κανονικότητας των απαιτήσεων και ότι ο κίνδυνος για το Ταμείο είναι σημαντικός. Διόρθωση κατά 5% μπορεί να προσφέρεται επίσης για παρατυπίες μικρότερης σοβαρότητας σε σχέση με βασικά στοιχεία.

 

Το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένα σύστημα μπορεί να τελειοποιηθεί δεν συνιστά από μόνο του επαρκή λόγο για δημοσιονομική διόρθωση. Πρέπει να υπάρχει σοβαρή έλλειψη συμμόρφωσης προς τους ρητούς κανόνες ή τα πρότυπα ορθής πρακτικής της Ένωσης, και η έλλειψη να εκθέτει τα διαρθρωτικά ταμεία σε πραγματικό κίνδυνο ζημίας ή παρατυπίας·

 

(ε) διόρθωση κατά 2%

 

Αν οι επιδόσεις είναι επαρκείς σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του συστήματος, αλλά ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα στοιχεία δεν λειτουργούν καθόλου, δικαιολογείται διόρθωση κατά 2%, δεδομένου ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος ζημίας για το Ταμείο και λιγότερο σοβαρή η παράβαση.

 

Η διόρθωση αυξάνεται από 2% σε 5%, αν διαπιστωθεί η ίδια αδυναμία σε σχέση με δαπάνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόστηκε η πρώτη διόρθωση και το κράτος μέλος δεν έχει λάβει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για το μέρος του συστήματος που δυσλειτουργεί μετά την πρώτη διόρθωση.

 

Διόρθωση κατά 2% δικαιολογείται επίσης σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει ενημερώσει κράτος μέλος, χωρίς να του έχει επιβάλει διόρθωση, σχετικά με την ανάγκη για βελτίωση δευτερευόντων στοιχείων του συστήματος που υπάρχουν αλλά δεν λειτουργούν ικανοποιητικά, αλλά το κράτος μέλος δεν έχει πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Οι διορθώσεις για ελλείψεις σε δευτερεύοντα στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου εφαρμόζονται μόνο αν δεν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις στα βασικά στοιχεία. Αν υπάρχουν ελλείψεις σε σχέση τόσο με δευτερεύοντα όσο και με βασικά στοιχεία, διορθώσεις γίνονται μόνο στο ποσοστό που εφαρμόζεται για τα βασικά στοιχεία.

 

4. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί, ανάλογα με το βαθμό μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, να πραγματοποιεί δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς προς το εν λόγω κράτος μέλος.

 

Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εφαρμοστέα νομική βάση,

 

(α) σε περίπτωση παράβασης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, και

 

(β) σε περίπτωση υστέρησης των επιπέδων που έχουν επιτευχθεί από τα επίπεδα στόχου που είχαν συμφωνηθεί, και

 

(γ) για οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν άμεσα από την εφαρμογή της νομικής βάσης ή προβλέπονται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής συμφωνίας, η αθέτηση των οποίων αναιρεί πλήρως ή εν μέρει την ενωσιακή πολιτική στην οποία βασίζεται η χρηματοδότηση, ή εφόσον επιβάλλεται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

 

εφαρμόζονται οι δημοσιονομικές διορθώσεις οι οποίες καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

 

5. Όταν η Επιτροπή στηρίζει τη θέση της στα γεγονότα που διαπιστώθηκαν από ελεγκτές άλλους από τους δικούς της, συνάγει τα συμπεράσματά της σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες αφού εξετάσει τα μέτρα που έλαβε το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 77 στοιχείο α), τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 56, καθώς και τις απαντήσεις που ελήφθησαν από το κράτος μέλος.

Τροπολογία  141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 77γ

 

Μείωση των δημοσιονομικών διορθώσεων

 

1. Το ποσό των δημοσιονομικών διορθώσεων για οποιαδήποτε συγκεκριμένα κονδύλια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, τα οποία υπόκεινται στη διόρθωση αυτή, μειώνονται ως εξής, εφόσον ο φορέας διαχείρισης έχει εκδώσει ακριβή και ειλικρινή διαχειριστική δήλωση:

 

(α) κατά 10%, αν η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι το κράτος μέλος έχει επιτύχει ποσοστό σφαλμάτων χαμηλότερο του 2% για τα προηγούμενα δύο συναπτά έτη·

 

(β) κατά 20%, αν η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι το κράτος μέλος έχει επιτύχει ποσοστό σφαλμάτων χαμηλότερο του 2% για τα προηγούμενα πέντε συναπτά έτη·

 

(γ) κατά 50%, αν η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι το κράτος μέλος έχει επιτύχει ποσοστό σφαλμάτων χαμηλότερο του 2% για τα προηγούμενα δέκα συναπτά έτη·

 

εκτός αν η ίδια η πράξη διαπίστωσης του ποσοστού σφαλμάτων αλλοιώθηκε λόγω απάτης ή άλλου παραπτώματος που διαπράχθηκε με δόλο ή από βαρεία αμέλεια.

 

2. Η δημοσιονομική διόρθωση μειώνεται κατά 15% ανά κονδύλιο, αν το κράτος μέλος έχει υποβάλει εθνική δήλωση για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6β.

 

3. Με την επιφύλαξη άλλων μέτρων της Επιτροπής, ο φορέας διαχείρισης που έχει υποβάλει ψευδή διαχειριστική δήλωση αποκλείεται από τις μειώσεις κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία  142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 77δ

 

Διαδικασία κατ’ αντιμωλία

 

1. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία κατ’ αντιμωλία ενημερώνοντας το κράτος μέλος για τα προσωρινά συμπεράσματά της.

 

Εντός δύο μηνών από την παραλαβή των προσωρινών συμπερασμάτων, το κράτος μέλος

 

(α) επιβεβαιώνει την παραλαβή και αποδέχεται τα προσωρινά συμπεράσματα· ή

 

(β) έχει την ευκαιρία να αποδείξει, με εξέταση της σχετικής τεκμηρίωσης, ότι η πραγματική έκταση των παρατυπιών είναι μικρότερη απ’ όσο εκτιμά η Επιτροπή, αν η Επιτροπή προτείνει δημοσιονομική διόρθωση βάσει παρέκτασης ή κατ’ αποκοπή.

 

Το κράτος μέλος, σε συμφωνία με την Επιτροπή, μπορεί να περιορίζει το πεδίο της εξέτασης αυτής σε κατάλληλο ποσοστό ή δείγμα της σχετικής τεκμηρίωσης· ή

 

(γ) καλείται από την Επιτροπή σε ακρόαση, προεδρευόμενη από προεπιλεγμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή, στην οποία οι δύο πλευρές συνεργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που πρέπει να συναχθούν.

 

Η επιτρεπόμενη διάρκεια των διαδικασιών των ανωτέρω στοιχείων α) και β) μπορεί να παραταθεί μόνο μία φορά για κάθε πλευρά και για δύο μήνες κατ' ανώτατο όριο, μετά από τεκμηριωμένη γνωστοποίηση της πλευράς αυτής προς την άλλη.

 

Η επιτρεπόμενη διάρκεια των διαδικασιών του στοιχείου γ) δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, εκτός εάν η ομάδα εμπειρογνωμόνων, με την πλειοψηφία των μελών που την αποτελούν, χορηγήσει παράταση έως 6 μηνών από την ημερομηνία της ακρόασης στην οποία αποφασίστηκε η παράταση.

 

2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται από το κράτος μέλος εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη δημοσιονομική διόρθωση εντός τριών μηνών από την τελευταία ημερομηνία της εξέτασης ή της ακρόασης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία.

 

3. Σε περίπτωση συμφωνίας, το κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου τα σχετικά κονδύλια της ΕΕ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 77α παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στο άρθρο 100 του κανονισμού 1083/2006 και επιδιώκει τον εξορθολογισμό των κανόνων.

Τροπολογία  143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 77 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 77ε

 

Επιστροφή

 

1. Κάθε επιστροφή η οποία πρέπει να γίνει στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο ένταλμα είσπραξης, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 76 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η προθεσμία αυτή λήγει την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα από την έκδοση του εντάλματος.

 

2. Οποιαδήποτε καθυστέρηση σε σχέση με την επιστροφή συνεπάγεται την πληρωμή τόκων υπερημερίας από τότε που λήγει η προθεσμία μέχρι την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή. Το επιτόκιο ορίζεται κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα μεγαλύτερο από το επιτόκιο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές πράξεις αναχρηματοδότησής της κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στο άρθρο 102 του κανονισμού 1083/2006 και επιδιώκει τον εξορθολογισμό των κανόνων.

Τροπολογία  144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 81 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Στην απόφαση χρηματοδότησης προσδιορίζονται ο επιδιωκόμενος σκοπός, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η μέθοδος εφαρμογής και το συνολικό ποσό του χρηματοδοτικού σχεδίου. Πρέπει , επίσης, να περιλαμβάνεται περιγραφή των ενεργειών που θα χρηματοδοτηθούν και να αναφέρεται το ποσό που διατίθεται για κάθε ενέργεια, με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

 

Σε περίπτωση έμμεσης διαχείρισης προσδιορίζονται επιπλέον ο επιλεγμένος εταίρος υλοποίησης, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για κάθε μέτρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού, ο αρμόδιος διατάκτης οφείλει να προβαίνει εκ των προτέρων σε δημοσιονομική δέσμευση, πριν αναλάβει νομική δέσμευση έναντι τρίτων ή πριν μεταφέρει κεφάλαια σε καταπιστευματικό ταμείο βάσει του άρθρου 178.

1. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 3, για κάθε μέτρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού, ο αρμόδιος διατάκτης οφείλει να προβαίνει εκ των προτέρων σε δημοσιονομική δέσμευση, πριν αναλάβει νομική δέσμευση έναντι τρίτων ή πριν μεταφέρει κεφάλαια σε καταπιστευματικό ταμείο βάσει του άρθρου 178.

 

Ωστόσο, στην περίπτωση επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, και βοήθειας για τη διαχείριση κρίσεων, και εφόσον επιβάλλεται λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης εκτός της Ένωσης, η δέσμευση πιστώσεων μπορεί να γίνει αμέσως μόλις αναληφθεί νομική δέσμευση έναντι τρίτων, με την προϋπόθεση ότι είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να έχει αποτέλεσμα η παρέμβαση της Ένωσης.

Τροπολογία  146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 83 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έγκριση καθεμιάς από τις ατομικές νομικές δεσμεύσεις, εν συνεχεία συνολικής δέσμευσης, μετά από μία συνολική δέσμευση, αποτελεί, πριν από την υπογραφή της, το αντικείμενο εγγραφής του σχετικού ποσού στη λογιστική του προϋπολογισμού, από τον αρμόδιο διατάκτη, με καταλογισμό στη συνολική δέσμευση. Στην περίπτωση επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και βοήθειας για τη διαχείριση κρίσεων, και όταν το δικαιολογεί το επείγον του θέματος, η εγγραφή των ποσών μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την υπογραφή της αντίστοιχης ατομικής νομικής δέσμευσης.

Η έγκριση καθεμιάς από τις ατομικές νομικές δεσμεύσεις, εν συνεχεία συνολικής δέσμευσης, μετά από μία συνολική δέσμευση, αποτελεί, πριν από την υπογραφή της, το αντικείμενο εγγραφής του σχετικού ποσού στη λογιστική του προϋπολογισμού, από τον αρμόδιο διατάκτη, με καταλογισμό στη συνολική δέσμευση.

Τροπολογία  147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 87 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με έμβασμα, επιταγή ή χρεωστική κάρτα.

Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 87 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι καταβολές προχρηματοδοτήσεων αποτελούν αντικείμενο τακτικής εκκαθάρισης από τον αρμόδιο διατάκτη. Για τον σκοπό αυτόν, συμπεριλαμβάνονται κατάλληλες διατάξεις στις συμβάσεις, στις αποφάσεις και στις συμφωνίες επιδότησης, καθώς και στις συμφωνίες ανάθεσης με τις οποίες ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης στις οντότητες και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β).

4. . Οι καταβολές προχρηματοδοτήσεων αποτελούν αντικείμενο τακτικής εκκαθάρισης από τον αρμόδιο διατάκτη, σύμφωνα με την οικονομική ουσία και τη χρονική κλιμάκωση του υποκείμενου έργου. Αν το ύψος της προχρηματοδότησης υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και αναλογεί σε πάνω από 50% του συνόλου της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης, διεξάγονται εκ των υστέρων έλεγχοι τουλάχιστον σε ετήσια βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτόν, συμπεριλαμβάνονται κατάλληλες διατάξεις στις συμβάσεις, στις αποφάσεις και στις συμφωνίες επιδότησης, καθώς και στις συμφωνίες ανάθεσης με τις οποίες ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης στις οντότητες και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Τροπολογία  149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 89

Άρθρο 89

Οι πράξεις εκκαθάρισης, εντολής πληρωμής και πληρωμής των δαπανών πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199, οι οποίοι διευκρινίζουν επίσης τους όρους υπό τους οποίους οι πιστωτές που πληρώθηκαν με καθυστέρηση δικαιούνται τόκους υπερημερίας εις βάρος της γραμμής στην οποία είχε εγγραφεί η δαπάνη ως προς το κεφάλαιο.

1. Τα χρονικά πλαίσια για την καταβολή των πληρωμών είναι τα ακόλουθα:

 

(α) 90 ημερολογιακές ημέρες για συμβάσεις, συμφωνίες επιδότησης και αποφάσεις για τεχνικές υπηρεσίες ή ενέργειες που είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο να αξιολογηθούν και για τις οποίες η πληρωμή υπόκειται σε έγκριση έκθεσης ή πιστοποιητικού.

 

(β) 60 ημερολογιακές ημέρες για όλες τις άλλες συμβάσεις, συμφωνίες επιδότησης και αποφάσεις για τις οποίες η πληρωμή υπόκειται σε έγκριση έκθεσης ή πιστοποιητικού.

 

(γ) 30 ημερολογιακές ημέρες σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

 

Τα χρονικά αυτά πλαίσια δεν εφαρμόζονται για πληρωμές υπό επιμερισμένη διαχείριση.

 

2. Η προθεσμία πληρωμής μπορεί να ανασταλεί από τον αρμόδιο κύριο ή δευτερεύοντα διατάκτη, εάν αυτός ενημερώσει, οποιαδήποτε στιγμή, τους πιστωτές ότι η αίτηση πληρωμής δεν μπορεί να γίνει δεκτή, είτε διότι δεν οφείλεται το ποσό είτε διότι δεν έχουν προσκομιστεί τα ενδεδειγμένα δικαιολογητικά. Αν περιέλθει σε γνώση του αρμόδιου διατάκτη πληροφορία που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών που εμφαίνονται σε αίτηση πληρωμής, ο διατάκτης μπορεί να αναστείλει την προθεσμία πληρωμής με σκοπό συμπληρωματικές επαληθεύσεις, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων, προκειμένου να βεβαιωθεί, πριν από την πληρωμή, ότι οι δαπάνες είναι όντως επιλέξιμες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πιστωτές πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως για τους λόγους της αναστολής.

 

Αν η αναστολή υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες, η αρμόδια επιτροπή αποσαφηνίσεων λαμβάνει απόφαση για συνέχιση της αναστολής μετά από αίτημα του πιστωτή.

 

Μετά την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1, ο πιστωτής δικαιούται τόκους.

 

 

Αιτιολόγηση

Στην αναθεώρηση λαμβάνονται υπόψη οι συζητήσεις με την Επιτροπή σχετικά με τους λογαριασμούς. Η τροπολογία απηχεί πρακτικές ανάγκες για προχρηματοδότηση και –αφετέρου- αυξάνει την ασφάλεια δικαίου για τους δικαιούχους.

Τροπολογία  150

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο 7 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τροπολογία  151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 91 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης συμφωνίας των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων, η διαβίβαση εγγράφων μεταξύ θεσμικών οργάνων μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης συμφωνίας των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων και κρατών μελών, η διαβίβαση εγγράφων μεταξύ τους μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Τροπολογία  152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 91 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 91α

 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)

 

Όλα τα σχέδια προτάσεων που υποβάλλονται στη νομοθετική αρχή πρέπει να προσφέρονται για την εφαρμογή φιλικών προς τον χρήστη τεχνολογιών πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα, και ιδίως στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών των κονδυλίων.

 

Όταν τα κονδύλια τελούν υπό επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 56, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων που συλλέγονται ή κατ’ άλλο τρόπο λαμβάνονται και διαβιβάζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού.

 

Εάν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα διαβίβασής τους στη μορφή αυτή. Όποτε καθίσταται αναγκαίο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνούν σε ενιαία πρότυπα μετάδοσης δεδομένων.

 

Οι διευθύνσεις της Επιτροπής και οι εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 200, εφαρμόζουν ενιαία πρότυπα για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες που παρέχονται σε τρίτους στο πλαίσιο των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων και χορήγησης επιδοτήσεων. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ενιαία πρότυπα για την υποβολή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων και χορήγησης επιδοτήσεων και, για τον σκοπό αυτό, ορίζουν έναν ενιαίο «χώρο ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων» για τους δυνητικούς αποδέκτες, υποψηφίους ή προσφέροντες.

 

Η Επιτροπή ορίζει έναν υπεύθυνο διαχείρισης πληροφοριών, ο οποίος εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και υποβάλλει τακτικά έκθεση πεπραγμένων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  153

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο 7α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Α

 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Άρθρο 91β

 

Δικαίωμα χρηστής διοίκησης

 

Αν, λόγω προφανούς γραφειοκρατικού σφάλματος του υποψηφίου ή προσφέροντος ο οποίος ενεργεί με καλή πίστη, δεν υποβάλλονται στοιχεία, δεν διαβιβάζονται δηλώσεις, δεν συμπληρώνονται αιτήσεις ή κατ’ άλλο τρόπο δεν ολοκληρώνονται διαδικαστικές ενέργειες, ο αρμόδιος υπάλληλος καλεί τον υποψήφιο ή προσφέροντα να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Εφόσον ενδείκνυται, υπενθυμίζονται στον υποψήφιο ή προσφέροντα τα διαδικαστικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις του.

 

Η ανάγκη παροχής στοιχείων και/ή τεκμηρίωσης, η μορφή τους και το απαιτούμενο περιεχόμενό τους ανακοινώνονται όσο το δυνατόν συντομότερα και συζητούνται με τους δυνητικούς υποψηφίους και προσφέροντες.

 

Στον βαθμό που είναι σκόπιμο, οι προσφέροντες και υποψήφιοι ενημερώνονται αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης ή προσφοράς σχετικά με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την επεξεργασία και την προσωρινή ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και σχετικά με την πληρότητα της αίτησης ή προσφοράς που υποβλήθηκε.

 

Άρθρο 91γ

 

Επισήμανση των μέσων προσφυγής

 

Εάν μια διαδικαστική πράξη ενός διατάκτη επιδρά δυσμενώς στα δικαιώματα ενός υποψηφίου ή προσφέροντος, αποδέκτη ή αναδόχου, περιέχει επισήμανση των διαθέσιμων μέσων διοικητικής και/ή δικαστικής προσφυγής για την αμφισβήτηση της πράξης αυτής.

 

Ειδικότερα, αναφέρονται η φύση της προσφυγής, το όργανα ή τα όργανα ενώπιον των οποίων μπορεί να ασκηθεί, καθώς και οι προθεσμίες για την άσκησή της.

 

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, η δυνατότητα προσφυγής λήγει δύο μήνες μετά την πλήρη και σαφή γνωστοποίηση προς τον υποψήφιο ή προσφέροντα σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής.

Αιτιολόγηση

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ζήτησε να συμπεριληφθεί στον δημοσιονομικό κανονισμό το δικαίωμα χρηστής διοίκησης (άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων). Υπόδειξη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τη βελτίωση της διαδικαστικής διαφάνειας και των δικαιωμάτων των υποψηφίων έναντι της διοίκησης.

Τροπολογία  154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 93 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το όργανο διαβιβάζει κάθε έτος στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση στην οποία συνοψίζονται ο αριθμός και ο τύπος των εσωτερικών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, οι διατυπωθείσες συστάσεις και η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές.

4. Όλες οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάζονται στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αμέσως μετά την έκδοσή τους. Το όργανο διαβιβάζει κάθε έτος στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση στην οποία συνοψίζονται ο αριθμός και ο τύπος των εσωτερικών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, οι διατυπωθείσες συστάσεις και η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές.

 

Στη συνοπτική έκθεση γνωστοποιείται προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή κάθε ανάλυση που συνιστά αλλαγές σε οποιοδήποτε σημαντικού μεγέθους σχέδιο αγορών ή χορήγησης επιδοτήσεων, ή εισηγείται σημαντικές εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό.

 

Εάν υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης των ελέγχων, υποβάλλει χωριστή έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων που ελήφθησαν βάσει των συστάσεων για το όργανο, καθώς και σχετικά με ενδεχόμενες περαιτέρω βελτιώσεις.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εισάγει διεθνή πρότυπα στον δημοσιονομικό κανονισμό. Ειδικότερα, οι παράγραφοι 516 και 522 του νόμου των ΗΠΑ σχετικά με τις πιστώσεις για τα Υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης, για την επιστήμη, και για τους συναφείς οργανισμούς, του 2008, προβλέπει ότι οι γενικοί επιθεωρητές διενεργούν ελέγχους επιδοτήσεων ή συμβάσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και υποβάλλουν έκθεση στο Κογκρέσο σχετικά με την πρόοδο των ελέγχων αυτών. Επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών στις ομοσπονδιακές ιστοθέσεις. Απαγορεύει τη χρήση κονδυλίων για δεξιώσεις και διασκέψεις που δεν συνδέονται άμεσα με σκοπό επιδότησης ή σύμβασης. Επιβάλλει την υποβολή δηλώσεων σύγκρουσης συμφερόντων από τους αναδόχους και (1) τη διαβίβαση όλων των εκθέσεων ελέγχων στην Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας, αμέσως μετά την κατάρτισή τους· (2) την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με οποιαδήποτε αναθεώρηση που συνιστά αλλαγές σε μείζον σχέδιο προμήθειας ή σημαντικές εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό· και (3) τη μη δημοσίευση, επί 15 ημέρες, οποιασδήποτε τελικής έκθεσης ελέγχου ή έρευνας που έχει ζητήσει η Επιτροπή.

Τροπολογία  155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 95 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στις επιδοτήσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 100 έως 103, ή στις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ή κάθε άλλης θυγατρικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αφετέρου.

3. Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στις επιδοτήσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 100 έως 103.

Αιτιολόγηση

Ίση μεταχείριση για όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και για τα όργανα των κρατών μελών.

Τροπολογία  156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 102 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Δημιουργείται κεντρική βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω βάση δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία για τους υποψήφιους και προσφέροντες που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται το άρθρο 100 στοιχείο β), το άρθρο 103, παράγραφος 1 και το άρθρο 103 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η βάση είναι κοινή για όλα τα όργανα, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς του άρθρου 200.

1. Δημιουργείται κεντρική βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω βάση δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία για τους υποψήφιους και προσφέροντες που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται το άρθρο 100, στο άρθρο 101, στο άρθρο 103, παράγραφος 1, στοιχείο β), και στο άρθρο 103 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η βάση είναι κοινή για όλα τα όργανα, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς του άρθρου 196β, και είναι επίσης προσβάσιμη από το κοινό. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ενημερώνεται για τον αριθμό των περιπτώσεων που αναφέρονται προς καταχώρηση στη βάση δεδομένων και, αν υπάρχει απόκλιση, που όντως καταχωρήθηκαν.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την εφαρμογή του συστήματος “name and shame” («κατονομασία και στιγματισμός») της Παγκόσμιας Τράπεζας στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αυξηθεί η αποτρεπτική ισχύς αυτού του εργαλείου. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τον αριθμό των περιπτώσεων που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων, ώστε να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της χρήσης της.

Τροπολογία  157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 102 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Η πρόσβαση σε αρχές τρίτων χωρών επιτρέπεται μόνον όταν πληρούνται οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και μετά από αξιολόγηση για κάθε περίπτωση χωριστά.

Τροπολογία   158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 103 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το θεσμικό όργανο μπορεί να δημοσιεύει αποφάσεις ή περιλήψεις αποφάσεων αναφέροντας το όνομα του οικονομικού παράγοντα, βραχεία περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, τη διάρκεια του αποκλεισμού ή το ποσό των οικονομικών κυρώσεων.

3. Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τα θεσμικά όργανα μπορούν να αποφασίζουν, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, να δημοσιεύουν τις αποφάσεις τους σχετικά με την επιβολή διοικητικών ή χρηματικών ποινών σύμφωνα με την παράγραφο 1 αφού έχει τηρηθεί πλήρως η διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 1.

 

Στην απόφαση για τη δημοσίευση απόφασης σχετικά με την επιβολή διοικητικών ή χρηματικών ποινών σύμφωνα με την πρώτο εδάφιο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ειδικότερα, η σοβαρότητα του παραπτώματος, συνεκτιμωμένων του αντικτύπου του στα οικονομικά συμφέρονται και το γόητρο της Ένωσης, και του χρόνου που έχει περάσει από τότε που διαπράχτηκε το παράπτωμα, η πρόθεση ή ο βαθμός της αμέλειας της συγκεκριμένης οντότητας, και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε η συγκεκριμένη οντότητα.

 

Η απόφαση σχετικά με τη δημοσίευση περιλαμβάνεται στην απόφαση για την επιβολή διοικητικών ή χρηματικών ποινών και προβλέπει ρητά τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή ποινών, ή περίληψής της, στην ιστοθέση του θεσμικού οργάνου.

 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτρεπτικό αποτέλεσμα, η δημοσιευόμενη περίληψη περιλαμβάνει το όνομα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το παράπτωμα, σύντομη περιγραφή του παραπτώματος, το σχετικό πρόγραμμα και τη διάρκεια του αποκλεισμού, και/ή το ποσό της χρηματικής ποινής.

 

Η απόφαση δημοσιεύεται αφού εξαντληθούν όλες οι νομικές δυνατότητες για προσβολή της απόφασης ή μετά τη λήξη των προθεσμιών για υποβολή προσφυγής, η δε δημοσίευση παραμένει στην ιστοθέση μέχρι το τέλος της περιόδου αποκλεισμού ή μέχρι έξι μήνες από την καταβολή του χρηματικού προστίμου, αν ήταν το μόνο μέτρο που αποφασίστηκε.

 

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων, η απόφαση για τη δημοσίευση λαμβάνεται με δέουσα συνεκτίμηση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και με τον επιβαλλόμενο σεβασμό των δικαιωμάτων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 45/2001.

Τροπολογία  159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 105 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, με πρόσφορα μέσα και κατ' εφαρμογή του άρθρου 91a, ότι οι προσφέροντες, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να καταχωρούν το περιεχόμενο της προσφοράς και οιαδήποτε συνοδευτικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις) και αποθηκεύει, με συγκατάθεση του προσφέροντος, τα εν λόγω συνοδευτικά στοιχεία για τους σκοπούς της διεξαγωγής μελλοντικών διαδικασιών ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, σε μια κεντρική βάση δεδομένων που είναι κοινή για όλα τα θεσμικά όργανα και τις οντότητες που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά την παρέλευση εξαμήνου, εκτός εάν ο προσφέρων ζητήσει συνέχιση της αποθήκευσης. Την ευθύνη για τη διατήρηση και ενημέρωση των αποθηκευμένων στοιχείων έχει ο προσφέρων.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, μέσα σε δύο έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια σε τακτική βάση.

Τροπολογία  160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας ή της προσφοράς του και σε κάθε προσφέροντα ο οποίος πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και υποβάλλει εγγράφως αίτηση προς τούτο, τα σχετικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου.

2. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας ή της προσφοράς του, καθώς και την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναμονής του άρθρου 112 παράγραφος 2, και σε κάθε προσφέροντα ο οποίος πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και υποβάλλει εγγράφως αίτηση προς τούτο, τα σχετικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου.

Ωστόσο, η γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων δύναται να παραλειφθεί στις περιπτώσεις που θα εμπόδιζε την εφαρμογή των νόμων, θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, θα έθιγε τα θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα έβλαπτε τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων δύναται να παραλειφθεί στις περιπτώσεις που θα εμπόδιζε την εφαρμογή των νόμων, θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, θα έθιγε τα θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα έβλαπτε τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων.

Τροπολογία  161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους αντισυμβαλλομένους προηγούμενη εγγύηση στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

διαγράφεται

Τροπολογία  162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 109 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο και ανάλογο, να ζητεί από τους αντισυμβαλλομένους να καταθέσουν την ως άνω εγγύηση με σκοπό:

2. Εκτός από την περίπτωση συμβάσεων πολύ χαμηλού ύψους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο και ανάλογο, κατά περίπτωση και βάσει ανάλυσης κινδύνου, να ζητεί από τους αντισυμβαλλομένους να καταθέσουν την ως άνω εγγύηση με σκοπό:

(α) την εξασφάλιση της αίσιας εκτέλεσης της σύμβασης, ή

(α) την εξασφάλιση της αίσιας εκτέλεσης της σύμβασης, ή

(β) τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή των προχρηματοδοτήσεων.

(β) τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή των προχρηματοδοτήσεων.

 

Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει τα κριτήρια για την ανάλυση κινδύνου στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις πολύ χαμηλού ύψους (< 16.000 EUR) δεν πρέπει να χρειάζονται εγγύηση.

Τροπολογία  163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 113

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή επί ίσοις όροις σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον τομέα εφαρμογής των συνθηκών και σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τρίτης χώρας που έχει συνάψει με την Ένωση ιδιαίτερη συμφωνία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπονται από τη συμφωνία αυτή.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή επί ίσοις όροις σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον τομέα εφαρμογής των συνθηκών και σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τρίτης χώρας που έχει συνάψει με την Ένωση ιδιαίτερη συμφωνία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπονται από τη συμφωνία αυτή και εφόσον η συμφωνία αυτή προβλέπει ρητά αρμοδιότητες ελέγχου ισοδύναμες προς τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε δικαίωμα πρόσβασης και εξέτασης όλων των σχετικών εγγράφων και χώρων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και την OLAF.

Τροπολογία  164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 115 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) είτε η λειτουργία οργανισμού ο οποίος επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή στόχο εντασσόμενο στο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιδοτήσεις λειτουργίας).

(β) είτε η λειτουργία οργανισμού ο οποίος επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή στόχο εντασσόμενο στο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενεργεί προς υποστήριξη της πολιτικής αυτής (επιδοτήσεις λειτουργίας).

Τροπολογία  165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως αυτά που αναφέρονται στον τίτλο VΙΙΙ του μέρους Ι, καθώς και η κατοχή μετοχών και οι συμμετοχές σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) ή οι εξειδικευμένοι οργανισμοί της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

(γ) τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως αυτά που αναφέρονται στον τίτλο VΙΙΙ του μέρους Ι, τα δάνεια, τα μέσα επιμερισμού κινδύνων της Ένωσης ή οι χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης σε τέτοια μέσα, τα μέσα μετοχικού κεφαλαίου βάσει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή και η χρηματοδότηση με οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η κατοχή μετοχών και οι συμμετοχές σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) ή οι εξειδικευμένοι οργανισμοί της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ)·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο στοιχείο γ) επανεισάγει την ισχύουσα απαρίθμηση των εξαιρέσεων και αποσαφηνίζει τη διάταξη περί χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία  166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 115 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Εξομοιώνονται με επιχορηγήσεις και διέπονται, εφόσον ενδείκνυται, από τον παρόντα τίτλο:

 

(α) το όφελος που προκύπτει από την επιδότηση επιτοκίου ορισμένων χορηγούμενων δανείων,

 

(β) οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου και οι συμμετοχές πέραν εκείνων στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 2a (νέα) επανενσωματώνει την ισχύουσα διάταξη του δημοσιονομικού κανονισμού και τη συμπληρώνει με τη διάταξη περί επιχορηγήσεων/ επιδοτήσεων που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 115 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 115α

 

Δικαιούχοι

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ο όρος «δικαιούχος» σημαίνει μία ή περισσότερες οντότητες στις οποίες χορηγείται η επιδότηση.

 

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες η δράση υλοποιείται από ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται από συντονιστικό νομικό πρόσωπο ή είναι μέλη του, η σύμβαση επιδότησης υπογράφεται από το συντονιστικό νομικό πρόσωπο εξ ονόματος των μελών που εκπροσωπεί, τα οποία θεωρούνται συνδικαιούχοι.

 

3. Όταν η επιδότηση χορηγείται σε περισσότερους του ενός (συν)δικαιούχους, στη σύμβαση επιδότησης προσδιορίζονται οι δικαιούχοι αυτοί και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους έναντι της Επιτροπής. Στη σύμβαση ορίζονται ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

 

(α) η νομοθεσία που εφαρμόζεται και το ισχύον νομικό πλαίσιο,

 

(β) η οικονομική ευθύνη του συντονιστικού νομικού προσώπου και των μελών που εκπροσωπεί, έναντι της Επιτροπής, για την υλοποίηση της όλης δράσης,

 

(γ) η δυνατότητα για τροποποίηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των συνδικαιούχων, με βάση απόφασή τους λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία· οποιαδήποτε τροποποίηση του αριθμού ή της ταυτότητας των συμμετεχόντων δικαιούχων υπόκειται σε έγκριση από τον αρμόδιο διατάκτη, η οποία δεν χορηγείται όταν υπάρχει κίνδυνος η συγκεκριμένη τροποποίηση να αντιβαίνει στον σκοπό της επιδότησης ή να επηρεάζει αρνητικά και ουσιαστικά τα νομικά δικαιώματα της Επιτροπής στο πλαίσιο της σύμβασης επιδότησης.

Τροπολογία  168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 116

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι επιδοτήσεις είναι δυνατόν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Οι επιδοτήσεις είναι δυνατόν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

(α) επιστροφή προσδιοριζόμενου ποσοστού των επιλέξιμων πραγματικών εξόδων,

(α) επιστροφές προσδιοριζόμενου ποσοστού μέρους ή του συνόλου των επιλέξιμων πραγματικών εξόδων·

 

(αα) επιστροφή καθορισμένου ποσοστού τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους·

(β) κατ’ αποκοπή ποσά,

(β) κατ’ αποκοπή ποσά,

(γ) τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους,

 

(δ) χρηματοδότηση ενιαίου ποσοστού,

(δ) χρηματοδότηση ενιαίου ποσοστού,

(ε) συνδυασμό των μορφών στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α), έως δ).

(ε) συνδυασμό των μορφών στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α), έως δ), λαμβανομένων υπόψη και των προτιμήσεων των δικαιούχων όσον αφορά τις συνήθεις λογιστικές αρχές τους·

Αιτιολόγηση

Τα όρια υιοθετούνται από το σχέδιο κανόνων εφαρμογής (άρθρα 173, 175β), όπως προτείνει η Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας της (SEC(2010) 639). Η παρούσα τροπολογία υπογραμμίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση «στα μέτρα του πελάτη».

Τροπολογία  169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 117 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι επιδοτήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν συγχρηματοδότηση με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που καθορίζονται στον τίτλο IV του μέρους ΙΙ.

3. Οι επιδοτήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν συγχρηματοδότηση με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που καθορίζονται στον τίτλο IV του μέρους ΙΙ.

 

Το πρώτο εδάφιο δεν έχει εφαρμογή σε πολιτικά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα σε επίπεδο Ένωσης.

Οι επιδοτήσεις τηρούν το εκάστοτε συνολικό ανώτατο όριο, εκφραζόμενο σε απόλυτες τιμές, το οποίο καθορίζεται με βάση το εκτιμώμενο επιλέξιμο κόστος.

Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες πηγές χρηματοδότησης από τρίτα μέρη αντί των ιδίων πόρων του, εφόσον τηρείται η αρχή της συγχρηματοδότησης.

Η επιδότηση δεν υπερβαίνει τις επιλέξιμες δαπάνες.

 

Αιτιολόγηση

Η δεύτερη και η τρίτη πρόταση μεταφέρονται στο άρθρο 177α προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα του κειμένου. Το άρθρο 165 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής, όπως προτείνονται από την Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας της (SEC(2010) 639) περιλαμβάνεται εδώ σε τροποποιημένη εκδοχή. Η υποκατάσταση της συγχρηματοδότησης βοηθά ιδιαίτερα τους μικρότερους δικαιούχους και διευρύνει τη βάση της χρηματοδότησης της ΕΕ και, συνακόλουθα, την προβολή της Ένωσης.

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 117 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι επιδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να αποσκοπούν ή να συνεπάγονται κέρδος, στο πλαίσιο της δράσης ή του προγράμματος εργασιών, για τον δικαιούχο.

4. Οι επιδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να αποσκοπούν ή να συνεπάγονται κέρδος, στο πλαίσιο της δράσης ή του προγράμματος εργασιών, για τον δικαιούχο.

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για:

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για:

(α) ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής επιφάνειας δικαιούχου ή την εξασφάλιση εσόδων,

(α) ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής επιφάνειας δικαιούχου ή ενέργειες που δημιουργούν εισόδημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα μετά την περίοδο κατά την οποία χορηγείται η χρηματοδότηση από την Ένωση, που προβλέπεται στην απόφαση ή τη σύμβαση επιδότησης·

(β) υποτροφίες μελέτης, έρευνας ή επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα,

(β) υποτροφίες μελέτης, έρευνας ή επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα,

 

(βα) άλλη άμεση στήριξη η οποία καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που την χρειάζονται επιτακτικά, όπως οι άνεργοι, και/ή στο πλαίσιο προγραμμάτων εξωτερικής δράσης της Ένωσης για πρόσφυγες·

 

(ββ) επιδοτήσεις στη βάση σταθερού συντελεστή και/ή κατ’ αποκοπή και/ή με τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους, εφόσον συμμορφώνονται προς τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 116α παράγραφος 2·

 

(βγ) επιδοτήσεις μικρού ύψους.

 

Αν επιτευχθεί κέρδος, η Επιτροπή μπορεί να ανακτήσει το ποσοστό του κέρδους που αντιστοιχεί στη συνεισφορά της Ένωσης στις επιλέξιμες δαπάνες που ανέλαβε πράγματι ο δικαιούχος στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας·

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 117 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Για τον σκοπό του παρόντος τίτλου, το κέρδος ορίζεται ως εξής:

 

(α) στην περίπτωση επιδότησης ενέργειας, κέρδος είναι το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των δαπανών του δικαιούχου, κατά την υποβολή της αίτησης για τελική πληρωμή·

 

(β) στην περίπτωση λειτουργικής επιδότησης, κέρδος είναι το πλεόνασμα στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού λειτουργίας του δικαιούχου. Οι δικαιούχοι μπορούν να μεταφέρουν στο έτος Ν+2 ποσοστό του κέρδους μεγαλύτερο από 3%. Τα μεταφερόμενα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτα από τον δικαιούχο. Οι κανόνες σχετικά με τις εγγυήσεις πρέπει να εφαρμόζονται κατ' αναλογία στις περιπτώσεις όπου το μεταφερόμενο ποσό υπερβαίνει τα όρια που έχουν καθοριστεί για τις επιδοτήσεις πολύ μικρού και μικρού ύψους.

Τροπολογία  172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 117 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Για τη χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά, τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους και σταθερούς συντελεστές, η τήρηση των κανόνων περί μη αποκόμισης κέρδους και συγχρηματοδότησης που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 εξασφαλίζεται ευλόγως τη στιγμή του καθορισμού τους ή κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης επιδότησης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αόριστη διάταξη της παραγράφου 6 κρίνεται περιττή μετά τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν για τις παραγράφους 3 και 4.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 117 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 117α

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 

1. Στις επιδοτήσεις τηρείται το εκάστοτε συνολικό ανώτατο όριο, εκφραζόμενο σε απόλυτες τιμές, το οποίο πρέπει να καθορίζεται με βάση το εκτιμώμενο επιλέξιμο κόστος.

 

Οι επιδοτήσεις δεν υπερβαίνουν τις επιλέξιμες δαπάνες.

 

2. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματικά αναλαμβάνει ο δικαιούχος επιδότησης και ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 

(α) πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν τελικές εκθέσεις και πιστοποιητικά ελέγχου·

 

(β) εμφαίνονται στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας·

 

(γ) είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας που αποτελεί το αντικείμενο της επιδότησης·

 

(δ) είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως με την εγγραφή τους στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου, και προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος και σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης που αυτός εφαρμόζει· και

 

(ε) συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί φόρων και κοινωνικών εισφορών·

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και της βασικής πράξης στην οποία εφαρμόζεται το άρθρο 2, στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων καθορίζονται οι κατηγορίες δαπανών που θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ένωση.

 

Ο αρμόδιος κύριος διατάκτης θεωρεί επιλέξιμες τις ακόλουθες δαπάνες:

 

(α) οι δαπάνες του δικαιούχου της ενίσχυσης για τραπεζική ή άλλη εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 125·

 

(β) οι δαπάνες που σχετίζονται με εξωτερικό λογιστικό έλεγχο ο οποίος απαιτείται από τον αρμόδιο διατάκτη είτε κατά την αίτηση χρηματοδότησης είτε κατά την παραλαβή της δήλωσης εξόδων·

 

(γ) ο καταβεβλημένος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος δεν είναι επιστρεπτέος στον δικαιούχο σύμφωνα με την κειμένη εθνική νομοθεσία. Οι λεπτομέρειες της επιστροφής καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199·

 

(δ) τα έξοδα απόσβεσης, εφόσον αναλαμβάνονται πράγματι από τον δικαιούχο·

 

(ε) δαπάνες διοικητικής λειτουργίας, προσωπικού και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των εθνικών δημόσιων υπηρεσιών, στο μέτρο που σχετίζονται με τις δαπάνες δραστηριοτήτων τις οποίες η αντίστοιχη δημόσια αρχή δεν θα διεκπεραίωνε εάν δεν είχε αναληφθεί το χρηματοδοτούμενο σχέδιο·

 

(στ) πέρα από την περίπτωση των επιδοτήσεων λειτουργίας, δαπάνες που είναι αναγκαίες για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης αλλά δεν σχετίζονται άμεσα με τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες («έμμεσο» ή «πάγιο» κόστος) σε ποσοστό 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της ενέργειας, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ, και σε 8% στη συνέχεια, στη βάση σταθερού συντελεστή. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, ιδιαίτερα για συντονιστικά νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199. Για την υπέρβαση του ανώτατου ορίου απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής.

 

4. Το κόστος που βαρύνει τα εκπροσωπούμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 115α θεωρείται επιλέξιμο αν τα ενδιαφερόμενα εκπροσωπούμενα μέρη προσδιορίζονται στη σύμβαση ή την απόφαση επιδότησης και συμμορφώνονται προς τους κανόνες στους οποίους υπόκειται ο δικαιούχος σύμφωνα με τη σύμβαση ή την απόφαση επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τα δικαιώματα της Επιτροπής, της OLAF και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο των δαπανών σύμφωνα με τους κανόνες επιδότησης.

Τροπολογία  174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 117 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 117β

 

Συγχρηματοδότηση σε είδος

 

1. Η συγχρηματοδότηση με συνεισφορές σε είδος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του κέρδους που δημιουργείται από την επιδότηση.

 

2. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να αποδεχθεί ως συγχρηματοδότηση και συνεισφορές σε είδος, εάν τούτο κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο. Αν ο διατάκτης προτίθεται να αρνηθεί συγχρηματοδότηση προσφερόμενη για την υποστήριξη επιδοτήσεων χαμηλού ύψους, πρέπει να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι αναγκαία ή ενδεδειγμένη.

 

Οι συνεισφορές αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν:

 

(α) είτε τα πραγματικά έξοδα, δεόντως τεκμηριωμένα με λογιστικά παραστατικά·

 

(β) είτε, ελλείψει παραστατικών, τα έξοδα που γίνονται εν γένει αποδεκτά στην αντίστοιχη αγορά.

 

Οι συνεισφορές σε είδος παρουσιάζονται ξεχωριστά στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, προκειμένου να φαίνονται οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για την ενέργεια. Η τιμή μονάδας υπολογίζεται στον προσωρινό προϋπολογισμό και δεν επιδέχεται περαιτέρω μεταβολή.

 

Οι συνεισφορές σε είδος συμμορφώνονται προς τους εθνικούς κανόνες φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία  175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 118 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τη βοήθεια που προορίζεται για την αντιμετώπιση κρίσεων , για τις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας και για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τη βοήθεια που προορίζεται για την αντιμετώπιση κρίσεων, και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας που αναλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο, και για τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας πρέπει πάντα να συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση κρίσεων.

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 120 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις περιπτώσεις αυτές πάντως, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν μπορούν να είναι προγενέστερες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης επιδότησης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται στη βασική πράξη ή από τις αναγκαίες δαπάνες για την ομαλή πορεία της βοήθειας που προορίζεται για περιπτώσεις κρίσεων και των πράξεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στις περιπτώσεις αυτές πάντως, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν μπορούν να είναι προγενέστερες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης επιδότησης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται στη βασική πράξη ή από τις αναγκαίες δαπάνες για την ομαλή πορεία της βοήθειας που προορίζεται για περιπτώσεις κρίσεων, των πράξεων ανθρωπιστικής βοήθειας ή σε καταστάσεις που συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία ή υπάρχει κίνδυνος να κλιμακωθούν σε ένοπλη σύγκρουση.

Τροπολογία  177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 121

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 121

διαγράφεται

Αρχή της σταδιακής μείωσης των χορηγούμενων επιδοτήσεων

 

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη βασική πράξη ή στην πρόταση χρηματοδότησης για επιδοτήσεις που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 5 στοιχείο δ) υπέρ οργανισμών οι οποίοι επιδιώκουν στόχους γενικού συμφέροντος της Ένωσης, οι επιδοτήσεις λειτουργίας, σε περίπτωση ανανέωσής τους η οποία υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, αποκτούν φθίνοντα χαρακτήρα μετά το τέταρτο έτος.

 

Τροπολογία  178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 122 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αιτήσεις επιδότησης υποβάλλονται εγγράφως.

1. Οι αιτήσεις επιδότησης υποβάλλονται εγγράφως ή, όπου είναι σκόπιμο, σε ασφαλή ηλεκτρονική μορφή. Η Επιτροπή προσφέρει, αν κρίνει σκόπιμο, τη δυνατότητα τηλεματικής υποβολής αιτήσεων.

Αιτιολόγηση

Τροποποιήσεις στο πλαίσιο της προσέγγισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τροπολογία  179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 122 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το ανώτατο χρονικό όριο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων είναι έξι μήνες, ή αν απαιτείται υπηρεσιακή απόφαση, εννέα μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατ' εξαίρεση όταν αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιαίτερης φύσης και του αντικειμένου της επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή, το προσωρινό χρονικό όριο ανακοινώνεται στην αντίστοιχη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Όταν η προθεσμία δεν μπορεί να τηρηθεί για άλλους λόγους, ο κύριος διατάκτης το αναφέρει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του μαζί με τους λόγους και τις προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες. Στην έκθεση δραστηριοτήτων του επόμενου έτους αναφέρεται στα αποτελέσματα των διορθωτικών ενεργειών.

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των συζητήσεων με την Επιτροπή, η παράταση της προθεσμίας είναι αναγκαία στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία αξιολόγησης υπόκειται σε υπηρεσιακή απόφαση της οποίας ο συντονισμός είναι πιο χρονοβόρος.

Τροπολογία  180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 122 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι διατάξεις των άρθρων 100 έως 103 εφαρμόζονται επίσης σε αιτούντες επιδότηση. Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 100 έως 103. Εντούτοις, ο διατάκτης είναι δυνατόν να παραιτηθεί από την απαίτηση της βεβαίωσης, όπως ορίζεται στον κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199, για οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:

3. Οι διατάξεις των άρθρων 100 έως 103 εφαρμόζονται επίσης σε αιτούντες επιδότηση. Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 100 έως 103. Εντούτοις, ο διατάκτης δεν απαιτεί τέτοια βεβαίωση για καμιά από τις εξής περιπτώσεις:

(α) επιδοτήσεις πολύ μικρού ύψους,

(α) επιδοτήσεις μικρού ύψους,

(β) όταν η βεβαίωση αυτή έχει παρασχεθεί πρόσφατα σε άλλη διαδικασία ανάθεσης·

(β) όταν η βεβαίωση αυτή έχει παρασχεθεί πρόσφατα σε άλλη διαδικασία ανάθεσης·

(γ) όταν υφίσταται ουσιώδης αδυναμία παροχής τέτοιας βεβαίωσης.

 

Τροπολογία  181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 122 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η αίτηση καταδεικνύει τη νομική υπόσταση και τη χρηματοδοτική και επιχειρησιακή ικανότητα του αιτούντος να φέρει σε πέρας την ενέργεια ή το πρόγραμμα εργασίας που προτείνεται.

 

Προς τούτο, ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση και, με εξαίρεση τις αιτήσεις επιδότησης χαμηλού ύψους, κάθε άλλο δικαιολογητικό που ζητείται από τον αρμόδιο διατάκτη, ανάλογα με την ανάλυση κινδύνων που πραγματοποιεί ο ίδιος. Τα απαιτούμενα έγγραφα επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

 

Στα δικαιολογητικά μπορεί να περιλαμβάνεται ιδίως ο λογαριασμός εσόδων/εξόδων ή ο ισολογισμός του τελευταίου οικονομικού έτους που έκλεισε.

 

Η επαλήθευση της χρηματοδοτικής ικανότητας δεν εφαρμόζεται για τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν υποτροφίες σπουδών, ούτε για τους δημόσιους οργανισμούς ή τους διεθνείς οργανισμούς. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου που πραγματοποιεί, να παραιτηθεί από την απαίτηση επαλήθευσης της επιχειρησιακής ικανότητας των δημόσιων ή διεθνών οργανισμών.

 

Αν η αίτηση αναφέρεται σε επιδότηση ενέργειας που υπερβαίνει τα 750.000 ευρώ, ή σε λειτουργική επιδότηση που υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, υποβάλλεται έκθεση λογιστικού ελέγχου εκ μέρους εγκεκριμένου εξωτερικού λογιστή. Η έκθεση πιστοποιεί τους λογαριασμούς για το τελευταίο διαθέσιμο οικονομικό έτος και ο κύριος διατάκτης δέχεται ή απορρίπτει ρητά την έκθεση ελέγχου μέσα σε 90 ημέρες. Όταν οι εκθέσεις αυτές εγκριθούν από τον κύριο διατάκτη, καθίστανται δεσμευτικές και δεν υπόκεινται σε εκ των υστέρων ελέγχους ή αξιολόγηση, εκτός αν προκύψουν νέα στοιχεία prima facie για παρατυπίες ή απάτη.

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 3α βασίζεται στους κανόνες εφαρμογής (άρθρα 173α και 176) όπως προτείνονται από την Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας της (SEC(2010) 639), οι οποίοι συγχωνεύτηκαν εν μέρει για να βελτιωθεί η όλη αναγνωσιμότητα.

Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 125

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί, εφόσον το κρίνει ενδεδειγμένο και αναλογικό, να απαιτήσει από τον δικαιούχο να καταθέσει εκ των προτέρων εγγύηση με σκοπό τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή της προχρηματοδότησης.

Ο αρμόδιος διατάκτης είναι δυνατόν, εφόσον το κρίνει ενδεδειγμένο και αναλογικό, κατά περίπτωση και βάσει ανάλυσης κινδύνου, να ζητήσει από το δικαιούχο να καταθέσει εκ των προτέρων εγγύηση με σκοπό τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή προχρηματοδότησης.

 

Στην περίπτωση επιδοτήσεων χαμηλού και πολύ χαμηλού ύψους ή αν ο δικαιούχος λάμβανε τουλάχιστο μία επιδότηση κατ' έτοςκατά την τελευταία πενταετία, δεν απαιτούνται εγγυήσεις.

Τροπολογία  183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ποσό της επιδότησης καθίσταται οριστικό μόνο μετά την αποδοχή των τελικών εκθέσεων και λογαριασμών από τον αρμόδιο διατάκτη, με την επιφύλαξη μεταγενέστερων ελέγχων πραγματοποιούμενων από το όργανο.

1. Το ποσό της επιδότησης καθίσταται οριστικό μόνο μετά την αποδοχή των τελικών εκθέσεων και λογαριασμών από τον αρμόδιο κύριο διατάκτη , με την επιφύλαξη μεταγενέστερων ελέγχων πραγματοποιούμενων έγκαιρα από το όργανο.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία  184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρών σφαλμάτων, παρατυπιών ή απάτης κατά τη διαδικασία χορήγησης ή την εκτέλεση της επιδότησης και αφού δοθεί στον δικαιούχο η δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 110.

2. Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι κατά τη διαδικασία ανάθεσης διαπράχτηκαν σοβαρά σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη, ο αρμόδιος διατάκτης αναστέλλει τη διαδικασία και μπορεί να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, συμπεριλαμβανόμενης της ακύρωσης της διαδικασίας. Ενημερώνει αμέσως την OLAF όταν έχει υπόνοιες για απάτη.

Τροπολογία  185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Αν, μετά τη χορήγηση της επιδότησης, αποδειχτεί ότι διαπράχτηκαν σοβαρά σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη κατά τη διαδικασία χορήγησης ή την εκτέλεση της επιδότησης, ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η διαδικασία, να μην υπογράψει τη σύμβαση επιδότησης ή να μην κοινοποιήσει την απόφαση επιδότησης, να αναστείλει την εκτέλεση της επιδότησης ή, όπου είναι σκόπιμο, να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ακυρώσει την απόφαση επιδότησης, αφού προηγουμένως δοθεί στον δικαιούχο η δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

Τροπολογία  186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Αν τα σφάλματα, οι παρατυπίες ή η απάτη που αναφέρονται ανωτέρω διαπράχθηκαν από τον δικαιούχο, ή αν ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή απόφαση επιδότησης, ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί επιπλέον να μειώσει την επιδότηση ή να ανακτήσει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο της σύμβασης ή απόφασης επιδότησης, ανάλογα με τη σοβαρότητα των σφαλμάτων, των παρατυπιών ή της απάτης, ή της αθέτησης των υποχρεώσεων, αφού προηγουμένως δοθεί στον δικαιούχο η δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

Τροπολογία  187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 – παράγραφος 3 και παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Αν οι λογιστικοί ή άλλοι έλεγχοι καταδείξουν ότι υπάρχουν επανεμφανιζόμενα σφάλματα σε σχέση με έναν δικαιούχο, τα οποία έχουν επίσης επιπτώσεις σε μη ελεγχθέντα έργα στα οποία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ο εν λόγω δικαιούχος, ο διατάκτης μπορεί να επεκτείνει τα πορίσματα στα μη ελεγχθέντα έργα που είναι ακόμη δυνατόν να ελεγχθούν δυνάμει της σύμβασης επιδότησης και να ζητήσει την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού.

3. Σε περίπτωση συστημικών ή επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων ή παρατυπιών εκ μέρους που δικαιούχου, που υπερβαίνουν το όριο σημαντικότητας και έχουν επίπτωση σε επιδοτήσεις οι οποίες του χορηγήθηκαν υπό παρεμφερείς όρους, ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση όλων των σχετικών επιδοτήσεων, ή, όπου είναι σκόπιμο, να καταγγείλει τις σχετικές συμβάσεις ή αποφάσεις επιδότησης με τον συγκεκριμένο δικαιούχο, κατ’ αναλογία της σοβαρότητας των σφαλμάτων, των παρατυπιών ή της απάτης, αφού προηγουμένως δοθεί στον δικαιούχο η δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί επιπλέον να επιφέρει δημοσιονομικές διορθώσεις για όλες τις επιδοτήσεις τις οποίες αφορούν τα συστημικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα ή οι παρατυπίες που αναφέρονται ανωτέρω, οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν σύμφωνα με τις συμβάσεις ή αποφάσεις επιδότησης, είτε μειώνοντας τις επιδοτήσεις είτε ανακτώντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο των συμβάσεων ή αποφάσεων επιδότησης.

 

Το ποσό των δημοσιονομικών διορθώσεων καθορίζεται, όποτε είναι δυνατόν και πρακτικά εφαρμόσιμο, με βάση τις δαπάνες που κρίθηκαν εσφαλμένα επιλέξιμες για κάθε αντίστοιχη επιδότηση. Αν δεν είναι δυνατή ή εφικτή η ποσοτική έκφραση των μη επιλέξιμων δαπανών, οι δημοσιονομικές διορθώσεις μπορούν να γίνουν βάσει παρέκτασης ή κατ’ αποκοπή, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.

Ο δικαιούχος μπορεί να προσβάλει, σε διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης, τη διόρθωση που εφαρμόστηκε, αποδεικνύοντας ότι ο υπολογισμός των διορθώσεων είναι εσφαλμένος και υποβάλλοντας νέο υπολογισμό.

3α. Ο δικαιούχος μπορεί να προσβάλει, σε διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποσαφηνίσεων, τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει των παραγράφων 2α έως 3.

 

Ειδικότερα, ο δικαιούχος μπορεί να προσβάλει τη διόρθωση που εφαρμόστηκε, αποδεικνύοντας με βάση τις πιθανότητες ότι δεν υπάρχει επαναλαμβανόμενο ή συστημικό σφάλμα ή ότι ο υπολογισμός των διορθώσεων είναι εσφαλμένος, και να υποβάλει νέο υπολογισμό. Σε περίπτωση θετικής έκβασης για τον δικαιούχο, του επιστρέφονται τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης.

Τροπολογία  188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 126 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 126α

 

Περίοδοι τήρησης αρχείων

 

1. Οι δικαιούχοι τηρούν αρχεία, δικαιολογητικά έγγραφα, στατιστικές καταγραφές και άλλες καταγραφές σε σχέση με επιδοτήσεις επί πενταετία μετά την πληρωμή του υπολοίπου και επί τριετία για επιδοτήσεις χαμηλού ποσού.

 

2. Τα αρχεία σχετικά με ελέγχους, καταγγελίες, προσφυγές ενώπιον δικαστηρίων, ή απαιτήσεις που απορρέουν από την απόδοση του έργου διατηρούνται μέχρι την οριστική διευθέτηση των εν λόγω ελέγχων, καταγγελιών, προσφυγών ενώπιον δικαστηρίων ή απαιτήσεων.

 

3. Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει περιόδους για την τήρηση αρχείων από τους διαπιστευμένους οργανισμούς και από την Επιτροπή στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 199.

Αιτιολόγηση

Οι περίοδοι τήρησης καταχωρήσεων έχουν τροποποιηθεί μετά τη διεξαγωγή συζητήσεων με τις υπηρεσίες πληρωμής, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή.

Τροπολογία  189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 128

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 128

Άρθρο 128

Ορισμός

Αντικείμενο των βραβείων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμούς, ως «βραβεία» νοούνται χρηματοδοτικές συνεισφορές χορηγούμενες έπειτα από διαγωνισμούς.

Τα βραβεία είναι χρηματοδοτικές συνεισφορές που απονέμονται ως έπαθλα σε διαγωνισμούς. Η χρήση βραβείων ενθαρρύνεται, όχι ωστόσο ως υποκατάστατο της σωστά διαρθρωμένης χρηματοδότησης.

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 129 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα βραβεία διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

1. Τα βραβεία διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και πρέπει να προωθούν την επίτευξη ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Βραβεία ύψους άνω των 5.000.000 ευρώ απονέμονται μόνο σύμφωνα με νομική πράξη της Ένωσης υπό την έννοια των άρθρων 288, 289 και 290 της ΣΛΕΕ, στην οποία πρέπει να καθορίζονται ρητά οι όροι συμμετοχής, τα κριτήρια απονομής, το ποσό του βραβείου, και η διαδικασία επιλογής των αξιολογητών. Τα βραβεία εκπνέουν αυτομάτως με την λήξη της ισχύος του κανονισμού που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο άρχισαν να εφαρμόζονται ή πέντε έτη από τη δημοσίευσή τους, ό,τι από τα δύο συμβεί αργότερα.

 

Τα έσοδα που προέρχονται από την εκπνοή βραβείων αντιμετωπίζονται ως εσωτερικά έσοδα.

Αιτιολόγηση

Τα βραβεία πρέπει να προωθούν τους στόχους της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστιθέμενη αξία. Πρέπει να προωθούν τους στόχους, π.χ., της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δεδομένου του σημαντικού ποσού που προορίζεται για τα βραβεία (από δεκάδες έως εκατοντάδες εκατομμύρια), η προκήρυξη βραβείων θα πρέπει να στηρίζεται σε ειδική νομική βάση, πιθανώς κατ’ ανάθεση πράξη στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, για ποσά που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση χορήγησης και τη σχετική διαδικασία.

Τροπολογία  191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα βραβεία εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 118 και θεσπίζονται από την Επιτροπή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 118 παράγραφος 2.

2. Προς τούτο, οι επιδοτήσεις υπόκεινται σε πρόγραμμα εργασίας το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται στην αρχή του έτους εκτέλεσης. Το πρόγραμμα εργασίας εκτελείται μέσω δημοσίευσης διαγωνισμών.

Τροπολογία  192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 129 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα βραβεία δεν μπορούν να χορηγηθούν απευθείας χωρίς διαγωνισμό και υπόκεινται σε δημοσίευση κατά τον ίδιο τρόπο με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Τα βραβεία δεν μπορούν να χορηγηθούν απευθείας χωρίς διαγωνισμό και δημοσιεύονται ετησίως κατ' εφαρμογή του άρθρου 31, παρ. 2 και 3.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες που προτείνονται στο άρθρο 129, παράγραφος 2, συμμορφώνονται προς την τροπολογία 163 του εισηγητή της Επιτροπής BUDG. Παρά ταύτα, ενόψει της προβλεπόμενης μεγαλύτερης χρήσης των βραβείων στο μελλοντικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, χρειάζεται να υπάρξουν ρυθμίσεις στα κριτήρια για την επακόλουθη διαχείριση των συνακόλουθων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, για παράδειγμα: στον τομέα της υγείας, όπου τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να υπόκεινται σε ελεύθερη πρόσβαση, υποχρεωτική χορήγηση αδειών ή προσιτές τιμές εμπορίας.

Τροπολογία  193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 129 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3. Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό αξιολογούνται από ομάδα ειδικών με βάση τους δημοσιευμένους κανόνες του διαγωνισμού.

3. Τα βραβεία απονέμονται από τον αρμόδιο διατάκτη ή από κριτική επιτροπή. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι ελεύθερα να αποφασίσουν για την απονομή ή μη βραβείων, ανάλογα με την αρτιότητα των συμμετοχών, την οποία αξιολογούν με βάση τους κανόνες του διαγωνισμού.

Τα βραβεία απονέμονται τότε από τον αρμόδιο διατάκτη, με βάση την αξιολόγηση της ομάδας ειδικών, που είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν αν θα εισηγηθούν ή όχι την απονομή των βραβείων, ανάλογα με την αρτιότητα των συμμετοχών. Ο αρμόδιος κύριος διατάκτης επισυνάπτει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του την απόφαση απονομής συνοδευόμενη από τον κατάλογο των ειδικών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση και αιτιολόγηση της επιλογής τους.

Τροπολογία  194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 130 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θέσει σε εφαρμογή χρηματοδοτικά μέσα με τη μέθοδο της άμεσης ή έμμεσης κεντρικής διαχείρισης αναθέτοντας καθήκοντα στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv).

3. Η Επιτροπή μπορεί να θέσει σε εφαρμογή χρηματοδοτικά μέσα με τη μέθοδο της άμεσης ή έμμεσης κεντρικής διαχείρισης αναθέτοντας καθήκοντα στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία iv) και vi). Το καθεστώς και η φύση του παράγοντα στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης πρέπει να ορίζονται στη βασική πράξη.

Αιτιολόγηση

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών τα επιφορτισμένα με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, όπως επί παραδείγματι είναι οι εθνικές τράπεζες αναπτύξεως, έχουν να διαδραματίσουν ζωτικής σημασίας ρόλο στη διαχείριση και την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ.

Τροπολογία  195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 131 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχονται στους τελικούς δικαιούχους κονδυλίων της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς και με τους στόχους που καθορίζονται στη βασική πράξη που εφαρμόζεται στα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα.

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχονται στους τελικούς δικαιούχους κονδυλίων της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμεροληψίας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς και με τους στόχους που καθορίζονται στη βασική πράξη που εφαρμόζεται στα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία  196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 131 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Έσοδα και επιστροφές στο πλαίσιο χρηματοδοτικού μέσου συνιστούν εσωτερικά έσοδα για ειδικό σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 και μεταφέρονται αυτόματα για να επανεπενδυθούν.

 

Σε κάθε περίπτωση, η συνεισφορά της Ένωσης σε ένα έργο δεν διανέμεται σε τρίτα μέρη υπό μορφή μερισμάτων ή κερδών.

Τροπολογία  197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 131 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε), οι δαπάνες του προϋπολογισμού που συνδέονται με ένα χρηματοδοτικό μέσο δεν υπερβαίνουν τα όρια της δημοσιονομικής δέσμευσης που αντιστοιχεί σ’ αυτό.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε), οι δαπάνες του προϋπολογισμού που συνδέονται με ένα χρηματοδοτικό μέσο, και η οικονομική ευθύνη της Ένωσης δεν υπερβαίνουν το ποσό της δημοσιονομικής δέσμευσης που αντιστοιχεί σ’ αυτό, και συνεπώς αποκλείονται ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία  198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 131 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι φορείς που συμμετέχουν στην εκτέλεση δημοσιονομικών πράξεων που πραγματοποιούνται δυνάμει χρηματοδοτικού μέσου τηρούν τους κανόνες που εφαρμόζονται στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω φορείς δεν μπορούν να είναι εγκατεστημένοι σε εδάφη των οποίων οι αρχές δεν συνεργάζονται με την Ένωση για την εφαρμογή των διεθνώς συμπεφωνημένων φορολογικών προτύπων.

3. Οι οντότητες στις οποίες παραπέμπουν τα σημεία (iii) και (iv) του άρθρου 55, παράγραφος 1, στοιχείο β) και όλοι οι χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι φορείς που συμμετέχουν στην εκτέλεση δημοσιονομικών πράξεων που πραγματοποιούνται δυνάμει χρηματοδοτικού μέσου τηρούν τους κανόνες που εφαρμόζονται στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Δεν μπορούν να είναι εγκατεστημένοι και/ή δεν αλληλεπιδρούν με οντότητες που έχουν νομική προσωπικότητα σε εδάφη των οποίων οι αρχές δεν συνεργάζονται με την Ένωση για την εφαρμογή των διεθνώς συμπεφωνημένων φορολογικών προτύπων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στο ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής με θέμα τα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 131 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε σύμβαση μεταξύ μίας οντότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία iii) και iv), και ενός ενδιάμεσου χρηματοδοτικού φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 3, προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις ελεγκτικές τους εξουσίες, βάσει εγγράφων και επιτόπου, καθώς και επί πληροφοριών, ακόμη και αν είναι αποθηκευμένες σε ηλεκτρονικό μέσο εγγραφής, σε όλα τα τρίτα μέρη που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση.

4. Κάθε σύμβαση μεταξύ μίας οντότητας στην οποία παραπέμπει το άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο iv) και ενός ενδιάμεσου χρηματοδοτικού φορέα στον οποίο παραπέμπει η παράγραφος 3 προβλέπει ρητά πρόσβαση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε έγγραφα, χώρους και παντός είδους πληροφορίες που ζητούνται που σχετίζονται με την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων, ακόμη και εάν τα στοιχεία αυτά είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικό μέσο εγγραφής, πρόσβαση που πρέπει να παρέχεται από όλους τους τρίτους που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση.

Τροπολογία  200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 131 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από χρηματοδοτικά μέσα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην εφαρμογή τους, τις επιδόσεις των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των επανεπενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, το υπόλοιπο για τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς, τα έσοδα και τις επιστροφές, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε και την αξία των συμμετοχών. Η Επιτροπή επισυνάπτει την έκθεσή της στη σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 9.

Αιτιολόγηση

Τα βραβεία πρέπει να προωθούν τους στόχους της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστιθέμενη αξία. Πρέπει να προωθούν τους στόχους, π.χ., της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δεδομένου του σημαντικού ποσού που προορίζεται για τα βραβεία (από δεκάδες έως εκατοντάδες εκατομμύρια), η προκήρυξη βραβείων θα πρέπει να εγκρίνεται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για ποσά που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση χορήγησης και τη σχετική διαδικασία.

Τροπολογία  201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 134 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δημοσιονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 είναι σύμφωνες με τους λογιστικούς κανόνες της Ένωσης που θεσπίζει ο υπόλογος της Επιτροπής και παρουσιάζουν πιστή εικόνα του ενεργητικού και του παθητικού, των επιβαρύνσεων, των εσόδων και των ταμειακών ροών.

Οι δημοσιονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα και παρουσιάζουν πιστή εικόνα του ενεργητικού και του παθητικού, των επιβαρύνσεων, των εσόδων και των ταμειακών ροών.

Τροπολογία  202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 135

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 135

Άρθρο 135

Οι δημοσιονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 παρουσιάζουν στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών πολιτικών, κατά τρόπο που παρέχει συναφή, αξιόπιστη, συγκρίσιμη και κατανοητή πληροφόρηση. Καταρτίζονται σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές που περιγράφονται στους λογιστικούς κανόνες της Ένωσης.

Οι δημοσιονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 παρουσιάζουν στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών πολιτικών, κατά τρόπο που παρέχει συναφή, αξιόπιστη, συγκρίσιμη και κατανοητή πληροφόρηση. Καταρτίζονται σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές που περιγράφονται στους λογιστικούς κανόνες της Ένωσης και βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα.

Τροπολογία  203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 135 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 135a

 

Εξαιρέσεις από τις αρχές λογιστικής

 

Αν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπόλογος θεωρεί σκόπιμη την εξαίρεση από το περιεχόμενο μιας από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται στα άρθρα 187 έως 194, η εξαίρεση αυτή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να επισημαίνεται στο παράρτημα των δημοσιονομικών καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 136.

Αιτιολόγηση

Στον δημοσιονομικό κανονισμό πρέπει να περιέχεται η δυνατότητα να παρεκκλίνει ένας υπόλογος από αρχή της λογιστικής. Πέραν τούτου στον βαθμό όπου ο παρών κανονισμός απαριθμεί τις διάφορες αρχές λογιστικής μπορεί να παραπέμπει στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την εξήγησή τους.

Τροπολογία  204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 136 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι σημειώσεις των δημοσιονομικών καταστάσεων συμπληρώνουν και σχολιάζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρέχουν όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες απαιτούν οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες που θεσπίζει ο υπόλογος της Επιτροπής.

2. Οι σημειώσεις των δημοσιονομικών καταστάσεων συμπληρώνουν και σχολιάζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρέχουν όλες τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Τροπολογία  205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 138 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί αυτούς τους προσωρινούς λογαριασμούς με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Επιτροπής και διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, τους προσωρινούς λογαριασμούς της Επιτροπής και τους ενοποιημένους προσωρινούς λογαριασμούς της Ένωσης.

Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί αυτούς τους προσωρινούς λογαριασμούς με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Επιτροπής και διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, τους προσωρινούς λογαριασμούς της Επιτροπής και τους ενοποιημένους προσωρινούς λογαριασμούς της Ένωσης.

Τροπολογία  206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 139 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει, το αργότερο την 1η Ιουνίου, τις παρατηρήσεις του σε σχέση με τους προσωρινούς λογαριασμούς των άλλων οργάνων και κάθε οργανισμού που αναφέρεται στο 132, και έως τις 15 Ιουνίου το αργότερο, τις παρατηρήσεις του σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Επιτροπής και τους ενοποιημένους προσωρινούς λογαριασμούς της Ένωσης.

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει, το αργότερο την 1η Ιουνίου, τις παρατηρήσεις του σε σχέση με τους προσωρινούς λογαριασμούς των άλλων οργάνων και κάθε οργανισμού που αναφέρεται στο 132, τις παρατηρήσεις του σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Επιτροπής και τους ενοποιημένους προσωρινούς λογαριασμούς της Ένωσης.

Τροπολογία  207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 139 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα θεσμικά όργανα πέραν της Επιτροπής, καθώς και οι οργανισμοί στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 132 καταρτίζουν τους τελικούς λογαριασμούς τους και τους διαβιβάζουν στον υπόλογο της Επιτροπής, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο την 1η Ιουλίου του επόμενου οικονομικού έτους, με σκοπό την κατάρτιση των οριστικών ενοποιημένων λογαριασμών.

Τα θεσμικά όργανα πέραν της Επιτροπής, καθώς και οι οργανισμοί στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 132 καταρτίζουν τους τελικούς λογαριασμούς τους και τους διαβιβάζουν στον υπόλογο της Επιτροπής, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους, με σκοπό την κατάρτιση των οριστικών ενοποιημένων λογαριασμών.

Τροπολογία  208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 139 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά την έγκριση των οριστικών ενοποιημένων λογαριασμών και των δικών της οριστικών λογαριασμών, η Επιτροπή διαβιβάζει όλους αυτούς τους λογαριασμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως την 31η Ιουλίου του επόμενου οικονομικού έτους.

Μετά την έγκριση των οριστικών ενοποιημένων λογαριασμών και των δικών της οριστικών λογαριασμών, η Επιτροπή διαβιβάζει όλους αυτούς τους λογαριασμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως την 31η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.

Τροπολογία  209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 139 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι ενοποιημένοι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται, έως τις 15 Νοεμβρίου μετά το οικονομικό έτος που έκλεισε, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενοι από τη δήλωση αξιοπιστίας την οποία παρέχει το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 160γ της συνθήκης Ευρατόμ.

6. Οι ενοποιημένοι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται, έως τις 31 Ιουλίου μετά το οικονομικό έτος που έκλεισε, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενοι από τη δήλωση αξιοπιστίας την οποία παρέχει το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 160γ της συνθήκης Ευρατόμ.

Τροπολογία  210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 141 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα αριθμητικά δεδομένα και η έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαβιβάζονται ταυτοχρόνως στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

3. Τα αριθμητικά δεδομένα και η έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαβιβάζονται ταυτοχρόνως στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία  211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 141 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α . Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ορίζεται μια απλουστευμένη ενοποιημένη ενδιάμεση λογιστική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο που από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου. Καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί αντικείμενο περιορισμένης εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ενοποιημένη ενδιάμεση λογιστική κατάσταση όπως έχει στις 30 Ιουνίου, συνοδευόμενη από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, ενδεχομένως, από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Τροπολογία  212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 143 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Αιτιολογεί και τεκμηριώνει κάθε τέτοια απόκλιση και κοινοποιεί την αιτιολόγηση αυτή στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την έγκριση ή την ενημέρωση ενός δεδομένου λογιστικού κανόνα.

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότησή του 6/2010 (αριθ. 92).

Τροπολογία  213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 145 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το λογιστικό σύστημα πρέπει να επιτρέπει την εξακρίβωση όλων των λογιστικών εγγραφών.

3. Το λογιστικό σύστημα πρέπει να επιτρέπει σαφή διαδρομή ελέγχου όλων των λογιστικών εγγραφών.

Τροπολογία  214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 147 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η λογιστική του προϋπολογισμού επιτρέπει να παρακολουθείται λεπτομερώς η εκτέλεση του προϋπολογισμού.

1. Η λογιστική του προϋπολογισμού επιτρέπει λεπτομερή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 150 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η εξέταση της νομιμότητας και της κανονικότητας των εσόδων και των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιείται σε σχέση με τις διατάξεις των συνθηκών, του προϋπολογισμού, του παρόντος κανονισμού, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 199, καθώς και κάθε πράξης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των συνθηκών.

1. Η εξέταση της νομιμότητας και της κανονικότητας των εσόδων και των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιείται σε σχέση με τις διατάξεις των συνθηκών, του προϋπολογισμού, του παρόντος κανονισμού, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 199, καθώς και κάθε πράξης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των συνθηκών. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτελεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα σε μόνιμη βάση.

Τροπολογία  216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 150 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να λαμβάνει γνώση, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 152, όλων των εγγράφων και πληροφοριών που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση των υπηρεσιών ή οργανισμών ως προς τις πράξεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να εξετάζει κάθε υπάλληλο ο οποίος υπέχει ευθύνη σε πράξη δαπανών ή εσόδων και να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες ελέγχου που αναγνωρίζονται στις εν λόγω υπηρεσίες ή οργανισμούς. Ο έλεγχος στα κράτη μέλη διενεργείται σε συνεργασία με τα εθνικά όργανα ελέγχου ή, εάν αυτά δεν διαθέτουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες, με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους.

2. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να λαμβάνει γνώση, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 152, όλων των εγγράφων και πληροφοριών που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση των υπηρεσιών ή οργανισμών ως προς τις πράξεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να εξετάζει κάθε υπάλληλο ο οποίος υπέχει ευθύνη σε πράξη δαπανών ή εσόδων και να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες ελέγχου που αναγνωρίζονται στις εν λόγω υπηρεσίες ή οργανισμούς. Κατά τον έλεγχο στα κράτη μέλη διατηρείται επαφή με τα εθνικά όργανα ελέγχου ή, εάν αυτά δεν διαθέτουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες, με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι εθνικοί θεσμοί ελέγχου των κρατών μελών συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο άρθρο 155 και τις συμβιβάζει με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα λογιστικών διαδικασιών.

Τροπολογία  217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 152 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, τα λοιπά όργανα, οι οργανισμοί που διαχειρίζονται έσοδα ή δαπάνες εξ ονόματος της Ένωσης καθώς και οι τελικοί δικαιούχοι πληρωμών από τον προϋπολογισμό παρέχουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε διευκόλυνση και κάθε πληροφορία την οποία αυτό θεωρεί αναγκαία για την εκτέλεση της αποστολής του. Θέτουν στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό και όλους τους λογαριασμούς ταμείου και υλικών, όλα τα λογιστικά ή δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα συναφή διοικητικά έγγραφα, όλα τα έγγραφα σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες, όλα τα βιβλία απογραφών, όλα τα οργανογράμματα των υπηρεσιών τα οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί αναγκαία για την επαλήθευση της έκθεσης σχετικά με το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής εκτέλεσης, βάσει εγγράφων ή επιτόπου και, για τους ίδιους σκοπούς, όλα τα έγγραφα και δεδομένα τα οποία καταρτίζονται ή φυλάσσονται σε μαγνητικό μέσο.

1. Η Επιτροπή, τα λοιπά όργανα, οι οργανισμοί που διαχειρίζονται έσοδα ή δαπάνες εξ ονόματος της Ένωσης καθώς και οι τελικοί δικαιούχοι πληρωμών από τον προϋπολογισμό παρέχουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε διευκόλυνση και κάθε πληροφορία την οποία αυτό θεωρεί αναγκαία για την εκτέλεση της αποστολής του. Θέτουν στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό και όλους τους λογαριασμούς ταμείου και υλικών, όλα τα λογιστικά ή δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα συναφή διοικητικά έγγραφα, όλα τα έγγραφα σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες, όλα τα βιβλία απογραφών, όλα τα οργανογράμματα των υπηρεσιών τα οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί αναγκαία για την επαλήθευση της έκθεσης σχετικά με το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής εκτέλεσης, βάσει εγγράφων ή επιτόπου και, για τους ίδιους σκοπούς, όλα τα έγγραφα και δεδομένα τα οποία καταρτίζονται ή φυλάσσονται σε μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Τροπολογία  218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 153 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Ιουνίου, και στα άλλα όργανα και οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 132, το αργότερο την 1η Ιουνίου, τις παρατηρήσεις που θεωρεί σκόπιμο ότι πρέπει να αναφέρονται στην ετήσια έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται σε κατ’ αντιμωλία διαδικασία. Όλα τα όργανα απευθύνουν τις απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου. Τα όργανα πλην της Επιτροπής απευθύνουν ταυτόχρονα σε αυτήν τις απαντήσεις τους.

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Ιουνίου, και στα άλλα όργανα και οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 132, το αργότερο στις 15 Ιουνίου, τις παρατηρήσεις που θεωρεί σκόπιμο ότι πρέπει να αναφέρονται στην ετήσια έκθεση ή να ληφθούν υπόψη από τον αρμόδιο υπόλογο κατά την κατάρτιση των λογαριασμών. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές και υπόκεινται σε κατ’ αντιμωλία διαδικασία. Όλα τα όργανα απευθύνουν τις απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα όργανα πλην της Επιτροπής απευθύνουν ταυτόχρονα σε αυτήν τις απαντήσεις τους.

Αιτιολόγηση

Επίσπευση του χρονοδιαγράμματος απαλλαγής και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία  219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 153 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Μετά την ολοκλήρωση της κατ’ αντιμωλία διαδικασίας, κάθε ενδιαφερόμενο όργανο ή οργανισμός απευθύνουν τις απαντήσεις τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου. Τα όργανα πλην της Επιτροπής και των οργανισμών απευθύνουν σε αυτήν τις απαντήσεις τους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επίσπευση του χρονοδιαγράμματος απαλλαγής και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία  220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 153 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στις αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές και στα άλλα όργανα, το αργότερο στις 15 Νοεμβρίου, την ετήσια έκθεσή του, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων, και εξασφαλίζει τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στις αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές και στα άλλα όργανα, το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου, την ετήσια έκθεσή του, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων, και εξασφαλίζει τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Επίσπευση του χρονοδιαγράμματος απαλλαγής και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία  221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 155

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 155

διαγράφεται

Δηλώσεις αρχικών διαπιστώσεων

 

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στα ενδιαφερόμενα όργανα, οργανισμούς ή κράτη μέλη τις δηλώσεις αρχικών διαπιστώσεων που καταρτίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων της. Οι δηλώσεις των αρχικών διαπιστώσεων που, κατά την άποψη του Συνεδρίου, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση, διαβιβάζονται το αργότερο έως την 1η Ιουνίου του οικονομικού έτους που έπεται εκείνου στο οποίο αναφέρονται. Οι δηλώσεις των αρχικών διαπιστώσεων πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές.

 

2. Το οικείο όργανο, οργανισμός ή κράτος μέλος διαθέτει προθεσμία δυόμισι μηνών για να κοινοποιήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις του σχετικά με τις δηλώσεις αρχικών διαπιστώσεων.

 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη τον προβληματισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία   222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 156 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, χορηγεί πριν από τις 15 Μαΐου του έτους ν + 2, απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Ν.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, χορηγεί πριν από τις 15 Απριλίου του έτους ν + 2, απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ν:

 

- στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

 

- στα άλλα θεσμικά όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2,

 

- στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 196β παράγραφος 1,

 

- σε άλλους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης, αν στη νομοθεσία της Ένωσης προβλέπεται απαίτηση απαλλαγής τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 157 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ αίτησή του, κάθε αναγκαία πληροφορία για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 319 της ΣΛΕΕ.

3. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 παράγραφος 2, υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ αίτησή του, κάθε αναγκαία πληροφορία για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 319 και την τρίτη πρόταση του άρθρου 335 της ΣΛΕΕ.»

Τροπολογία  224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 167 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα μέρη Ι και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις αρχές και τους οργανισμούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον κανονισμό 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/200625 του Συμβουλίου για το Ταμείο Συνοχής, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/200626 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), και στα ταμεία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης τα οποία υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 56 του εν λόγω κανονισμού, (εφεξής «τα ταμεία»), καθώς και στα έσοδά τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο.

1. Τα μέρη Ι και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις αρχές και τους οργανισμούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον κανονισμό 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/200625 του Συμβουλίου για το Ταμείο Συνοχής, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/200626 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), και στα ταμεία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», τα οποία υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 56 του εν λόγω κανονισμού, (εφεξής «τα ταμεία»), καθώς και στα έσοδά τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο.

Τροπολογία  225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 168

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 168

διαγράφεται

Τήρηση των χορηγήσεων σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις χορηγήσεις σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, οι οποίες προβλέπονται στις οικείες βασικές πράξεις για τις διαρθρωτικές ενέργειες, την αγροτική ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

 

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη υπερβαίνει τα όρια του δημοσιονομικού κανονισμού και δημιουργεί διοργανικές σχέσεις. Θα πρέπει συνεπώς να μεταφερθεί σε καταλληλότερο πολιτικό μέσο.

Τροπολογία  226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 169 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3. Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του άρθρου 167, η πλήρης ή μερική επιστροφή των προπληρωμών που καταβάλλονται στο πλαίσιο μιας παρέμβασης δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής των ταμείων στην παρέμβαση.

 

Τα ποσά συνιστούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

3. Η διεκπεραίωση των επιστροφών από τα κράτη μέλη καθώς και οι επιπτώσεις της στο ύψος της συμμετοχής των ταμείων διέπονται από τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 167.

Η διεκπεραίωση των επιστροφών από τα κράτη μέλη καθώς και οι επιπτώσεις της στο ύψος της συμμετοχής των ταμείων διέπονται από τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 167.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής, το κείμενο αυτό, που προέρχεται από το σχέδιο κανόνων εφαρμογής (άρθρο 228) το οποίο προτείνει η Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας της (SEC(2010) 639), συνιστά ουσιώδες στοιχείο υπό την έννοια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και επομένως είναι προτιμότερο να ενσωματωθεί στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία  227

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος III – Κεφάλαιο 1 – νέα επικεφαλίδα (πριν το άρθρο 173)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

Γενικές διατάξεις

Τροπολογία  228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 175 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εξομοιώνονται με έσοδα για ειδικό προορισμό, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 οι πιστώσεις σχετικά με:

2. Οι πιστώσεις σχετικά με

(α) τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και χορήγησης επιδοτήσεων στις οποίες συμμετέχει το ΚΚΕρ·

(α) τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και χορήγησης επιδοτήσεων στις οποίες συμμετέχει το ΚΚΕρ·

(β) τις δραστηριότητες που διεξάγει το ΚΚΕρ για λογαριασμό τρίτων, ή

(β) τις δραστηριότητες που διεξάγει το ΚΚΕρ για λογαριασμό τρίτων, ή

(γ) τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο διοικητικής συμφωνίας με άλλα θεσμικά όργανα ή άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής για τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.

(γ) τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο διοικητικής συμφωνίας με άλλα θεσμικά όργανα ή άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής για τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.

 

εξομοιώνονται με έσοδα για ειδικό προορισμό, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση του σχεδίου της Επιτροπής, που προφανώς είχε μεταφραστεί από τα γαλλικά.

Τροπολογία  229

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος III – Κεφάλαιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 

Χρηματοδότηση και επιλέξιμες δαπάνες

 

Άρθρο 175α

 

Μέσες δαπάνες προσωπικού

 

Για την αποδοχή των μέσων δαπανών προσωπικού ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

 

(α) οι μέσες δαπάνες προσωπικού συνιστούν τη συνήθη πρακτική αναλυτικής λογιστικής του δικαιούχου· η πρακτική αυτή περιλαμβάνει προσεγγίσεις κέντρου κόστους.

 

(β) η μέση δαπάνη προσωπικού βασίζεται στο πραγματικό κόστος προσωπικού του δικαιούχου όπως καταγράφεται στους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του, ή την αναλυτική λογιστική όπως απαιτείται από τους κανόνες που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι αναγκαίο, ποσών εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό ή κατ' εκτίμηση·

 

(γ) στη μέση δαπάνη προσωπικού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη επιλέξιμες δαπάνες και οι δαπάνες για τις οποίες προβάλλονται αξιώσεις στο πλαίσιο άλλων κατηγοριών δαπανών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την απόφαση της Επιτροπής COM(2011) 174 τελικό της 24ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την απλούστευση. Στόχος είναι η ασφάλεια δικαίου για τους δικαιούχους και ο ορισμός των βασικών αρχών για τη μέση δαπάνη προσωπικού.

Τροπολογία  230

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος III – Κεφάλαιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

 

Επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα

 

Άρθρο 175β

 

Επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα

 

1. Συγκροτείται ειδική επιτροπή αποσαφηνίσεων για θέματα έρευνας (επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα) μεταξύ των γενικών διευθύνσεων που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων, με εντολή τη λήψη τελικών και ενιαίων θέσεων για κάθε νομικό και δημοσιονομικό θέμα σε σχέση με την εκτέλεση του όλου κύκλου του έργου, και για κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή των εργασιών, για το οποίο οι συνήθεις εργασιακές πρακτικές μεταξύ των υπηρεσιών δεν επέτρεψαν την επίτευξη συναίνεσης.

 

Η επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα ενεργεί ως αρμόδια επιτροπή αποσαφηνίσεων υπό την έννοια του άρθρου 126β, για κάθε ζήτημα που αφορά ερευνητικά έργα και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Πλαισίου.

 

Κανένα μέλος της επιτροπής αποσαφηνίσεων για την έρευνα δεν φέρει ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 71, για αποφάσεις που λαμβάνει υπό την ιδιότητά τους ως μέλους της επιτροπής αποσαφηνίσεων για την έρευνα.

 

2. Η επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα απαρτίζεται από τους γενικούς διευθυντές των γενικών διευθύνσεων έρευνας και καινοτομίας, παιδείας και πολιτισμού, επιχειρήσεων και βιομηχανίας, κοινωνίας της πληροφορίας και μέσων, κινητικότητας και μεταφορών, και ενέργειας, ή από έναν πλήρως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ανά γενική διεύθυνση. Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος και λαμβάνει συναινετικές αποφάσεις με γραπτή διαδικασία.

 

3. Στη διαδικασία της εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

 

(α) η προεδρία της επιτροπής αποσαφηνίσεων για την έρευνα ανατίθεται στον Γενικό Διευθυντή Έρευνας και Καινοτομίας ή τον εκπρόσωπό του·

 

(β) εν ανάγκη, η επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα μπορεί να ζητεί τη γνώμη των οριζόντιων κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής, και ιδιαίτερα της Νομικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού·

 

(γ) η επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα μπορεί να καλεί ενδιαφερόμενους ή εκπροσώπους τους ή οποιουσδήποτε ειδικούς κρίνει σκόπιμο, για να ζητήσει τη γνώμη τους·

 

(δ) οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, με πλειοψηφία και είναι δεσμευτικές για τις γενικές διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

 

(ε) οι τελικές και ενιαίες θέσεις που λαμβάνονται είναι επίσης δεσμευτικές για τους εκτελεστικούς οργανισμούς που εκτελούν μέρη του Προγράμματος Πλαισίου·

 

(στ) ειδικός τομέας στη Γενική Διεύθυνση έρευνας και καινοτομίας παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα· Οι αποφάσεις της επιτροπής αποσαφηνίσεων για την έρευνα δημοσιοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, τηρουμένης της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων·

 

(ζ) η επιτροπή αποσαφηνίσεων για την έρευνα θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της σύμφωνα με το άρθρο 126 στοιχείο γ).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την απόφαση της Επιτροπής COM(2011) 174 τελικό της 24ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την απλούστευση. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα μέλη της επιτροπής δεν φέρουν προσωπικά ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνουν υπό την ιδιότητά τους ως μελών της επιτροπής αποσαφηνίσεων, οι οποίες αφορούν ερμηνεία των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων.

Τροπολογία  231

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος III – Κεφάλαιο 3 – Τμήμα 1 – επικεφαλίδα (νέα ) (πριν το άρθρο 177)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τμήμα 1

 

Γενικές διατάξεις

Τροπολογία 232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 177 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 177a

 

Χρήση της δημοσιονομικής στήριξης

 

1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές βασικές πράξεις, η Επιτροπή μπορεί να παρέχει τομεακή ή γενική δημοσιονομική στήριξη σε τρίτες χώρες, εφόσον η διαχείριση των δημόσιων δαπανών της χώρας εταίρου είναι επαρκώς διαφανής, αξιόπιστη και αποτελεσματική.

 

2. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στις σχετικές χρηματοδοτικές συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 176 παράγραφος 2 στοιχείο β), διατάξεις με βάση τις οποίες η δικαιούχος χώρα δεσμεύεται να επιστρέψει αμέσως, πλήρως ή εν μέρει, τη χρηματοδότηση για τη σχετική ενέργεια, αν διαπιστωθούν σοβαρές παρατυπίες στη διαχείριση των αντίστοιχων κονδυλίων της Ένωσης.

 

Για τη διεκπεραίωση της επιστροφής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 77 παράγραφος 1, σχετικά με την είσπραξη κατά συμψηφισμό.

 

3. Η Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινοβουλευτικού ελέγχου και ικανότητας λογιστικού ελέγχου, την αύξηση της διαφάνειας και την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες.

Τροπολογία  233

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος III – Κεφάλαιο 3 – Τμήμα 2 – επικεφαλίδα (νέα ) (πριν το άρθρο 178)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τμήμα 2

 

Καταπιστευματικά ταμεία πολλών χορηγών

Τροπολογία  234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 178 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συνεισφορές της Ένωσης και των δωρητών κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι συνεισφορές αυτές δεν ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό και υπόκεινται στη διαχείριση της Επιτροπής υπό την ευθύνη του κύριου διατάκτη. Οι οντότητες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για την έμμεση διαχείριση.

Οι συνεισφορές της Ένωσης και των δωρητών κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι συνεισφορές αυτές δεν ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό και υπόκεινται στη διαχείριση της Επιτροπής υπό την ευθύνη του κύριου διατάκτη. Εφαρμόζεται το άρθρο 55, παράγραφος 3.

Τροπολογία  235

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος III – Κεφάλαιο 2 – Τμήμα 3 – επικεφαλίδα (νέα ) (πριν το άρθρο 179)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τμήμα 3

 

Άλλες διαχειριστικές μέθοδοι

Τροπολογία 236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 195 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα όργανα ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για κάθε σχέδιο σχετικό με ακίνητα που ενδέχεται να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό.

3. Τα όργανα και οι οργανισμοί υπό την έννοια του άρθρου 196β ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για κάθε σχέδιο σχετικό με ακίνητα που ενδέχεται να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό.

Εάν οποιοδήποτε από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σκοπεύει να γνωμοδοτήσει, γνωστοποιεί, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή των πληροφοριών για το σχέδιο σχετικά με ακίνητο, στο οικείο όργανο την πρόθεσή του να διατυπώσει σχετική γνώμη. Ελλείψει απαντήσεως, το οικείο θεσμικό όργανο είναι δυνατόν να προβεί στη σχεδιαζόμενη πράξη δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, με την επιφύλαξη του άρθρου 335 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 185 της Συνθήκης Ευρατόμ, όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ένωσης.

Ειδικότερα, ενημερώνουν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για:

 

(α) σχέδια ανέγερσης και ανακαίνισης κτιρίων πριν από την πρόκληση για την υποβολή προσφορών, εκθέτοντας τον ακριβή σχεδιασμό και, μετά τη σύνταξη λεπτομερούς προγραμματισμού δαπανών αλλά πριν από τη σύναψη συμβάσεων, όλες τις πτυχές τους που είναι σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων και τη χρηματοδότηση του σχεδίου, καθώς επίσης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, αναφέροντας κατά πόσο στις εργασίες τηρήθηκαν ο σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός·

 

(β) άλλες συμβάσεις για ακίνητα, πριν από την προκήρυξη ή από ενδεχόμενη έρευνα της τοπικής αγοράς για την κάλυψη συγκεκριμένων κτιριακών αναγκών, καθώς και για όλες τις πτυχές που είναι σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων και τη χρηματοδότηση του σχεδίου, πριν από την ανάθεση, όπως επίσης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για το αν τηρήθηκαν το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός·

 

Όπου είναι σκόπιμο, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης μπορούν να περιλαμβάνουν στο έγγραφο εργασίας πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4α.

 

Πριν από τη σύναψη συμβάσεων πρέπει να έχει δοθεί η έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφασίζει αν θα χορηγήσει έγκριση μέσα σε οκτώ εβδομάδες από την παραλαβή της αίτησης και όλων των πληροφοριών που χρειάζεται για να λάβει απόφαση.

Τα όργανα ζητούν την έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για την κτήση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων ή για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο σχετικό με ακίνητα που χρηματοδοτείται με δάνειο.

 

Τροπολογία 237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 195 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Σχέδια περί ακινήτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό είναι:

 

(i) η αγορά, πώληση, ανακαίνιση ή κατασκευή κτιρίων που υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ, ή η παράταση υπαρχουσών συμβάσεων για κτίρια που υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως,

 

(ii) κάθε αγορά οικοπέδου,

 

(iii) κάθε νέα σύμβαση για κτίριο (συμπεριλαμβανομένων της επικαρπίας και της μακροπρόθεσμης μίσθωσης) που συνεπάγεται ετήσια επιβάρυνση τουλάχιστον 500.000 ευρώ,

 

(iv) κάθε σχέδιο περί ακινήτων με διοργανικό χαρακτήρα.

Τροπολογία  238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 195 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Η χρηματοδότηση σχεδίων περί ακινήτων μπορεί να γίνει με πιστώσεις από τον προϋπολογισμό ή, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, με δανεισμό. Η αποπληρωμή των δανείων πρέπει να γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Στο σχέδιο χρηματοδότησης που πρέπει να υποβάλει το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο μαζί με τη σχετική αίτηση πρέπει να αναφέρονται ειδικότερα το μέγιστο ύψος, η διάρκεια και ο τρόπος της χρηματοδότησης.

Τροπολογία  239

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος VII α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΤΙΤΛΟΣ VIIα

 

ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τροπολογία  240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 196 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 196α

 

Τύποι συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

 

Επιτρέπονται οι ακόλουθοι τύποι συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

 

(α) οργανισμοί που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ, οι οποίοι διαθέτουν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν εισφορές από τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 196β·

 

(β) οργανισμοί με νομική προσωπικότητα, οι οποίοι δημιουργούνται με βασική πράξη που ορίζει το καταστατικό τους, τον σκοπό και τη φύση της δράσης τους, και επιφορτίζονται με την υλοποίηση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 196β και 196γ, όταν τούτο δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και εφόσον δικαιολογείται η παρέμβαση με δημόσια κονδύλια.

Αιτιολόγηση

Οι τύποι των πιθανών ΣΔΙΤ θα πρέπει να ορίζονται σαφώς και, δεδομένου του δυνητικού αντικτύπου τους, να παρουσιάζονται σε ξεχωριστό τίτλο.

Τροπολογία  241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 196 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 196β

 

Δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο για τα λοιπά όργανα, οργανισμούς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θεσπίζονται δυνάμει συγκεκριμένων διατάξεων της ΣΛΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ

 

1. Θεσπίζεται δημοσιονομικός κανονισμός πλαίσιο, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Ελεγκτικό Συνέδριο, με κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό σύμφωνα με τα άρθρα 202, 203 και 204 του παρόντος κανονισμού, για οντότητες που δημιουργούνται δυνάμει συγκεκριμένων διατάξεων της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και διαθέτουν νομική προσωπικότητα:

 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο θα βασίζεται στις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

 

Οι δημοσιονομικοί κανόνες αυτών των οργανισμών δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο, παρά μόνο όπου το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Τέτοιες εξαιρέσεις δεν μπορεί να γίνονται όσον αφορά τις δημοσιονομικές αρχές που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ του Μέρους Ι, την αρχή της ίσης μεταχείρισης των φορέων, και τις ειδικές διατάξεις που καθορίζονται στις βασικές ιδρυτικές πράξεις των οργανισμών αυτών. Όταν οι δημοσιονομικοί κανόνες αυτών των ΣΔΙΤ παρεκκλίνουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο, οι παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή μαζί με την αιτιολόγησή τους. Η Επιτροπή μπορεί να εκφράζει την αντίθεσή της σε τέτοιες παρεκκλίσεις μέσα σε έξι εβδομάδες από την κοινοποίηση.

 

Οι κανόνες των οργανισμών αυτών μπορεί να παρεκκλίνουν από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης.

 

1α. Οι παρεκκλίσεις και οι ειδικοί λόγοι για αυτές κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ετήσια βάση, με έγγραφο εργασίας, το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου. Στο έγγραφο εργασίας εκτίθενται επίσης η πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε κάθε οντότητα, καθώς και η σημασία των προαναφερθεισών παρεκκλίσεων για την επιτευχθείσα πρόοδο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2β, και η ολοκλήρωση των προκαθορισμένων ειδικών στόχων κατά το έτος που αφορά η απαλλαγή. Αν οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, η διοίκηση της οντότητας εκθέτει τους ιδιαίτερους λόγους για τούτο και προτείνει διορθωτικές ενέργειες στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και αιτιολογημένο αίτημα για προσωρινή αύξηση των διοικητικών δαπανών για όχι περισσότερο από το επόμενο έτος.

 

Στο έγγραφο εργασίας παρουσιάζονται ακόμα οι δομές διακυβέρνησης όλων των οντοτήτων που υπάγονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς επισκόπησης του μεγέθους των επιμέρους δομών διακυβέρνησης σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό.

 

2. Η απαλλαγή για την εκτέλεση των προϋπολογισμών των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σύσταση του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, όταν κρίνει αναγκαίο, να καλεί τη διοίκησή τους στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, ιδιαίτερα αν οι στόχοι που εκτίθενται στην παράγραφο 1 δεν έχουν επιτευχθεί για δύο συνεχόμενα έτη.

 

3. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής ασκεί έναντι των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τις ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες που του ανατίθενται έναντι των υπηρεσιών της Επιτροπής.

 

4. Κάθε οργανισμός διορίζει με σύμβαση, μετά από διαβούλευση με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανεξάρτητο ελεγκτή του οποίου αποστολή είναι να επαληθεύει τη συμμόρφωση των λογαριασμών του οργανισμού προς το άρθρο 134 και να αναλύει, υπό την καθοδήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών του συγκεκριμένου οργανισμού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τις εκθέσεις των ανεξάρτητων ελεγκτών και, παράλληλα με την εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων διαδικασιών κρίνει απαραίτητες, μπορεί να βασίζει τη γνώμη του και στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή.

Τροπολογία  242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 196 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 196γ

 

Πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δεν βασίζονται σε συγκεκριμένες διατάξεις της ΣΛΕΕ

 

1. Οι οργανισμοί με νομική προσωπικότητα που έχουν ιδρυθεί με βασική πράξη κατ’ εφαρμογή των άρθρων 288 και 289 της ΣΛΕΕ και τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεσπίζουν τους δημοσιονομικούς τους κανόνες που καλύπτουν την κατάρτιση, την εκτέλεση, τη λογιστική και την απαλλαγή σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΣΔΙΤ.

 

2. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν ένα σύνολο αρχών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης, και βασίζονται στα άρθρα 55 και 57 και σε πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό που εγκρίνεται με κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό σύμφωνα με τα άρθρα 202, 203 και 204 μετά από διαβούλευση με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Όταν οι δημοσιονομικοί κανόνες αυτών των ΣΔΙΤ παρεκκλίνουν από τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό, οι παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή μαζί με την αιτιολόγησή τους. Η Επιτροπή μπορεί να εκφράζει την αντίθεσή της σε τέτοιες παρεκκλίσεις μέσα σε έξι εβδομάδες από την κοινοποίηση.

 

Οι κανονισμοί αυτών των οργανισμών μπορεί να παρεκκλίνουν από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, εάν στις ιδρυτικές πράξεις των οργανισμών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 1α, παράγραφος 2 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης δεν προβλέπεται εφαρμογή του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

 

3. Οι παρεκκλίσεις και οι ειδικοί λόγοι για αυτές κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ετήσια βάση, με έγγραφο εργασίας, το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου. Στο έγγραφο εργασίας εκτίθενται επίσης η πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε κάθε οντότητα, καθώς και η σημασία των προαναφερθεισών παρεκκλίσεων για την επιτευχθείσα πρόοδο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2β, και η ολοκλήρωση των προκαθορισμένων ειδικών στόχων κατά το έτος που αφορά η απαλλαγή. Αν οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, η διοίκηση του οργανισμού εκθέτει τους ιδιαίτερους λόγους για τούτο και προτείνει διορθωτικές ενέργειες στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και αιτιολογημένο αίτημα για προσωρινή αύξηση των διοικητικών δαπανών για όχι περισσότερο από το επόμενο έτος. Στο έγγραφο εργασίας παρουσιάζονται ακόμα οι δομές διακυβέρνησης όλων των οντοτήτων που υπάγονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς επισκόπησης του μεγέθους των επιμέρους δομών διακυβέρνησης σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό.

 

4. Η απαλλαγή για την εκτέλεση των προϋπολογισμών των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σύσταση του Συμβουλίου.

 

5. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής ασκεί έναντι των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τις ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες που του ανατίθενται έναντι των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Τροπολογία  243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 199

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 199

Άρθρο 199

Θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

Η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για τους κανόνες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 202, 203 και 204. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός περιλαμβάνει κανόνες για την εφαρμογή των διοικητικών δαπανών που συνδέονται με τις πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ.

Ανατίθεται στην Επιτροπή αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 202, 203 και 204 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων των ακόλουθων άρθρων: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77β, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117α, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126α, 126γ, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

 

Σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρατίθενται οι στόχοι, το περιεχόμενο και το πεδίο της εξουσιοδότησης για καθένα από τα ανωτέρω άρθρα.

 

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός περιλαμβάνει κανόνες για την εφαρμογή των διοικητικών δαπανών που συνδέονται με τις πιστώσεις οι οποίες προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ.

 

 

Τροπολογία  244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 200

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 200

διαγράφεται

Δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο για τα λοιπά όργανα και οργανισμούς που θεσπίζονται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ

 

1. Η Επιτροπή θεσπίζει δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο των οργανισμών που δημιουργούνται από τη ΣΛΕΕ και τη συνθήκη Ευρατόμ και οι οποίοι διαθέτουν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν εισφορές από τον προϋπολογισμό με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τα άρθρα 202, 203 και 204 του παρόντος κανονισμού.

 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο θα βασίζεται στις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

 

Οι δημοσιονομικοί κανόνες αυτών των οργανισμών μπορούν να αποκλίνουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο μόνον όταν το επιβάλλουν οι ειδικές ανάγκες τους και με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Μία τέτοια εξαίρεση δεν μπορεί να αφορά τις δημοσιονομικές αρχές που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ του Μέρους Ι, την αρχή της ίσης μεταχείρισης των φορέων και τις ειδικές διατάξεις που καθορίζονται στις βασικές ιδρυτικές πράξεις των οργανισμών αυτών.

 

2. Η απαλλαγή για την εκτέλεση των προϋπολογισμών των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του Συμβουλίου.

 

3. Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής ασκεί έναντι των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τις ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες που του ανατίθενται έναντι των υπηρεσιών της Επιτροπής.

 

4. Με την επιφύλαξη διαφορετικής διάταξης στη βασική ιδρυτική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών του εν λόγω οργανισμού, πριν ενοποιηθούν οι λογαριασμοί του με τους λογαριασμούς της Επιτροπής. Η εξέταση αυτή βασίζεται στην έκθεση ελέγχου που καταρτίζει ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής, τον οποίο ορίζει ο οργανισμός και του οποίου η αποστολή είναι να επαληθεύει τη συμμόρφωση των λογαριασμών του οργανισμού προς το άρθρο 134.

 

Αιτιολόγηση

Το θέμα του παρόντος άρθρου μεταφέρεται από τις τελικές διατάξεις σε νέο τίτλο (βλ. τροπ. 474).

Τροπολογία  245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 201

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 201

διαγράφεται

Πρότυπος δημοσιονομικός κανονισμός για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

 

Οι οργανισμοί που διαθέτουν νομική προσωπικότητα, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί με βασική πράξη και στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο v) θεσπίζουν τους δημοσιονομικούς τους κανόνες.

 

Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν σειρά αρχών απαραίτητων για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των κεφαλαίων της Ένωσης, οι οποίες εμπνέονται ιδίως από το άρθρο 57 και από πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό που θεσπίζεται από την Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τα άρθρα 202, 203 και 204.

 

Αιτιολόγηση

Το θέμα του παρόντος άρθρου μεταφέρεται από τις τελικές διατάξεις σε νέο τίτλο.

Τροπολογία 246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 202 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι εξουσίες για την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στα άρθρα 199, 200 και 201 ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική διάρκεια.

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών που αναφέρονται στα άρθρα 196 στοιχεία β) και γ), και 199 ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστημα τριών ετών και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 203 και 204.

 

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 202 αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου στη νέα διαδικασία για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 209 της ΣΛΕΕ). Λαμβάνουν υπόψη την έκθεση για την εξουσία νομοθετικής ανάθεσης (2010/2021(ΙΝΙ) – έκθεση Szájer). Προστίθεται ρήτρα λήξης ισχύος για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, με βάση την πρότυπη ρήτρα της κοινής συνεννόησης.

Τροπολογία 247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 202 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Μόλις εκδώσει την εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την γνωστοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2. Μόλις εκδώσει τον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, η Επιτροπή τον γνωστοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, η Επιτροπή διεξάγει τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

amendment 248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 202 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι εξουσίες για την έγκριση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 203 και 204.

3. Σε κάθε αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό.

Τροπολογία 249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 203, τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

Ανάκληση της εξουσιοδότησης και κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού

Τροπολογία 250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 203 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 199 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 196β, 196γ και 199 είναι ανακλητή, πλήρως ή εν μέρει χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί, επιπλέον, να καταργήσει, πλήρως ή εν μέρει, κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που έχει θεσπιστεί με εξουσιοδότηση η οποία ανακλήθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 203 αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου στη νέα διαδικασία για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 209 της ΣΛΕΕ). Λαμβάνουν υπόψη την έκθεση για την εξουσία νομοθετικής ανάθεσης (2010/2021(ΙΝΙ) – έκθεση Szájer).

Τροπολογία 251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 203 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση και να καταργήσει, πλήρως ή εν μέρει, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις και, όπου έχει εφαρμογή, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό ή το μέρος του που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης ή κατάργησης καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης ή κατάργησης.

Τροπολογία 252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 203 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην ίδια απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην ίδια απόφαση. Επιπλέον, η απόφαση μπορεί επίσης να θέσει τέρμα στην ισχύ του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού ή τμημάτων του. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 203 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη μερική ανάκληση της εξουσιοδότησης και, όπου έχει εφαρμογή, την πλήρη ή μερική κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού και/ή αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό.

Τροπολογία 254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 204 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντιρρήσεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 204 αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου στη νέα διαδικασία για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 209 της ΣΛΕΕ). Λαμβάνουν υπόψη την έκθεση για την εξουσία νομοθετικής ανάθεσης (2010/2021(ΙΝΙ) – έκθεση Szájer).

Τροπολογία  255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 204 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που προτείνει η Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 196 στοιχεία β) και γ) και 199, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Τροπολογία 256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 204 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που προβλέπεται σ’ αυτήν.

2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, ο κανονισμός δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που προβλέπεται σ’ αυτήν.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τίθεται σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για την απόφασή τους να μην εγείρουν αντιρρήσεις.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τίθεται σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για την απόφασή τους να μην εγείρουν αντιρρήσεις.

Τροπολογία 257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 204 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

3. Αν διατυπωθούν είτε από το Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο αντιρρήσεις στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις και μπορεί να εκδώσει αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 204 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή από την Επιτροπή να υποβάλει πλήρως ή εν μέρει αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό. Το θεσμικό όργανο που προτίθεται να υποβάλει τέτοιο αίτημα ενημερώνει σχετικά το άλλο το νωρίτερο δυνατόν.

Τροπολογία 259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 205

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αναθεώρηση

Επανεξέταση

Ο παρών κανονισμός αναθεωρείται όποτε καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 322 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 183 της συνθήκης Ευρατόμ.

Ο παρών κανονισμός υποβάλλεται σε επανεξέταση ανά τριετία ή όποτε καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 322 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 183 της συνθήκης Ευρατόμ.

 

Τα όρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό, με κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 199, σύμφωνα με τα άρθρα 202, 203 και 204.

Τροπολογία  260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 208

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

2. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Το άρθρο 56 εφαρμόζεται μόνο στις υποχρεώσεις που θα αναληφθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 για τα κεφάλαια που αναφέρονται στο άρθρο 167.

3. Το άρθρο 56 εφαρμόζεται μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2014, και έως τότε παραμένει σε ισχύ το άρθρο 53 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002.

 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να ήδη να εφαρμόζουν το άρθρο 56 παράγραφος 2 από την 1η Ιανουαρίου 2012.

 

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν εθνική δήλωση κατά την έννοια του άρθρου 56, παράγραφος 6β, εφαρμόζεται επίσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 το τελικό εδάφιο του άρθρου 56 παράγραφος 6β.

 

Η διαπίστευση τέτοιων οργανισμών δεν επηρεάζει τα καθήκοντα των υπαρχόντων οργανισμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1083/20061 του Συμβουλίου. Από 1ης Ιανουαρίου 2014, οι διαπιστευμένοι οργανισμοί έχουν αρμοδιότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

4. Το άρθρο 5 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει αμέσως μόλις δημοσιευτεί ο παρών κανονισμός.

 

Η εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) 1605/2002 από δικαιούχο που δεν έχει κάνει χρήση έντοκου τραπεζικού λογαριασμού θεωρείται σφάλμα ή παρατυπία.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

5. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 

___________________

 

1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο για την προσαρμογή του σημερινού συστήματος στις προτεινόμενες αλλαγές. Η ύπαρξη διπλών δομών εν αναμονή του κλεισίματος της περιόδου χρηματοδότησης 2007-2013 και της έναρξης της περιόδου 2014-2020 θα πρέπει όπου είναι δυνατόν να αποφευχθεί.

Τροπολογία  261

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα σχετικά με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 199 του παρόντος κανονισμού

 

Άρθρο 5

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει κανόνες σχετικά με τη λογιστική των τόκων που γεννώνται για τις προχρηματοδοτήσεις.

 

Άρθρο 8

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με πιστώσεις για ένα οικονομικό έτος.

 

Άρθρο 9

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την ακύρωση και τη μεταφορά πιστώσεων.

 

Άρθρο 16

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να θεσπίζει κανόνες σχετικά με την ισοτιμία μετατροπής του ευρώ και άλλων νομισμάτων.

 

Άρθρο 18

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να θεσπίζει τη δομή για την εγγραφή εξωτερικών και εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και τη διάταξη των αντίστοιχων πιστώσεων και να καθορίζει κανόνες για τη συνεισφορά κρατών μελών στα προγράμματα έρευνας. Ακόμα, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά το προϊόν των κυρώσεων που επιβάλλονται στα κράτη μέλη τα οποία κηρύσσονται σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος και σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό που προκύπτουν από τη συμμετοχή των χωρών ΕΖΕΣ σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα.

 

Άρθρο 19

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την αποδοχή ελευθεριότητας υπέρ της Ένωσης.

 

Άρθρο 20

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τους λογαριασμούς για φορολογικές επιβαρύνσεις προς είσπραξη.

 

Άρθρο 22

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τον υπολογισμό ποσοστών μεταφορών πιστώσεων από θεσμικά όργανα πλην της Επιτροπής, και τους λόγους για τις αιτήσεις μεταφοράς.

 

Άρθρο 23

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τον υπολογισμό ποσοστών εσωτερικών μεταφορών πιστώσεων από την Επιτροπή και τους λόγους για τις αιτήσεις μεταφοράς.

 

Άρθρο 25

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις αιτήσεις μεταφοράς πιστώσεων από το αποθεματικό για επείγουσα βοήθεια.

 

Άρθρο 26

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις εκ των προτέρων, τις ενδιάμεσες και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

 

Άρθρο 27

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού δελτίου.

 

Άρθρο 30

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την προσωρινή δημοσίευση του προϋπολογισμού.

 

Άρθρο 31

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών περί αποδεκτών πόρων που χορηγούνται στην περίπτωση έμμεσης διαχείρισης.

 

Άρθρο 34

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τον δημοσιονομικό προγραμματισμό.

 

Άρθρο 38

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τα σχέδια διορθωτικού προϋπολογισμού.

 

Άρθρο 41

 

[Το κείμενο θα ακολουθήσει]

 

Άρθρο 46

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την παρουσίαση του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων ορισμού των πραγματικών δαπανών του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο έχουν κλείσει οι λογαριασμοί, παρατηρήσεων του προϋπολογισμού, και του οργανογράμματος.

 

Άρθρο 50

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, και πληροφορίες σχετικά με διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διενέργεια λογιστικού ελέγχου.

 

Άρθρο 51

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τη βασική πράξη και τις εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 51.

 

Άρθρο 55

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις μεθόδους εκτέλεσης του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων της άμεσης κεντρικής διαχείρισης, της άσκησης της μεταβίβασης καθηκόντων σε εκτελεστικούς οργανισμούς, ειδικών διατάξεων για έμμεση διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς και του ορισμού οργανισμών δημοσίου δικαίου ή φορέων ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένων με δημόσια υπηρεσία.

 

Άρθρο 56

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την επιμερισμένη διαχείριση με κράτη μέλη, περιλαμβανομένων ειδικών τομεακών κανόνων που διέπουν τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ανασταλούν οι πληρωμές στα κράτη μέλη, της κατάρτισης μητρώου φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο δυνάμει των εκάστοτε τομεακών κανονισμών, μέτρων για να προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές, και της θέσπισης των διαδικασιών εκκαθάρισης λογαριασμών.

 

Άρθρο 57

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την έμμεση διαχείριση οντοτήτων και προσώπων πλην των κρατών μελών, περιλαμβανομένων του περιεχομένου της συμφωνίας ανάθεσης καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της θέσπισης των όρων στην έμμεση διαχείριση όπου τα συστήματα, οι κανόνες και οι διαδικασίες της Επιτροπής ισοδυναμούν προς τα αντίστοιχα στοιχεία των οντοτήτων και προσώπων πλην των κρατών μελών, των διαχειριστικών δηλώσεων αξιοπιστίας, και της θέσπισης των διαδικασιών εκκαθάρισης λογαριασμών.

 

Άρθρο 58

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις κανόνων και διαδικασιών δυνάμει της έμμεσης διαχείρισης.

 

Άρθρο 61

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοσιονομικών παραγόντων.

 

Άρθρο 63

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τους εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους, την τήρηση δικαιολογητικών εγγράφων, τον κώδικα επαγγελματικών προτύπων, τη μη ανάληψη δράσης από τον διατάκτη, τη διαβίβαση πληροφοριών στον διατάκτη και τις εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

 

Άρθρο 65

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις εξουσίες και τα καθήκοντα του υπολόγου, περιλαμβανομένων των μέτρων διορισμού ή παύσης των καθηκόντων του, της γνώμης για τα λογιστικά συστήματα και τα συστήματα απογραφής, της διαχείρισης ταμείου και τραπεζικού λογαριασμού, των υπογραφών των λογαριασμών, της διαχείρισης των υπολοίπων των λογαριασμών, των μεταφορών και πράξεων μετατροπής, των τρόπων πληρωμής, των φακέλων νομικών προσώπων και της τήρησης δικαιολογητικών εγγράφων.

 

Άρθρο 66

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τα πρόσωπα με δικαίωμα διαχείρισης λογαριασμών σε τοπική διοικητική μονάδα.

 

Άρθρο 67

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να θεσπίζει τις προϋποθέσεις για πάγιες προκαταβολές και κανόνες για εξωτερικές δράσεις, περιλαμβανομένων κανόνων που αφορούν την επιλογή των υπολόγων παγίων προκαταβολών, την τροφοδότηση των παγίων προκαταβολών, και τους ελέγχους από διατάκτες και υπολόγους.

 

Άρθρο 69

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την ευθύνη του διατάκτη, του υπολόγου και του υπολόγου παγίων προκαταβολών στην περίπτωση παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή διαφθοράς.

 

Άρθρο 70

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει λεπτομερείς κανόνες που εφαρμόζονται στους κύριους διατάκτες, περιλαμβανομένων της επιβεβαίωσης εντολής και του ρόλου της ειδικευμένης υπηρεσίας δημοσιονομικών παρατυπιών.

 

Άρθρο 71

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την ευθύνη των υπολόγων στην περίπτωση άλλων μορφών παραπτώματος.

 

Άρθρο 72

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την ευθύνη των υπολόγων παγίων προκαταβολών στην περίπτωση άλλων μορφών παραπτώματος.

 

Άρθρο 75

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις προβλέψεις απαιτήσεων και τη βεβαίωση των απαιτήσεων, περιλαμβανομένων της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εγγράφων, και τους τόκους υπερημερίας.

 

Άρθρο 76

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την κατάρτιση του εντάλματος είσπραξης.

 

Άρθρο 77

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο είσπραξης, περιλαμβανομένων της είσπραξης με συμψηφισμό, της διαδικασίας είσπραξης ελλείψει εκούσιας πληρωμής, της χορήγησης προθεσμιών πληρωμής, της είσπραξης προστίμων και λοιπών κυρώσεων, της παραίτησης από την είσπραξη και της ακύρωση βεβαιωθείσας απαίτησης.

 

Άρθρο 77β

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των κριτηρίων και διαδικασιών για τις δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή.

 

Άρθρο 78

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την προθεσμία παραγραφής.

 

Άρθρο 80

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να θεσπίζει κανόνες όσον αφορά τα ποσά που εισπράττονται μέσω προστίμων, κυρώσεων και παραγομένων τόκων.

 

Άρθρο 81

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την απόφαση χρηματοδότησης.

 

Άρθρο 82

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τους τύπους ανάληψης υποχρεώσεων, την έγκριση συνολικών δεσμεύσεων, τις υπογραφές από το ίδιο πρόσωπο και τις διοικητικές δαπάνες τις καλυπτόμενες από προσωρινές αναλήψεις υποχρεώσεων.

 

Άρθρο 83

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη δημοσιονομική και τη νομική δέσμευση, περιλαμβανομένης της καταγραφής των επί μέρους αναλήψεων υποχρεώσεων.

 

Άρθρο 84

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις επαληθεύσεις που εφαρμόζονται στις διαφορετικές αναλήψεις υποχρεώσεων.

 

Άρθρο 85

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την εκκαθάριση των δαπανών, περιλαμβανομένων της έγκρισης πληρωμής για τις δαπάνες προσωπικού, και ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών υπολοίπου στη σύναψη συμβάσεων και χορήγηση επιδοτήσεων, των περιπτώσεων με την ένδειξη «βεβαιώνεται η ακρίβεια» για προχρηματοδοτήσεις και ενδιάμεσες πληρωμές και των υλικών μορφών της «έγκριση πληρωμής» και «βεβαιώνεται η ακρίβεια».

 

Άρθρο 86

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εντολή πληρωμής δαπανών, περιλαμβανομένων της θέσπισης των υποχρεωτικών στοιχείων σε μία εντολή πληρωμής και των ελέγχων των εντολών πληρωμής από τον διατάκτη.

 

Άρθρο 87

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τους τύπους πληρωμών και δικαιολογητικών εγγράφων.

 

Άρθρο 89

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις προθεσμίες πληρωμής.

 

Άρθρο 90

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ηλεκτρονική διαχείριση των πράξεων.

 

Άρθρο 92

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τον διορισμό του εσωτερικού ελεγκτή.

 

Άρθρο 93

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις εξουσίες και τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή.

 

Άρθρο 94

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την ανεξαρτησία και την ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή.

 

Άρθρο 95

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις διάφορες συμβάσεις δυνάμει των προμηθειών, περιλαμβανομένων των συμβάσεων-πλαισίων και των επιμέρους συμβάσεων.

 

Άρθρο 97

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τη δημοσιότητα των συμβάσεων και τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών.

 

Άρθρο 98

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την τυπολογία των διαδικασιών ανάθεσης, την από κοινού ανάθεση με τα κράτη μέλη και τις συμβάσεις μικρού ύψους.

 

Άρθρο 99

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν το περιεχόμενο των εγγράφων διαγωνισμού, περιλαμβανομένων της δυνατότητας και των προϋποθέσεων για αναθεώρηση της τιμής και των τεχνικών προδιαγραφών.

 

Άρθρο 100

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού που εφαρμόζονται στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Μπορεί να καθορίζει ποια αποδεικτικά στοιχεία επαρκούν για να κριθεί ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού. Επιπλέον μπορεί, στην περίπτωση αποκλεισμού, να καθορίζει τη διάρκεια ισχύος του αποκλεισμού.

 

Άρθρο 101

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού που εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορεί να καθορίζει ποια αποδεικτικά στοιχεία επαρκούν για να κριθεί ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού. Επιπλέον μπορεί, στην περίπτωση αποκλεισμού, να καθορίζει τη διάρκεια ισχύος του αποκλεισμού.

 

Άρθρο 102

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την Κεντρική Βάση Δεδομένων Αποκλεισμού.

 

Άρθρο 103

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με διάφορες διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις για τους προσφέροντες ή υποψήφιους οι οποίοι έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις, έχουν προβεί σε ουσιαστικά σφάλματα, έχουν διαπράξει παρατυπίες ή απάτη, ή για τους οποίους έχει διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων.

 

Άρθρο 104

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης. Μπορεί περαιτέρω να ορίζει τα έγγραφα που συνιστούν τεκμήρια οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας και αποδεικνύουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί επίσης να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές.

 

Άρθρο 105

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή προσφορών. Μπορεί να καθορίζει τις προθεσμίες παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, τον χρόνο πρόσβασης στα έγγραφα πρόσκλησης σε διαδικασία διαγωνισμού, και τις προθεσμίες σε επείγουσες περιπτώσεις. Μπορεί επίσης να ορίζει τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας. Επιπλέον, μπορεί να θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εγγύηση υποβολής προσφοράς, την αποσφράγιση των προσφορών, τις αιτήσεις συμμετοχής και την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής.

 

Άρθρο 106

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Μπορεί να ορίζει την επιτρεπόμενη επαφή μεταξύ αρχών ανάθεσης και προσφερόντων κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, τις ελάχιστες απαιτήσεις γραπτής καταχώρισης μιας αξιολόγησης και τα ελάχιστα στοιχεία της απόφασης που λαμβάνεται από την αναθέτουσα αρχή.

 

Άρθρο 107

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την απόφαση χορήγησης, τις πληροφορίες που παρέχονται στους προσφέροντες και την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης.

 

Άρθρο 108

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες για τους προσφέροντες, περιλαμβανομένης της περίπτωσης ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.

 

Άρθρο 109

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για τις εγγυήσεις που απαιτούνται από τους αναδόχους.

 

Άρθρο 110

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την αναστολή σύμβασης σε περίπτωση σφαλμάτων, παρατυπιών και απάτης.

 

Άρθρο 111

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την άσκηση των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής, περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των κατάλληλων επιπέδων για τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων.

 

Άρθρο 112

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα κατώτατα όρια που εφαρμόζονται, τις αυτοτελείς συμβάσεις και συμβάσεις που υποδιαιρούνται σε μέρη, καθώς και τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό της αξίας ορισμένων συμβάσεων.

 

Άρθρο 113

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τη συμμετοχή σε πρόσκληση υποβολής προσφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία πρόσβασης σε συμβάσεις.

 

Άρθρο 114

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους κανόνες σύναψης συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.

 

Άρθρο 115

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει λεπτομερέστερα το πεδίο και το περιεχόμενο επιδοτήσεων, μπορεί δε να περιέχει και κανόνες που καθορίζουν αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν συμφωνίες ή αποφάσεις επιδότησης. Ακόμα, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης.

 

Άρθρο 116

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει κανόνες για τις διάφορες μορφές επιδοτήσεων.

 

Άρθρο 117

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να συμπληρώνει τις γενικές αρχές που εφαρμόζονται στις επιδοτήσεις, περιλαμβανομένων του κανόνα περί μη αποκόμισης κέρδους και της αρχής της συγχρηματοδότησης.

 

Άρθρο 117α

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει περαιτέρω εξειδίκευση των επιλέξιμων δαπανών.

 

Άρθρο 118

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, το περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τις εξαιρέσεις από πρόσκληση υποβολής προτάσεων, τις πληροφορίες προς τους αιτούντες και τη δημοσίευση της απόφασης για τη χορήγηση επιδότησης.

 

Άρθρο 119

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την αρχή μη σωρευτικής χορήγησης.

 

Άρθρο 120

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την αναδρομική χορήγηση.

 

Άρθρο 122

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διευθετήσεις για τις αιτήσεις επιδότησης, τις αποδείξεις περί μη αποκλεισμού, τους αιτούντες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα, τις νομικές οντότητες που σχηματίζουν έναν αιτούντα, τις οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις επιδοτήσεις πολύ μικρού ύψους.

 

Άρθρο 123

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης.

 

Άρθρο 124

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την αξιολόγηση και χορήγηση επιδοτήσεων και τις πληροφορίες προς τους αιτούντες.

 

Άρθρο 125

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για την εγγύηση προχρηματοδοτήσεων.

 

Άρθρο 126

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει κανόνες για την καταβολή των επιδοτήσεων και τους ελέγχους, περιλαμβανομένων κανόνων που αφορούν τα δικαιολογητικά και την αναστολή και μείωση επιδοτήσεων.

 

Άρθρο 126α

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει περιόδους για την τήρηση αρχείων από τους διαπιστευμένους οργανισμούς και την Επιτροπή.

 

Άρθρο 126γ

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των επιτροπών αποσαφηνίσεων.

 

Άρθρο 127

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εκτέλεση συμβάσεων και την παροχή στήριξης σε τρίτους.

 

Άρθρο 133

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση.

 

Άρθρο 135

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να ορίζει τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, περιλαμβανομένων της αρχής της συνέχειας των δράσεων ή δραστηριοτήτων, της αρχής της σύνεσης, της αρχής της συνεπούς προετοιμασίας, της αρχής της συγκριτικής πληροφόρησης, της αρχής της σχετικής σημασίας και της ενοποίησης δεδομένων, της αρχής του μη συμψηφισμού και της αρχής της υπεροχής της ουσίας έναντι του τύπου, και κανόνες σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα.

 

Άρθρο 136

 

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να περιέχει λεπτομερείς κανόνες για τις