SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii

4.10.2011 - (COM (2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395 (COD)) - ***I

Komisja Budżetowa
Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawcy: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini
(Wspólne posiedzenia komisji – art. 51 Regulaminu)


Procedura : 2010/0395(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii

(COM (2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0815),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi Komisja przedłożyła wniosek Parlamentowi (C7–0016/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinie 3/2010 i 6/2010 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zmienione i aktualizowane w dniu 25 stycznia 2011 r.,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej zgodnie z art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0325/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ze względu na konieczność dalszych zmian, w tym uwzględnienia zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim, rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem dla zachowania przejrzystości.

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ze względu na konieczność dalszych zmian, w tym uwzględnienia zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim, rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem dla zachowania przejrzystości, zgodnie z traktatem lizbońskim przyjętym wspólnie przez Parlament Europejski i Radę zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Uzasadnienie

W tym punkcie preambuly należy podkreślić rozszerzone kompetencje Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002 ustanawia się zasady budżetowe i reguły finansowe, które powinny być przestrzegane we wszystkich aktach ustawodawczych i przez wszystkie instytucje. Należy zachować najważniejsze zasady, a także koncepcję i strukturę tego rozporządzenia oraz podstawowe reguły zarządzania budżetowego i zarządzania finansami. Odstępstwa od tych najważniejszych zasad powinno się poddać przeglądowi i jak najbardziej uprościć, uwzględniając ich niesłabnące znaczenie, wartość dodaną dla budżetu rocznego Unii (dalej zwanego „budżetem”) oraz obciążenia, jakie niosą ze sobą dla zainteresowanych stron. Konieczne jest utrzymanie i umocnienie najważniejszych elementów reformy finansowej: roli podmiotów działań finansowych, integracji kontroli w służbach operacyjnych, audytorów wewnętrznych, budżetowania zadaniowego, modernizacji zasad rachunkowości oraz reguł i podstawowych zasad mających zastosowanie do dotacji.

(2) W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002 ustanawia się zasady budżetowe i reguły finansowe leżące u podstaw tworzenia i wykonania budżetu ogólnego, gwarantujące należyte i skuteczne gospodarowanie środkami finansowymi, kontrolę i ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, a także zwiększenie przejrzystości, które powinny być przestrzegane we wszystkich aktach ustawodawczych i przez wszystkie instytucje. Należy zachować najważniejsze zasady, a także koncepcję i strukturę tego rozporządzenia oraz podstawowe reguły zarządzania budżetowego i zarządzania finansami. Odstępstwa od tych najważniejszych zasad powinno się poddać przeglądowi i jak najbardziej uprościć, uwzględniając ich niesłabnące znaczenie, wartość dodaną dla budżetu rocznego Unii (dalej zwanego „budżetem”) oraz obciążenia, jakie niosą ze sobą dla zainteresowanych stron. Konieczne jest utrzymanie i umocnienie najważniejszych elementów reformy finansowej: roli podmiotów działań finansowych, integracji kontroli w służbach operacyjnych, audytorów wewnętrznych, budżetowania zadaniowego, modernizacji zasad rachunkowości oraz reguł i podstawowych zasad mających zastosowanie do dotacji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

(4a) Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia realizacji programów ramowych w dziedzinie badań naukowych1 oraz stosownie do sprawozdania końcowego grupy ekspertów ds. śródokresowej oceny siódmego programu ramowego, opublikowanego w dniu 12 listopada 2010 r. w oparciu o art. 7 ust. 2 decyzji nr 1982/2006/WE, należy w jeszcze większym stopniu uprościć i zharmonizować przepisy i procedury dotyczące programów ramowych UE w dziedzinie badań naukowych.

 

___________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0401.

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia realizacji programów ramowych w dziedzinie badań naukowych (2010/2079 (INI)) Parlament Europejski wezwał do uproszczenia i harmonizacji przepisów i procedur w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 było ograniczone do określenia ogólnych zasad i podstawowych reguł rządzących całym sektorem budżetowym, o którym mowa w Traktatach, natomiast przepisy wykonawcze zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich11 w celu stworzenia lepszej hierarchii reguł oraz zapewnienia większej przejrzystości rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej zwanego „TFUE”) Komisja może otrzymać uprawnienia do przyjęcia aktów o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktów ustawodawczych. Wskutek tego niektóre przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2342/2002 należy włączyć do niniejszego rozporządzenia. Szczegółowe reguły stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmowane przez Komisję należy ograniczyć do szczegółów technicznych oraz metod wykonania

(5) Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 było ograniczone do określenia ogólnych zasad i podstawowych reguł rządzących całym sektorem budżetowym, o którym mowa w Traktatach, natomiast przepisy wykonawcze zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich11 w celu stworzenia lepszej hierarchii reguł oraz zapewnienia większej przejrzystości rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002. Na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej zwanego „TFUE”) Komisja może – w drodze aktu ustawodawczego – otrzymać uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym, które jedynie uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego. Wskutek tego niektóre przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2342/2002 należy włączyć do niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Punkt preambuły powinien lepiej odzwierciedlać nową konstytucyjną podstawę prawną.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Reguły dotyczące odsetek generowanych przez zaliczki należy uprościć, ponieważ powodują one nadmierne obciążenia administracyjne zarówno dla odbiorców unijnych środków finansowych, jak i służb Komisji oraz nieporozumienia między służbami Komisji, podmiotami i partnerami. Dla uproszczenia, szczególnie w odniesieniu do beneficjentów dotacji oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, należy znieść obowiązek generowania odsetek od zaliczek oraz odzyskiwania takich odsetek. Powinna jednak istnieć możliwość zawarcia takiego obowiązku w umowie o przekazaniu zadań, aby umożliwić ponowne wykorzystanie odsetek wygenerowanych przez zaliczki na programy zarządzane przez niektóre podmioty, którym przekazano zadania, lub odzyskanie takich odsetek.

(8) Reguły dotyczące odsetek generowanych przez zaliczki należy uprościć, ponieważ powodują one nadmierne obciążenia administracyjne zarówno dla odbiorców unijnych środków finansowych, jak i służb Komisji oraz nieporozumienia między służbami Komisji, podmiotami i partnerami. Dla uproszczenia, szczególnie w odniesieniu do beneficjentów dotacji oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, należy natychmiast znieść obowiązek generowania odsetek od zaliczek oraz odzyskiwania takich odsetek. Powinna jednak istnieć możliwość zawarcia takiego obowiązku w umowie o przekazaniu zadań, aby umożliwić ponowne wykorzystanie odsetek wygenerowanych przez zaliczki na programy zarządzane przez niektóre podmioty, którym przekazano zadania, lub odzyskanie takich odsetek.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Zgodnie z wymogami Traktatu wieloletnie ramy finansowe mają być ustanawiane w formie rozporządzenia. Do niniejszego rozporządzenia należy zatem włączyć niektóre postanowienia wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013. Przede wszystkim, w celu zapewnienia dyscypliny budżetowej, należy ustanowić powiązanie między wieloletnimi ramami finansowymi a coroczną procedurą budżetową. Należy ponadto włączyć postanowienia zobowiązujące Parlament Europejski i Radę do przestrzegania przydziałów środków na zobowiązania, określonych w aktach podstawowych dotyczących działań strukturalnych, rozwoju obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.

(11) Zgodnie z wymogami Traktatu wieloletnie ramy finansowe będą w przyszłości ustanawiane w formie rozporządzenia, a międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami musi zostać odpowiednio zmienione, zatem logiczne jest włączenie do niniejszego rozporządzenia niektórych postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego. Przede wszystkim, w celu zapewnienia dyscypliny budżetowej, należy ustanowić powiązanie między wieloletnimi ramami finansowymi a coroczną procedurą budżetową. Należy ponadto włączyć postanowienia zobowiązujące Parlament Europejski i Radę do przestrzegania przydziałów środków na zobowiązania, określonych w aktach podstawowych dotyczących działań strukturalnych, rozwoju obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Dochody uzyskane przez osoby trzecie niebędące państwami w ramach realizacji słusznych celów Unii, jak walka z przemytem i podrabianiem papierosów, (np. porozumienie „Phillip Morris”) powinny być traktowane jak dochody przeznaczone na określony cel, zwłaszcza jeżeli uzyskano je w wyniku porozumień zawartych w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące proporcjonalności, w ramach oceny ryzyka przeprowadzanej przez urzędnika zatwierdzającego należy wprowadzić pojęcie dopuszczalnego ryzyka błędu. Instytucje powinny mieć możliwość odstąpienia od zwyczajowego progu istotności na poziomie 2 % stosowanego przez Trybunał Obrachunkowy w celu stwierdzenia legalności i prawidłowości operacji podstawowych. Poziomy dopuszczalnego ryzyka błędu są bardziej odpowiednią podstawą oceny jakości zarządzania ryzykiem przez Komisję, przeprowadzanej przez organ udzielający absolutorium. Parlament Europejski i Rada powinny zatem określić poziom dopuszczalnego ryzyka błędu dla poszczególnych obszarów polityki, z uwzględnieniem kosztów kontroli i korzyści z nich płynących.

(16) Aby dokonać oceny ryzyka błędu, uwzględniając zasadę należytego zarządzania finansowego i odpowiednich kontroli, oraz odpowiednio zareagować, powinno się zastosować narzędzie zarządzania wskazujące ryzyko błędu.

Poprawka   9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Zapisana w art. 15 TFUE zasada przejrzystości, która naklada na instytucje obowiązek działania z jak największym poszanowaniem zasady otwartości, wymaga, aby w obszarze dotyczącym wykonywania budżetu Unii obywatele dysponowali dostępem do informacji o tym na jakie cele wydawane są środki finansowe Unii. Takie informacje sprzyjają demokratycznej debacie, zachęcają obywateli do udziału w procesie decyzyjnym Unii i wzmacniają kontrolę i nadzór instytucji na unijnymi wydatkami. Cel ten powinien zostać zrealizowany dzięki publikacji, w miarę możliwości z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji, istotnych informacji dotyczących ostatecznych wykonawców i beneficjentów środków unijnych, uwzględniając ich uzasadnione prawo do poufności i bezpieczeństwa oraz, w przypadku osób fizycznych, ich prawo do ochrony życia prywatnego i danych osobowych. Instytucje powinny zatem stosować podejście wybiórcze zgodne z zasadą proporcjonalności. Decyzje o publikacji powinny byćpodejmowane na podstawie odpowiednich kryteriów, tak aby zapewnić dostęp do wartościowych informacji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) W przypadku dotacji o bardzo niskiej i niskiej wartości mogą być stosowane uproszczone procedury w celu stworzenia podejścia ukierunkowanego na beneficjentów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23b) Dotacji można również udzielać w dziedzinie badań podstawowych, w przypadku których nie jest możliwe przedstawienie końcowych wyników albo efektów.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Doświadczenie z partnerstwami publiczno-prywatnymi (PPP), zinstytucjonalizowanymi jako organy Unii w myśl art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, wskazuje, że należy przewidzieć więcej możliwych rozwiązań, aby zwiększyć wybór instrumentów, tak by obejmowały one organy, których reguły są bardziej elastyczne i łatwiej dostępne dla partnerów prywatnych niż te, które stosuje się do instytucji unijnych. Takie rozwiązania alternatywne powinny zostać objęte zarządzaniem pośrednim. Jednym z możliwych rozwiązań powinno być ustanowienie organu aktem podstawowym i objęcie go regułami finansowymi, które powinny uwzględniać zasady niezbędne do zapewnienia należytego zarządzania środkami finansowymi Unii. Zasady te powinny zostać przyjęte w rozporządzeniu delegowanym i powinny opierać się zasadach, do których przestrzegania zobowiązane są podmioty trzecie, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu. Innym możliwym rozwiązaniem powinna być realizacja partnerstw publiczno-prywatnych przez organy podlegające prawu prywatnemu państwa członkowskiego.

(24) Doświadczenie z partnerstwami publiczno-prywatnymi (PPP), zinstytucjonalizowanymi jako organy Unii w myśl art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, wskazuje, że należy przewidzieć więcej możliwych rozwiązań, aby zwiększyć wybór instrumentów, tak by obejmowały one organy, których reguły są bardziej elastyczne i łatwiej dostępne dla partnerów prywatnych niż te, które stosuje się do instytucji unijnych. Takie rozwiązania alternatywne powinny zostać objęte zarządzaniem pośrednim. Jednym z możliwych rozwiązań powinno być ustanowienie organu aktem podstawowym i objęcie go regułami finansowymi, które powinny uwzględniać zasady niezbędne do zapewnienia należytego zarządzania środkami finansowymi Unii. Zasady te powinny zostać przyjęte w rozporządzeniu delegowanym, w związku z którym powinno się zasięgnąć opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, i powinny opierać się zasadach, do których przestrzegania zobowiązane są podmioty trzecie, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Na potrzeby art. 317 TFUE w niniejszym rozporządzeniu należy określić podstawowe obowiązki państw członkowskich z zakresu kontroli i audytu w przypadku wykonywania przez nie budżetu pośrednio w ramach zarządzania dzielonego, które to obowiązki są obecnie określone jedynie w rozporządzeniach sektorowych. Koniecznie jest zatem wprowadzenie przepisów określających spójne podstawy dla wszystkich stosownych obszarów polityki, oparte na zharmonizowanej strukturze administracyjnej na poziomie krajowym, wprowadzenie wspólnych obowiązków w zakresie zarządzania i kontroli dla tych struktur, corocznych poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania z opinią niezależnego audytora na ich temat oraz corocznych poświadczeń o przejęciu przez państwa członkowskie odpowiedzialności za zarządzanie powierzonymi im unijnymi środkami finansowymi, mechanizmy rozliczania finansowego, zawieszenia i korekty stosowane przez Komisję. Szczegółowe przepisy powinny pozostać w rozporządzeniach sektorowych.

(25) Na potrzeby art. 317 i 290 TFUE w niniejszym rozporządzeniu należy określić podstawowe obowiązki państw członkowskich z zakresu kontroli i audytu w przypadku wykonywania przez nie budżetu pośrednio w ramach zarządzania dzielonego, które to obowiązki są obecnie określone jedynie w rozporządzeniach sektorowych. Koniecznie jest zatem wprowadzenie przepisów określających spójne podstawy dla wszystkich stosownych obszarów polityki, oparte na zharmonizowanej strukturze administracyjnej na poziomie krajowym, które nie tworzą żadnych dodatkowych struktur kontroli, ale umożliwiają państwom członkowskim akredytowanie organów, którym powierzą zadanie wydatkowania funduszy UE. Państwa członkowskie powinny posiadać uprawnienia do wskazania podmiotu lub organizacji pełniącej funkcje organu udzielającego akredytacji, który może znajdować się na tym samym poziomie administracyjnym, co organ akredytowany lub już być odpowiedzialny za nadzór nad innymi organami; nie powinno to jednak wykluczać wyboru przez państwo członkowskie jakiejkolwiek innej struktury pod warunkiem, że wybór ten jest zgodny z przepisami niniejszego rozporządzenia. Ponadto wspólne obowiązki w zakresie zarządzania i kontroli dla tych struktur, corocznych poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania z opinią niezależnego audytora na ich temat oraz corocznych poświadczeń o przejęciu przez państwa członkowskie odpowiedzialności za zarządzanie powierzonymi im unijnymi środkami finansowymi, mechanizmy rozliczania finansowego, zawieszenia i korekty stosowane przez Komisję powinny być uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu, aby stworzyć spójne ramy ustawodawcze, co poprawi również ogólną pewność prawną oraz skuteczność środków kontroli i działań zapobiegawczych, a także ochronę interesów finansowych Unii. Szczegółowe przepisy powinny pozostać w rozporządzeniach sektorowych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Wszelkie projekty wniosków przedstawione władzy ustawodawczej powinny być przystosowane do wykorzystania przyjaznych dla użytkownika technologii informacyjnych (administracja elektroniczna), powinno się również zapewnić interoperacyjność danych przetwarzanych w procesie gospodarowania budżetem, co powinno przyczynić się do poprawy skuteczności. Należy opracować jednolite standardy przekazywania danych dostępnych w formie elektronicznej. Na realizację tych celów powinno się wyznaczyć dwuletni okres przejściowy, którego bieg rozpocznie się od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a) Płatności ryczałtowe i stawki zryczałtowane powinny być stosowane w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, na zasadzie dobrowolności. Należy sprecyzować terminologię stosowaną w odniesieniu do stawek zryczałtowanych i płatności ryczałtowych.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38b) Należy zaproponować dodatkowe wyjaśnienia lub rozsądną definicję kosztów kwalifikujących się, gdyż ułatwiłoby to przestrzeganie zasady kosztów całkowitych, które obejmują koszty bezpośrednie i pośrednie, a także badania eksperymentalne i podstawowe.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 43 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(43a) W celu pozostawienia kontrolowanym jednostkom wystarczającego czasu na odniesienie się do ustaleń Trybunału Obrachunkowego, które mogą mieć wpływ na sprawozdania finansowe kontrolowanych jednostek albo legalność lub prawidłowość leżących u ich podstaw transakcji Trybunał Obrachunkowy dopilnowuje, aby wszelkie ustalenia były przekazywane odnośnej instytucji lub organowi z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) Przepisy dotyczące sprawozdań wstępnych i końcowych należy uaktualnić, a w szczególności wprowadzić przepis przewidujący przesyłanie księgowemu Komisji informacji sprawozdawczych, które powinny towarzyszyć sprawozdaniom, na potrzeby konsolidacji. Należy także wprowadzić odniesienie do oświadczenia instytucji i organów finansowanych z budżetu, towarzyszącego przekazaniu sprawozdań końcowych Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również do oświadczenia towarzyszącego przekazaniu końcowego sprawozdania skonsolidowanego Unii. Ponadto należy wyznaczyć wcześniejszy termin przekazywania przez Trybunał Obrachunkowy uwag do sprawozdań wstępnych instytucji innych niż Komisja i organy finansowane z budżetu, aby umożliwić im sporządzenie sprawozdań końcowych z uwzględnieniem uwag Trybunału Obrachunkowego.

(44) Przepisy dotyczące sprawozdań wstępnych i końcowych należy uaktualnić, a w szczególności wprowadzić przepis przewidujący przesyłanie księgowemu Komisji informacji sprawozdawczych, które powinny towarzyszyć sprawozdaniom, na potrzeby konsolidacji. Należy także wprowadzić odniesienie do oświadczenia instytucji i organów finansowanych z budżetu, towarzyszącego przekazaniu sprawozdań końcowych Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również do oświadczenia towarzyszącego przekazaniu końcowego sprawozdania skonsolidowanego Unii. Ponadto należy wyznaczyć wcześniejszy termin przekazywania przez Trybunał Obrachunkowy uwag do sprawozdań wstępnych instytucji innych niż Komisja i organy finansowane z budżetu, aby umożliwić im sporządzenie sprawozdań końcowych z uwzględnieniem uwag Trybunału Obrachunkowego. Aby umożliwić zakończenie procedury udzielania absolutorium w roku następującym po roku będącym przedmiotem kontroli utworzona zostanie grupa robocza, która przedstawi propozycje mające na celu skrócenie czasu trwania tej procedury.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Jeśli chodzi o informacje, które przekazuje Komisja w kontekście procedury udzielania absolutorium, zgodnie z art. 318 TFUE Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające finanse Unii w oparciu o osiągnięte rezultaty. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem wprowadzić odpowiednie przepisy dotyczące wspomnianego sprawozdania w odniesieniu do pozostałych wymogów w zakresie składania sprawozdań.

(45) Jeśli chodzi o informacje, które przekazuje Komisja w kontekście procedury udzielania absolutorium, zgodnie z art. 318 TFUE Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające finanse Unii w oparciu o osiągnięte rezultaty. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem wprowadzić odpowiednie przepisy dotyczące wspomnianego sprawozdania w odniesieniu do pozostałych wymogów w zakresie składania sprawozdań. Sprawozdanie powinno w szczególności zawierać informacje o osiągnięciach w dziedzinie aspektów płci w polityce kadrowej.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48) Jeżeli chodzi o przepisy szczegółowe dotyczące realizacji działań zewnętrznych, konieczne jest przystosowanie ich do zmian zaproponowanych w odniesieniu do metod realizacji.

(48) Jeżeli chodzi o przepisy szczegółowe dotyczące realizacji działań zewnętrznych, konieczne jest przystosowanie ich do zmian zaproponowanych w odniesieniu do metod realizacji oraz zaproponowanie zróżnicowanego podejścia w przypadkach, gdy od Unii Europejskiej wymagana jest reakcja na klęski humanitarne, kryzysy międzynarodowe lub sytuacje w krajach trzecich przechodzących transformację demokratyczną.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 54 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(54a ) Szczególnie ważne jest, aby w trakcie przygotowywania aktów delegowanych Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje, także na szczeblu eksperckim.

 

Przygotowując i sporządzając akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazanie właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Punkt 54a preambuły (nowy) opiera się na standardowej klazuli wspólnego porozumienia Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie stosowania art. 290 TFUE.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55) Rewizję niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w razie konieczności. Zbyt częste rewizje są źródłem nieproporcjonalnych kosztów dostosowania struktur i procedur administracyjnych do nowych reguł. Ponadto zbyt krótki okres może uniemożliwić wyciągnięcie uzasadnionych wniosków ze stosowania obowiązujących reguł.

skreślony

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 56 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(56a) Czytelność niniejszego rozporządzenia powinno się poprawić w drodze dodania indeksu zawierającego również nazwę każdego artykułu oraz glosariusz terminów finansowych.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa zasady regulujące ustanawianie i wykonywanie budżetu rocznego Unii (zwanego dalej budżetem”) oraz prezentację i kontrolę sprawozdań.

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady regulujące ustanawianie i wykonywanie budżetu ogólnego Unii Europejskiej („budżetu”) oraz prezentację i kontrolę sprawozdań.

 

2. Do celów niniejszego rozporządzenia:

 

- termin „instytucja” odnosi się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych („ESDZ”);

 

- Europejskiego Banku Centralnego nie traktuje się jako instytucji Unii.

 

Wszelkie odniesienia do „Unii” uznaje się za odniesienia do Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Uzasadnienie

Zachowanie pierwotnego tekstu, który wynika z negocjacji w sprawie ESDZ.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jakiekolwiek przepisy dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych, zawarte w innym akcie ustawodawczym, muszą być zgodne z zasadami budżetowymi wymienionymi w tytule II.

Jakiekolwiek przepisy dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych, zawarte w innym akcie ustawodawczym, muszą być zgodne z niniejszym rozporządzeniem i szczegółowymi zasadami dotyczącymi stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (zwanych dalej „instytucją” lub „instytucjami”).

Każdy wniosek bądź zmiana do wniosku, przedkładane władzy prawodawczej, wyraźnie wskazują przepisy zawierające odstępstwa od niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń delegowanych przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz podają w uzasadnieniu konkretne powody wprowadzenia takich odstępstw.

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do Europejskiego Banku Centralnego.

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wykonywania wydatków administracyjnych w odniesieniu do środków przewidzianych w budżecie dla Agencji Dostaw Euratomu.

 

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza z powrotem obecny tekst rozporządzenia finansowego.

(i) Druga część wniosku Komisji jest zbędna, ponieważ jest już zawarta w art.1.

(ii) Tekst obecnych przepisów wykonawczych jest włączony do zmienionego tekstu w następstwie zaleceń służb prawnych. Celem jest uniknięcie sprzeczności miedzy rozporządzeniem finansowym a innymi przepisami prawnymi.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Ochrona danych osobowych

 

Niniejsze rozporządzenie nie narusza wymogów dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Budżet jest instrumentem, w którym, dla każdego roku budżetowego, przewiduje się i zatwierdza wszelkie dochody i wydatki uznane za niezbędne dla Unii oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

1. W budżecie i załącznikach do niego muszą być zawarte wszelkie dochody i wydatki, a także – dla każdego roku budżetowego – prognozy i wszystkie zatwierdzone dochody i wydatki uznane za niezbędne dla Unii.

Uzasadnienie

Poprawka do art. 4 wynika ze sprawozdania RUF (Réseau des Unités Financières): „Aby lepiej oddać różnicę między wydatkami administracyjnymi i operacyjnymi, proponuje się zmianę art. 4 rozporządzenia finansowego.”

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dochody i wydatki Unii obejmują:

2. Dochody i wydatki Unii obejmują:

a) dochody i wydatki Unii, łącznie z wydatkami administracyjnymi wynikającymi dla instytucji z postanowień Traktatu o Unii Europejskiej odnoszących się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także łącznie z wydatkami operacyjnymi poniesionymi przy wykonywaniu tych postanowień, jeżeli są one pokrywane z budżetu;

a) dochody i wydatki Unii;

b) wydatki i dochody Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

b) dochody i wydatki wynikające z wdrażania odnośnego Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Wydatki Unii, o których mowa w ust. 2, obejmują:

 

a) wydatki administracyjne, łącznie z wydatkami wynikającymi dla instytucji z postanowień Traktatu o Unii Europejskiej odnoszących się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także wydatki operacyjne poniesione przy wykonywaniu tych postanowień, jeżeli są one pokrywane z budżetu; oraz

 

b) wydatki operacyjne poniesione przy wykonywaniu tych postanowień, jeżeli są pokrywane z budżetu, w tym pochodne wydatki pomocnicze.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. W budżecie zapisywane są zabezpieczenia na podjęte przez Unię operacje udzielania i zaciągania pożyczek w procesie zarządzania Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej oraz europejskim mechanizmem stabilizacji finansowej oraz do płatności do funduszu gwarancyjnego z tytułu działań zewnętrznych.

Uzasadnienie

Przywrócenie ust. 3 art. 4 rozporządzenia finansowego ze zmianami.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Odsetki od środków finansowych będących własnością Unii nie są należne Unii, chyba że umowy zawarte z podmiotami, którym powierza się zadania, wymienionymi w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) do (viii), oraz decyzje lub umowy o udzieleniu dotacji zawarte z beneficjentami stanowią inaczej. W takich przypadkach odsetki są ponownie wykorzystywane na dany program lub odzyskiwane.

4. Odsetki od środków finansowych będących własnością Unii nie są należne Unii, chyba że umowy zawarte z podmiotami, którym powierza się zadania, wymienionymi w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) do (viii). W takich przypadkach odsetki są ponownie wykorzystywane na dany program i odliczane od należności właściwych odbiorców lub – jeśli byłoby to niemożliwe, niepraktyczne lub nieskuteczne – odzyskiwane.

Uzasadnienie

Usunięcie wyjaśnia, że beneficjenci nie powinni być zobowiązani do korzystania z oprocentowanych kont, gdyż powodowało to zbytnią biurokrację i problemy z wdrażaniem.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Wygaśnięcie ostatecznego terminu

 

1. Termin wyznaczony w dniach wygasa z końcem ostatniego dnia danego okresu.

 

2. Termin wyznaczony w tygodniach, miesiącach lub okresach czasu obejmujących więcej niż jeden miesiąc – rok, półrocze, kwartał – wygasa z końcem dnia ostatniego tygodnia lub miesiąca, który, poprzez swoją nazwę lub liczbę, odpowiada dniowi, w którym następuje wydarzenie lub moment w czasie.

 

3. Jeżeli, w przypadku okresu wyrażonego w miesiącach, dzień, w którym powinien upłynąć termin, w ostatnim miesiącu nie występuje, termin ten wygasa z końcem ostatniego dnia tego miesiąca.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5b

 

Przedłużenie terminu

 

Jeśli termin zostaje przedłużony, nowy termin obliczany jest począwszy od wygaśnięcia poprzedniego terminu.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5c

 

Niedziele i święta; soboty

 

Jeśli jakaś czynność ma zostać wykonana w konkretnym dniu lub okresie i jeśli dany dzień lub ostatni dzień okresu wypada w niedzielę, powszechne oficjalnie uznane święto lub w sobotę, dzień ten zostaje zastąpiony następnym dniem roboczym.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) lub, w uzasadnionych przypadkach, kwot przeznaczonych na jeszcze niezakończone projekty budowlane w rozumieniu art. 195 ust. 3, jeżeli do dnia 31 grudnia nie zakończono jeszcze wstępnych etapów procedury zaciągania zobowiązań, a kwoty te okazały się niezbędne, by przyspieszyć prace budowlane lub umożliwić wcześniejszy zwrot należności; kwoty te można następnie wykorzystać na zaciąganie zobowiązań do dnia 31 grudnia następnego roku budżetowego; oraz

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) odnośnych kwot z systemu zasobów własnych;

Uzasadnienie

Ponieważ Komisja Europejska zamierza przedstawić wniosek w sprawie reorganizacji systemu zasobów własnych UE w czerwcu 2011 r., art. 9 ust. 2 rozporządzenia finansowego powinien umożliwić przenoszenie odnośnych kwot z nowego systemu zasobów.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Środki niezróżnicowane odpowiadające zobowiązaniom będącym przedmiotem należycie zawartych umów według stanu na koniec roku budżetowego są automatycznie przenoszone jedynie na następny rok budżetowy.

4. Środki niezróżnicowane odpowiadające zobowiązaniom będącym przedmiotem należycie zawartych umów według stanu na koniec roku budżetowego są automatycznie przenoszone jedynie na następny rok budżetowy. To samo dotyczy umorzonych i niewykorzystanych środków (na zobowiązania i płatności) nieobjętych ust. 2 i 3, a także dostępnych, niewykorzystanych marginesów poniżej ogólnego pułapu środków określonego w wieloletnich ramach finansowych dla każdego działu, które stanowić będą „ogólny margines wieloletnich ram finansowych” i będą przyznawane dla poszczególnych działów w kolejnym roku budżetowym w zależności od potrzeb.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Bez uszczerbku dla art. 10 nie można przenosić środków umieszczonych w rezerwie i środków na wydatki na personel.

6. Bez uszczerbku dla art. 10 nie można przenosić środków umieszczonych w rezerwie i środków na wydatki na personel. Do celów niniejszego artykułu wydatki na personel obejmują wynagrodzenia i dodatki dla posłów i pracowników instytucji, do których zastosowanie ma regulamin pracowniczy.

Uzasadnienie

Włączenie postanowienia uprzednio zawartego w przepisach wykonawczych. Zgodnie z wnioskiem Komisji jest to „istotny” element w rozumieniu art. 290 TFUE, a zatem należy raczej włączyć tę definicję do samego rozporządzenia finansowego.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Przeniesienie niewykorzystanych środków

 

Decyzją władzy budżetowej niewykorzystane środki w zobowiązaniach i płatnościach, jak i umorzone środki z roku N mogą zostać przeniesione do budżetu na rok N+1 lub do jednego z przyszłych budżetów w ramach rocznej procedury budżetowej.

 

Przed 1 października roku N Komisja przedstawia władzy budżetowej prognozy na środki niewykorzystane lub umorzone w roku N, zarówno w zobowiązaniach, jak i płatnościach.

 

Każdy organ władzy budżetowej wskazuje ewentualnie sposób rozdzielenia niewykorzystanych środkach w budżecie na rok N+1 lub nawet na lata następne.

 

Decyzję w tej sprawie podejmują wspólnie oba organy władzy budżetowej w oparciu o procedurę, o której mowa w art. 314 TFUE.

 

Niewykorzystane i umorzone środki są wprowadzane do jednego z budżetów niezależnie od pułapów określonych w wieloletnich ramach finansowych.

 

Środki niewykorzystane i umorzone mogą zostać przeznaczone na konkretny program lub wprowadzone do rezerwy. W tym przypadku środki państw członkowskich będą wykorzystywane jedynie po podjęciu przez władzę budżetową decyzji w sprawie konkretnego ich przeznaczenia.

 

Przenoszenie marginesu w obrębie wieloletnich ram finansowych

 

W przypadku, gdy po przyjęciu budżetu rocznego w ramach każdego pułapu ram finansowych pozostawia się margines, władza budżetowa może postanowić przed zakończeniem procedury budżetowej o przeniesieniu niewykorzystanych marginesów w ramach jakiegokolwiek pułapu jednego z kolejnych lat objętych wieloletnimi ramami finansowymi. Całkowita kwota wieloletnich ram finansowych pozostanie bez zmian.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli ciągłość działania Unii oraz potrzeby administracyjne tego wymagają, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może zatwierdzić dwie lub więcej dwunastych części środków tymczasowych dotyczących zarówno zobowiązań, jak i płatności, poza środkami, które zostały automatycznie udostępnione na podstawie ust. 1 i 2. Rada bezzwłocznie przekazuje decyzję o zatwierdzeniu środków Parlamentowi Europejskiemu.

3. Jeżeli ciągłość działania Unii oraz potrzeby administracyjne tego wymagają, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może zatwierdzić wydatki przekraczające jedną dwunastą część środków tymczasowych ale nieprzekraczające łącznie dwóch dwunastych części środków tymczasowych dotyczących zarówno zobowiązań, jak i płatności, poza środkami, które zostały automatycznie udostępnione zgodnie z ust. 1 i 2. Rada bezzwłocznie przekazuje decyzję o zatwierdzeniu środków Parlamentowi Europejskiemu.

Decyzja wchodzi w życie trzydzieści dni po jej przyjęciu, jeżeli w tym terminie Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów swoich członków, nie zdecydował o ograniczeniu tych wydatków.

Decyzja wchodzi w życie trzydzieści dni po jej przyjęciu, jeżeli w tym terminie Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów swoich członków, nie zdecydował o ograniczeniu tych wydatków.

Jeżeli Parlament Europejski zdecyduje o ograniczeniu tych wydatków, Rada dokonuje przeglądu decyzji o zatwierdzeniu środków, uwzględniając kwotę zatwierdzoną przez Parlament Europejski.

Jeżeli Parlament Europejski zdecyduje o ograniczeniu tych wydatków, zastosowanie ma ta ograniczona kwota.

Dodatkowe dwunaste części są zatwierdzane w całości i nie podlegają podziałowi.

Jeżeli kwota dwóch dwunastych części środków tymczasowych, przyznana zgodnie z akapitem pierwszym, nie wystarcza w ramach danego rozdziału na pokrycie wydatków, które są niezbędne dla zapobieżenia przerwaniu ciągłości działalności Unii w obszarze objętym tym rozdziałem, można w drodze wyjątku zatwierdzić przekroczenie kwoty środków zapisanych w odpowiednim rozdziale budżetu na poprzedni rok budżetowy. Władza budżetowa działa zgodnie z procedurami przewidzianymi w tym akapicie. Jednakże łączna suma środków dostępnych w budżecie na rok poprzedni nie może w żadnym wypadku zostać przekroczona.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Saldo roku budżetowego

Przeniesienie salda budżetowego

1. Saldo z każdego roku budżetowego zapisuje się w budżecie na następny rok budżetowy jako dochody, w przypadku nadwyżki, lub jako środki na płatności, w przypadku deficytu.

1. Saldo z każdego roku budżetowego po przeniesieniach zgodnie z art. 9 i 10 zapisuje się w budżecie na następny rok budżetowy jako dodatkowe dochody, w przypadku nadwyżki, lub jako środki na płatności tylko w przypadku deficytu, przy zachowaniu ścisłej zgodności z art. 7 decyzji Rady w sprawie zasobów własnych, nie uwzględniając quasi-automatycznej adaptacji wkładów finansowych państw członkowskich do budżetu Unii.

2. Prognozy takich dochodów lub środków na płatności zapisuje się w budżecie podczas trwania procedury budżetowej oraz w liście w sprawie poprawek przedłożonym na podstawie art. 35. Powinny one zostać przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Rady dotyczącym wykonania decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii.

2. Prognozy takich dochodów lub środków na płatności zapisuje się w budżecie podczas trwania procedury budżetowej oraz w liście w sprawie poprawek przedłożonym na podstawie art. 35.

3. Po przedstawieniu sprawozdań za każdy rok budżetowy jakąkolwiek rozbieżność w stosunku do prognoz zapisuje się w budżecie na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego poświęconego jedynie tej rozbieżności. W takim przypadku projekt budżetu korygującego musi zostać przedstawiony przez Komisję w ciągu 15 dni następujących po przedłożeniu sprawozdań tymczasowych.

3. Po przedstawieniu sprawozdań za każdy rok budżetowy jakąkolwiek rozbieżność w stosunku do prognoz  zapisuje się w budżecie na następny rok budżetowy w formie budżetu korygującego poświęconego tej rozbieżności, a w przypadku nadwyżki jako odpowiednie dodatkowe środki. Projekt budżetu korygującego musi zostać przedstawiony przez Komisję w ciągu 45 dni następujących po przedłożeniu sprawozdań tymczasowych.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Rezerwa na płatności i zobowiązania

 

Nadwyżka i niewykorzystane środki na zobowiązania z poprzednich lat budżetowych aktualnych wieloletnich ram finansowych, a także środki umorzone zostaną umieszczone w rezerwie na płatności i zobowiązania.

 

Rezerwa ta zostanie wykorzystana w pierwszej kolejności na wszelkie dodatkowe lub nieprzewidziane potrzeby, a także w celu zrekompensowania wszelkich rezerw ujemnych – procedura w tym względzie została określona w art. 44.

 

Decyzję o uruchomieniu tej rezerwy podejmą wspólnie oba organy władzy budżetowej w oparciu o wniosek Komisji.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wieloletnie ramy finansowe i budżet sporządza się i wykonuje w euro, rozliczenia także przedstawiane są w euro.

Wieloletnie ramy finansowe i budżet sporządza się i wykonuje w euro, rozliczenia także przedstawiane są w euro.

Jednakże do celów przepływu środków pieniężnych, o których mowa w art. 65, księgowy, a w przypadku kont zaliczkowych – administratorzy środków zaliczkowych, oraz dla potrzeb zarządzania administracyjnego Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (zwanej dalej „ESDZ”) – właściwy urzędnik zatwierdzający, są upoważnieni do przeprowadzania operacji w walutach krajowych, jak określono w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Jednakże do celów przepływu środków pieniężnych, o których mowa w art. 65, księgowy, a w przypadku kont zaliczkowych – administratorzy środków zaliczkowych, oraz dla potrzeb zarządzania administracyjnego Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – właściwy urzędnik zatwierdzający, są upoważnieni do przeprowadzania operacji w walutach krajowych, jak określono w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

 

Wyniki takich operacji w walutach wykazywane są w osobnym rozdziale sprawozdania finansowego danej instytucji; ma to zastosowanie odpowiednio do organów, o których mowa w art. 196b.

 

Przy zastosowaniu właściwych środków Komisja dba o to, by wahania walutowe dotyczące wynagrodzenia i zwrotu kosztów personelu Unii były wyrównywane co najmniej raz w miesiącu celem zapewnienia równego traktowania operacji przeprowadzanych w euro i wynagrodzeń, które muszą być wypłacane w innych walutach. Obliczenia powinny opierać się na kursie InforEuro.

Uzasadnienie

Trzeci akapit został dodany, aby zwiększyć przejrzystość budżetową operacji w innych walutach. Czwarty akapit został włączony z myślą o szybkim zrekompensowaniu personelowi UE w krajach trzecich wahań walutowych.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) kary nałożone w dziedzinie konkurencji, kary i należności otrzymywane w wyniku pozasądowego rozstrzygania sporów, porozumień lub innych podobnych umów zawartych ze stronami trzecimi niebędącymi państwami bądź pochodzące z płatności przez nie dokonanych;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jednakże w przypadku przewidzianym w lit. b) środki na zobowiązania mogą zostać udostępnione po podpisaniu przez państwo członkowskie porozumienia w sprawie wkładu wyrażonego w euro. Nie ma to zastosowania do przypadków przewidzianych w art. 173 ust. 2 i art. 175 ust.2.

Uzasadnienie

Włączenie przepisu uprzednio zawartego w przepisach wykonawczych. Zgodnie z wnioskiem Komisji powinno ono zostać wyraźniej włączone do samego rozporządzenia finansowego.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel stanowią:

3. Wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel stanowią:

a) dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, świadczonych usług lub robót budowlanych wykonanych na ich zamówienie;

a) dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, świadczonych usług lub robót budowlanych wykonanych na ich zamówienie;

b) dochody ze sprzedaży pojazdów, sprzętu, instalacji, materiałów, aparatury naukowej i technicznej w związku z ich wymianą lub złomowaniem, po całkowitym zamortyzowaniu ich wartości księgowej;

b) dochody ze sprzedaży pojazdów, sprzętu, instalacji, materiałów, aparatury naukowej i technicznej w związku z ich wymianą lub złomowaniem, po całkowitym zamortyzowaniu ich wartości księgowej;

c) dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych nienależnie;

c) dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych nienależnie z zastrzeżeniem art. 77;

 

ca) dochody pochodzące z odsetek od zaliczek z zastrzeżeniem art. 5;

d) wpływy z tytułu dostarczenia towarów, świadczenia usług i robót budowlanych wykonanych na rzecz innych służb, instytucji lub organów, w tym z tytułu dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów dodatków delegacyjnych, które zostały wypłacone w ich imieniu;

d) wpływy z tytułu dostarczenia towarów, świadczenia usług i robót budowlanych wykonanych na rzecz innych służb, instytucji lub organów, w tym z tytułu dokonanych przez takie instytucje czy organy zwrotów dodatków delegacyjnych, które zostały wypłacone w ich imieniu;

e) wpłaty otrzymane z tytułu ubezpieczeń;

e) wpłaty otrzymane z tytułu ubezpieczeń;

f) dochody ze sprzedaży, najmu lub z tytułu jakichkolwiek innych umów dotyczących praw związanych z nieruchomościami;

f) dochody ze sprzedaży, najmu, zwrotów lub z tytułu jakichkolwiek innych umów dotyczących praw związanych z nieruchomościami;

g) dochody ze sprzedaży publikacji i filmów, w tym zapisanych na nośnikach elektronicznych.

g) dochody ze sprzedaży publikacji i filmów, w tym zapisanych na nośnikach elektronicznych.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Informacje o wszelkich indywidualnych darowiznach na rzecz Komisji o wartości przekraczającej 999 EUR lub łącznych darowiznach pochodzących od jednego darczyńcy przekraczających tę kwotę w danym roku można sprawdzić na stronie internetowej stworzonej do tego celu.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199, może określać przypadki, w których pewne dochody można odpisać od wniosków o płatność, które następnie przekazuje się do wypłaty kwoty netto.

1. Z wniosków o płatność można dokonać następujących potrąceń, które następnie przekazuje się do wypłaty kwoty netto:

 

a) kary nałożone na strony umów w ramach zamówień publicznych lub na beneficjentów dotacji;

 

b) ulgi, zwroty i rabaty na podstawie indywidualnych faktur i zestawień kosztów;

 

c) odsetki generowane przez płatności zaliczkowe;

 

d) korekty dotyczące kwot wypłaconych nienależycie.

 

Korekty, o których mowa w akapicie pierwszym lit. d), mogą być dokonane przez potrącenie bezpośrednie od nowej płatności tego samego rodzaju dla tego samego beneficjenta na podstawie rozdziału, artykułu i roku budżetowego, w odniesieniu do których dokonana została nadpłata i które stanowią podstawę płatności okresowych lub spłat sald.

 

Do elementów wymienionych w akapicie pierwszym lit. c) i d) zastosowanie mają unijne zasady rachunkowości.

Uzasadnienie

Włączenie przepisu uprzednio zawartego w przepisach wykonawczych. Zgodnie z wnioskiem Komisji jest to „istotny” element w rozumieniu art. 290 TFUE, a zatem należy raczej uwzględnić go w rozporządzeniu finansowym jako odstępstwo od zasady niestosowania kompensat.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Środki przeznaczane są na określone cele w ramach tytułów i rozdziałów; rozdziały następnie dzielą się na artykuły i pozycje.

1. Środki przeznaczane są na określone cele w ramach tytułów i rozdziałów; rozdziały następnie dzielą się na artykuły i pozycje. Prezentowane są z podziałem na funkcjonowanie i inwestycje.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja może w sposób niezależny dokonywać przesunięć środków w ramach swojej sekcji budżetu, jak wyszczególniono w art. 23, lub, w przypadkach wyszczególnionych w art. 24, zwraca się do władzy budżetowej o zatwierdzenie przesunięcia środków.

2. Komisja może dokonywać przesunięć środków w ramach swojej sekcji budżetu, jak wyszczególniono w art. 23; ewentualnie Komisja lub inne instytucje, w przypadkach wyszczególnionych w art. 24, zwracają się do władzy budżetowej o zatwierdzenie przesunięcia środków.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przesunięcia środków można dokonywać tylko do tych pozycji w budżecie, w przypadku których budżet zawiera zatwierdzone środki lub ich symboliczny zapis pro memoria (p.m.).

skreślony

Uzasadnienie

Obecnie artykuł 24a ust. 1 (bez zmian dla obecnej sytuacji prawnej).

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel mogą zostać przesunięte jedynie wówczas, gdy dochody te są wykorzystywane na cel, na który zostały przeznaczone.

skreślony

Uzasadnienie

Obecnie artykuł 24a ust. 2 (bez zmian dla obecnej sytuacji prawnej).

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Każda instytucja inna niż Komisja może przedstawić władzy budżetowej, w ramach własnej sekcji budżetu, wniosek w sprawie przesunięć z jednego tytułu do drugiego przekraczających limit 10 % środków na dany rok budżetowy w tej pozycji w budżecie, z której ma zostać dokonane przesunięcie. Do przesunięć tych stosuje się procedurę określoną w art. 24.

3. Każda instytucja inna niż Komisja może przedstawić władzy budżetowej, w ramach własnej sekcji budżetu, wniosek w sprawie przesunięć z jednego tytułu do drugiego przekraczających limit 15 % środków na dany rok budżetowy w tej pozycji w budżecie, z której ma zostać dokonane przesunięcie. Do przesunięć tych stosuje się procedurę określoną w art. 24.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja może, w ramach własnej sekcji budżetu, w sposób niezależny:

1. Komisja może, w ramach własnej sekcji budżetu:

a) dokonywać przesunięć środków na zobowiązania w ramach poszczególnych rozdziałów;

a) dokonywać przesunięć środków na zobowiązania w ramach poszczególnych rozdziałów;

b) dokonywać przesunięć środków na płatności w ramach poszczególnych tytułów;

b) dokonywać przesunięć środków na płatności w ramach poszczególnych tytułów po uprzednim powiadomieniu Parlamentu i Rady pod warunkiem, że żadna z tych instytucji w terminie trzech tygodni nie wyrazi sprzeciwu wobec przesunięcia;

c) w odniesieniu do wydatków na personel i administrację, wspólnych dla kilku tytułów – dokonywać przesunięć środków z jednego tytułu do drugiego;

c) w odniesieniu do wydatków na personel i administrację – dokonywać przesunięć środków z jednego tytułu do drugiego w granicach do 15% środków przyznanych na dany rok określonych w tej pozycji w budżecie, z której dokonywane jest przesunięcie, oraz w granicach do 30% środków przyznanych na dany rok określonych w tej pozycji w budżecie, do której dokonywane jest przesunięcie;

d) w odniesieniu do wydatków operacyjnych – dokonywać przesunięć środków między rozdziałami w ramach jednego tytułu, do wysokości ogółem nieprzekraczającej 10% środków na dany rok, zapisanych w tej pozycji w budżecie, z której dokonywane jest przesunięcie.

d) w odniesieniu do wydatków operacyjnych – dokonywać przesunięć środków między rozdziałami w ramach jednego tytułu, do wysokości ogółem nieprzekraczającej 15% środków na dany rok, zapisanych w tej pozycji w budżecie, z której dokonywane jest przesunięcie;

2. W ramach własnej sekcji budżetu Komisja może, pod warunkiem że bezzwłocznie poinformuje o swojej decyzji władzę budżetową, decydować o następujących działaniach dotyczących przesunięć środków z tytułu do tytułu:

2. W ramach własnej sekcji budżetu Komisja może decydować o przesunięciach środków z tytułu do tytułu

a) przesunięcie środków z tytułu „środki tymczasowe”, o którym mowa w art. 43, jeżeli jedynym warunkiem uwolnienia rezerwy jest przyjęcie aktu podstawowego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą przewidzianą w art. 294 TFUE;

środków z tytułu „środki tymczasowe”, o którym mowa w art. 43, jeżeli jedynym warunkiem uwolnienia rezerwy jest przyjęcie aktu podstawowego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą przewidzianą w art. 294 TFUE; pod warunkiem że bezzwłocznie poinformuje o swojej decyzji władzę budżetową.

b) w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach międzynarodowych katastrof i kryzysów humanitarnych mających miejsce po 1 grudnia danego roku budżetowego Komisja może przesunąć niewykorzystane środki budżetowe na bieżący rok budżetowy, nadal dostępne w ramach tytułów budżetowych należących do działu 4 wieloletnich ram finansowych, do tytułów budżetowych dotyczących operacji w zakresie pomocy na zarządzanie kryzysowe i pomocy humanitarnej.

2a. W należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach międzynarodowych katastrof i kryzysów humanitarnych mających miejsce po 1 grudnia danego roku budżetowego Komisja może przesunąć niewykorzystane środki budżetowe na bieżący rok budżetowy, nadal dostępne w ramach tytułów budżetowych należących do działu 4 wieloletnich ram finansowych, do tytułów budżetowych dotyczących operacji w zakresie pomocy na zarządzanie kryzysowe i pomocy humanitarnej.

 

Komisja informuje oba organy władzy budżetowej o takich przesunięciach natychmiast po ich dokonaniu lub wykorzystaniu ich w kolejnym roku.

 

2b. Komisja może dostarczyć informacje uzasadniające przeniesienie za pomocą dokumentu roboczego.

 

2c. Komisja może zaproponować władzy budżetowej, w ramach własnej sekcji budżetu, przesunięcia środków inne niż te określone w ust. 1.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przesunięcia dokonywane przez Komisję, przedkładane władzy budżetowej

Przesunięcia dokonywane przez instytucje, przedkładane władzy budżetowej

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja przedstawia swój wniosek w sprawie przesunięcia środków jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

1. Instytucje przedkładają swoje wnioski jednocześnie obu organom władzy budżetowej.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Władza budżetowa podejmuje decyzje w sprawie przesunięć środków zgodnie z ust. 3–6, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów w tytule I części drugiej.

2. Władza budżetowa podejmuje decyzje w sprawie przesunięć środków zgodnie z przepisami ust. 3, 4 i 6, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów tytułu I części drugiej.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Z wyjątkiem sytuacji pilnych Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, i Parlament Europejski rozpatrują wniosek Komisji w ciągu sześciu tygodni, licząc od dnia, w którym obie instytucje otrzymały skierowany do nich wniosek w sprawie przesunięcia środków.

3. Z wyjątkiem należycie uzasadnionych sytuacji pilnych Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, i Parlament Europejski rozpatrują wniosek instytucji w ciągu sześciu tygodni, licząc od dnia, w którym obie instytucje otrzymały skierowany do nich wniosek w sprawie przesunięcia środków.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wniosek w sprawie przesunięcia środków zostaje zatwierdzony, jeżeli w ciągu sześciu tygodni zajdzie jeden z następujących przypadków:

4. Wniosek o przesunięcie środków zostaje zatwierdzony, jeżeli w ciągu sześciu tygodni:

a) wniosek zatwierdzają Parlament Europejski i Rada;

wniosek zatwierdzają oba organy władzy budżetowej;

b) wniosek zatwierdza albo Parlament Europejski, albo Rada, a druga instytucja wstrzymuje się od działania;

wniosek zatwierdza jeden z organów władzy budżetowej, a drugi wstrzymuje się od działania;

c) zarówno Parlament Europejski, jak i Rada wstrzymują się od działania lub nie podejmują decyzji sprzecznej z wnioskiem Komisji.

– oba organy władzy budżetowej wstrzymują się od działania lub nie podejmują decyzji sprzecznej z wnioskiem o przeniesienie.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli ani Parlament Europejski, ani Rada nie zwrócą się z odmiennym wnioskiem, okres sześciu tygodni, o którym mowa w ust. 4, ulega skróceniu do trzech tygodni w którymkolwiek z następujących przypadków:

skreślony

a) przesunięcie dotyczy kwoty mniejszej niż 10 % środków zapisanych w pozycji, z której dokonuje się przesunięcia, i nieprzekraczającej 5 mln EUR;

 

b) przesunięcie dotyczy wyłącznie środków na płatności, a łączna kwota przesunięcia nie przekracza 100 mln EUR.

 

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada dokona zmian w przesunięciu środków, a druga instytucja to przesunięcie zatwierdzi lub wstrzyma się od działania, bądź gdy zarówno Parlament Europejski, jak i Rada dokonają zmian w przesunięciu, za zatwierdzoną uznaje się kwotę zatwierdzoną przez Parlament Europejski lub Radę w zależności od tego, która z nich jest niższa, chyba że Komisja wycofa swój wniosek.

6. Jeżeli jeden z organów władzy budżetowej dokona zmian w przesunięciu środków, a drugi to przesunięcie zatwierdzi lub wstrzyma się od działania, bądź gdy oba organy dokonają zmian w przesunięciu, za zatwierdzoną uznaje się kwotę zatwierdzoną przez Parlament Europejski lub Radę w zależności od tego, która z nich jest niższa, chyba że instytucja wycofa swój wniosek.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 24a

 

Szczegółowe przepisy dotyczące przeniesień

 

1. Przesunięcia środków można dokonywać tylko do tych pozycji w budżecie, w przypadku których budżet zawiera zatwierdzone środki lub ich symboliczny zapis pro memoria (p.m.).

 

2. Środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel mogą zostać przesunięte jedynie wówczas, gdy dochody te są wykorzystywane na cel, na który zostały przeznaczone.

Uzasadnienie

Fragment przeniesiony z art. 21 ust. 3 i 4.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Decyzje w sprawie przesunięć środków mających umożliwić wykorzystanie rezerwy na pomoc nadzwyczajną są podejmowane przez władzę budżetową na wniosek Komisji lub przez Komisję do wysokości 10 % środków na dany rok zapisanych w tej pozycji w budżecie, z której dokonywane jest przesunięcie. Zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 24 ust. 3 i 4. Jeżeli wniosek Komisji nie zostanie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę i nie udaje się osiągnąć wspólnego stanowiska w sprawie wykorzystania tej rezerwy, Parlament Europejski i Rada powstrzymują się od działania odnośnie do wniosku Komisji o przesunięcie środków.

2. Decyzje w sprawie przesunięć środków mających umożliwić wykorzystanie rezerwy na pomoc nadzwyczajną są podejmowane przez władzę budżetową na wniosek Komisji. Dla każdej operacji należy przedłożyć osobny wniosek. Zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 24 ust. 3 i 4. Jeżeli wniosek Komisji nie zostanie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę i nie udaje się osiągnąć wspólnego stanowiska w sprawie wykorzystania tej rezerwy, Parlament Europejski i Rada powstrzymują się od działania odnośnie do wniosku Komisji o przesunięcie środków.

Zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 24 ust. 3 i 4. Jeżeli wniosek Komisji nie zostanie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę i nie udaje się osiągnąć wspólnego stanowiska w sprawie wykorzystania tej rezerwy, Parlament Europejski i Rada powstrzymują się od działania odnośnie do wniosku Komisji o przesunięcie środków.

Zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 24 ust. 3 i 4. Jeżeli wniosek Komisji nie zostanie zatwierdzony przez oba organy władzy budżetowej i nie udaje się osiągnąć wspólnego stanowiska w sprawie wykorzystania tej rezerwy, oba organy władzy budżetowej powstrzymują się od działania odnośnie do wniosku Komisji o przesunięcie środków.

Uzasadnienie

Zachowanie obecnych przepisów rozporządzenia finansowego i w związku z tym ochrona uprawnień Parlamentu.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. We wszystkich obszarach działalności objętych budżetem wyznacza się zdefiniowane, wymierne, osiągalne, odpowiednie i określone w czasie cele. Dla każdego działania osiągnięcie tych celów monitorowane jest wskaźnikami wydajności, a organ dokonujący wydatków przekazuje informacje władzy budżetowej. Informacje takie dostarczane są corocznie, najpóźniej w dokumentach załączonych do projektu budżetu.

3. We wszystkich obszarach działalności objętych budżetem wyznacza się zdefiniowane, wymierne, osiągalne, odpowiednie i określone w czasie cele. Dla każdego działania osiągnięcie tych celów monitorowane jest wskaźnikami wydajności, a organ dokonujący wydatków przekazuje informacje władzy budżetowej. Informacje takie, o których mowa w art. 34 ust. 2a lit. d), dostarczane są corocznie, najpóźniej w dokumentach załączonych do projektu budżetu.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Podczas trwania procedury budżetowej Komisja udziela informacji niezbędnych do porównania zmian wymaganych środków oraz początkowych prognoz przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Informacje te wskazują dokonane postępy oraz etap osiągnięty przez władzę prawodawczą w rozpatrywaniu przedłożonego wniosku. W miarę potrzeby wymagane środki poddaje się przeglądowi w świetle postępu obrad dotyczących aktu podstawowego.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W celu ograniczenia ryzyka nadużyć finansowych i nieprawidłowości ocena skutków finansowych, o której mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące utworzonego systemu kontroli wewnętrznej, oceny ryzyka, a także istniejących i planowanych środków zapobiegania nadużyciom finansowym oraz środków ochronnych.

2. W celu ograniczenia ryzyka nadużyć finansowych i nieprawidłowości ocena skutków finansowych, o której mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące utworzonego systemu kontroli wewnętrznej, szacunki kosztów oraz korzyści z kontroli prowadzonych w ramach takiego systemu oraz informacje dotyczące oceny ryzyka, a także istniejących i planowanych środków zapobiegania nadużyciom finansowym oraz środków ochronnych.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) dokładnych, spójnych i przejrzystych zasad kontroli w odniesieniu do praw zaangażowanych stron;

Uzasadnienie

W swoim sprawozdaniu z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczeń w zakresie badań naukowych (2010/2079(INI)), w jego ust. 29, Parlament zwrócił się o przedstawienie dokładnych, spójnych i przejrzystych zasad kontroli w odniesieniu do praw zaangażowanych stron i te oto zasady stanowią integralną część wewnętrznej kontroli wykonania budżetu.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywania oraz korygowania;

d) zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywania oraz monitorowania, ich korygowania, niezależnie od odpowiedzialności podmiotów finansowych określonych w rozdziale 3;

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Efektywna kontrola wewnętrzna oparta jest na najlepszej praktyce międzynarodowej i obejmuje w szczególności:

 

a) podział obowiązków;

 

b) właściwe zarządzanie ryzykiem i stosowne strategie kontroli, w tym kontrole na szczeblu beneficjenta;

 

c) unikanie konfliktu interesów;

 

d) odpowiednie ścieżki audytu i integralność danych w systemach danych;

 

e) procedury monitorowania wyników i procedury działań następczych w przypadku stwierdzonych wad systemu kontroli wewnętrznej oraz w przypadku wyjątków;

 

f) okresową ocenę sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Uzasadnienie

Włączenie przepisu uprzednio zawartego w przepisach wykonawczych. Zgodnie z wnioskiem Komisji powinno ono zostać wyraźniej włączone do samego rozporządzenia finansowego.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Skuteczna kontrola wewnętrzna opiera się na następujących elementach:

 

a) wdrożenie właściwej strategii zarządzania ryzykiem i strategii kontroli uzgodnionych pomiędzy odpowiednimi uczestnikami łańcucha kontroli;

 

b) dostępność wyników kontroli dla wszystkich odpowiednich uczestników łańcucha kontroli;

 

c) opieranie się w stosownych przypadkach na oświadczeniach dotyczących zarządzania partnerów uczestniczących w wykonywaniu budżetu oraz opiniach z niezależnych audytów, pod warunkiem że jakość pracy leżącej u ich podstaw jest odpowiednia i do zaakceptowania oraz że została wykonana zgodnie z uzgodnionymi normami;

 

d) wdrażanie bez zbędnej zwłoki środków naprawczych, w tym, tam gdzie to stosowne, sankcji odstraszających;

 

e) jasne i jednoznaczne przepisy prawne będące podstawą polityki;

 

f) zniesienie wielokrotnych kontroli;

 

g) zasada poprawy stosunku kosztów i korzyści kontroli, z uwzględnieniem ryzyka błędu, o którym mowa w art. 29.

Uzasadnienie

Włączenie przepisu uprzednio zawartego w przepisach wykonawczych. Zgodnie z wnioskiem Komisji powinno ono zostać wyraźniej włączone do samego rozporządzenia finansowego.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dopuszczalne ryzyko błędu

Ryzyko błędu

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 322 TFUE władza prawodawcza podejmuje decyzję w sprawie poziomu dopuszczalnego ryzyka błędu na odpowiednim poziomie zagregowania budżetu. Zgodnie z art. 157 ust. 2 decyzję tę uwzględnia się podczas corocznej procedury udzielania absolutorium.

Przedstawiając zmienione lub nowe wnioski w sprawie wydatkowania środków, Komisja dokonuje oszacowania kosztów systemów administrowania i kontroli oraz poziomu ryzyka błędu proponowanych przepisów w odniesieniu do każdego funduszu i każdego państwa członkowskiego.

Poziom dopuszczalnego ryzyka błędu jest oparty na analizie kosztów i korzyści kontroli. Państwa członkowskie, podmioty i osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), na wniosek Komisji składają jej sprawozdanie na temat poniesionych przez siebie kosztów kontroli oraz liczby i skali działań finansowanych z budżetu.

Jeżeli w trakcie realizacji programu poziom błędu jest stale wysoki, Komisja identyfikuje niedociągnięcia w systemach kontroli oraz analizuje koszty i korzyści ewentualnych środków korygujących, a także podejmuje stosowne działania polegające np. na uproszczeniu obowiązujących przepisów, modyfikacji programu, częstszych kontrolach lub sugeruje – w razie potrzeby – zakończenie działalności.

Poziom dopuszczalnego ryzyka błędu jest ściśle monitorowany i poddawany przeglądowi w przypadku istotnych zmian w środowisku kontroli.

Nieodłącznym warunkiem pełnej skuteczności krajowych systemów zarządzania i kontroli są poświadczenia dotyczące zarządzania dotyczące tych systemów przedłożone przez organy upoważnione przez państwa członkowskie.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29a

 

Rozdzielenie obowiązków

 

Obowiązki księgowego i płatnika są rozdzielone.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skonsolidowane sprawozdania roczne oraz sporządzane przez każdą instytucję sprawozdania z zarządzania budżetem i finansami publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Skonsolidowane sprawozdania roczne oraz sporządzane przez każdą instytucję sprawozdania z zarządzania budżetem i finansami publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej niezwłocznie po ich przyjęciu.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja w odpowiedni sposób udostępnia posiadane przez siebie informacje o odbiorcach środków finansowych pochodzących z budżetu w przypadku wykonywania budżetu na zasadzie scentralizowanej i bezpośrednio poprzez jej służby lub przez delegatury Unii zgodnie z art. 53 akapit drugi oraz informacje o odbiorcach środków finansowych dostarczane przez podmioty, którym przekazano zadania związane z wykonywaniem budżetu, w przypadku innych metod zarządzania.

2. Komisja w odpowiedni sposób udostępnia posiadane informacje o wykonawcach i beneficjentach środków finansowych pochodzących z budżetu w trakcie wykonywania budżetu na zasadzie scentralizowanej oraz informacje o wykonawcach i beneficjentach środków finansowych dostarczanych przez jednostki, którym przekazano uprawnienia do wykonywania budżetu w ramach innych trybów zarządzania.

 

Obowiązek ten spoczywa także na innych instytucjach odnośnie do zatrudnionych przez nich wykonawców i, tam gdzie stosowne, beneficjentów.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Informacje te są udostępniane z należytym przestrzeganiem wymogów poufności, szczególnie wymogów ochrony danych osobowych, jak określono w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, a także wymogów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki każdej z metod zarządzania, o których mowa w art. 53, oraz, w odpowiednich przypadkach, zgodnie ze stosownymi przepisami sektorowymi.

3. Informacje te są udostępniane z należytym przestrzeganiem wymogów poufności i bezpieczeństwa, a w przypadku osób fizycznych prawa do ochrony życia prywatnego i danych osobowych, jak określono w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

W odniesieniu do osób fizycznych decyzja o publikacji ogranicza się do ujawnienia nazwiska wykonawcy lub beneficjenta, miejscowości, przyznanej kwoty i celu dotacji, a ujawnienie tych danych opiera się na odpowiednich kryteriach, takich jak okresowa powtarzalność dotacji, jej rodzaj lub znaczenie. Poziom uszczegółowienia i kryteria ujawniania informacji uwględniają specyfikę danego sektora i każdego z trybów zarządzania, o których mowa w art. 55; poziom uszczegółowienia i kryteria są definiowane przez rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199 i, tam gdzie stosowne, w odpowiednich przepisach sektorowych.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Inspektor Ochrony Danych i ESDZ sporządzają preliminarze swoich dochodów i wydatków, które następnie przesyłają do Komisji przed dniem 1 lipca każdego roku.

Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Inspektor Ochrony Danych i ESDZ sporządzają preliminarze swoich dochodów i wydatków, które następnie przesyłają do Komisji oraz jednocześnie – tytułem informacji – do władzy budżetowej przed dniem 1 lipca każdego roku.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Preliminarze te instytucje przesyłają również władzy budżetowej do wiadomości najpóźniej do dnia 1 lipca każdego roku. Komisja opracowuje swój własny preliminarz, który również przesyła władzy budżetowej w tym samym terminie.

Komisja opracowuje swój własny preliminarz, który również przesyła władzy budżetowej bezpośrednio po jego przyjęciu.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 marca każdego roku każdy organ, o którym mowa w art. 200, zgodnie z dokumentem ustanawiającym go, przesyła Komisji i władzy budżetowej preliminarz swoich dochodów i wydatków, wraz z planem zatrudnienia oraz projektem programu prac.

Nie później niż dnia 31 marca każdego roku każdy organ, o którym mowa w art. 200, zgodnie z dokumentem ustanawiającym go, przesyła Komisji i jednocześnie władzy budżetowej preliminarz swoich dochodów i wydatków, wraz z planem zatrudnienia oraz projektem programu prac.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Projekt budżetu zawiera sumaryczne ogólne zestawienie wydatków i dochodów Unii oraz stanowi konsolidację preliminarzy, o których mowa w art. 32.

Projekt budżetu zawiera sumaryczne ogólne zestawienie wydatków i dochodów Unii, w tym sumaryczne zestawienie wydatków i dochodów rezerwy na płatności i zobowiązania oraz stanowi konsolidację preliminarzy, o których mowa w art. 32.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W stosownych przypadkach do projektu budżetu Komisja załącza programowanie finansowe na kolejne lata.

2. Do projektu budżetu Komisja załącza programowanie finansowe na kolejne lata.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja dołącza do projektu budżetu również:

 

a) analizę zarządzania finansami w roku poprzednim oraz kwotę zobowiązań pozostających do spłaty;

 

b) w miarę potrzeb, opinię na temat preliminarzy pozostałych instytucji, która może zawierać różne warianty preliminarzy wraz z uzasadnieniem;

 

c) wszelkie dokumenty robocze, które uzna za użyteczne w związku z planami zatrudnienia instytucji oraz dotacjami, które Komisja przyznaje organom określonym w art. 196b oraz szkołom europejskim. Każdy dokument roboczy zawierający ostatni zatwierdzony plan zatrudnienia przedstawia:

 

(i) wszystkich pracowników zatrudnionych przez Unię, w tym jej prawnie odrębne podmioty, z podziałem na rodzaj umowy o pracę;

 

(ii) oświadczenie dotyczące polityki w zakresie stanowisk, personelu zewnętrznego i równowagi płci,

 

(iii) liczbę stanowisk rzeczywiście obsadzonych na początku roku, w którym przedstawiany jest projekt budżetu, z uwzględnieniem ich podziału na grupy zaszeregowania i jednostki administracyjne,

 

(iv) wykaz stanowisk w podziale według dziedzin polityki,

 

(v) w odniesieniu do każdej kategorii personelu zewnętrznego – początkową szacunkową liczbę ekwiwalentów pełnego czasu pracy w oparciu o zatwierdzone środki, jak również liczbę osób rzeczywiście pracujących na początku roku, w którym przedstawiany jest projekt budżetu, ze wskazaniem ich zaszeregowania do grup funkcyjnych oraz, w razie potrzeby, grup zaszeregowania, oraz

 

d) opisy zadań zawierające:

 

(i) informacje na temat osiągnięcia wszystkich wcześniej ustalonych szczegółowych, wymiernych, wykonalnych, stosownych i określonych w czasie celów dla różnych działań oraz nowych celów mierzonych przy pomocy wskaźników;

 

(ii) pełne uzasadnienie oraz podejście oparte na analizie kosztów i korzyści dla proponowanych zmian w poziomie środków,

 

(iii) jasne uzasadnienie interwencji na szczeblu UE z uwzględnieniem m.in. zasady pomocniczości,

 

(iv) informacje o wskaźnikach wykonania w odniesieniu do działania z poprzedniego roku oraz o wskaźnikach wykonania na rok bieżący.

 

Wyniki oceny są konsultowane i przedstawiane w celu wykazania prawdopodobnych korzyści, jakie proponowane zmiany budżetu mogą przynieść.

Uzasadnienie

Poprawki do artykułu 34 przywracają obecny przepływ informacji w Parlamencie w trakcie procedury budżetowej, zachowując tym samym uprawnienia Parlamentu jako organu władzy budżetowej. Ponadto należy zwiększyć przejrzystość w zakresie kwestii pracowniczych, które są główną kategorią kosztów. Wprowadzenie poprawki ma również na celu utworzenie solidnej podstawy informacji dla władzy budżetowej tam, gdzie budżet wykonywany jest poprzez tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych lub emitowanie instrumentów finansowych, zwłaszcza jeśli są one powiązane z ryzykiem strat.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Jeśli Komisja powierza wykonanie budżetu partnerstwom publiczno-prywatnym (PPP), załącza do projektu budżetu dokument roboczy przedstawiający:

 

a) roczne sprawozdanie z wyników osiągniętych przez istniejące PPP w poprzednim roku;

 

b) cele określone dla roku, którego dotyczy projekt budżetu, wskazujące wszystkie specjalne potrzeby związane z osiągnięciem tym celów;

 

c) koszty administracyjne oraz wykonany budżet ogółem i z podziałem na rodzaj PPP, jak określono w art. 196a, oraz na poszczególne PPP w odniesieniu do poprzedniego roku;

 

d) kwotę wkładów finansowych z budżetu Unii oraz wartość wkładów rzeczowych dokonanych przez innych partnerów dla każdego PPP;

 

e) tabele z danymi pracowników dla każdego PPP, którego pracownicy są całkowicie lub częściowo opłacani ze środków Unii, stosując odpowiednio ust. 2a lit. c); te tabele z danymi pracowników są uwzględniane przy przygotowywaniu dokumentu roboczego przewidzianego w ust. 2a lit. c).

 

Jeśli PPP wykorzystują instrumenty finansowe, w dokumencie roboczym przedstawia się dane dotyczące każdego PPP i każdego instrumentu finansowego, zgodnie z ust. 2c i nie naruszając go.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. Jeśli Komisja wykorzystuje instrumenty finansowe, załącza do projektu budżetu dokument roboczy przedstawiający:

 

a) kapitał wyemitowany w postaci instrumentów finansowych i finansowany z budżetu Unii oraz całkowity kapitał zainwestowany w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, w tym przez osoby trzecie, w ujęciu ogólnym oraz jako wskaźnik stopnia wspomagania w odniesieniu do każdego instrumentu finansowego, wartość udziału w inwestycjach kapitałowych i quasi-kapitałowych;

 

b) dochody i zwroty otrzymane w poprzednim roku oraz prognozę dotyczącą roku, którego dotyczy projekt budżetu;

 

c) ogólną kwotę warunkowych i istniejących zobowiązań Unii wynikających z wykonania instrumentów finansowych w poprzednim roku oraz ich podział przede wszystkim ze względu na:

 

(i) wszystkie potencjalne zobowiązania względem osób trzecich wynikające z gwarancji,

 

(ii) wszystkie potencjalne zobowiązania wynikające z maksymalnego wykorzystania linii kredytowych na rzecz osób trzecich,

 

(iii) wszystkie potencjalne całkowite straty długów podporządkowanych lub udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych bądź

 

(iv) każde inne potencjalne lub warunkowe zobowiązania, jak również wszelkie informacje istotne lub potencjalnie istotne dla oceny ryzyka;

 

d) postanowienia finansowe przewidziane w budżecie dla przewidywanego ryzyka i ryzyka nieprzewidzianego w ujęciu ogólnym oraz z podziałem na każdy instrument finansowy;

 

e) udział procentowy i bezwzględną liczbę przypadków wykorzystania gwarancji bądź utraty długów podporządkowanych lub udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych w wyniku utraty wartości lub upadłości, w ujęciu ogólnym oraz z podziałem na każdy instrument finansowy, w odniesieniu do poprzedniego roku i całkowitego czasu funkcjonowania danego instrumentu finansowego;

 

f) średni czas upływający między wypłatą instrumentów finansowych w postaci kapitału długu podporządkowanego (typu mezzanine) beneficjentom, a wycofaniem takiego kapitału; jeśli okres ten przekracza trzy lata, Komisja przedstawia plan działania na rzecz ograniczenia tego okresu w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium;

 

g) stosowanie (wykorzystywanie) instrumentów finansowych w ujęciu geograficznym, z podziałem na państwa członkowskie i instrumenty finansowe;

 

h) wydatki administracyjne wynikające z jakichkolwiek opłat za zarządzanie, zwrotów lub innych kwot wypłacanych za zarządzanie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy zostało ono powierzone osobom trzecim, w ujęciu ogólnym i z podziałem na podmiot zarządzający oraz na zarządzany instrument finansowy;

 

i) tabele z danymi pracowników, stosując odpowiednio ust. 2a lit. c), jeśli pracownicy opłacani są całkowicie lub częściowo ze środków Unii; te tabele z danymi pracowników są uwzględniane przy przygotowywaniu dokumentu roboczego przewidzianego w ust. 2a lit. c).

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja załącza do projektu budżetu także wszelkie dokumenty robocze, jakie jej zdaniem mogą stanowić poparcie dla jej wniosków budżetowych.

3. Komisja załącza do projektu budżetu także wszelkie dodatkowe dokumenty robocze, jakie jej zdaniem mogą stanowić poparcie dla jej wniosków budżetowych.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) szczegółowy obraz całego personelu zatrudnionego w delegaturach Unii w chwili przedłożenia projektu budżetu, wraz z podziałem na obszary geograficzne, poszczególne kraje i misje, z rozróżnieniem na stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, pracowników kontraktowych, pracowników miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych oraz środki postulowane w projekcie budżetu na pracowników tych innych kategorii wraz z odpowiednimi szacunkami wyrażonymi w jednostkach pełnoetatowych, dotyczącymi zasobów kadrowych, którymi można dysponować w ramach postulowanych środków.

d) szczegółowy obraz całego personelu zatrudnionego w delegaturach Unii w chwili przedłożenia projektu budżetu, wraz z podziałem na obszary geograficzne, płeć, poszczególne kraje i misje, z rozróżnieniem na stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, pracowników kontraktowych, pracowników miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych oraz środki postulowane w projekcie budżetu na pracowników tych innych kategorii wraz z odpowiednimi szacunkami wyrażonymi w jednostkach pełnoetatowych, dotyczącymi zasobów kadrowych, którymi można dysponować w ramach postulowanych środków.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja załącza do projektu budżetu wniosek w sprawie uruchomienia rezerwy na płatności i zobowiązania w związku ze wszelkimi potrzebami, które nie zostały pierwotnie przewidziane w budżecie rocznym lub w rozporządzeniu określającym wieloletnie ramy finansowe.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Ponadto Komisja wraz z projektem budżetu przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dokument roboczy dotyczący polityki budowlanej sporządzony przez każdą z instytucji i organów w rozumieniu art. 196b i zawierający następujące informacje:

 

a) w odniesieniu do każdego budynku – wydatki i obszary pokrywane ze środków odpowiednich linii budżetowych;

 

b) spodziewana ewolucja ogólnego planu obszarów i lokalizacji w najbliższych latach, wraz z opisem projektów budowanych w fazie projektowania, o których mowa w art. 195 ust. 3, które już zostały zidentyfikowane;

 

c) ostateczne ustalenia i koszty, a także istotne informacje dotyczące realizacji nowych projektów budowlanych uprzednio przedłożonych organowi władzy budżetowej w ramach procedury ustanowionej w art. 195 ust. 3 nieuwzględnionej w dokumentach roboczych z poprzedniego roku;

 

d) ostateczne ustalenia i koszty dotyczące przedłużanych umów niepodlegające procedurze ustanowionej w art. 195 ust. 3, lecz przekraczające z tytułu opłaty rocznej 500 000 EUR.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do czasu zwołania komitetu pojednawczego, o którym mowa w art. 314 TFUE, Komisja może z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych instytucji, działających w odniesieniu do dotyczących ich sekcji, przedłożyć równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie listy w sprawie poprawek do projektu budżetu na podstawie nowych informacji, które nie były dostępne w czasie ustalania projektu, w tym list w sprawie poprawek aktualizujący prognozę wydatków na rolnictwo.

Na podstawie nowych informacji, które nie były dostępne w czasie ustalania projektu Komisja może z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych instytucji, działających w odniesieniu do dotyczących ich sekcji, przedłożyć w odpowiednim czasie przed zwołaniem komitetu pojednawczego, o którym mowa w art. 314 TFUE, równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie listy w sprawie poprawek do projektu budżetu. Mogą one obejmować list w sprawie poprawek aktualizujący prognozę wydatków na rolnictwo.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zatwierdzenie wyniku prac komitetu pojednawczego

skreślony

Po doprowadzeniu przez komitet pojednawczy do porozumienia w sprawie wspólnego projektu Parlament Europejski i Rada dokładają starań, aby w myśl art. 314 ust. 6 TFUE jak najszybciej zatwierdzić wynik prac komitetu pojednawczego, zgodnie ze swoimi regulaminami wewnętrznymi.

 

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1. Komisja przedstawia projekty budżetów korygujących służących uruchomieniu Europejskiego Funduszu Solidarności i projekt budżetu korygującego w każdym z następujących przypadków:

 

a) nadwyżka,

 

b) korekta prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych oraz podstaw podatku od wartości dodanej i dochodu narodowego brutto,

 

c) wzrost przewidywanych dochodów i zmniejszenie środków na płatności.

1. W przypadku niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności Komisja może przedłożyć projekty budżetów korygujących.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności Komisja może przedłożyć dwa dodatkowe projekty budżetów korygujących rocznie.

Wnioski w sprawie budżetów korygujących przedkładane w takich samych okolicznościach, jakie zostały wymienione w poprzednim ustępie, przez instytucje inne niż Komisja są przesyłane do Komisji.

Wnioski w sprawie budżetów korygujących przedkładane w takich samych okolicznościach, jakie zostały wymienione w poprzednim ustępie, przez instytucje inne niż Komisja są przesyłane do Komisji.

Przed przedłożeniem projektu budżetu korygującego Komisja i inne instytucje analizują możliwości realokacji stosownych środków, biorąc pod uwagę wszelkie oczekiwane niewykorzystanie środków.

Przed przedłożeniem projektu budżetu korygującego Komisja i inne instytucje analizują możliwości realokacji stosownych środków, biorąc pod uwagę wszelkie oczekiwane niewykorzystanie środków.

2. Wszelkie projekty budżetów korygujących Komisja, poza wyjątkowymi okolicznościami, przedkłada równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 1 września każdego roku. Do wniosków w sprawie budżetów korygujących od innych instytucji może ona załączyć opinię.

2. Za wyjątkiem odpowiednio uzasadnionych wyjątkowych okoliczności lub w przypadku uruchomienia Europejskiego Funduszu Solidarności, dla którego można przedstawić budżet korygujący w dowolnym terminie w ciągu roku, Komisja przedkłada projekty budżetów korygujących równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w kwietniu i/lub w sierpniu. Do wniosków w sprawie budżetów korygujących od innych instytucji może ona załączyć opinię.

3. Parlament Europejski i Rada poddają je pod dyskusję z uwzględnieniem pilności.

3. Parlament Europejski i Rada poddają je pod dyskusję z uwzględnieniem pilności.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ogólnego zestawienia dochodów i wydatków;

a) ogólnego zestawienia dochodów i wydatków z wyszczególnieniem działalności i inwestycji;

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Wydatki administracyjne sklasyfikowane są w następujący sposób:

 

a) wydatki na pracowników zatwierdzone w planie zatrudnienia: jest to kwota środków i liczba stanowisk w planie zatrudnienia odpowiadających tym wydatkom;

 

b) wydatki na personel zewnętrzny i inne wydatki, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. c) i które finansowane są z działu „administracja” wieloletnich ram finansowych;

 

c) wydatki na budynki i inne związane z tym wydatki, łącznie ze sprzątaniem i utrzymaniem, czynszem i kosztami wynajmu, telekomunikacji, wody, gazu i energii elektrycznej;

 

d) personel zewnętrzny i wsparcie techniczne bezpośrednio powiązane z realizacją programów.

 

Sklasyfikowane według rodzaju wydatki administracyjne Komisji o charakterze wspólnym kilku tytułom ujęte są w odrębnym sprawozdaniu skróconym.

Uzasadnienie

Włączenie przepisu uprzednio zawartego w przepisach wykonawczych. Zgodnie z wnioskiem Komisji powinno ono zostać wyraźniej włączone do samego rozporządzenia finansowego.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Tam, gdzie to możliwe i właściwe, artykuły i pozycje odpowiadają poszczególnym operacjom realizowanym w ramach danej działalności. Rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199, określa wskazówki dotyczące klasyfikacji artykułów i pozycji z myślą o jak największej przejrzystości i spójności budżetu.

Uzasadnienie

Poprawka zmieniona w następstwie dyskusji z Komisją.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rezerwa ta musi być wykorzystana przed końcem roku budżetowego poprzez przesunięcie środków zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 i 23.

Rezerwa ta musi być wykorzystana jak najszybciej przed końcem roku budżetowego w pierwszej kolejności poprzez wykorzystanie rezerwy na płatności i zobowiązania zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3a lub poprzez przesunięcie środków zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 i 23.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W budżecie wykazuje się:

1. W budżecie wykazuje się:

a) w ogólnym zestawieniu dochodów i wydatków:

a) w ogólnym zestawieniu dochodów i wydatków:

(i) przewidywane dochody Unii na dany rok budżetowy;

(i) przewidywane dochody Unii na dany rok budżetowy;

(ii) przewidywane dochody za poprzedni rok budżetowy oraz dochody za rok n – 2;

(ii) przewidywane dochody za poprzedni rok budżetowy oraz dochody za rok n – 2;

(iii) środki na zobowiązania i środki na płatności na dany rok budżetowy;

(iii) środki na zobowiązania i środki na płatności na dany rok budżetowy;

(iv)      środki na zobowiązania i środki na płatności za poprzedni rok budżetowy;

(iv) środki na zobowiązania i środki na płatności za poprzedni rok budżetowy;

(v) zaciągnięte zobowiązania i zrealizowane wydatki w roku n – 2;

(v) zaciągnięte zobowiązania i zrealizowane wydatki w roku n – 2;

(vi) odpowiednie uwagi na temat poszczególnych części, zgodnie z art. 41 ust. 1;

(vi) odpowiednie uwagi na temat poszczególnych części, zgodnie z art. 41 ust. 1;

b) w każdej sekcji budżetu dochody i wydatki wykazuje się według takiej samej struktury, jaką opisano w lit. a);

b) w każdej sekcji budżetu dochody i wydatki wykazuje się według takiej samej struktury, jaką opisano w lit. a);

c) w odniesieniu do personelu:

c) w odniesieniu do personelu:

(i) dla każdej sekcji budżetu, plan zatrudnienia określający liczbę stanowisk w poszczególnych grupach zaszeregowania dla wszystkich kategorii i służb, a także liczbę stanowisk stałych i czasowych zatwierdzonych w granicach środków budżetowych;

(i) dla każdej sekcji budżetu, plan zatrudnienia zawierający szczegółową prezentację ogółu zasobów ludzkich oraz określający liczbę stanowisk w poszczególnych grupach zaszeregowania dla wszystkich kategorii i służb, a także liczbę stanowisk stałych i czasowych zatwierdzonych w granicach środków budżetowych wraz z załącznikiem przedstawiającym jednostki pełnoetatowe dotyczące pracowników kontraktowych i pracowników miejscowych;

(ii) plan zatrudnienia dotyczący personelu wynagradzanego ze środków na działania bezpośrednie w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz plan zatrudnienia dotyczący personelu wynagradzanego z tych samych środków na działania pośrednie; plany zatrudnienia klasyfikuje się według kategorii i grup zaszeregowania; plany takie zawierają rozróżnienie na stanowiska stałe i czasowe, zatwierdzone w granicach środków budżetowych;

(ii) plan zatrudnienia dotyczący personelu wynagradzanego ze środków na działania bezpośrednie w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz plan zatrudnienia dotyczący personelu wynagradzanego z tych samych środków na działania pośrednie; plany zatrudnienia klasyfikuje się według kategorii i grup zaszeregowania; plany takie zawierają rozróżnienie na stanowiska stałe i czasowe, zatwierdzone w granicach środków budżetowych;

(iii) w odniesieniu do personelu naukowo-technicznego klasyfikacja może opierać się na zespołach grup zaszeregowania zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych budżetach. Plan zatrudnienia musi określać liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych lub naukowych, którym przyznaje się specjalne korzyści na podstawie przepisów szczegółowych regulaminu pracowniczego;

(iii) w odniesieniu do personelu naukowo-technicznego klasyfikacja może opierać się na zespołach grup zaszeregowania zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych budżetach; Plan zatrudnienia musi określać liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych lub naukowych, którym przyznaje się specjalne korzyści na podstawie przepisów szczegółowych regulaminu pracowniczego;

(iv) plan zatrudnienia określający liczbę stanowisk w podziale na grupy zaszeregowania i kategorie dla każdego organu, o którym mowa w art. 200, który otrzymuje dotacje pokrywane z budżetu. Plan zatrudnienia, oprócz liczby stanowisk zatwierdzonych na rok budżetowy, wykazuje liczbę stanowisk zatwierdzonych na poprzedni rok;

(iv) plan zatrudnienia określający liczbę stanowisk w podziale na grupy zaszeregowania i kategorie dla każdego organu, o którym mowa w art. 196b, który otrzymuje dotacje pokrywane z budżetu. Plan zatrudnienia, oprócz liczby stanowisk zatwierdzonych na rok budżetowy, wykazuje liczbę stanowisk zatwierdzonych na poprzedni rok;

 

ca) w odniesieniu do środków dla organizacji międzynarodowych, w dokumencie załączonym do sekcji dotyczącej Komisji:

 

(i) zestawienie wszystkich środków z rozbiciem na programy/ fundusze UE oraz na poszczególne organizacje międzynarodowe;

 

(ii) dokument wyjaśniający powody, dla których UE bardziej opłacało się finansować te organizacje międzynarodowe niż podjąć bezpośrednie działania;

d) w odniesieniu do operacji zaciągania i udzielania pożyczek:

d) w odniesieniu do operacji zaciągania i udzielania pożyczek:

(i) w ogólnym zestawieniu dochodów – pozycje w budżecie odpowiadające odpowiednim operacjom, w których zapisuje się wszelkie zwroty otrzymane od beneficjentów, którzy początkowo nie dotrzymali umowy, co doprowadziło do uruchomienia gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy. W pozycjach tych należy dokonać symbolicznego zapisu pro memoria (p.m.) wraz z odpowiednimi uwagami;

(i) w ogólnym zestawieniu dochodów – pozycje w budżecie odpowiadające odpowiednim operacjom, w szczególności wdrażaniu instrumentów finansowych (art. 130, 131), w których zapisuje się wszelkie zwroty otrzymane od beneficjentów, którzy początkowo nie dotrzymali umowy, co doprowadziło do uruchomienia gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy, a także jakiekolwiek dochody wynikające z wdrażania instrumentów finansowych. W pozycjach tych należy dokonać symbolicznego zapisu pro memoria (p.m.) wraz z odpowiednimi uwagami;

(ii) w sekcji dotyczącej Komisji:

(ii) w sekcji dotyczącej Komisji:

- pozycje w budżecie obejmujące gwarancje zabezpieczające należyte wykonanie umowy udzielone przez Unię w odniesieniu do operacji, o których mowa. W pozycjach tych należy dokonać symbolicznego zapisu pro memoria (p.m.), o ile nie powstało rzeczywiste obciążenie, które należy pokryć z ostatecznych środków;

- pozycje w budżecie obejmujące gwarancje zabezpieczające należyte wykonanie umowy udzielone przez Unię oraz instrumenty finansowe w odniesieniu do operacji, o których mowa. W pozycjach tych należy dokonać symbolicznego zapisu pro memoria (p.m.), o ile nie powstało rzeczywiste obciążenie, które należy pokryć z ostatecznych środków;

- uwagi odnoszące się do aktu podstawowego oraz wielkości przewidywanych operacji, ich czasu trwania oraz gwarancji finansowej udzielonej przez Unię w odniesieniu do tych operacji;

- uwagi odnoszące się do aktu podstawowego oraz wielkości przewidywanych operacji, ich czasu trwania oraz gwarancji finansowej udzielonej przez Unię lub innego instrumentu finansowego wdrożonego przez Unię w odniesieniu do tych operacji;

 

- szczegółowe obliczenia całkowitego poziomu ogółu środków przeznaczonych na instrumenty finansowe z budżetu Unii;

(iii) w dokumencie załączonym do sekcji dotyczącej Komisji, dla orientacji:

(iii) w dokumencie załączonym do sekcji dotyczącej Komisji, dla orientacji:

 

- wszystkie udziały kapitałowe realizowane przy wykorzystaniu instrumentów finansowych lub PPP, wraz z konkretnymi uwagami dotyczącymi ich wyników;

- bieżące operacje kapitałowe i obsługę zadłużenia;

- bieżące operacje kapitałowe i obsługę zadłużenia;

- operacje kapitałowe i obsługę zadłużenia na dany rok budżetowy;

- operacje kapitałowe i obsługę zadłużenia na dany rok budżetowy;

e) łączną kwotę wydatków na WPZiB zapisuje się w jednym rozdziale w budżecie, zatytułowanym „WPZiB” i zawierającym szczegółowe artykuły budżetowe. Artykuły te obejmują wydatki na WPZiB i zawierają szczegółowe pozycje w budżecie określające przynajmniej poszczególne najważniejsze misje.

e) łączną kwotę wydatków na WPZiB zapisuje się w jednym rozdziale w budżecie, zatytułowanym „WPZiB” i zawierającym szczegółowe artykuły budżetowe. Artykuły te obejmują wydatki na WPZiB i zawierają konkretną pozycję w budżecie dla każdej misji.

 

ea) wszystkie dochody i wydatki z tytułu odpowiedniego Europejskiego Funduszu Rozwoju, które są zapisywane w specjalnym dziale budżetu w sekcji Komisji.

Uzasadnienie

Część rocznego budżetu Unii przeznaczona na instrumenty finansowe różni się w zależności od źródła informacji. Poziom ten powinien być bardziej przejrzysty i zostać ujęty w budżecie. Do instrumentów finansowych i innych operacji zaciągania i udzielania pożyczek powinny mieć zastosowanie takie same zasady.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 49

Artykuł 49

W przypadku gdyby wykonanie aktu Unii wiązało się z przekroczeniem kwoty środków dostępnych w budżecie lub środków przydzielonych w wieloletnich ramach finansowych, wykonanie tego aktu pod względem finansowym jest możliwe wyłącznie po dokonaniu korekty budżetu i, w razie konieczności, po odpowiedniej zmianie ram finansowych.

W przypadku gdyby wykonanie aktu Unii wiązało się z przekroczeniem kwoty środków dostępnych w budżecie lub środków przydzielonych w wieloletnich ramach finansowych, wykonanie tego aktu pod względem finansowym jest możliwe wyłącznie po dokonaniu korekty budżetu i, w razie konieczności, po odpowiedniej zmianie ram finansowych. Do celów niniejszego artykułu i niezależnie od art. 4 ust. 2 akt Unii uznaje się za istniejący, jeśli operacje zaciągania i udzielania pożyczek mają wpływ na ogólny margines wieloletnich ram finansowych (art. 9 ust. 4) w bieżącym lub przyszłym roku budżetowym objętym wieloletnimi ramami finansowymi.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie współpracują z Komisją w taki sposób, aby środki wykorzystywane były zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.

2. Państwa członkowskie współpracują z Komisją w taki sposób, aby środki wykorzystywane były zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz wywiązują się ze swoich zobowiązań dotyczących kontroli i audytu zgodnie z art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akt podstawowy oznacza akt prawny, który stanowi podstawę prawną dla danego działania oraz dla wykonania odpowiednich wydatków zapisanych w budżecie.

Akt podstawowy oznacza akt prawny, który stanowi podstawę prawną dla danego działania oraz dla wykonania odpowiednich wydatków zapisanych w budżecie. Stosuje się art. 2.

Uzasadnienie

Celem wprowadzenia poprawki jest zapewnienie usprawnienia przepisów budżetowych. Należy ograniczyć odstępstwa.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W zastosowaniu tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej akt podstawowy może przyjąć jedną z form określonych w art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 1, art. 29, art. 31 ust. 2, art. 33 i 37 Traktatu o Unii Europejskiej.

3. W zastosowaniu tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej (zwanego dalej „TUE”) akt podstawowy może przyjąć jedną z następujących form:

 

- decyzja Rady niezbędna do określania i realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 26 ust 2 TUE);

 

- decyzja Rady w sprawie działań operacyjnych, jakich wymaga sytuacja międzynarodowa (art. 28 ust. 1 TUE);

 

- decyzja Rady określająca podejście Unii do danego problemu o charakterze geograficznym lub tematycznym (art. 29 TUE);

 

- decyzja Rady określająca działanie lub stanowisko Unii, bądź wdrażająca takie działanie lub stanowisko (art. 31 ust 2 tiret 1-3 TUE) albo decyzja w sprawie mianowania specjalnego przedstawiciela (art. 31 ust. 2 tiret 4, art. 33 TUE);

 

- zawarcie porozumień z jednym państwem lub kilkoma państwami lub organizacjami międzynarodowymi (art. 37 TUE).

Uzasadnienie

Włączono pełne tytuły wymienionych aktów w celu zwiększenia dostępności tekstu.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 5 – litera b) – akapit drugi a i drugi b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Całkowita kwota środków na projekty pilotażowe określone w lit. a) nie może przekroczyć 40 milionów EUR w każdym roku budżetowym.

 

Całkowita kwota środków na nowe działania przygotowawcze określone w pierwszym akapicie niniejszej litery nie może przekroczyć 50 milionów EUR w każdym roku budżetowym, a całkowita kwota środków faktycznie przyznanych na działania przygotowawcze nie może przekroczyć 100 milionów EUR.

Uzasadnienie

Poprawka włącza art. 32 obecnych przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) środki na działania przygotowawcze w obszarze tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej. Działania te są ograniczone do krótkiego okresu i ukierunkowane na stworzenie warunków do podejmowania przez Unię działań służących realizacji celów WPZiB oraz do przyjmowania niezbędnych instrumentów prawnych.

c) środki na działania przygotowawcze w obszarze tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej (Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa). Działania te są ograniczone czasowo i ukierunkowane na stworzenie warunków dla podejmowania przez Unię Europejską działań służących realizacji celów WPZiB oraz dla przyjmowania niezbędnych instrumentów prawnych.

Na potrzeby operacji Unii związanych z zarządzaniem kryzysowym działania przygotowawcze ukierunkowane są między innymi na ocenę wymogów operacyjnych, szybkie dostarczenie zasobów w fazie początkowej lub przygotowanie warunków na miejscu do rozpoczęcia operacji.

Na potrzeby operacji Unii związanych z zarządzaniem kryzysowym działania przygotowawcze ukierunkowane są między innymi na ocenę wymogów operacyjnych, szybkie dostarczenie zasobów w fazie początkowej lub przygotowanie warunków na miejscu do rozpoczęcia operacji.

Działania przygotowawcze uzgadnia Rada na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Działania przygotowawcze uzgadnia Rada w ścisłej współpracy z Komisją, a konsultacje z Parlamentem Europejskim odbywają się z odpowiednim wyprzedzeniem, przy czym jest on szczegółowo informowany o działaniach przygotowawczych, zwłaszcza tych, które dotyczą działań podejmowanych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

W celu zapewnienia szybkiego wdrożenia działań przygotowawczych Wysoki Przedstawiciel jak najszybciej informuje Komisję o zamiarze zainicjowania przez Radę działania przygotowawczego, podając w szczególności szacunkową wartość potrzebnych w tym celu zasobów. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem Komisja podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia szybkiej wypłaty środków finansowych;

W celu zapewnienia szybkiego wdrożenia działań przygotowawczych Wysoki Przedstawiciel jak najszybciej informuje Parlament Europejski i Komisję o zamiarze zainicjowania przez Radę działania przygotowawczego, podając w szczególności szacunkową wartość potrzebnych w tym celu zasobów. Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia Komisja podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia szybkiej wypłaty środków finansowych;

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wszystkim podmiotom działań finansowych oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w wykonywaniu budżetu, zarządzaniu budżetem, audycie lub kontroli budżetu zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji dana osoba musi zrezygnować z wykonywania tych działań i przekazać sprawę do właściwych władz.

1. Wszystkim podmiotom działań finansowych oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, audycie lub kontroli budżetu zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji dana osoba musi zrezygnować z wykonywania tych działań i przekazać sprawę do swojego przełożonego, który potwierdza na piśmie, czy istnieje konflikt interesów. Jeśli stwierdzi się istnienie konfliktu interesów, osoba, której on dotyczy, zaprzestaje swojej działalności w danej kwestii. Przełożony osobiście podejmuje dalsze właściwe działania.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne dla takiego uczestnika działań finansowych lub takiej osoby i beneficjenta.

2. Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest lub może być z punktu widzenia ogółu społeczeństwa zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne dla takiego uczestnika działań finansowych lub takiej osoby i beneficjenta.

 

Działania, które mogą zostać osłabione przez konflikt interesów, mogą przyjąć między innymi jedną z następujących postaci:

 

a) przyznanie sobie lub osobie trzeciej, z którą łączą nas więzy krwi, rodzinne lub innego rodzaju, nieuzasadnionych bezpośrednich lub pośrednich korzyści;

 

b) odmówienie przyznania potencjalnemu beneficjentowi, odbiorcy, kandydatowi lub oferentowi praw lub korzyści, do których jest upoważniony, bądź przyznanie zbyt wiele takich praw i korzyści;

 

c) wykonanie czynności niewłaściwej lub stanowiącej nadużycie lub zaniechanie wykonania czynności, które są nakazane.

 

Konflikt interesów uznaje się za istniejący, jeśli potencjalny beneficjent, wnioskodawca, kandydat lub oferent jest pracownikiem, do którego zastosowanie ma regulamin pracowniczy, pracownikiem kontraktowym, pracownikiem miejscowym lub oddelegowanym ekspertem krajowym.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przy pomocy swoich służb, delegatur Unii zgodnie z art. 53 akapit drugi lub za pośrednictwem agencji wykonawczych, o których mowa w art. 59;

a) przy pomocy swoich służb, pracowników delegatur Unii, pod nadzorem odpowiedniego szefa delegatury, zgodnie z art. 53 akapit drugi lub za pośrednictwem agencji wykonawczych, o których mowa w art. 59;

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) pośrednio, w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi lub przez powierzenie zadań związanych z wykonywaniem budżetu:

b) pośrednio, w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi lub, z zastrzeżeniem specjalnego przepisu w akcie podstawowym, który określa również – inaczej niż w przypadku ppkt (i) i (iv) – rodzaj partnerów wykonawczych oraz typy operacji, przez powierzenie niektórych specyficznych zadań związanych z wykonywaniem budżetu:

(i) państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

(i) państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

(ii) organizacjom międzynarodowym i ich agencjom;

(ii) organizacjom międzynarodowym i ich agencjom;

(iii) instytucjom finansowym, którym powierza się realizację instrumentów finansowych na mocy tytułu VIII;

 

(iv) Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu lub innemu podmiotowi zależnemu tego banku;

(iv) Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

(v) organom, o których mowa w art. 200 i 201;

(v) organom, o których mowa w art. 196b i 196c;

(vi) organom publicznym lub organom podlegającym prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usługi publicznej, o ile te ostanie przedstawią odpowiednie gwarancje finansowe;

(vi) organom publicznym lub organom podlegającym prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usługi publicznej, o ile te ostanie przedstawią odpowiednie gwarancje finansowe;

(vii) organom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierza się realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, przestawiającym odpowiednie gwarancje finansowe;

 

(viii) osobom, którym powierza się wykonanie określonych działań na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym akcie podstawowym w rozumieniu art. 51 niniejszego rozporządzenia.

(viii) osobom, którym powierza się wykonanie określonych działań w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym akcie podstawowym w rozumieniu art. 51 niniejszego rozporządzenia.

 

Komisja pozostaje odpowiedzialna za wykonanie budżetu (art. 317 TFUE) i informuje Parlament Europejski o operacjach realizowanych przez podmioty opisane w ppkt (i)-(viii). Ocena skutków finansowych (art. 27) przedstawia pełne uzasadnienie wyboru danego podmiotu wymienionego w ppkt (i)-(viii).

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W decyzji w sprawie finansowania załączonej do rocznego sprawozdania z działalności (art. 63 ust. 9) przedstawiony jest zakładany cel, oczekiwane rezultaty, metoda realizacji i ogólna kwota, na jaką opiewa plan finansowania. Decyzja ta zawiera również opis działań, które mają być finansowane, wskazanie kwot przeznaczonych na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji.

 

W przypadku zarządzania pośredniego w decyzji określa się również wybranego partnera wykonawczego, wykorzystane kryteria i zadania powierzone wybranemu partnerowi.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Podmioty i osoby wymienione w ust. 1 lit. b) ppkt (i)-(viii) w pełni współpracują na rzecz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz OLAF muszą w każdym wypadku mieć prawo do pełnego wykonywania swoich kompetencji przewidzianych w TFUE w odniesieniu do audytu zarządzanych środków.

 

Komisja uzależnia powierzanie zadań zarządzania od istnienia przejrzystych, niedyskryminacyjnych, skutecznych i efektywnych procedur kontroli sądowej dotyczących rzeczywistej realizacji tych zadań lub od wykonania planu działania na rzecz wzmocnienia takich procedur.

 

Księgowy prowadzi listę podmiotów i osób, którym powierzono niektóre specjalne zadania związane z zarządzaniem, która to lista jest załączana do rocznego sprawozdania finansowego. Wszystkie porozumienia zawarte z takimi podmiotami i osobami udostępniane są władzy budżetowej na jej wniosek.

 

Podmioty i osoby wymienione w ust. 1 lit. b) ppkt (i)-(viii), którym przekazano zadania wykonawcze, zapewniają, zgodnie z art. 31 ust. 2, odpowiednią coroczną publikację ex post beneficjentów środków finansowych pochodzących z budżetu. Komisję powiadamia się o podjętych działaniach.

Uzasadnienie

Podmioty, którym powierzono zarządzanie środkami UE powinny mieć obowiązek współpracowania na rzecz ochrony środków UE oraz spełniać pewne minimalne normy. Utworzenie partnerstw publiczno-prywatnych w oparciu o 27 różnych systemów prawnych niesie ze sobą zbyt duże ryzyko błędu w stosowaniu prawa oraz blokuje procedurę udzielania absolutorium.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Odpowiedzialność za wykonywanie budżetu w ramach zarządzania dzielonego

1. Państwa członkowskie przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi, zapewniają wyeksponowanie działań Unii. W tym celu państwa członkowskie wypełniają obowiązki kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie wynikające z nich obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające mogą zostać określone w przepisach sektorowych.

1. W przypadku, gdy Komisja wykonuje budżet przy podziale zarządzania zadania wykonawcze przekazywane są państwom członkowskim. Państwa członkowskie przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi, zapewniają wyeksponowanie działań Unii. W tym celu Komisja i państwa członkowskie wypełniają swoje obowiązki kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie wynikające z nich obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające określone w przepisach sektorowych.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Specyficzne obowiązki państw członkowskich

2. Wypełniając zadania związane z wykonywaniem budżetu, państwa członkowskie zapobiegają nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, wykrywają je i podejmują w stosunku do nich działania naprawcze. W tym celu przeprowadzają kontrole ex ante i ex post, w tym, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu, w celu dopilnowania, aby działania finansowane z budżetu były przeprowadzane skutecznie i wykonywane w sposób prawidłowy, odzyskują środki finansowe wypłacone nienależnie oraz, w razie konieczności, wszczynają postępowanie sądowe.

2. Wypełniając zadania związane z wykonywaniem budżetu państwa członkowskie podejmują wszelkie środki prawne, regulacyjne, administracyjne lub inne środki niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii, a w szczególności:

 

a) upewniają się, że działania finansowane z budżetu są rzeczywiście realizowane oraz że są realizowane prawidłowo, w tym celu udzielają akredytacji organom odpowiedzialnym za gospodarowanie środkami finansowymi Unii oraz je kontrolują;

 

b) zapobiegają nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ujawniają je i korygują.

 

W tym celu przeprowadzają – zgodnie z zasadą proporcjonalności i z ust. 2a, 3-5 oraz przy poszanowaniu odpowiednich przepisów sektorowych – kontrole ex ante i ex post, w tym, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu dotyczące reprezentatywnych próbek transakcji. Odzyskują one również środki finansowe wypłacone nienależnie oraz, w razie konieczności, wszczynają postępowanie sądowe. Komisja może dokonać oceny systemów wprowadzonych w państwach członkowskich w ramach swojej własnej oceny ryzyka lub zgodnie z przepisami sektorowymi.

 

Pod warunkiem natychmiastowego podania do wiadomości Komisji wykrytych błędów lub niedociągnięć oraz podjęcia działań celem naprawy sytuacji, a mianowicie odzyskując nienależnie wypłacone kwoty, państwa członkowskie są zwolnione z korekty finansowej dotyczącej takich błędów lub niedociągnięć aż do momentu ich ujawnienia.

Państwa członkowskie nakładają na odbiorców skuteczne, odstraszające i proporcjonalne kary przewidziane w przepisach sektorowych i przepisach krajowych.

Państwa członkowskie nakładają na odbiorców skuteczne, odstraszające i proporcjonalne kary, jeżeli zostały one przewidziane w przepisach sektorowych i w specjalnych postanowieniach w przepisach krajowych.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rola i kompetencje władz udzielających akredytacji

3. Zgodnie z przepisami sektorowymi państwa członkowskie udzielają akredytacji jednemu organowi sektora publicznego lub kilku takim organom, które będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi, na które udzielono akredytacji, oraz za prawidłową kontrolę tych środków. Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości wykonywania przez te organy zadań niezwiązanych z zarządzaniem unijnymi środkami finansowymi oraz powierzania przez nie swoich zadań innym organom.

3. Zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi w przepisach sektorowych państwa członkowskie udzielają akredytacji organom, które ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie unijnymi środkami finansowymi oraz za wewnętrzną kontrolę tych środków, które otrzymały akredytację. Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości wykonywania przez te organy zadań niezwiązanych z zarządzaniem unijnymi środkami finansowymi oraz powierzania przez nie swoich zadań innym organom. Władze udzielające akredytacji są następnie odpowiedzialne za nadzorowanie przestrzegania przez organy akredytowane kryteriów akredytacji w oparciu o dostępne wyniki audytów i kontroli. Władze udzielające akredytacji przyjmują wszelkie niezbędne środki w celu eliminowania wszelkich niedociągnięć w realizacji zadań powierzonych organom, którym udzieliły akredytacji, łącznie z zawieszeniem lub cofnięciem akredytacji. Rola Komisji w procesie akredytacji, do którego zastosowanie ma ust. 2, określana jest dokładniej w przepisach sektorowych uwzględniających ryzyko istniejące w danym obszarze polityki.

Akredytacji udzielają władze państwa członkowskiego zgodnie z przepisami sektorowymi, upewniając się, że dany organ jest w stanie należycie zarządzać środkami finansowymi. W przepisach sektorowych może być także określona rola Komisji w procesie akredytacji.

 

Władze udzielające akredytacji są odpowiedzialne za nadzór nad organem akredytowanym oraz za podejmowanie wszelkich niezbędnych środków w celu eliminowania wszelkich niedostatków w jego funkcjonowaniu, łącznie z zawieszeniem lub cofnięciem akredytacji.

 

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rola i kompetencje organu akredytowanego

4. Organy akredytowane zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu:

4. Państwa członkowskie na odpowiednim szczeblu, za pośrednictwem organów akredytowanych zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu:

a) wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej i zapewniają jego funkcjonowanie;

a) wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej i zapewniają jego funkcjonowanie;

b) stosują system rozliczeń rocznych, dostarczający rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji we właściwym czasie;

b) stosują system rozliczeń rocznych, dostarczający rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji we właściwym czasie;

c) podlegają niezależnym audytom zewnętrznym przeprowadzanym zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu przez służbę audytu niezależną funkcjonalnie od akredytowanego organu;

c) dostarczają wstępnych danych i informacji zgodnie z ust. 5;

d) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają coroczne ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych;

d) zapewniają ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych, zgodnie z art. 31 ust. 2. Przy wszelkim przetwarzaniu danych osobowych przestrzega się krajowych przepisów wdrażających dyrektywę 95/46/WE.

f) zapewniają ochronę danych osobowych, która jest zgodna z zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.

 

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Treść, harmonogram i audyt danych zgłoszonych przez organy akredytowane

5. Organy akredytowane zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu przekazują Komisji do dnia 1 lutego następnego roku budżetowego:

5. Organy akredytowane zgodnie z ust. 3 przekazują Komisji do dnia 1 marca następnego roku budżetowego:

a) swoje sprawozdania z wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań;

a) sprawozdania roczne organów akredytowanych dotyczące wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań i przedstawiane Komisji w celu uzyskania zwrotu kosztów, w tym zaliczki i kwoty, dla których wszczęto lub zakończono procedury odzyskania środków. Do informacji tych załączone jest oświadczenie o odpowiedzialności za zarządzanie, potwierdzające, że w opinii osób odpowiedzialnych za zarządzanie środkami:

 

– informacje te są przedstawione w sposób właściwy oraz że są kompletne i dokładne;

 

– wydatki wykorzystane zostały na zamierzony cel określony w przepisach sektorowych;

 

– wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje co do legalności i prawidłowości operacji podstawowych; w załączniku do poświadczenia przedstawia się poziom błędu w odniesieniu do każdego funduszu oraz, tam gdzie stosowne, analizę błędów oraz zastrzeżeń;

b) streszczenie wyników wszelkich dostępnych audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą systematycznie występujących lub powtarzających się niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;

b) streszczenie ostatecznych sprawozdań z audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą powtarzających się lub systemowych niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych i ich wyników.

c) poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań, prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, a także legalności i prawidłowości operacji podstawowych oraz przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami;

Rocznym sprawozdaniom, o których mowa w lit. a), i streszczeniu, o którym mowa w lit. b), towarzyszy opinia niezależnego audytora sporządzona zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu i dotycząca tego, czy informacje księgowe przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji oraz czy wydatki, w stosunku do których zwrócono się do Komisji o zwrot kosztów, są zgodne z prawem i prawidłowe, a także na temat właściwego funkcjonowania wprowadzonych systemów kontroli. W opinii tej wskazuje się, czy badanie podaje w wątpliwość twierdzenia zawarte w oświadczeniu o odpowiedzialności za zarządzanie. W załączniku do opinii przedstawia się poziom błędu dla poszczególnych funduszy oraz analizę błędów oraz zastrzeżeń.

(d) opinię niezależnego audytora na temat poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania, o którym mowa w lit. c) niniejszego ustępu, obejmującą wszystkie jego elementy.

 

Jeżeli w poszczególnych obszarach polityki państwo członkowskie udzieliło akredytacji kilku organom, do dnia 15 lutego następnego roku budżetowego przekazuje ono Komisji sprawozdanie podsumowujące, w którym w ogólnym zarysie przedstawia w ujęciu krajowym stan w zakresie wszystkich poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania oraz opinii z niezależnych audytów na temat tych poświadczeń w odniesieniu do danego obszaru polityki.

Jeżeli w poszczególnych obszarach polityki państwo członkowskie udzieliło akredytacji kilku organom powierzając im odpowiedzialność za zarządzanie środkami finansowymi, do dnia 15 marca następnego roku budżetowego przekazuje ono Komisji sprawozdanie podsumowujące, w którym w ogólnym zarysie przedstawia w ujęciu krajowym stan w zakresie wszystkich poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania oraz odnośnych opinii z niezależnych audytów w odniesieniu do danego obszaru polityki.

 

Państwa członkowskie publikują te informacje na właściwym szczeblu nie później niż 6 miesięcy po przekazaniu Komisji wspomnianych dokumentów.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Specjalne obowiązki Komisji

6. Komisja:

6. Celem zapewnienia zgodnego z obowiązującymi zasadami wykorzystywania środków finansowych Komisja:

 

-a) monitoruje sposób, w jaki państwa członkowskie wypełniają swoje obowiązki, w szczególności poprzez prowadzenie kontroli w trakcie realizacji programu;

a) stosuje procedury w celu terminowego finansowego rozliczenia rachunków akredytowanych organów, upewniając się, że rachunki są kompletne, rzetelne i prawidłowe oraz umożliwiając terminowe rozliczenie w przypadkach nieprawidłowości;

a) stosuje procedury w celu terminowego finansowego rozliczenia rachunków akredytowanych organów, sprawdzając, czy rachunki są kompletne, rzetelne i prawidłowe;

b) wyłącza z wydatków Unii na finansowanie te wypłaty środków, które nastąpiły z naruszeniem prawa Unii.

b) wyłącza z finansowania Unii wydatki, w odniesieniu do których wypłaty środków nastąpiły z naruszeniem prawa Unii;

 

ba) przerywa lub zawiesza płatności w razie znacznych niedociągnięć w monitorowaniu ze strony państwa członkowskiego lub w funkcjonowaniu organu akredytowanego zgodnie z ust. 3, w razie gdy nie podjęte zostały natychmiastowo niezbędne działania.

Przepisy sektorowe regulują warunki, na których płatności na rzecz państw członkowskich mogą zostać zawieszone przez Komisję lub przerwane przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego.

Komisja może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym odstąpieniu od przerwania lub zawieszenia płatności po przedstawieniu uwag przez państwo członkowskie. Roczne sprawozdanie z działalności właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego Komisji zawiera sprawozdanie z wykonania wszystkich wymienionych w niniejszym ustępie obowiązków.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Specjalne postanowienia dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej

 

6a. Przepisy sektorowe uwzględniają potrzeby programów w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, szczególnie w zakresie treści rocznych poświadczeń dotyczących zarządzania, procesu akredytacji oraz funkcji audytu.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Krajowe poświadczenia wiarygodności.

 

6b. Państwa członkowskie składają krajowe poświadczenie o wydatkach poniesionych w ramach metody zarządzania dzielonego. Poświadczenie to jest podpisywane na właściwym szczeblu politycznym i opiera się na informacjach wymaganych na mocy ust. 5 lit. c) oraz obejmuje przynajmniej skuteczne funkcjonowanie wprowadzonych wewnętrznych systemów kontroli, a także legalność i prawidłowość operacji podstawowych. Oświadczenie to jest opiniowane przez niezależnego audytora oraz przedstawiane Komisji do dnia 15 marca roku następującym po danym roku budżetowym.

 

W sprawie wytycznych dotyczących sporządzania krajowych poświadczeń zasięga się opinii Trybunału Obrachunkowego i Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej.

 

W przypadku złożenia przez państwo członkowskie poświadczenia krajowego zgodnie z niniejszym ustępem, jest ono uwzględniane w tworzeniu przez Komisję strategii audytu i kontroli na mocy ust. 6 niniejszego artykułu, oraz w określaniu ryzyka na szczeblu państwa członkowskiego zgodnie z art. 29; jest ono przekazywane władzy budżetowej zgodnie z art. 63 ust. 9 mutatis mutandis.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty i osoby, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu na mocy art. 55 ust. 1 lit. b), przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi zapewniają wyeksponowanie działań Unii. Zarządzając unijnymi środkami finansowymi, gwarantują poziom ochrony interesów finansowych Unii równoważny z poziomem wymaganym na mocy niniejszego rozporządzenia, z należytym uwzględnieniem:

1. Podmioty i osoby inne niż państwa członkowskie, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu na mocy art. 55 ust. 1 lit. b), przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi zapewniają wyeksponowanie działań Unii. Zarządzając unijnymi środkami finansowymi, gwarantują poziom ochrony interesów finansowych Unii równoważny z poziomem wymaganym na mocy niniejszego rozporządzenia, z należytym uwzględnieniem:

a) charakteru powierzonych zadań oraz związanych z nimi kwot;

a) charakteru powierzonych zadań oraz związanych z nimi kwot;

b) rodzajów występującego ryzyka finansowego;

b) rodzajów występującego ryzyka finansowego;

c) poziomu wiarygodności wynikającego ze stosowanych przez nie systemów, reguł i procedur wraz ze środkami, które podejmuje Komisja, aby nadzorować i wspierać wykonywanie powierzonych zadań.

c) poziomu wiarygodności wynikającego ze stosowanych przez nie systemów, reguł i procedur wraz ze środkami, które podejmuje Komisja, aby nadzorować i wspierać wykonywanie powierzonych zadań.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W tym celu podmioty i osoby, o których mowa w ust. 1:

2. W tym celu podmioty i osoby, o których mowa w ust. 1, działając zgodnie z normami odpowiadającymi normom powszechnie stosowanym w Unii lub – w przypadku braku takich norm – zgodnie ze standardami przyjętymi w skali międzynarodowej i zdefiniowanymi w umowie powierzającej wykonanie pewnych specjalnych zadań wykonawczych:

a) wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej i zapewniają jego funkcjonowanie;

a) wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej i zapewniają jego funkcjonowanie;

b) stosują system rozliczeń rocznych, dostarczający rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji we właściwym czasie;

b) stosują system rozliczeń rocznych, dostarczający rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji we właściwym czasie;

c) podlegają niezależnym audytom zewnętrznym przeprowadzanym zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu przez służbę audytu niezależną funkcjonalnie od danego podmiotu lub danej osoby;

c) podlegają niezależnym audytom zewnętrznym przeprowadzanym zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu przez służbę audytu niezależną funkcjonalnie od danego podmiotu lub danej osoby;

d) stosują odpowiednie reguły i procedury w celu zapewnienia finansowania ze środków unijnych poprzez dotacje, zamówienia oraz instrumenty finansowe;

d) stosują odpowiednie reguły i procedury w celu zapewnienia finansowania ze środków unijnych poprzez dotacje, zamówienia oraz instrumenty finansowe;

e) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają coroczne ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych;

e) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają coroczne ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych oraz ochronę danych osobowych zgodną z zasadami ustalonymi w dyrektywie 95/46/WE;

f) zapewniają racjonalną ochronę danych osobowych.

f) zapewniają racjonalną ochronę danych osobowych określoną w dyrektywie 95/46/WE oraz w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

Osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (viii), mogą spełniać te wymogi w sposób progresywny. Przyjmują one swoje reguły finansowe za uprzednią zgodą Komisji.

Osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt viii), mogą spełniać wymogi określone w lit. a)-e) tego ustępu w sposób progresywny w ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprawowania swojego mandatu. Przyjmują one swoje reguły finansowe za uprzednią zgodą Komisji.

Uzasadnienie

Niniejszy przepis został dostosowany do art. 56 w celu osiągnięcia spójnego środowiska sprawozdawczo-kontrolnego w przypadkach, gdy zarządzanie bezpośrednie prowadzą organy inne niż państwa członkowskie.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po otrzymaniu informacji wskazujących na znaczący niedostatek w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej lub na to że wydatek, który poświadcza dany podmiot lub dana osoba, jest związany z poważną nieprawidłowością i nie został skorygowany, delegowany urzędnik zatwierdzający może przerwać płatności na rzecz takich podmiotów lub osób w całości lub w części celem przeprowadzenia dalszej weryfikacji, o ile przerwanie płatności jest niezbędne, aby zapobiec znaczącym szkodom dla interesów finansowych Unii.

Niezależnie od art. 89, po otrzymaniu informacji wskazujących na znaczący niedostatek w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej lub na to że wydatek, który poświadcza dany podmiot lub dana osoba, jest związany z poważną nieprawidłowością i nie został skorygowany, delegowany urzędnik zatwierdzający może przerwać płatności na rzecz takich podmiotów lub osób w całości lub w części celem przeprowadzenia dalszej weryfikacji, o ile przerwanie płatności jest niezbędne, aby zapobiec znaczącym szkodom dla interesów finansowych Unii.

Uzasadnienie

Niniejszy przepis został dostosowany do art. 56 w celu osiągnięcia spójnego środowiska sprawozdawczo-kontrolnego w przypadkach, gdy zarządzanie bezpośrednie prowadzą organy inne niż państwa członkowskie.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Podmioty i osoby, o których mowa w ust. 1, przekazują Komisji:

5. Podmioty i osoby, o których mowa w ust. 1, przekazują Komisji:

a) sprawozdanie z wykonania powierzonych im zadań;

a) sprawozdanie z wykonania powierzonych im zadań;

b) swoje sprawozdania z wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań;

b) swoje sprawozdania z wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań;

c) streszczenie wyników wszelkich dostępnych audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą systematycznie występujących lub powtarzających się niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;

c) streszczenie wyników wszelkich dostępnych audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą systematycznie występujących lub powtarzających się niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;

d) poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań, prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, a także legalności i prawidłowości operacji podstawowych oraz przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami;

d) oświadczenie dotyczące zarządzania dające wystarczającą pewność, że:

 

(i) informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji;

 

(ii) wydatki przedstawione w sprawozdaniu przeznaczone zostały na zamierzony cel oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami;

 

(iii) wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje co do legalności i prawidłowości operacji podstawowych.

e) opinię niezależnego audytora na temat poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania, o którym mowa w lit. d) niniejszego ustępu, obejmującą wszystkie jego elementy.

e) Dokumentom tym towarzyszy opinia niezależnego audytora sporządzona zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu i dotycząca kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań, prawidłowości funkcjonowania wprowadzonych procedur kontroli, a także legalności i prawidłowości operacji podstawowych. Audytor zgłasza przypadki, w których badanie podaje w wątpliwość twierdzenia zawarte w poświadczeniu.

Powyższe dokumenty przekazywane są Komisji do dnia 1 lutego następnego roku budżetowego z wyjątkiem opinii z audytu, o której mowa w lit. e). Jest ona przekazywana najpóźniej do dnia 15 marca.

Powyższe dokumenty przekazywane są Komisji do dnia 1 lutego następnego roku budżetowego z wyjątkiem opinii z audytu, o której mowa w lit. e). Jest ona przekazywana najpóźniej do dnia 15 marca.

Te obowiązki nie naruszają postanowień umów zawartych z organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi. W postanowieniach tych uwzględnia się przynajmniej spoczywający na takich podmiotach obowiązek przekazania co roku Komisji poświadczenia, że w danym roku budżetowym wkład Unii został wykorzystany i rozliczony zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz obowiązkami ustanowionymi w umowie zawartej z daną organizacją międzynarodową lub danym państwem trzecim.

Te obowiązki nie naruszają postanowień umów zawartych z organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi. W postanowieniach tych uwzględnia się przynajmniej spoczywający na takich podmiotach obowiązek przekazania co roku Komisji poświadczenia, że w danym roku budżetowym wkład Unii został wykorzystany i rozliczony zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu oraz obowiązkami ustanowionymi w umowie zawartej z daną organizacją międzynarodową lub danym państwem trzecim poddanego kontroli przez właściwą najwyższą instytucję kontrolną. Wyniki kontroli zostają udostępnione organowi udzielającemu absolutorium. Przepis ten nie wyklucza uprawnień do prowadzenia dochodzenia, jakie posiadają Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz OLAF.

Uzasadnienie

Niniejszy przepis został dostosowany do art. 56 w celu osiągnięcia spójnego środowiska sprawozdawczo-kontrolnego w przypadkach, gdy zarządzanie bezpośrednie prowadzą organy inne niż państwa członkowskie.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja:

6. Komisja:

a) zapewnia nadzór i ocenę wykonania powierzonych zadań;

a) dokłada starań, by podmioty te spełniały swe zobowiązania, w szczególności poprzez prowadzenie kontroli i ocen w trakcie realizacji programu;

b) stosuje procedury w celu terminowego finansowego rozliczenia rachunków podmiotów i osób, którym powierzono wykonanie zadań, upewniając się, że rachunki są kompletne, rzetelne i prawidłowe oraz umożliwiając terminowe rozliczenie w przypadkach nieprawidłowości;

b) stosuje procedury w celu terminowego finansowego rozliczenia rachunków podmiotów stwierdzając, czy rachunki są kompletne, rzetelne i prawidłowe oraz umożliwiając terminowe rozliczenie w przypadkach nieprawidłowości;

c) wyłącza z wydatków Unii na finansowanie te wypłaty środków, które nastąpiły z naruszeniem obowiązujących reguł.

c) wyłącza z finansowania Unii wydatki, w odniesieniu do których wypłaty środków nastąpiły z naruszeniem prawa Unii;

Uzasadnienie

Niniejszy przepis został dostosowany do art. 56 w celu osiągnięcia spójnego środowiska sprawozdawczo-kontrolnego w przypadkach, gdy zarządzanie bezpośrednie prowadzą organy inne niż państwa członkowskie.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Ustępy 5 i 6 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do podmiotów i osób, które podlegają odrębnej procedurze udzielania absolutorium przez władzę budżetową.

7. Ustępy 5 i 6 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do podmiotów Unii, które podlegają odrębnej procedurze udzielania absolutorium, kiedy te podmioty wykonują budżet unijny.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Ustępy 1, 2 i 3 mają zastosowanie odpowiednio do bezpośredniego gospodarowania środkami przekazanymi przez Parlament Europejski grupom politycznym. Parlament Europejski przyjmuje środki wykonawcze w tej kwestii, które uwzględniają szczególne potrzeby grup politycznych.

Uzasadnienie

Niniejszy przepis został dostosowany do art. 56 w celu osiągnięcia spójnego środowiska sprawozdawczo-kontrolnego w przypadkach, gdy zarządzanie bezpośrednie prowadzą organy inne niż państwa członkowskie.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Właściwy urzędnik zatwierdzający może być wspomagany w wykonywaniu swoich obowiązków przez osoby wymienione w regulaminie pracowniczym, którym powierza on w ramach swoich kompetencji realizację niektórych działań wymaganych do wykonania budżetu i przedstawienia informacji dotyczących finansów i zarządzania. W celu zapobieżenia wszelkim konfliktom interesów pracownicy wspomagający delegowanych lub subdelegowanych urzędników zatwierdzających podlegają obowiązkom określonym w art. 54.

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b. Każda instytucja powiadamia władzę budżetową za każdym razem, gdy delegowany urzędnik zatwierdzający podejmuje obowiązki, zmienia ich zakres lub kończy ich pełnienie.

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6c. Każda instytucja określa w swym regulaminie wewnętrznym środki gospodarowania środkami, jakie uzna za stosowne w celu zapewnienia właściwego wykonania własnej sekcji budżetu. Informacje o tych regulaminach przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu w trakcie procedury udzielania absolutorium.

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kontroli ex ante nie mogą przeprowadzać członkowie personelu odpowiedzialni za kontrole ex post. Za kontrole ex post nie mogą być odpowiedzialni członkowie personelu podlegli członkom personelu odpowiedzialnym za kontrole ex ante.

Kontroli ex ante nie mogą przeprowadzać członkowie personelu odpowiedzialni za kontrole ex post. Za kontrole ex post nie mogą być odpowiedzialni członkowie personelu podlegli członkom personelu odpowiedzialnym za kontrole ex ante i odwrotnie.

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Każdy członek personelu zaangażowany w zarządzanie finansami i kontrolę transakcji, który uzna, że decyzja, którą jego przełożony każe mu zastosować lub na którą każe mu przystać, jest nieprawidłowa lub sprzeczna z zasadami należytego zarządzania finansami lub regułami zawodowymi, których ma przestrzegać, powiadamia na piśmie delegowanego urzędnika zatwierdzającego, a jeżeli ten urzędnik nie podejmie działań – zespół, o którym mowa w art. 70 ust. 6. W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, członek personelu powiadamia władze i organy określone przez odpowiednie przepisy.

8. Każdy członek personelu zaangażowany w zarządzanie finansami i kontrolę transakcji, który uzna, że decyzja, którą jego przełożony każe mu zastosować lub na którą każe mu przystać, jest nieprawidłowa lub sprzeczna z zasadami należytego zarządzania finansami lub regułami zawodowymi, których ma przestrzegać, powiadamia na piśmie delegowanego urzędnika zatwierdzającego, a jeżeli ten urzędnik nie podejmie działań – zespół, o którym mowa w art. 70 ust. 6.

 

W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, dany członek personelu powiadamia władze i organy określone przez odpowiednie przepisy. Obowiązek powiadomienia rozciąga się także na niezależnych audytorów stosujących procedury dotyczące zarządzania finansami Unii, przy czym powiadomienie o nadużyciu nie powoduje pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

 

Do celów niniejszego ustępu dany członek personelu jest chroniony odpowiednimi postanowieniami regulaminu pracowniczego.

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Księgowy Komisji określa zasady zarządzania rachunkami powierniczymi i korzystania z nich.

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każdy urzędnik zatwierdzający, księgowy i administrator rachunków zaliczkowych może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu i obowiązkowi zapłaty odszkodowania, ustanowionym w regulaminie pracowniczym, bez uszczerbku dla przepisów art. 70, 71 i 72. W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, sprawa jest przedkładana władzom i organom wyznaczonym w obowiązujących przepisach.

2. Każdy urzędnik zatwierdzający, księgowy i administrator rachunków zaliczkowych może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu i obowiązkowi zapłaty odszkodowania, ustanowionym w regulaminie pracowniczym, bez uszczerbku dla przepisów art. 70, 71 i 72. W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, nadużycia finansowego lub korupcji, które mogą zaszkodzić interesom Unii, sprawa jest przedkładana władzom i organom wyznaczonym w obowiązujących przepisach, a w szczególności OLAF.

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Sekcja 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZEZWOLENIE NA ODZYSKANIE ŚRODKÓW

ODZYSKANIE ŚRODKÓW I KOREKTA FINANSOWA

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł -76 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł -76

 

Definicje

 

W niniejszej sekcji:

 

a) procedury odzyskiwania środków to instrumenty stosowane w celu korekty nieprawidłowej wypłaty środków; z reguły to odbiorcy takich wypłat zwracają kwoty nieprawidłowo otrzymane; w przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie rzeczywistej kwoty wypłaty, kwotę podlegającą odzyskaniu należy określić za pomocą innych środków naukowych; środki takie powinny co do zasady być określone zanim zostaną poniesione wydatki;

 

b) korekty finansowe to instrumenty stosowane głównie w celu eliminowania niedociągnięć systemów zarządzania; w ich ramach wycofuje się środki z państw członkowskich lub krajów trzecich lub innych krajów, które nie zapewniają właściwego stosowania zasad UE; mogą być one również stosowane w celu realizacji strategii politycznych Unii Europejskiej określonych w podstawie prawnej dla odnośnych wkładów UE.

 

Wszelkie zatwierdzone i niezrealizowane korekty finansowe dotyczące środków finansowych i państw członkowskich są przedstawiane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z art. 132.

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Nota debetowa odpowiadająca nakazowi odzyskania środków przekazywana jest dłużnikowi i jest ona wiążąca dla Komisji pod względem treści w chwili przekazania.

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja może formalnie ustalić kwotę należną od osób innych niż państwa członkowskie przy pomocy decyzji, która podlega wykonaniu w rozumieniu artykułu 299 TFUE.

2. Rada, Komisja i Europejski Bank Centralny mogą formalnie ustalić kwotę należną od osób innych niż państwa członkowskie przy pomocy decyzji, która podlega wykonaniu w rozumieniu artykułu 299 TFUE. Jeżeli chodzi o inne instytucje Komisja może podjąć w ich imieniu decyzję podlegającą wykonaniu w rozumieniu art. 299 TFUE na warunkach określonych w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Uzasadnienie

Zgodnie z niedawnym orzecznictwem tylko Rada, Komisja i Europejski Bank Centralny maja prawo do przyjmowania podlegających wykonaniu decyzji na mocy art. 299 TFUE. Inne instytucje, takie jak Parlament, nie mogą przyjmować podlegających wykonaniu decyzji na mocy art. 299 TFUE (zob. postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2010 r. w sprawie T-431/10 R, Nencini v Parlament). Aktualne brzmienie art. 76 ust. 2 rozporządzenia finansowego jest w związku z tym nieobowiązujące jeśli chodzi o inne instytucje niż Rada, Komisja i EBC.

Aby inne instytucje (w tym Parlament) mogły podejmować skuteczne działania w celu odzyskania należnych kwot niezbędne jest, aby Komisja przyjęła, w ich imieniu, podlegającą wykonaniu decyzję na mocy art. 299 TFUE.

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Księgowy dokonuje odzyskania środków poprzez kompensację roszczeń, które Unia posiada względem dłużnika, z roszczeniem, które ten z kolei posiada względem Unii, i które jest pewne, wyrażone w kwocie pieniężnej i wymagalne.

Księgowy dokonuje odzyskania środków poprzez kompensację roszczeń, które Unia posiada względem dłużnika, z roszczeniem, które ten z kolei posiada względem Unii. Roszczenia podlegające kompensacji muszą być pewne, wyrażone w kwocie pieniężnej i wymagalne.

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy właściwy delegowany urzędnik zatwierdzający zamierza odstąpić lub częściowo odstąpić od odzyskania ustalonej należności, upewnia się, że odstąpienie jest prawidłowe i zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami i zasadą proporcjonalności zgodnie z procedurami i kryteriami ustanowionymi w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199. Decyzja dotycząca odstąpienia musi być uzasadniona. Urzędnik zatwierdzający może delegować uprawnienia związane z podjęciem tej decyzji wyłącznie w sposób określony w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

2. W przypadku gdy właściwy delegowany urzędnik zatwierdzający zamierza odstąpić lub częściowo odstąpić od odzyskania ustalonej należności, upewnia się, że odstąpienie jest prawidłowe i zgodne z zasadą należytego zarządzania finansami i zasadą proporcjonalności. Decyzja dotycząca odstąpienia musi być uzasadniona i jest przedstawiana w rocznych sprawozdaniach z działalności, o których mowa w art. 63 ust. 9. Urzędnik zatwierdzający może delegować uprawnienia związane z podjęciem tej decyzji.

Właściwy urzędnik zatwierdzający może umorzyć ustaloną kwotę należną w części lub w całości zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199. Częściowe umorzenie ustalonej kwoty należnej nie oznacza odstąpienia od prawa do ustalonej należności Unii.

Właściwy urzędnik zatwierdzający może umorzyć ustaloną kwotę należną w części lub w całości. Częściowe umorzenie ustalonej kwoty należnej nie oznacza odstąpienia od prawa do ustalonej należności Unii.

 

Zasady dotyczące procedur i kryteriów decyzji o odstąpieniu, a także ich oddelegowanie przez urzędnika zatwierdzającego oraz umorzenie ustalonej kwoty są określone w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest usprawnienie reguł dotyczących odzyskiwania środków. Opiera się ona na art. 32 rozporządzenia 1290/2005 (w sprawie wspólnej polityki rolnej).

Poprawka  136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Kwoty odzyskane przez państwa członkowskie w wyniku nieprawidłowości lub zaniedbań, wraz ze związanymi z nimi odsetkami, są przekazywane instytucji zarządzającej i rejestrowane przez nią jako dochody przyznane w miesiącu ich faktycznego wpłynięcia.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest usprawnienie reguł dotyczących odzyskiwania środków. Opiera się ona na art. 32 rozporządzenia 1290/2005 (w sprawie wspólnej polityki rolnej).

Poprawka  137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. W przypadku zwrotu do budżetu Unii państwo członkowskie może zatrzymać 20% odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania należności, z wyjątkiem kwot dotyczących nieprawidłowości lub zaniedbań, które przypisuje się władzom administracyjnym lub innym organom tego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest usprawnienie reguł dotyczących odzyskiwania środków. Opeira się ona na art. 32 rozporządzenia 1290/2005 (w sprawie wspólnej polityki rolnej).

Poprawka  138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. W uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą zdecydować o niekontynuowaniu odzyskiwania należności. Decyzję o tym można podjąć jedynie w następujących przypadkach:

 

a) gdy łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów odzyskania należności przewyższa kwotę do odzyskania lub

 

b) gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym zainteresowanego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest usprawnienie reguł dotyczących odzyskiwania środków. Opeira się ona na art. 32 rozporządzenia 1290/2005 (w sprawie wspólnej polityki rolnej).

Poprawka  139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 77a

 

Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie w ramach podziału zarządzania na mocy tytułu II części 2

 

1. Państwa członkowskie są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za badanie nieprawidłowości, reagowanie na dowody świadczące o wszelkich większych zmianach mających wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli działań lub programów operacyjnych w ramach tytułu II części 2 oraz za dokonywanie wymaganych korekt finansowych wymaganych na mocy ust. 2-4.

 

Odzyskują one również środki obciążone nieprawidłowościami w wydatkach zrealizowanych na mocy tytułu I części 2.

 

2. Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w działaniach lub programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego na rzecz programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez fundusze.

 

W przypadkach, gdy jest to przewidziane w odnośnej podstawie prawnej, środki pochodzące z funduszy uwolnionych w ten sposób mogą zostać ponownie wykorzystane przez państwo członkowskie na cele działań w ramach danego programu operacyjnego (operacja zastępująca).

 

3. Wkład anulowany zgodnie z ust. 2 nie może zostać ponownie wykorzystany:

 

a) na cele działania lub działań będących przedmiotem korekty,

 

b) w przypadku dokonywania korekty finansowej w związku z nieprawidłowością systemową: na cele działań prowadzonych w obrębie całości osi priorytetowej lub jej części, tam gdzie wystąpiła nieprawidłowość systemowa,

 

c) w przypadku dokonywania korekty finansowej na operacji zastępującej.

 

4. W przypadku nieprawidłowości systemowej państwo członkowskie rozszerza zakres dochodzenia w celu objęcia nim wszystkich operacji, których nieprawidłowości te mogą dotyczyć.

Uzasadnienie

Poprawka jest odpowiedzią na zgłaszane już od dłuższego czasu uwagi krytyczne pod adresem ETO dotyczące gospodarowania środkami. Konieczna jest poprawa identyfikowalności środków.

Poprawka  140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 77b

 

Korekty finansowe dokonywane przez Komisję

 

1. Komisja dokonuje korekt finansowych w drodze anulowania całości lub części wkładu Unii na rzecz programu operacyjnego, jeżeli w wyniku niezbędnego badania stwierdzi, że:

 

a) w systemie zarządzania i kontroli programu istnieje poważna wada stanowiąca zagrożenie dla już wypłaconego wkładu Unii na rzecz programu;

 

b) wydatek ujęty w poświadczonej deklaracji wydatków jest nieprawidłowy i nie został skorygowany przez państwo członkowskie przed wszczęciem procedury korekty na mocy niniejszego ustępu;

 

c) państwo członkowskie nie wywiązało się ze swych obowiązków wynikających z art. 77 przed wszczęciem procedury korekty na mocy niniejszego ustępu.

 

2. Ustalając, czy za podstawę korekty finansowej przyjąć wartość ryczałtową czy ekstrapolowaną, Komisja opiera się na stwierdzonych, indywidualnych przypadkach nieprawidłowości, biorąc pod uwagę systemowy charakter danej nieprawidłowości.

 

Korektę w oparciu o wartość ryczałtową stosuje się jedynie wówczas, gdy z uwagi na charakter danego przypadku niemożliwe jest określenie zakresu i kwoty stwierdzonej nieprawidłowości lub ekstrapolowanie kwoty podlegającej korekcie.

 

3. Podejmując decyzję odnośnie do kwoty korekty, Komisja uwzględnia charakter i wagę nieprawidłowości oraz zakres i skutki finansowe wad stwierdzonych w danym programie operacyjnym. Jeżeli odnośna podstawa prawna nie stanowi inaczej obowiązują następujące stawki korekty:

 

a) korekta ze stawką 100%

 

stawka korekty może zostać ustalona na 100%, gdy niedociągnięcia systemu zarządzania i kontroli państwa członkowskiego lub dane naruszenie jest tak poważne, że stanowi całkowity brak poszanowania przepisów wspólnotowych czyniąc wszystkie płatności nieprawidłowymi;

 

b) korekta ze stawką 25%

 

w sytuacji gdy stosowanie systemu zarządzania i kontroli przez państwo członkowskie wykazuje poważne wady oraz istnieją dowody na występowanie nieprawidłowości w szerokim zakresie oraz zaniedbań w przeciwdziałaniu praktykom nieprawidłowości lub oszustwa, uzasadniona jest korekta na poziomie 25 %, jako że można wyciągnąć uzasadnione wnioski, że swoboda do bezkarnego przedkładania nieprawidłowych roszczeń mogła przyczynić się do wyjątkowo wysokich strat dla Funduszu; korekta według takiej stawki jest również właściwa w sytuacji nieprawidłowości w indywidualnych przypadkach, które są poważne, ale nie unieważniają całego projektu;

 

c) korekta ze stawką 10%

 

w sytuacji gdy jeden lub więcej kluczowych elementów nie funkcjonuje lub funkcjonuje tak źle lub sporadycznie, że są one całkowicie nieefektywne w określaniu zasadności roszczenia lub zapobieganiu nieprawidłowościom, uzasadniona jest korekta na poziomie 10%, można bowiem wyciągnąć uzasadnione wnioski, że istniało wysokie ryzyko dużej straty dla Funduszu; taka stawka korekty jest również właściwa dla indywidualnych nieprawidłowości, które mają umiarkowany wpływ na kluczowe elementy systemu;

 

d) korekta ze stawką 5%

 

w sytuacji gdy wszystkie kluczowe elementy systemu działają, ale nie tak spójnie, często i dogłębnie, jak wymagają tego przepisy, wówczas uzasadniona jest korekta na poziomie 5 %, gdyż można wyciągnąć uzasadnione wnioski, że nie zapewniono wystarczającego poziomu zabezpieczenia prawidłowości roszczeń oraz że ryzyko dla Funduszu było znaczne; korekta na poziomie 5 % może być również właściwa dla mniej poważnych nieprawidłowości w indywidualnych operacjach odnoszących się do kluczowych elementów;

 

fakt, że system nie działa perfekcyjnie, nie jest sam w sobie wystarczającą podstawą do korekty finansowej; musi wystąpić poważne niedociągnięcie jeżeli chodzi o zgodność z wyraźnymi przepisami unijnymi lub wzorcowymi standardami, a niedociągnięcie to musi narazić fundusze strukturalne na rzeczywiste ryzyko straty lub nieprawidłowości;

 

e) korekta ze stawką 2%

 

w sytuacji gdy wykonanie jest odpowiednie w stosunku do kluczowych elementów systemu, ale całkowicie nie działa jeden lub więcej z elementów pomocniczych, uzasadniona jest korekta na poziomie 2 %, biorąc pod uwagę mniejsze ryzyko straty dla Funduszu i mniejszą powagę naruszenia;

 

korekta ze stawką 2 % będzie podwyższona do 5 %, w sytuacji gdy wystąpi ten sam rodzaj niedociągnięcia w stosunku do wydatków po wprowadzeniu pierwszej nakazanej korekty, a państwo członkowskie nie podjęło po pierwszej korekcie właściwych środków zaradczych w stosunku do wadliwej części systemu;

 

korekta 2 % jest również uzasadniona w przypadku, gdy Komisja poinformowała państwo członkowskie, bez nakazywania żadnej korekty, o potrzebie dokonania usprawnień elementów pomocniczych systemu, które zostały wprowadzone, ale nie działają zadowalająco, natomiast państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań;

 

korekty nakazywane są tylko dla niedociągnięć w elementach pomocniczych systemów zarządzania i kontroli, w przypadku gdy nie stwierdzono braków w elementach kluczowych; jeżeli występują braki zarówno w elementach pomocniczych, jak i kluczowych, wówczas wprowadzane są tylko korekty według stawek stosowanych do elementów kluczowych.

 

4. Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega obowiązków wynikających z odnośnej podstawy prawnej Komisja może, odpowiednio do stopnia nieprzestrzegania tych obowiązków, dokonać korekty finansowej poprzez anulowanie całości lub części wkładu przeznaczonego dla danego państwa członkowskiego.

 

Jeżeli odnośna podstawa prawna nie stanowi inaczej korekty finansowe odnoszące się do:

 

a) nieprzestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych,

 

b) niedociągnięć pomiędzy uzgodnionymi poziomami docelowymi, a poziomami osiągniętymi, a także

 

c) wszelkich innych zobowiązań wynikających bezpośrednio z zastosowania podstawy prawnej lub gdy tak stanowi umowa o finansowaniu, w przypadkach gdy naruszenie tych zobowiązań w całości lub częściowo uniemożliwia realizację polityki Unii będącej podstawą finansowania lub w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów finansowych Unii

 

są korektami określonymi w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

 

5. W przypadku, gdy Komisja opiera swoje stanowisko na faktach stwierdzonych przez audytorów spoza jej służb, wyciąga własne wnioski dotyczące konsekwencji finansowych po przeanalizowaniu środków podjętych przez dane państwo członkowskie na podstawie art. 77a sprawozdań przedłożonych na podstawie art. 56 oraz wszelkich odpowiedzi udzielonych przez państwo członkowskie.

Poprawka  141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 77c

 

Redukcja korekty finansowej

 

1. Kwota korekty finansowej odnoszącej się do wszelkich konkretnych środków finansowych podlegających takiej korekcie w każdym danym państwie członkowskim jest redukowana w przypadkach, gdy organ zarządzający wydał oświadczenie o prawidłowym i rzetelnym zarządzaniu:

 

a) o 10%, jeśli Komisja ustali, że w ciągu ostatnich dwóch kolejnych lat państwo to osiągnęło poziom błędu poniżej 2%;

 

b) o 20%, jeśli Komisja ustali, że w ciągu ostatnich pięciu kolejnych lat państwo to osiągnęło poziom błędu poniżej 2%;

 

c) o 50%, jeśli Komisja ustali, że w ciągu ostatnich dziesięciu kolejnych lat państwo to osiągnęło poziom błędu poniżej 2%;

 

pod warunkiem, że w trakcie ustalania poziomu błędu nie nastąpiły nadużycia lub inne celowe lub rażące uchybienia, bądź zaniedbania.

 

2. Korekta finansowa jest redukowana o 15% na fundusz w przypadkach, gdy państwo członkowskie złożyło krajowe oświadczenie o wydatkach poniesionych w ramach systemu zarządzania dzielonego zgodnie z art. 56 ust. 6b.

 

 

3. Bez uszczerbku dla innych środków podjętych przez Komisję organ zarządzający, który złoży fałszywe oświadczenie dotyczące zarządzania, nie ma prawa korzystać z redukcji wynikających z niniejszego artykułu.

Poprawka  142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 77d

 

Postępowanie sporne

 

1. Przed podjęciem decyzji w sprawie korekty finansowej Komisja wszczyna postępowanie sporne, informując państwo członkowskie o swych wstępnych wnioskach.

 

W terminie dwóch miesięcy od otrzymania wstępnych wniosków państwo członkowskie:

 

a) potwierdza ich otrzymanie i zgadza się z nimi lub

 

b) uzyskuje możliwość wykazania w drodze analizy odnośnej dokumentacji, że rzeczywisty zakres nieprawidłowości był mniejszy, niż wynika to z oceny Komisji, w której ta ostatnia proponuje korektę finansową w oparciu o ekstrapolację lub stawkę zryczałtowaną;

 

W porozumieniu z Komisją państwo członkowskie może ograniczyć zakres takiej analizy do stosownej części odnośnych dokumentów lub ich próbki lub

 

c) jest zapraszane na przesłuchanie w Komisji pod przewodnictwem grupy wcześniej wyselekcjonowanych ekspertów zarówno z państw członkowskich, jak i Komisji, podczas którego obie strony współpracujące ze sobą na zasadzie partnerstwa dokładają starań, by osiągnąć porozumienie w zakresie obserwacji i wniosków, jakie można z nich wyciągnąć.

 

Czas przewidziany na procedury, o których mowa w lit. a) i b) jest przedłużany jedynie raz dla każdej strony o maksymalnie dwa miesiące na podstawie uzasadnionego zawiadomienia przekazanego przez jedną ze stron stronie drugiej.

 

Czas przewidziany na procedury, o których mowa w lit. c), nie przekracza czterech miesięcy, o ile grupa ekspertów, głosując większością głosów jej członków, nie zezwoli na przedłużenie go maksymalnie do sześciu miesięcy od daty przesłuchania, na którym podjęto decyzję o przedłużeniu.

 

2. Komisja uwzględnia wszelkie dowody przedstawione przez państwo członkowskie w terminach, o których mowa w ust. 1. W przypadku braku porozumienia Komisja podejmuje decyzję o korekcie finansowej w przeciągu trzech miesięcy od ostatecznego terminu analizy lub przesłuchania, uwzględniając wszelkie informacje i obserwacje przedstawione w toku procedury.

 

3. W przypadku osiągnięcia porozumienia państwo członkowskie może powtórnie wykorzystać dane fundusze unijne zgodnie z art. 77a ust. 2.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka opiera się na art. 100 rozporządzenia 1083/2006, a jej celem jest usprawnienie zasad.

Poprawka  143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 77e

 

Zwrot środków

 

1. Zwrotu wszelkich środków należnych budżetowi ogólnemu Unii Europejskiej dokonuje się przed terminem płatności wymienionym w nakazie odzyskania środków sporządzonym zgodnie z art. 76. Termin płatności przypada na ostatni dzień drugiego miesiąca następującego po dniu wydania nakazu.

 

2. Wszelkie opóźnienia w zwrocie środków powodują naliczanie odsetek z tytułu zaległych płatności, począwszy od terminu płatności do dnia faktycznego dokonania płatności. Stopa takich odsetek wynosi półtora punktu procentowego powyżej stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny w głównych operacjach refinansowych obowiązującej w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym przypada termin płatności.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka opiera się na art. 102 rozporządzenia 1083/2006, a jej celem jest usprawnienie zasad.

Poprawka  144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W decyzji w sprawie finansowania przedstawiony jest zakładany cel, oczekiwane rezultaty, metoda realizacji i ogólna kwota, na jaką opiewa plan finansowania. Decyzja ta zawiera również opis działań, które mają być finansowane, wskazanie kwot przeznaczonych na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji.

 

W przypadku zarządzania pośredniego w decyzji określa się również wybranego partnera wykonawczego, wykorzystane kryteria i zadania powierzone wybranemu partnerowi.

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W odniesieniu do środków, które mogą spowodować powstanie wydatków obciążających budżet, właściwy urzędnik zatwierdzający musi najpierw zaciągnąć zobowiązanie budżetowe zanim zaciągnie zobowiązanie prawne względem osób trzecich lub przekaże środki do funduszu powierniczego na podstawie art. 178.

1. Niezależnie od art. 82 ust. 3 w odniesieniu do środków, które mogą spowodować powstanie wydatków obciążających budżet, właściwy urzędnik zatwierdzający musi najpierw zaciągnąć zobowiązanie budżetowe zanim zaciągnie zobowiązanie prawne względem osób trzecich lub przekaże środki do funduszu powierniczego na podstawie art. 178.

 

Jednak w przypadku operacji związanych z pomocą humanitarną, ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym, a także gdy jest to uzasadnione sytuacją nadzwyczajną poza granicami Unii, można zaciągnąć zobowiązanie budżetowe niezwłocznie po zaciągnięciu zobowiązania prawnego względem osób trzecich, pod warunkiem, że skuteczność interwencji Unii wymaga takiego działania.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwota każdego indywidualnego zobowiązania prawnego przyjętego w następstwie zobowiązania globalnego przed podpisaniem jest ujmowana przez właściwego urzędnika zatwierdzającego na kontach budżetowych i w zobowiązaniach globalnych. W przypadku operacji w zakresie pomocy humanitarnej i ochrony ludności oraz pomocy na zarządzania kryzysowe, a także gdy jest to uzasadnione ze względu na pilność, ujęcie kwot może nastąpić natychmiast po podpisaniu odpowiednich indywidualnych zobowiązań prawnych.

Kwota każdego indywidualnego zobowiązania prawnego przyjętego w następstwie zobowiązania globalnego przed podpisaniem jest ujmowana przez właściwego urzędnika zatwierdzającego na kontach budżetowych i w zobowiązaniach globalnych.

Poprawka  147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 87 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Płatności dokonuje się przelewem bankowym, czekiem lub kartą debetową.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 87 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Właściwy urzędnik zatwierdzający regularnie rozlicza płatności zaliczkowe. W tym celu w zamówieniach, decyzjach i umowach o udzieleniu dotacji oraz w umowach o przekazaniu zadań wykonawczych osobom i podmiotom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), należy zawrzeć odpowiednie zapisy.

4. Właściwy urzędnik zatwierdzający regularnie rozlicza płatności zaliczkowe zgodnie z ekonomicznym charakterem projektu, którego dotyczą, i jego harmonogramem. W przypadku płatności zaliczkowych na kwotę przekraczającą 2 mln EUR i stanowiących ponad 50% łącznych kosztów całej finansowanej operacji, w ciągu całego czasu trwania operacji co najmniej raz w roku przeprowadza się weryfikacje ex post. W tym celu w zamówieniach, decyzjach i umowach o udzieleniu dotacji oraz w umowach o przekazaniu zadań wykonawczych osobom i podmiotom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), należy zawrzeć odpowiednie zapisy.

Poprawka  149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 89

Artykuł 89

Czynności w zakresie poświadczania zasadności, zatwierdzania i realizacji wydatków muszą zostać zakończone w terminach określonych w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199, które określają również warunki, na jakich wierzyciele, wobec których dokonano płatności ze zwłoką, są uprawnieni do otrzymania odsetek za zwłokę, zaliczanych w ciężar pozycji, z której dokonano płatności kwoty głównej.

1. Czas przeznaczony na dokonywanie płatności wynosi:

 

a) 90 dni kalendarzowych w przypadku zamówień oraz umów i decyzji w sprawie dotacji dotyczących usług technicznych lub działań, które są szczególnie trudne do oceny i w odniesieniu do których płatności zależą od zatwierdzenia sprawozdania lub certyfikatu;

 

b) 60 dni kalendarzowych w przypadku wszystkich innych zamówień oraz umów i decyzji w sprawie dotacji, w odniesieniu do których płatności zależą od zatwierdzenia sprawozdania lub certyfikatu;

 

c) 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

 

Terminy te nie mają zastosowania do płatności dokonywanych w ramach zarządzania dzielonego.

 

2. Właściwy delegowany lub subdelegowany urzędnik zatwierdzający może zawiesić termin płatności przez powiadomienie wierzycieli w którymkolwiek momencie, że wniosek o płatność nie może zostać zrealizowany, ponieważ kwota nie jest należna lub w związku z tym, że nie przedstawiono odpowiednich dokumentów potwierdzających. Jeżeli do właściwego urzędnika zatwierdzającego dotrą informacje podające w wątpliwość kwalifikowalność wydatków znajdujących się we wniosku o płatność, urzędnik zatwierdzający może zawiesić termin płatności w celu dalszej weryfikacji, łącznie z kontrolami na miejscu, aby upewnić się przed dokonaniem płatności, że wydatki faktycznie się do niej kwalifikowały.

 

Odnośnych wierzycieli informuje się pisemnie o powodach zawieszenia płatności.

 

Jeśli zawieszenie przekracza dwa miesiące, właściwa komisja ds. rozliczeń podejmuje decyzję o kontynuacji zawieszenia na wniosek wierzyciela.

 

Po wygaśnięciu terminów określonych w ust. 1 wierzyciel jest uprawniony do otrzymania odsetek.

 

 

Uzasadnienie

Przegląd uwzględnia dyskusje z Komisją. Odzwierciedla on praktyczne potrzeby dotyczące płatności zaliczkowych oraz z drugiej strony zwiększa pewność prawa dla odbiorców.

Poprawka  150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Sekcja 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEMY INFORMATYCZNE I ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

Poprawka  151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 91 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody zainteresowanych instytucji przekazywanie wszelkich dokumentów między instytucjami może odbywać się drogą elektroniczną.

Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody zainteresowanych instytucji i państw członkowskich przekazywanie wszelkich dokumentów między nimi może odbywać się drogą elektroniczną.

Poprawka  152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 91 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 91a

 

Administracja elektroniczna (e-administracja)

 

Wszelkie projekty wniosków przedstawiane władzy prawodawczej są przystosowane do wykorzystania przyjaznych dla użytkownika technologii informacyjnych na wszystkich szczeblach, szczególnie na szczeblu ostatecznych beneficjentów środków finansowych.

 

W przypadkach gospodarowania funduszami przy zarządzaniu dzielonym zgodnie z art. 56 Komisja i państwa członkowskie gwarantują interoperacyjność danych zgromadzonych lub w inny sposób otrzymanych i przekazanych w procesie gospodarowania budżetem.

 

Tam, gdzie dane dostępne są formie elektronicznej, należy przewidzieć możliwość ich przekazywania w takiej formie. Tam, gdzie to konieczne, państwa członkowskie i Komisja uzgadniają jednolite normy przekazu danych.

 

Dyrekcje i agencje wykonawcze Komisji, a także organy, o których mowa w art. 200, stosują jednolite normy dla informacji w formie elektronicznej dostarczonych osobom trzecim w trakcie procedur udzielania zamówień publicznych i dotacji. W możliwie największym stopniu opracowują i stosują jednolite normy przekazywania, przechowywania i przetwarzania danych przekazywanych w trakcie procedur udzielania zamówień publicznych i dotacji i w tym celu wyznaczą jeden „obszar wymiany danych elektronicznych” dla potencjalnych beneficjentów, beneficjentów lub kandydatów i oferentów.

 

Komisja wyznacza kierownika działu informacji, który sprawuje nadzór nad wdrożeniem tego przepisu oraz regularnie składa władzy budżetowej sprawozdania z osiągnięć w ramach wykonania budżetu.

Poprawka  153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ 7A

 

ZASADY ZARZĄDZANIA

 

Artykuł 91b

 

Prawo do dobrej administracji

 

W przypadkach, gdy z powodu oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez wnioskodawcę lub oferenta działającego w dobrej wierze, nie przedstawiono dowodów lub oświadczeń, czy też nie wypełniono wniosków lub w inny sposób nie dopełniono elementów procedury, właściwy urzędnik zwraca się do wnioskodawcy lub oferenta o podjęcie odpowiednich działań naprawczych. W stosownych przypadkach wnioskodawca lub oferent jest informowany o swych prawach i obowiązkach proceduralnych.

 

Informacje o konieczności przedstawienia dowodów lub dokumentacji, a także o ich formie i wymaganej treści podawane są możliwie jak najwcześniej i omawiane z potencjalnymi wnioskodawcami lub oferentami.

 

W stosownych przypadkach oferenci i wnioskodawcy są informowani niezwłocznie w chwili otrzymania wniosku lub zaproszenia do składania ofert o czasie wymaganym do przeprowadzenia procedury oraz o jej orientacyjnym zakończeniu, jak również o tym, czy wniosek lub oferta są kompletne.

 

Artykuł 91c

 

Wskazanie środków odwoławczych

 

W przypadkach, gdy akt proceduralny urzędnika zatwierdzającego narusza prawa wnioskodawcy, oferenta, beneficjenta lub wykonawcy, zawiera on informacje o dostępnych administracyjnych lub sądowych środkach odwoławczych umożliwiających zaskarżenie tego aktu.

 

W szczególności wskazuje on charakter odwołania, organ lub organy, do których można się zwrócić, a także terminy składania odwołań.

 

W przypadku braku odmiennych ustaleń korzystanie z takich środków odwoławczych jest ograniczone czasowo do dwóch miesięcy od momentu pełnego i precyzyjnego poinformowania wnioskodawcy lub oferenta o dostępnych środkach odwoławczych.

Uzasadnienie

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z wnioskiem o włączenie prawa do dobrej administracji (art. 41 karty praw podstawowych) do rozporządzenia finansowego. Celem jest poprawa przejrzystości proceduralnej oraz praw wnioskodawców względem administracji.

Poprawka  154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 93 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Co roku instytucja przesyła organowi udzielającemu absolutorium sprawozdanie zawierające podsumowanie liczby i rodzaju przeprowadzonych audytów wewnętrznych wraz z informacją o przedstawionych zaleceniach i działaniach podjętych w ich sprawie.

4. Wszelkie sprawozdania z kontroli są udostępniane organowi udzielającemu absolutorium natychmiast po ich sporządzeniu. Co roku instytucja przesyła organowi udzielającemu absolutorium sprawozdanie zawierające podsumowanie liczby i rodzaju przeprowadzonych audytów wewnętrznych wraz z informacją o przedstawionych zaleceniach i działaniach podjętych w ich sprawie.

 

W sprawozdaniu podsumowującym informuje się organ udzielający absolutorium o wszelkich przeglądach, w których zaleca się wprowadzenie zmian do dużych projektów zakupu lub znaczących dotacji, lub sugeruje się znaczne oszczędności budżetowe.

 

W przypadku, gdy istnieje komitet ds. monitorowania audytu, składa on osobne sprawozdanie ze skutków działań podjętych w związku z zaleceniami instytucji, jak również dalszych potencjalnych usprawnień.

Uzasadnienie

The amendment applies international standards to the Financial Regulation. In particular, Sections 516 and 522 of the United States Departments of Commerce and Justice, Science, and Related Agencies Appropriations Act, 2008 require "the Inspectors General ]…[ to conduct audits of grants or contracts funded by this Act and submit reports to Congress on the progress of such audits. Requires the results of such audits to be made available to the public on federal websites. Prohibits the use of funds for banquets and conferences not directly related to a grant or contract purpose. Requires a grant or contract recipient to submit a conflict of interest statement and to (1) forward all audit reports to the Senate Committee on Appropriations immediately after they are issued; (2) make the Committee aware of any review that recommends changes to any major acquisition project or grant or that recommends significant budgetary savings; and (3) withhold from public distribution for 15 days any final audit or investigation report requested by the Committee".

Poprawka  155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 95 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla art. 100–103, niniejszego tytułu nie stosuje się do dotacji ani do zamówień na usługi zawartych między Komisją, z jednej strony, oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Funduszem Inwestycyjnym lub innym podmiotem zależnym Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z drugiej strony.

3. Bez uszczerbku dla art. 100–103, niniejszego tytułu nie stosuje się do dotacji.

Uzasadnienie

Równe traktowanie wszystkich instytucji europejskich i instytucji państw członkowskich.

Poprawka  156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja tworzy centralną bazę danych i zarządza nią, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Baza ta zawiera szczegółowe informacje o kandydatach i oferentach znajdujących się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 100, art. 103 ust. 1 lit. b) i art. 103 ust. 2 lit. a). Jest ona wspólna dla instytucji, agencji wykonawczych oraz organów, o których mowa w art. 200.

1. Komisja tworzy centralną bazę danych i zarządza nią, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Baza ta zawiera szczegółowe informacje o kandydatach i oferentach znajdujących się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 100, 101, art. 103 ust. 1 lit. b) i art. 103 ust. 2 lit. a). Jest ona wspólna dla instytucji, agencji wykonawczych oraz organów, o których mowa w art. 196b oraz publicznie dostępna. Organ udzielający absolutorium jest informowany o liczbie przypadków zgłoszonych do rejestracji w bazie danych, a w przypadku różnic, o liczbie przypadków rzeczywiście zarejestrowanych.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zastosowanie systemu piętnowania stosowanego przez Bank Światowy do wykluczającej bazy danych w celu zwiększenia przejrzystości oraz zniechęcającego działania tego narzędzia. Organ udzielający absolutorium powinien otrzymywać regularnie informacje na temat liczby przypadków zarejestrowanych w bazie danych w celu dokonania oceny skuteczności jej zastosowania.

Poprawka  157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Dostęp może zostać udzielony organom krajów trzecich jedynie, gdy spełnione są przepisy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, i po dokonaniu oceny danego indywidualnego przypadku.

Poprawka   158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 103 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Instytucja może opublikować decyzje lub streszczenia decyzji z podaniem nazwy podmiotu gospodarczego, krótkim opisem okoliczności faktycznych, okresu trwania wykluczenia lub kwoty kar finansowych.

3. W celu wzmocnienia ochrony interesów finansowych Unii instytucje mogą, zgodnie z zasadą proporcjonalności, postanowić o opublikowaniu ich decyzji nakładających kary administracyjne lub finansowe, o których mowa w ust. 1, po dopełnieniu procedury opisanej w ust. 1.

 

Decyzja o publikacji decyzji nakładającej kary administracyjne lub finansowe, o której mowa w akapicie pierwszym, uwzględnia w szczególności ciężar uchybienia, w tym jego wpływ na interesy finansowe Unii i jej wizerunek, a także czas, jaki upłynął od momentu zaistnienia uchybienia, oraz czas trwania i powtarzalność danego uchybienia, umyślność bądź stopień zaniedbania, jakiego dopuścił się dany podmiot, jak też podjęte przez niego środki zaradcze.

 

Decyzja o publikacji jest ujęta w decyzji nakładającej kary administracyjne lub finansowe i wyraźnie przewiduje publikację decyzji nakładającej kary lub jej streszczenia na stronie internetowej instytucji.

 

Aby zapewnić skutek odstraszający, w opublikowanym streszczeniu podaje się nazwisko osoby odpowiedzialnej za uchybienie, krótki opis tego uchybienia, program, którego ono dotyczyło, oraz czas trwania wyłączenia lub kwotę kar finansowych.

 

Publikacja decyzji następuje po wyczerpaniu wszystkich prawnych środków odwoławczych od tej decyzji lub po upływie terminów przewidzianych na złożenie odwołania, a jej treść pozostaje na danej stronie internetowej do końca okresu wyłączenia lub przez sześć miesięcy od uiszczenia kar finansowych, w przypadku gdy kary te są jedynym wymierzonym środkiem.

 

W odniesieniu do osób fizycznych decyzja o publikacji jest podejmowana z należytym uwzględnieniem prawa do prywatności i przy należytym poszanowaniu praw, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

Poprawka  159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Za pomocą właściwych środków oraz zgodnie z art. 91a Komisja czuwa nad tym, by oferenci mogli składać treść ofert oraz wszelkie dowody potwierdzające w formie elektronicznej (elektroniczne zamówienia publiczne), jeżeli wyrażą oni takie życzenie, oraz za zgodą oferenta przechowuje takie dowody do celów przyszłych procedur elektronicznych zamówień publicznych w centralnej bazie danych wspólnej dla wszystkich instytucji i podmiotów, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie. Dane te są usuwane po upływnie sześciu miesięcy, jeżeli oferent nie wniesie o ich trwałe przechowywanie. Do obowiązków oferenta należy utrzymywanie i aktualizacja przechowywanych danych.

 

W ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz w regularnych odstępach czasu po tym terminie Komisja przedstawia Parlamentowi i Radzie sprawozdanie z postępu we wdrażaniu niniejszego przepisu.

Poprawka  160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja zamawiająca powiadamia wszystkich kandydatów lub oferentów, których wnioski lub oferty zostały odrzucone, o podstawach podjęcia tej decyzji, a także wszystkich oferentów, którzy spełniają kryteria wykluczenia i wyboru i którzy zwrócili się z prośbą na piśmie, o ogólnej charakterystyce oraz czynnikach decydujących o relatywnej przewadze wybranej oferty oraz imieniu i nazwisku lub nazwie oferenta, któremu udzielono zamówienia.

2. Instytucja zamawiająca powiadamia wszystkich kandydatów lub oferentów, których wnioski lub oferty zostały odrzucone, o podstawach podjęcia tej decyzji oraz o terminie, w którym upływa okres odroczenia wspomniany w art. 112 ust. 2, a także wszystkich oferentów, którzy spełniają kryteria wykluczenia i wyboru i którzy zwrócili się z prośbą na piśmie, o ogólnej charakterystyce oraz czynnikach decydujących o relatywnej przewadze wybranej oferty oraz imieniu i nazwisku lub nazwie oferenta, któremu udzielono zamówienia.

Niektóre szczegółowe informacje nie powinny być jednak ujawniane, w przypadku gdy ich ujawnienie utrudniłoby stosowanie prawa, byłoby sprzeczne z interesem publicznym lub zaszkodziłoby słusznym interesom gospodarczym przedsiębiorstw prywatnych lub publicznych albo zakłóciłoby uczciwą konkurencję między tymi przedsiębiorstwami.

Niektóre szczegółowe informacje nie powinny być jednak ujawniane, w przypadku gdy ich ujawnienie utrudniłoby stosowanie prawa, byłoby sprzeczne z interesem publicznym lub zaszkodziłoby słusznym interesom gospodarczym przedsiębiorstw prywatnych lub publicznych albo zakłóciłoby uczciwą konkurencję między tymi przedsiębiorstwami.

Poprawka  161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadkach określonych w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199, instytucja zamawiająca żąda od wykonawców uprzedniego złożenia zabezpieczenia.

skreślony

Poprawka  162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 109 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja zamawiająca może, jeżeli uzna to za właściwe i proporcjonalne, zażądać od wykonawców uprzedniego złożenia zabezpieczenia w celu:

2. Za wyjątkiem zamówień o bardzo niskiej wartości instytucja zamawiająca może, jeżeli uzna to za właściwe i proporcjonalne w poszczególnych przypadkach i w oparciu o analizę ryzyka, zażądać od wykonawców uprzedniego złożenia zabezpieczenia w celu:

(a) zapewnienia pełnego wykonania umowy; lub

a) zapewnienia pełnego wykonania umowy; lub

(b) ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłaceniem płatności zaliczkowych.

b) ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłaceniem płatności zaliczkowych.

 

Komisja może określić kryteria analizy ryzyka w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Uzasadnienie

Zamówienia o bardzo niskiej wartości (< 16.000 EUR) nie powinny wymagać zabezpieczenia.

Poprawka  163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uczestniczyć w procedurach przetargowych mogą na jednakowych warunkach wszystkie osoby fizyczne i prawne objęte zakresem zastosowania Traktatów oraz wszystkie osoby fizyczne i prawne z państw trzecich, które zawarły z Unią specjalne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, na warunkach określonych w tym porozumieniu.

Uczestniczyć w procedurach przetargowych mogą na jednakowych warunkach wszystkie osoby fizyczne i prawne objęte zakresem zastosowania Traktatów oraz wszystkie osoby fizyczne i prawne z państw trzecich, które zawarły z Unią specjalne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, na warunkach określonych w tym porozumieniu, a także w przypadkach, gdy porozumienie to wyraźnie mówi o uprawnieniach kontrolnych odpowiadających normom obowiązującym w UE, a w szczególności o przysługującym Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu i OLAF-owi prawie dostępu do wszelkich odnośnych dokumentów i lokali oraz prawie do ich kontroli.

Poprawka  164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 115 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) funkcjonowania organu, który dąży do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym europejskim interesie, lub który posiada cel stanowiący część polityki Unii (dotacja na działalność).

b) funkcjonowania organu, który dąży do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie europejskim, lub który posiada cel stanowiący część polityki Unii (dotacja na działalność) i wspiera tę politykę.

Poprawka  165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 115 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) instrumenty finansowe, o których mowa w tytule VIII części pierwszej, jak również pakiety akcji lub udziałów lub udziały w kapitale międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) czy wyspecjalizowanych organów Unii, takich jak Europejski Fundusz Inwestycyjny;

c) instrumenty finansowe, o których mowa w tytule VIII części pierwszej, pożyczki, unijne instrumenty oparte na podziale ryzyka lub unijne wkłady finansowe w takie instrumenty, instrumenty kapitału własnego zgodne z zasadą inwestora prywatnego oraz finansowanie w oparciu o quasi kapitał własny, jak również pakiety akcji lub udziałów lub udziały w kapitale międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) czy wyspecjalizowanych organów Unii, takich jak Europejski Fundusz Inwestycyjny;

Uzasadnienie

Poprawka do lit. c) przywraca aktualny wykaz wyjątków i wyjaśnia, o których instrumentach finansowych jest mowa.

Poprawka  166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 115 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Traktowane jako dotacje oraz regulowane w stosownych przypadkach przepisami niniejszego tytułu są:

 

a) korzyści finansowe wynikające z dotacji na spłatę oprocentowania na niektóre pożyczki;

 

b) inwestycje w akcje lub udziały lub udziały w kapitale inne niż te, o których mowa w ust. 2 lit. c).

Uzasadnienie

Ustęp 2a (nowy) przywraca niniejszy przepis rozporządzenia finansowego i dostosowuje go do przepisów dotyczących dotacji mających zastosowanie do państw członkowskich.

Poprawka  167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 115 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 115a

 

Beneficjenci

 

1. Do celów niniejszego tytułu termin „beneficjent” oznaczać będzie jeden lub kilka podmiotów, którym przyznawana jest dotacja.

 

2. W przypadkach, gdy działanie jest realizowane przez jeden podmiot lub kilka podmiotów prawnych reprezentowanych przez koordynujący podmiot prawny lub stowarzyszonych z nim, umowę o przyznanie dotacji może podpisać koordynujący podmiot prawny w imieniu stowarzyszonych członków, którzy są postrzegani jako współbeneficjenci.

 

3. W przypadku przyznawania dotacji kilku (współ)beneficjentom, umowa o przyznanie dotacji wskazuje ich oraz określa ich prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki Komisji. Umowa określa między innymi:

 

a) właściwe prawo i właściwość terytorialną,

 

b) odpowiedzialność finansową za realizację całego działania, jaką wobec Komisji ponosi koordynujący podmiot prawny oraz stowarzyszeni członkowie,

 

c) możliwość dokonania modyfikacji praw i obowiązków w wyniku większościowej decyzji współbeneficjentów; każda modyfikacja liczby lub tożsamości uczestniczących beneficjentów podlega zatwierdzeniu przez właściwego urzędnika zatwierdzającego, który udziela takiego zatwierdzenia, o ile nie istnieje zagrożenie, że tego rodzaju modyfikacja uniemożliwi realizację celu dotacji lub będzie miała niekorzystny i istotny wpływ na prawa Komisji wynikające z umowy o przyznanie dotacji.

Poprawka  168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 116

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dotacje mogą mieć następujące formy:

Dotacje mogą mieć następujące formy:

a) zwrot określonej części faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych;

a) zwrot określonej części kwalifikującej się do zwrotu kwoty całkowitych faktycznie poniesionych kosztów gospodarczych;

 

aa) zwrot określonej części standardowej skali kosztów jednostkowych;

b) płatności ryczałtowe;

b) płatności ryczałtowe;

c) standardowa skala kosztów jednostkowych;

 

d) finansowanie ryczałtowe;

d) finansowanie ryczałtowe;

e) połączenie form dotacji, o których mowa w lit. a)–d).

e) połączenie form dotacji, o których mowa w lit. a)–d), oraz uwzględnienie preferencji beneficjentów w odniesieniu do stosowanych przez nich zwyczajowo zasad rachunkowości.

Uzasadnienie

Pułapy zaczerpnięte z projektu przepisów wykonawczych (art. 173 i 175b przedstawionego przez Komisję w dokumencie roboczym (SEC(2010) 639). Poprawka podkreśla potrzebę zastosowania podejścia zorientowanego na klienta.

Poprawka  169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 117 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Dotacje muszą wiązać się ze współfinansowaniem, bez uszczerbku dla przepisów szczególnych ustawionych w tytule IV części drugiej.

3. Dotacje muszą wiązać się ze współfinansowaniem, bez uszczerbku dla przepisów szczególnych ustawionych w tytule IV części drugiej.

 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do partii politycznych ani fundacji politycznych na szczeblu Unii.

Dotacje nie przekraczają ogólnego pułapu wyrażonego w wartości bezwzględnej i ustanowionego na podstawie szacunkowych kosztów kwalifikowalnych.

Beneficjent może zastąpić swe własne zasoby finansowe innymi źródłami finansowania pochodzącymi od osób trzecich pod warunkiem poszanowania zasad współfinansowania.

Dotacja nie przekracza kosztów kwalifikowalnych.

 

Uzasadnienie

Drugie i trzecie zdanie zostały przesunięte do art. 117a w celu poprawy czytelności tekstu. Artykuł 165 ust. 1 przepisów wykonawczych w formie zaproponowanej przez Komisję w dokumencie roboczym (SEC(2010) 639) włączono tu w zmienionej formie. Zastąpienie współfinansowania pomaga w szczególności pomniejszym beneficjentom oraz rozszerza podstawę finansowania UE, a co za tym idzie, widoczność Unii.

Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 117 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Celem ani skutkiem dotacji nie może być osiągnięcie zysku w ramach działania lub programu prac beneficjenta.

4. Celem ani skutkiem dotacji nie może być osiągnięcie zysku w ramach działania lub programu prac beneficjenta.

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do:

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do:

a) działań mających na celu zwiększenie potencjału finansowego beneficjenta lub uzyskanie dochodu;

a) działań mających na celu zwiększenie potencjału finansowego beneficjenta lub działań generujących dochód w celu zagwarantowania ich trwałości po upływie okresu finansowania unijnego przewidzianego w decyzji lub umowie o przyznanie dotacji;

b) stypendiów naukowych, badawczych lub szkoleniowych wypłacanych osobom fizycznym;

b) stypendiów naukowych, badawczych lub szkoleniowych wypłacanych osobom fizycznym;

 

ba) innego wsparcia bezpośredniego wypłacanego najbardziej potrzebującym osobom fizycznym, takim jak osoby bezrobotne, lub w ramach programów działań zewnętrznych Unii na rzecz uchodźców;

 

bb) dotacji opartych na stawkach zryczałtowanych, płatnościach ryczałtowych lub kosztach jednostkowych, w przypadku gdy spełniają one warunki określone w art. 116a ust. 2;

 

bc) dotacji o niskiej wartości.

 

W przypadku wypracowania zysku Komisja jest uprawniona do odzyskania odsetka zysku odpowiadającego wkładowi Unii w koszty kwalifikowalne faktycznie poniesione przez beneficjenta na poczet realizacji działania lub programu prac.

Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 117 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Dla celów niniejszego tytułu termin „zysk” definiuje się następująco:

 

a) w przypadku dotacji na działanie zysk oznacza nadwyżkę wpływów nad kosztami poniesionymi przez danego beneficjenta, jeżeli złożono wniosek o ostateczną płatność;

 

b) w przypadku dotacji operacyjnej zysk oznacza nadwyżkę salda w budżecie operacyjnym beneficjenta. Beneficjenci mają prawo do przeniesienia 3% zysku na rok N+2. Beneficjent musi w pierwszej kolejności wykorzystać fundusze przeniesione. Przepisy dotyczące zabezpieczeń mają zastosowanie odpowiednio, w przypadku gdy kwota przeniesiona przekracza progi ustalone dla dotacji o bardzo niskiej lub niskiej wartości.

Poprawka  172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 117 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W przypadku płatności ryczałtowych, standardowej skali kosztów jednostkowych i finansowania według stawek zryczałtowanych zapewnia się w odpowiednim stopniu przestrzeganie zasad niedochodowości i współfinansowania ustanowionych w ust. 3 i 4 w momencie ich ustalania lub na etapie oceny wniosku o dotację.

skreślony

Uzasadnienie

Nieprzejrzyste przepisy ust. 6 wydają się być zbędne po wprowadzeniu poprawek do ust. 3 i 4.

Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 117 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 117a

 

Koszty kwalifikowalne

 

1. Dotacje nie przekraczają ogólnego pułapu wyrażonego w wartości bezwzględnej, który zostanie ustanowiony na podstawie szacunkowych kosztów kwalifikowalnych.

 

Dotacje nie przekraczają kosztów kwalifikowalnych.

 

2. Koszty kwalifikowalne stanowią faktycznie poniesione przez beneficjenta dotacji koszty spełniające poniższe kryteria:

 

a) zostały poniesione w czasie trwania działania lub programu prac, z wyjątkiem kosztów powiązanych ze sprawozdaniami końcowymi i certyfikatami audytu;

 

b) są wskazane w szacunkowym budżecie całkowitym danego działania lub programu prac;

 

c) są niezbędne do realizacji działania lub programu prac, na które przyznano dotację;

 

d) możliwa jest ich identyfikacja i weryfikacja, w szczególności są one ujmowane w rejestrach księgowych beneficjenta i ustalane zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości kraju, w którym beneficjent ma siedzibę, oraz zgodnie ze stosowanymi przez niego zwyczajowo praktykami prowadzenia rachunków kosztów oraz

 

e) spełniają wymogi mającego zastosowanie prawodawstwa podatkowego i socjalnego.

 

3. Bez uszczerbku dla ust. 1 oraz dla aktu podstawowego, do którego odnosi się art. 2, zaproszenie do składania wniosków określa kategorie kosztów uznawanych za kwalifikowalne do finansowania unijnego.

 

Następujące koszty są uznawane za kwalifikowalne przez właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego:

 

a) koszty odnoszące się do gwarancji bankowej lub porównywalnego zabezpieczenia, które beneficjent dotacji jest zobowiązany przedłożyć zgodnie z art. 125;

 

b) koszty powiązane z kontrolami zewnętrznymi, których przeprowadzenia żąda właściwy urzędnik zatwierdzający na etapie wniosku o finansowanie lub otrzymania zestawienia poniesionych kosztów;

 

c) uiszczony podatek od wartości dodanej (VAT), który nie może zostać zwrócony beneficjentowi zgodnie z mającymi zastosowanie odnośnymi przepisami krajowymi; warunki zwrotu są określone w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199;

 

d) koszty amortyzacji, pod warunkiem że zostały one faktycznie poniesione przez beneficjenta;

 

e) wydatki administracyjne, koszty zatrudniania personelu i koszty sprzętu, w tym koszty wynagrodzeń personelu administracji krajowych w stopniu, w jakim są one powiązane z kosztami działań, jakich odnośne władze publiczne nie wykonywałyby, gdyby dany projekt nie był realizowany;

 

f) za wyjątkiem dotacji na działalność operacyjną, koszty, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale które nie mogą zostać bezpośrednio powiązane z oferowanymi produktami/usługami (koszty bezpośrednie lub ogólne) w wysokości do 10% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych działania do kwoty 250 000 EUR oraz do 8% po przekroczeniu tej kwoty w oparciu o stawkę zryczałtowaną; ta wartość procentowa może zostać podwyższona, szczególnie w przypadku koordynujących podmiotów prawnych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym, o którym mowa w art. 199; próg ten może zostać przekroczony na mocy uzasadnionej decyzji Komisji.

 

4. Koszty poniesione przez członków stowarzyszonych, o których mowa w art. 115a, są traktowane jako kwalifikowalne pod warunkiem, że zainteresowani członkowie stowarzyszeni są wskazani w umowie lub decyzji o przyznanie dotacji i przestrzegają przepisów odnoszących się do beneficjenta na mocy umowy lub decyzji o przyznanie dotacji, w tym przepisów dotyczących praw Komisji, OLAF-u i Trybunału Obrachunkowego odnoszących się do kontroli wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi dotacji.

Poprawka  174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 117 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 117b

 

Współfinansowanie w formie rzeczowej

 

1. Do celów obliczania zysku wygenerowanego przez dotację nie uwzględnia się współfinansowania w formie wkładu rzeczowego.

 

2. Właściwy urzędnik zatwierdzający może wyrazić zgodę na współfinansowanie w formie wkładu rzeczowego, jeżeli zostanie ono uznane za konieczne lub stosowne. Jeśli na rzecz dotacji o niskiej wartości oferuje się współfinansowanie w formie rzeczowej i urzędnik zatwierdzający zamierza je odrzucić, uzasadnia on, dlaczego nie jest ono konieczne lub stosowne.

 

Takie wkłady nie mogą przekraczać:

 

a) kosztów faktycznie poniesionych i należycie popartych dokumentami księgowymi;

 

b) lub, w razie braku takich dokumentów, kosztów ogólnie przyjętych na danym rynku.

 

Wkłady rzeczowe są odrębnie wyszczególniane w preliminarzu budżetowym w celu odzwierciedlenia ogółu środków przeznaczonych na dane działanie. Ich koszt jednostkowy szacuje się we wstępnym budżecie i nie podlega on późniejszym zmianom.

 

Wkłady rzeczowe są zgodne z krajowymi przepisami podatkowymi i dotyczącymi zabezpieczenia społecznego.

Poprawka  175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 118 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do środków pomocy przeznaczonych na operacje zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i pomocy humanitarnej.

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do środków pomocy przeznaczonych na operacje zarządzania kryzysowego, a zwłaszcza na operacje mające na celu ochronę ludności, prowadzone w tym kontekście,pomoc humanitarną.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie ma na celu podkreślenie, że operacje mające na celu ochronę ludności muszą być zawsze bezpośrednio związane z zarządzaniem kryzysowym.

Poprawka 176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 120 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takich przypadkach koszty kwalifikujące się do finansowania nie mogą być poniesione przed dniem przedłożenia wniosku o udzielenie dotacji, z wyjątkiem należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadków przewidzianych w akcie podstawowym lub w przypadku niezwykle pilnej pomocy przeznaczonej na operacje zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i pomocy humanitarnej.

W takich przypadkach koszty kwalifikujące się do finansowania nie mogą być poniesione przed dniem przedłożenia wniosku o udzielenie dotacji, z wyjątkiem należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadków przewidzianych w akcie podstawowym lub w przypadku niezwykle pilnej pomocy przeznaczonej na operacje zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, pomocy humanitarnej lub w sytuacjach grożących przerodzeniem się w konflikt zbrojny.

Poprawka  177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 121

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 121

skreślony

Zasada stopniowego zmniejszania dotacji

 

W przypadku przedłużenia dotacji na działalność na okres przekraczający cztery lata, dotacje takie podlegają stopniowemu zmniejszeniu po czwartym roku, chyba że przepisy w akcie podstawowym lub w decyzji o finansowaniu dotacji udzielonych na mocy art. 51 ust. 5 lit. d) stanowią inaczej w odniesieniu do organów dążących do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie Unii.

 

Poprawka  178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 122 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wnioski o udzielenie dotacji przedkładane są na piśmie.

1. Wnioski o udzielenie dotacji przedkładane są na piśmie lub, w stosownych przypadkach, w zabezpieczonym formacie elektronicznym. Komisja umożliwia, o ile jest to wykonalne, składanie wniosków w formie elektronicznej.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany są zgodne z zasadami e-administracji.

Poprawka  179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 122 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Maksymalny termin przewidziany na rozpatrzenie wniosków wynosi sześć miesięcy lub – gdy warunkiem wstępnym jest decyzja zespołu – dziewięć miesięcy od upływu terminu składania wniosków. Termin ten może zostać w drodze wyjątku przedłużony, o ile wymaga tego szczególny charakter i tematyka dotacji. W takim przypadku przewidywany termin ogłasza się w odpowiednim zaproszeniu do składania wniosków. Jeżeli termin nie może być dotrzymany z innych powodów, delegowany urzędnik zatwierdzający uwzględnia ten fakt w rocznym sprawozdaniu z działalności, podając powody i propozycje działań naprawczych. Następnie w kolejnym rocznym sprawozdaniu z działalności informuje o rezultacie podjętych działań naprawczych.

Uzasadnienie

W następstwie dyskusji z Komisją ustalono, że wydłużony termin jest niezbędny w przypadkach gdy w procesie oceny wymagana jest decyzja zespołu, na wydanie której potrzeba więcej czasu.

Poprawka  180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 122 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Artykuły 100–103 stosuje się także do wnioskodawców występujących o dotację. Wnioskodawcy muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w artykułach 100–103. Urzędnik zatwierdzający może jednak odstąpić od zażądania takiego zaświadczenia, jak określono w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199, w którymkolwiek z następujących przypadków:

3. Artykuły 100–103 stosuje się także do wnioskodawców występujących o dotację. Wnioskodawcy muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w artykułach 100–103. Urzędnik zatwierdzający nie żąda jednak takiego zaświadczenia w następujących przypadkach:

a) dotacji o bardzo niskiej wartości;

a) dotacji o niskiej wartości;

b) gdy takie zaświadczenie zostało niedawno przedłożone w innej procedurze udzielania dotacji;

b) gdy takie zaświadczenie zostało niedawno przedłożone w innej procedurze udzielania dotacji;

c) gdy nie ma faktycznej możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia.

 

Poprawka  181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 122 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. We wniosku wskazuje się status prawny wnioskodawcy oraz jego zdolność finansową i operacyjną, pozwalające na realizację oferowanego działania lub programu prac.

 

W tym celu wnioskodawca składa honorowe oświadczenie oraz – o ile nie jest to dotacja o bardzo niskiej wartości – wszelkie dokumenty potwierdzające, których zażąda właściwy urzędnik zatwierdzający na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka. Niezbędne dokumenty są wymieniane w zaproszeniu do składania wniosków.

 

Dokumenty potwierdzające mogą obejmować w szczególności rachunek zysków i strat lub bilans za ostatni rok budżetowy, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

 

Weryfikacja zdolności finansowej nie stosuje się do osób fizycznych otrzymujących stypendia ani do organów publicznych, ani też do organizacji międzynarodowych. Właściwy urzędnik zatwierdzający może, w zależności od dokonanej przez niego oceny ryzyka, odstąpić od obowiązku weryfikacji zdolności operacyjnej organów publicznych lub organizacji międzynarodowych.

 

Jeżeli wniosek dotyczy dotacji na działania, w przypadku których kwota przekracza 750 000 EUR lub dotacji operacyjnych przekraczających 100 000 EUR, wnioskowi takiemu towarzyszy sprawozdanie z kontroli sporządzone przez wyznaczonego audytora zewnętrznego. Sprawozdanie to poświadcza wiarygodność sprawozdania finansowego za ostatni dostępny rok budżetowy, a następnie w ciągu 90 dni delegowany urzędnik zatwierdzający wyraźnie zatwierdza lub odrzuca sprawozdanie z kontroli. Po zaakceptowaniu przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego sprawozdania te stają się wiążące i nie podlegają kontroli lub ocenie ex-post, chyba że pojawią się nowe dowody potwierdzające na pierwszy rzut oka nieprawidłowości lub oszustwo.

Uzasadnienie

Nowy ustęp 3a opiera się na przepisach wykonawczych (art. 173a i 176) zaproponowanych w celu zmiany przez Komisję w dokumencie roboczym (SEC(2010) 639); dokonano częściowego połączenia artykułów, aby poprawić ogólną czytelność tekstu.

Poprawka 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 125

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy urzędnik zatwierdzający może, o ile uzna to za właściwe i proporcjonalne, zażądać od beneficjenta uprzedniego wniesienia zabezpieczenia, w celu ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłatą płatności zaliczkowych.

Właściwy urzędnik zatwierdzający może, o ile uzna to za właściwe i proporcjonalne, analizując poszczególne przypadki i z zastrzeżeniem analizy ryzyka, zażądać od beneficjenta uprzedniego wniesienia zabezpieczenia, w celu ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłatą płatności zaliczkowych.

 

Zabezpieczenie nie jest wymagane w przypadku dotacji o bardzo niskiej lub niskiej wartości, jeśli beneficjent w okresie ostatnich pięciu lat otrzymywał co najmniej jedną taką dotację rocznie.

Poprawka  183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Kwota dotacji nie jest ostateczna do momentu zatwierdzenia przez właściwego urzędnika zatwierdzającego końcowych sprawozdań i rozliczeń, bez uszczerbku dla dalszych kontroli przeprowadzanych przez instytucję.

1. Kwota dotacji nie jest ostateczna do momentu zatwierdzenia przez właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego końcowych sprawozdań i rozliczeń, bez uszczerbku dla dalszych kontroli przeprowadzanych bez zbędnej zwłoki przez instytucję.

Uzasadnienie

Poprawka  184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku popełnienia poważnych błędów, nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w toku procedury udzielania dotacji lub w trakcie realizacji dotacji oraz po umożliwieniu beneficjentowi przedstawienia swoich uwag właściwy urzędnik zatwierdzający może podjąć środki, o których mowa w art. 110.

2. W przypadku ustalenia, że w procedurze udzielania zamówień popełniono istotne błędy, nieprawidłowości lub nadużycia finansowe, właściwy urzędnik zatwierdzający zawiesza procedurę i może podjąć wszelkie niezbędne środki, łącznie z unieważnieniem procedury. Domniemane nadużycia finansowe są natychmiast zgłaszane OLAF-owi.

Poprawka  185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli po przyznaniu dotacji, okaże się, że w toku procedury przyznawania dotacji lub w trakcie realizacji dotacji wystąpiły poważne błędy, nieprawidłowości lub nadużycia, właściwy urzędnik zatwierdzający może – w zależności od tego na jakim etapie znajduje się procedura – powstrzymać się od podpisania umowy o przyznanie dotacji lub od powiadomienia o decyzji podjętej w sprawie dotacji, zawiesić realizację dotacji lub, tam gdzie stosowne, rozwiązać umowę o przyznanie dotacji lub uchylić decyzję o jej przyznaniu po uprzednim umożliwieniu wnioskodawcy lub beneficjentowi zgłoszenia uwag.

Poprawka  186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Jeżeli te błędy, nieprawidłowości lub nadużycia są przypisywane beneficjentowi lub jeżeli beneficjent nie wypełnił spoczywających na nim na mocy umowy o przyznanie dotacji lub decyzji o przyznaniu dotacji obowiązków, właściwy urzędnik zatwierdzający może dodatkowo zmniejszyć dotację lub odzyskać nienależnie wypłacone z tytułu umowy o przyznanie dotacji lub decyzji o przyznaniu dotacji kwoty, proporcjonalnie do wagi tychże błędów, nieprawidłowości lub nadużyć lub naruszenia zobowiązań, po uprzednim umożliwieniu beneficjentowi zgłoszenia uwag.

Poprawka  187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 – ustęp 3 i 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy kontrole lub audyty wykażą, że w projektach jednego beneficjenta występują powtarzające się błędy, które mają wpływ również na projekty niepoddane kontroli, w których beneficjent ten uczestniczy lub uczestniczył, urzędnik zatwierdzający może rozciągnąć ustalenia na te nieskontrolowane projekty, które mogą być jeszcze poddane kontroli zgodnie z umową o udzieleniu dotacji, oraz zażądać zwrotu odpowiedniej kwoty.

3. W przypadku systemowych lub powtarzających się błędów albo nieprawidłowości przypisywanych beneficjentowi, przekraczających próg istotności i wpływających na inne dotacje przyznane mu na podobnych warunkach właściwy urzędnik zatwierdzający może zawiesić realizację wszystkich odnośnych dotacji lub, tam gdzie stosowne, rozwiązać odnośne umowy o przyznanie dotacji zawarte z tym beneficjentem lub uchylić decyzje o przyznaniu dotacji dotyczące tego beneficjenta, w zależności od wagi błędów, nieprawidłowości lub nadużyć, po uprzednim umożliwieniu beneficjentowi zgłoszenia uwag. Właściwy urzędnik zatwierdzający może ponadto przystąpić do korekty finansowej wszystkich dotacji, których dotyczą systemowe lub powtarzające się błędy lub nieprawidłowości wspomniane powyżej, które mogą zostać skontrolowane zgodnie z umowami o przyznanie dotacji lub decyzjami o przyznaniu dotacji; korekta ta może polegać na zmniejszeniu dotacji lub odzyskaniu nienależnie wypłaconych z tytułu umowy o przyznanie dotacji lub decyzji o przyznaniu dotacji kwot.

 

Wysokość korekt finansowych jest określana, gdy tylko jest to możliwe i wykonalne na podstawie kosztów błędnie zadeklarowanych jako podlegające zwrotowi w przypadku każdej odnośnej dotacji. Tam, gdzie nie jest możliwe lub wykonalne ustalenie dokładnej wysokości niepodlegających zwrotowi kosztów, korekty finansowe mogą się opierać na ekstrapolacji lub stawkach zryczałtowanych, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności.

Beneficjent może, w postępowaniu kontradyktoryjnym, zaskarżyć zastosowaną korektę, wykazując, że została ona błędnie obliczona oraz przedłożyć nowe wyliczenia.

3a. Beneficjent może, w postępowaniu kontradyktoryjnym przed odpowiednią komisją ds. rozliczeń zaskarżyć decyzje podjęte na mocy ust. 2a-3.

 

Beneficjent może w szczególności zaskarżyć zastosowaną korektę, wykazując, że w oparciu o zasadę prawdopodobieństwa nie istnieją żadne powtarzające się ani systemowe błędy oraz że została ona błędnie obliczona i przedłożyć nowe wyliczenia. Beneficjent ma prawo do zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, jeśli wygra sprawę.

Poprawka  188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 126 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 126a

 

Okres przechowywania dokumentacji

 

1. Beneficjenci przechowują dokumentację, dokumenty potwierdzające, dane statystyczne i inne dokumenty dotyczące dotacji przez pięć lat po dokonaniu płatności salda oraz przez trzy lata w przypadku dotacji o niskiej wartości.

 

2. Dokumentacja dotycząca kontroli, odwołań, sporów sądowych lub rozstrzygania roszczeń wynikających z realizacji projektu jest przechowywana aż do momentu, w którym kontrole, odwołania, spory sądowe lub roszczenia zostaną zakończone i rozstrzygnięte.

 

3. Komisja może wskazać okresy przechowywania dokumentacji przez organy akredytowane oraz przez Komisję w rozporządzeniu delegowanym, o którym mowa w art. 199.

Uzasadnienie

Okresy przechowywania dokumentacji zostały zmodyfikowane w następstwie dyskusji z agencjami płatniczymi, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Komisją.

Poprawka  189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 128

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 128

Artykuł 128

Definicja

Zakres stosowania nagród

Do celów niniejszego rozporządzenia „nagrody” oznaczają świadczenia pieniężne przyznawane po przeprowadzeniu konkursu.

Nagrody to świadczenia pieniężne przyznawane po przeprowadzeniu konkursu. Należy zachęcać do stosowania nagród, lecz nie powinny one zastępować należycie ustrukturyzowanego finansowania.

Poprawka 190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 129 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przyznawanie nagród podlega zasadom przejrzystości i równego traktowania.

1. Przyznawanie nagród podlega zasadom przejrzystości i równego traktowania i musi dążyć do uzyskania europejskiej wartości dodanej. Nagrody powyżej 5 mln EUR mogą być przyznawane jedynie zgodnie z aktem prawnym Unii w rozumieniu art. 288, 289 i 290 TFUE, wyraźnie określającym warunki udziału, kryteria przyznania, wysokość nagrody, a także procedurę wyboru ekspertów oceniających. Nagrody wygasają automatycznie po wygaśnięciu rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe, w których rozpoczęła się ich realizacja, lub pięć lat po ich publikacji, przy czym bierze się pod uwagę datę późniejszą.

 

Dochód pochodzący z wygaśnięcia nagrody jest traktowany jako wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel.

Uzasadnienie

Nagrody muszą wspierać cele Unii, zwłaszcza jeśli chodzi o wartość dodaną. Powinny promować cele takie jak np. cele strategii „Europa 2020”. Biorąc pod uwagę znaczne kwoty przeznaczone na nagrody (kilkadziesiąt do kilkuset milionów), przyznawanie nagród powinno opierać się na konkretnej podstawie prawnej, najlepiej na akcie delegowanym dotyczącym programu ramowego badań, w każdym przypadku, gdy nagrody przekraczają kwotę 1 mln EUR. Organ udzielający absolutorium powinien być informowany o decyzji o przyznaniu nagrody i o leżącej u jej podstaw procedurze.

Poprawka  191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Nagrody stanowią element programu prac przyjmowanego przez Komisję, o którym mowa w art. 118, i podlegają przepisom art. 118 ust. 2.

2. W tym celu nagrody przyznawane są na podstawie programu prac, publikowanego na początku roku jego realizacji. Program prac realizowany jest w drodze publikacji konkursów.

Poprawka  192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nagrody nie mogą być przyznawane bezpośrednio, bez przeprowadzenia konkursu, oraz są publikowane w ten sam sposób co zaproszenia do składania wniosków.

Nagrody nie mogą być przyznawane bezpośrednio, bez przeprowadzenia konkursu, oraz są corocznie publikowane zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3.

Uzasadnienie

Proponowane poprawki do art. 129 ust. 2 są zgodne z poprawką 163 złożoną przez sprawozdawcę Komisji Budżetowej. Jednak z uwagi na przewidywane częstsze przyznawanie nagród w przyszłym programie badań naukowych i innowacji, należy wprowadzić zmiany w zakresie kryteriów późniejszego zarządzania wynikającymi z tego prawami własności intelektualnej, m.in.: w sektorze opieki zdrowotnej, gdzie wyniki badań mogłyby być ogólnie dostępne, podlegać przymusowym licencjom czy też być oferowane po przystępnych cenach sprzedaży.

Poprawka  193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 129 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Prace konkursowe są oceniane przez zespół ekspertów na podstawie opublikowanych reguł konkursu.

3. Nagrody przyznawane są przez właściwego urzędnika zatwierdzającego lub komisję konkursową. Mają oni swobodę decyzji, czy przyznać nagrodę, w zależności od oceny jakości zgłoszonych propozycji w świetle reguł konkursu.

Nagrody przyznawane są następnie przez właściwego urzędnika zatwierdzającego na podstawie oceny udostępnionej przez zespół ekspertów posiadających swobodę decyzji czy zalecić przyznanie nagrody, w zależności od oceny jakości zgłoszonych propozycji w świetle reguł konkursu. Właściwy delegowany urzędnik zatwierdzający załącza do swego rocznego sprawozdania z działalności decyzję o przyznaniu nagrody wraz z listą ekspertów biorących udział w ocenie oraz uzasadnienie ich wyboru.

Poprawka  194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 130 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może realizować instrumenty finansowe w trybie zarządzania bezpośredniego lub w trybie zarządzania pośredniego, powierzając zadania podmiotom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) oraz (iv).

3. Komisja może realizować instrumenty finansowe w trybie zarządzania bezpośredniego lub w trybie zarządzania pośredniego, powierzając zadania podmiotom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) oraz (vi). Status i charakter podmiotu, któremu powierza się zarządzanie, należy określić w akcie podstawowym.

Uzasadnienie

Krajowe instytucje finansowe realizujące misję publiczną, takie jak np. krajowe banki rozwoju, mają do odegrania istotną rolę w zarządzaniu instrumentami finansowymi UE i wdrażaniu ich.

Poprawka  195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 131 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instrumenty finansowe przekazywane są odbiorcom końcowym unijnych środków zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości i równego traktowania oraz zgodnie z celami ustanowionymi w akcie podstawowym dotyczącym tych instrumentów finansowych.

1. Instrumenty finansowe przekazywane są odbiorcom końcowym unijnych środków zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, przejrzystości, proporcjonalności, niedyskryminacji i równego traktowania oraz zgodnie z celami ustanowionymi w akcie podstawowym dotyczącym tych instrumentów finansowych.

Poprawka  196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 131 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Dochody i zwroty pochodzące z instrumentu finansowego stanowią wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 3 i są automatycznie przenoszone w celu ich ponownego zainwestowania.

 

W żadnym przypadku wkład Unii w projekt nie jest dzielony między strony trzecie w formie dywidendy lub zysku.

Poprawka  197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 131 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Bez uszczerbku dla art. 46 ust. 1 lit. d) i e), wydatki budżetowe powiązane z instrumentem finansowym nie przekraczają zaciągniętego na nie zobowiązania budżetowego.

2. Bez uszczerbku dla art. 46 ust. 1 lit. d) i e), wydatki budżetowe powiązane z instrumentem finansowym i odpowiedzialnością finansową Unii nie przekraczają wysokości zaciągniętego na nie zobowiązania budżetowego, tym samym wykluczając możliwość powstania zobowiązań warunkowych w budżecie Unii.

Poprawka  198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 131 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Pośrednicy finansowi uczestniczący w realizacji operacji finansowych związanych z instrumentem finansowym spełniają właściwe normy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu. Nie mają oni siedziby na terytoriach, których jurysdykcje nie współpracują z Unią w zakresie stosowania norm podatkowych ustalonych na szczeblu międzynarodowym.

3. Podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iv), oraz wszyscy pośrednicy finansowi uczestniczący w realizacji operacji finansowych związanych z instrumentem finansowym spełniają właściwe normy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu. Nie mają oni siedziby na terytoriach, których jurysdykcje nie współpracują z Unią w zakresie stosowania norm podatkowych ustalonych na szczeblu międzynarodowym oraz nie utrzymują kontaktów z podmiotami zarejestrowanymi na takich terytoriach.

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na dokumencie roboczym Komisji dotyczącym instrumentów finansowych.

Poprawka 199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 131 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Każda umowa zawarta między podmiotem, o którym mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) oraz (iv), a pośrednikiem finansowym, o którym mowa w ust. 3, wyraźnie przewiduje, że Komisja i Trybunał Obrachunkowy wykonują swoje kompetencje kontrolne w zakresie dokumentów oraz lokali i informacji, nawet jeśli są one przechowywane na nośnikach elektronicznych, w stosunku do wszystkich osób trzecich otrzymujących unijne środki.

4. Każda umowa zawarta między podmiotem, o którym mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (iv), a pośrednikiem finansowym, o którym mowa w ust. 3, wyraźnie przewiduje, że Komisja, Trybunał Obrachunkowy i OLAF mają dostęp do dokumentów, lokali i wszelkich wymaganych informacji dotyczących stosowania instrumentów finansowych, nawet jeśli są one przechowywane na nośnikach elektronicznych, których to informacji udzieliły wszystkie osoby trzecie otrzymujące unijne środki.

Poprawka  200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 131 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja co roku powiadamia organ udzielający absolutorium o działaniach podejmowanych przy wsparciu instrumentów finansowych, o instytucjach finansowych zaangażowanych w ich wykorzystywanie, o wydajności instrumentów finansowych, w tym o zrealizowanych reinwestycjach, o saldzie na rachunkach powierniczych, dochodach i zwrotach, o osiągniętym efekcie zwielokrotnienia i wartości udziałów. Komisja załącza sprawozdanie do podsumowania sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 63 ust. 9.

Uzasadnienie

Nagrody muszą wspierać cele Unii, zwłaszcza jeśli chodzi o wartość dodaną. Powinny promować cele takie jak np. cele strategii „Europa 2020”. Biorąc pod uwagę znaczne kwoty przeznaczone na nagrody (dziesiątki i setki milionów), wnioski dotyczące nagród powinny być zatwierdzane przez władzę budżetową, jeśli przekraczają kwotę 1 mln EUR. Organ udzielający absolutorium powinien być informowany o decyzji o przyznaniu nagrody i o leżącej u jej podstaw procedurze.

Poprawka  201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 134 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 132, jest zgodne z unijnymi przepisami o rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz aktywów i pasywów, obciążeń, dochodów i przepływów środków pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 132, opiera się na międzynarodowych standardach rachunkowości mających zastosowanie do sektora publicznego oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz aktywów i pasywów, obciążeń, dochodów i przepływów środków pieniężnych.

Poprawka  202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 135

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 135

Artykuł 135

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 132, przedstawia informacje, w tym zasady polityki rachunkowości, w sposób zapewniający właściwe, rzetelne, porównywalne i zrozumiałe informacje. Sprawozdanie sporządza się w zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości zarysowanymi w unijnych przepisach o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 132, przedstawia informacje, w tym zasady polityki rachunkowości, w sposób zapewniający właściwe, rzetelne, porównywalne i zrozumiałe informacje. Sprawozdanie sporządza się w zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości zarysowanymi w unijnych przepisach o rachunkowości i opiera się ono na międzynarodowych standardach rachunkowości mających zastosowanie do sektora publicznego.

Poprawka  203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 135 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 135a

 

Wyjątki od zasad rachunkowości

 

Jeżeli w konkretnym przypadku księgowy uzna, że należy dopuścić wyjątek co do treści jednej z zasad rachunkowości określonych w art. 187-194, wyjątek ten zostaje właściwie umotywowany i zawarty w załączniku do sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 136.

Uzasadnienie

W rozporządzeniu finansowym należy przewidzieć możliwość odejścia od danej zasady rachunkowości przez księgowego. Ponadto w związku z tym, że rozporządzenie wylicza poszczególne zasady rachunkowości, można odwołać się do aktów delegowanych w celu ich wyjaśnienia.

Poprawka  204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 136 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego uzupełnia się i komentuje informacje przedstawione w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, oraz dostarcza wszelkie dodatkowe informacje przepisane we właściwych regułach rachunkowości przyjętych przez księgowego Komisji.

2. W informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego uzupełnia się i komentuje informacje przedstawione w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, oraz dostarcza wszelkie wymagane dodatkowe informacje.

Poprawka  205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 138 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Księgowy Komisji dokonuje konsolidacji tych sprawozdań wstępnych ze sprawozdaniem wstępnym Komisji i przesyła sprawozdanie wstępne Komisji oraz skonsolidowane sprawozdanie wstępne Unii do Trybunału Obrachunkowego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku.

Księgowy Komisji dokonuje konsolidacji tych sprawozdań wstępnych ze sprawozdaniem wstępnym Komisji i przesyła sprawozdanie wstępne Komisji oraz skonsolidowane sprawozdanie wstępne Unii do Trybunału Obrachunkowego i do Parlamentu Europejskiego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku.

Poprawka  206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 139 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Trybunał Obrachunkowy, najpóźniej do dnia 1 czerwca, przedstawia swoje uwagi w sprawie sprawozdań wstępnych pozostałych instytucji i każdego z organów, o których mowa w art. 132, oraz, najpóźniej do dnia 15 czerwca, przedstawia swoje uwagi na temat sprawozdania wstępnego Komisji oraz skonsolidowanego sprawozdania wstępnego Unii.

1. Trybunał Obrachunkowy, najpóźniej do dnia 1 czerwca, przedstawia swoje uwagi w sprawie sprawozdań wstępnych pozostałych instytucji i każdego z organów, o których mowa w art. 132, oraz swoje uwagi na temat sprawozdania wstępnego Komisji oraz skonsolidowanego sprawozdania wstępnego Unii.

Poprawka  207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 139 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucje inne niż Komisja i każdy z organów, o których mowa w art. 132, opracowują swoje sprawozdania końcowe i przesyłają je księgowemu Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 1 lipca następnego roku, w celu sporządzenia końcowego sprawozdania skonsolidowanego.

Instytucje inne niż Komisja i każdy z organów, o których mowa w art. 132, opracowują swoje sprawozdania końcowe i przesyłają je księgowemu Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do dnia 28 lutego następnego roku, w celu sporządzenia końcowego sprawozdania skonsolidowanego.

Poprawka  208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 139 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po zatwierdzeniu końcowego sprawozdania skonsolidowanego oraz swojego własnego sprawozdania końcowego, Komisja przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego przed dniem 31 lipca następnego roku budżetowego.

Po zatwierdzeniu końcowego sprawozdania skonsolidowanego oraz swojego własnego sprawozdania końcowego, Komisja przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego przed dniem 31 marca następnego roku budżetowego.

Poprawka  209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 139 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Końcowe sprawozdanie skonsolidowane publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z poświadczeniem wiarygodności przedkładanym przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 TFUE oraz art. 160c Traktatu Euratom do dnia 15 listopada następnego roku budżetowego.

6. Końcowe sprawozdanie skonsolidowane publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z poświadczeniem wiarygodności przedkładanym przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 TFUE oraz art. 160c Traktatu Euratom do dnia 31 lipca następnego roku budżetowego.

Poprawka  210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 141 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Dane i sprawozdanie z wykonania budżetu są jednocześnie przesyłane do Trybunału Obrachunkowego.

3. Dane i sprawozdanie z wykonania budżetu są jednocześnie przesyłane do Trybunału Obrachunkowego i publikowane w Internecie.

Poprawka  211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 141 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a . W trakcie roku budżetowego opracowuje się uproszczone tymczasowe skonsolidowane sprawozdanie rachunkowe Unii Europejskiej na okres od 1 stycznia do 30 czerwca. Sprawozdanie to jest zatwierdzane przez Komisję Europejską i przedstawiane do ograniczonego przeglądu przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Wraz ze sprawozdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i ewentualnie uwagami Komisji Europejskiej tymczasowe skonsolidowane sprawozdanie rachunkowe ze stanem na dzień 30 czerwca jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu do dnia 30 października danego roku.

Poprawka  212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 143 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Księgowy Komisji uzasadnia i dokumentuje wszelkie takie odstępstwa i przedstawia to uzasadnienie Trybunałowi Obrachunkowemu w momencie przyjmowania lub uaktualniania danej zasady rachunkowości.

Uzasadnienie

Dodanie uwag Trybunału Obrachunkowego znajdujących się w opinii 6/2010 (nr 92).

Poprawka  213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 145 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. System rachunkowości musi umożliwiać zachowanie śladu wszystkich zapisów księgowych.

3. Systemy rachunkowości muszą umożliwiać dokładne przeanalizowanie ścieżki audytu wszystkich zapisów księgowych.

Poprawka  214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 147 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Konta budżetowe zapewniają szczegółową ewidencję wykonania budżetu.

1. Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 150 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Badanie przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy w celu ustalenia, czy wszystkie dochody zostały uzyskane, a wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z prawem i prawidłowo, uwzględnia postanowienia Traktatów, budżet, niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199, oraz wszystkie inne akty przyjęte na podstawie Traktatów.

1. Badanie przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy w celu ustalenia, czy wszystkie dochody zostały uzyskane, a wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z prawem i prawidłowo, uwzględnia postanowienia Traktatów, budżet, niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie delegowane, o którym mowa w art. 199, oraz wszystkie inne akty przyjęte na podstawie Traktatów. Zadanie przeprowadzania kontroli spoczywa na Trybunale Obrachunkowym w sposób ciągły.

Poprawka  216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 150 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wykonując swoje zadania, Trybunał Obrachunkowy ma prawo wglądu, w trybie przewidzianym w art. 152, do wszystkich dokumentów i informacji dotyczących zarządzania finansami służb lub organów w odniesieniu do operacji finansowanych lub współfinansowanych przez Unię. Trybunał ma uprawnienia do zasięgania informacji u każdego urzędnika odpowiedzialnego za operacje po stronie dochodów lub wydatków oraz do stosowania dowolnych procedur kontroli właściwych dla wyżej wspomnianych służb lub organów. Kontrola w państwach członkowskich przeprowadzany jest razem z krajowymi instytucjami kontrolnymi lub, w przypadku gdy nie posiadają one niezbędnych uprawnień, z właściwymi służbami krajowymi. Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe instytucje kontrolne państw członkowskich współpracują w duchu wzajemnego zaufania, zachowując równocześnie swoją niezależność.

2. Wykonując swoje zadania, Trybunał Obrachunkowy ma prawo wglądu, w trybie przewidzianym w art. 152, do wszystkich dokumentów i informacji dotyczących zarządzania finansami służb lub organów w odniesieniu do operacji finansowanych lub współfinansowanych przez Unię. Trybunał ma uprawnienia do zasięgania informacji u każdego urzędnika odpowiedzialnego za operacje po stronie dochodów lub wydatków oraz do stosowania dowolnych procedur kontroli właściwych dla wyżej wspomnianych służb lub organów. Kontrola w państwach członkowskich przeprowadzana jest wspólnie z krajowymi instytucjami kontrolnymi lub, w przypadku gdy nie posiadają one niezbędnych uprawnień, z właściwymi służbami krajowymi. Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe instytucje kontrolne państw członkowskich współpracują w duchu wzajemnego zaufania, zachowując równocześnie swoją niezależność.

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia uwagi Trybunału Obrachunkowego do art. 155 i dopasowuje je do międzynarodowych standardów rachunkowości.

Poprawka  217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 152 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja, pozostałe instytucje, organy zarządzające dochodami lub wydatkami w imieniu Unii oraz końcowi beneficjenci wypłat z budżetu zapewniają Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkie środki oraz udzielają mu wszelkich informacji, jakie Trybunał uzna za niezbędne do wykonania swoich zadań. Udostępniają one Trybunałowi Obrachunkowemu wszystkie dokumenty dotyczące udzielania i wykonywania zamówień finansowanych z budżetu oraz wszystkie rozliczenia środków pieniężnych i materiałów, wszystkie rejestry księgowe i dokumenty potwierdzające oraz związane z nimi dokumenty administracyjne, wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków, wszystkie inwentarze, wszystkie schematy organizacyjne służb, które Trybunał Obrachunkowy uzna za niezbędne do kontroli sprawozdania budżetowego i sprawozdania o wyniku finansowym na podstawie ewidencji lub kontroli na miejscu, jak również, do tych samych celów, wszystkie dokumenty i dane stworzone lub przechowywane na nośnikach magnetycznych.

1. Komisja, pozostałe instytucje, organy zarządzające dochodami lub wydatkami w imieniu Unii oraz końcowi beneficjenci wypłat z budżetu zapewniają Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkie środki oraz udzielają mu wszelkich informacji, jakie Trybunał uzna za niezbędne do wykonania swoich zadań. Udostępniają one Trybunałowi Obrachunkowemu wszystkie dokumenty dotyczące udzielania i wykonywania zamówień finansowanych z budżetu oraz wszystkie rozliczenia środków pieniężnych i materiałów, wszystkie rejestry księgowe i dokumenty potwierdzające oraz związane z nimi dokumenty administracyjne, wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków, wszystkie inwentarze, wszystkie schematy organizacyjne służb, które Trybunał Obrachunkowy uzna za niezbędne do kontroli sprawozdania budżetowego i sprawozdania o wyniku finansowym na podstawie ewidencji lub kontroli na miejscu, jak również, do tych samych celów, wszystkie dokumenty i dane stworzone lub przechowywane na nośnikach danych.

Poprawka  218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 153 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji, nie później niż do dnia 15 czerwca, oraz pozostałym instytucjom i organom, o których mowa w art. 132, do dnia 1 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga, jego zdaniem, by zostały zamieszczone w sprawozdaniu rocznym. Uwagi te muszą pozostać poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego nie później niż do dnia 15 października. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.

1. Trybunał Obrachunkowy przekazuje Komisji, nie później niż do dnia 15 czerwca, oraz pozostałym instytucjom i organom, o których mowa w art. 132, do dnia 15 czerwca, wszelkie uwagi, których charakter wymaga, jego zdaniem, by zostały zamieszczone w sprawozdaniu rocznym lub które powinny zostać uwzględnione przez właściwego urzędnika zatwierdzającego podczas przygotowywania sprawozdania. Uwagi te muszą pozostać poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu. Każda instytucja kieruje swoją odpowiedź do Trybunału Obrachunkowego nie później niż do dnia 30 września. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja są równocześnie przesyłane Komisji.

Uzasadnienie

Przyspieszenie procedury udzielania absolutorium i uwzględnienie uwag Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 153 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po zakończeniu postępowania kontradyktoryjnego, wszystkie zainteresowane instytucje lub organy przekazują swoją odpowiedź Trybunałowi Obrachunkowemu nie później niż do dnia 15 października. Odpowiedzi instytucji innych niż Komisja oraz organów są równocześnie przesyłane Komisji.

skreślony

Uzasadnienie

Przyspieszenie procedury udzielania absolutorium i uwzględnienie uwag Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 153 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Trybunał Obrachunkowy przekazuje organom odpowiedzialnym za udzielenie absolutorium oraz pozostałym instytucjom, nie później niż do dnia 15 listopada, swoje sprawozdanie roczne wraz z odpowiedziami instytucji oraz zapewnia jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Trybunał Obrachunkowy przekazuje organom odpowiedzialnym za udzielenie absolutorium oraz pozostałym instytucjom, nie później niż do dnia 31 października, swoje sprawozdanie roczne wraz z odpowiedziami instytucji oraz zapewnia jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Przyspieszenie procedury udzielania absolutorium i uwzględnienie uwag Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka  221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 155

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 155

skreślony

Zawiadomienie o wstępnych ustaleniach kontroli

 

1. Trybunał Obrachunkowy przekazuje zainteresowanym instytucjom, organom lub państwom członkowskim zawiadomienia o wstępnych ustaleniach kontroli wynikających z przeprowadzonych przez niego kontroli. Zawiadomienie o wstępnych ustaleniach kontroli, którego charakter, w opinii Trybunału, wymaga, by zostało ono zamieszczone w sprawozdaniu rocznym, jest przekazywane nie później niż do dnia 1 czerwca roku budżetowego następującego po roku, do którego się odnosi. Zawiadomienie o wstępnych ustaleniach kontroli musi pozostać poufne.

 

2. Zainteresowana instytucja, organ lub państwo członkowskie mają dwa i pół miesiąca na powiadomienie Trybunału Obrachunkowego o wszelkich uwagach, jakie pragną poczynić względem zawiadomienia o wstępnych ustaleniach kontroli.

 

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia uwagi Trybunału Obrachunkowego.

Poprawka   222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 156 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 15 maja roku n + 2 udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu za rok n.

1. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 15 kwietnia roku n + 2 udziela absolutorium z wykonania budżetu za rok n:

 

- Komisji Europejskiej,

 

- pozostałym instytucjom, o których mowa w art. 1 ust. 2,

 

- podmiotom, o których mowa w art. 196b ust. 1,

 

- innym organom odpowiedzialnym za realizację płatności z funduszy unijnych, o ile prawodawstwo Unii przewiduje wymóg udzielenia przez Parlament Europejski absolutorium tym organom.

Poprawka  223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 157 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 319 TFUE.

3. Instytucje Unii określone w art. 1 ust. 2 przedkładają Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 319 i art. 335 trzecie zdanie TFUE.

Poprawka  224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 167 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Część pierwszą i trzecią niniejszego rozporządzenia stosuje się do wydatków poniesionych przez władze i organy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 odnoszącym się do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady23 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozporządzeniu (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1084/200625 ustanawiającym Fundusz Spójności, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/200626 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, oraz funduszy w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zarządzanych w trybie zarządzania dzielonego na podstawie art. 56 niniejszego rozporządzenia (zwanych dalej „funduszami”), oraz do ich dochodów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów niniejszego tytułu.

1. Część pierwszą i trzecią niniejszego rozporządzenia stosuje się do wydatków poniesionych przez władze i organy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 odnoszącym się do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady23 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozporządzeniu (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1084/200625 ustanawiającym Fundusz Spójności, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/200626 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, oraz funduszy w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym funduszy w ramach programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, zarządzanych w trybie zarządzania dzielonego na podstawie art. 56 niniejszego rozporządzenia (zwanych dalej „funduszami”), oraz do ich dochodów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów niniejszego tytułu.

Poprawka  225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 168

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 168

skreślony

Przestrzeganie przydziałów środków na zobowiązania

 

Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do przestrzegania przydziałów środków na zobowiązania przewidzianych w odnośnych aktach podstawowych z przeznaczeniem na działania strukturalne, rozwój obszarów wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki.

 

Uzasadnienie

Zasięg zaprojektowanego przepisu wykracza poza zakres rozporządzenia finansowego i wpływa na stosunki międzyinstytucjonalne. W związku z tym powinien zostać przeniesiony do bardziej odpowiedniego instrumentu politycznego.

Poprawka  226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 169 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 167, pełny lub częściowy zwrot zaliczek w odniesieniu do danej operacji nie powoduje obniżenia wkładu z funduszy na daną operację.

 

Zwrócone kwoty stanowią dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. c).

3. Tryb postępowania ze zwrotami ze strony państw członkowskich oraz implikacje względem wysokości wkładów finansowych z funduszy regulowane są rozporządzeniami, o których mowa w art. 167.

Tryb postępowania ze zwrotami ze strony państw członkowskich oraz implikacje względem wysokości wkładów finansowych z funduszy regulowane są rozporządzeniami, o których mowa w art. 167.

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji tekst ten pochodzący z projektu przepisów wykonawczych (art. 228) przedłożonego przez Komisję w dokumencie roboczym (SEC(2010) 639) stanowi „istotny” element w rozumieniu art. 290 TFUE i powinien w związku z tym znaleźć się raczej w samym rozporządzeniu finansowym.

Poprawka  227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – rozdział 1 – nowy nagłówek (przed art. 173)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ 1

 

Przepisy ogólne

Poprawka  228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 175 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jako dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 18 ust. 2 traktowane są środki dotyczące:

2. Środki dotyczące:

a) procedur udzielania dotacji i zamówień, w których uczestniczy WCB lub

a) procedur udzielania dotacji i zamówień, w których uczestniczy WCB lub

b) działań WCB w imieniu osób trzecich lub

b) działań WCB w imieniu osób trzecich lub

c) działań podjętych na mocy porozumienia administracyjnego z innymi instytucjami lub innymi służbami Komisji na rzecz zapewnienia usług techniczno-naukowych.

c) działań podjętych na mocy porozumienia administracyjnego z innymi instytucjami lub innymi służbami Komisji na rzecz zapewnienia usług techniczno-naukowych.

 

są traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 18 ust. 2.

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – rozdział 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ 2

 

Koszty finansowania i koszty kwalifikowane

 

Artykuł 175a

 

Średni koszt osobowy

 

Stosuje się następujące kryteria w celu zatwierdzania średnich kosztów personelu:

 

a) średnie koszty personelu to zwyczajowo stosowana przez beneficjenta metoda obliczania kosztów; obejmuje to podejście oparte na źródłach kosztów;

 

b) średnie koszty personelu opierają się na faktycznych kosztach personelu poniesionych przez beneficjenta i zarejestrowanych w ustawowym sprawozdaniu finansowym lub na obliczaniu kosztów zgodnym z obowiązującymi zasadami krajowymi, z uwzględnieniem w razie konieczności kwot zapisanych w budżecie lub szacunkowych;

 

c) średnie koszty personelu nie uwzględniają kosztów niekwalifikujących się i kosztów ujętych w innych kategoriach kosztów.

Uzasadnienie

Poprawka ma źródło w decyzji Komisji COM(2011) 174 (wersja ostateczna) z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uproszczenia. Jej celem jest zagwarantowanie pewności prawa beneficjentom i ustalenie podstawowych zasad obliczania średnich kosztów personelu.

Poprawka  230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – rozdział 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ 3

 

Komisja ds. rozliczeń badawczych

 

Artykuł 175b

 

Komisja ds. rozliczeń badawczych

 

1. Specjalna komisja ds. rozliczeń w kwestiach dotyczących badań (komisja ds. rozliczeń badawczych) jest powoływana przez dyrekcje generalne odpowiedzialne za realizację odnośnych programów ramowych, a jej mandat obejmuje zajmowanie ostatecznego i jednolitego stanowiska we wszelkich kwestiach prawnych i finansowych związanych z realizacją całego cyklu projektowego, a także we wszystkich kwestiach dotyczących zarządzania, w przypadku których zwykle stosowane metody współpracy pomiędzy służbami nie pozwoliły na osiągnięcie konsensusu.

 

Komisja ds. rozliczeń badawczych jest właściwą komisją ds. rozliczeń, o której mowa w art. 126b, we wszelkich kwestiach dotyczących projektów i programów badawczych, w tym programu ramowego.

 

Żaden z członków komisji ds. rozliczeń badawczych nie jest pociągany do odpowiedzialności na mocy art. 70 i 71 za decyzje podjęte podczas wykonywania funkcji członka komisji ds. rozliczeń badawczych.

 

2. W skład komisji ds. rozliczeń badawczych wchodzą dyrektorzy generalni DG ds. Badań Naukowych i Innowacji, ds. Edukacji i Kultury, ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, ds. Mobilności i Transportu oraz ds. Energii lub po jednym odpowiednio upoważnionym przedstawicielu każdego dyrektora. Komisja zbiera się co najmniej cztery razy w roku i może podejmować decyzje w drodze konsensusu w ramach procedury pisemnej.

 

3. Następujące zasady są stosowane odnośnie do procedury:

 

a) komisji ds. rozliczeń badawczych przewodniczy dyrektor generalny DG ds. Badań i Innowacji lub jego/jej przedstawiciel;

 

b) w razie potrzeby komisja ds. rozliczeń badawczych może zażądać opinii horyzontalnych służb centralnych Komisji, a zwłaszcza Służby Prawnej i DG ds. Budżetu;

 

c) komisja ds. rozliczeń badawczych może poprosić interesariuszy lub ich przedstawicieli albo innych uznanych przez nią za odpowiednich ekspertów o wydanie opinii;

 

d) decyzje są podejmowane w drodze konsensusu lub, jeśli nie jest to możliwe, decyzją większości, i są wiążące dla dyrekcji generalnych wymienionych w ust. 1;

 

e) zajęte przez nią ostateczne i jednolite stanowisko jest także wiążące dla agencji wykonawczych, które realizują elementy programu ramowego;

 

f) specjalny sektor w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji zapewnia komisji ds. rozliczeń badawczych wsparcie sekretariatu; decyzje komisji ds. rozliczeń badawczych są podawane do publicznej wiadomości w formie elektronicznej bazy danych, z należytym poszanowaniem mającego zastosowanie prawodawstwa w zakresie ochrony danych;

 

g) komisja ds. rozliczeń badawczych przyjmuje regulamin wewnętrzny zgodnie z art. 126c.

Uzasadnienie

Poprawka ma źródło w decyzji Komisji COM(2011) 174 (wersja ostateczna) z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uproszczenia. Należy doprecyzować, że członkowie komisji nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez nich jako członków komisji ds. rozliczeń, gdyż dotyczą one kwestii interpretacji mających zastosowanie przepisów prawnych.

Poprawka  231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – rozdział 3 – sekcja 1 – nagłówek (nowy) (przed art. 177)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Sekcja 1

 

Przepisy ogólne

Poprawka 232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 177 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 177a

 

Wykorzystanie wsparcia budżetowego

 

1. W przypadkach przewidzianych w odpowiednim akcie podstawowym Komisja może wykorzystać sektorowe lub ogólne wsparcie budżetowe w kraju trzecim, jeżeli zarządzanie wydatkami publicznymi w tym kraju partnerskim jest wystarczająco przejrzyste, wiarygodne i skuteczne.

 

2. Komisja włącza do odpowiednich umów o finansowaniu zawartych zgodnie z art. 176 ust. 2 lit. b) właściwe przepisy, zgodnie z którymi dane państwo będące beneficjentem zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu całości lub części finansowania odnośnej operacji w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w zarządzaniu odnośnymi środkami Unii.

 

W odniesieniu do zwrotu, o którym mowa w akapicie pierwszym, zastosowanie może mieć art. 77 ust. 1 dotyczący odzyskiwania przez kompensację.

 

3. Komisja wspiera rozwój kontroli parlamentarnej i zdolności audytu oraz zwiększenie przejrzystości i zapewnienie szerszego dostępu społeczeństwa do informacji.

Poprawka  233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – rozdział 3 – sekcja 2 – nagłówek (nowy) (przed art. 178)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Sekcja 2

 

Wielostronne fundusze powiernicze

Poprawka  234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 178 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkłady Unii i darczyńców przekazywane są na specjalny rachunek bankowy. Wkłady te nie są włączane do budżetu i zarządzane są przez Komisję, podlegając odpowiedzialności delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Podmiotom i osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), można powierzyć zadania związane z wykonywaniem budżetu zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi zarządzania pośredniego.

Wkłady Unii i darczyńców przekazywane są na specjalny rachunek bankowy. Wkłady te nie są włączane do budżetu i zarządzane są przez Komisję, podlegając odpowiedzialności delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Stosuje się art. 55 ust. 3.

Poprawka  235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł III – rozdział 2 – sekcja 3 – nagłówek (nowy) (przed art. 179)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Sekcja 3

 

Inne tryby zarządzania

Poprawka 236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 195 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Instytucje powiadamiają niezwłocznie władzę budżetową o wszelkich projektach budowlanych mogących mieć istotne następstwa finansowe dla budżetu.

3. Instytucje i organy w rozumieniu art. 196b powiadamiają niezwłocznie władzę budżetową o wszelkich projektach budowlanych mogących mieć istotne następstwa finansowe dla budżetu.

Jeżeli którykolwiek z organów władzy budżetowej zamierza wydać opinię, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o projekcie budowlanym powiadamia zainteresowaną instytucję o zamiarze wydania takiej opinii. W przypadku braku odpowiedzi zainteresowana instytucja może kontynuować planowaną operację w ramach swojej autonomii administracyjnej, z zastrzeżeniem art. 335 TFUE oraz art. 185 Traktatu Euratom w odniesieniu do reprezentacji Unii.

Władza budżetowa otrzymuje informacje przede wszystkim w przypadku:

 

a) przedsięwzięć budowlanych i renowacyjnych przed rozpoczęciem procedury przetargowej – o konkretnych planach, jak również po sporządzeniu szczegółowych planów kosztów, ale przed zawarciem umowy – o wszelkich aspektach mających wpływ na podejmowanie decyzji i o finansowaniu projektu, a także, po zakończeniu prac – o stopniu zgodności z planem i zgodności z budżetem;

 

b) pozostałych transakcji dotyczących nieruchomości przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub ewentualnym zbadaniem lokalnego rynku – o zapotrzebowaniu na nieruchomość o konkretnej powierzchni, jak również przed zawarciem umowy – o wszelkich aspektach mających wpływ na podejmowanie decyzji i o finansowaniu projektu, oraz po zakończeniu projektu – o przestrzeganiu ram finansowych i realizacji projektu.

 

W odnośnych przypadkach instytucje i organy mogą dostarczyć informacje w dokumencie roboczym dotyczącym polityki budowlanej, o którym mowa w art. 34 ust. 4a.

 

Przed zawarciem umowy należy uzyskać zgodę władzy budżetowej. Władza budżetowa podejmuje decyzję o udzieleniu zgody w ciągu ośmiu tygodni po wpłynięciu wniosku i otrzymaniu wszelkich istotnych informacji.

Instytucje zwracają się do władzy budżetowej o zatwierdzenie nabycia nieruchomości lub innego projektu budowlanego finansowanego poprzez pożyczkę.

 

Poprawka 237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 195 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Projekty budowlane mogące mieć istotne następstwa finansowe dla budżetu to:

 

(i) nabycie, sprzedaż, renowacja lub budowa nieruchomości na kwotę przekraczającą 2 mln EUR lub też przedłużenie obowiązujących zamówień dotyczących nieruchomości opiewających na kwotę powyżej 2 mln EUR rocznie.

 

(ii) wszelkie przypadki nabycia gruntów,

 

wszystkie nowe zamówienia dotyczące budynków (w tym użytkowania i dzierżawy długoterminowej), odnoszące się do nowych nieruchomości, z których tytułu opłaty roczne wynoszą co najmniej 500 000 EUR,

 

(iv) wszelkie projekty budowlane o charakterze międzyinstytucjonalnym.

Poprawka  238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 195 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Projekt budowlany może być finansowany ze środków budżetowych lub na zasadzie odstępstwa od art. 14 za zgodą władzy budżetowej z pożyczki. Zwrot pożyczki winien następować w rozsądnym okresie.

 

Plan finansowania przedstawiany przez zainteresowaną instytucję wraz z wnioskiem o zgodę na realizację projektu zawiera przede wszystkim maksymalną kwotę finansowania, jak również okres i sposób finansowania.

Poprawka  239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł VII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

TYTUŁ VIIa

 

AGENCJE, ORGANY I PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNE

Poprawka  240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 196 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 196a

 

Rodzaje partnerstw publiczno-prywatnych

 

Można powoływać następujące rodzaje partnerstw publiczno-prywatnych:

 

a) organy, które utworzono na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom i które mają osobowość prawną oraz otrzymują wkłady finansowe obciążające budżet zgodnie z art. 196b;

 

b) organy posiadające osobowość prawną powołane aktem podstawowym określającym ich status, a także zakres i charakter ich operacji, i którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z art. 196b i 196c, o ile powstaje dzięki temu europejska wartość dodana i interwencja funduszy publicznych jest uzasadniona.

Uzasadnienie

Rodzaje możliwych partnerstw publiczno-prywatnych powinny być jasno zdefiniowane oraz, biorąc pod uwagę ich potencjalny wpływ, przedstawione w osobnym tytule.

Poprawka  241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 196 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 196b

 

Ramowe rozporządzenie finansowe dla agencji, organów i partnerstw publiczno-prywatnych ustanowionych na podstawie szczegółowych postanowień TFUE i Traktatu Euratom

 

1. Ramowe rozporządzenie finansowe dla podmiotów, które utworzono na podstawie szczegółowych postanowień TFUE oraz Traktatu Euratom i które mają osobowość prawną, jest przyjmowane po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym w drodze rozporządzenia delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204 niniejszego rozporządzenia.

 

To ramowe rozporządzenie finansowe zostanie oparte na zasadach i regułach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

 

Przepisy finansowe tych organów nie mogą stanowić odstępstwa od ramowego rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego ich specyficzne potrzeby. Takie odstępstwo nie może dotyczyć zasad budżetowych, o których mowa w tytule II części pierwszej, zasady równego traktowania podmiotów oraz szczególnych przepisów określonych w aktach podstawowych ustanawiających takie organy. Jeśli przepisy finansowe tych partnerstw publiczno-prywatnych stanowią odstępstwo od ramowego rozporządzenia finansowego, Komisja jest powiadamiana o tych odstępstwach i ich powodach. Komisja ma prawo zgłosić sprzeciw wobec takich odstępstw w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia.

 

Przepisy tych organów mogą zawierać odstępstwa od przepisów regulaminu pracowniczego.

 

1a. O odstępstwach i ich szczegółowych powodach powiadamiane są Parlament Europejski i Rada w corocznym dokumencie roboczym, nie później niż w dniu 31 października. Dokument roboczy opisuje także postępy w wywiązywaniu się poszczególnych podmiotów z zadań powierzonych im w momencie ich powstania oraz znaczenie wyżej wymienionych odstępstw dla osiągniętych postępów, zawiera informacje, o których mowa w art. 34 ust. 2b, oraz informacje o realizacji uprzednio zdefiniowanych konkretnych celów w roku, którego dotyczy absolutorium. Jeśli cele nie zostały w całości zrealizowane, kierownictwo podmiotu podaje szczegółowe powody i proponuje działania naprawcze, które mogą także obejmować uzasadnione żądanie tymczasowego zwiększenia środków przeznaczonych na wydatki administracyjne na okres nie dłuższy niż jeden najbliższy rok.

 

W dokumencie roboczym przedstawia się następnie strukturę zarządzania wszystkich podmiotów objętych niniejszym artykułem, w tym wszechstronny przegląd wielkości poszczególnych struktur zarządzania w stosunku do odnośnego personelu.

 

2. Absolutorium z wykonania budżetu podmiotów, o których mowa w ust. 1, udzielane jest przez Parlament Europejski na zalecenie Rady. Parlament Europejski, o ile uzna to za konieczne, ma prawo wezwać ich kierownictwo podczas procedury udzielania absolutorium, zwłaszcza jeśli cele opisane w ust. 1a nie zostały zrealizowane przez dwa kolejne lata.

 

3. Audytor wewnętrzny Komisji wykonuje te same uprawnienia względem podmiotów, o których mowa w ust. 1, co względem służb Komisji.

 

4. Każda z agencji powołuje na mocy umowy, po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym, niezależnego audytora, którego zadaniem jest weryfikacja zgodności sprawozdania organu z art. 134 i przeprowadzenie pod kierownictwem Trybunału Obrachunkowego analizy legalności i prawidłowości dochodów i wydatków tego organu. Trybunał Obrachunkowy bada sprawozdanie przygotowane przez każdego z niezależnych audytorów i może – stosując jednocześnie wszelkie inne procedury, które uzna za konieczne – opierać się na sprawozdaniu niezależnego audytora przy wydawaniu swojej opinii.

Poprawka  242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 196 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 196c

 

Modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne bez oparcia w szczegółowych postanowieniach TFUE

 

1. Ustanowione aktem podstawowym zgodnie z art. 288 i 289 TFUE organy mające osobowość prawną, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, przyjmują swoje przepisy finansowe obejmujące ustanowienie budżetu partnerstwa publiczno-prywatnego, jego wykonanie i rozliczenie oraz udzielenie absolutorium z jego wykonania.

 

2. Przepisy te obejmują zestaw zasad niezbędnych do zapewnienia należytego zarządzania finansowego środkami Unii oraz opierają się na art. 55 i 57 i na modelowym rozporządzeniu finansowym przyjętym w drodze rozporządzenia delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204 po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym.

 

Jeśli przepisy finansowe tych partnerstw publiczno-prywatnych stanowią odstępstwo od modelowego rozporządzenia finansowego, Komisja jest powiadamiana o tych odstępstwach i ich powodach. Komisja ma prawo zgłosić sprzeciw wobec takich odstępstw w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia.

 

Przepisy tych organów mogą zawierać odstępstwa od przepisów regulaminu pracowniczego o ile akty powołujące te organy zgodnie z art. 1a ust. 2 regulaminu pracowniczego nie przewidują stosowania regulaminu pracowniczego.

 

3. O odstępstwach i ich szczegółowych powodach powiadamiane są Parlament Europejski i Rada, nie później niż w dniu 31 października, w corocznym dokumencie roboczym. Dokument roboczy opisuje także postępy w wywiązywaniu się z zadań powierzonych poszczególnym organom w momencie ich powstania oraz znaczenie wyżej wymienionych odstępstw dla osiągniętych postępów, zawiera informacje, o których mowa w art. 34 ust. 2b, oraz informacje o realizacji uprzednio zdefiniowanych konkretnych celów w roku, którego dotyczy absolutorium. Jeśli cele nie zostały w całości zrealizowane, kierownictwo organu podaje szczegółowe powody i proponuje działania naprawcze, które mogą także obejmować uzasadnione żądanie tymczasowego zwiększenia środków przeznaczonych na wydatki administracyjne na okres nie dłuższy niż jeden najbliższy rok. W dokumencie roboczym przedstawia się następnie strukturę zarządzania wszystkich podmiotów objętych niniejszym artykułem, w tym wszechstronny przegląd wielkości poszczególnych struktur zarządzania w stosunku do odnośnego personelu.

 

4. Absolutorium z wykonania budżetu organów, o których mowa w ust. 1, udzielane jest przez Parlament Europejski na zalecenie Rady.

 

5. Audytor wewnętrzny Komisji wykonuje te same uprawnienia względem organów, o których mowa w ust. 1, co względem służb Komisji.

Poprawka  243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 199

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 199

Artykuł 199

Przyjęcie szczegółowych reguł stosowania niniejszego rozporządzenia

Przyjęcie szczegółowych reguł stosowania niniejszego rozporządzenia

Komisja przyjmuje rozporządzenie delegowane w sprawie szczegółowych reguł stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 202, 203 i 204. Rozporządzenie delegowane obejmuje reguły wykonywania wydatków administracyjnych w odniesieniu do środków przewidzianych w budżecie dla Agencji Dostaw Euratomu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania rozporządzenia delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204 odnośnie do szczegółowych przepisów uzupełniających lub zmieniających niektóre, inne niż istotne, elementy następujących artykułów: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77b, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 126c, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

 

W załączniku do niniejszego rozporządzenia wymienione są cele, treść i zakres delegacji w odniesieniu do wspomnianych artykułów.

 

Rozporządzenie delegowane obejmuje także reguły wykonywania wydatków administracyjnych w odniesieniu do środków przewidzianych w budżecie dla Agencji Dostaw Euratomu.

 

 

Poprawka  244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 200

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 200

skreślony

Ramowe rozporządzenie finansowe dla agencji i organów ustanowionych na podstawie TFUE i Traktatu Euratom

 

1. Komisja przyjmuje ramowe rozporządzenie finansowe dla organów, które utworzono na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom i które mają osobowość prawną oraz otrzymują wkłady finansowe obciążające budżet, w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204 niniejszego rozporządzenia.

 

To ramowe rozporządzenie finansowe zostanie oparte na zasadach i regułach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

 

Przepisy finansowe tych organów nie mogą odbiegać od ramowego rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego ich specyficzne potrzeby i po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji. Taki wyjątek nie może dotyczyć zasad budżetowych, o których mowa w tytule II części pierwszej, zasady równego traktowania podmiotów oraz szczególnych przepisów określonych w aktach podstawowych ustanawiających takie organy.

 

2. Absolutorium z wykonania budżetu organów, o których mowa w ust. 1, udzielane jest przez Parlament Europejski na zalecenie Rady.

 

3. Audytor wewnętrzny Komisji wykonuje te same uprawnienia względem organów, o których mowa w ust. 1, co względem służb Komisji.

 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów w akcie, o którym mowa w ust. 1, Trybunał Obrachunkowy bada legalność i prawidłowość dochodów i wydatków tego organu zanim jego sprawozdania zostaną włączone do sprawozdań Komisji. Badanie to opiera się na sprawozdaniu z audytu sporządzonym przez niezależnego audytora wyznaczonego przez organ odpowiedzialny za weryfikację zgodności sprawozdania tego organu z art. 134.

 

Uzasadnienie

Przedmiot tego artykułu przeniesiono z postanowień końcowych do nowego tytułu (zob. poprawka 474).

Poprawka  245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 201

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 201

skreślony

Modelowe rozporządzenie finansowe dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne

 

Ustanowione aktem podstawowym organy mające osobowość prawną, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (v), przyjmują swoje przepisy finansowe.

 

Obejmują one zestaw zasad niezbędnych do zapewnienia należytego zarządzania finansowego środkami Unii oraz opierają się na art. 57 i na modelowym rozporządzeniu finansowym przyjętym przez Komisję w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 202, 203 i 204.

 

Uzasadnienie

Przedmiot tego artykułu przeniesiono z postanowień końcowych do nowego tytułu.

Poprawka 246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 202 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 199, 200 i 201, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjmowania rozporządzeń delegowanych, o których mowa w art. 196b, 196c i 199, powierza się Komisji na okres 3 lat począwszy od * i pod warunkami określonymi w art. 203 i 204.

 

* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawki do art. 202 mają na celu ochronę uprawnień Parlamentu w nowej procedurze dotyczącej aktów delegowanych (art. 290 TFUE). Uwzględniają one sprawozdanie w sprawie kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych (2010/2021(INI)) – (sprawozdanie Szájera). Dodanie klauzuli wygaśnięcia aktu delegowanego opierającej się na standardowej klauzuli wspólnego porozumienia.

Poprawka 247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 202 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2. Niezwłocznie po przyjęciu rozporządzenia delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

Podczas prac przygotowawczych Komisja przeprowadza właściwe konsultacje, w tym z Parlamentem Europejskim i z ekspertami, oraz czuwa nad równoczesnym, terminowym i odpowiednim przekazywaniem odnośnych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 202 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzane są Komisji na warunkach ustanowionych w art. 203 i 204.

3. Za każdym razem podczas przeglądu niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada zmienione rozporządzenie delegowane.

Poprawka 249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 203 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odwołanie delegacji

Odwołanie delegacji i uchylenie rozporządzenia delegowanego

Poprawka 250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 203 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 199, może zostać w każdym czasie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 196b, 196c i 199, może zostać w każdym czasie w całości lub częściowo odwołane przez Parlament Europejski lub Radę za skutkiem na przyszłość. Parlament Europejski lub Rada może ponadto uchylić w całości lub częściowo rozporządzenia delegowane, które przyjęto zgodnie z przekazanymi uprawnieniami odwołanymi na mocy poprzedniego zdania.

Uzasadnienie

Poprawki do art. 203 mają na celu ochronę uprawnień Parlamentu w nowej procedurze dotyczącej aktów delegowanych (art. 290 TFUE). Uwzględniają one sprawozdanie w sprawie kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych (2010/2021(INI)) – (sprawozdanie Szájera).

Poprawka 251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 203 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja, która wszczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji w sprawie odwołania przekazania uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogą podlegać odwołaniu, oraz ewentualne przyczyny odwołania.

2. Instytucja, która wszczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji w sprawie odwołania przekazania uprawnień i uchylenia w całości lub częściowo rozporządzenia delegowanego, informuje drugą instytucję i Komisję odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia i w stosownym przypadku rozporządzenie delegowane lub jego część, które mogą podlegać odwołaniu lub uchyleniu, oraz ewentualne przyczyny odwołania lub uchylenia.

Poprawka 252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 203 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej, określonej w niej daty. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Ponadto decyzja ta może także określać końcową datę obowiązywania rozporządzenia delegowanego lub niektórych jego części. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej, określonej w niej daty. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka 253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 203 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W odpowiednim czasie po podjęciu decyzji w sprawie odwołania całości lub części przekazania uprawnień oraz, w stosownym przypadku, w sprawie uchylenia w całości lub częściowo rozporządzenia delegowanego, Komisja przedkłada wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia lub zmienione rozporządzenie delegowane.

Poprawka 254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 204 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego

Uzasadnienie

Poprawki do art. 204 mają na celu ochronę uprawnień Parlamentu w nowej procedurze dotyczącej aktów delegowanych (art. 290 TFUE). Uwzględniają one sprawozdanie w sprawie kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych (2010/2021(INI)) – (sprawozdanie Szájera).

Poprawka  255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 204 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty zawiadomienia.

1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego zaproponowanego przez Komisję zgodnie z art. 196b, 196c i 199 w terminie trzech miesięcy, licząc od daty zawiadomienia.

Poprawka 256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 204 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeśli ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą w tym terminie sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie w dniu określonym w tym akcie.

2. Jeśli ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą w tym terminie sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego, jest ono publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie w dniu określonym w tym rozporządzeniu.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu.

Poprawka 257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 204 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego i zaproponują do niego zmiany w terminie wskazanym w ust. 1, Komisja uwzględnia te zmiany i może przyjąć zmienione rozporządzenie delegowane. Parlament Europejski lub Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec zmienionego rozporządzenia delegowanego zgodnie z niniejszym artykułem.

Uzasadnienie

Poprawka 258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 204 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Parlament Europejski lub Rada mogą w każdej chwili zażądać od Komisji przedłożenia częściowo lub całkowicie zmienionego rozporządzenia delegowanego. Powiadamiają się one wzajemnie o zamiarze wysunięcia takiego żądania możliwie jak najwcześniej.

Poprawka 259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 205

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rewizja

Przegląd

W każdym przypadku, gdy jest to konieczne, niniejsze rozporządzenie podlega rewizji zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 322 TFUE oraz art. 183 Traktatu Euratom.

Co trzy lata lub w każdym przypadku, gdy jest to konieczne, niniejsze rozporządzenie podlega przeglądowi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 322 ust. 1 TFUE oraz art. 183 Traktatu Euratom.

 

Progi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu mogą zostać dostosowane do stopy inflacji za pomocą rozporządzenia delegowanego, o którym mowa w art. 199, zgodnie z art. 202, 203 i 204.

Poprawka  260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 208

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Artykuł 56 stosuje się tylko do zobowiązań zaciągniętych od dnia 1 stycznia 2014 r. z funduszy, o których mowa w art. 167.

3. Artykuł 56 stosuje się dopiero od dnia 1 stycznia 2014 r. Do tego czasu obowiązuje art. 53b rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

 

Niemniej jednak państwa członkowskie mogą stosować art. 56 ust. 2 od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

Jeśli państwa członkowskie składają krajowe poświadczenie w rozumieniu art. 56 ust. 6b od dnia 1 stycznia 2012 r. zastosowanie ma także ostatni akapit art. 56 ust. 6b.

 

Akredytacja organów istniejących na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/20061 nie wpływa na ich funkcje. Od dnia 1 stycznia 2014 r. akredytowane organy są uprawnione do wykonywania swych funkcji.

 

4. Art. 5 ust. 4 ma natychmiastowy skutek od dnia publikacji niniejszego rozporządzenia.

 

Jeśli beneficjenci stosowali art. 5 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1605/2002 i nie korzystali z oprocentowanego konta, nie uważa się tego za błąd lub nieprawidłowość.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

5. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

 

___________________

 

1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania okresu przejściowego, aby przystosować aktualny system do proponowanych zmian. W miarę możliwości należy unikać podwójnych struktur w oczekiwaniu na zamknięcie okresu finansowania 2007-2013 i 2014-2020.

Poprawka  261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik dotyczący rozporządzenia delegowanego zgodnie z art. 199 niniejszego rozporządzenia

 

Artykuł 5

 

Rozporządzenie delegowane może określać zasady księgowania odsetek z zaliczek.

 

Artykuł 8

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące środków na dany rok budżetowy.

 

Artykuł 9

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące anulowania i przenoszenia środków.

 

Artykuł 16

 

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić zasady dotyczące kursu wymiany euro na inne waluty.

 

Artykuł 18

 

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić strukturę w celu uwzględnienia zewnętrznych i wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel oraz przewidywania związanych z tym środków, a także określać zasady dotyczące wkładu państw członkowskich na rzecz programów badawczych. Ponadto rozporządzenie delegowane może uzupełnić niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do dochodów z sankcji nakładanych na państwa członkowskie, które mają nadmierny deficyt, i w odniesieniu do dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzących z udziału państw EFTA w niektórych programach Unii.

 

Artykuł 19

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące przyjmowania darowizn na rzecz Unii.

 

Artykuł 20

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy odnoszące się do rachunków dotyczących podatków kwalifikujących się do odzyskania.

 

Artykuł 22

 

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy dotyczące obliczania odsetka przesunięć dokonywanych przez instytucje inne niż Komisja oraz podstaw do wniosków o przesunięcie.

 

Artykuł 23

 

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy dotyczące obliczania odsetka przesunięć wewnętrznych dokonywanych przez Komisję oraz podstaw do wniosków o przesunięcie.

 

Artykuł 25

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wniosków o przesunięcie z rezerwy na pomoc nadzwyczajną.

 

Artykuł 26

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy odnoszące się do ocen ex ante, śródokresowej i ex post.

 

Artykuł 27

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy odnoszące się do wymogów sprawozdania finansowego.

 

Artykuł 30

 

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy odnoszące się do tymczasowej publikacji budżetu.

 

Artykuł 31

 

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy dotyczące publikacji informacji o beneficjentach środków przyznanych w ramach zarządzania pośredniego.

 

Artykuł 34

 

Rozporządzenie delegowane może określać szczegółowe przepisy dotyczące programowania finansowego.

 

Artykuł 38

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące projektów budżetów korygujących.

 

Artykuł 41

 

[Do uzupełnienia]

 

Artykuł 46

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące prezentacji budżetu, w tym definicję rzeczywistych wydatków w ostatnim roku budżetowym, w odniesieniu do którego rachunki zostały zamknięte, a także uwag do budżetu i planu zatrudnienia.

 

Artykuł 50

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania budżetu zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami oraz informacje o przekazywaniu danych osobowych do celów kontroli.

 

Artykuł 51

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące aktu podstawowego i wyjątków wymienionych w art. 51.

 

Artykuł 55

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące metod wykonywania budżetu, w tym bezpośredniego zarządzania scentralizowanego, wykonywania uprawnień delegowanych agencjom wykonawczym, szczególnych postanowień w odniesieniu do zarządzania pośredniego z organizacjami międzynarodowymi i powoływania organów publicznych lub organów podlegających prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usług publicznych.

 

Artykuł 56

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi, w tym przepisów sektorowych regulujących warunki, na których płatności na rzecz państw członkowskich mogą zostać zawieszone, opracowania rejestru organów odpowiedzialnych za zarządzanie, certyfikację i działalność kontrolną na mocy przepisów sektorowych, środków na rzecz propagowania najlepszych praktyk i ustanowienia procedur rozliczeń.

 

Artykuł 57

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania pośredniego z udziałem podmiotów i osób innych niż państwa członkowskie, w tym treści umowy powierzającej zadania związane z wykonywaniem budżetu, ustanowienia warunków w ramach zarządzania pośredniego, w przypadku gdy systemy, zasady i procedury Komisji odpowiadają systemom, zasadom i procedurom podmiotów i osób innych niż państwa członkowskie, poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania i ustanowienia procedur rozliczeń.

 

Artykuł 58

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące oceny ex ante zasad i procedur w ramach zarządzania pośredniego.

 

Artykuł 61

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące praw i obowiązków podmiotów działań finansowych.

 

Artykuł 63

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące kontroli ex ante i ex post, przechowywania dokumentów potwierdzających, kodeksu standardów zawodowych, zaniechania działania przez urzędnika zatwierdzającego, przekazywania informacji księgowym i sprawozdań w sprawie procedur negocjacyjnych.

 

Artykuł 65

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące uprawnień i obowiązków księgowych, w tym mianowania i zakończenia pełnienia obowiązków, opinii o systemie księgowym i ewidencyjnym, zarządzania finansami i rachunkami bakowymi, podpisów na rachunkach, zarządzania saldami rachunków, operacji transferowych i przeliczeniowych, metod płatności, danych osób prawnych i przechowywania dokumentów potwierdzających.

 

Artykuł 66

 

Rozporządzenie delegowane może ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące osób uprawnionych do administrowania rachunkami w lokalnej jednostce.

 

Artykuł 67

 

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić warunki odnoszące się do rachunków zaliczkowych, a także przepisy dotyczące działań zewnętrznych, w tym przepisy dotyczące wyboru administratorów rachunków zaliczkowych, pierwotnego wkładu rachunków zaliczkowych i kontroli przez urzędnika zatwierdzającego i księgowego.

 

Artykuł 69

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności urzędnika zatwierdzającego, księgowego i administratora rachunków zaliczkowych w razie nielegalnych działań, oszustwa lub korupcji.

 

Artykuł 70

 

Rozporządzenie delegowane może ustanowić szczegółowe przepisy mające zastosowanie do delegowanych urzędników zatwierdzających, w tym potwierdzenia instrukcji i roli zespołu do spraw nieprawidłowości finansowych.

 

Artykuł 71

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności księgowych w razie innych rodzajów uchybień.

 

Artykuł 72

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności administratorów rachunków zaliczkowych w razie innych rodzajów uchybień.

 

Artykuł 75

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące prognoz należności i ustalania należności, w tym procedury i dokumentów potwierdzających, a także odsetek za zwłokę.

 

Artykuł 76

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wystawiania nakazu odzyskania środków.

 

Artykuł 77

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące sposobu odzyskiwania środków, w tym odzyskiwania przez kompensację, procedury windykacji w przypadku niedokonania płatności dobrowolnie, przyznania dodatkowego terminu płatności, odzyskiwania grzywien i innych kar, odstąpienia od odzyskania środków i umorzenia ustalonej kwoty należnej.

 

Artykuł 77b

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wykonania kryteriów i procedur korekty finansowej dokonywanej przez Komisję.

 

Artykuł 78

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące terminu przedawnienia.

 

Artykuł 80

 

Rozporządzenie delegowane może ustanowić przepisy w odniesieniu do kwot uzyskanych z tytułu grzywien, kar i narosłych odsetek.

 

Artykuł 81

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące decyzji w sprawie finansowania.

 

Artykuł 82

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów zobowiązań, przyjęcia zobowiązań globalnych, jedności podpisu, a także wydatków administracyjnych objętych zobowiązaniami tymczasowymi.

 

Artykuł 83

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zobowiązań budżetowych i prawnych, w tym rejestracji indywidualnych zobowiązań.

 

Artykuł 84

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące weryfikacji mających zastosowanie do poszczególnych zobowiązań.

 

Artykuł 85

 

Rozporządzenie delegowane może wprowadzić szczegółowe przepisy dotyczące poświadczania zasadności wydatków, w tym dopuszczenia płatności wydatków na personel i płatności okresowej oraz płatności salda w ramach zamówień i dotacji, potwierdzonych za zgodność płatności zaliczkowych i okresowych, a także form materialnych „dopuszczenia płatności” i „potwierdzenia za zgodność”.

 

Artykuł 86

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zatwierdzania wydatków, w tym umieszczania obowiązkowych informacji w zleceniu płatniczym i kontroli zleceń płatniczych przez urzędnika zatwierdzającego.

 

Artykuł 87

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów płatności i dokumentów potwierdzających.

 

Artykuł 89

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące terminów płatności.

 

Artykuł 90

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące elektronicznego zarządzania operacjami.

 

Artykuł 92

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące mianowania audytora wewnętrznego.

 

Artykuł 93

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące uprawnień i obowiązków audytora wewnętrznego.

 

Artykuł 94

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące niezależności i odpowiedzialności audytora wewnętrznego.

 

Artykuł 95

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące różnych umów w ramach zamówień publicznych, w tym umów ramowych i umów szczegółowych.

 

Artykuł 97

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące wymogów związanych z ogłaszaniem zamówień i publikowaniem ogłoszeń.

 

Artykuł 98

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów procedur przetargowych, wspólnych zamówień z państwami członkowskimi i zamówień o bardzo niskiej wartości.

 

Artykuł 99

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące treści dokumentów przetargowych, w tym możliwości i warunków korekty cen oraz specyfikacji technicznych.

 

Artykuł 100

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące kryteriów wykluczenia z udziału w przetargu. Może określić, jakie dowody są wystarczające do wykazania, że nie zaistniała sytuacja powodująca wykluczenie. Ponadto w razie sytuacji powodującej wykluczenie, może ustalić okres obowiązywania wykluczenia.

 

Artykuł 101

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące kryteriów wykluczenia z procedury udzielania zamówień. Może określić, jakie dowody są wystarczające do wykazania, że nie zaistniała sytuacja powodująca wykluczenie. Ponadto w razie sytuacji powodującej wykluczenie, może ustalić okres obowiązywania wykluczenia.

 

Artykuł 102

 

Rozporządzenie delegowane może określać szczegółowe przepisy dotyczące centralnej bazy danych o wykluczeniach.

 

Artykuł 103

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące różnych administracyjnych i finansowych kar dla oferentów lub kandydatów, którzy złożyli fałszywe oświadczenia, popełnili poważne błędy, dopuścili się nieprawidłowości lub oszustwa lub poważnie naruszyli zobowiązania umowne.

 

Artykuł 104

 

Rozporządzenie delegowane może określać kryteria wyboru i kryteria udzielania zamówień. Może ponadto określać dokumenty poświadczające zdolność gospodarczą i finansową oraz poświadczenie zdolności technicznej i zawodowej. Rozporządzenie delegowane może również zawierać szczegółowe przepisy dotyczące aukcji elektronicznych i nienormalnie niskich ofert.

 

Artykuł 105

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące składania ofert przetargowych. Może określać terminy przyjmowania ofert i wniosków o uczestnictwo, czas przeznaczony na konsultowanie dokumentacji w ramach zaproszenia do składania ofert i terminy w pilnych przypadkach. Może również określać różne metody komunikacji. Ponadto może określać przepisy dotyczące możliwości gwarancji w związku z ofertami, wniosków o uczestnictwo oraz komitetu oceniającego oferty i wnioski o uczestnictwo.

 

Artykuł 106

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zasad równego traktowania i przejrzystości. Może określać dozwolone kontakty między instytucjami zamawiającymi a oferentami podczas procedury udzielania zamówienia, minimalne wymogi pisemnej rejestracji oceny i minimalne elementy decyzji podjętej przez instytucję zamawiającą.

 

Artykuł 107

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące decyzji o udzieleniu zamówienia, informacji dla oferentów i podpisania oraz wykonania umowy.

 

Artykuł 108

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące informacji dla oferentów, w tym unieważnienia procedury udzielenia zamówienia.

 

Artykuł 109

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczeń wymaganych od wykonawców.

 

Artykuł 110

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zawieszenia umowy w razie błędów, nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

 

Artykuł 111

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące funkcji instytucji zamawiającej, w tym określenia odpowiednich poziomów do obliczania progów.

 

Artykuł 112

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące obowiązujących progów, oddzielnych umów i umów z częściami, a także szacowania wartości niektórych umów.

 

Artykuł 113

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące uczestnictwa w przetargu i dowodu na dostęp do zamówień.

 

Artykuł 114

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zasad udzielania zamówień przez Światową Organizację Handlu.

 

Artykuł 115

 

Rozporządzenie delegowane może bardziej szczegółowo określać zakres i zawartość dotacji, a także może zawierać zasady określające, w których przypadkach należy zastosować umowy lub decyzje w sprawie dotacji. Ponadto rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe zasady wykorzystania ramowych umów o partnerstwie.

 

Artykuł 116

 

Rozporządzenie delegowane może określać zasady obowiązujące w przypadku różnych form dotacji.

 

Artykuł 117

 

Rozporządzenie delegowane może uzupełniać ogólne zasady mające zastosowanie do dotacji, w tym zasadę niedochodowości i współfinansowania.

 

Artykuł 117a

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać dalsze uściślenia dotyczące kosztów kwalifikowalnych.

 

Artykuł 118

 

Rozporządzenie delegowane może określać wymogi odnoszące się do rocznego programu prac, treści zaproszeń do składania ofert, wyjątków od zaproszeń do składania ofert, informacji dla wnioskodawców i publikowania decyzji o przyznaniu dotacji.

 

Artykuł 119

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zasady nieudzielania kumulatywnych dotacji.

 

Artykuł 120

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące udzielania dotacji z mocą wsteczną.

 

Artykuł 122

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zasad wniosków o udzielenie dotacji, dowodu na brak wykluczenia, wnioskodawców nieposiadających osobowości prawnej, podmiotów prawnych występujących jako jeden wnioskodawca, kar finansowych i administracyjnych, kryteriów kwalifikowalności i dotacji o bardzo niskiej wartości.

 

Artykuł 123

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące kryteriów wyboru i przyznawania.

 

Artykuł 124

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące oceny i przyznawania dotacji oraz informowania wnioskodawców.

 

Artykuł 125

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczenia płatności zaliczkowych.

 

Artykuł 126

 

Rozporządzenie delegowane może określać zasady wypłaty dotacji i kontroli, w tym zasady dotyczące dokumentów potwierdzających i zawieszania bądź zmniejszania dotacji.

 

Artykuł 126a

 

Rozporządzenie delegowane może określać okresy przechowywania dokumentacji przez organy akredytowane oraz przez Komisję.

 

Artykuł 126c

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące uprawnień i składu komisji ds. rozliczeń.

 

Artykuł 127

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy w sprawie umów dotyczących wykonania i wsparcia dla osób trzecich.

 

Artykuł 133

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące sprawozdania z zarządzania budżetem i finansami.

 

Artykuł 135

 

Rozporządzenie delegowane może określać ogólnie przyjęte zasady rachunkowości, w tym zasadę kontynuacji działalności, zasadę ostrożności, zasadę spójności przygotowania, zasadę porównywalnych informacji, zasadę istotności i sumowania, zasadę niestosowania kompensat oraz zasadę przewagi treści nad formą, a także zasady dotyczące dokumentów potwierdzających.

 

Artykuł 136

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań o finansowych wynikach działalności, sprawozdań o przepływie środków pieniężnych, informacji dodatkowych do sprawozdań finansowych i objaśnień.

 

Artykuł 137

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zawartości rachunków budżetowych.

 

Artykuł 139

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zatwierdzania rachunków, w tym przekazywania końcowych sprawozdań skonsolidowanych.

 

Artykuł 142

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące organizacji rachunków budżetowych, w tym korzystania z systemów komputerowych.

 

Artykuł 145

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zapisów księgowych. Ponadto może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych, zestawienia obrotów i sald, uzgodnień księgowych, rejestrowania w dzienniku i uzgadniania kont.

 

Artykuł 147

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące prowadzenia i zawartości rachunków budżetowych.

 

Artykuł 148

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące inwentarza majątku i procedur odsprzedaży oraz dysponowania majątkiem, w tym zasad inwentarzy w przedstawicielstwach.

 

Artykuł 173

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące rodzajów operacji w ramach badań naukowych.

 

Artykuł 175

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące Wspólnego Centrum Badawczego.

 

Artykuł 176

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące działań mogących uzyskać finansowanie w ramach działań zewnętrznych.

 

Artykuł 178

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące funduszy powierniczych na rzecz działań zewnętrznych.

 

Artykuł 179

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące realizacji działań zewnętrznych w trybie zarządzania pośredniego.

 

Artykuł 180

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące umów z podmiotami w sprawie realizacji działań zewnętrznych, w tym zasad dotyczących specjalnych pożyczek i rachunków bankowych.

 

Artykuł 181

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zamówień w ramach działań zewnętrznych.

 

Artykuł 182

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące udziału w procedurach przetargowych.

 

Artykuł 183

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące pełnego finansowania danego działania zewnętrznego i wniosków w sprawie finansowania.

 

Artykuł 184

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące procedur przyznawania dotacji mających zastosowanie w ramach zarządzania pośredniego.

 

Artykuł 187

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zakresu działalności urzędów europejskich i delegacji instytucji do urzędów europejskich.

 

Artykuł 188

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące środków dla urzędów europejskich, w tym delegowania niektórych zadań przez księgowych, finansów i rachunków bankowych.

 

Artykuł 191

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące przekazania uprawnień urzędników zatwierdzających dyrektorom urzędu międzyinstytucjonalnego.

 

Artykuł 193

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące zakresu środków administracyjnych i gwarancji wynajmu.

 

Artykuł 195

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące szczególnych środków administracyjnych, w tym na budynki i zaliczki dla pracowników instytucji.

 

Artykuł 196

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące ekspertów zewnętrznych.

 

Artykuł 197

 

Rozporządzenie delegowane może zawierać szczegółowe przepisy dotyczące przepisów przejściowych, w tym likwidacji kont gwarancyjnych i aktualizowania progów i kwot.

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (24.6.2011)

dla Komisji Budżetowej

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii
(COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Franziska Katharina Brantner

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowany przegląd rozporządzenia finansowego ma miejsce w momencie historycznie ważnym dla Unii Europejskiej, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Przy obecnym procesie przemian demokratycznych na Południu mógłby też skutecznie ułatwić Unii zadanie wdrożenia nowej polityki sąsiedztwa. Przegląd powinien być postrzegany jako sposobność do wzmocnienia europejskiej polityki zewnętrznej.

W tym zakresie reforma rozporządzenia finansowego powinna zapewniać:

•         elastyczność i szybkość wypłacania pomocy finansowej dla krajów trzecich kwalifikujących się do oficjalnej pomocy rozwojowej;

· środki szczególne dotyczące szybkiego wypłacania pomocy w sytuacjach kryzysowych, w tym w krajach, w których zachodzą przemiany demokratyczne; powinno to spowodować też uproszczenie procedur administracyjnych i likwidację biurokracji, co ułatwiłoby organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, małym organizacjom typu non profit i pojedynczym podmiotom pilnie potrzebującym ochrony dostęp do finansowania przez UE;

•         należytą koordynację z darczyńcami międzynarodowymi, gdy środki finansowe UE mają być przekazywane za pośrednictwem organizacji międzynarodowych zezwalających na płatności wsteczne, co wyeliminowałoby zbędnie powielane kontrole i zwiększyłoby tolerancję błędu w bardzo szczególnych i wyjątkowych przypadkach powiązanych znowu z sytuacjami kryzysowymi lub potrzebami humanitarnymi, przy uwzględnieniu kosztów i korzyści wynikających z kontroli;

•         ograniczenie obciążenia administracyjnego, w szczególności w odniesieniu do procedur przyznawania dotacji;

•         możliwość tworzenia funduszy powierniczych UE, które umożliwią łączenie środków pochodzących z wielu źródeł (państw członkowskich, budżetu Unii, państw trzecich).

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej i do Komisji Kontroli Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o naniesienie w ich sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48) Jeżeli chodzi o przepisy szczegółowe dotyczące realizacji działań zewnętrznych, konieczne jest przystosowanie ich do zmian zaproponowanych w odniesieniu do metod realizacji.

(48) Jeżeli chodzi o przepisy szczegółowe dotyczące realizacji działań zewnętrznych, konieczne jest przystosowanie ich do zmian zaproponowanych w odniesieniu do metod realizacji oraz zaproponowanie zróżnicowanego podejścia w przypadkach, gdy od Unii Europejskiej wymagana jest reakcja na klęski humanitarne, kryzysy międzynarodowe lub sytuacje w krajach trzecich przechodzących transformację demokratyczną.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja w odpowiedni sposób udostępnia posiadane przez siebie informacje o odbiorcach środków finansowych pochodzących z budżetu w przypadku wykonywania budżetu na zasadzie scentralizowanej i bezpośrednio poprzez jej służby lub przez delegatury Unii zgodnie z art. 53 akapit drugi oraz informacje o odbiorcach środków finansowych dostarczane przez podmioty, którym przekazano zadania związane z wykonywaniem budżetu, w przypadku innych metod zarządzania.

2. Komisja w odpowiedni sposób udostępnia posiadane przez siebie informacje o odbiorcach środków finansowych, a także o dokładnym charakterze i celu działań finansowanych z budżetu w przypadku wykonywania budżetu na zasadzie scentralizowanej i bezpośrednio poprzez jej służby lub przez delegatury Unii zgodnie z art. 53 akapit drugi oraz informacje o odbiorcach środków finansowych dostarczane przez podmioty, którym przekazano zadania związane z wykonywaniem budżetu, w przypadku innych metod zarządzania.

 

W szczególności Komisja i ESDZ udostępniają i aktualizują na swoich stronach internetowych informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych UE w ramach działu 4, osiągniętych dzięki temu rezultatach, odbiorcach środków finansowych, a także o dokładnym charakterze i celu działań finansowanych z budżetu.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja dołącza do projektu budżetu również:

 

a) analizę zarządzania finansami w roku poprzednim oraz kwotę zobowiązań pozostających do spłaty;

 

b) w miarę potrzeby – opinię na temat preliminarzy pozostałych instytucji, która może zawierać różne warianty preliminarzy wraz z uzasadnieniem;

 

c) wszelkie dokumenty robocze, które uzna za użyteczne w związku z planami zatrudnienia instytucji oraz dotacjami przyznawanymi przez Komisję organom określonym w art. 200 oraz szkołom europejskim; każdy dokument roboczy zawierający ostatni zatwierdzony plan zatrudnienia przedstawia:

 

(i) wszystkich pracowników zatrudnionych przez Unię, w tym jej prawnie odrębne podmioty, z podziałem na rodzaj umowy o pracę;

 

(ii) oświadczenie dotyczące polityki w zakresie stanowisk, personelu zewnętrznego i równowagi płci;

 

(iii) liczbę stanowisk rzeczywiście obsadzonych na początku roku, w którym przedstawiany jest projekt budżetu, z uwzględnieniem ich podziału na grupy zaszeregowania i jednostki administracyjne;

 

(iv) wykaz stanowisk w podziale według dziedzin polityki;

 

(v) w odniesieniu do każdej kategorii personelu zewnętrznego – początkową szacunkową liczbę ekwiwalentów pełnego czasu pracy w oparciu o zatwierdzone środki, jak również liczbę osób rzeczywiście pracujących na początku roku, w którym przedstawiany jest projekt budżetu, ze wskazaniem ich zaszeregowania do grup funkcyjnych oraz, w razie potrzeby, grup zaszeregowania, a także szacunki oparte na środkach, o które wnioskuje się w projekcie budżetu dla tych innych kategorii personelu;

 

(vi) całkowite bezpośrednie i pośrednie koszty zobowiązań UE względem jej pracowników, wynikające ze stosowania regulaminu pracowniczego i załączników do niego, łącznie i z podziałem na konkretne postanowienia;

 

d) opisy zadań zawierające:

 

(i) informacje na temat osiągnięcia wszystkich wcześniej ustalonych szczegółowych, wymiernych, wykonalnych, stosownych i określonych w czasie celów dla różnych działań oraz nowych celów mierzonych przy pomocy wskaźników;

 

(ii) pełne uzasadnienie oraz podejście oparte na analizie kosztów i korzyści dla proponowanych zmian w poziomie środków;

 

(iii) jasne uzasadnienie interwencji na szczeblu UE z uwzględnieniem m.in. zasady pomocniczości;

 

(iv) informacje o wskaźnikach wykonania w odniesieniu do działań z poprzedniego roku oraz o wskaźnikach wykonania na rok bieżący;

 

(v) listę działań przeprowadzonych przez jednostki wymienione w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt i)-v) wraz z uzasadnieniem wyboru danego podmiotu do zarządzania środkami finansowymi;

 

wyniki oceny są konsultowane i przedstawiane w celu wykazania prawdopodobnych korzyści, jakie proponowane zmiany budżetu mogą przynieść;

 

e) skrócone zestawienie harmonogramu płatności należnych w kolejnych latach budżetowych na pokrycie zobowiązań budżetowych zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) w odniesieniu do środków dla organizacji międzynarodowych, w dokumencie załączonym do sekcji dotyczącej Komisji:

 

(i) zestawienie wszystkich środków z rozbiciem na programy/ fundusze UE oraz na poszczególne organizacje międzynarodowe;

 

(ii) dokument wyjaśniający powody, dla których UE bardziej opłacało się finansować te organizacje międzynarodowe niż podjąć bezpośrednie działania.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) łączną kwotę wydatków na WPZiB zapisuje się w jednym rozdziale w budżecie, zatytułowanym „WPZiB” i zawierającym szczegółowe artykuły budżetowe. Artykuły te obejmują wydatki na WPZiB i zawierają szczegółowe pozycje w budżecie określające przynajmniej poszczególne najważniejsze misje.

e) łączną kwotę wydatków na WPZiB zapisuje się w jednym rozdziale w budżecie, zatytułowanym „WPZiB” i zawierającym szczegółowe artykuły budżetowe. Artykuły te obejmują wydatki na WPZiB i zawierają konkretną pozycję w budżecie dla każdej misji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 5 – litera c) – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania przygotowawcze uzgadnia Rada na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Działania przygotowawcze uzgadnia Rada w ścisłej współpracy z Komisją, a konsultacje z Parlamentem Europejskim odbywają się z odpowiednim wyprzedzeniem, przy czym jest on szczegółowo informowany o działaniach przygotowawczych, zwłaszcza tych, które dotyczą działań podejmowanych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja wykonuje budżet według następujących metod:

1. Komisja wykonuje budżet według następujących metod:

a) przy pomocy swoich służb, delegatur Unii zgodnie z art. 53 akapit drugi lub za pośrednictwem agencji wykonawczych, o których mowa w art. 59;

a) przy pomocy swoich służb, delegatur Unii zgodnie z art. 53 akapit drugi lub za pośrednictwem agencji wykonawczych, o których mowa w art. 59;

b) pośrednio, w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi lub przez powierzenie zadań związanych z wykonywaniem budżetu:

b) pośrednio, w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi lub, z zastrzeżeniem specjalnego przepisu w akcie podstawowym, który określa również – inaczej niż w przypadkach wymienionych w ppkt i)-iv) – konkretnych partnerów wdrażania oraz typy operacji, przez powierzenie niektórych specyficznych zadań związanych z wykonywaniem budżetu:

(i) państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

(i) państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

(ii) organizacjom międzynarodowym i ich agencjom;

(ii) organizacjom międzynarodowym i ich agencjom;

(iii) instytucjom finansowym, którym powierza się realizację instrumentów finansowych na mocy tytułu VIII;

 

(iv) Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu lub innemu podmiotowi zależnemu tego banku;

(iv) Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

(v) organom, o których mowa w art. 200 i 201;

(v) organom, o których mowa w art. 200 i 201;

(vi) organom publicznym lub organom podlegającym prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usługi publicznej, o ile te ostanie przedstawią odpowiednie gwarancje finansowe;

(vi) organom publicznym lub organom podlegającym prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usługi publicznej, o ile te ostanie przedstawią odpowiednie gwarancje finansowe;

(vii) organom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierza się realizację partnerstwa publiczno-prywatnego, przestawiającym odpowiednie gwarancje finansowe;

 

(viii) osobom, którym powierza się wykonanie określonych działań na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym akcie podstawowym w rozumieniu art. 51 niniejszego rozporządzenia.

(viii) osobom, którym powierza się wykonanie określonych działań w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym akcie podstawowym w rozumieniu art. 51 niniejszego rozporządzenia.

 

Komisja pozostaje odpowiedzialna za wykonanie budżetu zgodnie z art. 317 TFUE i informuje Parlament Europejski o operacjach realizowanych przez podmioty wymienione w ust. 1 lit. b) ppkt i)-viii). Ocena skutków finansowych, o której mowa w art. 27 niniejszego rozporządzenia, przedstawia pełne uzasadnienie wyboru danego podmiotu wymienionego w ppkt i) – viii).

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi) organom publicznym lub organom podlegającym prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usługi publicznej, o ile te ostanie przedstawią odpowiednie gwarancje finansowe;

(vi) europejskie ugrupowania organów publicznych lub organów podlegających prawu prywatnemu, które mają obowiązek świadczenia usługi publicznej, o ile przedstawią odpowiednie gwarancje finansowe, lub organy publiczne;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie oraz podmioty i osoby wymienione w ust. 1 lit. b) nie mają statusu delegowanego urzędnika zatwierdzającego.

2. W decyzji o finansowaniu, którą należy dołączyć do rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 63 ust. 9, określa się realizowany cel, oczekiwane wyniki, metody realizacji i całkowitą kwotę, na jaką opiewa plan finansowy. Zawiera ona również opis działań, które mają być finansowane, a także wskazanie kwoty przyznanej na każde działanie, jak również orientacyjny harmonogram realizacji. W przypadku zarządzania pośredniego określa się w niej również wybranego partnera wykonawczego, zastosowane kryteria i powierzone mu zadania.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (viii), mogą spełniać te wymogi w sposób progresywny. Przyjmują one swoje reguły finansowe za uprzednią zgodą Komisji.

Osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt viii), mogą spełniać wymogi określone w lit. a)-e) tego ustępu w sposób progresywny w ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprawowania swojego mandatu. Przyjmują one swoje reguły finansowe za uprzednią zgodą Komisji.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W odniesieniu do środków, które mogą spowodować powstanie wydatków obciążających budżet, właściwy urzędnik zatwierdzający musi najpierw zaciągnąć zobowiązanie budżetowe zanim zaciągnie zobowiązanie prawne względem osób trzecich lub przekaże środki do funduszu powierniczego na podstawie art. 178.

1. Niezależnie od art. 82 w odniesieniu do środków, które mogą spowodować powstanie wydatków obciążających budżet, właściwy urzędnik zatwierdzający musi najpierw zaciągnąć zobowiązanie budżetowe zanim zaciągnie zobowiązanie prawne względem osób trzecich lub przekaże środki do funduszu powierniczego na podstawie art. 178.

 

Jednak w przypadku operacji w zakresie pomocy humanitarnej, ochrony ludności i pomocy w zakresie zarządzania kryzysowego, a także gdy jest to uzasadnione sytuacją nadzwyczajną poza granicami Unii, ujęcie kwot może nastąpić natychmiast po podpisaniu odpowiedniego indywidualnego zobowiązania prawnego.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwota każdego indywidualnego zobowiązania prawnego przyjętego w następstwie zobowiązania globalnego przed podpisaniem jest ujmowana przez właściwego urzędnika zatwierdzającego na kontach budżetowych i w zobowiązaniach globalnych. W przypadku operacji w zakresie pomocy humanitarnej i ochrony ludności oraz pomocy na zarządzania kryzysowe, a także gdy jest to uzasadnione ze względu na pilność, ujęcie kwot może nastąpić natychmiast po podpisaniu odpowiednich indywidualnych zobowiązań prawnych.

Kwota każdego indywidualnego zobowiązania prawnego przyjętego w następstwie zobowiązania globalnego przed podpisaniem jest ujmowana przez właściwego urzędnika zatwierdzającego na kontach budżetowych i w zobowiązaniach globalnych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Dostęp może zostać udzielony organom krajów trzecich jedynie, gdy spełnione są przepisy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, i po dokonaniu oceny danego indywidualnego przypadku.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 120 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takich przypadkach koszty kwalifikujące się do finansowania nie mogą być poniesione przed dniem przedłożenia wniosku o udzielenie dotacji, z wyjątkiem należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadków przewidzianych w akcie podstawowym lub w przypadku niezwykle pilnej pomocy przeznaczonej na operacje zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i pomocy humanitarnej.

W takich przypadkach koszty kwalifikujące się do finansowania nie mogą być poniesione przed dniem przedłożenia wniosku o udzielenie dotacji, z wyjątkiem należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadków przewidzianych w akcie podstawowym lub w przypadku niezwykle pilnej pomocy przeznaczonej na operacje zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, pomocy humanitarnej lub w krajach trzecich przechodzących transformację demokratyczną lub w sytuacjach grożących przerodzeniem się w konflikt zbrojny.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 178 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkłady Unii i darczyńców przekazywane są na specjalny rachunek bankowy. Wkłady te nie są włączane do budżetu i zarządzane są przez Komisję, podlegając odpowiedzialności delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Podmiotom i osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), można powierzyć zadania związane z wykonywaniem budżetu zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi zarządzania pośredniego.

Wkłady Unii i darczyńców przekazywane są na specjalny rachunek bankowy. Wkłady te nie są włączane do budżetu i zarządzane są przez Komisję, podlegając odpowiedzialności delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Stosuje się przepisy art. 55 ust. 3.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 178 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 178a

 

Ogólne wsparcie budżetowe

 

1. O ile jest to przewidziane w stosownych aktach podstawowych, Komisja może wykorzystywać ogólne wsparcie budżetowe w kraju trzecim, jeżeli kraj partnerski określił wiarygodny program poprawy zarządzania finansami publicznymi, czyniąc je wystarczająco przejrzystym, wiarygodnym i skutecznym.

 

2. Komisja włącza do odpowiednich umów o finansowaniu zawartych zgodnie z art. 176 ust. 2 właściwe przepisy, w myśl których dane państwo będące beneficjentem zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu całości lub części kosztów projektu w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w zarządzaniu środkami Unii.

 

Do celów przeprowadzenia takiego zwrotu można stosować art. 77 ust. 1 dotyczący odzyskiwania środków poprzez kompensację.

 

3. Komisja wspiera rozwój kontroli parlamentarnej i zdolności audytu oraz społeczeństwo obywatelskie, aby zwiększyć przejrzystość i zapewnić szerszy dostęp społeczeństwa do informacji.

PROCEDURA

Tytuł

Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego Unii

Odsyłacze

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Franziska Katharina Brantner

11.5.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.6.2011

21.6.2011

 

 

Data przyjęcia

21.6.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

1

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kader Arif, John Attard-Montalto, Carlo Casini, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Nadezhda Neynsky, Doris Pack, Vittorio Prodi, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Alf Svensson, Indrek Tarand, László Tőkés, Paweł Zalewski, Janusz Władysław Zemke

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (30.5.2011)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii
(COM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivailo Kalfin

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólne cele nowego rozporządzenia finansowego są w zasadzie zgodne z celem realizacji strategii politycznych UE przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady należytego zarządzania finansami.

Rozporządzenie finansowe wraz z przepisami wykonawczymi, wieloletnimi ramami finansowymi i budżetami rocznymi ma bezpośredni wpływ na europejską politykę w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Jednym z głównych celów rozporządzenia finansowego powinno być osiągnięcie właściwej równowagi między zasadą odpowiedzialności finansowej a zasadą elastyczności w stosunku do beneficjentów.

Sprawozdawca komisji ITRE z zadowoleniem przyjmuje wobec tego wzmożone wysiłki zmierzające do administracyjnego i finansowego uproszczenia przepisów dotyczących programów ramowych, stosowanych na każdym etapie trwania programów i projektów (w trakcie realizacji, oceny i zarządzania), co powinno przynieść zasadniczą korzyść zainteresowanym stronom. Badania naukowe są procesem charakteryzującym się niepewnością i obarczonym nieodłącznym ryzykiem, wobec czego finansowanie uzależnione od wyników może ograniczyć zakres projektów badawczych do mniej ryzykownych przedsięwzięć i badań nakierowanych na rynek, co utrudniłoby UE dążenie do uzyskiwania doskonałych rezultatów i prowadzenie pionierskich badań.

Niestety zbyt rygorystyczna interpretacja rozporządzenia finansowego doprowadziła w ostatnich latach do awersji do ryzyka i ugruntowania się postawy całkowitego braku zaufania do uczestników programów badawczych, ograniczając tym samym skuteczność wdrożenia rozporządzenia. Tego rodzaju obawy zostały wyrażone w licznych deklaracjach i rezolucjach, jak np. w deklaracji dotyczącej inicjatywy „Trust Researchers” oraz w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczeń (2010/2079(INI)), wobec czego konieczne są odpowiednie działania w odpowiedzi na potrzebę uproszczenia przepisów finansowych i administracyjnych dotyczących programu ramowego i innych europejskich instrumentów finansowania.

Finansowanie europejskich badań naukowych powinno w większej mierze opierać się na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialnym partnerstwie, a także tolerowaniu ryzyka ponoszonego przez uczestników na wszystkich etapach, przy czym przepisy UE powinny być elastyczne i stosowane zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi. Podstawą oceny finansowania w dziedzinie badań naukowych powinien być charakter badań oraz koncentrowanie się na osiąganiu doskonałych rezultatów, ich znaczeniu i skutkach.

Uproszczenie

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wnioski dotyczące dalszych uproszczeń oraz harmonizacji przepisów i procedur. Należy w tym miejscu przypomnieć, że uproszczenie nie jest odrębnym celem, lecz środkiem gwarantującym atrakcyjność i dostępność środków UE na badania naukowe oraz że uproszczenia powinny również umożliwić ograniczenie skali występowania błędów. Sprawozdawca zgadza się, że wymogi dotyczące kontroli i gwarancji są niezbędne, aby utrzymać dyscyplinę budżetową i kulturę dobrego zarządzania finansami, z drugiej jednak strony tego rodzaju obciążenia administracyjne powinny być bardziej proporcjonalne w stosunku do rzeczywistego ryzyka finansowego przy uwzględnieniu charakterystycznych cech niektórych strategii politycznych, tak jak w przypadku badań naukowych.

Sprawozdawca podkreśla, że w przypadku dotacji operacyjnych w formie kwot ryczałtowych lub finansowania ryczałtowego dla uproszczenia należy usunąć zasadę, zgodnie z którą wysokość dotacji powinna stopniowo spadać, oraz wzywa Komisję do precyzyjniejszego wyjaśnienia terminologii używanej w odniesieniu do kwot ryczałtowych i do ułatwienia korzystania z nich. Jest zdania, że ryczałt powinien być stosowany jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach na zasadzie dobrowolności.

Zasady dotyczące odsetek generowanych w związku z prefinansowaniem

Sprawozdawca popiera natychmiastowe zniesienie obowiązku wypłacania odsetek od prefinansowania, a także obowiązku otwierania odrębnych oprocentowanych kont. Obciążenia administracyjne związane z windykacją tych odsetek są niewspółmiernie duże w stosunku do realizowanego w ten sposób celu i efektywniejsze byłoby pozwolenie na ponowne wykorzystanie nagromadzonych odsetek na rzecz programów realizowanych przez beneficjenta.

Dotacje

Definicja dotacji wymaga wyjaśnienia, a obciążenia administracyjne należy zmniejszyć. Aby usprawnić zarządzanie dotacjami i uprościć procedury, należy umożliwić przyznawanie dotacji w drodze decyzji podejmowanej przez instytucję lub na podstawie pisemnej umowy z beneficjentem.

Dopuszczalne ryzyko błędu

Badania naukowe i innowacje to rodzaje działalności obarczone nieodłącznym ryzykiem, a zdefiniowanie odpowiedniego poziomu dopuszczalnego ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia polityki w dziedzinie badań naukowych i innowacji na szczeblu UE. Propozycja wprowadzenia do rozporządzenia finansowego pojęcia dopuszczalnego ryzyka błędu to krok we właściwym kierunku, który może się przyczynić do ograniczenia zarówno stopnia zawiłości, jak i kontroli ex post, zapewnić odpowiednią równowagę między należytym zarządzaniem finansami a właściwymi kontrolami, a także uprościć zarządzanie finansami. Ponadto Komisja musi zadbać o to, aby podjęto wszelkie środki ograniczające nieodłączne ryzyko błędu.

Kluczowe jest zapewnienie jednolitego interpretowania i stosowania przepisów dotyczących uczestnictwa, tak aby odzwierciedlały one najważniejsze aspekty praktyki prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Sprawozdawca wzywa zatem do dogłębnego analizowania i przedstawiania błędów oraz podejmowania ewentualnych działań naprawczych. Uważa również, że do tekstu rozporządzenia finansowego należy wprowadzić jaśniejszą definicję błędu.

Sprawozdawca zgadza się na wprowadzenie do rozporządzenia finansowego odrębnych przepisów dotyczących stosowania nagród. Należy zachęcać do stosowania nagród, lecz nie powinny one zastępować należycie ustrukturyzowanego finansowania.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

(4a) Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia realizacji programów ramowych w dziedzinie badań naukowych1 oraz stosownie do sprawozdania końcowego grupy ekspertów ds. śródokresowej oceny siódmego programu ramowego, opublikowanego w dniu 12 listopada 2010 r. w oparciu o art. 7 ust. 2 decyzji nr 1982/2006/WE, należy w jeszcze większym stopniu uprościć i zharmonizować przepisy i procedury dotyczące programów ramowych UE w dziedzinie badań naukowych.

 

___________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0401

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczenia realizacji programów ramowych w dziedzinie badań naukowych (2010/2079 (INI)) Parlament Europejski wezwał do uproszczenia i harmonizacji przepisów i procedur w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Reguły dotyczące odsetek generowanych przez zaliczki należy uprościć, ponieważ powodują one nadmierne obciążenia administracyjne zarówno dla odbiorców unijnych środków finansowych, jak i służb Komisji oraz nieporozumienia między służbami Komisji, podmiotami i partnerami. Dla uproszczenia, szczególnie w odniesieniu do beneficjentów dotacji oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, należy znieść obowiązek generowania odsetek od zaliczek oraz odzyskiwania takich odsetek. Powinna jednak istnieć możliwość zawarcia takiego obowiązku w umowie o przekazaniu zadań, aby umożliwić ponowne wykorzystanie odsetek wygenerowanych przez zaliczki na programy zarządzane przez niektóre podmioty, którym przekazano zadania, lub odzyskanie takich odsetek.

(8) Reguły dotyczące odsetek generowanych przez zaliczki należy uprościć, ponieważ powodują one nadmierne obciążenia administracyjne zarówno dla odbiorców unijnych środków finansowych, jak i służb Komisji oraz nieporozumienia między służbami Komisji, podmiotami i partnerami. Dla uproszczenia, szczególnie w odniesieniu do beneficjentów dotacji oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, należy natychmiast znieść obowiązek generowania odsetek od zaliczek oraz odzyskiwania takich odsetek. Powinna jednak istnieć możliwość zawarcia takiego obowiązku w umowie o przekazaniu zadań, aby umożliwić ponowne wykorzystanie odsetek wygenerowanych przez zaliczki na programy zarządzane przez niektóre podmioty, którym przekazano zadania, lub odzyskanie takich odsetek.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące proporcjonalności, w ramach oceny ryzyka przeprowadzanej przez urzędnika zatwierdzającego należy wprowadzić pojęcie dopuszczalnego ryzyka błędu. Instytucje powinny mieć możliwość odstąpienia od zwyczajowego progu istotności na poziomie 2 % stosowanego przez Trybunał Obrachunkowy w celu stwierdzenia legalności i prawidłowości operacji podstawowych. Poziomy dopuszczalnego ryzyka błędu są bardziej odpowiednią podstawą oceny jakości zarządzania ryzykiem przez Komisję, przeprowadzanej przez organ udzielający absolutorium. Parlament Europejski i Rada powinny zatem określić poziom dopuszczalnego ryzyka błędu dla poszczególnych obszarów polityki, z uwzględnieniem kosztów kontroli i korzyści z nich płynących.

(16) Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące proporcjonalności, w ramach oceny ryzyka przeprowadzanej przez urzędnika zatwierdzającego należy wprowadzić pojęcie dopuszczalnego ryzyka błędu, co ograniczy zarówno złożoność, jak i audyty ex post, zapewniając właściwą równowagą między należytym zarządzaniem finansowym a odpowiednimi kontrolami. Instytucje powinny mieć możliwość odstąpienia od zwyczajowego progu istotności na poziomie 2 % stosowanego przez Trybunał Obrachunkowy w celu stwierdzenia legalności i prawidłowości operacji podstawowych. Poziomy dopuszczalnego ryzyka błędu są bardziej odpowiednią podstawą oceny jakości zarządzania ryzykiem przez Komisję, przeprowadzanej przez organ udzielający absolutorium. Parlament Europejski i Rada powinny zatem określić poziom dopuszczalnego ryzyka błędu dla poszczególnych obszarów polityki, z uwzględnieniem kosztów kontroli i korzyści z nich płynących. Kluczowe jest zapewnienie jednolitego interpretowania i stosowania prawnie wiążących przepisów dotyczących dopuszczalnego ryzyka błędu, co doprowadzi do zmniejszenia poziomu dopuszczalnego ryzyka błędu;

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a) Płatności ryczałtowe i stawki zryczałtowane powinny być stosowane w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, na zasadzie dobrowolności. Należy sprecyzować terminologię stosowaną w odniesieniu do stawek zryczałtowanych i płatności ryczałtowych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38b) Należy zaproponować dodatkowe wyjaśnienia lub rozsądną definicję kosztów kwalifikujących się, gdyż ułatwiłoby to przestrzeganie zasady kosztów całkowitych, które obejmują koszty bezpośrednie i pośrednie, a także badania eksperymentalne i podstawowe.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 52 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(52a) Co do wdrożenia przepisów finansowych w dziedzinie badań naukowych – ogólna tendencja do finansowania uzależnionego od wyników (uzasadnionego głównie zasadami należytej odpowiedzialności) jest głęboko niepokojąca oraz ujemnie oddziałuje na jakość i charakter badań, wywierając na nie wpływ potencjalnie ograniczający, a także na projekty nieposiadające mierzalnych celów lub posiadające cele mierzalne przy wykorzystaniu innych parametrów niż parametry natychmiastowej użyteczności. Dalsze stosowanie finansowania uzależnionego od wyników może ujemnie wpływać na potencjalny wynik dalszej oceny ex ante i ex post wyników/rezultatów projektów i na ustalanie kryteriów koniecznych do ich określenia.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 52 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(52b) Co do obecnego systemu i praktyki w zakresie zarządzania siódmym programem ramowym – często są one nadmiernie ukierunkowane na kontrolę, co prowadzi do marnowania zasobów, do niższego poziomu uczestnictwa oraz do oferowania mniej atrakcyjnych obszarów badawczych. Wydaje się, że system zarządzania oparty na zasadzie „zerowej tolerancji ryzyka” prowadzi raczej do unikania ryzyka niż do zarządzania nim. W konsekwencji należy dokonać przeglądu lub szerokiej interpretacji przepisów pracowniczych UE w odniesieniu do kwestii osobistej odpowiedzialności, a także przyjąć inne niezbędne środki, np. system ubezpieczeń lub pul ryzyka. Ponadto podejście oparte na pojedynczym audycie powinno także zagwarantować, że zakończone projekty nie będą kontrolowane przez różnych audytorów więcej niż raz, tak aby Komisja polegała na opinii pierwszego mianowanego, niezależnego audytora, oraz że dokumenty będą składane tylko raz, nawet w przypadku wielokrotnego audytu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 52 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(52c)Monitorowanie i kontrola finansowa prowadzone przez Komisję i OLAF powinny w pierwszym rzędzie zmierzać do nadzoru nad finansami publicznymi i zwalczania oszustw finansowych, przy wyraźnym rozróżnieniu oszustw i błędów. W związku z tym konieczne jest ustalenie i wdrożenie jaśniejszej definicji „błędów” we wszystkich wiążących dokumentach prawnych, w tym określenie mechanizmów umożliwiających dokonanie rozróżnienia między błędami a różnicami w interpretacji. Błędy i związane z nimi działania zaradcze powinny być przedmiotem dogłębnej analizy i należy je podawać do wiadomości.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja wprowadza podejście oparte na pojedynczym audycie i przechodzi do audytu w czasie rzeczywistym dokonywanego przez jeden podmiot, co pozwoli beneficjentom na korektę wszelkich błędów systemowych i dostarczenie w kolejnym roku sprawozdań finansowych wyższej jakości.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) dokładnych, spójnych i przejrzystych zasad kontroli w odniesieniu do praw zaangażowanych stron;

Uzasadnienie

W swoim sprawozdaniu z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczeń w zakresie badań naukowych (2010/2079(INI)), w jego ust. 29, Parlament zwrócił się o przedstawienie dokładnych, spójnych i przejrzystych zasad kontroli w odniesieniu do praw zaangażowanych stron i te oto zasady stanowią integralną część wewnętrznej kontroli wykonania budżetu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Wprowadza się procedurę reagowania, zgodnie z którą w przypadku braku reakcji ze strony Komisji na wnioski odbiorców środków finansowych otrzymane w terminie, który należy określić, wnioski te uznaje się jako zatwierdzone przez Komisję.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 322 TFUE władza prawodawcza podejmuje decyzję w sprawie poziomu dopuszczalnego ryzyka błędu na odpowiednim poziomie zagregowania budżetu. Zgodnie z art. 157 ust. 2 decyzję tę uwzględnia się podczas corocznej procedury udzielania absolutorium.

Przedstawiając zmienione lub nowe wnioski w sprawie wydatkowania środków, Komisja analizuje, ocenia i w razie konieczności modyfikuje system zarządzania ryzykiem. W oparciu o jasną metodologię Komisja ocenia również poziom ryzyka błędu lub niezgodności z proponowanym prawodawstwem w odniesieniu do każdego funduszu i każdego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

W artykule 29 Komisja Budżetowa zaproponowała nowy tekst dotyczący dopuszczalnego ryzyka błędu. Tekst ten może stanowić podstawę koncepcji dopuszczalnego ryzyka błędu, ale dodatkowo należy dobrze przeanalizować i w razie konieczności zmodyfikować wniosek Komisji. Koncepcja dopuszczalnego ryzyka błędu nie ogranicza się jedynie do niezgodności i należy w niej również uwzględnić, zwłaszcza w dziedzinie badań naukowych, nieodłączne ryzyko.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poziom dopuszczalnego ryzyka błędu jest oparty na analizie kosztów i korzyści kontroli. Państwa członkowskie, podmioty i osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b), na wniosek Komisji składają jej sprawozdanie na temat poniesionych przez siebie kosztów kontroli oraz liczby i skali działań finansowanych z budżetu.

Jeżeli w trakcie realizacji programu poziom błędu lub skala niezgodności stale przekracza poziom ryzyka określony we wniosku dotyczącym wydatkowania środków, Komisja identyfikuje niedociągnięcia w systemach kontroli oraz analizuje koszty i korzyści ewentualnych środków korygujących, a także podejmuje stosowne działania polegające np. na uproszczeniu obowiązujących przepisów, modyfikacji programu, częstszych kontrolach lub – w razie potrzeby – zakończeniu działalności.

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie ustalić poziom niezgodności lub błędu określany mianem stale wysokiego.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poziom dopuszczalnego ryzyka błędu jest ściśle monitorowany i poddawany przeglądowi w przypadku istotnych zmian w środowisku kontroli.

skreślony

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dopuszczalne poziomy ryzyka błędu są dostosowywane do szczególnych cech odpowiednich dziedzin polityki. Finansowanie badań naukowych i innowacji należy uczynić bardziej dostępnym przez zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i odpowiednie dostosowanie poziomów dopuszczalnego ryzyka błędu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 29 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja koncentruje kontrole na wydatkach wysokiego ryzyka.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 40 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ogólnego zestawienia dochodów i wydatków;

a) ogólnego zestawienia dochodów i wydatków z wyszczególnieniem działalności i inwestycji;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 57 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (viii), mogą spełniać te wymogi w sposób progresywny. Przyjmują one swoje reguły finansowe za uprzednią zgodą Komisji.

Osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b) ppkt (viii), mogą spełniać te wymogi w sposób progresywny. Przyjmują one swoje reguły finansowe za uprzednią zgodą Komisji. Przyjmują one swoje przepisy finansowe pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Komisji. Przepisy te muszą być zgodne z normami europejskimi lub krajowymi (zwyczajowa praktyka rachunkowości), jeżeli zostały one zatwierdzone przez właściwe organy krajowe.

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo prawne, surowsze przepisy dotyczące udziału nie obowiązują wstecz, a od beneficjentów nie wymaga się ponownych wyliczeń dotyczących sprawozdań finansowych zatwierdzonych już przez Komisję.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 75 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W przypadku wystąpienia konfliktu dotyczącego wykładni przepisów i procedur odwołanie może zostać skierowane do mediatora ad hoc, który jest gwarantem spójnej wykładni przepisów. Dłużnik może zlecić przeprowadzenie drugiego niezależnego audytu. Urzędnik zatwierdzający może rozwiązać konflikt w drodze kompromisu przyjętego zgodnie z opinią mediatora ad hoc.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 77 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Księgowy dokonuje odzyskania środków poprzez kompensację roszczeń, które Unia posiada względem dłużnika, z roszczeniem, które ten z kolei posiada względem Unii, i które jest pewne, wyrażone w kwocie pieniężnej i wymagalne.

Księgowy dokonuje odzyskania środków poprzez kompensację roszczeń, które Unia posiada względem dłużnika, z roszczeniem, które ten z kolei posiada względem Unii. Roszczenia podlegające kompensacji muszą być pewne, wyrażone w kwocie pieniężnej i wymagalne.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 116 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przy określaniu odpowiedniej formy dotacji w jak największym stopniu uwzględnia się interesy i metody rachunkowości potencjalnych beneficjentów, jeżeli odpowiadają one standardom międzynarodowym.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 116 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 116a

 

Definicję kwalifikujących się kosztów

 

Komisja doprecyzowuje kwalifikujące się koszty lub przedstawia ich uzasadnioną definicję.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 116 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 116 b

 

Stosowanie systemów rejestracji czasu

 

Stosowanie systemów rejestracji czasu jest elastyczne, a w niektórych dziedzinach, takich jak badania naukowe i innowacje, zostaje zniesione.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 117 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) dotacji w formie finansowania według stawek zryczałtowanych i/lub płatności ryczałtowych i standardowej skali kosztów, gdzie zysk nie pochodzi z obliczania poszczególnych kosztów jednostkowych;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 117 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) dotacji o bardzo niskiej wartości;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 122 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Maksymalny termin przewidziany na rozpatrzenie wniosków wynosi sześć miesięcy od momentu przedłożenia wniosku. Okres ten może w drodze wyjątku zostać wydłużony z uwagi na szczególny charakter i przedmiot dotacji. W takim przypadku przewidywany termin ogłaszany jest w odpowiednim zaproszeniu do składania wniosków. W przypadku gdy dotrzymanie terminu nie jest możliwe z innych powodów, delegowany urzędnik zatwierdzający odnotowuje to w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności, podając powody i proponując działania naprawcze. W kolejnym rocznym sprawozdaniu z działalności delegowany urzędnik zatwierdzający przedstawia wyniki podjętych działań naprawczych.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 128

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 128

Artykuł 128

Definicja

Zakres stosowania nagród

Nagrody są świadczeniami pieniężnymi przyznawanymi za zwycięstwo w konkursie.

Nagrody te nie mogą zastąpić należycie ustrukturyzowanego finansowania. Należy zachęcać do stosowania nagród, lecz nie powinny one zastępować należycie ustrukturyzowanego finansowania.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 129 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Nagrody stanowią element programu prac przyjmowanego przez Komisję, o którym mowa w art. 118, i podlegają przepisom art. 118 ust. 2.

2. W tym celu nagrody przyznawane są na podstawie programu prac, publikowanego na początku roku jego realizacji. Program prac realizowany jest w drodze publikacji konkursów.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 129 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nagrody nie mogą być przyznawane bezpośrednio, bez przeprowadzenia konkursu, oraz są publikowane w ten sam sposób co zaproszenia do składania wniosków.

Nagrody nie mogą być przyznawane bezpośrednio, bez przeprowadzenia konkursu, oraz podlegają corocznej publikacji zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3.

Uzasadnienie

Proponowane poprawki do art. 129 ust. 2 są zgodne z poprawką 163 złożoną przez sprawozdawcę Komisji Budżetowej. Jednak z uwagi na przewidywane częstsze przyznawanie nagród w przyszłym programie badań naukowych i innowacji, należy wprowadzić zmiany w zakresie kryteriów późniejszego zarządzania wynikającymi z tego prawami własności intelektualnej, m.in.: w sektorze opieki zdrowotnej, gdzie wyniki badań mogłyby być ogólnie dostępne, podlegać przymusowym licencjom czy też być oferowane po przystępnych cenach sprzedaży.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 1 – artykuł 152 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przedstawia bardziej precyzyjny, spójny i przejrzysty regulamin dotyczący audytu, obejmujący reguły i zasady zapewniające poszanowanie praw jednostki kontrolowanej i zasady kontradyktoryjności, a także sprawozdań na temat stosunku kosztów do korzyści w odniesieniu do przeprowadzanych kontroli.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 2 – artykuł 167 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W dziedzinie polityki spójności Komisja przedkłada wniosek dotyczący wprowadzenia innowacyjnych form finansowania, w tym większego wykorzystania pożyczek udzielanych przez EBI, w celu zmaksymalizowania efektu dźwigni funduszy UE.

Uzasadnienie

Nie wszystkie projekty UE muszą być finansowane poprzez dotacje. W wielu przypadkach istnieją inne innowacyjne formy finansowania polegające na łączeniu dotacji z pożyczkami i z obligacjami na rzecz projektów. Należy uwzględnić ekspertyzy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczące tej kwestii.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 2 – artykuł 174 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W odniesieniu do programów badań i innowacji Komisja przedstawia propozycję systemu wynagradzania udanych innowacji, który zastąpi lub uzupełni obecny system finansowania odgórnego.

Uzasadnienie

Kiedy Komisja wystosowuje zaproszenie do składania wniosków dotyczących konkretnej kwestii w ramach wyzwania polegającego na znalezieniu rozwiązań w zakresie ważnych wyzwań społecznych, z jakimi musi się zmierzyć UE i uniwersytety, Komisja powinna mieć możliwość nagrodzenia wynalazcy, który zaproponuje innowacyjne rozwiązanie odpowiadające wystosowanemu zaproszeniu do składania wniosków. Posłużyłoby to przedsiębiorcom i naukowcom jako konkretny element motywujący ich do osiągania najlepszych wyników, co zapewniłoby maksymalną wartość dodaną europejskich badań naukowych i innowacji.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Część 2 – artykuł 175 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 175a

 

Średni koszt osobowy

 

1. Metody obliczania średnich kosztów osobowych mogą zostać przyjęte po spełnieniu następujących kryteriów łącznych:

 

a) metoda obliczania średnich kosztów osobowych to metoda, którą beneficjent poda jako zwyczajową metodę obliczania kosztów; stosuje się to zwłaszcza w przypadku wykorzystywania metodologii opartej na źródłach kosztów; oraz

 

b) metoda obliczania opiera się na rzeczywistych kosztach osobowych beneficjenta, określonych w sprawozdaniu finansowym, z pominięciem elementów szacunkowych lub ujmowanych w budżecie.

 

2. W przypadku gdy średnie koszty osobowe są pokrywane zgodnie z wyżej wspomnianymi kryteriami, obliczenia dotyczące poszczególnych rzeczywistych kosztów osobowych nie mają zastosowania do kontroli ex post przeprowadzanych przez Komisję.

PROCEDURA

Tytuł

Reguły finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego Unii

Odsyłacze

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

3.2.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Ivailo Kalfin

27.1.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

13.4.2011

 

 

 

Data przyjęcia

26.5.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Vladko Todorov Panayotov, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (27.6.2011)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii
(COM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Olbrycht

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o włączenie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przedstawiając zmienione lub nowe wnioski w sprawie wydatkowania środków, Komisja dokonuje oszacowania kosztów systemów administrowania i kontroli oraz dopuszczalnego ryzyka błędu proponowanych przepisów w odniesieniu do każdego funduszu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 322 TFUE władza prawodawcza podejmuje decyzję w sprawie poziomu dopuszczalnego ryzyka błędu na odpowiednim poziomie zagregowania budżetu. Zgodnie z art. 157 ust. 2 decyzję tę uwzględnia się podczas corocznej procedury udzielania absolutorium.

Władza prawodawcza podejmuje decyzję w sprawie poziomu dopuszczalnego ryzyka błędu na odpowiednim poziomie zagregowania budżetu. Zgodnie z art. 157 ust. 2 decyzję tę uwzględnia się podczas corocznej procedury udzielania absolutorium.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przestrzegają zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji, a zarządzając unijnymi środkami finansowymi, zapewniają wyeksponowanie działań Unii. W tym celu państwa członkowskie wypełniają obowiązki kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie wynikające z nich obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające mogą zostać określone w przepisach sektorowych.

1. Jeśli Komisja wykonuje budżet w ramach zarządzania dzielonego, zadania wykonawcze przekazywane są państwom członkowskim.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wypełniając zadania związane z wykonywaniem budżetu, państwa członkowskie zapobiegają nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, wykrywają je i podejmują w stosunku do nich działania naprawcze. W tym celu przeprowadzają kontrole ex ante i ex post, w tym, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu, w celu dopilnowania, aby działania finansowane z budżetu były przeprowadzane skutecznie i wykonywane w sposób prawidłowy, odzyskują środki finansowe wypłacone nienależnie oraz, w razie konieczności, wszczynają postępowanie sądowe.

2. Bez uszczerbku dla przepisów uzupełniających zawartych w odnośnych przepisach sektorowych oraz, w przypadku zarządzania dzielonego, dla zapewnienia wykorzystania środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, jak również z poszanowaniem zasady proporcjonalności, państwa członkowskie mogą przyjąć wszelkie środki legislacyjne, regulacyjne i administracyjne lub inne konieczne dla ochrony interesów finansowych Unii. W tym celu państwa członkowskie w szczególności:

Państwa członkowskie nakładają na odbiorców skuteczne, odstraszające i proporcjonalne kary przewidziane w przepisach sektorowych i przepisach krajowych.

a) upewniają się, że działania finansowane z budżetu Wspólnoty są rzeczywiście przeprowadzane i prawidłowo wdrażane;

 

b) zapobiegają nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ujawniają je i korygują;

 

c) odzyskują środki finansowe, które zostały nienależnie wypłacone, nieodpowiednio wykorzystane lub utracone w wyniku nieprawidłowości lub błędów.

 

Komisja dokonuje oceny systemów wprowadzonych w państwach członkowskich na wniosek państwa członkowskiego lub w oparciu o własną ocenę ryzyka bądź zgodnie z przepisami sektorowymi.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z przepisami sektorowymi państwa członkowskie udzielają akredytacji jednemu organowi sektora publicznego lub kilku takim organom, które będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi, na które udzielono akredytacji, oraz za prawidłową kontrolę tych środków. Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości wykonywania przez te organy zadań niezwiązanych z zarządzaniem unijnymi środkami finansowymi oraz powierzania przez nie swoich zadań innym organom.

Zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi w przepisach sektorowych organ państwa członkowskiego udziela akredytacji organom odpowiedzialnym za zarządzanie środkami finansowymi oraz za prawidłową kontrolę tych środków. Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości wykonywania przez te organy zadań niezwiązanych z zarządzaniem unijnymi środkami finansowymi oraz powierzania przez nie swoich zadań innym organom.

Uzasadnienie

Przyjęcie zmian sugerowanych w nieoficjalnym dokumencie Komisji z dnia 12 marca 2011 r.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akredytacji udzielają władze państwa członkowskiego zgodnie z przepisami sektorowymi, upewniając się, że dany organ jest w stanie należycie zarządzać środkami finansowymi. W przepisach sektorowych może być także określona rola Komisji w procesie akredytacji.

Akredytacji udzielają władze państwa członkowskiego zgodnie z przepisami sektorowymi, upewniając się, że dany organ jest w stanie należycie zarządzać środkami finansowymi. W przepisach sektorowych jest także określona rola Komisji w procesie akredytacji.

Uzasadnienie

Przyjęcie zmian sugerowanych w nieoficjalnym dokumencie Komisji z dnia 12 marca 2011 r.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Władze udzielające akredytacji są odpowiedzialne za nadzór nad organem akredytowanym oraz za podejmowanie wszelkich niezbędnych środków w celu eliminowania wszelkich niedostatków w jego funkcjonowaniu, łącznie z zawieszeniem lub cofnięciem akredytacji.

Władze udzielające akredytacji są odpowiedzialne za nadzorowanie przestrzegania przez organy akredytowane kryteriów akredytacji w oparciu o dostępne wyniki audytów i kontroli. Władze udzielające akredytacji podejmują wszelkie niezbędne środki w celu eliminowania wszelkich niedostatków w realizowaniu zadań powierzonych organom, którym udzielono akredytacji, łącznie z zawieszeniem lub cofnięciem akredytacji.

 

Organy akredytowane w państwach członkowskich:

 

a) przeprowadzają kontrole i wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej;

 

b) przekazują Komisji do dnia 1 marca następnego roku budżetowego:

 

(i) sprawozdania roczne z wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań, przedstawione Komisji w celu uzyskania zwrotu kosztów, w tym kwoty wydatkowane na rzecz beneficjentów, wobec których wszczęto procedury odzyskania środków;

 

(ii) streszczenie wyników wszelkich dostępnych audytów i kontroli, które zostały przeprowadzone, wraz z analizą systemowych lub powtarzających się niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych i ich wyników;

 

(iii) poświadczenie dotyczące zarządzania dające wystarczającą pewność, że:

 

- informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji;

 

- wydatki przedstawione w sprawozdaniu przeznaczone zostały na zamierzony cel oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami;

 

- wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje co do legalności i prawidłowości operacji podstawowych.

 

Do powyższych dokumentów załączona jest opinia niezależnego audytora sporządzona zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu i dotycząca treści poświadczenia dotyczącego zarządzania. Audytor zgłasza przypadki, w których badanie podaje w wątpliwość twierdzenia zawarte w poświadczeniu. W załączniku do opinii przedstawia się poziom błędu w odniesieniu do każdego funduszu oraz analizę błędów oraz zastrzeżeń;

 

c) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych; oraz

 

d) zapewniają ochronę danych osobowych, która jest zgodna z zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.

 

Jeżeli w poszczególnych obszarach polityki państwo członkowskie udzieliło akredytacji kilku organom, do dnia 15 marca następnego roku budżetowego przekazuje ono Komisji sprawozdanie podsumowujące, w którym w ogólnym zarysie przedstawia w ujęciu krajowym wszystkie poświadczenia dotyczące zarządzania oraz odnośne opinie z niezależnych audytów w odniesieniu do danego obszaru polityki.

 

O ile jest to konieczne i właściwe, państwa członkowskie wszczynają odpowiednie postępowanie sądowe.

 

Pod warunkiem natychmiastowego podania do wiadomości Komisji wykrytych błędów lub niedociągnięć oraz podjęcia działań celem naprawy sytuacji państwa członkowskie mogą być zwolnione z korekty finansowej dotyczącej takich błędów lub niedociągnięć.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Organy akredytowane zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu:

4. Celem zapewnienia zgodnego z obowiązującymi zasadami wykorzystywania środków finansowych Komisja:

a) wprowadzają efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej i zapewniają jego funkcjonowanie;

a) monitoruje sposób, w jaki państwa członkowskie wypełniają swoje obowiązki, w szczególności poprzez prowadzenie kontroli w trakcie realizacji programu;

b) stosują system rozliczeń rocznych, dostarczający rzetelnych, kompletnych i wiarygodnych informacji we właściwym czasie;

b) stosuje procedury w celu terminowego finansowego rozliczenia rachunków akredytowanych organów, sprawdzając, czy rachunki są kompletne, rzetelne i prawidłowe;

c) podlegają niezależnym audytom zewnętrznym przeprowadzanym zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami audytu przez służbę audytu niezależną funkcjonalnie od akredytowanego organu;

c) wyłącza z finansowania Unii te wydatki, w ramach których wypłaty środków nastąpiły z naruszeniem prawa Unii.

d) zgodnie z art. 31 ust. 2 zapewniają coroczne ogłoszenie w trybie ex post odbiorców unijnych środków finansowych;

Przepisy sektorowe regulują warunki, na których płatności na rzecz państw członkowskich mogą zostać zawieszone przez Komisję lub przerwane przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego.

f) zapewniają ochronę danych osobowych, która jest zgodna z zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.

Komisja może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zniesieniu przerwania lub zawieszenia płatności po przedstawieniu uwag przez państwo członkowskie. Decyzja o zniesieniu przerwania lub zawieszenia płatności jest załączana do rocznego sprawozdania z działalności właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Komisja może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zniesieniu przerwania lub zawieszenia płatności po przedstawieniu uwag przez państwo członkowskie. Decyzja o zniesieniu przerwania lub zawieszenia płatności jest załączana do rocznego sprawozdania z działalności właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego.

PROCEDURA

Tytuł

Reguły finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego Unii

Odsyłacze

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

3.2.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Jan Olbrycht

27.1.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.3.2011

26.5.2011

21.6.2011

 

Data przyjęcia

21.6.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jens Geier, Ivars Godmanis, James Nicholson, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter

PROCEDURA

Tytuł

Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego Unii

Odsyłacze

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Data przedstawienia w PE

5.1.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

7.7.2011

CONT

3.2.2011

ITRE

3.2.2011

REGI

3.2.2011

 

JURI

3.2.2011

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

3.3.2011

JURI

26.1.2011

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Ingeborg Gräßle

19.1.2011

Crescenzio Rivellini

19.1.2011

 

 

Data przyjęcia

26.9.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Martin Häusling, Monika Hohlmeier, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Jan Olbrycht, Miguel Portas, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Bastiaan Belder, Thijs Berman, Franziska Katharina Brantner, Maria Da Graça Carvalho, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Edit Herczog, Jürgen Klute, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Jutta Steinruck

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Gerard Batten, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jürgen Creutzmann, Vital Moreira, Pier Antonio Panzeri, Birgit Schnieber-Jastram, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Joachim Zeller

Data złożenia

5.10.2011