RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii

4.10.2011 -  (COM (2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395 (COD))  - ***I

Comisia pentru bugete
Comisia pentru control bugetar
Raportori: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini
(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 51 din Regulamentul de procedură)


PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii

(COM (2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0815),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0016/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizele 3/2010[1] și 6/2010[2] ale Curții de Conturi Europene, revizuite și actualizate la 25 ianuarie 2011,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar desfășurate în temeiul articolului 51 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, precum și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0325/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial. Din motive de claritate, cu ocazia noilor modificări, inclusiv pentru a le lua în considerare pe cele introduse de Tratatul de la Lisabona, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 ar trebui înlocuit cu prezentul regulament.

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial. Din motive de claritate, cu ocazia noilor modificări, inclusiv pentru a le lua în considerare pe cele introduse de Tratatul de la Lisabona, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 ar trebui înlocuit cu prezentul regulament, adoptat în comun de Parlamentul European și Consiliu prin procedura legislativă ordinară, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.

Justificare

Prezentul considerent ar trebui să reflecte rolul consolidat al PE.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Principiile bugetare și normele financiare care ar trebui respectate în toate actele legislative și de către toate instituțiile au fost stabilite în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Principiile fundamentale, conceptul și structura regulamentului menționat anterior, precum și normele de bază ale gestiunii bugetare și financiare trebuie menținute. Derogările de la aceste principii fundamentale ar trebui revizuite și simplificate cât mai mult posibil, ținându-se cont de pertinența lor continuă, valoarea lor adăugată pentru bugetul anual al Uniunii (denumit în continuare „bugetul”) și sarcina pe care o impun părților interesate. Este necesar să se mențină și să se consolideze elementele-cheie ale reformei financiare: rolul actorilor financiari, integrarea controalelor în serviciile operaționale, auditorii interni, întocmirea bugetului pe activități, modernizarea principiilor și a normelor contabile, precum și principiile de bază referitoare la granturi.

(2) Principiile bugetare și normele financiare, reglementând întocmirea și execuția bugetului general, asigurând o gestiune adecvată și eficace, controlul și protecția intereselor financiare ale Uniunii și sporind transparența, care ar trebui respectate în toate actele legislative și de către toate instituțiile, au fost stabilite în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Principiile fundamentale, conceptul și structura regulamentului menționat anterior, precum și normele de bază ale gestiunii bugetare și financiare trebuie menținute. Derogările de la aceste principii fundamentale ar trebui revizuite și simplificate cât mai mult posibil, ținându-se cont de pertinența lor continuă, valoarea lor adăugată pentru bugetul anual al Uniunii (denumit în continuare „bugetul”) și sarcina pe care o impun părților interesate. Este necesar să se mențină și să se consolideze elementele-cheie ale reformei financiare: rolul actorilor financiari, integrarea controalelor în serviciile operaționale, auditorii interni, întocmirea bugetului pe activități, modernizarea principiilor și a normelor contabile, precum și principiile de bază referitoare la granturi.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

(4a) În ceea ce privește programele-cadru de cercetare, ar trebui să se introducă o simplificare și armonizare suplimentară a normelor și procedurilor, astfel cum se precizează în Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare1 și în Raportul final al Grupului de experți pentru evaluarea intermediară a celui de al șaptelea program-cadru, publicat la 12 noiembrie 2010 în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Decizia nr. 1982/2006/CE.

 

___________

 

1Texte adoptate, P7_TA(2010)0401.

Justificare

În Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare (2010/2079 (INI)) se solicită simplificarea și armonizarea normelor și procedurilor din Regulamentul financiar.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 se limita la enunțarea principiilor generale și a normelor de bază care reglementează întregul sector bugetar prevăzut de tratate, în timp ce dispozițiile de aplicare erau definite în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene11, pentru a îmbunătăți ierarhia normelor și lizibilitatea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002. În temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”), Comisia poate obține o delegare pentru a adopta acte cu un domeniu de aplicare general, pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale actelor legislative. În consecință, unele dispoziții prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 ar trebui încorporate în prezentul regulament. Normele detaliate de aplicare a prezentului regulament adoptate de Comisie ar trebui limitate la detaliile tehnice și la modalitățile de execuție.

(5) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 se limita la enunțarea principiilor generale și a normelor de bază care reglementează întregul sector bugetar prevăzut de tratate, în timp ce dispozițiile de aplicare erau definite în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene11, pentru a îmbunătăți ierarhia normelor și lizibilitatea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002. În temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”), un act legislativ poate delega Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ doar pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale actului legislativ. În consecință, unele dispoziții prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 ar trebui încorporate în prezentul regulament.

Justificare

Considerentul ar trebui să reflecte mai bine noul temei juridic constituțional.

Amendamentul 5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Normele care reglementează dobânda generată de prefinanțare ar trebui simplificate, deoarece determină o sarcină administrativă excesivă atât pentru beneficiarii fondurilor acordate de Uniune, cât și pentru serviciile Comisiei și creează neînțelegeri între serviciile Comisiei și operatori și parteneri. Din motive de simplificare, în special în ceea ce privește beneficiarii granturilor, și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, nu ar trebui să mai existe obligația de a genera dobândă la prefinanțare și de a recupera această dobândă. Cu toate acestea, ar trebui să se poată include o astfel de obligație într-un acord de delegare pentru a permite reafectarea dobânzilor generate de prefinanțare către programele gestionate de anumiți delegați sau recuperarea acestor dobânzi.

(8) Normele care reglementează dobânda generată de prefinanțare ar trebui simplificate, deoarece determină o sarcină administrativă excesivă atât pentru beneficiarii fondurilor acordate de Uniune, cât și pentru serviciile Comisiei și creează neînțelegeri între serviciile Comisiei și operatori și parteneri. Din motive de simplificare, în special în ceea ce privește beneficiarii granturilor, și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, obligația de a genera dobândă la prefinanțare și de a recupera această dobândă ar trebui eliminată imediat. Cu toate acestea, ar trebui să se poată include o astfel de obligație într-un acord de delegare pentru a permite reafectarea dobânzilor generate de prefinanțare către programele gestionate de anumiți delegați sau recuperarea acestor dobânzi.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Conform tratatului, cadrul financiar multianual trebuie stabilit sub forma unui regulament. Prin urmare, este necesar să se încorporeze în prezentul regulament anumite dispoziții ale cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013. În special, pentru a asigura disciplina bugetară, este necesar să se stabilească o legătură între cadrul financiar multianual și procedura bugetară anuală. De asemenea, este necesar să se includă dispoziții privind angajamentul asumat de Parlamentul European și de Consiliu de a respecta alocările creditelor de angajament stabilite în actele de bază pentru operațiuni structurale, dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit.

(11) Deoarece, conform tratatului, cadrul financiar multianual va fi stabilit în viitor sub forma unui regulament, iar Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară trebuie modificat în mod corespunzător, este logic să se încorporeze în prezentul regulament anumite dispoziții ale Acordului interinstituțional. În special, pentru a asigura disciplina bugetară, este necesar să se stabilească o legătură între cadrul financiar multianual și procedura bugetară anuală. De asemenea, este necesar să se includă dispoziții privind angajamentul asumat de Parlamentul European și de Consiliu de a respecta alocările creditelor de angajament stabilite în actele de bază pentru operațiuni structurale, dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Veniturile obținute de părți terțe nestatale în realizarea obiectivelor legitime ale Uniunii cum ar fi combaterea contrabandei cu țigări și a falsificării acestora (de exemplu, acordul Phillip Morris) ar trebui tratate ca venituri alocate, în special în cazul în care acestea reprezintă rezultatul unor acorduri încheiate în procesul soluționării alternative a litigiilor.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În ceea ce privește dispozițiile referitoare la proporționalitate, ar trebui introdusă noțiunea de risc admisibil de eroare ca parte a evaluării riscurilor efectuată de ordonatorul de credite. Instituțiile ar trebui să fie în măsură de a se îndepărta de pragul general de semnificație de 2 % utilizat de Curtea de Conturi pentru a se pronunța în privința legalității și a regularității tranzacțiilor subiacente. Nivelurile de risc admisibil constituie pentru autoritatea care acordă descărcarea de gestiune o bază mai adecvată pentru evaluarea calității gestionării riscului de către Comisie. Prin urmare, Parlamentul European și Consiliul ar trebui, prin urmare, să determine nivelul riscului de eroare admisibil pentru fiecare domeniu de politică, ținând seama de costurile și beneficiile controalelor.

(16) Pentru a evalua riscul de eroare, ținând seama de principiul bunei gestiuni financiare și de controalele adecvate și pentru a reacționa în consecință, ar trebui să se folosească un instrument de gestionare care să prezinte riscul de eroare.

Amendamentul   9

Propunere de regulament

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Principiul transparenței, consacrat la articolul 15 din TFUE, care solicită instituțiilor să lucreze cât mai deschis cu putință, menționează că, în ceea ce privește execuția bugetului Uniunii, cetățenii au dreptul să știe unde și în ce scop sunt cheltuite fondurile Uniunii. Aceste informații promovează dezbaterea democratică, contribuie la participarea cetățenilor la procesul decizional al Uniunii, consolidează controlul instituțional și contribuie la o mai bună supraveghere a cheltuielilor Uniunii. Acest obiectiv ar trebui realizat prin publicarea, preferabil folosind instrumente moderne de comunicare, a unor informații relevante privind contractanții finali și beneficiarii finali ai fondurilor Uniunii care să țină seama de interesele lor legitime în materie de confidențialitate și securitate și, în ceea ce privește persoanele fizice, dreptul la respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, instituțiile ar trebui să aplice o abordare selectivă, în conformitate cu principiul proporționalității. Deciziile care se vor publica ar trebui să se bazeze pe criterii relevate pentru a furniza informații cu un conținut adecvat.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Pentru granturile cu o valoare redusă și foarte redusă, se pot aplica standarde mai scăzute în contabilitate și autorizare, pentru a se stimula astfel o abordare favorabilă beneficiarului.

Amendamentul 11

Propunere de regulament

Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b) Pot fi autorizate granturi și în domeniul cercetării de bază, în cazul în care nu poate fi prezentat nici un rezultat ca urmare a activității de cercetare desfășurate.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Experiența dobândită în materie de instituționalizare a parteneriatelor public-privat (PPP) ca organisme ale Uniunii în temeiul articolului 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 demonstrează că ar trebui să se adauge noi posibilități care să lărgească oferta de instrumente, astfel încât să includă organisme ale căror norme sunt mai flexibile și accesibile partenerilor privați decât cele aplicabile instituțiilor Uniunii. Aceste posibilități ar trebui puse în aplicare prin gestiune indirectă. Una dintre acestea ar trebui să constea într-un organism instituit printr-un act de bază și supus unor norme financiare care ar trebui să țină seama de principiile necesare garantării bunei gestiuni financiare a fondurilor Uniunii. Aceste principii ar trebui adoptate într-un regulament delegat și ar trebui să se bazeze pe cele pe care trebuie să le respecte entitățile terțe cărora le-au fost încredințate sarcini de execuție bugetară. Altă posibilitate ar trebui să fie punerea în aplicare a PPP de către organisme de drept privat ale unui stat membru.

(24) Experiența dobândită în materie de instituționalizare a parteneriatelor public-privat (PPP) ca organisme ale Uniunii în temeiul articolului 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 demonstrează că ar trebui să se adauge noi posibilități care să lărgească oferta de instrumente, astfel încât să includă organisme ale căror norme sunt mai flexibile și accesibile partenerilor privați decât cele aplicabile instituțiilor Uniunii. Aceste posibilități ar trebui puse în aplicare prin gestiune indirectă. Una dintre acestea ar trebui să constea într-un organism instituit printr-un act de bază și supus unor norme financiare care ar trebui să țină seama de principiile necesare garantării bunei gestiuni financiare a fondurilor Uniunii. Aceste principii ar trebui adoptate într-un regulament delegat, în legătură cu care ar trebui consultată Curtea de Conturi Europeană, și ar trebui să se bazeze pe cele pe care trebuie să le respecte entitățile terțe cărora le-au fost încredințate sarcini de execuție bugetară.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Obligațiile fundamentale de control și de audit care revin statelor membre atunci când execută bugetul indirect prin gestiune partajată, care sunt prevăzute în prezent doar de regulamente sectoriale, ar trebui introduse în prezentul regulament, în sensul articolului 317 din TFUE. Prin urmare, este necesară includerea de dispoziții care să stabilească un cadru coerent pentru toate domeniile de politică vizate, privind o structură administrativă armonizată la nivel național, obligații comune de gestiune și control pentru aceste structuri, o declarație anuală de asigurare în materie de gestiune însoțită de un aviz de audit independent și o declarație anuală a statelor membre prin care acestea își asumă responsabilitatea pentru gestionarea fondurilor Uniunii care le-au fost încredințate, precum și mecanisme de închidere a conturilor, de suspendare și de corecție financiară gestionate de Comisie. Dispozițiile detaliate ar trebui să fie în continuare prevăzute de regulamentele sectoriale.

(25) Obligațiile fundamentale de control și de audit care revin statelor membre atunci când execută bugetul indirect prin gestiune partajată, care sunt prevăzute în prezent doar de regulamente sectoriale, ar trebui introduse în prezentul regulament, în sensul articolelor 317 și 290 din TFUE. Prin urmare, este necesară includerea de dispoziții care să stabilească un cadru coerent pentru toate domeniile de politică vizate, privind o structură administrativă armonizată la nivel național, care să nu creeze structuri suplimentare de control, ci să permită statelor membre să acrediteze organisme însărcinate cu execuția fondurilor Uniunii. Statele membre ar trebui să aibă competența de a determina entitatea sau organizația ce exercită funcțiile autorității de acreditare, care poate să se afle la același nivel administrativ ca organismul acreditat sau poate fi deja responsabilă cu supravegherea altor autorități; acest lucru nu ar trebui să împiedice alegerea oricărei alte structuri de către statele membre atât timp cât aceasta respectă dispozițiile prezentului regulament. În plus, pentru a crea un cadru legislativ coerent care să amelioreze, de asemenea, certitudinea juridică globală, eficiența controalelor și a măsurilor de remediere, precum și protecția intereselor financiare ale Uniunii, prezentul regulament ar trebui să cuprindă obligații comune de gestiune și control pentru aceste structuri, o declarație anuală de asigurare în materie de gestiune însoțită de un aviz de audit independent și o declarație anuală a statelor membre prin care acestea își asumă responsabilitatea pentru gestionarea fondurilor Uniunii care le-au fost încredințate, precum și mecanisme de închidere a conturilor, de suspendare și de corecție financiară gestionate de Comisie. Dispozițiile detaliate ar trebui să fie în continuare prevăzute de regulamentele sectoriale.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Toate proiectele de propuneri prezentate autorității legislative ar trebui să fie adecvate pentru aplicarea unor tehnologii ale informației ușor de utilizat („e-guvernare”), iar interoperabilitatea datelor prelucrate la gestionarea bugetului ar trebui asigurată pentru a îmbunătăți eficiența. Ar trebui prevăzute standarde uniforme de transmitere a datelor disponibile în format electronic. Pentru realizarea acestor obiective ar trebui acordată o perioadă de tranziție de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a) Sumele și ratele forfetare ar trebui să fie utilizate în mod voluntar și numai în cazuri justificate. Ar trebui clarificată terminologia utilizată cu privire la ratele și sumele forfetare.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 38b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38b) Ar trebui propusă o clarificare suplimentară sau o definiție rezonabilă a costurilor eligibile, întrucât acest lucru ar crește gradul de respectare a principiului costului total, și anume costurile directe și indirecte din etapele premergătoare cercetării și ulterioare acesteia.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 43a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a) Pentru a lăsa entităților auditate timp suficient pentru a examina constatările Curții de Conturi care ar putea avea un impact asupra conturilor lor finale sau asupra legalității și regularității tranzacțiilor lor subiacente, Curtea de Conturi se asigură că toate aceste constatări sunt trimise instituției sau organismului în cauză în mod prompt.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Dispozițiile privind conturile provizorii și finale ar trebui actualizate, în special pentru a stabili informațiile de raportare care ar trebui să însoțească conturile transmise de contabilul Comisiei în scopul consolidării. Ar trebui menționată și scrisoarea de reprezentare care însoțește transmiterea, de către instituțiile și organismele finanțate de la buget, a conturilor lor finale către Curtea de Conturi, precum și scrisoarea de reprezentare care însoțește transmiterea conturilor consolidate finale ale Uniunii. În cele din urmă, ar trebui stabilit un termen mai scurt pentru prezentarea de observații de către Curtea de Conturi privind conturile provizorii ale celorlalte instituții în afara Comisiei și a organismelor finanțate de la buget, astfel încât instituțiile respective să își poată întocmi conturile finale ținând cont de observațiile Curții de Conturi.

 

(44) Dispozițiile privind conturile provizorii și finale ar trebui actualizate, în special pentru a stabili informațiile de raportare care ar trebui să însoțească conturile transmise de contabilul Comisiei în scopul consolidării. Ar trebui menționată și scrisoarea de reprezentare care însoțește transmiterea, de către instituțiile și organismele finanțate de la buget, a conturilor lor finale către Curtea de Conturi, precum și scrisoarea de reprezentare care însoțește transmiterea conturilor consolidate finale ale Uniunii. În cele din urmă, ar trebui stabilit un termen mai scurt pentru prezentarea de observații de către Curtea de Conturi privind conturile provizorii ale celorlalte instituții în afara Comisiei și a organismelor finanțate de la buget, astfel încât instituțiile respective să își poată întocmi conturile finale ținând cont de observațiile Curții de Conturi. În vederea încheierii procedurii de descărcare de gestiune în exercițiul ulterior celui auditat, va fi înființat un grup de lucru pentru a elabora propuneri vizând scurtarea timpului rezervat procedurii.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) În special, în ceea ce privește informațiile care trebuie prezentate de Comisie în contextul descărcării de gestiune, aceasta ar trebui să înainteze Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a finanțelor Uniunii, bazat pe rezultatele obținute, în conformitate cu articolul 318 din TFUE. Prin urmare, în prezentul regulament ar trebui introduse dispoziții corespunzătoare privind acest raport, care să țină cont de cerințele de raportare existente.

(45) În special, în ceea ce privește informațiile care trebuie prezentate de Comisie în contextul descărcării de gestiune, aceasta ar trebui să înainteze Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a finanțelor Uniunii, bazat pe rezultatele obținute, în conformitate cu articolul 318 din TFUE. Prin urmare, în prezentul regulament ar trebui introduse dispoziții corespunzătoare privind acest raport, care să țină cont de cerințele de raportare existente. Raportul ar trebui să includă în special elemente privind realizările în domeniul aspectelor de gen ale politicii de personal.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) În ceea ce privește dispozițiile specifice referitoare la punerea în aplicare a acțiunilor externe, este necesară adaptarea acestora la modificările propuse privind modalitățile de execuție.

(48) În ceea ce privește dispozițiile specifice referitoare la punerea în aplicare a acțiunilor externe, este necesară adaptarea acestora la modificările propuse privind modalitățile de execuție și propunerea unei abordări diferențiate atunci când Uniunea Europeană este chemată să răspundă unor situații umanitare de urgență, unor crize internaționale sau unor procese de tranziție la democrație care au loc în țări terțe.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 54a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(54a ) Este extrem de important ca, pe durata lucrărilor pregătitoare pentru actele delegate, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

 

În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Considerentul 54a (nou) se bazează pe o clauză standard privind o înțelegere comună între Parlament, Consiliu și Comisie și punerea în aplicare a articolului 290 din TFUE.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55) Revizuirea prezentului regulament ar trebui efectuată numai atunci când acest lucru este necesar. Revizuirile prea frecvente generează costuri disproporționate de ajustare a structurilor și a procedurilor administrative la noile norme. În plus, nu ar fi timp suficient pentru a putea ajunge la o concluzie valabilă în urma aplicării normelor în vigoare.

eliminat

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 56a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(56a) Lizibilitatea prezentului regulament ar trebui îmbunătățită prin atașarea unui index care să includă și denumirile fiecărui articol, precum și un glosar de termeni financiari.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele privind întocmirea și execuția bugetului anual al Uniunii (denumit în continuare „bugetul”), precum și prezentarea și auditarea conturilor.

1. Prezentul regulament stabilește normele privind întocmirea și execuția bugetului general al Uniunii Europene („bugetul”), precum și prezentarea și auditarea conturilor.

 

2. În sensul prezentului regulament:

 

- termenul „instituție” se referă la Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă („SEAE”);

 

- Banca Centrală Europeană nu este considerată o instituție a Uniunii.

 

Orice referire la „Uniune” se înțelege ca o referire la Uniunea Europeană și la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Justificare

Se păstrează textul inițial, convenit în urma negocierilor privind SEAE.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice dispoziție privind execuția veniturilor și a cheltuielilor bugetare, menționată într-un alt act legislativ, trebuie să respecte principiile bugetare prevăzute în titlul II.

Orice dispoziție privind execuția veniturilor și a cheltuielilor bugetare, menționată într-un alt act legislativ, trebuie să respecte prezentul regulament și normele detaliate privind aplicarea prezentului regulament în conformitate cu regulamentul delegat menționat la articolul 199.

Prezentul regulament se aplică Parlamentului European, Consiliului European și Consiliului, Comisiei Europene, Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții de Conturi Europene, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă [denumite în continuare „instituția” („instituțiile”)].

Orice propunere sau modificare a unei propuneri prezentate autorității legislative indică clar dispozițiile care prevăd abateri de la prezentul regulament sau de la regulamentul delegat adoptat în temeiul prezentului regulament și precizează, în expunerea de motive a propunerii respective, motivele specifice care justifică astfel de abateri.

Prezentul regulament nu se aplică Băncii Centrale Europene.

 

Prezentul regulament se aplică execuției cheltuielilor administrative referitoare la creditele prevăzute în buget pentru Agenția de Aprovizionare a Euratom.

 

Justificare

Acest amendament reintroduce textul din Regulamentul financiar în vigoare.

(i) A doua parte din propunerea Comisiei este redundantă, deoarece este inclusă deja la articolul 1.

(ii) În textul modificat se include textul din normele de aplicare în vigoare, în conformitate cu recomandările Serviciului Juridic. Se urmărește evitarea contradicțiilor între Regulamentul financiar și alte dispoziții juridice.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

Prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Bugetul este un instrument care, pentru fiecare exercițiu financiar, prevede și autorizează toate veniturile și cheltuielile considerate necesare pentru Uniune și pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

(1) Toate veniturile și cheltuielile se includ în buget și în anexele sale, inclusiv, pentru fiecare exercițiu financiar, previziunile și toate veniturile și cheltuielile autorizate considerate necesare pentru Uniune.

Justificare

Amendamentele la articolul 4 se bazează pe Raportul RUF (Réseau des Unités Financières), unde se precizează că „Pentru a reflecta mai bine deosebirea dintre cheltuielile administrative și operaționale, se propune să se modifice articolul 4”.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Veniturile și cheltuielile Uniunii cuprind:

(2) Veniturile și cheltuielile Uniunii cuprind:

(a) veniturile și cheltuielile Uniunii, inclusiv cheltuielile administrative care decurg pentru instituții din dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană referitoare la politica externă și de securitate comună și cheltuielile operaționale generate de punerea în aplicare a dispozițiilor respective, atunci când acestea sunt efectuate de la buget;

(a) veniturile și cheltuielile Uniunii;

(b) cheltuielile și veniturile Comunității Europene a Energiei Atomice.

(b) veniturile și cheltuielile aferente implementării Fondului european de dezvoltare.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Cheltuielile Uniunii menționate la alineatul (2) includ următoarele:

 

(a) cheltuielile administrative, inclusiv cele pe care instituțiile le suportă în temeiul dispozițiilor din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la Politica externă și de securitate comună, și cheltuielile operaționale generate de punerea în aplicare a dispozițiilor respective, atunci când acestea sunt imputate bugetului; precum și

 

(b) cheltuielile de funcționare generate de punerea în aplicare a dispozițiilor respective, atunci când aceste cheltuieli sunt imputate bugetului, inclusiv cheltuielile de sprijin conexe.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Bugetul înregistrează garanția pentru operațiunile de împrumut și de credit efectuate de Uniune în cadrul gestionării Fondului european de stabilitate financiară (FESF) și a Mecanismului european de stabilitate financiară (MESF), precum și plăților către Fondul de garantare pentru acțiuni externe.

Justificare

Preluarea articolului 4 alineatul (3) din actuala versiune a Regulamentului financiar cu modificări.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dobânzile generate de fondurile care sunt proprietatea Uniunii nu sunt datorate Uniunii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acordurile încheiate cu entitățile cărora le-a fost încredințată execuția enumerate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctele (ii)-(viii), precum și în deciziile sau acordurile de grant încheiate cu beneficiarii. În aceste cazuri, astfel de dobânzi se reutilizează în favoarea programului corespunzător sau se recuperează.

(4) Dobânzile generate de fondurile care sunt proprietatea Uniunii nu sunt datorate Uniunii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acordurile încheiate cu entitățile cărora le-a fost încredințată execuția enumerate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctele (ii)-(viii). În aceste cazuri, astfel de dobânzi se reutilizează în favoarea programului corespunzător și se compensează cu drepturile beneficiarului respectiv sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, practic sau eficient, se recuperează.

Justificare

Prin eliminarea textului marcat se precizează faptul că beneficiarii nu ar trebui să fie obligați să utilizeze conturi purtătoare de dobândă, ceea ce a alimentat până în prezent o birocrație excesivă și a provocat probleme de implementare.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Expirarea unui termen-limită

 

(1) Un termen-limită exprimat în zile expiră la sfârșitul ultimei zile din perioada specificată.

 

(2) Un termen-limită exprimat în săptămâni, luni sau în perioade de timp mai lungi de o lună - an, jumătate de an, trimestru - se încheie la sfârșitul zilei din ultima săptămână sau din ultima lună, care, datorită desemnării sale sau numărului său, corespunde zilei în care are loc evenimentul în cauză sau care conține reperul temporal în cauză.

 

(3) În cazul în care, într-un termen exprimat în luni, ziua în care termenul ar trebui să expire nu este în ultima lună, termenul se încheie la sfârșitul ultimei zile din luna respectivă.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5b

 

Prelungirea unei perioade

 

În cazul în care un termen-limită este prelungit, noul termen-limită se calculează din momentul expirării termenului-limită precedent.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 5c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5c

 

Duminicile și zilele de sărbătoare; sâmbetele

 

În cazul în care o acțiune trebuie îndeplinită într-o anumită zi sau cu respectarea unui termen-limită, iar ziua respectivă sau ultima zi a termenului-limită cade într-o duminică, într-o zi de sărbătoare recunoscută oficial sau într-o sâmbătă, această zi se înlocuiește cu următoarea zi lucrătoare.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) sau, în cazuri justificate în mod corespunzător, sumele destinate proiectelor de construcții în sensul articolului 195 alineatul (3) care nu au fost încă finalizate, în cazul în care etapele pregătitoare ale procedurii de angajare nu au fost încă finalizate până la 31 decembrie, iar aceste sume sunt necesare pentru accelerarea desfășurării lucrărilor în cauză sau pentru rambursarea anticipată a datoriilor; sumele în cauză pot fi apoi angajate până la data de 31 decembrie a exercițiului următor; precum și

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) sumele corespunzătoare dintr-un sistem de resurse proprii;

Justificare

Deoarece Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere de reorganizare a sistemului de resurse proprii ale UE în iunie 2011, art. 9 alineatul (2) din Regulamentul financiar ar trebui să permită reportarea sumelor corespunzătoare din acest sistem nou de resurse.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Creditele nediferențiate care corespund unor obligații contractate în mod corespunzător la închiderea exercițiului financiar se reportează automat numai pentru exercițiul financiar următor.

(4) Creditele nediferențiate care corespund unor obligații contractate în mod corespunzător la închiderea exercițiului financiar se reportează automat numai pentru exercițiul financiar următor. Același lucru se aplică și creditelor dezangajate și neutilizate (angajamente și plăți) care nu fac obiectul alineatelor (2) și (3), precum și marjelor disponibile și necheltuite sub plafonul global al cadrului financiar multianual pentru fiecare rubrică, care constituie o „marjă globală a CFM” și este atribuită diferitelor rubrici în exercițiul financiar următor în conformitate cu nevoile lor.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere articolului 10, creditele plasate în rezervă, precum și creditele pentru cheltuieli cu personalul nu se pot reporta.

(6) Fără a aduce atingere articolului 10, creditele plasate în rezervă, precum și creditele pentru cheltuieli cu personalul nu se pot reporta. În sensul prezentului articol, cheltuielile cu personalul reprezintă remunerarea și îndemnizațiile destinate membrilor și personalului instituțiilor cărora li se aplică Statutul funcționarilor.

Justificare

Includerea unei dispoziții conținute anterior în Normele de aplicare. Potrivit unei propuneri a Comisiei, aceasta este un element „esențial” în sensul articolului 290 din TFUE și, prin urmare, ar fi mai potrivit ca această definiție să fie inclusă chiar în Regulamentul financiar.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Reportarea creditelor neutilizate

 

Creditele de angajament și de plată neutilizate, precum și creditele dezangajate din exercițiul N pot fi reportate în bugetul aferent exercițiului N+1 sau într-unul dintre bugetele viitoare în cadrul procedurii bugetare anuale, printr-o decizie a autorității bugetare.

 

Înainte de data de 1 octombrie a exercițiului N, Comisia prezintă autorității bugetare previziunile sale privind creditele de angajament și de plată neutilizate sau dezangajate din exercițiul N.

 

Fiecare componentă a autorității bugetare indică la final modul de alocare a creditelor neutilizate în bugetul aferent exercițiului N+1 sau chiar în exercițiile următoare.

 

Decizia se va lua în comun de către cele două componente ale autorității bugetare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 314 din TFUE.

 

Creditele neutilizate și dezangajate sunt înregistrate într-unul dintre bugete, peste plafoanele cadrului financiar multianual.

 

Creditele neutilizate și dezangajate pot fi alocate unui program specific sau pot fi înregistrate într-un capitol provizoriu. În acest caz, se va recurge la resursele din statele membre doar după decizia autorității bugetare privind destinația specifică.

 

Reportarea marjelor cadrului financiar multianual

 

În cazul în care, după adoptarea bugetului anual, rămân marje sub fiecare plafon al cadrului financiar, autoritatea bugetară poate decide, înainte de sfârșitul exercițiului, să reporteze marjele neutilizate sub orice plafon dintr-un exercițiu ulterior al cadrului financiar multianual. Cuantumul total al cadrului financiar multianual va rămâne neschimbat.

Amendamentul 40

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care continuitatea acțiunii Uniunii și nevoile de gestiune necesită acest lucru, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate autoriza două sau mai multe doisprezecimi provizorii atât pentru angajamente, cât și pentru plăți, în plus față de cele puse în mod automat la dispoziție în temeiul alineatelor (1) și (2). Fără întârziere, Consiliul transmite Parlamentului European decizia de autorizare.

(3) În cazul în care continuitatea acțiunii Uniunii și nevoile de gestiune necesită acest lucru, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate autoriza cheltuieli care depășesc o doisprezecime provizorie, dar care nu depășesc suma totală a două doisprezecimi provizorii atât pentru angajamente, cât și pentru plăți, în plus față de cele puse în mod automat la dispoziție în temeiul alineatelor (1) și (2). Fără întârziere, Consiliul transmite Parlamentului European decizia de autorizare.

Decizia intră în vigoare la treizeci de zile de la data adoptării, cu excepția cazului în care Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor săi, decide să reducă aceste cheltuieli în termenul de treizeci de zile.

Decizia intră în vigoare la treizeci de zile de la data adoptării, cu excepția cazului în care Parlamentul European, hotărând cu majoritatea deputaților din componența sa, decide să reducă aceste cheltuieli în cursul termenului respectiv.

În cazul în care Parlamentul European decide să reducă aceste cheltuieli, Consiliul își revizuiește decizia de autorizare, luând în considerare suma aprobată de Parlamentul European.

În cazul în care Parlamentul European decide să reducă aceste cheltuieli, se aplică suma redusă.

Doisprezecimile suplimentare se autorizează integral și nu sunt divizibile.

Dacă, pentru un anumit capitol, suma care reprezintă două doisprezecimi provizorii acordată în temeiul primului paragraf nu este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea evitării unei discontinuități în activitatea Uniunii în domeniul acoperit de capitolul în cauză, se poate autoriza în mod excepțional depășirea sumelor creditelor înscrise în capitolul corespunzător din bugetul exercițiului financiar precedent. Autoritatea bugetară hotărăște în conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul alineat. Cu toate acestea, suma globală a creditelor disponibile în bugetul exercițiului financiar precedent nu poate fi depășită în niciun caz.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Soldul exercițiului financiar

Reportarea soldului bugetar

(1) Soldul fiecărui exercițiu financiar se înscrie în bugetul exercițiului financiar următor ca venit, în cazul unui excedent, sau ca credit de plată, în cazul unui deficit.

(1) Soldul fiecărui exercițiu financiar, după reportări efectuate conform articolelor 9 și 10, se înscrie în bugetul exercițiului financiar următor ca venit suplimentar, în cazul unui excedent, sau ca credit de plată, numai în cazul unui deficit, cu respectarea strictă a articolului 7 din Decizia Consiliului privind resursele proprii, neincluzând o adaptare cvasiautomată a contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii.

(2) Estimările acestor venituri sau credite de plată se înregistrează în buget în cursul procedurii bugetare și printr-o scrisoare rectificativă prezentată în conformitate cu articolul 35. Acestea se stabilesc în conformitate cu regulamentul Consiliului de punere în aplicare a deciziei privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii.

(2) Estimările acestor venituri sau credite de plată se înregistrează în buget în cursul procedurii bugetare și printr-o scrisoare rectificativă prezentată în conformitate cu articolul 35.

(3) După prezentarea conturilor pentru fiecare exercițiu financiar, diferențele față de estimările făcute se înregistrează în bugetul exercițiului financiar următor cu ajutorul unui buget rectificativ consacrat exclusiv acestor diferențe. În acest caz, proiectul de buget rectificativ trebuie prezentat de Comisie în termen de 15 zile de la prezentarea conturilor provizorii.

(3) După prezentarea conturilor pentru fiecare exercițiu financiar, diferențele față de estimările făcute se înregistrează în bugetul exercițiului financiar următor cu ajutorul unui buget rectificativ consacrat exclusiv acestor diferențe și, în cazul unui surplus, creditele suplimentare corespunzătoare. Proiectul de buget rectificativ trebuie prezentat de Comisie în termen de 45 de zile de la prezentarea conturilor provizorii.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Rezerva pentru plăți și angajamente

 

Surplusul și creditele de angajament necheltuite din exercițiile bugetare precedente ale cadrului financiar multianual actual, precum și creditele dezangajate sunt înregistrate în rezerva pentru plăți și angajamente.

 

Această rezervă este utilizată în primul rând pentru orice nevoie suplimentară și/sau neprevăzută, precum și pentru compensarea oricărei rezerve negative, procedura în cauză fiind descrisă la articolul 44.

 

Decizia de mobilizare a rezervei respective se va lua în comun de către cele două componente ale autorității bugetare, în urma unei propuneri a Comisiei.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cadrul financiar multianual și bugetul se întocmesc și se execută în euro, iar conturile se prezintă în euro.

Cadrul financiar multianual și bugetul se întocmesc și se execută în euro, iar conturile se prezintă în euro.

Cu toate acestea, pentru fluxurile de numerar menționate la articolul 65, contabilul și, în cazul conturilor de avans, administratorii conturilor de avans, și, pentru gestionarea administrativă a Comisiei și a Serviciului European de Acțiune Externă (denumit în continuare „SEAE”), ordonatorul de credite responsabil este autorizat să efectueze operațiuni în monede naționale în conformitate cu regulamentul delegat menționat la articolul 199.

Cu toate acestea, pentru fluxurile de numerar menționate la articolul 65, contabilul și, în cazul conturilor de avans, administratorii conturilor de avans, și, pentru gestionarea administrativă a Comisiei și a Serviciului European de Acțiune Externă, ordonatorul de credite responsabil este autorizat să efectueze operațiuni în monede naționale în conformitate cu regulamentul delegat menționat la articolul 199.

 

Rezultatul acestor operațiuni în monede naționale se înscrie într-o rubrică separată în conturile instituției respective. Această cerință se aplică mutatis mutandis organismelor menționate la articolul 196b.

 

Comisia se asigură, prin metode corespunzătoare, că fluctuațiile cursului de schimb al monedelor în cazul remunerațiilor și al rambursărilor destinate personalului Uniunii se compensează cel puțin o dată pe lună pentru a asigura tratamentul egal al salariilor și al operațiunilor calculate în euro, efectuate cu necesitate în alte monede. Calculul acestora se bazează pe rata afișată de InforEuro.

Justificare

Al treilea paragraf se inserează pentru a spori transparența bugetară a operațiunilor efectuate în alte monede. Al patrulea paragraf se inserează pentru a asigura compensarea rapidă a personalului UE din țări terțe pentru diferențele generate de fluctuațiile cursurilor de schimb monetar.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) amenzile aplicate în domeniul concurenței, alte amenzi și sume exigibile în urma unor acorduri extrajudiciare, a unor înțelegeri sau a oricăror altor acorduri de acest tip încheiate cu părți terțe nestatale sau a plăților ocazionate de astfel de părți terțe;

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu toate acestea, în cazul menționat la litera (b), pot fi puse la dispoziție credite de angajament în baza semnării de către statul membru respectiv a unui acord de contribuție exprimat în euro. Acest lucru nu se aplică cazurilor menționate la articolul 173 alineatul (2) și la articolul 175 alineatul (2).

Justificare

Includerea unei dispoziții conținute anterior în Normele de aplicare. Potrivit unei propuneri a Comisiei, această dispoziție ar trebui inclusă de preferință în Regulamentul financiar însuși.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Următoarele elemente constituie venituri alocate interne:

(3) Următoarele elemente constituie venituri alocate interne:

(a) veniturile provenite de la părți terțe pentru livrări de bunuri, prestări de servicii sau efectuarea de lucrări la cererea acestora;

(a) veniturile provenite de la părți terțe pentru livrări de bunuri, prestări de servicii sau efectuarea de lucrări la cererea acestora;

(b) veniturile din vânzarea de vehicule, echipamente, instalații, materiale și aparatură științifică și tehnică, înlocuite sau casate după amortizarea completă a valorii contabile a acestora;

(b) veniturile din vânzarea de vehicule, echipamente, instalații, materiale și aparatură științifică și tehnică, înlocuite sau casate după amortizarea completă a valorii contabile a acestora;

(c) veniturile obținute din rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit;

(c) veniturile obținute din rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit, în conformitate cu articolul 77;

 

(ca) veniturile obținute din dobânzile aferente prefinanțării, în conformitate cu articolul 5;

(d) încasările din livrări de bunuri, prestări de servicii sau efectuarea de lucrări pentru alte departamente, instituții sau organisme, inclusiv indemnizațiile de delegație plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de acestea;

(d) încasările din livrări de bunuri, prestări de servicii sau efectuarea de lucrări pentru alte departamente, instituții sau organisme, inclusiv indemnizațiile de delegație plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de acestea;

(e) plățile asigurărilor încasate;

(e) plățile asigurărilor încasate;

(f) veniturile din vânzarea, închirierea sau orice alt contract privind drepturile legate de bunuri imobiliare;

(f) veniturile din vânzarea, închirierea, rambursarea sau orice alt contract privind drepturile legate de bunuri imobiliare;

(g) veniturile din vânzarea publicațiilor și a filmelor, inclusiv a celor pe suport electronic.

(g) veniturile din vânzarea publicațiilor și a filmelor, inclusiv a celor pe suport electronic.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Toate donațiile individuale către Comisie care depășesc 999 EUR sau donațiile agregate ale unui donator care depășesc suma respectivă în decursul unui an vor fi trasabile prin intermediul unui site de internet specializat.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul delegat menționat la articolul 199 poate preciza cazurile în care anumite venituri pot fi deduse din cereri de plată, care apoi sunt ordonanțate în suma netă.

(1) Se pot face următoarele deduceri din cererile de plată, care apoi sunt ordonanțate în sumă netă:

 

(a) penalități impuse părților la contracte de achiziții publice sau beneficiarilor unui grant;

 

(b) sconturi, rambursări și rabaturi la facturi și declarații de cheltuieli individuale;

 

(c) dobânda generată de plăți de prefinanțare;

 

(d) regularizări ale sumelor plătite în mod necuvenit.

 

Regularizările menționate la primul paragraf litera (d) se pot face prin deducere directă dintr-o nouă plată de același tip către același beneficiar în cadrul capitolului, articolului și exercițiului financiar în care s-a efectuat plata în exces și care determină efectuarea de plăți intermediare sau plata soldurilor.

 

Elementelor menționate la primul paragraf literele (c) și (d) li se aplică normele contabile ale Uniunii.

Justificare

Includerea unei dispoziții conținute anterior în Normele de aplicare. Potrivit unei propuneri a Comisiei, aceasta este un element „esențial” în sensul articolului 290 din TFUE și, prin urmare, ar fi mai potrivit să fie inclusă chiar în Regulamentul financiar, ca o derogare de la principiul necompensării.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Creditele se alocă integral unor destinații specifice pe titluri și capitole; capitolele sunt subîmpărțite în articole și rubrici.

(1) Creditele se alocă integral unor destinații specifice pe titluri și capitole; capitolele sunt subîmpărțite în articole și rubrici. Ele sunt prezentate separând funcționarea de investiții.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cadrul propriei secțiuni din buget, Comisia poate efectua, în mod autonom, transferuri de credite în conformitate cu articolul 23 sau, în cazurile prevăzute la articolul 24, solicită aprobarea autorității bugetare pentru a efectua transferuri de credite.

(2) În cadrul propriei secțiuni din buget, Comisia poate efectua transferuri de credite în conformitate cu articolul 23. În mod alternativ, în cazurile prevăzute la articolul 24, Comisia sau celelalte instituții solicită aprobarea autorității bugetare pentru a efectua transferuri de credite.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Creditele pot fi transferate numai către linii bugetare pentru care bugetul a autorizat credite sau care poartă o mențiune simbolică „pro memoria”.

eliminat

Justificare

Dispoziție preluată la articolul 24a alineatul (1) (situația juridică actuală rămâne neschimbată).

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Creditele corespunzătoare veniturilor alocate pot fi transferate numai dacă aceste venituri sunt utilizate în scopul pentru care sunt alocate.

eliminat

Justificare

Dispoziție preluată la articolul 24a alineatul (2) (situația juridică actuală rămâne neschimbată).

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Orice instituție, cu excepția Comisiei, poate propune autorității bugetare, în cadrul propriei secțiuni de buget, transferuri de la un titlu la altul care depășesc limita de 10 % din creditele pentru exercițiul financiar aferente liniei din care urmează să fie efectuat transferul. Aceste transferuri se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24.

(3) Orice instituție, cu excepția Comisiei, poate propune autorității bugetare, în cadrul propriei secțiuni de buget, transferuri de la un titlu la altul care depășesc limita de 15 % din creditele pentru exercițiul financiar aferente liniei din care urmează să fie efectuat transferul. Aceste transferuri se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24.

Amendamentul 54

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cadrul propriei secțiuni din buget, Comisia poate efectua în mod autonom :

(1) În cadrul propriei secțiuni din buget, Comisia poate efectua:

(a) transferuri de credite de angajament în cadrul fiecărui capitol;

(a) transferuri de credite de angajament în cadrul fiecărui capitol;

(b) transferuri de credite de plată în cadrul fiecărui titlu;

(b) transferuri de credite de plată în cadrul fiecărui titlu, după notificarea prealabilă a Parlamentului și a Consiliului, cu condiția ca niciuna dintre acestea să nu se opună transferului în termen de trei săptămâni;

(c) în ceea ce privește cheltuielile de personal și cheltuielile administrative, care sunt comune mai multor titluri, transferuri de credite de la un titlu la altul;

(c) în ceea ce privește cheltuielile de personal și cheltuielile administrative, transferul de credite de la un titlu la altul, până la o limită de 15 % din creditele pentru exercițiul financiar indicat pe linia de la care se efectuează transferul și până la o limită de 30 % din creditele pentru exercițiul financiar indicat pe linia către care se efectuează transferul;

(d) transferuri de credite între capitolele aceluiași titlu, în ceea ce privește cheltuielile operaționale, până la o limită totală de 10 % din creditele exercițiului financiar respectiv înscrise în linia din care se face transferul.

(d) transferuri de credite între capitolele aceluiași titlu, în ceea ce privește cheltuielile operaționale, până la o limită totală de 15 % din creditele exercițiului financiar respectiv înscrise în linia din care se face transferul.

(2) În cadrul propriei secțiuni de buget, Comisia poate decide să efectueze următoarele transferuri de credite de la un titlu la altul, cu condiția să informeze imediat autoritatea bugetară cu privire la decizia luată:

(2) În cadrul propriei secțiuni de buget, Comisia poate decide să transfere de la un titlu la altul

(a) transferul creditelor de la titlul „provizioane” menționat la articolul 43, atunci când singura condiție pentru deblocarea rezervei este ca un act de bază să fie adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 294 din TFUE;

credite de la titlul „provizioane” menționat la articolul 43, atunci când singura condiție pentru deblocarea rezervei este ca un act de bază să fie adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 294 din TFUE; cu condiția să informeze imediat autoritatea bugetară despre decizia luată.

(b) în cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător, de catastrofe și crize umanitare internaționale, care se produc după data de 1 decembrie a exercițiului bugetar, Comisia poate transfera creditele bugetare neutilizate în exercițiului bugetar curent, încă disponibile în titlurile bugetare de la poziția 4 din cadrul financiar multianual în titlurile bugetare referitoare la ajutorul pentru gestionarea crizelor și operațiunile de ajutor umanitar.

(2a) În cazuri excepționale, justificate corespunzător, de catastrofe și crize umanitare internaționale care se produc după data de 1 decembrie a exercițiului financiar, Comisia poate transfera creditele bugetare neutilizate în exercițiul financiar curent, disponibile încă la titlurile bugetare de la rubrica 4 din cadrul financiar multianual, către titlurile bugetare aferente ajutorului pentru gestionarea crizelor și operațiunilor de ajutor umanitar.

 

Comisia informează cele două componente ale autorității bugetare imediat după efectuarea transferurilor respective sau după utilizarea respectivă a creditelor bugetare în exercițiul următor.

 

(2b) Comisia poate furniza informațiile care să justifice transferul sub forma unui document de lucru al serviciilor sale.

 

(2c) Comisia poate propune autorității bugetare, în cadrul propriei secțiuni din buget, și alte transferuri decât cele menționate la alineatul (1).

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transferuri ale Comisiei prezentate autorității bugetare

Transferuri ale instituțiilor prezentate autorității bugetare

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului propunerea de transferuri.

(1) Instituțiile își prezintă propunerile simultan celor două componente ale autorității bugetare.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea bugetară decide cu privire la transferurile de credite în conformitate cu alineatele (3)-(6), în afara cazului în care se prevede altfel în partea II titlul I.

(2) Autoritatea bugetară decide cu privire la transferurile de credite în conformitate cu alineatele (3), (4) și (6), în afara cazului în care se prevede altfel în partea II titlul I.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cu excepția cazurilor de urgență, Consiliul, cu majoritate calificată, și Parlamentul European iau o decizie în privința propunerii Comisiei în termen de șase săptămâni de la data la care aceste două instituții au primit propunerea pentru fiecare transfer care le-a fost prezentat.

(3) Cu excepția cazurilor de urgență, justificate în mod corespunzător, Consiliul, cu majoritate calificată, și Parlamentul European iau o decizie în privința propunerii instituției în termen de șase săptămâni de la data la care aceste două instituții au primit propunerea pentru fiecare transfer care le-a fost prezentat.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Propunerea de transfer se aprobă dacă, în termen de șase săptămâni, este valabil oricare dintre următoarele cazuri:

(4) Propunerea de transfer se aprobă dacă, în termen de șase săptămâni:

(a) Parlamentul European și Consiliul o aprobă;

- ambele componente ale autorității bugetare o aprobă;

(b) fie Parlamentul European, fie Consiliul o aprobă și cealaltă instituție se abține de la luarea unei decizii;

- una dintre cele două componente ale autorității bugetare o aprobă și cealaltă se abține de la luarea unei decizii;

(c) Parlamentul European și Consiliul se abțin de la luarea unei decizii sau nu au luat o decizie contrară propunerii Comisiei.

- ambele componente ale autorității bugetare se abțin de la luarea unei decizii sau nu au luat o decizie contrară propunerii de transfer.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Termenul de șase săptămâni menționat la alineatul (4) se reduce la trei săptămâni, cu excepția unei cereri contrare a Parlamentului European sau a Consiliului, în oricare dintre următoarele cazuri:

eliminat

(a) transferul reprezintă mai puțin de 10 % din creditele aferente liniei din care se efectuează transferul și nu depășește 5 milioane EUR;

 

(b) transferul privește numai credite de plată și suma totală a transferului nu depășește 100 de milioane EUR.

 

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Dacă fie Parlamentul European, fie Consiliul a modificat transferul, în timp ce cealaltă instituție l-a aprobat sau s-a abținut de la luarea unei decizii, sau dacă Parlamentul European și Consiliul au modificat transferul, se consideră aprobată suma mai mică acceptată fie de Parlamentul European, fie de Consiliu, cu excepția cazului în care Comisia își retrage propunerea.

(6) Dacă una dintre cele două componente ale autorității bugetare a modificat transferul, în timp ce cealaltă l-a aprobat sau s-a abținut de la luarea unei decizii sau dacă ambele componente au modificat transferul, se consideră aprobată suma mai mică acceptată fie de Parlamentul European, fie de Consiliu, cu excepția cazului în care instituția își retrage propunerea.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 24a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Norme speciale privind transferurile

 

(1) Creditele pot fi transferate numai către linii bugetare pentru care bugetul a autorizat credite sau care poartă o mențiune simbolică „pro memoria”.

 

(2) Creditele corespunzătoare veniturilor alocate pot fi transferate numai dacă aceste venituri sunt utilizate în scopul pentru care sunt alocate.

Justificare

Dispoziții preluate de la articolul 21 alineatele (3) și (4).

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Deciziile cu privire la transferurile destinate să permită utilizarea rezervei pentru ajutoare de urgență sunt luate de autoritatea bugetară la propunerea Comisiei sau de Comisie până la o limită de cel mult 10 % din creditele exercițiului financiar respectiv înscrise în linia din care se face transferul. Se aplică procedura prevăzută la articolul 24 alineatele (3) și (4). Dacă propunerea Comisiei nu a întrunit acordul Parlamentului European și al Consiliului și dacă nu se poate ajunge la o poziție comună cu privire la utilizarea acestei rezerve, Parlamentul European și Consiliul se abțin să ia o decizie cu privire la propunerea de transfer a Comisiei.

(2) Deciziile cu privire la transferurile destinate să permită utilizarea rezervei pentru ajutoare de urgență sunt luate de autoritatea bugetară la propunerea Comisiei. Pentru fiecare operațiune trebuie prezentată o propunere separată. Se aplică procedura prevăzută la articolul 24 alineatele (3) și (4). Dacă propunerea Comisiei nu întrunește acordul celor două componente ale autorității bugetare și dacă nu se poate ajunge la o poziție comună cu privire la utilizarea acestei rezerve, Parlamentul European și Consiliul se abțin să ia o decizie cu privire la propunerea de transfer a Comisiei.

Se aplică procedura prevăzută la articolul 24 alineatele (3) și (4). Dacă propunerea Comisiei nu a întrunit acordul Parlamentului European și al Consiliului și dacă nu se poate ajunge la o poziție comună cu privire la utilizarea acestei rezerve, Parlamentul European și Consiliul se abțin să ia o decizie cu privire la propunerea de transfer a Comisiei.

Se aplică procedura prevăzută la articolul 24 alineatele (3) și (4). Dacă propunerea Comisiei nu a întrunit acordul celor două componente ale autorității bugetare și dacă nu se poate ajunge la o poziție comună cu privire la utilizarea acestei rezerve, ambele componente ale autorității bugetare se abțin să ia o decizie cu privire la propunerea de transfer a Comisiei.

Justificare

Se păstrează dispoziția în vigoare din Regulamentul financiar, protejându-se astfel drepturile Parlamentului.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru toate sectoarele de activitate incluse în buget se stabilesc obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și datate. Realizarea acestor obiective se monitorizează prin indicatori de performanță pentru fiecare activitate, iar fiecare autoritate însărcinată cu efectuarea cheltuielilor transmite informații autorității bugetare în această privință. Aceste informații sunt furnizate anual și cel mai târziu în documentele care însoțesc proiectul de buget.

(3) Pentru toate sectoarele de activitate incluse în buget se stabilesc obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și datate. Realizarea acestor obiective se monitorizează prin indicatori de performanță pentru fiecare activitate, iar fiecare autoritate însărcinată cu efectuarea cheltuielilor transmite informații autorității bugetare în această privință. Aceste informații, menționate la articolul 34 alineatul (2a) litera (d), sunt furnizate anual și cel mai târziu în documentele care însoțesc proiectul de buget.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În timpul procedurii bugetare, Comisia furnizează informațiile necesare pentru o comparație între evoluția nevoilor de credite și estimările inițiale făcute în situațiile financiare. Aceste informații includ progresele înregistrate și stadiul atins de autoritatea legislativă în evaluarea propunerilor prezentate. Nevoile de credite sunt revizuite, dacă este cazul, în funcție de evoluția deliberărilor cu privire la actul de bază.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a reduce riscurile de fraudă și nereguli, fișa financiară menționată la alineatul (1) prezintă informații privind sistemul de control intern instituit, o evaluare a riscurilor implicate, precum și măsurile existente sau planificate de prevenire a fraudei și de protecție împotriva acesteia.

(2) Pentru a reduce riscurile de fraudă și nereguli, fișa financiară menționată la alineatul (1) prezintă informații privind sistemul de control intern instituit, o estimare a costurilor și beneficiilor controalelor presupuse de asemenea sisteme, o evaluare a riscurilor implicate, precum și măsurile existente sau planificate de prevenire a fraudei și de protecție împotriva acesteia.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) existența unor norme precise, coerente și transparente în materie de control care să reglementeze drepturile părților implicate;

Justificare

Parlamentul a solicitat Comisiei, la punctul 29 din Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare (2010/2079(INI)), să prezinte norme precise, coerente și transparente în materie de control care să reglementeze drepturile părților implicate și care să facă parte integrantă din controlul intern al execuției bugetare.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) prevenirea, depistarea și corectarea fraudelor și a neregulilor;

(d) prevenirea și depistarea fraudelor și a neregulilor, precum și monitorizarea acțiunilor de corectare a acestora, fără a se aduce atingere responsabilităților actorilor financiari stabilite la capitolul 3;

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Eficacitatea controlului intern se bazează pe cele mai bune practici internaționale și include în special următoarele:

 

(a) separarea sarcinilor;

 

(b) o strategie adecvată de gestionare și de control al riscurilor, inclusiv prin controale la nivelul beneficiarilor;

 

(c) evitarea conflictelor de interese;

 

(d) piste de audit corespunzătoare și integritatea datelor în sistemele de date;

 

(e) proceduri de monitorizare a rezultatelor și de întreprindere a măsurilor necesare ulterioare în ceea ce privește vulnerabilitățile constatate în materie de control intern și excepțiile;

 

(f) evaluarea periodică a bunei funcționări a sistemului de control intern.

Justificare

Includerea unei dispoziții conținute anterior în Normele de aplicare. Potrivit unei propuneri a Comisiei, această dispoziție ar trebui inclusă de preferință în Regulamentul financiar însuși.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Eficiența controlului intern se bazează pe următoarele elemente:

 

(a) punerea în aplicare a unei strategii adecvate de gestionare și control al riscurilor, în urma coordonării între actorii interesați implicați în lanțul de control;

 

(b) posibilitatea pentru toți actorii interesați implicați în lanțul de control de a avea acces la rezultatele controlului;

 

(c) utilizarea, după caz, a declarațiilor de gestiune ale partenerilor de implementare, precum și a avizelor de audit independent, cu condiția ca activitățile subiacente să fie de calitate bună și acceptabilă și ca aceste activități să fi fost realizate în conformitate cu standardele convenite;

 

(d) aplicarea la timp a unor măsuri corective, inclusiv, după caz, a unor sancțiuni disuasive;

 

(e) legislația pe care se bazează politicile trebuie să fie clară și lipsită de ambiguitate;

 

(f) eliminarea controalelor multiple;

 

(g) principiul îmbunătățirii raportului costuri-beneficii aferent controalelor, ținând seama de riscul de eroare menționat la articolul 29.

Justificare

Includerea unei dispoziții conținute anterior în Normele de aplicare. Potrivit unei propuneri a Comisiei, această dispoziție ar trebui inclusă de preferință în Regulamentul financiar însuși.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Riscul admisibil de eroare

Riscul de eroare

Autoritatea legislativă hotărăște, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 322 din TFUE, cu privire la un nivel al riscului admisibil de eroare la un nivel adecvat de agregare a posturilor bugetare. Decizia respectivă este luată în considerare în cursul procedurii anuale de descărcare de gestiune, în conformitate cu articolul 157 alineatul (2).

La prezentarea unor propuneri de cheltuieli noi sau revizuite, Comisia evaluează costul sistemelor administrative și de control, precum și nivelul riscului de eroare al dispozițiilor legislative propuse în cazul fiecărui fond și al fiecărui stat membru.

Nivelul riscului admisibil de eroare se bazează pe o analiză a costurilor și a beneficiilor controalelor. Statele membre, precum și entitățile și persoanele menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b), prezintă Comisiei, la cerere, un raport privind costurile controalelor suportate de acestea, precum și numărul și amploarea activităților finanțate de la buget.

În cazul în care, în timpul punerii în aplicare a programului, nivelul de eroare este constant ridicat, Comisia identifică deficiențele de la nivelul sistemelor de control și analizează costurile și beneficiile posibilelor măsuri corective, adoptând măsuri adecvate, cum ar fi simplificarea dispozițiilor aplicabile, redefinirea programului, efectuarea unor controale mai stricte sau sugerează, dacă este cazul, încetarea activității.

Nivelul riscului admisibil de eroare este monitorizat îndeaproape și este revizuit în cazul în care survin schimbări majore în mediul de control.

Pentru deplina eficacitate a sistemelor naționale de gestiune și de control, sunt indispensabile declarații de gestiune ale organelor acreditate privind aceste sisteme, depuse de statele membre.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 29a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29a

 

Separarea sarcinilor

 

Sarcinile contabilului și cele ale agentului plătitor sunt separate.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Conturile anuale consolidate și raportul privind gestiunea bugetară și financiară întocmite de fiecare instituție se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Conturile anuale consolidate și raportul privind gestiunea bugetară și financiară întocmite de fiecare instituție se publică imediat după adoptare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul 74

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia pune la dispoziție, într-un mod corespunzător, informațiile privind beneficiarii fondurilor provenite de la bugetul pe care îl deține aceasta, atunci când bugetul este executat în mod centralizat și direct de către departamentele sale sau de către delegațiile Uniunii în conformitate cu articolul 53 al doilea paragraf, precum și informațiile referitoare la beneficiarii fondurilor furnizate de entitățile cărora le sunt delegate sarcini de execuție a bugetului în cadrul altor moduri de gestiune.

(2) Comisia pune la dispoziție, într-un mod corespunzător, informațiile privind contractanții și beneficiarii fondurilor provenite de la bugetul pe care îl deține aceasta, atunci când bugetul este executat în mod centralizat, precum și informațiile referitoare la contractanții și beneficiarii fondurilor furnizate de entitățile cărora le sunt delegate sarcini de execuție a bugetului în cadrul altor moduri de gestiune.

 

Această obligație se aplică și celorlalte instituții în ceea ce privește contractanții aleși și, după caz, beneficiarilor.

Amendamentul 75

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Aceste informații sunt puse la dispoziție cu respectarea întocmai a cerințelor de confidențialitate, în special protecția datelor cu caracter personal prevăzută de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a cerințelor de securitate, ținând seama de specificul fiecărui mod de gestiune menționat la articolul 53 și, după caz, în conformitate cu normele sectoriale relevante.

(3) Aceste informații sunt puse la dispoziție cu respectarea întocmai a cerințelor de confidențialitate și de securitate și, atunci când sunt vizate persoanele fizice, a dreptului de a respecta viața privată și a dreptului de protecție a datelor cu caracter personal prevăzută de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

 

Atunci când sunt vizate persoane fizice, informațiile publicate se limitează la numele contractantului sau al beneficiarului, localizarea acestuia, suma acordată și scopul contractului, iar publicarea acestora date se bazează pe criterii relevante, cum ar fi periodicitatea contractului, tipul sau importanța acestuia. Nivelul detaliilor publicate și criteriile de publicare țin seama de specificitățile sectorului și de fiecare dintre modalitățile de execuție menționate la articolul 55. Nivelul detaliilor și criteriile sunt definite prin intermediul regulamentului de delegare menționat la articolul 199 și, după caz, în cadrul normelor sectoriale specifice.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 32 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Parlamentul European, Consiliul European și Consiliul, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și SEAE întocmesc o estimare a veniturilor și a cheltuielilor lor, pe care o transmit Comisiei înainte de data de 1 iulie a fiecărui an.

Parlamentul European, Consiliul European și Consiliul, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și SEAE întocmesc o estimare a veniturilor și a cheltuielilor lor, pe care o transmit Comisiei și, în paralel, pentru informare, autorității bugetare, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 32 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, aceste instituții transmit estimările respective autorității bugetare pentru informare până la data de 1 iulie a fiecărui an. Comisia întocmește propriile sale estimări, pe care le transmite, de asemenea, autorității bugetare până la aceeași dată.

Comisia întocmește propriile sale estimări, pe care le transmite, de asemenea, autorității bugetare imediat după adoptare.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 31 martie a fiecărui an, fiecare organism menționat la articolul 200 transmite Comisiei și autorității bugetare, în conformitate cu actul său constitutiv, o estimare a veniturilor și a cheltuielilor sale, inclusiv schema de personal, precum și proiectul său de lucru.

Cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an, fiecare organism menționat la articolul 200 transmite în paralel Comisiei și autorității bugetare, în conformitate cu actul său constitutiv, o estimare a veniturilor și a cheltuielilor sale, inclusiv schema de personal, precum și proiectul său de lucru.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proiectul de buget conține o situație generală rezumativă a cheltuielilor și veniturilor Uniunii și consolidează estimările menționate la articolul 32.

Proiectul de buget conține o situație generală rezumativă a cheltuielilor și veniturilor Uniunii, inclusiv o situație generală rezumativă a rezervei pentru plăți și angajamente, și consolidează estimările menționate la articolul 32.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă este cazul, Comisia anexează la proiectul de buget o programare financiară pentru anii următori.

(2) Comisia anexează la proiectul de buget o programare financiară pentru anii următori.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) La proiectul de buget Comisia anexează, de asemenea, următoarele:

 

(a) o analiză a gestiunii financiare din exercițiul precedent și a angajamentelor restante;

 

(b) după caz, un aviz privind estimările celorlalte instituții, care poate conține previziuni diferite, și justificarea acestora;

 

(c) eventuale documente de lucru considerate utile în legătură cu schemele de personal ale instituțiilor și cu granturile acordate de Comisie organismelor menționate la articolul 196b și școlilor europene. În orice document de lucru de acest tip, în care se indică cea mai recentă schemă de personal autorizată, se prezintă următoarele:

 

(i) ansamblul personalului angajat de Uniune, inclusiv în entitățile juridice separate, prezentat în funcție de tipul de contract;

 

(ii) o declarație privind politica privind posturile, personalul extern și proporția bărbați-femei;

 

(iii) numărul de posturi ocupate efectiv la începutul exercițiului în cadrul căruia este prezentat proiectul de buget, indicându-se distribuția acestora pe grade și pe unități administrative;

 

(iv) o listă a posturilor defalcate pe domenii de politică;

 

(v) pentru fiecare categorie de personal extern, estimările inițiale privind numărul unităților echivalente de normă întreagă pe baza creditelor autorizate, precum și numărul persoanelor prezente efectiv la începutul exercițiului în care este prezentat proiectul de buget, indicându-se distribuția acestora pe grupe de funcții și, dacă este cazul, pe grade, precum și

 

(d) declarațiile de activitate care conțin următoarele:

 

(i) informații privind realizarea tuturor obiectivelor stabilite anterior, specifice, măsurabile, realizabile, relevante și programate pentru diversele activități, precum și noi obiective măsurate prin indicatori;

 

(ii) justificarea completă și abordarea costuri-beneficii pentru schimbările propuse pentru nivelul creditelor;

 

(iii) justificarea clară a intervenției la nivelul Uniunii în conformitate, inter alia, cu principiul subsidiarității;

 

(iv) informații privind rata de execuție în cadrul activității din exercițiul anterior și rata de execuție pentru exercițiul curent;

 

Rezultatele evaluării lor sunt consultate și menționate drept dovadă a posibilelor avantaje ale modificărilor bugetare propuse.

Justificare

Amendamentele la articolul 34 reinstituie fluxul de informații de care beneficiază în prezent Parlamentul în cadrul procedurii bugetare, menținând astfel drepturile Parlamentului ca una dintre componentele autorității bugetare. De asemenea, ar trebui îmbunătățită transparența privind personalul, aceasta fiind una dintre categoriile de cost principale. Un alt obiectiv al acestui amendament este să creeze o bază informațională solidă pentru autoritatea bugetară, în situațiile în care bugetul este executat prin inițierea de parteneriate de tipul public-privat sau prin emiterea de instrumente financiare, în special în cazul în care acestea sunt expuse riscului de pierdere.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În cazul în care Comisia încredințează execuția bugetului unor parteneriate de tip public-privat (PPP), aceasta anexează la proiectul de buget un document de lucru în care se prezintă următoarele:

 

(a) un raport anual privind performanța PPP-urilor existente în exercițiul precedent;

 

(b) obiectivele stabilite pentru exercițiul la care se referă proiectul de buget, indicându-se eventualele necesități bugetare specifice realizării obiectivului respectiv;

 

(c) costul administrativ și bugetul executat în exercițiul precedent, în total și pe tipuri de PPP, conform definiției de la articolul 196a, precum și pe fiecare PPP în parte;

 

(d) volumul contribuțiilor financiare de la bugetul Uniunii și valoarea contribuțiilor în natură din partea celorlalți parteneri pentru fiecare PPP în parte;

 

(e) schemele de personal, ca urmare a aplicării mutatis mutandis a alineatului (2a) litera (c), ale PPP respective, în cazul în care personalul este plătit în totalitate sau în parte din fondurile Uniunii; aceste scheme de personal sunt luate în considerare la pregătirea documentului de lucru menționat la alineatul (2a) litera (c).

 

În cazul în care PPP recurg la instrumente financiare, în documentul de lucru sunt prezentate datele obținute în urma aplicării alineatului (2c) și fără a aduce atingere acestui alineat, pentru fiecare PPP și pentru fiecare instrument financiar.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) În cazul în care Comisia recurge la instrumente financiare, aceasta anexează la proiectul de buget un document de lucru prezentând următoarele:

 

(a) capitalul emis sub formă de instrumente financiare și finanțat de la bugetul Uniunii și capitalul global investit pentru fiecare instrument financiar în parte, inclusiv de către terți, în total și în funcție de efectul de levier al acestuia pentru fiecare instrument financiar, valoarea participațiilor sub formă de capital propriu și investițiile de cvasicapital;

 

(b) veniturile și rambursările primite în exercițiul precedent și o previziune pentru exercițiul la care se referă proiectul de buget;

 

(c) valoarea totală a datoriilor contingente și existente ale Uniunii, care decurg din realizarea instrumentelor financiare în exercițiul precedent, în total și defalcată pe:

 

(i) toate datoriile potențiale față de terți care decurg din garanții;

 

(ii) toate datoriile potențiale care decurg din utilizarea la maximum a liniilor de credit acordate unor terți;

 

(iii) valoarea totală a tuturor pierderilor potențiale ale datoriilor secundare sau ale participațiilor la capital sau la cvasicapital, ori

 

(iv) orice altă datorie potențială sau contingentă, precum și orice informații pertinente sau potențial pertinente pentru evaluarea riscurilor;

 

(d) provizioanele financiare înscrise în buget pentru riscurile anticipate, precum și pentru riscuri neprevăzute, în total și pentru fiecare instrument financiar în parte;

 

(e) procentul și numărul absolut al cazurilor în care au fost folosite garanțiile sau a fost pierdută datoria secundară ori participațiile la capital sau la cvasicapital în urma reducerii capitalului sau în urma falimentului, în total și pentru fiecare instrument financiar în parte, pentru exercițiul precedent, precum și perioada totală de valabilitate a instrumentului financiar respectiv;

 

(f) durata medie între plata instrumentelor financiare sub formă de capital de datorie secundară (mezanin) către beneficiari și retragerea acestui capital; în cazul în care această perioadă depășește trei ani, Comisia prezintă, în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune, un plan de acțiune în vederea reducerii acestei perioade;

 

(g) distribuția geografică a aplicării (absorbției) instrumentelor financiare pentru fiecare stat membru și pentru fiecare instrument financiar;

 

(h) cheltuielile administrative care decurg din plata comisioanelor de gestiune, din rambursări sau din alte plăți efectuate pentru gestionarea instrumentelor financiare, în cazul în care aceasta a fost încredințată unor terți, în total și pentru fiecare parte gestionară și fiecare instrument financiar gestionat;

 

(i) schemele de personal, ca urmare a aplicării mutatis mutandis a alineatului (2a) litera (c), în cazul în care personalul este remunerat în totalitate sau în parte din fondurile Uniunii; aceste scheme de personal sunt luate în considerare la pregătirea documentului de lucru menționat la alineatul (2a) litera (c).

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia anexează , de asemenea, la proiectul de buget orice document de lucru pe care îl consideră util pentru susținerea solicitărilor sale bugetare.

(3) Comisia anexează , de asemenea, la proiectul de buget orice document de lucru suplimentar pe care îl consideră util pentru susținerea solicitărilor sale bugetare.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) o imagine detaliată a întregului personal angajat în cadrul delegațiilor Uniunii în momentul prezentării proiectului de buget, inclusiv o defalcare pe zone geografice, țări și misiuni, făcând distincția între posturile prevăzute în schema de personal, agenții contractuali, agenții locali și experții naționali detașați, precum și creditele solicitate în proiectul de buget pentru aceste alte categorii de personal, inclusiv estimările corespunzătoare privind numărul echivalent de posturi cu normă întreagă care ar putea fi utilizate în limitele creditelor solicitate.

(d) o imagine detaliată a întregului personal angajat în cadrul delegațiilor Uniunii în momentul prezentării proiectului de buget, inclusiv o defalcare pe zone geografice, gen, țări și misiuni, făcând distincția între posturile prevăzute în schema de personal, agenții contractuali, agenții locali și experții naționali detașați, precum și creditele solicitate în proiectul de buget pentru aceste alte categorii de personal, inclusiv estimările corespunzătoare privind numărul echivalent de posturi cu normă întreagă care ar putea fi utilizate în limitele creditelor solicitate.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia prezintă pe lângă proiectul de buget o propunere de mobilizare a rezervei pentru plăți și angajamente în cazul apariției unor nevoi care nu au fost prevăzute inițial în bugetul anual sau în regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual.

Amendamentul                                           87

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În plus, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, împreună cu proiectul de buget, un document de lucru privind politica imobiliară întocmit de fiecare instituție și organism în sensul articolului 196, care cuprinde următoarele informații:

 

(a) pentru fiecare clădire, cheltuielile și domeniile vizate de creditele de la liniile bugetare corespunzătoare;

 

(b) evoluția preconizată a programării generale a domeniilor și locațiilor pentru anii viitori, cu o descriere a proiectelor imobiliare în faza de planificare menționată la articolul 195 alineatul (3), care sunt deja identificate;

 

(c) condițiile și costurile finale, precum și informațiile relevante privind implementarea noilor proiecte imobiliare depuse anterior la autoritatea bugetară conform procedurii stabilite la articolul 195 alineatul (3) și neincluse în documentele de lucru din exercițiul anterior;

 

(d) condițiile și costurile finale ale prelungirii contractelor cărora nu li se aplică procedura stabilită la articolul 195 alineatul (3), dar care depășesc valoarea anuală de 500 000 EUR.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la convocarea Comitetului de conciliere menționat la articolul 314 din TFUE, din inițiativă proprie sau la cererea altor instituții, fiecare cu privire la propria sa secțiune, Comisia poate prezenta simultan Parlamentului European și Consiliului scrisori rectificative la proiectul de buget pe baza unor informații noi care nu erau disponibile în momentul întocmirii proiectului, inclusiv o scrisoare rectificativă de actualizare a estimărilor privind cheltuielile din domeniul agriculturii.

Pe baza unor informații noi care nu erau disponibile în momentul întocmirii proiectului de buget, din inițiativă proprie sau la cererea altor instituții, fiecare cu privire la propria sa secțiune, Comisia poate prezenta simultan Parlamentului European și Consiliului scrisori rectificative la proiectul de buget în timp util înainte de convocarea Comitetului de conciliere menționat la articolul 314 din TFUE. Printre acestea se poate afla o scrisoare rectificativă de actualizare a estimărilor privind cheltuielile din domeniul agriculturii.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aprobarea rezultatului obținut de Comitetul de conciliere

eliminat

Odată ce Comitetul de conciliere a ajuns la un acord privind un text comun, Parlamentul European și Consiliul depun eforturi pentru a aproba, cât mai curând posibil, rezultatul obținut de Comitetul de conciliere, în conformitate cu articolul 314 alineatul (6) din TFUE și în conformitate cu regulamentele lor interne de procedură.

 

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1) Comisia prezintă proiecte de bugete rectificative pentru mobilizarea Fondului european de solidaritate și un proiect de buget rectificativ pentru fiecare dintre următoarele scopuri:

 

(a) excedent;

 

(b) revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale, precum și baza taxei pe valoare adăugată și a produsului național brut;

 

(c) majorarea previziunilor privind veniturile și reducerea creditelor de plată.

(1) În cazul unor circumstanțe inevitabile, excepționale sau neprevăzute, Comisia poate prezenta proiecte de bugete rectificative.

În cazul unor circumstanțe inevitabile, excepționale sau neprevăzute, Comisia poate prezenta două proiecte de buget rectificativ suplimentare per exercițiu.

În circumstanțele amintite în paragraful anterior, cererile de bugete rectificative ale altor instituții decât Comisia se transmit acestei instituții.

În circumstanțele amintite în paragraful anterior, cererile de bugete rectificative ale altor instituții decât Comisia se transmit acestei instituții.

Înainte de a prezenta un proiect de buget rectificativ, Comisia și celelalte instituții examinează posibilitățile de realocare a creditelor relevante, ținând seama de orice execuție insuficientă a creditelor preconizată.

Înainte de a prezenta un proiect de buget rectificativ, Comisia și celelalte instituții examinează posibilitățile de realocare a creditelor relevante, ținând seama de orice execuție insuficientă a creditelor preconizată.

(2) Cu excepția unor circumstanțe excepționale, Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului orice proiect de buget rectificativ cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an. Ea poate anexa, de asemenea, un aviz privind cererile de bugete rectificative ale altor instituții.

(2) Cu excepția unor circumstanțe excepționale justificate în mod adecvat sau în cazul mobilizării Fondului european de solidaritate, pentru care se poate prezenta un proiect de buget rectificativ în orice moment al exercițiului, Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului proiectele sale de buget rectificativ în aprilie și/sau în august. Ea poate anexa, de asemenea, un aviz privind cererile de bugete rectificative ale altor instituții.

 

(3) Parlamentul European și Consiliul deliberează ținând cont de urgența acestora.

(3) Parlamentul European și Consiliul deliberează ținând cont de urgența acestora.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o situație generală a veniturilor și a cheltuielilor;

(a) o situație generală a veniturilor și a cheltuielilor, făcându-se distincție între funcționare și investiții;

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Cheltuielile administrative se clasifică după cum urmează:

 

(a) cheltuieli cu personalul autorizat în schema de personal: acestor cheltuieli le corespund un cuantum de credite și un număr de posturi din schema de personal;

 

(b) cheltuieli cu personalul extern și alte cheltuieli menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (c) și finanțate în cadrul rubricii „Administrație” din cadrul financiar multianual;

 

(c) cheltuieli cu clădirile și alte cheltuieli conexe, inclusiv cheltuieli cu curățenia și întreținerea, închirieri, telecomunicații, apă, gaz și electricitate;

 

d) personal extern și asistență tehnică legate direct de implementarea programelor.

 

Cheltuielile administrative ale Comisiei de un tip comun mai multor titluri sunt prezentate într-o situație rezumativă separată, clasificate după tip.

Justificare

Includerea unei dispoziții conținute anterior în Normele de aplicare. Potrivit unei propuneri a Comisiei, această dispoziție ar trebui inclusă de preferință în Regulamentul financiar însuși.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În toate cazurile în care acest lucru este posibil și adecvat, articolele și posturile corespund unor operațiuni individuale efectuate în cadrul unei activități individuale concrete. Regulamentele delegate menționate la articolul 199 stabilesc orientări pentru clasificarea articolelor și a posturilor, vizând obținerea unei transparențe și concizii maxime a bugetului.

Justificare

Amendament revizuit în urma discuțiilor cu Comisia.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această rezervă trebuie stabilită înainte de sfârșitul exercițiului financiar printr-un transfer în conformitate cu procedura stabilită la articolele 21 și 23.

Această rezervă trebuie stabilită cât mai curând posibil, înainte de sfârșitul exercițiului financiar, în primul rând prin intermediul rezervei pentru plăți și angajamente menționate la articolul 15 alineatul (3a) sau printr-un transfer în conformitate cu procedura stabilită la articolele 21 și 23.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Bugetul prezintă:

(1) Bugetul prezintă:

(a) în situația generală a veniturilor și cheltuielilor:

(a) în situația generală a veniturilor și cheltuielilor:

(i) veniturile estimate ale Uniunii în exercițiul financiar în cauză;

(i) veniturile estimate ale Uniunii în exercițiul financiar în cauză;

(ii) veniturile estimate pentru exercițiul financiar anterior și veniturile exercițiului n - 2;

(ii) veniturile estimate pentru exercițiul financiar anterior și veniturile exercițiului n - 2;

(iii) creditele de angajament și creditele de plată pentru exercițiul financiar în cauză;

(iii) creditele de angajament și creditele de plată pentru exercițiul financiar în cauză;

(iv)      creditele de angajament și creditele de plată pentru exercițiul financiar anterior;

(iv) creditele de angajament și creditele de plată pentru exercițiul financiar anterior;

(v) cheltuielile angajate și cheltuielile plătite în exercițiul n - 2;

(v) cheltuielile angajate și cheltuielile plătite în exercițiul n - 2;

(vi) comentarii adecvate pentru fiecare subdiviziune, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (1);

(vi) comentarii adecvate pentru fiecare subdiviziune, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (1);

(b) în fiecare secțiune a bugetului, veniturile și cheltuielile se prezintă în structura în care apar și la litera (a);

(b) în fiecare secțiune a bugetului, veniturile și cheltuielile se prezintă în structura în care apar și la litera (a);

(c) în ceea ce privește personalul:

(c) în ceea ce privește personalul:

(i) pentru fiecare secțiune din buget, o schemă de personal care stabilește numărul de posturi pentru fiecare grad din fiecare categorie și din fiecare departament și numărul de posturi permanente și temporare, autorizate în limitele creditelor bugetare;

(i) pentru fiecare secțiune din buget, o schemă de personal care prezintă în mod cuprinzător toate resursele umane și stabilește numărul de posturi pentru fiecare grad din fiecare categorie și din fiecare departament și numărul de posturi permanente și temporare, autorizate în limitele creditelor bugetare, însoțită de un document care prezintă numărul echivalent de posturi cu normă întreagă ocupate de agenți contractuali și agenți locali;

(ii) o schemă de personal pentru personalul remunerat din creditele destinate cercetării și dezvoltării tehnologice pentru acțiunile directe și o schemă de personal pentru personalul remunerat din aceleași credite pentru acțiunile indirecte; schemele de personal se clasifică în funcție de categorie și de grad, făcându-se o distincție între posturile permanente și cele temporare, autorizate în limitele creditelor bugetare;

(ii) o schemă de personal pentru personalul remunerat din creditele destinate cercetării și dezvoltării tehnologice pentru acțiunile directe și o schemă de personal pentru personalul remunerat din aceleași credite pentru acțiunile indirecte; schemele de personal se clasifică în funcție de categorie și de grad, făcându-se o distincție între posturile permanente și cele temporare, autorizate în limitele creditelor bugetare;

(iii) în ceea ce privește personalul științific și tehnic, clasificarea se poate face în funcție de grupe de grade, în conformitate cu condițiile stabilite în fiecare buget; schema de personal trebuie să specifice numărul personalului tehnic sau științific cu calificare înaltă căruia i se acordă avantaje speciale conform prevederilor specifice ale Statutului funcționarilor;

(iii) în ceea ce privește personalul științific și tehnic, clasificarea se poate face în funcție de grupe de grade, în conformitate cu condițiile stabilite în fiecare buget; schema de personal trebuie să specifice numărul personalului tehnic sau științific cu calificare înaltă căruia i se acordă avantaje speciale conform prevederilor specifice ale Statutului funcționarilor;

(iv) o schemă de personal care stabilește numărul de posturi, pe grade și pe categorii, pentru fiecare organism menționat la articolul 200 care beneficiază de un grant de la buget. Pe lângă numărul de posturi autorizate pentru exercițiul financiar, schemele de personal prevăd și numărul de posturi autorizate pentru exercițiul financiar precedent;

(iv) o schemă de personal care stabilește numărul de posturi, pe grade și pe categorii, pentru fiecare organism menționat la articolul 196b care beneficiază de un grant de la buget. Pe lângă numărul de posturi autorizate pentru exercițiul financiar, schemele de personal prevăd și numărul de posturi autorizate pentru exercițiul financiar precedent;

 

(ca) în ceea ce privește finanțarea acordată organismelor internaționale, într-un document anexat la secțiunea Comisiei:

 

(i) un sumar al tuturor contribuțiilor, însoțit o defalcare pe programe/fonduri ale Uniunii și pe organizație internațională;

 

(ii) o justificare prin care să se explice de a fost mai simplu pentru Uniune să finanțeze respectivele organizații internaționale decât să acționeze direct.

(d) în ceea ce privește operațiunile de împrumut și de credit:

(d) în ceea ce privește operațiunile de împrumut și de credit:

(i) în situația generală a veniturilor, liniile bugetare corespunzătoare operațiunilor în cauză, destinate înregistrării eventualelor rambursări din partea unor beneficiari care inițial nu și-au îndeplinit această obligație, ducând la activarea garanției de bună execuție. Aceste linii poartă o mențiune simbolică „pro memoria” și sunt însoțite de observațiile adecvate;

(i) în situația generală a veniturilor, liniile bugetare corespunzătoare operațiunilor în cauză, în special punerii în aplicare de instrumente financiare (articolele 130 și 131), destinate înregistrării eventualelor rambursări din partea unor beneficiari care inițial nu și-au îndeplinit această obligație, ducând la activarea garanției de bună execuție, precum și eventualele venituri provenite din punerea în aplicare de instrumente financiare. Aceste linii poartă o mențiune simbolică „pro memoria” și sunt însoțite de observațiile adecvate;

(ii) în secțiunea Comisiei:

(ii) în secțiunea Comisiei:

- liniile bugetare care conțin garanțiile de bună execuție ale Uniunii pentru operațiunile în cauză. Aceste linii poartă o mențiune simbolică „pro memoria”, atât timp cât nu apare o cheltuială efectivă care trebuie acoperită din resurse definitive;

- liniile bugetare care conțin garanțiile de bună execuție și instrumentele financiare ale Uniunii pentru operațiunile în cauză. Aceste linii poartă o mențiune simbolică „pro memoria”, atât timp cât nu apare o cheltuială efectivă care trebuie acoperită din resurse definitive;

- comentarii care indică trimiterile la actul de bază și volumul operațiunilor prevăzute, durata și garanțiile financiare asigurate de Uniune pentru derularea acestor operațiuni;

- comentarii care indică trimiterile la actul de bază și volumul operațiunilor prevăzute, durata și garanțiile financiare asigurate sau alte instrumente financiare puse în aplicare de Uniune pentru derularea acestor operațiuni;

 

- un calcul cuprinzător al proporției fondurilor globale dedicate instrumentelor financiare în raport cu bugetul Uniunii;

(iii) într-un document anexat secțiunii Comisiei, cu titlu indicativ:

(iii) într-un document anexat secțiunii Comisiei, cu titlu indicativ:

 

- toate participațiile de capital propriu prin intermediul instrumentelor financiare sau al PPP, însoțite de observații specifice privind randamentul acestora;

- operațiunile de capital în curs și gestionarea datoriilor în curs;

- operațiunile de capital în curs și gestionarea datoriilor în curs;

- operațiunile de capital și gestionarea datoriilor pentru exercițiul financiar în cauză;

- operațiunile de capital și gestionarea datoriilor pentru exercițiul financiar în cauză;

(e) cuantumul total al cheltuielilor PESC se înscrie într-un singur capitol bugetar, intitulat PESC și format din articole bugetare specifice. Aceste articole acoperă cheltuielile PESC și conțin linii bugetare specifice care identifică cel puțin misiunile unice majore.

(e) cuantumul total al cheltuielilor PESC se înscrie într-un singur capitol bugetar, intitulat PESC și format din articole bugetare specifice. Aceste articole acoperă cheltuielile PESC și conțin o linie bugetară specifică per misiune.

 

(ea) toate veniturile și cheltuielile din Fondul european de dezvoltare respectiv se înscriu într-o linie bugetară specială din cadrul secțiunii consacrate Comisiei.

Justificare

Procentajul din bugetul anual al Uniunii dedicat instrumentelor financiare variază în funcție de sursa de informație. Acest procentaj trebuie să fie transparent și trebuie inclus în buget. Instrumentelor financiare, precum și altor operațiuni de contractare a împrumuturilor și de acordare a împrumuturilor ar trebui să li se aplice aceleași reguli.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 49

Articolul 49

Atunci când punerea în aplicare a unui act al Uniunii presupune depășirea creditelor disponibile în buget sau a alocărilor disponibile în cadrul financiar multianual, acest act poate fi pus în aplicare din punct de vedere financiar doar după rectificarea bugetului și, dacă este cazul, după revizuirea corespunzătoare a cadrului financiar.

Atunci când punerea în aplicare a unui act al Uniunii presupune depășirea creditelor disponibile în buget sau a alocărilor disponibile în cadrul financiar multianual, acest act poate fi pus în aplicare din punct de vedere financiar doar după rectificarea bugetului și, dacă este cazul, după revizuirea corespunzătoare a cadrului financiar. În sensul prezentului articol și fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2), se consideră că un act al Uniunii există în cazurile în care operațiunile de contractare sau de acordare a împrumuturilor afectează marja globală a CFM [articolul 9 alineatul (4)] din oricare exercițiu, actual sau viitor, căruia i se aplică cadrul financiar multianual.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre cooperează cu Comisia astfel încât creditele să fie utilizate în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.

(2) Statele membre cooperează cu Comisia astfel încât creditele să fie utilizate în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și își îndeplinesc obligațiile de control și audit în conformitate cu articolul 317 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Actul de bază” este un act juridic care furnizează un temei juridic pentru acțiuni și pentru execuția cheltuielilor corespunzătoare înregistrate în buget.

„Actul de bază” este un act juridic care furnizează un temei juridic pentru acțiuni și pentru execuția cheltuielilor corespunzătoare înregistrate în buget. Se aplică articolul 2.

Justificare

Scopul acestui amendament este de a raționaliza dispozițiile bugetare. Derogările ar trebui limitate.

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În sfera de aplicare a titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, un act de bază poate lua una din formele specificate la articolul 26 alineatul (2), articolul 28 alineatul (1), articolul 29, articolul 31 alineatul (2), articolul 33 și articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(3) În sfera de aplicare a titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumit în continuare „TUE”), un act de bază poate lua una dintre următoarele forme:

 

- decizie a Consiliului necesară pentru definirea și punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [articolul 26 alineatul (2) din TUE];

 

- decizie a Consiliului privind o acțiune cu caracter operativ impusă de situația internațională [articolul 28 alineatul (1) din TUE];

 

- decizie a Consiliului de definire a poziției Uniunii într-o anumită chestiune de natură geografică sau tematică (articolul 29 din TUE);

 

- decizie a Consiliului de definire a unei acțiuni sau poziții a Uniunii, de punere în aplicare a acțiunii sau poziției respective [prima, a doua și a treia liniuță de la articolul 31 alineatul (2) din TUE] sau de numire a unui reprezentant special [articolul 31 alineatul (2) liniuța a patra, articolul 33 din TUE];

 

- încheierea de acorduri cu unul sau mai multe state sau organizații internaționale (articolul 37 din TUE).

Justificare

Sunt incluse denumirile complete ale actelor enumerate pentru a îmbunătăți înțelegerea textului.

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 5 – punctul b – paragrafele 2a și 2b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cuantumul total al creditelor pentru proiectele-pilot prevăzute la litera (a) nu poate depăși 40 de milioane EUR într-un exercițiu bugetar.

 

Cuantumul total al creditelor pentru noile acțiuni pregătitoare menționate la primul paragraf al prezentei litere nu poate depăși 50 de milioane EUR într-un exercițiu bugetar, iar cuantumul total al creditelor efectiv angajate pentru acțiuni pregătitoare nu poate depăși 100 de milioane EUR.

Justificare

Prin acest amendament, este integrat în Regulamentul financiar articolul 32 din Normele de aplicare în vigoare.

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) creditele pentru acțiuni pregătitoare în domeniul de aplicare al titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană. Aceste măsuri se limitează la o perioadă scurtă și sunt destinate stabilirii condițiilor de acțiune pentru Uniune în scopul realizării obiectivelor PESC, precum și a condițiilor de adoptare a instrumentelor juridice necesare.

(c) creditele pentru acțiuni pregătitoare în domeniul de aplicare al titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană (referitor la dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii și la dispozițiile speciale privind politica externă și de securitate comună). Aceste măsuri se limitează la o perioadă scurtă și sunt destinate stabilirii condițiilor de acțiune pentru Uniune în scopul realizării obiectivelor PESC, precum și a condițiilor de adoptare a instrumentelor juridice necesare.

În scopul operațiunilor de gestionare a crizei de către Uniune, măsurile pregătitoare sunt destinate, inter alia, evaluării cerințelor operaționale, asigurării unei prime desfășurări rapide a resurselor sau creării pe teren a condițiilor de inițiere a operațiunii.

În scopul operațiunilor de gestionare a crizei de către Uniune, măsurile pregătitoare sunt destinate, inter alia, evaluării cerințelor operaționale, asigurării unei prime desfășurări rapide a resurselor sau creării pe teren a condițiilor de inițiere a operațiunii.

Măsurile pregătitoare sunt aprobate de Consiliu, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Măsurile pregătitoare sunt aprobate de Consiliu, în strânsă cooperare cu Comisia, iar Parlamentul European este consultat cu suficient timp înainte și este informat în detaliu despre măsurile pregătitoare, în special cele privind acțiunile din cadrul PESC și PESA.

Pentru a asigura punerea rapidă în aplicare a măsurilor pregătitoare, Înaltul Reprezentant informează Comisia în cel mai scurt timp cu privire la intenția Consiliului de inițiere a unei măsuri pregătitoare, în special a resurselor considerate necesare în acest scop. În conformitate cu prezentul regulament, Comisia ia toate măsurile necesare pentru a asigura decontarea rapidă a fondurilor;

Pentru a asigura punerea rapidă în aplicare a măsurilor pregătitoare, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate informează Parlamentul European și Comisia în cel mai scurt timp cu privire la intenția Consiliului de inițiere a unei măsuri pregătitoare, în special a resurselor considerate necesare în acest scop. În conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, Comisia ia toate măsurile necesare pentru a asigura decontarea rapidă a fondurilor;

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Tuturor actorilor financiari și oricărei alte persoane implicate în execuția, gestionarea, auditarea sau controlul bugetului le este interzis să ia măsuri care pot genera un conflict între propriile lor interese și cele ale Uniunii. Dacă survine un astfel de caz, persoana în cauză trebuie să se abțină de la astfel de măsuri și să prezinte situația autorității competente.

(1) Tuturor actorilor financiari și oricărei alte persoane implicate în execuția și gestionarea bugetului, inclusiv în elaborarea actelor pregătitoare corespunzătoare, precum și în auditarea sau controlul bugetului le este interzis să ia măsuri care pot genera un conflict între propriile lor interese și cele ale Uniunii. Dacă survine un astfel de caz, persoana în cauză trebuie să se abțină de la astfel de măsuri și să prezinte situația superiorului ierarhic, care constată în scris prezența sau absența unui conflict de interese. În cazul în care se constată prezența unui conflict de interese, persoana aflată sub influența acestor interese își întrerupe toate activitățile legate de subiectul în cauză. Superiorul ierarhic ia personal orice măsuri suplimentare necesare.

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Un conflict de interese survine în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane, menționate la alineatul (1), este compromisă din motive care implică familia, viața sentimentală, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al beneficiarului.

(2) Există un conflict de interese atunci când exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau a funcțiilor altei persoane, astfel cum se prevede la alineatul (1), este compromisă sau poate fi compromisă în percepția publicului din motive ce țin de familie, viață personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau de orice altă natură, comune cu ale beneficiarului.

 

Acțiunile care ar putea fi afectate de un conflict de interese pot îmbrăca, printre altele, una dintre următoarele forme:

 

(a) valorificarea în folos propriu a unor avantaje directe sau indirecte nejustificate sau acordarea unor astfel de avantaje unor terți înrudiți prin sânge, alianță sau prin orice alte calități specifice;

 

(b) refuzul de a acorda unui potențial beneficiar, destinatar, candidat sau ofertant drepturile sau avantajele ce i se cuvin sau acordarea unor astfel de drepturi și avantaje în exces;

 

(c) comiterea de acte nejustificate sau abuzive sau neîndeplinirea unor acte obligatorii.

 

Se consideră că există un conflict de interese în cazul în care un potențial beneficiar, solicitant, candidat sau ofertant face parte din personalul vizat de Statutul funcționarilor, este un agent contractual, un agent local sau expert național detașat.

Amendamentul 104

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) prin serviciile sale, prin delegațiile Uniunii, în conformitate cu articolul 53 al doilea paragraf, sau prin agențiile executive menționate la articolul 59;

(a) prin serviciile sale, prin personalul din cadrul delegațiilor Uniunii care se află sub supravegherea șefului de delegație respectiv, în conformitate cu articolul 53 al doilea paragraf, sau prin agențiile executive menționate la articolul 59;

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) indirect, prin gestiune partajată cu statele membre sau prin delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

(b) indirect, prin gestiune partajată cu statele membre sau, condiționat de o dispoziție specifică din actul de bază care stabilește, de asemenea, cu excepția cazurilor de la punctele (i) și (iv), tipurile de parteneri de execuție și tipurile de operațiuni, prin delegarea anumitor sarcini specifice de execuție bugetară:

(i) țărilor terțe sau organismelor desemnate de acestea;

(i) țărilor terțe sau organismelor desemnate de acestea;

(ii) organizațiilor internaționale și agențiilor acestora;

(ii) organizațiilor internaționale și agențiilor acestora;

(iii) instituțiilor financiare însărcinate cu punerea în aplicare a instrumentelor financiare în temeiul titlului VIII;

 

(iv) Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții sau oricărei alte filiale a băncii;

(iv) Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții;

(v) organismelor menționate la articolele 200 și 201;

(v) organismelor menționate la articolele 196b și 196c;

(vi) organismelor de drept public sau organismelor de drept privat cu o misiune de servicii publice, cu condiția ca acestea din urmă să ofere garanții financiare adecvate;

(vi) organismelor de drept public sau organismelor de drept privat cu o misiune de servicii publice, cu condiția ca acestea din urmă să ofere garanții financiare adecvate;

(vii) organismelor de drept privat ale statelor membre, care au fost însărcinate cu punerea în aplicarea a unor parteneriate publice și private și care oferă garanții financiare adecvate;

 

(viii) persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, identificate în actul de bază relevant în sensul articolului 51 din prezentul regulament.

(viii) persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul politicii externe și de securitate comune în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, identificate în actul de bază relevant în sensul articolului 51 din prezentul regulament.

 

Comisia este în continuare răspunzătoare de execuția bugetului (articolul 317 din TFUE) și informează Parlamentul European cu privire la operațiunile executate de entitățile menționate la punctele (i)-(viii). Fișa financiară (articolul 27) conține o justificare completă a alegerii unei entități anume în temeiul punctelor (i)-(viii).

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Decizia de finanțare care se anexează la raportul anual de activitate [articolul 63 alineatul (9)] menționează obiectivul urmărit, rezultatele preconizate, modalitatea de execuție și cuantumul total al planului de finanțare. Aceasta cuprinde, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicare a sumelor alocate fiecărei acțiuni și un calendar indicativ al punerii în aplicare.

 

În cazul gestiunii indirecte, decizia menționează și partenerul de execuție ales, criteriile utilizate și sarcinile încredințate.

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Entitățile și persoanele enumerate la alineatul (1) litera (b) punctele (i)-(viii) cooperează pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Curtea de Conturi Europeană și OLAF trebuie să aibă, în toate cazurile, dreptul de a-și exercita pe deplin competențele ce le revin conform TFUE în materie de audit al fondurilor gestionate în acest mod.

 

Comisia încredințează sarcinile de execuție cu condiția să existe proceduri de control judiciar transparente, nediscriminatorii, eficiente și eficace care vizează execuția efectivă a acestor sarcini, sau cu condiția să se realizeze un plan de acțiune pentru consolidarea acestor proceduri.

 

Contabilul-șef ține o listă a entităților și persoanelor cărora li s-au încredințat anumite sarcini de execuție precise, care se anexează la conturile anuale. Toate acordurile încheiate cu aceste entități și persoane se pun la dispoziția autorității bugetare la cererea acesteia.

 

Entitățile și persoanele enumerate la alineatul (1) litera (b) punctele (i)-(viii) cărora le sunt delegate sarcini de execuție asigură, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2), publicarea ex post în fiecare an, într-o formă adecvată, a beneficiarilor fondurilor care provin de la buget. Comisia este înștiințată cu privire la măsurile adoptate.

Justificare

Entitățile cărora li se încredințează gestiunea fondurilor UE ar trebui să aibă obligația de a coopera în scopul protecției fondurilor UE și de a respecta anumite standarde minime. Crearea de parteneriate de tip public-privat în temeiul a 27 de regimuri juridice diferite comportă un risc de eroare disproporționat în aplicarea legii și îngreunează procesul de descărcare de gestiune.

Amendamentul 108

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Responsabilități pentru execuția bugetară prin gestiune partajată

(1) Statele membre respectă principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și nediscriminării și asigură vizibilitatea acțiunilor Uniunii atunci când gestionează fonduri ale Uniunii. În acest scop, statele membre își îndeplinesc obligațiile care le revin în materie de control și de audit și își asumă responsabilitățile care rezultă din acestea, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. Dispoziții complementare pot fi prevăzute în normele sectoriale.

(1) În cazul în care Comisia execută bugetul prin gestiune partajată, sarcinile de execuție sunt delegate statelor membre. Statele membre respectă principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și nediscriminării și asigură vizibilitatea acțiunilor Uniunii atunci când gestionează fonduri ale Uniunii. În acest scop, Comisia și statele membre își îndeplinesc obligațiile care le revin în materie de control și de audit și își asumă responsabilitățile care rezultă din acestea, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. Dispoziții complementare sunt prevăzute în normele sectoriale.

Amendamentul 109

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sarcinile specifice ale statelor membre

(2) Statele membre previn, detectează și soluționează neregulile și frauda în îndeplinirea sarcinilor legate de execuția bugetului. În acest scop, acestea efectuează controale ex ante și ex post și, dacă este cazul, verificări la fața locului, pentru a asigura desfășurarea eficace și punerea în aplicare corectă a acțiunilor finanțate de la buget, recuperează fondurile plătite în mod necuvenit și inițiază procedurile judiciare necesare.

(2) în îndeplinirea sarcinilor legate de execuția bugetului, statele membre adoptă toate măsurile legislative, de reglementare, administrative sau de altă natură necesare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, în special:

 

(a) se asigură că acțiunile finanțate de la buget sunt realizate efectiv și sunt implementate corect, iar în acest scop acreditează și supraveghează organisme responsabile de gestiunea și controlul fondurilor Uniunii;

 

(b) să prevină, să detecteze și să corecteze neregulile și fraudele;

 

În acest scop, în conformitate cu principiul proporționalității, cu alineatul 2 litera (a) și alineatele (3)-(5), precum și cu normele sectoriale relevante, acestea efectuează controale ex ante și ex post și, dacă este cazul, verificări la fața locului ale unor eșantioane reprezentative de operațiuni. De asemenea, statele membre recuperează fondurile plătite în mod necuvenit și inițiază procedurile judiciare necesare. Comisia poate evalua sistemele înființate în statele membre în cadrul propriei sale evaluări a riscurilor sau aplicând normele sectoriale.

 

Dacă statele membre semnalează imediat Comisiei erorile și/sau neregulile descoperite și le remediază, mai ales prin recuperarea sumelor plătite nejustificat, acestora nu li se aplică sancțiunile financiare privind astfel de erori și/sau nereguli până la momentul semnalării.

Statele membre impun asupra beneficiarilor sancțiuni cu caracter eficace, disuasiv și proporțional, astfel cum sunt prevăzute în normele sectoriale și în legislația națională.

Statele membre impun asupra beneficiarilor sancțiuni cu caracter eficace, disuasiv și proporțional, dacă sunt prevăzute în normele sectoriale și în dispozițiile specifice din legislația națională.

Amendamentul 110

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Rolul și competențele autorității de acreditare

(3) În conformitate cu normele sectoriale, statele membre acreditează unul sau mai multe organisme din sectorul public, care sunt singurele responsabile de buna gestiune și de controlul fondurilor pentru care au fost acreditate, fără a aduce atingere posibilității acestor organisme de a îndeplini sarcini care nu au legătură cu gestionarea fondurilor Uniunii sau de a încredința o parte din aceste sarcini altor organisme.

(3) În conformitate cu criteriile și procedurile specificate în normele sectoriale, statele membre acreditează unul sau mai multe organisme din sectorul public, care sunt responsabile de gestiunea și de controlul intern al fondurilor Uniunii pentru care au fost acreditate fără a aduce atingere posibilității acestor organisme de a îndeplini sarcini care nu au legătură cu gestionarea fondurilor Uniunii sau de a încredința o parte din aceste sarcini altor organisme. Autoritatea de acreditare este, de asemenea, responsabilă de monitorizarea respectării de către organismele acreditate a criteriilor de acreditare, pe baza rezultatelor existente ale auditurilor și controalelor. Aceasta adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura remedierea eventualelor deficiențe în execuția sarcinilor încredințate organismelor pe care le-a acreditat, inclusiv suspendarea sau retragerea acreditării. Rolul Comisiei în procesul de acreditare căruia i se aplică alineatul (2) este definit suplimentar în normele sectoriale, ținându-se seama de riscul din domeniul de politică în cauză.

Acreditarea este acordată de o autoritate a unui stat membru în conformitate cu normele sectoriale, care garantează că organismul respectiv este în măsură să realizeze o bună gestiune a fondurilor. Normele sectoriale pot defini, de asemenea, rolul Comisiei în procesul de acreditare.

 

Autoritatea de acreditare este responsabilă de supravegherea organismului și de luarea tuturor măsurilor necesare pentru soluționarea oricărei deficiențe de funcționare a acestuia, inclusiv suspendarea sau retragerea acreditării.

 

Amendamentul 111

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Rolul și competențele organismului acreditat

(4) Organismele acreditate în temeiul alineatului (3) din prezentul articol:

(4) La nivelul corespunzător, statele membre, prin intermediul organismelor acreditate în temeiul alineatului (3) din prezentul articol:

(a) instituie un sistem de control intern eficace și eficient și asigură funcționarea acestuia;

(a) instituie un sistem de control intern eficace și eficient și asigură funcționarea acestuia;

(b) utilizează un sistem de contabilitate anual care oferă, în timp util, informații exacte, complete și fiabile;

(b) utilizează un sistem de contabilitate care oferă, în timp util, informații anuale exacte, complete și fiabile;

(c) fac obiectul unui audit extern independent, efectuat, în conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional, de către un serviciu de audit independent din punct de vedere funcțional de organismul acreditat;

(c) furnizează datele și informațiile solicitate în conformitate cu alineatul (5);

(d) asigură, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2), publicarea anuală ex post a beneficiarilor fondurilor Uniunii;

(d) asigură publicarea ex post a beneficiarilor fondurilor Uniunii, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2); eventuala prelucrare a datelor cu caracter personal respectă dispozițiile de la nivel național de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE;

(f) asigură protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 95/46/CE.

 

Amendamentul 112

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Conținutul, calendarul și auditul datelor raportate de organismele acreditate

(5) Organismele acreditate în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol pun la dispoziția Comisiei, cel târziu la 1 februarie, următoarele:

(5) Organismele acreditate în conformitate cu alineatul (3) pun la dispoziția Comisiei, cel târziu la 1 martie, următoarele:

(a) contabilitatea cheltuielilor realizate în cursul îndeplinirii sarcinilor încredințate;

(a) conturile anuale ale organismelor acreditate cu privire la cheltuielile realizate în cursul îndeplinirii sarcinilor încredințate și prezentate Comisiei în scopul rambursării, inclusiv avansurile sau sumele în raport cu care se desfășoară sau au fost încheiate proceduri de recuperare. Informațiile respective sunt însoțite de o declarație privind responsabilitățile de gestiune care confirmă faptul că, în opinia celor însărcinați cu gestionarea fondurilor:

 

- aceste informații sunt prezentate în mod adecvat, complet și exact;

 

- cheltuielile au fost utilizate în scopul preconizat, definit în normele sectoriale;

 

- procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente; o anexă la declarație prezintă rata de eroare pentru fiecare fond în parte, precum și o analiză a erorilor și a rezervelor, după caz;

(b) un rezumat al rezultatelor tuturor auditurilor și controalelor realizate și disponibile, inclusiv o analiză a deficiențelor sistematice sau recurente, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate;

(b) un rezumat al rapoartelor finale de audit și un sumar al controalelor realizate, inclusiv o analiză a deficiențelor recurente sau sistemice, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate și rezultatele acestora.

(c) o declarație de asigurare de gestiune privind exhaustivitatea, exactitudinea și veridicitatea conturilor, buna funcționare a sistemelor de control intern, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente și respectarea principiului bunei gestiuni financiare;

Conturile anuale menționate la litera (a) și sumarul menționat la litera (b) sunt însoțite de avizul unui organism de audit independent, întocmit în conformitate cu standardele acceptate la nivel internațional, cu privire la fidelitatea și corectitudinea informațiilor contabile, la legalitatea și regularitatea cheltuielilor pentru care s-a solicitat rambursarea din partea Comisiei și la buna funcționare a procedurilor de control instituite. Avizul în cauză consemnează dacă în urma examinării există îndoieli în raport cu afirmațiile din declarația privind responsabilitățile de gestiune. Într-o anexă la aviz se prezintă indicele de eroare pe fonduri și o analiză a erorilor, precum și rezervele.

(d) avizul unui organism de audit independent cu privire la declarația de asigurare de gestiune menționată la litera (c) din prezentul alineat, care să cuprindă toate elemente acesteia.

 

În cazul în care un stat membru a acreditat mai multe organisme pentru un domeniu de politică, acesta transmite Comisiei, până cel târziu la data de 15 februarie a exercițiului financiar următor, un raport de sinteză care constă într-o prezentare de ansamblu, la nivel național, a tuturor declarațiilor de asigurare de gestiune și a opiniilor de audit independente corespunzătoare acestora, care au fost pregătite pentru domeniul de politică în cauză.

În cazul în care un stat membru a acreditat mai multe organisme cu responsabilități de gestionare a fondurilor pentru un domeniu de politică, acesta transmite Comisiei, până cel târziu la data de 15 martie a exercițiului financiar următor, un raport de sinteză care constă într-o prezentare de ansamblu, la nivel național, a tuturor declarațiilor de asigurare de gestiune și a opiniilor de audit independente corespunzătoare, care au fost pregătite pentru domeniul de politică în cauză.

 

Statele membre publică aceste informații la nivel adecvat cel târziu la 6 luni după ce au pus la dispoziția Comisiei documentele în cauză.

Amendamentul 113

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sarcinile specifice ale Comisiei

(6) Comisia:

(6) Pentru a garanta că fondurile sunt utilizate în conformitate cu normele aplicabile, Comisia:

 

(-a) monitorizează modul în care statele membre își îndeplinesc responsabilitățile, în special prin efectuarea de audituri în decursul punerii în aplicare a programului;

(a) aplică procedurile în vederea închiderii financiare, în timp util, a conturilor organismelor acreditate, asigurându-se de caracterul exhaustiv, exact și veridic al conturilor și permițând închiderea cazurilor de nereguli în timp util;

(a) aplică procedurile în vederea închiderii financiare, în timp util, a conturilor organismelor acreditate, verificând caracterul exhaustiv, exact și veridic al conturilor;

(b) exclude din cheltuielile de finanțare ale Uniunii plățile care au fost efectuate cu încălcarea dreptului Uniunii.

(b) exclude din cheltuielile de finanțare ale Uniunii plățile care au fost efectuate cu încălcarea dreptului Uniunii.

 

(ba) întrerupe termenele de plată sau suspendă plățile în cazul în care există deficiențe semnificative în monitorizarea de către un stat membru sau în funcționarea unui organism acreditat în conformitate cu alineatul (3), în cazul în acre acțiuni prestabilite nu sunt întreprinse imediat.

Normele sectoriale prevăd condițiile în care plățile către statele membre pot fi suspendate de Comisie sau întrerupte de ordonatorul de credite delegat.

Comisia poate decide să ridice în întregime sau parțial întreruperea sau suspendarea plăților după prezentarea de către statul membru în cauză a observațiilor sale. Raportul anual de activitate al ordonatorului de credite delegat competent al Comisiei va prezenta respectarea tuturor obligațiilor prevăzute la prezentul alineat.

Amendamentul 114

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dispoziție specifică privind cooperarea teritorială europeană

 

(6a) Normele sectoriale țin seama de necesitățile programelor de cooperare teritorială europeană în ceea ce privește, în special, conținutul declarației anuale de gestiune, procesul de acreditare și funcția de audit.

Amendamentul 115

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Declarațiile naționale de asigurare

 

(6b) Statele membre prezintă o declarație națională privind cheltuielile efectuate în cadrul metodei de gestiune partajată. Această declarație este semnată la nivelul politic adecvat, se bazează pe informațiile care trebuie prezentate în temeiul alineatului 5 litera (c) și vizează cel puțin buna funcționare a sistemelor de control intern existente și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. Declarația face obiectul unui aviz emis de un organism de audit independent și este prezentată Comisiei până la data de 15 martie din cursul exercițiului care urmează exercițiului bugetar în cauză.

 

Curtea de Conturi Europeană și Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din Uniunea Europeană sunt consultate cu privire la orientările privind întocmirea declarațiilor naționale.

 

În cazul în care un stat membru prezintă o declarație națională în conformitate cu prezentul alineat, acest lucru este luat în considerare la elaborarea strategiilor de audit și control ale Comisiei în temeiul alineatului 6 al prezentului articol și la stabilirea riscului admisibil la nivelul statelor membre în conformitate cu articolul 29. Declarația se transmite autorității bugetare, aplicându-se mutatis mutandis articolul 63 alineatul (9).

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Entitățile și persoanele cărora le-au fost încredințate sarcini de execuție bugetară în temeiul articolului 55 alineatul (1) litera (b) respectă principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și nediscriminării și asigură vizibilitatea acțiunilor Uniunii atunci când gestionează fonduri ale Uniunii. Acestea garantează un nivel de protecție a intereselor financiare ale Uniunii echivalent cu cel prevăzut de prezentul regulament atunci când gestionează fonduri ale Uniunii, ținând seama în mod corespunzător de:

(1) Entitățile și persoanele, altele decât statele membre, cărora le-au fost încredințate sarcini de execuție bugetară în temeiul articolului 55 alineatul (1) litera (b) respectă principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și nediscriminării și asigură vizibilitatea acțiunilor Uniunii atunci când gestionează fonduri ale Uniunii. Acestea garantează un nivel de protecție a intereselor financiare ale Uniunii echivalent cu cel prevăzut de prezentul regulament atunci când gestionează fonduri ale Uniunii, ținând seama în mod corespunzător de:

(a) natura sarcinilor încredințate și sumele implicate;

(a) natura sarcinilor încredințate și sumele implicate;

(b) riscul financiar implicat;

(b) riscul financiar implicat;

(c) nivelul de asigurare care decurge din sistemele, normele și procedurile acestora, precum și din măsurile luate de Comisie pentru supravegherea și sprijinirea îndeplinirii sarcinilor încredințate.

(c) nivelul de asigurare care decurge din sistemele, normele și procedurile acestora, precum și din măsurile luate de Comisie pentru supravegherea și sprijinirea îndeplinirii sarcinilor încredințate.

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În acest scop, entitățile și persoanele menționate la alineatul (1):

(2) În acest scop, entitățile și persoanele menționate la alineatul (1) efectuează, în conformitate cu standarde echivalente cu cele aplicate în mod obișnuit în Uniune sau, în cazul în care astfel de standarde nu există, în conformitate cu standarde acceptate la nivel internațional și definite în acordul prin care sunt încredințate sarcinile de execuție specificate, următoarele:

(a) instituie un sistem de control intern eficace și eficient și asigură funcționarea acestuia;

(a) instituie un sistem de control intern eficace și eficient și asigură funcționarea acestuia;

(b) utilizează un sistem de contabilitate anual care oferă, în timp util, informații exacte, complete și fiabile;

(b) utilizează un sistem de contabilitate anual care oferă, în timp util, informații exacte, complete și fiabile;

(c) fac obiectul unui audit extern independent, efectuat, în conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional, de către un serviciu de audit independent din punct de vedere funcțional de entitatea sau de persoană în cauză;

(c) fac obiectul unui audit extern independent, efectuat, în conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional, de către un serviciu de audit independent din punct de vedere funcțional de entitatea sau de persoană în cauză;

(d) aplică normele și procedurile adecvate pentru acordarea finanțărilor din fondurile Uniunii prin intermediul granturilor, al achizițiilor și al instrumentelor financiare;

(d) aplică normele și procedurile adecvate pentru acordarea finanțărilor din fondurile Uniunii prin intermediul granturilor, al achizițiilor și al instrumentelor financiare;

(e) asigură, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2), publicarea anuală ex post a beneficiarilor fondurilor Uniunii;

(e) asigură publicarea ex post a beneficiarilor fondurilor Uniunii, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2), precum și protecția datelor cu caracter personal, respectând principiile stabilite în Directiva 95/46/CE;

(f) asigură o protecție rezonabilă a datelor cu caracter personal.

(f) asigură o protecție rezonabilă a datelor cu caracter personal, conform Directivei 95/46/CE și Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Persoanele menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (viii) pot îndeplini aceste cerințe progresiv. Acestea aprobă propriile lor norme financiare după acordul prealabil al Comisiei.

Persoanele menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (viii) pot îndeplini progresiv cerințele prevăzute la literele (a)-(e) din prezentul alineat în primele șase luni de mandat. Acestea aprobă propriile lor norme financiare după acordul prealabil al Comisiei.

Justificare

Această dispoziție este coordonată cu articolul 56 pentru a se asigura un sistem coerent de raportare și control în cazurile în care gestiunea indirectă este realizată de alte entități decât statele membre.

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ordonatorul de credite delegat poate întrerupe, parțial sau total, plățile către astfel de entități sau persoane în vederea efectuării de verificări suplimentare atunci când primește informații care indică o deficiență semnificativă în funcționarea sistemului de control intern sau când cheltuielile certificate de entitatea sau de persoana în cauză sunt legate de o neregulă semnificativă și nu au fost corectate, cu condiția ca întreruperea să fie necesară pentru prevenirea unui prejudiciu grav adus intereselor financiare ale Uniunii.

Fără a aduce atingere articolului 89, ordonatorul de credite delegat poate întrerupe, parțial sau total, plățile către astfel de entități sau persoane în vederea efectuării de verificări suplimentare atunci când primește informații care indică o deficiență semnificativă în funcționarea sistemului de control intern sau când cheltuielile certificate de entitatea sau de persoana în cauză sunt legate de o neregulă semnificativă și nu au fost corectate, cu condiția ca întreruperea să fie necesară pentru prevenirea unui prejudiciu grav adus intereselor financiare ale Uniunii.

Justificare

Această dispoziție este coordonată cu articolul 56 pentru a se asigura un sistem coerent de raportare și control în cazurile în care gestiunea indirectă este realizată de alte entități decât statele membre.

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Entitățile și persoanele menționate la alineatul (1) transmit Comisiei:

(5) Entitățile și persoanele menționate la alineatul (1) transmit Comisiei:

(a) un raport privind îndeplinirea sarcinilor încredințate;

(a) un raport privind îndeplinirea sarcinilor încredințate;

(b) contabilitatea cheltuielilor realizate în cursul îndeplinirii sarcinilor încredințate;

(b) contabilitatea cheltuielilor realizate în cursul îndeplinirii sarcinilor încredințate;

(c) un rezumat al rezultatelor tuturor auditurilor și controalelor realizate și disponibile, inclusiv o analiză a deficiențelor sistematice sau recurente, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate;

(c) un rezumat al rezultatelor tuturor auditurilor și controalelor realizate și disponibile, inclusiv o analiză a deficiențelor sistematice sau recurente, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate;

(d) o declarație de asigurare de gestiune privind exhaustivitatea, exactitudinea și veridicitatea conturilor, buna funcționare a sistemelor de control intern, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente și respectarea principiului bunei gestiuni financiare;

(d) o declarație de gestiune în care să se prezinte asigurări rezonabile cu privire la următoarele aspecte:

 

(i) informațiile prezentate în conturi oferă o imagine fidelă și corectă;

 

(ii) cheltuielile prezentate în conturi au fost utilizate în scopul preconizat și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;

 

(iii) procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

(e) avizul unui organism de audit independent cu privire la declarația de asigurare de gestiune menționată la litera (d) din prezentul alineat, care să cuprindă toate elementele acesteia.

(e) Aceste documente sunt însoțite de avizul unui organism de audit independent, întocmit în conformitate cu standardele acceptate la nivel internațional, referitor la caracterul complet, exact și veridic al conturilor, buna funcționare a procedurilor de control instituite, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. Organismul de audit consemnează dacă în urma examinării există îndoieli în raport cu afirmațiile din declarația de gestiune.

Aceste elemente sunt puse la dispoziția Comisiei cel târziu la data de 1 februarie a exercițiului financiar următor, cu excepția opiniei de audit menționate la litera (e), care este transmisă cel târziu la 15 martie.

Aceste elemente sunt puse la dispoziția Comisiei cel târziu la data de 1 februarie a exercițiului financiar următor, cu excepția opiniei de audit menționate la litera (e), care este transmisă cel târziu la 15 martie.

Aceste obligații nu aduc atingere dispozițiilor acordurilor încheiate cu organizații internaționale și cu țări terțe. Aceste dispoziții includ cel puțin obligația acestor entități de a pune la dispoziția Comisiei, în fiecare an, o declarație din care să rezulte că, în cursul exercițiului financiar în cauză, contribuția Uniunii a fost utilizată și înregistrată în contabilitate în conformitate cu cerințele prevăzute la alineatul (2) din prezentul articolul și cu obligațiile stabilite în acordul încheiat cu organizația internațională sau cu țara terță relevantă.

Aceste obligații nu aduc atingere dispozițiilor acordurilor încheiate cu organizații internaționale și cu țări terțe. Aceste dispoziții includ cel puțin obligația acestor entități de a pune la dispoziția Comisiei, în fiecare an, o declarație din care să rezulte că, în cursul exercițiului financiar în cauză, contribuția Uniunii a fost utilizată și înregistrată în contabilitate în conformitate cu cerințele prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol și cu obligațiile stabilite în acordul încheiat cu organizația internațională sau cu țara terță relevantă, declarația urmând să fie supusă auditului de instituția supremă de audit competentă. Rezultatele auditurilor sunt puse la dispoziția autorității care acordă descărcarea de gestiune. Acest lucru nu aduce atingere competențelor de anchetă ale Curții de Conturi Europene și ale OLAF.

Justificare

Această dispoziție este coordonată cu articolul 56 pentru a se asigura un sistem coerent de raportare și control în cazurile în care gestiunea indirectă este realizată de alte entități decât statele membre.

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia:

(6) Comisia:

(a) asigură supravegherea și evaluarea îndeplinirii sarcinilor încredințate;

(a) supraveghează îndeplinirea de către aceste entități a responsabilităților lor, în special prin desfășurarea de audituri și evaluări în timpul implementării programelor;

(b) aplică procedurile în vederea închiderii financiare, în timp util, a conturilor entităților și ale organismelor în cauză, asigurându-se de caracterul exhaustiv, exact și veridic al conturilor și permițând închiderea cazurilor de nereguli în timp util;

(b) aplică procedurile în vederea închiderii în timp util a conturilor entităților în cauză, verificând caracterul exhaustiv, exact și veridic al conturilor și permițând închiderea cazurilor de nereguli în timp util;

(c) exclude din cheltuielile de finanțare ale Uniunii plățile care au fost efectuate cu încălcarea normelor aplicabile.

(c) exclude din cheltuielile de finanțare ale Uniunii plățile care au fost efectuate cu încălcarea dreptului Uniunii.

Justificare

Această dispoziție este coordonată cu articolul 56 pentru a se asigura un sistem coerent de raportare și control în cazurile în care gestiunea indirectă este realizată de alte entități decât statele membre.

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Alineatele (5) și (6) din prezentul articol nu se aplică entităților și persoanelor care fac obiectul unei proceduri separate de descărcare de gestiune din partea autorității bugetare.

(7) Alineatele (5) și (6) din prezentul articol nu se aplică entităților Uniunii care fac obiectul unei proceduri separate de descărcare de gestiune, atunci când aceste entități execută bugetul Uniunii.

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică mutatis mutandis gestiunii indirecte a creditelor alocate de Parlamentul European grupurilor sale politice. Parlamentul European adoptă în acest sens măsuri de punere în aplicare ce țin seama de cerințele specifice ale grupurilor politice.

Justificare

Această dispoziție este coordonată cu articolul 56 pentru a se asigura un sistem coerent de raportare și control în cazurile în care gestiunea indirectă este realizată de alte entități decât statele membre.

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Ordonatorul de credite competent poate fi asistat în sarcinile sale de persoane aflate sub incidența Statutului funcționarilor însărcinate să efectueze, sub responsabilitatea sa, anumite operațiuni necesare pentru execuția bugetului și generarea de informații financiare și de gestiune. Pentru a preveni orice conflicte de interese, persoanele care asistă ordonatorii de credite delegați sau subdelegați sunt supuse obligațiilor prevăzute la articolul 54.

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Fiecare instituție informează autoritatea bugetară ori de câte ori un ordonator de credite delegat își preia, modifică sau își încetează funcția.

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Fiecare instituție stabilește în regulamentul său intern măsurile de gestiune a creditelor pe care le consideră necesare pentru execuția adecvată a secțiunii sale de buget. Aceste regulamente interne sunt comunicate Parlamentului European în cursul procedurii de descărcare de gestiune.

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Controalele ex ante sunt efectuate de alți membri ai personalului decât cei care efectuează controalele ex post. Membrii personalului însărcinați cu efectuarea controalelor ex post nu trebuie să se afle în subordinea membrilor personalului însărcinați cu efectuarea controalelor ex ante.

Controalele ex ante sunt efectuate de alți membri ai personalului decât cei care efectuează controalele ex post. Membrii personalului însărcinați cu efectuarea controalelor ex post nu trebuie să se afle în subordinea membrilor personalului însărcinați cu efectuarea controalelor ex ante și viceversa.

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Orice membru al personalului implicat în gestiunea financiară și controlul tranzacțiilor operațiunilor, care consideră că o decizie pe care trebuie să o aplice sau să o accepte la solicitarea superiorului său implică nereguli sau este contrară principiilor bunei gestiuni financiare sau normelor profesionale pe care trebuie să le respecte, informează în scris ordonatorul de credite delegat și, dacă acesta nu ia măsuri, grupul menționat la articolul 70 alineatul (6). În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot dăuna intereselor Uniunii, persoana în cauză informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

(8) Orice membru al personalului implicat în gestiunea financiară și controlul tranzacțiilor operațiunilor, care consideră că o decizie pe care trebuie să o aplice sau să o accepte la solicitarea superiorului său implică nereguli sau este contrară principiilor bunei gestiuni financiare sau normelor profesionale pe care trebuie să le respecte, informează în scris ordonatorul de credite delegat și, dacă acesta nu ia măsuri, grupul menționat la articolul 70 alineatul (6).

 

În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot dăuna intereselor Uniunii, respectivul membru al personalului informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă. Această obligație se aplică, de asemenea, în caz de fraudă, auditorilor independenți care desfășoară proceduri în legătură cu gestiunea financiară a Uniunii. Această dezvăluire nu implică responsabilitatea auditorilor independenți.

 

În sensul prezentului alineat, respectivul membru al personalului beneficiază de dispozițiile relevante din Statutul funcționarilor.

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Contabilul Comisiei stabilește norme privind gestionarea conturilor fiduciare și utilizarea acestora.

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fiecare ordonator de credite, contabil sau administrator al conturilor de avans răspunde disciplinar și pecuniar în conformitate cu Statutul funcționarilor, fără a aduce atingere articolelor 70, 71 și 72. În cazul unor activități ilegale, al fraudei sau al corupției care pot dăuna intereselor Uniunii, sunt sesizate autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

(2) Fiecare ordonator de credite, contabil sau administrator al conturilor de avans răspunde disciplinar și pecuniar în conformitate cu Statutul funcționarilor, fără a aduce atingere articolelor 70, 71 și 72. În cazul unor activități ilegale, al fraudei sau al corupției care pot dăuna intereselor Uniunii, sunt sesizate autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă, în special OLAF.

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Secțiunea 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ORDONANȚAREA RECUPERĂRILOR

RECUPERĂRILE ȘI CORECȚIILE FINANCIARE

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul -76 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -76

 

Definiții

 

În sensul prezentei secțiuni:

 

a) recuperările reprezintă instrumente aplicate pentru a corecta cheltuielile primite în mod necuvenit; în principiu, cei care rambursează sumele primite în mod necuvenit sunt beneficiarii acestora. În cazul în care este imposibil să se determine cuantumul cheltuielilor în cauză, cuantumul ce trebuie recuperat poate fi determinat cu ajutorul altor metode științifice. Aceste metode ar trebui stabilite, în principiu, înainte de angajarea cheltuielilor în cauză;

 

b) corecțiile financiare reprezintă instrumente pentru corectarea, în principal, a deficiențelor sistemelor de gestiune. Prin corecții financiare se retrag o parte din fondurile acordate statelor membre, țărilor terțe sau altor entități care nu sunt în măsură să asigure aplicarea corectă a normelor Uniunii. Acestea pot fi aplicate și pentru a încuraja punerea în aplicare a politicilor Uniunii prevăzute în temeiul juridic pentru contribuția respectivă a Uniunii.

 

Toate corecțiile financiare stabilite și restante sunt prezentate în conturi, defalcate pe fonduri și pe state membre, în conformitate cu articolul 132.

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Nota de debit corespunzătoare ordinului de recuperare este notificată debitorului, iar conținutul acesteia devine obligatoriu pentru Comisie din momentul notificării.

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Instituția poate constata în mod oficial o creanță imputabilă altor persoane decât statele membre printr-o decizie care constituie titlu executoriu în sensul articolului 256 din Tratatul CE.

(2) Consiliul, Comisia sau Banca Centrală Europeană poate constata în mod oficial o creanță imputabilă altor persoane decât statele membre printr-o decizie care constituie titlu executoriu în sensul articolului 299 din TFUE. În ceea ce privește celelalte instituții, Comisia poate adopta, în numele lor, o astfel de decizie executorie în sensul articolului 299 din TFUE, cu respectarea condițiilor stabilite în regulamentul delegat menționat la articolul 199.

Justificare

Potrivit jurisprudenței recente, numai Consiliul, Comisia și Banca Centrală Europeană au competența de a adopta decizii executorii în temeiul articolului 299 din TFUE. Alte instituții, cum ar fi Parlamentul, nu sunt în măsură să adopte decizii executorii în temeiul articolului 299 din TFUE (a se vedea Ordonanța președintelui Tribunalului din 19 octombrie 2010, emisă în Cauza T-431/10 R, Nencini/Parlamentul). Prin urmare, formularea actuală a articolului 76 alineatul (2) din Regulamentul financiar nu este funcțională în ceea ce privește alte instituții decât Consiliul, Comisia și BCE.

Pentru a permite și altor instituții (inclusiv Parlamentului) să ia măsuri eficace în vederea recuperării sumelor datorate, Comisia trebuie, așadar, să adopte, în numele lor, o decizie executorie în temeiul articolului 299 din TFUE.

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contabilul recuperează sumele prin compensarea lor cu creanțele echivalente ale Uniunii asupra oricărui debitor care are, la rândul lui, asupra Uniunii o creanță certă, în sumă fixă și exigibilă.

Contabilul recuperează sumele prin compensarea lor cu creanțele echivalente ale Uniunii asupra oricărui debitor care are, la rândul lui, o creanță asupra Uniunii. Creanțele care urmează să fie compensate sunt certe, în sumă fixă și exigibile.

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când intenționează să renunțe, total sau parțial, la recuperarea unei creanțe constatate, ordonatorul de credite competent delegat se asigură că renunțarea este corectă și respectă principiul bunei gestiuni financiare și al proporționalității în conformitate cu procedurile și criteriile stabilite în regulamentul delegat menționat la articolul 199. Decizia de renunțare trebuie motivată. Ordonatorul de credite nu poate delega o astfel de decizie decât în condițiile stabilite în regulamentul delegat menționat la articolul 199.

(2) Atunci când intenționează să renunțe, total sau parțial, la recuperarea unei creanțe constatate, ordonatorul de credite competent delegat se asigură că renunțarea este corectă și respectă principiul bunei gestiuni financiare și al proporționalității. Decizia de renunțare trebuie motivată și este prezentată în rapoartele anuale de activitate menționate la articolul 63 alineatul (9). Ordonatorul de credite poate delega o astfel de decizie.

Ordonatorul de credite competent poate anula o creanță constatată, integral sau parțial , în conformitate cu regulamentul delegat menționat la articolul 199. Anularea parțială a unei creanțe constatate nu presupune o renunțare la un drept constatat al Uniunii.

Ordonatorul de credite competent poate anula o creanță constatată, integral sau parțial. Anularea parțială a unei creanțe constatate nu presupune o renunțare la un drept constatat al Uniunii.

 

Regulile care definesc procedura și criteriile pentru adoptarea unei decizii de renunțare, precum și pentru delegarea acesteia de către ordonatorul de credite și anularea unei creanțe constatate se stabilesc în regulamentele delegate menționate la articolul 199.

Justificare

Acest amendament are ca scop raționalizarea regulilor de recuperare. Amendamentul se bazează pe articolul 32 din Regulamentul 1290/2005 (privind politica agricolă comună).

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sumele recuperate de statele membre ca urmare a producerii unei nereguli sau neglijențe și dobânda aferentă acestora sunt vărsate autorității de gestiune și înscrise de către aceasta ca venit obținut în luna în care au fost încasați banii.

Justificare

Acest amendament are ca scop raționalizarea regulilor de recuperare. Amendamentul se bazează pe articolul 32 din Regulamentul 1290/2005 (privind politica agricolă comună).

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Atunci când sumele sunt transferate în bugetul Uniunii, statul membru poate reține 20 % din sumele respective, cu titlu de rambursare forfetară a costurilor de recuperare, cu excepția cazurilor în care neregula sau neglijența este imputabilă autorităților sale administrative sau altor organisme oficiale.

Justificare

Acest amendament are ca scop raționalizarea regulilor de recuperare. Amendamentul se bazează pe articolul 32 din Regulamentul 1290/2005 (privind politica agricolă comună).

Amendamentul  138

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Statele membre pot decide să nu inițieze proceduri de recuperare în cazul în care acest lucru se justifică. O asemenea decizie poate fi luată numai în următoarele situații:

 

(a) în cazul în care costurile deja suportate și ce ar mai putea fi suportate depășesc valoarea ce trebuie recuperată sau

 

(b) în cazul în care recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrată și recunoscută în conformitate cu legislația internă, a debitorului sau a persoanelor responsabile din punct de vedere juridic pentru neregulile respective.

Justificare

Acest amendament are ca scop raționalizarea regulilor de recuperare. Amendamentul se bazează pe articolul 32 din Regulamentul 1290/2005 (privind politica agricolă comună).

Amendamentul  139

Propunere de regulament

Articolul 77a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 77a

 

Corecțiile financiare efectuate de statele membre în cadrul gestiunii partajate în temeiul părții 2 titlul II

 

1. Este responsabilitatea statelor membre să ancheteze neregulile în primă instanță, să ia măsuri atunci când se constată o schimbare importantă care afectează natura sau condițiile de realizare sau de control al operațiunilor sau al programelor operaționale executate în conformitate cu partea 2 titlul II și să efectueze corecțiile financiare care se impun în conformitate cu alineatele (2)-(4).

 

Statele membre recuperează, de asemenea, fondurile afectate de nereguli în efectuarea cheltuielilor în temeiul părții 2 titlul I.

 

2. Statele membre efectuează corecțiile financiare necesare pentru neregulile individuale sau sistemice constatate în operațiuni sau în programe operaționale. Corecțiile efectuate de statele membre constau în anularea totală sau parțială a contribuției publice la programul operațional în cauză. Statele membre țin seama de natura și gravitatea neregulilor și pierderii financiare suportate de fonduri.

 

În cazul în care se prevede în temeiul juridic aplicabil, resursele care provin din fonduri astfel eliberate pot fi reutilizate de statele membre pentru operațiuni din cadrul programului operațional în cauză (operațiune de înlocuire).

 

3. Contribuția anulată în conformitate cu alineatul (2) nu poate fi reutilizată în următoarele scopuri:

 

(a) operațiunea sau operațiunile care au făcut obiectul corecțiilor;

 

(b) în cazul în care se efectuează o corecție financiară pentru o neregulă sistemică, operațiuni existente din cadrul întregii axe prioritare sau dintr-o parte a axei prioritare în care s-a produs neregula sistemică sau

 

(c) în cazul în care o corecție financiară se efectuează în cadrul unei operațiuni de înlocuire.

 

4. În cazul unei nereguli sistemice, statul membru își extinde ancheta la toate operațiunile care ar putea fi afectate.

Justificare

Acest amendament reprezintă o reacție la criticile formulate de mult timp de CCE cu privire la gestiunea fondurilor. Trebuie îmbunătățită trasabilitatea fondurilor.

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Articolul 77b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 77b

 

Criterii pentru corecțiile financiare ale Comisiei

 

1. Comisia realizează corecții financiare prin anularea parțială sau totală a participării Uniunii la un program operațional în cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, concluzionează că:

 

(a) există o deficiență gravă în sistemul de gestionare și control al programului care pune în pericol contribuția Uniunii plătită deja în cadrul programului;

 

(b) cheltuielile conținute într-o declarație de cheltuieli certificată prezintă nereguli și nu au fost corectate de statul membru înainte de inițierea procedurii de corecție în conformitate cu prezentul alineat;

 

(c) un anumit stat membru nu a respectat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 77a înainte de inițierea procedurii de corecție în conformitate cu prezentul alineat.

 

2. Comisia își bazează corecțiile financiare pe cazurile individuale de nereguli identificate, ținând seama de natura sistemică a neregulii, pentru a stabili dacă ar trebui aplicată o corecție forfetară sau extrapolată.

 

Corecțiile forfetare se aplică numai atunci când este imposibil, din cauza naturii cazului respectiv, fie să se identifice amploarea și valoarea neregulii identificate, fie să se extrapoleze suma care trebuie corectată.

 

3. Atunci când decide valoarea unei corecții, Comisia ia în considerare natura și gravitatea neregulii, precum și amploarea și implicațiile financiare ale deficiențelor identificate în cadrul programului operațional respectiv. Dacă în temeiul juridic aplicabil nu se prevede altfel, se aplică următoarele rate de corecție:

 

(a) corecție în proporție de 100%

 

Rata de corecție poate fi stabilită la 100% atunci când o încălcare individuală sau deficiențele sistemului de gestiune și control al statului membru în cauză sunt atât de grave încât constituie o nerespectare flagrantă a normelor Uniunii, toate plățile fiind astfel nereglementare;

 

(b) corecție în proporție de 25%

 

Atunci când aplicarea de către un stat membru a sistemului său de gestiune și control prezintă deficiențe grave și se dovedește existența unor nereguli generalizate și neglijența în combaterea practicilor nereglementare sau frauduloase, se justifică o corecție de 25%, întrucât se poate presupune în mod rezonabil că libertatea de a prezenta cereri de plată nereglementare cu impunitate va genera pierderi excepțional de ridicate pentru fond. O corecție de 25% este adecvată și în cazul unei nereguli grave, dar care nu invalidează întreaga operațiune.

 

(c) corecție în proporție de 10%

 

Atunci când unul sau mai multe elemente esențiale ale sistemului nu funcționează sau funcționează atât de defectuos sau atât de rar încât sunt complet ineficace pentru stabilirea eligibilității cererii de plată sau prevenirea neregulilor, se justifică o corecție de 10%, întrucât se poate deduce în mod rezonabil că a existat un risc ridicat ca fondul să înregistreze pierderi considerabile. Această rată de corecție este adecvată și în cazul neregulilor individuale de o gravitate moderată care afectează elemente esențiale ale sistemului;

 

(d) corecție în proporție de 5%

 

Atunci când toate elementele esențiale ale sistemului funcționează, dar nu cu consecvența, frecvența sau profunzimea impuse de norme, se justifică o corecție de 5%, întrucât se poate deduce în mod rezonabil că elementele respective nu garantează un nivel suficient de asigurare a regularității cererilor de plată și că fondurile au fost expuse la un risc semnificativ. O corecție de 5% poate fi adecvată și în cazul unor nereguli mai puțin grave legate de elemente esențiale înregistrate în operațiuni individuale.

 

Faptul că modul de funcționare al unui sistem este perfectibil nu reprezintă un motiv suficient pentru realizarea unei corecții financiare. Trebuie să existe o deficiență gravă în ceea ce privește respectarea normelor explicite ale Uniunii sau a standardelor de bună practică, iar deficiența trebuie să expună fondurile structurale la un risc real de pierderi sau nereguli;

 

(e) corecție în proporție de 2%

 

Atunci când performanța este adecvată în cazul elementelor esențiale ale sistemului, dar unul sau mai multe elemente auxiliare nu funcționează deloc, se justifică o corecție de 2% având în vedere riscul mai scăzut ca fondul să înregistreze pierderi, precum și gravitatea mai redusă a încălcării.

 

Corecția de 2% se majorează la 5% dacă se constată aceeași deficiență în cazul cheltuielilor după data la care s-a impus prima corecție, iar statul membru nu a luat măsuri corective adecvate cu privire la partea defectuoasă a sistemului după prima corecție.

 

O corecție de 2% se justifică și atunci când Comisia a informat statul membru, fără să impună nicio corecție, cu privire la necesitatea de a îmbunătăți elementele auxiliare ale sistemului care sunt instituite, dar nu funcționează corespunzător, iar statul membru nu a luat măsurile necesare.

 

Se impun corecții pentru deficiențe ale elementelor auxiliare ale sistemelor de gestiune și control numai atunci când nu s-au identificat deficiențe ale elementelor esențiale. Dacă există deficiențe atât ale elementelor auxiliare, cât și ale elementelor esențiale, corecțiile se realizează doar la rata aplicabilă elementelor esențiale.

 

4. În cazul în care un stat membru nu își respectă obligațiile care îi revin în conformitate cu temeiul juridic aplicabil, Comisia poate realiza, în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor respective, o corecție financiară prin anularea totală sau parțială a contribuției acordate statului membru în cauză.

 

Dacă în temeiul juridic aplicabil nu se prevede altfel, ratele de corecție aplicabile:

 

(a) în caz de nerespectare a normelor privind achizițiile publice și

 

(b) în caz de divergențe între nivelurile convenite și nivelurile realizate, precum și

 

(c) în cazul oricărei alte obligații care decurge direct din aplicarea temeiului juridic sau atunci când acest lucru este prevăzut într-un acord de finanțare, atunci când încălcarea obligației în cauză contravine, parțial sau total, politicii Uniunii pe care se bazează finanțarea sau atunci când protecția intereselor financiare ale Uniunii o impune

 

sunt cele prevăzute în regulamentele delegate menționate la articolul 199.

 

5. În cazul în care își bazează poziția pe elementele stabilite de alți auditori decât cei din propriile sale servicii, Comisia trage propriile concluzii cu privire la consecințele financiare după examinarea măsurilor luate de statul membru respectiv în temeiul articolului 77a, a rapoartelor prezentate în temeiul articolului 56, precum și a răspunsurilor statului membru.

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Articolul 77c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 77c

 

Reducerea corecțiilor financiare

 

1. Valoarea corecțiilor financiare pentru orice fond specific din orice stat membru care face obiectul unei astfel de corecții se reduce în cazul în care organismul de gestionare a prezentat o declarație de gestiune fidelă:

 

(a) cu 10%, în cazul în care Comisia a stabilit că în cele două exerciții consecutive precedente statul membru în cauză a înregistrat un indice de eroare mai mic de 2%;

 

(b) cu 20%, în cazul în care Comisia a stabilit că în cele cinci exerciții consecutive precedente statul membru în cauză a înregistrat un indice de eroare mai mic de 2%;

 

(c) cu 50%, în cazul în care Comisia a stabilit că în cele zece exerciții consecutive precedente statul membru în cauză a înregistrat un indice de eroare mai mic de 2%;

 

cu excepția cazului în care procedura de stabilire a indicelui de eroare a făcut ea însăși obiectul fraudei sau al unei conduite neglijente grave.

 

2. Corecția financiară se reduce cu 15% pentru fiecare fond în cazul în care statul membru a prezentat o declarație națională privind cheltuielile efectuate în cadrul sistemului de gestiune partajată în conformitate cu articolul 56 alineatul (6b).

 

3. Fără a aduce atingere altor măsuri luate de Comisie, un organism de gestionare care a prezentat o declarație de gestiune falsă nu poate beneficia de reduceri în conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul  142

Propunere de regulament

Articolul 77d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 77d

 

Procedura contradictorie

 

1. Înainte de a lua o decizie referitoare la o corecție financiară, Comisia inițiază procedura contradictorie, informând statul membru cu privire la concluziile sale provizorii.

 

În termen de două luni de la primirea concluziilor provizorii, statul membru:

 

(a) confirmă primirea concluziilor provizorii și își exprimă acordul cu acestea; sau

 

(b) are posibilitatea să demonstreze, în urma examinării documentației în cauză, că amploarea reală a neregulii a fost mai redusă decât cea evaluată de Comisie, în cazul în care Comisia propune o corecție financiară forfetară sau pe bază de extrapolare.

 

De comun acord cu Comisia, statul membru poate limita amploarea acestei examinări la o proporție corespunzătoare sau la un eșantion corespunzător din documentația respectivă; sau

 

(c) poate fi invitat de către Comisie la o audiere condusă de un comitet selectat în prealabil, alcătuit din experți din statele membre și din cadrul Comisiei, audiere în cadrul căreia ambele părți, în cooperare și în spirit de parteneriat, depun eforturi să ajungă la un acord privind observațiile și concluziile asociate acestora.

 

Termenul alocat procedurilor menționate la literele (a) și (b) se prelungește o singură dată pentru fiecare parte cu cel mult două luni pe baza unei notificări justificate adresate de partea în cauză celeilalte părți.

 

Termenul alocat pentru procedurile menționate la litera (c) nu depășește patru luni, cu excepția cazului în care comitetul de experți, cu aprobarea majorității membrilor săi, acordă o prelungire de cel mult șase luni de la data audierii în care se hotărăște prelungirea.

 

2. Comisia ține seama de orice element furnizat de statul membru în termenele menționate la alineatul (1). În absența unui acord, Comisia ia o decizie cu privire la corecția financiară în termen de trei luni de la data finală a examinării sau a audierii, luând în considerare toate informațiile și observațiile prezentate în cursul procedurii.

 

3. În cazul unui acord, statul membru poate să reutilizeze fondurile în cauză ale Uniunii în conformitate cu articolul 77a alineatul (2) al doilea paragraf.

Justificare

Amendamentul se bazează pe articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și este menit să amelioreze normele.

Amendamentul  143

Propunere de regulament

Articolul 77e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 77e

 

Rambursarea

 

1. Orice rambursare datorată bugetului general al Uniunii Europene se efectuează înainte de scadența indicată în ordinul de recuperare întocmit în conformitate cu articolul 76. Data scadenței este ultima zi a celei de-a doua luni următoare lunii în care a fost emis ordinul.

 

2. Orice întârziere a rambursării face obiectul plății unor dobânzi de întârziere, de la scadență până la data rambursării efective. Rata dobânzii este cu un punct procentual și jumătate mai mare decât rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare din luna în care este data scadenței.

Justificare

Amendamentul se bazează pe articolul 102 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și este menit să amelioreze normele.

Amendamentul  144

Propunere de regulament

Articolul 81 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Decizia de finanțare menționează obiectivul urmărit, rezultatele preconizate, modalitatea de execuție și cuantumul total al planului de finanțare. Aceasta cuprinde, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicare a sumelor alocate fiecărei acțiuni și un calendar indicativ al punerii în aplicare.

 

În cazul gestiunii indirecte, decizia menționează și partenerul de execuție ales, criteriile utilizate și sarcinile încredințate.

Amendamentul 145

Propunere de regulament

Articolul 83 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru orice măsură care poate genera o cheltuială bugetară, ordonatorul de credite competent trebuie să procedeze mai întâi la un angajament bugetar, înainte de a stabili o obligație juridică față de părți terțe sau de a transfera fonduri într-un fond fiduciar în temeiul articolului 178.

(1) Fără a aduce atingere articolului 82 alineatul (3), pentru orice măsură care poate genera o cheltuială bugetară, ordonatorul de credite competent trebuie să procedeze mai întâi la un angajament bugetar înainte de a stabili o obligație juridică față de părți terțe sau de a transfera fonduri într-un fond fiduciar în temeiul articolului 178.

 

Totuși, în cazul operațiunilor de ajutor umanitar, al operațiunilor de protecție civilă și al ajutoarelor pentru gestionarea crizelor, precum și din motive justificate de situații urgente în afara Uniunii angajamentul bugetar poate fi făcut fără întârziere după stabilirea obligației legale față de părți terțe că acesta este indispensabil pentru desfășurarea eficientă a intervenției Uniunii.

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Articolul 83 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cuantumul fiecărui angajament juridic individual adoptat în urma unui angajament global este înregistrat în contabilitatea bugetară de către ordonatorul de credite competent înainte de semnarea sa și se contabilizează la angajamentul global. În cazul operațiunilor de ajutor umanitar, al operațiunilor de protecție civilă și al ajutoarelor pentru gestionarea crizelor, precum și atunci când urgența situației impune acest lucru, înregistrarea sumelor se poate face imediat după semnarea angajamentului juridic individual corespunzător.

Cuantumul fiecărui angajament juridic individual adoptat în urma unui angajament global este înregistrat în contabilitatea bugetară de către ordonatorul de credite competent înainte de semnarea sa și se contabilizează la angajamentul global.

Amendamentul  147

Propunere de regulament

Articolul 87 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Plățile se efectuează prin virament bancar, prin cec sau prin card de debit.

Amendamentul 148

Propunere de regulament

Articolul 87 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Plățile de prefinanțare sunt lichidate la intervale regulate de ordonatorul de credite competent. În acest sens, sunt incluse în contracte, în deciziile și acordurile de grant, precum și în acordurile de delegare, dispoziții corespunzătoare care conferă atribuții de execuție entităților și persoanelor menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b).

(4) Plățile de prefinanțare sunt lichidate la intervale regulate de ordonatorul de credite competent, în funcție de esența economică și calendarul proiectului în cauză. Pentru sumele de prefinanțare cu valoare de peste 2 milioane EUR și reprezentând peste 50% din totalul operației finanțate, se realizează controale ex post cel puțin anual, pe întreaga durată a operației. În acest sens, sunt incluse în contracte, în deciziile și acordurile de grant, precum și în acordurile de delegare, dispoziții corespunzătoare care conferă atribuții de execuție entităților și persoanelor menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Articolul 89

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 89

Articolul 89

Lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor trebuie să se efectueze în termenele stabilite în regulamentul delegat menționat la articolul 199, care precizează, de asemenea, condițiile în care creditorii plătiți cu întârziere sunt îndreptățiți să primească o dobândă de întârziere contabilizată la linia din care s-a efectuat plata principalului.

1. Termenul pentru efectuarea plăților este de:

 

(a) 90 de zile calendaristice pentru contracte, acorduri și decizii de grant care implică servicii tehnice sau acțiuni a căror evaluare este deosebit de complexă și în cazul cărora plata depinde de aprobarea unui raport sau a unui certificat;

 

(b) 60 de zile calendaristice pentru toate celelalte contracte, acorduri și decizii de grant în cazul cărora plata depinde de aprobarea unui raport sau a unui certificat;

 

(c) 30 de zile calendaristice în toate celelalte cazuri.

 

Termenele respective nu se aplică plăților în gestiune partajată.

 

2. Ordonatorul de credite delegat sau subdelegat competent poate suspenda termenul limită de plată prin informarea creditorilor, în orice moment, că cererea de plată nu poate fi onorată, fie din cauză că suma nu este scadentă, fie din cauză că nu au fost prezentate documente justificative adecvate. Dacă intră în posesia unor informații care pun la îndoială eligibilitatea cheltuielii care apare într-o solicitare de plată, ordonatorul de credite competent poate suspenda termenul de plată pentru verificări complementare, inclusiv la fața locului, pentru a determina, înainte de efectuarea plății, dacă plata a fost într-adevăr eligibilă.

 

Creditorii vizați sunt informați în scris în legătură cu motivele suspendării.

 

Dacă suspendarea depășește două luni, comitetul de clarificare competent ia o decizie cu privire la continuarea suspendării la solicitarea creditorului.

 

La expirarea termenelor stabilite la alineatul (1), creditorul are dreptul la dobândă.

 

 

Justificare

Revizuirea ține seama de discuțiile cu Comisia. Ea reflectă nevoile practice de prefinanțare și, pe de altă parte, îmbunătățește certitudinea juridică pentru beneficiari.

Amendamentul  150

Propunere de regulament

Capitolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

SISTEME INFORMATICE

SISTEME INFORMATICE ȘI E-GUVERNAREA

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Articolul 91 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu condiția existenței unui acord prealabil între instituțiile implicate, orice transmitere de documente între instituții poate fi efectuată prin mijloace electronice.

Cu condiția existenței unui acord prealabil între instituțiile și statele membre implicate, orice transmitere de documente între ele poate fi efectuată prin mijloace electronice.

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Articolul 91a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 91a

 

Guvernarea electronică (e-guvernarea)

 

Toate proiectele de propuneri prezentate autorității legislative suportă aplicarea unor tehnologii ale informației ușor de utilizat la toate nivelurile, îndeosebi la nivelul beneficiarilor finali ai fondurilor.

 

În cazul în care fondurile fac obiectul gestiunii partajate în conformitate cu articolul 56, Comisia și statele membre asigură interoperabilitatea datelor colectate sau primite în alt mod și transmise în procesul de gestiune bugetară.

 

În cazul în care datele sunt disponibile în format electronic, trebuie să se prevadă posibilități de transmitere a acestora în formatul respectiv. Atunci când este necesar, statele membre și Comisia convin asupra unor standarde uniforme de transmitere a datelor.

 

Direcțiile Comisiei, agențiile executive și entitățile menționate la articolul 200 aplică standarde uniforme pentru informațiile electronice furnizate părților terțe în cadrul procedurilor de achiziții și de acordare a granturilor. Ele elaborează și aplică, în măsura posibilului, standarde uniforme privind prezentarea, stocarea și prelucrarea datelor prezentate în cadrul procedurilor de achiziții și de acordare a granturilor și, în acest scop, desemnează un „spațiu unic pentru schimburi de date electronice” destinat beneficiarilor potențiali, beneficiarilor sau candidaților și ofertanților.

 

Comisia desemnează un director responsabil de sistemele de informații care controlează punerea în aplicare a prezentei dispoziții și informează regulat autoritatea bugetară, în cadrul execuției bugetului, cu privire la rezultatele obținute.

Amendamentul  153

Propunere de regulament

Capitolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL 7A

 

PRINCIPII ADMINISTRATIVE

 

Articolul 91b

 

Dreptul la bună administrare

 

În cazul în care, din cauza unei erori administrative evidente din partea candidatului sau ofertantului care acționează cu bună-credință, nu se prezintă documente justificative, nu se dau declarații, nu se completează candidaturile sau nu se respectă alte etape ale procedurii, ordonatorul competent invită candidatul sau ofertantul să ia măsurile de remediere corespunzătoare. După caz, candidatului sau ofertantului i se aduc la cunoștință drepturile sau obligațiile sale procedurale.

 

Necesitatea de a prezenta elemente justificative și/sau documente, forma acestora și conținutul lor esențial este comunicată cât mai devreme posibil și discutată cu candidații și ofertanții potențiali.

 

După caz, ofertanții și candidații sunt informați imediat după primirea unei candidaturi sau a unei oferte care este termenul necesar pentru prelucrarea dosarului și încheierea provizorie a procedurii, precum și dacă oferta sau candidatura depusă este completă.

 

Articolul 91c

 

Indicarea căilor de atac

 

În cazul în care un act procedural al unui ordonator de credite prejudiciază drepturile unui candidat sau ofertant, beneficiar sau contractant, actul în cauză precizează căile de atac administrative și/sau judiciare care pot fi utilizate pentru a contesta actul.

 

Se precizează în mod specific natura căii de atac, organismul sau organismele în fața cărora se poate înainta acțiunea, precum și termenele pentru exercitarea acesteia.

 

Dacă nu se prevede altfel, o astfel de cale de atac este prescrisă de la expirarea unei perioade de două luni după ce candidatului sau ofertantului i s-au indicat în mod complete și concis căile de atac disponibile.

Justificare

Ombudsmanul European a solicitat să se prevadă în Regulamentul financiar dreptul la bună administrare (articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale). Sugestia Ombudsmanului European are drept scop asigurarea unei mai mari transparențe procedurale și a unor drepturi mai bune ale candidaților în relațiile cu administrația.

Amendamentul  154

Propunere de regulament

Articolul 93 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În fiecare an, instituția prezintă autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport care conține un rezumat privind numărul și tipul auditurilor interne realizate, recomandările formulate și acțiunile întreprinse ca urmare a acestor recomandări.

(4) Toate rapoartele de audit sunt puse la dispoziția autorității care acordă descărcarea de gestiune imediat după ce sunt finalizate. În fiecare an, instituția prezintă autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport care conține un rezumat privind numărul și tipul auditurilor interne realizate, recomandările formulate și acțiunile întreprinse ca urmare a acestor recomandări.

 

În raportul de sinteză, autorității care acordă descărcarea de gestiune i se atrage atenția asupra oricărei analize care recomandă modificarea unui proiect major de achiziții sau a unui grant major ori care recomandă economii bugetare semnificative.

 

În cazul în care există un comitet de monitorizare a progreselor înregistrate în urma auditurilor, acesta prezintă, într-o declarație separată, informații privind impactul măsurilor luate asupra recomandărilor adresate instituției, precum și alte îmbunătățiri posibile.

Justificare

The amendment applies international standards to the Financial Regulation. In particular, Sections 516 and 522 of the United States Departments of Commerce and Justice, Science, and Related Agencies Appropriations Act, 2008 require "the Inspectors General ]…[ to conduct audits of grants or contracts funded by this Act and submit reports to Congress on the progress of such audits. Requires the results of such audits to be made available to the public on federal websites. Prohibits the use of funds for banquets and conferences not directly related to a grant or contract purpose. Requires a grant or contract recipient to submit a conflict of interest statement and to (1) forward all audit reports to the Senate Committee on Appropriations immediately after they are issued; (2) make the Committee aware of any review that recommends changes to any major acquisition project or grant or that recommends significant budgetary savings; and (3) withhold from public distribution for 15 days any final audit or investigation report requested by the Committee".

Amendamentul  155

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prezentul titlu nu se aplică granturilor, fără a aduce atingere articolelor 100 - 103, și nici contractelor de achiziții de servicii încheiate între Comisie, pe de o parte, și Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții sau orice altă filială a Băncii Europene de Investiții, pe de altă parte.

(3) Prezentul titlu nu se aplică granturilor, fără a aduce atingere articolelor 100 – 103.

Justificare

Tratament egal pentru toate instituțiile europene și ale statelor membre.

Amendamentul  156

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia creează și gestionează o bază de date centrală, în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal. Baza de date cuprinde detalii cu privire la candidații și ofertanții care se găsesc într-una din situațiile menționate la articolul 100, articolul 103 alineatul (1) litera (b) și la articolul 103 alineatul (2) litera (a). Baza de date este utilizată în comun de instituțiile, agențiile executive și organismele menționate la articolul 200.

(1) Comisia creează și gestionează o bază de date centrală, în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal. Baza de date cuprinde detalii cu privire la candidații și ofertanții care se găsesc într-una dintre situațiile menționate la articolul 100, articolul 101, articolul 103 alineatul (1) litera (b) și la articolul 103 alineatul (2) litera (a). Baza de date este utilizată în comun de instituțiile, agențiile executive și organismele menționate la articolul 196b și este accesibilă publicului. Autoritatea care acordă descărcarea de gestiune este informată cu privire la numărul cazurilor raportate pentru înregistrare și, în cazul în care este diferit, numărul cazurilor înregistrate efectiv în baza de date.

Justificare

Amendamentul urmărește aplicarea sistemului Băncii Mondiale de denunțare și blamare și în cazul bazei de date a excluderilor, pentru a spori transparența și forța disuasivă a acestui instrument. Autoritatea care acordă descărcarea de gestiune ar trebui să fie informată periodic cu privire la numărul cazurilor înregistrate în baza de date pentru a evalua eficiența utilizării acesteia.

Amendamentul  157

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Accesul pentru autoritățile din țările terțe poate fi permis doar după îndeplinirea normelor prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și în urma unei evaluări de la caz la caz.

Amendamentul   158

Propunere de regulament

Articolul 103 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Deciziile sau rezumatul deciziilor, în care se indică numele agentului economic, o scurtă descriere a faptelor, durata excluderii sau valoarea sancțiunilor financiare pot fi publicate de instituție.

(3) Pentru îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale Uniunii instituțiile pot decide, cu respectarea principiului proporționalității, să-și publice deciziile de aplicare a sancțiunilor administrative sau pecuniare menționate la alineatul (1) după ce procedura prevăzută la alineatul (1) a fost pe deplin respectată.

 

Decizia de publicare a deciziei de aplicare a sancțiunilor administrative sau pecuniare menționată la primul paragraf va ține seama, mai ales, de gravitatea infracțiunii inclusiv impactul asupra intereselor financiare ale Uniunii și a imaginii sale, precum și de timpul scurs, durata și recurența infracțiunii, intenția sau gradul de neglijență al entității în cauză și măsurile luate de către aceasta pentru remedierea situației.

 

Decizia de publicare este inclusă în decizia de aplicarea a sancțiunilor administrative sau financiare și prevede în mod expres publicarea deciziilor de aplicare a sancțiunilor sau a unui sumar a acestora pe site-ul de internet al instituției.

 

Pentru asigurarea unui efect disuasiv, rezumatul publicat include numele persoanei responsabile de infracțiune, o scurtă descriere a infracțiunii, programul în cauză și durata excluderii și/sau suma sancțiunilor pecuniare.

 

Decizia se publică după epuizarea căilor legale de recurs împotriva deciziei sau după prescrierea recursului, iar decizia rămâne publicată pe site-ul de internet până la expirarea perioadei de excludere sau până la scurgerea a șase luni de la plata sancțiunilor pecuniare, în cazul în care acestea reprezintă singura măsură luată.

 

În cazul în care sunt vizate persoane fizice, decizia de publicare se ia ținându-se adecvat cont dreptul la intimitate și cu respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Amendamentul  159

Propunere de regulament

Articolul 105 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia se asigură prin mijloace corespunzătoare și în conformitate cu articolul 91a că ofertanții pot prezenta conținutul ofertei și orice documente justificative în format electronic (e-achiziții) dacă doresc acest lucru și, cu aprobarea ofertantului și în scopul desfășurării unor proceduri viitoare de e-achiziții, stochează documentele justificative respective într-o bază de date centrală comună tuturor instituțiilor și entităților cărora li se aplică prezentul regulament. Datele sunt șterse după o perioadă de șase luni, cu excepția cazului în care ofertantul solicită stocarea lor permanentă. Ofertantul este cel responsabil de întreținerea și actualizarea datelor stocate.

 

Comisia raportează Parlamentului și Consiliului cu privire la progresele înregistrate în aplicarea acestei dispoziții în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și după aceea în mod regulat.

Amendamentul  160

Propunere de regulament

Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea contractantă notifică tuturor candidaților sau ofertanților ale căror candidaturi sau oferte au fost respinse motivele pe care s-a întemeiat această decizie și comunică tuturor ofertanților care îndeplinesc criteriile de excludere și de selecție și care au depus o cerere scrisă caracteristicile și avantajele relative ale ofertei reținute, precum și numele ofertantului căruia îi este atribuit contractul.

(2) Autoritatea contractantă notifică tuturor candidaților sau ofertanților ale căror candidaturi sau oferte au fost respinse motivele pe care s-a întemeiat această decizie, precum și data la care expiră perioada de așteptare menționată la articolul 112 alineatul (2) și comunică tuturor ofertanților care îndeplinesc criteriile de excludere și de selecție și care au depus o cerere scrisă caracteristicile și avantajele relative ale ofertei reținute, precum și numele ofertantului căruia îi este atribuit contractul.

Cu toate acestea, se impune a nu divulga anumite detalii în cazul în care dezvăluirea acestora ar împiedica aplicarea legii, ar fi contrară interesului public sau ar dăuna intereselor legitime de afaceri ale întreprinderilor publice sau private sau ar putea denatura concurența loială între întreprinderi.

Cu toate acestea, se impune a nu divulga anumite detalii în cazul în care dezvăluirea acestora ar împiedica aplicarea legii, ar fi contrară interesului public sau ar dăuna intereselor legitime de afaceri ale întreprinderilor publice sau private sau ar putea denatura concurența loială între întreprinderi.

Amendamentul  161

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea contractantă solicită contractanților să depună o garanție în avans, în cazurile precizate în regulamentul delegat menționat la articolul 199.

eliminat

Amendamentul  162

Propunere de regulament

Articolul 109 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea contractantă poate solicita contractanților, în cazul în care consideră acest lucru adecvat și proporțional, depunerea unei asemenea garanții pentru:

(2) Cu excepția contractelor de valoare foarte redusă, autoritatea contractantă poate solicita contractanților, în cazul în care consideră acest lucru adecvat și proporțional, de la caz la caz și în urma unei analize a riscurilor, depunerea unei garanții pentru:

(a) a asigura executarea integrală a contractului;

(a) a asigura executarea integrală a contractului;

(b) a limita riscurile financiare legate de plata prefinanțării.

(b) a limita riscurile financiare legate de plata prefinanțării.

 

Comisia poate defini criteriile pentru analiza riscurilor în regulamentele delegate menționate la articolul 199.

Justificare

Contractele de valoare foarte redusă (< 16 000 EUR) nu ar trebui să necesite o garanție.

Amendamentul  163

Propunere de regulament

Articolul 113

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Participarea la proceduri de ofertare este deschisă în condiții egale tuturor persoanelor fizice și juridice care intră în domeniul de aplicare a tratatelor și tuturor persoanelor fizice și juridice dintr-o țară terță care a încheiat un acord special cu Uniunea în domeniul achizițiilor publice, în condițiile stabilite în acordul respectiv.

Participarea la proceduri de ofertare este deschisă în condiții egale tuturor persoanelor fizice și juridice care intră în domeniul de aplicare al tratatelor și tuturor persoanelor fizice și juridice dintr-o țară terță care a încheiat un acord special cu Uniunea în domeniul achizițiilor publice, în condițiile stabilite în acordul respectiv și în cazul în care acordul respectiv prevede în mod expres competențe de control egale cu standardele Uniunii Europene, în special dreptul Curții de Conturi Europene și al OLAF de a accesa și verifica toate documentele și sediile relevante.

Amendamentul  164

Propunere de regulament

Articolul 115 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) funcționarea unui organism care urmărește un obiectiv de interes general european sau un obiectiv care se înscrie în cadrul unei politici a Uniunii (granturi de funcționare).

(b) funcționarea unui organism care urmărește un obiectiv de interes general european sau un obiectiv care se înscrie în cadrul unei politici a Uniunii, acționând în sprijinul politicii respective (granturi de funcționare).

Amendamentul  165

Propunere de regulament

Articolul 115 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) instrumentele financiare menționate în partea I titlul VIII, precum și acționariatele sau participările la capitalul unor instituții financiare internaționale, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), sau organismele specializate ale Uniunii, precum Fondul European de Investiții (FEI);

(c) instrumentele financiare menționate în partea I titlul VIII, creditele, instrumentele de partajare a riscurilor ale Uniunii sau contribuțiile financiare ale Uniunii la astfel de instrumente, instrumentele de capital privat pe baza principiului investitorului privat și cvasi-participațiile, precum și acționariatele sau participările la capitalul unor instituții financiare internaționale, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), sau organismele specializate ale Uniunii, precum Fondul European de Investiții (FEI);

Justificare

Amendamentul la litera (c) reintroduce enumerarea actuală a excepțiilor și clarifică dispozițiile privind instrumentele financiare.

Amendamentul  166

Propunere de regulament

Articolul 115 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Următoarele elemente sunt considerate granturi și sunt reglementate, după caz, de prezentul titlu:

 

(a) beneficiile obținute din subvenționarea dobânzii la anumite împrumuturi;

 

(b) investițiile în capitaluri proprii sau alte participații decât cele menționate la alineatul (2) litera (c);

Justificare

Alineatul (2a) (nou) reintegrează dispozițiile actuale ale Regulamentului financiar și le coordonează cu dispozițiile privind subvențiile/granturile aplicabile statelor membre.

Amendamentul  167

Propunere de regulament

Articolul 115a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 115a

 

Beneficiari

 

1. În sensul prezentului titlu, termenul „beneficiar” înseamnă una sau mai multe entități cărora li se acordă grantul.

 

2. În cazul în care acțiunea este realizată de una sau mai multe entități juridice reprezentată de o entitate juridică coordonatoare sau afiliate acesteia, acordul de grant poate fi semnat de către entitatea juridică coordonatoare în numele membrilor săi afiliați care sunt considerați cobeneficiari.

 

3. În cazul în care grantul este acordat mai multor (co)beneficiari, acordul de grant îi identifică și precizează drepturile și obligațiile lor și ale Comisiei. Acordul prevede în special, dar nu exclusiv:

 

(a) dreptul și jurisdicția aplicabile;

 

(b) responsabilitatea financiară a entității juridice coordonatoare și a membrilor săi afiliați față de Comisie pentru realizarea întregii acțiuni;

 

(c) posibilitatea de a modifica, în urma unei decizii majoritare a cobeneficiarilor, drepturile și obligațiile acestora; orice modificare a numărului sau a identității beneficiarilor participanți este supusă aprobării ordonatorului de credite competent și se acordă cu excepția cazului în care există pericolul ca modificarea respectivă să contravină scopului grantului sau să aibă efecte negative substanțiale asupra drepturilor legale ale Comisiei prevăzute în acordul de grant.

Amendamentul  168

Propunere de regulament

Articolul 116

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Granturile pot lua oricare din următoarele forme:

Granturile pot lua oricare din următoarele forme:

(a) rambursarea unei părți definite din costurile eligibile suportate efectiv;

(a) rambursarea unei părți definite din proporția eligibilă a costurilor economice totale suportate efectiv;

 

(aa) rambursarea unei părți definite din baremul standard al costurilor unitare;

(b) sume forfetare;

(b) sume forfetare;

(c) barem standard al costurilor unitare;

 

(d) finanțări la tarife forfetare;

(d) finanțări la tarife forfetare;

(e) o combinație între formele menționate la literele (a) - (d).

(e) o combinație între formele menționate la literele (a) - (d) și luând în considerare preferințele beneficiarilor în ceea ce privește principiile lor contabile obișnuite;

Justificare

Pragurile introduse provin din proiectul normelor de aplicare (articolele 173 și 175b) propuse în documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SEC(2010)639). Amendamentul subliniază necesitatea unei abordări „axate pe client”.

Amendamentul  169

Propunere de regulament

Articolul 117 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Granturile trebuie să implice cofinanțare, fără a aduce prejudiciu normelor specifice stabilite la partea II titlul IV.

(3) Granturile trebuie să implice cofinanțare, fără a aduce prejudiciu normelor specifice stabilite la partea II titlul IV.

 

Primul paragraf nu se aplică în cazul partidelor politice și al fundațiilor politice la nivelul Uniunii.

Granturile nu depășesc un plafon global exprimat ca valoare absolută, care se stabilește pe baza costurilor eligibile estimate.

Beneficiarul poate înlocui sursele sale financiare proprii cu alte surse de finanțare de la părți terțe, cu condiția respectării principiului cofinanțării.

Grantul nu depășește costurile eligibile.

 

Justificare

Tezele a doua și a treia sunt deplasate la articolul 117a pentru a îmbunătăți lizibilitatea textului. Articolul 165 alineatul (1) din normele de aplicare propuse în documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SEC(2010)639) este inclus aici într-o formă modificată. Înlocuirea cofinanțării favorizează îndeosebi beneficiarii mai mici și extinde baza de finanțare a UE, sporind astfel și vizibilitatea acesteia.

Amendamentul 170

Propunere de regulament

Articolul 117 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4). Granturile nu pot avea scopul sau efectul de a produce profit în contextul acțiunii sau al programului de lucru al beneficiarului.

(4) Granturile nu pot avea scopul sau efectul de a produce profit în contextul acțiunii sau al programului de lucru al beneficiarului.

Primul paragraf nu se aplică în cazul:

Primul paragraf nu se aplică în cazul:

(a) acțiunilor care au ca obiectiv consolidarea capacității financiare a beneficiarului sau generarea unui venit;

(a) acțiunilor care au ca obiectiv consolidarea capacității financiare a beneficiarului sau al acțiunilor care generează un venit pentru a asigura viabilitatea acestora după perioada de finanțare din partea Uniunii prevăzută în decizia sau acordul de grant;

(b) burselor de studii, de cercetare sau pentru formare profesională plătite persoanelor fizice.

(b) burselor de studii, de cercetare sau pentru formare profesională plătite persoanelor fizice;

 

(ba) alte modalități de sprijin direct acordat persoanelor fizice aflate în nevoie, cum ar fi refugiații și șomerii și/sau programelor de acțiune externă a Uniunii pentru refugiați;

 

(bb) granturi bazate pe tarife forfetare și/sau sume forfetare și/sau costuri unitare în cazurile în care acestea sunt conforme condițiilor stabilite la articolul 116a alineatul (2);

 

(bc) granturilor de valoare foarte mică.

 

În cazul în care se obține profit, Comisia are dreptul să recupereze procentajul din profit corespunzător contribuției Uniunii la costurile eligibile suportate efectiv de beneficiar pentru a realiza acțiunea sau programul de lucru.

Amendamentul 171

Propunere de regulament

Articolul 117 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În sensul prezentului titlu, „profitul” se definește după cum urmează:

 

(a) în cazul unui grant pentru o acțiune, profit înseamnă un surplus de încasări față de costurile suportate de beneficiar în momentul solicitării plății finale;

 

(b) în cazul unui grant de funcționare, profit înseamnă un sold excedentar al bugetului de funcționare al beneficiarului. Beneficiarii au dreptul să reporteze 3% din profit în exercițiul N+2. Fondurile reportate trebuie utilizate mai întâi de beneficiar. Reglementările privind garanțiile se aplică mutatis mutandis în cazurile în care sumele reportate depășesc pragurile stabilite pentru granturile de valoare foarte mică și/sau mică.

Amendamentul  172

Propunere de regulament

Articolul 117 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru sumele forfetare, pentru baremul standard al costurilor unitare și pentru finanțarea la tarife forfetare, regula privind obligația de a nu produce profit și cea referitoare la cofinanțare, prevăzute la alineatele (3) și (4) sunt respectate în mod rezonabil în momentul în care sunt stabilite granturile respective sau în etapa de evaluare a cererii de grant.

eliminat

Justificare

Dispoziția vagă de la alineatul (6) pare redundantă ca urmare a depunerii amendamentelor la alineatele (3) și (4).

Amendamentul 173

Propunere de regulament

Articolul 117a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 117a

 

Costuri eligibile

 

1. Granturile nu depășesc un plafon global exprimat ca valoare absolută, care se stabilește pe baza costurilor eligibile estimate.

 

Granturile nu depășesc costurile eligibile.

 

2. Costurile eligibile sunt costurile suportate efectiv de beneficiarul unui grant care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 

(a) sunt suportate pe durata acțiunii sau a programului de lucru, cu excepția costurilor legate de rapoartele finale și de certificatele de audit;

 

(b) sunt indicate în bugetul general total estimat al acțiunii sau al programului de lucru;

 

(c) sunt necesare pentru realizarea acțiunii sau a programului de lucru care face obiectul grantului;

 

(d) pot fi identificate și verificate, în special fiind înregistrate în contabilitatea beneficiarului și stabilite în conformitate cu normele contabile aplicabile în țara în care este stabilit beneficiarul și cu practicile obișnuite de contabilitate analitică ale beneficiarului; precum și

 

(e) respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile.

 

3. Fără a aduce atingere alineatului (1) și actului de bază căruia i se aplică articolul (2), în cererea de propuneri se precizează categoriile de costuri considerate eligibile pentru a fi finanțate de către Uniune.

 

Următoarele costuri sunt considerate eligibile de către ordonatorul de credite delegat competent:

 

(a) costurile legate de o garanție bancară sau de o cauțiune comparabilă depusă de beneficiarul grantului în conformitate cu articolul 125;

 

(b) costurile legate de auditurile externe solicitate de ordonatorul de credite competent în momentul depunerii cererii de finanțare sau al primirii declarației de cheltuieli;

 

(c) taxa pe valoarea adăugată (TVA) plătită de beneficiar și care nu îi poate fi rambursată acestuia în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Modalitățile de rambursare sunt prevăzute în regulamentul delegat menționat la articolul 199.

 

(d) costurile de amortizare, cu condiția ca acestea să fie suportate efectiv de beneficiar;

 

(e) cheltuielile administrative, costurile legate de personal și echipamente, inclusiv costurile legate de salariile personalului administrațiilor naționale, în măsura în care aceste costuri corespund costului activităților pe care autoritatea publică respectivă nu le-ar desfășura dacă nu s-ar derula proiectul în cauză;

 

(f) cu excepția granturilor de funcționare, costurile suportate care sunt necesare pentru funcționarea continuă a întreprinderii, dar care nu pot fi asociate imediat cu produsele/serviciile oferite (costuri indirecte), în valoare de până la 10% din cheltuielile eligibile directe totale ale acțiunii, atunci când acestea nu depășesc 250 000 EUR, și de până la 8% în cazul unei valori mai mari, pe baza unei sume forfetare. Acest procentaj poate fi majorat în special pentru entitățile juridice coordonatoare în conformitate cu regulamentul delegat menționat la articolul 199. Plafonul poate fi depășit printr-o decizie motivată a Comisiei.

 

4. Costurile suportate de membrii afiliați menționați la articolul 115a sunt acceptate drept eligibile cu condiția ca membrii afiliați în cauză să fie identificați în acordul sau decizia de grant și să respecte normele aplicabile beneficiarului în conformitate cu acordul sau decizia de grant, inclusiv normele privind drepturile Comisiei, ale OLAF și ale Curții de Conturi de a controla utilizarea fondurilor în conformitate cu normele aplicabile grantului.

Amendamentul  174

Propunere de regulament

Articolul 117b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 117b

 

Cofinanțarea în natură

 

1. În scopul calculării profitului generat de grant, nu se ia în considerare cofinanțarea sub forma contribuțiilor în natură.

 

2. Ordonatorul de credite competent poate accepta cofinanțarea sub forma contribuțiilor în natură în cazul în care aceasta este considerată necesară sau adecvată. În cazul în care se oferă o cofinanțare în natură în sprijinul unor granturi de valoare mică, iar ordonatorul de credite intenționează să o refuze, acesta justifică de ce cofinanțarea în cauză nu este necesară sau adecvată.

 

Aceste contribuții nu trebuie să depășească:

 

(a) fie costurile suportate efectiv și justificate corespunzător cu documente contabile;

 

(b) fie, în lipsa unor astfel de documente, costurile general acceptate pe piața în cauză.

 

Contribuțiile în natură se prezintă separat în estimarea bugetară pentru a reflecta resursele totale alocate acțiunii. Valoarea lor unitară se evaluează în bugetul provizoriu și nu face obiectul unor modificări ulterioare.

 

Contribuțiile în natură sunt conforme cu normele naționale din domeniul fiscal și al asigurărilor sociale.

Amendamentul  175

Propunere de regulament

Articolul 118 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică ajutoarelor pentru situațiile de criză, operațiunilor de protecție civilă și operațiunilor de ajutor umanitar.

Primul paragraf nu se aplică ajutoarelor pentru situațiile de criză, în special operațiunilor de protecție civilă desfășurate în acest context și operațiunilor de ajutor umanitar. Clarificare:

Justificare

operațiunile de protecție civilă trebuie să fie întotdeauna direct legate de gestionarea crizelor.

Amendamentul 176

Propunere de regulament

Articolul 120 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În asemenea cazuri, costurile eligibile pentru finanțare nu pot fi anterioare datei de depunere a cererii de grant, cu excepția unor cazuri excepționale bine întemeiate prevăzute în actul de bază sau în caz de extremă urgență a ajutorului pentru gestionarea crizelor, a operațiunilor de protecție civilă și a operațiunilor de ajutor umanitar.

În asemenea cazuri, costurile eligibile pentru finanțare nu pot fi anterioare datei de depunere a cererii de grant, cu excepția unor cazuri excepționale bine întemeiate prevăzute în actul de bază sau în caz de extremă urgență a ajutorului pentru gestionarea crizelor, a operațiunilor de protecție civilă, a operațiunilor de ajutor umanitar sau în situații care amenință să escaladeze într-un conflict armat.

Amendamentul  177

Propunere de regulament

Articolul 121

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 121

eliminat

Principiul acordării degresive

 

În afara cazului în care se prevede altfel în actul de bază sau în decizia de finanțare a granturilor acordate în temeiul articolului 51 alineatul (5) litera (d) în privința organismelor care urmăresc un obiectiv de interes general al Uniunii, cu ocazia reînnoirii granturilor de funcționare pentru o perioadă de peste patru ani, valoarea acestora scade progresiv după cel de al patrulea an.

 

Amendamentul  178

Propunere de regulament

Articolul 122 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cererile de grant sunt prezentate în scris.

(1) Cererile de grant sunt prezentate în scris sau, după caz, într-un format electronic sigur. În cazul în care consideră că este fezabil, Comisia oferă posibilitatea de a prezenta cereri online.

Justificare

Modificări conforme cu abordarea privind e-guvernarea.

Amendamentul  179

Propunere de regulament

Articolul 122 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Termenul pentru prelucrarea cererilor este de șase luni, sau, în cazul în care este necesară o decizie în comisie, nouă luni, de la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea cererii. Termenul poate fi depășit în mod excepțional în cazul în care natura și obiectul specific al grantului impun acest lucru. Atunci când este cazul, termenul provizoriu este anunțat în cererea de propuneri. Atunci când termenul nu poate fi respectat din alte motive, ordonatorul de credite delegat indică acest lucru în raportul său anual de activitate împreună cu motivele întârzierii și prezintă propuneri de măsuri de remediere. În raportul de activitate din anul următor el prezintă informații privind succesul măsurilor de remediere.

Justificare

În urma discuțiilor cu Comisia a reieșit că este necesară prelungirea termenului limită în cazurile în care procesul de evaluare este supus deciziei unei comisii, pentru care este necesar mai mult timp.

Amendamentul  180

Propunere de regulament

Articolul 122 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Articolele 100 - 103 se aplică și în cazul solicitanților de granturi. Solicitanții trebuie să certifice faptul că nu se găsesc într-una din situațiile enumerate la articolele 100 - 103. Cu toate acestea, ordonatorul de credite poate să nu solicite această certificare, în conformitate cu regulamentul delegat menționat la articolul 199, în următoarele cazuri:

(3) Articolele 100 - 103 se aplică și în cazul solicitanților de granturi. Solicitanții trebuie să certifice faptul că nu se găsesc într-una din situațiile enumerate la articolele 100 - 103. Cu toate acestea, ordonatorul de credite nu solicită această certificare în următoarele cazuri:

(a) granturi cu o valoare foarte mică;

(a) granturi cu o valoare mică;

(b) atunci când o astfel de certificare a fost oferită recent în cadrul unei alte proceduri de acordare;

(b) atunci când o astfel de certificare a fost oferită recent în cadrul unei alte proceduri de acordare;

(c) atunci când există o imposibilitate materială de a furniza o astfel de certificare.

 

Amendamentul  181

Propunere de regulament

Articolul 122 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Cererea indică statutul juridic al candidatului și capacitatea financiară și operațională a acestuia pentru a realiza acțiunea sau programul de lucru propus.

 

În acest sens, candidatul depune o declarație pe proprie răspundere și, cu excepția granturilor de valoare mică, orice document justificativ solicitat de ordonatorul de credite competent, pe baza evaluării riscurilor realizate de acesta. Documentele necesare se indică în cererea de propuneri.

 

Documentele justificative sunt în special contul de profit și pierderi sau bilanțul pentru ultimul exercițiu financiar ale cărui conturi au fost închise.

 

Verificarea capacității financiare nu se aplică persoanelor fizice care primesc burse, organismelor publice și organizațiilor internaționale. În funcție de analiza riscurilor pe care a realizat-o, ordonatorul de credite competent poate elimina obligația de verificare a capacității operaționale a organismelor publice sau a organizațiilor internaționale.

 

În cazul în care cererea vizează granturi pentru o acțiune în valoare de peste 750 000 EUR sau granturi de funcționare care depășesc 100 000 EUR, se depune un raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat. Raportul respectiv certifică conturile aferente celui mai recent exercițiu financiar disponibil, iar ordonatorul de credite delegat acceptă sau respinge în mod expres raportul de audit în termen de 90 de zile. Odată acceptate de ordonatorul de credite delegat, aceste rapoarte devin obligatorii și nu sunt supuse unor audituri sau evaluări ex post cu excepția cazului în care există dovezi prima facie noi privind anumite nereguli sau fraude.

Justificare

Alineatul (3a) (nou) se bazează pe articolele 173a și 176 din normele de aplicare propuse spre modificare în documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SEC(2010)639), articole care au fost parțial fuzionate pentru a ameliora lizibilitatea generală.

Amendamentul 182

Propunere de regulament

Articolul 125

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ordonatorul de credite competent poate solicita beneficiarului, în cazul în care consideră că acest lucru este adecvat și proporțional, depunerea unei garanții în avans pentru a limita riscurile financiare legate de plata prefinanțării.

Ordonatorul de credite competent poate solicita beneficiarului, în cazul în care consideră că acest lucru este adecvat și proporțional, de la caz la caz și în urma unei analize a riscurilor, depunerea unei garanții în avans pentru a limita riscurile financiare legate de plata prefinanțării.

 

Nu se solicită garanții în cazul granturilor de valoare foarte mică sau al granturilor de valoare mică dacă beneficiarul a primit cel puțin un grant anual în ultimii cinci ani.

Amendamentul  183

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cuantumul grantului nu se definitivează decât după ce ordonatorul de credite acceptă rapoartele și conturile finale, fără a aduce atingere controalelor ulterioare efectuate de instituție.

(1) Cuantumul grantului nu se definitivează decât după ce ordonatorul de credite delegat competent acceptă rapoartele și conturile finale, fără a aduce atingere controalelor ulterioare efectuate de instituție, care sunt realizate în timp util.

Justificare

Amendamentul  184

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care se comit erori substanțiale, nereguli sau fraude în timpul procedurii de acordare sau al executării grantului și după ce beneficiarului i s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta propriile observații, ordonatorul de credite competent poate lua oricare dintre măsurile menționate la articolul 110.

(2) În cazul în care procedura de acordare se dovedește a fi viciată de erori substanțiale, de nereguli sau de fraude, ordonatorul de credite competent suspendă procedura și poate lua toate măsurile necesare, inclusiv anularea procedurii. Acesta informează imediat OLAF cu privire la cazurile de fraudă suspectate.

Amendamentul  185

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care, după acordarea grantului, procedura de acordare sau modul de utilizare a grantului se dovedesc a fi viciate de erori substanțiale, de nereguli sau de fraude, ordonatorul de credite competent, în funcție de stadiul în care se află procedura, poate să nu semneze acordul de grant sau să nu notifice decizia de grant, să suspende utilizarea grantului, sau, după caz, să rezilieze acordul de grant sau să anuleze decizia de grant, după ce solicitantului sau beneficiarului i s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

Amendamentul  186

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În cazul în care erorile, neregulile sau fraudele respective îi pot fi imputate beneficiarului sau în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul unui acord sau al unei decizii de grant, ordonatorul de credite competent poate, în plus, să reducă valoarea grantului sau să recupereze sumele plătite în mod necuvenit în conformitate cu acordul sau decizia de grant, proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudelor ori a încălcării obligațiilor în cauză, după ce beneficiarului i s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

Amendamentul  187

Propunere de regulament

Articolul 126 – alineatul 3 și alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care controalele sau auditul constată existența unor erori recurente la un beneficiar, erori care afectează și proiectele care nu au făcut obiectul unui audit și la care participă sau a participat beneficiarul respectiv, ordonatorul de credite își poate extinde constatările la aceste proiecte neauditate care pot face în continuare obiectul unui audit în conformitate cu acordul de grant și poate cere rambursarea sumei corespunzătoare acestora.

(3) În cazul unor erori sau nereguli sistemice sau recurente care îi pot fi imputate beneficiarului ce depășesc pragul de semnificație și afectează mai multe granturi acordate beneficiarului în condiții similare, ordonatorul de credite competent poate suspenda utilizarea tuturor granturilor în cauză sau, după caz, poate rezilia acordurile de grant sau anula deciziile de grant respective, proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudelor, după ce beneficiarului i s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta observațiile. Ordonatorul de credite competent poate proceda, în plus, la corecții financiare pentru toate granturile afectate de erorile sau neregulile sistemice sau recurente menționate mai sus care pot fi auditate în conformitate cu acordurile sau deciziile de grant, fie reducând valoarea granturilor, fie recuperând sumele plătite în mod necuvenit în conformitate cu acordurile sau deciziile de grant.

 

Cuantumul corecțiilor financiare care trebuie realizate se stabilește ori de câte ori este posibil și fezabil pe baza costurilor declarate în mod necuvenit drept eligibile pentru fiecare grant în cauză. În cazul în care nu este posibil sau fezabil să se cuantifice precis cuantumul costurilor ineligibile, corecțiile financiare se pot baza pe extrapolare sau pe o rată forfetară, cu respectarea principiului proporționalității.

Beneficiarul poate contesta, în cadrul unei proceduri contradictorii, corecția aplicată, demonstrând că există erori în calculul corecțiilor și prezentând un nou calcul.

(3a) În cadrul unei proceduri contradictorii în fața comitetului de clarificare competent, beneficiarul poate contesta deciziile adoptate în temeiul alineatelor (2a)-(3).

 

Beneficiarul poate contesta în particular corecția aplicată, demonstrând că, potrivit scenariului celui mai probabil, nu există erori recurente sau sistemice ori că există erori în calculul corecțiilor și poate prezenta un nou calcul. Beneficiarul are dreptul la rambursarea costului reprezentării juridice în măsura în care câștigă procesul.

Amendamentul  188

Propunere de regulament

Articolul 126a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 126a

 

Perioadele de păstrare a dosarelor

 

(1) Beneficiarii păstrează dosarele, documentele justificative, datele statistice și alte evidențe pertinente pentru grant timp de cinci ani după plata soldului, respectiv trei ani pentru granturile de valoare mică.

 

(2) Dosarele legate de audituri, căi de atac, litigii sau soluționarea unor plângeri în urma realizării proiectului se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii sau plângeri.

 

(3) Comisia poate stabili perioade de păstrare a dosarelor de către organismele acreditate și de către Comisie în regulamentul delegat menționat la articolul 199.

Justificare

Perioadele de păstrare a dosarelor au fost modificate în urma discuțiilor cu agențiile ce efectuează plățile, Curtea de Conturi Europeană și Comisia.

Amendamentul  189

Propunere de regulament

Articolul 128

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 128

Articolul 128

Definiție

Domeniul de aplicare al premiilor

În scopul prezentului regulament, prin „premii” se înțeleg contribuțiile financiare acordate în urma concursurilor.

Premiile sunt contribuții financiare oferite ca recompensă în urma concursurilor. Acordarea de premii este încurajată, însă aceasta nu se substituie unei finanțări structurate în mod corespunzător.

Amendamentul 190

Propunere de regulament

Articolul 129 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Acordarea premiilor se supune principiilor transparenței și tratamentului egal.

(1) Acordarea premiilor se supune principiilor transparenței și tratamentului egal și promovează realizarea de valoare adăugată europeană. Premiile a căror valoare depășește 5 000 000 EUR pot fi acordate doar în temeiul unui act legislativ al Uniunii în sensul articolelor 288, 289 și 290 din TFUE care stabilește în mod expres condițiile de participare, criteriile de atribuire a premiului, valoarea acestuia, precum și procedura de selecție a experților evaluatori. Premiile devin caduce în mod automat la ieșirea din vigoare a Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual în care a început implementarea lor sau la cinci ani de la publicarea lor, reținându-se data cea mai îndepărtată.

 

Veniturile rezultate din caducitatea unui premiu sunt considerate venituri alocate interne.

Justificare

Premiile trebuie să promoveze obiectivele Uniunii, în special în ceea ce privește valoarea adăugată. De exemplu, ele ar trebui să promoveze obiectivele Strategiei Europa 2020. Având în vedere sumele considerabile alocate pentru premii (posibil între zeci și sute de milioane), instituirea premiilor care depășesc 1 milion de EUR ar trebui să se bazeze pe un temei juridic specific, posibil pe un act delegat pe lângă programul-cadru de cercetare. Autoritatea care acordă descărcarea de gestiune ar trebui informată cu privire la decizia de atribuire și la procedura aferentă.

Amendamentul  191

Propunere de regulament

Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Premiile fac parte din programul de lucru menționat la articolul 118 și adoptat de Comisie și fac obiectul dispozițiilor articolului 118 alineatul (2).

(2) În acest sens, premiile fac obiectul unui program de lucru, care se publică la începutul anului de implementare. Programul de lucru se pune în aplicare prin publicarea concursurilor.

Amendamentul  192

Propunere de regulament

Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Premiile nu pot fi acordate direct fără să se organizeze un concurs și se publică în același fel ca și cererile de propuneri.

Premiile nu pot fi acordate direct fără să se organizeze un concurs și se publică anual în conformitate cu articolul 31 alineatele (2) și (3).

Justificare

Amendamentele propuse la articolul 129 alineatul (2) sunt în concordanță cu AM 163 al raportorului din Comisia BUDG. Cu toate acestea, având în vedere utilizarea sporită a premiilor prevăzută în viitorul program de cercetare și inovare, este necesar să se introducă în cadrul criteriilor dispoziții privind gestionarea ulterioară a drepturilor de proprietate intelectuală, ca de exemplu în sectorul sănătății, în care rezultatele cercetării ar putea face obiectului unui acces liber, al obținerii obligatorii a unei licențe sau al unor prețuri de comercializare accesibile.

Amendamentul  193

Propunere de regulament

Articolul 129 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3) Realizările dintr-un concurs sunt evaluate de un grup de experți pe baza regulilor de concurs publicate.

(3) Premiile sunt acordate de ordonatorul de credite competent sau de un juriu. Aceștia au toată libertatea să hotărască dacă să acorde sau nu premii, în funcție de felul în care evaluează calitatea realizărilor în raport cu regulile concursului.

Premiile sunt apoi acordate de ordonatorul de credite competent, pe baza evaluării grupului de experți, care au toată libertatea să recomande dacă se acordă sau nu premii, în funcție de felul în care evaluează calitatea realizărilor. Ordonatorul de credite delegat competent anexează la raportul său anual de activitate decizia de atribuire a premiului, împreună cu o listă a experților participanți la evaluare și o justificare a selectării acestora.

Amendamentul  194

Propunere de regulament

Articolul 130 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate executa instrumente financiare în cadrul gestiunii directe sau, în cadrul gestiunii indirecte, prin încredințarea de sarcini entităților menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctele (iii) și (iv).

(3) Comisia poate executa instrumente financiare în cadrul gestiunii directe sau, în cadrul gestiunii indirecte, prin încredințarea de sarcini entităților menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctele (iv) și (vi). Statutul și natura operatorului căruia îi este încredințată gestiunea ar trebui definite în actul de bază.

Justificare

Instituțiile financiare naționale cu vocație de serviciu public, cum ar fi băncile de dezvoltare naționale, au un rol esențial în gestionarea și implementarea instrumentelor financiare ale UE.

Amendamentul  195

Propunere de regulament

Articolul 131 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Instrumentele financiare sunt acordate beneficiarilor finali de fonduri ale Uniunii în conformitate cu buna gestiune financiară, cu principiile transparenței și tratamentului egal, precum și în conformitate cu obiectivele stabilite în actul de bază care se aplică acestor instrumente financiare.

(1) Instrumentele financiare sunt acordate beneficiarilor finali de fonduri ale Uniunii în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, proporționalității, nediscriminării și tratamentului egal, precum și în conformitate cu obiectivele stabilite în actul de bază care se aplică acestor instrumente financiare.

Amendamentul  196

Propunere de regulament

Articolul 131 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Veniturile și rambursările în cadrul unui instrument financiar constituie venituri alocate interne în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) și se reportează automat pentru a fi reinvestite.

 

Contribuția Uniunii la un proiect nu se distribuie în niciun caz părților terțe sub formă de dividende sau de profit.

Amendamentul  197

Propunere de regulament

Articolul 131 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolului 46 alineatul (1) literele (d) și (e), cheltuielile bugetare legate de un instrument financiar sunt păstrate în limitele angajamentului bugetar relevant prevăzut pentru acestea.

(2) Fără a aduce atingere articolului 46 alineatul (1) literele (d) și (e), cheltuielile bugetare legate de un instrument financiar și răspunderea financiară a Uniunii nu depășesc valoarea angajamentului bugetar relevant prevăzut pentru acestea, fiind excluse astfel pasivele contingente pentru bugetul Uniunii.

Amendamentul  198

Propunere de regulament

Articolul 131 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Intermediarii financiari implicați în executarea operațiunilor financiare în temeiul unui instrument financiar respectă standardele relevante privind prevenirea spălării de bani și combaterea terorismului. Aceștia nu pot să fie stabiliți pe teritorii ale căror jurisdicții nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional.

(3) Entitățile menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) și toți intermediarii financiari implicați în executarea operațiunilor financiare în temeiul unui instrument financiar respectă standardele relevante privind prevenirea spălării de bani și combaterea terorismului. Aceștia nu pot să fie stabiliți și/sau nu interacționează cu entități aflate pe teritorii ale căror jurisdicții nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional.

Justificare

Amendamentul se bazează pe documentul de lucru neoficial al Comisiei privind instrumentele financiare.

Amendamentul 199

Propunere de regulament

Articolul 131 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fiecare acord între o entitate menționată la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctele (iii) și (iv) și un intermediar financiar menționat la alineatul (3) prevede în mod expres exercitarea de către Comisie și Curtea de Conturi a competențelor lor de control, asupra documentelor și la fața locului, precum și asupra informațiilor, chiar și a celor stocate pe suport electronic, cu privire la toate părțile terțe care au beneficiat de fonduri ale Uniunii.

(4) Fiecare acord între o entitate menționată la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) și un intermediar financiar menționat la alineatul (3) prevede în mod expres accesul Comisiei, al Curții de Conturi și al OLAF la documente și la fața locului, precum și la orice informații solicitate privind implementarea instrumentelor financiare, chiar și la cele stocate pe suport electronic, furnizate de toate părțile terțe care au beneficiat de fonduri ale Uniunii.

Amendamentul  200

Propunere de regulament

Articolul 131 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia trimite autorității care acordă descărcarea de gestiune rapoarte anuale cu privire la activitățile sprijinite prin instrumentele financiare, la instituțiile financiare implicate în punerea în aplicare a acestora, la performanțele instrumentelor financiare, inclusiv reinvestițiile realizate, la soldul conturilor fiduciare, la venituri și rambursări, la efectul de multiplicare obținut și la valoarea participațiilor. Comisia anexează acest raport la rezumatul rapoartelor anuale menționat la articolul 63 alineatul (9).

Justificare

Premiile trebuie să promoveze obiectivele Uniunii, în special în ceea ce privește valoarea adăugată. De exemplu, ele ar trebui să promoveze obiectivele Strategiei Europa 2020. Având în vedere sumele considerabile alocate pentru premii (între zeci și sute de milioane), instituirea premiilor care depășesc 1 milion de EUR ar trebui aprobată de autoritatea bugetară. Autoritatea care acordă descărcarea de gestiune ar trebui informată cu privire la decizia de atribuire și la procedura aferentă.

Amendamentul  201

Propunere de regulament

Articolul 134 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Situațiile financiare menționate la articolul 132 respectă regulile contabile ale Uniunii adoptate de contabilul Comisiei și prezintă o imagine fidelă a activelor și pasivelor, a cheltuielilor, veniturilor și fluxurilor de numerar.

Situațiile financiare menționate la articolul 132 se bazează pe standardele contabile internaționale aplicabile sectorului public și prezintă o imagine fidelă a activelor și pasivelor, a cheltuielilor, veniturilor și fluxurilor de numerar.

Amendamentul  202

Propunere de regulament

Articolul 135

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 135

Articolul 135

Situațiile financiare menționate la articolul 132 prezintă informații, inclusiv metode contabile, astfel încât să se furnizeze informații relevante, fiabile, comparabile și inteligibile. Ele se întocmesc cu respectarea principiilor contabile general acceptate, definite în regulile contabile ale Uniunii.

Situațiile financiare menționate la articolul 132 prezintă informații, inclusiv metode contabile, astfel încât să se furnizeze informații relevante, fiabile, comparabile și inteligibile. Ele se întocmesc cu respectarea principiilor contabile general acceptate, definite în regulile contabile ale Uniunii, și se bazează pe standardele contabile internaționale aplicabile sectorului public.

Amendamentul  203

Propunere de regulament

Articolul 135a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 135a

 

Excepții de la principiile contabile

 

Dacă, într-un anumit caz, ordonatorii de credite consideră că ar trebui să se facă o excepție de la conținutul unuia dintre principiile contabile definite la articolele 187-194, excepția în cauză este motivată corespunzător și arătată în anexa la situațiile financiare menționate la articolul 136.

Justificare

Este necesar ca posibilitatea acordată unui ordonator de credite de a deroga de la un principiu de contabilitate să fie inclusă în Regulamentul financiar. În plus, în ceea ce privește enumerarea de către prezentul regulament a diferitelor principii de contabilitate, se poate face referire la actul delegat pentru explicarea lor.

Amendamentul  204

Propunere de regulament

Articolul 136 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Notele la situațiile financiare completează și comentează informațiile prezentate în situațiile menționate la alineatul (1) și furnizează toate informațiile suplimentare prevăzute de regulile contabile relevante adoptate de contabilul Comisiei.

(2) Notele la situațiile financiare completează și comentează informațiile prezentate în situațiile menționate la alineatul (1) și furnizează toate informațiile suplimentare necesare.

Amendamentul  205

Propunere de regulament

Articolul 138 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii respective și conturile provizorii ale Comisiei și trimite Curții de Conturi, până cel târziu la data de 31 martie a exercițiului următor, conturile provizorii ale Comisiei și conturile provizorii consolidate ale Uniunii.

Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii respective și conturile provizorii ale Comisiei și trimite Curții de Conturi și Parlamentului European, până cel târziu la data de 31 martie a exercițiului următor, conturile provizorii ale Comisiei și conturile provizorii consolidate ale Uniunii.

Amendamentul  206

Propunere de regulament

Articolul 139 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până cel târziu la data de 1 iunie, Curtea de Conturi formulează observații cu privire la conturile provizorii ale celorlalte instituții și ale fiecărui organism menționat la articolul 132 și, până cel târziu la data de 15 iunie, formulează observații cu privire la conturile provizorii ale Comisiei și la conturile provizorii consolidate ale Uniunii.

(1) Până cel târziu la data de 1 iunie, Curtea de Conturi formulează observații cu privire la conturile provizorii ale celorlalte instituții și ale fiecărui organism menționat la articolul 132 și formulează observații cu privire la conturile provizorii ale Comisiei și la conturile provizorii consolidate ale Uniunii.

Amendamentul  207

Propunere de regulament

Articolul 139 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituțiile, altele decât Comisia, și fiecare din organismele menționate la articolul 132 întocmesc conturile lor finale și le trimit contabilului Comisiei, Curții de Conturi, Parlamentului European și Consiliului până cel târziu la data de 1 iulie a exercițiului următor în vederea întocmirii conturilor consolidate finale.

Instituțiile, altele decât Comisia, și fiecare din organismele menționate la articolul 132 întocmesc conturile lor finale și le trimit contabilului Comisiei, Curții de Conturi, Parlamentului European și Consiliului până cel târziu la data de 28 februarie a exercițiului următor în vederea întocmirii conturilor consolidate finale.

Amendamentul  208

Propunere de regulament

Articolul 139 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După aprobarea conturilor consolidate finale și a propriilor sale conturi, Comisia le trimite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi până cel târziu la data de 31 iulie a exercițiului financiar următor.

După aprobarea conturilor consolidate finale și a propriilor sale conturi, Comisia le trimite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi până cel târziu la data de 31 martie a exercițiului financiar următor.

Amendamentul  209

Propunere de regulament

Articolul 139 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Conturile consolidate finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu declarația de asigurare furnizată de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 287 din TFUE și cu articolul 160c din Tratatul Euratom până la data de 15 noiembrie a următorului exercițiu financiar.

(6) Conturile consolidate finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu declarația de asigurare furnizată de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 287 din TFUE și cu articolul 160c din Tratatul Euratom până la data de 31 iulie a următorului exercițiu financiar.

Amendamentul  210

Propunere de regulament

Articolul 141 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cifrele și raportul privind execuția bugetară se trimit în același timp Curții de Conturi.

(3) Cifrele și raportul privind execuția bugetară se trimit în același timp Curții de Conturi și se publică pe internet.

Amendamentul  211

Propunere de regulament

Articolul 141 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pe parcursul exercițiului financiar se elaborează o situație intermediară consolidată a conturilor Uniunii Europene, cu caracter simplificat, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie. Aceasta se elaborează de către Comisie și face obiectul unei revizuiri limitate de către Curtea de Conturi Europeană. Situația conturilor intermediară consolidată la 30 iunie este înaintată Parlamentului European, împreună cu raportul Curții de Conturi Europene și, dacă este posibil, cu observațiile Comisiei, până la data de 30 octombrie a aceluiași an.

Amendamentul  212

Propunere de regulament

Articolul 143 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Contabilul justifică și documentează toate aceste abateri și transmite justificarea Curții de Conturi în momentul adoptării sau actualizării unei anumite norme contabile.

Justificare

Este introdusă observația Curții de Conturi din Avizul nr. 6/2010 (punctul 92).

Amendamentul  213

Propunere de regulament

Articolul 145 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sistemul contabil trebuie să permită urmărirea tuturor înregistrărilor contabile.

(3) Sistemul contabil trebuie să permită urmărirea clară prin audit a tuturor înregistrărilor contabile.

Amendamentul  214

Propunere de regulament

Articolul 147 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Contabilitatea bugetară prezintă o înregistrare detaliată a execuției bugetare.

(1) Contabilitatea bugetară prezintă o înregistrare detaliată a execuției bugetului.

Amendamentul  215

Propunere de regulament

Articolul 150 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Examinarea de către Curtea de Conturi a legalității și conformității tuturor veniturilor încasate și a tuturor cheltuielilor efectuate are loc în conformitate cu dispozițiile tratatelor, ale bugetului, ale prezentului regulament, ale regulamentului delegat menționat la articolul 199 și ale tuturor celorlalte acte adoptate în temeiul tratatelor.

(1) Examinarea de către Curtea de Conturi a legalității și conformității tuturor veniturilor încasate și a tuturor cheltuielilor efectuate are loc în conformitate cu dispozițiile tratatelor, ale bugetului, ale prezentului regulament, ale regulamentului delegat menționat la articolul 199 și ale tuturor celorlalte acte adoptate în temeiul tratatelor. Curtea de Conturi îndeplinește auditul său pe baze permanente.

Amendamentul  216

Propunere de regulament

Articolul 150 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În îndeplinirea funcției sale, Curtea de Conturi poate consulta, în condițiile menționate la articolul 152, toate documentele și informațiile privind gestiunea financiară a departamentelor sau organismelor în ceea ce privește operațiunile finanțate sau cofinanțate de Uniune. Curtea de Conturi are competența de a audia orice funcționar responsabil de o operațiune de venituri sau de cheltuieli și de a utiliza oricare dintre procedurile de audit adecvate departamentelor sau organismelor menționate anterior. În statele membre, auditul se efectuează în cooperare cu instituțiile naționale de control sau, dacă acestea nu dispun de competențele necesare, în cooperare cu departamentele naționale competente. Curtea de Conturi și organismele naționale de audit cooperează într-o atmosferă de încredere, respectându-și reciproc independența.

(2) În îndeplinirea funcției sale, Curtea de Conturi poate consulta, în condițiile menționate la articolul 152, toate documentele și informațiile privind gestiunea financiară a departamentelor sau organismelor în ceea ce privește operațiunile finanțate sau cofinanțate de Uniune. Curtea de Conturi are competența de a audia orice funcționar responsabil de o operațiune de venituri sau de cheltuieli și de a utiliza oricare dintre procedurile de audit adecvate departamentelor sau organismelor menționate anterior. În statele membre, auditul se efectuează în colaborare cu instituțiile naționale de control sau, dacă acestea nu dispun de competențele necesare, cu departamentele naționale competente. Curtea de Conturi și instituțiile naționale de audit cooperează într-o atmosferă de încredere, respectându-și reciproc independența.

Justificare

Amendamentul ține seama de observațiile Curții de Conturi în legătură cu articolul 155 și le reconciliază cu standardele recunoscute internațional în materie de proceduri contabile.

Amendamentul  217

Propunere de regulament

Articolul 152 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia, celelalte instituții, organismele care administrează venituri sau cheltuieli în numele Uniunii și beneficiarii finali ai plăților de la buget acordă Curții de Conturi toate facilitățile și îi furnizează toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Aceștia pun la dispoziția Curții de Conturi toate documentele privind atribuirea și executarea contractelor finanțate de la buget și toate conturile de numerar sau de materiale, toate registrele contabile și toate documentele justificative și, de asemenea, documentele administrative relevante, toate documentele cu privire la venituri și cheltuieli, toate inventarele, toate organigramele pe care Curtea de Conturi le consideră necesare pentru a verifica, pe bază de documente sau la fața locului, raportul privind rezultatul bugetar și financiar și, în același scop, toate documentele și datele create sau păstrate pe suport magnetic.

(1) Comisia, celelalte instituții, organismele care administrează venituri sau cheltuieli în numele Uniunii și beneficiarii finali ai plăților de la buget acordă Curții de Conturi toate facilitățile și îi furnizează toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Aceștia pun la dispoziția Curții de Conturi toate documentele privind atribuirea și executarea contractelor finanțate de la buget și toate conturile de numerar sau de materiale, toate registrele contabile și toate documentele justificative și, de asemenea, documentele administrative relevante, toate documentele cu privire la venituri și cheltuieli, toate inventarele, toate organigramele pe care Curtea de Conturi le consideră necesare pentru a verifica, pe bază de documente sau la fața locului, raportul privind rezultatul bugetar și financiar și, în același scop, toate documentele și datele create sau păstrate pe suport de date.

Amendamentul  218

Propunere de regulament

Articolul 153 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Curtea de Conturi transmite Comisiei până la data de 15 iunie și altor instituții și organisme menționate la articolul 132 până la data de 1 iunie orice observații care, după părerea sa, sunt de natură să figureze în raportul anual. Aceste observații trebuie să rămână confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii. Fiecare instituție adresează propriul răspuns Curții de Conturi până la data de 15 octombrie. Răspunsurile altor instituții decât Comisia se trimit în același timp și Comisiei.

(1) Curtea de Conturi transmite Comisiei până la data de 15 iunie și altor instituții și organisme menționate la articolul 132 până la data de 15 iunie orice observații care, după părerea sa, sunt de natură să figureze în raportul anual sau care ar trebui să fie luate în considerare de contabilul competent în momentul pregătirii conturilor. Aceste observații trebuie să rămână confidențiale și fac obiectul unei proceduri contradictorii. Fiecare instituție adresează propriul răspuns Curții de Conturi până la data de 30 septembrie. Răspunsurile altor instituții decât Comisia se trimit în același timp și Comisiei.

Justificare

Accelerarea calendarului procedurii de descărcare de gestiune și includerea observațiilor Curții de Conturi.

Amendamentul  219

Propunere de regulament

Articolul 153 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) După încheierea procedurii contradictorii, fiecare instituție sau organism în cauză adresează propriul răspuns Curții de Conturi până cel târziu la data de 15 octombrie. Răspunsurile altor instituții decât Comisia și ale organismelor se trimit în același timp și Comisiei.

eliminat

Justificare

Accelerarea calendarului procedurii de descărcare de gestiune și includerea observațiilor Curții de Conturi.

Amendamentul  220

Propunere de regulament

Articolul 153 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Curtea de Conturi transmite autorităților responsabile cu aprobarea descărcării de gestiune și celorlalte instituții, până cel târziu la 15 noiembrie, raportul său anual însoțit de răspunsurile instituțiilor și asigură publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) Curtea de Conturi transmite autorităților responsabile cu aprobarea descărcării de gestiune și celorlalte instituții, până cel târziu la 31 octombrie, raportul său anual însoțit de răspunsurile instituțiilor și asigură publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Accelerarea calendarului procedurii de descărcare de gestiune și includerea observațiilor Curții de Conturi.

Amendamentul  221

Propunere de regulament

Articolul 155

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 155

eliminat

Rapoartele de constatări preliminare

 

(1) Curtea de Conturi transmite instituțiilor, organismelor sau statelor membre în cauză rapoartele de constatări preliminare care au rezultat în urma auditurilor sale. Rapoartele de constatări preliminare care, în avizul Curții, sunt de natură să figureze în raportul anual, sunt transmise până la data de 1 iunie a exercițiului care urmează celui la care acestea se referă. Rapoartele de constatări preliminare trebuie să rămână confidențiale.

 

(2) Instituția, organismul sau statul membru în cauză are la dispoziție două luni și jumătate pentru a informa Curtea de Conturi în legătură cu orice comentarii pe care dorește să le facă referitor la rapoartele de constatări preliminare.

 

Justificare

Amendamentul ține seama de observațiile Curții de Conturi.

Amendamentul   222

Propunere de regulament

Articolul 156 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La recomandarea Consiliului hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă Comisiei, înainte de data de 15 mai a exercițiului n + 2, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetară a exercițiului n.

(1) La recomandarea Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă, înainte de data de 15 aprilie a exercițiului n + 2, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetară a exercițiului n pentru:

 

- Comisia Europeană,

 

- celelalte instituții menționate la articolul 1 alineatul (2),

 

- entitățile menționate la articolul 196b alineatul (1),

 

- alte organisme responsabile pentru execuția fondurilor Uniunii, în măsura în care legislația Uniunii prevede obligația ca organismele respective să primească descărcarea de gestiune din partea Parlamentului European.

Amendamentul  223

Propunere de regulament

Articolul 157 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar respectiv, în conformitate cu articolul 319 din TFUE.

(3) Instituțiile Uniunii, în sensul definiției de la articolul 1 alineatul (2), prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar respectiv, în conformitate cu articolul 319 și cu articolul 335 a treia teză din TFUE.

Amendamentul  224

Propunere de regulament

Articolul 167 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Părțile I și III din prezentul regulament se aplică cheltuielilor efectuate de autoritățile și organismele menționate în Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 privind Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului și al Consiliului23 privind Fondul european de dezvoltare regională, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24 privind Fondul social european, Regulamentul (CE) nr. 1084/200625 al Consiliului25 privind Fondul de coeziune, Regulamentul (CE) nr. 1198/200626 al Consiliului26 privind Fondul european pentru pescuit și fondurile din spațiul de libertate, securitate și justiție care fac obiectul gestiunii partajate în temeiul articolului 56 din prezentul regulament (denumite în continuare „fondurile”), precum și veniturilor acestora, cu excepția cazului în care prezentul titlu prevede altfel.

(1) Părțile I și III din prezentul regulament se aplică cheltuielilor efectuate de autoritățile și organismele menționate în Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 privind Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului și al Consiliului23 privind Fondul european de dezvoltare regională, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24 privind Fondul social european, Regulamentul (CE) nr. 1084/200625 al Consiliului25 privind Fondul de coeziune, Regulamentul (CE) nr. 1198/200626 al Consiliului26 privind Fondul european pentru pescuit și fondurile din spațiul de libertate, securitate și justiție, inclusiv fondurile din cadrul programului „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii” care fac obiectul gestiunii partajate în temeiul articolului 56 din prezentul regulament (denumite în continuare „fondurile”), precum și veniturilor acestora, cu excepția cazului în care prezentul titlu prevede altfel.

Amendamentul  225

Propunere de regulament

Articolul 168

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 168

eliminat

Respectarea alocărilor creditelor de angajament

 

Parlamentul European și Consiliul se angajează să respecte alocările creditelor de angajament stabilite în actele de bază relevante pentru operațiuni structurale, dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit.

 

Justificare

Sfera dispoziției propuse depășește domeniul de aplicare al Regulamentului financiar și creează relații interinstituționale. Ea ar trebui deci transferată către un instrument mai adecvat din punct de vedere politic.

Amendamentul  226

Propunere de regulament

Articolul 169 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3) În conformitate cu regulamentele menționate la articolul 167, rambursarea integrală sau parțială a avansurilor pentru o anumită operațiune nu are ca efect reducerea contribuției fondurilor la operațiunea în cauză.

 

Sumele rambursate constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) litera (c).

(3) Tratamentul rambursărilor efectuate de statele membre și efectele acestora asupra cuantumului contribuțiilor din fonduri sunt stabilite de reglementările menționate la articolul 167.

Tratamentul rambursărilor efectuate de statele membre și efectele acestora asupra cuantumului contribuțiilor din fonduri sunt stabilite de reglementările menționate la articolul 167.

Justificare

Potrivit unei propuneri a Comisiei, acest text provenit din proiectul de norme de punere în aplicare (articolul 228) propus de Comisie în documentul său de lucru (SEC(2010) 639) constituie un element „esențial” în sensul articolului 290 din TFUE și, prin urmare, ar fi mai potrivit să fie inserat în Regulamentul financiar.

Amendamentul  227

Propunere de regulament

Titlul III – capitolul 1 – titlu nou (înaintea art. 173)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL 1

 

Dispoziții generale

Amendamentul  228

Propunere de regulament

Articolul 175 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sunt considerate venituri alocate în sensul articolului 18 alineatul (2) creditele referitoare la:

(2) Creditele referitoare la:

(a) proceduri de achiziții și de acordare a granturilor la care participă CCC sau

(a) proceduri de achiziții și de acordare a granturilor la care participă CCC sau

(b) activitățile CCC în numele unor terțe părți sau

(b) activitățile CCC în numele unor terțe părți sau

(c) activitățile întreprinse în cadrul unui acord administrativ cu alte instituții sau cu alte departamente ale Comisiei pentru furnizarea de servicii tehnice și științifice.

(c) activitățile întreprinse în cadrul unui acord administrativ cu alte instituții sau cu alte departamente ale Comisiei pentru furnizarea de servicii tehnice și științifice.

 

sunt considerate venituri alocate în sensul articolului 18 alineatul (2).

Justificare

Corectare a proiectului de text al Comisiei, tradus în mod evident din franceză, care pare lipsit de sens în forma inițială.

Amendamentul  229

Propunere de regulament

Titlul III – capitolul 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL 2

 

Finanțare și costuri eligibile

 

Articolul 175a

 

Costurile medii cu personalul

 

Se aplică următoarele criterii de acceptabilitate în ceea ce privește costurile medii cu personalul:

 

(a) costurile medii cu personalul reprezintă practica obișnuită a beneficiarului de contabilitate a costurilor; aici sunt incluse abordările bazate pe centre de costuri;

 

(b) costurile medii cu personalul se bazează pe costurile efective cu personalul ale beneficiarului, așa cum sunt înregistrate în conturile sale statutare sau în conturile de costuri prevăzute de legislația națională aplicabilă, inclusiv sumele estimate sau prevăzute în buget, după caz;

 

(c) costurile medii cu personalul nu includ costuri neeligibile și costuri prevăzute la alte categorii de costuri.

Justificare

Amendamentul provine din Decizia Comisiei C(2011) 174 final din 24 ianuarie 2011 privind simplificarea. Obiectivul este de a asigura securitatea juridică pentru beneficiari și de a defini principiile de bază de calcul al costurilor medii cu personalul.

Amendamentul  230

Propunere de regulament

Titlul III – Capitolul 3 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL 3

 

Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare

 

Articolul 175b

 

Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare

 

(1) Un comitet specializat de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare (denumit în continuare „Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare”) se înființează între direcțiile generale responsabile pentru punerea în aplicare a diferitelor programe-cadru și are mandatul de a adopta poziții finale și uniforme cu privire la orice aspect juridic și financiar legat de realizarea întregului ciclu al proiectelor, precum și la toate aspectele legate de desfășurarea activităților în cazul cărora modalitățile de lucru obișnuite dintre servicii nu au permis obținerea unui consens.

 

Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare acționează în calitate de comitet de clarificare competent în sensul articolului 126b pentru toate aspectele legate de proiectele și programele de cercetare, inclusiv Programul-cadru.

 

Membrii Comitetului de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare nu pot fi trași la răspundere ca rezultat al aplicării articolelor 70 și 71 pentru deciziile luate în capacitatea lor de membri ai Comitetului de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare .

 

(2) Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare este format din directorii-generali ai Direcțiilor Generale Cercetare și Inovare, Educație și Cultură, Întreprinderi și Industrie, Societatea Informațională și Mass-media, Mobilitate și Transporturi și Energie sau dintr-un reprezentant per director-general împuternicit corespunzător. Comitetul se reunește de cel puțin patru ori pe ani și poate adopta, în scris, decizii prin consens.

 

(3) Se aplică următoarele reguli de procedură:

 

(a) Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare este prezidat de directorul-general al Direcției Generale Cercetare și Inovare sau de reprezentantul acestuia;

 

(b) dacă este necesar, Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare poate solicita avizul serviciilor centrale orizontale ale Comisiei, în special al Serviciului Juridic și al Direcției Generale Buget;

 

(c) Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare poate invita părți interesate sau reprezentanți ai acestora, precum și orice alți experți pe care îi consideră calificați pentru a formula un aviz;

 

(d) deciziile se iau prin consens sau, dacă acest lucru este imposibil, cu majoritatea membrilor și sunt obligatorii pentru direcțiile generale menționate la alineatul (1);

 

(e) pozițiile finale și uniforme adoptate sunt de asemenea obligatorii pentru agențiile executive care pun în aplicare părți ale programului-cadru;

 

(f) un sector special din cadrul Direcției Generale Cercetare și Inovare asigură sprijinul secretarial pentru Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare. Deciziile Comitetului de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare se pun la dispoziția publicului sub formă electronică, ținându-se seama în mod corespunzător de legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor;

 

(g) Comitetul de clarificare pentru chestiuni legate de cercetare își adoptă regulamentul de procedură în conformitate cu articolul 126c.

Justificare

Amendamentul provine din Decizia Comisiei C(2011) 174 final din 24 ianuarie 2011 privind simplificarea. Ar trebui clarificat faptul că membrii comitetului nu sunt personal răspunzători pentru deciziile luate în capacitatea lor de membri ai comitetului de clarificare, care țin de interpretarea dispozițiilor legale aplicabile.

Amendamentul  231

Propunere de regulament

Titlul III – capitolul 3 – secțiunea 1 – titlu nou (înaintea art. 177)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Secțiunea 1

 

Dispoziții generale

Amendamentul 232

Propunere de regulament

Articolul 177a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 177a

 

Utilizarea sprijinului bugetar

 

(1) În cazul în care se prevede în actele de bază aplicabile, Comisia poate utiliza sprijinul bugetar sectorial sau general într-o țară terță dacă gestionarea cheltuielilor publice de către țara parteneră este suficient de transparentă, fiabilă și eficace.

 

(2) Comisia include în acordurile financiare respective, încheiate în conformitate cu articolul 176 alineatul (2) litera (b), dispoziții corespunzătoare în temeiul cărora țara beneficiară în cauză se angajează să ramburseze imediat, în totalitate sau în parte, finanțarea operațională relevantă în cazul în care se constată că gestiunea fondurilor în cauză ale Uniunii a fost afectată de nereguli grave.

 

Pentru tratarea rambursării menționate la primul paragraf, se poate aplica articolul 77 alineatul (1) privind recuperarea prin compensare.

 

(3) Comisia sprijină consolidarea controlului parlamentar, a capacităților de audit, precum și îmbunătățirea transparenței și a accesului public la informații.

Amendamentul  233

Propunere de regulament

Titlul III – capitolul 3 – secțiunea 2 – titlu nou (înaintea art. 178)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Secțiunea 2

 

Fonduri fiduciare cu donatori multipli

Amendamentul  234

Propunere de regulament

Articolul 178 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contribuțiile Uniunii și ale donatorilor se depun într-un cont bancar specific. Aceste contribuții nu sunt integrate în buget și sunt gestionate de către Comisie sub responsabilitatea ordonatorului de credite delegat. Entităților și persoanelor menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) li se pot încredința sarcini de execuție bugetară în conformitate cu normele relevante în materie de gestiune indirectă.

Contribuțiile Uniunii și ale donatorilor se depun într-un cont bancar specific. Aceste contribuții nu sunt integrate în buget și sunt gestionate de către Comisie sub responsabilitatea ordonatorului de credite delegat. Se aplică articolul 55 alineatul (3).

Amendamentul  235

Propunere de regulament

Titlul III – capitolul 2 – secțiunea 3 – titlu nou (înaintea art. 179)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Secțiunea 3

 

Alte modalități de gestionare

Amendamentul 236

Propunere de regulament

Articolul 195 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Instituțiile informează autoritatea bugetară cât mai curând posibil cu privire la orice proiect de construcții care poate avea implicații financiare semnificative asupra bugetului.

(3) Instituțiile și organismele în sensul articolului 196b informează autoritatea bugetară cât mai curând posibil cu privire la orice proiect de construcții care poate avea implicații financiare semnificative asupra bugetului.

În cazul în care o ramură a autorității bugetare intenționează să emită un aviz, aceasta notifică instituția în cauză, în termen de două săptămâni de la primirea informațiilor referitoare la proiectul de construcții, cu privire la intenția sa de a emite avizul respectiv. În lipsa unui răspuns, instituția în cauză poate proceda la operațiunea planificată în temeiul autonomiei sale administrative, sub rezerva articolului 335 din TFUE și a articolului 185 din Tratatul Euratom în ceea ce privește reprezentarea Uniunii.

În special, acestea informează autoritatea bugetară:

 

(a) în cazul proiectelor de construcție și de renovare, înainte de emiterea invitațiilor de participare la procedura de ofertare, cu privire la elementele de planificare specifice, și odată ce estimările detaliate ale costurilor au fost realizate, dar înainte de încheierea contractelor, cu privire la toate aspectele pertinente pentru luarea deciziei și la finanțarea proiectului, precum și, după finalizarea lucrărilor, dacă lucrările au fost executate conform planificării și în limitele bugetului stabilit;

 

(b) în cazul altor contracte de construcție, înainte de emiterea invitațiilor de participare la procedura de ofertare și înaintea unor eventuale studii de piață, cu privire la suprafața de construcție necesară, iar înainte de încheierea contractelor, cu privire la toate aspectele pertinente pentru luarea deciziei și la finanțarea proiectului, precum și, după finalizarea proiectelor, cu privire la respectarea bugetului și executarea proiectului.

 

După caz, instituțiile și organismele respective pot furniza informații în documentul de lucru privind politica imobiliară menționat la articolul 34 alineatul (4a).

 

Aprobarea autorității bugetare se obține înainte de încheierea contractelor. Autoritatea bugetară adoptă o decizie privind acordarea aprobării în termen de opt săptămâni de la primirea cererii și a tuturor informațiilor pertinente pentru luarea deciziei.

Instituțiile solicită aprobarea autorității bugetare pentru achiziționarea de bunuri imobiliare sau pentru orice alt proiect de construcții, finanțat printr-un împrumut.

 

Amendamentul 237

Propunere de regulament

Articolul 195 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Proiectele de construcții care pot avea implicații financiare semnificative asupra bugetului sunt:

 

(i) achiziționarea, vânzarea, renovarea sau construirea de clădiri în valoare de peste 2 milioane EUR sau prelungirea contractelor imobiliare existente în valoare de peste 2 milioane EUR pe an,

 

(ii) orice achiziție de terenuri,

 

(iii) toate contractele imobiliare noi (inclusiv uzufructul și închirierile pe termen lung) pentru proprietăți noi cu o taxă anuală de cel puțin 500 000 EUR,

 

(iv) toate proiectele de construcții de natură interinstituțională.

Amendamentul  238

Propunere de regulament

Articolul 195 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Un proiect de construcție poate fi finanțat de la buget sau, prin derogare de la articolul 14 și cu acordul autorității bugetare, prin împrumuturi. Împrumuturile se rambursează într-un termen adecvat.

 

Planul de finanțare care urmează să fie prezentat, împreună cu cererea de aprobare, de către instituția în cauză precizează, în special, nivelul maxim de finanțare, perioada de finanțare și tipul de finanțare.

Amendamentul  239

Propunere de regulament

Titlul VIIa (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

TITLUL VIIa

 

AGENȚII, ORGANISME ȘI PARTENERIATE DE TIP PUBLIC-PRIVAT

Amendamentul  240

Propunere de regulament

Articolul 196a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 196a

 

Tipuri de parteneriate public-privat

 

Pot fi create următoarele tipuri de parteneriate public-privat:

 

(a) organisme care sunt create în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și care au personalitate juridică și primesc contribuții de la buget în conformitate cu articolul 196b;

 

(b) organisme cu personalitate juridică constituite printr-un act de bază care le definește statutul, precum și sfera și natura activităților, și cărora le este încredințată punerea în aplicare a unui parteneriat de tip public-privat în conformitate cu articolele 196b și 196c, în cazul în care acesta aduce valoare adăugată europeană, iar intervenția din fonduri publice este justificată.

Justificare

Tipurile de parteneriate public-privat ar trebui definite clar și prezentate într-un titlu separat, având în vedere impactul lor potențial.

Amendamentul  241

Propunere de regulament

Articolul 196b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 196b

 

Regulament financiar-cadru pentru agențiile, organismele și parteneriatele de tip public-privat instituite în temeiul unor dispoziții specifice din TFUE și din Tratatul Euratom

 

(1) Se adoptă un regulament financiar-cadru, cu consultarea Curții de Conturi, prin intermediul unui regulament delegat în conformitate cu articolele 202, 203 și 204 din prezentul regulament pentru entitățile instituite în temeiul unor dispoziții specifice din TFUE și din Tratatul Euratom și care au personalitate juridică.

 

Acest regulament financiar-cadru se va baza pe principiile și normele prevăzute de prezentul regulament.

 

Normele financiare ale acestor organisme nu pot devia de la regulamentul financiar-cadru, decât în cazul în care nevoile lor specifice impun acest lucru. O astfel de deviere nu poate să vizeze principiile bugetare menționate în partea I titlul II, principiul egalității de tratament a operatorilor și dispozițiile specifice prevăzute în actele de bază care instituie organismele respective. În cazul în care normele financiare ale acestor parteneriate de tip public-privat deviază de la regulamentul financiar-cadru, Comisia este notificată cu privire la aceste devieri și la justificarea lor. Comisia are dreptul de a formula obiecțiuni față de aceste devieri în termen de șase săptămâni de la notificare.

 

Normele acestor organisme pot devia de la Statutul funcționarilor.

 

(1a) Devierile și motivele specifice ale acestora sunt comunicate anual Parlamentului European și Consiliului într-un document de lucru, nu mai târziu de 31 octombrie. Documentul de lucru prezintă, de asemenea, progresele obținute în atingerea obiectivului pentru care au fost create entitățile individuale, precum și relevanța devierilor menționate anterior pentru progresele realizate, informațiile menționate la articolul 34 alineatul (2b) și gradul de atingere a obiectivelor specifice definite anterior în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune. În cazul în care obiectivele nu au fost atinse pe deplin, conducerea entității prezintă motivele specifice și propune acțiuni de remediere, care pot include și o cerere motivată de majorare temporară a creditelor administrative pentru maximum următorul exercițiu.

 

Documentul de lucru prezintă, de asemenea, structurile de guvernanță ale tuturor entităților vizate de prezentul articol, inclusiv o situație de ansamblu asupra dimensiunii fiecăreia dintre structurile de conducere raportate la efectivul de personal.

 

(2) Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetelor entităților menționate la alineatul (1) este acordată de Parlamentul European la recomandarea Consiliului. Ori de câte ori consideră necesar, Parlamentul European poate convoca cadrele de conducere ale acestor entități în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, în special în cazul în care obiectivele menționate la alineatul (1a) nu au fost îndeplinite pentru doi ani consecutivi.

 

(3) Auditorul intern al Comisiei exercită aceleași competențe asupra entităților menționate la alineatul (1) ca și cele de care dispune în privința departamentelor Comisiei.

 

(4) Fiecare agenției numește prin contract, după consultarea Curții de Conturi, un auditor independent, a cărui sarcină este de a verifica conformitatea conturilor organismului cu dispozițiile articolului 134 și de a întreprinde o analiză, sub îndrumarea Curții de Conturi, a legalității și regularității veniturilor și cheltuielilor organismului. Curtea de Conturi analizează raportul emis de respectivul auditor independent și, totodată întreprinzând orice alte proceduri pe care le consideră necesare, se poate baza pe raportul auditorului independent în formularea avizului său.

Amendamentul  242

Propunere de regulament

Articolul 196c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 196c

 

Regulament financiar-tip pentru organismele de parteneriat de tip public-privat care nu se bazează pe dispozițiile specifice din TFUE

 

(1) Organismele cu personalitate juridică instituite printr-un act de bază în conformitate cu articolele 288 și 289 din TFUE și cărora le-a fost încredințată punerea în aplicare a unui parteneriat de tip public-privat își adoptă normele financiare referitoare la întocmirea, execuția, contabilitatea și descărcarea de gestiune pentru bugetul parteneriatului de tip public-privat.

 

(2) Aceste norme includ un set de principii necesare pentru asigurarea bunei gestiuni financiare a fondurilor Uniunii și se bazează pe articolele 55 și 57 și pe un regulament financiar-tip, adoptat printr-un regulament delegat, în conformitate cu articolele 202, 203 și 204, după consultarea Curții de Conturi.

 

În cazul în care normele financiare ale acestor parteneriate de tip public-privat deviază de la regulamentul financiar-tip, Comisia este notificată cu privire la aceste devieri și la justificarea lor. Comisia are dreptul de a formula obiecțiuni față de aceste devieri în termen de șase săptămâni de la notificare.

 

Normele acestor organisme pot devia de la Statutul funcționarilor în măsura în care actele de constituire a acestor organisme în conformitate cu articolul 1a alineatul (2) din Statutul funcționarilor nu prevăd o aplicare a acestui statut.

 

(3) Devierile și motivele specifice ale acestora sunt comunicate anual Parlamentului European și Consiliului într-un document de lucru, nu mai târziu de 31 octombrie. Documentul de lucru prezintă, de asemenea, progresele obținute în atingerea obiectivului pentru care au fost create organismele individuale, precum și relevanța devierilor menționate anterior pentru progresele realizate, informațiile menționate la articolul 34 alineatul (2b) și gradul de atingere a obiectivelor specifice definite anterior în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune. În cazul în care obiectivele nu au fost atinse pe deplin, conducerea organismului prezintă motivele specifice și propune acțiuni de remediere, care pot include și o cerere motivată de majorare temporară a creditelor administrative pentru maximum următorul exercițiu. Documentul de lucru prezintă, de asemenea, structurile de guvernanță ale tuturor entităților vizate de prezentul articol, inclusiv o situație de ansamblu asupra dimensiunii fiecăreia dintre structurile de conducere raportate la efectivul de personal.

 

(4) Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetelor organismelor menționate la alineatul (1) este acordată de Parlamentul European la recomandarea Consiliului.

 

(5) Auditorul intern al Comisiei exercită aceleași competențe asupra organismelor menționate la alineatul (1) ca și cele de care dispune în privința departamentelor Comisiei.

Amendamentul  243

Propunere de regulament

Articolul 199

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 199

Articolul 199

Adoptarea normelor detaliate de aplicare a prezentului regulament

Adoptarea normelor detaliate de aplicare a prezentului regulament

Comisia adoptă un regulament delegat privind normele detaliate de aplicare a prezentului regulament în conformitate cu articolele 202, 203 și 204. Regulamentul delegat include norme privind execuția cheltuielilor administrative referitoare la creditele prevăzute în buget pentru Agenția de Aprovizionare a Euratom.

Comisia este împuternicită să adopte un regulament delegat în conformitate cu articolele 202, 203 și 204 privind norme detaliate pentru completarea sau modificarea anumitor elemente neesențiale ale următoarelor articole: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77b, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 126c, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

 

O anexă la prezentul regulament enumeră obiectivele, conținutul și sfera de aplicare a delegării, cu referire la articole susmenționate.

 

Regulamentul delegat include, de asemenea, norme privind execuția cheltuielilor administrative referitoare la creditele prevăzute în buget pentru Agenția de Aprovizionare a Euratom.

 

 

Amendamentul  244

Propunere de regulament

Articolul 200

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 200

eliminat

Regulament financiar-cadru pentru agențiile și organismele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom

 

(1) Comisia adoptă un regulament financiar-cadru pentru organismele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și care au personalitate juridică și care beneficiază de contribuții de la buget printr-un act delegat, în conformitate cu articolele 202, 203 și 204 din prezentul regulament.

 

Acest regulament financiar-cadru se va baza pe principiile și normele prevăzute de prezentul regulament.

 

Normele financiare ale acestor organisme nu se pot îndepărta de regulamentul financiar-cadru, decât în cazul în care nevoile lor specifice impun acest lucru și cu acordul prealabil al Comisiei. O astfel de excepție nu poate să vizeze principiile bugetare menționate în partea I titlul II, principiul egalității de tratament a operatorilor și dispozițiile specifice prevăzute în actele de bază care instituie organismele respective.

 

(2) Descărcarea de gestiune pentru execuția bugetelor organismelor menționate la alineatul (1) este acordată de Parlamentul European la recomandarea Consiliului.

 

(3) Auditorul intern al Comisiei exercită aceleași competențe asupra organismelor menționate la alineatul (1) ca și cele de care dispune în privința serviciilor Comisiei.

 

(4) Cu excepția unor dispoziții contrare ale actului de bază menționat la alineatul (1), Curtea de Conturi examinează legalitatea și regularitatea veniturilor și cheltuielilor acestui organism înainte de consolidarea conturilor sale cu cele ale Comisiei. Această examinare se bazează pe raportul de audit întocmit de un auditor extern independent desemnat de către organism și a cărui misiune este să verifice conformitatea conturilor organismului cu articolul 134.

 

Justificare

Subiectul acestui articol a fost mutat de la dispozițiile finale în cadrul unui nou titlu (v. AM 474).

Amendamentul  245

Propunere de regulament

Articolul 201

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 201

eliminat

Regulament financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat

 

Organismele cu personalitate juridică instituite printr-un act de bază și cărora le-a fost încredințată punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (v) își adoptă normele financiare.

 

Aceste norme includ un set de principii necesare pentru asigurarea bunei gestiuni financiare a fondurilor Uniunii și se bazează pe articolul 57 și pe un regulament financiar-tip, adoptat de Comisie printr-un act delegat, în conformitate cu articolele 202, 203 și 204.

 

Justificare

Subiectul acestui articol a fost mutat de la dispozițiile finale în cadrul unui nou titlu.

Amendamentul 246

Propunere de regulament

Articolul 202 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competențele de a adopta actul delegat menționat la articolele 199, 200 și 201 se atribuie Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.

(1) Competența de a adopta regulamentele delegate menționate la articolele 196b, 196c și 199 este conferită Comisiei pentru o perioadă de 3 ani de la *, în condițiile prevăzute la articolele 203 și 204.

 

* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Amendamentele la articolul 202 au drept scop protejarea drepturilor Parlamentului în cadrul noii proceduri a actelor delegate (articolul 290 din TFUE). Ele țin seama de raportul referitor la delegarea puterii legislative (2010/2021(INI)) – (raportul Szájer). Adăugarea unei clauze de caducitate pentru actul delegat pe baza unei clauze standard din Înțelegerea comună.

Amendamentul 247

Propunere de regulament

Articolul 202 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Imediat după adoptarea acestui act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(2) Imediat după adoptarea unui regulament delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

Comisia desfășoară consultări adecvate în cursul activității sale pregătitoare, inclusiv cu Parlamentul European și la nivel de experți, și asigură transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul 248

Propunere de regulament

Articolul 202 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Competențele de a adopta actul delegat sunt atribuite Comisiei sub rezerva condițiilor stabilite la articolele 203 și 204.

(3) Ori de câte ori prezentul regulament face obiectul unei revizuiri, Comisia prezintă un regulament delegat revizuit.

Amendamentul 249

Propunere de regulament

Articolul 203 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Revocarea delegării

Revocarea delegării și abrogarea regulamentului delegat

Amendamentul 250

Propunere de regulament

Articolul 203 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Delegarea de competență menționată la articolul 199 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

(1) Delegarea de competențe menționată la articolele 196b, 196c și 199 poate fi revocată în orice moment, integral sau parțial, cu efect pentru viitor, de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Parlamentul European sau Consiliul poate, în plus, să abroge, integral sau parțial, regulamentele delegate care au fost adoptate în temeiul competențelor delegate revocate în conformitate cu teza anterioară.

Justificare

Amendamentele la articolul 203 au drept scop protejarea drepturilor Parlamentului în cadrul noii proceduri a actelor delegate (articolul 290 din TFUE). Ele țin seama de raportul referitor la delegarea puterii legislative (2010/2021(INI)) – (raportul Szájer).

Amendamentul 251

Propunere de regulament

Articolul 203 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă revocă delegarea de competență informează cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înainte de luarea unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și eventualele motive ale acesteia.

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă revocă delegarea de competențe și dacă abrogă regulamentul delegat, integral sau parțial, informează cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înainte de luarea unei decizii finale, indicând competențele delegate și, după caz, regulamentul delegat sau partea din acesta care ar putea face obiectul unei revocări sau abrogări, precum și eventualele motive de revocare sau abrogare.

Amendamentul 252

Propunere de regulament

Articolul 203 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Decizia de revocare duce la încetarea delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia de revocare intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în textul acesteia. Decizia de revocare nu afectează valabilitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Decizia de revocare duce la încetarea delegării competențelor specificate în decizia respectivă. De asemenea, decizia poate pune capăt valabilității regulamentului delegat aflat în vigoare sau a unor părți din acesta. Decizia de revocare intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în textul acesteia. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul 253

Propunere de regulament

Articolul 203 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Într-un termen rezonabil după adoptarea unei decizii cu privire la revocarea unei părți din delegarea de competențe și, după caz, la abrogarea integrală sau parțială a regulamentului delegat, Comisia prezintă o propunere de revizuire a prezentului regulament și/sau un regulament delegat revizuit.

Amendamentul 254

Propunere de regulament

Articolul 204 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiecțiuni cu privire la actele delegate

Obiecțiuni cu privire la un regulament delegat

Justificare

Amendamentele la articolul 204 au drept scop protejarea drepturilor Parlamentului în cadrul noii proceduri a actelor delegate (articolul 290 din TFUE). Ele țin seama de raportul referitor la delegarea puterii legislative (2010/2021(INI)) – (raportul Szájer).

Amendamentul  255

Propunere de regulament

Articolul 204 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la actul delegat în termen de două luni de la data notificării.

(1) Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un regulament delegat propus de Comisie în temeiul articolelor 196b, 196c și 199 în termen de trei luni de la data notificării.

Amendamentul 256

Propunere de regulament

Articolul 204 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care, la expirarea termenului respectiv, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni cu privire la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în textul său.

(2) În cazul în care, la expirarea termenului respectiv, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni cu privire la regulamentul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în textul său.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu ridica obiecțiuni.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu ridica obiecțiuni.

Amendamentul 257

Propunere de regulament

Articolul 204 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni cu privire la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni cu privire la actul delegat își expune motivele care au stat la baza acestora.

(3) În cazul în care fie Parlamentul European, fie Consiliul formulează obiecțiuni cu privire la regulamentul delegat și propun modificări la acesta în termenul indicat la alineatul (1), Comisia ia notă de modificări și poate adopta un regulament delegat revizuit. Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un astfel de regulament delegat în conformitate cu prezentul articol.

Justificare

Amendamentul 258

Propunere de regulament

Articolul 204 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Parlamentul European sau Consiliul poate cere în orice moment Comisiei să prezinte un regulament delegat revizuit parțial sau integral. Aceste instituții se informează reciproc cât mai din vreme cu privire la intenția de a prezenta o astfel de cerere.

Amendamentul 259

Propunere de regulament

Articolul 205

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Revizuire

Revizuire

Prezentul regulament se revizuiește de câte ori se dovedește a fi necesar, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 322 din TFUE și la articolul 183 din Tratatul Euratom.

Prezentul regulament se revizuiește o dată la trei ani sau de câte ori se dovedește a fi necesar, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 322 alineatul (1) din TFUE și la articolul 183 din Tratatul Euratom.

 

Pragurile stabilite în prezentul regulament pot fi ajustate la rata inflației prin intermediul unui regulament delegat menționat la articolul 199, în conformitate cu articolele 202, 203 și 204.

Amendamentul  260

Propunere de regulament

Articolul 208

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2012.

(2) Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Articolul 56 se aplică doar angajamentelor fondurilor menționate la articolul 167, contractate începând cu 1 ianuarie 2014.

(3) Articolul 56 se aplică doar de la 1 ianuarie 2014, articolul 53b din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 rămânând în vigoare până la această dată.

 

Cu toate acestea, statele membre pot aplica deja articolul 56 alineatul (2) de la 1 ianuarie 2012.

 

În cazul în care statele membre prezintă o declarație națională în sensul articolului 56 alineatul (6b), și ultimul paragraf al articolului 56 alineatul (6b) se aplică de la 1 ianuarie 2012.

 

Funcțiile organismelor existente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/20061 al Consiliului1 nu sunt afectate de acreditarea acestor organisme. Începând cu 1 ianuarie 2014, organismele acreditate dețin competența necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

 

(4) Articolul 5 alineatul (4) produce efecte imediate de la data publicării prezentului regulament.

 

În cazul în care beneficiarii au aplicat articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 fără a face uz de un cont bancar purtător de dobândă, aceasta nu este considerată o eroare sau o neregularitate.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

(5) Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

 

___________________

 

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a utiliza perioada de tranziție pentru a adapta sistemul actual la schimbările propuse. Atunci când este posibil, ar trebui evitate structurile duble asociate cu încheierea perioadei de finanțare 2007-2014 și a perioadei de finanțare 2014-2020.

Amendamentul  261

Propunere de regulament

Anexa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexă privind regulamentul delegat în conformitate cu articolul 199 din prezentul regulament

 

Articolul 5

 

Regulamentul delegat poate defini normele de contabilizare a dobânzii rezultate din prefinanțare.

 

Articolul 8

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind creditele pe un exercițiu financiar.

 

Articolul 9

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind anularea și reportarea creditelor.

 

Articolul 16

 

Regulamentul delegat poate stabili norme privind rata de schimb între euro și alte devize.

 

Articolul 18

 

Regulamentul delegat poate stabili structura de integrare a veniturilor alocate interne și externe și furnizarea creditelor corespunzătoare, precum și regulile privind contribuțiile din partea statelor membre la programele de cercetare. Pe lângă aceasta, regulamentul delegat poate completa prezentul regulament în ceea ce privește procedurile privind sancțiunile aplicate statelor membre declarate în situație de deficit excesiv, precum și veniturile alocate rezultând din participarea statelor din AELS în anumite programe ale Uniunii.

 

Articolul 19

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind acceptarea de donații făcute Uniunii.

 

Articolul 20

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind conturile de impozite recuperabile.

 

Articolul 22

 

Regulamentul delegat poate stabili norme detaliate privind calcularea procentelor transferurilor de către alte instituții decât Comisia, și motivele pentru solicitările de transfer.

 

Articolul 23

 

Regulamentul delegat poate stabili norme detaliate privind calcularea procentelor transferurilor interne ale Comisiei, și motivele pentru solicitările de transfer.

 

Articolul 25

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind cererile de transfer din rezerva pentru ajutoare de urgență.

 

Articolul 26

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind evaluările intermediare ex ante și ex post.

 

Articolul 27

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind cerințele pentru situația financiară.

 

Articolul 30

 

Regulamentul delegat poate stabili norme detaliate privind publicarea provizorie a bugetului.

 

Articolul 31

 

Regulamentul delegat poate stabili norme detaliate privind publicarea informațiilor cu privire la beneficiarii fondurilor acordate prin gestiune indirectă.

 

Articolul 34

 

Regulamentul delegat poate defini norme detaliate privind programarea financiară.

 

Articolul 38

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind proiectele de bugete rectificative.

 

Articolul 41

 

[Text în pregătire]

 

Articolul 46

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind prezentarea bugetului, inclusiv o definiție a cheltuielilor efective din ultimul exercițiu financiar, pentru care conturile au fost închise, observațiile la buget și schema de personal.

 

Articolul 50

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind implementarea bugetului cu respectarea principiului bunei gestiuni financiare, și informații privind transferurile de date personale pentru scopuri de audit.

 

Articolul 51

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind actul de bază și excepțiile enumerate la articolul 51.

 

Articolul 55

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind metodele de implementare a bugetului, inclusiv gestiunea directă centralizată, exercitarea competențelor delegate agențiilor executive, dispoziții specifice pentru gestiunea indirectă cu organizații internaționale și desemnarea instituțiilor de drept public sau a celor de drept privat cu misiune de serviciu public.

 

Articolul 56

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind gestiunea partajată cu statele membre, inclusiv norme specifice sectoriale privind condițiile în care pot fi suspendate plățile către statele membre, un registru al organismelor de gestiune, activități de certificare și audit reglementate prin norme specifice sectoriale, măsuri de promovare a celor mai bune practici și stabilirea procedurilor de închidere a conturilor.

 

Articolul 57

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind gestiunea indirectă a entităților și persoanelor, altele decât statele membre, inclusiv conținutul acordului de delegare a sarcinilor de executare a bugetului, stabilirea condițiilor de gestiune indirectă prin care sistemele, normele și procedurile Comisiei sunt echivalente cu cele ale entităților și persoanelor, altele decât statele membre, declarații de asigurare de gestiune și stabilirea procedurilor de închidere a conturilor.

 

Articolul 58

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind evaluările ex ante ale normelor și procedurilor de gestiune indirectă.

 

Articolul 61

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind drepturile și obligațiile actorilor financiari.

 

Articolul 63

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind controalele ex ante și ex post, evidența documentelor justificative, codul standardelor profesionale, lipsa de acțiune a ordonatorului de credite, transmiterea de informații către ordonatorul de credite și rapoartele privind procedurile negociate.

 

Articolul 65

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind competențele și îndatoririle ordonatorului de credite, inclusiv desemnarea sa și încetarea funcțiunilor, avizul privind sistemele de contabilitate și inventariere, gestiunea conturilor bancare și a trezoreriei, semnarea conturilor, gestiunea bilanțurilor contabile, operațiunile de transfer și conversie, metodele de plată, dosarele persoanelor juridice și evidența documentelor justificative.

 

Articolul 66

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind persoanele împuternicite să administreze conturile într-o unitate locală.

 

Articolul 67

 

Regulamentul delegat poate stabili condițiile pentru conturile de avans și normele pentru acțiuni externe, inclusiv normele privind desemnarea administratorilor conturilor de avans, alimentarea conturilor de avans și controalele efectuate de ordonatorul de credite și de contabil.

 

Articolul 69

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind responsabilitatea ordonatorului de credite, a contabilului și a administratorului conturilor de avans în cazuri de activitate ilegală, fraudă sau corupție.

 

Articolul 70

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind ordonatorii de credite delegați, inclusiv confirmarea instrucțiunilor și rolul grupului specializat în domeniul neregulilor financiare.

 

Articolul 71

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind responsabilitatea ordonatorilor de credite în caz de alte forme de comportament inadecvat.

 

Articolul 72

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind responsabilitatea administratorilor conturilor de avans în caz de alte forme de comportament inadecvat.

 

Articolul 75

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind estimarea creanțelor și stabilirea acestora, inclusiv procedura și documentele justificative, și dobânda automată.

 

Articolul 76

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind stabilirea ordinului de recuperare.

 

Articolul 77

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind modalitatea de recuperare, inclusiv recuperare prin compensare, procedura de recuperare în urma neefectuării plății în mod voluntar, timpul suplimentar pentru efectuarea plății, recuperarea amenzilor și a altor penalități, renunțarea la recuperare și anularea unei creanțe stabilite.

 

Articolul 77b

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind implementarea criteriilor și a procedurilor pentru corecții financiare de către Comisie.

 

Articolul 78

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind termenul de prescripție.

 

Articolul 80

 

Regulamentul delegat poate stabili norme privind sumele încasate din amenzi, penalități și dobânzi acumulate.

 

Articolul 81

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind decizia de finanțare.

 

Articolul 82

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind tipurile de angajament, asumarea de angajamente globale, semnătura unică, cheltuieli administrative acoperite prin angajamente provizorii.

 

Articolul 83

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind angajamentul bugetar și juridic, inclusiv înregistrarea angajamentelor individuale.

 

Articolul 84

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind verificările aplicabile diferitelor angajamente.

 

Articolul 85

 

Regulamentul delegat poate stabili norme detaliate privind validarea cheltuielilor, inclusiv ordonanțările pentru cheltuielile de personal și pentru plățile intermediare și a soldurilor pentru procedurile de achiziții și acordare a granturilor, autentificate pentru plățile de prefinanțare și intermediare și formele materiale pentru ordonanțări și autentificate.

 

Articolul 86

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind autorizarea cheltuielilor, inclusiv stabilirea detaliilor obligatorii de pe un ordin de plată și verificarea de către ordonatorul de credite a ordinelor de plată.

 

Articolul 87

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind tipurile de plăți și documentele justificative.

 

Articolul 89

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind termenul de plată.

 

Articolul 90

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind gestiunea electronică a operațiilor.

 

Articolul 92

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind desemnarea auditorului intern.

 

Articolul 93

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind competențele și îndatoririle auditorului intern.

 

Articolul 94

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind independența și responsabilitatea auditorului intern.

 

Articolul 95

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind diferitele contracte de achiziții, inclusiv contractele-cadru și contractele specifice.

 

Articolul 97

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind cerințele de publicare a contractelor și publicarea de anunțuri.

 

Articolul 98

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind tipurile de proceduri de achiziții, achiziții comune cu statele membre și contracte de mică valoare.

 

Articolul 99

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind conținutul documentației de licitație, inclusiv posibilitatea și condițiile de revizuire a prețului și a specificațiilor tehnice.

 

Articolul 100

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind criteriile de excludere aplicabile participării la licitații. Acesta poate stabili ce dovezi pot fi considerate satisfăcătoare pentru a dovedi că nu există o situație de excludere. De asemenea, în cazul existenței unei situații de excludere, acesta poate stabili durata excluderii.

 

Articolul 101

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind criteriile de excludere aplicabile pe timpul procedurii de achiziții. Acesta poate stabili ce dovezi pot fi considerate satisfăcătoare pentru a dovedi că nu există o situație de excludere. De asemenea, în cazul existenței unei situații de excludere, acesta poate stabili durata excluderii.

 

Articolul 102

 

Regulamentul delegat poate defini norme detaliate privind baza de date centrală a excluderilor.

 

Articolul 103

 

Regulamentul delegat poate stabili norme detaliate privind diferitele penalități administrative și financiare pentru ofertanții și candidații ce au făcut declarații false, au comis erori substanțiale, au comis neregularități sau fraude sau au încălcat în mod serios obligațiile contractuale.

 

Articolul 104

 

Regulamentul delegat poate defini criteriile de selecție și de atribuire. De asemenea, poate defini documentele ce dovedesc capacitatea economică și financiară și capacitatea tehnică și profesională. Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind licitațiile electronice și licitațiile cu prețuri anormal de mici.

 

Articolul 105

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind depunerea ofertelor. Regulamentul delegat poate stabili termenele de acceptare a ofertelor și a solicitărilor de participare, termenul de acces la invitația la documentația de licitație și termenele pentru cazuri de urgență. Acesta poate defini și diferitele modalități de comunicare. De asemenea, poate stabili normele privind posibilitatea unei garanții de licitație, deschiderea ofertelor, solicitările de participare și comisia pentru evaluarea ofertelor și solicitările de participare.

 

Articolul 106

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind principiile de tratament egal și transparență. Acesta poate defini în ce măsură este permis contactul între autoritățile contractante și ofertanți pe timpul procedurii de atribuire a contractului, cerințele minime de evidențe scrise ale unei evaluări și detaliile minime ale deciziei luate de autoritatea contractantă.

 

Articolul 107

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind decizia de atribuire, informațiile pentru ofertanți și semnarea și executarea contractului.

 

Articolul 108

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind informațiile pentru ofertanți, inclusiv cu privire la anularea procedurii de achiziții.

 

Articolul 109

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind garanțiile cerute ofertanților.

 

Articolul 110

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind suspendarea unui contract în caz de erori, neregularități sau fraudă.

 

Articolul 111

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind funcția autorității contractante, inclusiv identificarea nivelurilor adecvate pentru calcularea pragurilor.

 

Articolul 112

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind pragurile aplicabile, contracte separate și contracte pentru loturi și estimarea valorii anumitor contracte.

 

Articolul 113

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind participarea la licitație și dovada accesului la contracte.

 

Articolul 114

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind normele de achiziții ale Organizației Mondiale a Comerțului.

 

Articolul 115

 

Regulamentul delegat poate specifica în detaliu domeniul de aplicare și conținutul granturilor și poate conține norme care să determine dacă acordurile de granturi sau deciziile de acordare a granturilor pot fi utilizate. De asemenea, regulamentul delegat poate conține detalii privind recurgerea la acorduri-cadru de parteneriat.

 

Articolul 116

 

Regulamentul delegat poate defini norme pentru diferite tipuri de granturi.

 

Articolul 117

 

Regulamentul delegat poate completa principiile generale aplicabile granturilor, inclusiv principiul non-profit și al cofinanțării.

 

Articolul 117a

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind alte specificații asupra costurilor eligibile.

 

Articolul 118

 

Regulamentul delegat poate defini cerințele privind programul anual de lucru, conținutul cererilor de ofertă, excepțiile de la cererile de ofertă, informațiile pentru candidați și publicarea deciziei de acordare a grantului.

 

Articolul 119

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind principiul atribuirii necumulative.

 

Articolul 120

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind atribuirea retroactivă.

 

Articolul 122

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind condițiile pentru solicitările de granturi, dovada neexcluderii, candidații fără personalitate juridică, entitățile juridice ce constituie un candidat unic, penalitățile financiare și administrative, criteriile de eligibilitate și granturile de valoare foarte mică.

 

Articolul 123

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind criteriile de selecție și de atribuire.

 

Articolul 124

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind evaluarea și atribuirea granturilor și informațiile pentru candidați.

 

Articolul 125

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind garanția de prefinanțare.

 

Articolul 126

 

Regulamentul delegat poate specifica normele de plată a granturilor și controalele, inclusiv normele privind documentele justificative și suspendarea și reducerea granturilor.

 

Articolul 126a

 

Regulamentul delegat poate prevede perioade în care evidențele să fie ținute de organisme acreditate și de către Comisie.

 

Articolul 126c

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind competențele și componența comitetelor de compensare.

 

Articolul 127

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind executarea contractelor și sprijinul acordat terților.

 

Articolul 133

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind raportarea gestiunii bugetare și financiare.

 

Articolul 135

 

Regulamentul delegat poate specifica principiile contabile general-acceptate, inclusiv principiul continuității activității, principiul prudenței, principiul pregătirii meticuloase, principiul informațiilor comparative, principiul materialității și al agregării, principiul necompensării, și principiul „fondul precedă forma”, precum și norme privind documentele justificative.

 

Articolul 136

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind situațiile financiare, inclusiv declarațiile de performanță financiară, declarațiile privind fluxul de numerar, notele la situațiile financiare și notele explicative.

 

Articolul 137

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind conținutul conturilor bugetare.

 

Articolul 139

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind aprobarea conturilor, inclusiv transmiterea conturilor finale consolidate.

 

Articolul 142

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind organizarea conturilor bugetare, inclusiv utilizarea sistemelor computerizate.

 

Articolul 145

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind intrările în conturi. De asemenea, acesta poate conține norme detaliate privind registrele contabile, balanța de verificare, ajustările contabile, înregistrările în registrul-jurnal și regularizarea conturilor.

 

Articolul 147

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind evidența și conținutul conturilor bugetare.

 

Articolul 148

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind inventarierea patrimoniului și procedura pentru revânzarea și înstrăinarea bunurilor, inclusiv norme privind inventarele de patrimoniu din delegații.

 

Articolul 173

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind tipurile de operații aflate în cercetare.

 

Articolul 175

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind Centrul Comun de Cercetare.

 

Articolul 176

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind acțiunile ce pot fi finanțate în cadrul acțiunilor externe.

 

Articolul 178

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind fondurile fiduciare pentru acțiuni externe.

 

Articolul 179

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind implementarea acțiunilor externe prin gestiune indirectă.

 

Articolul 180

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind acordurile cu entități privind implementarea acțiunilor externe, inclusiv normele privind împrumuturi speciale și conturi bancare.

 

Articolul 181

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind achizițiile pentru acțiuni externe.

 

Articolul 182

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind participarea la licitațiile de oferte.

 

Articolul 183

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind finanțarea completă a unei acțiuni externe și solicitările de finanțare.

 

Articolul 184

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind procedurile de acordare a granturilor aplicabile în gestiunea indirectă.

 

Articolul 187

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind domeniul de competență al oficiilor europene și al delegațiilor instituțiilor pe lângă oficiile europene.

 

Articolul 188

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind creditele alocate oficiilor europene, inclusiv delegarea anumitor sarcini de către ordonatorul de credite, trezoreria și conturile bancare.

 

Articolul 191

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind delegarea competențelor ordonatorului de credite către directorul unui oficiu interinstituțional.

 

Articolul 193

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind utilizarea creditelor administrative și garanțiile de chirie .

 

Articolul 195

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind credite administrative specifice, inclusiv clădiri și avansuri către personalul instituțiilor.

 

Articolul 196

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind experții externi.

 

Articolul 197

 

Regulamentul delegat poate conține norme detaliate privind dispozițiile tranzitorii, inclusiv cu privire la lichidarea contului de garanții și actualizarea pragurilor și a sumelor respective.

  • [1]  JO C 145, 3.6.2010, p. 1.
  • [2]  JO C 334, 10.12.2010, p. 1.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (24.6.2011)

destinat Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii

(COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

Raportoare pentru aviz: Franziska Katharina Brantner

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Revizuirea propusă a regulamentului financiar apare într-un moment istoric semnificativ pentru Uniunea Europeană, după adoptarea Tratatului de la Lisabona. În cadrul actualului proces de tranziție spre democrație care are loc în Sud, regulamentul ar putea facilita sarcina Uniunii de a pune în aplicare noua politică de vecinătate într-un mod eficient. Revizuirea ar trebui considerată o oportunitate de a consolida politica externă europeană.

În acest sens, reformarea regulamentului financiar ar trebui să garanteze:

•         flexibilitate și rapiditate în plata asistenței financiare către țările terțe eligibile pentru AOD;

· măsuri speciale pentru plata rapidă în situații de criză, inclusiv în țări care traversează o perioadă de tranziție spre democrație. Acest fapt ar trebui să aibă ca rezultat simplificarea procedurilor administrative și eliminarea birocrației, permițând organizațiilor societății civile, organizațiilor mici non-profit și entităților individuale care au nevoie urgentă de protecție să aibă acces lipsit de dificultăți la finanțare din partea UE;

•         o bună coordonare cu donatorii internaționali atunci când finanțarea din partea UE este canalizată prin intermediul unor organizații internaționale care autorizează plățile retroactive, eliminând controalele inutile și crescând toleranța la eroare în cazuri specifice și excepționale justificate de situații de criză sau de nevoi umanitare și ținând seama de costurile și beneficiile controalelor;

•         o reducere a sarcinilor administrative, în special în ceea ce privește procedurile de acordare a subvențiilor;

•         posibilitatea creării unor fonduri fiduciare la nivelul UE care vor permite strângerea de fonduri din surse multiple (statele membre, bugetul Uniunii, țările terțe).

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, competente în fond, să includă în raportul lor următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) În ceea ce privește dispozițiile specifice referitoare la punerea în aplicare a acțiunilor externe, este necesară adaptarea acestora la modificările propuse privind modalitățile de execuție.

(48) În ceea ce privește dispozițiile specifice referitoare la punerea în aplicare a acțiunilor externe, este necesară adaptarea acestora la modificările propuse privind modalitățile de execuție și propunerea unei abordări diferențiate atunci când Uniunea Europeană este chemată să răspundă unor situații umanitare de urgență, unor crize internaționale sau unor procese de tranziție la democrație care au loc în țări terțe.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia pune la dispoziție, într-un mod corespunzător, informațiile privind beneficiarii fondurilor provenite de la bugetul pe care îl deține aceasta, atunci când bugetul este executat în mod centralizat și direct de către departamentele sale sau de către delegațiile Uniunii în conformitate cu articolul 53 al doilea paragraf, precum și informațiile referitoare la beneficiarii fondurilor furnizate de entitățile cărora le sunt delegate sarcini de execuție a bugetului în cadrul altor moduri de gestiune.

(2) Comisia pune la dispoziție, într-un mod corespunzător, informațiile privind beneficiarii fondurilor, precum și natura exactă și scopul măsurilor finanțate de la bugetul pe care îl deține aceasta, atunci când bugetul este executat în mod centralizat și direct de către departamentele sale sau de către delegațiile Uniunii în conformitate cu articolul 53 al doilea paragraf, precum și informațiile referitoare la beneficiarii fondurilor furnizate de entitățile cărora le sunt delegate sarcini de execuție a bugetului în cadrul altor moduri de gestiune.

 

În special, Comisia și SEAE pun la dispoziție și actualizează pe site-urile lor de internet, informații privind modul în care fondurile Uniunii au fost utilizate conform titlului 4, rezultatele realizate, beneficiarii fondurilor, precum și natura exactă și scopul măsurilor finanțate de la buget.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) La proiectul de buget Comisia anexează, de asemenea, următoarele:

 

(a) o analiză a gestiunii financiare din exercițiul precedent și a angajamentelor restante;

 

(b) dacă este cazul, un aviz privind estimările celorlalte instituții, care pot conține previziuni diferite, precum și justificarea acestora;

 

(c) eventuale documente de lucru considerate utile în legătură cu schemele de personal ale instituțiilor și cu subvențiile acordate de Comisie organismelor menționate la articolul 200 și școlilor europene. În orice document de lucru de acest tip, în care se indică cea mai recentă schemă de personal autorizată, se prezintă următoarele:

 

(i) ansamblul personalului angajat de Uniune, inclusiv în entitățile juridice separate, prezentat în funcție de tipul de contract;

 

(ii) o declarație privind politica privind posturile, personalul extern și proporția bărbați-femei;

 

(iii) numărul de posturi ocupate efectiv la începutul exercițiului în cadrul căruia este prezentat proiectul de buget, indicându-se distribuția acestora pe grade și pe unități administrative;

 

(iv) o listă a posturilor defalcate pe domenii de politică;

 

(v) pentru fiecare categorie de personal extern, estimările inițiale privind numărul unităților echivalente de normă întreagă pe baza creditelor autorizate, precum și numărul persoanelor prezente efectiv la începutul exercițiului în care este prezentat proiectul de buget, indicându-se distribuția acestora pe grupe de funcții și, dacă este cazul, pe grade, precum și o estimare bazată pe creditele solicitate în proiectul de buget pentru astfel de categorii de personal și

 

(vi) costul direct și indirect global al obligațiilor Uniunii față de personalul său, care decurg din aplicarea Statutului funcționarilor și a anexelor acestuia, în total și pe dispozițiile respective;

 

(d) declarațiile de activitate care conțin următoarele:

 

(i) informații privind realizarea tuturor obiectivelor stabilite anterior, specifice, măsurabile, realizabile, relevante și programate pentru diversele activități, precum și noi obiective măsurate prin indicatori;

 

(ii) justificarea completă și abordarea costuri-beneficii pentru schimbările propuse pentru nivelul creditelor;

 

(iii) justificarea clară a intervenției la nivelul Uniunii în conformitate, inter alia, cu principiul subsidiarității;

 

(iv) informații privind rata de execuție în cadrul activității din exercițiul anterior și rata de execuție pentru exercițiul curent;

 

(v) o listă a operațiunilor efectuate de entitățile enumerate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctele (i)-(v), cu justificarea alegerii unui anumit operator pentru gestiunea fondurilor;

 

Rezultatele evaluării lor sunt consultate și menționate drept dovadă a posibilelor avantaje ale modificărilor bugetare propuse;

 

(e) o situație rezumativă a graficului plăților scadente în următoarele exerciții financiare pentru respectarea angajamentelor bugetare asumate în exercițiile financiare anterioare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) în ceea ce privește finanțarea acordată organismelor internaționale, într-un document anexat la secțiunea Comisiei:

 

(i) un sumar al tuturor contribuțiilor, însoțit o defalcare pe programe/fonduri ale Uniunii și pe organizație internațională;

 

(ii) o justificare prin care să se explice de a fost mai simplu pentru Uniune să finanțeze respectivele organizații internaționale decât să acționeze direct.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) cuantumul total al cheltuielilor PESC se înscrie într-un singur capitol bugetar, intitulat PESC și format din articole bugetare specifice. Aceste articole acoperă cheltuielile PESC și conțin linii bugetare specifice care identifică cel puțin misiunile unice majore.

(e) cuantumul total al cheltuielilor PESC se înscrie într-un singur capitol bugetar, intitulat PESC și format din articole bugetare specifice. Aceste articole acoperă cheltuielile PESC și conțin o linie bugetară specifică per misiune.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 5 – litera c – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile pregătitoare sunt aprobate de Consiliu, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Măsurile pregătitoare sunt aprobate de Consiliu, în strânsă cooperare cu Comisia, iar Parlamentul European este consultat cu suficient timp înainte și este informat în detaliu despre măsurile pregătitoare, în special cele privind acțiunile din cadrul PESC și PESA.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia execută bugetul în următoarele moduri:

(1) Comisia execută bugetul în următoarele moduri:

(a) prin serviciile sale, prin delegațiile Uniunii, în conformitate cu articolul 53 al doilea paragraf, sau prin agențiile executive menționate la articolul 59;

(a) prin serviciile sale, prin delegațiile Uniunii, în conformitate cu articolul 53 al doilea paragraf, sau prin agențiile executive menționate la articolul 59;

(b) indirect, prin gestiune partajată cu statele membre sau prin delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

(b) indirect, prin gestiune partajată cu statele membre sau condiționat de o dispoziție specifică din actul de bază care stabilește, de asemenea, în alte cazuri decât cele menționate la punctele (i) și (iv), tipul de parteneri de execuție și tipurile de operațiuni, prin delegarea anumitor sarcini specifice de execuție bugetară:

(i) țărilor terțe sau organismelor desemnate de acestea;

(i) țărilor terțe sau organismelor desemnate de acestea;

(ii) organizațiilor internaționale și agențiilor acestora;

(ii) organizațiilor internaționale și agențiilor acestora;

(iii) instituțiilor financiare însărcinate cu punerea în aplicare a instrumentelor financiare în temeiul titlului VIII;

 

(iv) Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții sau oricărei alte filiale a băncii;

(iv) Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții;

(v) organismelor menționate la articolele 200 și 201;

(v) organismelor menționate la articolele 200 și 201;

(vi) organismelor de drept public sau organismelor de drept privat cu o misiune de servicii publice, cu condiția ca acestea din urmă să ofere garanții financiare adecvate;

(vi) organismelor de drept public sau organismelor de drept privat cu o misiune de servicii publice, cu condiția ca acestea din urmă să ofere garanții financiare adecvate;

(vii) organismelor de drept privat ale statelor membre, care au fost însărcinate cu punerea în aplicarea a unor parteneriate publice și private și care oferă garanții financiare adecvate;

 

(viii) persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, identificate în actul de bază relevant în sensul articolului 51 din prezentul regulament.

(viii) persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, identificate în actul de bază relevant în sensul articolului 51 din prezentul regulament.

 

Comisia este în continuare răspunzătoare de execuția bugetului conform articolul 317 din TFUE și informează Parlamentul European cu privire la operațiunile executate de entitățile menționate la primul paragraf litera (b) punctele (i)-(viii). Fișa financiară prevăzută la articolul 27 din prezentul regulament conține o justificare completă a alegerii unei anumite entități în temeiul punctelor (i)-(viii).

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera b – subpunctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi) organismelor de drept public sau organismelor de drept privat cu o misiune de servicii publice, cu condiția ca acestea din urmă să ofere garanții financiare adecvate;

(vi) grupărilor europene de organisme de drept public sau organismelor de drept privat cu o misiune de servicii publice, cu condiția ca acestea să ofere garanții financiare adecvate, sau organismelor de drept public;

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre, precum și entitățile și persoanele enumerate la alineatul (1) litera (b) nu au statutul de ordonator de credite delegat.

(2) Decizia de finanțare care se anexează la raportul de activitate anual menționat la articolul 63 alineatul (9) specifică obiectivul urmărit, rezultatele așteptate, metodele de aplicare și valoarea totală a planului de finanțare. Aceasta cuprinde, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicare a sumelor alocate fiecărei acțiuni, precum și un calendar orientativ al punerii acestora în aplicare. În cazul gestiunii indirecte, specifică și partenerul de execuție ales, criteriile folosite și sarcinile încredințate acestuia.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Persoanele menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (viii) pot îndeplini aceste cerințe progresiv. Acestea aprobă propriile lor norme financiare după acordul prealabil al Comisiei.

Persoanele menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (viii) pot îndeplini progresiv cerințele prevăzute la literele (a)-(e) din prezentul alineat în primele șase luni de mandat. Acestea aprobă propriile lor norme financiare după acordul prealabil al Comisiei.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 83 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru orice măsură care poate genera o cheltuială bugetară, ordonatorul de credite competent trebuie să procedeze mai întâi la un angajament bugetar, înainte de a stabili o obligație juridică față de părți terțe sau de a transfera fonduri într-un fond fiduciar în temeiul articolului 178.

(1) Fără a aduce atingere articolului 82, pentru orice măsură care poate genera o cheltuială bugetară, ordonatorul de credite competent trebuie să procedeze mai întâi la un angajament bugetar înainte de a stabili o obligație juridică față de părți terțe sau de a transfera fonduri într-un fond fiduciar în temeiul articolului 178.

 

Totuși, în cazul operațiunilor de ajutor umanitar, al operațiunilor de protecție civilă și al ajutoarelor pentru gestionarea crizelor, precum și din motive justificate de situații urgente în afara Uniunii, înregistrarea sumelor se poate face imediat după semnarea angajamentului juridic individual corespunzător.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 83 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cuantumul fiecărui angajament juridic individual adoptat în urma unui angajament global este înregistrat în contabilitatea bugetară de către ordonatorul de credite competent înainte de semnarea sa și se contabilizează la angajamentul global. În cazul operațiunilor de ajutor umanitar, al operațiunilor de protecție civilă și al ajutoarelor pentru gestionarea crizelor, precum și atunci când urgența situației impune acest lucru, înregistrarea sumelor se poate face imediat după semnarea angajamentului juridic individual corespunzător.

Cuantumul fiecărui angajament juridic individual adoptat în urma unui angajament global este înregistrat în contabilitatea bugetară de către ordonatorul de credite competent înainte de semnarea sa și se contabilizează la angajamentul global.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Accesul pentru autoritățile din țările terțe poate fi permis doar după îndeplinirea normelor prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și în urma unei evaluări de la caz la caz.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 120 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În asemenea cazuri, costurile eligibile pentru finanțare nu pot fi anterioare datei de depunere a cererii de grant, cu excepția unor cazuri excepționale bine întemeiate prevăzute în actul de bază sau în caz de extremă urgență a ajutorului pentru gestionarea crizelor, a operațiunilor de protecție civilă și a operațiunilor de ajutor umanitar.

În asemenea cazuri, costurile eligibile pentru finanțare nu pot fi anterioare datei de depunere a cererii de grant, cu excepția unor cazuri excepționale bine întemeiate prevăzute în actul de bază sau în caz de extremă urgență a ajutorului pentru gestionarea crizelor, a operațiunilor de protecție civilă, a operațiunilor de ajutor umanitar, în țări terțe care trec printr-un proces de tranziție spre democrație sau în situații care amenință să escaladeze într-un conflict armat.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 178 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contribuțiile Uniunii și ale donatorilor se depun într-un cont bancar specific. Aceste contribuții nu sunt integrate în buget și sunt gestionate de către Comisie sub responsabilitatea ordonatorului de credite delegat. Entităților și persoanelor menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) li se pot încredința sarcini de execuție bugetară în conformitate cu normele relevante în materie de gestiune indirectă.

Contribuțiile Uniunii și ale donatorilor se depun într-un cont bancar specific. Aceste contribuții nu sunt integrate în buget și sunt gestionate de către Comisie sub responsabilitatea ordonatorului de credite delegat. Se aplică dispozițiile articolului 55 alineatul (3).

 

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 178a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 178a

 

Sprijinul bugetar general

 

(1) În cazul în care se prevede în actele de bază aplicabile, Comisia poate utiliza sprijinul bugetar general într-o țară terță dacă țara parteneră a stabilit un program de încredere pentru îmbunătățirea gestiunii finanțelor sale publice, conferindu-i un grad suficient de transparență, fiabilitate și eficiență.

 

(2) Comisia include în acordurile financiare respective, încheiate în conformitate cu articolul 176 alineatul (2), dispozițiile corespunzătoare în temeiul cărora țara beneficiară în cauză se angajează să ramburseze imediat, în totalitate sau în parte, costurile proiectului vizat în cazul în care se constată că gestiunea fondurilor în cauză ale Uniunii a fost afectată de nereguli grave.

 

Pentru tratarea rambursării menționate mai sus, se poate aplica articolul 77 alineatul (1) privind recuperarea prin compensare.

 

(3) Comisia sprijină dezvoltarea controlului parlamentar și a capacităților de audit, precum și societatea civilă pentru a crește transparența și accesul public la informații.

PROCEDURĂ

Titlu

Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii

Referințe

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

AFET

 

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Franziska Katharina Brantner

11.5.2011

 

 

 

Examinare în comisie

15.6.2011

21.6.2011

 

 

Data adoptării

21.6.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

1

5

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Pașcu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson

Membri supleanți prezenți la votul final

Kader Arif, John Attard-Montalto, Carlo Casini, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Nadezhda Neynsky, Doris Pack, Vittorio Prodi, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Alf Svensson, Indrek Tarand, László Tőkés, Paweł Zalewski, Janusz Władysław Zemke

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (30.5.2011)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii

(COM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Raportor pentru aviz: Ivailo Kalfin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivele generale ale noului Regulament financiar (RF) corespund, în linii mari, obiectivelor globale de punere în aplicare a politicilor UE, garantând în același timp respectarea principiului bunei gestiuni financiare.

RF, alături de normele de aplicare, cadrul financiar multianual (CFM), precum și bugetele anuale afectează în mod direct politica europeană în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Unul dintre obiectivele principale ale RF ar trebui să fie asigurarea unui echilibru adecvat între principiile responsabilității financiare și flexibilității pentru beneficiari.

Prin urmare, raportorul ITRE salută intensificarea eforturilor de simplificare administrativă și financiară a normelor programului-cadru (PC) pe tot parcursul ciclului de viață al programelor și proiectelor (aplicare, evaluare și gestionare), ceea ce ar trebui să aducă beneficii considerabile părților implicate. Cercetarea reprezintă un proces marcat de incertitudine, care presupune un anumit nivel de risc inerent, iar finanțarea în funcție de rezultate ar putea limita domeniul de aplicare al proiectelor de cercetare la proiecte cu grad mai scăzut de risc și cercetare orientată spre piață, ceea ce ar împiedica UE să promoveze excelența și cercetarea la granițele cunoașterii.

O interpretare prea rigidă a RF a dat naștere, în ultimii ani, din nefericire, unei culturi de evitare a riscurilor și unei abordări bazate pe lipsa de încredere în participanții la programele de cercetare, reducând astfel eficiența punerii sale în aplicare. Preocupările în acest sens au fost exprimate în mai multe declarații și rezoluții, cum ar fi declarația elaborată în cadrul inițiativei „Trust Researchers” și Rezoluția PE din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificare (2010/2079(INI)), și este necesară elaborarea de urgență a unui răspuns adecvat în vederea simplificării dispozițiilor financiare și administrative referitoare la PC și la alte instrumente europene de finanțare.

Finanțarea cercetării în Europa ar trebui să evolueze către încredere reciprocă și către un parteneriat responsabil și să demonstreze, față de participanți, toleranță la risc în toate etapele, garantând flexibilitatea normelor UE aplicate în conformitate cu reglementările și practicile naționale. Evaluarea finanțării în domeniul cercetării ar trebui să se facă pe baza naturii activităților de cercetare, punându-se accentul pe excelență, relevanță și impact.

Simplificare

Raportorul salută propunerile care vizează o simplificare și o armonizare suplimentare ale normelor și procedurilor. Este important să reamintim, în acest context, că simplificarea nu constituie un obiectiv separat, ci, mai curând, un mod de a asigura atractivitatea și accesibilitatea finanțării cercetării la nivelul UE și că măsurile de simplificare ar trebui să facă posibilă, de asemenea, evitarea în mai mare măsură a erorilor. Raportorul admite că cerințele referitoare la controale și la garanții sunt necesare pentru a menține disciplina bugetară și o cultură a bunei gestiuni financiare dar, pe de altă parte, aceste sarcini administrative ar trebui să se adapteze în mai mare măsură riscurilor financiare existente, ținând seama de caracteristicile specifice ale anumitor politici, cum ar fi politica din domeniul cercetării.

Din motive legate de simplificare, în cazul granturilor de funcționare care sunt acordate sub forma sumelor forfetare sau a finanțării la rate forfetare, raportorul subliniază că ar trebui eliminată norma privind micșorarea treptată a granturilor și solicită Comisiei să clarifice mai mult terminologia referitoare la utilizarea ratelor forfetare și a sumelor forfetare și să faciliteze utilizarea acestora; consideră că sumele și ratele forfetare ar trebui să fie utilizate în mod excepțional, pe bază voluntară și numai în cazuri justificate.

Normele care reglementează dobânda generată de prefinanțare

Raportorul sprijină anularea imediată a obligației de a recupera dobânzile aferente prefinanțării, precum și eliminarea obligației de a deschide conturi separate purtătoare de dobândă. Povara administrativă creată de recuperarea dobânzii este disproporționată în raport cu obiectivul urmărit și ar fi mult mai eficient să se permită reutilizarea dobânzilor generate pentru programele gestionate de beneficiari.

Granturi

Este necesar să se clarifice definiția granturilor și să se reducă sarcinile administrative. Pentru îmbunătățirea gestionării granturilor și simplificarea procedurilor, ar trebui să fie posibilă acordarea de granturi fie printr-o decizie a instituției, fie printr-o convenție scrisă cu beneficiarul.

Riscul admisibil de eroare

Cercetarea și inovarea constituie, în mod inerent, activități care implică asumarea de riscuri, iar definirea unui nivel adecvat al riscului admisibil este vitală pentru succesul politicii de cercetare și inovare la nivelul UE. Propunerea de a introduce în RF noțiunea de risc admisibil de eroare (RAE) reprezintă o evoluție pozitivă și ar putea contribui la reducerea complexității și, totodată, a numărului de audituri ex-post, asigurând un echilibru corespunzător între o bună gestiune financiară și controale adecvate și conducând la simplificare în procesul de gestiune financiară. În plus, Comisia trebuie să garanteze că se adoptă toate măsurile necesare pentru a reduce riscul inerent de eroare.

Este esențial să se asigure interpretarea și aplicarea uniformă a normelor de participare, precum și faptul că acestea țin seama de aspectele esențiale care caracterizează sectorul cercetării și dezvoltării în practică. Raportorul solicită, prin urmare, o analiză detaliată și o comunicare a erorilor și a măsurilor de remediere aferente; raportorul consideră, de asemenea, că este necesar să se introducă o definiție mai clară a erorilor în textul RF.

Raportorul sprijină introducerea în RF a unor dispoziții de sine stătătoare legate de premii. Acordarea de premii trebuie încurajată, dar nu trebuie să devină un substitut pentru finanțarea structurată corespunzător.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

(4a) În ceea ce privește programele-cadru de cercetare, ar trebui să se introducă o simplificare și armonizare suplimentară a normelor și procedurilor, astfel cum se precizează în Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare1 și în Raportul final al Grupului de experți pentru evaluarea intermediară a celui de al șaptelea program-cadru, publicat la 12 noiembrie 2010 în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Decizia nr. 1982/2006/CE.

 

___________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0401.

Justificare

În Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare (2010/2079 (INI)) se solicită simplificarea și armonizarea normelor și procedurilor din Regulamentul financiar.

Amendamentul 2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Normele care reglementează dobânda generată de prefinanțare ar trebui simplificate, deoarece determină o sarcină administrativă excesivă atât pentru beneficiarii fondurilor acordate de Uniune, cât și pentru serviciile Comisiei și creează neînțelegeri între serviciile Comisiei și operatori și parteneri. Din motive de simplificare, în special în ceea ce privește beneficiarii granturilor, și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, nu ar trebui să mai existe obligația de a genera dobândă la prefinanțare și de a recupera această dobândă. Cu toate acestea, ar trebui să se poată include o astfel de obligație într-un acord de delegare pentru a permite reafectarea dobânzilor generate de prefinanțare către programele gestionate de anumiți delegați sau recuperarea acestor dobânzi.

(8) Normele care reglementează dobânda generată de prefinanțare ar trebui simplificate, deoarece determină o sarcină administrativă excesivă atât pentru beneficiarii fondurilor acordate de Uniune, cât și pentru serviciile Comisiei și creează neînțelegeri între serviciile Comisiei și operatori și parteneri. Din motive de simplificare, în special în ceea ce privește beneficiarii granturilor, și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, obligația de a genera dobândă la prefinanțare și de a recupera această dobândă ar trebui eliminată imediat. Cu toate acestea, ar trebui să se poată include o astfel de obligație într-un acord de delegare pentru a permite reafectarea dobânzilor generate de prefinanțare către programele gestionate de anumiți delegați sau recuperarea acestor dobânzi.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În ceea ce privește dispozițiile referitoare la proporționalitate, ar trebui introdusă noțiunea de risc admisibil de eroare ca parte a evaluării riscurilor efectuată de ordonatorul de credite. Instituțiile ar trebui să fie în măsură de a se îndepărta de pragul general de semnificație de 2 % utilizat de Curtea de Conturi pentru a se pronunța în privința legalității și a regularității tranzacțiilor subiacente. Nivelurile de risc admisibil constituie pentru autoritatea care acordă descărcarea de gestiune o bază mai adecvată pentru evaluarea calității gestionării riscului de către Comisie. Prin urmare, Parlamentul European și Consiliul ar trebui, prin urmare, să determine nivelul riscului de eroare admisibil pentru fiecare domeniu de politică, ținând seama de costurile și beneficiile controalelor.

(16) În ceea ce privește dispozițiile referitoare la proporționalitate, ar trebui introdusă noțiunea de risc admisibil de eroare (RAE), care să contribuie la reducerea complexității și, totodată, a numărului de audituri ex post, asigurând un echilibru corespunzător între o bună gestiune financiară și controale adecvate, ca parte a evaluării riscurilor efectuate de ordonatorul de credite. Instituțiile ar trebui să fie în măsură de a se îndepărta de pragul general de semnificație de 2 % utilizat de Curtea de Conturi pentru a se pronunța în privința legalității și a regularității tranzacțiilor subiacente. Nivelurile de risc admisibil constituie pentru autoritatea care acordă descărcarea de gestiune o bază mai adecvată pentru evaluarea calității gestionării riscului de către Comisie. Prin urmare, Parlamentul European și Consiliul ar trebui, prin urmare, să determine nivelul riscului de eroare admisibil pentru fiecare domeniu de politică, ținând seama de costurile și beneficiile controalelor. Este esențial să se asigure interpretarea și aplicarea uniformă a normelor obligatorii din punct de vedere juridic privind RAE, care să ducă la scăderea ratei RAE.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a) Sumele și ratele forfetare ar trebui să fie utilizate în mod voluntar și numai în cazuri justificate. Ar trebui clarificată terminologia utilizată cu privire la ratele și sumele forfetare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 38b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38b) Ar trebui propusă o clarificare suplimentară sau o definiție rezonabilă a costurilor eligibile, întrucât acest lucru ar crește gradul de respectare a principiului costului total, și anume costurile directe și indirecte din etapele premergătoare cercetării și ulterioare acesteia.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 52a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(52a) În ceea ce privește aplicarea normelor financiare în domeniul cercetării, tendința generală de a promova o finanțare bazată pe rezultate (justificată în principal de principiile unei responsabilizări corespunzătoare) este extrem de îngrijorătoare și are un impact negativ asupra calității și naturii cercetării, cu posibile constrângeri privind cercetarea științifică și, de asemenea, un impact negativ asupra proiectelor cu obiective nemăsurabile sau cu obiective măsurabile care folosesc parametri diferiți de utilitatea imediată. Utilizarea în continuare a finanțării bazate pe rezultate poate influența negativ noile evaluări ex ante și ex post ale rezultatelor proiectului și identificarea criteriilor necesare pentru definirea rezultatelor respective.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 52b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(52b) Sistemul actual și practicile de gestionare a programelor-cadru din domeniul cercetării sunt orientate în mod excesiv către control, ducând la o risipă a resurselor, o participare scăzută și perspective de cercetare mai puțin atractive. Sistemul de gestionare bazat pe principiul toleranței zero privind riscurile pare mai curând să evite, decât să gestioneze riscurile. Prin urmare, Statutul funcționarilor Uniunii ar trebui revizuit și/sau ar trebui să facă obiectul unei interpretări extinse în ceea ce privește problema răspunderii personale și ar trebui luate și alte măsuri, cum ar fi sistemele de asigurări sau de grupare a riscurilor. În plus, metoda auditului unic ar trebui să garanteze, de asemenea, că proiectele finalizate nu vor fi auditate mai mult de o singură dată de auditori diferiți, astfel încât avizul primului auditor independent desemnat să fie primit cu încredere de către Comisie și documentele să fie transmise o singură dată, indiferent de numărul de audituri efectuate.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 52c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(52c)Monitorizarea și controlul financiar efectuate de Comisie și de OLAF ar trebui să se axeze în primul rând pe protejarea fondurilor publice și combaterea fraudelor, făcându-se o distincție clară între eroare și fraudă. Este, așadar, necesar să se stabilească și să se utilizeze o definiție mai clară a conceptului de „erori” în toate documentele obligatorii din punct de vedere juridic și să se instituie mecanisme care să permită distingerea erorilor de divergențele de interpretare. Erorile și măsurile de remediere legate de acestea ar trebui să facă obiectul unei analize detaliate și să fie notificate.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Partea I – articolul 28 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia aplică „metoda auditului unic” și introduce sistemul auditului în timp real efectuat de o singură entitate, permițând, astfel, beneficiarilor să corecteze orice eroare sistemică și să prezinte declarații de cheltuieli îmbunătățite în exercițiul următor.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) existența unor norme precise, coerente și transparente în materie de control care să reglementeze drepturile părților implicate;

Justificare

Parlamentul a solicitat Comisiei, la punctul 29 din Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare (2010/2079(INI)), să prezinte norme precise, coerente și transparente în materie de control care să reglementeze drepturile părților implicate și care să facă parte integrantă din controlul intern al execuției bugetare.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Partea I – articolul 28 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Se instituie o procedură de răspuns potrivit căreia, în cazul în care Comisia nu oferă un răspuns, într-un termen ce urmează să fie stabilit, cu privire la cererile primite de la beneficiari, cererile sunt considerate validate de către Comisie.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea legislativă hotărăște, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 322 din TFUE, cu privire la un nivel al riscului admisibil de eroare la un nivel adecvat de agregare a posturilor bugetare. Decizia respectivă este luată în considerare în cursul procedurii anuale de descărcare de gestiune, în conformitate cu articolul 157 alineatul (2).

Atunci când prezintă propuneri revizuite sau noi privind cheltuielile, Comisia analizează, evaluează și, dacă este necesar, modifică sistemul de gestionare a riscurilor. Pe baza unei metodologii clare, Comisia evaluează, de asemenea, nivelul riscului de eroare sau de nerespectare a legislației propuse în legătură cu fiecare fond și cu fiecare stat membru.

Justificare

Comisia BUDG a sugerat introducerea unui nou paragraf privind riscul admisibil de eroare (RAE) la articolul 29. Acest text poate servi drept bază pentru conceptul de RAE, dar, pe lângă aceasta, propunerea Comisiei ar trebui analizată în detaliu și, dacă este necesar, modernizată. Conceptul de RAE nu ar trebui să se limiteze la nerespectarea legislației, ci ar trebui să cuprindă și riscul inerent, în special în domeniul cercetării.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nivelul riscului admisibil de eroare se bazează pe o analiză a costurilor și a beneficiilor controalelor. Statele membre, precum și entitățile și persoanele menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b), prezintă Comisiei, la cerere, un raport privind costurile controalelor suportate de acestea, precum și numărul și amploarea activităților finanțate de la buget.

În cazul în care, în timpul punerii în aplicare a programului, rata de eroare sau nivelul nerespectării depășesc cu regularitate nivelul riscului identificat în propunerea privind cheltuielile, Comisia identifică deficiențele de la nivelul sistemelor de control și analizează costurile și beneficiile posibilelor măsuri corective, adoptând măsuri adecvate, cum ar fi simplificarea dispozițiilor aplicabile, redefinirea programului, efectuarea unor controale mai stricte sau, dacă este cazul, încetarea activității.

Justificare

Ar trebui să se specifice în mod clar nivelul ridicat și înregistrat cu regularitate de nerespectare sau de eroare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nivelul riscului admisibil de eroare este monitorizat îndeaproape și este revizuit în cazul în care survin schimbări majore în mediul de control.

eliminat

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Partea I – Articolul 29 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Nivelul riscului de eroare admisibil este adaptat în funcție de specificul fiecărui domeniu de politică. Se facilitează accesul la finanțare în domeniul cercetării și inovării prin reducerea obligațiilor birocratice și adaptarea în consecință a RAE.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Partea I – articolul 29 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia își concentrează controalele asupra cheltuielilor cu risc ridicat.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Partea I – articolul 40 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o situație generală a veniturilor și a cheltuielilor;

(a) o situație generală a veniturilor și a cheltuielilor, făcându-se distincție între funcționare și investiții;

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Partea I – articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Persoanele menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (viii) pot îndeplini aceste cerințe progresiv. Acestea aprobă propriile lor norme financiare după acordul prealabil al Comisiei.

Persoanele menționate la articolul 55 alineatul (1) litera (b) punctul (viii) pot îndeplini aceste cerințe progresiv. Acestea aprobă propriile lor norme financiare după acordul prealabil al Comisiei. Normele financiare respective sunt conforme fie cu standardele europene, fie cu standardele naționale (practicile contabile obișnuite), dacă acestea din urmă au fost certificate de autoritățile naționale competente.

 

Pentru a garanta securitatea juridică, nu se poate aplica retroactiv o definiție mai strictă a normelor de participare, iar beneficiarului nu i se poate solicita recalcularea declarațiilor financiare aprobate deja de serviciile Comisiei.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Partea I – articolul 75 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În caz de conflict privind interpretarea normelor și procedurilor, se poate face apel la un mediator ad hoc care este garantul interpretării uniforme a normelor. Debitorul poate prezenta un contra-audit independent. Ordonatorul de credite poate soluționa un conflict printr-un compromis adoptat pe baza avizului mediatorului ad hoc.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Partea I – articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contabilul recuperează sumele prin compensarea lor cu creanțele echivalente ale Uniunii asupra oricărui debitor care are, la rândul lui, asupra Uniunii o creanță certă, în sumă fixă și exigibilă.

Contabilul recuperează sumele prin compensarea lor cu creanțele echivalente ale Uniunii asupra oricărui debitor care are, la rândul lui, o creanță asupra Uniunii. Creanțele care urmează să fie compensate sunt certe, în sumă fixă și exigibile.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Partea I – articolul 116 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a stabili forma adecvată a unui grant, se iau în considerare în mod corespunzător interesele și metodele contabile ale potențialilor beneficiari, dacă acestea corespund standardelor internaționale.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Partea I – articolul 116a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 116a

 

Definirea costurilor eligibile

 

Comisia prezintă precizări suplimentare sau o definiție rezonabilă a costurilor eligibile.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Partea I – articolul 116b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 116b

 

Utilizarea mecanismelor de înregistrare a timpului de lucru

 

Utilizarea mecanismelor de înregistrare a timpului de lucru este flexibilă și, în anumite domenii precum cercetarea și inovarea, este abolită.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Partea I – articolul 117 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) granturilor sub forma unor finanțări la rate forfetare și/sau sume forfetare și a baremului standard al costurilor unitare, atunci când profitul nu provine din calcularea costurilor unitare individuale;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Partea I – articolul 117 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) granturilor cu o valoare foarte mică;

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Partea I – articolul 122 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Termenul pentru prelucrarea cererilor este de șase luni de la prezentarea cererii. Termenul poate fi depășit în mod excepțional în cazul în care natura și obiectul specific al grantului impun acest lucru. Atunci când este cazul, termenul provizoriu este anunțat în cererea de propuneri. Atunci când termenul nu poate fi respectat din alte motive, ordonatorul de credite delegat indică acest lucru în raportul său anual de activitate împreună cu motivele întârzierii și prezintă propuneri de măsuri de remediere. În raportul de activitate din exercițiul următor, ordonatorul de credite delegat prezintă informații privind eficacitatea măsurilor de remediere.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Partea I – articolul 128

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 128

Articolul 128

Definiție

Domeniul de aplicare al premiilor

În scopul prezentului regulament, prin „premii” se înțeleg contribuțiile financiare acordate în urma concursurilor.

Premiile sunt contribuții financiare oferite ca recompensă în urma concursurilor. Acordarea de premii este încurajată, însă aceasta nu se substituie unei finanțări structurate în mod corespunzător.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Partea I – articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Premiile fac parte din programul de lucru menționat la articolul 118 și adoptat de Comisie și fac obiectul dispozițiilor articolului 118 alineatul (2).

(2) În acest scop, premiile sunt prezentate într-un program de lucru publicat la începutul exercițiului în care vor fi acordate. Programul de lucru se pune în aplicare prin publicarea concursurilor.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Partea I – articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Premiile nu pot fi acordate direct fără să se organizeze un concurs și se publică în același fel ca și cererile de propuneri.

Premiile nu pot fi acordate direct fără să se organizeze un concurs și se publică anual în conformitate cu articolul 31 alineatele (2) și (3).

Justificare

Amendamentele propuse la articolul 129 alineatul (2) sunt în concordanță cu AM 163 al raportorului din Comisia BUDG. Cu toate acestea, având în vedere utilizarea sporită a premiilor prevăzută în viitorul program de cercetare și inovare, este necesar să se introducă în cadrul criteriilor dispoziții privind gestionarea ulterioară a drepturilor de proprietate intelectuală, ca de exemplu în sectorul sănătății, în care rezultatele cercetării ar putea face obiectului unui acces liber, al obținerii obligatorii a unei licențe sau al unor prețuri de comercializare accesibile.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Partea I – articolul 152 –alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia prezintă norme de procedură mai precise, mai coerente și mai transparente pentru audituri, inclusiv norme și principii care să garanteze respectarea drepturilor organismului auditat și audierea tuturor părților, precum și pentru rapoartele privind raportul cost/beneficii al auditurilor.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Partea II – articolul 167 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În domeniul politicii de coeziune, Comisia prezintă o propunere de introducere a unor forme inovatoare de finanțare, printre care o utilizare sporită a creditelor acordate de BEI pentru a asigura un efect de levier maxim al fondurilor Uniunii.

Justificare

Nu toate proiectele UE trebuie să fie finanțate cu ajutorul subvențiilor. În multe cazuri, s-ar putea utiliza alte forme inovatoare de finanțare, combinând subvențiile cu creditele și obligațiunile pentru proiecte. Ar trebui să se țină seama de competențele BEI în această privință.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Partea II – articolul 174 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În ceea ce privește programele de inovare și cercetare, Comisia prezintă propuneri privind un sistem de recompensare a reușitelor în materie de inovare care să înlocuiască sau să completeze actualul sistem de finanțare anticipată.

Justificare

Când lansează o cerere de propuneri privind un anumit subiect în cadrul provocării de a găsi soluții pentru marile probleme ale societății cu care se confruntă UE și universitățile, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a recompensa inventatorul care prezintă inovații ce corespund cererii. Acest sistem ar stimula într-adevăr antreprenorii și cercetătorii să obțină rezultate optime și ar garanta un nivel maxim de valoare adăugată a fondurilor europene alocate cercetării și inovării.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Partea II – articolul 175a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 175a

 

Costurile medii cu personalul

 

(1) Pentru acceptarea metodologiilor de calcul al costurilor medii cu personalul se aplică următoarele criterii cumulative:

 

(a) metodologia de calcul al costurilor medii cu personalul este cea declarată de beneficiar drept practica sa obișnuită de contabilitate analitică; acest principiu se aplică în special în cazul utilizării metodologiilor bazate pe centre de costuri; și

 

(b) metodologia se bazează pe costurile efective cu personalul ale beneficiarului, așa cum sunt înregistrate în conturile sale statutare, fără elemente estimate sau prevăzute.

 

(2) În cazul în care costurile medii cu personalul sunt contabilizate conform criteriilor menționate mai sus, calculele privind costurile individuale efective cu personalul nu sunt aplicabile în auditurile ex post realizate de Comisie.

PROCEDURĂ

Titlu

Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii

Referințe

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ITRE

3.2.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Ivailo Kalfin

27.1.2011

 

 

 

Examinare în comisie

13.4.2011

 

 

 

Data adoptării

26.5.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Vladko Todorov Panayotov, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Țicău, Catherine Trautmann

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (27.6.2011)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii

(COM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Raportor pentru aviz: Jan Olbrycht

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când prezintă propuneri revizuite sau noi privind cheltuielile, Comisia evaluează costul sistemelor administrative și de control, precum și nivelul riscului admisibil de eroare în cazul legislației propuse pentru fiecare fond în parte.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea legislativă hotărăște, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 322 din TFUE, cu privire la un nivel al riscului admisibil de eroare la un nivel adecvat de agregare a posturilor bugetare. Decizia respectivă este luată în considerare în cursul procedurii anuale de descărcare de gestiune, în conformitate cu articolul 157 alineatul (2).

Autoritatea legislativă hotărăște cu privire la un nivel al riscului admisibil de eroare la un nivel adecvat de agregare a posturilor bugetare. Decizia respectivă este luată în considerare în cursul procedurii anuale de descărcare de gestiune, în conformitate cu articolul 157 alineatul (2).

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre respectă principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și nediscriminării și asigură vizibilitatea acțiunilor Uniunii atunci când gestionează fonduri ale Uniunii. În acest scop, statele membre își îndeplinesc obligațiile care le revin în materie de control și de audit și își asumă responsabilitățile care rezultă din acestea, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. Dispoziții complementare pot fi prevăzute în normele sectoriale.

(1) Atunci când Comisia execută bugetul prin gestiune partajată, sarcinile de execuție sunt delegate statelor membre.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre previn, detectează și soluționează neregulile și frauda în îndeplinirea sarcinilor legate de execuția bugetului. În acest scop, acestea efectuează controale ex ante și ex post și, dacă este cazul, verificări la fața locului, pentru a asigura desfășurarea eficace și punerea în aplicare corectă a acțiunilor finanțate de la buget, recuperează fondurile plătite în mod necuvenit și inițiază procedurile judiciare necesare.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor complementare incluse în reglementările sectoriale relevante și pentru a se asigura că, în cadrul gestiunii partajate, fondurile sunt utilizate în conformitate cu normele și principiile aplicabile, precum și cu principiul proporționalității, statele membre pot lua toate măsurile legislative, de reglementare, administrative sau de altă natură, necesare protejării intereselor financiare ale Uniunii. În acest scop, acestea trebuie în special:

Statele membre impun asupra beneficiarilor sancțiuni cu caracter eficace, disuasiv și proporțional, astfel cum sunt prevăzute în normele sectoriale și în legislația națională.

(a) să se asigure că acțiunile finanțate din buget sunt puse în aplicare efectiv și corect;

 

(b) să prevină, să detecteze și să corecteze neregulile și fraudele;

 

(c) să recupereze fondurile plătite necuvenit sau utilizate incorect sau cele pierdute ca urmare a unor nereguli sau erori;

 

Comisia evaluează sistemele instituite în statele membre la solicitarea unui stat membru, în cadrul propriei evaluări a riscurilor sau la aplicarea normelor sectoriale.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu normele sectoriale, statele membre acreditează unul sau mai multe organisme din sectorul public, care sunt singurele responsabile de buna gestiune și de controlul fondurilor pentru care au fost acreditate, fără a aduce atingere posibilității acestor organisme de a îndeplini sarcini care nu au legătură cu gestionarea fondurilor Uniunii sau de a încredința o parte din aceste sarcini altor organisme.

În conformitate cu criteriile și procedurile prevăzute în normele sectoriale, autoritatea dintr-un stat membru acreditează organisme responsabile de gestiunea și de controlul fondurilor Uniunii, fără a aduce atingere posibilității acestor organisme de a îndeplini sarcini care nu au legătură cu gestionarea fondurilor Uniunii sau de a încredința o parte din aceste sarcini altor organisme.

Justificare

Integrarea modificărilor sugerate în documentul neoficial al Comisiei din 12 martie 2011.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acreditarea este acordată de o autoritate a unui stat membru în conformitate cu normele sectoriale, care garantează că organismul respectiv este în măsură să realizeze o bună gestiune a fondurilor. Normele sectoriale pot defini, de asemenea, rolul Comisiei în procesul de acreditare.

Acreditarea este acordată de o autoritate a unui stat membru în conformitate cu normele sectoriale, care garantează că organismul respectiv este în măsură să realizeze o bună gestiune a fondurilor. Normele sectoriale definesc, de asemenea, rolul Comisiei în procesul de acreditare.

Justificare

Integrarea modificărilor sugerate în documentul neoficial al Comisiei din 12 martie 2011.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea de acreditare este responsabilă de supravegherea organismului și de luarea tuturor măsurilor necesare pentru soluționarea oricărei deficiențe de funcționare a acestuia, inclusiv suspendarea sau retragerea acreditării.

Autoritatea de acreditare este responsabilă de monitorizarea respectării de către organismele acreditate a criteriilor de acreditare, pe baza rezultatelor disponibile ale auditurilor și controalelor. Autoritatea de acreditare ia toate măsurile necesare pentru soluționarea oricărei deficiențe legate de îndeplinirea sarcinilor încredințate organismelor pe care le-a acreditat, inclusiv suspendarea sau retragerea acreditării.

 

Organismele acreditate din statele membre:

 

(a) efectuează verificări și instituie un sistem de control intern eficace și eficient;

 

(b) transmit Comisiei până la data de 1 martie a exercițiului financiar următor:

 

(i) conturile lor anuale privind cheltuielile realizate în cadrul îndeplinirii sarcinilor încredințate, prezentate Comisiei în vederea rambursării, inclusiv sumele plătite beneficiarilor pentru care sunt în curs proceduri de recuperare;

 

(ii) un rezumat al rezultatelor auditurilor și controalelor realizate și disponibile, inclusiv o analiză a deficiențelor sistemice sau recurente, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate și rezultatele acestora;

 

(iii) o declarație de gestiune în care să se prezinte asigurări rezonabile cu privire la următoarele aspecte:

 

- informațiile prezentate în conturi oferă o imagine fidelă și corectă;

 

- cheltuielile prezentate în conturi au fost utilizate în scopul preconizat și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;

 

- procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

 

Aceste documente sunt însoțite de avizul unui organism de audit independent, întocmit în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional, cu privire la conținutul declarației de gestiune. Organismul de audit raportează dacă examinarea pune sub semnul întrebării afirmațiile din cuprinsul declarației de gestiune. O anexă la aviz prezintă rata de eroare pentru fiecare fond în parte, precum și o analiză a erorilor și rezervele;

 

(c) asigură, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2), publicarea ex post a beneficiarilor fondurilor Uniunii; precum și

 

(d) asigură protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 95/46/CE.

 

În cazul în care un stat membru a acreditat mai multe organisme pentru un domeniu de politică, acesta transmite Comisiei, până la data de 15 martie a exercițiului financiar următor, un raport de sinteză care constă într-o prezentare de ansamblu, la nivel național, a tuturor declarațiilor de gestiune și a avizelor de audit independente corespunzătoare acestora, care au fost pregătite pentru domeniul de politică în cauză.

 

Statele membre inițiază procedurile judiciare necesare și adecvate.

 

În măsura în care informează imediat Comisia și remediază erorile sau neregulile pe care le depistează, statele membre pot fi scutite de corecții financiare în raport cu aceste erori și nereguli.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Organismele acreditate în temeiul alineatului (3) din prezentul articol:

(4) Pentru a garanta că fondurile sunt utilizate în conformitate cu normele aplicabile, Comisia:

(a) instituie un sistem de control intern eficace și eficient și asigură funcționarea acestuia;

(a) monitorizează modul în care statele membre își îndeplinesc responsabilitățile, în special prin efectuarea de audituri în decursul punerii în aplicare a programului;

(b) utilizează un sistem de contabilitate anual care oferă, în timp util, informații exacte, complete și fiabile;

(b) aplică procedurile în vederea închiderii financiare, în timp util, a conturilor organismelor acreditate, verificând caracterul exhaustiv, exact și veridic al conturilor;

(c) fac obiectul unui audit extern independent, efectuat, în conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional, de către un serviciu de audit independent din punct de vedere funcțional de organismul acreditat;

(c) exclude de la finanțarea acordată de Uniune cheltuielile pentru care au fost efectuate plăți cu încălcarea dreptului Uniunii.

(d) asigură, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2), publicarea anuală ex post a beneficiarilor fondurilor Uniunii;

Normele sectoriale prevăd condițiile în care plățile către statele membre pot fi suspendate de Comisie sau întrerupte de ordonatorul de credite delegat.

(f) asigură protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 95/46/CE.

Comisia poate decide să ridice în întregime sau parțial întreruperea sau suspendarea plăților după prezentarea de către statul membru în cauză a observațiilor sale. Decizia de a ridica întreruperea sau suspendarea se anexează la raportul anual de activitate al ordonatorului de credite delegat competent.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 6(nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Comisia poate decide să ridice în întregime sau parțial întreruperea sau suspendarea plăților după prezentarea de către statul membru în cauză a observațiilor sale. Decizia de a ridica întreruperea sau suspendarea se anexează la raportul anual de activitate al ordonatorului de credite delegat competent.

PROCEDURĂ

Titlu

Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii

Referințe

COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

3.2.2011