POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije

4. 10. 2011 - (KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD)) - ***I

Odbor za proračun
Odbor za proračunski nadzor
Poročevalca: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini
(Skupne seje odborov – člen 51 Poslovnika)


Postopek : 2010/0395(COD)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije

(KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0815),

–   ob upoštevanju členov 294(2) in 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7–0016/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenj 3/2010[1] in 6/2010[2], Evropskega računskega sodišča kot sta bili revidirani in posodobljeni 25. januarja 2011,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor v skladu s členom 51 poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor ter mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0325/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, je bila večkrat bistveno spremenjena. Ker so potrebne nadaljnje spremembe, med drugim zaradi upoštevanja sprememb, uvedenih z Lizbonsko pogodbo, bi bilo zaradi jasnosti treba Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002 nadomestiti s to uredbo.

(1) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, je bila večkrat bistveno spremenjena. Ker so potrebne nadaljnje spremembe, med drugim zaradi upoštevanja sprememb, uvedenih z Lizbonsko pogodbo, bi bilo zaradi jasnosti treba Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002 nadomestiti s to uredbo v skladu z Lizbonsko pogodbo, ki sta jo skupaj sprejela Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava bi morala odražati okrepljeno vlogo EP.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 je določila proračunska načela in finančna pravila, ki jih morajo vse institucije upoštevati v vseh zakonodajnih aktih. Treba bi bilo ohraniti temeljna načela, zasnovo in zgradbo navedene uredbe ter osnovna pravila upravljanja proračuna in finančnega poslovodenja. Odstopanja od navedenih temeljnih načel bi bilo treba pregledati in čim bolj poenostaviti, pri čemer je treba upoštevati, ali so še relevantna, kakšna je njihova dodana vrednost za letni proračun Unije (v nadaljnjem besedilu: proračun) in kakšno breme nalagajo zainteresiranim stranem. Treba je ohraniti in okrepiti ključne elemente finančne reforme – vlogo finančnih udeležencev, združevanje kontrol v operativnih službah, notranje revizorje, oblikovanje proračuna po dejavnostih, posodobitev računovodskih načel in pravil ter osnovna načela za donacije.

(2) Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 je določila proračunska načela in finančna pravila za določitev in izvrševanje splošnega proračuna, ki zagotavljajo dobro in učinkovito upravljanje, nadzor in zaščito finančnih interesov Unije ter večjo preglednost, ki jih morajo vse institucije upoštevati v vseh zakonodajnih aktih. Treba bi bilo ohraniti temeljna načela, zasnovo in zgradbo navedene uredbe ter osnovna pravila upravljanja proračuna in finančnega poslovodenja. Odstopanja od navedenih temeljnih načel bi bilo treba pregledati in čim bolj poenostaviti, pri čemer je treba upoštevati, ali so še relevantna, kakšna je njihova dodana vrednost za letni proračun Unije (v nadaljnjem besedilu: proračun) in kakšno breme nalagajo zainteresiranim stranem. proračun) in kakšno breme nalagajo zainteresiranim stranem. Treba je ohraniti in okrepiti ključne elemente finančne reforme – vlogo finančnih udeležencev, združevanje kontrol v operativnih službah, notranje revizorje, oblikovanje proračuna po dejavnostih, posodobitev računovodskih načel in pravil ter osnovna načela za donacije.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

(4a) Kar zadeva okvirne programe Unije za raziskave, bi bilo treba poskrbeti za nadaljnjo poenostavitev in uskladitev pravil in postopkov, kot je zapisano v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih programov1 in v končnem poročilu strokovne skupine za vmesno oceno sedmega okvirnega programa, objavljenem 12. novembra 2010 na podlagi člena 7(2) Sklepa št. 1982/2006/ES;

 

___________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA-(2010)0401.

Obrazložitev

Evropski parlament je v resoluciji z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih programov (2010/2079(INI)) pozval k poenostavitvi in uskladitvi pravil in postopkov v finančni uredbi.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 je bila omejena na določitev splošnih načel in temeljnih pravil za celotni proračunski sektor, ki ga zajemata Pogodbi , izvedbena pravila pa so bila določena v Uredbi Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, da bi zagotovili boljšo hierarhijo pravil in razumljivost Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 . Na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) se lahko Komisija pooblasti za sprejemanje aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnih aktov. Zato bi bilo treba nekatere določbe iz Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 vključiti v to uredbo. Podrobna pravila za uporabo te uredbe, ki jih sprejme Komisija, bi morala biti omejena na tehnične podrobnosti in izvedbene postopke.

(5) Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 je bila omejena na določitev splošnih načel in temeljnih pravil za celotni proračunski sektor, ki ga zajemata Pogodbi , izvedbena pravila pa so bila določena v Uredbi Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, da bi zagotovili boljšo hierarhijo pravil in razumljivost Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 . Na podlagi člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) se lahko z zakonodajnim aktom na Komisijo prenese pristojnost za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki samo dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta. Zato bi bilo treba nekatere določbe iz Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 vključiti v to uredbo.

Obrazložitev

Uvodna izjava bi morala bolje odražati novo podlago ustavnega prava.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Pravila, ki se nanašajo na obresti iz predhodnega financiranja, bi bilo treba poenostaviti, ker povzročajo pretirano upravno breme tako za prejemnike sredstev Unije kot tudi za službe Komisije, poleg tega pa povzročajo nesporazume med službami Komisije ter subjekti in partnerji. Zaradi poenostavitve, zlasti v zvezi s prejemniki donacij, ter v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba odpraviti obveznost ustvarjanja obresti iz predhodnega financiranja in izterjave teh obresti. Vendar pa bi bilo treba ohraniti možnost, da se ta obveznost vključi v sporazum o prenosu pooblastil, da se omogoči ponovna uporaba obresti iz predhodnega financiranja za programe, ki jih upravljajo nekateri pooblaščeni subjekti, oziroma njihova izterjava.

(8) Pravila, ki se nanašajo na obresti iz predhodnega financiranja, bi bilo treba poenostaviti, ker povzročajo pretirano upravno breme tako za prejemnike sredstev Unije kot tudi za službe Komisije, poleg tega pa povzročajo nesporazume med službami Komisije ter subjekti in partnerji. Zaradi poenostavitve, zlasti v zvezi s prejemniki donacij, ter v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba takoj odpraviti obveznost ustvarjanja obresti iz predhodnega financiranja in izterjave teh obresti. Vendar pa bi bilo treba ohraniti možnost, da se ta obveznost vključi v sporazum o prenosu pooblastil, da se omogoči ponovna uporaba obresti iz predhodnega financiranja za programe, ki jih upravljajo nekateri pooblaščeni subjekti, oziroma njihova izterjava.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Pogodba zahteva, da je treba večletni finančni okvir določiti v obliki uredbe. Zato je treba nekatere določbe večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013 vključiti v to uredbo. Zlasti je treba vzpostaviti povezavo med večletnim finančnim okvirom in letnim proračunskim postopkom zaradi zagotavljanja proračunske discipline. Vključiti je treba tudi določbe o zavezanosti Evropskega parlamenta in Sveta k spoštovanju dodeljenih odobritev za prevzem obveznosti, določenih v temeljnih aktih za strukturne ukrepe, razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo.

(11) Ker bo v skladu s Pogodbo večletni finančni okvir v prihodnosti določen v obliki uredbe in ker je treba medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju skladno spremeniti je logično nekatere določbe medinstitucionalnega sporazuma vključiti v to uredbo. Zlasti je treba vzpostaviti povezavo med večletnim finančnim okvirom in letnim proračunskim postopkom zaradi zagotavljanja proračunske discipline. Vključiti je treba tudi določbe o zavezanosti Evropskega parlamenta in Sveta k spoštovanju dodeljenih odobritev za prevzem obveznosti, določenih v temeljnih aktih za strukturne ukrepe, razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) prihodke, ki so jih nedržavne tretje strani prejele za uresničevanje zakonitih ciljev Unije, kot je boj proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret (sporazum "Phillip Morris"), bi bilo treba obravnavati kot namenske prejemke, zlasti ko ti izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v postopku alternativnega reševanja sporov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) V zvezi z določbami o sorazmernosti bi bilo treba v okviru ocene tveganja, ki jo opravlja odredbodajalec, uvesti pojem dopustnega tveganja napake. Institucije bi morale imeti možnost odstopanja od splošnega 2-odstotnega praga pomembnosti, ki ga uporablja Računsko sodišče pri presojanju zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij. Raven dopustnega tveganja je ustreznejša podlaga za organ, ki da razrešnico, pri presojanju kakovosti obvladovanja tveganja s strani Komisije. Evropski parlament in Svet bi morala zato določiti raven dopustnega tveganja napake po področjih politik ter pri tem upoštevati stroške in koristi kontrol.

(16) Da bi ocenili tveganje napake, ob upoštevanju načela dobrega finančnega poslovodenja in ustreznih nadzorov, ter primerno ukrepali, bi bilo treba uporabiti upravno orodje za predstavitev tveganja napake.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Načelo preglednosti iz člena 15 PDEU, ki od institucij zahteva, da delujejo čim bolj odprto, za področje izvrševanja proračuna Unije določa, da morajo državljani imeti možnost, da so seznanjeni s tem, kako in v katere namene Unija porablja sredstva; Ti podatki spodbujajo demokratično razpravo, prispevajo k sodelovanju državljanov v procesu sprejemanja odločitev Unije in krepijo institucionalni nadzor in pregled nad izdatki Unije. Ta cilj bi morali izpolnjevati z objavo, če je le mogoče s pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, ustreznih podatkov o končnih izvajalcih in končnih upravičencev sredstev Unije, ob upoštevanju njihovih legitimnih interesov tajnosti in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa pravice do spoštovanja njihovega zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov. V skladu z načelom proporcionalnosti bi morale institucije zato ubrati selektivni pristop. Odločitve o objavi bi morale temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile podane informacije smiselne.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) Za donacije zelo nizkih in nizkih vrednosti se lahko uporabljajo poenostavljeni postopki na področju računovodstva in odobritev, da bi vzpostavili pristop, v središču katerega je upravičenec.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b) Donacije se lahko odobrijo tudi na področju osnovnih raziskav, kjer na podlagi raziskovalne dejavnosti ni mogoče predstaviti nobenega izida ali rezultata.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Izkušnje z javno-zasebnimi partnerstvi, ki so v členu 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 institucionalizirana kot organi Unije, kažejo, da bi bilo treba uvesti dodatne možnosti, da bi povečali izbiro instrumentov, tako da bodo vključevali organe, katerih pravila bodo za zasebne partnerje prožnejša in dostopnejša od pravil, ki se uporabljajo za institucije Unije. Taki organi bi morali delovati v okviru posrednega upravljanja. Ustanovljeni bi morali biti s temeljnim aktom, njihovo delovanje pa bi morala urejati finančna pravila, ki bi upoštevala načela, potrebna za zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije. Ta načela bi bilo treba sprejeti v delegirani uredbi in bi morala temeljiti na načelih, ki jih morajo spoštovati tretje osebe, ki so pooblaščene za opravljanje nalog izvrševanja proračuna. Po drugi možnosti bi lahko javno-zasebna partnerstva izvajali organi, katerih delovanje ureja zasebno pravo države članice.

(24) Izkušnje z javno-zasebnimi partnerstvi, ki so v členu 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 institucionalizirana kot organi Unije, kažejo, da bi bilo treba uvesti dodatne možnosti, da bi povečali izbiro instrumentov, tako da bodo vključevali organe, katerih pravila bodo za zasebne partnerje prožnejša in dostopnejša od pravil, ki se uporabljajo za institucije Unije. Taki organi bi morali delovati v okviru posrednega upravljanja. Ustanovljeni bi morali biti s temeljnim aktom, njihovo delovanje pa bi morala urejati finančna pravila, ki bi upoštevala načela, potrebna za zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije. Ta načela bi bilo treba sprejeti v delegirani uredbi, glede katere se je treba posvetovatii z Evropskim računskim sodiščem, in bi morala temeljiti na načelih, ki jih morajo spoštovati tretje osebe, ki so pooblaščene za opravljanje nalog izvrševanja proračuna.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) V to uredbo bi bilo zaradi člena 317 PDEU treba vključiti osnovne obveznosti držav članic v zvezi z nadzorom in revizijo, kadar posredno izvršujejo proračun v okviru deljenega upravljanja, ki so trenutno določene samo v predpisih posameznih sektorjev. Zato je treba vključiti določbe, ki bodo sestavljale skladen okvir za vsa zadevna področja o usklajeni upravni strukturi na nacionalni ravni, skupnih obveznostih upravljanja in kontrole za navedene strukture, letni upravni izjavi o zanesljivosti z neodvisnim revizijskim mnenjem o njej in letno izjavo držav članic, s katero prevzamejo odgovornost za upravljanje sredstev Unije, za katera so pooblaščene, ter mehanizmih finančne potrditve, odložitve in popravkov, ki jih izvaja Komisija. Podrobne določbe bi morale ostati v predpisih posameznih sektorjev.

(25) V to uredbo bi bilo zaradi členov 317 in 290 PDEU treba vključiti osnovne obveznosti držav članic v zvezi z nadzorom in revizijo, kadar posredno izvršujejo proračun v okviru deljenega upravljanja, ki so trenutno določene samo v predpisih posameznih sektorjev. Zato je treba vključiti določbe, ki bodo sestavljale skladen okvir za vsa zadevna področja o usklajeni upravni strukturi na nacionalni ravni, kar ne ustvarja dodatnih nadzornih struktur, temveč omogoča državam članicam, da akreditirajo organe, pristojne za izvrševanje sredstev Unije. Države članice bi morale imeti pristojnost, da določijo subjekt ali organizacijo, ki izvaja funkcije akreditacijskega organa, ki je lahko na isti upravni ravni kot akreditirani organ ali ki je že pristojen za nadzor drugih organov; to ne bi smelo pomeniti, da države članice ne smejo izbrati druge strukture, če je ta v skladu z določbami te uredbe. Poleg tega je treba v to uredbo vključiti skupne obveznosti upravljanja in kontrole za navedene strukture, letne upravne izjave o zanesljivosti z neodvisnim revizijskim mnenjem o njej in letno izjavo držav članic, s katero prevzamejo odgovornost za upravljanje sredstev Unije, za katera so pooblaščene, ter mehanizme finančne potrditve, odložitve in popravkov, ki jih izvaja Komisija, da bi ustvarili usklajen zakonodajni okvir, ki bi tudi izboljšal splošno pravno varnost ter učinkovitost kontrol in popravnih ukrepov ter zaščito finančnih interesov Unije. Podrobne določbe bi morale ostati v predpisih posameznih sektorjev.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Vsi osnutki predlogov, predloženi zakonodajnemu organu, bi morali biti primerni za uporabo uporabnikom prijaznih informacijskih tehnologij ("e-vlada"), zagotovljena pa bi morala biti interoperabilnost obdelanih podatkov pri upravljanju proračuna, kar bi moralo izboljšati učinkovitost. Predvideti bi bilo treba enotne standarde za prenos podatkov, ki so na razpolago v elektronski obliki. Za uresničitev teh ciljev bi bilo treba zagotoviti prehodno obdobje dveh let od začetka veljave te uredbe.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a) Pavšalne zneske in plačila s pavšalno stopnjo bi bilo treba uporabljati prostovoljno in samo kadar je to primerno. Pojasniti bi bilo treba terminologijo, ki se uporablja za plačila s pavšalno stopnjo in pavšalne zneske.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38b) Predložiti bi bilo treba nadaljnje pojasnilo ali utemeljeno opredelitev upravičenih stroškov, saj bi to povečalo skladnost z načelom celotnih stroškov, in sicer s posrednimi in neposrednimi stroški, ter predhodno in nadaljnjo raziskavo.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(43a) Da bi revidiranim subjektom omogočili dovolj časa za obravnavo zaključkov Računskega sodišča, ki bi lahko vplivali na zaključne račune revidiranih subjektov ali na zakonitost in/ali pravilnost z izkazi povezanih transakcij, Računsko sodišče zagotovi, da se vsi ti zaključki pravočasno posredujejo zadevni instituciji ali organu.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44) Določbe v zvezi z začasnimi zaključnimi računi in končnim zaključnim računom bi bilo treba posodobiti, in sicer bi bilo treba določiti informacije, ki jih je treba priložiti zaključnim računom, poslanim računovodji Komisije za namen konsolidacije. Treba bi bilo vključiti tudi sklicevanje na spremni dopis z dodatnimi obrazložitvami, ki ga institucije in organi, ki se financirajo iz proračuna, priložijo zaključnim računom, ki jih pošljejo Računskemu sodišču, ter spremni dopis z dodatnimi obrazložitvami, ki se priloži ob predložitvi končnega konsolidiranega zaključnega računa Unije. Poleg tega bi bilo treba določiti krajši rok za predložitev opažanj Računskega sodišča na začasne zaključne račune drugih institucij (razen Komisije) in organov, ki se financirajo iz proračuna, da se jim omogoči priprava zaključnih računov ob upoštevanju pripomb Računskega sodišča.

(44) Določbe v zvezi z začasnimi zaključnimi računi in končnim zaključnim računom bi bilo treba posodobiti, in sicer bi bilo treba določiti informacije, ki jih je treba priložiti zaključnim računom, poslanim računovodji Komisije za namen konsolidacije. Treba bi bilo vključiti tudi sklicevanje na spremni dopis z dodatnimi obrazložitvami, ki ga institucije in organi, ki se financirajo iz proračuna, priložijo zaključnim računom, ki jih pošljejo Računskemu sodišču, ter spremni dopis z dodatnimi obrazložitvami, ki se priloži ob predložitvi končnega konsolidiranega zaključnega računa Unije. Poleg tega bi bilo treba določiti krajši rok za predložitev opažanj Računskega sodišča na začasne zaključne račune drugih institucij (razen Komisije) in organov, ki se financirajo iz proračuna, da se jim omogoči priprava zaključnih računov ob upoštevanju pripomb Računskega sodišča. Da bi se postopek razrešnice lahko končal v letu, ki sledi tistemu, ki se pregleduje, bo ustanovljena delovna skupina, ki bo izdelala predloge za skrajšenje trajanja tega postopka.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45) Kar zadeva podatke, ki jih mora Komisija predložiti v okviru razrešnice, bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 318 PDEU predložiti zlasti finančno poročilo Unije na podlagi doseženih rezultatov. Zato je v to uredbo treba vključiti ustrezne določbe v zvezi z navedenim poročilom v razmerju do drugih obstoječih obveznosti poročanja.

(45) Kar zadeva podatke, ki jih mora Komisija predložiti v okviru razrešnice, bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 318 PDEU predložiti zlasti finančno poročilo Unije na podlagi doseženih rezultatov. Zato je v to uredbo treba vključiti ustrezne določbe v zvezi z navedenim poročilom v razmerju do drugih obstoječih obveznosti poročanja. Poročilo bi moralo zlasti vključevati dele o dosežkih kadrovske politike na področju vidikov enakosti med spoloma.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48) Posebne določbe glede izvajanja zunanjih ukrepov je treba prilagoditi predlaganim spremembam glede načinov izvajanja.

(48) Posebne določbe glede izvajanja zunanjih ukrepov je treba prilagoditi predlaganim spremembam glede načinov izvajanja ter predlagati diferenciran pristop, ko se mora Evropska unija odzvati na izredne humanitarne razmere, mednarodne krize ali razmere v tretjih državah v procesu prehoda na demokracijo.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(54a ) Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravljalnim delom za delegirane akte ustrezno posvetuje, med drugim tudi s strokovnjaki.

 

Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Uvodna izjava 54a (novo)temelji na standardi klavzuli skupnega dogovora med Parlamentom, Svetom in Komisijo o izvajanju člena 290 PDEU.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55) Pregled te uredbe bi bilo treba opraviti le, kadar je potrebno. Prepogosti pregledi finančne uredbe ustvarjajo nesorazmerne stroške zaradi prilagajanja upravnih struktur in postopkov novim pravilom. Poleg tega se lahko zgodi, da za tehtne ugotovitve na podlagi uporabe veljavnih pravil ni na voljo dovolj časa.

črtano

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(56a) Berljivost te uredbe bi morali izboljšati tako, da bi ji dodali prilogo, ki bi vključevala tudi imena posameznih členov in glosar finančnih izrazov,

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila za oblikovanje in izvrševanje letnega proračuna Unije (v nadaljnjem besedilu: proračun) ter pripravo in revizijo zaključnega računa.

1. Ta uredba določa pravila za oblikovanje in izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije ("proračun") ter pripravo in revizijo zaključnega računa.

 

2. Za namene te uredbe:

 

– se izraz "institucija" nanaša na Evropski parlament, Evropski svet in Svet, Evropsko komisijo, Sodišče Evropske unije in Evropsko računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega varuha človekovih pravic, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD);

 

– Evropska centralna banka ne šteje za institucijo Unije.

 

Vsako navajanje 'Unije' se razlaga kot sklicevanje na Evropsko unijo in Evropsko skupnost za atomsko energijo.

Obrazložitev

Ohraniti izvirno besedilo, ki je bilo rezultat pogajanj o ESZD.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka določba o izvrševanju prihodkov in odhodkov proračuna, ki jo vsebuje drug zakonodajni akt, mora biti v skladu s proračunskimi načeli iz naslova II.

Vsaka določba o izvrševanju prihodkov in odhodkov proračuna, ki jo vsebuje drug zakonodajni akt, mora biti v skladu s to uredbo in podrobnimi pravili za uporabo te uredbe v skladu z delegirano uredbo iz člena 199.

Ta uredba se uporablja za Evropski parlament, Evropski svet in Svet, Evropsko komisijo, Sodišče Evropske unije in Evropsko računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega varuha človekovih pravic, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje (v nadaljnjem besedilu: institucija/institucije).

V vsakem predlogu ali spremembi k predlogu, ki se predloži zakonodajnemu organu, se jasno navedejo določbe, ki vsebujejo odstopanja od te uredbe ali od delegiranih uredb, sprejetih v skladu s to uredbo,v ustreznem obrazložitvenem memorandumu vsakega predloga pa navede posebne razloge, ki utemeljujejo takšna odstopanja.

Ta uredba se ne uporablja za Evropsko centralno banko.

 

Ta uredba se uporablja za izvrševanje upravnih odhodkov v zvezi s proračunskimi sredstvi, zagotovljenimi v proračunu za Agencijo za oskrbo Euratom.

 

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno uvaja sedanje besedilo finančne uredbe.

(i) Drugi del predloga Komisije je odvečen, saj je že vključen v člen 1.

(ii) Besedilo sedanjih izvedbenih pravil je vključeno v spremenjeno besedilo poleg predlogov pravne službe. Namen je preprečiti protislovje med finančno uredbo in drugimi pravnimi določbami.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Varstvo osebnih podatkov

 

Ta uredba ne sme posegati v zahteve Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov niti Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Proračun je instrument, s katerim se za vsako proračunsko leto načrtujejo in odobravajo vsi prihodki in odhodki, ki se štejejo za potrebne za Unijo in Evropsko skupnost za atomsko energijo.

1. Vsi prihodki in odhodki morajo biti vključeni v proračun in njegove priloge, vključno z napovedmi in vsemi odobrenimi prihodki in odhodki, ki se štejejo za potrebne za Unijo, za vsako proračunsko leto.

Obrazložitev

Predlogi sprememb člena 4 izhajajo iz poročila mreže finančnih enot Komisije (RUF -Réseau des Unités Financières), po katerem "se predlaga sprememba člena 4 finančne uredbe, da bi se bolje odražalo razlikovanje med upravnimi odhodki in odhodki iz poslovanja".

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Prihodki in odhodki Unije obsegajo:

2. Prihodki in odhodki Unije obsegajo:

(a) prihodke in odhodke Unije, vključno z upravnimi odhodki, ki nastanejo za institucije na podlagi določb Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko, in odhodke iz poslovanja v zvezi z izvajanjem teh določb, kadar bremenijo proračun;

(a) prihodke in odhodke Unije;

(b) odhodke in prihodke Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(b) prihodke in odhodke, ki so posledica izvajanja zadevnega evropskega razvojnega sklada.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Odhodki Unije iz odstavka 2 vključujejo:

 

(a) upravne odhodke, vključno z odhodki za institucije na podlagi določb Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko, in odhodke iz poslovanja v zvezi z izvajanjem teh določb, kadar bremenijo proračun; in

 

(b) odhodke iz poslovanja, ki nastanejo zaradi izvajanja tistih določb, ko te bremenijo proračun, vključno s povezanimi podpornimi odhodki.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Proračun evidentira jamstvo za najeta in dana posojila Unije pri upravljanju evropskega instrumenta za finančno stabilnost in evropskega finančnega stabilizacijskega mehanizma ter plačila v Jamstveni sklad za zunanje ukrepe.

Obrazložitev

Ponovna uvedba odstavka 3 člena 4 sedanje finančne uredbe s popravki.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Obresti iz sredstev, ki so last Unije, se ne izplačajo Uniji, če ni v sporazumih, sklenjenih s pooblaščenimi subjekti iz točk (ii) do (viii) člena 55(1)(b), in v sklepih o donacijah ali sporazumih, sklenjenih z upravičenci, drugače določeno. V teh primerih se obresti ponovno uporabijo za ustrezen program ali se izterjajo.

4. Obresti iz sredstev, ki so last Unije, se ne izplačajo Uniji, če ni v sporazumih, sklenjenih s pooblaščenimi subjekti iz točk (ii) do (viii) člena 55(1)(b) drugače določeno. V teh primerih se obresti ponovno uporabijo za ustrezen program in se poravnajo s pravicami zadevnega prejemnika ali se v primeru, da je to nemogoče, nesmiselno ali neučinkovito, izterjajo.

Obrazložitev

S črtanjem se pojasnjuje, da upravičenci ne bi smeli imeti obveze, da uporabijo obrestovane račune, kar je povzročilo pretirano birokracijo in težave z izvajanjem.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Potek roka

 

1. Rok, izražen v dnevih, poteče s koncem zadnjega dneva obdobja.

 

2. Rok, izražen v tednih, mesecih ali z obdobjem več kot enega meseca (eno leto, pol leta, četrtletje), poteče s koncem dneva zadnjega tedna ali zadnjega meseca, ki po svoji navedbi ali številki ustreza dnevu dogodka ali trenutka.

 

3. Če v primeru obdobja, izraženega v mesecih, dneva, na katerega bi moral rok poteči, ni v zadnjem mesecu, se obdobje konča z iztekom zadnjega dneva tega meseca.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5b

 

Podaljšanje obdobja

 

Če se rok podaljša, se novi rok izračuna od poteka prejšnjega roka.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5c

 

Nedelje in prazniki; sobote

 

Če je dejanje predvideno za določen dan ali v nekem roku, in če je ta dan ali zadnji dan roka nedelja, splošni in uradno priznani praznik ali sobota, namesto tega dneva velja naslednji delovni dan.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) ali v ustrezno utemeljenih primerih, zneski za gradbene projekte v smislu člena 195(3), ki še niso zaključeni, če pripravljalne faze postopka za prevzem obveznosti še niso končane do 31. decembra ter so zneski potrebni zato, da se lahko pospeši napredovanje dela ali da se dolg prej poplača; za te zneske se nato lahko prevzamejo obveznosti do 31. decembra naslednjega leta; ter

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) zneski iz sistema lastnih sredstev;

Obrazložitev

Ker bo Evropska komisija junija 2011 predložila predlog za reorganizacijo sistema lastnih sredstev EU, bi moral odstavek 2 člena 9 finančne uredbe omogočati prenos zneskov iz tega novega sistema sredstev.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Nediferencirana sredstva proračuna v višini obveznosti, za katere so bile pravilno sklenjene pogodbe ob zaključku proračunskega leta, se avtomatsko prenesejo samo v naslednje proračunsko leto.

4. Nediferencirana sredstva proračuna v višini obveznosti, za katere so bile pravilno sklenjene pogodbe ob zaključku proračunskega leta, se avtomatsko prenesejo samo v naslednje proračunsko leto. To velja tudi za sproščena in neporabljena sredstva (obveznosti in plačila), ki jih ne krijeta odstavka 2 in 3, ter za razpoložljive, neporabljene rezerve pod splošno zgornjo mejo večletnega finančnega okvira za vsak razdelek, kar predstavljala "skupno rezervo večletnega finančnega okvira" in je dodeljeno različnih razdelkom v naslednjem proračunskem letu glede na potrebe.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Brez poseganja v člen 10 se sredstva proračuna, ki se razporedijo v rezervo, in sredstva za plače ne smejo prenašati v naslednje obdobje.

6. Brez poseganja v člen 10 se sredstva proračuna, ki se razporedijo v rezervo, in sredstva za plače ne smejo prenašati v naslednje obdobje. Za namen tega člena sredstva za plače obsegajo plače in nadomestila poslancev in osebja institucij, za katere veljajo kadrovski predpisi.

Obrazložitev

Vključitev določbe, ki je bila pred tem v izvedbenih pravilih. V skladu s predlogom Komisije je to bistveni element v smislu člena 290 PDEU, zato je bolje, če se ta opredelitev vključi v samo finančno uredbo.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Prenos neporabljenih proračunskih sredstev

 

Neporabljena sredstva za obveznosti in plačila ter sproščena proračunska sredstva iz leta N se lahko s sklepom proračunskega organa prenesejo v proračun N+1 ali v enega od prihodnjih proračunov v okviru letnega proračunskega postopka.

 

Komisija pred 1. oktobrom leta N proračunskemu organu predloži svojo napoved za neporabljena in sproščena sredstva iz leta N, tako za obveznosti kot za plačila.

 

Obe veji proračunskega organa na koncu navedeta, kako dodeliti neporabljena sredstva v proračunu N+1 ali celo za kasnejša leta.

 

Odločitev skupaj sprejmeta veji proračunskega organa po postopku iz člena 314 PDEU.

 

Neporabljena in sproščena sredstva se vključijo v enega izmed proračunov nad zgornje meje večletnega finančnega okvira.

 

Neporabljena in sproščena sredstva se lahko namenijo posebnemu programu ali pa se vključijo v začasno poglavje. V tem primeru bodo sredstva iz držav članic zahtevana le po sklepu proračunskega organa o posebni destinaciji.

 

Prenos rezerve večletnega finančnega okvira

 

Če so po sprejetju letnega proračuna pod vsako zgornjo mejo finančnega okvira ostale rezerve, lahko proračunski organ pred koncem izvajanja sklene, da bo prenesel neporabljene rezerve katere koli zgornje meje v eno od naslednjih let večletnega finančnega okvira. Skupni znesek večletnega finančnega okvira ostane nespremenjen.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je to potrebno zaradi neprekinjenega delovanja Unije in za potrebe upravljanja, lahko Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije poleg zneskov, ki so avtomatsko na voljo v skladu z odstavkoma 1 in 2, odobri dve ali več začasnih dvanajstin za prevzem obveznosti in za plačila. Sklep o odobritvi nemudoma pošlje Evropskemu parlamentu.

3. Če je to potrebno zaradi neprekinjnega delovanja Unije in za potrebe upravljanja, lahko Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije poleg zneskov, ki so avtomatsko na voljo v skladu z odstavkoma 1 in 2, odobri odhodke, ki presegajo eno začasno dvanajstino, vendar niso višji od skupnega zneska dveh začasnih dvanajstin za prevzem obveznosti in za plačila. Sklep o odobritvi nemudoma pošlje Evropskemu parlamentu.

Sklep začne veljati trideset dni po sprejetju, razen če se Evropski parlament z večino svojih članov v teh tridesetih dneh odloči zmanjšati navedene odhodke.

Sklep začne veljati trideset dni po sprejetju, razen če se Evropski parlament z večino svojih članov v tem omejenem obdobju odloči zmanjšati navedene odhodke.

Če se Evropski parlament odloči zmanjšati navedene odhodke, Svet revidira sklep o odobritvi ter pri tem upošteva znesek, ki ga je odobril Evropski parlament.

Če se Evropski parlament odloči zmanjšati navedene odhodke, velja ta zmanjšani znesek.

Dodatne dvanajstine se odobrijo v celoti in niso deljive.

Če za dano poglavje znesek dveh začasnih dvanajstin, določenih v skladu s prvim pododstavkom, ne zadostuje za kritje izdatkov, potrebnih za preprečitev prekinitve neprekinjenega delovanja Unije na področju, ki ga pokriva zadevno poglavje, se lahko izjemoma dovoli prekoračitev zneska sredstev, odobrenih za ustrezno poglavje proračuna preteklega proračunskega leta. Proračunski organ ukrepa po postopkih iz tega odstavka. V nobenem primeru pa se ne sme prekoračiti razpoložljivega skupnega zneska odobrenih sredstev v proračunu za preteklo proračunsko leto.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Bilanca proračunskega leta

Prenos proračunske balance

1. Bilanca vsakega proračunskega leta se v primeru presežka vnese v proračun za naslednje proračunsko leto kot prihodek ali v primeru primanjkljaja kot odobritev plačil.

1. Bilanca vsakega proračunskega leta po prenosih iz členov 9 in 10 se v primeru presežka vnese v proračun za naslednje proračunsko leto kot dodatni prihodek ali le v primeru primanjkljaja kot odobritev plačil, strogo v skladu s členom 7 sklepa Sveta o lastnih sredstvih, kar ne vključuje skoraj samodejne prilagoditve prispevkov držav članic v proračun Unije.

2. Ocene takšnih prihodkov ali odobritev plačil se vnesejo v proračun v proračunskem postopku in v dopolnilno pismo k predlogu proračuna , ki se predloži v skladu s členom 35. Pripravijo se v skladu z Uredbo Sveta o izvajanju Sklepa o sistemu virov lastnih sredstev Unije.

2. Ocene takšnih prihodkov ali odobritev plačil se vnesejo v proračun v proračunskem postopku in v dopolnilno pismo k predlogu proračuna, ki se predloži v skladu s členom 35.

3. Po pripravi zaključnega računa za proračunsko leto se vsa odstopanja od ocen vključijo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna, ki se pripravi samo zaradi te razlike. V takem primeru mora Komisija v 15 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa predložiti predlog spremembe proračuna.

3. Po pripravi zaključnega računa za proračunsko leto se vsa odstopanja od ocen vključijo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna, ki se pripravi zaradi te razlike, v primeru presežka pa zaradi ustreznih dodatnih odobritev. Komisija mora v 45 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa predložiti predlog spremembe proračuna.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15 a

 

Rezerva za plačila in obveznosti

 

Presežek in neporabljena sredstva preteklih proračunskih let tekočega večletnega finančnega okvira ter sproščena sredstva se vnesejo v rezerve za plačila in obveznosti.

 

Ta rezerva se uporabi predvsem za vse morebitne dodatne in/ali nepredvidene potrebe ter za nadomestilo morebitnih negativnih rezerv. Postopek za to je naveden v členu 44.

 

Odločitev o uporabi sredstev na podlagi predloga Komisije skupaj sprejemeta obe veji proračunskega organa.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Večletni finančni okvir in proračun se pripravita in izvršujeta v eurih, prav tako se v eurih pripravijo računovodski izkazi.

Večletni finančni okvir in proračun se pripravita in izvršujeta v eurih, prav tako se v eurih pripravijo računovodski izkazi.

Toda za namene denarnega toka iz člena 65 lahko računovodja in, v primeru računov izločenih sredstev, skrbnik računov izločenih sredstev in, za potrebe upravnega poslovodenja Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje (v nadaljnjem besedilu: ESZD), odgovorni odredbodajalec izvaja posle v nacionalnih valutah, kakor določa delegirana uredba iz člena 199.

Toda za namene denarnega toka iz člena 65 lahko računovodja in, v primeru računov izločenih sredstev, skrbnik računov izločenih sredstev in, za potrebe upravnega poslovodenja Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje, odgovorni odredbodajalec izvaja posle v nacionalnih valutah, kakor določa delegirana uredba iz člena 199.

 

Rezultati poslovanja v teh valutah so navedeni pod ločenim naslovom računov posamezne institucije; to velja na podoben način za organe iz člena 196b.

 

Komisija na ustrezen način zagotovi, da je nihanje valut pri plačah in vračilu stroškov osebja Unije izravnano vsaj enkrat na mesec, da bi zagotovili enako obravnavo poslovanj v eurih ter plač, ki morajo biti izplačane v drugih valutah. Izračun temelji na tečaju Infor€uro.

Obrazložitev

Tretji pododstavek se vključi, da bi se povečala proračunska preglednost poslovanj v tretjih valutah. Četrti pododstavek se vključi, da bi lahko hitro izplačali nadomestila osebju EU v tretjih državah zaradi nihanj valut.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) denarne kazni, izrečene na področju konkurenčnosti ali druge denarne kazni in terjatve, ki so posledica izvensodnih poravnav, dogovorov ali drugih podobnih sporazumov, ki so jih sklenile nedržavne tretje strani s plačili ali brez njih;

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vendar so lahko v primeru iz točke (b) odobritve za prevzem obveznosti na voljo, če država članica podpiše sporazum o prispevku, izraženem v eurih. To ne velja za primere iz člena 173(2) in 175(2).

Obrazložitev

Vključitev določbe, ki je bila pred tem v izvedbenih pravilih. Glede na predlog Komisije bi bilo bolje, če se jo vključi v finančno uredbo.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Notranji namenski prejemki so:

3. Notranji namenski prejemki so:

(a) prihodki od tretjih oseb za blago, storitve ali gradbena dela, dobavljena na njihovo zahtevo;

(a) prihodki od tretjih oseb za blago, storitve ali gradbena dela, dobavljena na njihovo zahtevo;

(b) prihodki od prodaje vozil, opreme, objektov in naprav, materiala ter znanstvenih in tehničnih strojev, ki so nadomeščeni z drugimi ali izločeni, kadar je knjigovodska vrednost v celoti amortizirana;

(b) prihodki od prodaje vozil, opreme, objektov in naprav, materiala ter znanstvenih in tehničnih strojev, ki so nadomeščeni z drugimi ali izločeni, kadar je knjigovodska vrednost v celoti amortizirana;

(c) prihodki od vračil nepravilno plačanih zneskov;

(c) prihodki od vračil nepravilno plačanih zneskov v skladu s členom 77;

 

(ca) prihodki od obresti iz predhodnega financiranja v skladu s členom 5;

(d) prihodek od prodaje blaga, storitev in gradbenih del za druge službe, institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov;

(d) prihodek od prodaje blaga, storitev in gradbenih del za druge službe, institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov;

(e) prejete zavarovalnine;

(e) prejete zavarovalnine;

(f) prihodki od prodaje, dajanja v najem ali kakršnih koli drugih pogodb, ki zadevajo pravice, povezane z nepremičninami;

(f) prihodki od prodaje, dajanja v najem, povračil stroškov ali kakršnih koli drugih pogodb, ki zadevajo pravice, povezane z nepremičninami;

(g) prihodki od prodaje publikacij in filmov, tudi na elektronskih medijih.

(g) prihodki od prodaje publikacij in filmov, tudi na elektronskih medijih.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Vse posamezne donacije Komisiji, ki presegajo 999 EUR ali skupek donacij enega donatorja, ki presega ta znesek v enem letu, bodo sledljive na posebnem spletnem mestu.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V delegirani uredbi iz člena 199 lahko se določijo primeri, ko se lahko nekateri prihodki odštejejo od zahtevkov za plačilo, ki se nato predložijo za izplačilo v neto znesku.

1. Od zahtevkov za plačilo, ki se nato posredujejo v izplačilo neto zneska, se lahko odštejejo:

 

(a) kazni, izrečene strankam pogodb o javnih naročilih ali upravičencem donacij;

 

(b) popusti, povračila in znižanja na posameznih računih in izkazih stroškov;

 

(c) obresti iz predhodnega financiranja;

 

(d) popravki za neustrezno plačane zneske.

 

Popravki iz točke (d) prvega pododstavka so lahko izvedeni tako, da se neposredno odbijejo od novega plačila iste vrste istemu prejemniku po poglavju, členu in v proračunskem letu, za katero je bilo izvršeno previsoko plačilo, in ki povzročijo vmesna plačila ali plačila razlik.

 

Za postavke iz točk (c) in (d) prvega pododstavka veljajo računovodska pravila Unije.

Obrazložitev

Vključitev določbe, ki je bila pred tem v izvedbenih pravilih. V skladu s predlogom Komisije je to bistveni element v smislu člena 290 PDEU, zato je bolje, če je vključen v finančno uredbo kot izjema načela bruto prikazovanja poslovnih dogodkov.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Proračunska sredstva se določijo za posebne namene po naslovih in poglavjih; poglavja se naprej delijo na člene in postavke.

1. Proračunska sredstva se določijo za posebne namene po naslovih in poglavjih; poglavja se naprej delijo na člene in postavke. Predstavljena so ločeno za poslovanje in za naložbe.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko v svojem oddelku proračuna samostojno prerazporedi proračunska sredstva v skladu s členom 23, v primerih, navedenih v členu 24, pa zaprosi proračunski organ za odobritev prerazporeditve proračunskih sredstev.

2. Komisija lahko v svojem oddelku proračuna prerazporedi proračunska sredstva v skladu s členom 23; v primerih, navedenih v členu 24, pa lahko Komisija ali druga institucija zaprosi proračunski organ za odobritev prerazporeditve proračunskih sredstev.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo samo v proračunske vrstice, za katere so v proračunu odobrena sredstva ali imajo zaznamek „pro memoria“ (p.m.).

črtano

Obrazložitev

Sedaj člen 24a, odstavek 1 (brez sprememb za sedanji pravni položaj).

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Odobrena sredstva v višini namenskih prejemkov se lahko prerazporedijo samo, če se takšni prejemki porabijo za namene, za katere so določeni.

črtano

Obrazložitev

Sedaj člen 24a, odstavek 2 (brez sprememb za sedanji pravni položaj).

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Katera koli institucija razen Komisije lahko v svojem oddelku proračuna proračunskemu organu predlaga prerazporeditve z enega naslova na drugega, ki presegajo 10 % odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto za vrstico, iz katere naj bi se sredstva prerazporedila. Za te prerazporeditve se uporablja postopek iz člena 24.

3. Katera koli institucija razen Komisije lahko v svojem oddelku proračuna proračunskemu organu predlaga prerazporeditve z enega naslova na drugega, ki presegajo 15 % odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto za vrstico, iz katere naj bi se sredstva prerazporedila. Za te prerazporeditve se uporablja postopek iz člena 24.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko v svojem oddelku proračuna samostojno:

1. Komisija lahko v svojem delu proračuna:

(a) prerazporedi odobritve za prevzem obveznosti znotraj posameznega poglavja;

(a) prerazporedi odobritve za prevzem obveznosti znotraj posameznega poglavja;

(b) prerazporedi odobritve plačil znotraj posameznega naslova;

(b) prerazporedi odobritve plačil znotraj posameznega naslova po predhodni obvestitvi Parlamenta in Sveta, če v treh tednih nobeden od njiju ne nasprotuje prerazporeditvi;

(c) v zvezi z izdatki za plače in upravo, ki so skupni več naslovom, prerazporedi odobrena sredstva z enega naslova na drugega;

(c) v zvezi z izdatki za plače in upravo prerazporedi odobrena sredstva z enega naslova na drugega do največ 15 % odobrenih sredstev za proračunsko leto za vrstico, iz katere se sredstva prerazporedijo, in do največ 30 % odobrenih sredstev za leto za vrstico, v katero se sredstva prerazporedijo;

(d) v zvezi z odhodki iz poslovanja prerazporedi med poglavji v okviru istega naslova največ 10 % odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto za proračunsko vrstico, iz katere se sredstva prerazporedijo.

(d) v zvezi z odhodki iz poslovanja prerazporedi med poglavji v okviru istega naslova največ 15 % proračunskih sredstev za proračunsko leto za proračunsko vrstico, iz katere se sredstva prerazporedijo;

2. Komisija lahko v okviru svojega oddelka proračuna odloča o naslednjih prerazporeditvah proračunskih sredstev z enega naslova na drugega, pod pogojem, da o svoji odločitvi nemudoma obvesti proračunski organ:

2. Komisija lahko v okviru svojega oddelka proračuna odloča o prerazporeditvi z enega naslova na drugega;

(a) prerazporeditev proračunskih sredstev z naslova „rezervacije“ iz člena 43, pri čemer je edini pogoj za sprostitev sredstev iz rezerve sprejetje temeljnega akta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 294 PDEU;

proračunskih sredstev z naslova „rezervacije“ iz člena 43, pri čemer je edini pogoj za sprostitev sredstev iz rezerve sprejetje temeljnega akta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 294 PDEU; pod pogojem, da o svoji odločitvi nemudoma obvesti proračunski organ.

(b) v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih mednarodnih humanitarnih nesreč in kriz, ki se zgodijo po 1. decembru proračunskega leta, lahko Komisija prerazporedi neporabljena odobrena proračunska sredstva, ki so v tekočem proračunskem letu še na voljo za tiste proračunske naslove, ki spadajo v razdelek 4 večletnega finančnega okvira, na ustrezne proračunske naslove za pomoč za krizno upravljanje in ukrepe v okviru humanitarne pomoči.

2a. V ustrezno utemeljenih izjemnih primerih mednarodnih humanitarnih nesreč in kriz, ki se zgodijo po 1. decembru proračunskega leta, lahko Komisija prerazporedi neporabljena odobrena proračunska sredstva, ki so v tekočem proračunskem letu še na voljo za tiste proračunske naslove, ki spadajo v razdelek 4 večletnega finančnega okvira, na ustrezne proračunske naslove za pomoč za krizno upravljanje in ukrepe v okviru humanitarne pomoči.

 

Komisija po takih prerazporeditvah ali takšni uporabi proračunskih sredstev za naslednje leto nemudoma obvesti obe veji proračunskega organa.

 

2b. Komisija lahko v obliko delovnega dokumenta poda informacije, ki opravičujejo to prerazporeditev.

 

2c. Komisija lahko v okviru svojega dela proračuna proračunskemu organu poleg prerazporeditev iz odstavka 1 predlaga še druge prerazporeditve.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prerazporeditve, ki jih Komisija predlaga proračunskemu organu

Prerazporeditve, ki jih institucije predlagajo proračunskemu organu

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija svoj predlog prerazporeditev pošlje hkrati Evropskemu parlamentu in Svetu.

1. Institucije svoje predloge pošljejo hkrati obema vejama proračunskega organa.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Proračunski organ sprejme odločitev o prerazporeditvah sredstev, kakor je določeno v odstavkih 3 do 6, če ni v naslovu I drugega dela drugače določeno.

2. Proračunski organ sprejme odločitev o prerazporeditvah sredstev, kakor je določeno v odstavkih 3, 4 in 6, če ni v naslovu I drugega dela drugače določeno.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Razen v nujnih okoliščinah Svet (s kvalificirano večino) in Evropski parlament odločita o predlogu Komisije v šestih tednih od datuma, ko sta obe instituciji prejeli predlog za zadevno prerazporeditev.

3. Razen v ustrezno utemeljenih nujnih okoliščinah Svet (s kvalificirano večino) in Evropski parlament odločita o predlogu institucije v šestih tednih od datuma, ko sta obe instituciji prejeli predlog za zadevno prerazporeditev.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Predlog prerazporeditve se odobri, če v navedenih šestih tednih velja eden od naslednjih primerov:

4. Predlog prerazporeditve se odobri, če v navedenih šestih tednih:

(a) predlog odobrita Evropski parlament in Svet;

predlog odobrita obe veji proračunskega organa;

(b) predlog odobri bodisi Evropski parlament ali Svet, medtem ko druga institucija ne sprejme odločitve v zvezi z njim;

– predlog odobri ena veja proračunskega organa, medtem ko druga ne sprejme odločitve v zvezi z njim;

(c) niti Evropski parlament niti Svet ne sprejmeta odločitve oziroma ne sprejmeta negativne odločitve v zvezi s predlogom Komisije.

­­­­­­­­nobena veja proračunskega organa ne sprejme odločitve oziroma ne sprejme negativne odločitve v zvezi s predlogom prerazporeditve.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. V naslednjih primerih se obdobje šestih tednov iz točke 4 skrajša na tri tedne, razen če Evropski parlament ali Svet zahtevata drugače:

črtano

(a) prerazporeditev pomeni manj kot 10 % odobrenih sredstev v vrstici, iz katere se prerazporejajo sredstva, in ne presega 5 milijonov EUR;

 

(b) prerazporeditev zadeva samo odobritve plačil in skupni znesek prerazporeditve ne presega 100 milijonov EUR.

 

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Če ena od institucij spremeni prerazporeditev, medtem ko jo druga institucija odobri ali ne sprejme odločitve v zvezi z njo, ali če prerazporeditev spremenita obe instituciji, se za odobrenega šteje nižji od zneskov, ki ju odobrita Evropski parlament ali Svet, razen če Komisija umakne predlog.

6. Če ena od obeh vej proračunskega organa spremeni prerazporeditev, medtem ko jo druga odobri ali ne sprejme odločitve v zvezi z njo, ali če prerazporeditev spremenita obe veji, se za odobrenega šteje nižji od zneskov, ki ju odobrita Evropski parlament ali Svet, razen če institucija umakne predlog.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 24a

 

Posebna pravila za prerazporeditve

 

1. Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo samo v proračunske vrstice, za katere so v proračunu odobrena sredstva ali imajo zaznamek „pro memoria“.

 

2. Odobrena sredstva v višini namenskih prejemkov se lahko prerazporedijo samo, če se takšni prejemki porabijo za namene, za katere so določeni.

Obrazložitev

Preneseno iz člena 21(3) in (4).

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odločitve o prerazporeditvah, s katerimi se dovoli uporaba rezerve za nujno pomoč, sprejme proračunski organ na predlog Komisije ali Komisija za največ 10 % proračunskih sredstev za proračunsko leto za proračunsko vrstico, iz katere se sredstva prerazporedijo. Uporablja se postopek iz člena 24(3) in (4). Če nobena od vej proračunskega organa ne soglaša s predlogom Komisije in ne moreta doseči skupnega stališča o uporabi te rezerve, Evropski parlament in Svet ne sprejmeta odločitve o predlogu Komisije o prerazporeditvi.

2. Odločitve o prerazporeditvah, s katerimi se dovoli uporaba rezerve za nujno pomoč, sprejme proračunski organ na predlog Komisije. Za vsako posamično prerazporeditev sredstev je treba predložiti poseben predlog. Uporablja se postopek iz člena 24(3) in (4). Če nobena od vej proračunskega organa ne soglaša s predlogom Komisije in ne moreta doseči skupnega stališča o uporabi te rezerve, Evropski parlament in Svet ne sprejmeta odločitve o predlogu Komisije o prerazporeditvi.

Uporablja se postopek iz člena 24(3) in (4). Če nobena od vej ne soglaša s predlogom Komisije in ne moreta doseči skupnega stališča o uporabi te rezerve, Evropski parlament in Svet ne sprejmeta odločitve o predlogu Komisije o prerazporeditvi.

Uporablja se postopek iz člena 24(3) in (4). Če nobena od vej ne soglaša s predlogom Komisije in ne moreta doseči skupnega stališča o uporabi te rezerve, nobena od njiju ne sprejme odločitve o predlogu Komisije o prerazporeditvi.

Obrazložitev

Ohranitev sedanjih določb finančne uredbe, s čimer se zaščitijo pravice Parlamenta.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za vse sektorje dejavnosti, ki jih zajema proračun, se določijo specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno opredeljeni cilji. Doseganje teh ciljev se za vsako dejavnost spremlja s kazalniki uspešnosti, proračunski uporabnik pa mora proračunskemu organu zagotoviti ustrezne informacije. Te informacije se dajejo letno in najpozneje v dokumentih, ki so priloženi predlogu proračuna.

3. Za vse sektorje dejavnosti, ki jih zajema proračun, se določijo specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno opredeljeni cilji. Doseganje teh ciljev se za vsako dejavnost spremlja s kazalniki uspešnosti, proračunski uporabnik pa mora proračunskemu organu zagotoviti ustrezne informacije. Te informacije iz člena 34(2a)(d) se dajejo letno in najpozneje v dokumentih, ki so priloženi predlogu proračuna

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Med proračunskim postopkom Komisija zagotavlja potrebne informacije za primerjavo sprememb zahtevanih proračunskih sredstev in začetnih napovedi v finančnih izkazih. Te informacije vključujejo opis napredka in faze, ki jo je zakonodajni organ dosegel pri obravnavanju predloženih predlogov. Zahtevana proračunska sredstva se lahko po potrebi pregledajo glede na napredek pri obravnavi temeljnega akta.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za zmanjšanje tveganja goljufij in nepravilnosti so v oceni finančnih posledic iz odstavka 1 navedene informacije o vzpostavljenem sistemu notranje kontrole, oceni tveganja ter obstoječih in načrtovanih ukrepih za preprečevanje goljufij in zaščitnih ukrepih.

2. Za zmanjšanje tveganja goljufij in nepravilnosti so v finančnih izkazih iz odstavka 1 navedene informacije o vzpostavljenem sistemu notranje kontrole, ocenah stroškov in koristi kontrol, ki bi nastali zaradi takšnih sistemov in o oceni tveganja ter obstoječih in načrtovanih ukrepih za preprečevanje goljufij in zaščitnih ukrepih.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) jasnih, doslednih in preglednih pravil za nadzor ob upoštevanju pravic udeleženih strani;

Obrazložitev

Parlament je v odstavku 29 svojega poročila z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja raziskav (2010/2079(INI)) zahteval natančna, skladna in pregledna pravila za nadzor ob spoštovanju pravic udeleženih strani in zapisal, da bi morala biti ta načela sestavni del notranjega nadzora nad izvrševanjem proračuna.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) preprečevanja, odkrivanja ter odprave goljufij in nepravilnosti;

(d) preprečevanja, odkrivanja ter spremljanje odprav goljufij in nepravilnosti ne glede na odgovornosti finančnih udeležencev iz poglavja 3;

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Uspešna notranja kontrola temelji na najboljših mednarodnih praksah in vključuje zlasti naslednje:

 

(a) ločevanje nalog;

 

(b) ustrezno strategijo obvladovanja tveganja in kontrole, ki vključuje kontrolo na ravni upravičenca;

 

(c) izogibanje navzkrižju interesov;

 

(d) ustrezne revizijske sledi in celovitost podatkov v podatkovnih sistemih;

 

(e) postopke za spremljanje delovanja in nadaljnje ukrepanje pri ugotovljenih pomanjkljivostih in izjemah notranje kontrole;

 

(f) redno oceno dobrega delovanja sistema notranje kontrole.

Obrazložitev

Vključitev določbe, ki je bila pred tem v izvedbenih pravilih. Glede na predlog Komisije bi bilo bolje, če se jo vključi v finančno uredbo.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Učinkovita notranja kontrola temelji na naslednjih elementih:

 

(a) na izvajanju ustrezne strategije obvladovanja tveganja in kontrole, o kateri je bilo doseženo soglasje med zadevnimi udeleženci v verigi kontrol;

 

(b) na dostopnosti rezultatov kontrol za vse zadevne udeležence v verigi kontrol;

 

(c) kjer je to primerno, na zanašanju na izjave o upravljanju izvedbenih partnerjev in na neodvisna revizijska mnenja, če je kakovost v zvezi s tem opravljenega dela ustrezna in sprejemljiva ter je bilo delo opravljeno v skladu z dogovorjenimi standardi;

 

(d) na pravočasni uporabi popravnih ukrepov, ki po potrebi vključujejo odvračilne kazni;

 

(e) na jasni in nedvoumni zakonodaji, na kateri temeljijo politike;

 

(f) na odpravi večkratnih kontrol;

 

(g) na načelu izboljšanja razmerja med stroški in koristmi kontrol, ob upoštevanju tveganja napake iz člena 29.

Obrazložitev

Vključitev določbe, ki je bila pred tem v izvedbenih pravilih. Glede na predlog Komisije bi bilo bolje, če se jo vključi v finančno uredbo.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe

Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dopustno tveganje napake

Tveganje napake

Zakonodajni organ v skladu s postopkom iz člena 322 PDEU odloči o ravni dopustnega tveganja napake za ustrezna področja politik v proračunu. Navedena odločitev se upošteva v letnem postopku razrešnice v skladu s členom 157(2).

Ko Komisija predloži revidirane ali nove predloge za porabo sredstev, predvidi stroške upravnih in kontrolnih sistemov ter raven tveganja napak v predlagani zakonodaji za posamezen sklad in države članice.

Raven dopustnega tveganja napake temelji na analizi stroškov in koristi kontrol. Države članice ter subjekti in osebe iz člena 55(1)(b) na zahtevo poročajo Komisiji o stroških kontrol, ki jih krijejo, ter o številu in obsegu dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna.

Če je med izvajanjem programa raven napak nenehno visoka, Komisija opredeli pomanjkljivosti v kontrolnih sistemih, preuči stroške in koristi morebitnih korektivnih ukrepov in ustrezno ukrepa, na primer s poenostavitvijo veljavnih določb, preoblikovanjem programa, strožjo kontrolo ali po potrebi s prekinitvijo dejavnosti.

Raven dopustnega tveganja napake se natančno spremlja in se v primeru večjih sprememb kontrolnega okolja revidira.

Del celotne učinkovitosti nacionalnih sistemov upravljanja in kontrol so izjave o zanesljivosti upravljanja teh sistemov, ki jih predložijo organi, ki jih akreditiriajo države članice.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29a

 

Ločitev nalog

 

Naloge računovodje in plačnika so ločene.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Konsolidirani letni zaključni računi ter poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju, ki jih pripravijo vse institucije, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Konsolidirani letni zaključni računi in poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju, ki jih pripravijo vse institucije, se takoj po sprejetju objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija na ustrezen način omogoči dostop do informacij, ki zadevajo prejemnike sredstev, ki izhajajo iz proračuna, kadar se proračun izvršuje centralizirano in neposredno s strani svojih služb ali delegacij Unije v skladu z drugim odstavkom člena 53, ter informacij, ki zadevajo prejemnike sredstev in jih je prejela od subjektov, na katere so prenesene naloge izvrševanja proračuna v okviru drugih načinov upravljanja.

2. Komisija na ustrezen način omogoči dostop do svojih informacij, ki zadevajo izvajalce in upravičence sredstev, ki izhajajo iz proračuna, kadar se proračun izvršuje centralizirano, ter informacij, ki zadevajo izvajalce in upravičence sredstev in jih je prejela od subjektov, na katere so prenesene naloge izvrševanja proračuna v okviru drugih načinov upravljanja.

 

Ta obveznost velja tudi za preostale institucije v zvezi z njihovimi izvajalci in, kadar je to primerno, njihovimi upravičenci.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Dostop do teh informacij se omogoči ob ustreznem upoštevanju zahtev zaupnosti, zlasti varstva osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ter varnostnih zahtev ob upoštevanju posebnosti posameznih načinov upravljanja iz člena 53 ter po potrebi v skladu z ustreznimi pravili posameznih sektorjev.

3. Dostop do teh informacij se omogoči ob ustreznem upoštevanju zahtev zaupnosti in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa pravice do spoštovanja zasebnega življenja in pravice do varstva osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

V primeru fizičnih oseb se objavi samo ime izvajalca ali upravičenca, njegova lokacija, dodeljen znesek in namen dodelitve, razkritje teh podatkov pa temelji na ustreznih merilih, kot je pogostnost dodelitve, ali vrsta ali pomen dodelitve. Kako podrobni bodo podatki in katera bodo merila za razkritje je odvisno od posebnosti sektorja in posameznih načinov upravljanja iz člena 55; kako podrobni bodo podatki in merila se določi s pomočjo delegirane direktive iz člena 199 in, kjer je primerno, s pomočjo zadevnih predpisov, ki veljajo za posamezni sektor.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropski parlament, Evropski svet in Svet, Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, varuh človekovih pravic, Evropski nadzornik za varstvo podatkov in ESZD pripravijo ocene svojih prihodkov in odhodkov ter jih pošljejo Komisiji vsako leto do 1. julija.

Evropski parlament, Evropski svet in Svet, Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, varuh človekovih pravic, Evropski nadzornik za varstvo podatkov in ESZD pripravijo ocene svojih prihodkov in odhodkov ter jih pošljejo Komisiji in hkrati v vednost proračunskemu organu vsako leto do 1. julija.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedene institucije vsako leto najpozneje do 1.julija pošljejo te ocene v vednost tudi proračunskemu organu. Komisija pripravi svoje lastne ocene, ki jih do istega datuma prav tako pošlje proračunskemu organu.

Komisija pripravi svoje lastne ocene, ki jih takoj po sprejetju prav tako pošlje proračunskemu organu.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak organ iz člena 200 v skladu z aktom o ustanovitvi pošlje Komisiji in proračunskemu organu vsako leto do 31. marca oceno svojih prihodkov in odhodkov, skupaj s kadrovskim načrtom in osnutkom programa dela.

Vsak organ iz člena 200 v skladu z aktom o ustanovitvi pošlje Komisiji in hkrati proračunskemu organu vsako leto najkasneje do 31. marca oceno svojih prihodkov in odhodkov, skupaj s kadrovskim načrtom in osnutkom programa dela.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog proračuna vsebuje povzetek splošnega izkaza odhodkov in prihodkov Unije in konsolidirane ocene iz člena 32.

Predlog proračuna vsebuje povzetek splošnega izkaza odhodkov in prihodkov Unije, vključno s povzetkom splošnega izkaza rezerve za plačila in obveznosti, in konsolidirane ocene iz člena 32.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija predlogu proračuna po potrebi priloži finančno načrtovanje za naslednja leta.

2. Komisija predlogu proračuna priloži finančno načrtovanje za naslednja leta.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Komisija k predlogu proračuna priloži tudi:

 

(a) analizo finančnega poslovodenja v preteklem letu in neporavnane prevzete obveznosti;

 

(b) po potrebi mnenje o ocenah drugih institucij, ki lahko vsebujejo drugačne ocene in obrazložitev zanje;

 

(c) vse delovne dokumente, za katere meni, da so koristni v zvezi s kadrovskimi načrti institucij in donacijami, ki jih Komisija odobri organom iz člena 196b in evropskim šolam; Vsi takšni delovni dokumenti, ki prikazujejo zadnje odobrene kadrovske načrte, vključujejo:

 

(i) vse zaposlene Unije, vključno z njenimi pravno ločenimi subjekti, prikazane glede na vrsto pogodbe,

 

(ii) izjavo o politiki delovnih mest in zunanjega osebja ter o uravnoteženi zastopanosti obeh spolov,

 

(iii) število delovnih mest, dejansko zapolnjenih na začetku leta, v katerem je bil predložen predlog proračuna, z navedbo njihove razporeditve po plačilnih razredih in upravnih enotah,

 

(iv) seznam delovnih mest, razčlenjen po političnih področjih;

 

(v) za vsako kategorijo zunanjih sodelavcev prvotno predvideno število ekvivalenta polne zaposlitve na podlagi odobrenih proračunskih sredstev ter število oseb, ki so dejansko zaposlene na začetku leta, v katerem je predložen predlog proračuna, z navedbo njihove razporeditve po funkcionalnih skupinah in po potrebi po razredih in

 

(d) poročila o dejavnostih, ki vključujejo:

 

(i) informacije o uresničevanju vseh predhodno določenih specifičnih, merljivih, dosegljivih, ustreznih in časovno opredeljenih ciljev za različne dejavnosti ter novih ciljih, merjenih s kazalniki,

 

(ii) popolno utemeljitev predlaganih sprememb višine odobrenih proračunskih sredstev in analiza stroškov in koristi teh sprememb,

 

(iii) jasno utemeljitev, zakaj je potrebno posredovanje na ravni Unije, med drugim ob upoštevanju načela subsidiarnosti;

 

(iv) informacije o obsegu izvrševanja dejavnosti prejšnjega leta in obsegu izvrševanja v tekočem letu.

 

Rezultati ocen se upoštevajo in navajajo kot dokaz o verjetnih koristih predlagane spremembe proračuna.

Obrazložitev

Predlogi spremembe člena 34 ponovno vzpostavljajo sedanji obtok informacij Parlamenta v proračunskem postopku, kar ohranja pravice Evropskega parlamenta kot ene veje proračunskega organa. Poleg tega je treba izboljšati preglednost zaposlovanja, ki je pomembna stroškovna kategorija. Predlog spremembe je namenjen tudi uvedbi dobre informacijske baze za proračunski organ, kjer se proračun izvršuje z oblikovanjem javno-zasebnih partnerstev ali z izdajo finančnih instrumentov, zlasti ko so ti povezani s tveganjem nastale izgube.

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Ko Komisija izvrševanje proračuna zaupa javno-zasebnemu partnerstvu, predlogu proračuna doda delovni dokument, ki navaja:

 

(a) letno poročilo o uspešnosti obstoječih javno-zasebnih partnerstev v preteklem letu;

 

(b) cilje za leto, na katerega se nanaša predlog proračuna, z navedbo vseh posebnih proračunskih zahtev, namenjenih uresničevanju tega cilja,

 

(c) upravne stroške in proračunsko izvrševanje v celoti in za vrsto, kot je opredeljeno v členu 196a, ter za posamezno javno-zasebno partnerstvo v preteklem letu;

 

(d) vsoto finančnih prispevkov iz proračuna Unije in vrednost prispevkov v naravi drugih partnerjev za vsako javno-zasebno partnerstvo;

 

(e) pri smiselni uporabi odstavka (2a)(c) tabele zaposlenih takšnih javno-zasebnih partnerstev, ko je osebje plačano ali delno plačano s sredstvi Unije; te tabele zaposlenih se upoštevajo pri pripravi delovnega dokumenta iz odstavka (2a)(c);

 

Ko javno-zasebna partnerstva uporabljajo finančne instrumente, morajo biti v delovnem dokumentu navedeni podatki v skladu z odstavkom 2c in ne glede na njega, in sicer za vsako javno-zasebno partnerstvo in za finančni instrument.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c. Ko Komisija uporablja finančne instrumente, predlogu proračuna doda delovni dokument, ki navaja:

 

(a) kapital, izdan v obliki finančnih instrumentov in financiran iz proračuna Unije, ter skupni kapital, ki ga vloži za vsak finančni instrument, vključno s tretjimi osebami, v celoti in kot stopnja finančnega vzvoda na finančni instrument, vrednost udeležbe pri naložbah lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala;

 

(b) prihodke in povračila, prejeta v preteklem letu, ter napoved za leto, na katerega se nanaša predlog proračuna;

 

(c) skupno vsoto pogojnih in obstoječih obveznosti Unije, ki izhajajo iz izvajanja finančnih instrumentov v preteklem letu, ter vsoto, razčlenjeno predvsem na:

 

(i) vse morebitne obveznosti do tretjih oseb, ki izhajajo iz jamstev,

 

(ii) vse morebitne obveznosti, ki izhajajo iz maksimalnega črpanja kreditnih linij, podeljenih tretjim osebam,

 

(iii) vse morebitne skupne izgube nezavarovanih dolgov ali udeležb v lastniškem ali navideznem lastniškem kapitalu.

 

(iv) vse druge morebitne ali pogojne obveznosti ter informacije, pomembne ali potencialno pomembne za ocenjevanje tveganj;

 

(d) finančne odločbe v proračunu za predvidena tveganja ter nepredvidena tveganja v celoti in za posamezen finančni instrument;

 

(e) odstotek in absolutno število primerov, pri katerih se je koristilo jamstva ali so se izgubili nezavarovani dolgovi ali udeležbe v lastniškem ali navideznem lastniškem kapitalu zaradi oslabitev sredstev ali stečaja, v celoti in za posamezni finančni instrument za preteklo leto ter za celotno obdobje delovanja zadevnega finančnega instrumenta;

 

(f) povprečno obdobje med plačilom finančnih instrumentov v obliki kapitala nezavarovanega dolga (dolžniško-lastniški dolg) upravičencem in črpanjem tega kapitala; če to obdobje presega tri leta, Komisija zagotovi akcijski načrt za zmanjšanje trajanja v okviru letnega postopka za razrešnice;

 

(g) geografsko razporeditev uporabe (koriščenja) finančnih instrumentov na posamezno državo članico in finančni instrument;

 

(h) upravne izdatke zaradi provizij za upravljanje, povračil ali drugih plačil za upravljanje finančnih instrumentov, kjer je bilo to zaupano tretjim osebam v celoti in na posameznega upravljavca in upravljani finančni instrument;

 

(i) pri smiselni uporabi odstavka (2a)(c) tabele zaposlenih, ko je osebje plačano ali delno plačano s sredstvi Unije; te tabele zaposlenih se upoštevajo pri pripravi delovnega dokumenta iz odstavka (2a)(c);

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija k predlogu proračuna priloži tudi vse delovne dokumente, ki se ji zdijo koristni za utemeljitev njenih proračunskih zahtev.

3. Komisija k predlogu proračuna priloži tudi vse delovne dodatne dokumente, ki se ji zdijo koristni za utemeljitev njenih proračunskih zahtev.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zagotovi podroben pregled vseh zaposlenih v delegacijah Unije v času predložitve predloga proračuna, vključno z razčlembo po geografskih območjih, posameznih državah in misijah, pri čemer loči delovna mesta iz kadrovskega načrta, pogodbene uslužbence, lokalne uslužbence in napotene nacionalne strokovnjake ter proračunska sredstva, zahtevana v predlogu proračuna za te druge kategorije uslužbencev z ustrezno oceno prihodkov in odhodkov za osebje, ki ga je mogoče zaposliti za poln delovni čas v okviru zahtevanih proračunskih sredstev.

(d) zagotovi podroben pregled vseh zaposlenih v delegacijah Unije v času predložitve predloga proračuna, vključno z razčlembo po geografskih območjih, spolu, posameznih državah in misijah, pri čemer loči delovna mesta iz kadrovskega načrta, pogodbene uslužbence, lokalne uslužbence in napotene nacionalne strokovnjake ter proračunska sredstva, zahtevana v predlogu proračuna za te druge kategorije uslužbencev z ustrezno oceno prihodkov in odhodkov za osebje, ki ga je mogoče zaposliti za poln delovni čas v okviru zahtevanih proračunskih sredstev.

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Komisija predlogu proračuna doda predlog za uporabo rezerve za plačila in obveznosti za vse nastale potrebe, ki niso bile predvidene v letnem proračunu ali uredbi o večletnem finančnem okviru.

Predlog spremembe                                      87

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b. Poleg tega Komisija Evropskemu Parlamentu in Svetu skupaj s predlogom proračuna predloži delovni dokument o nepremičninski politiki, ki so ga pripravile posamezne institucije in organi v smislu člena 196b, ki zajema naslednje podatke:

 

(a) za vsako stavbo stroške in področja, ki jih zajemajo odobritve v ustreznih proračunskih vrsticah;

 

(b) predviden razvoj globalnega načrtovanja za območja in lokacije v naslednjih letih, z opisom gradbenih projektov v načrtovalni fazi iz člena 195(3), ki so že opredeljeni;

 

(c) končne pogoje in stroške ter zadevne podatke o izvajanju novih nepremičninskih projektov, ki so že bili predloženi proračunskemu organu skladno s postopkom iz člena 195(3) in niso bili vključeni v delovne dokumente iz prejšnjih let;

 

(d) končne pogoje in stroške v zvezi s podaljšanji pogodb, za katere ne velja postopek iz člena 195(3), vendar presegajo letni znesek 500.000 EUR.

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokler ni sklican spravni odbor iz člena 314 PDEU, lahko Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo drugih institucij v zvezi z njihovim oddelkom proračuna Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati predloži dopolnilno pismo k predlogu proračuna na podlagi novih informacij, ki niso bile na voljo v času priprave predloga, vključno z dopolnilnim pismom o posodobitvi ocenjenih odhodkov za kmetijstvo.

Na podlagi novih informacij, ki niso bile na voljo v času priprave predloga proračuna, lahko Komisija pravočasno na lastno pobudo ali na zahtevo drugih institucij v zvezi z njihovim oddelkom proračuna Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati predloži dopolnilno pismo k predlogu proračuna, preden je sklican spravni odbor iz člena 314 PDEU. To lahko vključuje dopolnilno pismo o posodobitvi ocenjenih odhodkov za kmetijstvo

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Potrditev skupnega predloga spravnega odbora

črtano

Potem ko je spravni odbor dosegel dogovor o skupnem besedilu, si Evropski parlament in Svet v skladu s členom 314(6) PDEU ter svojima poslovnikoma prizadevata za čimprejšnjo potrditev skupnega predloga spravnega odbora.

 

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe

Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1. Komisija predloži predlog spremembe proračuna za uporabo Evropskega solidarnostnega sklada in predlog spremembe proračuna za posamezne spodaj naštete namene:

 

(a) presežek,

 

(b) pregled napovedi tradicionalnih lastnih sredstev in davka na dodano vrednost ter osnov bruto nacionalnega dohodka,

 

(c) povečanje napovedi prihodkov in zmanjšanje odobritev plačil,

1. Komisija lahko predloži predloge za spremembo proračuna, če obstajajo neodložljive, izjemne ali nepredvidene okoliščine.

Komisija lahko na leto predloži dva dodatna predloga za spremembo proračuna, če obstajajo neodložljive, izjemne ali nepredvidene okoliščine.

Institucije, razen Komisije, v istih okoliščinah, kot so navedene v predhodnem odstavku, zahteve za spremembo proračuna pošljejo Komisiji.

Institucije, razen Komisije, v istih okoliščinah, kot so navedene v predhodnem odstavku, zahteve za spremembo proračuna pošljejo Komisiji.

Pred predstavitvijo predloga za spremembo proračuna Komisija in druge institucije preučijo možnosti za prerazporeditev ustreznih odobrenih proračunskih sredstev ob upoštevanju vseh pričakovanih neporabljenih odobrenih proračunskih sredstev.

Pred predstavitvijo predloga za spremembo proračuna Komisija in druge institucije preučijo možnosti za prerazporeditev ustreznih odobrenih proračunskih sredstev ob upoštevanju vseh pričakovanih neporabljenih odobrenih proračunskih sredstev.

2. Razen v izjemnih primerih Komisija predloži predlog spremembe proračuna Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati vsako leto najpozneje do 1. septembra. Zahtevam za spremembo proračuna drugih institucij lahko priloži svoje mnenje.

2. Razen v ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah ali v primeru uporabe evropskega solidarnostnega sklada, za katerega se lahko predlog spremembe proračuna predloži kadarkoli v letu, Komisija predloži svoje predloge spremembe proračuna Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati, in sicer aprila in/ali avgusta. Zahtevam za spremembo proračuna drugih institucij lahko priloži svoje mnenje.

3. Evropski parlament in Svet jih obravnavata ob upoštevanju nujnosti zadeve.

3. Evropski parlament in Svet jih obravnavata ob upoštevanju nujnosti zadeve.

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) splošni izkaz prihodkov in odhodkov;

(a) splošni izkaz prihodkov in odhodkov z razlikovanjem med poslovanjem in naložbami;

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Upravni odhodki so razvrščeni, kakor sledi:

 

(a) odhodki za plače, odobreni v načrtu delovnih mest: navesti je treba znesek proračunskih sredstev in število delovnih mest v kadrovskem načrtu, ki ustrezajo tem odhodkom;

 

(b) odhodki za zunanje osebje ter drugi odhodki iz točke (c) člena 23(1) in financirani iz razdelka Uprava večletnega finančnega okvira;

 

(c) odhodki za zgradbe in drugi s tem povezani odhodki, vključno s čiščenjem in vzdrževanjem, najemom, telekomunikacijami, vodo, plinom in električno energijo;

 

(d) zunanje osebje in tehnična pomoč, neposredno povezana z izvajanjem programov.

 

Upravni odhodki Komisije, ki so skupni za več področij porabe, se navedejo v ločenem zbirnem poročilu, razvrščeni po vrstah odhodkov.

Obrazložitev

Vključitev določbe, ki je bila pred tem v izvedbenih pravilih. Glede na predlog Komisije bi bilo bolje, če se jo vključi v finančno uredbo.

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Kadar je mogoče in primerno, členi in postavke ustrezajo posameznim poslom, izvedenim v okviru določenih posameznih dejavnosti. Delegirana uredba iz člena 199 opredeljuje smernice za klasifikacijo členov in postavk, namenjenih čim večji preglednosti in jedrnatosti proračuna.

Obrazložitev

Predlog spremembe revidiran po razpravi s Komisijo.

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

To rezervo je treba črpati pred koncem proračunskega leta s prerazporeditvijo po postopku iz členov 21 in 23.

To rezervo je treba črpati takoj, ko je to mogoče, in pred koncem proračunskega leta predvsem z rezervo za plačila in obveznosti, kot je določeno v členu 15(3a), ali s prerazporeditvijo po postopku iz členov 21 in 23.

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Proračun prikazuje:

1. Proračun prikazuje:

(a) v splošnem izkazu prihodkov in odhodkov:

(a) v splošnem izkazu prihodkov in odhodkov:

(i) oceno prihodkov Unije za zadevno proračunsko leto;

(i) oceno prihodkov Unije za zadevno proračunsko leto;

(ii) oceno prihodkov za preteklo proračunsko leto in prihodkov za leto n–2;

(ii) oceno prihodkov za preteklo proračunsko leto in prihodkov za leto n–2;

(iii) odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za zadevno proračunsko leto;

(iii) odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za zadevno proračunsko leto;

(iv)      odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za preteklo proračunsko leto;

(iv) odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za preteklo proračunsko leto;

(v) prevzete odhodke in plačane odhodke v letu n–2;

(v) prevzete odhodke in plačane odhodke v letu n–2;

(vi) ustrezne pripombe za vsako podpodročje v skladu s členom 41(1);

(vi) ustrezne pripombe za vsako podpodročje v skladu s členom 41(1);

(b) v oddelku proračuna za vsako institucijo se prihodki in odhodki prikazujejo na enak način kakor v točki (a);

(b) v oddelku proračuna za vsako institucijo se prihodki in odhodki prikazujejo na enak način kakor v točki (a);

(c) v zvezi z osebjem:

(c) v zvezi z osebjem:

(i) za vsak oddelek proračuna kadrovski načrt, ki prikazuje število delovnih mest za vsak plačni razred v vsaki kategoriji in v vsaki službi ter število odobrenih rednih in začasnih delovnih mest v okviru odobrenih proračunskih sredstev;

(i) za vsak oddelek proračuna kadrovski načrt, ki celovito predstavlja vse človeške vire in prikazuje število delovnih mest za vsak plačni razred v vsaki kategoriji in v vsaki službi ter število odobrenih rednih in začasnih delovnih mest v okviru odobrenih proračunskih sredstev, skupaj z dokumentom o ekvivalentu polnega delovnega časa pogodbenih delavcev in lokalnega osebja;

(ii) kadrovski načrt za osebje, ki je plačano iz proračunskih sredstev za raziskave in tehnološki razvoj za neposredne ukrepe, in kadrovski načrt za osebje, ki je plačano iz istih sredstev za posredne ukrepe; kadrovski načrt se razčleni po kategorijah in plačnih razredih ter razlikuje med rednimi in začasnimi delovnimi mesti, ki se odobrijo glede na obseg proračunskih sredstev;

(ii) kadrovski načrt za osebje, ki je plačano iz proračunskih sredstev za raziskave in tehnološki razvoj za neposredne ukrepe, in kadrovski načrt za osebje, ki je plačano iz istih sredstev za posredne ukrepe; kadrovski načrt se razčleni po kategorijah in plačnih razredih ter razlikuje med rednimi in začasnimi delovnimi mesti, ki se odobrijo glede na obseg proračunskih sredstev;

(iii) pri znanstvenem in tehničnem osebju lahko klasifikacija temelji na skupinah plačnih razredov v skladu s pogoji, določenimi za vsak proračun; kadrovski načrt mora določati število visokousposobljenega tehničnega ali znanstvenega osebja, ki ima na podlagi posebnih določb kadrovskih predpisov posebne ugodnosti;

pri znanstvenem in tehničnem osebju lahko klasifikacija temelji na skupinah plačilnih razredov v skladu s pogoji, določenimi za vsak proračun; kadrovski načrt mora določati število visokousposobljenega tehničnega ali znanstvenega osebja, ki ima na podlagi posebnih določb kadrovskih predpisov posebne ugodnosti;

(iv) kadrovski načrt, ki določa število delovnih mest po plačnih razredih in kategorijah za vsak organ iz člena, ki prejema donacije v breme proračuna. Kadrovski načrt poleg števila delovnih mest, ki so odobrena za proračunsko leto, prikazuje tudi število, ki je bilo odobreno za preteklo proračunsko leto;

(iv) kadrovski načrt, ki določa število delovnih mest po plačnih razredih in kategorijah za vsak organ iz člena 196b, ki prejema donacije v breme proračuna. Kadrovski načrt poleg števila delovnih mest, ki so odobrena za proračunsko leto, prikazuje tudi število, ki je bilo odobreno za preteklo proračunsko leto;

 

(ca) glede financiranja mednarodnih organizacij v dokumentu, priloženem oddelku Komisije:

 

(i) povzetek vseh teh prispevkov z razčlenitvijo po programu/skladu Unije in mednarodni organizaciji,

 

(ii) obrazložitev, zakaj je bilo za Unijo učinkoviteje financirati te mednarodne organizacije kakor ukrepati neposredno.

(d) v zvezi z najemanjem in dajanjem posojil:

(d) v zvezi z najemanjem in dajanjem posojil:

(i) v skupnem poročilu o realizaciji prihodkov se proračunske vrstice, ki se nanašajo na te posle in so namenjene za evidentiranje povračil upravičencev, pri katerih je bilo zaradi zamude unovčeno jamstvo za dobro izvedbo obveznosti. Te vrstice imajo zaznamek (p. m.) in ustrezne opombe;

(i) v skupnem poročilu o realizaciji prihodkov se proračunske vrstice, ki se nanašajo na te posle, zlasti izvajanje finančnih instrumentov (člena 130, 131), in so namenjene za evidentiranje povračil upravičencev, pri katerih je bilo zaradi zamude unovčeno jamstvo za dobro izvedbo obveznosti, ter vseh prihodkov iz izvajanja finančnih instrumentov. Te vrstice imajo zaznamek (p. m.) in ustrezne opombe;

(ii) v oddelku za Komisijo:

(ii) v oddelku za Komisijo:

– proračunske vrstice, ki vsebujejo jamstvo Unije za dobro izvedbo obveznosti v zvezi z zadevnimi posli. Na teh vrsticah je zaznamek (p.m.), dokler ne nastanejo dejanski stroški, ki se pokrijejo iz določenih sredstev;

- proračunske vrstice, ki vsebujejo jamstvo Unije za dobro izvedbo obveznosti in finančne instrumente v zvezi z zadevnimi posli. Na teh vrsticah je zaznamek (p.m.), dokler ne nastanejo dejanski stroški, ki se pokrijejo iz določenih sredstev;

– pojasnila, v katerih so navedeni temelji akt in obseg predvidenih poslov, njihovo trajanje in finančna jamstva, ki jih je dala Unija za te posle;

– pojasnila, v katerih so navedeni temeljni akt in obseg predvidenih poslov, njihovo trajanje in finančna jamstva ali drugi izvedeni finančni instrumenti, ki jih je dala Unija za te posle;

 

–celovit izračun deleža skupnih sredstev, namenjenih finančnim instrumentom, glede na proračun Unije;

(iii) v dokumentu v prilogi oddelka proračuna za Komisijo kot kazalec:

(iii) v dokumentu v prilogi oddelka proračuna za Komisijo kot kazalec:

 

–vse kapitalske naložbe s finančnimi instrumenti ali javno-zasebnim partnerstvom s posebnimi opombami o njihovem delovanju;

– kapitalski posli v teku in upravljanje dolgov;

– kapitalski posli v teku in upravljanje dolgov;

– kapitalski posli in upravljanje dolgov za zadevno proračunsko leto;

– kapitalski posli in upravljanje dolgov za zadevno proračunsko leto;

(e) skupni znesek odhodkov za SZVP se vključi v eno proračunsko poglavje o SZVP s posebnimi proračunskimi členi. Ti členi zajemajo odhodke za SZVP in vsebujejo posebne proračunske vrstice, v katerih so navedene vsaj posamezne večje misije.

(e) skupni znesek odhodkov za SZVP se vključi v eno proračunsko poglavje o SZVP s posebnimi proračunskimi členi. Ti členi zajemajo odhodke za SZVP in vsebujejo posebno proračunsko vrstico za posamezno misijo.

 

(ea) vsi prihodki in odhodki v okviru zadevnega evropskega razvojnega sklada, ki se vnesejo v posebno proračunsko postavko znotraj oddelka za Komisijo.

Obrazložitev

Odstotek letnega proračuna Unije, namenjen finančnim instrumentom, se razlikuje glede na različne vire informacij. Delež mora biti jasen in vključen v proračun. Za finančne instrumente ter druge posle najemanja in dajanja posojil morajo veljati enaka pravila.

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Člen 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 49

Člen 49

Kadar bi bili razpoložljiva odobrena sredstva v proračunu ali razpoložljive dodelitve v večletnem finančnem okviru z izvajanjem kakega akta Unije preseženi, se zadevni akt finančno lahko izvrši šele po spremembi proračuna in, če je potrebno, po ustreznem pregledu finančnega okvira.

Kadar bi bili razpoložljiva odobrena sredstva v proračunu ali razpoložljive dodelitve v večletnem finančnem okviru z izvajanjem kakega akta Unije preseženi, se zadevni akt finančno lahko izvrši šele po spremembi proračuna in, če je potrebno, po ustreznem pregledu finančnega okvira. Za namen tega člena in ne glede na člen 4(2) se šteje, da akt Unije obstaja, če posli najemanja in dajanja posojil vplivajo na skupno rezervo večletnega finančnega okvira (člen 9(4)) tekočega leta ali prihodnjih let, za katere ta okvir velja.

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice sodelujejo s Komisijo, da bi zagotovile porabo odobrenih proračunskih sredstev v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja.

2. Države članice sodelujejo s Komisijo, da bi zagotovile porabo odobrenih proračunskih sredstev v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja, ter izvajajo svoje obveznosti glede kontrole in revizije v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Temeljni akt je zakonodajni akt, ki ukrepom in izvrševanju ustreznih odhodkov, vključenih v proračun, daje pravno podlago.

Temeljni akt je zakonodajni akt, ki ukrepom in izvrševanju ustreznih odhodkov, vključenih v proračun, daje pravno podlago. Uporablja se člen 2.

Obrazložitev

Predlog spremembe je oblikovan za zagotovitev učinkovitejše uporabe proračunskih določb. Odstopanja morajo biti omejena.

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Na področju uporabe naslova V Pogodbe o Evropski uniji ima lahko temeljni akt eno od oblik iz člena 26(2), člena 28(1), člena 29, člena 31(2) ter členov 33 in 37 Pogodbe o Evropski uniji.

3. Na področju uporabe naslova V Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljevanju PEU) ima lahko temeljni akt eno od naslednjih oblik:

 

– sklep Sveta, potreben za opredelitev in izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 26(2) PEU);

 

– sklep Sveta o operativnem ukrepanju, ki ga zahtevajo mednarodne razmere (člen 28(1) PEU );

 

– sklep Sveta za opredelitev pristopa Unije do posameznega geografskega ali tematskega vprašanja (člen 29 PEU);

 

– sklepi Sveta za opredelitev ukrepanja ali stališča Unije ali izvajanja tega ukrepanja ali stališča (člen 31(2), alinea 1 do 3 PEU) ali za imenovanje posebnega predstavnika (člen 31(2), alinea 4, člen 33 PEU);

 

– sklenitev dogovorov z eno ali več držav ali mednarodnimi organizacijami (člen 37 PEU).

Obrazložitev

Vključijo se celotni naslovi navedenih aktov, da bi povečali dostopnost besedila.

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 5 – točka b – pododstavka 2 a in 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Skupni znesek proračunskih sredstev za pilotne projekte iz točke (a) ne sme presegati 40 milijonov EUR v katerem koli proračunskem letu.

 

Skupni znesek proračunskih sredstev za nove pripravljalne ukrepe iz prvega pododstavka te točke ne sme presegati 50 milijonov EUR v katerem koli proračunskem letu, skupni znesek dejansko dodeljenih proračunskih sredstev za pripravljalne ukrepe pa ne sme presegati 100 milijonov EUR;

Obrazložitev

Predlog spremembe v finančno uredbo vključuje člen 32 sedanjih izvedbenih pravil.

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) odobrena proračunska sredstva za pripravljalne ukrepe na področju naslova V Pogodbe o Evropski uniji. Ti ukrepi so omejeni na krajše obdobje in namenjeni vzpostavitvi pogojev za ukrepe Unije, katerih cilj je uresničitev ciljev SZVP in sprejetje potrebnih pravnih instrumentov.

(c) odobrena proračunska sredstva za pripravljalne ukrepe na področju naslova V Pogodbe o Evropski uniji (glede Splošnih določb o zunanjepolitičnem delovanju Unije in posebnih določb o skupni zunanji in varnostni politiki). Ti ukrepi so omejeni na krajše obdobje in namenjeni vzpostavitvi pogojev za ukrepe Evropske unije, katerih cilj je uresničitev ciljev SZVP, in sprejetju potrebnih pravnih instrumentov.

V primeru operacij Unije za krizno upravljanje so pripravljalni ukrepi med drugim namenjeni oceni operativnih zahtev za zagotovitev hitre začetne razporeditve sredstev ali za vzpostavitev pogojev na kraju samem, da se lahko operacija začne izvajati.

V primeru operacij Unije za krizno upravljanje so pripravljalni ukrepi med drugim namenjeni oceni operativnih zahtev za zagotovitev hitre začetne razporeditve sredstev ali za vzpostavitev pogojev na kraju samem, da se lahko operacija začne izvajati.

Pripravljalne ukrepe sprejme Svet na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Pripravljalne ukrepe sprejme Svet ob polnem sodelovanju Komisije, z Evropskim parlamentom pa se pravočasno vnaprej posvetuje in se ga podrobno obvešča o pripravljalnih ukrepih, zlasti tistih v zvezi s SZVP ter ukrepih skupne varnostne in obrambne politike.

Da bi zagotovil hitro izvajanje pripravljalnih ukrepov, visoki predstavnik čim prej obvesti Komisijo, da namerava Svet začeti izvajati pripravljalni ukrep in zlasti o oceni sredstev, potrebnih za ta namen. Komisija v skladu s to uredbo sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev hitrega izplačila sredstev;

Da bi zagotovil hitro izvajanje pripravljalnih ukrepov, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko čim prej obvesti Evropski parlament in Komisijo, da namerava Svet začeti izvajati pripravljalni ukrep in zlasti o oceni sredstev, potrebnih za ta namen. Komisija v skladu z določbami te uredbe sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev hitrega izplačila sredstev;

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsem finančnim udeležencem in kateri koli drugi osebi, ki sodeluje pri izvrševanju, upravljanju, reviziji ali notranji kontroli proračuna, je prepovedano vsakršno dejanje, ki bi lahko povzročilo navzkrižje njihovih interesov z interesi Unije. Če bi do tega prišlo, se mora zadevna oseba vzdržati teh dejavnosti in zadevo prepustiti pristojnemu organu.

1. Vsem finančnim udeležencem in kateri koli drugi osebi, ki sodeluje pri izvrševanju in upravljanju, reviziji ali notranji kontroli proračuna, vključno z njihovimi pripravljalnimi akti, je prepovedano vsakršno dejanje, ki bi lahko povzročilo navzkrižje njihovih interesov z interesi Unije. Če bi do tega prišlo, se mora zadevna oseba vzdržati teh dejavnosti in zadevo prepustiti svojemu hierarhično nadrejenemu, ki pisno potrdi, ali obstaja navzkrižje interesov. Če navzkrižje interesov obstaja, zadevna oseba preneha vse svoje dejavnosti pri tem vprašanju. Hierarhično nadrejeni osebno sprejme dodatne primerne ukrepe.

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Navzkrižje interesov obstaja, kadar je ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog finančnega udeleženca ali druge osebe iz odstavka 1 zaradi družinskih, čustvenih, političnih ali narodnostnih razlogov, gospodarskega interesa ali kakršnega koli drugega skupnega interesa z upravičencem.

2. Navzkrižje interesov obstaja, kadar je ali kadar javnost dojema, da je ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog finančnega udeleženca ali druge osebe iz odstavka 1 zaradi družinskih, čustvenih, političnih ali narodnostnih razlogov, gospodarskega interesa ali kakršnega koli drugega skupnega interesa z upravičencem.

 

Dejanja, ki lahko pomenijo navzkrižje interesov, imajo med drugim lahko eno od naslednjih oblik:

 

(a) odobritev neupravičenih neposrednih ali posrednih ugodnosti samemu sebi ali tretjim osebam, ki so s to osebo v sorodstveni ali drugi posebni zvezi;

 

(b) zavrnitev morebitnemu upravičencu, prejemniku, kandidatu ali ponudniku odobritev pravic ali ugodnosti, do katerih je ta upravičen, ali prekoračitev teh odobritev;

 

(c) storitev neupravičenega ali nezakonitega dejanja ali opustitev obveznega dejanja.

 

Navzkrižje interesov obstaja, če je morebitni upravičenec, prosilec, kandidat ali ponudnik član osebja, za katerega veljajo kadrovski predpisi, pogodbeni delavec, lokalni uslužbenec ali napoteni nacionalni strokovnjak.

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) z lastnimi službami, delegacijami Unije v skladu z drugim odstavkom člena 53 ali prek izvajalskih agencij iz člena 59;

(a) z lastnimi službami, osebjem v delegacijah Unije pod nadzorom zadevnega vodja delegacije v skladu z drugim odstavkom člena 53 ali prek izvajalskih agencij iz člena 59;

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) posredno, z deljenim upravljanjem z državami članicami ali s prenosom nalog izvrševanja proračuna na:

(b) posredno, z deljenim upravljanjem z državami članicami ali skladno s posebno določbo v temeljnem aktu, ki tudi opredeljuje,poleg primerov iz točk (i) in (iv), vrsto izvedbenih partnerjev in poslov, s prenosom nekaterih posebnih nalog izvrševanja proračuna na:

(i) tretje države ali organe, ki jih te imenujejo;

(i) tretje države ali organe, ki jih te imenujejo;

(ii) mednarodne organizacije in njihove agencije;

(ii) mednarodne organizacije in njihove agencije;

(iii) finančne institucije, pooblaščene za izvrševanje finančnih instrumentov v skladu z naslovom VIII;

 

(iv) Evropsko investicijsko banko in Evropski investicijski sklad ali katero koli drugo hčerinsko družbo te banke;

(iv) Evropsko investicijsko banko in Evropski investicijski sklad;

(v) organe iz členov 200 in 201;

(v) organe iz členov 196b in 196c;

(vi) osebe javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor zagotavljajo ustrezna finančna jamstva;

(vi) osebe javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor zagotavljajo ustrezna finančna jamstva;

(vii) osebe zasebnega prava države članice, pooblaščene za izvajanje javno-zasebnih partnerstev, ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva;

 

(viii) osebe, pooblaščene za izvajanje določenih ukrepov v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji in opredeljene v zadevnem temeljnem aktu v smislu člena 51 te uredbe.

osebe, pooblaščene za izvajanje določenih ukrepov skupne zunanje in varnostne politike v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji in opredeljene v zadevnem temeljnem aktu v smislu člena 51 te uredbe.

 

Komisija je še vedno pristojna za izvrševanje proračuna (člen 317 PDEU) in Evropski parlament obvesti o dejavnostih, ki jih izvajajo subjekti iz točk (i) do (viii). Finančno poročilo (člen 27) vsebuje celotno utemeljitev izbire določenega subjekta iz točk (i) do (viii).

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Sklep o financiranju, ki je priložen letnemu poročilu o dejavnostih (člen 63(9)), opredeljuje zastavljeni cilj, pričakovane rezultate, metodo izvajanja in celotni znesek finančnega načrta. Vsebuje tudi opis ukrepov, za katere je predvideno financiranje, in navedbo zneska, dodeljenega vsakemu ukrepu, ter okviren časovni razpored izvajanja.

 

V primeru posrednega upravljanja opredeljuje tudi izbranega izvajalskega partnerja, uporabljena merila in zaupane naloge.

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Subjekti in osebe iz točk (i) do (viii) odstavka 1(b) v celoti sodelujejo pri zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Evropsko računsko sodišče in urad OLAF morata imeti v vseh primerih pravico do popolnega izvajanja svojih pristojnosti iz PDEU pri reviziji upravljanih sredstev.

 

Komisija pooblasti naloge izvrševanja pod pogojem, da obstajajo pregledni, nediskriminatorni, učinkoviti in uspešni sodni postopki nadzora glede dejanskega izvajanja teh nalog ali akcijskega načrta za okrepitev teh postopkov.

 

Računovodja hrani seznam subjektov in oseb, ki so bili pooblaščeni za določene posebne naloge izvrševanja, seznam pa je tudi dodan letnim računovodskim izkazom. Vsi sklenjeni sporazumi s temi subjekti ali osebami so na zahtevo na voljo proračunskemu organu.

 

Subjekti in osebe iz točk (i) do (viii) odstavka 1(b), na katere se prenesejo naloge izvrševanja, v skladu s členom 31(2) zagotovijo primerne naknadne objave upravičencev sredstev, ki izhajajo iz proračuna. Komisija je obveščena o sprejetih ukrepih.

Obrazložitev

Za subjekte, ki upravljajo sredstva EU, mora biti obvezno, da sodelujejo pri varovanju sredstev EU in da upoštevajo določene minimalne standarde. Ustanovitev javno-zasebnih partnerstev v okviru 27 različnih pravnih režimov pomeni preveliko tveganje napake pri uporabi zakonov in ovira proces razrešnice.

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pristojnosti za izvrševanje proračuna pri deljenem upravljanju

1. Države članice pri upravljanju sredstev Unije upoštevajo načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljajo prepoznavnost delovanja Unije. V ta namen države članice izpolnjujejo obveznosti v zvezi z revizijo in nadzorom ter prevzamejo nastale obveznosti, določene v tej uredbi. Pravila posameznih sektorjev lahko vključujejo dopolnilne določbe.

1. Kadar Komisija izvršuje proračun z deljenim upravljanjem, so naloge izvrševanja prenesene na države članice. Države članice pri upravljanju sredstev Unije upoštevajo načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljajo prepoznavnost delovanja Unije. V ta namen Komisija in države članice izpolnjujejo vsaka svoje obveznosti v zvezi z revizijo in nadzorom ter prevzamejo nastale obveznosti, določene v tej uredbi. Pravila posameznih sektorjev vključujejo dopolnilne določbe.

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Posebne naloge držav članic

2. Države članice pri opravljanju nalog, povezanih z izvrševanjem proračuna, preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti in goljufije. V ta namen izvajajo predhodne in naknadne kontrole, ki po potrebi vključujejo preglede na kraju samem, s čimer zagotavljajo, da se ukrepi, ki se financirajo iz proračuna, izvajajo učinkovito in pravilno, izterjajo nepravilno plačane zneske in po potrebi začnejo pravni postopek.

2. Države članice pri opravljanju nalog, povezanih z izvrševanjem proračuna sprejmejo vse zakonodajne, regulativne, upravne ali druge ukrepe, potrebne za zaščito finančnih interesov Unije, zlasti:

 

(a) se prepričajo, da so ukrepi, financirani iz proračuna, dejansko izvedeni, in zagotovijo, da so izvedeni pravilno ter v ta namen akreditirajo organe, pristojne za upravljanje in nadzor sredstev Unije;

 

(b) preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti in goljufije.

 

V ta namen v skladu z načelom sorazmernosti in z odstavki 2(a), 3 do 5 ter v skladu s pravili posameznih sektorjev, izvajajo predhodne in naknadne kontrole, ki po potrebi vključujejo preglede na kraju samem, za reprezentativne vzorce transakcij. Poleg tega izterjajo nepravilno plačane zneske in po potrebi začnejo pravni postopek. Komisija lahko oceni sisteme, ki so jih vzpostavile države članice za lastne ocene tveganja ali pri izvajanju pravil posameznih sektorjev.

 

Če države članice o napakah in/ali nepravilnostih, ki jih odkrijejo, nemudoma obvestijo Komisijo in jih odpravijo, in sicer z izterjavo vseh neustrezno plačanih zneskov, so izvzete iz finančnih popravkov v zvezi s temi napakami in/ali nepravilnostmi.

Države članice prejemnikom naložijo učinkovite, odvračilne in sorazmerne denarne kazni, kot določajo pravila posameznih sektorjev in nacionalna zakonodaja.

Države članice prejemnikom naložijo učinkovite, odvračilne in sorazmerne denarne kazni, če to določajo pravila posameznih sektorjev in posebne določbe nacionalne zakonodaje.

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vloga in pristojnosti akreditacijskih organov

3. V skladu s pravili posameznih sektorjev države članice akreditirajo enega ali več organov javnega sektorja, ki so edini pristojni za pravilno upravljanje in kontrolo sredstev, za katera je bila akreditacija izdana. Ne glede na to pa lahko ti organi opravljajo naloge, ki niso povezane z upravljanjem sredstev Unije, ali prenesejo nekatere od svojih nalog na druge organe.

3. V skladu z merili in postopki iz pravil posameznih sektorjev države članice akreditirajo organe, ki so pristojni za upravljanje in notranjo kontrolo sredstev Unije, za katera je bil akreditacija izdana. Ne glede na to pa lahko ti organi opravljajo naloge, ki niso povezane z upravljanjem sredstev Unije, ali prenesejo nekatere od svojih nalog na druge organe. Akreditacijski organ je pristojen tudi za to, da na podlagi obstoječih revizij in rezultatov kontrol spremlja, ali akreditirani organi spoštujejo akreditacijska merila. Sprejme vse potrebne ukrepe, potrebne za odpravo pomanjkljivosti v izvajanju nalog organov, ki jih je akreditiral, vključno z začasnim mirovanjem ali odvzemom akreditacije. Vloga Komisije v procesu akreditacije, za katerega velja odstavek 2, se dodatno opredeli v pravilih posameznih sektorjev ob upoštevanju tveganja na zadevnem političnem področju.

Akreditacijo izda organ države članice v skladu s pravili posameznih sektorjev, ki zagotavljajo, da je organ sposoben pravilno upravljati sredstva. Pravila posameznih sektorjev lahko določijo tudi vlogo Komisije v postopku akreditacije.

 

Akreditacijski organ je pristojen za nadzor zadevnega organa in sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v njegovem delovanju, vključno z začasnim mirovanjem ali odvzemom akreditacije.

 

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vloga in pristojnosti akreditiranih organov

4. Akreditirani organi iz odstavka 3 tega člena:

4. Države članice na ustrezni ravni z organi, akreditiranimi v skladu z odstavkom 3 tega člena:

(a) vzpostavijo uspešen in učinkovit sistem notranje kontrole ter zagotavljajo njegovo delovanje;

(a) vzpostavijo uspešen in učinkovit sistem notranje kontrole ter zagotavljajo njegovo delovanje;

(b) uporabljajo letni računovodski sistem, ki pravočasno zagotavlja točne, popolne in zanesljive informacije;

(b) uporabljajo letni računovodski sistem, ki pravočasno zagotavlja točne, popolne in zanesljive letne informacije;

(c) so predmet neodvisne zunanje revizije, ki jo v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi opravi revizijska služba, ki je funkcionalno neodvisna od akreditiranega organa;

(c) zagotavljajo zahtevane podatke in informacije v skladu z odstavkom 5;

(d) v skladu s členom 31(2) zagotavljajo letno naknadno objavo informacij o prejemnikih sredstev Unije;

(d) zagotavljajo naknadno objavo informacij o prejemnikih sredstev Unije v skladu s členom 31(2); Vsaka obdelava osebnih podatkov mora biti v skladu z nacionalnimi izvedbenimi določbami direktive 95/46/ES.

(f) zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, ki ustreza načelom iz Direktive 95/46/ES.

 

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vsebina, časovni razpored in pregled podatkov, ki so jih posredovali akreditirani organi

5. Organi, akreditirani v skladu z odstavkom 3 tega člena, Komisiji do 1. februarja naslednjega proračunskega leta predložijo:

5. Organi, akreditirani v skladu z odstavkom 3, Komisiji do 1. marca naslednjega proračunskega leta predložijo:

(a) svoj zaključni račun o izdatkih, nastalih pri izvajanju nalog, za katere so pooblaščeni;

(a) letne računovodske izkaze akreditiranih organov o izdatkih, nastalih pri izvajanju nalog, za katere so pooblaščeni in ki so predloženi Komisiji za povračilo, vključno z izplačili na računu in zneski, za katere postopki izterjave še potekajo ali pa so se zaključili. Tem informacijam je priložena izjava o odgovornostih za upravljanje, v kateri je po mnenju tistih, ki so pristojni za upravljanje sredstev, potrjeno, da:

 

– so te informacije ustrezno prikazane, popolne in točne;

 

– so izdatki bili uporabljeni za predvideni namen, opredeljen v pravilih posameznih sektorjev;

 

– vzpostavljeni kontrolni postopki zagotavljajo potrebna jamstva glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij; v prilogi k izjavi je predstavljena stopnja napake za posamezen sklad, analiza napak, pa tudi morebitni zadržki;

(b) povzetek rezultatov vseh razpoložljivih izvedenih revizij in kontrol, vključno z analizo sistematičnih ali ponavljajočih se slabosti ter sprejetih ali načrtovanih korektivnih ukrepov;

(b) povzetek končnih revizijskih poročil in povzetek izvedenih kontrol, vključno z analizo ponavljajočih se ali sistematičnih slabosti ter sprejetih ali načrtovanih korektivnih ukrepov in njihovih rezultatov.

(c) izjavo o zanesljivosti upravljanja glede popolnosti, točnosti in verodostojnosti zaključnega računa, pravilnega delovanja sistemov notranje kontrole, kakor tudi glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij ter spoštovanja načela dobrega finančnega poslovodenja;

Letnim računovodskim izkazom iz točke (a) in povzetkom iz točke (b) je priloženo mnenje neodvisnega revizorskega organa, pripravljeno v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, o tem, ali so računovodske informacije resnična in poštena slika dejanskega stanja, in ali so odhodki, za katere se je od Komisije zahtevalo povračilo, zakoniti in pravilni, kot tudi o pravilnem delovanju vzpostavljenih kontrolnih postopkov. V tem mnenju je navedeno, ali pregled vzbuja dvome o trditvah v izjavi o odgovornosti za upravljanje. V prilogi k mnenju je predstavljena stopnja napake za posamezen sklad, analiza napak, pa tudi morebitni zadržki.

(d) mnenje neodvisnega revizijskega organa o izjavi o zanesljivosti upravljanja iz točke (c) tega odstavka v zvezi z vsemi njenimi elementi.

 

Če država članica akreditira več kot en organ za posamezno področje, do 15. februarja naslednjega proračunskega leta Komisiji predloži zbirno poročilo, ki vsebuje pregled vseh izjav o zanesljivosti upravljanja na nacionalni ravni in ustreznih neodvisnih revizijskih mnenj, pripravljenih za posamezno področje.

Če država članica akreditira več kot en organ, odgovoren za upravljanje sredstev za posamezno področje, do 15. marca naslednjega proračunskega leta Komisiji predloži zbirno poročilo, ki vsebuje pregled vseh izjav o zanesljivosti upravljanja na nacionalni ravni in ustreznih neodvisnih revizijskih mnenj, pripravljenih za posamezno področje.

 

Države članice na ustrezni ravni te informacije objavijo najpozneje šest mesecev po tem, ko je Komisiji predložila te dokumente.

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Posebne obveznosti Komisije

6. Komisija:

6. Da bi zagotovila porabo sredstev v skladu z veljavnimi pravili, Komisija:

 

(a) spremlja, kako države članice izpolnjujejo svoje obveznosti, zlasti z opravljanjem revizij med izvajanjem programa;

(a) uporablja postopke za pravočasno potrditev obračunov akreditiranih organov, s čimer zagotavlja, da je zaključni račun popoln, točen in verodostojen, ter omogoča pravočasno odpravo nepravilnosti;

(a) uporablja postopke za pravočasno potrditev obračunov akreditiranih organov, pri čemer ugotavlja, ali so ti zaključni računi popolni, točni in verodostojni;

(b) iz financiranja s sredstvi Unije izključi plačila, ki niso bila izvedena v skladu z zakonodajo Unije.

(b) iz financiranja s sredstvi Unije izključi plačila, ki niso bila izvedena v skladu z zakonodajo Unije;

 

(ba) prekine roke za plačila ali začasno ustavi plačila v primeru pomembnih pomanjkljivosti pri spremljanju države članice ali pri delovanju organa, akreditiranega v skladu z odstavkom 3, če se takoj ne sprejmejo potrebni ukrepi..

Pravila posameznih sektorjev urejajo pogoje, pod katerimi lahko Komisija začasno ustavi plačila državam članicam oziroma jih lahko prekine odredbodajalec na podlagi prenosa.

Potem ko država članica predstavi svoje ugotovitve, lahko Komisija v celoti ali delno prekliče prekinitev ali začasno ustavitev plačil. Letno poročilo o dejavnostih pristojnega odredbodajalca Komisije na podlagi prenosa poroča o vseh obveznostih v tem odstavku.

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Posebne določbe za evropsko teritorialno sodelovanje

 

6a. Pravila posameznih sektorjev upoštevajo potrebe evropskih programov teritorialnega sodelovanja, zlasti glede vsebine letnih izjav o upravljanju, postopku akreditacije in funkcije revizije.

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Nacionalne izjave o zanesljivosti

 

6b. Država članica pripravi nacionalno izjavo o odhodkih, nastalih po metodi deljenega upravljanja. Ta izjava se podpiše na primerni politični ravni in temelji na informacijah iz odstavka 5(c), zajema pa vsaj uspešno delovanje vzpostavljenih sistemov notranje kontrole ter zakonitost in pravilnost z njimi povezanih transakcij. O izjavi poda svoje mnenje neodvisni revizijski organ, nato pa se do 15. marca naslednjega proračunskega leta predloži Komisiji.

 

O smernicah za vzpostavitev takšnih nacionalnih izjav se posvetuje z Računskim sodiščem, in odborom za stike vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije.

 

Če država članica nacionalno izjavo pripravi skladno z zgornjimi določbami, se to upošteva pri določanju revizorskih in kontrolnih strategij Komisije iz odstavka 6 tega člena in določanju tveganja napak na ravni države članice skladno s členom 29; posreduje se proračunskemu organu, pri čemer se smiselno uporablja člen 63(9).

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Subjekti in osebe, pooblaščeni za opravljanje nalog izvrševanja proračuna v skladu s členom 55(1)(b), pri upravljanju sredstev Unije upoštevajo načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljajo prepoznavnost delovanja Unije. Pri upravljanju sredstev Unije zagotavljajo raven zaščite finančnih interesov Unije, ki je enakovredna ravni, določeni v tej uredbi, pri čemer ustrezno upoštevajo:

1. Subjekti in osebe, ki niso države članice, pooblaščeni za opravljanje nalog izvrševanja proračuna v skladu s členom 55(1)(b), pri upravljanju sredstev Unije upoštevajo načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljajo prepoznavnost delovanja Unije. Pri upravljanju sredstev Unije zagotavljajo raven zaščite finančnih interesov Unije, ki je enakovredna ravni, določeni v tej uredbi, pri čemer ustrezno upoštevajo:

(a) naravo nalog, za katere so pooblaščeni, in zadevne zneske,

(a) naravo nalog, za katere so pooblaščeni, in zadevne zneske,

(b) finančna tveganja,

(b) finančna tveganja,

(c) raven zanesljivosti, ki izhaja iz njihovih sistemov, pravil in postopkov, skupaj z ukrepi, ki jih Komisija sprejme za nadzor in podporo opravljanja nalog, za katere so pooblaščeni.

(c) raven zanesljivosti, ki izhaja iz njihovih sistemov, pravil in postopkov, skupaj z ukrepi, ki jih Komisija sprejme za nadzor in podporo opravljanja nalog, za katere so pooblaščeni.

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V ta namen subjekti in osebe iz odstavka 1:

2. V ta namen subjekti in osebe iz odstavka 1, v skladu s standardi, ki ustrezajo tistim, ki običajno veljajo v Uniji, oziroma, če ti standardi ne obstajajo, standardi, ki so mednarodno sprejeti in opredeljeni v sporazumu, ki nalaga nekatere posebne naloge izvajanja:

(a) vzpostavijo uspešen in učinkovit sistem notranje kontrole ter zagotavljajo njegovo delovanje;

(a) vzpostavijo uspešen in učinkovit sistem notranje kontrole ter zagotavljajo njegovo delovanje;

(b) uporabljajo letni računovodski sistem, ki pravočasno zagotavlja točne, popolne in zanesljive informacije;

(b) uporabljajo letni računovodski sistem, ki pravočasno zagotavlja točne, popolne in zanesljive informacije;

(c) so predmet neodvisne zunanje revizije, ki jo v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi opravi revizijska služba, ki je funkcionalno neodvisna od zadevnega subjekta ali osebe;

(c) so predmet neodvisne zunanje revizije, ki jo v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi opravi revizijska služba, ki je funkcionalno neodvisna od zadevnega subjekta ali osebe;

(d) uporabljajo ustrezna pravila in postopke za zagotavljanje financiranja iz sredstev Unije prek donacij, javnih naročil in finančnih instrumentov;

(d) uporabljajo ustrezna pravila in postopke za zagotavljanje financiranja iz sredstev Unije prek donacij, javnih naročil in finančnih instrumentov;

(e) v skladu s členom 31(2) zagotavljajo letno naknadno objavo informacij o prejemnikih sredstev Unije;

(e) zagotavljajo naknadno objavo informacij o prejemnikih sredstev Unije v skladu s členom 31(2) in varstvo osebnih podatkov, ki ustreza načelom iz Direktive 95/46/ES;

(f) zagotavljajo primerno varstvo osebnih podatkov.

(f) zagotavljajo primerno varstvo osebnih podatkov kot določa Direktiva 95/46/ES in Uredba (ES) št. 45/2001.

Osebe iz točke (viii) člena 55(1)(b) lahko te zahteve izpolnijo postopoma. Svoja finančna pravila sprejmejo s predhodnim soglasjem Komisije.

Osebe iz točke (viii) člena 55(1)(b) lahko zahteve iz točk (a) do (e) tega odstavka izpolnijo postopoma v prvih šestih mesecih svojega mandata. Svoja finančna pravila sprejmejo s predhodnim soglasjem Komisije.

Obrazložitev

Ta določba je v skladu s členom 56, njen namen pa je vzpostaviti usklajeno poročanje in kontrolo v primerih, ko posredno upravljanje izvajajo subjetki, ki niso države članice.

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odredbodajalec na podlagi prenosa lahko v celoti ali delno prekine plačila tem subjektom ali osebam zaradi nadaljnjih preverjanj, če je prekinitev potrebna, da se prepreči znatna škoda za finančne interese Unije, in sicer kadar dobi informacije, ki kažejo na pomembno pomanjkljivost v delovanju njihovega sistema notranje kontrole, ali informacije, da so izdatki, ki jih je potrdil zadevni subjekt ali oseba, povezani z resno nepravilnostjo, ki ni bila odpravljena.

Ne glede na člen 89 odredbodajalec na podlagi prenosa lahko v celoti ali delno prekine plačila tem subjektom ali osebam zaradi nadaljnjih preverjanj, če je prekinitev potrebna, da se prepreči znatna škoda za finančne interese Unije, in sicer kadar dobi informacije, ki kažejo na pomembno pomanjkljivost v delovanju njihovega sistema notranje kontrole, ali informacije, da so izdatki, ki jih je potrdil zadevni subjekt ali oseba, povezani z resno nepravilnostjo, ki ni bila odpravljena.

Obrazložitev

Ta določba je v skladu s členom 56, njen namen pa je vzpostaviti usklajeno poročanje in kontrolo v primerih, ko posredno upravljanje izvajajo subjetki, ki niso države članice.

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Subjekti in osebe iz odstavka 1 Komisiji predložijo:

5. Subjekti in osebe iz odstavka 1 Komisiji predložijo:

(a) poročilo o izvajanju nalog, za katere so pooblaščeni;

(a) poročilo o izvajanju nalog, za katere so pooblaščeni;

(b) svoj zaključni račun o izdatkih, nastalih pri izvajanju nalog, za katere so pooblaščeni;

(b) svoj zaključni račun o izdatkih, nastalih pri izvajanju nalog, za katere so pooblaščeni;

(c) povzetek rezultatov vseh razpoložljivih izvedenih revizij in kontrol, vključno z analizo sistematičnih ali ponavljajočih se slabosti ter sprejetih ali načrtovanih korektivnih ukrepov;

(c) povzetek rezultatov vseh razpoložljivih izvedenih revizij in kontrol, vključno z analizo sistematičnih ali ponavljajočih se slabosti ter sprejetih ali načrtovanih korektivnih ukrepov;

(d) izjavo o zanesljivosti upravljanja glede popolnosti, točnosti in verodostojnosti zaključnega računa, pravilnega delovanja sistemov notranje kontrole, kakor tudi glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij ter spoštovanja načela dobrega finančnega poslovodenja;

(d) izjavo o upravljanju z razumnim zagotovilom, da:

 

(i) so informacije v poročilu resnična in poštena slika dejanskega stanja;

 

(ii) so bili odhodki, predstavljeni v računovodskih izkazih, porabljeni za predvideni namen in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

 

(iii) vzpostavljeni kontrolni postopki zagotavljajo potrebna jamstva glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij.

(e) mnenje neodvisnega revizijskega organa o izjavi o zanesljivosti upravljanja iz točke (d) tega odstavka v zvezi z vsemi njenimi elementi.

(e) Tem dokumentom je priloženo mnenje neodvisnega revizorskega organa, pripravljeno v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, o popolnosti, točnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov, pravilnem delovanju vzpostavljenih kontrolnih postopkov ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij. Če se pri pregledu pojavi dvom o resničnosti navedb v izjavi o upravljanju, revizijski organ poroča o tem.

Te dokumente, razen revizijskega poročila iz točke (e), predložijo Komisiji do 1. februarja naslednjega proračunskega leta. Revizijsko poročilo predložijo najpozneje do 15. marca.

Te dokumente, razen revizijskega poročila iz točke (e), predložijo Komisiji do 1. februarja naslednjega proračunskega leta. Revizijsko poročilo predložijo najpozneje do 15. marca.

Te obveznosti ne posegajo v določbe v sporazumih, sklenjenih z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami. Te določbe za navedene subjekte določajo najmanj obveznost, da Komisiji vsako leto predložijo izjavo, s katero potrdijo, da je bil v zadevnem proračunskem letu prispevek Unije porabljen in obračunan v skladu z zahtevami iz odstavka 2 tega člena ter z obveznostmi, določenimi v sporazumu, sklenjenem z ustreznimi mednarodnimi organizacijami ali tretjo državo.

Te obveznosti ne posegajo v določbe v sporazumih, sklenjenih z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami. Te določbe za navedene subjekte določajo najmanj obveznost, da Komisiji vsako leto predložijo izjavo, ki jo je pregledala pristojna vrhunska revizorska institucija, s katero potrdijo, da je bil v zadevnem proračunskem letu prispevek Unije porabljen in obračunan v skladu z zahtevami iz odstavka 2 tega člena ter z obveznostmi, določenimi v sporazumu, sklenjenem z ustreznimi mednarodnimi organizacijami ali tretjo državo. Rezultati pregledov so na voljo organu, ki podeli razrešnico.. To ne izljučujei pristojnosti za preiskave Evropskega računskega sodišča in urada OLAF.

Obrazložitev

Ta določba je v skladu s členom 56, njen namen pa je vzpostaviti usklajeno poročanje in kontrolo v primerih, ko posredno upravljanje izvajajo subjetki, ki niso države članice.

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Komisija:

6. Komisija:

(a) zagotavlja nadziranje in ocenjevanje izvajanja prenesenih nalog;

(a) nadzira, ali ti subjekti opravljajo svoje obveznosti, zlasti z opravljanjem revizij in ocen med izvajanjem programa;

(b) uporablja postopke za pravočasno potrditev obračunov pooblaščenih subjektov in oseb, s čimer zagotavlja, da je zaključni račun popoln, točen in verodostojen ter omogoča pravočasno odpravo nepravilnosti;

(b) uporablja postopke za pravočasno potrditev obračunov subjektov, s čimer ugotavlja, ali je zaključni račun popoln, točen in verodostojen, ter omogoča pravočasno odpravo nepravilnosti;

(c) iz financiranja s sredstvi Unije izključi plačila, ki niso bila izvedena v skladu z veljavnimi pravili.

(c) iz odhodkov Unije za financiranje izključi plačila, ki niso bila izvedena v skladu z zakonodajo Unije;

Obrazložitev

Ta določba je v skladu s členom 56, njen namen pa je vzpostaviti usklajeno poročanje in kontrolo v primerih, ko posredno upravljanje izvajajo subjetki, ki niso države članice.

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Odstavka 5 in 6 tega člena se ne uporabljata za subjekte in osebe, za katere se uporablja ločen postopek razrešnice, ki ga izvaja proračunski organ.

7. Odstavka 5 in 6 tega člena se ne uporabljata za subjekte Unije, za katere se uporablja ločen postopek razrešnice, ko ti subjekti izvršujejo proračun Unije.

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Odstavki 1, 2 in 3 smiselno veljajo za posredno upravljanje sredstev, ki jih Evropski parlament dodeli svojim političnim skupinam. Evropski parlament v zvezi s tem sprejme izvedbene ukrepe, ki upoštevajo posebne zahteve političnih skupin.

Obrazložitev

Ta določba je v skladu s členom 56, njen namen pa je vzpostaviti usklajeno poročanje in kontrolo v primerih, ko posredno upravljanje izvajajo subjetki, ki niso države članice.

Predlog spremembe  123

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Odgovornemu odredbodajalcu lahko pri izvajanju nalog pomagajo osebe v okviru osebja v njegovi pristojnosti, in ki so jim bile dodeljene določene naloge, potrebne za izvrševanje proračuna in pripravo finančnih in poslovodnih informacij. Za preprečitev kakršnega koli navzkrižja interesov za osebje, ki pomaga odredbodajalcem na podlagi prenosa ali nadaljnjega prenosa, veljajo obveznosti iz člena 54.

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b. Vsaka institucija obvesti proračunski organ vedno, ko odredbodajalec na podlagi prenosa začne opravljati svoje naloge, prevzame nove ali preneha opravljati naloge.

Predlog spremembe  125

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6c. Vsaka institucija v svojih notranjih pravilih določi ukrepe za upravljanje proračunskih sredstev, za katere meni, da so potrebni za pravilno izvedbo njenega dela proračuna. Evropski parlament se obvesti o teh notranjih pravilih med postopkom razrešnice.

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naknadnih kontrol ne sme opravljati osebje, ki je odgovorno za predhodne kontrole. Osebje, odgovorno za naknadne kontrole, ne sme biti podrejeno osebju, odgovornemu za predhodne kontrole.

Predhodnih kontrol ne sme opravljati osebje, odgovorno za naknadne kontrole. Osebje, odgovorno za naknadne kontrole, ne sme biti podrejeno osebju, odgovornemu za predhodne kontrole, in obratno.

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Vsak zaposleni, ki sodeluje pri finančnem poslovodenju in kontroli transakcij ter meni, da je odločitev, ki jo mora na zahtevo nadrejenega izvesti ali potrditi, nepravilna ali v nasprotju z načeli dobrega finančnega poslovodenja ali strokovnimi pravili, ki jih mora upoštevati, mora o tem pisno obvestiti odredbodajalca na podlagi prenosa, in če ta ne ukrepa, komisijo iz člena 70(6). V primeru nezakonitega ravnanja, goljufije ali korupcije, ki bi lahko škodovali interesom Unije, obvesti organe in telesa, imenovane na podlagi ustrezne zakonodaje.

8. Vsak zaposleni, ki sodeluje pri finančnem poslovodenju in kontroli transakcij ter meni, da je odločitev, ki jo mora na zahtevo nadrejenega izvesti ali potrditi, nepravilna ali v nasprotju z načeli dobrega finančnega poslovodenja ali strokovnimi pravili, ki jih mora upoštevati, mora o tem pisno obvestiti odredbodajalca na podlagi prenosa, in če ta ne ukrepa, komisijo iz člena 70(6).

 

V primeru nezakonitega ravnanja, goljufije ali korupcije, ki bi lahko škodovali interesom Unije, ta zaposleni obvesti organe in telesa, imenovane na podlagi ustrezne zakonodaje. Ta obveznost v primeru goljufije velja tudi za neodvisne revizorje, ki izvajajo postopke v poezavi s finančnim upravljanjem Unije. Pri takem razkritju ne prevzamejo odgovornosti.

 

V namene tega odstavka ima zadevni zaposleni koristi od ustreznih določb kadrovskih predpisov.

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Računovodja Komisije določi pravila za vodenje fiduciarnih računov in njihovo uporabo.

Predlog spremembe  129

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsak odredbodajalec, računovodja ali skrbnik računa izločenih sredstev je disciplinsko in odškodninsko odgovoren v skladu s kadrovskimi predpisi, brez poseganja v člene 70, 71 in 72. V primeru nezakonitega ravnanja, goljufije ali korupcije, ki lahko škoduje interesom Unije, se zadeva predloži organom in telesom, imenovanim na podlagi ustrezne zakonodaje.

2. Vsak odredbodajalec, računovodja ali skrbnik računa izločenih sredstev je disciplinsko in odškodninsko odgovoren v skladu s kadrovskimi predpisi, brez poseganja v člene 70, 71 in 72. V primeru nezakonitega ravnanja, goljufije ali korupcije, ki lahko škoduje interesom Unije, se zadeva predloži organom in telesom, imenovanim na podlagi veljavne zakonodaje, zlasti uradu OLAF.

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe

Oddelek 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ODOBRITEV IZTERJAVE

IZTERJAVA IN FINANČNI POPRAVKI

Predlog spremembe  131

Predlog uredbe

Člen -76 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen -76

 

Opredelitve

 

V tem oddelku so:

 

(a) izterjave instrument, ki se uporablja za popravo v primeru prejema nepravilnega odhodka; nepravilno prejete zneske načeloma povrnejo tisti, ki so jih prejeli. Kadar je nemogoče določiti dejanski znesek zadevnega stroška, se lahko znesek, ki ga je treba izterjati, določi z drugimi znanstvenimi sredstvi. Slednja bi načeloma morali določiti še pred nastankom odhodka;

 

(b) finančni popravki so instrumenti, ki so predvsem namenjeni reševanju slabosti sistemov upravljanja. Z njimi se ukine financiranje držav članic ali tretjih držav ali drugih, ki ne zagotovijo pravilne uporabe pravil Unije. Uporabljajo se lahko tudi za spodbuditev izvajanja politik Unije, določenih s pravno podlago za zadevni prispevek Unije.

 

Vsi potrjeni finančni popravki ter popravki, ki še niso bili potrjeni za posamezne sklade in državo članico, se skladno s členom 132 evidentirajo v obračunih.

Predlog spremembe  132

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Opomin, ki ustreza nalogu za izterjavo, se vroči dolžniku, njegova vsebina pa je zavezujoča za Komisijo od trenutka vročitve.

Predlog spremembe  133

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Institucija lahko s sklepom, ki je izvršljiv v smislu člena 256 ES, formalno ugotovi terjatev do oseb, ki niso države članice.

2. Svet, Komisija ali Evropska centralna banka lahko s sklepom, ki je izvršljiv v smislu člena 299 PDEU, formalno ugotovi terjatev do oseb, ki niso države članice. Kar zadeva preostale institucije, Komisija lahko v svojem imenu sprejme tak izvršljiv sklep v smislu člena 299 PDEU, pod pogoji, ki jih določa delegirana uredba iz člena 199.

Obrazložitev

Skladno z zadnjo sodno prakso imajo pristojnost za sprejetje izvršljivih sklepov po členu 299 PDEU samo Svet, Komisija in Evropska centralna banka. Preostale institucije, kot je Parlament, izvršljivih sklepov po členu 299 PDEU ne morejo sprejeti (glej sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 19. oktrobra 2010 v zadevi T-431/10 R, Nencini proti Parliamentu). Zato sedanje besedilo člena 76(2) finančne uredbe razen za Svet, Komisijo in Evropsko centralno banko ni uporabno za preostale institucije.

Da bi lahko preostale institucije (vključno s Parlementom) učinkovito ukrepale glede izterjave zapadlih zneskov, mora Komisija v svojem imenu sprejeti izvršljiv sklep iz člena 299 PDEU.

Predlog spremembe  134

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računovodja izterja zneske s pobotom z enakimi zahtevki, kot jih ima Unija do dolžnika, ki ima sam zahtevek do Unije, ki je nedvoumen, v fiksnem znesku in zapadel.

Računovodja izterja zneske s pobotom z enakimi zahtevki, kot jih ima Unija do dolžnika, ki ima sam zahtevek do Unije. Zahtevki za pobot morajo biti nedvoumni, v fiksnem znesku in zapadli.

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar se namerava odgovorni odredbodajalec na podlagi prenosa odpovedati ali delno odpovedati izterjavi ugotovljene terjatve, zagotovi, da je odpoved pravilna ter v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in sorazmernosti v skladu s postopki in merili iz delegirane uredbe iz člena 199. Odločitev o odpovedi izterjave mora biti utemeljena. Odredbodajalec lahko pooblastilo za tako odločitev prenese samo v skladu z delegirano uredbo iz člena 199.

2. Kadar se namerava pristojni odredbodajalec na podlagi prenosa odpovedati ali delno odpovedati izterjavi ugotovljene terjatve, zagotovi, da je odpoved pravilna ter v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in sorazmernosti. Odločitev o odpovedi izterjave mora biti utemeljena in evidentirana v poročilih o letnih dejavnostih iz člena 63(9). Odredbodajalec lahko prenese pooblastilo za tako odločitev.

Odgovorni odredbodajalec lahko v celoti ali delno razveljavi ugotovljeno terjatev v skladu s pogoji iz delegirane uredbe iz člena 199. Delna razveljavitev ugotovljene terjatve ne pomeni, da se Unija odpoveduje ugotovljeni upravičenosti.

Pristojni odredbodajalec lahko v celoti ali delno razveljavi ugotovljeno terjatev. Delna razveljavitev ugotovljene terjatve ne pomeni, da se Unija odpoveduje ugotovljeni upravičenosti.

 

Poslovnik in merila za odločitev o odpovedi izterjatve ter njen prenos s strani odredbodajalca in ukinitev ugotovljenega zneka se določi v delegirani uredbi iz člena 199.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladiti pravila za izterjavo. Temelji na členu 32 Uredbe 1290/2005 (o skupni kmetijski politiki).

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Zneski, ki jih izterjajo države članice zaradi nepravilnosti ali malomarnosti, in pripadajoče obresti, se nakažejo organu upravljanja, ki jih vknjižijo kot prihodke, za mesec, ko je bil denar dejansko prejet.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladiti pravila za izterjavo. Temelji na členu 32 Uredbe 1290/2005 (o skupni kmetijski politiki).

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Ob nakazovanju v proračun Unije lahko država članica za pavšalno povračilo stroškov izterjave zadrži 20 % ustreznega zneska, razen zneskov, ki se izterjajo zaradi nepravilnosti ali malomarnosti upravnih organov ali drugih uradnih organov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladiti pravila za izterjavo. Temelji na členu 32 Uredbe 1290/2005 (o skupni kmetijski politiki).

Predlog spremembe  138

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c. V utemeljenih primerih se lahko države članice odločijo, da ne bodo izvajale postopka izterjave. Ta odločitev se lahko sprejme le v naslednjih primerih:

 

(a) če je skupna vsota že obstoječih in predvidenih stroškov izterjave višja od zneska izterjave;

 

(b) če izterjave ni mogoče izvršiti zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali oseb, ki so sodno odgovorne za nepravilnost, pri čemer je plačilna nesposobnost ugotovljena in priznana v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države članice.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladiti pravila za izterjavo. Temelji na členu 32 Uredbe 1290/2005 (o skupni kmetijski politiki).

Predlog spremembe  139

Predlog uredbe

Člen 77 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 77a

 

Finančni popravki držav članic v sistemu skupnega upravljanja iz naslova II dela 2

 

1. Države članice so predvsem odgovorne za preiskovanje nepravilnosti na podlagi dokazov o večji spremembi, ki vpliva na naravo ali okoliščine izvajanja ali nadzor poslovanja ali operativnih programov iz nalova II dela 2, in izvedbo potrebnih finančnih popravkov skladno z odstavki 2 do 4.

 

Poleg tega izterjajo sredstva, na katera vplivajo nepravilnosti v odhodkih, nastale po naslovu I dela 2.

 

2. Država članica izvede potrebne finančne popravke v povezavi s posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi, odkritimi v poslovanju ali operativnih programih. Popravki države članice obsegajo preklic celote ali dela javnega prispevka iz operativnega programa. Država upošteva naravo in resnost nepravilnosti ter finančno izgubo sklada.

 

Če tako določa ustrezna pravna podlaga, lahko država članica sredstva iz skladov, ki so bila sproščena na ta način, ponovno porabi za dejavnosti v okviru zadevnega operativnega programa (nadomestno financiranje).

 

3. Prispevek, preklican v skladu z odstavkom 2, se ne sme ponovno porabiti za:

 

(a) posel ali posle, ki so bili predmet popravka, niti

 

(b) kadar je bil finančni popravek izveden zaradi sistemske nepravilnosti za obstoječe posle v okviru celote ali dela prednostne osi, kjer je do te sistemske napake prišlo, niti

 

(c) kadar se finančni popravek izvede v nadomestnem financiranju.

 

4. V primeru sistemskih nepravilnosti država članica razširi svojo preiskavo na vse posle, ki bi lahko bili prizadeti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je odgovor na dolgotrajno kritiko Računskega sodišča glede upravljanja sredstev. Izboljšati je treba sledljivost sredstev.

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Člen 77 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 77b

 

Merila za finančne popravke Komisije

 

1. Komisija izvede finančne popravke, tako da prekliče celoten prispevek ali del prispevka Unije operativnemu programu, če po ustrezni preučitvi ugotovi, da:

 

(a) obstaja resna pomanjkljivost v sistemu upravljanja in kontrole programa, kar ogroža prispevek Unije, ki je programu že bil izplačan;

 

(b) je odhodek v potrjenem izkazu o odhodkih nepravilen in ga država članica pred začetkom sanacijskega postopka iz tega odstavka ni popravila;

 

(c) država članica ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 77a pred začetkom postopka finančnih popravkov iz tega odstavka.

 

2. Komisija svoje finančne popravke utemelji na posameznih primerih ugotovljene nepravilnosti, pri čemer upošteva sistemsko naravo nepravilnosti, da ugotovi, ali je treba uporabiti pavšalen ali ekstrapolacijski popravek.

 

Pavšalni popravki se uporabljajo samo takrat, kadar je zaradi narave primera nemogoče določiti obseg in znesek ugotovljene nepravilnosti ali ekstrapolirati zneska, ki ga je treba popraviti.

 

3. Komisija pri odločanju o višini popravka upošteva naravo in resnost nepravilnosti ter obseg in finančne posledice ugotovljenih pomanjkljivosti v zadevnem operativnem programu. Če ni drugače določeno v veljavni zakonodaji, veljajo naslednje stopnje popravkov:

 

(a) 100 % popravek

 

Stopnja popravka se lahko določi na 100 %, kadar so pomanjkljivosti v sistemu države članice za upravljanje in kontrolo ali posamezne kršitve tako resne, da predstavljajo popolno nezmožnost izpolnjevanja pravil Skupnosti, tako da so vsa plačila nepravilna;

 

(b) 25 % popravek

 

Kadar je uporaba sistema države članice za upravljanje in kontrolo hudo pomanjkljiva in obstajajo dokazi o obsežnih nepravilnostih in malomarnosti pri odpravljanju nepravilnosti ali sleparski praksi, je utemeljen 25 % popravek, saj se lahko upravičeno domneva, da bo svoboda predložitve nepravilnih zahtevkov brez kazni povzročila izjemno velike izgube za sklad. Popravek te stopnje je ustrezen tudi za nepravilnosti v posameznem primeru, ki so resne, vendar ne razveljavijo celotne operacije;

 

(c) 10 % popravek

 

Kadar ena ali več ključnih sestavin sistema ne deluje ali pa delujejo tako slabo ali neredno, da so povsem neučinkovite za določanje upravičenosti zahtevka ali preprečevanje nepravilnosti, je utemeljen 10 % popravek, saj lahko razumno sklepamo, da obstaja veliko tveganje obsežne izgube za sklad. Ta stopnja popravka je ustrezna tudi za posamezne nepravilnosti zmerne resnosti glede na ključne sestavine sistema.

 

(d) 5 % popravek

 

Kadar vse ključne sestavine sistema delujejo, vendar ne tako dosledno, pogosto ali poglobljeno, kakor zahtevajo predpisi, je utemeljen 5 % popravek, saj lahko razumno sklepamo, da ne zagotavljajo zadostne stopnje pravilnosti zahtevkov in obstaja znatno tveganje za sklade. 5 % popravek je lahko ustrezen tudi za manj resne nepravilnosti v posameznih operacijah glede na ključne sestavine.

 

Dejstvo, da je mogoče način, kako sistem deluje, izpopolniti, samo po sebi ni zadosten razlog za finančni popravek. Obstajati mora resna pomanjkljivost skladnosti z izrecnimi pravili Unije ali standardi dobre prakse, pomanjkljivost pa mora pomeniti resno tveganje izgube ali nepravilnosti za strukturni sklad.

 

(e) 2 % popravek

 

Kadar je izvajanje ustrezno glede na ključne sestavine sistema, vendar povsem odpove pri delovanju ene ali več pomožnih sestavin, je utemeljen 2 % popravek glede na manjše tveganje izgube za sklad in manjšo resnost kršitve.

 

2 % popravek se poveča na 5 %, če se po datumu uvedbe prvega popravka ugotovi ista pomanjkljivost v zvezi z izdatki in država članica po prvem popravku ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov za del sistema z napako.

 

2 % popravek je utemeljen tudi, kadar Komisija obvesti državo članico, ne da bi uvedla kak popravek, da je treba izboljšati pomožne sestavine sistema, ki so uvedene, vendar ne delujejo zadovoljivo, država članica pa ne sprejme potrebnih ukrepov.

 

Popravki se naložijo samo za pomanjkljivosti v pomožnih sestavinah sistemov za upravljanje in kontrolo, kadar niso ugotovljene pomanjkljivosti pri ključnih sestavinah. Če obstajajo pomanjkljivosti v zvezi s pomožnimi, pa tudi ključnimi sestavinami, se popravki naredijo samo po stopnji, ki se uporablja za ključne sestavine.

 

4. Če država članica ne spoštuje svojih obveznosti iz veljavne zakonodaje, lahko Komisija izvede finančni popravek, glede na stopnjo nespoštovanja teh obveznosti, z ukinitvijo dela ali celotnega prispevka zadevni državi članici.

 

Če ni drugače določeno v veljavni zakonodaji, so finančni popravki, ki veljajo za:

 

(a) neupoštevanje predpisov za javna naročila, in

 

(b) pomanjkljivosti med dogovorjenimi in doseženimi cilji ter

 

(c) katere koli druge obveznosti, ki izhajajo neposredno iz uporabe pravne podlage ali, kadar je to določeno v sporazumu o financiranju, in kadar kršitev teh obveznosti v celoti ali delno ovira politiko Unijo, na kateri temelji financiranje, ali kadar je to potrebno za zaščito finančnih interesov Unije;

 

tisti popravki, ki jih določa delegirana uredba iz člena 199.

 

5. Če Komisija svoje stališče utemeljuje na podlagi dejstev, ki so jih ugotovili revizorji zunaj njenih služb, izpelje lastne zaključke glede finančnih posledic po pregledu ukrepov, ki jih je sprejela zadevna država članica v skladu s členom 77a, poročil, predloženih v skladu s členom 56, in vseh odgovorov države članice.

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe

Člen 77 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 77c

 

Zmanjšanje finančnih popravkov

 

1. Če organ upravljanja poda resnično in zanesljivo izjavo o upravljanju, se višina finančnega popravka za vsak posamezni sklad v dani državi članici, za katero velja tak popravek, zmanjša:

 

(a) za 10 %, če Komisija ugotovi, da je ta država članica v zadnjih dveh zaporednih letih dosegala stopnjo napak pod 2 %;

 

(b) za 20 %, če Komisija ugotovi, da je ta država članica v zadnjih petih zaporednih letih dosegala stopnjo napak pod 2 %;

 

(c) za 50 %, če Komisija ugotovi, da je ta država članica v zadnjih desetih zaporednih letih dosegala stopnjo napak pod 2 %,

 

razen če je bil sam izračun stopnje napak izveden na goljufiv ali drugače nameren ali skrajno malomaren način

 

2. Finančni popravek se zmanjša za petnajst odstotkov na sklad, če država članica predloži nacionalno izjavo o odhodkih, ki jih je imela po sistemu deljenega upravljanja v skladu s členom 56(6b).

 

3. Ne glede na druge ukrepe, ki jih sprejme Komisija, se organ upravljanja, ki je predložil lažno izjavo o upravljanju, izključi iz zmanjšanja v skladu s tem členom.

Predlog spremembe  142

Predlog uredbe

Člen 77 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 77d

 

Kontradiktorni postopek

 

1. Preden Komisija sprejme odločitev o finančnem popravku, uvede kontradiktorni postopek, tako da državo članico seznani s svojimi začasnimi sklepi.

 

Država članica v dveh mesecih po prejemu začasnih sklepov:

 

(a) potrdi prejem teh sklepov in soglaša z njimi; ali

 

(b) dobi možnost, da s pregledom ustrezne dokumentacije dokaže, da je bil obseg nepravilnosti manjši, kot je ocenila Komisija, če ta predlaga finančni popravek na osnovi ekstrapolacije ali pavšala.

 

V soglasju s Komisijo lahko država članica omeji obseg tega pregleda na ustrezen delež ali vzorec zadevne dokumentacije. ali

 

(c) jo Komisija povabi na zaslišanje, ki ga vodi komisija, sestavljena iz vnaprej izbranih izvedencev iz držav članic in Komisije, pri katerem si obe strani na partnerski osnovi prizadevata doseči dogovor o ugotovitvah in potrebnih zaključkih.

 

Razpoložljivi čas za postopke v točkah (a) in (b) se za vsako stran podaljša samo enkrat za največ dva meseca, potem ko zadevna stran drugo o tem na utemeljen način obvesti.

 

Razpoložljivi čas za postopke v točki (c) ne sme presegati štirih mesecev, razen če komisija izvedencev z večino svojih ustanovnih članov dovoli podaljšanje za največ 6 mesecev od dneva zaslišanja, na katerem se sklene podaljšanje.

 

2. Komisija upošteva vse dokaze, ki jih država članica predloži v rokih iz odstavka 1. Če ne pride do dogovora, Komisija sprejme odločitev o finančnem popravku v treh mesecih od zadnjega dneva pregleda ali zaslišanja in pri tem upošteva vse informacije in ugotovitve, ki so ji bile predložene med postopkom.

 

3. V primeru dogovora lahko država članica ponovno uporabi zadevna sredstva Unije v skladu z drugim pododstavkom člena 77a(2).

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na členu 100 Uredbe 1083/2006 in je namenjen prilagoditvi pravil.

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe

Člen 77 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 77e

 

Vračilo

 

1. Vsako vračilo v splošni proračun Evropske unije se opravi pred dnem zapadlosti, navedenim v nalogu za izterjavo, ki je pripravljen v skladu s členom 76. Dan zapadlosti je zadnji dan drugega meseca po izdaji naloga.

 

2. Za vse zamude pri vračilu se zaračunavajo zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do datuma dejanskega plačila. Obrestna mera je eno in pol odstotne točke nad obrestno mero, ki jo Evropska centralna banka uporablja na prvi delovni dan v mesecu dneva zapadlosti pri svojih glavnih operacijah refinanciranja.

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na členu 102 Uredbe 1083/2006 in je namenjen prilagoditvi pravil.

Predlog spremembe  144

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. V sklepu o financiranju so opredeljeni zasledovani cilj, pričakovani rezultati, način izvajanja in celotni znesek načrta financiranja. Vsebuje tudi opis ukrepov, za katere je predvideno financiranje, in navedbo zneska, dodeljenega za posamezni ukrep, ter okviren časovni razpored izvedbe.

 

V primeru posrednega upravljanja so v sklepu določeni tudi izbrani izvajalski partner, uporabljena merila in partnerju zaupane naloge.

Predlog spremembe 145

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za vsak ukrep, ki lahko povzroči odhodek v breme proračuna, mora odgovorni odredbodajalec najprej prevzeti proračunsko obveznost, preden prevzame pravno obveznost do tretjih oseb ali prerazporedi sredstva v skrbniški sklad na podlagi člena 178.

1. Ne glede na člen 82(3) mora odgovorni odredbodajalec za vsak ukrep, ki lahko povzroči odhodek v breme proračuna, najprej prevzeti proračunsko obveznost, preden prevzame pravno obveznost do tretjih oseb ali prerazporedi sredstva v skrbniški sklad na podlagi člena 178.

 

Vendar se lahko v primeru operacij humanitarne pomoči, civilne zaščite, pomoči za krizno upravljanje in če to zahtevajo nujni primeri zunaj Unije, proračunske obveznosti prevzamejo takoj po prevzemu pravne obveznosti do tretjih strani, če je to nujno za učinkovito izvedbo intervencij Unije.

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Znesek vsake posamezne pravne obveznosti, prevzete na podlagi celotnih obveznosti, odgovorni odredbodajalec pred podpisom evidentira v proračunskem računovodstvu in knjiži na celotne obveznosti. Pri ukrepih v okviru humanitarne pomoči in civilne zaščite ter pomoči za krizno upravljanje ter kadar je to upravičeno zaradi nujnosti ukrepa, se zneski lahko evidentirajo takoj po podpisu ustrezne posamezne pravne obveznosti.

Znesek vsake posamezne pravne obveznosti, prevzete na podlagi celotnih obveznosti, odgovorni odredbodajalec pred podpisom evidentira v proračunskem računovodstvu in knjiži na celotne obveznosti.

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe

Člen 87 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Plačila se izvršujejo z bančnimi nakazili, čeki ali debetnimi karticami.

Predlog spremembe 148

Predlog uredbe

Člen 87 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Odgovorni odredbodajalec redno obračunava plačila predhodnega financiranja. V ta namen se v pogodbe, sklepe in sporazume o donacijah ter sporazume o prenosu pooblastil, s katerimi se naloge izvrševanja prenesejo na subjekte in osebe iz člena 55(1)(b), vključijo ustrezne določbe.

4. Odgovorni odredbodajalec redno obračunava plačila predhodnega financiranja v skladu z ekonomsko vsebino in časovnim razporedom zadevnega projekta. Zneski predhodnega financiranja v vrednosti nad 2 milijona EUR, ki obsegajo več kot 50 % celotne operacije, ki se financira, se ves čas trajanja operacije vsaj enkrat na leto naknadno preverjajo. V ta namen se v pogodbe, sklepe in sporazume o donacijah ter sporazume o prenosu pooblastil, s katerimi se naloge izvrševanja prenesejo na subjekte in osebe iz člena 55(1)(b), vključijo ustrezne določbe.

Predlog spremembe  149

Predlog uredbe

Člen 89

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 89

Člen 89

Potrjevanje, odobravanje in plačilo odhodkov morajo biti izvedeni v rokih iz delegirane uredbe iz člena 199, v kateri se določijo tudi okoliščine, ko so upniki, ki prejmejo plačilo z zamudo, upravičeni do zamudnih obresti v breme proračunske vrstice, iz katere je bila plačana glavnica.

1. Predvideni roki za izvedbo plačil so:

 

(a) 90 koledarskih dni za pogodbe, sporazume in sklepe o donacijah, ki zajemajo tehnične storitve, ali ukrepe, katerih ocena je posebej zapletena in katerih plačila so odvisna od odobritve poročila ali potrdila;

 

(b) 60 koledarskih dni za vse druge pogodbe, sporazume in sklepe o donacijah, katerih plačila so odvisna od odobritve poročila ali potrdila;

 

(c) 30 koledarskih dni v vseh drugih primerih.

 

Ti roki ne zadevajo plačil v okviru deljenega upravljanja.

 

2. Pristojni odredbodajalec na podlagi prenosa ali nadaljnjega prenosa lahko odloži rok za plačilo tako, da upnike kadar koli obvesti o tem, da ni mogoče poravnati zahtevka za plačilo, bodisi ker znesek še ni zapadel, bodisi ker niso bila predložena ustrezna dokazila. Če pristojni odredbodajalec pridobi informacije, zaradi katerih nastane sum o upravičenosti izdatka, za katerega je bil dan zahtevek za plačilo, lahko rok za plačilo odloži in zadevo dodatno razišče, tudi s pregledom na kraju samem, da se pred plačilom prepriča o upravičenosti izdatka.

 

Zadevne upnike se pisno obvesti o razlogu za odlog plačila.

 

Če odlog presega obdobje dveh mesecev, pristojni odbor za usklajevanje na podlagi vloge upnika sprejme sklep o nadaljevanju odloga.

 

Po preteku rokov iz odstavka 1 je upnik upravičen do obresti.

 

 

Obrazložitev

Pregled upošteva razprave s Komisijo. Odraža praktične potrebe za predhodno financiranje in, na drugi strani, izboljšuje pravno varnost upravičencev.

Predlog spremembe  150

Predlog uredbe

Poglavje 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

INFORMACIJSKI SISTEMI

INFORMACIJSKI SISTEMI IN ELEKTRONSKA UPRAVA

Predlog spremembe  151

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na podlagi predhodnega dogovora med zadevnimi institucijami se dokumenti med institucijami lahko pošiljajo po elektronski poti.

Na podlagi predhodnega dogovora med zadevnimi institucijami in državami članicami se dokumenti med njimi lahko pošiljajo po elektronski poti.

Predlog spremembe  152

Predlog uredbe

Člen 91 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 91a

 

Elektronska uprava (e-uprava)

 

Vsi osnutki predlogov, predloženi zakonodajnemu organu, morajo biti primerni za uporabo uporabnikom prijaznih informacijskih tehnologij na vseh ravneh, zlasti na ravni končnih prejemnikov sredstev.

 

Če se sredstva upravljajo v okviru deljenega upravljanja v skladu s členom 56, Komisija in države članice zagotovijo medoperabilnost zbranih ali pri upravljanju proračuna kako drugače prejetih in posredovanih podatkov.

 

Če so podatki na voljo v elektronski obliki, je treba predvideti njihov prenos v taki obliki. Države članice in Komisija se po potrebi sporazumejo za enotne standarde za prenos podatkov.

 

Direktorati Komisije in izvajalske agencije ter subjekti iz člena 200 uporabljajo enotne standarde za elektronske podatke, ki se posredujejo tretjim stranem v postopku javnih naročil in postopkih za dodelitev donacij. Oblikujejo in uporabljajo čim bolj enotne standarde za predložitev, hranjenje in obdelavo predloženih podatkov v postopkih za dodelitev donacij in postopkih javnih naročil in v ta namen določijo enotno področje izmenjave elektronskih podatkov za potencialne upravičence, upravičence ali kandidate in ponudnike.

 

Komisija imenuje vodilnega obveščevalnega uradnika, ki nadzoruje izvajanje te določbe in redno poroča o dosežkih proračunskega organa v okviru izvrševanja proračuna.

Predlog spremembe  153

Predlog uredbe

Poglavje 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

POGLAVJE 7A

 

NAČELA UPRAVLJANJA

 

Člen 91b

 

Pravica do dobrega upravljanja

 

Če zaradi očitne napake pri pisanju vlagatelja ali ponudnika, ki je ravnal v dobri veri, niso bili vloženi dokazi, podane izjave, izpolnjene vloge ali upoštevani postopkovni koraki, pristojni uradnik vlagatelja ali ponudnika pozove, naj ustrezno ukrepa, da odpravi napako. Po potrebi se vlagatelja ali ponudnika pouči o njegovih postopkovnih pravicah ali obveznostih.

 

Potreba po vložitvi dokazil in/ali dokumentacije ter njihova oblika in predpisana vsebina se čim prej napovejo in obravnavajo s potencialnimi vlagatelji in ponudniki.

 

Ponudniki in vlagatelji se po potrebi takoj po prejemu vloge ali ponudbe obvestijo o tem, koliko časa je potrebnega za obdelavo in prehodni zaključek postopka, ter o tem, ali je vložena vloga ali ponudba popolna.

 

Člen 91c

 

Navedba pravnih sredstev

 

Če so zaradi postopkovnega akta odredbodajalca okrnjene pravice vlagatelja, upravičenca ali pogodbenika, ta akt vsebuje navedbo razpoložljivih sredstev za varstvo v upravnih in/ali sodnih zadevah, s katerimi se lahko ta akt izpodbija.

 

Navedena je zlasti vrsta pravnega sredstva, organ ali organi, pri katerih ga je mogoče vložiti, ter roki za vložitev.

 

Če ni drugače določeno, je rok za vložitev pravnega sredstva dva meseca od dneva, ko je vlagatelj ali ponudnik v celoti in natančno obveščen o razpoložljivih pravnih sredstvih.

Obrazložitev

Evropski ombudsman je želel, da se pravica do dobrega upravljanja (člen 41 Listine o temeljnih pravicah) vključi v finančno uredbo. To spremembo je predlagal, da bi se izboljšala postopkovna preglednost in pravice vlagateljev v primerjavi z upravo.

Predlog spremembe  154

Predlog uredbe

Člen 93 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Institucija vsako leto organu, ki da razrešnico, pošlje poročilo s povzetkom, v katerem navede število in vrsto opravljenih notranjih revizij, dana priporočila ter sprejete ukrepe na podlagi teh priporočil.

4. Vsa revizijska poročila so takoj po izdelavi na voljo organu, ki da razrešnico. Institucija vsako leto organu, ki da razrešnico, pošlje poročilo s povzetkom, v katerem navede število in vrsto opravljenih notranjih revizij, dana priporočila ter sprejete ukrepe na podlagi teh priporočil.

 

S povzetkom poročila se organ, ki da razrešnico, seznani z vsemi pregledi, pri katerih se priporočajo spremembe večjih projektov nakupa ali donacij ali večji proračunski prihranki.

 

Če obstaja odbor za spremljanje poteka revizij, ta v posebni izjavi poroča o učinku ukrepov, sprejetih na podlagi priporočil, na institucijo ter o morebitnih nadaljnjih izboljšavah.

Obrazložitev

S predlagano spremembo se v finančno uredbo vključujejo mednarodni standardi. Zlasti oddelka 516 in 522 akta o proračunskih sredstvih oddelkov za trgovino in pravo, znanost in sorodne agencije Združenih držav zahtevata, da generalni inšpektor izvaja revizije donacij ali pogodb, ki se financirajo s tem aktom in predložijo poročilo Kongresu o napredku teh revizij. Zahtevata objavo rezultatov takih revizij na zveznih spletnih straneh. Prepovedujeta uporabo banketov in konferenc, ki niso neposredno povezani z donacijo ali smotrom pogodbe. Zahtevata, da prejemnik donacije ali pogodbe predloži izjavo o navzkrižju interesov in (1) posreduje vsa revizijska poročila odboru senata za proračunska sredstva takoj po njihovi izdelavi; (2) seznani odbor z vsemi revizijami, ki priporočajo spremembe pri večjih projektih napkupa ali donacijah, ali ki priporočajo večje proračunske prihranke; in (3) se za 15 dni vzdrži javne objave končnih revizijskih ali preiskovalnih poročil, ki jih je zahteval odbor.

Predlog spremembe  155

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ta naslov se ne uporablja za donacije, brez poseganja v člene 100 do 103, ali naročila storitev, sklenjena med Komisijo na eni strani ter Evropsko investicijsko banko, Evropskim investicijskim skladom ali katero koli drugo hčerinsko družbo Evropske investicijske banke na drugi strani.

3. Ne glede na člene od 100 do 103 se ta naslov ne uporablja za donacije.

Obrazložitev

Enaka obravnava vseh evropskih institucij in institucij držav članic.

Predlog spremembe  156

Predlog uredbe

Člen 102 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija vzpostavi in vodi centralno bazo podatkov v skladu s pravili Unije o varstvu osebnih podatkov. Baza podatkov vsebuje podatke o kandidatih in ponudnikih, ki so v kateri od situacij iz člena 100 ter člena 103(1)(b) in (2)(a). Baza podatkov je skupna za institucije, izvajalske agencije in organe iz člena 200.

1. Komisija vzpostavi in vodi centralno bazo podatkov v skladu s pravili Unije o varstvu osebnih podatkov. Zbirka podatkov vsebuje podatke o kandidatih in ponudnikih, ki so v kateri od situacij iz členov 100 ali 101 ter člena 103(1)(b) in (2)(a). Baza podatkov je skupna za institucije, izvajalske agencije in organe iz člena 196b in je javno dostopna. Organ, ki da razrešnico, je obveščen o številu primerov, ki jih je treba vpisati, in o številu dejansko v zbirko podatkov vpisanih primerov, če se slednje od prvega razlikuje.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uporabiti sistem ožigosanja, ki ga uporablja svetovna banka, za zbirko podatkov z imeni izključenih vlagateljev in ponudnikov, da se povečata preglednost in odvračilni učinek tega sredstva. Organ, ki da razrešnico, je treba redno obveščati o številu primerov, vnesenih v zbirko podatkov, da se oceni učinkovitost njene uporabe.

Predlog spremembe  157

Predlog uredbe

Člen 102 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Dostop se organom iz tretjih držav odobri le, če so pravila iz člena 9 Uredbe (ES) št. 45/2001 izpolnjena in potem, ko se vsak posamezni primer oceni.

Predlog spremembe                      158

Predlog uredbe

Člen 103 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Institucija lahko objavi sklep ali njegov povzetek, v katerem navede naziv gospodarskega subjekta, kratek opis dejstev ter trajanje izključitve ali znesek denarnih kazni.

3. Zaradi boljše zaščite finančnih interesov Unije se lahko institucije v skladu z načelom sorazmernosti odločijo za objavo sklepov, s katerimi nalagajo upravne ali denarne kazni iz odstavka 1, potem ko je bil v celoti upoštevan postopek iz odstavka 1.

 

Pri odločitvi o objavi sklepa, s katerim se nalagajo upravne ali denarne kazni iz prvega pododstavka, se upošteva zlasti stopnja resnosti kršitve, vključno z njenim vplivom na finančne interese Unije in njeno podobo, ter čas, ki je pretekel od kršitve, trajanje in ponovitev kršitve, namen ali stopnjo malomarnosti zadevnega subjekta ter ukrepe, ki jih je zadevni subjekt sprejel za odpravo te situacije.

 

Sklep o objavi se vključi v sklep, s katerim se nalagajo upravne ali denarne kazni, in je v njem izrecno določena objava sklepa, s katerim se nalagajo kazni, ali njegovega povzetka na internetni strani instituciji.

 

Za odvračilni učinek objavljeni povzetek vključuje ime osebe, ki je odgovorna za kršitev, kratek opis kršitve, zadevni program in trajanje izključitve in/ali znesek denarnih kazni.

 

Sklep se objavi, potem ko so bila izčrpana pravna sredstva zoper njega ali po preteku rokov za njihovo vložitev, objava pa ostane na internetni strani do konca izključitvenega obdobja ali do preteka 6 mesecev od plačila denarnih kazni, če so te edini ukrep, ki je bil sklenjen.

 

Pri fizičnih osebah se pri objavi sklepa dosledno upošteva pravica do zasebnosti in spoštujejo pravice iz Uredbe (ES) št. 45/2001.

Predlog spremembe  159

Predlog uredbe

Člen 105 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija s primernimi sredstvi in ob uporabi člena 91a zagotovi, da ponudniki lahko vnesejo vsebino ponudb in vsa ustrezna dokazila v elektronski obliki (e-javna naročila), če to želijo, in lahko, s privolitvijo ponudnika, shranijo takšna dokazila za vodenje prihodnjih postopkov v okviru e-javnih naročil v centralno bazo podatkov, ki je skupna vsem institucijam in subjektom, za katere velja ta uredba. Podatki se po šestmesečnem obdobju zbrišejo, razen če ponudnik ne zahteva trajnega shranjevanja. Ponudnik je odgovoren za ohranjanje in posodabljanje shranjenih podatkov.

 

Komisija v dveh letih po začetku veljavnosti te uredbe in nato redno poroča Parlamentu in Svetu o napredku pri izvajanju te določbe.

Predlog spremembe  160

Predlog uredbe

Člen 107 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Naročnik uradno obvesti vse kandidate ali ponudnike, katerih vloge ali ponudbe so bile zavrnjene, o razlogih za zavrnitev in vse ponudnike, ki izpolnjujejo merila za izključitev in izbor ter pošljejo tako pisno zahtevo, o značilnostih in relativnih prednostih izbrane ponudbe ter o imenu ponudnika, ki mu je bilo naročilo oddano.

2. Naročnik uradno obvesti vse kandidate ali ponudnike, katerih vloge ali ponudbe so bile zavrnjene, o razlogih za zavrnitev ter dnevu, ko poteče obdobje mirovanja iz člena 112(2), in vse ponudnike, ki izpolnjujejo merila za izključitev in izbor ter pošljejo tako pisno zahtevo, o značilnostih in relativnih prednostih izbrane ponudbe ter o imenu ponudnika, ki mu je bilo naročilo oddano.

Vendar nekaterih podatkov ni treba razkriti, če bi to oviralo uporabo prava, bilo v nasprotju z javnim interesom ali škodovalo zakonitim poslovnim interesom javnih ali zasebnih podjetij ali bi lahko izkrivljalo pošteno konkurenco med njimi.

Vendar nekaterih podatkov ni treba razkriti, če bi to oviralo uporabo prava, bilo v nasprotju z javnim interesom ali škodovalo zakonitim poslovnim interesom javnih ali zasebnih podjetij ali bi lahko izkrivljalo pošteno konkurenco med njimi.

Predlog spremembe  161

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Naročnik zahteva, da izvajalci vnaprej zagotovijo jamstvo v primerih, ki so določeni v delegirani uredbi iz člena 199.

črtano

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe

Člen 109 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Naročnik lahko, kadar meni, da je to ustrezno in sorazmerno, zahteva, da izvajalci zagotovijo tako jamstvo, da se:

2. Razen v primeru pogodb zelo nizke vrednosti, lahko naročnik, kadar meni, da je to ustrezno in sorazmerno za vsak primer posebej in ob upoštevanju analize tveganja, zahteva, da izvajalci zagotovijo jamstvo, da se:

(a) zagotovi celovita izvedba pogodbe ali

(a) zagotovi celovita izvedba pogodbe ali

(b) zmanjša finančno tveganje, povezano s predhodnim financiranjem.

(b) zmanjša finančno tveganje, povezano s predhodnim financiranjem.

 

Komisija lahko merila za analizo tveganja določi v delegirani uredbi iz člena 199.

Obrazložitev

Za pogodbe zelo nizke vrednosti (< 16.000 EUR) jamstvo ne bi smelo biti potrebno.

Predlog spremembe  163

Predlog uredbe

Člen 113

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V razpisnih postopkih lahko pod enakimi pogoji sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki spadajo na področje uporabe Pogodb, ter vse fizične in pravne osebe iz tretjih držav, ki so z Unijo sklenile poseben sporazum na področju javnih naročil, pod pogoji, določenimi v navedenem sporazumu.

V razpisnih postopkih lahko pod enakimi pogoji sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki spadajo na področje uporabe Pogodb, ter vse fizične in pravne osebe iz tretjih držav, ki so z Unijo sklenile poseben sporazum na področju javnih naročil, pod pogoji, določenimi v navedenem sporazumu in če so v njem izrecno določene nadzorne pristojnosti, enake standardom Evropske unije, zlasti da imata Evropsko računsko sodišče in OLAF pravico dostopa do vseh zadevnih dokumentov in vpogleda vanje.

Predlog spremembe  164

Predlog uredbe

Člen 115 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) delovanja organa, ki si prizadeva za cilj v splošnem evropskem interesu ali ima cilj, ki je del politike Unije (donacije za poslovanje).

(b) delovanja organa, ki si prizadeva za cilj v splošnem evropskem interesu ali ima cilj, ki je del politike Unije, in ki to politiko podpira (donacije za poslovanje).

Predlog spremembe  165

Predlog uredbe

Člen 115 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) finančni instrumenti iz naslova VIII prvega dela ter lastništvo deležev ali kapitalska udeležba v mednarodnih finančnih institucijah, kot so Evropska banka za obnovo in razvoj (EBOR) ali specializirani organi Unije, kot je Evropski investicijski sklad;

(c) finančni instrumenti iz naslova VIII prvega dela, posojila, instrumenti z deljenim tveganjem Unije ali finančni prispevki Unije k takim instrumentom, kapitalski instrumenti na osnovi načela zasebnega vlagatelja in financiranje v obliki navideznega lastniškega kapitala ter lastništvo deležev ali kapitalska udeležba v mednarodnih finančnih institucijah, kot so Evropska banka za obnovo in razvoj (EBOR) ali specializirani organi Unije, kot je Evropski investicijski sklad;

Obrazložitev

S predlogom spremembe točke (c) se ponovno uvaja sedanja navedba izjem in pojasnuje zagotavljanje finančnih instrumentov.

Predlog spremembe  166

Predlog uredbe

Člen 115 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Z donacijami so izenačene in po potrebi velja ta naslov za:

 

(a) koristi iz subvencioniranja obresti za nekatera posojila;

 

(b) druge kapitalske naložbe ali udeležbe, razen tistih iz točke (c) odstavka 2.

Obrazložitev

Odstavek 2a (novo) ponovno vključuje sedanjo določbo iz finančne uredbe in jo usklajuje z določbami o subvencijah in donacijah, ki veljajo za države članice.

Predlog spremembe  167

Predlog uredbe

Člen 115 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 115a

 

Upravičenci

 

1. Za namene tega naslova pojem „upravičenec” pomeni enega ali več subjektov, ki jim je bila dodeljena donacija.

 

2. Če ukrep izvaja ena ali več pravnih oseb, ki jih zastopa pravna oseba za usklajevanje, ali ki so tej osebi pridružene, sporazum o donaciji podpiše ta pravna oseba v imenu svojih pridruženih članov, ki se smatrajo za soupravičence.

 

3. Kadar se donacija dodeli več (so)upravičencem, so ti upravičenci navedeni ter pravice in dolžnosti med njimi in Komisijo določene v sporazumu o donaciji. Določi se predvsem, vendar ne izključno:

 

(a) veljavna zakonodaja in pristojno sodišče,

 

(b) finančna odgovornost pravne osebe za usklajevanje in njenih pridruženih članov do Komisije glede izvajanja celotnega ukrepa,

 

(c) možnost spremembe, s sklepom večine soupravičencev, pravic in dolžnosti med njimi; vsako spremembo števila ali istovetnosti sodelujočih upravičencev mora potrditi pristojni odredbodajalec, in se odobri, razen če obstaja nevarnost, da bi ta sprememba ogrozila namen donacije ali negativno in bistveno vplivala na zakonite pravice Komisije v okviru sporazuma o donaciji.

Predlog spremembe  168

Predlog uredbe

Člen 116

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Donacije so lahko v kateri koli od naslednjih oblik:

Donacije so lahko v kateri koli od naslednjih oblik:

(a) povračilo določenega deleža upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali;

(a) povračilo določenega deleža upravičenega dela vseh ekonomskih stroškov, ki so dejansko nastali;

 

(aa) povračilo določenega deleža standardnih stroškov na enoto;

(b) pavšalni zneski;

(b) pavšalni zneski;

(c) standardni stroški na enoto;

 

(d) pavšalno financiranje;

(d) pavšalno financiranje;

(e) kombinacija oblik iz točk (a) do (d).

(e) kombinacija oblik iz točk (a) do (d) in upoštevanje preferenc upravičencev glede računovodskih načel, ki so za njih običajna;

Obrazložitev

Vstavljene so mejne vrednosti iz osnutka izvedbenih določb (člena 173, 175b), kot je predlagala Komisija v svojem delovnem dokumentu (SEK(2010)639) V predlogu spremembe je poudarjena potreba po pristopu, ki upošteva stranke.

Predlog spremembe  169

Predlog uredbe

Člen 117 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Donacije morajo vključevati sofinanciranje, kar pa ne posega v posebna pravila iz naslova IV drugega dela.

3. Donacije morajo vključevati sofinanciranje, kar pa ne posega v posebna pravila iz naslova IV drugega dela.

 

Prvi pododstavek ne velja za politične stranke in politične ustanove na ravni Unije.

Donacije ne smejo preseči skupne zgornje meje, ki je izražena v obliki absolutne vrednosti, določene na podlagi ocene upravičenih stroškov.

Upravičenec lahko nadomesti druge vire financiranja tretjih strani s svojimi finančnimi sredstvi, če pri tem upošteva načelo sofinanciranja..

Donacija ne sme preseči upravičenih stroškov.

 

Obrazložitev

Zaradi večje razumljivosti besedila sta bila drugi in tretji stavek prestavljena v člen 117a. Člen 165(1) izvedbenih določb, kot jih je Komisija predlagala v svojem delovnem dokumentu (SEK(2010)0639), je vključen v spremenjeni obliki: Nadomestitev sofinanciranja koristi predvsem manjšim upravičencem in povečuje osnovo za financiranje EU, s tem pa tudi prepoznavnosti Unije.

Predlog spremembe 170

Predlog uredbe

Člen 117 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Z donacijo si upravičenec v okviru svojega ukrepa ali delovnega programa ne sme prizadevati za dobiček ali ga ustvariti.

4. Z donacijo si upravičenec v okviru svojega ukrepa ali delovnega programa ne sme prizadevati za dobiček ali ga ustvariti.

Prvi pododstavek se ne uporablja za:

Prvi pododstavek se ne uporablja za:

(a) ukrepe, katerih cilj je okrepitev finančne sposobnosti upravičenca ali ustvarjanje prihodkov;

(a) ukrepe, katerih cilj je okrepitev finančne sposobnosti upravičenca ali dejavnosti za ustvarjanje prihodkov, da se zagotovi njihova trajnost po obdobju financiranja s strani Unije, ki je določeno v sklepu ali sporazumu o donaciji;

(b) štipendije za študij, raziskovanje ali usposabljanje, plačane fizičnim osebam.

(b) štipendije za študij, raziskovanje ali usposabljanje, plačane fizičnim osebam;

 

(ba) drugo neposredno pomoč, plačano fizičnim osebam, ki jo najbolj potrebujejo, kot so brezposelne osebe, in/ali po programih za zunanje ukrepe Unije za begunce;

 

(bb) donacije, ki temeljijo na pavšalni stopnji in/ali pavšalnih zneskih in/ali stroških na enoto, če so izpolnjeni pogoji, določeni v členu 116a(2);

 

(bc) donacije nizke vrednosti.

 

Če se ustvari dobiček, ima Komisija pravico izterjati odstotek dobička, ki ustreza prispevku Unije k upravičenim stroškom, ki jih je upravičenec dejansko imel z izvajanjem ukrepa ali programa dela.

Predlog spremembe 171

Predlog uredbe

Člen 117 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. V tem naslovu je dobiček določen tako:

 

(a) pri donacijah za ukrepe pomeni dobiček presežek prejemkov glede na stroške, ki jih je imel upravičenec ob predložitvi zahtevka za končno izplačilo;

 

(b) pri donacijah za materialne stroške pomeni dobiček presežek v proračunu za poslovanje upravičenca. Upravičenci imajo pravico prenesti 3 % dobička v leto N+2. Najprej morajo uporabiti prenesena sredstva. Pravila o jamstvih veljajo mutatis mutandis, če preneseni znesek presega mejno vrednost, ki je bila določena za donacije zelo nizke in/ali nizke vrednosti.

Predlog spremembe  172

Predlog uredbe

Člen 117 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Za pavšalne zneske, standardne stroške na enoto in pavšalno financiranje se spoštovanje pravil o neprofitnosti in sofinanciranju iz odstavkov 3 in 4 ustrezno zagotovi ob njihovi določitvi ali v fazi ocenjevanja vloge za donacijo.

črtano

Obrazložitev

Zdi se, da je nejasna določba v odstavku 6 glede na predlagane spremembe odstavkov 3 in 4 odveč.

Predlog spremembe 173

Predlog uredbe

Člen 117 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 117a

 

Upravičeni stroški

 

1. Donacije ne presegajo skupne zgornje meje, izražene v obliki absolutne vrednosti, ki jo je treba določiti na podlagi ocene upravičenih stroškov.

 

Donacije ne presegajo upravičenih stroškov.

 

2. Upravičeni stroški so dejanski stroški, ki jih je imel upravičenec do donacije in ki izpolnjujejo vsa naslednja merila:

 

(a) nastanejo v obdobju trajanja ukrepa ali programa dela, razen stroškov, ki se nanašajo na končna poročila in revizijska potrdila;

 

(b) navedeni so v oceni celotnega proračuna ukrepa ali programa dela;

 

(c) potrebni so za izvajanje ukrepa ali programa dela, ki je predmet donacije;

 

(d) so določljivi in preverljivi ter zlasti zabeleženi v računovodskih izkazih upravičenca in pripravljeni v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer ima upravičenec svoj sedež, in v skladu z običajnimi računovodskimi praksami upravičenca; ter

 

(e) ustrezajo zahtevam veljavne davčne in socialne zakonodaje.

 

3. Ne glede na odstavek 1 in osnovni akt, za katerega velja člen 2, je treba v javnih razpisih določiti kategorije upravičenih stroškov pri financiranju s sredstvi Unije.

 

Pristojni odredbodajalec na podlagi prenosa prizna za upravičene naslednje stroške:

 

(a) stroške, povezane z bančno garancijo ali primerljivim zavarovanjem, ki jih upravičenec do donacije predloži v skladu s členom 125;

 

(b) stroške, povezane z zunanjimi revizijami, ki jih pristojni odredbodajalec zahteva ob vlogi za financiranje ali bo prejemu poročila o stroških;

 

(c) davek na dodano vrednost (DDV), ki ga je upravičenec plačal in se mu ne more povrniti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Načini povračila se določijo v delegirani uredbi iz člena 199.

 

(d) stroške amortizacije, če jih je upravičenec dejansko imel;

 

(e) upravne odhodke, stroške za zaposlene in opremo, vključno s stroški za plače osebja nacionalnih uprav, kolikor so povezani s stroški dejavnosti, ki jih zadevni javni organ ne bi izvajal, če ne bi izvajal zadevnega projekta;

 

(f) zrazen donacij za poslovanje stroške, nastale z zagotavljanem nemotenega poteka dejavnosti, ki pa jih ni mogoče takoj povezati s ponujenimi proizvodi/storitvami („neposredni” ali „skupni” stroški) v višini do 10 % vseh neposredno upravičenih stroškov ukrepa, če ta ne presega 250.000 EUR, in nato do 8 % na osnovi pavšalne stopnje. Ta odstotek se lahko poveča zlasti za usklajevanje pravnih oseb v skladu z delegirano uredbo iz člena 199. Zgornja meja se lahko preseže z obrazloženim sklepom Komisije.

 

4. Stroški, ki so jih imeli pridruženi člani iz člena 115a, se obravnavajo kot upravičeni, če so zadevni pridruženi člani navedeni v sporazumu ali sklepu o donaciji in spoštujejo pravila, ki se nanašajo na upravičenca v okviru sporazuma ali sklepa o donaciji, vključno s pravili o pravicah Komisije, OLAF in Računskega sodišča, da nadzorujejo odhodke v skladu s pravili za donacije.

Predlog spremembe  174

Predlog uredbe

Člen 117 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 117b

 

Sofinanciranje v naravi

 

1. Sofinanciranja v obliki prispevkov v naravi se ne sme upoštevati za namene izračuna dobička, ki se ustvari z donacijo.

 

2. Odgovorni odredbodajalec lahko sprejme prispevke v naravi kot sofinanciranje, če meni, da so potrebni ali primerni. Če se sofinanciranje v naravi nudi v podporo donacijam nizkih vrednosti mora odredbodajalec, če namerava tako sofinanciranje zavrniti, utemeljiti, zakaj ni potrebno ali primerno.

 

Taki prispevki ne smejo preseči:

 

(a) stroškov, ki jih je dejansko imel upravičenec in jih lahko dokaže z računovodskimi dokumenti;

 

(b) ali, če takih dokumentov ni, stroškov, ki so splošno veljavni na zadevnem trgu.

 

Prispevki v naravi se predstavijo ločeno v ocenjenem proračunu in odražajo vsa sredstva, ki so bila namenjena za ukrep. Njihova vrednost na enoto se oceni v začasnem proračunu in se kasneje ne sme spreminjati.

 

Prispevki v naravi morajo biti v skladu z nacionalnimi davčnimi pravili in pravili na področju socialne varnosti.

Predlog spremembe  175

Predlog uredbe

Člen 118 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč za krizno upravljanje ter ukrepe v okviru civilne zaščite in humanitarne pomoči.

Prvi pododstavek se ne uporablja za pomoč za krizno upravljanje, zlasti v tem smislu izvedene ukrepe v okviru civilne zaščite, in humanitarno pomoč.

Obrazložitev

Pojasnitev, da morajo biti ukrepi v okviru civilne zaščite vedno neposredno povezani s kriznim upravljanjem.

Predlog spremembe 176

Predlog uredbe

Člen 120 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V takih primerih upravičeni stroški za financiranje ne smejo nastati pred datumom vložitve vloge za donacijo, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, kot so določeni v temeljnem aktu, ali v primeru skrajne nuje po pomoči za krizno upravljanje ter ukrepih v okviru civilne zaščite in humanitarne pomoči.

V takih primerih upravičeni stroški za financiranje ne smejo nastati pred datumom vložitve vloge za donacijo, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, kot so določeni v temeljnem aktu, ali v primeru skrajne nuje po pomoči za krizno upravljanje ter ukrepih v okviru civilne zaščite, humanitarne pomoči in v razmerah, ki bi lahko eskalirale v oborožen spopad.

Predlog spremembe  177

Predlog uredbe

Člen 121

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 121

črtano

Načelo degresivnega dodeljevanja

 

Če ni v temeljnem aktu ali sklepu o financiranju za donacije, dodeljene v skladu s členom 51(5)(d), za organe, ki si prizadevajo za cilj v splošnem interesu Unije, drugače določeno, se pri donacijah za poslovanje, ki se obnovijo za več kot štiri leta, njihov znesek po četrtem letu postopoma znižuje.

 

Predlog spremembe  178

Predlog uredbe

Člen 122 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vloge za donacijo se vložijo pisno.

1. Vloge za donacijo se vložijo pisno ali, če je primerno, v varni elektronski obliki. Kadar meni, da je to mogoče, Komisija ponudi možnost spletne prijave.

Obrazložitev

Spremembe v skladu s pristopom elektronske uprave.

Predlog spremembe  179

Predlog uredbe

Člen 122 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Skrajni rok za obravnavo vlog je šest mesecev, če je sklep komisije pogoj, pa devet mesecev od konca roka, določenega za oddajo vloge. Ta rok se lahko izjemoma podaljša, če to zahteva posebna vrsta in predmet donacije. V takem primeru se v zadevnem javnem razpisu objavi začasni rok. Če roka ni mogoče spoštovati iz drugih razlogov, odredbodajalec na podlagi prenosa to navede v svojem letnem poročilu o dejavnostih skupaj z razlogi in predlogi za ukrepe za izboljšavo. V naslednjem letnem poročilu o dejavnostih poroča o uspehu teh ukrepov za izboljšavo.

Obrazložitev

Glede na pogovore s Komisiji je podaljšanje roka potrebno, če je postopek ocenjevanja odvisen od sklepa komisije, kar zahteva več časa za uskladitev.

Predlog spremembe  180

Predlog uredbe

Člen 122 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Členi 100 do 103 se uporabljajo tudi za vlagatelje vlog za donacije. Vlagatelji morajo potrditi, da niso v kateri od situacij iz členov 100 do 103. Vendar se odredbodajalec lahko odpove zahtevi po predložitvi takšnega potrdila, kakor je določeno v delegirani uredbi iz člena 199, v naslednjih primerih:

3. Členi 100 do 103 se uporabljajo tudi za vlagatelje vlog za donacije. Vlagatelji morajo potrditi, da niso v kateri od situacij iz členov 100 do 103. Vendar odredbodajalec ne zahteva takšnega potrdila v naslednjih primerih:

(a) za pogodbe zelo nizkih vrednosti;

(a) za pogodbe nizkih vrednosti;

(b) kadar je bilo takšno potrdilo pred kratkim predloženo v drugem postopku dodeljevanja;

(b) kadar je bilo takšno potrdilo pred kratkim predloženo v drugem postopku dodeljevanja;

(c) kadar takšnega potrdila ni mogoče predložiti.

 

Predlog spremembe  181

Predlog uredbe

Člen 122 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. V vlogi je prikazan pravni položaj vlagatelja ter njegova finančna in operativna zmogljivost za izvajanje predlaganega ukrepa ali programa dela.

 

V ta namen vlagatelj predloži častno izjavo in razen za donacije nizke vrednosti vsa dokazila, ki jih odgovorni odredbodajalec zahteva na podlagi ocene tveganja. Zahtevana dokazila so navedena v pozivu za zbiranje predlogov.

 

Kot dokazilo se lahko zahtevajo predvsem izkazi poslovnega izida ali bilance stanja za zadnje zaključeno proračunsko leto.

 

Finančna sposobnost se ne preverja pri fizičnih osebah, ki prejemajo štipendije, javnih organih ali mednarodnih organizacijah. Odgovorni odredbodajalec lahko glede na svojo analizo tveganja opusti dolžnost preverjanja operativne zmogljivosti javnega organa ali mednarodne organizacije.

 

Pri vlogah za donacije za ukrepe v znesku nad 750.000 EUR ali donacije za materialne stroške nad 100.000 EUR se predloži revizijsko poročilo, ki ga pripravi pooblaščeni zunanji revizor. To poročilo potrjuje računovodske izkaze za zadnje razpoložljivo proračunsko leto in odredbodajalec na podlagi prenosa izrecno sprejme ali zavrne revizijsko poročilo v 90 dneh. Poročilo, ki ga odredbodajalec na podlagi prenosa sprejme, je zavezujoče in se naknadno ne pregleduje ali ocenjuje več, razen v primeru novih dokazov, ki kažejo na nepravilnosti ali goljufije.

Obrazložitev

Ostavek 3a temelji na izvedbenih pravilih (člena 173a in 176), kot jih je Komisija predlagala v svojem delovnem dokumentu (SEK(2010)0639). Določbi sta deloma strnjeni zaradi lažje razumljivosti.

Predlog spremembe 182

Predlog uredbe

Člen 125

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odgovorni odredbodajalec lahko, če meni, da je ustrezno in sorazmerno, zahteva, da upravičenec vnaprej predloži jamstvo, da zmanjša finančno tveganje, povezano s predhodnim financiranjem.

Odgovorni odredbodajalec lahko, če meni, da je ustrezno in sorazmerno, od primera do primera in ob upoštevanju analize tveganja, zahteva, da upravičenec vnaprej predloži jamstvo, da zmanjša finančno tveganje, povezano s predhodnim financiranjem.

 

Pri donacijah nizkih ali zelo nizkih vrednosti se jamstva ne zahteva, če je upravičenec v zadnjih petih letih prejel vsaj eno donacijo na leto.

Predlog spremembe  183

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Znesek donacije ni dokončen, dokler odgovorni odredbodajalec ne sprejme končnih poročil in zaključnega računa, brez poseganja v poznejše kontrole institucije.

1. Znesek donacije ni dokončen, dokler pristojni odredbodajalec na podlagi prenosa ne sprejme končnih poročil in zaključnega računa, brez poseganja v poznejše kontrole institucije, ki jih je treba pravočasno izvajati.

Obrazložitev

Predlog spremembe  184

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar v postopku dodeljevanja ali v času izvršitve donacije pride do resnih napak, nepravilnosti ali goljufij, lahko odgovorni odredbodajalec, potem ko se upravičencu da možnost, da izrazi svoje stališče, uvede katerega koli od ukrepov iz člena 110.

2. Kadar pride v postopku za oddajo naročila do resnih napak, nepravilnosti ali goljufij, odgovorni odredbodajalec prekine postopek in lahko uvede vse potrebne ukrepe, vključno s preklicem postopka. O domnevnem primeru goljufije nemudoma obvesti OLAF.

Predlog spremembe  185

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Če se po dodelitvi donacije izkaže, da je v postopku dodelitve ali izvrševanja donacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali goljufije, lahko odgovorni odredbodajalec glede na stopnjo v postopku odstopi od podpisa sporazuma o donaciji ali obvestila o sklepu o donaciji, prekine izvrševanje donacije ali, če je primerno, odpove pogodbo ali sklep o donaciji, potem ko je bila vlagatelju ali upravičencu dana možnost, da izrazi svoje stališče.

Predlog spremembe  186

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Če gre za napake, nepravilnosti ali goljufije upravičenca, ali če upravičenec ne izpolni dolžnosti, ki jih ima po sporazumu ali sklepu o donaciji, lahko odgovorni odredbodajalec poleg tega zmanjša donacijo ali izterja zneske, ki so bili neustrezno izplačani po sporazumu ali sklepu o donaciji, in sicer sorazmerno z resnostjo napak, nepravilnosti ali goljufij ali kršitvijo obveznosti, potem ko je bila upravičencu dana možnost, da izrazi svoje stališče.

Predlog spremembe  187

Predlog uredbe

Člen 126 – odstavka 3 in 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če kontrole ali revizije pokažejo, da se pri enem od upravičencev ponavljajo napake, ki vplivajo tudi na nerevidirane projekte, v katerih sodeluje ali je sodeloval ta upravičenec, lahko odredbodajalec razširi ugotovitve na navedene nerevidirane projekte, ki pa se še vedno lahko revidirajo v skladu s sporazumom o donaciji, in zahteva povračilo zadevnih zneskov.

3. Pri sistemskih ali ponavljajočih se napakah ali nepravilnostih, ki jih je mogoče pripisati upravičencu, ki presegajo prag pomembnosti in vplivajo na vrsto donacij, ki mu je bila odobrena pod podobnimi pogoji, lahko odgovorni odredbodajalec prekine izvrševanje vseh zadevnih donacij ali po potrebi odpove zadevne sporazume ali sklepe o donaciji s tem upravičencem, sorazmerno z resnostjo napak, nepravilnosti ali goljufij, potem ko je bila upravičencu dana možnost, da izrazi svoje stališče. Poleg tega lahko odgovorni odredbodajalec uvede finančne popravke za vse donacije, povezane z zgoraj omenjenimi sistemskimi ali ponavljajočimi se napakami ali nepravilnostmi, ki jih je mogoče revidirati v skladu s sporazumi ali sklepi o donaciji z zmanjšanjem donacije ali izterjavo zneskov, ki so bili neustrezno plačani po sporazumu ali sklepu o donaciji.

 

Znesek finančnega popravka se, če je to mogoče in izvedljivo, za vsako donacijo določi na osnovi stroškov, ki so bili neustrezno prijavljeni kot upravičeni. Če ni mogoče ali izvedljivo natančno ugotoviti zneska neupravičenih stroškov, lahko finančni popravki temeljijo na ekstrapolaciji ali pavšalu ob upoštevanju načela sorazmernosti.

Upravičenec lahko v kontradiktornem postopku izpodbija uporabljene popravke, če dokaže, da so bili izračunani napačno, in predloži nove izračune.

3a. Upravičenec lahko v kontradiktornem postopku pred pristojnim odborom za usklajevanje izpodbija odločitve, sprejete v skladu z odstavki od 2a do 3.

 

Upravičenec lahko zlasti izpodbija uporabljene popravke, če prepričljivo dokaže, da ni ponavljajoče se ali sistemske napake, ali da so bili izračuni napačni, in predloži nove izračune. Upravičenec ima pravico do povrnitve stroškov pravne pomoči zagovornika, kolikor je pri zagovoru uspešen.

Predlog spremembe  188

Predlog uredbe

Člen 126 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 126a

 

Obdobja za hranjenje dokumentov

 

1. Upravičenci hranijo dokumente, dokazila, statistične podatke in druge listine, ki se nanašajo na donacije, pet let po plačilu preostanka zneska in tri leta v primeru donacij nizkih vrednosti.

 

2. Dokumente, ki se nanašajo na revizijo, prizive, pravne spore ali poravnavo zahtevkov, ki izhajajo iz izvedbe projekta, se hranijo, dokler take revizije, prizivi, pravni spori ali poravnave zahtevkov niso razrešeni.

 

3. Komisija lahko v delegirani uredbi iz člena 199 določi, koliko časa morajo akreditirani organi in Komisija hraniti dokumente.

Obrazložitev

Obdobja za hranjenje dokumentov so bila spremenjena v skladu z razpravami s plačilnimi agencijami, Evropskim računskim sodiščem in Komisijo.

Predlog spremembe  189

Predlog uredbe

Člen 128

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 128

Člen 128

Opredelitev

Področje uporabe nagrad

V tej uredbi „nagrade“ pomenijo finančne prispevke, dodeljene na podlagi natečajev.

Nagrade so finančni prispevki, podeljene kot nagrada na podlagi natečajev. Uporabo nagrad je treba spodbujati, ne smejo pa nadomestiti ustrezno strukturiranega financiranja.

Predlog spremembe 190

Predlog uredbe

Člen 129 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za nagrade veljata načeli preglednosti in enakega obravnavanja.

1. Za nagrade veljata načeli preglednosti in enakega obravnavanja, spodbujati pa morajo doseganje evropske dodane vrednosti. Nagrade nad 5.000.000 EUR se lahko podeljujejo samo v skladu s pravnim aktom Unije v smislu členov 288, 289 in 290 PDEU, ki izrecno določajo pogoje sodelovanja, merila podelitve, nagradni znesek in postopek za izbor strokovnjakov za oceno. Nagrade samodejno zapadejo s potekom veljavnosti uredbe, ki določa večletni finančni okvir, v katerem se je začelo njihovo izvajanje ali pet let po njihovi objavi, kar koli je kasneje.

 

Prejemki, ki izvirajo iz zapadlosti nagrade, se obravnavajo kot notranji namenski prejemki.

Obrazložitev

Nagrade morajo podpirati cilje Unije, zlasti v zvezi z dodano vrednostjo. Spodbujati bi morale na primer cilje strategije Evropa 2020. Glede na precej obsežen znesek, ki se namenja za nagrade (verjetno med deset in sto milijoni), mora imeti uporaba nagrad posebno pravno podlago, po možnosti delegirani akt okvirnega raziskovalnega programa, kadar presega milijon evrov. Organ, ki da razrešnico, je treba seznaniti s sklepom o nagradi in ustreznim postopkom.

Predlog spremembe  191

Predlog uredbe

Člen 129 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Nagrade so del delovnega programa iz člena 118, ki ga sprejme Komisija, in zanje velja člen 118(2).

2. Zato so nagrade odvisne od delovnega programa, ki se objavi na začetku leta izvajanja. Program se izvaja z objavo natečajev.

Predlog spremembe  192

Predlog uredbe

Člen 129 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nagrad ni mogoče dodeliti neposredno brez natečaja, ki ga je treba objaviti na enak način kot pozive za zbiranje predlogov.

Nagrad ni mogoče dodeliti neposredno brez natečaja, poleg tega pa se letno objavijo skladno s členoma 31(2) in (3).

Obrazložitev

Predlogi sprememb k odstavku (2) člena 129 so v skladu s predlogom spremembe 163 poročevalca odbora BUDG. Vendar pa je treba glede na predvideno povečano uporabo nagrad v prihodnjih programih za raziskave in inovacije merilom dodati dogovore za nadaljnje upravljanje pravic intelektualne lastnine, na primer: v zdravstvu, kjer bi rezultati raziskav lahko bili javno dostopni, ali pa zanje velja obvezno dajanje licenc ali zmerne cene trženja.

Predlog spremembe  193

Predlog uredbe

Člen 129 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3. Prispevke na natečaju na podlagi objavljenih pravil natečaja oceni komisija strokovnjakov.

3. Nagrade dodeli odgovorni odredbodajalec ali žirija. Ta svobodno odloča, ali bo dodelil oz. dodelila nagrade, glede na oceno kakovosti prispevkov na podlagi pravil natečaja.

Nagrade nato dodeli odgovorni odredbodajalec na podlagi ocene komisije strokovnjakov, ki svobodno odloča, ali naj dodelitev nagrade priporoči ali ne, glede na oceno kakovosti prispevkov. Pristojni odredbodajalec na podlagi prenosa priloži sklep o nagradi skupaj s seznamom strokovnjakov, ki sodelujejo pri oceni, in obrazložitvijo njihovega izbora svojemu letnemu poročilu o dejavnostih.

Predlog spremembe  194

Predlog uredbe

Člen 130 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko uporablja finančne instrumente pri neposrednem upravljanju ali pri posrednem upravljanju, pri katerem so za izvajanje nalog pooblaščeni subjekti iz člena 55(1)(b)(iii) in (iv).

3. Komisija lahko uporablja finančne instrumente pri neposrednem upravljanju ali pri posrednem upravljanju, pri katerem so za izvajanje nalog pooblaščeni subjekti iz člena 55(1)(b) (iv) in (vi). Statut in narava subjekta, ki se mu zaupa upravljanje, se opredelita v temeljnem aktu.

Obrazložitev

Nacionalne finančne ustanove, ki opravljajo javne storitve, na primer nacionalne razvojne banke, imajo osrednjo vlogo pri upravljanju in izvajanju finančnih instrumentov EU.

Predlog spremembe  195

Predlog uredbe

Člen 131 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Finančni instrumenti so na razpolago končnim prejemnikom sredstev Unije v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in enakega obravnavanja ter v skladu s cilji, določenimi v temeljnih aktih, ki se uporabljajo za te finančne instrumente.

1. Finančni instrumenti so na razpolago končnim prejemnikom sredstev Unije v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, nediskriminacije in enakega obravnavanja ter v skladu s cilji, določenimi v temeljnih aktih, ki se uporabljajo za te finančne instrumente.

Predlog spremembe  196

Predlog uredbe

Člen 131 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Prejemki in povračila v okviru finančnega instrumenta veljajo kot notranji namenski prejemki v skladu s členom 18(3) in jih je treba samodejno prerazporediti ter uporabiti za prihodnje naložbe.

 

V nobenem primeru se prispevek Unije k nekemu projektu ne porazdeli na tretje stranke v obliki dividend ali dobička.

Predlog spremembe  197

Predlog uredbe

Člen 131 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Brez poseganja v člen 46(1)(d) in (e) se proračunski odhodki, povezani s posameznim finančnim instrumentom, ohranjajo v okvirih ustreznih proračunskih obveznosti, prevzetih zanj.

2. Brez poseganja v člen 46(1)(d) in (e) proračunski odhodki, povezani s posameznim finančnim instrumentom in finančno obveznostjo Unije, ne presegajo zneska v okvirih ustreznih proračunskih obveznosti, prevzetih zanj, s čimer izločajo pogojne obveznosti za proračun Unije.

Predlog spremembe  198

Predlog uredbe

Člen 131 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Finančni posredniki, udeleženi pri izvrševanju finančnih poslov za finančni instrument, upoštevajo ustrezne standarde za preprečevanje pranja denarja in boj proti terorizmu. Ne smejo imeti sedeža na ozemljih, katerih pristojni organi ne sodelujejo z Unijo v zvezi z uporabo mednarodno dogovorjenih davčnih standardov.

3. Subjekti iz točke (iv) člena 55(1)(b) in vsi finančni posredniki, udeleženi pri izvrševanju finančnih poslov za finančni instrument, upoštevajo ustrezne standarde za preprečevanje pranja denarja in boj proti terorizmu. Ne smejo imeti sedeža in/ali sodelovati s subjekti, regristriranimi na ozemljih, katerih pristojni organi ne sodelujejo z Unijo v zvezi z uporabo mednarodno dogovorjenih davčnih standardov.

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na delovnem dokumentu Komisije o finančnih instrumentih.

Predlog spremembe 199

Predlog uredbe

Člen 131 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Vsak sporazum med subjektom iz člena 55(1)(b)(iii) in (iv) ter finančnim posrednikom iz odstavka 3 izrecno določa, da imata Komisija in Računsko sodišče pooblastila za nadzor dokumentacije in prostorov ter informacij, tudi takih, shranjenih na elektronskih medijih, pri vseh tretjih osebah, ki so prejele sredstva Unije.

4. Vsak sporazum med subjektom iz člena 55(1)(b)(iii) in (iv) ter finančnim posrednikom iz odstavka 3 izrecno določa, da imata Komisija in Računsko sodišče ter OLAF dostop do dokumentacije in prostorov ter zahtevanih informacij v zvezi z izvajanjem finančnih instrumentov, tudi takih, shranjenih na elektronskih medijih, ki so jih zagotovile vse tretje osebe, ki so prejele sredstva Unije.

Predlog spremembe  200

Predlog uredbe

Člen 131 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Komisija letno poroča organu, ki da razrešnico, o dejavnostih, ki jih podpirajo finančni instrumenti, finančnih institucijah, ki sodelujejo pri njihovem izvajanju, uspešnosti finančnih instrumentov, vključno z uresničenimi naložbami, stanjem na skrbniških računih, prihodkih in povračilih, doseženem multiplikacijskem učinku ter vrednosti udeležb. Komisija svoje poročilo priloži povzetku letnih poročil iz člena 63(9).

Obrazložitev

Nagrade morajo podpirati cilje Unije, zlasti v zvezi z dodano vrednostjo. Spodbujati bi morale na primer cilje strategije Evropa 2020. Glede na precej obsežen znesek, ki se namenja za nagrade (med deset in sto milijoni), bi moral uporabo nagrade odobriti proračunski organ, kadar presega milijon evrov. Organ, ki da razrešnico, je treba seznaniti s sklepom o nagradi in ustreznim postopkom.

Predlog spremembe  201

Predlog uredbe

Člen 134 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računovodski izkazi iz člena 132 so v skladu z računovodskimi pravili Unije, ki jih je sprejel računovodja Komisije, ter predstavljajo resnično in pošteno sliko sredstev in obveznosti do virov, izdatkov in prejemkov ter denarnega toka.

Računovodski izkazi iz člena 132 temeljijo na mednarodnih računovodskih standardih za javni sektor ter predstavljajo resnično in pošteno sliko sredstev in obveznosti do virov, izdatkov in prejemkov ter denarnega toka.

Predlog spremembe  202

Predlog uredbe

Člen 135

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 135

Člen 135

Računovodski izkazi iz člena 132 predstavljajo informacije, tudi računovodske usmeritve, na način, ki daje ustrezne, zanesljive, primerljive in razumljive informacije. Pripravijo se v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli, kakor so opisana v računovodskih pravilih Unije.

Računovodski izkazi iz člena 132 predstavljajo informacije, tudi računovodske usmeritve, na način, ki daje ustrezne, zanesljive, primerljive in razumljive informacije. Pripravijo se v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli, kakor so opisana v računovodskih pravilih Unije, in temeljijo na mednarodnih računovodskih standardih za javni sektor.

Predlog spremembe  203

Predlog uredbe

Člen 135 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 135a

 

Izjeme pri računovodskih načelih

 

Če računovodja v posebnem primeru meni, da je treba narediti izjemo pri uporabi več računovodskih načel iz členov od 187 do 194, mora biti ta izjema pravilno utemeljena in navedena v prilogi k računovodskim izkazom iz člena 136.

Obrazložitev

Finančna uredba mora vsebovati možnost, s pomočjo katere lahko računovodja odstopa od računovodskih načel. Ker ta uredba našteva različna računovodska načela, se je mogoče za njihovo razlago sklicevati na delegirani akt.

Predlog spremembe  204

Predlog uredbe

Člen 136 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pojasnila k računovodskim izkazom dopolnjujejo in pojasnjujejo informacije, predstavljene v izkazih iz odstavka 1, ter dajejo vse dodatne informacije, predpisane z ustreznimi računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije.

2. Pojasnila k računovodskim izkazom dopolnjujejo in pojasnjujejo informacije, predstavljene v izkazih iz odstavka 1, ter dajejo vse potrebne dodatne informacije.

Predlog spremembe  205

Predlog uredbe

Člen 138 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računovodja Komisije konsolidira te začasne zaključne račune z začasnim zaključnim računom Komisije in Računskemu sodišču najpozneje do 31. marca naslednjega leta pošlje začasni zaključni račun Komisije in začasni konsolidirani zaključni račun Unije.

Računovodja Komisije konsolidira te začasne zaključne račune z začasnim zaključnim računom Komisije in Računskemu sodišču ter Evropskemu parlamentu najpozneje do 31. marca naslednjega leta pošlje začasni zaključni račun Komisije in začasni konsolidirani zaključni račun Unije.

Predlog spremembe  206

Predlog uredbe

Člen 139 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Računsko sodišče najpozneje do 1. junija izrazi svoja opažanja o začasnem zaključnem računu drugih institucij in vsakega organa iz člena 132, najpozneje do 15. junija pa svoja opažanja o začasnem zaključnem računu Komisije in začasnem konsolidiranem zaključnem računu Unije.

1. Računsko sodišče najpozneje do 1. junija izrazi svoja opažanja o začasnem zaključnem računu drugih institucij in vsakega organa iz člena 132 ter svoja opažanja o začasnem zaključnem računu Komisije in začasnem konsolidiranem zaključnem računu Unije.

Predlog spremembe  207

Predlog uredbe

Člen 139 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vse institucije razen Komisije in vsak organ iz člena 132 pripravijo svoj končni zaključni račun ter ga pošljejo računovodji Komisije, Računskemu sodišču, Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 1. julija naslednjega leta za pripravo končnega konsolidiranega zaključnega računa.

Vse institucije razen Komisije in vsak organ iz člena 132 pripravijo svoj končni zaključni račun ter ga pošljejo računovodji Komisije, Računskemu sodišču, Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 28. februarja naslednjega leta za pripravo končnega konsolidiranega zaključnega računa.

Predlog spremembe  208

Predlog uredbe

Člen 139 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po potrditvi končnega konsolidiranega zaključnega računa in svojega končnega zaključnega računa ju Komisija do 31. julija naslednjega proračunskega leta pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču.

Po potrditvi končnega konsolidiranega zaključnega računa in svojega končnega zaključnega računa ju Komisija do 31. marca naslednjega proračunskega leta pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču.

Predlog spremembe  209

Predlog uredbe

Člen 139 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Končni konsolidirani zaključni račun se objavi v Uradnem listu Evropske unije skupaj z izjavo o zanesljivosti, ki jo da Računsko sodišče v skladu s členom 287 PDEU in členom 160c Pogodbe Euratom, do 15. novembra naslednjega proračunskega leta.

6. Končni konsolidirani zaključni račun se objavi v Uradnem listu Evropske unije skupaj z izjavo o zanesljivosti, ki jo da Računsko sodišče v skladu s členom 287 PDEU in členom 160c Pogodbe Euratom, do 31. julija naslednjega proračunskega leta.

Predlog spremembe  210

Predlog uredbe

Člen 141 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ti podatki in poročilo o izvrševanju proračuna se hkrati pošljejo tudi Računskemu sodišču.

3. Ti podatki in poročilo o izvrševanju proračuna se hkrati pošljejo tudi Računskemu sodišču ter objavijo na spletu.

Predlog spremembe  211

Predlog uredbe

Člen 141 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a . Med proračunskim letom se pripravi poenostavljeno vmesno konsolidirano računovodsko poročilo Evropske unije za obdobje od 1. januarja do 30. junija. Poročilo pripravi Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče pa ga omejeno pregleda. Vmesno konsolidirano računovodsko poročilo z dne 30. junija se skupaj s poročilom Evropskega računskega sodišča in morebitnimi ugotovitvami Evropske komisije posreduje Evropskemu parlamentu do 30. oktobra istega leta.

Predlog spremembe  212

Predlog uredbe

Člen 143 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Utemelji in dokumentira vsa taka odstopanja in posreduje utemeljitev Računskemu sodišču ob sprejetju ali posodobitvi računovodskega pravila.

Obrazložitev

Insertion of the Court of Auditors Remarks in opinion 6/2010 (No. 92)

Predlog spremembe  213

Predlog uredbe

Člen 145 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Računovodski sistem mora biti takšen, da zagotavlja sledenje vseh vknjižb.

3. Računovodski sistem mora biti takšen, da zagotavlja jasno revizijsko sledenje vseh vknjižb.

Predlog spremembe  214

Predlog uredbe

Člen 147 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Proračunsko računovodstvo omogoča natančen zapis izvrševanja proračuna.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  215

Predlog uredbe

Člen 150 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Računsko sodišče pri pregledovanju, ali so bili vsi prihodki prejeti in ali so vsi odhodki nastali na zakonit in pravilen način, upošteva določbe Pogodb, proračuna, te uredbe, delegirane uredbe iz člena 199 in vseh drugih aktov, sprejetih na podlagi Pogodb.

1. Računsko sodišče pri pregledovanju, ali so bili vsi prihodki prejeti in ali so vsi odhodki nastali na zakonit in pravilen način, upošteva določbe Pogodb, proračuna, te uredbe, delegirane uredbe iz člena 199 in vseh drugih aktov, sprejetih na podlagi Pogodb. Revizijski mandat Računskega sodišča je trajen.

Predlog spremembe  216

Predlog uredbe

Člen 150 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri izvajanju svoje naloge ima Računsko sodišče pravico, da na način iz člena 152 pregleda vso dokumentacijo in informacije v zvezi s finančnim poslovodenjem služb ali organov za operacije, ki jih financira ali sofinancira Unija. Računsko sodišče ima pooblastilo, da lahko zasliši vsakega uradnika, ki je odgovoren za prihodke ali odhodke, in uporabi vse revizijske postopke, ki so primerni za navedene službe ali organe. V državah članicah opravlja revizijo skupaj z nacionalnimi revizijskimi organi ali, če ti nimajo potrebnih pooblastil, s pristojnimi nacionalnimi službami. Računsko sodišče in revizijski organi držav članic sodelujejo v duhu zaupanja, pri čemer ohranjajo svojo neodvisnost.

2. Pri izvajanju svoje naloge ima Računsko sodišče pravico, da na način iz člena 152 pregleda vso dokumentacijo in informacije v zvezi s finančnim poslovodenjem služb ali organov za operacije, ki jih financira ali sofinancira Unija. Računsko sodišče ima pooblastilo, da lahko zasliši vsakega uradnika, ki je odgovoren za prihodke ali odhodke, in uporabi vse revizijske postopke, ki so primerni za navedene službe ali organe. V državah članicah opravlja revizijo v sodelovanju z nacionalnimi revizijskimi institucijami ali, če ti nimajo potrebnih pooblastil, s pristojnimi nacionalnimi službami. Računsko sodišče in revizijske institucije držav članic sodelujejo v duhu zaupanja, pri čemer ohranjajo svojo neodvisnost.

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva pripombe Računskega sodišča na člen 155 in jih usklajuje z mednarodno priznanimi standardi za računovodske postopke.

Predlog spremembe  217

Predlog uredbe

Člen 152 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija, druge institucije, organi, ki vodijo prihodke ali odhodke v imenu Unije, in končni upravičenci do plačil iz proračuna dajo Računskemu sodišču na voljo vsa sredstva in vse informacije, za katere Računsko sodišče meni, da so potrebni za izvajanje njegove naloge. Računskemu sodišču dajo na voljo vso dokumentacijo v zvezi z oddajo naročil in izvajanjem pogodb, ki se financirajo iz proračuna, in vse poslovne knjige gotovine ali materiala, vse računovodske evidence ali dokazila in tudi upravne dokumente v zvezi z njimi, vse dokumente v zvezi s prihodki in odhodki, vse evidence premoženja, vse organigrame služb, za katere Računsko sodišče meni, da so potrebni za revidiranje izkaza realizacije proračuna in izkaza finančnega izida na podlagi evidenc ali na kraju samem, ter za isti namen tudi vse dokumente in podatke, pripravljene ali arhivirane na magnetnih medijih.

1. Komisija, druge institucije, organi, ki vodijo prihodke ali odhodke v imenu Unije, in končni upravičenci do plačil iz proračuna dajo Računskemu sodišču na voljo vsa sredstva in vse informacije, za katere Računsko sodišče meni, da so potrebni za izvajanje njegove naloge. Računskemu sodišču dajo na voljo vso dokumentacijo v zvezi z oddajo naročil in izvajanjem pogodb, ki se financirajo iz proračuna, in vse poslovne knjige gotovine ali materiala, vse računovodske evidence ali dokazila in tudi upravne dokumente v zvezi z njimi, vse dokumente v zvezi s prihodki in odhodki, vse evidence premoženja, vse organigrame služb, za katere Računsko sodišče meni, da so potrebni za revidiranje izkaza realizacije proračuna in izkaza finančnega izida na podlagi evidenc ali na kraju samem, ter za isti namen tudi vse dokumente in podatke, pripravljene ali arhivirane na podatkovnem nosilcu.

Predlog spremembe  218

Predlog uredbe

Člen 153 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Računsko sodišče pošlje Komisiji najpozneje do 15. junija, drugim institucijam in organom iz člena 132 pa najpozneje do 1. junija vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju morala biti vključena v letno poročilo. Ta opažanja morajo ostati zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku. Vsaka institucija pošlje svoj odgovor Računskemu sodišču najpozneje do 15. oktobra. Odgovori drugih institucij se pošljejo hkrati tudi Komisiji.

1. Računsko sodišče pošlje Komisiji najpozneje do 15. junija, drugim institucijam in organom iz člena 132 pa najpozneje do 15. junija vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju morala biti vključena v letno poročilo ali bi jih moral pristojni računovodja upoštevati pri pripravi računovodskih izkazov. Ta opažanja morajo ostati zaupna in se obravnavajo v kontradiktornem postopku. Vsaka institucija pošlje svoj odgovor Računskemu sodišču najpozneje do 30. septembra. Odgovori drugih institucij se pošljejo hkrati tudi Komisiji.

Obrazložitev

Pospešitev časovnega razporeda za razrešnice in vključitev pripomb Računskega sodišča.

Predlog spremembe  219

Predlog uredbe

Člen 153 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Po koncu kontradiktornega postopka vsaka zadevna institucija ali organ pošlje svoj odgovor Računskemu sodišču najpozneje do 15. oktobra. Odgovori drugih institucij in organov se pošljejo hkrati tudi Komisiji.

črtano

Obrazložitev

Pospešitev časovnega razporeda za razrešnice in vključitev pripomb Računskega sodišča.

Predlog spremembe  220

Predlog uredbe

Člen 153 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Računsko sodišče najpozneje do 15. novembra organu, odgovornemu za razrešnico, in drugim institucijam pošlje svoje letno poročilo, ki mu priloži odgovore institucij, ter poskrbi za njihovo objavo v Uradnem listu Evropske unije.

5. Računsko sodišče najpozneje do 31. oktobra organu, odgovornemu za razrešnico, in drugim institucijam pošlje svoje letno poročilo, ki mu priloži odgovore institucij, ter poskrbi za njihovo objavo v Uradnem listu Evropske unije.

Obrazložitev

Pospešitev časovnega razporeda za razrešnice in vključitev pripomb Računskega sodišča.

Predlog spremembe  221

Predlog uredbe

Člen 155

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 155

črtano

Izjave s predhodnimi ugotovitvami

 

1. Računsko sodišče pošlje zadevnim institucijam, organom in državam članicam izjave s predhodnimi ugotovitvami, ki izhajajo iz njegovih revizij. Izjave s predhodnimi ugotovitvami, ki bi po njegovem mnenju morale biti vključene v letno poročilo, se pošljejo najpozneje do 1. junija proračunskega leta po letu, na katero se nanašajo. Izjave s predhodnimi ugotovitvami morajo ostati zaupne.

 

2. Zadevna institucija, organ ali država članica v dveh mesecih in pol sporoči Računskemu sodišču svoje pripombe, ki jih želi dati na izjave s predhodnimi ugotovitvami.

 

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva razmisleke Računskega sodišča.

Predlog spremembe  222

Predlog uredbe

Člen 156 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament Komisiji da razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto n do 15. maja leta n + 2.

1. Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament da razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto n do 15. aprila leta n + 2:

 

– Evropski komisiji,

 

- drugim institucijam iz člena 1(2),

 

– subjektom, omenjenim v členu 196b(1),

 

– drugim organom, ki so odgovorni za izvrševanje sredstev Unije, če je zahteva, da Evropski parlament tem organom podeli razrešnico, predvidena v zakonodaji Unije.

Predlog spremembe  223

Predlog uredbe

Člen 157 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija predloži Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo vse potrebne informacije za nemoteno izvedbo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 319 PDEU.

3. Institucije Unije, kot so opredeljene v členu 1(2), predložijo Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo vse potrebne informacije za nemoteno izvedbo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 319 in tretjim stavkom člena 335 PDEU.

Predlog spremembe  224

Predlog uredbe

Člen 167 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za odhodke in prihodke, ki jih imajo organi in telesa iz Uredbe (ES) št. 1290/2005 o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja, Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, Uredbe Sveta (ES) št. 1084/200625 o Kohezijskem skladu, Uredbe Sveta (ES) št. 1198/200626 o Evropskem skladu za ribištvo, ter za sklade na področju svobode, varnosti in pravice, ki spadajo pod deljeno upravljanje v skladu s členom 56 te uredbe (v nadaljnjem besedilu: skladi), se uporabljata prvi in tretji del te uredbe, če ni v tem naslovu drugače določeno.

1. Za odhodke in prihodke, ki jih imajo organi in telesa iz Uredbe (ES) št. 1290/2005 o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja, Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta23 o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta24 o Evropskem socialnem skladu, Uredbe Sveta (ES) št. 1084/200625 o Kohezijskem skladu, Uredbe Sveta (ES) št. 1198/200626 o Evropskem skladu za ribištvo, ter za sklade na področju svobode, varnosti in pravice, vključno s skladi v okviru programa solidarnosti in upravljanja migracijskih tokov, ki spadajo pod deljeno upravljanje v skladu s členom 56 te uredbe (v nadaljnjem besedilu: skladi), se uporabljata prvi in tretji del te uredbe, če ni v tem naslovu drugače določeno.

Predlog spremembe  225

Predlog uredbe

Člen 168

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 168

črtano

Spoštovanje dodeljenih odobritev za prevzem obveznosti

 

Evropski parlament in Svet se zavezujeta, da bosta spoštovala dodeljene odobritve za prevzem obveznosti, določene v ustreznih temeljnih aktih za strukturne ukrepe, razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo.

 

Obrazložitev

Področje osnutka določbe presega področje uporabe finančne uredbe in ustvarja medinstitucionalne odnose. Zato ga je treba prenesti v primeren politični instrument.

Predlog spremembe  226

Predlog uredbe

Člen 169 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3. V skladu s predpisi iz člena 167 vračilo celotnega predplačila ali dela predplačil v zvezi z neko dejavnostjo ne sme povzročiti zmanjšanja prispevka iz sklada za to aktivnost.

 

Povrnjeni zneski so namenski prejemki v skladu s členom 18(3)(c).

3. Obravnavo vračil držav članic in posledice za višino prispevka iz skladov urejajo pravila, navedena v členu 167.

Obravnavo vračil držav članic in posledice za višino prispevka iz skladov urejajo pravila, navedena v členu 167.

Obrazložitev

V skladu s predlogom Komisije to besedilo izvira iz osnutka izvedbenih predpisov (člen 228), ki ga je v svojem delovnem dokumentu (SEK(2010)0639) predlagala Komisija in je bistveni element v smislu člena 290 PDEU, zato je bolje, če je vključen v finančno uredbo.

Predlog spremembe  227

Predlog uredbe

Naslov III – Poglavje 1 – nov razdelek (pred členom 173)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

POGLAVJE 1

 

Splošne določbe

Predlog spremembe  228

Predlog uredbe

Člen 175 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kot namenski prejemki v smislu člena 18(2) se obravnavajo proračunska sredstva v zvezi s:

2. Proračunska sredstva v zvezi s:

(a) postopki za dodelitev donacij in oddajo naročil, v katerih sodeluje Skupno raziskovalno središče; ali

(a) postopki za dodelitev donacij in oddajo naročil, v katerih sodeluje Skupno raziskovalno središče; ali

(b) dejavnostmi Skupnega raziskovalnega središča v imenu tretjih oseb;

(b) dejavnostmi Skupnega raziskovalnega središča v imenu tretjih oseb;

(c) dejavnostmi v okviru upravnih dogovorov z drugimi institucijami ali drugimi službami Komisije za zagotavljanje znanstveno-tehničnih storitev.

(c) dejavnostmi v okviru upravnih dogovorov z drugimi institucijami ali drugimi službami Komisije za zagotavljanje znanstveno-tehničnih storitev.

 

se obravnavajo kot namenski prejemki v smislu člena 18(2).

Obrazložitev

Popravek osnutka besedila Komisije, ki je bil očitno preveden iz francoščine in bi se lahko zdel nesmiseln.

Predlog spremembe  229

Predlog uredbe

Naslov III – Poglavje 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

POGLAVJE 2

 

Financiranje in upravičeni stroški

 

Člen 175a

 

Povprečni stroški dela

 

Za sprejetje povprečnih stroškov dela veljajo naslednja merila:

 

(a) povprečni stroški dela se obračunajo po običajni praksi, s katero upravičenec obračunava stroške; to vključuje pristope stroškovnih centrov.

 

(b) povprečni stroški dela temeljijo na dejanskih stroških dela upravičenca, kot so navedeni v njegovih zakonsko predpisanih kontih ali v obračunu stroškov, kot ga zahtevajo veljavni nacionalni predpisi, po potrebi vključno s proračunskimi in ocenjenimi zneski;

 

(c) povprečni stroški dela ne vključujejo neupravičenih stroškov in stroškov, katerih povračilo je bilo zahtevano v drugih kategorijah stroškov.

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na sklepu Komisije C(2011)0174 končno z dne 24. januarja 2011 o poenostavitvi. Namen je zagotoviti pravno varnost za upravičence in opredeliti osnovna načela povprečnih stroškov dela.

Predlog spremembe  230

Predlog uredbe

Naslov III – Poglavje 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

POGLAVJE 3

 

Odbor za usklajevanje raziskav

 

Člen 175b

 

Odbor za usklajevanje raziskav

 

1. Generalni direktorati, pristojni za izvedbo posameznih okvirnih programov, ustanovijo poseben odbor za usklajevanje vprašanj v zvezi z raziskavami (Odbor za usklajevanje raziskav), katerega naloga je sprejeti končno in enotno mnenje o vseh pravnih ali finančnih zadevah, povezanih z izvedbo celotnega projektnega ciklusa ter o vseh poslovnopostopkovnih zadevah, za katere ni bilo mogoče doseči konsenza pri običajnem načinu dela med službami.

 

Odbor za usklajevanje raziskav je pristojni odbor za usklajevanje v smislu člena 126b za vse zadeve, povezane z raziskovalnimi projekti in programi, vključno z okvirnimi programi.

 

Člani odbora za usklajevanje raziskav niso po členih 70 in 71 odgovorni za odločitve, ki so jih sprejeli kot člani tega odbora.

 

2. Odbor za usklajevanje raziskav sestavljajo generalni direktorji generalnih direktoratov za raziskave in inovacije, izobraževanje in kulturo, podjetništvo in industrijo, informacijsko družbo in medije, mobilnost in promet ter energijo ali po eden od ustrezno pooblaščenih zastopnikov teh generalnih direktorjev. Odbor zaseda najmanj štirikrat na leto in lahko sprejema sporazumne odločitve v pisnem postopku.

 

3. Za njegovo delovanje se uporabljajo naslednja pravila:

 

(a) odboru za usklajevanje raziskav predseduje generalni direktor za raziskave in inovacije ali njegov zastopnik;

 

(b) po potrebi lahko odbor za usklajevanje raziskav zaprosi za mnenje horizontalne centralne enote Komisije, zlasti pravno službo in generalni direktorat za proračun;

 

(c) odbor za usklajevanje raziskav lahko zaprosi za mnenje zainteresirane strani ali njihove zastopnike ali strokovnjake, ki se mu zdijo za to primerni;

 

(d) odločitve se sprejemajo soglasno, ali, če to ni mogoče, z večinsko odločitvijo in so zavezujoče za generalne direktorate iz odstavka 1;

 

(e) končno in enotno stališče je zavezujoče tudi za izvajalske agencije, ki izvajajo dele okvirnega programa;

 

(f) tajniško podporo nudi odboru za usklajevanje raziskav sektor, ki je v ta namen ustanovljen v generalnem direktoratu za raziskave in inovacije. Odločitve odbora za usklajevanje raziskav se objavijo v obliki elektronske podatkovne baze, pri tem pa se upošteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov;

 

(g) odbor za usklajevanje raziskav sprejme svoj poslovnik v skladu s členom 126c.

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na sklepu Komisije C(2011)0174 končno z dne 24. januarja 2011 o poenostavitvi. Treba je pojasniti, da člani odbora niso osebno odgovorni za odločitve, ki jih sprejemajo kot člani odbora za usklajevanje, saj gre za vprašanje razlage veljavnih zakonskih določil.

Predlog spremembe  231

Predlog uredbe

Naslov III – Poglavje 3 – Oddelek 1 – razdelek (novo) (pred členom 177)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Oddelek 1

 

Splošne določbe

Predlog spremembe 232

Predlog uredbe

Člen 177 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 177a

 

Uporaba proračunske podpore:

 

1. Če to določajo zadevni temeljni akti, lahko Komisija v tretji državi uporabi sektorsko ali splošno proračunsko podporo, če je upravljanje javnih financ v državi partnerici dovolj pregledno, zanesljivo in učinkovito.

 

2. Komisija v zadevne finančne sporazume, sklenjene v skladu s členom 176(2), vključi primerne določbe, po katerih se zadevna država upravičenka zaveže k takojšnji povrnitvi vseh ali dela zadevnih sredstev za delovanje, če se ugotovi, da so se med upravljanjem zadevnih sredstev Unije pojavile večje nepravilnosti.

 

Za obravnavo povračila stroškov iz prvega pododstavka se lahko uporabi člen 77(1) o izterjavi s pobotom.

 

3. Komisija podpre razvoj parlamentarnega nadzora in revizijskih zmogljivosti ter poveča preglednost in javni dostop do informacij.

Predlog spremembe  233

Predlog uredbe

Naslov III – Poglavje 3 – Oddelek 2 – razdelek (novo) (pred členom 178)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Oddelek 2

 

Skrbniški skladi z več donatorji

Predlog spremembe  234

Predlog uredbe

Člen 178 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prispevki Unije in donatorjev se knjižijo na poseben bančni račun. Ti prispevki niso vključeni v proračun in jih upravlja Komisija na odgovornost odredbodajalca na podlagi prenosa. Subjekti in osebe iz člena 55(1)(b) so lahko pooblaščeni za opravljanje nalog izvrševanja proračuna v skladu z ustreznimi pravili za posredno upravljanje.

Prispevki Unije in donatorjev se knjižijo na poseben bančni račun. Ti prispevki niso vključeni v proračun in jih upravlja Komisija na odgovornost odredbodajalca na podlagi prenosa. Uporablja se člen 55(3).

Predlog spremembe  235

Predlog uredbe

Naslov III – Poglavje 2 – Oddelek 3 – razdelek (novo) (pred členom 179)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Oddelek 3

 

Drugi načini upravljanja

Predlog spremembe 236

Predlog uredbe

Člen 195 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Institucije proračunski organ čim prej obvestijo o vsakem projektu gradnje, ki bi lahko imel večje finančne posledice za proračun.

3. Institucije in organi v smislu člena 196b proračunski organ čim prej obvestijo o vsakem projektu gradnje, ki bi lahko imel večje finančne posledice za proračun.

Če namerava katera koli od obeh vej proračunskega organa izdati mnenje, o tem v dveh tednih po prejemu obvestila o projektu gradnje obvesti zadevno institucijo. Če tega ne stori, lahko zadevna institucija nadaljuje načrtovane ukrepe v okviru svoje upravne samostojnosti ob upoštevanju člena 335 PDEU in člena 185 Pogodbe Euratom o zastopanju Unije.

Proračunski organ obveščajo zlasti v zvezi z/s:

 

(a) projekti gradnje in obnove, preden se objavijo javni razpisi, o konkretnih načrtih in po oblikovanju podrobnih stroškovnih načrtov, vendar pred sklenitvijo pogodb, o vseh vidikih, ki vplivajo na sprejemanje odločitev, in o financiranju projekta, po končanih delih pa tudi o tem, v kakšnem obsegu so bila dela opravljena v skladu z načrti in proračunom;

 

(b) drugimi nepremičninskimi pogodbami, preden se objavijo javni razpisi ali se sondira lokalni trg, o potrebni površini za gradnjo, preden se sklenejo pogodbe o vseh vidikih, ki vplivajo na sprejemanje odločitev, in o financiranju projekta, po končanih projektih pa tudi o skladnosti s proračunom in izvedbi projekta.

 

Po potrebi lahko institucije in organi zagotavljajo informacije v delovnem dokumentu o nepremičninski politiki iz člena 34(4a).

 

Odobritev proračunskega organa se pridobi pred sklenitvijo pogodb. Proračunski organ sprejme odločitev o odobritvi v osmih tednih po prejetju vloge in vseh informacij, ki bi lahko vplivale na sprejetje odločitve.

Institucije za nakup nepremičnin ali druge projekte gradnje, ki se financirajo s posojili, prosijo za odobritev proračunskega organa.

 

Predlog spremembe 237

Predlog uredbe

Člen 195 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Projekti gradnje, ki bi lahko imeli velike finančne posledice za proračun, so:

 

(i) nakup, prodaja, obnova ali gradnja stavb, ki presegajo 2 milijona EUR, ali podaljšanje obstoječih pogodb o gradnji, ki presegajo 1 milijona EUR na leto,

 

(ii) vsak nakup zemljišča,

 

(iii) vse nove pogodbe o gradnji (vključno z užitkom in dolgoročnim zakupom) za nove nepremičnine z letno obremenitvijo najmanj 500.000 EUR,

 

(iv) vsi gradbeni projekti medinstitucionalne narave.

Predlog spremembe  238

Predlog uredbe

Člen 195 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Gradbeni projekt se lahko financira iz proračuna ali, v odstopanju od člena 14 in s soglasjem proračunskega organa, s posojili. Posojila se poplačajo v ustreznem obdobju.

 

V načrtu financiranja, ki se skupaj z vlogo za odobritev predloži zadevni instituciji, so določene zlasti zgornja meja, obdobje in vrsta financiranja.

Predlog spremembe  239

Predlog uredbe

Naslov VII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

NASLOV VIIa

 

AGENCIJE, ORGANI IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Predlog spremembe  240

Predlog uredbe

Člen 196 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 196a

 

Vrste javno-zasebnih partnerstev

 

Ustanovijo se lahko naslednje vrste javno-zasebnih partnerstev:

 

(a) organi, ki se ustanovijo po PDEU in Pogodbi Euratom, ki imajo pravno osebnost in prejemajo prispevke v breme proračuna;

 

(b) organi s pravno osebnostjo, ki se ustanovijo s temeljnim aktom, v katerem so opredeljeni njihov statut ter obseg in vrsta njihovega delovanja, in ki so bile skladu s členoma 196b in 196c pooblaščene za izvajanje javno-zasebnega partnerstva, če to ustvarja evropsko dodano vrednost in je posredovanje z javnimi sredstvi upravičeno.

Obrazložitev

Vrste možnih javno-zasebnih partnerstev je treba jasno opredeliti in glede na možen vpliv predstaviti v ločenem naslovu.

Predlog spremembe  241

Predlog uredbe

Člen 196 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 196b

 

Okvirna finančna uredba za agencije, organe in javno-zasebna partnerstva, ustanovljene na podlagi posebnih določb PDEU in Pogodbe Euratom

 

1. Po posvetovanju z Računskim sodiščem se z delegiranim aktom v skladu s členi 202, 203 in 204 te uredbe sprejme okvirna finančna uredba za subjekte, ki se ustanovijo na podlagi posebnih določb PDEU in Pogodbe Euratom in ki imajo pravno osebnost.

 

Okvirna finančna uredba temelji na načelih in pravilih iz te uredbe.

 

Finančna pravila teh organov ne odstopajo od okvirne finančne uredbe, razen če tega ne zahtevajo posebni razlogi. Taka odstopanja se ne smejo nanašati na proračunska načela iz naslova II prvega dela, načelo enakega obravnavanja subjektov in posebnih določb iz temeljnih aktov o ustanovitvi takih organov. Če finančna pravila teh javno-zasebnih partnerstev odstopajo od okvirne finančne uredbe, je treba Komisijo obvestiti o teh odstopanjih in jih obrazložiti. Komisija ima pravico, da v šestih tednih po obvestitvi vloži ugovor zoper tako odstopanje.

 

Pravila teh organov lahko odstopajo od kadrovskih predpisov.

 

1a. Odstopanja in posebni razlogi zanje se vsako leto najpozneje do 31. oktobra sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu v delovnem dokumentu. V delovnem dokumentu je opisan tudi napredek pri izpolnjevanju namena, zaradi katerega je bil posamezni subjekt ustanovljen, in vpliv zgoraj navedenih odstopanj na doseženi napredek; informacije iz člena 34(2b); in uresničitev zgoraj določenih posebnih ciljev v letu, na katerega se nanaša razrešnica. Če cilji niso bili v celoti izpolnjeni, vodstvo subjekta opredeli natančne vzroke za to in predlaga korektivne ukrepe, ki lahko zajemajo tudi utemeljeno zahtevo po začasnem povečanju dodeljenih upravnih sredstev za največ eno naslednje leto.

 

Delovni dokument prav tako prikazuje upravne strukture vseh subjektov iz tega člena, vključno z izčrpnim pregledom velikosti posameznih upravnih struktur glede na zaposleno osebje.

 

2. Razrešnico za izvrševanje proračunov subjektov iz odstavka 1 podeli Evropski parlament na priporočilo Sveta. Če meni, da je to potrebno, lahko Evropski parlament pozove njihovo vodstvo v okviru postopka podelitve razrešnice, zlasti kadar se cilji iz odstavka 1a ne dosegajo dve zaporedni leti.

 

3. Notranji revizor Komisije ima ista pooblastila v zvezi s subjekti iz odstavka 1 kot v zvezi s službami Komisije.

 

4. Vsaka agencija po posvetovanju z Računskim sodiščem pogodbeno zaposli neodvisnega revizorja, katerega naloga je preveriti skladnost zaključnega računa organa s členom 134 ter pod vodstvom Računskega sodišča opraviti analizo zakonitosti in pravilnosti prihodkov in odhodkov tega organa. Računsko sodišče preuči poročilo neodvisnega revizorja in lahko poleg drugih postopkov, za katere meni, da so potrebni, oblikuje svoje mnenje na podlagi tega poročila.

Predlog spremembe  242

Predlog uredbe

Člen 196 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Article 196c

 

Vzorčna finančna uredba za organe, pooblaščene za izvajanje javno-zasebnih partnerstev, ki ne temeljijo na posebnih določbah PDEU

 

1. Organi, ki so pravne osebe, ustanovljene s temeljnim aktom v skladu s členoma 288 in 289 PDEU in pooblaščene za izvajanje javno-zasebnega partnerstva, sprejmejo svoja finančna pravila, ki zajemajo ustanovitev, izvajanje, računovodstvo in podelitev razrešnice za proračun javno-zasebnega partnerstva.

 

2. Ta pravila zajemajo sklop načel, ki so potrebna za zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije in temeljijo na členih 55 in 57 ter vzorčni finančni uredbi, ki jo sprejme Komisija z delegirano uredbo v skladu s členi 202, 203 in 204 in po posvetovanju z Računskim sodiščem.

 

Če finančna pravila teh javno-zasebnih partnerstev odstopajo od vzorčne finančne uredbe, je treba Komisijo obvestiti o odstopanjih in jih obrazložiti. Komisija ima pravico, da v šestih tednih po obvestitvi vloži ugovor zoper tako odstopanje.

 

Pravila teh organov lahko odstopajo od kadrovskih predpisov, v kolikor ustanovitveni akti teh organov v skladu s členom 1a(2) kadrovskih predpisov ne predvidevajo uporabe kadrovskih predpisov.

 

3. Odstopanja in posebni razlogi zanje se vsako leto najpozneje do 31. oktobra sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu v delovnem dokumentu. V delovnem dokumentu je opisan tudi napredek pri izpolnjevanju namena, zaradi katerega je bil posamezni organ ustanovljen, in vpliv zgoraj navedenih odstopanj na doseženi napredek; informacije iz člena 34(2b); in uresničitev zgoraj določenih posebnih ciljev v letu, na katerega se nanaša razrešnica. Če cilji niso bili v celoti izpolnjeni, vodstvo organa opredeli natančne vzroke za to in predlaga korektivne ukrepe, ki lahko zajemajo tudi utemeljeno zahtevo po začasnem povečanju dodeljenih upravnih sredstev za največ eno naslednje leto. Delovni dokument prav tako prikazuje upravne strukture vseh subjektov iz tega člena, vključno z izčrpnim pregledom velikosti posameznih upravnih struktur glede na zaposleno osebje.

 

4. Razrešnico za izvrševanje proračunov organov iz odstavka 1 podeli Evropski parlament na priporočilo Sveta.

 

5. Notranji revizor Komisije ima v zvezi z organi iz odstavka 1 enaka pooblastila kot v zvezi s službami Komisije.

Predlog spremembe  243

Predlog uredbe

Člen 199

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 199

Člen 199

Sprejetje podrobnih pravil za uporabo te uredbe

Sprejetje podrobnih pravil za uporabo te uredbe

Komisija sprejme delegirano uredbo o podrobnih pravilih za uporabo te uredbe v skladu s členi 202, 203 in 204. V delegirano uredbo se vključijo pravila za izvrševanje upravnih odhodkov v zvezi s proračunskimi sredstvi, zagotovljenimi v proračunu za Agencijo za oskrbo Euratom.

Komisija ima pooblastila za sprejetje delegirane uredbe v skladu s členi 202, 203 in 204 o podrobnih pravilih za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov naslednjih členov: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77b, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 126c, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

 

Priloga k tej uredbi navaja cilje, vsebino in obseg delegacije s sklicevanjem na zgoraj navedene člene.

 

V delegirano uredbo se vključijo tudi pravila o izvrševanju upravnih odhodkov v zvezi s proračunskimi sredstvi, zagotovljenimi v proračunu za Agencijo za oskrbo (Euratom).

 

 

Predlog spremembe  244

Predlog uredbe

Člen 200

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 200

črtano

Okvirna finančna uredba za agencije in organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom

 

1. Komisija z delegiranim aktom v skladu s členi 202, 203 in 204 te uredbe sprejme okvirno finančno uredbo za organe, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom ter so pravne osebe in prejemajo prispevke v breme proračuna Unije.

 

Okvirna finančna uredba temelji na načelih in pravilih iz te uredbe.

 

Finančna pravila zadevnih organov ne smejo odstopati od okvirne finančne uredbe, razen če tako ne zahtevajo posebni razlogi in s predhodnim soglasjem Komisije. Take izjeme se ne smejo nanašati na proračunska načela iz naslova II prvega dela, načelo enakega obravnavanja subjektov in posebne določbe iz temeljnih aktov o ustanovitvi teh organov.

 

2. Razrešnico za izvrševanje proračunov organov iz odstavka 1 da Evropski parlament na priporočilo Sveta.

 

3. Notranji revizor Komisije ima v zvezi z organi iz odstavka 1 enaka pooblastila kakor v zvezi s službami Komisije.

 

4. Če ni v temeljnem aktu iz odstavka 1 drugače določeno, Računsko sodišče preveri zakonitost in pravilnost prihodkov in odhodkov tega organa, preden se njegov zaključni račun konsolidira z zaključnim računom Komisije. To preverjanje temelji na revizijskem poročilu neodvisnega zunanjega revizorja, ki ga določi organ in katerega naloga je preverjanje skladnosti zaključnega računa organa s členom 134.

 

Obrazložitev

Predmet tega člena je premaknjen iz končnih določb pod nov naslov (glej predlog spremembe 474).

Predlog spremembe  245

Predlog uredbe

Člen 201

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 201

črtano

Vzorčna finančna uredba za organe, pooblaščene za izvajanje javno-zasebnega partnerstva

 

Organi, ki so pravne osebe, ustanovljene s temeljnim aktom in pooblaščene za izvajanje javno-zasebnega partnerstva v skladu s členom 55(1)(b)(v), sprejmejo svoja finančna pravila.

 

Ta pravila zajemajo sklop načel, ki so potrebna za zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja sredstev Unije ter temeljijo na členu 57 in vzorčni finančni uredbi, ki jo sprejme Komisija z delegiranim aktom v skladu s členi 202, 203 in 204.

 

Obrazložitev

Predmet tega člena je premaknjen iz končnih določb pod nov naslov.

Predlog spremembe 246

Predlog uredbe

Člen 202 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranega akta iz členov 199, 200 in 201 se Komisiji podeli za nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih uredb iz členov 196b, 196c in 201 se Komisiji podeli za obdobje treh let od * in pod pogoji iz členov 203 in 204.

 

* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Namen predlogov sprememb člena 202 je zaščititi pravice Parlamenta v novem postopku za delegirane akte (člen 290 PDEU). Upoštevajo poročilo o pristojnosti zakonodajnega pooblastila (2010/2021(INI)) – Szájerjevo poročilo. Dodatek samoderogacijske klavzule temelji na standardi klavzuli skupnega dogovora.

Predlog spremembe 247

Predlog uredbe

Člen 202 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

2. Komisija takoj po sprejetju delegirane uredbe o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

Komisija se pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov ustrezno posvetuje, tudi z Evropskim parlamentom in na strokovni ravni, ter zagotovi hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 248

Predlog uredbe

Člen 202 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pooblastilo za sprejetje delegiranega akta se Komisiji podeli pod pogoji iz členov 203 in 204.

3. Ob vsakokratnem pregledu te uredbe Komisija predloži pregledano delegirano uredbo.

Predlog spremembe 249

Predlog uredbe

Člen 203 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preklic pooblastila

Preklic pooblastila in razveljavitev delegirane uredbe

Predlog spremembe 250

Predlog uredbe

Člen 203 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pooblastilo iz člena 199 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta.

1. Pooblastilo iz členov 196b, 196c in 199 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli v celoti ali deloma z veljavnostjo v prihodnosti prekličeta. Evropski parlament ali Svet lahko poleg tega v celoti ali deloma razveljavita delegirane uredbe, sprejete v skladu z delegiranimi pooblastili, ki so bila preklicana po prejšnjem stavku.

Obrazložitev

Namen predlogov sprememb člena 203 je zaščititi pravice Parlamenta v novem postopku za delegirane akte (člen 290 PDEU). Upoštevajo poročilo o pristojnosti zakonodajnega pooblastila (2010/2021(INI)) – Szájerjevo poročilo.

Predlog spremembe 251

Predlog uredbe

Člen 203 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede, katero pooblastilo bi lahko bilo preklicano ter morebitne razloge za preklic.

2. Institucija, ki je začela notranji postopek odločanja o preklicu prenosa pooblastila in razveljavitvi celotne ali delov delegirane uredbe, o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede, katero pooblastilo bi lahko bilo preklicano in po potrebi, katera delegirana uredba ali njen del bi lahko bila razveljavljena, ter razloge za njihov preklic ali razveljavitev.

Predlog spremembe 252

Predlog uredbe

Člen 203 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

3. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Poleg tega se lahko s sklepom neha veljavnost veljavne delegirane uredbe ali njenih delov. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v njem naveden. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe 253

Predlog uredbe

Člen 203 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Komisija v razumnem času po sprejetju sklepa o preklicu dela pooblastila in po potrebi razveljavitvi celotne ali dela delegirane uredbe predstavi predlog pregleda te uredbe in/ali pregledane delegirane uredbe.

Predlog spremembe 254

Predlog uredbe

Člen 204 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nasprotovanje delegiranim aktom

Nasprotovanje delegirani uredbi

Obrazložitev

Namen predlogov sprememb člena 204 je zaščititi pravice Parlamenta v novem postopku za delegirane akte (člen 290 PDEU). Upoštevajo poročilo o pristojnosti zakonodajnega pooblastila (2010/2021(INI)) – Szájerjevo poročilo.

Predlog spremembe  255

Predlog uredbe

Člen 204 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od dneva uradnega obvestila o njem.

1. Evropski parlament in Svet lahko delegirani uredbi, ki jo je Komisija predlagala po členih 196b, 196c in 199, nasprotujeta v treh mesecih od dneva uradnega obvestila o njej.

Predlog spremembe 256

Predlog uredbe

Člen 204 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če niti Evropski parlament niti Svet v roku delegiranemu aktu ne nasprotujeta, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem naveden.

2. Če do izteka tega roka niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegirani uredbi, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem naveden.

Če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala, se ta lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka.

Če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala, se ta lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka.

Predlog spremembe 257

Predlog uredbe

Člen 204 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če Evropski parlament ali Svet delegiranemu aktu nasprotujeta, ta ne začne veljati. Institucija, ki delegiranemu aktu nasprotuje, navede razloge za to.

3. Če Evropski parlament ali Svet nasprotujeta delegirani uredbi in v času iz odstavka 1 predlagata njene spremembe, se Komisija seznani s spremembami in lahko sprejme revidirano delegirano uredbo. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotujeta taki revidirani uredbi v skladu s tem členom.

Obrazložitev

Predlog spremembe 258

Predlog uredbe

Člen 204 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli zahtevata od Komisije, da predloži deloma ali povsem revidirano delegirano uredbo. Drug drugega čim prej obvestita o tem, da nameravata vložiti tako zahtevo.

Predlog spremembe 259

Predlog uredbe

Člen 205

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pregled

Pregled

Ta uredba se pregleda, kadar se izkaže za potrebno, in sicer po postopku iz člena 322 PDEU in člena 183 Pogodbe Euratom.

Vsaka tri leta, ali kadar se izkaže za potrebno, se ta uredba pregleda po postopku iz člena 322(1) PDEU in člena 183 Pogodbe Euratom.

 

Mejne vrednosti, določene v tej uredbi, se lahko prilagodijo stopnji inflacije z delegirano uredbo iz člena 199 in v skladu s členi 202, 203 in 204.

Predlog spremembe  260

Predlog uredbe

Člen 208

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

1. Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

2. Uporablja se od 1. januarja 2012.

Člen 56 se uporablja samo za obveznosti, prevzete od 1. januarja 2014 za sredstva iz člena 167.

3. Člen 56 se uporablja šele od 1. januarja 2014, dotlej pa ostaja veljaven člen 53b uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

 

Države članice pa lahko uporabljajo člen 56(2) že od 1. januarja 2012.

 

 

Če države članice predložijo nacionalno izjavo v smislu člena 56(6b), velja od 1. januarja 2012 tudi zadnji pododstavek člena 56(6b).

 

Akreditacija takih organov ne vpliva na funkcije obstoječih organov v skladu z uredbo Sveta št. 1083/20061. Akreditirani organi so od 1. januarja 2014 pristojni za opravljanje svojih funkcij.

 

4. Člen 5(4) začne veljati takoj ob objavi te uredbe.

 

Če so upravičenci uporabljali člen 5(5) Uredbe (ES) št. 1605/2002, ne da bi uporabili obrestovani bančni račun, se to ne obravnava kot napaka ali nepravilnost.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

5. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

 

___________________

 

1 UL L 210, 31. 7. 2006, str. 25.

Obrazložitev

Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da za prilagoditev sedanjega sistema predlaganim spremembam uporabijo prehodno obdobje. Izogibati se je treba dvojnim strukturam do konca obdobja financiranja 2007 do 2013 in v obdobju 2014 do 2020.

Predlog spremembe  261

Predlog uredbe

Priloga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga o delegirani uredbi v skladu s členom 199 te uredbe

 

Člen 5

 

Delegirana uredba lahko opredeljuje pravila za obračunavanje obresti iz predhodnega financiranja.

 

Člen 8

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s proračunskimi sredstvi za proračunsko leto.

 

Člen 9

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o razveljavitvi in prenosu proračunskih sredstev.

 

Člen 16

 

Delegirana uredba lahko vzpostavi pravila v zvezi z menjalnim tečajem za preračun med eurom in drugimi valutami.

 

Člen 18

 

Delegirana uredba lahko vzpostavi strukturo, v katero se uvrščajo zunanji in notranji namenski prejemki ter zagotavljajo ustrezna proračunska sredstva, in opredeljuje pravila o prispevkih držav članic v raziskovalne programe. Delegirana uredba lahko prav tako dopolnjuje to uredbo v zvezi s prihodkom iz izrečenih sankcij državam članicam, ki so izjavile, da imajo čezmerni primanjkljaj, in v zvezi s prihodki iz udeležbe držav EFTA pri določenih programih Unije.

 

Člen 19

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o sprejemanju donacij v korist Unije.

 

Člen 20

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s konti za vračljive davke.

 

Člen 22

 

Delegirana uredba lahko vzpostavlja podrobna pravila o izračunu deležev prerazporeditev v institucijah, razen Komisije, ter o razlogih za zahteve po prerazporeditvi.

 

Člen 23

 

Delegirana uredba lahko vzpostavlja podrobna pravila o izračunu deležev notranjih prerazporeditev v Komisiji ter o razlogih za zahteve po prerazporeditvi.

 

Člen 25

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z zahtevami za prerazporeditev iz rezerve za nujno pomoč.

 

Člen 26

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s predhodnim, vmesnim in naknadnim ocenjevanjem.

 

Člen 27

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z zahtevami iz finančnega poročila.

 

Člen 30

 

Delegirana uredba lahko vzpostavlja podrobna pravila v zvezi s predhodno objavo proračuna.

 

Člen 31

 

Delegirana uredba lahko vzpostavlja podrobna pravila o objavi informacij o prejemnikih sredstev, dodeljenih pri posrednem upravljanju.

 

Člen 34

 

Delegirana uredba lahko opredeljuje podrobna pravila v zvezi s finančnim načrtovanjem.

 

Člen 38

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s predlogi za spremembo proračuna.

 

Člen 41

 

[Besedilo sledi]

 

Člen 46

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s predstavitvijo proračuna, vključno z opredelitvijo dejanskih odhodkov v zadnjem proračunskem letu, za katerega je bil pripravljen zaključni račun, pripombami k proračunu in kadrovskim načrtom.

 

Člen 50

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z izvrševanjem proračuna v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja ter informacije o prenosu osebnih podatkov v namene revizije.

 

Člen 51

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s temeljnim aktom in izjemami, navedenimi v členu 51.

 

Člen 55

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z metodami izvrševanja proračuna, vključno z neposrednim centraliziranim upravljanjem, izvajanjem pooblastil, prenesenih na izvajalske agencije, posebnimi določbami za posredno upravljanje z mednarodnimi organizacijami ter imenovanjem oseb javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve.

 

Člen 56

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z deljenim upravljanjem z državami članicami, vključno s pravili posameznih sektorjev, ki urejajo pogoje, v katerih je mogoče začasno ustaviti plačila državi članici, s pripravo registra organov, odgovornih za upravljanje, certificiranje in revizijske dejavnosti v skladu s pravili posameznih sektorjev, z ukrepi za spodbujanje primerov najboljše prakse ter z vzpostavitvijo postopkov za potrditev obračuna.

 

Člen 57

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s posrednim upravljanjem subjektov in oseb, ki niso države članice, vključno z vsebino pogodbe o prenosu nalog izvrševanja proračuna, vzpostavitvijo pogojev pri posrednem upravljanju, v katerih so sistemi, pravila in postopki Komisije enakovredni tistim v subjektih in osebah, ki niso države članice, upravnimi izjavami o zanesljivosti ter vzpostavitvijo postopkov za potrditev obračuna.

 

Člen 58

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o predhodnem ocenjevanju pravil in postopkov v okviru posrednega upravljanja.

 

Člen 61

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s pravicami in obveznostmi finančnih akterjev.

 

Člen 63

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s predhodnimi in naknadnimi kontrolami, hranjenjem dokazil, kodeksom o strokovnem ravnanju, neravnanjem odredbodajalca, prenosom informacij računovodji ter poročili o postopkih s pogajanji.

 

Člen 65

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s pooblastili in dolžnostmi odredbodajalca, vključno z njegovim imenovanjem in razrešitvijo, mnenjem o računovodskem sistemu in sistemu vodenja osnovnih sredstev, vodenjem zakladništva in bančnih računov, pooblastili za podpisovanje, vodenjem stanja na računu, prenosi in menjalnimi posli, metodami plačil, dokumenti pravne osebe in hranjenjem dokazil.

 

Člen 66

 

Delegirana uredba lahko opredeljuje podrobna pravila v zvezi z osebami, pooblaščenimi za vodenje računov v lokalni enoti.

 

Člen 67

 

Delegirana uredba lahko opredeljuje pogoje za račune izločenih sredstev in pravila za zunanje ukrepe, vključno s pravili v zvezi z izbiro skrbnikov računov izločenih sredstev, zagotavljanjem sredstev na računih izločenih sredstev in pregledi, ki jih opravljajo odredbodajalci in računovodje.

 

Člen 69

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z odgovornostjo odredbodajalca, računovodje in skrbnika računa izločenih sredstev v primeru nezakonitega ravnanja, goljufije ali korupcije.

 

Člen 70

 

Delegirana uredba lahko opredeljuje podrobna pravila, ki se uporabljajo za odredbodajalce na podlagi prenosa, vključno s potrditvijo navodil in vlogo komisije za finančne nepravilnosti.

 

Člen 71

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z odgovornostjo računovodij v primeru drugih oblik kršitev.

 

Člen 72

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z odgovornostjo skrbnikov računa izločenih sredstev v primeru drugih oblik kršitev.

 

Člen 75

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z ocenami in ugotovitvami terjatev, vključno s postopki in dokazili, ter zamudnimi obrestmi.

 

Člen 76

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z izdajo naloga za izterjavo.

 

Člen 77

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o načinu izterjave, vključno z izterjavo s pobotom, postopku izterjave, če dolžnik dolga ne plača prostovoljno, podaljšanju plačilnega roka, izterjavi glob in drugih kazni, odpovedi izterjave ter razveljavitvi ugotovljene terjatve.

 

Člen 77b

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila za izvajanje meril in postopkov za finančne popravke Komisije.

 

Člen 78

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z zastaralnim rokom.

 

Člen 80

 

Delegirana uredba lahko vzpostavlja pravila o zneskih, prejetih z globami in denarnimi kaznimi ter ustreznimi obrestmi

 

Člen 81

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s sklepom o financiranju.

 

Člen 82

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z vrsto obveznosti, prevzemom celotne obveznosti, enotnostjo podpisa in upravnimi odhodki, ki jih krijejo začasne obveznosti.

 

Člen 83

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o proračunskih in pravnih obveznostih, vključno z registracijo posameznih obveznosti.

 

Člen 84

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s preverjanji, ki se uporabljajo za različne obveznosti.

 

Člen 85

 

Delegirana uredba lahko vzpostavlja podrobna pravila v zvezi s potrjevanjem odhodkov, vključno z zaznamkom "odobreno za plačilo" pri izdatkih za plače ter vmesnimi plačili in plačili razlike pri javnih naročilih in donacijah, potrjevanjem pravilnosti predhodnega financiranja in vmesnih plačil ter materialnimi oblikami zaznamkov "odobreno za plačilo" in "potrjujem pravilnost".

 

Člen 86

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o odobritvah odhodkov, vključno z opredelitvijo obveznih podrobnosti na odredbi za plačilo ter njihovim preverjanjem, ki ga opravi odredbodajalec.

 

Člen 87

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z vrstami plačil in dokazili.

 

Člen 89

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z roki za plačila.

 

Člen 90

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o elektronskem vodenju operacij.

 

Člen 92

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z imenovanjem notranjega revizorja.

 

Člen 93

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s pooblastili in nalogami notranjega revizorja.

 

Člen 94

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z neodvisnostjo in odgovornostjo notranjega revizorja.

 

Člen 95

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z različnimi javnimi naročili, vključno z okvirnimi in posebnimi pogodbami.

 

Člen 97

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z zahtevo po objavi javnih razpisov in obvestil

 

Člen 98

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z vrsto postopka za oddajo javnega naročila, skupnimi postopki za oddajo javnih naročil z državami članicami in pogodbami zelo nizke vrednosti.

 

Člen 99

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije, vključno z možnostjo in pogoji za revizijo cen in tehničnih specifikacij.

 

Člen 100

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z merili za izključitev, ki se uporabljajo za sodelovanje v razpisih. Določi lahko dokazila, s katerimi je mogoče zadovoljivo dokazati, da ni stanja izključitve. V primeru stanja izključitve lahko opredeli trajanje izključitve.

 

Člen 101

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z merili za izključitev, ki se uporabljajo med postopkom za oddajo naročila. Določi lahko dokazila, s katerimi je mogoče zadovoljivo dokazati, da ni stanja izključitve. V primeru stanja izključitve lahko opredeli trajanje izključitve.

 

Člen 102

 

Delegirana uredba lahko opredeli podrobna pravila v zvezi s centralno bazo podatkov o izključitvah.

 

Člen 103

 

Delegirana uredba lahko vzpostavi podrobna pravila v zvezi z različnimi upravnimi in finančnimi kaznimi za izvajalce ali kandidate, ki so dali lažne izjave, storili večje napake, povzročili nepravilnosti, izvedli goljufijo ali resno kršili svoje pogodbene obveznosti.

 

Člen 104

 

Delegirana uredba lahko opredeljuje merila za izbor in merila za oddajo naročil. Prav tako lahko določa dokumente, ki dokazujejo ekonomsko in finančno zmogljivost, ter dokazila o tehnični in strokovni zmogljivosti. Delegirana uredba lahko vsebuje tudi podrobna pravila o elektronskih dražbah in neobičajno nizkih ponudbah.

 

Člen 105

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s predložitvijo ponudb. Določi lahko rok za prejem ponudb in prijav za sodelovanje, rok za dvig razpisne dokumentacije in rok v nujnih primerih. Določi lahko tudi različne načine komunikacije. Prav tako lahko vzpostavi pravila o možnosti garancije za resnost ponudbe, odpiranju ponudb, prijavah za sodelovanje in komisiji za ocenjevanje ponudb in prijav za sodelovanje.

 

Člen 106

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z načeli enakega obravnavanja in preglednosti. Opredeli lahko stike, ki so dovoljeni med naročniki in ponudniki med postopkom oddaje naročila, minimalne zahteve glede zapisa ocene in minimalne podrobnosti o sklepu, ki ga sprejme naročnik.

 

Člen 107

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s sklepom o oddaji naročila, informacijami ponudnikom ter podpisom in izvajanjem pogodbe.

 

Člen 108

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z informacijami ponudnikom, vključno s preklicem postopka za oddajo naročila.

 

Člen 109

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z jamstvi, ki se zahtevajo od izvajalcev.

 

Člen 110

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o zadržanju izvajanja pogodbe v primeru napak, nepravilnosti ali goljufije.

 

Člen 111

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s funkcijo naročnika, vključno z opredelitvijo ustreznih ravni za izračun mejnih vrednosti.

 

Člen 112

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o mejnih vrednostih, ki se uporabljajo, ločenih naročilih in naročilih po sklopih ter oceni vrednosti določenih naročil.

 

Člen 113

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s sodelovanjem v razpisih in dokazi za dostop do naročil.

 

Člen 114

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o oddaji naročil v okviru STO.

 

Člen 115

 

Delegirana uredba lahko podrobneje opredeljuje področje uporabe in vsebino donacij ter vsebuje pravila, ki določajo, ali se bodo uporabili sklepi ali sporazumi o donacijah. Delegirana uredba lahko vsebuje tudi podrobnosti o uporabi okvirnih sporazumov o partnerstvu.

 

Člen 116

 

Delegirana uredba lahko opredeljuje pravila za različne oblike donacij.

 

Člen 117

 

Delegirana uredba lahko dopolnjuje splošna načela, ki se uporabljajo za donacije, vključno s pravilom neprofitnosti in načelom sofinanciranja.

 

Člen 117a

 

Delegirana uredba lahko vsebuje dodatne podatke o upravičenih stroških.

 

Člen 118

 

Delegirana uredba lahko opredeljuje zahteve v zvezi z letnim programom dela, vsebino pozivov za zbiranje predlogov, izjemami zanje, informacijami vlagateljem ter objavo sklepa o dodelitvi donacije.

 

Člen 119

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z načelom nekumulativnega dodeljevanja.

 

Člen 120

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z dodeljevanjem za nazaj.

 

Člen 122

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z ureditvijo glede vlog za donacijo, dokazili za odsotnost stanja, ki bi povzročalo izključitev, vlagatelji, ki niso pravne osebe, pravnimi subjekti, ki so en vlagatelj, finančnimi in upravnimi kaznimi, merili za upravičenost in donacijami zelo nizke vrednosti.

 

Člen 123

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z merili za izbiro in dodelitev.

 

Člen 124

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z ovrednotenjem in dodelitvijo donacij ter informacijami vlagateljem.

 

Člen 125

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z jamstvom za predhodno financiranje.

 

Člen 126

 

Delegirana uredba lahko navaja pravila za plačilo donacij in kontrole, vključno s pravili o dokazilih in ustavitvi plačila ali zmanjšanju donacij.

 

Člen 126a

 

Delegirana uredba lahko določa, kako dolgo morajo akreditirani organi in Komisija hraniti zapise.

 

Člen 126c

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o pristojnostih in sestavi odbora za usklajevanje.

 

Člen 127

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z oddajanjem del podizvajalcem in prerazdelitvi donacij.

 

Člen 133

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju.

 

Člen 135

 

Delegirana uredba lahko opredeljuje splošno priznana računovodska načela, vključno z načelom časovne neomejenosti delovanja, načelom preudarnosti, načelom doslednosti priprav, načelom primerljivih informacij, načelom bistvenosti in združevanja, načelom bruto prikazovanja poslovnih dogodkov, načelom prednosti vsebine pred obliko ter pravili o dokazilih.

 

Člen 136

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z računovodskimi izkazi, vključno z izkazi finančne uspešnosti, izkazi denarnih tokov ter opombami in obrazložitvami k računovodskim izkazom.

 

Člen 137

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z vsebino proračunskega računovodstva.

 

Člen 139

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s potrjevanjem zaključnega računa, vključno s posredovanjem konsolidiranega zaključnega računa.

 

Člen 142

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z organizacijo proračunskega računovodstva, vključno z uporabo računalniških sistemov.

 

Člen 145

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s knjiženjem v računovodsko evidenco. Prav tako lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s poslovnimi knjigami, sledenjem, računovodskimi uskladitvami, evidentiranjem v dnevnik in usklajevanjem kontov.

 

Člen 147

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o vodenju in vsebini proračunskega računovodstva.

 

Člen 148

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z evidenco premoženja in postopkom ponovne prodaje premoženja in razpolaganjem z njim, vključno s pravili o evidenci v delegacijah.

 

Člen 173

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z vrstami dejavnosti v okviru raziskav.

 

Člen 175

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s Skupnim raziskovalnim središčem.

 

Člen 176

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z ukrepi, ki jih je mogoče financirati v okviru zunanjih ukrepov.

 

Člen 178

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s skrbniškimi skladi za zunanje ukrepe.

 

Člen 179

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z izvajanjem zunanjih ukrepov v okviru posrednega upravljanja.

 

Člen 180

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s sporazumi o izvajanju zunanjih storitev s subjekti, vključno s pravili o posebnih posojilih in bančnih računih.

 

Člen 181

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o javnih naročilih za zunanje ukrepe.

 

Člen 182

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o sodelovanju v razpisnih postopkih.

 

Člen 183

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o polnem financiranju zunanjega ukrepa in vlogah za financiranje.

 

Člen 184

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila o postopkih za dodelitev donacij, ki se uporabljajo pri posrednem upravljanju.

 

Člen 187

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s področjem delovanja evropskih uradov in prenosom nalog institucij na evropske urade.

 

Člen 188

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s sredstvi za evropske urade, vključno s prenosom določenih nalog računovodje, zakladnice in bančnih računov.

 

Člen 191

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s prenosom pooblastil odredbodajalca na direktorja medinstitucionalnega urada.

 

Člen 193

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z obsegom upravnih sredstev in garancij za najem.

 

Člen 195

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s posebnimi proračunskimi sredstvi za upravo, vključno s stavbami in predujmi uslužbencem institucij.

 

Člen 196

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi z zunanjimi strokovnjaki.

 

Člen 197

 

Delegirana uredba lahko vsebuje podrobna pravila v zvezi s prehodnimi določbami, vključno z likvidacijo jamstvenega računa in posodobitvijo mejnih vrednosti in zneskov.

  • [1]  UL C 145 z dne 3.06.2010, str. 1.
  • [2]  UL C 334 z dne 10.12.10, str. 1.

MNENJE Odbora za zunanje zadeve (24. 6. 2011)

za Odbor za proračun

za Odbor za proračunski nadzor

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije
(KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Pripravljavka mnenja: Franziska Katharina Brantner

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlagani pregled finančne uredbe nastaja v zgodovinsko pomembnem trenutku za Evropsko unijo po Lizbonski pogodbi. V sedanjem procesu prehoda v demokracijo na jugu bi lahko tudi olajšal nalogo Unije za učinkovito izvajanje nove sosedske politike. Pregled bi morali obravnavati kot priložnost za okrepitev evropske zunanje politike.

V tem smislu bi morala reforma finančne uredbe zagotoviti:

•         prilagodljivost in hitrost zagotavljanja finančne pomoči tretjim državam, upravičenim do uradne razvojne pomoči (ODA);

· posebne ukrepe za hitro zagotavljanje pomoči v kriznih razmerah, vključno z državami v prehodu k demokratizaciji. To bi bilo treba izvesti s poenostavitvijo upravnih postopkov in zmanjšanjem birokracije, kar bi omogočilo organizacijam civilne družbe, majhnim neprofitnim organizacijam in posameznim enotam, ki nujno potrebujejo zaščito, olajšan dostop do finančnih sredstev EU;

•         dobro usklajevanje z mednarodnimi donatorji, če financiranje EU poteka prek mednarodne organizacije, ki odobri retroaktivna plačila, odprava odvečnih kontrol in povečanje strpnosti do napake v zelo specifičnih in izjemnih primerih, povezanih s kriznimi razmerami ali humanitarnimi potrebami, ter ob upoštevanju stroškov in koristi kontrol;

•         zmanjšanje upravnega bremena, zlasti v postopkih dodeljevanja nepovratnih sredstev;

•         možnost oblikovanja skrbniških skladov EU, ki bodo omogočili zbiranje sredstev iz več virov (države članice, proračun Unije, tretje države).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot pristojna odbora, da v svoje poročilo vključita naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48) Posebne določbe glede izvajanja zunanjih ukrepov je treba prilagoditi predlaganim spremembam glede načinov izvajanja.

(48) Posebne določbe glede izvajanja zunanjih ukrepov je treba prilagoditi predlaganim spremembam glede načinov izvajanja ter predlagati diferenciran pristop, ko mora Evropska unija odgovoriti na izredne humanitarne razmere, mednarodne krize ali razmere v tretjih državah v procesu demokratičnega prehoda.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija na ustrezen način omogoči dostop do informacij, ki zadevajo prejemnike sredstev, ki izhajajo iz proračuna, kadar se proračun izvršuje centralizirano in neposredno s strani svojih služb ali delegacij Unije v skladu z drugim odstavkom člena 53, ter informacij, ki zadevajo prejemnike sredstev in jih je prejela od subjektov, na katere so prenesene naloge izvrševanja proračuna v okviru drugih načinov upravljanja.

2. Komisija na ustrezen način omogoči dostop do informacij, ki zadevajo prejemnike sredstev ter natančno naravo in namen ukrepov, financiranih iz proračuna, kadar se proračun izvršuje centralizirano in neposredno s strani njenih služb ali delegacij Unije v skladu z drugim odstavkom člena 53, ter informacij, ki zadevajo prejemnike sredstev in jih je prejela od subjektov, na katere so prenesene naloge izvrševanja proračuna v okviru drugih načinov upravljanja.

 

Komisija in ESZD dasta na voljo in posodobita na svojih spletnih straneh informacije v zvezi z načinom porabe sredstev Unije v okviru razdelka 4, doseženimi rezultati, prejemniki sredstev ter natančno naravo in namenom ukrepov, financiranih iz proračuna.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Komisija k predlogu proračuna priloži tudi:

 

(a) analizo finančnega poslovodenja v preteklem letu in neporavnane prevzete obveznosti;

 

(b) po potrebi mnenje o ocenah drugih institucij, ki lahko vsebujejo drugačne ocene, in obrazložitev razlogov zanje;

 

(c) vse delovne dokumente, za katere meni, da so koristni v zvezi s kadrovskimi načrti institucij in donacijami, ki jih Komisija odobri organom iz člena 200 in evropskim šolam; vsi takšni delovni dokumenti, ki prikazujejo zadnje odobrene kadrovske načrte, vključujejo:

 

(i) vse zaposlene Unije, vključno z njenimi pravno ločenimi subjekti, prikazane glede na vrsto pogodbe,

 

(ii) izjavo o politiki delovnih mest in zunanjega osebja, uravnoteženi zastopanosti obeh spolov,

 

(iii) število delovnih mest, dejansko zapolnjenih na začetku leta, v katerem je bil predložen predlog proračuna, z navedbo njihove razporeditve po plačilnih razredih in upravnih enotah,

 

(iv) seznam delovnih mest, razčlenjen po političnih področjih,

 

(v) za vsako kategorijo zunanjih sodelavcev začetno predvideno število ekvivalenta polne zaposlitve, na podlagi odobrenih proračunskih sredstev, ter število oseb, ki so dejansko zaposlene na začetku leta, v katerem je predložen predlog proračuna, z navedbo njihove razporeditve po funkcionalnih skupinah in, po potrebi, razredih, ter oceno na podlagi zahtevanih sredstev v predlogu proračuna za te druge kategorije osebja ter

 

(vi) splošne neposredne in posredne stroške obveznosti Unije glede svojega osebja, ki izhajajo iz uporabe kadrovskih predpisov in prilog k tem predpisom, v celoti in na posamezno določbo,

 

(d) poročila o dejavnostih, ki vključujejo:

 

(i) informacije o uresničevanju vseh predhodno določenih specifičnih, merljivih, dosegljivih, ustreznih in časovno opredeljenih ciljev za različne dejavnosti ter novih ciljih, merjenih s kazalniki,

 

(ii) popolno utemeljitev predlaganih sprememb višine odobrenih proračunskih sredstev in uporabo pristopa analize stroškov in koristi za te spremembe,

 

(iii) jasno utemeljitev, zakaj je potrebno posredovanje na ravni Unije, med drugim ob upoštevanju načela subsidiarnosti,

 

(iv) informacije o stopnjah izvrševanja dejavnosti prejšnjega leta in stopnjah izvrševanja za tekoče leto,

 

(v) seznam dejavnosti, ki so jih izvedli subjekti iz člena 55(1)(b)(i) do (v), z obrazložitvijo izbire določenega izvajalca za upravljanje sredstev.

 

Rezultati ocene se upoštevajo in navedejo kot dokaz o verjetnih koristih predlaganih sprememb proračuna,

 

(e) zbirni pregled rokov plačil, zapadlih v naslednjih proračunskih letih, za poravnavo proračunskih obveznosti, vključenih v proračun v preteklih proračunskih letih.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) glede financiranja mednarodnih organizacij v dokumentu, priloženem oddelku Komisije:

 

(i) povzetek vseh teh prispevkov z razčlenitvijo po programu/skladu Unije in mednarodni organizaciji,

 

(ii) obrazložitev, zakaj je bilo za Unijo učinkoviteje financirati te mednarodne organizacije kakor ukrepati neposredno.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) skupni znesek odhodkov za SZVP se vključi v eno proračunsko poglavje o SZVP s posebnimi proračunskimi členi. Ti členi krijejo odhodke SZVP in vsebujejo posebne proračunske postavke, ki opredeljujejo vsaj posamezne najpomembnejše misije.

(e) skupni znesek odhodkov za SZVP se vključi v eno proračunsko poglavje o SZVP s posebnimi proračunskimi členi. Ti členi krijejo odhodke SZVP in vsebujejo posebno proračunsko postavko za posamezne misije.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 5 – točka (c) – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pripravljalne ukrepe sprejme Svet na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Pripravljalne ukrepe sprejme Svet ob polnem sodelovanju Komisije. Posvetovanje z Evropskim parlamentom se izvede predhodno in pravočasno, podrobno se ga obvesti o pripravljalnih ukrepih, zlasti tistih v zvezi s SZVP ter ukrepih Skupne varnostne in obrambne politike.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija izvršuje proračun na naslednje načine:

1. Komisija izvršuje proračun na naslednje načine:

(a) z lastnimi službami, delegacijami Unije v skladu z drugim odstavkom člena 53 ali prek izvajalskih agencij iz člena 59;

(a) z lastnimi službami, delegacijami Unije v skladu z drugim odstavkom člena 53 ali prek izvajalskih agencij iz člena 59;

(b) posredno, z deljenim upravljanjem z državami članicami ali s prenosom nalog izvrševanja proračuna na:

(b) posredno, z deljenim upravljanjem z državami članicami ali skladno s posebno določbo v temeljnem aktu, ki tudi opredeljuje, razen v primerih iz točk (i) in (iv), posebne izvedbene partnerje in vrste operacij, s prenosom nekaterih posebnih nalog izvrševanja proračuna na:

(i) tretje države ali organe, ki jih te imenujejo;

(i) tretje države ali organe, ki jih te imenujejo;

(ii) mednarodne organizacije in njihove agencije;

(ii) mednarodne organizacije in njihove agencije;

(iii) finančne institucije, pooblaščene za izvrševanje finančnih instrumentov v skladu z naslovom VIII;

 

(iv) Evropsko investicijsko banko in Evropski investicijski sklad ali katero koli drugo hčerinsko družbo te banke;

(iv) Evropsko investicijsko banko in Evropski investicijski sklad;

(v) organe iz členov 200 in 201;

(v) organe iz členov 200 in 201;

(vi) osebe javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor zagotavljajo ustrezna finančna jamstva;

(vi) osebe javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor zagotavljajo ustrezna finančna jamstva;

(vii) osebe zasebnega prava države članice, pooblaščene za izvajanje javno-zasebnih partnerstev, ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva;

 

(viii) osebe, pooblaščene za izvajanje določenih ukrepov v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji in opredeljene v zadevnem temeljnem aktu v smislu člena 51 te uredbe.

(viii) osebe, pooblaščene za izvajanje določenih ukrepov v SZVP v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji in opredeljene v zadevnem temeljnem aktu v smislu člena 51 te uredbe.

 

Komisija je še vedno pristojna za izvrševanje proračuna v skladu s členom 317 PDEU in Evropski parlament obvesti o dejavnostih, ki jih izvajajo subjekti iz točk (i) do (viii) točke b prvega pododstavka. Finančno poročilo iz člena 27 te uredbe vsebuje popolno utemeljitev izbire določenega subjekta, navedenega v točkah (i) do (viii).

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka b – podtočka (vi)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vi) osebe javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor zagotavljajo ustrezna finančna jamstva;

(vi) evropska združenja oseb javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, v kolikor zagotavljajo ustrezna finančna jamstva, ali osebe javnega prava;

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice ter subjekti in osebe iz točke (b) odstavka 1 nimajo statusa odredbodajalca na podlagi prenosa.

2. Sklep o financiranju, ki se priloži letnemu poročilu o dejavnostih iz člena 63(9), določa zastavljeni cilj, pričakovane rezultate, načine izvajanja in celotni znesek finančnega načrta. Vsebuje tudi opis ukrepov, za katere je predvideno financiranje, in navedbo zneskov, dodeljenih za posamezni ukrep, ter okvirni časovni razpored izvajanja. V primeru posrednega upravljanja določa tudi izbranega izvedbenega partnerja, uporabljena merila in naloge, ki so mu zaupane.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osebe iz točke (viii) člena 55(1)(b) lahko te zahteve izpolnijo postopoma. Svoja finančna pravila sprejmejo s predhodnim soglasjem Komisije.

Osebe iz točke (viii) člena 55(1)(b) lahko zahteve iz točk (a) do (e) tega odstavka izpolnijo postopoma v prvih šestih mesecih svojega mandata. Svoja finančna pravila sprejmejo s predhodnim soglasjem Komisije.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za vsak ukrep, ki lahko povzroči odhodek v breme proračuna, mora odgovorni odredbodajalec najprej prevzeti proračunsko obveznost, preden prevzame pravno obveznost do tretjih oseb ali prerazporedi sredstva v skrbniški sklad na podlagi člena 178.

1. Ne glede na člen 82 mora odgovorni odredbodajalec za vsak ukrep, ki lahko povzroči odhodek v breme proračuna, najprej prevzeti proračunsko obveznost, preden prevzame pravno obveznost do tretjih oseb ali prerazporedi sredstva v skrbniški sklad na podlagi člena 178.

 

Vendar se v primeru operacij humanitarne pomoči, civilne zaščite, pomoči za krizno upravljanje in ko to zahtevajo nujne razmere zunaj Unije, zneski lahko evidentirajo takoj po podpisu ustrezne posamezne pravne obveznosti.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Znesek vsake posamezne pravne obveznosti, prevzete na podlagi celotnih obveznosti, odgovorni odredbodajalec pred podpisom evidentira v proračunskem računovodstvu in knjiži na celotne obveznosti. Pri ukrepih v okviru humanitarne pomoči in civilne zaščite ter pomoči za krizno upravljanje ter kadar je to upravičeno zaradi nujnosti ukrepa, se zneski lahko evidentirajo takoj po podpisu ustrezne posamezne pravne obveznosti.

Znesek vsake posamezne pravne obveznosti, prevzete na podlagi celotnih obveznosti, odgovorni odredbodajalec pred podpisom evidentira v proračunskem računovodstvu in knjiži na celotne obveznosti.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 102 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Dostop se organom tretjih držav odobri le, če so pravila iz člena 9 Uredbe (ES) št. 45/2001 izpolnjena in po oceni vsakega posameznega primera.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe

Člen 120 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V takih primerih upravičeni stroški za financiranje ne smejo nastati pred datumom vložitve vloge za donacijo, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, kot so določeni v temeljnem aktu, ali v primeru skrajne nuje po pomoči za krizno upravljanje ter ukrepih v okviru civilne zaščite in humanitarne pomoči.

V takih primerih upravičeni stroški za financiranje ne smejo nastati pred datumom vložitve vloge za donacijo, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, kot so določeni v temeljnem aktu, ali v primeru skrajne nuje po pomoči za krizno upravljanje ter ukrepih v okviru civilne zaščite, humanitarne pomoči ali v tretjih državah, ki so v procesu demokratičnega prehoda, oziroma v razmerah, ki lahko vodijo do oboroženega konflikta.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 178 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prispevki Unije in donatorjev se knjižijo na poseben bančni račun. Ti prispevki niso vključeni v proračun in jih upravlja Komisija na odgovornost odredbodajalca na podlagi prenosa. Subjekti in osebe iz člena 55(1)(b) so lahko pooblaščeni za opravljanje nalog izvrševanja proračuna v skladu z ustreznimi pravili za posredno upravljanje.

Prispevki Unije in donatorjev se knjižijo na poseben bančni račun. Ti prispevki niso vključeni v proračun in jih upravlja Komisija na odgovornost odredbodajalca na podlagi prenosa. Uporablja se člen 55(3).

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 178 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 178a

 

Splošna proračunska podpora

 

1. Če to določajo zadevni temeljni akti, lahko Komisija v tretji državi uporabi splošno proračunsko podporo v primeru, da je partnerska država določila zanesljiv program za izboljšanje svojega upravljanja javnih financ ter tako zagotovila zadovoljivo preglednost, zanesljivost in učinkovitost tega upravljanja.

 

2. V ustrezne finančne sporazume, sklenjene v skladu s členom 176(2), Komisija vključi primerne določbe, s katerimi se zadevna država upravičenka zaveže k takojšnji povrnitvi vseh stroškov ali dela stroškov projekta, če se ugotovi, da so se med upravljanjem zadevnih sredstev Unije pojavile resne nepravilnosti.

 

Za namen obravnave tega povračila stroškov se lahko uporabi člen 77(1), ki zadeva izterjavo s pobotom.

 

3. Komisija podpira razvoj parlamentarnega nadzora in revizijskih zmogljivosti ter civilne družbe, da se poveča preglednost in javni dostop do informacij.

POSTOPEK

Naslov

Finančna pravila, ki veljajo za letni proračun Unije

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Franziska Katharina Brantner

11.5.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

15.6.2011

21.6.2011

 

 

Datum sprejetja

21.6.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

1

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anna Ibrisagic, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kiriakos Mavronikolas (Kyriakos Mavronikolas), Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kader Arif, John Attard-Montalto, Carlo Casini, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Lorenzo Fontana, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Doris Pack, Vittorio Prodi, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Alf Svensson, Indrek Tarand, László Tőkés, Paweł Zalewski, Janusz Władysław Zemke

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (30. 5. 2011)

za Odbor za proračun

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije
(KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Poročevalec: Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Glavni cilji nove finančne uredbe so v splošnem usklajeni z glavnimi cilji izvajanja politik EU, obenem pa naj bi zagotovili dobro finančno poslovodenje.

Finančna uredba z izvedbenimi pravili in večletni finančni okvir z letnimi proračuni imata neposredne posledice za evropsko politiko raziskav, razvoja in inovacij. Eden glavnih ciljev finančne uredbe je doseči ustrezno ravnotežje med načeli finančne odgovornosti in prilagodljivosti za upravičence.

Poročevalec odbora ITRE zato pozdravlja povečana prizadevanja za upravno in finančno poenostavitev pravil okvirnega programa v celotnem življenjskem ciklu programov in projektov (prijava, ocena in upravljanje), kar bi zlasti koristilo interesnim skupinam. Raziskave so negotov proces z določeno stopnjo tveganja in financiranje na podlagi rezultatov bi utegnilo omejiti obseg raziskovalnih projektov na manj tvegane projekte in tržno usmerjene raziskave, kar bi oviralo EU pri doseganju odličnosti in pionirskih raziskavah.

Preveč ozke razlage finančne uredbe so v preteklih letih žal ustvarile kulturo izogibanja tveganju in popolnega nezaupanja do udeležencev v raziskovalnih programih, zato se je učinkovitost njihovega izvajanja zmanjšala. Pomisleki v zvezi s tem so bili izraženi v več izjavah in resolucijah, na primer v pobudi raziskovalcev za večje zaupanje in v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2011 o poenostavitvi (2010/2079(INI)), zato bi bilo treba nujno ustrezno poenostaviti finančne in upravne določbe o okvirnem programu in drugih evropskih instrumentih financiranja.

Financiranje raziskav v Evropi bi moralo bolj temeljiti na vzajemnem zaupanju in odgovornem partnerstvu ter dopustiti večjo stopnjo tveganja v zvezi s sodelujočimi na vseh stopnjah, s prilagodljivimi pravili EU, ki bi jih bilo mogoče uporabljati v skladu z nacionalnimi predpisi in prakso. Ocene financiranja na področju raziskav bi morale temeljiti na naravi raziskav, s poudarkom na odličnosti, pomembnosti in učinku.

Poenostavitev

Poročevalec pozdravlja predloge za nadaljnjo poenostavitev in uskladitev pravil in postopkov. V zvezi s tem je treba opozoriti, da poenostavitev ni cilj zase, temveč sredstvo za večjo privlačnost in dostopnost financiranja EU na področju raziskav, in da bi morali ukrepi za poenostavitev zagotoviti tudi boljše možnosti za preprečevanje napak. Poročevalec se strinja, da bi morale biti zahteve za preverjanje in jamstva v skladu s proračunsko disciplino in kulturo dobrega finančnega poslovodenja, po drugi strani pa bi moralo biti to upravno breme bolj sorazmerno s povezanimi finančnimi tveganji, pri čemer je treba upoštevati posebne značilnosti določenih politik, kot je raziskovalna.

Poudarja, da je treba za namene poenostavitve v primerih, ko se donacije za poslovanje izplačajo kot pavšalni zneski ali s pavšalno stopnjo, odpraviti pravilo, da se donacije postopoma zmanjšujejo, in poziva Komisijo, naj podrobneje pojasni terminologijo v zvezi z uporabo zneskov s pavšalno stopnjo in pavšalnih zneskov, da se poenostavi njihova uporaba. Meni tudi, da bi bilo treba pavšalne zneske in plačila s pavšalno stopnjo uporabljati izjemoma, prostovoljno in samo v upravičenih primerih.

Pravila za obresti iz vnaprejšnjega financiranja

Poročevalec podpira takojšno odpravo obveznosti glede izterjave obresti za vnaprejšnje financiranje, pa tudi odpravo obveznosti glede odprtja ločenih obrestovanih računov. Upravna obremenitev pri izterjavi teh obresti je nesorazmerna z želenim ciljem, zato bi bilo bolj učinkovito, če se omogoči ponovna uporaba ustvarjenih obresti za programe, ki jih upravljajo upravičenci.

Donacije

Opredelitev donacij bi morala biti jasnejša, upravno breme pa manjše. Zaradi izboljšanja upravljanja donacij in poenostavitve postopkov bi bilo treba omogočiti dodelitev donacij bodisi z odločbami institucije bodisi s pisnimi sporazumi z upravičenci.

Dopustno tveganje napake

Raziskave in inovacije so tvegane dejavnosti, zato je opredelitev ustrezne ravni sprejemljivega tveganja ključnega pomena za uspešno politiko raziskav in inovacij na ravni EU. Predlog za uvedbo dopustnega tveganja za napake v finančno uredbo je pozitiven korak naprej, ki bi lahko zmanjšal zapletenost in omejil naknadne preglede, zagotovil ustrezno ravnovesje med dobrim finančnim poslovodenjem in ustreznim nadzorom ter poenostavil finančno poslovodenje. Poleg tega mora Komisija zagotoviti, da se sprejmejo vsi ukrepi za zmanjšanje tveganja napak.

Bistveno je zagotoviti, da se pravila za udeležbo razlagajo in uporabljajo enotno in da so v skladu z bistvenimi značilnostmi prakse na področju raziskav in razvoja. Poročevalec zato poziva k podrobni analizi in obveščanju o napakah ter k ukrepom za odpravo slednjih. Prav tako meni, da je treba oblikovati jasnejšo opredelitev napak v besedilu finančne uredbe.

Strinja se, da je treba v finančni uredbi posebej predvideti določbe o nagradah. Uporabo nagrad je treba spodbujati, ne smejo pa nadomestiti ustrezno strukturiranega financiranja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

(4a) Kar zadeva okvirne programe Unije za raziskave, bi bilo treba poskrbeti za nadaljnjo poenostavitev in uskladitev pravil in postopkov, kot je zapisano v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih programov1 in v končnem poročilu strokovne skupine za vmesno oceno sedmega okvirnega programa, objavljenem 12. novembra 2010 na podlagi člena 7(2) Sklepa št. 1982/2006/ES;

 

___________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0401.

Obrazložitev

Evropski parlament je v resoluciji z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih programov (2010/2079(INI)) pozval k poenostavitvi in uskladitvi pravil in postopkov v finančni uredbi.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Pravila, ki se nanašajo na obresti iz predhodnega financiranja, bi bilo treba poenostaviti, ker povzročajo pretirano upravno breme tako za prejemnike sredstev Unije kot tudi za službe Komisije, poleg tega pa povzročajo nesporazume med službami Komisije ter subjekti in partnerji. Zaradi poenostavitve, zlasti v zvezi s prejemniki donacij, ter v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba odpraviti obveznost ustvarjanja obresti iz predhodnega financiranja in izterjave teh obresti. Vendar pa bi bilo treba ohraniti možnost, da se ta obveznost vključi v sporazum o prenosu pooblastil, da se omogoči ponovna uporaba obresti iz predhodnega financiranja za programe, ki jih upravljajo nekateri pooblaščeni subjekti, oziroma njihova izterjava.

(8) Pravila, ki se nanašajo na obresti iz predhodnega financiranja, bi bilo treba poenostaviti, ker povzročajo pretirano upravno breme tako za prejemnike sredstev Unije kot tudi za službe Komisije, poleg tega pa povzročajo nesporazume med službami Komisije ter subjekti in partnerji. Zaradi poenostavitve, zlasti v zvezi s prejemniki donacij, ter v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba takoj odpraviti obveznost ustvarjanja obresti iz predhodnega financiranja in izterjave teh obresti. Vendar pa bi bilo treba ohraniti možnost, da se ta obveznost vključi v sporazum o prenosu pooblastil, da se omogoči ponovna uporaba obresti iz predhodnega financiranja za programe, ki jih upravljajo nekateri pooblaščeni subjekti, oziroma njihova izterjava.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) V zvezi z določbami o sorazmernosti bi bilo treba v okviru ocene tveganja, ki jo opravlja odredbodajalec, uvesti pojem dopustnega tveganja napake. Institucije bi morale imeti možnost odstopanja od splošnega 2-odstotnega praga pomembnosti, ki ga uporablja Računsko sodišče pri presojanju zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij. Raven dopustnega tveganja je ustreznejša podlaga za organ, ki da razrešnico, pri presojanju kakovosti obvladovanja tveganja s strani Komisije. Evropski parlament in Svet bi morala zato določiti raven dopustnega tveganja napake po področjih politik ter pri tem upoštevati stroške in koristi kontrol.

(16) V zvezi z določbami o sorazmernosti bi bilo treba v okviru ocene tveganja, ki jo opravlja odredbodajalec, uvesti pojem dopustnega tveganja napake, kar bi zmanjšalo zapletenost in naknadne revizije ter zagotovilo ustrezno ravnotežje med dobrim finančnim poslovodenjem in ustreznimi nadzori. Institucije bi morale imeti možnost odstopanja od splošnega 2-odstotnega praga pomembnosti, ki ga uporablja Računsko sodišče pri presojanju zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij. Raven dopustnega tveganja je ustreznejša podlaga za organ, ki da razrešnico, pri presojanju kakovosti obvladovanja tveganja s strani Komisije. Evropski parlament in Svet bi morala zato določiti raven dopustnega tveganja napake po področjih politik ter pri tem upoštevati stroške in koristi kontrol. Bistveno je zagotoviti enotno razlago in uporabo pravno obvezujočih predpisov o dopustnem tveganju napake, s čimer bi se stopnja napak zmanjšala.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a) Pavšalne zneske in plačila s pavšalno stopnjo bi bilo treba uporabljati prostovoljno in samo kadar je to primerno. Pojasniti bi bilo treba terminologijo, ki se uporablja za plačila s pavšalno stopnjo in pavšalne zneske.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38b) Predloži se nadaljnje pojasnilo ali utemeljena opredelitev upravičenih stroškov, saj bo to povečalo skladnost z načelom celotnih stroškov, in sicer s posrednimi in neposrednimi stroški, predhodno in nadaljnjo raziskavo.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(52a) Kar zadeva izvajanje finančnih pravil na področju raziskav, je splošna težnja k financiranju na podlagi rezultatov (v bistvu utemeljenem na načelu finančne odgovornosti), je to zelo zaskrbljujoče in negativno vpliva na kakovost in vrsto raziskav, ter utegne ovirati znanstveno raziskovanje. Negativno pa vpliva tudi na projekte z nemerljivimi ali merljivimi cilji, pri katerih se uporabljajo parametri, ki presegajo zgolj neposredno korist. Nadaljevanje financiranja na podlagi rezultatov bi lahko negativno vplivalo na morebitni rezultat glede nadaljnjih predhodnih in naknadnih ocen končnega izida/rezultata projektov ter natančno določanje meril za njihovo opredelitev.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 52 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(52b) Kar zadeva sedanji sistem in prakso upravljanja okvirnega raziskovalnega programa, sta slednja pogosto preveč nadzorno usmerjena, zato povzročata zapravljanje virov, manjše sodelovanje in manj privlačne raziskovalne pokrajine. Sistem upravljanja po načelu "ničelne tolerance" se tveganjem kot kaže izogiba, namesto, da bi jih upravljal. Zato bi bilo treba kadrovske predpise Unije ponovno pregledati in/ali razširiti tolmačenje v zvezi z vprašanjem osebne odgovornosti ter sprejeti še druge potrebne ukrepe, kot je na primer sistem zavarovanja ali združevanja tveganja. Enotni revizijski pristop bi moral poleg tega zagotoviti, da končanih projektov ne bi več kot enkrat pregledovali različni revizorji, tako da bi Komisija zaupala mnenju prvo imenovanega neodvisnega revizorja in da bi se dokumenti zagotavljali le enkrat ne glede na število opravljenih revizij;

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 52 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(52c)Spremljanje in finančni nadzor, ki ju izvajata Komisija in urad OLAF, bi se moral usmeriti zlasti na varovanje javnih sredstev ter boj proti goljufijam, pri tem pa jasno razlikovati med goljufijo in napakami. Zato je nujno treba oblikovati in uresničiti jasnejšo opredelitev napak v vseh pravno zavezujočih dokumentih, vključno z mehanizmi za ugotavljanje napak, da ne bi prihajalo do različnih razlag. Napake in popravne ukrepe, povezane s tem, bi morali podrobno analizirati in se o njih pogovoriti.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Del 1 – člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisij izvaja „enoten pristop k reviziji” in preide na pregledovanje v dejanskem času, ki ga opravi en subjekt, s čimer se upravičencem omogoči, da popravijo vse sistemske napake in naslednje leto izročijo izboljšane izkaze stroškov.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka (aa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) jasnih, doslednih in preglednih pravil za nadzor ob upoštevanju pravic udeleženih strani;

Obrazložitev

Parlament je v odstavku 29 svojega poročila z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja raziskav (2010/2079(INI)) zahteval natančnejša, skladnejša in preglednejša pravila za nadzor ob spoštovanju pravic udeleženih strani in zapisal, da bi morala biti ta načela sestavni del notranjega nadzora nad izvrševanjem proračuna.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Del 1 – člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. uvede se odzivni postopek, v skladu s katerim bi v primeru, da se Komisija v določenem roku ne bi odzvala na zahteve upravičencev, štelo, kot da jih je potrdila;

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakonodajni organ v skladu s postopkom iz člena 322 PDEU odloči o ravni dopustnega tveganja napake za ustrezna področja politik v proračunu. Navedena odločitev se upošteva v letnem postopku razrešnice v skladu s členom 157(2).

Pri predstavitvi spremenjenih ali novih predlogov za porabo sredstev Komisija analizira, oceni in po potrebi spremeni sistem obvladovanja tveganja. Na osnovi jasne metodologije Komisija oceni tudi raven tveganja napak ali nespoštovanja predlagane zakonodaje glede posameznih sredstev in posamezne države članice.

Obrazložitev

Odbor BUDG je predlagal novo besedilo o dopustnem tveganju napak v členu 29. To besedilo je lahko podlaga za pojem dopustnega tveganja napak, vendar je treba besedilo predloga Komisije temeljito analizirati in po potrebi posodobiti. Pojma dopustnega tveganja ne bi smeli omejevati le z nespoštovanjem, temveč bi bilo treba zlasti na področju raziskav vključiti tudi pripadajoče tveganje.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Raven dopustnega tveganja napake temelji na analizi stroškov in koristi kontrol. Države članice ter subjekti in osebe iz člena 55(1)(b) na zahtevo poročajo Komisiji o stroških kontrol, ki jih krijejo, ter o številu in obsegu dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna.

Če je med izvajanjem programa stopnja napak ali nespoštovanja nenehno višja kot raven tveganja, opredeljena v predlogu za porabo sredstev, Komisija poišče šibke točke v kontrolnih sistemih, preuči stroške in koristi morebitnih korektivnih ukrepov in ustrezno ukrepa, na primer s poenostavitvijo veljavnih določb, preoblikovanjem programa, strožjim nadzorom ali, če je to potrebno, ustavitvijo dejavnosti.

Obrazložitev

Stalno raven nespoštovanja in stopnjo napak je treba jasno določiti.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Raven dopustnega tveganja napake se natančno spremlja in se v primeru večjih sprememb kontrolnega okolja revidira.

črtano

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Del 1 – člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Dopustna stopnja tveganja se prilagaja posebnostim zadevnih področij politik. Financiranje za raziskave in inovacije bo z zmanjšanjem birokracije in ustreznim prilagajanjem dopustne stopnje napake lažje dostopno.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Del 1 – člen 29 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija kontrole osredotoči na izdatke z visokim tveganjem.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Del 1 – člen 40 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) splošni izkaz prihodkov in odhodkov;

(a) splošni izkaz prihodkov in odhodkov z razlikovanjem med poslovanjem in naložbami;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Del 1 – člen 57 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osebe iz točke (viii) člena 55(1)(b) lahko te zahteve izpolnijo postopoma. Svoja finančna pravila sprejmejo s predhodnim soglasjem Komisije.

Osebe iz točke (viii) člena 55(1)(b) lahko te zahteve izpolnijo postopoma. Svoja finančna pravila sprejmejo s predhodnim soglasjem Komisije. Ta finančna pravila morajo biti v skladu tako z evropskimi kakor z nacionalnimi standardi (običajna računovodska praksa), če so slednje potrdili pristojni nacionalni organi.

 

Da bi zagotovili pravno varnost, ne bo mogoče retroaktivno uporabiti strožjih pravil udeležbe, od upravičenca pa ne bo mogoče zahtevati ponovnega izračuna finančnih izkazov, ki jih je potrdila Komisija.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Del 1 – člen 75 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. V primeru spora glede razlage pravil in postopkov se je mogoče obrniti na ad hoc posrednika, ki jamči za enotnost razlage pravil. Dolžnik lahko predloži neodvisno ponovno revizijo. Odredbodajalec lahko reši spor z dogovorom, sprejetim v skladu z mnenjem ad hoc posrednika.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Del 1 – člen 77 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računovodja izterja zneske s pobotom z enakimi zahtevki, kot jih ima Unija do dolžnika, ki ima sam zahtevek do Unije, ki je nedvoumen, v fiksnem znesku in zapadel.

Računovodja izterja zneske s pobotom z enakimi zahtevki, kot jih ima Unija do dolžnika, ki ima sam zahtevek do Unije. Zahtevki za pobot morajo biti nedvoumni, v fiksnem znesku in zapadli.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Del 1 – člen 116 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri določanju ustrezne oblike donacije se v največji možni meri upoštevajo interesi in računovodske metode morebitnega prejemnika, če so v skladu z mednarodnimi standardi.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Del 1 – člen 116 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 116 a

 

Opredelitev upravičenih stroškov

 

Komisija predloži nadaljnje pojasnilo ali utemeljeno opredelitev upravičenih stroškov.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Del 1 – člen 116 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 116 b

 

Uporaba mehanizmov merjenja časa

 

Uporaba mehanizmov merjenja časa mora biti prilagodljiva in na nekaterih področjih, kot sta raziskava in inovacije, ukinjena.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Del 1 – člen 117 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) donacije v obliki pavšalnega financiranja in/ali pavšalnega zneska in standardni stroški na enoto, pri katerih dobiček ne izhaja iz obračuna stroškov posamezne enote;

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Del 1 – člen 117 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka (bb) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) donacije zelo nizkih vrednosti;

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Del 1 – člen 122 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Skrajni rok za obravnavo vlog je šest mesecev od oddaje vloge. Ta rok se izjemoma lahko podaljša, če to zahteva posebna vrsta ali vsebina donacije. V takem primeru se v zadevnem razpisu za predloge objavi začasni rok. Če se roka ni možno držati zaradi drugih razlogov, odredbodajalec z delegiranjem to vključi v svoje letno poročilo o dejavnostih ter doda razloge za to in predloge za popravne ukrepe. V naslednjem letnem poročilu o dejavnostih odredbodajalec z delegiranjem poroča o uspehu teh popravnih ukrepov.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Del 1 – člen 128

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 128

Člen 128

Opredelitev

Področje uporabe nagrad

V tej uredbi „nagrade“ pomenijo finančne prispevke, dodeljene na podlagi natečajev.

Nagrade so finančni prispevki, dodeljeni kot plačilo na podlagi natečajev. Uporabo nagrad je treba spodbujati, ne smejo pa nadomestiti ustrezno strukturiranega financiranja.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Del 1 – člen 129 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Nagrade so del delovnega programa iz člena 118, ki ga sprejme Komisija, in zanje velja člen 118(2).

2. V ta namen so nagrade odvisne od delovnega programa, ki se objavi na začetku leta izvajanja. Delovni program se izvaja z objavo natečajev.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Del 1 – člen 129 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nagrad ni mogoče dodeliti neposredno brez natečaja, ki ga je treba objaviti na enak način kot pozive za zbiranje predlogov.

Nagrad ni mogoče dodeliti neposredno brez natečaja, poleg tega pa se letno objavijo skladno z odstavkoma (2) in (3) člena 31.

Obrazložitev

Predlogi sprememb k odstavku (2) člena 129 so v skladu s predlogom spremembe 163 poročevalca odbora BUDG. Vendar pa je treba glede na predvideno povečano uporabo nagrad v prihodnjih programih za raziskave in inovacije merilom dodati dogovore za nadaljnje upravljanje pravic intelektualne lastnine, na primer: v zdravstvu, kjer bi rezultati raziskav lahko bili javno dostopni, ali pa zanje velja obvezno dajanje licenc ali zmerne cene trženja.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Del 1 – člen 152 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija predstavi natančnejši, skladnejši in preglednejši poslovnik za revizije, vključno s pravili in načeli za zagotovitev spoštovanja pravic pregledanih subjektov ter mnenja vseh strani, in poroča o razmerju med stroški in koristmi pregledov.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Del 2 – člen 167 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Na področju kohezijske politike Komisija pripravi predlog za uvedbo inovativnih oblik financiranja, vključno z večjo uporabo posojil EIB, da bi čim bolj povečali učinek finančnega vzvoda sredstev Unije.

Obrazložitev

Vseh projektov EU ni treba financirati s subvencijami. V številnih primerih obstajajo drugačne inovativne oblike financiranja, ki združujejo subvencije s posojili in projektnimi obveznicami. Pri tem bi bilo treba upoštevati strokovno znanje EIB.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Del 2 – člen 174 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Kar zadeva programe za inovacije in raziskave, Komisija pripravi predloge za sistem, ki bo nagrajeval uspešne inovacije in ki bo nadomestil ali dopolnil sedanji sistem vnaprejšnjega financiranja.

Obrazložitev

Kadar Komisija objavi natečaj za posamezno zadevo v sklopu prizadevanj, da bi našli rešitve za velike družbene izzive, s katerimi se sooča EU, bi morala imeti možnost nadgraditi inovatorja, ki predstavi inovacijo, ki ustreza natečaju. To bi podjetnikom in raziskovalcem dalo resnični zagon za doseganje najboljših možnih rezultatov in zagotovilo največjo možno dodano vrednost evropskih sredstev za raziskave in inovacije.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Del 2 – člen 175 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 175 a

 

Povprečni stroški dela

 

1. Za sprejetje metode izračuna povprečnih stroškov dela morajo biti izpolnjena vsa spodnja merila:

 

(a) metoda izračuna povprečnih stroškov dela je tista, ki jo prejemnik predstavi kot običajno prakso za obračun stroškov; to velja zlasti za uporabo metod stroškovnih centrov; in

 

(b) metoda mora temeljiti na dejanskih stroških dela prejemnika, kot so navedeni v njegovih zakonsko določenih računih, brez ocenjenih ali proračunskih elementov.

 

2. Kadar se povprečni stroški dela zaračunavajo v skladu z zgoraj omenjenimi merili, se obračuni posameznih dejanskih stroškov dela v naknadnih revizijah, ki jih opravlja Komisija, ne uporabljajo.

POSTOPEK

Naslov

Finančna pravila, ki veljajo za letni proračun Unije

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

3.2.2011

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

27.1.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

13.4.2011

 

 

 

Datum sprejetja

26.5.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Ani Podimata (Anni Podimata), Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Claude Turmes, Niki Cavela (Niki Tzavela), Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann

MNENJE Odbora za regionalni razvoj (27. 6. 2011)

za Odbor za proračun

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije
(KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Pripravljavec mnenja: Jan Olbrycht

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri predstavitvi spremenjenih ali novih predlogov za porabo sredstev Komisija oceni stroške upravnih in nadzornih sistemov, pa tudi dopustno tveganje napake v zvezi s predlagano zakonodajo za posamezna sredstva.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakonodajni organ v skladu s postopkom iz člena 322 PDEU odloči o ravni dopustnega tveganja napake za ustrezna področja politik v proračunu. Navedena odločitev se upošteva v letnem postopku razrešnice v skladu s členom 157(2).

Zakonodajni organ odloči o ravni dopustnega tveganja napake za ustrezna področja politik v proračunu. Navedena odločitev se upošteva v letnem postopku razrešnice v skladu s členom 157(2).

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice pri upravljanju sredstev Unije upoštevajo načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljajo prepoznavnost delovanja Unije. V ta namen države članice izpolnjujejo obveznosti v zvezi z revizijo in nadzorom ter prevzamejo nastale obveznosti, določene v tej uredbi. Pravila posameznih sektorjev lahko vključujejo dopolnilne določbe.

1. Kadar Komisija izvršuje proračun z deljenim upravljanjem, se naloge izvrševanja prenesejo na države članice.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice pri opravljanju nalog, povezanih z izvrševanjem proračuna, preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti in goljufije. V ta namen izvajajo predhodne in naknadne kontrole, ki po potrebi vključujejo preglede na kraju samem, s čimer zagotavljajo, da se ukrepi, ki se financirajo iz proračuna, izvajajo učinkovito in pravilno, izterjajo nepravilno plačane zneske in po potrebi začnejo pravni postopek.

2. Brez poseganja v dopolnilne določbe, vključene v ustrezne predpise posameznih sektorjev, in z namenom, da se pri deljenem upravljanju zagotovi porabo sredstev v skladu z veljavnimi pravili in načeli, kot tudi v skladu z načelom sorazmernosti, države članice sprejmejo vse zakonodajne, ureditvene in upravne ali druge ukrepe, potrebne za zaščito finančnih interesov Unije. V ta namen:

Države članice prejemnikom naložijo učinkovite, odvračilne in sorazmerne denarne kazni, kot določajo pravila posameznih sektorjev in nacionalna zakonodaja.

(a) se prepričajo, da so ukrepi, financirani iz proračuna, dejansko izvedeni, in zagotovijo, da so izvedeni pravilno;

 

(b) preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti in goljufije;

 

(c) izterjajo nepravilno izplačana ali nepravilno uporabljena sredstva ali sredstva, izgubljena zaradi nepravilnosti ali napak.

 

Komisija oceni sisteme, ki so jih vzpostavile države članice, na prošnjo države članice, na osnovi lastne ocene tveganja ali pri izvajanju pravil posameznih sektorjev.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu s pravili posameznih sektorjev države članice akreditirajo enega ali več organov javnega sektorja, ki so edini pristojni za pravilno upravljanje in kontrolo sredstev, za katera je bila akreditacija izdana. Ne glede na to pa lahko ti organi opravljajo naloge, ki niso povezane z upravljanjem sredstev Unije, ali prenesejo nekatere od svojih nalog na druge organe.

V skladu z merili in postopki iz pravil posameznih sektorjev organ države članice akreditira organe, ki so pristojni za upravljanje in kontrolo sredstev Unije. Ne glede na to pa lahko ti organi opravljajo naloge, ki niso povezane z upravljanjem sredstev Unije, ali prenesejo nekatere od svojih nalog na druge organe.

Obrazložitev

S tem se upoštevajo spremembe, predlagane v delovnem dokumentu Komisije z dne 12. marca 2011.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Akreditacijo izda organ države članice v skladu s pravili posameznih sektorjev, ki zagotavljajo, da je organ sposoben pravilno upravljati sredstva. Pravila posameznih sektorjev lahko določijo tudi vlogo Komisije v postopku akreditacije.

Akreditacijo izda organ države članice v skladu s pravili posameznih sektorjev, ki zagotavljajo, da je organ sposoben pravilno upravljati sredstva. Pravila posameznih sektorjev določijo tudi vlogo Komisije v postopku akreditacije.

Obrazložitev

S tem se upoštevajo spremembe, predlagane v delovnem dokumentu Komisije z dne 12. marca 2011.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Akreditacijski organ je pristojen za nadzor zadevnega organa in sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v njegovem delovanju, vključno z začasnim mirovanjem ali odvzemom akreditacije.

Akreditacijski organ je pristojen za spremljanje skladnosti akreditiranih organov z akreditacijskimi merili na osnovi razpoložljivih rezultatov revizij in kontrol. Akreditacijski organ sprejme vse potrebne ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti pri izvajanju nalog, zaupanih organom, ki jih je akreditiral, vključno z začasnim mirovanjem ali odvzemom akreditacije.

 

Akreditirani organi v državah članicah:

 

(a) izvajajo preverjanje ter uvedejo učinkovit in uspešen sistem notranjih kontrol;

 

(b) Komisiji do 1. marca naslednjega proračunskega leta predložijo:

 

(i) svoje letne računovodske izkaze za odhodke, ki so nastali pri izvajanju nalog, za katere so pooblaščeni, in ki so jih predložili Komisiji v povračilo, vključno z zneski, izplačanimi upravičencem, za katere poteka postopek izterjave;

 

(ii) povzetek rezultatov vseh razpoložljivih opravljenih revizij in preverjanja, vključno z analizo sistemskih in ponavljajočih se slabosti ter sprejetih in načrtovanih korektivnih ukrepov in njihovih rezultatov;

 

(iii) izjavo o upravljanju z razumnim zagotovilom, da:

 

– so informacije v poročilu resnična in poštena slika dejanskega stanja;

 

– so bili odhodki, predstavljeni v računovodskih izkazih, porabljeni za predvideni namen in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

 

– vzpostavljeni kontrolni postopki zagotavljajo potrebna jamstva glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij.

 

Tem dokumentom je priloženo mnenje neodvisnega revizorskega organa, pripravljeno v skladu z mednarodnimi standardi revizijskega poročanja, o vsebini izjave o upravljanju. Če se pri pregledu pojavi dvom o resničnosti navedb v izjavi o upravljanju, revizijski organ poroča o tem. V prilogi k mnenju je predstavljena stopnja napake za posamezna sredstva, analiza napak, pa tudi morebitni zadržki;

 

(c) v skladu s členom 31(2) zagotavljajo naknadno objavo informacij o prejemnikih sredstev Unije; ter

 

(d) zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, ki ustreza načelom, določenim v Direktivi 95/46/ES.

 

Če država članica akreditira več kot en organ za posamezno področje, do 15. marca naslednjega proračunskega leta Komisiji predloži zbirno poročilo, ki vsebuje pregled vseh izjav o upravljanju na nacionalni ravni in ustreznih neodvisnih revizijskih mnenj, pripravljenih za posamezno področje.

 

Države članice po potrebi sprožijo pravni postopek.

 

Če države članice odkrite napake ali nepravilnosti nemudoma sporočijo Komisiji in jih odpravijo, so lahko izvzete iz finančnih popravkov v zvezi s temi napakami in nepravilnostmi.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Akreditirani organi iz odstavka 3 tega člena:

4. Da bi zagotovila porabo sredstev v skladu z veljavnimi pravili, Komisija:

(a) vzpostavijo uspešen in učinkovit sistem notranje kontrole ter zagotavljajo njegovo delovanje;

(a) spremlja, kako države članice izpolnjujejo svoje obveznosti, zlasti z opravljanjem revizij med izvajanjem programa;

(b) uporabljajo letni računovodski sistem, ki pravočasno zagotavlja točne, popolne in zanesljive informacije;

(b) uporablja postopke za pravočasno potrditev računovodskih izkazov akreditiranih organov, pri čemer ugotavlja, ali so ti izkazi popolni, točni in verodostojni;

(c) so predmet neodvisne zunanje revizije, ki jo v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi opravi revizijska služba, ki je funkcionalno neodvisna od akreditiranega organa;

(c) iz odhodkov Unije za financiranje izključi plačila, ki niso bila izvedena v skladu z zakonodajo Unije.

(d) v skladu s členom 31(2) zagotavljajo letno naknadno objavo informacij o prejemnikih sredstev Unije;

Pravila posameznih sektorjev urejajo pogoje, pod katerimi lahko Komisija začasno ustavi plačila državam članicam oziroma jih lahko prekine odredbodajalec na podlagi prenosa.

(f) zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, ki ustreza načelom iz Direktive 95/46/ES.

Potem ko država članica predstavi svoje ugotovitve, lahko Komisija v celoti ali delno prekliče prekinitev ali začasno ustavitev plačil. Sklep o preklicu prekinitve ali začasne ustavitve se priloži letnemu poročilu o dejavnostih, ki ga pripravi pristojni odredbodajalec na podlagi prenosa.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Potem ko država članica predstavi svoje ugotovitve, lahko Komisija v celoti ali delno prekliče prekinitev ali začasno ustavitev plačil. Sklep o preklicu prekinitve ali začasne ustavitve se priloži letnemu poročilu o dejavnostih, ki ga pripravi pristojni odredbodajalec na podlagi prenosa.

POSTOPEK

Naslov

Finančna pravila, ki veljajo za letni proračun Unije

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

3.2.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jan Olbrycht

27.1.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

21.3.2011

26.5.2011

21.6.2011

 

Datum sprejetja

21.6.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Mihalis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jens Geier, Ivars Godmanis, James Nicholson, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter

POSTOPEK

Naslov

Finančna pravila, ki veljajo za letni proračun Unije

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Datum predložitve EP

5.1.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

7.7.2011

CONT

3.2.2011

ITRE

3.2.2011

REGI

3.2.2011

 

JURI

3.2.2011

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

CONT

3.3.2011

JURI

26.1.2011

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

19.1.2011

Crescenzio Rivellini

19.1.2011

 

 

Datum sprejetja

26.9.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Martin Häusling, Monika Hohlmeier, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Jan Olbrycht, Miguel Portas, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Bastiaan Belder, Thijs Berman, Franziska Katharina Brantner, Maria Da Graça Carvalho, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Edit Herczog, Jürgen Klute, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Jutta Steinruck

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Gerard Batten, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jürgen Creutzmann, Vital Moreira, Pier Antonio Panzeri, Birgit Schnieber-Jastram, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Joachim Zeller

Datum predložitve

5.10.2011