BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget

4.10.2011 - (KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD)) - ***I

Budgetutskottet
Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini
(Gemensamma utskottssammanträden – artikel 51 i arbetsordningen)


Förfarande : 2010/0395(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget

(KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0815),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 332 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0016/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska revisionsrättens yttranden 3/2010[1] och 6/2010[2], såsom de omarbetats och uppdaterats den 25 januari 2011,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och budgetkontrollutskottet, i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet samt yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för regional utveckling (A7‑0325/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget har ändrats väsentligt flera gånger. Eftersom det krävs ytterligare ändringar, bland annat för att ta hänsyn till de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, bör förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 för tydlighetens skull ersättas av den här förordningen.

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget har ändrats väsentligt flera gånger. Eftersom det krävs ytterligare ändringar, bland annat för att ta hänsyn till de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, bör förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 för tydlighetens skull ersättas av den här förordningen i enlighet med Lissabonfördraget som antogs gemensamt av Europaparlamentet och rådet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Motivering

Europaparlamentets förstärkta roll bör framgå av detta skäl.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 angavs budgetprinciper och finansiella bestämmelser som ska följas i alla lagstiftningsakter och av samtliga institutioner. Grundprinciperna och förordningens struktur och huvuddrag bör bibehållas, liksom de grundläggande bestämmelserna om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen. Undantagen från dessa grundprinciper bör ses över på nytt och i möjligaste mån förenklas, med hänsyn till varje undantags fortsatta relevans, mervärde med avseende på unionens allmänna budget, nedan kallad budgeten, och den börda varje bestämmelse innebär för berörda parter. Huvuddragen i reformen av budgetförvaltningen bör bibehållas och förstärkas: detta gäller de respektive rollerna för de olika aktörerna i budgetförvaltningen, integreringen av kontrollfunktioner inom de operativa avdelningarna, internrevisorernas roll, den verksamhetsbaserade budgeteringen, moderniseringen av redovisningsprinciperna samt grundprinciperna för bidrag.

(2) I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 angavs de budgetprinciper och finansiella bestämmelser som styr upprättandet och genomförandet av den allmänna budgeten, garanterar en sund och effektiv förvaltning samt kontroll och skydd av unionens finansiella intressen, förutom ökad insyn, och som ska följas i alla lagstiftningsakter och av samtliga institutioner. Grundprinciperna och förordningens struktur och huvuddrag bör bibehållas, liksom de grundläggande bestämmelserna om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen. Undantagen från dessa grundprinciper bör ses över på nytt och i möjligaste mån förenklas, med hänsyn till varje undantags fortsatta relevans, mervärde med avseende på unionens allmänna budget, nedan kallad budgeten, och den börda varje bestämmelse innebär för berörda parter. Huvuddragen i reformen av budgetförvaltningen bör bibehållas och förstärkas: detta gäller de respektive rollerna för de olika aktörerna i budgetförvaltningen, integreringen av kontrollfunktioner inom de operativa avdelningarna, internrevisorernas roll, den verksamhetsbaserade budgeteringen, moderniseringen av redovisningsprinciperna samt grundprinciperna för bidrag.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) När det gäller unionens ramprogram för forskning bör ytterligare förenklingar och harmonisering av regler och förfaranden genomföras, enligt vad som sägs i Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning1 och i slutrapporten från expertgruppen för den preliminära utvärderingen av det sjunde ramprogrammet som offentliggjordes den 12 november 2010 och som baserar sig på artikel 7.2 i beslut 1982/2006/EG.

 

__________

1Antagna texter, P7_TA(2010)0401.

Motivering

I Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning (2010/2079(INI)) efterlystes förenkling och harmonisering av budgetförordningens regler och förfaranden.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 begränsades till de huvudprinciper och grundläggande regler som ska gälla för hela det budgetområde som omfattas av fördragen, medan genomförandebestämmelserna fastställdes i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, för att sörja för en tydligare regelhierarki och därigenom göra förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 lättare att läsa. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) får befogenheten att anta bestämmelser som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten delegeras till kommissionen. Således behöver vissa bestämmelser som ingår i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 integreras i den här förordningen. De närmare bestämmelser för genomförandet av denna förordning som antas av kommissionen bör inskränkas till tekniska detaljer och genomförandemetoder.

(5) Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 begränsades till de huvudprinciper och grundläggande regler som ska gälla för hela det budgetområde som omfattas av fördragen, medan genomförandebestämmelserna fastställdes i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, för att sörja för en tydligare regelhierarki och därigenom göra förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 lättare att läsa. Enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF‑fördraget) får befogenheten att anta andra bestämmelser än lagstiftningsakter som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten delegeras till kommissionen genom en lagstiftningsakt. Således behöver vissa bestämmelser som ingår i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 integreras i den här förordningen.

Motivering

Detta skäl bör återspegla den nya konstitutionsrättsliga grunden på ett bättre sätt.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Reglerna för räntor som genereras av förfinansiering bör förenklas, eftersom de nuvarande reglerna har lett till en orimlig administrativ börda såväl för mottagarna av medel från Europeiska unionen som för kommissionens avdelningar, och ibland även till missförstånd mellan kommissionen, dess partner och andra aktörer. I syfte att förenkla situationen, i synnerhet när det gäller bidragsmottagare, och i linje med principen om sund ekonomisk förvaltning bör det föreskrivas att det inte längre ska vara obligatoriskt att beräkna och kräva in ränta på belopp som betalas ut i förfinansiering. Det bör däremot fortfarande vara möjligt att i överenskommelsen om delegering införa en bestämmelse om ränta, för att på så sätt ge utrymme för den som delegerats förvaltningen att antingen återanvända de räntebelopp som då genereras av förfinansieringen inom samma program eller att kräva in beloppen.

(8) Reglerna för räntor som genereras av förfinansiering bör förenklas, eftersom de nuvarande reglerna har lett till en orimlig administrativ börda såväl för mottagarna av medel från Europeiska unionen som för kommissionens avdelningar, och ibland även till missförstånd mellan kommissionen, dess partner och andra aktörer. I syfte att förenkla situationen, i synnerhet när det gäller bidragsmottagare, och i linje med principen om sund ekonomisk förvaltning bör kravet att förränta och kräva in ränta på belopp som betalas ut i förfinansiering omedelbart utgå. Det bör däremot fortfarande vara möjligt att i överenskommelsen om delegering införa en bestämmelse om ränta, för att på så sätt ge utrymme för den som delegerats förvaltningen att antingen återanvända de räntebelopp som då genereras av förfinansieringen inom samma program eller att kräva in beloppen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Enligt fördraget ska den fleråriga budgetramen fastställas i en förordning. Vissa bestämmelser som gäller den fleråriga budgetramen för 2007–2013 bör därför införlivas i denna förordning. För att budgetdisciplinen ska kunna säkerställas måste en koppling upprättas mellan den fleråriga budgetramen och det årliga budgetförfarandet. Vidare måste man inkludera bestämmelser om Europaparlamentets och rådets åtagande att respektera den nivå för åtagandebemyndiganden som fastställs i de grundläggande rättsakterna för strukturåtgärder, landsbygdens utveckling och Europeiska fiskerifonden.

(11) Eftersom den fleråriga budgetramen enligt fördraget i framtiden ska fastställas i en förordning och det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund finansiell förvaltning måste ändras i enlighet därmed är det logiskt att vissa bestämmelser från det interinstitutionella avtalet införlivas i denna förordning. För att budgetdisciplinen ska kunna säkerställas måste en koppling upprättas mellan den fleråriga budgetramen och det årliga budgetförfarandet. Vidare måste man inkludera bestämmelser om Europaparlamentets och rådets åtagande att respektera den nivå för åtagandebemyndiganden som fastställs i de grundläggande rättsakterna för strukturåtgärder, landsbygdens utveckling och Europeiska fiskerifonden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Inkomster som icke-statliga tredje parter erhållit i samband med insatser för att uppfylla unionens legitima mål, såsom bekämpning av smuggling och förfalskning av cigaretter (t.ex. Phillip Morris-avtalet), bör behandlas som inkomster avsatta för särskilda ändamål, särskilt om dessa följer av avtal som ingåtts inom ramen för alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) När det gäller bestämmelserna om proportionalitet bör begreppet ”acceptabel risk för fel” införas som en del av den riskbedömning som ska utföras av utanordnaren. Institutionerna bör ges rätt att avvika från den allmänna väsentlighetströskel på 2 % som tillämpas av revisionsrätten vid bedömningen av de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Begreppet acceptabel risk för fel bedöms vara en lämpligare grundval för den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens bedömning av kvaliteten på kommissionens riskhantering. Europaparlamentet och rådet bör därför besluta vilken nivå som ska anses vara en acceptabel risk för fel inom varje politikområde, med hänsyn till kostnaderna och fördelarna med kontroller.

(16) För att bedöma risken för fel, med beaktande av principen om sund ekonomisk förvaltning och lämpliga kontroller, och vidta lämpliga åtgärder, bör ett verktyg som redovisar risk för fel användas.

Ändringsförslag   9

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Principen om öppenhet i artikel 15 i EUF-fördraget som föreskriver att institutionerna ska arbeta så öppet som möjligt, innebär när det gäller genomförandet av unionens budget att medborgarna ska kunna veta var och för vilket ändamål deras pengar används av unionen. Sådan information främjar demokratisk debatt, bidrar till att medborgarna medverkar i unionens beslutsprocess och förstärker den institutionella kontrollen och granskningen av unionens utgifter. Detta mål bör uppnås genom att man offentliggör, helst med användning av moderna informationsverktyg, relevant information om slutliga avtalsparter och slutliga mottagare av unionens medel, som dock beaktar deras legitima intressen i form av sekretess och säkerhet och, när det gäller fysiska personer, deras rättigheter när det gäller respekt för privatlivet och skyddet av deras personuppgifter. Institutionerna bör därför tillämpa ett selektivt tillvägagångssätt i linje med principen om proportionalitet. Offentliggörandebeslut bör baseras på relevanta kriterier i syfte att tillhandahålla meningsfull information.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) För bidrag till mycket låga eller låga belopp får förenklade förfaranden vid redovisning och godkännande tillämpas i syfte att skapa ett mottagaranpassat tillvägagångssätt.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b) Bidrag får också godkännas på området för grundforskning, där inget utfall eller resultat kan uppvisas till följd av forskningsverksamheten.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Erfarenheterna med offentlig-privata partnerskap som institutionaliserats som unionsorgan enligt artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 visar att ytterligare alternativ bör tillkomma för att öka urvalet av instrument för att inkludera organ vars regler är mer flexibla och mer lättillgängliga för privata partner än dem som gäller för Europeiska unionens institutioner. Dessa alternativ bör sortera under indirekt förvaltning. Ett sådant alternativ bör vara organ som inrättas genom en grundläggande rättsakt och vars finansiella regler anpassas till de principer som krävs för en sund ekonomisk förvaltning av Europeiska unionens medel. Dessa principer bör antas genom en delegerad förordning, och baseras på dem som gäller för externa enheter som anförtros uppgifter som ingår i budgetgenomförandet. Ett annat alternativ bör vara att offentlig-privata partnerskap genomförs av organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat.

(24) Erfarenheterna med offentlig-privata partnerskap som institutionaliserats som unionsorgan enligt artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 visar att ytterligare alternativ bör tillkomma för att öka urvalet av instrument för att inkludera organ vars regler är mer flexibla och mer lättillgängliga för privata partner än dem som gäller för Europeiska unionens institutioner. Dessa alternativ bör sortera under indirekt förvaltning. Ett sådant alternativ bör vara organ som inrättas genom en grundläggande rättsakt och vars finansiella regler anpassas till de principer som krävs för en sund ekonomisk förvaltning av Europeiska unionens medel. Dessa principer bör antas genom en delegerad förordning efter yttrande från revisionsrätten, och baseras på dem som gäller för externa enheter som anförtros uppgifter som ingår i budgetgenomförandet.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Vid tillämpningen av artikel 317 i EUF-fördraget bör medlemsstaternas grundläggande kontroll- och revisionsskyldigheter vid indirekt genomförande av budgeten genom delad förvaltning, vilka hittills bara har reglerats i sektorsspecifika förordningar, införas i denna förordning. Det bör därför införas bestämmelser om en samlad ram för samtliga berörda politikområden, harmoniserade administrativa strukturer för arbetet på nationell nivå, gemensamma förvaltnings- och kontrollkrav för dessa strukturer, bestämmelser om årliga förvaltningsförklaringar och oberoende revisionsutlåtanden över dessa förklaringar samt en årlig förklaring från medlemsstaten där den tar på sig ansvaret för förvaltningen av de medel från unionen som den anförtrotts, samt bestämmelser om granskning och godkännande av räkenskaper, tillfällig indragning samt mekanismer för korrigering från kommissionens sida. Detaljreglering bör dock även fortsättningsvis ske genom sektorsspecifika förordningar.

(25) Vid tillämpningen av artiklarna 317 och 290 i EUF-fördraget bör medlemsstaternas grundläggande kontroll- och revisionsskyldigheter vid indirekt genomförande av budgeten genom delad förvaltning, vilka hittills bara har reglerats i sektorsspecifika förordningar, införas i denna förordning. Det bör därför införas bestämmelser om en samlad ram för samtliga berörda politikområden, harmoniserade administrativa strukturer för arbetet på nationell nivå som inte skapar några ytterligare kontrollstrukturer utan ger medlemsstaterna möjlighet att ackreditera organ som ska ha ansvaret för att förvalta medel från unionen. Medlemsstaterna bör ha behörigheten att avgöra vilken enhet eller organisation som ska utföra ackrediteringsmyndighetens funktioner, som kan vara på samma nivå som det ackrediterade organet eller redan ha ansvaret för att övervaka andra myndigheter. Detta bör inte utesluta att medlemsstaterna väljer någon annan struktur så länge som detta ligger i linje med bestämmelserna i denna förordning. Dessutom bör gemensamma förvaltnings- och kontrollkrav för dessa strukturer, bestämmelser om årliga förvaltningsförklaringar och oberoende revisionsutlåtanden över dessa förklaringar samt en årlig förklaring från medlemsstaten där den tar på sig ansvaret för förvaltningen av de medel från unionen som den anförtrotts, samt bestämmelser om granskning och godkännande av räkenskaper, tillfällig indragning samt mekanismer för korrigering från kommissionens sida ingå i denna förordning för att skapa ett konsekvent regelverk som även förbättrar den övergripande rättssäkerheten och kontrollernas och de korrigerande åtgärdernas effektivitet samt skyddet av unionens finansiella intressen. Detaljreglering bör dock även fortsättningsvis ske genom sektorsspecifika förordningar.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Alla preliminära förslag som lämnas till den lagstiftande myndigheten ska vara lämpliga för att tillämpas med användarvänlig informationsteknik (”e‑förvaltning”) och interoperabiliteten för data som behandlas i samband med budgetförvaltningen ska garanteras, vilket bör öka effektiviteten. Enhetliga standarder för överföring av data som är tillgängliga i digitalt format ska utarbetas. En övergångsperiod på två år från denna förordnings ikraftträdande bör beviljas för uppnåendet av dessa mål.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a) Schablonbelopp och standardbelopp bör användas på frivillig grund och bara tillämpas när så är lämpligt. Den terminologi som används för schablonbelopp och standardbelopp bör förtydligas.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38b) Ett ytterligare förtydligande eller en rimlig definition av stödberättigande kostnader bör föreslås, eftersom det skulle förbättra efterlevnaden av principen om full kostnadstäckning, nämligen direkta och indirekta kostnader före och efter forskningsfasen.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a) För att ge revisionsobjekten tillräckligt med tid att åtgärda sådana punkter i revisionsrättens iakttagelser som skulle kunna påverka deras slutredovisning eller de underliggande transaktionernas laglighet och/eller korrekthet ska revisionsrätten se till att alla sådana iakttagelser skickas till institutionen eller organet i fråga i god tid.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Bestämmelserna om preliminära och slutliga redovisningar bör aktualiseras, särskilt för att stadga om den rapporteringsinformation som bör åtfölja de redovisningar som sänds till kommissionens räkenskapsförare för konsolidering. Hänvisningar bör också göras till det skriftliga uttalande som institutioner och organ som finansieras genom budgeten bifogar sina slutliga redovisningar när dessa sänds till revisionsrätten, samt även till det skriftliga uttalande som åtföljer unionens slutliga konsoliderade redovisningar. En tidigare tidsfrist bör slutligen fastställas för revisionsrätten för dess iakttagelser angående de preliminära redovisningarna från andra institutioner än kommissionen och organ som finansieras genom budgeten för att ge dem möjlighet att arbeta fram sina slutliga redovisningar under beaktande av revisionsrättens anmärkningar.

(44) Bestämmelserna om preliminära och slutliga redovisningar bör aktualiseras, särskilt för att stadga om den rapporteringsinformation som bör åtfölja de redovisningar som sänds till kommissionens räkenskapsförare för konsolidering. Hänvisningar bör också göras till det skriftliga uttalande som institutioner och organ som finansieras genom budgeten bifogar sina slutliga redovisningar när dessa sänds till revisionsrätten, samt även till det skriftliga uttalande som åtföljer unionens slutliga konsoliderade redovisningar. En tidigare tidsfrist bör slutligen fastställas för revisionsrätten för dess iakttagelser angående de preliminära redovisningarna från andra institutioner än kommissionen och organ som finansieras genom budgeten för att ge dem möjlighet att arbeta fram sina slutliga redovisningar under beaktande av revisionsrättens anmärkningar. I syfte att avsluta ansvarsfrihetsförfarandet under det år som följer på det kontrollerade året, kommer en arbetsgrupp att inrättas för att utarbeta förslag som avser att förkorta varaktigheten för detta förfarande.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45) Som en del av den information som kommissionen är skyldig att lägga fram i samband med förfarandet för ansvarsfrihet bör den förse Europaparlamentet och rådet med en rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts, i enlighet med artikel 318 i EUF-fördraget. Därför bör denna förordning innehålla lämpliga bestämmelser för sådan rapportering i förhållande till andra befintliga rapporteringskrav.

(45) Som en del av den information som kommissionen är skyldig att lägga fram i samband med förfarandet för ansvarsfrihet bör den förse Europaparlamentet och rådet med en rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts, i enlighet med artikel 318 i EUF-fördraget. Därför bör denna förordning innehålla lämpliga bestämmelser för sådan rapportering i förhållande till andra befintliga rapporteringskrav. Rapporten bör i synnerhet innehålla en redovisning av resultaten i fråga om personalpolitikens jämställdhetsaspekter.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) De särskilda bestämmelserna rörande genomförandet av externa åtgärder behöver anpassas till de ändringar och förenklingar som föreslagits för de olika förfarandena för genomförande av budgeten.

(48) De särskilda bestämmelserna rörande genomförandet av externa åtgärder behöver anpassas till de ändringar och förenklingar som föreslagits för de olika förfarandena för genomförande av budgeten. Man bör också föreslå ett differentierat tillvägagångssätt för de fall då Europeiska unionen måste reagera på humanitära nödsituationer eller internationella kriser eller med avseende på tredjeländer som genomgår en process för övergång till demokrati.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(54a ) Det är mycket viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet för delegerade akter genomför lämpliga samråd, även på expertnivå.

 

Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att information och relevanta handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt.

Motivering

Skäl 54a (ny) baseras på en standardklausul i samförståndsdokumentet mellan parlamentet, rådet och kommissionen om tillämpningen av artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55) Denna förordning bör bara revideras när det är nödvändigt. Alltför frekventa revideringar av förordningen skapar oproportionella kostnader för att anpassa administrativa strukturer och förfaranden till de nya reglerna. Tiden kan dessutom ibland vara för knapp för att det ska gå att dra meningsfulla slutsatser av tillämpningen av de regler som är i kraft.

utgår

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 56a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(56a) Denna förordnings läsbarhet bör förbättras genom tillägg av en förteckning som även innehåller namnen på varje artikel samt en ordlista över finansiella termer.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs reglerna för upprättandet och genomförandet av unionens årliga budget (nedan kallad budgeten), samt för framläggande och revision av räkenskaperna.

1. I denna förordning fastställs reglerna för upprättandet och genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget (budgeten), samt för framläggande och revision av räkenskaperna.

 

2. I denna förordning gäller följande definitioner:

 

– Begreppet institution avser Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten).

 

– Europeiska centralbanken ska inte anses vara en av unionens institutioner.

 

Alla hänvisningar till ”unionen” ska anses vara hänvisningar till Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.

Motivering

Den ursprungliga texten från förhandlingarna med Europeiska utrikestjänsten bibehålls.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla bestämmelser som påverkar genomförandet av budgeten och som återfinns i en annan rättsakt ska, oavsett om de gäller utgifts- eller inkomstsidan, följa budgetprinciperna i avdelning II.

Alla bestämmelser som påverkar genomförandet av budgeten och som återfinns i en annan rättsakt ska, oavsett om de gäller utgifts- eller inkomstsidan, följa denna förordning och närmare bestämmelser för genomförandet av denna förordning i enlighet med den delegerade förordning som avses i artikel 199.

Förordningen ska tillämpas på Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen samt Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallade institutionerna).

Om ett förslag eller förslag till ändring av ett förslag som framläggs för den lagstiftande myndigheten medför avsteg från budgetförordningen eller från delegerade förordningar som antagits i enlighet med den här förordningen ska de bestämmelser som innehåller dessa avsteg tydligt anges och de särskilda skäl som gör dem nödvändiga redogöras för i respektive motivering till sådana förslag.

Förordningen ska inte tillämpas på Europeiska centralbanken.

 

Förordningen ska också tillämpas på genomförandet av administrativa utgifter i samband med anslag i budgeten som är avsedda för Euratoms försörjningsbyrå.

 

Motivering

Genom ändringsförslaget återinförs den nuvarande texten från budgetförordningen.

i) Andra delen av kommissionens förslag är överflödig eftersom den redan ingår i artikel 1.

ii) Texten från de nuvarande genomförandebestämmelserna införs i den ändrade texten enligt rättstjänstens rekommendationer. Syftet är att undvika motstridigheter mellan budgetförordningen och andra rättsliga bestämmelser.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Skydd av personuppgifter

 

Denna förordning ska inte påverka kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Budgeten är det dokument i vilket samtliga inkomster och utgifter som bedöms bli nödvändiga för Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen införs och godkänns för varje budgetår.

1. Alla inkomster och utgifter måste införas i budgeten och dess bilagor, inbegripet, för varje budgetår, prognoser och samtliga godkända inkomster och utgifter som bedöms bli nödvändiga för Europeiska unionen.

Motivering

Ändringarna till artikel 4 härrör från RUF-rapporten (Réseau des Unités Financières) enligt vilken man för att bättre återspegla skillnaden mellan administrativa utgifter och driftsutgifter föreslår att artikel 4 ändras.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Unionens inkomster och utgifter ska omfatta följande:

2. Unionens inkomster och utgifter ska omfatta följande:

a) Unionens inkomster och utgifter, inklusive de administrativa utgifter som institutionerna ådragit sig på grund av bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, samt de driftsutgifter som uppstår på grund av genomförandet av nämnda bestämmelser när dessa ska belasta budgeten.

a) Unionens inkomster och utgifter.

b) Europeiska atomenergigemenskapens utgifter och inkomster.

b) Inkomster och utgifter som uppstår vid genomförandet av respektive europeisk utvecklingsfond.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Unionens utgifter enligt punkt 2 inbegriper följande:

 

a) Administrativa utgifter, inklusive utgifter som institutionerna ådragit sig på grund av bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, samt de driftsutgifter som uppstår på grund av genomförandet av nämnda bestämmelser när dessa ska belasta budgeten.

 

b) Driftsutgifter som uppstår på grund av genomförandet av nämnda bestämmelser när dessa ska belasta budgeten, inklusive relaterade stödutgifter.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Budgeten ska redovisa garantin för de in- och utlåningsaktiviteter som unionen genomför i samband med förvaltningen av europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM) samt betalningarna till garantifonden för externa åtgärder.

Motivering

Återinför punkt 3 i artikel 4 i den nuvarande versionen av budgetförordningen med anpassningar.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De inkomsträntor som genereras av medel som ingår i unionens tillgångar ska inte utgöra skulder till Europeiska unionen såvida inte detta anges i avtal som slutits med de enheter till vilka uppgifter anförtrotts och som förtecknas i artikel 55.1 b ii–viii eller i bidragsbeslut eller bidragsöverenskommelser som slutits med mottagare. I dessa fall ska beloppen från inkomsträntorna användas på nytt för motsvarande program, eller krävas in.

4. De inkomsträntor som genereras av medel som ingår i unionens tillgångar ska inte utgöra skulder till Europeiska unionen såvida inte detta anges i avtal som slutits med de enheter till vilka uppgifter anförtrotts och som förtecknas i artikel 55.1 b ii–viii. I dessa fall ska beloppen från inkomsträntorna användas på nytt för motsvarande program och räknas av mot respektive stödmottagares fordringar, eller om detta skulle vara omöjligt, opraktiskt eller ineffektivt, krävas in.

Motivering

Strykningen förtydligar att stödmottagare inte bör ha någon skyldighet att utnyttja räntebärande konton, vilket varit en orsak till alltför mycket byråkrati och genomförandeproblem.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Tidsfristens upphörande

 

1. En i dagar angiven tidsfrist ska löpa ut vid utgången av periodens sista dag.

 

2. En tidsfrist angiven i veckor, månader eller som en tidsperiod som omfattar mer än en månad – år, halvår, kvartal – ska löpa ut vid utgången av den dag i den sista veckan eller sista månaden, som i sin benämning eller numrering motsvarar den dag då händelsen eller tidpunkten inträffar.

 

3. Då en tidsfrist är angiven i månader och den dag då tidsfristen ska löpa ut inte förekommer i den sista månaden, ska den löpa ut vid utgången av den månadens sista dag.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Förlängning av perioden

 

Om en tidsfrist förlängs ska den nya tidsfristen beräknas från den tidpunkt då den tidigare tidsfristen löper ut.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5c

 

Söndagar och helgdagar – lördagar

 

Om en handling ska utföras på en bestämd dag eller inom en tidsfrist, och om den bestämda dagen eller tidsfristens sista dag infaller på en söndag, en allmänt erkänd helgdag eller på en lördag, ska nästa arbetsdag ersätta denna dag.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) eller i motiverade fall belopp för icke avslutade fastighetsprojekt i den mening som avses i artikel 195.3 om förberedelserna för åtagandet inte är fullbordade den 31 december, och dessa belopp visar sig vara nödvändiga för att skynda på byggverksamheten eller för att möjliggöra förtida återbetalning av skulder; för dessa belopp får förhandsåtaganden ingås till den 31 december påföljande budgetår, och

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) belopp från ett system för egna medel,

Motivering

Eftersom kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om att omorganisera EU:s system för egna medel i juni 2011 bör artikel 9.2 i budgetförordningen ge utrymme för en överföring av belopp från detta nya system.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Icke-differentierade anslag som motsvarar åtaganden som normalt görs i slutet av budgetåret ska överföras automatiskt endast till närmast följande budgetår.

4. Icke-differentierade anslag som motsvarar åtaganden som normalt görs i slutet av budgetåret ska överföras automatiskt endast till närmast följande budgetår. Samma sak ska gälla för anslag som dragits tillbaka eller som inte utnyttjats (åtaganden och betalningar) som inte omfattas av punkterna 2 och 3 samt tillgängliga, inte utnyttjade marginaler under den fleråriga budgetramens tak för varje enskild rubrik, vilket ska utgöra en ”global marginal för den fleråriga budgetramen” och fördelas på de olika rubrikerna under nästföljande budgetår enligt respektive behov.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 får anslag som tagits upp i reserven och personalanslag inte överföras.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 får anslag som tagits upp i reserven och personalanslag inte överföras. Vid tillämpningen av denna artikel ska personalutgifter täcka löner, bidrag och andra ersättningar till ledamöter och den personal på institutionerna som omfattas av tjänsteföreskrifterna.

Motivering

Införlivande av en bestämmelse som tidigare ingick i genomförandebestämmelserna. Enligt ett kommissionsförslag är detta en ”väsentlig” del i den mening som avses i artikel 290 i EUF-fördraget och bör därför införas i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Överföring av outnyttjade anslag

 

Outnyttjade anslag såväl i åtaganden som betalningar samt anslag som dragits tillbaka för år N kan överföras till budgeten för N+1 eller till någon av de framtida budgetarna i samband med det årliga budgetförfarandet genom ett beslut från budgetmyndigheten.

 

Kommissionen ska senast den 1 oktober år N presentera sin prognos för outnyttjade och tillbakadragna anslag för budgetmyndigheten, både när det gäller åtaganden och betalningar.

 

Budgetmyndighetens två parter ska sedan ange hur de outnyttjade anslagen ska allokeras, antingen till budgeten för N+1 eller till följande år.

 

Beslutet ska fattas gemensamt av budgetmyndighetens båda parter enligt det förfarande som anges i artikel 314 i EUF-fördraget.

 

De outnyttjade och tillbakadragna anslagen ska föras in i någon av budgetarna och utanför taken i den fleråriga budgetramen.

 

Outnyttjade och tillbakadragna anslag kan antingen allokeras till ett specifikt program eller föras in i ett preliminärt avsnitt. I så fall kommer resurserna från medlemsstaterna att utnyttjas först efter ett beslut från budgetmyndigheten om den särskilda destinationen.

 

Överföring av marginaler från den fleråriga budgetramen

 

Om, efter antagandet av den årliga budgeten, en marginal återstår under varje tak i budgetramen kan budgetmyndigheten före budgetårets utgång besluta att överföra de outnyttjade marginalerna under ett visst tak till något av de efterföljande åren i den fleråriga budgetramen. Den fleråriga budgetramens totalbelopp ska förbli oförändrat.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om kontinuiteten i unionens verksamhet och förvaltningsbehoven så kräver, kan rådet genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen bevilja två eller flera tillfälliga tolftedelar för såväl åtaganden som betalningar utöver dem som automatiskt gjorts tillgängliga i enlighet med punkterna 1 och 2. Rådet ska utan dröjsmål översända beslutet om godkännande till Europaparlamentet.

3. Om kontinuiteten i unionens verksamhet och förvaltningsbehoven så kräver, kan rådet genom beslut med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen bevilja utgifter som är större än en tillfällig tolftedel, men som inte överstiger summan av två tillfälliga tolftedelar, för såväl åtaganden som betalningar utöver dem som automatiskt gjorts tillgängliga i enlighet med punkterna 1 och 2. Rådet ska utan dröjsmål översända beslutet om godkännande till Europaparlamentet.

Beslutet ska träda i kraft trettio dagar efter antagandet, om inte Europaparlamentet, genom beslut av en majoritet av dess ledamöter, beslutar att minska dessa utgifter inom de trettio dagarna.

Beslutet ska träda i kraft trettio dagar efter antagandet, om inte Europaparlamentet genom beslut av en majoritet av sina ledamöter beslutar att minska dessa utgifter inom den tidsfristen.

Om Europaparlamentet beslutar att minska dessa utgifter ska rådet ompröva beslutet om godkännande med hänsyn tagen till det belopp som Europaparlamentet har godkänt.

Om Europaparlamentet beslutar att minska dessa utgifter ska detta minskade belopp tillämpas.

Ytterligare tolftedelar får beviljas som hela tolftedelar men kan inte delas upp i bråkdelar.

Om, för ett visst kapitel, beloppet av de två tillfälliga tolftedelar som beviljats i enlighet med första stycket inte gör det möjligt att täcka de utgifter som krävs för att undvika ett avbrott i unionens verksamhet på det område som täcks av ifrågavarande kapitel, kan i undantagsfall ett överskridande av det anslagsbelopp som tagits upp i motsvarande kapitel i budgeten för det föregående budgetåret beviljas. Budgetmyndigheten ska fatta beslut enligt det förfarande som anges i denna punkt. Den totala summan av de anslag som beviljades i budgeten för det föregående budgetåret får emellertid inte överskridas i något fall.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Budgetårets saldo

Överföring av budgetsaldot

1. Saldot för varje budgetår ska tas upp i budgeten för nästföljande budgetår som inkomst om det rör sig om ett överskott eller som betalningsbemyndiganden om det rör sig om ett underskott.

1. Saldot för varje budgetår efter överföringar enligt artiklarna 9 och 10 ska tas upp i budgeten för nästföljande budgetår som extrainkomst om det rör sig om ett överskott eller som betalningsbemyndiganden endast om det rör sig om ett underskott, i strikt överensstämmelse med artikel 7 i rådets beslut om egna medel, och ska inte inbegripa en mer eller mindre automatisk anpassning av medlemsstaternas bidrag till EU-budgeten.

2. Beräkningar av dessa inkomster eller betalningsbemyndiganden ska tas upp i budgeten under budgetförfarandet och genom en ändringsskrivelse som överlämnas i enlighet med artikel 35. Beräkningarna ska upprättas enligt principerna i rådets förordning om genomförande av beslutet om systemet för unionens egna medel.

2. Beräkningar av dessa inkomster eller betalningsbemyndiganden ska tas upp i budgeten under budgetförfarandet och genom en ändringsskrivelse som överlämnas i enlighet med artikel 35.

3. När räkenskaperna avslutats för varje budgetår ska eventuella avvikelser från beräkningarna tas upp i budgeten för nästföljande budgetår genom en ändringsbudget med detta som enda syfte. I detta fall ska kommissionen lägga fram ett preliminärt förslag till ändringsbudget inom 15 dagar efter det att de preliminära redovisningarna överlämnats.

3. När räkenskaperna avslutats för varje budgetår ska eventuella avvikelser från beräkningarna tas upp i budgeten för nästföljande budgetår i en ändringsbudget, avsedd för denna avvikelse, och, om det rör sig om ett överskott, avsedd för motsvarande extra anslag. Kommissionen ska lägga fram ett preliminärt förslag till ändringsbudget inom 45 dagar efter det att de preliminära redovisningarna överlämnats.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Reserv för betalningar och åtaganden

 

Överskottet och icke utbetalda åtaganden från de föregående budgetåren i den nuvarande fleråriga budgetramen samt de anslag som har dragits tillbaka ska tas upp i reserven för betalningar och åtaganden.

 

Denna reserv ska användas först och främst för alla ytterligare och/eller oförutsedda behov och för att kompensera alla negativa reserver, vars förfarande fastställs i artikel 44.

 

Beslutet att frigöra denna reserv fattas gemensamt av budgetmyndighetens två parter efter att kommissionen har lämnat ett förslag.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den fleråriga budgetramen och budgeten ska upprättas och genomföras i euro och räkenskaperna ska redovisas i euro.

Den fleråriga budgetramen och budgeten ska upprättas och genomföras i euro och räkenskaperna ska redovisas i euro.

För behov som avser förvaltning av likvida medel enligt artikel 65 får emellertid räkenskapsföraren, förskottsförvaltarna i fråga om förskottskonton och de ansvariga utanordnarna i fråga om den administrativa driften av kommissionen och av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad Europeiska utrikestjänsten) genomföra transaktioner i nationella valutor enligt villkoren i den delegerade förordning som avses i artikel 199.

För behov som avser förvaltning av likvida medel enligt artikel 65 får emellertid räkenskapsföraren, förskottsförvaltarna i fråga om förskottskonton och de ansvariga utanordnarna i fråga om den administrativa driften av kommissionen och av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten) genomföra transaktioner i nationella valutor enligt villkoren i den delegerade förordning som avses i artikel 199.

 

Resultaten av sådana valutatransaktioner ska visas under en separat rubrik i respektive institutions redovisning. Detta ska i tillämpliga delar gälla för de organ som avses i artikel 196b.

 

Kommissionen ska på lämpligt sätt se till att växelkursfluktuationer i samband med löner och ersättningar för unionens personal utjämnas med åtminstone månatliga intervaller för att trygga lika hantering av eurobaserade transaktioner och löner som nödvändigtvis betalats ut i andra valutor. Kommissionens beräkningar ska grundas på kommissionens officiella växelkurser (InforEuro-webbplatsen).

Motivering

Tredje stycket införs för att öka budgettransparensen vid transaktioner i tredjeländers valuta. Fjärde stycket införs för att snabbt kompensera EU-personal i tredjeländer för växelkursfluktuationer.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Böter som utdömts på konkurrensområdet samt andra böter och fordringar till följd av förlikningar utanför domstol, överenskommelser eller andra liknande avtal som ingåtts eller kvittningar som gjorts av en icke-statlig tredje part.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I det fall som avses i led b får emellertid åtagandebemyndiganden göras tillgängliga efter att medlemsstaten undertecknat ett bidragsavtal uttryckt i euro. Detta ska inte gälla de fall som avses i artiklarna 173.2 och 175.2.

Motivering

Införlivande av en bestämmelse som tidigare ingick i genomförandebestämmelserna. I enlighet med kommissionens förslag är det lämpligare att de införs i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Följande ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål:

3. Följande ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål:

a) Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som levererats eller utförts på dennes begäran.

a) Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som levererats eller utförts på dennes begäran.

b) Förtjänster från avyttring av fordon, utrustning och installationer samt vetenskaplig och teknisk apparatur som ersätts eller utrangeras när det bokförda värdet är helt och hållet avskrivet.

b) Förtjänster från avyttring av fordon, utrustning och installationer samt vetenskaplig och teknisk apparatur som ersätts eller utrangeras när det bokförda värdet är helt och hållet avskrivet.

c) Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder.

c) Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder i enlighet med artikel 77.

 

ca) Inkomster från räntor på förhandsfinansiering i enlighet med artikel 5.

d) Inkomster från leverans av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra avdelningar, institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats.

d) Inkomster från leverans av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra avdelningar, institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats.

e) Försäkringsersättningar.

e) Försäkringsersättningar.

f) Inkomster från försäljning, uthyrning eller inkomster som avser andra avtalsenliga rättigheter gällande fastigheter.

f) Inkomster från försäljning, uthyrning, återbetalning eller inkomster som avser andra avtalsenliga rättigheter gällande fastigheter.

g) Inkomster från försäljning av publikationer och filmer, inklusive material som lagras elektroniskt.

g) Inkomster från försäljning av publikationer och filmer, inklusive material som lagras elektroniskt.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Alla enskilda donationer till kommissionen som överstiger 999 EUR eller sammanlagda donationer från en givare som överstiger detta belopp under ett och samma år ska kunna spåras via en webbplats avsedd för detta ändamål.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I den delegerade förordning som avses i artikel 199 får det fastställas att vissa inkomster får dras av från ansökningar om utbetalningar, för vilka utgifterna sedan godkänns som nettobelopp.

1. Följande avdrag får göras från ansökningar om utbetalningar för vilka utgifterna sedan godkänns som nettobelopp:

 

a) Straffavgifter som förelagts en part i ett upphandlingskontrakt eller en bidragsmottagare.

 

b) Kassarabatter, panter och rabatter som dragits av från varje faktura och kostnadsredovisningar.

 

c) Räntebelopp som genererats av förhandsfinansiering.

 

d) Justeringar av felaktigt utbetalda belopp.

 

De justeringar som avses i första stycket led d får göras genom en direkt avräkning mot en ny betalning av samma typ till samma betalningsmottagare under det kapitel, artikel och budgetår som den alltför stora betalningen belastade, och som ger upphov till mellanliggande betalningar eller slutbetalningar.

 

Unionens redovisningsregler ska tillämpas på de belopp som avses i leden c och d i första stycket.

Motivering

Införlivande av en bestämmelse som tidigare ingick i genomförandebestämmelserna. Enligt ett kommissionsförslag är detta en ”väsentlig” del i den mening som avses i artikel 290 i EUF-fördraget och bör därför införas i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Anslag ska delas in efter ändamål i avdelningar och kapitel, och kapitlen ska delas in ytterligare i artiklar och punkter.

1. Anslag ska delas in efter ändamål i avdelningar och kapitel, och kapitlen ska delas in ytterligare i artiklar och punkter. Anslag till drift ska anges separat från anslag till investeringar.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen får inom sitt eget avsnitt i budgeten överföra anslag på egen hand enligt artikel 23, men ska inhämta budgetmyndighetens godkännande för överföring av anslag i de fall som anges i artikel 24.

2. Kommissionen får inom sitt eget avsnitt i budgeten överföra anslag enligt artikel 23. Alternativt ska kommissionen eller de andra institutionerna inhämta budgetmyndighetens godkännande för överföring av anslag i de fall som anges i artikel 24.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Anslag får endast föras över till budgetrubriker under vilka anslag har beviljats i budgeten eller som har förts upp med symboliskt anslag (pro memoria).

utgår

Motivering

Numera artikel 24a.1 (ingen ändring i den nu gällande rättsituationen).

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål får endast överföras så länge de verkligen används till detta ändamål.

utgår

Motivering

Numera artikel 24a.2 (ingen ändring i den nu gällande rättsituationen).

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, föreslå budgetmyndigheten sådana överföringar från en avdelning till en annan som överstiger 10 % av budgetårets anslag under den rubrik från vilken överföringen ska ske. Överföringarna ska ske i enlighet med förfarandet i artikel 24.

3. Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, föreslå budgetmyndigheten sådana överföringar från en avdelning till en annan som överstiger 15 % av budgetårets anslag under den rubrik från vilken överföringen ska ske. Överföringarna ska ske i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen får på egen hand, inom sitt eget avsnitt i budgeten

1. Kommissionen får inom sitt eget avsnitt i budgeten

a) överföra åtagandebemyndiganden inom ett och samma kapitel,

a) överföra åtagandebemyndiganden inom ett och samma kapitel,

b) överföra betalningsbemyndiganden inom en och samma avdelning.

b) överföra betalningsbemyndiganden inom en och samma avdelning efter en förhandsanmälan till parlamentet och rådet, förutsatt att ingen av dessa parter motsätter sig överföringen inom tre veckor.

c) när det gäller utgifter för personal och administration som är gemensamma för flera avdelningar överföra anslag mellan olika avdelningar,

c) när det gäller utgifter för personal och administration överföra anslag mellan olika avdelningar upp till högst 15 % av anslagen för det år som anges på den post från vilken överföringen görs, och upp till högst 30 % av anslagen för det år som anges på den post till vilken överföringen görs,

d) när det gäller driftsutgifter överföra anslag mellan olika kapitel inom samma avdelning, dock totalt högst 10 % av budgetårets anslag under den rubrik varifrån överföringen sker.

d) när det gäller driftsutgifter överföra anslag mellan olika kapitel inom samma avdelning, dock totalt högst 15 % av budgetårets anslag under den rubrik varifrån överföringen sker.

2. Kommissionen får inom sitt eget avsnitt i budgeten besluta om följande överföringar av anslag från en avdelning till en annan, förutsatt att den utan dröjsmål meddelar budgetmyndigheten sitt beslut:

2. Kommissionen får inom sitt eget avsnitt i budgeten besluta om att från en avdelning till en annan överföra

a) Överföringar från den avdelning för avsättningar som avses i artikel 43, förutsatt att det enda villkoret för att på så sätt frigöra reserven är att en grundläggande rättsakt ska ha antagits enligt det ordinarie lagstiftningsförfarande som definieras i artikel 294 i EUF‑fördraget.

anslag från den avdelning för avsättningar som avses i artikel 43, där det enda villkoret för att på så sätt frigöra reserven är att en grundläggande rättsakt ska ha antagits enligt det ordinarie lagstiftningsförfarande som definieras i artikel 294 i EUF-fördraget, under förutsättning att den utan dröjsmål meddelar budgetmyndigheten sitt beslut.

b) I vederbörligen motiverade exceptionella fall av internationella humanitära katastrofer och kriser som inträffar efter den 1 december under budgetåret får kommissionen överföra oanvända budgetanslag för det innevarande budgetåret som fortfarande finns tillgängliga i budgetavdelningarna under rubrik 4 i den fleråriga budgetramen till budgetavdelningarna för insatser i krissituationer och humanitära insatser.

2a. I vederbörligen motiverade exceptionella fall av internationella humanitära katastrofer och kriser som inträffar efter den 1 december under budgetåret får kommissionen överföra oanvända budgetanslag för det innevarande budgetåret som fortfarande finns tillgängliga i budgetavdelningarna under rubrik 4 i den fleråriga budgetramen till budgetavdelningarna för insatser i krissituationer och humanitära insatser.

 

Kommissionen ska underrätta budgetmyndighetens båda parter omedelbart efter sådana överföringar eller sådana utnyttjanden av anslag för det följande året .

 

2b. Kommissionen kan tillhandahålla information som motiverar överföringen i form av ett arbetsdokument från sina avdelningar.

 

2c. Kommissionen får inom sitt eget avsnitt i budgeten föreslå budgetmyndigheten andra överföringar än dem som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överföringar som kommissionen ska förelägga budgetmyndigheten för beslut

Överföringar som institutionerna ska förelägga budgetmyndigheten för beslut

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lägga fram sitt förslag till överföringar samtidigt till Europaparlamentet och rådet.

1. Institutionerna ska lägga fram sina förslag samtidigt till budgetmyndighetens båda parter.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Budgetmyndigheten ska fatta beslut om överföringar av anslag enligt de villkor som anges i punkterna 3–6, med förbehåll för undantagen i del II avdelning I.

2. Budgetmyndigheten ska fatta beslut om överföringar av anslag enligt de villkor som anges i punkterna 3, 4 och 6, med förbehåll för undantagen i del II avdelning I.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Med undantag för omständigheter som kräver särskild skyndsamhet ska rådet, med kvalificerad majoritet, och Europaparlamentet för varje överföring som förelagts dem överlägga om kommissionens förslag inom sex veckor från den dag då de två institutionerna mottog förslaget.

3. Med undantag för vederbörligen motiverade omständigheter som kräver särskild skyndsamhet ska rådet, med kvalificerad majoritet, och Europaparlamentet för varje överföring som förelagts dem överlägga om institutionens förslag inom sex veckor från den dag då de två institutionerna mottog förslaget.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Förslaget till överföringar ska anses vara godkänt inom denna period på sex veckor om något av följande sker:

4. Förslaget till överföringar ska anses vara godkänt inom denna period på sex veckor

a) Både Europaparlamentet och rådet godkänner förslaget.

– Budgetmyndighetens båda parter godkänner förslaget.

b) Europaparlamentet eller rådet godkänner förslaget och den andra institutionen vidtar ingen åtgärd.

– Den ena av budgetmyndighetens två parter godkänner förslaget och den andra institutionen vidtar ingen åtgärd.

c) Varken Europaparlamentet eller rådet vidtar någon åtgärd eller fattar något beslut som står i motsättning till kommissionens förslag.

– Ingendera av budgetmyndighetens två parter vidtar någon åtgärd eller fattar något beslut som står i motsättning till överföringsförslaget.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Den period på sex veckor som avses i punkt 4 ska, om inte Europaparlamentet eller rådet begär något annat, minskas till tre veckor om någon av följande omständigheter föreligger:

utgår

a) Överföringen utgör mindre än 10 % av anslagen under den budgetrubrik varifrån överföringen görs och överstiger inte 5 miljoner euro.

 

b) Överföringen avser uteslutande betalningsbemyndiganden och uppgår sammanlagt inte till mer än 100 miljoner euro.

 

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Om antingen Europaparlamentet eller rådet har infört ändringar i den föreslagna överföringen medan den andra institutionen har godkänt den eller avstått från att vidta någon åtgärd, eller om både Europaparlamentet och rådet har infört ändringar, ska det lägre belopp som godkänts av Europaparlamentet eller rådet anses vara godkänt, såvida inte kommissionen väljer att dra tillbaka sitt förslag.

6. Om en av budgetmyndighetens två parter har infört ändringar i den föreslagna överföringen medan den andra parten har godkänt den eller avstått från att vidta någon åtgärd, eller om båda parterna har infört ändringar, ska det lägre belopp som godkänts av Europaparlamentet eller rådet anses vara godkänt, såvida inte institutionen väljer att dra tillbaka sitt förslag.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 24a

 

Särskilda regler för överföringar

 

1. Anslag får endast föras över till budgetrubriker under vilka anslag har beviljats i budgeten eller som har förts upp med symboliskt anslag (pro memoria).

 

2. Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål får endast överföras så länge de verkligen används till detta ändamål.

Motivering

Överfört från artikel 21.3 och 21.4.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Beslut om överföringar för att möjliggöra utnyttjande av reserven för katastrofbistånd ska fattas av budgetmyndigheten på kommissionens förslag eller, om beloppet inte överstiger 10 % av årets anslag under den rubrik från vilken det överförs, av kommissionen själv.

2. Beslut om överföringar för att möjliggöra utnyttjande av reserven för katastrofbistånd ska fattas av budgetmyndigheten på kommissionens förslag. Ett separat förslag ska läggas fram för varje enskild transaktion.

Det förfarande som anges i artikel 24.3 och 24.4 ska tillämpas. Om Europaparlamentet och rådet inte kan enas om kommissionens förslag och inte kommer fram till en gemensam ståndpunkt om utnyttjandet av denna reserv ska Europaparlamentet och rådet avstå från att fatta beslut om kommissionens förslag till överföring.

Det förfarande som anges i artikel 24.3 och 24.4 ska tillämpas. Om budgetmyndighetens båda parter inte kan enas om kommissionens förslag och inte kommer fram till en gemensam ståndpunkt om utnyttjandet av denna reserv ska budgetmyndighetens båda parter avstå från att fatta beslut om kommissionens förslag till överföring.

Motivering

Syftet är att bibehålla befintliga bestämmelser i budgetförordningen och därmed skydda parlamentets rättigheter.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål ska fastställas för alla verksamhetsområden som budgeten omfattar. Förverkligandet av dessa mål ska kontrolleras genom resultatindikatorer för varje verksamhet och uppgifter som budgetmyndigheten erhåller från de avdelningar som ansvarar för utgiften. Dessa uppgifter ska lämnas snarast möjligt varje år och ska senare återges i de dokument som åtföljer det preliminära budgetförslaget.

3. Specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål ska fastställas för alla verksamhetsområden som budgeten omfattar. Förverkligandet av dessa mål ska kontrolleras genom resultatindikatorer för varje verksamhet och uppgifter som budgetmyndigheten erhåller från de avdelningar som ansvarar för utgiften. Dessa uppgifter, vilka anges i artikel 34.2a d, ska lämnas snarast möjligt varje år och senast i de dokument som åtföljer budgetförslaget.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Under budgetförfarandet ska kommissionen lägga fram de uppgifter som behövs för att anslagsbehovens utveckling ska kunna jämföras med de ursprungliga beräkningarna i finansieringsöversikterna. Dessa upplysningar ska innehålla uppgifter om vilka framsteg som gjorts samt om hur långt den lagstiftande myndigheten har kommit i sin behandling av de berörda förslagen. Anslagsbehoven ska där så krävs räknas om mot bakgrund av utvecklingen av överläggningarna om den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att minska risken för bedrägerier och oriktigheter ska den finansieringsöversikt som avses i punkt 1 uppgifter om det kontrollsystem som inrättats, en bedömning av riskerna samt uppgifter om befintliga och planerade bedrägeriförebyggande åtgärder och skyddsinsatser.

2. För att minska risken för bedrägerier och oriktigheter ska den finansieringsöversikt som avses i punkt 1 uppgifter om det kontrollsystem som inrättats, en beräkning av kostnaderna för och fördelarna med de kontroller som sådana system innebär och en bedömning av riskerna samt uppgifter om befintliga och planerade bedrägeriförebyggande åtgärder och skyddsinsatser.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Att revisionsföreskrifterna är precisa, konsekventa och transparenta och respekterar de berörda parternas rättigheter.

Motivering

Parlamentet begärde i punkt 29 i sitt betänkande av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning (2010/2079(INI)) att kommissionen ska lägga fram precisa, konsekventa och transparenta revisionsföreskrifter som garanterar att de berörda parternas rättigheter respekteras, och att dessa principer ska utgöra en integrerad del av den interna kontrollen av budgetens genomförande.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Att bedrägerier och oriktigheter förebyggs, upptäcks och korrigeras.

d) Att bedrägerier och oriktigheter förebyggs och upptäcks och att korrigeringar följs upp, utan att detta påverkar aktörernas ansvar i budgetförvaltningen enligt definitionen i kapitel 3.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. En ändamålsenlig intern kontroll ska bygga på bästa internationella praxis, och i synnerhet innefatta

 

a) åtskillnad av uppgifter,

 

b) en lämplig riskhanterings- och kontrollstrategi, vari ingår kontroller på mottagarnivå,

 

c) undvikande av intressekonflikter,

 

d) adekvata verifieringskedjor och dataintegritet i datasystemen,

 

e) förfaranden för övervakning av prestandan samt uppföljning av de upptäckta svagheterna och undantagen i den interna kontrollen,

 

f) periodiskt återkommande utvärderingar av huruvida det interna kontrollsystemet fungerar på ett fullgott sätt.

Motivering

Införlivande av en bestämmelse som tidigare ingick i genomförandebestämmelserna. I enlighet med kommissionens förslag är det lämpligare att den införs i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. En effektiv intern kontroll ska grundas på följande beståndsdelar:

 

a) Införande av strategier för hantering och kontroll av risker genom överenskommelse mellan kontrollkedjans för ändamålet bäst lämpade aktörer.

 

b) Tillgång till kontrollresultaten för alla aktörer som ingår i kontrollkedjan.

 

c) Vid behov utnyttjande av förvaltningsförklaringar från genomförandepartner och oberoende revisionsutlåtanden, förutsatt att kvaliteten på det arbete dessa bygger på är korrekt och acceptabel och att arbetet utförts i enlighet med överenskomna standarder.

 

d) Tillämpning av korrigerande åtgärder i ett lämpligt skede, inklusive påföljder med en tillräcklig avskräckande effekt.

 

e) Klara och otvetydiga bestämmelser som grund för åtgärderna.

 

f) Avskaffande av flerfaldiga kontroller.

 

g) Principen om mer kostnadseffektiva kontroller, med beaktande av den risk för fel som avses i artikel 29.

Motivering

Införlivande av en bestämmelse som tidigare ingick i genomförandebestämmelserna. I enlighet med kommissionens förslag är det lämpligare att den införs i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Acceptabel risk för fel

Risk för fel

Den lagstiftande myndigheten ska enligt förfarandet i artikel 322 i EUF-fördraget fastställa vad som ska betraktas som en acceptabel risk för fel inom en lämpligt avgränsad del av budgeten. Detta beslut ska beaktas under det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet enligt artikel 157.2.

Kommissionen ska när den lägger fram reviderade eller nya utgiftsförslag uppskatta kostnaderna för systemen för förvaltning och kontroll samt riskerna för fel med den föreslagna lagstiftningen för varje stöd och medlemsstat.

Valet av nivå för acceptabel risk för fel ska bygga på en analys av kostnaderna och fördelarna med kontroller. Medlemsstaterna och de enheter och personer som avses i artikel 55.1 b ska på begäran rapportera till kommissionen om de kostnader de haft för kontroller samt om antalet och omfattningen av de insatser som finansierats genom budgeten.

Om det under programmets genomförande visar sig att felnivån är ständigt hög ska kommissionen identifiera svagheterna i kontrollsystemen och analysera kostnader och fördelar med eventuella korrigerande åtgärder samt vidta lämpliga åtgärder, såsom förenkling av tillämpliga bestämmelser, ny utformning av programmet, skärpta kontroller eller, om så krävs, avsluta verksamheten.

Den nivå som fastställts för acceptabel risk för fel ska värderas löpande och omprövas om de yttre villkoren förändras på väsentligt sätt.

De förvaltningsförklaringar som medlemsstaternas ackrediterade organ lämnar in om de nationella förvaltnings- och kontrollsystemen är nödvändiga för att dessa system ska kunna fungera så effektivt som möjligt.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29a

 

Åtskillnad mellan funktioner

 

Räkenskapsförarens och utbetalarens funktioner ska vara åtskilda.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 30 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De konsoliderade årliga redovisningarna och rapporten över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen från varje institution ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

De konsoliderade årliga redovisningarna och rapporten över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen från varje institution ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning omedelbart efter att de har antagits.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på lämpligt sätt ge tillgång till informationen om direkta mottagare av sådana medel ur budgeten som den förfogar över när budgeten genomförs centralt och direkt av dess avdelningar eller av unionens delegationer enligt artikel 53 andra stycket, samt till informationen om direkta mottagare av medel som tillhandahålls av organ till vilka uppgifter som avser budgetgenomförande delegerats i enlighet med andra förvaltningsmetoder.

2. Kommissionen skall på lämpligt sätt ge tillgång till informationen om avtalsparter och mottagare av sådana medel ur budgeten som den förfogar över när budgeten genomförs centralt, samt informationen om avtalsparter och mottagare av sådana medel ur budgeten som tillhandahålls av organ till vilka budgetgenomförandeuppgifter delegerats i enlighet med andra förvaltningsmetoder.

 

Denna skyldighet ska också gälla för de övriga institutionerna när det gäller deras avtalsparter och, i förekommande fall, deras mottagare av medel.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Informationen ska tillhandahållas med vederbörligt iakttagande av sekretesskraven, särskilt kraven på skydd av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001, samt säkerhetskraven, med beaktande av de närmare förutsättningarna för varje sådan förvaltningsmetod som avses i artikel 53 och, i förekommande fall, i enlighet med relevanta sektorspecifika bestämmelser.

3. Informationen ska tillhandahållas med vederbörligt iakttagande av kraven på sekretess och säkerhet, och, då fysiska personer berörs, av rätten till respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001,

 

När det gäller fysiska personer ska offentliggörandet begränsas till namnet på avtalsparten eller mottagaren, dennes bostadsort, det tilldelade beloppet och syftet med tilldelandet, och offentliggörandet av dessa uppgifter ska baseras på relevanta kriterier som tilldelningens periodicitet samt tilldelningens typ eller omfattning. Nivån på offentliggjorda detaljuppgifter och kriterierna för offentliggörande ska beakta särdragen för sektorn och för varje förvaltningssätt som avses i artikel 55. Nivån på detaljuppgifter och kriterierna ska fastställas genom den delegerade förordning som avses i artikel 199 och, i förekommande fall, i relevanta sektorsspecifika regler.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 32 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten ska upprätta en beräkning över sina inkomster och utgifter som de ska överlämna till kommissionen före den 1 juli varje år.

Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten ska upprätta en beräkning över sina inkomster och utgifter som de ska överlämna till kommissionen, och samtidigt för information till budgetmyndigheten, före den 1 juli varje år.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa institutioner ska också överlämna inkomst- och utgiftsberäkningarna till budgetmyndigheten för kännedom före den 1 juli varje år. Kommissionen ska upprätta sina egna inkomst- och utgiftsberäkningar och också överlämna dessa till budgetmyndigheten före samma datum.

Kommissionen ska upprätta sina egna inkomst- och utgiftsberäkningar och också, omedelbart efter antagandet, överlämna dessa till budgetmyndigheten.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 33 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje organ som avses i artikel 200 ska på grundval av den rättsakt genom vilken det inrättats före den 31 mars varje år till kommissionen och budgetmyndigheten överlämna en preliminär beräkning av sina inkomster och utgifter, inklusive en tjänsteförteckning och sitt arbetsprogram.

Varje organ som avses i artikel 200 ska på grundval av den rättsakt genom vilken det inrättats samtidigt, och senast den 31 mars varje år, till kommissionen och budgetmyndigheten överlämna en preliminär beräkning av sina inkomster och utgifter, inklusive en tjänsteförteckning och sitt arbetsprogram.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Budgetförslaget ska innehålla en allmän sammanställning av unionens inkomster och utgifter, och det ska sammanföra de inkomst- och utgiftsberäkningar som anges i artikel 32.

Budgetförslaget ska innehålla en allmän sammanställning av unionens inkomster och utgifter, inbegripet en allmän sammanställning av reserven för betalningar och åtaganden, och det ska sammanföra de inkomst- och utgiftsberäkningar som anges i artikel 32.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i tillämpliga fall till sitt budgetförslag bifoga en budgetplanering för de kommande åren.

2. Kommissionen ska till sitt budgetförslag bifoga en budgetplanering för de kommande åren.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska också till det preliminära budgetförslaget bifoga

 

a) en analys av den ekonomiska förvaltningen under det gångna budgetåret och en redogörelse av utestående åtaganden,

 

b) ett yttrande, i förekommande fall, över de övriga institutionernas beräkningar som får innehålla avvikande beräkningar om dessa är vederbörligen motiverade,

 

c) alla arbetsdokument som kommissionen bedömer vara av betydelse för institutionernas tjänsteförteckningar eller för de bidrag som kommissionen beviljar de organ som avses i artikel 196b, samt Europaskolorna; sådana arbetsdokument som anger den senast godkända tjänsteförteckningen ska redogöra för

 

i) samtliga anställda vid unionen, inbegripet dess juridiskt åtskilda enheter, enligt kontrakttyp,

 

ii) en översikt över personalpolitiken beträffande tjänster och extern personal samt könsfördelningen,

 

iii) antalet faktiskt tillsatta tjänster i början av det år då budgetförslaget lämnas in, med angivande av deras fördelning enligt lönegrad och administrativa enhet,

 

iv) en uppdelning av personalen per politikområde,

 

v) för varje kategori av extern personal, det ursprungliga uppskattade antalet heltidstjänster på basis av godkända anslag samt det faktiska antalet anställda i början av det år då budgetförslaget lämnas in, med angivande av deras fördelning enligt tjänstegrupp och, om så är lämpligt, enligt lönegrad,

 

d) verksamhetsförklaringarna med

 

i) uppgifter om förverkligandet av alla tidigare fastställda, specifika, mätbara, uppfyllbara, relevanta och till tidpunkten fastställda mål för de olika verksamheterna samt nya mål som mätts genom indikatorer,

 

ii) fullständig motivering och kostnads–nyttoperspektiv i fråga om föreslagna ändringar av anslagsnivån,

 

iii) tydliga skäl för intervention på EU‑nivå utan att åsidosätta bland annat subsidiaritetsprincipen,

 

iv) uppgifter om genomförandenivåerna för det föregående årets verksamhet och genomförandenivåerna för innevarande år.

 

Resultaten av utvärderingarna ska granskas och användas för att påvisa de sannolika fördelarna med de föreslagna ändringarna av budgeten.

Motivering

Genom ändringarna av artikel 34 återupprättas det nuvarande informationsflödet för parlamentets del i budgetförfarandet och därmed bevaras parlamentets rättigheter som en av budgetmyndighetens två parter. Dessutom bör transparens i fråga om personalen, som är en stor kostnadskategori, förbättras. Ändringsförslaget syftar även till att skapa sunda principer för information till budgetmyndigheten i situationer då man genomför budgeten genom att ingå offentlig-privata partnerskap eller emittera finansiella instrument, särskilt om dessa är kopplade till risker för förluster.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Om kommissionen anförtror budgetgenomförandet åt offentlig-privata partnerskap ska den till budgetförslaget bifoga ett arbetsdokument som innehåller följande:

 

a) En årsrapport om befintliga offentlig-privata partnerskaps resultat under föregående år.

 

b) De mål som fastställts för det år som budgetförslaget hänför sig till, med angivande av alla särskilda budgetbehov som fastställts för att uppnå dessa mål.

 

c) Administrativa kostnader och genomförandebudgeten totalt och enligt typ enligt definitionen i artikel 196a samt för varje offentligt-privat partnerskap under föregående år.

 

d) Storleken på de finansiella bidrag som betalats från unionens budget och värdet på bidragen i natura från andra partner för varje offentligt-privat partnerskap.

 

e) Tjänsteförteckningarna, med lämplig tillämpning av punkt 2a c, för de offentlig-privata partnerskap där personalen helt eller delvis betalas med unionens medel. Dessa tjänsteförteckningar ska beaktas när arbetsdokumentet enligt punkt 2a c utarbetas.

 

Om offentlig-privata partnerskap utnyttjar finansiella instrument ska arbetsdokumentet genom tillämpning av punkt 2c, utan hinder av vad som sägs i denna punkt, redovisa uppgifterna för varje offentligt-privat partnerskap och för varje finansiellt instrument.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Om kommissionen utnyttjar finansiella instrument ska den till budgetförslaget bifoga ett arbetsdokument med följande uppgifter:

 

a) Det kapital som emitterats i form av finansiella instrument och som finansierats via unionens budget samt det totala kapital som investerats per finansiellt instrument, inbegripet av tredje parter, totalt och som skuldsättningsgrad per finansiellt instrument, värdet på kapitalandelar och quasi‑equity‑investeringar.

 

b) Erhållna inkomster och återbetalningar under föregående år och en uppskattning för det år som budgetförslaget hänför sig till.

 

c) Unionens sammanlagda ansvarsförbindelser och befintliga åtaganden till följd av finansiella instrument genomförda föregående år och särskilt uppdelade enligt

 

i) alla eventuella förpliktelser mot tredje parter till följd av garantier,

 

ii) alla eventuella förpliktelser till följd av maximalt utnyttjande av krediter som tillhandahållits tredje parter,

 

iii) alla eventuella förluster av oprioriterade skulder eller kapitalandelar eller quasi-equity-andelar, eller

 

iv) annan eventuell förpliktelse eller ansvarsförbindelse samt alla uppgifter som är relevanta eller potentiellt relevanta för riskbedömningen.

 

d) De finansiella bestämmelser som fastställts i budgeten för förväntade risker samt oförutsedda risker totalt och per finansiellt instrument.

 

e) Andelen fall i procent och absolut antal fall där garantier utnyttjades eller oprioriterade skulder eller kapitalandelar eller quasi-equity-andelar gick förlorade till följd av värdeminskning eller konkurs, totalt och per finansiellt instrument för föregående år, och respektive finansiellt instruments totala löptid.

 

f) Den genomsnittliga tiden mellan betalningen av finansiella instrument i form av oprioriterad skuld (mezzanine) till mottagarna och uttaget av sådant kapital. Om denna tid är längre än tre år ska kommissionen inom ramen för det årliga ansvarsfrihetsförfarandet ta fram en handlingsplan för minskning av denna tid.

 

g) Den geografiska fördelningen av tillämpningen av finansiella instrument per medlemsstat och per finansiellt instrument.

 

h) De administrativa utgifter som uppkommer till följd av förvaltningsavgifter, återbetalning eller andra utgifter som betalats för förvaltning av finansiella instrument om denna har anförtrotts åt tredje part, totalt och per förvaltningspartner samt per förvaltat finansiellt instrument.

 

i) Tjänsteförteckningarna, med lämplig tillämpning av punkt 2a c, om personalen helt eller delvis betalas med unionens medel. Dessa tjänsteförteckningar ska beaktas när arbetsdokumentet enligt punkt 2a c utarbetas.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska till budgetförslaget även bifoga alla arbetsdokument som den bedömer kan tjäna som stöd för förslaget.

3. Kommissionen ska till budgetförslaget även bifoga alla ytterligare arbetsdokument som den bedömer kan tjäna som stöd för förslaget.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) en detaljerad bild av totala antalet anställda i tjänst vid unionens delegationer vid tidpunkten för framläggandet av budgetförslaget, inbegripet fördelningen per geografiskt område, enskilt land och uppdrag, med uppgift om tjänster i tjänsteförteckningen, kontraktsanställda, lokalanställda och utsända nationella experter, samt anslag som begärts i budgetförslaget för sådana andra personalkategorier, med motsvarande beräkningar uttryckt i heltidstjänster, som kan komma att tillsättas inom ramarna för de begärda anslagen.

d) en detaljerad bild av totala antalet anställda i tjänst vid unionens delegationer vid tidpunkten för framläggandet av budgetförslaget, inbegripet fördelningen per geografiskt område, kön, enskilt land och uppdrag, med uppgift om tjänster i tjänsteförteckningen, kontraktsanställda, lokalanställda och utsända nationella experter, samt anslag som begärts i budgetförslaget för sådana andra personalkategorier, med motsvarande beräkningar uttryckt i heltidstjänster, som kan komma att tillsättas inom ramarna för de begärda anslagen.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska till budgetförslaget bifoga ett förslag till att frigöra reserven för betalningar och åtaganden för alla uppkomna behov som från början inte förutsetts i den årliga budgeten eller den förordning som fastställer den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Dessutom ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet, tillsammans med budgetförslaget, överlämna ett arbetsdokument om fastighetspolitiken som upprättats av varje institution och organ enligt artikel 196b och som innehåller följande information:

 

a) För varje byggnad, utgifter och yta som täcks av anslagen under de motsvarande budgetposterna.

 

b) Förväntad utveckling för den övergripande planeringen av ytor och lokaliseringar under de kommande åren, med en beskrivning av de fastighetsprojekt i planeringsfasen som avses i artikel 195.3 och som redan är fastställda.

 

c) Slutliga villkor och kostnader liksom relevant information om projektgenomförande av nya fastighetsprojekt som tidigare inlämnats till budgetmyndigheten enligt det förfarande som fastställts i artikel 195.3 och som inte ingår i föregående års arbetsdokument.

 

d) Slutliga villkor och kostnader avseende avtalsförlängningar som inte är föremål för det förfarande som fastställts i artikel 195.3 men som överskrider en årlig kostnad av 500 000 EUR.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Till dess att den förlikningskommitté som avses i artikel 314 i EUF-fördraget sammankallas får kommissionen, på eget initiativ eller på begäran från någon av de övriga institutionerna vad gäller deras respektive avsnitt, samtidigt förelägga Europaparlamentet och rådet ändringsskrivelser genom vilka budgetförslaget ändras på grundval av nya uppgifter som inte fanns tillgängliga när budgetförslaget upprättades, inklusive en ändringsskrivelse med uppdaterade utgiftsberäkningar på jordbruksområdet.

På grundval av nya uppgifter som inte fanns tillgängliga när budgetförslaget upprättades får kommissionen, på eget initiativ eller på begäran från någon av de övriga institutionerna vad gäller deras respektive avsnitt, samtidigt förelägga Europaparlamentet och rådet ändringsskrivelser genom vilka budgetförslaget ändras, i god tid innan den förlikningskommitté som avses i artikel 314 i EUF-fördraget sammankallas. Detta kan inbegripa en ändringsskrivelse med uppdaterade utgiftsberäkningar på jordbruksområdet.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 36

utgår

Godkännande av resultatet av förlikningskommitténs arbete

 

När förlikningskommittén har kommit överens om en gemensam text ska Europaparlamentet och rådet försöka godkänna förlikningskommitténs resultat så fort som möjligt inom ramen för det som anges i artikel 314.6 i EUF‑fördraget, i överensstämmelse med sina respektive interna arbetsordningar.

 

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning

Artikel 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1. Kommissionen ska lägga fram förslag till ändringsbudgetar för att utnyttja Europeiska unionens solidaritetsfond och förslag till ändringsbudgetar för vart och ett av följande ändamål:

 

a) Överskott.

 

b) Översyn av beräkningar av traditionella egna medel samt mervärdesskatts- och BNI-underlag.

 

c) Ökningar i inkomstprognoserna och minskningar i betalningsbemyndignadena.

1. Kommissionen får under omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda lägga fram förslag till ändringsbudget.

Kommissionen får under omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda lägga fram ytterligare två förslag till ändringsbudget per år.

Begäran om en ändringsbudget under samma omständigheter som i föregående stycke från andra institutioner än kommissionen ska överlämnas till kommissionen.

Begäran om en ändringsbudget under samma omständigheter som i föregående stycke från andra institutioner än kommissionen ska överlämnas till kommissionen.

Innan kommissionen och övriga institutioner lägger fram ett förslag till ändringsbudget ska de undersöka utrymmet för omfördelning av de berörda anslagen och då ta hänsyn till eventuellt förväntat underutnyttjande av anslag.

Innan kommissionen och övriga institutioner lägger fram ett förslag till ändringsbudget ska de undersöka utrymmet för omfördelning av de berörda anslagen och då ta hänsyn till eventuellt förväntat underutnyttjande av anslag.

2. Alla förslag till ändringsbudgetar ska av kommissionen överlämnas till Europaparlamentet och rådet samtidigt senast den 1 september varje år, utom under exceptionella omständigheter. Till en begäran om ändringsbudget som lagts fram av övriga institutioner får kommissionen bifoga ett yttrande.

2. Alla förslag till ändringsbudgetar ska av kommissionen överlämnas till Europaparlamentet och rådet samtidigt, i april och/eller i augusti, utom under motiverade exceptionella omständigheter eller i händelses av utnyttjande av Europeiska solidaritetsfonden, för vilken ett förslag till ändringsbudget kan läggas fram när som helst under det året. Till en begäran om ändringsbudget som lagts fram av övriga institutioner får kommissionen bifoga ett yttrande.

3. Europaparlamentet och rådet ska behandla förslagen med hänsyn tagen till hur brådskande de är.

3. Europaparlamentet och rådet ska behandla förslagen med hänsyn tagen till hur brådskande de är.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) en allmän beräkning av inkomster och utgifter,

a) en allmän beräkning av inkomster och utgifter med särredovisning av driftskostnader och investeringar,

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Administrativa utgifter ska klassificeras enligt följande:

 

a) Utgifter för personal i tjänsteförteckningen: det ska finnas ett anslagsbelopp och ett antal tjänster i tjänsteförteckningen som motsvaras av denna utgift.

 

b) Utgifter för extern personal och andra utgifter som avses i artikel 23.1 c och som finansieras under rubriken ”administration” i den fleråriga budgetramen.

 

c) Utgifter för byggnader och övriga sidoutgifter, däribland städning och underhåll, uthyrning, telekommunikationer, vatten, gas och elektricitet.

 

d) Extern personal och tekniskt bistånd direkt kopplat till genomförandet av program.

 

Den typ av kommissionens administrativa utgifter som är gemensam för flera avdelningar ska tas upp i en separat samlad redogörelse som klassificeras per typ.

Motivering

Införlivande av en bestämmelse som tidigare ingick i genomförandebestämmelserna. I enlighet med kommissionens förslag är det lämpligare att de införs i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Artiklar och punkter ska i möjligaste mån och där så är lämpligt vara kopplade till enskilda insatser som utförs inom ramen för en bestämd enskild verksamhet. I den delegerade förordning som avses in artikel 199 ska riktlinjer för klassificering av artiklar och punkter fastställas i syfte att göra budgeten maximalt transparent och koncis.

Motivering

Ändringsförslaget har omarbetats efter diskussioner med kommissionen.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Reserven ska utnyttjas före budgetårets slut genom överföring enligt det förfarande som anges i artiklarna 21 och 23.

Reserven ska utnyttjas så snart som möjligt och före budgetårets slut, i första hand genom utnyttjande av reserven för betalningar och åtaganden, såsom fastställs i artikel 15.3a, eller genom överföring enligt det förfarande som anges i artiklarna 21 och 23.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I budgeten ska följande ingå:

1. I budgeten ska följande ingå:

a) I den allmänna beräkningen av inkomster och utgifter:

a) I den allmänna beräkningen av inkomster och utgifter:

i) Unionens beräknade inkomster för budgetåret i fråga.

i) Unionens beräknade inkomster för budgetåret i fråga.

ii) De beräknade inkomsterna för föregående budgetår samt inkomsterna för budgetåret n-2.

ii) De beräknade inkomsterna för föregående budgetår samt inkomsterna för budgetåret n-2.

iii) Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för budgetåret i fråga.

iii) Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för budgetåret i fråga.

iv) Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för det närmast föregående budgetåret.

iv) Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för det närmast föregående budgetåret.

v) Utgifter för vilka åtaganden ingåtts och vilka betalats ut år n-2.

v) Utgifter för vilka åtaganden ingåtts och vilka betalats ut år n-2.

vi) Lämpliga anmärkningar till varje underindelning i enlighet med artikel 41.1.

vi) Lämpliga anmärkningar till varje underindelning i enlighet med artikel 41.1.

b) I varje avsnitt i budgeten ska inkomsterna och utgifterna redovisas på samma sätt som anges i led a.

b) I varje avsnitt i budgeten ska inkomsterna och utgifterna redovisas på samma sätt som anges i led a.

c) Vad gäller personal:

c) Vad gäller personal:

i) En tjänsteförteckning för varje avsnitt i budgeten, där antalet fasta och tillfälliga tjänster som beviljats inom ramarna för budgetanslagen fastställs för varje lönegrad i varje kategori och inom varje tjänstegrupp.

i) En tjänsteförteckning för varje avsnitt i budgeten, med en utförlig presentation av hela personalstyrkan och där antalet fasta och tillfälliga tjänster som beviljats inom ramarna för budgetanslagen fastställs för varje lönegrad i varje kategori och inom varje tjänstegrupp, tillsammans med ett dokument som redovisar antalet heltidsekvivalenter för kontraktsanställda och lokalanställda.

ii) En tjänsteförteckning över personal som avlönas genom anslagen för direkta åtgärder inom forskning och teknisk utveckling och en tjänsteförteckning över personal som avlönas genom samma anslag för indirekta åtgärder; tjänsteförteckningarna över dessa tjänster ska delas upp efter anställningskategori och lönegrad, med åtskillnad mellan fasta och tillfälliga tjänster som beviljas inom ramarna för budgetanslagen.

ii) En tjänsteförteckning över personal som avlönas genom anslagen för direkta åtgärder inom forskning och teknisk utveckling och en tjänsteförteckning över personal som avlönas genom samma anslag för indirekta åtgärder; tjänsteförteckningarna över dessa tjänster ska delas upp efter anställningskategori och lönegrad, med åtskillnad mellan fasta och tillfälliga tjänster som beviljas inom ramarna för budgetanslagen.

iii) Vad gäller vetenskaplig och teknisk personal får indelningen baseras på lönegradsgrupper, i enlighet med de villkor som fastställs i varje budget. I tjänsteförteckningen måste anges det antal högt kvalificerade anställda inom det tekniska eller vetenskapliga området som beviljas särskilda förmåner enligt de särskilda bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.

iii) Vad gäller vetenskaplig och teknisk personal får indelningen baseras på lönegradsgrupper, i enlighet med de villkor som fastställs i varje budget. I tjänsteförteckningen måste anges det antal högt kvalificerade anställda inom det tekniska eller vetenskapliga området som beviljas särskilda förmåner enligt de särskilda bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.

iv) En tjänsteförteckning som för varje organ som anges i artikel 200 och beviljas anslag som belastar budgeten, fastställer antalet tjänster indelad efter lönegrad och anställningskategori. Tjänsteförteckningen ska utöver antalet tjänster som beviljats för budgetåret även visa antalet tjänster som beviljades för det föregående budgetåret.

iv) En tjänsteförteckning som för varje organ som anges i artikel 196b och beviljas anslag som belastar budgeten, fastställer antalet tjänster indelad efter lönegrad och anställningskategori. Tjänsteförteckningen ska utöver antalet tjänster som beviljats för budgetåret även visa antalet tjänster som beviljades för det föregående budgetåret.

 

ca) Vad gäller medel till internationella organisationer, i en bilaga till kommissionens avsnitt:

 

i) En sammanfattning av alla bidrag, med en uppdelning per unionsprogram/finansieringskälla och per internationell organisation.

 

ii) En motivering som förklarar varför det var effektivare för unionen att finansiera dessa internationella organisationer snarare än att agera direkt.

d) Vad gäller upp- och utlåningstransaktioner:

d) Vad gäller upp- och utlåningstransaktioner:

i) I den allmänna inkomstberäkningen ska de budgetrubriker införas som svarar mot transaktionerna i fråga och som är avsedda att ta upp eventuella återbetalningar från betalningsmottagare som i början inte har kunnat uppfylla sina förpliktelser och som har krävt att ”fullgörandegarantin” tagits i anspråk. Under dessa rubriker ska ett symboliskt anslag (pro memoria) föras in, tillsammans med lämpliga anmärkningar.

i) I den allmänna inkomstberäkningen ska de budgetrubriker införas som svarar mot transaktionerna i fråga, särskilt genomförandet av finansiella instrument (artiklarna 130 och 131), och som är avsedda att ta upp eventuella återbetalningar från betalningsmottagare som i början inte har kunnat uppfylla sina förpliktelser och som har krävt att ”fullgörandegarantin” tagits i anspråk, samt eventuella inkomster som härrör från genomförandet av finansiella instrument. Under dessa rubriker ska ett symboliskt anslag (pro memoria) föras in, tillsammans med lämpliga anmärkningar.

ii) I kommissionens avsnitt:

ii) I kommissionens avsnitt:

– De budgetrubriker som hänför sig till unionens ”fullgörandegaranti” för transaktionerna i fråga. Dessa rubriker ska föras upp med ”symboliskt anslag” (pro memoria) så länge inga faktiska utgifter som ska täckas med definitiva anslag har uppstått.

– De budgetrubriker som hänför sig till unionens ”fullgörandegaranti” och finansiella instrument för transaktionerna i fråga. Dessa rubriker ska föras upp med ”symboliskt anslag” (pro memoria) så länge inga faktiska utgifter som ska täckas med definitiva anslag har uppstått.

– Anmärkningar där den grundläggande rättsakten, volymen och löptiden för de planerade transaktionerna samt unionens finansiella garanti för genomförandet av transaktionerna i fråga anges.

– Anmärkningar där den grundläggande rättsakten, volymen och löptiden för de planerade transaktionerna samt unionens finansiella garanti eller andra finansiella instrument för genomförandet av transaktionerna i fråga anges.

 

En utförlig beräkning av andelen totala medel som avsatts för finansiella instrument i förhållande till unionens budget.

iii) I en bilaga till kommissionens avsnitt som upplysning:

iii) I en bilaga till kommissionens avsnitt som upplysning:

 

Alla kapitalandelar i form av finansiella instrument eller offentlig-privata partnerskap som ska åtföljas av särskilda anmärkningar avseende deras resultat.

– Uppgifter om löpande kapitaltransaktioner och skuldförvaltning.

– Uppgifter om löpande kapitaltransaktioner och skuldförvaltning.

– Uppgifter om kapitaltransaktioner och skuldförvaltning för budgetåret i fråga.

– Uppgifter om kapitaltransaktioner och skuldförvaltning för budgetåret i fråga.

e) De totala anslagen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) ska föras in i ett enda kapitel i budgeten med rubriken Gusp, med särskilda budgetartiklar. Dessa artiklar ska täcka Gusp-utgifterna och ska innehålla särskilda budgetposter för åtminstone de mest omfattande uppdragen.

e) De totala anslagen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) ska föras in i ett enda kapitel i budgeten med rubriken Gusp, med särskilda budgetartiklar. Dessa artiklar ska täcka Gusp-utgifterna och ska innehålla en särskild budgetpost per uppdrag.

 

ea) Alla inkomster och utgifter i de respektive Europeiska utvecklingsfonderna som ska föras in under en särskild budgetrubrik i kommissionens avsnitt.

Motivering

Den andel i procent av unionens årliga budget som avsätts för finansiella instrument varierar beroende på informationskällan. Andelen bör redovisas öppet och införas i budgeten. Samma regler bör gälla för finansiella instrument och andra lånetransaktioner.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de anslag som finns upptagna i budgeten eller de anslag som anges i den fleråriga budgetramen överskrids till följd av att en unionsrättsakt genomförs, får en sådan rättsakt inte genomföras finansiellt förrän budgeten ändrats och, i förekommande fall, budgetramen reviderats på lämpligt sätt.

Om de anslag som finns upptagna i budgeten eller de anslag som anges i den fleråriga budgetramen överskrids till följd av att en unionsrättsakt genomförs, får en sådan rättsakt inte genomföras finansiellt förrän budgeten ändrats och, i förekommande fall, budgetramen reviderats på lämpligt sätt. I denna artikel, och trots bestämmelserna i artikel 4.2 ska en unionsrättsakt anses existera om lånetransaktioner påverkar den övergripande marginalen (artikel 9.4) för ett aktuellt år eller för framtida år som omfattas av den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska samarbeta med kommissionen för att se till att anslagen används enligt principen om en sund ekonomisk förvaltning.

2. Medlemsstaterna ska samarbeta med kommissionen för att se till att anslagen används enligt principen om en sund ekonomisk förvaltning och ska utföra sina kontroll- och revisionsskyldigheter i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En grundläggande rättsakt är en rättsakt som ger en rättslig grund till åtgärden och till verkställandet av de motsvarande utgifter som förs upp i budgeten.

En grundläggande rättsakt är en rättsakt som ger en rättslig grund till åtgärden och till verkställandet av de motsvarande utgifter som förs upp i budgeten. Artikel 2 ska tillämpas

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att trygga överensstämmelse mellan budgetbestämmelserna. Undantag bör begränsas.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I enlighet med avdelning V i fördraget om Europeiska unionen får en grundläggande rättsakt ha någon av de former som anges i artiklarna 26.2, 28.1, 29, 31.2, 33 och 37 i fördraget om Europeiska unionen.

3. I enlighet med avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU‑fördraget) får en grundläggande rättsakt ha någon av följande former:

 

– Rådets beslut som behövs för att fastställa och genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 26.2 i EU‑fördraget).

 

– Rådets beslut om operativa insatser som den internationella situationen kräver (artikel 28.1 i EU-fördraget).

 

– Rådets beslut om fastställande av unionens inställning till en särskild fråga av geografisk eller tematisk karaktär (artikel 29 i EU-fördraget).

 

– Rådets beslut om fastställande av unionens åtgärder eller insatser eller genomförande av en sådan åtgärd eller insats (artikel 31.2 strecksatserna 1–3 i EU-fördraget) eller om att utse en särskild representant (artiklarna 31.2 fjärde strecksatsen och 33 i EU-fördraget).

 

– Ingående av avtal med en eller flera stater eller internationella organisationer (artikel 37 i EU-fördraget).

Motivering

De uppräknade rättsakternas titlar införs för att göra texten mer tillgänglig.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 5 – led b – styckena 2a och 2b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det totala anslagsbeloppet för de pilotprojekt som avses i led a får inte överstiga 40 miljoner euro per budgetår.

 

Det totala anslagsbeloppet för de nya förberedande åtgärder som avses i första stycket i detta led får inte överstiga 50 miljoner EUR per budgetår och det totala beloppet för de åtaganden som faktiskt ingåtts för förberedande åtgärder får inte överstiga 100 miljoner EUR.

Motivering

Genom ändringsförslaget införlivas artikel 32 från de befintliga genomförandebestämmelserna i budgetförordningen.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Anslag till förberedande åtgärder som omfattas av avdelning V i EU-fördraget. Dessa åtgärder ska vara begränsade till en kort tidsperiod och utformas för att skapa förutsättningar för insatser från unionens sida för att uppfylla målen med Gusp och för att anta nödvändiga rättsliga instrument.

c) Anslag till förberedande åtgärder som omfattas av avdelning V i EU-fördraget (avseende allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder och särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken). Dessa åtgärder ska vara begränsade till en kort tidsperiod och utformas för att skapa förutsättningar för insatser från unionens sida för att uppfylla målen med Gusp och för att anta nödvändiga rättsliga instrument.

När det gäller unionens insatser i krissituationer ska de förberedande åtgärderna utformas för att bland annat bedöma de operativa kraven, säkerställa att resurser snabbt kan göras tillgängliga eller skapa förutsättningar ute på fältet för operationens igångsättande.

När det gäller unionens insatser i krissituationer ska de förberedande åtgärderna utformas för att bland annat bedöma de operativa kraven, säkerställa att resurser snabbt kan göras tillgängliga eller skapa förutsättningar ute på fältet för operationens igångsättande.

Förberedande åtgärder ska godkännas av rådet, på förslag från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Förberedande åtgärder ska godkännas av rådet, i full samverkan med kommissionen, och Europaparlamentet ska höras i god tid i förväg och informeras i detalj om de förberedande åtgärderna, framför allt sådana åtgärder som rör Gusp och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

För att garantera ett snabbt genomförande av förberedande åtgärder ska den höga representanten så tidigt som möjligt underrätta kommissionen om rådets avsikt att inleda en förberedande åtgärd och framför allt om vilka resurser som uppskattningsvis krävs för detta ändamål. I enlighet med denna förordning ska kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att medlen utbetalas snabbt.

För att garantera ett snabbt genomförande av förberedande åtgärder ska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik så tidigt som möjligt underrätta Europaparlamentet och kommissionen om rådets avsikt att inleda en förberedande åtgärd och framför allt om vilka resurser som uppskattningsvis krävs för detta ändamål. I enlighet med bestämmelserna i denna förordning ska kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att medlen utbetalas snabbt.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det ska vara förbjudet för varje aktör i budgetförvaltningen och för varje annan person som medverkar vid genomförande, förvaltning, revision eller kontroll av budgetmedel att utföra handlingar som kan leda till en konflikt mellan ett egenintresse och unionens intresse. Om en sådan situation uppstår, ska den berörda personen alltid avstå från att utföra handlingen och underrätta den behöriga myndigheten.

1. Det ska vara förbjudet för varje aktör i budgetförvaltningen och för varje annan person som medverkar vid genomförande och förvaltning, inbegripet förberedande åtgärder, revision eller kontroll av budgetmedel att utföra handlingar som kan leda till en konflikt mellan ett egenintresse och unionens intresse. Om en sådan situation uppstår, ska den berörda personen alltid avstå från att utföra handlingen och underrätta sin närmaste överordnade som skriftligen ska bekräfta huruvida en intressekonflikt existerar. Om en intressekonflikt konstateras, ska den person som berörs av en sådan intressekonflikt upphöra med all sin verksamhet på detta område. Den närmaste överordnade ska personligen vidta lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det föreligger intressekonflikt om en aktör i budgetförvaltningen eller annan person, i enlighet med vad som avses i punkt 1, av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med mottagaren sätter en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel.

2. Det föreligger intressekonflikt om en aktör i budgetförvaltningen eller annan person, i enlighet med vad som avses i punkt 1, av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med mottagaren sätter, eller enligt allmänhetens uppfattning skulle kunna sätta, en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel.

 

Handlingar som kan medföra intressekonflikter kan bestå i att

 

a) ge sig själv eller tredjeparter som är nära anhöriga genom släktskap eller andra särskilda omständigheter, oberättigade direkta eller indirekta fördelar,

 

b) vägra ge en potentiell stödberättigad, stödmottagare, anbudssökande eller anbudsgivare de rättigheter eller fördelar som vederbörande har rätt till, eller ge alltför omfattande rättigheter eller fördelar,

 

c) utföra oberättigade eller oegentliga handlingar eller att underlåta att utföra nödvändiga handlingar.

 

En intressekonflikt ska anses föreligga om en potentiell stödberättigad, anbudssökande eller anbudsgivare är en anställd som omfattas av tjänsteföreskrifterna, en kontraktsanställd, lokalanställd eller utsänd nationell expert.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Genom sina egna avdelningar, via unionens delegationer i enlighet med artikel 53 andra stycket eller via något av de genomförandeorgan som avses i artikel 59.

a) Genom sina egna avdelningar, via sin personal i unionens delegationer under ledning av respektive delegationschef, i enlighet med artikel 53 andra stycket eller via något av de genomförandeorgan som avses i artikel 59.

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Indirekt, genom delad förvaltning med medlemsstaterna eller genom att genomförandeuppgifter anförtros åt

b) Indirekt, genom delad förvaltning med medlemsstaterna eller, enligt en särskild bestämmelse i den grundläggande rättsakten i vilken, utom i fall i) och iv), även typer av genomförandeparter och transaktioner fastställs, genom att vissa specifika genomförandeuppgifter anförtros åt

i) tredjeländer eller organ som utsetts av dem,

i) tredjeländer eller organ som utsetts av dem,

ii) internationella organisationer eller organ eller enheter som sorterar under dem,

ii) internationella organisationer eller organ eller enheter som sorterar under dem,

iii) finansinstitut som fått i uppgift att förvalta finansieringsinstrument i enlighet med avdelning VIII,

 

(iv) Europeiska investeringsbanken, inklusive Europeiska investeringsfonden och andra dotterbolag till banken,

iv) Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden,

v) organ som avses i artiklarna 200 och 201,

v) organ som avses i artiklarna 196b och 196c,

vi) offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier,

vi) offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier, samt

vii) organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts uppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier, samt

 

viii) personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 51 i denna förordning.

viii) personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 51 i denna förordning.

 

Kommissionen förblir ansvarig för genomförandet av budgeten (artikel 317 i EUF-fördraget) och ska informera Europaparlamentet om transaktioner som görs av de organ som anges i leden i–viii. Finansieringsöversikten (artikel 27) i denna förordning ska innehålla en fullständig motivering av valet av ett bestämt organ bland dem som avses i leden i–viii.

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I det finansieringsbeslut som ska bifogas den årliga verksamhetsrapporten (artikel 63.9) ska mål, förväntade resultat, genomförandemetod och sammanlagt belopp för finansieringsplanen anges. Beslutet ska även innehålla en beskrivning av de insatser som ska finansieras samt uppgift om finansieringsbelopp för varje insats och en vägledande tidsplan för deras genomförande.

 

Vid indirekt förvaltning ska även vald aktör, använda kriterier och de uppgifter som aktören anförtrotts anges.

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. De organ och personer som förtecknas i leden i–viii i punkt 1 b ska till fullo samarbeta för att skydda unionens finansiella intressen. Europeiska revisionsrätten samt Olaf måste alltid vid revision av medel som förvaltas på detta sätt ha rätt att utöva alla sina befogenheter enligt EUF-fördraget.

 

Kommissionen ska vid delegering av genomförandeuppgifter ställa som villkor att det ska finnas transparenta, icke-diskriminerande, ändamålsenliga och effektiva förfaranden för rättslig prövning när det gäller det faktiska genomförandet av dessa utgifter eller genomförandet av en handlingsplan för att förbättra sådana förfaranden.

 

En förteckning över organ och personer som anförtrotts vissa särskilda genomförandeuppgifter ska föras av räkenskapsföraren och bifogas de årliga räkenskaperna. Alla avtal som ingåtts med sådana organ och personer ska på begäran av budgetmyndigheten ställas till dennas förfogande.

 

Organ och personer som förtecknas i leden i–viii i punkt 1 b till vilka genomförandeuppgifter delegerats ska i enlighet med artikel 31.2 sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna av medel ur budgeten är. Kommissionen ska underrättas om de åtgärder som vidtagits.

Motivering

Organ som anförtrotts förvaltning av EU-medel bör vara skyldiga att samarbeta för att skydda EU-medel och uppfylla vissa minimistandarder. Inrättandet av offentlig-privata partnerskap enligt 27 olika rättssystem innebär en onödig risk för fel vid tillämpningen av lagstiftningen och försvårar ansvarsfrihetsförfarandet.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ansvar för budgetgenomförande genom delad förvaltning

1. Medlemsstaterna ska rätta sig efter principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering, och se till att Europeiska unionens insats framgår tydligt när de förvaltar dess medel. Medlemsstaterna ska för detta ändamål uppfylla alla sina förpliktelser i fråga om revision och kontroller och åta sig det ansvar som följer därav enligt denna förordning. Kompletterande bestämmelser får antas genom sektorsspecifika regler.

1. När kommissionen genomför budgeten tillsammans med medlemsstaterna (”delad förvaltning”) ska genomförandeuppgifter delegeras till medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska rätta sig efter principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering, och se till att Europeiska unionens insats framgår tydligt när de förvaltar dess medel. Kommissionen och medlemsstaterna ska för detta ändamål uppfylla alla sina respektive förpliktelser i fråga om revision och kontroller och åta sig det ansvar som följer därav enligt denna förordning. Kompletterande bestämmelser ska antas genom sektorsspecifika regler.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaternas särskilda skyldigheter

2. När medlemsstaterna utför uppgifter som ingår i genomförandet av unionens budget ska de förebygga, spåra och korrigera oriktigheter och bedrägerier. De ska för detta ändamål utföra förhands- och efterhandskontroller, vilka där så är lämpligt ska omfatta kontroller på platsen, för att försäkra sig om att de åtgärder som finansierats med medel ur budgeten faktiskt har ägt rum och har genomförts korrekt, och de ska kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder och inleda rättsliga förfaranden där så krävs.

2. När medlemsstaterna utför uppgifter som ingår i genomförandet av unionens budget ska de vidta alla lagstiftningsmässiga, regelrelaterade och administrativa eller övriga åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens ekonomiska intressen, särskilt genom att

 

a) försäkra sig om att åtgärder som finansieras från budgeten verkligen genomförs och se till att dessa åtgärder genomförs korrekt och för detta ändamål ackreditera och övervaka organ som ska ha ansvar för förvaltningen och kontrollen av unionens medel,

 

(b) förebygga, spåra och korrigera oriktigheter och bedrägerier.

 

De ska för detta ändamål, i enlighet med proportionalitetsprincipen och punkterna 2 a och 3–5 samt relevanta sektorspecifika regler, utföra förhands- och efterhandskontroller, vilka där så är lämpligt ska omfatta kontroller på platsen av ett representativt urval av transaktioner. De ska också kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder och inleda rättsliga förfaranden där så krävs. Kommissionen får bedöma de system som inrättas i medlemsstaterna på grundval av sin egen riskbedömning eller vid tillämpningen av sektorsspecifika regler.

 

Om medlemsstaterna omedelbart informerar kommissionen om de fel och/eller oriktigheter som de upptäcker och åtgärdar dessa genom att kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder, ska de undantas från finansiella korrigeringar rörande sådana fel och/eller oriktigheter.

De ska ålägga mottagarna effektiva, proportionella och avskräckande påföljder enligt villkoren i sektorsspecifika regler och i nationell lagstiftning.

De ska ålägga mottagarna effektiva, proportionella och avskräckande påföljder enligt villkoren i sektorsspecifika regler och i särskilda bestämmelser i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den ackrediterande myndighetens roll och befogenheter

3. I enlighet med sektorsspecifika regler ska medlemsstaterna ackreditera ett eller flera offentligrättsliga organ som ensamma ska ansvara för att de medel som ackrediteringen omfattar förvaltas och kontrolleras på lämpligt sätt. Detta ska inte hindra dessa organ från att utföra andra uppgifter som inte har samband med förvaltningen av Europeiska unionens medel eller från att anförtro några av sina uppgifter på andra organ.

3. I enlighet med kriterier och förfaranden som fastställts i sektorsspecifika regler ska medlemsstaterna ackreditera organ som ska ansvara för att de unionsmedel som ackrediteringen omfattar förvaltas och internkontrolleras. Detta ska inte hindra dessa organ från att utföra andra uppgifter som inte har samband med förvaltningen av Europeiska unionens medel eller från att anförtro några av sina uppgifter på andra organ. Den ackrediterande myndigheten ska vidare ansvara för att övervaka att organ som ackrediterats iakttar ackrediteringskriterierna, varvid den ska använda sig av de revisions- och kontrollresultat som finns att tillgå. Den ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att eventuella brister i de ackrediterade organens sätt att utföra sina uppgifter rättas till, inklusive genom att tillfälligt eller permanent dra in ackrediteringen. Kommissionens roll i det ackrediteringsförfarande som avses i punkt 2 ska definieras närmare i sektorsspecifika regler med beaktande av risknivån i respektive politikområde.

Ackrediteringen ska ges av en myndighet i medlemsstaten enligt de sektorsspecifika reglerna, och denna myndighet ska försäkra sig om att det organ som ackrediteras förmår att förvalta medlen korrekt. Även kommissionen får genom sektorspecifika regler anförtros en roll i ackrediteringsprocessen.

 

Den ackrediterande myndigheten ska ansvara för att övervaka det organ som ackrediterats, ock ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta till alla funktionella brister, inklusive genom att tillfälligt eller permanent dra in ackrediteringen.

 

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det ackrediterade organets roll och befogenheter

4. Organ som ackrediterats enligt punkt 3 ska

4. Medlemsstaterna ska på lämplig nivå genom organ som ackrediterats enligt punkt 3

a) inrätta ett effektivt internt kontrollsystem och se till att detta system fungerar korrekt,

a) inrätta ett effektivt internt kontrollsystem och se till att detta system fungerar korrekt,

b) tillämpa ett system för årlig redovisning som ger rättvisande, kompletta och tillförlitliga uppgifter som görs tillgängliga i tid,

b) tillämpa ett system för redovisning som ger rättvisande, kompletta och tillförlitliga årliga uppgifter som görs tillgängliga i tid,

c) vara föremål för en oberoende extern revision som ska utföras enligt internationellt vedertagna redovisningsnormer av ett revisionsorgan som är funktionellt oberoende av det ackrediterade organet,

c) tillhandahålla det underlag och den information som erfordras i enlighet med punkt 5, och

d) i enlighet med artikel 31.2 se till att namnen på mottagarna av medel från Europeiska unionen offentliggörs i efterhand, och

d) se till att namnen på mottagarna av medel från Europeiska unionen offentliggörs i efterhand i enlighet med artikel 31.2. Vid all behandling av personuppgifter ska nationella bestämmelser för genomförande av direktiv 95/46/EG följas.

f) se till att personuppgifter skyddas enligt principerna i direktiv 95/46/EG.

 

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Innehåll, tidsplan för och revision av uppgifter som rapporteras av ackrediterade organ.

5. De organ som ackrediterats enligt punkt 3 ska senast den 1 februari påföljande år förse kommissionen med

5. De organ som ackrediterats enligt punkt 3 ska senast den 1 mars påföljande år förse kommissionen med följande:

a) sina räkenskaper över utgifter i samband med de uppgifter de anförtrotts,

a) De ackrediterade organens årliga räkenskaper över utgifter som uppstått i samband med de uppgifter de anförtrotts och för vilka återbetalning begärts hos kommissionen, inbegripet förskott och belopp för vilka indrivningsförfaranden genomförs eller har slutförts. Till dessa uppgifter ska en förvaltningsförklaring bifogas där de som ansvarar för medlens förvaltning intygar att

 

– uppgifterna är rättvisande, fullständiga och korrekta,

 

– utgifterna har använts för tilltänkta ändamål, såsom dessa definierats i de sektorsspecifika reglerna,

 

– de kontrollförfaranden som införts ger tillräckliga garantier för att underliggande transaktioner är lagliga och korrekta. En bilaga till förklaringen ska redogöra för felfrekvensen per finansieringskälla och en analys av felen samt, i förekommande fall, reservationer.

b) en sammanfattning av alla tillgängliga revisions- och kontrollresultat, inklusive en analys av systemrelaterade eller återkommande brister samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att avhjälpa dem,

b) En sammanfattning av slutgiltiga revisionsrapporter och en sammanfattning av kontrollresultat, inklusive en analys av återkommande eller systemrelaterade brister samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att avhjälpa dem, och resultatet av dessa.

c) en förvaltningsförklaring genom vilken man försäkrar att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, att de interna kontrollsystemen fungerar korrekt, att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta och att principen om sund ekonomisk förvaltning respekteras,

De årliga räkenskaper som avses i led a och den sammanfattning som avses i led b ska åtföljas av ett utlåtande från ett oberoende revisionsorgan som upprättats i överensstämmelse med god internationell revisionssed och som anger om räkenskaperna ger en sann och rättvisande bild, om de utgifter för vilka återbetalning begärts hos kommissionen är lagliga och korrekta samt om de kontrollförfaranden som införts fungerar på avsett sätt. Av utlåtandet ska framgå om granskningen föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen. I en bilaga till utlåtandet ska, för varje finansieringsområde, förekomsten av fel redovisas tillsammans med en analys av de fel och reservationer som förekommit.

d) ett utlåtande från ett oberoende revisionsorgan om alla aspekter av den förvaltningsförklaring som avses i d.

 

Om en medlemsstat har ackrediterat fler än ett organ per politikområde ska den senast den 15 februari påföljande budgetår förse kommissionen med en sammanfattande rapport för politikområdet i fråga, som ska ge en översikt på nationell nivå över alla förvaltningsförklaringar och de oberoende revisionsutlåtanden som fällts över dessa.

Om en medlemsstat har ackrediterat fler än ett organ med ansvar för förvaltningen av medel per politikområde ska den senast den 15 mars påföljande budgetår förse kommissionen med en sammanfattande rapport för politikområdet i fråga, som ska ge en översikt på nationell nivå över alla förvaltningsförklaringar och de oberoende revisionsutlåtanden som avser dessa.

 

Medlemsstaterna ska på lämplig nivå offentliggöra dessa uppgifter senast sex månader efter att de tillhandahållit kommissionen dessa handlingar.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionens särskilda uppgifter

6. Kommissionen ska

6. Som en garanti för att medlen används i enlighet med tillämpliga regler ska kommissionen

 

-a) övervaka hur medlemsstaterna uppfyller sina förpliktelser, i synnerhet genom att göra revisioner av pågående program,

a) tillämpa förfaranden som garanterar att de ackrediterade organens räkenskaper kan granskas och godkännas i tid, och att det kan fastställas att dessa räkenskaper är fullständiga, exakta och sanningsenliga och att fall av oriktigheter kan lösas i tid,

a) tillämpa förfaranden som garanterar att de ackrediterade organens räkenskaper kan granskas och godkännas i tid, och därmed fastställa om dessa räkenskaper är fullständiga, exakta och sanningsenliga,

b) undanta alla belopp som betalats ut i strid med EU-lagstiftningen från finansiering från unionen.

b) undanta alla belopp som betalats ut i strid med EU-lagstiftningen från finansiering från unionen.

 

ba) avbryta eller uppskjuta överenskomna utbetalningar, om det finns avsevärda brister i en medlemsstats övervakning, eller i verksamheten hos ett organ som ackrediterats i enlighet med punkt 3, såvida inte nödvändiga åtgärder omedelbart vidtas.

Villkoren för när kommissionen eller den delegerade utanordnaren får avbryta betalningar till medlemsstaterna ska regleras i sektorsspecifika regler.

När medlemsstaten inkommit med synpunkter får kommissionen besluta att helt eller delvis återuppta avbrutna eller uppskjutna utbetalningar. Kommissionens behöriga delegerade utanordnare ska i sin årliga verksamhetsrapport rapportera om alla skyldigheter under denna punkt.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Särskild bestämmelse för det europeiska territoriella samarbetet

 

6a. De sektorsspecifika reglerna ska beakta de europeiska territoriella samarbetsprogrammens behov när det gäller i synnerhet innehållet i den årliga förvaltningsförklaringen, ackrediteringsförfarandet och revisionsfunktionen.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Nationella förvaltningsförklaringar

 

6b. Medlemsstaterna ska lämna en nationell förklaring om de utgifter som de haft inom ramen för metoden med delad förvaltning. Denna förklaring ska undertecknas på lämplig politisk nivå, bygga på de uppgifter som ska tillhandahållas enligt punkt 5 c och som ett minimum intyga att de interna kontrollsystem som införts fungerar effektivt och att underliggande transaktioner är lagliga och korrekta. Ett oberoende revisionsorgan ska uttala sig om förklaringen och den ska lämnas till kommissionen senast den 15 mars året efter budgetåret i fråga.

 

Europeiska revisionsrätten och kontaktkommittén för EU:s högsta nationella revisionsorgan ska rådfrågas om riktlinjerna för upprättandet av sådana nationella förklaringar.

 

Om en medlemsstat har lämnat en nationell förklaring i enlighet med denna punkt ska hänsyn tas till denna vid fastställandet av kommissionens gransknings- och kontrollstrategier enligt punkt 6 i denna artikel, samt vid fastställandet av risken på medlemsstatsnivå i enlighet med artikel 29. Förklaringen ska vidarebefordras till budgetmyndigheten genom tillämpning av artikel 63.9 i tillämpliga delar.

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Enheter och personer som anförtrotts uppgifter som ingår i budgetförfarandet enligt artikel 55.1 b ska rätta sig efter principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke‑diskriminering, och se till att Europeiska unionens insats framgår tydligt när de förvaltar dess medel. De ska vid förvaltningen av unionens medel säkerställa en skyddsnivå för unionens ekonomiska intressen som är likvärdig med den som krävs i denna förordning, med vederbörlig hänsyn till

1. Enheter och personer, med undantag för medlemsstaterna, som anförtrotts uppgifter som ingår i budgetförfarandet enligt artikel 55.1 b ska rätta sig efter principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering, och se till att Europeiska unionens insats framgår tydligt när de förvaltar dess medel. De ska vid förvaltningen av unionens medel säkerställa en skyddsnivå för unionens ekonomiska intressen som är likvärdig med den som krävs i denna förordning, med vederbörlig hänsyn till

a) typen av genomförandeuppgifter som de anförtrotts och berörda belopp,

a) typen av genomförandeuppgifter som de anförtrotts och berörda belopp,

b) vilka ekonomiska risker som föreligger,

b) vilka ekonomiska risker som föreligger,

c) den nivå av säkerhet som deras system, regler och förfaranden ger in kombination med de åtgärder kommissionen vidtagit för att övervaka och ge stöd för genomförandet av de aktuella uppgifterna.

c) den nivå av säkerhet som deras system, regler och förfaranden ger in kombination med de åtgärder kommissionen vidtagit för att övervaka och ge stöd för genomförandet av de aktuella uppgifterna.

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För detta ändamål ska de enheter och personer som avses i punkt 1

2. För detta ändamål ska de enheter och personer som avses i punkt 1, i enlighet med standarder likvärdiga unionens standarder eller, om några sådana inte finns, internationellt accepterade standarder vilka ska definieras i överenskommelsen om delegering av de särskilt angivna genomförandeuppgifterna,

a) inrätta ett effektivt internt kontrollsystem och se till att detta system fungerar korrekt,

a) inrätta ett effektivt internt kontrollsystem och se till att detta system fungerar korrekt,

b) tillämpa ett system för årlig redovisning som ger rättvisande, kompletta och tillförlitliga uppgifter som görs tillgängliga i tid,

b) tillämpa ett system för årlig redovisning som ger rättvisande, kompletta och tillförlitliga uppgifter som görs tillgängliga i tid,

c) vara föremål för en oberoende extern revision som ska utföras enligt internationellt vedertagna redovisningsnormer av ett revisionsorgan som är funktionellt oberoende av enheten eller personen i fråga,

c) vara föremål för en oberoende extern revision som ska utföras enligt internationellt vedertagna redovisningsnormer av ett revisionsorgan som är funktionellt oberoende av enheten eller personen i fråga,

d) tillämpa lämpliga regler och förfaranden för finansiering genom medel från Europeiska unionen i form av bidrag, upphandlingskontrakt eller finansieringsinstrument,

d) tillämpa lämpliga regler och förfaranden för finansiering genom medel från Europeiska unionen i form av bidrag, upphandlingskontrakt eller finansieringsinstrument,

e) i enlighet med artikel 31.2 se till att namnen på mottagarna av medel från Europeiska unionen offentliggörs i efterhand, och

e) se till att namnen på mottagarna av medel från unionen offentliggörs i efterhand i enlighet med artikel 31.2 och att personuppgifter skyddas enligt principerna i direktiv 95/46/EG, och

f) garantera ett rimligt skydd av personuppgifter.

f) garantera ett rimligt skydd av personuppgifter enligt direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001.

Personer som avses i artikel 55.1 b viii ska också ha möjlighet att uppfylla dessa krav successivt. De ska anta sina finansiella bestämmelser efter godkännande från kommissionen.

Personer som avses i artikel 55.1 b viii ska också ha möjlighet att uppfylla de krav som fastställs i leden a–e i denna punkt successivt inom de första sex månaderna av deras mandat. De ska anta sina finansiella bestämmelser efter godkännande från kommissionen.

Motivering

Bestämmelsen har anpassats till artikel 56 för att uppnå en överensstämmande rapporterings- och kontrollmiljö i de fall då den indirekta förvaltningen inte utförs av medlemsstater, utan av andra enheter.

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den delegerade utanordnaren får helt eller delvis avbryta betalningarna till sådana enheter och personer i syfte att utföra ytterligare kontroller om han eller hon får upplysningar som tyder på att det finns en betydande brist i det interna kontrollsystemets funktion eller att utgifter som uppgetts vara korrekta av enheten eller personen i fråga har samband med allvarliga oriktigheter och utgifterna trots detta inte har korrigerats, förutsatt att avbrottet i betalningarna kan motiveras med behovet av att skydda unionens ekonomiska intressen från allvarlig skada.

Oaktat artikel 89 får den delegerade utanordnaren helt eller delvis avbryta betalningarna till sådana enheter och personer i syfte att utföra ytterligare kontroller om han eller hon får upplysningar som tyder på att det finns en betydande brist i det interna kontrollsystemets funktion eller att utgifter som uppgetts vara korrekta av enheten eller personen i fråga har samband med allvarliga oegentligheter och utgifterna trots detta inte har korrigerats, förutsatt att avbrottet i betalningarna kan motiveras med behovet av att skydda unionens ekonomiska intressen från allvarlig skada.

Motivering

Bestämmelsen har anpassats till artikel 56 för att uppnå en överensstämmande rapporterings- och kontrollmiljö i de fall då den indirekta förvaltningen inte utförs av medlemsstater, utan av andra enheter.

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De enheter och personer som avses i punkt 1 ska förse kommissionen med

5. De enheter och personer som avses i punkt 1 ska förse kommissionen med

a) en rapport om genomförandet av de uppgifter de anförtrotts,

a) en rapport om genomförandet av de uppgifter de anförtrotts,

b) sina räkenskaper över utgifter i samband med de uppgifter de anförtrotts,

b) sina räkenskaper över utgifter i samband med de uppgifter de anförtrotts,

c) en sammanfattning av alla tillgängliga revisions- och kontrollresultat, inklusive en analys av systemrelaterade eller återkommande brister samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att avhjälpa dem,

c) en sammanfattning av alla tillgängliga revisions- och kontrollresultat, inklusive en analys av systemrelaterade eller återkommande brister samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att avhjälpa dem,

d) en förvaltningsförklaring genom vilken man försäkrar att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, att de interna kontrollsystemen fungerar korrekt, att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta och att principen om sund ekonomisk förvaltning respekteras,

d) en förvaltningsförklaring som ger rimliga garantier för att

 

i) uppgifterna i räkenskaperna ger en rättvisande bild,

 

ii) de utgifter som avses i räkenskaperna har använts för de avsedda ändamålen och i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning,

 

iii) de kontrollförfaranden som införts ger tillräckliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

e) ett utlåtande från ett oberoende revisionsorgan om alla aspekter av den förvaltningsförklaring som avses i c.

e) Dessa dokument ska åtföljas av ett utlåtande från ett oberoende revisionsorgan, som ska utarbetas enligt internationellt vedertagna redovisningsnormer, om huruvida räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, huruvida de interna kontrollsystemen fungerar korrekt, samt huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Revisionsorganet ska rapportera om huruvida granskningen ifrågasätter de försäkringar som gjorts i förvaltningsförklaringen.

Med undantag för det revisionsutlåtande som anges i e ska dessa handlingar läggas fram till kommissionen senast den 1 februari det påföljande budgetåret. Det utlåtandet ska i stället läggas fram senast den 15 mars.

Med undantag för det revisionsutlåtande som anges i e ska dessa handlingar läggas fram till kommissionen senast den 1 februari det påföljande budgetåret. Det utlåtandet ska i stället läggas fram senast den 15 mars.

Dessa krav ska inte påverka tillämpningen av bestämmelser som ingår i överenskommelser som sluts med internationella organisationer eller med tredjeland. Sådana bestämmelser ska minst innefatta kravet att enheten i fråga årligen ska förse kommissionen med en förklaring om att unionens bidrag under budgetåret i fråga har använts och redovisats i enlighet med punkt 2 i denna artikel och med övriga villkor i den överenskommelse som slutits med den berörda internationella organisationen eller berört tredjeland.

Dessa krav ska inte påverka tillämpningen av bestämmelser som ingår i överenskommelser som sluts med internationella organisationer eller med tredjeland. Sådana bestämmelser ska minst innefatta kravet att enheten i fråga årligen ska förse kommissionen med en förklaring om att unionens bidrag under budgetåret i fråga har använts och redovisats i enlighet med punkt 2 i denna artikel och med övriga villkor i den överenskommelse som slutits med den berörda internationella organisationen eller berört tredjeland och granskats av det behöriga högsta revisionsorganet. Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten ska ges tillgång till resultatet av granskningen. Detta ska inte inkräkta på Europeiska revisionsrättens och Olafs undersökningsbefogenheter.

Motivering

Bestämmelsen har anpassats till artikel 56 för att uppnå en överensstämmande rapporterings- och kontrollmiljö i de fall då den indirekta förvaltningen inte utförs av medlemsstater, utan av andra enheter.

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen ska

6. Kommissionen ska

a) ansvara för övervakningen och genomförandet av de uppgifter som anförtrotts åt enheter eller personer,

a) övervaka att dessa enheter fullföljer sina uppgifter, särskilt genom att utföra granskningar och utvärderingar under genomförandet av programmet,

b) tillämpa förfaranden som garanterar att de berörda enheternas och personernas räkenskaper kan granskas och godkännas i tid, och att det kan fastställas att dessa räkenskaper är fullständiga, exakta och sanningsenliga och att fall av oriktigheter kan lösas i tid,

b) tillämpa förfaranden som garanterar att enheternas räkenskaper kan granskas och godkännas i tid, i syfte att fastställa huruvida dessa räkenskaper är fullständiga, exakta och sanningsenliga och att fall av oriktigheter kan lösas i tid,

c) undanta alla belopp som betalats ut i strid med tillämpliga bestämmelser från finansiering från unionen.

c) undanta alla belopp som betalats ut i strid med EU-lagstiftningen från finansiering från unionen.

Motivering

Bestämmelsen har anpassats till artikel 56 för att uppnå en överensstämmande rapporterings- och kontrollmiljö i de fall då den indirekta förvaltningen inte utförs av medlemsstater, utan av andra enheter.

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på enheter och personer som budgetmyndigheten beviljar ansvarsfrihet i ett separat förfarande.

7. Punkterna 5 och 6 ska inte tillämpas på de av unionens enheter som beviljas ansvarsfrihet i ett separat förfarande då enheterna genomför unionens budget.

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Punkterna 1, 2 och 3 ska i tillämpliga delar gälla för den indirekta förvaltningen av de anslag som Europaparlamentet tilldelat sina politiska gruppers. Europaparlamentet ska anta tillämpningsbestämmelser på detta område i vilka hänsyn tas till de politiska gruppernas särskilda behov.

Motivering

Bestämmelsen har anpassats till artikel 56 för att uppnå en överensstämmande rapporterings- och kontrollmiljö i de fall då den indirekta förvaltningen inte utförs av medlemsstater, utan av andra enheter.

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Den behörige utanordnaren kan bistås av anställda, med uppgift att under dennes ansvar utföra vissa transaktioner som är nödvändiga för genomförandet av budgeten och framtagandet av information om förvaltning och finansiella frågor. För att undvika alla intressekonflikter ska de anställda som assisterar delegerade eller vidaredelegerade utanordnare omfattas av de skyldigheter som anges i artikel 54.

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b. Varje institution ska underrätta budgetmyndigheten varje gång som en tjänsteman tilldelas befogenheten som delegerad utanordnare, eller om denna befogenhet ändras eller upphör.

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c. Varje institution ska i sina interna regler fastställa de förvaltningsrutiner som den bedömer vara nödvändiga för en sund förvaltning av anslagen i dess respektive budgetavsnitt. Dessa interna regler ska meddelas Europaparlamentet under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 63 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förhandskontrollerna ska utföras av andra anställda än de som ansvarar för efterhandskontrollerna. De anställda som ansvarar för efterhandskontrollerna får inte heller vara underordnade dem som ansvarar för förhandskontrollerna.

Förhandskontrollerna ska utföras av andra anställda än de som ansvarar för efterhandskontrollerna. De anställda som ansvarar för efterhandskontrollerna får inte heller vara underordnade dem som ansvarar för förhandskontrollerna och vice versa.

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Varje anställd som medverkar i den ekonomiska förvaltningen eller vid kontroller av enskilda transaktioner och som bedömer att ett beslut, som fattats av en överordnad och som han eller hon uppmanas att verkställa eller godta, utgör en oegentlighet eller ett brott mot principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller de bestämmelser som gäller för yrket och som han eller hon är skyldig att följa, ska skriftligen underrätta den delegerade utanordnaren om detta, och – om denne inte vidtar någon åtgärd – skriftligen underrätta den instans som avses i artikel 70.6. Den chef som berörs ska vidare, om det förfarande som upptäcks är brottsligt eller utgör bedrägeri eller korruption som kan skada unionens intressen, underrätta de myndigheter och instanser som utsetts i gällande lagstiftning.

8. Varje anställd som medverkar i den ekonomiska förvaltningen eller vid kontroller av enskilda transaktioner och som bedömer att ett beslut, som fattats av en överordnad och som han eller hon uppmanas att verkställa eller godta, utgör en oegentlighet eller ett brott mot principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller de bestämmelser som gäller för yrket och som han eller hon är skyldig att följa, ska skriftligen underrätta den delegerade utanordnaren om detta, och – om denne inte vidtar någon åtgärd – skriftligen underrätta den instans som avses i artikel 70.6.

 

I händelse av olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption som kan skada unionens intressen, ska en sådan anställd informera myndigheterna och de organ som anges i tillämplig lagstiftning. I fall av bedrägeri gäller denna skyldighet även oberoende revisorer som genomför förfaranden i samband med unionens ekonomiska förvaltning. Genom ett sådant avslöjande ådrar de sig inte ansvarsskyldighet. När det gäller denna punkt ska den berörd personal skyddas av de relevanta bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Kommissionens räkenskapsförare ska fastställa reglerna för förvaltningen av förvaltningskontona och användningen av dessa.

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Alla utanordnare, räkenskapsförare och förskottsförvaltare ska kunna bli föremål för disciplinåtgärder och krav på ekonomisk kompensation enligt tjänsteföreskrifterna, dock utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 70, 71 och 72. När det är fråga om olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption som kan skada unionens intressen, ska sådana ärenden hänskjutas till de myndigheter och organ som anges i gällande lagstiftning.

2. Alla utanordnare, räkenskapsförare och förskottsförvaltare ska kunna bli föremål för disciplinåtgärder och krav på ekonomisk kompensation enligt tjänsteföreskrifterna, dock utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 70, 71 och 72. När det är fråga om olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption som kan skada unionens intressen, ska sådana ärenden hänskjutas till de myndigheter och organ som anges i gällande lagstiftning, särskilt till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Avsnitt 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

GODKÄNNANDE AV INKASSERING

INKASSERING OCH FINANSIELLA KORRIGERINGAR

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

Artikel -76 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -76

 

Definitioner

 

Vid tillämpning av denna avdelning gäller följande definitioner:

 

a) Inkasseringar är instrument som används för att korrigera mottagandet av felaktiga utgifter. I princip är det mottagarna av sådana betalningar som återbetalar belopp som de erhållit på felaktiga grunder. Om det inte är möjligt att fastställa det faktiska beloppet för de berörda betalningarna kan det belopp som ska inkasseras fastställas med hjälp av någon annan vetenskaplig metod. Sådana metoder ska i princip fastställas innan åtaganden har ingåtts för betalningen.

 

b) Finansiella korrigeringar är instrument som framför allt används för att komma till rätta med brister i förvaltningssystemen. De innebär att finansiering dras tillbaka från medlemsstater eller tredjeländer eller andra som inte ser till att unionens regler tillämpas korrekt. De kan också användas för att främja genomförandet av unionens politik som fastställs i den rättsliga grunden för respektive bidrag från unionen.

 

Alla finansiella korrigeringar som beslutats och som ännu inte genomförts, för varje stöd och medlemsstat, ska redovisas i räkenskaperna i enlighet med artikel 132.

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 76 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Debetnota för respektive betalningskrav ska ställas till gäldenären och ska till innehållet vara bindande för kommissionen vid tiden för behandling.

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje institution får införa ett formellt förfarande för att fastställa fordringar på andra gäldenärer än stater, varvid förfarandet skall bestå i ett beslut som skall räknas som verkställbart i den mening som avses utgöra exekutionstitel enligt artikel 256 i EG-fördraget.

2. Rådet, kommissionen eller Europeiska centralbanken får införa ett formellt förfarande för att fastställa fordringar på andra gäldenärer än stater, varvid förfarandet ska bestå i ett beslut som ska räknas som verkställbart i den mening som avses utgöra exekutionstitel enligt artikel 299 i EUF-fördraget. När det gäller övriga institutioner får kommissionen för deras räkning anta ett sådant beslut som är verkställbart i den mening som avses i artikel 299 i EUF‑fördraget, enligt de villkor som fastställs genom den delegerade förordning som avses i artikel 199.

Motivering

According to recent case-law, only the Council, the Commission and the European Central Bank have the power to adopt enforceable decisions under Article 299 TFEU. Other institutions, such as the Parliament, are unable to adopt enforceable decisions under Article 299 TFEU (see the Order of the President of the General Court dated 19 October 2010 in Case T-431/10 R, Nencini v Parliament). The current wording of Article 72(2) of the Financial Regulation is therefore inoperative, as regards institutions other than the Council, Commission and ECB.

In order for other institutions (including the Parliament) to take effective action to recover sums due, it is therefore necessary for the Commission to adopt, on their behalf, an enforceable decision under Article 299 TFEU.

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Räkenskapsföraren ska kräva in medel genom avräkning i de fall samma gäldenär har en fordran på unionen, förutsatt att denna fordran är säker, obestridd och förfallen till betalning.

Räkenskapsföraren ska kräva in medel genom avräkning i de fall samma gäldenär har en fordran på unionen. Motfordran måste vara säker, obestridd och förfallen till betalning.

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om den delegerade behöriga utanordnaren överväger att avstå helt eller delvis från att kräva in en fastställd fordran ska han eller hon först försäkra sig om att detta beslut är formellt korrekt, i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet enligt förfarandena och i överensstämmelse med kriterierna i den delegerade förordning som avses i artikel 199. Beslutet att avstå från att kräva in en fordran ska vara motiverat. Chefsutanordnaren får endast delegera beslutet på villkor som fastställs i den delegerade förordning som avses i artikel 199.

2. Om den delegerade behöriga utanordnaren överväger att avstå helt eller delvis från att kräva in en fastställd fordran ska han eller hon först försäkra sig om att detta beslut är formellt korrekt, i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet. Beslutet att avstå från att kräva in en fordran ska vara motiverat och ska presenteras i de årliga verksamhetsrapporter som avses i artikel 63.9. Chefsutanordnaren får delegera beslutet.

Den ansvarige utanordnaren får helt eller delvis annullera en fastställd fordran enligt villkoren i den delegerade förordning som avses i artikel 199. Det faktum att en fastställd fordran delvis har annullerats innebär inte att unionen avstår från rätten till den fastställda fordringen.

Den behörige utanordnaren får helt eller delvis annullera en fastställd fordran. Det faktum att en fastställd fordran delvis har annullerats innebär inte att unionen avstår från rätten till den fastställda fordringen.

 

Bestämmelserna och kriterierna för beslutet att avstå från att kräva in en fordran samt utanordnarens delegering av detta beslut och annulleringen av en fastställd fordran ska fastställas i den delegerade förordning som avses i artikel 199.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa bestämmelserna om inkassering. Det grundar sig på artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005 (om den gemensamma jordbrukspolitiken).

Ändringsförslag  136

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De belopp som inkasseras av medlemsstaterna till följd av oriktigheter eller försummelser och den ränta som de ger upphov till ska betalas till förvaltningsorganen och av dessa bokföras som intäkter den månad de tas emot.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa bestämmelserna om inkassering. Det grundar sig på artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005 (om den gemensamma jordbrukspolitiken).

Ändringsförslag  137

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Vid återbetalning till unionens budget får medlemsstaten behålla 20 % av de inkasserade beloppen, som ersättning för kostnader för återkrav, utom i de fall där det rör sig om oriktigheter eller försummelser som kan tillskrivas den berörda medlemsstatens förvaltning eller andra av medlemsstatens organ.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa bestämmelserna om inkassering. Det grundar sig på artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005 (om den gemensamma jordbrukspolitiken).

Ändringsförslag  138

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. I väl motiverade fall får medlemsstaterna besluta att inte fullfölja inkasseringen. Ett sådant beslut får fattas endast i följande fall:

 

a) Om redan åsamkade och förväntade kostnader för indrivningen tillsammans överstiger det belopp som ska drivas in.

 

b) Om det visar sig omöjligt att genomföra en inkassering därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oriktigheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa bestämmelserna om inkassering. Det grundar sig på artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005 (om den gemensamma jordbrukspolitiken).

Ändringsförslag  139

Förslag till förordning

Artikel 77a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 77a

 

Finansiella korrigeringar som görs av medlemsstater vid delad förvaltning enligt del II avdelning II

 

1. Medlemsstaterna ska ha det huvudsakliga ansvaret för att utreda oriktigheter och agera vid konstaterande av betydande ändringar som påverkar sättet och förutsättningarna för genomförandet eller kontrollen av insatser eller operativa program i del II avdelning II, och genomföra de nödvändiga finansiella korrigeringarna i enlighet med punkterna 2-4.

 

De ska också inkassera medel som berörs av oriktigheter i utgifter som genomförs under del II avdelning II.

 

2. Medlemsstaten ska göra de finansiella korrigeringar som krävs i samband med att enskilda eller systembetingade oriktigheter konstateras i insatser eller operativa program. Medlemsstaternas korrigeringar ska bestå i att man drar in hela eller en del av det offentliga stödet till ett operativt program. Medlemsstaten ska ta hänsyn till oriktigheternas art och allvar och till den ekonomiska förlusten för fonderna.

 

Om det finns bestämmelser om detta i den berörda rättsliga grunden får intäkterna från de medel som frigörs på detta sätt återanvändas av medlemsstaterna för verksamhet inom det berörda operativa programmet (ersättningstransaktion).

 

3. Det bidrag som dragits in i enlighet med punkt 2 får inte återanvändas

 

a) för den verksamhet eller de verksamheter som var föremål för korrigeringen, eller

 

b) om en finansiell korrigering görs för en systembetingad oriktighet, för befintliga åtgärder inom hela eller delar av det prioriterade område där den systembetingade oriktigheten förekom, eller

 

c) om en finansiell korrigering görs i samband med en ersättningstransaktion.

 

4. Om det rör sig om en systembetingad oriktighet, ska medlemsstaten utvidga sina utredningar till att omfatta samtliga insatser som kan vara berörda.

Motivering

Ändringsförslaget är ett svar på långvarig kritik från revisionsrätten när det gäller förvaltningen av medel. Medlens spårbarhet måste förbättras.

Ändringsförslag  140

Förslag till förordning

Artikel 77b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 77b

 

Kommissionens kriterier för finansiella korrigeringar

 

1. Kommissionen gör finansiella korrigeringar genom att helt eller delvis dra in unionens stöd till ett operativt program, om den efter nödvändig granskning drar följande slutsatser:

 

a) Programmets förvaltnings- och kontrollsystem uppvisar allvarliga brister vilket har äventyrat det redan utbetalade stödet från unionen.

 

b) Det finns utgifter i en attesterad utgiftsdeklaration som inte är korrekta och som inte har korrigerats av medlemsstaten innan korrigeringsförfarandet enligt denna punkt inleddes.

 

c) En medlemsstat har inte fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 77a innan korrigeringsförfarandet enligt denna punkt inleddes.

 

2. Kommissionen ska grunda sina finansiella korrigeringar på konstaterade enskilda fall av oriktigheter och ta hänsyn till hur systembetingad oriktigheten är för att bedöma huruvida det ska göras en korrigering med ett fast belopp eller en extrapolerad korrigering.

 

Korrigeringar med fasta belopp ska bara göras när det på grund av ärendets karaktär är omöjligt att antingen fastställa den konstaterade oriktighetens omfattning och belopp eller att extrapolera det belopp som ska korrigeras.

 

3. Kommissionen ska vid beslut om korrigeringsbelopp beakta arten och allvaret hos oriktigheten samt omfattningen och de ekonomiska följderna av de brister som konstaterats i det berörda operativa programmet. Om inte något annat är avtalat i den tillämpliga rättsliga grunden ska följande korrigeringssatser tillämpas:

 

a) Korrigering på 100 %

 

Korrigeringssatsen kan fastställas till 100 % om bristerna i medlemsstatens förvaltnings- och kontrollsystem, eller i en enskild överträdelse, är så allvarliga att de överhuvudtaget inte uppfyller EUreglerna, vilket innebär att alla utbetalningar är oriktiga.

 

b) Korrigering på 25 %

 

Om en medlemsstats system för administration och kontroll har allvarliga brister och det finns belägg för omfattande oriktigheter, och om man trots detta inte vidtar tillräckliga åtgärder mot felaktiga rutiner och bedrägerier, är en korrigering på 25 % motiverad, eftersom det under sådana omständigheter är rimligt att anta att möjligheten att utan risk ansöka om finansiering för icke stödberättigande utgifter kommer att leda till särskilt stora förluster för fonden. Denna korrigeringsnivå är också lämplig för oegentligheter i enskilda fall som är allvarliga men inte berör hela insatsen.

 

c) Korrigering på 10 %

 

Om ett eller flera huvudelement i systemet för administration och kontroll inte tillämpas, eller tillämpas så ineffektivt eller så sällan att de varken gör det möjligt att avgöra om en ansökan är stödberättigad eller förebygga oriktigheter, är en korrigering på 10 % motiverad, eftersom det under sådana omständigheter är rimligt att anta att det har funnits stor risk för förluster för fonden. Denna korrigeringsnivå är också lämplig för enskilda överträdelser av mindre allvarlig natur som rör huvudelement i systemet.

 

d) Korrigering på 5 %

 

Om alla systemets huvudelement fungerar, men inte med den enhetlighet, frekvens eller omfattning som krävs enligt förordningarna, är en korrigering på 5 % motiverad, eftersom det under sådana omständigheter är rimligt att anta att kontrollen inte räcker för att säkra att utbetalningsanspråken är berättigade, vilket innebär att det har funnits en väsentlig förlustrisk för fonden. En korrigering på 5 % kan också vara lämplig vid mindre allvarliga oriktigheter som rör huvudelementen för enskilda åtgärder.

 

Att ett systems funktion kan förbättras innebär inte i sig någon grund för en finansiell korrigering. Det måste föreligga en allvarlig brist i efterlevnaden av tydliga unionsregler eller normer för god praxis och bristen måste innebära en verklig risk för oriktigheter eller för förlust för fonden.

 

e) Korrigering på 2 %

 

Om systemets huvudelement fungerar tillfredsställande men ett eller flera av de underordnade elementen över huvud taget inte används är en korrigering på 2 % motiverad på grund av den relativt sett mindre förlustrisken för fonden och överträdelsens lindrigare karaktär.

 

En korrigering bör höjas från 2 % till 5 % om samma brist påvisas i samband med utgifter efter det datum då den första korrigeringen fastställdes och medlemsstaten har underlåtit att efter den första korrigeringen vidta lämpliga åtgärder för att rätta till den del av systemet där bristen fanns.

 

En korrigering på 2 % är också motiverad om kommissionen utan att fastställa någon korrigering har underrättat den berörda medlemsstaten om behovet att förbättra underordnade element i ett system som används men inte fungerar tillfredsställande, och medlemsstaten ändå inte har vidtagit nödvändiga åtgärder.

 

Korrigeringar för brister i underordnade element i administrations- och kontrollsystem fastställs bara om inga brister har påvisats i huvudelementen. Om det finns brister som rör både underordnade element och huvudelement ska korrigeringsnivån vara den som gäller för huvudelementen.

 

4. Om en medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande rättslig grund, får kommissionen, i förhållande till i vilken utsträckning skyldigheten inte har fullgjorts, göra en finansiell korrigering genom att helt eller delvis dra in bidraget till den berörda medlemsstaten.

 

Om inte något annat är avtalat i den tillämpliga rättsliga grunden ska de finansiella korrigeringar som är tillämpliga för

 

a) bristande efterlevnad av bestämmelser om offentlig upphandling,

 

b) brister mellan överenskomna målvärden och uppnådda mål, samt

 

c) andra skyldigheter som är en direkt följd av tillämpningen av den rättsliga grunden eller, då detta föreskrivs i ett finansieringsavtal, när överträdelsen av sådana skyldigheter helt eller delvis hämmar unionens politik på vilken finansieringen grundar sig eller när skyddet av unionens ekonomiska intressen så kräver,

 

vara de som fastställs i den delegerade förordning som avses i artikel 199.

 

5. Om kommissionen grundar sin ståndpunkt på uppgifter från externa revisorer, ska den dra sina egna slutsatser beträffande de ekonomiska följderna efter att ha granskat de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit enligt artikel 77a, de rapporter som lagts fram enligt artikel 56, samt eventuella svar från medlemsstaten.

Ändringsförslag  141

Förslag till förordning

Artikel 77c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 77c

 

Minskning av finansiella korrigeringar

 

1. Beloppen för de finansiella korrigeringarna för ett särskilt stöd i en enskild medlemsstat som är föremål för en sådan korrigering ska minskas när förvaltningsorganet har lämnat en sann och rättvisande förvaltningsförklaring

 

a) om kommissionen för två tidigare år i följd har fastställt att denna medlemsstat har uppvisat en felfrekvens under 2 %, med 10 %,

 

b) om kommissionen för de fem tidigare åren i följd har fastställt att denna medlemsstat har uppvisat en felfrekvens under 2 %, med 20 %,

 

c) om kommissionen för de tio tidigare åren i följd har fastställt att denna medlemsstat har uppvisat en felfrekvens under 2 %, med 50 %,

 

såvida inte fastställandet av själva felfrekvensen har varit föremål för bedrägeri eller annan avsiktlig eller grovt vårdslös förseelse.

 

2. Den finansiella korrigeringen ska minskas med femton procent per stöd om en medlemsstat lämnat en nationell förklaring om de utgifter som den haft inom ramen för systemet med delad förvaltning i enlighet med artikel 56.6b.

 

3. Utan att det påverkar andra åtgärder som vidtas av kommissionen ska ett förvaltningsorgan som lämnat en falsk förvaltningsförklaring utestängas från minskningar i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag  142

Förslag till förordning

Artikel 77d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 77d

 

Kontradiktoriskt förfarande

 

1. Innan kommissionen fattar något beslut om en finansiell korrigering ska den inleda det kontradiktoriska förfarandet genom att informera medlemsstaten om sina preliminära slutsatser.

 

Inom två månader från mottagandet av de preliminära slutsatserna ska medlemsstaten

 

a) bekräfta mottagandet och godta de preliminära slutsatserna eller

 

b) ges möjlighet att genom en undersökning av de berörda akterna, visa att oriktighetens faktiska omfattning var mindre än kommissionen antagit, om kommissionen föreslår en finansiell korrigering som fastställts genom extrapolering eller ett fast belopp.

 

I samförstånd med kommissionen får medlemsstaten begränsa omfattningen av granskningen till en lämplig andel eller ett lämpligt urval av den berörda dokumentationen, eller

 

c) inbjudas till en överläggning hos kommissionen, som ska ledas av en i förväg utvald panel bestående av experter från både medlemsstaterna och kommissionen, där båda parter i ett samarbete grundat på partnerskapet anstränger sig för att nå en uppgörelse om anmärkningarna och de slutsatser som kan dras därav.

 

Tidsfristen för förfaranden enligt punkterna a och b får endast förlängas en gång för varje part med högst två månader efter ett välgrundat meddelande från respektive part till den andra parten.

 

Tidsfristen för förfaranden enligt punkt c får inte överskrida fyra månader såvida inte en majoritet av expertpanelens konstituerande medlemmar beviljar en förlängning med upp till 6 månader efter tidpunkten för den överläggning vid vilken förlängningen beslutas.

 

2. Kommissionen ska ta hänsyn till det bevismaterial som medlemsstaterna tillhandahåller inom de tidsfrister som anges i punkt 1. Om ingen överenskommelse nås, ska kommissionen fatta beslut om den finansiella korrigeringen inom sex månader från dagen för överläggningarna, med beaktande av all information och alla synpunkter som lagts fram under förfarandets gång.

 

3. Om en överenskommelse nås får medlemsstaten använda de berörda gemenskapsmedlen på nytt i överensstämmelse med artikel 77a.2 andra stycket.

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på artikel 100 i förordning (EG) nr 1083/2006 och syftet är att anpassa bestämmelserna.

Ändringsförslag  143

Förslag till förordning

Artikel 77e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 77e

 

Återbetalning

 

1. Alla återbetalningar till Europeiska unionens allmänna budget ska göras före den förfallodag som anges i det återbetalningskrav som upprättas i enlighet med artikel 76. Förfallodagen ska vara den sista dagen i den andra månaden som följer efter det att betalningskravet utfärdades.

 

2. Varje försening av en återbetalning ska leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning sker. Satsen för dröjsmålsräntan ska vara en och en halv procentenhet högre än den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första arbetsdagen i den månad då förfallodagen inträffar.

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på artikel 102 i förordning (EG) nr 1083/2006 och syftet är att anpassa bestämmelserna.

Ändringsförslag  144

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 81 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I finansieringsbeslutet ska det förväntade målet anges, liksom förväntade resultat, genomförandemetod och finansieringsplanens totala belopp. Beslutet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras. Det belopp som avdelas för varje åtgärd ska anges tillsammans med en tidtabell för genomförandet.

 

Vid indirekt förvaltning ska i beslutet också anges vilken partner som utsetts för genomförandet, vilka kriterier som tillämpats och vilka uppgifter som partnern tilldelats.

Ändringsförslag  145

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För varje åtgärd som kan ge upphov till utgifter som belastar budgeten ska den behöriga utanordnaren först ingå ett budgetmässigt åtagande innan han eller hon ingår ett rättsligt åtagande gentemot tredje man eller överför medel till en förvaltningsfond på grundval av artikel 178.

1. För varje åtgärd som kan ge upphov till utgifter som belastar budgeten ska den behöriga utanordnaren först ingå ett budgetmässigt åtagande innan han eller hon ingår ett rättsligt åtagande gentemot tredje man eller överför medel till en förvaltningsfond på grundval av artikel 178, oaktat artikel 82.3.

 

Vad gäller humanitära insatser, civilskyddsinsatser och insatser i krissituationer, och när en katastrofsituation utanför unionen så kräver, kan ett budgetåtagande ingås omedelbart efter att ett rättsligt åtagande ingåtts med tredje man, under förutsättning att det är absolut nödvändigt för ett effektivt genomförande av unionens insatser.

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett enskilt rättsligt åtagande ingås som en följd av ett övergripande åtagande ska den behöriga utanordnaren, innan han skriver under åtagandet, föra in beloppet i budgeträkenskaperna och räkna av beloppet mot det övergripande åtagandet. Vid humanitära insatser, civilskyddsinsatser och insatser i krissituationer och när det är nödvändigt på grund av brådska får belopp skrivas in i räkenskaperna omedelbart efter det att det motsvarande enskilda rättsliga åtagandet har undertecknats.

När ett enskilt rättsligt åtagande ingås som en följd av ett övergripande åtagande ska den behöriga utanordnaren, innan han skriver under åtagandet, föra in beloppet i budgeträkenskaperna och räkna av beloppet mot det övergripande åtagandet.

Ändringsförslag  147

Förslag till förordning

Artikel 87 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Betalningarna ska utföras med hjälp av överföring, check eller betalkort.

Ändringsförslag  148

Förslag till förordning

Artikel 87 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Den behöriga utanordnaren ska regelbundet räkna av de belopp som betalas ut i förfinansiering. Lämpliga bestämmelser för detta ska föras in i kontrakt, bidragsbeslut, bidragsöverenskommelser och överenskommelser om delegering av genomförandeuppgifter till enheter och personer som avses i artikel 55.1 b.

4. Den behöriga utanordnaren ska regelbundet räkna av de belopp som betalas ut i förfinansiering med hänsyn tagen till det underliggande projektets ekonomiska substans och tidsplan. För förfinansieringsbelopp vars värde överstiger två miljoner EUR och utgör mer än 50 procent av den sammanlagda insats som finansieras, ska efterhandskontroller genomföras åtminstone varje år under insatsens varaktighet. Lämpliga bestämmelser för detta ska föras in i kontrakt, bidragsbeslut, bidragsöverenskommelser och överenskommelser om delegering av genomförandeuppgifter till enheter och personer som avses i artikel 55.1 b.

Ändringsförslag  149

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 89

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utgifterna ska kontrolleras, godkännas och betalas inom de tidsfrister som anges i den delegerade förordning som avses i artikel 199, där det också ska fastställas på vilka villkor borgenärer som får betalt för sent ska ha rätt till dröjsmålsränta som i dessa fall ska belasta samma budgetrubrik som den ursprungliga utgiften.

1. De tillåtna tidsfristerna för att genomföra betalningar ska vara följande:

 

a) 90 kalenderdagar för kontrakt, bidragsöverenskommelser och bidragsbeslut i vilka de tekniska tjänster eller åtgärder som tillhandahålls är särskilt svåra att utvärdera och där betalning kan ske endast om en rapport eller ett intyg godkänns.

 

b) 60 kalenderdagar för samtliga övriga kontrakt, bidragsöverenskommelser och beslut där betalning kan ske endast om en rapport eller ett intyg godkänns.

 

c) 30 kalenderdagar för samtliga övriga fall.

 

Dessa tidsfrister ska inte gälla för betalningar vid delad förvaltning.

 

2. Den delegerade eller vidaredelegerade utanordnaren kan avbryta tidsfristen för betalning genom att när som helst informera borgenärerna om att betalningskraven inte kan uppfyllas, antingen på grund av att beloppet inte har förfallit eller på grund av att lämpliga styrkande handlingar inte har lagts fram. Om behörig utanordnare får uppgifter som kan skapa tvivel kring huruvida en utgift i en begäran om betalning verkligen är stödberättigande, kan utanordnaren senarelägga tidsfristen för betalning för att ta fram ytterligare verifikationer, däribland kontroller på plats, för att innan betalningen görs avgöra om utgiften verkligen är stödberättigande.

 

Berörda borgenärer ska skriftligen meddelas om skälen till den avbrutna betalningen.

 

Om avbrottet är längre än två månader ska behörig clearingkommitté efter ansökan från borgenären fatta beslut om ett eventuellt fortsatt avbrott.

 

Vid utgången av de tidsfrister som anges i punkt 1 har borgenären rätt till förseningsränta.

Motivering

Ändringen tar hänsyn till diskussioner med kommissionen. Den avspeglar de pratiska behoven av förfinansiering och ökar också rättssäkerheten för mottagarna.

Ändringsförslag  150

Förslag till förordning

Kapitel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

DATASYSTEM

DATASYSTEM OCH E‑FÖRVALTNING

Ändringsförslag  151

Förslag till förordning

Artikel 91 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

All överföring av handlingar mellan institutionerna får ske i elektronisk form, förutsatt att detta först har godkänts av de berörda institutionerna.

All överföring av handlingar mellan institutionerna och medlemsstaterna får ske i elektronisk form, förutsatt att detta först har godkänts av de berörda institutionerna och medlemsstaterna.

Ändringsförslag  152

Förslag till förordning

Artikel 91a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 91a

 

Elektronisk förvaltning (e-förvaltning)

 

Alla förslag som läggs fram inför den lagstiftande myndigheten ska vara lämpliga för tillämpning av användarvänlig informationsteknik på alla nivåer, särskilt på nivån för slutmottagarna av medel.

 

Om medel förvaltas genom delad förvaltning i enlighet med artikel 56, ska kommissionen och medlemsstaterna säkerställa driftskompatibilitet mellan insamlade uppgifter och uppgifter som på annat sätt mottagits och överförts i samband med förvaltningen av budgeten.

 

Om uppgifter är tillgängliga i ett elektroniskt format måste det vara möjligt att överföra dessa i ett sådant format. Medlemsstaterna och kommissionen ska vid behov komma överens om enhetliga standarder för överföring av uppgifter.

 

Kommissionens direktorat och genomförandeorganen samt de enheter som avses i artikel 200 ska tillämpa enhetliga standarder för elektronisk information som lämnas till tredje man i samband med upphandlings- och bidragsförfaranden. De ska i största möjliga utsträckning utforma och tillämpa enhetliga standarder för överlämnandet, lagringen och bearbetningen av uppgifter som lämnats i samband med bidrags- och upphandlingsförfaranden, och för detta ändamål inrätta ett gemensamt ”område för utbyte av elektroniska uppgifter” för potentiella mottagare, mottagare eller anbudssökande och anbudsgivare.

 

Kommissionen ska utse en förste underrättelsetjänsteman som ska övervaka genomförandet av denna bestämmelse och regelbundet rapportera om de framsteg som görs till budgetmyndigheten inom ramen för budgetgenomförandet.

Ändringsförslag  153

Förslag till förordning

Kapitel 7a (nytt) – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL 7A

 

ADMINISTRATIVA PRINCIPER

 

Artikel 91b

 

Rätt till god förvaltning

 

Om det på grund av ett uppenbart skrivfel från en sökande eller en anbudsgivare som handlar i god tro inte läggs fram något bevismaterial, inte ges någon förklaring eller ansökningar inte slutförs eller det förekommer någon annan försummelse att vidta förfarandeåtgärder, ska den behörige tjänstemannen uppmana sökanden eller anbudsgivaren att vidta åtgärder för att avhjälpa situationen. Om så är lämpligt ska sökanden eller anbudsgivaren informeras om sina processuella rättigheter eller skyldigheter.

 

Behovet att lägga fram bevismaterial och/eller handlingar, deras form och nödvändiga innehåll, ska meddelas snarast möjligt och diskuteras med potentiella sökande och anbudsgivare.

 

I förekommande fall ska anbudsgivare och sökande omedelbart efter mottagandet av en ansökan eller ett anbud informeras om den tid som krävs för handläggningen och för att preliminärt avsluta förfarandet samt huruvida ansökan eller anbudet är fullständigt.

 

Artikel 91c

 

Angivande av möjligheter till omprövning

 

Om en utanordnares procedurbeslut får negativa konsekvenser för en sökandes eller anbudsgivares, mottagares eller kontraktsparts rättigheter, ska i detta beslut anges vilka administrativa och/eller juridiska möjligheter till omprövning som är tillgängliga för att bestrida detta beslut.

 

Det ska särskilt anges omprövningens karaktär, det eller de organ som handlägger ärendet samt vilka tidsgränser som är tillämpliga.

 

Om inte annat föreskrivs ska rätten till en sådan omprövning förverkas två månader efter tillhandahållandet av fullständig och koncis information till sökanden eller anbudsgivaren om de möjligheter till omprövning som är tillgängliga.

Motivering

Europeiska ombudsmannen har begärt att rätten till god förvaltning (artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna) ska tas med i budgetförordningen. Förslag från Europeiska ombudsmannen för att förbättra transparensen i förfarandena och sökandenas rättigheter gentemot förvaltningen.

Ändringsförslag  154

Förslag till förordning

Artikel 93 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Institutionen ska varje år till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet överlämna en rapport innehållande en sammanfattning av antalet och typen av internrevisioner som genomförts, rekommendationer som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer.

4. Alla revisionsrapporter ska ställas till förfogande för den myndighet som beviljar ansvarsfrihet omedelbart efter framläggandet. Institutionen ska varje år till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet överlämna en rapport innehållande en sammanfattning av antalet och typen av internrevisioner som genomförts, rekommendationer som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer.

 

I den sammanfattande rapporten ska den myndighet som beviljar ansvarsfrihet uppmärksammas på varje granskning som innehåller rekommendationer om förändringar i samband med större förvärvsprojekt eller bidrag eller rekommendationer om betydande budgetbesparingar.

 

Om det finns en kommitté för revisionsuppföljning ska denna i ett separat meddelande rapportera om konsekvenserna av de vidtagna åtgärderna i samband med rekommendationerna för institutionen samt om ytterligare eventuella förbättringar.

Motivering

The amendment applies international standards to the Financial Regulation. In particular, Sections 516 and 522 of the United States Departments of Commerce and Justice, Science, and Related Agencies Appropriations Act, 2008 require "the Inspectors General ]…[ to conduct audits of grants or contracts funded by this Act and submit reports to Congress on the progress of such audits. Requires the results of such audits to be made available to the public on federal websites. Prohibits the use of funds for banquets and conferences not directly related to a grant or contract purpose. Requires a grant or contract recipient to submit a conflict of interest statement and to (1) forward all audit reports to the Senate Committee on Appropriations immediately after they are issued; (2) make the Committee aware of any review that recommends changes to any major acquisition project or grant or that recommends significant budgetary savings; and (3) withhold from public distribution for 15 days any final audit or investigation report requested by the Committee".

Ändringsförslag  155

Förslag till förordning

Artikel 95 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 100–103 ska denna avdelning inte tillämpas på bidrag eller på kontrakt om tillhandahållande av tjänster mellan, å ena sidan, kommissionen och, å andra sidan, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden eller något annat dotterbolag till banken.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 100–103 ska denna avdelning inte tillämpas på bidrag.

Motivering

Syftet är likabehandling av alla EU-institutioner och medlemsstaternas institutioner.

Ändringsförslag  156

Förslag till förordning

Artikel 102 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En central databas ska inrättas och skötas av kommissionen i enlighet med unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter. Databasen ska innehålla närmare uppgifter om anbudssökande och anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som anges i artiklarna 100, 103.1 b och 103.2 a. Den ska vara gemensam för institutionerna, genomförandeorganen och de organ som avses i artikel 200.

1. En central databas ska inrättas och skötas av kommissionen i enlighet med unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter. Databasen ska innehålla närmare uppgifter om anbudssökande och anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som anges i artiklarna 100, 101, 103.1 b och 103.2 a. Den ska vara gemensam för institutionerna, genomförandeorganen och de organ som avses i artikel 196b, samt tillgänglig för allmänheten. Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten ska informeras om antalet fall som rapporterats för inlägg i databasen och, om detta antal inte är detsamma, antalet fall som verkligen lagts in.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att tillämpa Världsbankens system att hänga ut namngivna företag i den centrala databasen för uteslutning för att öka transparensen och verktygets avskräckande verkan. Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten ska regelbundet informeras om antalet fall som lagts in i databasen för att kunna bedöma dess ändamålsenlighet.

Ändringsförslag  157

Förslag till förordning

Artikel 102 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Myndigheter i tredjeländer får ges tillgång endast om bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 45/2001 uppfylls och efter en utvärdering av varje enskilt fall.

Ändringsförslag  158

Förslag till förordning

Artikel 103 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Institutionen får offentliggöra besluten eller en sammanfattning av dem med uppgifter om namn på den ekonomiska aktören, en kort beskrivning av omständigheterna, uteslutningens varaktighet och belopp för eventuella ekonomiska påföljder.

3. I syfte att förstärka skyddet av unionens ekonomiska intressen får institutionerna, i enlighet med principen om proportionalitet, besluta att offentliggöra sina beslut om administrativa och ekonomiska påföljder enligt punkt 1 efter att det förfarande som avses i punkt 1 till fullo följts.

 

Det beslut att offentliggöra ett beslut om administrativa och ekonomiska påföljder som avses i första stycket ska i synnerhet beakta allvaret i förseelsen, inbegripet dess inverkan på unionens ekonomiska intressen och anseende samt hur lång tid som förflutit sedan det inträffade, förseelsens varaktighet och eventuella upprepningar, den berörda enhetens uppsåt eller den grad av försummelse den gjort sig skyldig till samt vilka steg som vidtagits av den för att rätta till situationen.

 

Beslutet om offentliggörande ska ingå i beslutet om administrativa och ekonomiska påföljder och ska uttryckligen föreskriva att beslutet om påföljder, eller en sammanfattning av detta, ska offentliggöras på institutionens internetsida.

 

I syfte att garantera en avskräckande effekt ska den offentliggjorda sammanfattningen innehålla namnet på den ansvariga personen för förseelsen, en kort beskrivning av förseelsen, det berörda programmet samt uteslutningens varaktighet och/eller beloppet för eventuella ekonomiska påföljder.

 

Beslutet ska offentliggöras efter det att alla rättsmedel mot beslutet är uttömda eller efter att tidsfristen för omprövning löpt ut, och offentliggörandet ska kvarstå på internetsidan till dess att uteslutningsperioden löpt ut eller till sex månader efter betalningen av de ekonomiska påföljderna då dessa påföljder utgör den enda beslutade åtgärden.

 

När det gäller fysiska personer ska beslutet om offentliggörande fattas med vederbörlig hänsyn till rätten till integritet och med iakttagande av de rättigheter som föreskrivs i förordning (EG) nr 45/2001.

Ändringsförslag  159

Förslag till förordning

Artikel 105 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska med hjälp av lämpliga metoder och genom tillämpning av artikel 91a se till att anbudsgivare får föra in anbudets innehåll och eventuella styrkande handlingar i ett elektroniskt format (e-upphandling) om de så önskar och med anbudsgivarens samtycke lagra sådana styrkande handlingar i syfte att genomföra framtida e-upphandlingsförfaranden, i en central databas som är gemensam för alla institutioner och enheter för vilka denna förordning är tillämplig. Uppgifterna ska raderas efter en period på sex månader såvida inte anbudsgivaren ansöker om kontinuerlig lagring. Det ska vara anbudsgivarens ansvar att upprätthålla och uppdatera de lagrade uppgifterna.

 

Kommissionen ska inom två år efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter regelbundet avge rapport till Europaparlamentet och rådet om hur genomförandet av denna bestämmelse fortskrider.

Ändringsförslag  160

Förslag till förordning

Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska informera alla anbudssökande och anbudsgivare vars ansökningar förkastats om orsaken till detta, och alla anbudsgivare som lämnat anbud som inte fallit för uteslutningskriterierna och som uppfyller urvalskriterierna ska, om de skriftligen begär detta, informeras om vilka relativa kvaliteter och fördelar som kännetecknar det anbud som slutligen valts, samt namnet på den som lämnat det anbudet.

2. Den upphandlande myndigheten ska informera alla anbudssökande och anbudsgivare vars ansökningar förkastats om orsaken till detta samt det datum då den period som avses i artikel 112.2 har förflutit, och alla anbudsgivare som lämnat anbud som inte fallit för uteslutningskriterierna och som uppfyller urvalskriterierna ska, om de skriftligen begär detta, informeras om vilka relativa kvaliteter och fördelar som kännetecknar det anbud som slutligen valts, samt namnet på den som lämnat det anbudet.

Information behöver dock inte lämnas ut om detta skulle hindra tillämpningen av lagstiftningen, stå i strid med det allmänna intresset, vara till skada för offentliga eller privata företags legitima affärsintressen eller snedvrida den lojala konkurrensen mellan dessa.

Information behöver dock inte lämnas ut om detta skulle hindra tillämpningen av lagstiftningen, stå i strid med det allmänna intresset, vara till skada för offentliga eller privata företags legitima affärsintressen eller snedvrida den lojala konkurrensen mellan dessa.

Ändringsförslag  161

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten ska ålägga kontraktsparter att ställa säkerhet i förväg i de fall som anges i den delegerade förordning som avses i artikel 199.

utgår

Ändringsförslag  162

Förslag till förordning

Artikel 109 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten får, om så kan anses vara lämpligt och rimligt, kräva att kontraktsparterna ställer en sådan säkerhet för att

2. Till skillnad från när det rör sig om kontrakt till mycket låga värden får den upphandlande myndigheten, om så kan anses vara lämpligt och rimligt från fall till fall och efter en riskanalys, kräva att kontraktsparterna ställer en säkerhet för att

a) garantera att kontraktet genomförs helt och hållet, eller

a) garantera att kontraktet genomförs helt och hållet, eller

b) begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansieringen.

b) begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansieringen.

 

Kommissionen får fastställa kriterier för riskanalysen i den delegerade förordning som avses i artikel 199.

Motivering

Kontrakt till mycket låga värden (<16 000 EUR) bör inte kräva en garanti.

Ändringsförslag  163

Förslag till förordning

Artikel 113

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Deltagande i anbudsförfaranden ska på lika villkor vara öppet för alla fysiska och juridiska personer som omfattas av fördragen, samt för alla fysiska och juridiska personer i ett tredje land som har ingått ett särskilt avtal med unionen i fråga om offentlig upphandling och vilkas deltagande sker på de villkor som anges i avtalet.

Deltagande i anbudsförfaranden ska på lika villkor vara öppet för alla fysiska och juridiska personer som omfattas av fördragen, samt för alla fysiska och juridiska personer i ett tredje land som har ingått ett särskilt avtal med unionen i fråga om offentlig upphandling och vilkas deltagande sker på de villkor som anges i avtalet och om detta avtal uttryckligen föreskriver kontrollbefogenheter likvärdiga Europeiska unionens standarder, särskilt en rätt för Europeiska revisionsrätten och Olaf att få tillgång till och inspektera alla relevanta handlingar och lokaler.

Ändringsförslag  164

Förslag till förordning

Artikel 115 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) administrationskostnader för de organ som inrättats för att uppnå ett mål som omfattas av unionens politik eller som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse (administrationsbidrag).

b) administrationskostnader för de organ som inrättats för att uppnå ett mål som omfattas av, och verkar för att stödja, unionens politik eller som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse (administrationsbidrag).

Ändringsförslag  165

Förslag till förordning

Artikel 115 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) finansieringsinstrument som avses i del I avdelning VIII samt aktieinnehav och kapitalandelar i internationella finansiella institut såsom Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) eller specialiserade unionsorgan som Europeiska investeringsfonden (EIF),

c) finansieringsinstrument som avses i del I avdelning VIII, lån, unionens riskdelningsinstrument eller unionens ekonomiska bidrag till sådana instrument, aktieinstrument på grundval av principen om en privat investerare och quasi‑equity‑finansiering, samt aktieinnehav och kapitalandelar i internationella finansiella institut såsom Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) eller specialiserade unionsorgan som Europeiska investeringsfonden (EIF),

Motivering

Ändringsförslaget till punkt c återinför nuvarande förteckning över undantagen och förtydligar bestämmelsen om finansiella instrument.

Ändringsförslag  166

Förslag till förordning

Artikel 115 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Följande ska likställas med bidrag och därför omfattas av bestämmelserna i denna avdelning:

 

a) Räntesubventioner på vissa lån.

 

b) Andra kapitalinvesteringar än dem som anges i punkt 2 c.

Motivering

Punkt 2a (ny) återinför den nuvarande bestämmelsen i budgetförordningens bestämmelser och anpassar den till bestämmelserna om stöd/bidrag som gäller för medlemsstaterna.

Ändringsförslag  167

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 115a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 115a

 

Mottagare

 

1. I denna avdelning avses med termen ”mottagare” en eller flera enheter för vilka bidraget beviljas.

 

2. Om åtgärden genomförs av en eller flera juridiska personer som företräds av eller är anslutna till en samordnande juridisk person, får bidragsöverenskommelsen undertecknas av den samordnande juridiska personen för de anslutna medlemmarnas räkning, vilka ska anses vara medmottagare.

 

3. Om bidraget beviljas till flera (med)mottagare ska dessa mottagare samt rättigheterna och skyldigheterna mellan dessa och kommissionen fastställas i bidragsöverenskommelsen. Denna ska särskilt men inte uteslutande innehålla uppgifter om följande:

 

a) Tillämplig lagstiftning och laga domstol.

 

b) Det ekonomiska ansvaret för den samordnande juridiska personen och de anslutna medlemmarna gentemot kommissionen för genomförandet av hela åtgärden.

 

c) Möjligheten att efter ett majoritetsbeslut av medmottagarna ändra rättigheterna och skyldigheterna dem emellan. Varje ändring av de deltagande mottagarnas antal eller identitet ska vara föremål för den behörige utanordnarens godkännande, vilket ska lämnas såvida det inte finns en risk för att ändringen motverkar bidragets syfte eller negativt eller på ett väsentligt sätt påverkar kommissionens lagliga rättigheter enligt bidragsöverenskommelsen.

Ändringsförslag  168

Förslag till förordning

Artikel 116

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bidrag kan vara utformade på ett av följande sätt:

Bidrag kan vara utformade på ett av följande sätt:

a) Återbetalning av en bestämd andel av de faktiska bidragsberättigande kostnaderna.

a) Återbetalning av en bestämd andel av den bidragsberättigande delen av de sammanlagda faktiska ekonomiska kostnaderna.

 

aa) Återbetalning av en bestämd andel av standardiserade skalor för enhetskostnader.

b) Enhetsbelopp.

b) Enhetsbelopp.

c) Standardiserade skalor av enhetskostnader.

 

d) Finansiering till en schablonsats.

d) Finansiering till en schablonsats.

e) En kombination av de former som anges i a–d.

e) En kombination av de former som anges i a–d, där hänsyn tas till mottagarnas preferenser när det gäller deras normala redovisningsprinciper.

Motivering

Tröskelvärdena kommer från utkastet till genomförandebestämmelser (artiklarna 173 och 175b) såsom kommissionen föreslagit i sitt arbetsdokument (SEK(2010)0639). Ändringsförslaget uppmärksammar behovet av ett kundorienterat angreppssätt.

Ändringsförslag  169

Förslag till förordning

Artikel 117 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i del II avdelning IV får bidrag bara beviljas om samfinansiering föreligger.

3. Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i del II avdelning IV får bidrag bara beviljas om samfinansiering föreligger.

 

Första stycket ska inte tillämpas på politiska partier och politiska stiftelser på unionsnivå.

Bidragen får inte överstiga ett visst tak, som ska fastställas såsom ett absolut belopp på grundval av de beräknade bidragsberättigande kostnaderna.

Mottagaren får ersätta sina egna finansiella medel med andra finansieringskällor från tredje man, förutsatt att principen om samfinansiering iakttas.

Bidragen får inte överskrida de bidragsberättigande kostnaderna.

 

Motivering

De andra och tredje meningarna flyttas till artikel 117a för att förbättra överskådligheten. Artikel 165.1 i genomförandebestämmelserna som kommissionen föreslagit i sitt arbetsdokument (SEK(2010)0639) har tagits med i en ändrad version: Ersättning av medfinansiering hjälper särskilt mindre mottagare och breddar basen för EU-finansieringen och ökar därmed unionens synlighet.

Ändringsförslag  170

Förslag till förordning

Artikel 117 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Bidrag får inte syfta eller leda till att det inom ramen för den berörda åtgärden eller arbetsprogrammet uppkommer en vinst för bidragsmottagaren

4. Bidrag får inte syfta eller leda till att det inom ramen för den berörda åtgärden eller arbetsprogrammet uppkommer en vinst för bidragsmottagaren

Första stycket ska inte tillämpas på

Första stycket ska inte tillämpas på

a) åtgärder vars syfte är att stärka mottagarens ekonomiska kapacitet eller att generera en inkomst.

a) åtgärder vars syfte är att stärka mottagarens ekonomiska kapacitet eller åtgärder som genererar en inkomst för att säkerställa deras hållbarhet efter den period med finansiering från unionen som tillhandahållits i bidragsbeslutet eller bidragsöverenskommelsen.

b) stipendier som betalas ut till fysiska personer för studier, forskning eller yrkesutbildning,

b) stipendier som betalas ut till fysiska personer för studier, forskning eller yrkesutbildning,

 

ba) annat direktstöd som betalas ut till de fysiska personer som är mest behövande, exempelvis arbetslösa och/eller personer inom unionens externa åtgärdsprogram för flyktingar,

 

bb) bidrag som grundas på schablonsatser och/eller enhetsbelopp och/eller enhetskostnader i de fall då dessa är förenliga med de villkor som fastställs i artikel 116a.2,

 

bc) bidrag till låga belopp.

 

Om en vinst uppkommer ska kommissionen ha rätt att inkassera den procentandel av vinsten som motsvarar unionens bidrag till de bidragsberättigande kostnader som faktiskt belastar mottagaren vid genomförandet av åtgärden eller arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  171

Förslag till förordning

Artikel 117 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Vid tillämpningen av denna avdelning ska ”vinst” definieras enligt följande:

 

a) Vid bidrag till en åtgärd avser vinst ett överskott av inkomster i förhållande till de kostnader mottagaren ådragit sig, vid det tillfälle då slutbetalning begärs.

 

b) Vid bidrag till de administrativa utgifterna avser vinst ett överskott i en mottagares administrativa budget. Mottagarna ska ha rätt att överföra tre procents vinst till år N+2. De medel som överförs måste användas först av mottagaren. Reglerna om garantier ska i tillämpliga delar tillämpas då det överförda beloppet överskrider de tröskelvärden som satts för bidrag till mycket låga och/eller låga belopp.

Ändringsförslag  172

Förslag till förordning

Artikel 117 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Vid bidrag genom enhetsbelopp, standardiserade skalor för enhetskostnader eller finansiering till schablonsats ska det fastställas med rimlig säkerhet att reglerna i punkterna 3 och 4 om icke-vinst och samfinansiering är uppfyllda; detta ska ske antingen när man beslutar om enhetsbeloppet, skalan eller schablonsatsen eller i samband med att bidragsansökan utvärderas.

utgår

Motivering

Den vaga formuleringen i punkt 6 verkar överflödig efter ändringsförslagen till punkterna 3 och 4.

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning

Artikel 117a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 117a

 

Bidragsberättigande kostnader

 

1. Bidragen får inte överstiga ett visst tak, som ska fastställas såsom ett absolut belopp på grundval av de beräknade bidragsberättigande kostnaderna.

 

Bidrag får inte överskrida de bidragsberättigande kostnaderna.

 

2. Bidragsberättigande kostnader är kostnader som faktiskt belastar mottagaren av bidraget och som uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

 

a) De ska, med undantag för kostnader i samband med slutrapporter eller intyg från revisor, vara sådana kostnader som uppstår under det att åtgärden eller arbetsprogrammet genomförs.

 

b) De ska vara angivna i den beräknade totala budgeten för åtgärden eller arbetsprogrammet.

 

c) De ska vara nödvändiga för genomförandet av den åtgärd eller det arbetsprogram som bidraget är avsett för.

 

d) De ska kunna identifieras och kontrolleras och i synnerhet vara upptagna i mottagarens räkenskaper i enlighet med de redovisningsstandarder som tillämpas i det land där mottagaren är etablerad och enligt mottagarens normala rutiner för kostnadsredovisning.

 

e) De ska vara förenliga med tillämplig skattelagstiftning och sociallagstiftning.

 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 och den grundläggande rättsakt på vilken artikel 2 ska tillämpas, ska det i meddelandet om ansökningsomgång anges vilka kostnadskategorier som berättigar till finansiering från unionen.

 

Den behörige delegerade utanordnaren ska betrakta följande kategorier av kostnader som bidragsberättigande:

 

a) Kostnader för den bankgaranti eller motsvarande säkerhet som bidragsmottagaren ska tillhandahålla enligt artikel 125.

 

b) Kostnader för extern revision, om denna begärs av den behörige utanordnaren, antingen i samband med ansökan om finansiering eller i samband med mottagandet av kostnadsredovisningen.

 

c) Mervärdesskatt som enligt nationell lagstiftning betalats av mottagaren och som inte kan återbetalas till denne. De närmare bestämmelserna för återbetalning ska fastställas i den delegerade förordning som avses i artikel 199.

 

d) Kostnader för värdeminskning, förutsatt att dessa i praktiken belastar mottagaren av bidraget.

 

e) Administrativa utgifter, utgifter för personal och utrustning, inklusive lönekostnader till anställda inom nationell offentlig förvaltning, förutsatt att dessa lönekostnader avser verksamhet som den berörda myndigheten inte skulle ha bedrivit om projektet i fråga inte hade genomförts.

 

f) Kostnader, utom när det gäller administrativa bidrag, som är nödvändiga för att verksamheten ska fortsätta fungera, men som inte kan kopplas direkt till de produkter/tjänster som tillhandahålls (indirekta eller allmänna kostnader), på upp till 10 % av åtgärdens totala direkta bidragsberättigande kostnader, om dessa inte överstiger 250 000 EUR, och upp till 8 % därefter schablonmässigt. Denna procentsats kan ökas, särskilt för samordnande juridiska personer i enlighet med den delegerade förordning som avses i artikel 199. Taket får överskridas genom ett motiverat beslut från kommissionen.

 

4. Kostnader som anslutna medlemmar enligt artikel 115a ådragit sig ska godtas som bidragsberättigande under förutsättning att de berörda anslutna medlemmarna är namngivna i bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet och följer de regler som gäller för mottagaren enligt bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet, även de regler som avser kommissionens, Olafs och revisionsrättens rättigheter att kontrollera att medlen används i enlighet med bidragsreglerna.

Ändringsförslag  174

Förslag till förordning

Artikel 117b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 117b

 

Samfinansiering som sker in natura

 

1. Vid beräkningen av den vinst som bidraget ger upphov till ska hänsyn inte tas till samfinansiering i form av bidrag in natura.

 

2. Den behörige utanordnaren får godta samfinansiering som sker in natura om det bedöms som nödvändigt eller lämpligt. Om samfinansiering erbjuds in natura för bidrag till mycket låga belopp och den behörige utanordnaren har för avsikt att vägra detta, ska denne motivera varför detta inte är nödvändigt eller olämpligt.

 

Sådana bidrag får inte överstiga

 

a) de verkliga kostnader som vederbörligen motiveras genom bokföringsdokument,

 

b) eller, om några sådana dokument inte finns, allmänt accepterade kostnader på marknaden i fråga.

 

Bidrag in natura ska redovisas separat i budgetberäkningen för att återspegla de totala medel som anslagits för åtgärden. Deras enhetsvärde uppskattas i budgetberäkningen och får inte vara föremål för senare ändringar.

 

Bidrag in natura ska vara förenliga med nationella skatte- och socialförsäkringsregler.

Ändringsförslag  175

Förslag till förordning

Artikel 118 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det första stycket ska inte vara tillämpligt på insatser i krissituationer, civilskyddsinsatser och humanitära insatser.

Det första stycket ska inte vara tillämpligt på insatser i krissituationer, särskilt civilskyddsinsatser som genomförs i detta sammanhang och humanitära insatser.

Motivering

Förtydligande om att civilskyddsinsatser alltid måste vara direkt knutna till insatser i krissituationer.

Ändringsförslag  176

Förslag till förordning

Artikel 120 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I dessa fall får inga kostnader som berättigar till stöd ha ådragits före bidragsansökans datum, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall som har stöd i den grundläggande rättsakten för åtgärden eller vid synnerlig brådska i krissituationer, vid civilskyddsinsatser eller humanitära insatser.

I dessa fall får inga kostnader som berättigar till stöd ha ådragits före bidragsansökans datum, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall som har stöd i den grundläggande rättsakten för åtgärden eller vid synnerlig brådska i krissituationer, vid civilskyddsinsatser, vid humanitära insatser eller i situationer som hotar att trappas upp till väpnade konflikter.

Ändringsförslag  177

Förslag till förordning

Artikel 121

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 121

utgår

Principen om nedtrappning av bidrag

 

Om inte något annat anges i den grundläggande rättsakten eller i finansieringsbeslutet vad gäller bidrag enligt artikel 51.5 d för organ med målsättningar som ligger i unionens allmänna intresse, ska administrationsbidrag, om de förnyas längre än i fyra år, trappas ned successivt efter det fjärde året.

 

Ändringsförslag  178

Förslag till förordning

Artikel 122 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ansökningar om bidrag ska läggas fram skriftligen.

1. Ansökningar om bidrag ska läggas fram skriftligen eller, när så är lämpligt, i ett säkert elektroniskt format. Kommissionen ska, när den anser det genomförbart, möjliggöra ansökningar via nätet.

Motivering

Ändringar i överensstämmelse med e-förvaltningsstrategin.

Ändringsförslag  179

Förslag till förordning

Artikel 122 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Den högsta tidsgränsen för behandlingen av ansökningar ska vara sex månader från inlämningen av ansökan, eller nio månader om ett panelbeslut krävs, från inlämningen av ansökan. Denna tidsgräns får överskridas i undantagsfall när bidragets särskilda art och föremål gör detta nödvändigt. Om så är fallet ska den preliminära tidsgränsen meddelas i respektive meddelande om ansökningsomgång. Om tidsgränsen inte kan uppfyllas på grund av andra orsaker ska den delegerade utanordnaren ta med detta i sin årliga verksamhetsrapport tillsammans med orsakerna och förslag till åtgärder för rättelse. Denne ska rapportera om resultatet av denna åtgärd i nästa årliga verksamhetsrapport.

Motivering

Efter diskussioner med kommissionen står det klart att en förlängd tidsfrist är nödvändig i fall där bedömningsprocessen är föremål för ett panelbeslut, som tar längre tid att samordna.

Ändringsförslag  180

Förslag till förordning

Artikel 122 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Artiklarna 100–103 ska också tillämpas på bidragssökande. De sökande ska intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 100–103. I enlighet med de närmare bestämmelserna i den förordning som avses artikel 199 får emellertid den behörige utanordnaren avstå från att begära sådana intyg om någon av följande omständigheter föreligger:

3. Artiklarna 100–103 ska också tillämpas på bidragssökande. De sökande ska intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna 100–103. Den behörige utanordnaren ska emellertid inte begära sådana intyg om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Om det gäller bidrag till mycket låga belopp.

a) Om det gäller bidrag till låga belopp.

b) Om sådana intyg lagts fram nyligen inom ett annat tilldelningsförfarande.

b) Om sådana intyg lagts fram nyligen inom ett annat tilldelningsförfarande.

c) Om det på objektiva grunder är omöjligt att lägga fram sådan bevis.

 

Ändringsförslag  181

Förslag till förordning

Artikel 122 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. I ansökan ska framgå den sökandes rättsliga ställning samt dennes ekonomiska och operativa förmåga att genomföra den föreslagna åtgärden eller det föreslagna arbetsprogrammet.

 

I detta syfte ska sökanden lämna in en förklaring på heder och samvete och, om det inte gäller ett bidrag till ett lågt belopp, alla övriga styrkande handlingar som den behörige utanordnaren har begärt utifrån sin riskbedömning. De nödvändiga handlingarna ska anges i meddelandet om ansökningsomgången.

 

De styrkande handlingarna kan i synnerhet bestå av resultaträkningen eller balansräkningen för det senast avslutade räkenskapsåret.

 

Kontrollen av den ekonomiska förmågan ska inte omfatta fysiska personer som fått stipendier, offentliga organ eller internationella organisationer. Den behörige utanordnaren får efter en riskanalys avstå från att uppfylla skyldigheten att kontrollera den operativa kapaciteten hos offentliga organ och internationella organisationer.

 

Om en ansökan avser bidrag för en åtgärd där kostnaden överstiger 750 000 euro eller administrativa bidrag som överstiger 100 000 euro ska en revisionsrapport som sammanställts av en auktoriserad extern revisor lämnas in. Rapporten ska bestyrka räkenskaperna för det senaste tillgängliga räkenskapsåret och den delegerade utanordnaren ska uttryckligen godkänna eller förkasta revisionsrapporten inom 90 dagar. När den delegerade utanordnaren väl godkänt en sådan rapport ska denna bli bindande och får inte bli föremål för efterhandsgranskningar eller efterhandsutvärderingar såvida inte nya uppenbara bevis på oriktigheter eller bedrägerier framkommer.

Motivering

Punkt 3a (ny) baseras på genomförandebestämmelserna (artikel 173a och 176) i den ändrade version som kommissionen föreslagit i sitt arbetsdokument (SEK(2010)0639) som delvis sammanslagits för att förbättra läsbarheten generellt.

Ändringsförslag  182

Förslag till förordning

Artikel 125

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ansvarige utanordnaren får om så anses lämpligt och proportionellt ålägga mottagaren att ställa säkerhet i förväg för att begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansiering.

Den ansvarige utanordnaren får om så anses lämpligt och proportionellt rimligt, från fall till fall och efter en riskanalys, ålägga mottagaren att ställa säkerhet i förväg för att begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansiering.

 

Säkerheter ska inte krävas när det gäller bidrag till mycket låga eller låga belopp där mottagaren har erhållit minst ett bidrag varje år under de senaste fem åren.

Ändringsförslag  183

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Bidragsbeloppet ska inte betraktas som slutligt förrän den behörige utanordnaren godkänt en slutrapport och slutliga räkenskaper, utan att detta påverkar institutionernas möjlighet att genomföra ytterligare kontroller i ett senare skede.

1. Bidragsbeloppet ska inte betraktas som slutligt förrän den behörige delegerade utanordnaren godkänt en slutrapport och slutliga räkenskaper, utan att detta påverkar institutionernas möjlighet att genomföra ytterligare kontroller i ett senare skede, som ska genomföras i rättan tid.

Ändringsförslag  184

Förslag till förordning

Artikel 126– punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det visar sig att det förekommit väsentliga fel, oriktigheter eller bedrägerier i samband med tilldelningen av bidraget eller under genomförandefasen får utanordnaren, sedan mottagaren fått tillfälle att ge sina synpunkter, vidta någon av åtgärderna i artikel 110.

2. Om det visar sig att det förekommit väsentliga fel, oriktigheter eller bedrägerier i samband med tilldelningen av bidraget, ska den behörige utanordnaren avbryta förfarandet och vidta de åtgärder denne finner nödvändiga, inklusive att ogiltigförklara förfarandet. Den behörige utanordnaren ska omedelbart informera Olaf om misstänkta bedrägerifall.

Ändringsförslag  185

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om det efter tilldelningen av bidraget visar sig att det förekommit väsentliga fel, oriktigheter eller bedrägerier under tilldelningsförfarandet eller under genomförandefasen får den behörige utanordnaren, beroende på hur långt förfarandet fortskridit, avstå från att underteckna bidragsöverenskommelsen eller delge bidragsbeslutet, avbryta utbetalningen av bidraget eller vid behov häva bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet efter att den sökande eller bidragsmottagaren har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Ändringsförslag  186

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Om dessa fel, oriktigheter eller bedrägerier kan tillskrivas bidragsmottagaren eller om denne underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet, får den behörige utanordnaren dessutom minska bidraget eller återkräva felaktigt utbetalade belopp enligt bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet, i proportion till omfattningen av felen, oriktigheterna eller bedrägerierna eller till åsidosättandet av skyldigheterna, efter att bidragsmottagaren har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Ändringsförslag  187

Förslag till förordning

Artikel 126 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om det visar sig vid kontroller eller revision att det finns återkommande fel hos en viss mottagare som påverkar även sådana projekt som inte varit föremål för revision och där samma mottagare deltar eller har deltagit får den behörige utanordnaren låta slutsatserna omfatta även dessa projekt – vilka dock fortfarande kan göras till föremål för revision enligt bidragsöverenskommelsen – samt återkräva beloppet i fråga.

3. I händelse av systembetingade och återkommande fel eller oriktigheter som kan tillskrivas bidragsmottagaren och som överskrider väsentlighetströskeln och dessutom påverkat ett antal bidrag som tilldelats denne under liknande villkor, får den behörige utanordnaren avbryta utbetalningen av alla berörda bidrag eller vid behov säga upp de berörda bidragsöverenskommelserna eller bidragsbesluten med denne bidragsmottagare, i proportion till omfattningen av felen, oriktigheterna eller bedrägerierna, efter att bidragsmottagaren har fått möjlighet att lämna synpunkter. Den behörige utanordnaren får dessutom genomföra finansiella korrigeringar för alla bidrag som berörts av de systembetingade och återkommande fel eller oriktigheter som nämnts ovan och som kan granskas och åtgärdas i enlighet med bidragsöverenskommelserna eller bidragsbesluten genom att man antingen minskar bidragen eller återkräver felaktigt utbetalade belopp enligt bidragsöverenskommelserna eller bidragsbesluten.

 

Beloppet för de finansiella korrigeringarna ska fastställas, där så är möjligt och praktiskt genomförbart, på grundval av de kostnader som oriktigt redovisats som stödberättigande för varje berört bidrag. Om det inte är möjligt eller praktiskt genomförbart att med exakthet kvantifiera beloppet för icke stödberättigande kostnader, kan de finansiella korrigeringarna extrapoleras eller schablonberäknas med beaktande av proportionalitetsprincipen.

Mottagaren kan inom ramen för ett kontradiktoriskt förfarande välja att invända mot beslutet att införa en korrigering genom att visa att korrigeringen beräknats på felaktigt sätt och lägga fram en ny beräkning.

3a. Mottagaren kan inom ramen för ett kontradiktoriskt förfarande inför en behörig clearingkommitté välja att invända mot beslut som fattats enligt punkterna 2a och 3.

 

Bidragsmottagaren kan i synnerhet invända mot korrigeringen genom att med en sannolikhetsbedömning visa att inga återkommande eller systembetingade fel existerar eller att korrigeringen beräknats på felaktigt sätt och lägga fram en ny beräkning. Bidragsmottagaren ska ha rätt till ersättning för advokatutgifter o.d. i den utsträckning han eller hon har framgång.

Ändringsförslag  188

Förslag till förordning

Artikel 126a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 126a

 

Arkiveringsperioder

 

1. Bidragsmottagare ska arkivera styrkande handlingar, statistik och andra handlingar i samband med bidrag i fem år efter slutbetalningen och tre år när det gäller bidrag till låga belopp.

 

2. Handlingar i samband med revisioner, överklaganden, tvister eller skaderegleringar till följd av projektgenomförandet ska bevaras tills dess att sådana revisioner, överklaganden, tvister eller skaderegleringar behandlats.

 

3. Kommissionen får fastställa arkiveringsperioder för de ackrediterade organen och för sig själv i den delegerade förordning som avses i artikel 199.

Motivering

Arkiveringstiderna har ändrats efter diskussioner med de utbetalande organen, revisionsrätten och kommissionen.

Ändringsförslag  189

Förslag till förordning

Artikel 128

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Definition

Användning av priser

Vid tillämpningen av denna förordning ska priser i tävlingar (i denna avdelning nedan kallade priser) avse finansiella belopp som utdelas som resultat av tävlingar.

Priser är finansiella belopp som ges som belöning efter tävlingar. Användningen av priser ska uppmuntras, men ska inte ersätta ordentligt strukturerad finansiering.

Ändringsförslag  190

Förslag till förordning

Artikel 129 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Priser ska omfattas av principerna om öppenhet och likabehandling.

1. Priser ska omfattas av principerna om öppenhet och likabehandling och måste bidra till att ett europeiskt mervärde uppnås. Priser som överstiger 5 000 000 EUR får bara utdelas i överensstämmelse med en grundläggande rättsakt, enligt artiklarna 288, 289 och 290 i EUF-fördraget, där det uttryckligen fastställs villkor för deltagande, tilldelningskriterier, prisbelopp samt förfarande för urval av bedömningsexperter. Priserna ska upphöra automatiskt när den förordning upphör att gälla som fastställer den fleråriga budgetram under vilken priserna infördes, eller fem år efter att priserna offentliggjordes, beroende på vilket som inträffar sist.

 

Inkomster som uppkommer efter att priset upphört ska betraktas som interna inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Motivering

Priser måste främja unionens syften, särskilt när det gäller mervärde. De bör främja målen för t.ex. Europa 2020-strategin. Med tanke på det avsevärda belopp som är avsett för priser (mellan dussintals och hundratals miljoner) ska användningen av priser godkännas av budgetmyndigheten när de överskrider en miljon EUR. Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten bör känna till tilldelningsbeslutet och det underliggande förfarandet.

Ändringsförslag  191

Förslag till förordning

Artikel 129 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Priser ska utgöra en del av det arbetsprogram som avses i artikel 118 och som ska antas av kommissionen, och de ska omfattas av bestämmelsen i artikel 118.2.

2. Av denna anledning ska priser bli föremål för ett arbetsprogram som ska offentliggöras i början av genomförandeåret. Arbetsprogrammet ska genomföras genom att tävlingarna offentliggörs.

Ändringsförslag  192

Förslag till förordning

Artikel 129 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Priserna får inte delas ut direkt utan tävling och de ska offentliggöras på samma sätt som ansökningsomgångar.

Priserna får inte delas ut direkt utan tävling och de ska offentliggöras årligen i enlighet med artikel 31.2 och 31.3

Motivering

De föreslagna ändringarna av artikel 129.2 ligger i linje med ändringsförslag 163 från föredraganden i budgetutskottet. Med tanke på den förväntade ökade användningen av priser i det kommande programmet för forskning och innovation måste man dock i kriterierna införa arrangemang för behandlig av immateriella rättigheter som kan uppkomma som resultat av forskningen, t.ex. inom hälso- och sjukvårdssektorn varigenom forskningsresultat skulle kunna göras allmänt tillgängliga, göras till föremål för obligatoriska licenser eller erbjudas till rimliga marknadspriser.

Ändringsförslag  193

Förslag till förordning

Artikel 129 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. Tävlingsbidragen ska bedömas av en expertpanel utifrån de offentliggjorda tävlingsreglerna.

3. Priser ska tilldelas av den behörige utanordnaren eller av en jury. Det ska stå dessa parter fritt att besluta huruvida ett pris ska delas ut, utifrån en bedömning av kvaliteten på de bidrag som kommit in i förhållande till tävlingsreglerna.

Priser ska sedan tilldelas av den behörige utanordnaren, på grundval av bedömningen från expertpanelen, som det ska stå fritt att besluta huruvida den ska rekommendera att ett pris ska delas ut, utifrån en bedömning av kvaliteten på de bidrag som kommit in. Den behörige delegerade utanordnaren ska till sin årliga verksamhetsrapport bifoga beslutet om tilldelning, tillsammans med en förteckning över de experter som deltagit i bedömningen och en motivering till deras val.

Ändringsförslag  194

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 130 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får förvalta finansieringsinstrumenten genom direkt eller indirekt förvaltning, i det senare fallet genom att anförtro uppgifter åt sådana enheter som avses i artikel 55.1 b iii och iv.

3. Kommissionen får förvalta finansieringsinstrumenten genom direkt eller indirekt förvaltning, i det senare fallet genom att anförtro uppgifter åt sådana enheter som avses i artikel 55.1 b iv och vi. Ställningen och arten när det gäller den aktör som anförtros förvaltningen ska definieras i den grundläggande rättsakten.

Motivering

Nationella finansinstitut, t.ex. nationella utvecklingsbanker som har i uppdrag att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, spelar en central roll i förvaltningen och genomförandet av EU:s finansieringsinstrument.

Ändringsförslag  195

Förslag till förordning

Artikel 131 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Unionsmedel från finansieringsinstrumenten ska ställas till förfogande för slutmottagarna enligt principerna om sund ekonomisk förvaltning, likabehandling och öppenhet samt i överensstämmelse med de mål som fastställts i den grundläggande rättsakt som är tillämplig på respektive finansieringsinstrument.

1. Unionsmedel från finansieringsinstrumenten ska ställas till förfogande för slutmottagarna enligt principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet, proportionalitet, icke-diskriminering och likabehandling samt i överensstämmelse med de mål som fastställts i den grundläggande rättsakt som är tillämplig på respektive finansieringsinstrument.

Ändringsförslag  196

Förslag till förordning

Artikel 131 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Inkomster och återbetalningar under ett finansieringsinstrument ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 18.3 och ska automatiskt överföras i syfte att återinvesteras.

 

Inte i något fall ska unionens bidrag till ett projekt överlämnas till tredje man i form av utdelningar eller vinster.

Ändringsförslag  197

Förslag till förordning

Artikel 131 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 46.1 d och e ska budgetutgifter i samband med ett visst finansieringsinstrument vara förenliga med det budgetmässiga åtagande som gjorts för instrumentet i fråga.

2. Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 46.1 d och e ska budgetutgifter i samband med ett visst finansieringsinstrument och unionens finansiella ansvarskyldighet inte överstiga beloppet för det budgetmässiga åtagande som gjorts för instrumentet i fråga, vilket sålunda utesluter ansvarsförbindelser för unionens budget.

Ändringsförslag  198

Förslag till förordning

Artikel 131 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Finansiella intermediärer som deltar i genomförandet av transaktioner inom ramen för ett finansieringsinstrument ska rätta sig efter berörda normer i fråga om förebyggande av penningtvätt och kamp mot terrorism. De får inte vara etablerade i länder vars behöriga domstolar inte samarbetar med unionen i fråga om tillämpningen av internationella normer för beskattning.

3. De enheter som avses i artikel 55.1 b iv och alla finansiella intermediärer som deltar i genomförandet av transaktioner inom ramen för ett finansieringsinstrument ska rätta sig efter berörda normer i fråga om förebyggande av penningtvätt och kamp mot terrorism. De får inte vara etablerade och/eller samverka med enheter som finns i länder vars behöriga domstolar inte samarbetar med unionen i fråga om tillämpningen av internationella normer för beskattning.

Motivering

Detta ändringsförslag baseras på kommissionens arbetsdokument om finansieringsinstrument.

Ändringsförslag  199

Förslag till förordning

Artikel 131 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I varje överenskommelse som sluts mellan enheter av de kategorier som anges i artikel 55.1 b iii och iv och finansiella intermediärer enligt punkt 3 ska det uttryckligen anges att kommissionen och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra kontroller av dokument och kontroller på plats samt kontroller av elektroniskt lagrade uppgifter om alla tredje parter som tagit emot medel från unionen.

4. I varje överenskommelse som sluts mellan enheter av de kategorier som anges i artikel 55.1 b iv och finansiella intermediärer enligt punkt 3 ska det uttryckligen anges att kommissionen, revisionsrätten och Olaf ska ha tillgång till dokument, lokaler och efterfrågad information om genomförandet av finansieringsinstrumenten, även elektroniskt lagrade uppgifter, som lämnats av alla tredje parter som tagit emot medel från unionen.

Ändringsförslag  200

Förslag till förordning

Artikel 131 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska årligen rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de verksamheter som stöds av finansieringsinstrument, om de finansinstitut som medverkar i deras genomförande, om finansieringsinstrumentens resultat, inbegripet genomförda återinvesteringar, om saldot på förvaltningskontona, om inkomster och återbetalningar, om uppnådda multiplikatoreffekter och värdet på insatserna. Kommissionen ska bifoga sin rapport till det sammandrag av de årliga rapporterna som avses i artikel 63.9.

Motivering

Priser måste främja unionens syften, särskilt när det gäller mervärde. De bör främja målen för t.ex. Europa 2020-strategin. Med tanke på de avsevärda belopp som är avsedda för priser (mellan dussintals och hundratals miljoner) ska användningen av priser godkännas av budgetmyndigheten när de överskrider en miljon EUR. Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten bör känna till tilldelningsbeslutet och det underliggande förfarandet.

Ändringsförslag  201

Förslag till förordning

Artikel 134 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De redovisningar som avses i artikel 132 ska vara upprättade enligt de redovisningsregler för unionen som antas av kommissionens räkenskapsförare, och ska ge en rättvisande bild av tillgångar och skulder, kostnader och intäkter samt kassaflöden.

De redovisningar som avses i artikel 132 ska vara baseras på internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, och ska ge en rättvisande bild av tillgångar och skulder, kostnader och intäkter samt kassaflöden.

Ändringsförslag  202

Förslag till förordning

Artikel 135

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 135

Artikel 135

De redovisningar som avses i artikel 132 ska innehålla relevanta, tillförlitliga och jämförbara uppgifter, inklusive om tillämpade redovisningsprinciper, och informationen ska presenteras på ett begripligt sätt. De ska upprättas enligt allmänt godtagna redovisningsprinciper, i linje med Europeiska unionens redovisningsregler.

De redovisningar som avses i artikel 132 ska innehålla relevanta, tillförlitliga och jämförbara uppgifter, inklusive om tillämpade redovisningsprinciper, och informationen ska presenteras på ett begripligt sätt. De ska upprättas enligt allmänt godtagna redovisningsprinciper, i linje med Europeiska unionens redovisningsregler och baseras på internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Ändringsförslag  203

Förslag till förordning

Artikel 135a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 135a

 

Undantag från redovisningsprinciperna

 

Om räkenskapsförarna anser att ett undantag bör göras i ett särskilt fall från de redovisningsprinciper som anges i artiklarna 187–194 ska sådana undantag vederbörligen motiveras och rapporteras i bilagan till de redovisningar som avses i artikel 136.

Motivering

Möjligheten för räkenskapsförarna att göra undantag från redovisningsprinciperna måste inbegripas i budgetförordningen. Förklaringar till de olika redovisningsprinciper som anges i denna förordning ges i den delegerade akten.

Ändringsförslag  204

Förslag till förordning

Artikel 136 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Anmärkningarna till redovisningarna ska innehålla kompletteringar och kommentarer till de uppgifter som lämnas i de redogörelser som avses i punkt 1 samt alla de kompletteringar som föreskrivs i de relevanta redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2. Anmärkningarna till redovisningarna ska innehålla kompletteringar och kommentarer till de uppgifter som lämnas i de redogörelser som avses i punkt 1 samt alla nödvändiga kompletterande uppgifter.

Ändringsförslag  205

Förslag till förordning

Artikel 138 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionens räkenskapsförare ska konsolidera dessa preliminära redovisningar med kommissionens egna preliminära redovisningar och, senast den 31 mars året efter det budgetår som löpt ut, till revisionsrätten överlämna kommissionens och unionens konsoliderade preliminära redovisningar.

Kommissionens räkenskapsförare ska konsolidera dessa preliminära redovisningar med kommissionens egna preliminära redovisningar och, senast den 31 mars året efter det budgetår som löpt ut, till revisionsrätten och Europaparlamentet överlämna kommissionens och unionens konsoliderade preliminära redovisningar.

Ändringsförslag  206

Förslag till förordning

Artikel 139 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Revisionsrätten ska senast den 1 juni meddela sina iakttagelser i fråga om de preliminära redovisningarna från övriga institutioner och från de organ som avses i artikel 132, och senast den 15 juni meddela sina iakttagelser i fråga om kommissionens preliminära redovisningar och de konsoliderade preliminära redovisningarna för unionen.

1. Revisionsrätten ska senast den 1 juni meddela sina iakttagelser i fråga om de preliminära redovisningarna från övriga institutioner och från de organ som avses i artikel 132, samt meddela sina iakttagelser i fråga om kommissionens preliminära redovisningar och de konsoliderade preliminära redovisningarna för unionen.

Ändringsförslag  207

Förslag till förordning

Artikel 139 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Andra institutioner än kommissionen ska liksom vart och ett av de organ som avses i artikel 132 upprätta sina slutliga redovisningar och överlämna dem till kommissionens räkenskapsförare samt till revisionsrätten, Europaparlamentet och rådet senast den 1 juli påföljande år, så att de slutliga konsoliderade redovisningarna kan sammanställas.

2. Andra institutioner än kommissionen ska liksom vart och ett av de organ som avses i artikel 132 upprätta sina slutliga redovisningar och överlämna dem till kommissionens räkenskapsförare samt till revisionsrätten, Europaparlamentet och rådet senast den 28 februari påföljande budgetår, så att de slutliga konsoliderade redovisningarna kan sammanställas.

Ändringsförslag  208

Förslag till förordning

Artikel 139 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska godkänna de slutliga konsoliderade redovisningarna och sina egna slutliga redovisningar och före den 31 juli året efter utgången av det berörda budgetåret överlämna dem till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

5. Kommissionen ska godkänna de slutliga konsoliderade redovisningarna och sina egna slutliga redovisningar och före den 31 mars året efter utgången av det berörda budgetåret överlämna dem till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

Ändringsförslag  209

Förslag till förordning

Artikel 139 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De konsoliderade slutliga redovisningarna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 15 november efter utgången av det berörda budgetåret, tillsammans med den revisionsförklaring som revisionsrätten avger i enlighet med artikel 287 i EUF‑fördraget och artikel 160c i Euratomfördraget.

6. De konsoliderade slutliga redovisningarna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 31 juli efter utgången av det berörda budgetåret, tillsammans med den revisionsförklaring som revisionsrätten avger i enlighet med artikel 287 i EUF‑fördraget och artikel 160c i Euratomfördraget.

Ändringsförslag  210

Förslag till förordning

Artikel 141 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Sifferuppgifterna och rapporten om budgetens genomförande ska samtidigt överlämnas till revisionsrätten.

3. Sifferuppgifterna och rapporten om budgetens genomförande ska samtidigt överlämnas till revisionsrätten och offentliggöras på internet.

Ändringsförslag  211

Förslag till förordning

Artikel 141 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Under loppet av ett budgetår ska ett förenklat konsoliderat delårsbokslut för EU upprättas för perioden 1 januari–30 juni. Delårsbokslutet ska upprättas av kommissionen och bli föremål för en begränsad granskning av revisionsrätten. Det konsoliderade delårsbokslutet per den 30 juni ska tillsammans med revisionsrättens rapport och ett eventuellt yttrande från kommissionen överlämnas till Europaparlamentet senast den 30 oktober samma år.

Ändringsförslag  212

Förslag till förordning

Artikel 143 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denne ska motivera och dokumentera alla sådana avvikelser och överlämna denna motivering till revisionsrätten i samband med att en viss redovisningsregel antas eller uppdateras.

Motivering

Införande av revisionsrättens synpunkt i yttrande 6/2010 (nr 92).

Ändringsförslag  213

Förslag till förordning

Artikel 145 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Systemet för räkenskaperna ska göra det möjligt att spåra varje enskild transaktion.

3. Systemet för räkenskaperna ska göra det möjligt att tydligt spåra verifikationerna för varje enskild transaktion.

Ändringsförslag  214

Förslag till förordning

Artikel 147 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Budgeträkenskaperna ska göra det möjligt att i detalj följa genomförandet av budgeten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  215

Förslag till förordning

Artikel 150 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Revisionsrättens granskning av om inkomsterna och utgifterna har varit lagliga och korrekta ska ske med beaktande av bestämmelserna i fördragen, budgeten, denna förordning, den delegerade förordning som avses i artikel 199 samt alla andra rättsakter som antagits i enlighet med fördragen.

1. Revisionsrättens granskning av om inkomsterna och utgifterna har varit lagliga och korrekta ska ske med beaktande av bestämmelserna i fördragen, budgeten, denna förordning, den delegerade förordning som avses i artikel 199 samt alla andra rättsakter som antagits i enlighet med fördragen. Revisionsrättens revisionsuppdrag är permanent.

Ändringsförslag  216

Förslag till förordning

Artikel 150 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att kunna utföra sin uppgift har revisionsrätten rätt att på det sätt som anges i artikel 152 använda sig av alla dokument och all information rörande den ekonomiska förvaltningen inom alla avdelningar och organ som avser verksamheter som finansieras eller medfinansieras av unionen. Revisionsrätten har befogenhet att inhämta upplysningar hos alla tjänstemän som ansvarar för inkomst- eller utgiftstransaktioner och att utnyttja alla kontrollmöjligheter som avdelningarna eller organen i fråga har. Den granskning som sker i medlemsstaterna ska genomföras i samarbete med nationella revisionsorgan eller, om dessa inte har nödvändiga befogenheter, i samarbete med den behöriga nationella myndigheten. Revisionsrätten och medlemsstaternas nationella revisionsorgan ska samarbeta i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende.

2. För att kunna utföra sin uppgift har revisionsrätten rätt att på det sätt som anges i artikel 152 använda sig av alla dokument och all information rörande den ekonomiska förvaltningen inom alla avdelningar och organ som avser verksamheter som finansieras eller medfinansieras av unionen. Revisionsrätten har befogenhet att inhämta upplysningar hos alla tjänstemän som ansvarar för inkomst- eller utgiftstransaktioner och att utnyttja alla kontrollmöjligheter som avdelningarna eller organen i fråga har. Den granskning som sker i medlemsstaterna ska genomföras i förbindelse med nationella revisionsorgan eller, om dessa inte har nödvändiga befogenheter, i samarbete med den behöriga nationella myndigheten. Revisionsrätten och medlemsstaternas nationella revisionsinstitutioner ska samarbeta i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende.

Motivering

Ändringsförslaget beaktar revisionsrättens synpunkter på artikel 155 och jämkar samman dessa med internationellt erkända standarder för redovisningsförfaranden.

Ändringsförslag  217

Förslag till förordning

Artikel 152 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid genomförandet av sina uppgifter ska revisionsrätten få allt det stöd och den information som den anser sig behöva av kommissionen, övriga institutioner, organ som förvaltar inkomster och utgifter för unionens räkning liksom av budgetmedlens slutmottagare. De ska särskilt ställa till revisionsrättens förfogande alla dokument som rör tilldelning och genomförande av kontrakt som finansieras genom unionens budget och alla räkenskaper över kontanter eller material, allt bokföringsmaterial och alla verifikationer samt även tillhörande administrativa dokument, alla dokument som rör inkomster och utgifter, alla förteckningar över egendom och över tjänster vid avdelningarna, som revisionsrätten anser vara nödvändiga när den på grundval av bokföringsmaterial eller på platsen utför granskningar som rör rapporten om resultatet av budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, samt alla dokument och uppgifter som skapats eller lagrats på ett magnetiskt medium.

1. Vid genomförandet av sina uppgifter ska revisionsrätten få allt det stöd och den information som den anser sig behöva av kommissionen, övriga institutioner, organ som förvaltar inkomster och utgifter för unionens räkning liksom av budgetmedlens slutmottagare. De ska särskilt ställa till revisionsrättens förfogande alla dokument som rör tilldelning och genomförande av kontrakt som finansieras genom unionens budget och alla räkenskaper över kontanter eller material, allt bokföringsmaterial och alla verifikationer samt även tillhörande administrativa dokument, alla dokument som rör inkomster och utgifter, alla förteckningar över egendom och över tjänster vid avdelningarna, som revisionsrätten anser vara nödvändiga när den på grundval av bokföringsmaterial eller på platsen utför granskningar som rör rapporten om resultatet av budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, samt alla dokument och uppgifter som skapats eller lagrats på en databärare.

Ändringsförslag  218

Förslag till förordning

Artikel 153 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Revisionsrätten ska senast den 15 juni underrätta kommissionen, och senast den 1 juni underrätta övriga institutioner och organ som avses i artikel 132, om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt, och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande. Varje institution ska sända sina svar till revisionsrätten senast den 15 oktober. Institutionerna, förutom kommissionen själv, ska samtidigt sända sina svar till kommissionen.

1. Revisionsrätten ska senast den 15 juni underrätta kommissionen, och senast den 15 juni underrätta övriga institutioner och organ som avses i artikel 132, om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten eller bör beaktas av den behörige räkenskapsföraren när denne utarbetar räkenskaperna. Dessa iakttagelser ska behandlas konfidentiellt, och vara föremål för ett kontradiktoriskt förfarande. Varje institution ska sända sina svar till revisionsrätten senast den 30 september. Institutionerna, förutom kommissionen själv, ska samtidigt sända sina svar till kommissionen.

Motivering

Påskyndande av tidsschemat för ansvarsfrihetsförfarandet och införlivande av synpunkter från Europeiska revisionsrätten.

Ändringsförslag  219

Förslag till förordning

Artikel 153 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Efter att det kontradiktoriska förfarandet har avslutats ska varje institution eller organ som berörs sända sina svar till revisionsrätten senast den 15 oktober. Institutionerna, förutom kommissionen själv, och organen ska samtidigt sända sina svar till kommissionen.

utgår

Motivering

Påskyndande av tidsschemat för ansvarsfrihetsförfarandet och införlivande av synpunkter från Europeiska revisionsrätten.

Ändringsförslag  220

Förslag till förordning

Artikel 153 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Revisionsrätten ska senast den 15 november översända sin årsrapport tillsammans med institutionernas svar till de myndigheter som är behöriga att bevilja ansvarsfrihet och till övriga institutioner, och se till att rapporten och institutionernas svar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Revisionsrätten ska senast den 31 oktober översända sin årsrapport tillsammans med institutionernas svar till de myndigheter som är behöriga att bevilja ansvarsfrihet och till övriga institutioner, och se till att rapporten och institutionernas svar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Påskyndande av tidtabellen för ansvarsfrihetsförfarandet och införlivande av synpunkter från Europeiska revisionsrätten.

Ändringsförslag  221

Förslag till förordning

Artikel 155

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 155

utgår

Sammanställning av preliminära granskningsresultat

 

1. Revisionsrätten ska översända en sammanställning av sina preliminära granskningsresultat till de institutioner, organ eller medlemsstater som berörs. Sammanställningar av preliminära granskningsresultat som enligt revisionsrättens bedömning är av en sådan art att de bör tas upp i årsrapporten ska översändas senast den 1 juni året efter det budgetår som de avser. Sammanställningar av preliminära granskningsresultat ska behandlas konfidentiellt.

 

2. Den berörda institutionen ska ha två och en halv månad på sig för att underrätta revisionsrätten om sina eventuella kommentarer avseende dessa preliminära granskningsresultat.

 

Motivering

Ändringsförslaget beaktar revisionsrättens synpunkter.

Ändringsförslag  222

Förslag till förordning

Artikel 156 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska före den 15 maj år n+2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande år n.

1. Europaparlamentet ska före den 15 april år n+2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande år n för

 

– Europeiska kommissionen,

 

– de övriga institutioner som avses i artikel 1.2,

 

– de enheter som omnämns i artikel 196b.1,

 

– andra organ som har ansvar för användningen av unionens medel, såtillvida som unionens lagstiftning föreskriver att Europaparlamentet ska bevilja dessa organ ansvarsfrihet.

Ändringsförslag  223

Förslag till förordning

Artikel 157 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska på Europaparlamentets begäran lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska fungera väl, i enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget.

3. Unionens institutioner enligt definitionen i artikel 1.2 ska på Europaparlamentets begäran lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret ska fungera väl, i enlighet med artikel 319 och tredje meningen i artikel 335 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  224

Förslag till förordning

Artikel 167 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Bestämmelserna i del I och III ska tillämpas på utgifter som effektueras genom de myndigheter och organ som avses i förordning (EG) nr 1290/2005 avseende Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 avseende Europeiska socialfonden, rådets förordning (EG) nr 1084/2006 avseende Sammanhållningsfonden och rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden; de ska också tillämpas på fonder inom området med frihet, säkerhet och rättvisa som förvaltas genom delad förvaltning enligt artikel 56 i denna förordning (samtliga uppräknade fonder hänvisas till nedan som fonderna), samt på deras inkomster, med förbehåll för de undantag som anges i denna avdelning.

1. Bestämmelserna i del I och III ska tillämpas på utgifter som effektueras genom de myndigheter och organ som avses i förordning (EG) nr 1290/2005 avseende Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 avseende Europeiska socialfonden, rådets förordning (EG) nr 1084/2006 avseende Sammanhållningsfonden och rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden; de ska också tillämpas på fonder inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, inklusive de fonder som omfattas av programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”, som förvaltas genom delad förvaltning enligt artikel 56 i denna förordning (samtliga uppräknade fonder hänvisas till nedan som fonderna), samt på deras inkomster, med förbehåll för de undantag som anges i denna avdelning.

Ändringsförslag  225

Förslag till förordning

Artikel 168

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 168

utgår

Respekt för nivån på tilldelade åtagandebemyndiganden

 

Europaparlamentet och rådet förbinder sig att respektera den nivå för åtagandebemyndiganden som fastställs i de berörda grundläggande rättsakterna för strukturåtgärder, landsbygdens utveckling och Europeiska fiskerifonden.

 

Motivering

Utkastet till bestämmelse går utanför enbart budgetförordningens tillämpningsområde och skapar interinstitutionella förbindelser. Det bör därför överföras till ett lämpligare politiskt instrument.

Ändringsförslag  226

Förslag till förordning

Artikel 169 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. I enlighet med de förordningar som avses i artikel 167 får fullständiga eller delvisa återbetalningar av förskott som betalats ut för en viss åtgärd inte leda till att fondernas samlade bidrag till åtgärden i fråga minskar.

 

De belopp som återbetalas ska utgöra inkomster avsedda för särskilda ändamål i enlighet med artikel 18.3 c.

3. Medlemsstaternas behandling av återbetalningar och dess effekter på de finansiella bidragen från fonderna ska fastställas enligt reglerna i artikel 167.

Medlemsstaternas behandling av återbetalningar och dess effekter på de finansiella bidragen från fonderna ska fastställas enligt reglerna i artikel 167.

Motivering

Denna text kommer från utkastet till genomförandebestämmelser (artikel 228) som kommissionen föreslagit i sitt arbetsdokument (SEK(2010)0639) och utgör en ”väsentlig” del i den mening som avses i artikel 290 i EUF-fördraget och bör därför införas i själva budgetförordningen.

Ändringsförslag  227

Förslag till förordning

Avdelning III – kapitel 1 – ny rubrik (före artikel 173)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL 1

 

Allmänna bestämmelser

Ändringsförslag  228

Förslag till förordning

Artikel 175 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Anslag för följande ändamål ska likställas med inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 18.2:

2. Anslag för

a) Bidrags- och upphandlingsförfaranden som gemensamma forskningscentrumet deltar i.

a) bidrags- och upphandlingsförfaranden som gemensamma forskningscentrumet deltar i,

b) Gemensamma forskningscentrumets verksamhet för tredje mans räkning.

b) gemensamma forskningscentrumets verksamhet för tredje mans räkning, eller

c) Tjänster av teknisk eller vetenskaplig natur inom ramen för administrativa överenskommelser med övriga institutioner eller med kommissionens övriga avdelningar.

c) tjänster av teknisk eller vetenskaplig natur inom ramen för administrativa överenskommelser med övriga institutioner eller med kommissionens övriga avdelningar

 

ska likställas med inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 18.2.

Motivering

Korrigering av kommissionens utkast, som uppenbarligen översatts från franska, annars verkar det orimligt.

Ändringsförslag  229

Förslag till förordning

Avdelning III – kapitel 2 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL 2

 

Finansiering och bidragsberättigande kostnader

 

Artikel 175a

 

Genomsnittliga personalkostnader

 

Följande kriterier för godkännande av de genomsnittliga personalkostnaderna ska tillämpas:

 

a) De genomsnittliga personalkostnaderna ska vara de som bidragsmottagaren redovisar genom sin gängse kostnadsredovisningspraxis. Detta inbegriper användningen av metoder som grundar sig på kostnadsställen.

 

b) De genomsnittliga personalkostnaderna ska baseras på bidragsmottagarens faktiska personalkostnader såsom de är registrerade i dennes föreskrivna räkenskaper, eller kostnadsredovisning enligt tillämpliga nationella regler, inklusive budgeterade och uppskattade belopp om så är nödvändigt.

 

c) I de genomsnittliga personalkostnaderna ska inte ingå kostnader som inte är bidragsberättigande samt kostnader som begärts under andra kostnadskategorier.

Motivering

Detta ändringsförslag kommer från kommissionens beslut C(2011)0174 av den 24 januari 2011 om förenkling. Syftet är att tillhandahålla rättssäkerhet för bidragsmottagare och fastställa de grundläggande principerna för de genomsnittliga personalkostnaderna.

Ändringsförslag  230

Förslag till förordning

Avdelning III – kapitel 3 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL 3

 

Clearingkommitté för forskning

 

Artikel 175b

 

Clearingkommitté för forskning

 

1. En särskild clearingkommitté för forskningsfrågor (clearingkommittén för forskning) ska inrättas av de generaldirektorat som är ansvariga för genomförandet av de respektive ramprogrammen, med uppdraget att inta slutliga och enhetliga ståndpunkter i alla rättsliga och finansiella frågor under genomförandet av hela projektet liksom i alla affärsprocessrelaterade frågor där det vanliga samarbetet mellan tjänsteavdelningarna inte möjliggjort ett samförstånd.

 

Clearingkommittén för forskning ska agera som den behöriga clearingkommitté som avses i artikel 126b i alla frågor i samband med forskningsprojekt och forskningsprogram, inbegripet ramprogrammet.

 

Ingen medlem av en clearingkommitté för forskning ska bli ansvarsskyldig till följd av tillämpningen av artiklarna 70 och 71 för beslut som denne fattar i sin egenskap av medlem av clearingkommittén för forskning.

 

2. Clearingkommittén för forskning består av generaldirektörerna för generaldirektoraten för forskning och innovation, utbildning och kultur, näringsliv och industri, informationssamhället och medier, transport och rörlighet samt energi eller en företrädare per generaldirektorat med vederbörliga befogenheter. Den ska sammanträda minst fyra gånger per år och får fatta enhälliga beslut med skriftligt förfarande.

 

3. Följande regler ska gälla för dess förfarande:

 

a) Generaldirektören för forskning och innovation eller dennes företrädare ska vara ordförande för clearingkommittén.

 

b) Vid behov får clearingkommittén för forskning begära ett utlåtande från kommissionens övergripande organ, i synnerhet rättstjänsten och generaldirektoratet för budget.

 

c) Clearingkommittén för forskning får bjuda in intressenter eller deras företrädare eller andra experter som den anser lämpliga att lämna ett utlåtande.

 

d) Besluten ska fattas enhälligt eller, då detta är omöjligt, med majoritetsbeslut och ska vara bindande för de generaldirektorat som avses i punkt 1.

 

e) De slutliga och enhetliga ståndpunkterna ska också vara bindande för de genomförandeorgan som genomför delar av ramprogrammet.

 

f) En för ändamålet avsedd enhet inom generaldirektoratet för forskning och innovation ska utföra sekretariatsuppgifter för clearingkommittén för forskning. Besluten från clearingkommittén för forskning ska göras tillgängliga för allmänheten i form av en elektronisk databas, med vederbörligt beaktande av tillämplig lagstiftning om uppgiftsskydd.

 

g) Clearingkommittén för forskning ska anta sin arbetsordning i enlighet med artikel 126c.

Motivering

Detta ändringsförslag kommer från kommissionens beslut C(2011)0174 av den 24 januari 2011 om förenkling. Det bör klargöras att medlemmarna av kommittén inte personligen är ansvarsskyldiga för de beslut som de fattar i sin egenskap av medlemmar av clearingkommittén, som är frågor för tolkning av tillämpliga rättsliga bestämmelser.

Ändringsförslag  231

Förslag till förordning

Avdelning III – kapitel 3 – avsnitt 1 – rubrik (ny) (före artikel 177)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Avsnitt 1

 

Allmänna bestämmelser

Ändringsförslag 232

Förslag till förordning

Artikel 177a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 177a

 

Utnyttjande av budgetstöd

 

1. Kommissionen får använda sig av sektoriellt eller allmänt budgetstöd i ett tredjeland, förutsatt att detta fastställts i den relevanta grundläggande rättsakten, om partnerlandets förvaltning av de offentliga finanserna är tillräckligt transparent, tillförlitlig och effektiv.

 

2. Kommissionen ska i motsvarande finansieringsöverenskommelser, som ingåtts i enlighet med artikel 176.2 b, införa lämpliga bestämmelser enligt vilka det berörda mottagarlandet förbinder sig att omgående återbetala alla eller delar av de relevanta verksamhetskostnaderna, i det fall att det konstateras att förvaltningen av de berörda EU-medlen har varit behäftad med allvarliga fel och regelbrott.

 

Vid handläggningen av den återbetalning som avses i första stycket kan artikel 77.1 angående inkassering genom avräkning tillämpas.

 

3. Kommissionen ska främja utvecklingen av parlamentets kontroll- och revisionskapacitet samt ökad transparens och allmän tillgång till information.

Ändringsförslag  233

Förslag till förordning

Avdelning III – kapitel 3 – avsnitt 2 – rubrik (ny) (före artikel 178)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Avsnitt 2

 

Förvaltningsfonder som finansieras av flera givare

Ändringsförslag  234

Förslag till förordning

Artikel 178 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska unionens och övriga givares bidrag ska sättas in på ett särskilt bankkonto. Dessa bidrag ska inte ingå i budgeten och ska förvaltas av kommissionen på den delegerade utanordnarens ansvar. De enheter och personer som avses i artikel 55.1 b får anförtros uppgifter som ingår i budgetförfarandet enligt de berörda bestämmelserna för indirekt förvaltning.

Europeiska unionens och övriga givares bidrag ska sättas in på ett särskilt bankkonto. Dessa bidrag ska inte ingå i budgeten och ska förvaltas av kommissionen på den delegerade utanordnarens ansvar. Artikel 55.3 ska tillämpas.

Ändringsförslag  235

Förslag till förordning

Avdelning III – kapitel 2 – avsnitt 3 – rubrik (ny) (före artikel 179)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Avsnitt 3

 

Övriga förvaltningssätt

Ändringsförslag  236

Förslag till förordning

Artikel 195 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Institutionerna ska snarast möjligt informera budgetmyndigheten om alla fastighetsprojekt som kan få betydande ekonomiska konsekvenser för budgeten.

3. Institutionerna och de organ som avses i artikel 196b ska snarast möjligt informera budgetmyndigheten om alla fastighetsprojekt som kan få betydande ekonomiska konsekvenser för budgeten.

Om en av budgetmyndighetens båda parter avser att avge ett yttrande ska den inom två veckor efter mottagande av informationen om fastighetsprojektet meddela den berörda institutionen om sin avsikt att avge ett sådant yttrande. Uteblir svaret får den berörda institutionen genoföra sin planerade transaktion i kraft av sin administrativa självständighet, om inte annat följer av artikel 335 i EUF‑fördraget och artikel 185 i Euratomfördraget beträffande unionens rättskapacitet.

De ska framför allt underrätta budgetmyndigheten

 

a) om bygg- och renoveringsprojekt, innan anbudsförfarandet inleds, om den konkreta planeringen, och när detaljerade kostnadsplaner har utarbetats men innan kontrakt ingås, om alla för beslutet relevanta aspekter och projektfinansieringen, samt efter avslutat arbete, om huruvida arbetet genomfördes planmässigt och budgetramarna respekterades,

 

b) om annan upphandling av fast egendom, innan anbudsförfarandet inleds eller innan den lokala marknaden kartläggs, om den särskilda byggareal som krävs samt, innan kontrakt ingås, om alla för beslutet relevanta aspekter och projektfinansieringen, samt efter att projektet avslutats, om huruvida budgetramarna respekterades och om projektgenomförandet,

 

I förekommande fall kan institutionerna och organen tillhandahålla information i det arbetsdokument om fastighetspolitiken som avses i artikel 34.4a.

 

Innan kontrakt ingås ska godkännande inhämtas hos budgetmyndigheten. Budgetmyndigheten ska besluta om godkännande inom åtta veckor efter att ansökan och alla för beslutet relevanta uppgifter mottagits.

Detta yttrande ska överlämnas till den beröra institutionen inom två veckor efter ett sådant meddelande.

 

Institutionerna ska ansöka om budgetmyndighetens godkännande för inköp av fastigheter eller för andra projekt som rör byggnader och som ska finansieras med lån.

 

Ändringsförslag  237

Förslag till förordning

Artikel 195 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Fastighetsprojekt som kan få betydande finansiella återverkningar på budgeten är följande:

 

i) Förvärv, försäljning, renovering eller uppförande av fastigheter vars kostnad uppgår till mer än två miljoner EUR eller utökning av befintliga byggnadsavtal som överstiger två miljoner EUR per år.

 

ii) Förvärv av mark.

 

iii) Alla nya fastighetsavtal (inbegripet nyttjanderätt och långtidshyra) för nya fastigheter med årliga kostnader på åtminstone 500 000 EUR.

 

iv) Alla fastighetsprojekt av interinstitutionell art.

Ändringsförslag  238

Förslag till förordning

Artikel 195 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Ett fastighetsprojekt kan finansieras med budgetmedel eller, genom undantag från artikel 14 och med budgetmyndighetens godkännande, med lån. Lån ska återbetalas inom en lämplig tidsperiod.

 

Den finansieringsplan som den berörda institutionen ska läggas fram tillsammans med begäran om godkännande ska särskilt fastställa maximalt finansieringsbelopp samt finansieringsperiod och finansieringstyp.

Ändringsförslag  239

Förslag till förordning

Avdelningen VIIa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

AVDELNING VIIa

 

BYRÅER, ORGAN OCH OFFENTLIG–PRIVATA PARTNERSKAP

Ändringsförslag  240

Förslag till förordning

Artikel 196a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 196a

 

Typer av offentlig-privata partnerskap

 

Följande typer av offentlig-privata partnerskap får upprättas:

 

a) Organ som inrättas på grundval av EUF-fördraget och Euratomfördraget och som är juridiska personer och beviljas bidrag som belastar unionens budget i enlighet med artikel 196b

 

b) Organ som är juridiska personer, som inrättas genom en grundläggande rättsakt där deras rättsliga ställning liksom omfattningen och arten av deras verksamheter fastställs och som anförtros genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap i enlighet med artiklarna 196b och 196c, där detta skapar ett europeiskt mervärde och insatsen med offentliga medel är berättigad.

Motivering

De olika typerna av offentlig-privata partnerskap bör tydligt definieras och med tanke på deras potentiella inverkan presenteras i en separat avdelning.

Ändringsförslag  241

Förslag till förordning

Artikel 196b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 196b

 

Rambudgetförordning för byråer, organ och offentlig-privata partnerskap som inrättas på grundval av specifika bestämmelser i EUF-fördraget och Euratomfördraget

 

1. En rambudgetförordning ska efter samråd med revisionsrätten antas i form av en delegerad förordning enligt artiklarna 202, 203 och 204 i denna förordning för enheter som inrättas på grundval av specifika bestämmelser i EUF-fördraget och Euratomfördraget och som är juridiska personer.

 

Ramförordningen ska grundas på de principer och bestämmelser som anges i denna förordning.

 

De finansiella bestämmelserna för dessa organ får endast avvika från rambudgetförordningen om detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet. Sådana avvikelser får inte gälla de budgetprinciper som anges i del I avdelning II, principen om likabehandling av ekonomiska aktörer eller de särskilda bestämmelserna i de grundläggande rättsakter genom vilka sådana organ inrättas. Om dessa offentlig-privata partnerskaps finansiella bestämmelser avviker från rambudgetförordningen, ska kommissionen underrättas om dessa avvikelser och orsakerna till dem. Kommissionen ska ha rätt att invända mot dessa avvikelser inom sex veckor efter delgivningen.

 

Dessa organs regler får avvika från tjänsteföreskrifterna

 

1a. Avvikelser och specifika orsaker till dessa avvikelser ska årligen och senast den 31 oktober meddelas Europaparlamentet och rådet i ett arbetsdokument. I arbetsdokumentet ska man också redogöra för framstegen i uppfyllandet av de syften för vilka de enskilda enheterna inrättades, samt visa på betydelsen av de tidigare nämnda avvikelserna för de framsteg som uppnåtts, lämna den information som avses i artikel 34.2b och redogöra för uppfyllandet av de i förväg fastställda specifika målen under det år som ansvarsfriheten gäller. Om målen inte till fullo uppnåtts, ska enhetens ledning redogöra för de specifika orsakerna till detta och föreslå korrigerande åtgärder som också kan innehålla en motiverad begäran om en tillfällig ökning av de administrativa anslagen för högst ett år framåt.

 

I arbetsdokumentet ska man vidare redogöra för ledningsstrukturerna i alla enheter enligt denna artikel, inbegripet en allomfattande översikt över storleken på enskilda ledningsstrukturer i förhållande till respektive personalstyrka.

 

2. Europaparlamentet ska på rådets rekommendation ha befogenheten att bevilja ansvarsfrihet för de enheter som avses i punkt 1. Europaparlamentet ska ha rätt att inbjuda organens ledning närhelst man anser det vara nödvändigt under ansvarsfrihetsförfarandet, i synnerhet då de mål som beskrivs i punkt 1 inte uppnås under två år i rad.

 

3. Kommissionens internrevisor ska med hänsyn till de enheter som avses i punkt 1 ha samma befogenheter som han eller hon har i förhållande till kommissionens egna avdelningar.

 

4. Varje enhet ska efter samråd med revisionsrätten anlita en oberoende revisor, vars uppdrag är att kontrollera att organets räkenskaper uppfyller artikel 134 samt under revisionsrättens ledning genomföra en analys av lagligheten och korrektheten hos detta organs intäkter och utgifter. Revisionsrätten ska granska de rapporter som utarbetats av sådana oberoende revisorer, och kan förlita sig på sådana rapporter när den tillämpar eventuella andra förfaranden och utformar sitt yttrande.

Ändringsförslag  242

Förslag till förordning

Artikel 196c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 196c

 

Modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som inte baserats på specifika bestämmelser i EUF-fördraget

 

1. Organ som är juridiska personer, som inrättats genom en grundläggande rättsakt i enlighet med artiklarna 288 och 289 i EUF-fördraget och som anförtros genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap ska anta egna finansiella bestämmelser som täcker upprättande, genomförande, redovisning och ansvarsfrihet för det offentlig-privata partnerskapets budget.

 

2. Dessa bestämmelser ska innehålla ett antal grundprinciper som är nödvändiga för en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel, och ska bygga på artiklarna 55 och 57 samt på en modellbudgetförordning som antas som en delegerad förordning enligt artiklarna 202, 203 och 204 efter samråd med revisionsrätten.

 

Om dessa offentlig-privata partnerskaps finansiella bestämmelser avviker från modellbudgetförordningen, ska kommissionen underrättas om dessa avvikelser och orsakerna till dem. Kommissionen ska ha rätt att invända mot dessa avvikelser inom sex veckor efter delgivningen.

 

Dessa organs regler får avvika från tjänsteföreskrifterna i den mån som de rättsakter som inrättar dessa organ enligt artikel 1a.2 i tjänsteföreskrifterna inte föreskriver att tjänsteföreskrifterna ska tillämpas.

 

3. Avvikelser och specifika orsaker till dessa avvikelser ska årligen och senast den 31 oktober delges Europaparlamentet och rådet i ett arbetsdokument. I arbetsdokumentet ska man också redogöra för framstegen i uppfyllandet av de syften för vilka de enskilda organen inrättades, samt visa på betydelsen av de tidigare nämnda avvikelserna för de framsteg som uppnåtts, lämna den information som avses i artikel 34.2b och redogöra för uppfyllandet av de i förväg fastställda specifika målen under det år som ansvarsfriheten gäller. Om målen inte till fullo uppnåtts, ska organets ledning redogöra för de specifika orsakerna till detta och föreslå korrigerande åtgärder som också kan innehålla en motiverad begäran om en tillfällig ökning av de administrativa anslagen för högst ett år framåt. I arbetsdokumentet ska man vidare redogöra för ledningsstrukturerna i alla enheter enligt denna artikel, inbegripet en allomfattande översikt över storleken på enskilda ledningsstrukturer i förhållande till respektive personalstyrka.

 

4. Europaparlamentet ska på rådets rekommendation ha befogenhet att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av budgetarna för de organ som avses i punkt 1.

 

5. Kommissionens internrevisor ska när det gäller de organ som avses i punkt 1 ha samma befogenheter som han eller hon har i förhållande till kommissionens egna avdelningar.

Ändringsförslag  243

Förslag till förordning

Artikel 199

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 199

Artikel 199

Kommissionen ska anta en delegerad förordning med närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning i enlighet med artiklarna 202, 203 och 204. Den delegerade förordningen ska innehålla bestämmelser om genomförandet av administrativa utgifter som motsvarar anslag i budgeten som är avsedda för Euratoms försörjningsbyrå.

Kommissionen ska bemyndigas att anta en delegerad förordning i enlighet med artiklarna 202, 203 och 204 avseende närmare bestämmelser som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av följande artiklar: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77b, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 126c, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

 

I en bilaga till förordningen ska målet, innehållet och omfattningen av delegeringen anges med hänvisning till ovannämnda artiklar.

 

Den delegerade förordningen ska också innehålla bestämmelser om genomförandet av administrativa utgifter som motsvarar anslag i budgeten som är avsedda för Euratoms försörjningsbyrå.

Ändringsförslag  244

Förslag till förordning

Artikel 200

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 200

utgår

Rambudgetförordning för byråer och organ som inrättas på grundval av EUF-fördraget och Euratomfördraget

 

1. Kommissionen ska anta en rambudgetförordning för de organ som inrättas på grundval av EUF-fördraget och Euratomfördraget och som är juridiska personer och beviljas bidrag som belastar unionens budget; detta ska ske i form av en delegerad rättsakt enligt artiklarna 202, 203 och 204 i denna förordning.

 

Rambudgetförordningen ska utformas enligt de regler och principer som anges i den här förordningen.

 

De finansiella bestämmelserna för dessa organ får endast avvika från rambudgetförordningen efter överenskommelse med kommissionen och förutsatt att detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet. Sådana avvikelser får inte gälla de budgetprinciper som anges i del I avdelning II, principen om likabehandling av ekonomiska aktörer eller de särskilda bestämmelserna i de grundläggande rättsakter genom vilka de respektive organen inrättas.

 

2. Europaparlamentet ska på rådets rekommendation ha befogenheten att bevilja ansvarsfrihet för de organ som avses i punkt 1 med undantag för de genomförandeorgan som tas upp i artikel 55.

 

3. Kommissionens internrevisor ska med hänsyn till de organ som avses i punkt 1 ha samma befogenheter som han eller hon har i förhållande till kommissionens egna avdelningar.

 

4. Om inget annat anges i den grundläggande rättsakt som avses i punkt 1 ska revisionsrätten granska lagligheten och korrektheten i organets inkomst- och utgiftstransaktioner innan dess räkenskaper konsolideras med kommissionens. Granskningen ska bygga på en revisionsrapport som upprättats av en oberoende extern revisor som utsetts av organet i fråga med uppgiften att kontrollera att dess räkenskaper uppfyller villkoren i artikel 134.

 

Motivering

Innehållet i denna artikel flyttas från slutbestämmelserna till en ny avdelning (se ändringsförslag 474)

Ändringsförslag  245

Förslag till förordning

Artikel 201

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 201

utgår

Modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap

 

Organ som är juridiska personer, som inrättats genom en grundläggande rättsakt och som anförtros genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap enligt artikel 55.1 b v ska anta egna finansiella bestämmelser.

 

Dessa bestämmelser ska innehålla ett antal grundprinciper som är nödvändiga för en sund ekonomisk förvaltning av Europeiska unionens medel, och ska bygga på artikel 57 samt på en modellbudgetförordning som antas av kommissionen som en delegerad rättsakt enligt artiklarna 202, 203 och 204.

 

Motivering

Innehållet i denna artikel flyttas från slutbestämmelserna till en ny avdelning.

Ändringsförslag 246

Förslag till förordning

Artikel 202 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta den delegerade rättsakt som avses i artiklarna 199, 200 och 201 delegeras till kommissionen tills vidare.

1. Befogenheten att anta de delegerade förordningar som avses i artiklarna 196b, 196c och 199 delegeras till kommissionen för en period på tre år från * och på de villkor som fastställs i artiklarna 203 och 204.

 

_________

* Datum för denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Ändringarna till artikel 202 syftar till att skydda parlamentets rättigheter i det nya förfarandet för delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget). Det beaktar betänkandet om befogenheter för delegering av lagstiftning (2010/2021(INI)) – (”Szájer-betänkandet”). Tillägg av en tidsfristklausul för den delegerade akten som baseras på en standardklausul i samförståndsdokumentet.

Ändringsförslag 247

Förslag till förordning

Artikel 202 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Så snart som kommissionen antagit den delegerade rättsakten ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

2. Så snart som kommissionen antagit en delegerad förordning ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

 

Kommissionen ska genomföra lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, bland annat med Europaparlamentet och på expertnivå, och ska se till att relevanta handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 248

Förslag till förordning

Artikel 202 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionens befogenheter att anta den delegerade akten gäller på de villkor som fastställs i artiklarna 203 och 204.

3. Närhelst denna förordning är föremål för en översyn, ska kommissionen lägga fram en reviderad delegerad förordning.

Ändringsförslag 249

Förslag till förordning

Artikel 203 – rubrik

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Återkallande av den delegerade befogenheten

Återkallande av den delegerade befogenheten och upphävande av den delegerade förordningen

Ändringsförslag 250

Förslag till förordning

Artikel 203 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i artikel 199.

1. Europaparlamentet eller rådet får när som helst helt eller delvis med verkan för framtiden återkalla den delegerade befogenhet som avses i artiklarna 196b, 196c och 199. Europaparlamentet eller rådet får dessutom helt eller delvis upphäva de delegerade förordningar som antogs enligt de återkallade delegerade befogenheterna enligt meningen ovan.

Motivering

Ändringarna till artikel 203 syftar till att skydda parlamentets rättigheter i det nya förfarandet för delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget). Det beaktar betänkandet om befogenheter för delegering av lagstiftning (2010/2021(INI)) – (”Szájer-betänkandet”).

Ändringsförslag 251

Förslag till förordning

Artikel 203 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att avgöra om delegeringen bör återkallas ska inom rimlig tid, och innan det slutliga beslutet fattas, underrätta den andra institutionen samt kommissionen och precisera vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och vilka orsaker som kan anföras som grund för detta.

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att avgöra om delegeringen bör återkallas och om den delegerade förordningen helt eller delvis ska upphävas, ska inom rimlig tid, och innan det slutliga beslutet fattas, underrätta den andra institutionen samt kommissionen och precisera vilka delegerade befogenheter och, i förekommande fall, vilken delegerade förordning eller del av denna som kan komma att återkallas eller upphävas och vilka orsaker som kan anföras som grund för detta.

Ändringsförslag 252

Förslag till förordning

Artikel 203 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett beslut om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet inte längre är giltig. Beslutet ska träda i kraft omedelbart eller på den dag som anges i beslutet. Beslutet ska inte påverka giltigheten hos delegerade rättsakter som redan är i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Ett beslut om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet inte längre är giltig. Dessutom kan beslutet också innebära att den gällande delegerade förordningen eller delar av den upphör att gälla. Beslutet ska träda i kraft omedelbart eller på den dag som anges i beslutet. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 253

Förslag till förordning

Artikel 203 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Inom en rimlig tid efter att ett beslut har fattats om att återkalla en del av den delegerade befogenheten och, i förekommande fall, att helt eller delvis upphäva den delegerade förordningen, ska kommissionen lägga fram ett förslag om revidering av denna förordning och/eller en reviderad delegerad förordning.

Ändringsförslag 254

Förslag till förordning

Artikel 204 – rubrik

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Invändningar mot delegerade akter

Invändningar mot en delegerad förordning

Motivering

Ändringarna till artikel 204 syftar till att skydda parlamentets rättigheter i det nya förfarandet för delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget). Det beaktar betänkandet om befogenheter för delegering av lagstiftning (2010/2021(INI)) – (”Szájer-betänkandet”).

Ändringsförslag  255

Förslag till förordning

Artikel 204 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter det att den anmälts..

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad förordning som kommissionen föreslagit enligt artiklarna 196b, 196c och 199 inom tre månader efter det att den anmälts.

Ändringsförslag 256

Förslag till förordning

Artikel 204 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen ska den delegerade förordningen offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

Ändringsförslag 257

Förslag till förordning

Artikel 204 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot en delegerad akt ska redogöra för orsakerna till detta.

3. Om antingen Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade förordningen och föreslår ändringar i den inom den tidsperiod som anges i punkt 1, ska kommissionen ta del av ändringarna och kan anta en reviderad delegerad förordning. Europaparlamentet och rådet kan invända mot en sådan reviderad delegerad förordning i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag 258

Förslag till förordning

Artikel 204 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Europaparlamentet och rådet kan när som helst begära att kommissionen ska lägga fram en helt eller delvis reviderad delegerad förordning. De ska så tidigt som möjligt informera varandra om sin avsikt att framföra en sådan begäran.

Ändringsförslag 259

Förslag till förordning

Artikel 205

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Översyn av förordningen

Översyn

Denna förordning ska ändras när detta bedöms vara nödvändigt och i enlighet med förfarandena i artikel 322 i EUF‑fördraget och artikel 183 i Euratomfördraget.

Vart tredje år eller när detta bedöms vara nödvändigt ska denna förordning ses över i enlighet med förfarandena i artikel 322.1 i EUF-fördraget och artikel 183 i Euratomfördraget.

 

De tröskelvärden som fastställts i denna förordning får justeras efter inflationstakten genom en sådan delegerad förordning som avses i artikel 199 i enlighet med artiklarna 202, 203 och 204.

Ändringsförslag  260

Förslag till förordning

Artikel 208

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1. Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

2. Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

I fråga om medel som avses i artikel 167 ska artikel 56 bara tillämpas på åtaganden som ingås från och med den 1 januari 2014.

3. Artikel 56 ska först tillämpas från och med den 1 januari 2014 och under tiden ska artikel 53b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 fortsätta att gälla.

 

Medlemsstaterna kan dock redan tillämpa artikel 56.2 från och med den 1 januari 2012.

 

Om en medlemsstat tillhandahåller en nationell förklaring enligt artikel 56.6b ska också det sista stycket i artikel 56.6b gälla från och med den 1 januari 2012.

 

Uppgifterna för de befintliga organen enligt rådets förordning (EG) nr 1083/20061 ska inte påverkas av ackrediteringen av sådana organ. Från den 1 januari 2014 ska de ackrediterade organen vara behöriga att utföra sina uppgifter.

 

4. Artikel 5.4 ska gälla omedelbart efter att denna förordning offentliggjorts.

 

Om bidragsmottagare har tillämpat artikel 5.5 i förordning (EG) nr 1605/2002 utan att ha använt ett räntebärande bankkonto, ska detta inte betraktas som ett fel eller en oriktighet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

5. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

 

_______________

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

Motivering

Medlemsstaterna bör tillåtas att använda sig av en övergångsperiod för att anpassa det nuvarande systemet till de föreslagna ändringarna. Dubbla strukturer i väntan på att finansieringsperioden 2007–2013 avslutas och finansieringsperioden 2014–2020 bör om möjligt undvikas.

Ändringsförslag  261

Förslag till förordning

Bilaga (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga till den delegerade förordningen i enlighet med artikel 199 i denna förordning

 

Artikel 5

 

Den delegerade förordningen får fastställa bestämmelser om redovisning av inkomsträntor som genererats av förhandsfinansiering.

 

Artikel 8

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om anslag för ett budgetår.

 

Artikel 9

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om anslag som förfaller och anslag som överförs till påföljande budgetår.

 

Artikel 16

 

Den delegerade förordningen får fastställa bestämmelser om växelkursen mellan euro och andra valutor.

 

Artikel 18

 

Den delegerade förordningen får fastställa strukturen för redovisning av externa och interna inkomster som avsätts för särskilda ändamål och tillhandahållande av motsvarande anslag och fastställa bestämmelser för medlemsstaternas bidrag till forskningsprogram. Den delegerade förordningen får vidare komplettera denna förordning med avseende på intäkter från sanktioner för de medlemsstater som uppvisar ett alltför stort underskott samt intäkter som avsatts för Eftastaternas deltagande i vissa EU‑program.

 

Artikel 19

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om mottagande av donationer som görs till unionen.

 

Artikel 20

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om konton för skattefordringar.

 

Artikel 22

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om den procentuella beräkningen av anslagsöverföringar från andra institutioner än kommissionen samt motivering av begäran om anslagsöverföringar.

 

Artikel 23

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om den procentuella beräkningen av interna anslagsöverföringar samt motivering av begäran om anslagsöverföringar.

 

Artikel 25

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om motivering av begäran om överföringar från reserven för katastrofbistånd.

 

Artikel 26

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om förhands-, halvtids- och efterhandsutvärderingar.

 

Artikel 27

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om villkoren för finansieringsöversikter.

 

Artikel 30

 

Den delegerade förordningen får fastställa närmare bestämmelser om preliminärt offentliggörande av budgeten.

 

Artikel 31

 

Den delegerade förordningen får fastställa närmare bestämmelser om offentliggörande av uppgifter om mottagare av medel som beviljats genom indirekt förvaltning.

 

Artikel 34

 

Den delegerade förordningen får fastställa närmare bestämmelser om budgetplanering.

 

Artikel 38

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om förslag till ändringsbudgetar.

 

Artikel 41

 

[Text kommer]

 

Artikel 46

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om budgetens utformning, inklusive en definition av faktiska utgifter under det senaste budgetåret för vilka räkenskaperna har avslutats, anmärkningar till budgeten samt tjänsteförteckningen.

 

Artikel 50

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om genomförande av budgeten enligt principen om sund ekonomisk förvaltning samt uppgifter om överföring av personuppgifter i samband med revisioner.

 

Artikel 51

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om den grundläggande rättsakten och de undantag som anges i artikel 51.

 

Artikel 55

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om metoderna för genomförandet av budgeten, inklusive direkt centraliserad förvaltning, utövande av befogenheter som delegerats till genomförandeorgan, särskilda bestämmelser om indirekt förvaltning med internationella organisationer samt utnämning av offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter.

 

Artikel 56

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om delad förvaltning med medlemsstater, inklusive sektorsspecifika bestämmelser om villkoren för när betalningar till medlemsstaterna får avbrytas, sammanställning av ett register över organ med ansvar för förvaltning, certifiering och revisionsverksamheter enligt de sektorsspecifika bestämmelserna, åtgärder för att främja bästa praxis samt fastställande av förfaranden för avslutande av räkenskaperna.

 

Artikel 57

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om indirekt förvaltning som inte sker via medlemsstater utan via andra enheter eller personer, inklusive innehållet i överenskommelser om genomförandeuppgifter i samband med budgeten, villkoren för indirekt förvaltning där kommissionens system, regler och förfaranden är likvärdiga med andra enheter eller personer än medlemsstater, förvaltningsförklaringar samt fastställande av förfaranden för avslutande av räkenskaperna.

 

Artikel 58

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om förhandskontroller av regler och förfaranden för indirekt förvaltning.

 

Artikel 61

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om rättigheter och skyldigheter för aktörer i budgetförvaltningen.

 

Artikel 63

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om förhands- och efterhandskontroller, arkivering av styrkande dokument, särskilda regler för tjänsteutövning, underlåtande att agera från utanordnarens sida, överföring av uppgifter till räkenskapsföraren samt rapporter om förhandlade förfaranden.

 

Artikel 65

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om räkenskapsförarens befogenheter och ansvar, inklusive utnämning och uppsägning, yttranden om räkenskaps- och inventariesystem, förvaltning av likvida medel och bankkonton, undertecknande av konton, hantering av kontobalanser, överföringar och omräkningar, betalningsmetoder, register över juridiska personer samt arkivering av styrkande dokument.

 

Artikel 66

 

Den delegerade förordningen får fastställa närmare bestämmelser om de personer som har befogenhet att förvalta konton i en lokal enhet.

 

Artikel 67

 

Den delegerade förordningen får fastställa villkor för förskottskonton samt för externa åtgärder, inklusive valet av förskottsförvaltare, kreditering till förskottskonton samt kontroller av utanordnare och räkenskapsförare.

 

Artikel 69

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om utanordnarens, räkenskapsförarens och förskottsförvaltarens ansvar vid fall av olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption.

 

Artikel 70

 

Den delegerade förordningen får fastställa närmare bestämmelser för delegerade utanordnare, inklusive bekräftelse av instruktioner samt vilka uppgifter den specialiserade instansen för finansiella oriktigheter ska ha.

 

Artikel 71

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om utanordnarens ansvar vid fall av andra allvarliga fel.

 

Artikel 72

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser förskottsförvaltarens ansvar vid fall av andra allvarliga fel.

 

Artikel 75

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om beräkning och fastställande av fordringar, inklusive förfaranden och styrkande dokument samt dröjsmålsränta.

 

Artikel 76

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om fastställande av inkassering.

 

Artikel 77

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om förfaranden för inkassering, inklusive inkassering genom avräkning, förfarande för inkassering när någon frivillig betalning inte görs, beviljande av betalningsfrister, inkassering av böter och andra sanktioner, beslut om att avstå från att kräva in en inkassering samt beslut om att annullera en fordring.

 

Artikel 77b

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om genomförandet av kriterierna och förfarandena för kommissionens korrigering av räkenskaper.

 

Artikel 78

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om preskriptionstiden.

 

Artikel 80

 

Den delegerade förordningen får fastställa bestämmelser om de belopp som mottas i form av böter, sanktioner och upplupna räntor.

 

Artikel 81

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om finansieringsbeslut.

 

Artikel 82

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om typer av åtaganden, övergripande åtaganden, enhetligt undertecknande samt administrativa utgifter som täcks av preliminära åtaganden.

 

Artikel 83

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om budgetmässiga och rättsliga åtaganden, inklusive registrering i räkenskaperna av enskilda åtaganden.

 

Artikel 84

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om kontroller i samband med de olika åtagandena.

 

Artikel 85

 

Den delegerade förordningen får fastställa närmare bestämmelser om kontroll av utgifter, inklusive godkännande av betalningar för personalutgifter och mellanliggande betalningar och betalningsbalans för upphandlingar och bidrag, godkänd förfinansiering samt konkretisering av påskrifterna ”kan betalas” och ”i sin ordning”.

 

Artikel 86

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om godkännande av utgifter, inklusive vilka uppgifter som är obligatoriska för en betalningsorder samt utanordnarens kontroll av betalningsordrar.

 

Artikel 87

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om typer av betalningar och styrkande dokument.

 

Artikel 89

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om tidsfrister för betalningar.

 

Artikel 90

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om elektronisk handläggning av transaktioner.

 

Artikel 92

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om hur internrevisorn ska utses.

 

Artikel 93

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om internrevisorns befogenheter och ansvar.

 

Artikel 94

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om internrevisorns oberoende och ansvarsområden.

 

Artikel 95

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om olika upphandlingskontrakt, inklusive ramavtal och enskilda avtal.

 

Artikel 97

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om kraven för utlysning av kontrakt och offentliggörande av meddelanden om upphandling.

 

Artikel 98

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om de olika typerna av upphandlingsförfaranden, gemensamma upphandlingar med medlemsstater samt kontrakt som omfattar små belopp.

 

Artikel 99

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om upphandlingsdokumentens innehåll, inklusive eventuella villkor för revision av priset samt tekniska specifikationer.

 

Artikel 100

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om kriterier för uteslutning från deltagande i upphandling. Den får fastställa vilka intyg som krävs för att visa att inga skäl till uteslutning föreligger. Den tid som uteslutningen ska vara får också fastställas i den delegerade förordningen.

 

Artikel 101

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om vilka uteslutningskriterier som är tillämpliga under upphandlingsförfarandet. Den får fastställa vilka intyg som krävs för att visa att inga skäl till uteslutning föreligger. Den tid som uteslutningen ska vara får också fastställas i den delegerade förordningen.

 

Artikel 102

 

Den delegerade förordningen får fastställa närmare bestämmelser om den centrala databasen över uteslutna.

 

Artikel 103

 

Den delegerade förordningen får fastställa närmare bestämmelser om administrativa och ekonomiska påföljder för anbudsgivare eller anbudssökande som har lämnat felaktiga uppgifter, begått väsentliga fel, begått oriktigheter eller bedrägeri eller som på ett allvarligt sätt konstaterats bryta mot sina avtalsmässiga skyldigheter.

 

Artikel 104

 

Den delegerade förordningen får fastställa urvals- och tilldelningskriterier. Den får dessutom fastställa vilka intyg som ska krävas för att styrka ekonomisk och finansiell kapacitet samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. Den delegerade förordningen får också innehålla närmare bestämmelser om elektroniska auktioner och upphandlingar till mycket lågt värde.

 

Artikel 105

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om inlämnande av anbud. Den får fastställa tidsgränserna för inlämnande av anbud och ansökningar om deltagande och för tillgång till anbudshandlingar samt tidsfrister i brådskande fall. Förordningen kan även fastställa de olika kommunikationsmetoderna. Dessutom kan den fastställa regler om eventuella säkerheter, öppnande av anbud och ansökningar om deltagande samt den kommitté som ansvarar för utvärderingen av anbuden och ansökningarna om att få delta.

 

Artikel 106

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om principerna om likabehandling och öppenhet. Den får fastställa vilka kontakter som är tillåtna mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna under tilldelningsförfarandet, de uppgifter som minst ska ingå i utvärderingsprotokollet samt de uppgifter som minst ska ingå i beslut som fattas av den upphandlande myndigheten.

 

Artikel 107

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om beslut om tilldelning, information till anbudsgivare samt undertecknande och genomförandet av kontraktet.

 

Artikel 108

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om information till anbudsgivare, inklusive om avbrytande av upphandlingsförfarandet.

 

Artikel 109

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om de säkerheter som ska ställas av kontraktspartner.

 

Artikel 110

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om hävande av kontrakt på grund av fel, oriktigheter eller bedrägerier.

 

Artikel 111

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om den upphandlande myndighetens arbetsuppgifter, inklusive beräkning av tröskelvärden.

 

Artikel 112

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om tillämpliga tröskelvärden, separata kontrakt och kontrakt som består av flera delar samt uppskattningar av värdet på vissa kontrakt.

 

Artikel 113

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om regler för deltagande i anbudsförfaranden samt intyg för att få tillgång till kontrakt.

 

Artikel 114

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om Världshandelsorganisationens upphandlingsbestämmelser.

 

Artikel 115

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare uppgifter som omfattning av och innehåll i bidrag och får innehålla bestämmelser om huruvida bidragsavtal eller bidragsbeslut ska användas. Dessutom får den innehålla närmare uppgifter om användning av rampartnerskapavtal.

 

Artikel 116

 

Den delegerade förordningen får fastställa regler för de olika bidragsformerna.

 

Artikel 117

 

Den delegerade förordningen får komplettera de allmänna principer som är tillämpliga på bidrag, inklusive principen om icke-vinst och principen om samfinansiering.

 

Artikel 117a

 

Den delegerade förordningen får innehålla ytterligare specifikationer för bidragsberättigande kostnader.

 

Artikel 118

 

Den delegerade förordningen får fastställa krav för det årliga arbetsprogrammet, innehållet i ansökningsomgångar, undantag i ansökningsomgångar, information till sökande samt offentliggörande av bidragsbeslut.

 

Artikel 119

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om principen om att bidrag inte får kumuleras.

 

Artikel 120

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om retroaktivt beviljande av bidrag.

 

Artikel 122

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om förfarandet för bidragsansökningar, intyg om att den sökande inte omfattas av några av kriterierna för uteslutande, fysiska personer, juridiska personer som består av en sökande, ekonomiska och administrativa sanktioner, bidragsberättigande kriterier samt bidrag till mycket låga belopp.

 

Artikel 123

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om urvals- och tilldelningskriterier.

 

Artikel 124

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om utvärdering och tilldelning av bidrag samt information till sökande.

 

Artikel 125

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om säkerhet vid förfinansiering.

 

Artikel 126

 

Den delegerade förordningen får ange bestämmelser om utbetalning av bidrag och kontroller, inklusive bestämmelser om styrkande dokument och avbrytande samt minskning av bidrag.

 

Artikel 126a

 

Den delegerade förordningen får fastställa hur länge kommissionen och ackrediterade organ ska arkivera handlingar.

 

Artikel 126c

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om clearingkommittéernas befogenheter och sammansättning.

 

Artikel 127

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om genomförande av kontrakt och stöd till tredjeman.

 

Artikel 133

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om rapporten om budgetförvaltning och den ekonomiska förvaltningen.

 

Artikel 135

 

Den delegerade förordningen får ange allmänt godtagna redovisningsprinciper, inklusive principen om kontinuerlig verksamhet, försiktighetsprincipen, principen om konsekvent utformning, principen om jämförande information, principen om väsentlighet och sammanslagningar, väsentlighetsprincipen samt principen att innehåll går före form, och bestämmelser om styrkande handlingar.

 

Artikel 136

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om redovisningar, inklusive resultaträkning, redovisning av kassaflöden, anmärkningar till redovisningar samt förklarande anmärkningar.

 

Artikel 137

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om innehållet i budgetredovisningar.

 

Artikel 139

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om godkännande av redovisningar, inklusive översändande av slutliga konsoliderade redovisningar.

 

Artikel 142

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om hur räkenskapssystemet är organiserat, inklusive användning av datoriserade system.

 

Artikel 145

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om registrering i räkenskaperna. Den får dessutom innehålla närmare bestämmelser om räkenskapsböcker, redogörelser för spårning av transaktioner, avstämning av saldon, registrering i dagboken samt kontoavstämning.

 

Artikel 147

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om innehåll och skötsel av budgeträkenskaper.

 

Artikel 148

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om inventarieförteckningen över anläggningstillgångar samt förfarandet för vidareförsäljning och avyttring av anläggningstillgångar, inklusive bestämmelser om inventarier hos delegationer.

 

Artikel 173

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om typer av forskningsverksamheter.

 

Artikel 175

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om Gemensamma forskningscentrumet.

 

Artikel 176

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om de åtgärder som kan finansieras inom ramen för externa åtgärder.

 

Artikel 178

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om förvaltningsfonder för externa åtgärder.

 

Artikel 179

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om indirekt förvaltning av externa åtgärder.

 

Artikel 180

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om överenskommelser med enheter i samband med genomförande av externa åtgärder, inklusive bestämmelser om speciella lån och bankkonton.

 

Artikel 181

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om upphandling inom området för externa åtgärder.

 

Artikel 182

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om deltagande i anbudsförfaranden.

 

Artikel 183

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om finansiering av en extern åtgärd i sin helhet samt ansökningar om finansiering.

 

Artikel 184

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om förfaranden för beviljande av bidrag vid indirekt förvaltning.

 

Artikel 187

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om omfattningen av europeiska byråer och institutionernas delegering av uppgifter till de europeiska byråerna.

 

Artikel 188

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om anslag till europeiska byråer, inklusive delegering av vissa uppgifter av räkenskapsförare samt likvida medel och bankkonton.

 

Artikel 191

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om delegering av utanordnarens befogenheter till en direktör för en interinstitutionell europeisk byrå.

 

Artikel 193

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om storleken på administrativa anslag och hyresgarantier.

 

Artikel 195

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om särskilda administrativa anslag, inklusive fastigheter och förskottsbetalningar till personal vid institutionerna.

 

Artikel 196

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare bestämmelser om externa experter.

 

Artikel 197

 

Den delegerade förordningen får innehålla närmare regler för övergångsbestämmelser, inklusive avslutning av garantikontot samt aktualiseringar av beloppsgränser och belopp.

  • [1]  EUT C 145, 3.6.2010, s. 1.
  • [2]  EUT C 334, 10.12.2010, s. 1.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (24.6.2011)

till budgetutskottettill budgetkontrollutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget
(KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Föredragande: Franziska Katharina Brantner

KORTFATTAD MOTIVERING

Den föreslagna översynen av budgetförordningen infaller vid ett historiskt betydelsefullt tillfälle för Europeiska unionen efter Lissabonfördragets ikraftträdande. I den pågående övergångsprocessen i riktning mot demokrati i södern skulle den också kunna underlätta unionens uppgift att genomföra den nya grannskapspolitiken på ett effektivt sätt. Översynen bör ses som ett tillfälle att förstärka EU:s yttre politik.

I detta sammanhang bör reformen av budgetförordningen säkerställa följande:

•         Flexibilitet och snabbhet när det gäller att betala ut finansiellt stöd till tredjeländer som kommer i fråga för offentligt utvecklingsbistånd.

· Särskilda åtgärder för snabb utbetalning i krislägen, bland annat till länder som befinner sig i en övergångsfas i riktning mot demokratisering. Detta bör också leda till en förenkling av de administrativa förfarandena och undanröjande av byråkrati, vilket skulle underlätta tillgången till EU-medel för organisationer i det civila samhället, små ideella organisationer och enskilda enheter som brådskande behöver skydd.

•         Förnuftig samordning med internationella givare när EU-medel kanaliseras via internationella organisationer genom att man beviljar retroaktiva utbetalningar, tar bort överflödiga kontroller och ökar feltoleransen i mycket speciella undantagsfall, återigen kopplade till krislägen eller humanitära behov, samt beaktar kostnaderna för och nyttan av kontroller.

•         Minskning av den administrativa belastningen, särskilt i bidragsförfaranden.

•         Möjligheten att inrätta EU-förvaltningsfonder som kommer att göra det möjligt att lägga samman medel från olika källor (medlemsstaterna, unionens budget och tredjeländer).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet och budgetkontrollutskottet att som ansvariga utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) De särskilda bestämmelserna rörande genomförandet av externa åtgärder behöver anpassas till de ändringar och förenklingar som föreslagits för de olika förfarandena för genomförande av budgeten.

(48) De särskilda bestämmelserna rörande genomförandet av externa åtgärder behöver anpassas till de ändringar och förenklingar som föreslagits för de olika förfarandena för genomförande av budgeten. Man bör också föreslå ett differentierat tillvägagångssätt för de fall då Europeiska unionen måste reagera på humanitära nödsituationer eller internationella kriser eller med avseende på tredjeländer som genomgår en process för övergång till demokrati.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på lämpligt sätt ge tillgång till informationen om direkta mottagare av sådana medel ur budgeten som den förfogar över när budgeten genomförs centralt och direkt av dess avdelningar eller av unionens delegationer enligt artikel 53 andra stycket, samt till informationen om direkta mottagare av medel som tillhandahålls av organ till vilka uppgifter som avser budgetgenomförande delegerats i enlighet med andra förvaltningsmetoder.

2. Kommissionen ska på lämpligt sätt ge tillgång till informationen om direkta mottagare av sådana medel ur budgeten som den förfogar över – och den exakta typen av och syftet med de åtgärder som finansieras av budgeten – när budgeten genomförs centralt och direkt av dess avdelningar eller av unionens delegationer enligt artikel 53 andra stycket, samt till informationen om direkta mottagare av medel som tillhandahålls av organ till vilka uppgifter som avser budgetgenomförande delegerats i enlighet med andra förvaltningsmetoder.

 

Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska i synnerhet ge tillgång till och på sina webbplatser uppdatera informationen om på vilket sätt unionens medel har använts under rubrik 4, de resultat som uppnåtts med hjälp av dessa medel, mottagarna av medlen och den exakta typen av och syftet med de åtgärder som finansieras av budgeten.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska också till budgetförslaget bifoga

 

a) en analys av den ekonomiska förvaltningen under det gångna budgetåret och en redogörelse för utestående åtaganden,

 

b) ett yttrande, i förekommande fall, över de övriga institutionernas beräkningar som får innehålla avvikande beräkningar om dessa är vederbörligen motiverade,

 

c) alla arbetsdokument som kommissionen bedömer vara av betydelse för institutionernas tjänsteförteckningar eller för de bidrag som kommissionen beviljar de organ som avses i artikel 200 och Europaskolorna; sådana arbetsdokument som anger den senast godkända tjänsteförteckningen ska redogöra för

 

i) samtliga anställda vid unionen, inbegripet dess juridiskt åtskilda enheter, enligt kontrakttyp,

 

ii) en översikt över personalpolitiken beträffande tjänster och extern personal samt könsfördelningen,

 

iii) antalet faktiskt tillsatta tjänster i början av det år då budgetförslaget lämnas in, med angivande av deras fördelning enligt lönegrad och administrativa enhet,

 

iv) en uppdelning av personalen per politikområde,

 

v) för varje kategori av extern personal, det ursprungliga uppskattade antalet heltidstjänster på grundval av godkända anslag samt det faktiska antalet anställda i början av det år då budgetförslaget lämnas in, med angivande av deras fördelning enligt tjänstegrupp och, om så är lämpligt, enligt lönegrad samt en uppskattning på grundval av begärda anslag i budgetförslaget för sådana personalkategorier,

 

vi) de totala direkta och indirekta kostnaderna för unionens skyldigheter gentemot sin personal på grundval av tillämpningen av tjänsteföreskrifterna med bilagor, totalt och per respektive bestämmelse,

 

d) verksamhetsförklaringarna med

 

i) uppgifter om förverkligandet av alla tidigare fastställda, specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål som fastställts för de olika verksamheterna samt nya mål som mätts genom indikatorer,

 

ii) en fullständig motivering och ett kostnads–nyttoperspektiv i fråga om föreslagna ändringar av anslagsnivån,

 

iii) tydliga skäl för intervention på EU‑nivå utan att åsidosätta bland annat subsidiaritetsprincipen,

 

iv) uppgifter om genomförandenivåerna för det föregående årets verksamhet och genomförandenivåerna för innevarande år,

 

v) en förteckning över de transaktioner som gjorts av de organ som anges i artikel 55.1 b i–v med en motivering av valet av ett visst organ för förvaltningen av medlen;

 

resultaten av utvärderingarna ska granskas och användas för att påvisa de sannolika fördelarna med de föreslagna ändringarna av budgeten,

 

e) en sammanfattande förfalloplan över de betalningar som ska utföras under de följande budgetåren med anledning av budgetmässiga åtaganden som ingåtts under de föregående budgetåren.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Vad gäller medel till internationella organisationer, i en bilaga till kommissionens avsnitt:

 

i) En sammanfattning av alla bidrag, med en uppdelning per unionsprogram/finansieringskälla och per internationell organisation.

 

ii) En motivering som förklarar varför det vid finansieringen av dessa organisationer var effektivare med en unionsfinansiering än en direktfinansiering.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) De totala anslagen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) ska föras in i ett enda kapitel i budgeten med rubriken Gusp, med särskilda budgetartiklar. Dessa artiklar ska täcka Gusp-utgifterna och ska innehålla särskilda budgetposter för åtminstone de mest omfattande uppdragen.

e) De totala anslagen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) ska föras in i ett enda kapitel i budgeten med rubriken Gusp, med särskilda budgetartiklar. Dessa artiklar ska täcka Gusp-utgifterna och ska innehålla en särskild budgetpost per uppdrag.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 5 – led c – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förberedande åtgärder ska godkännas av rådet, på förslag från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Förberedande åtgärder ska godkännas av rådet, i full samverkan med kommissionen, och Europaparlamentet ska höras i god tid i förväg och informeras i detalj om de förberedande åtgärderna, framför allt sådana åtgärder som rör Gusp och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genomföra budgeten på något av följande sätt:

1. Kommissionen ska genomföra budgeten på något av följande sätt:

a) Genom sina egna avdelningar, via unionens delegationer i enlighet med artikel 53 andra stycket eller via något av de genomförandeorgan som avses i artikel 59.

a) Genom sina egna avdelningar, via unionens delegationer i enlighet med artikel 53 andra stycket eller via något av de genomförandeorgan som avses i artikel 59.

b) Indirekt, genom delad förvaltning med medlemsstaterna eller genom att genomförandeuppgifter anförtros åt

b) Indirekt, genom delad förvaltning med medlemsstaterna eller, enligt en särskild bestämmelse i den grundläggande rättsakten i vilken – i andra fall än dem som anges i leden i och iv – de särskilda genomförandeparterna och typerna av transaktioner fastställs, genom att vissa specificerade genomförandeuppgifter anförtros åt

i) tredjeländer eller organ som utsetts av dem,

i) tredjeländer eller organ som utsetts av dem,

ii) internationella organisationer eller organ eller enheter som sorterar under dem,

ii) internationella organisationer eller organ eller enheter som sorterar under dem,

iii) finansinstitut som fått i uppgift att förvalta finansieringsinstrument i enlighet med avdelning VIII,

 

iv) Europeiska investeringsbanken, inklusive Europeiska investeringsfonden och andra dotterbolag till banken,

iv) Europeiska investeringsbanken, inklusive Europeiska investeringsfonden,

v) organ som avses i artiklarna 200 och 201,

v) organ som avses i artiklarna 200 och 201,

vi) offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier,

vi) offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier, samt,

vii) organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts uppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier, samt,

 

viii) personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 51 i denna förordning.

viii) personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 51 i denna förordning.

 

Kommissionen ska förbli ansvarig för genomförandet av budgeten i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget och ska informera Europaparlamentet om transaktioner som görs av de organ som anges i punkt 1 b i–viii. Den finansieringsöversikt som avses i artikel 27 i denna förordning ska innehålla en fullständig motivering av valet av ett visst organ bland dem som avses i leden i–viii.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – led b – led vi

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(vi) offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier,

vi) europeiska grupper av offentligrättsliga organ eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier, eller offentligrättsliga organ,

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De medlemsstater, organ och andra enheter och personer som förtecknas under punkt 1 b får inte utses till delegerade utanordnare.

2. Det finansieringsbeslut som ska bifogas till den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 63.9 ska innehålla uppgifter om det mål som man vill uppnå, de förväntade resultaten, genomförandemetoderna och det totala beloppet på grundval av finansieringsplanen. Det ska också innehålla en beskrivning av de insatser som ska finansieras och uppgifter om det belopp som anslagits för varje insats samt en vägledande tidsplan för genomförandet. I fall av indirekt förvaltning ska beslutet även innehålla uppgifter om vilken genomförandepartner som valts, de kriterier som använts och de uppgifter som anförtrotts åt ovannämnda partner.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personer som avses i artikel 55.1 b viii ska också ha möjlighet att uppfylla dessa krav successivt. De ska anta sina finansiella bestämmelser efter godkännande från kommissionen.

Personer som avses i artikel 55.1 b viii ska också ha möjlighet att uppfylla de krav som fastställs i leden a–e i denna punkt successivt inom de första sex månaderna av deras mandat. De ska anta sina finansiella bestämmelser efter godkännande från kommissionen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För varje åtgärd som kan ge upphov till utgifter som belastar budgeten ska den behöriga utanordnaren först ingå ett budgetmässigt åtagande innan han eller hon ingår ett rättsligt åtagande gentemot tredje man eller överför medel till en förvaltningsfond på grundval av artikel 178.

1. Trots vad som sägs i artikel 82 ska den behöriga utanordnaren för varje åtgärd som kan ge upphov till utgifter som belastar budgeten först ingå ett budgetmässigt åtagande innan han eller hon ingår ett rättsligt åtagande gentemot tredje man eller överför medel till en förvaltningsfond på grundval av artikel 178.

 

Vid humanitära insatser, civilskyddsinsatser och insatser i krissituationer och när det är nödvändigt på grund av en brådskande situation utanför unionen får emellertid beloppen skrivas in i räkenskaperna omedelbart efter det att det motsvarande enskilda rättsliga åtagandet har undertecknats.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett enskilt rättsligt åtagande ingås som en följd av ett övergripande åtagande ska den behöriga utanordnaren, innan han skriver under åtagandet, föra in beloppet i budgeträkenskaperna och räkna av beloppet mot det övergripande åtagandet. Vid humanitära insatser, civilskyddsinsatser och insatser i krissituationer och när det är nödvändigt på grund av brådska får belopp skrivas in i räkenskaperna omedelbart efter det att det motsvarande enskilda rättsliga åtagandet har undertecknats.

När ett enskilt rättsligt åtagande ingås som en följd av ett övergripande åtagande ska den behöriga utanordnaren, innan han skriver under åtagandet, föra in beloppet i budgeträkenskaperna och räkna av beloppet mot det övergripande åtagandet.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 102 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Myndigheter i tredjeländer får ges tillgång endast om bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 45/2001 uppfylls och efter en utvärdering av varje enskilt fall.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 120 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I dessa fall får inga kostnader som berättigar till stöd ha ådragits före bidragsansökans datum, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall som har stöd i den grundläggande rättsakten för åtgärden eller vid synnerlig brådska i krissituationer, vid civilskyddsinsatser eller humanitära insatser.

I dessa fall får inga kostnader som berättigar till stöd ha ådragits före bidragsansökans datum, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall som har stöd i den grundläggande rättsakten för åtgärden eller vid synnerlig brådska i krissituationer, vid civilskyddsinsatser, vid humanitära insatser, i tredjeländer som genomgår en process för övergång till demokrati eller i situationer som hotar att trappas upp till väpnade konflikter.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 178 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska unionens och övriga givares bidrag ska sättas in på ett särskilt bankkonto. Dessa bidrag ska inte ingå i budgeten och ska förvaltas av kommissionen på den delegerade utanordnarens ansvar. De enheter och personer som avses i artikel 55.1 b får anförtros uppgifter som ingår i budgetförfarandet enligt de berörda bestämmelserna för indirekt förvaltning.

Europeiska unionens och övriga givares bidrag ska sättas in på ett särskilt bankkonto. Dessa bidrag ska inte ingå i budgeten och ska förvaltas av kommissionen på den delegerade utanordnarens ansvar. Artikel 55.3 ska tillämpas.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 178a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 178a

 

Allmänt budgetstöd

 

1. Kommissionen får utnyttja allmänt budgetstöd i ett tredjeland, förutsatt att detta fastställts i den relevanta grundläggande rättsakten, om partnerlandet har fastställt ett trovärdigt program för att förbättra förvaltningen av sina offentliga finanser genom att göra den tillräckligt transparent, tillförlitlig och effektiv.

 

2. Kommissionen ska i motsvarande finansieringsöverenskommelser, som ingåtts i enlighet med artikel 176.2, införa lämpliga bestämmelser enligt vilka det berörda mottagarlandet förbinder sig att omgående återbetala alla eller delar av de relevanta projektkostnaderna, för det fall att det konstateras att förvaltningen av de berörda EU-medlen har varit föremål för allvarliga oriktigheter.

 

Vid handläggningen av sådan återbetalning får artikel 77.1 angående inkassering genom avräkning tillämpas.

 

3. Kommissionen ska främja utvecklingen av parlamentets kontroll- och revisionskapacitet och det civila samhället för att öka transparensen och allmänhetens tillgång till information.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget

Referensnummer

KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

 

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Franziska Katharina Brantner

11.5.2011

 

 

 

Behandling i utskott

15.6.2011

21.6.2011

 

 

Antagande

21.6.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

1

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kader Arif, John Attard-Montalto, Carlo Casini, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Nadezhda Neynsky, Doris Pack, Vittorio Prodi, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Alf Svensson, Indrek Tarand, László Tőkés, Paweł Zalewski, Janusz Władysław Zemke

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (30.5.2011)

till budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget
(KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Föredragande: Ivailo Kalfin

KORTFATTAD MOTIVERING

De allmänna målen för den nya budgetförordningen stämmer i huvudsak överens med de övergripande målen att genomföra EU:s politik samtidigt som principerna för sund ekonomisk förvaltning garanteras.

Budgetförordningen tillsammans med genomförandebestämmelserna och den fleråriga budgetramen tillsammans med de årliga budgetarna har direkta effekter för den europeiska politiken för forskning, utveckling och innovationer. Ett av budgetförordningens viktigaste mål bör vara att åstadkomma en lämplig balans mellan principerna om finansiellt ansvarstagande och flexibilitet för stödmottagarna.

ITRE:s föredragande välkomnar därför de ökade insatserna för administrativ och finansiell förenkling av ramprogrammets regler under programmens och projektens livscykler (ansökan, utvärdering och förvaltning), vilket bör bli till stor nytta för intressenterna. Forskning är en osäker process med ett visst mått av inbyggd risk, och resultatbaserad finansiering kan begränsa forskningsprojekts räckvidd så att mindre riskabla projekt och marknadsorienterad forskning främjas, vilket skulle motverka EU:s strävan efter excellens och spetsforskning.

En alltför rigid tolkning av budgetförordningen har under senare år tyvärr skapat en riskaversionskultur och en attityd av noll förtroende för forskningsprogrammens deltagare, och därigenom försämrat programmens genomförande. Detta problem har kommit till uttryck i åtskilliga förklaringar och resolutioner, t.ex. förklaringen om initiativet Trust Researchers och parlamentets resolution av den 11 november 2011 om förenklat genomförande (2010/2079(INI)), och det behövs snarast adekvata åtgärder för att förenkla ramprogrammets och andra europeiska finansieringsinstruments finansiella och administrativa bestämmelser.

Finansieringen av forskning i Europa bör gå mot ömsesidigt förtroende och ansvarstagande partnerskap, samtidigt som den bör vara risktolerant gentemot deltagare under samtliga faser, med flexibla EU-bestämmelser som tillämpas enligt nationella regleringar och nationell praxis. Utvärderingen av finansiering inom forskningsområdet bör utgå från typen av forskning, med fokus på excellens, relevans och genomslagskraft.

Förenkling

Föredraganden välkomnar förslaget till ytterligare förenklingar och harmonisering av bestämmelser och förfaranden. Det är viktigt att i detta sammanhang komma ihåg att förenkling inte är ett mål i sig, utan snarare ett medel för att göra EU:s forskningsfinansiering attraktiv och tillgänglig. Förenklingsåtgärderna bör också göra det lättare att undvika fel. Föredraganden håller med om att kraven på kontroller och garantier är nödvändiga för att upprätthålla budgetdisciplin och en kultur med god ekonomisk förvaltning, men å andra sidan bör sådana administrativa bördor stå i bättre proportion till de finansiella riskerna och ta hänsyn till olika politikområdens särdrag, t.ex. forskningens.

Föredraganden understryker att när verksamhetsanslagen ges i form av ett standardbelopp eller enligt en schablon bör man för enkelhetens skull avskaffa regeln att anslagen gradvis ska minska. Kommissionen uppmanas att ytterligare förtydliga den terminologi som används i samband med schablonanslag eller standardbelopp och att underlätta deras användning. Föredraganden anser att schablonbelopp och standardbelopp bör vara undantag och tillämpas på frivillig grund och endast i motiverade fall.

Reglerna för räntor som genereras av förfinansiering

Föredraganden stöder att man omedelbart stryker kravet på återbetalning av räntorna på förfinansieringen samt kravet på att öppna separata räntebärande konton. De administrativa resurser som krävs för att betala tillbaka dessa räntor står inte i proportion till ändamålet, och det vore därför effektivare att låta stödmottagarna återanvända den upplupna räntan i de program som de förvaltar.

Bidrag

Definitionen av bidrag måste förtydligas och de administrativa bördorna måste minskas. För att förbättra förvaltningen av bidrag och förenkla förfarandena bör det bli möjligt att bevilja bidrag antingen genom ett beslut av institutionen eller genom en skriftlig överenskommelse med bidragsmottagaren.

Acceptabel risk för fel

Forskning och innovation är verksamheter med inneboende risker, och för att forsknings- och utvecklingspolitiken på EU-nivå ska kunna bli framgångsrik är det nödvändigt att definiera en lämplig nivå för acceptabel risk. Förslaget att föra in begreppet acceptabel risk för fel i budgetförordningen är ett steg framåt och skulle kunna bidra till att minska både komplexiteten och efterhandsgranskningarna, åstadkomma en lämplig balans mellan sund ekonomisk förvaltning och lämpliga kontroller och leda till förenklingar i den ekonomiska förvaltningen. Dessutom måste kommissionen se till att vidta alla åtgärder för att minska de inneboende riskerna för fel.

Det är avgörande att se till att reglerna för deltagande tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt, och att de tar hänsyn till FoU-verksamhetens grundläggande förhållanden. Föredraganden efterlyser därför en noggrann analys och rapportering av felen samt eventuella korrigerande åtgärder. Det är också nödvändigt att i budgetförordningens text etablera en tydligare definition av fel.

Föredraganden samtycker till att man inför separata bestämmelser för prissummor i budgetförordningen. Utdelning av priser bör uppmuntras, men inte i stället för ordentligt strukturerad finansiering.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) När det gäller unionens ramprogram för forskning bör ytterligare förenklingar och harmonisering av regler och förfaranden genomföras, enligt vad som sägs i Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning1 och i slutrapporten från expertgruppen för den preliminära utvärderingen av det sjunde ramprogrammet som offentliggjordes den 12 november 2010 och som baserar sig på artikel 7.2 i beslut nr 1982/2006/EG.

 

__________

1Antagna texter, P7_TA(2010)0401.

Motivering

I Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning (2010/2079 (INI)) efterlystes förenkling och harmonisering av budgetförordningens regler och förfaranden.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Reglerna för räntor som genereras av förfinansiering bör förenklas, eftersom de nuvarande reglerna har lett till en orimlig administrativ börda såväl för mottagarna av medel från Europeiska unionen som för kommissionens avdelningar, och ibland även till missförstånd mellan kommissionen, dess partner och andra aktörer. I syfte att förenkla situationen, i synnerhet när det gäller bidragsmottagare, och i linje med principen om sund ekonomisk förvaltning bör det föreskrivas att det inte längre ska vara obligatoriskt att beräkna och kräva in ränta på belopp som betalas ut i förfinansiering. Det bör däremot fortfarande vara möjligt att i överenskommelsen om delegering införa en bestämmelse om ränta, för att på så sätt ge utrymme för den som delegerats förvaltningen att antingen återanvända de räntebelopp som då genereras av förfinansieringen inom samma program eller att kräva in beloppen.

(8) Reglerna för räntor som genereras av förfinansiering bör förenklas, eftersom de nuvarande reglerna har lett till en orimlig administrativ börda såväl för mottagarna av medel från Europeiska unionen som för kommissionens avdelningar, och ibland även till missförstånd mellan kommissionen, dess partner och andra aktörer. I syfte att förenkla situationen, i synnerhet när det gäller bidragsmottagare, och i linje med principen om sund ekonomisk förvaltning bör kravet att förränta och kräva in ränta på belopp som betalas ut i förfinansiering omedelbart utgå. Det bör däremot fortfarande vara möjligt att i överenskommelsen om delegering införa en bestämmelse om ränta, för att på så sätt ge utrymme för den som delegerats förvaltningen att antingen återanvända de räntebelopp som då genereras av förfinansieringen inom samma program eller att kräva in beloppen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) När det gäller bestämmelserna om proportionalitet bör begreppet ”acceptabel risk för fel” införas som en del av den riskbedömning som ska utföras av utanordnaren. Institutionerna bör ges rätt att avvika från den allmänna väsentlighetströskel på 2 % som tillämpas av revisionsrätten vid bedömningen av de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Begreppet acceptabel risk för fel bedöms vara en lämpligare grundval för den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens bedömning av kvaliteten på kommissionens riskhantering Europaparlamentet och rådet bör därför besluta vilken nivå som ska anses vara en acceptabel risk för fel inom varje politikområde, med hänsyn till kostnaderna och fördelarna med kontroller

(16) När det gäller bestämmelserna om proportionalitet bör begreppet ”acceptabel risk för fel” införas som en del av den riskbedömning som ska utföras av utanordnaren, vilket minskar både komplexiteten och efterhandsgranskningarna och garanterar en lämplig balans mellan sund ekonomisk förvaltning och lämpliga kontroller. Institutionerna bör ges rätt att avvika från den allmänna väsentlighetströskel på 2 % som tillämpas av revisionsrätten vid bedömningen av de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Begreppet acceptabel risk för fel bedöms vara en lämpligare grundval för den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens bedömning av kvaliteten på kommissionens riskhantering Europaparlamentet och rådet bör därför besluta vilken nivå som ska anses vara en acceptabel risk för fel inom varje politikområde, med hänsyn till kostnaderna och fördelarna med kontroller. Det är mycket viktigt att de rättsligt bindande bestämmelserna om acceptabel risk för fel tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt så att nivån för de acceptabla felen kan sänkas.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a) Schablonbelopp och standardbelopp bör användas på frivillig grund och bara tillämpas när så är lämpligt. Den terminologi som används för schablonbelopp och standardbelopp bör förtydligas.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38b) Ett ytterligare förtydligande eller en rimlig definition av stödberättigade kostnader bör föreslås, eftersom det skulle förbättra efterlevnaden av principen om full kostnadstäckning, nämligen direkta och indirekta kostnader före och efter forskningsfasen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(52a) När det gäller genomförandet av de finansiella bestämmelserna för forskning är trenden mot resultatbaserad finansiering (i grunden motiverad av principen om sunt redovisningsansvar) allvarligt oroande, då den inverkar negativt på forskningens kvalitet och dess inriktning, med eventuella begränsningar av den vetenskapliga forskningen som följd och dessutom får negativa följder för projekt med ej mätbara mål eller med mål som mäts med parametrar som inte hänför sig till omedelbar nytta. En fortsatt användning av resultatbaserad finansiering kan negativt påverka de potentiella resultaten i termer av ytterligare förhands- och efterhandsutvärdering av projektens resultat, och parlamentet framhåller att de är viktigt att fastställa de kriterier som krävs för att definiera dem.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 52b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(52b) När det gäller det nuvarande förvaltningssystemet och den praktiska förvaltningen av programmen inom ramprogrammen för forskning är de ofta överdrivet kontrollorienterade och leder sålunda till resursslöseri, lågt deltagande och mindre tilltalande forskningsmiljöer. Förvaltningssystemet för nollrisktolerans verkar undvika snarare än hantera risker. Därför bör unionens tjänsteföreskrifter revideras och/eller ges en vidare tolkning när det gäller personligt ansvar, och dessutom bör andra nödvändiga åtgärder vidtas, t.ex. försäkrings- eller riskdelningssystem. En sådan samordnad granskning borde dessutom garantera att de avslutade projekten inte granskas mer än en gång av olika revisorer, så att kommissionen litar på den först utsedda oberoende revisorns utlåtande och handlingar bara behöver tillhandahållas en gång, oavsett hur många revisioner som genomförs.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 52c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(52c)Den övervakning och finansiella kontroll som kommissionen och Olaf bedriver ska först och främst syfta till att skydda offentliga medel och bekämpa bedrägerier, samtidigt som det görs en tydlig distinktion mellan bedrägerier och fel. Därför är det nödvändigt att etablera och införa en tydligare definition av ”fel” i alla bindande rättsliga handlingar, inklusive mekanismerna för att fastställa fel, i motsats till andra tolkningar. Fel och korrigerande åtgärder i samband därmed bör bli föremål för noggrann analys och kommunikation.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska införa modellen för samordnad granskning och övergå till realtidsrevision utförd av en enda granskare så att mottagarna kan rätta till eventuella systemfel och lämna in bättre kostnadsredovisningar påföljande år.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Att revisionsföreskrifterna är precisa, konsekventa och transparenta och respekterar de berörda parternas rättigheter.

Motivering

Parlamentet begärde i punkt 29 i sitt betänkande av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning (2010/2079(INI)) att kommissionen ska lägga fram precisa, konsekventa och transparenta revisionsföreskrifter som garanterar att de berörda parternas rättigheter respekteras, och att dessa principer ska utgöra en integrerad del av den interna kontrollen av budgetens genomförande.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Det ska införas ett svarsförfarande enligt vilket sådana ansökningar som stödmottagarna sänder in, men som kommissionen inte reagerar på inom en ännu inte fastställd tidsfrist, ska betraktas som godkända av kommissionen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den lagstiftande myndigheten ska enligt förfarandet i artikel 322 i EUF-fördraget fastställa vad som ska betraktas som en acceptabel risk för fel inom en lämpligt avgränsad del av budgeten. Detta beslut ska beaktas under det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet enligt artikel 157.2.

Vid presentation av reviderade eller nya utgiftsförslag ska kommissionen analysera, bedöma och, om nödvändigt, ändra riskhanteringssystemet. Kommissionen ska, baserat på en tydlig metod, också utvärdera risken för fel eller bristande efterlevnad av den föreslagna lagstiftningen i förhållande till varje finansieringskälla och varje medlemsstat.

Motivering

Budgetutskottet har föreslagit en ny text till artikel 29 om acceptabel risk för fel. Denna text kan utgöra grund för konceptet acceptabel risk för fel, men dessutom bör kommissionens förslag analyseras noga, och moderniseras om det behövs. Konceptet acceptabel risk för fel ska inte begränsas endast till bristande efterlevnad, utan inneboende risk bör också tas med, särskilt i samband med forskning.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Valet av nivå för acceptabel risk för fel ska bygga på en analys av kostnaderna och fördelarna med kontroller. Medlemsstaterna och de enheter och personer som avses i artikel 55.1 b ska på begäran rapportera till kommissionen om de kostnader de haft för kontroller samt om antalet och omfattningen av de insatser som finansierats genom budgeten.

Om det under programmets genomförande visar sig att felen eller bristerna i efterlevnaden stadigvarande ligger på en högre nivå än den risknivå som definierades i utgiftsförslaget, ska kommissionen identifiera svagheterna i kontrollsystemen och analysera kostnader och fördelar med eventuella korrigerande åtgärder samt vidta lämpliga åtgärder såsom förenkling av tillämpliga bestämmelser, ny utformning av programmet, skärpta kontroller eller, om så krävs, avsluta verksamheten.

Motivering

Nivån för stadigvarande bristande efterlevnad eller fel i större omfattning måste fastställas tydligt.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den nivå som fastställts för acceptabel risk för fel ska värderas löpande och omprövas om de yttre villkoren förändras på väsentligt sätt.

utgår

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Nivåerna för acceptabel risk för fel ska anpassas till de respektive politikområdenas särdrag. Finansieringen av forskning och utveckling ska göras mer tillgänglig genom minskade byråkratiska bördor och anpassade nivåer för acceptabel risk för fel.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 29 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska koncentrera sina kontroller till ”högriskutgifter”.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 40 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) en allmän beräkning av inkomster och utgifter,

a) en allmän beräkning av inkomster och utgifter med särredovisning av driftskostnader och investeringar,

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 57 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personer som avses i artikel 55.1 b viii ska också ha möjlighet att uppfylla dessa krav successivt. De ska anta sina finansiella bestämmelser efter godkännande från kommissionen.

Personer som avses i artikel 55.1 b viii ska också ha möjlighet att uppfylla dessa krav successivt. De ska anta sina finansiella bestämmelser efter godkännande från kommissionen. De ska anta sina finansiella bestämmelser efter godkännande från kommissionen. Dessa bestämmelser måste följa antingen unionsstandarder eller nationella standarder (gängse redovisningspraxis) om de senare har certifierats av den behöriga nationella myndigheten.

 

För att garantera rättssäkerhet får ingen striktare definition av deltagandebestämmelserna tillämpas retroaktivt och mottagarna får inte avkrävas någon förnyad beräkning av finansieringsöversikter som kommissionens administration redan har godkänt.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 75 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. I fall av oenighet om tolkning av bestämmelser och förfaranden kan ärendet hänskjutas till en tillfälligt anlitad medlare som ska vara garant för att bestämmelserna tolkas enhetligt. Gäldenären kan lägga fram en oberoende ny revision. Utanordnaren kan lösa en konflikt genom en kompromiss grundad på råd från den tillfälligt anlitade medlaren.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 77 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Räkenskapsföraren ska kräva in medel genom avräkning i de fall samma gäldenär har en fordran på unionen, förutsatt att denna fordran är säker, obestridd och förfallen till betalning.

Räkenskapsföraren ska kräva in medel genom avräkning i de fall samma gäldenär har en fordran på unionen. Motfordran måste vara säker, obestridd och förfallen till betalning.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 116 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När den lämpliga formen för ett bidrag beslutas ska i största möjliga utsträckning hänsyn tas till de potentiella mottagarnas intressen och redovisningsmetoder, om de motsvarar internationella standarder.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 116a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 116a

 

Definition av stödberättigade kostnader

 

Kommissionen ska föreslå ett ytterligare förtydligande eller en rimlig definition av stödberättigade kostnader.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 116b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 116b

 

Användning av tidsregistreringsmekanismer

 

Tidsregistreringsmekanismer ska användas på ett flexibelt sätt, och ska avskaffas inom vissa områden, såsom forskning och innovationer.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 117 – punkt 4 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) bidrag genom enhetsbelopp och/eller finansiering till schablonsats och standardiserad skala för enhetskostnader i de fall då vinsten inte härrör från beräkningen av de enskilda enhetskostnaderna,

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 117 – punkt 4 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) mycket låga bidragsbelopp.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 122 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Den högsta tidsgränsen för behandling av ansökningar ska vara sex månader från inlämningen av ansökan. Denna tidsgräns får överskridas i undantagsfall när bidragets särskilda art och föremål gör detta nödvändigt. Om så är fallet ska den preliminära tidsgränsen meddelas i respektive meddelande om ansökningsomgång. Om tidsgränsen inte kan uppfyllas på grund av andra orsaker ska den delegerade utanordnaren ta med detta i sin årliga verksamhetsrapport tillsammans med orsakerna och förslag till åtgärder för rättelse. Den delegerade utanordnaren ska rapportera om resultatet av denna åtgärd i nästa årliga verksamhetsrapport.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 128

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 128

Artikel 128

Definition

Användning av priser

Vid tillämpningen av denna förordning ska priser i tävlingar (i denna avdelning nedan kallade priser) avse finansiella belopp som utdelas som resultat av tävlingar.

Priser är finansiella belopp som ges som belöning efter tävlingar. Användningen av priser ska uppmuntras, men ska inte ersätta ordentligt strukturerad finansiering.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 129 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Priser ska utgöra en del av det arbetsprogram som avses i artikel 118 och som ska antas av kommissionen, och de ska omfattas av bestämmelsen i artikel 118.2.

2. Av denna anledning ska priser bli föremål för ett arbetsprogram som ska offentliggöras i början av genomförandeåret. Arbetsprogrammet ska genomföras genom att tävlingarna offentliggörs.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 129 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Priserna får inte delas ut direkt utan tävling och de ska offentliggöras på samma sätt som ansökningsomgångar.

Priserna får inte delas ut direkt utan tävling och de ska offentliggöras årligen i enlighet med artikel 31.2 och 31.3

Motivering

De föreslagna ändringarna av artikel 129.2 ligger i linje med ändringsförslag 163 från föredraganden i budgetutskottet. Med tanke på den förväntade ökade användningen av priser i det kommande programmet för forskning och innovation måste man dock i kriterierna införa arrangemang för behandlig av immateriella rättigheter som kan uppkomma som resultat av forskningen, t.ex. inom hälso- och sjukvårdssektorn varigenom forskningsresultat skulle kunna göras allmänt tillgängliga, göras till föremål för obligatoriska licenser eller erbjudas till rimliga marknadspriser.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Del 1 – artikel 152 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska presentera mer precisa, konsekventa och transparenta genomförandebestämmelser för revisioner, inklusive bestämmelser och principer som garanterar att den reviderade enhetens rättigheter respekteras och att alla parter blir hörda samt rapportera om revisionernas kostnads/nytto-förhållande.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Del 2 – artikel 167 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Inom sammanhållningspolitiken ska kommissionen lägga fram ett förslag om införande av innovativa finansieringsformer, inklusive ett ökat utnyttjande av EIB-lån, för att maximera unionsmedlens hävstångseffekter.

Motivering

Inte alla EU-projekt måste finansieras genom bidrag. I många fall kan det finnas andra innovativa finansieringsformer som blandar bidrag med lån och med projektobligationer. I detta sammanhang bör man ta hänsyn till expertisen hos EIB.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Del 2 – artikel 174 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. När det gäller innovations- och forskningsprogram ska kommissionen lägga fram förslag till ett belöningssystem för framgångsrika innovationer, vilket ska ersätta eller komplettera den nuvarande förskottsfinansieringen.

Motivering

När kommissionen inbjuder till förslagsinlämning i en specifik fråga, som ett led i utmaningen att finna lösningar på de stora sociala utmaningar som EU står inför, bör kommissionen ha möjlighet att belöna uppfinnaren som kommer fram till innovationer som motsvarar inbjudan. Detta skulle ge entreprenörer och forskare ett verkligt incitament att producera de allra bästa resultat, och skulle garantera ett maximalt mervärde för den europeiska forsknings- och innovationsfinansieringen.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Del 2 – artikel 175a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 175a

 

Genomsnittliga personalkostnader

 

1. Följande kumulativa kriterier för godkännande av metoderna för genomsnittliga personalkostnader ska tillämpas:

 

a) Metoden för genomsnittliga personalkostnader ska vara den som bidragsmottagaren redovisar som sin gängse kostnadsredovisningspraxis. Detta gäller i synnerhet för användningen av metoder som grundar sig på kostnadsställen, och

 

b) metoden ska baseras på bidragsmottagarens faktiska personalkostnader såsom de är registrerade i dennes föreskrivna räkenskaper, utan uppskattade eller budgeterade delar.

 

2. Om den genomsnittliga personalkostnaden ändras i enlighet med ovannämnda kriterier, är beräkningarna av enskilda faktiska personalkostnader inte tillämpliga i de efterhandskontroller som kommissionen genomför.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget

Referensnummer

KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

3.2.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ivailo Kalfin

27.1.2011

 

 

 

Artikel 51 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

 

Behandling i utskott

13.4.2011

 

 

 

Antagande

26.5.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Vladko Todorov Panayotov, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (27.6.2011)

till budgetutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget
(KOM(2010)0815 – C7‑0016/2011 – 2010/0395(COD))

Föredragande: Jan Olbrycht

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid framläggande av reviderade eller nya utgiftsförslag ska kommissionen bedöma kostnaderna för administrativa system och kontrollsystem samt en acceptabel risk för fel med den föreslagna lagstiftningen per finansieringskälla.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 29 – Punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den lagstiftande myndigheten ska enligt förfarandet i artikel 322 i EUF-fördraget fastställa vad som ska betraktas som en acceptabel risk för fel inom en lämpligt avgränsad del av budgeten. Detta beslut ska beaktas under det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet enligt artikel 157.2.

Den lagstiftande myndigheten ska fastställa vad som ska betraktas som en acceptabel risk för fel inom en lämpligt avgränsad del av budgeten. Detta beslut ska beaktas under det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet enligt artikel 157.2.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska rätta sig efter principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke‑diskriminering, och se till att Europeiska unionens insats framgår tydligt när de förvaltar dess medel. Medlemsstaterna ska för detta ändamål uppfylla alla sina förpliktelser i fråga om revision och kontroller och åta sig det ansvar som följer därav enligt denna förordning. Kompletterande bestämmelser får antas genom sektorsspecifika regler.

1. När kommissionen genomför budgeten tillsammans med medlemsstaterna (”delad förvaltning”) ska genomförandeuppgifter delegeras till medlemsstaterna.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När medlemsstaterna utför uppgifter som ingår i genomförandet av unionens budget ska de förebygga, spåra och korrigera oriktigheter och bedrägerier. De ska för detta ändamål utföra förhands- och efterhandskontroller, vilka där så är lämpligt ska omfatta kontroller på platsen, för att försäkra sig om att de åtgärder som finansierats med medel ur budgeten faktiskt har ägt rum och har genomförts korrekt, och de ska kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder och inleda rättsliga förfaranden där så krävs.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av kompletterande bestämmelser i relevanta sektorspecifika bestämmelser, och för att kunna garantera att medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna används enligt tillämpliga bestämmelser och principer och i enlighet med proportionalitetsprincipen, får medlemsstaterna vidta alla åtgärder som relaterar till lagstiftning och andra bestämmelser samt administrativa och övriga åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens ekonomiska intressen. De ska i detta syfte särskilt

De ska ålägga mottagarna effektiva, proportionella och avskräckande påföljder enligt villkoren i sektorsspecifika regler och i nationell lagstiftning.

a) försäkra sig om att de åtgärder som finansieras genom budgeten faktiskt vidtas och sörja för att de genomförs korrekt,

 

b) förebygga, spåra och korrigera oriktigheter och bedrägerier,

 

c) återkräva medel som använts felaktigt eller gått förlorade på grund av oriktigheter eller misstag.

 

Kommissionen ska bedöma de system som upprättas i medlemsstaterna på en medlemsstats begäran eller utifrån sin egen riskbedömning eller genom tillämpning av sektorsspecifika bestämmelser.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I enlighet med sektorsspecifika regler ska medlemsstaterna ackreditera ett eller flera offentligrättsliga organ som ensamma ska ansvara för att de medel som ackrediteringen omfattar förvaltas och kontrolleras på lämpligt sätt. Detta ska inte hindra dessa organ från att utföra andra uppgifter som inte har samband med förvaltningen av Europeiska unionens medel eller från att anförtro några av sina uppgifter på andra organ.

3. I enlighet med kriterier och förfaranden i sektorsspecifika regler ska en medlemsstats myndighet ackreditera organ som ska ansvara för att unionens medel förvaltas och kontrolleras. Detta ska inte hindra dessa organ från att utföra andra uppgifter som inte har samband med förvaltningen av Europeiska unionens medel eller från att anförtro några av sina uppgifter på andra organ.

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 12 mars 2011.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ackrediteringen ska ges av en myndighet i medlemsstaten enligt de sektorsspecifika reglerna, och denna myndighet ska försäkra sig om att det organ som ackrediteras förmår att förvalta medlen korrekt. Även kommissionen får genom sektorspecifika regler anförtros en roll i ackrediteringsprocessen.

Ackrediteringen ska ges av en myndighet i medlemsstaten enligt de sektorsspecifika reglerna, och denna myndighet ska försäkra sig om att det organ som ackrediteras förmår att förvalta medlen korrekt. Även kommissionen ska genom sektorspecifika regler anförtros en roll i ackrediteringsprocessen.

Motivering

Införlivande av de ändringar som föreslås i kommissionens arbetsdokument av den 12 mars 2011.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ackrediterande myndigheten ska ansvara för att övervaka det organ som ackrediterats, och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta till alla funktionella brister, inklusive genom att tillfälligt eller permanent dra in ackrediteringen.

Den ackrediterande myndigheten ska ansvara för att kontrollera att de ackrediterade organen uppfyller ackrediteringskriterierna utifrån tillgängliga revisioner och kontrollresultat. Den ackrediterande myndigheten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta till alla brister vid genomförandet av de uppgifter som anförtrotts de ackrediterade organen, inklusive genom att tillfälligt eller permanent dra in ackrediteringen.

 

De ackrediterade organen i medlemsstaterna ska

 

a) genomföra kontroller och inrätta ett effektivt och ändamålsenligt internt kontrollsystem,

 

b) senast den 1 mars det påföljande budgetåret förse kommissionen med

 

i) sina årliga räkenskaper över utgifter i samband med de uppgifter de anförtrotts och som översänts till kommissionen för ersättning, inbegripet de belopp som utbetalats till mottagare för vilka återhämtningsplaner håller på att utarbetas,

 

ii) en sammanfattning av alla tillgängliga revisions- och kontrollresultat, inklusive en analys av systemrelaterade eller återkommande brister samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att avhjälpa dem, och deras resultat,

 

iii) en förvaltningsförklaring som ger rimliga garantier för att

 

– uppgifterna i räkenskaperna ger en sanningsenlig och rättvisande bild,

 

– utgifterna i räkenskaperna har använts för de tilltänkta ändamålen och i enlighet med principen om en sund ekonomisk förvaltning,

 

– de kontrollförfaranden som införts ger tillräckliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och riktighet;

 

dessa handlingar ska åtföljas av ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan, upprättat enligt internationellt vedertagna redovisningsnormer, om innehållet i förvaltningsförklaringen; revisionsorganet ska rapportera om revisionen ifrågasätter de påståenden som görs i förvaltningsdeklarationen; en bilaga till yttrandet ska redogöra för felfrekvensen per finansieringskälla och en analys av felen samt reservationer,

 

c) i enlighet med artikel 31.2 se till att namnen på mottagarna av medel från Europeiska unionen offentliggörs i efterhand,

 

d) se till att personuppgifter skyddas enligt principerna i direktiv 95/46/EG.

 

Om en medlemsstat har ackrediterat fler än ett organ per politikområde ska den senast den 15 mars påföljande budgetår förse kommissionen med en sammanfattande rapport för politikområdet i fråga, som ska ge en översikt på nationell nivå över alla förvaltningsförklaringar och de oberoende revisionsutlåtanden som fällts över dessa.

 

Medlemsstaterna ska inleda de rättsliga förfaranden som är nödvändiga och lämpliga.

 

Om medlemsstaterna omedelbart informerar kommissionen om de fel eller oriktigheter som de upptäcker och åtgärdar dessa ska de undantas från finansiella korrigeringar rörande sådana fel och oriktigheter.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Organ som ackrediterats enligt punkt 3 ska

4. För att kunna garantera att medlen används enligt gällande lagstiftning ska kommissionen

a) inrätta ett effektivt internt kontrollsystem och se till att detta system fungerar korrekt,

a) övervaka hur medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter, särskilt genom att genomföra revisioner under programgenomförandet,

b) tillämpa ett system för årlig redovisning som ger rättvisande, kompletta och tillförlitliga uppgifter som görs tillgängliga i tid,

b) tillämpa förfaranden som garanterar att de ackrediterade organens räkenskaper kan granskas och godkännas i tid och som fastställer huruvida dessa räkenskaper är fullständiga, exakta och sanningsenlig,

c) vara föremål för en oberoende extern revision som ska utföras enligt internationellt vedertagna redovisningsnormer av ett revisionsorgan som är funktionellt oberoende av det ackrediterade organet,

c) undanta alla belopp som betalats ut i strid med EU-lagstiftningen från finansiering från unionen.

d) i enlighet med artikel 31.2 se till att namnen på mottagarna av medel från Europeiska unionen offentliggörs i efterhand, och

Villkoren för när kommissionen eller den delegerade utanordnaren får avbryta betalningar till medlemsstaterna ska regleras i sektorsspecifika regler.

f) se till att personuppgifter skyddas enligt principerna i direktiv 95/46/EG.

Kommissionen kan besluta att häva hela eller delar av innehållandet eller inställandet av betalningen efter det att en medlemsstat har meddelat sina iakttagelser. Beslutet att häva innehållandet eller inställandet ska bifogas den årliga verksamhetsrapporten från den behörige delegerade utanordnaren.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Kommissionen kan besluta att häva hela eller delar av innehållandet eller inställandet av betalningen efter det att en medlemsstat har meddelat sina iakttagelser. Beslutet att häva innehållandet eller inställandet ska bifogas den årliga verksamhetsrapporten från den behörige delegerade utanordnaren.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget

Referensnummer

KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

3.2.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jan Olbrycht

27.1.2011

 

 

 

Behandling i utskott

21.3.2011

26.5.2011

21.6.2011

 

Antagande

21.6.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jens Geier, Ivars Godmanis, James Nicholson, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget

Referensnummer

KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)

Framläggande för parlamentet

5.1.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.2.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

7.7.2011

CONT

3.2.2011

ITRE

3.2.2011

REGI

3.2.2011

 

JURI

3.2.2011

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

3.3.2011

JURI

26.1.2011

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ingeborg Gräßle

19.1.2011

Crescenzio Rivellini

19.1.2011

 

 

Antagande

26.9.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Martin Häusling, Monika Hohlmeier, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Jan Olbrycht, Miguel Portas, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Bastiaan Belder, Thijs Berman, Franziska Katharina Brantner, Maria Da Graça Carvalho, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Edit Herczog, Jürgen Klute, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Jutta Steinruck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pablo Arias Echeverría, Gerard Batten, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jürgen Creutzmann, Vital Moreira, Pier Antonio Panzeri, Birgit Schnieber-Jastram, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Joachim Zeller

Ingivande

5.10.2011