Procedūra : 2010/0101(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0327/2011

Pateikti tekstai :

A7-0327/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/10/2011 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0438

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 195kWORD 130k
5.10.2011
PE 472.361v02-00 A7-0327/2011

dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 633/2009/EB

(12443/1/2011 – C7‑0270/2011 – 2010/0101(COD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Ivailo Kalfin

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 633/2009/EB

(12443/1/2011 – C7‑0270/2011 – 2010/0101(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą (124431/2011 – C7‑0270/2011),

–   atsižvelgdamas į Parlamento poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2010) 0174) pirmojo svarstymo metu(1),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0327/2011),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, 2011 2 17, P7_TA(2011)0062.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės ir pastabos dėl procedūros

Europos investicijų bankas (EIB), kurio akcininkės yra valstybės narės, yra viena svarbiausių ES finansinių priemonių. Jo paskolos, suteiktos už ES ribų (9 mlrd. EUR), sudarė daugiau kaip 12 proc. visų jo 2010 m. suteiktų paskolų.

Po to, kai Europos Parlamentas (EP) užginčijo teisinį pagrindą(1) ir 2009 m. liepos 13 d. buvo priimtas Sprendimas 633/2009/EB, dėl EIB išorės įgaliojimo, t. y. dėl ES biudžeto garantijos, apimančios valstybinio arba politinio pobūdžio riziką, susijusią su EIB paskolų ir paskolų garantijų operacijomis, vykdomomis ne ES, bendrai sprendžia Parlamentas ir Taryba.

2010 m. balandžio 21 d. Komisija pateikė EP ir Tarybai pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Europos Sąjungoje, nuostoliams atlyginti(2). Siūlomas sprendimas grindžiamas Sprendime 633/2009/EB numatyta EIB išorės įgaliojimo laikotarpio vidurio peržiūra. Atliekant šią peržiūrą, kuri pateikiama Komisijos komunikate(3), buvo remiamasi išorės ekspertų vertinimu, atliktu prižiūrint ir vadovaujant kompetentingų asmenų iniciatyviniam komitetui, ir išorės konsultantų atliktu vertinimu(4) bei konkrečiais EIB vertinimo departamento atliktais vertinimais.

Komitetai per pirmąjį svarstymą pateikė keletą pakeitimų, įskaitant kompromisinius pakeitimus, kurie buvo plačios neoficialios komunikacijos ir iš penkių komitetų gautų nuomonių rezultatas. 2011 m. sausio 27 d. Biudžeto komitetas (BUDG) priėmė plenariniam posėdžiui skirtą rekomendaciją, apimančią bendrą kompromisinį pakeitimą konsoliduoto teksto forma.

2011 m. vasario 17 d. posėdyje Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė teisėkūros rezoliuciją(5), kuria iš dalies keičiamas Komisijos pasiūlymas.

Remdamasis Bendra deklaracija dėl bendro sprendimo procedūros praktinių nuostatų(6) ir Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsniu 2011 m. kovo 3 d. Biudžeto komitetas (BUDG) suteikė įgaliojimus pranešėjui pradėti derybas su Taryba ir Komisija, kad būtų galima pasiekti susitarimą per antrąjį svarstymą.

EP, Taryba ir Komisija surengė keletą neoficialių trišalių posėdžių (žr. priedą). EIB buvo pakviestas išsakyti susirūpinimą keliančius klausimus atskiruose posėdžiuose ir buvo reguliariai informuojamas apie padarytą pažangą. Esant minėtoms aplinkybėms susitarimas buvo pasiektas birželio 21 d. BUDG pirmininkas jį patvirtino 2011 m. birželio 27 d. laišku, o Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER) patvirtinimą pateikė 2011 m. rugsėjo 14 d.

2011 m. rugsėjo 20 d. Taryba priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą (į ją įtraukiamas susitarimas) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnio nuostatas.

2. Komisijos pasiūlymas. Tikslas ir pagrindiniai aspektai

Remiantis laikotarpio vidurio peržiūros išvadomis, bendras tikslas yra užtikrinti ES garantijos vykdant EIB išorės finansavimą tęstinumą likusiu dabartinės 2007–2013 m. finansinės perspektyvos laikotarpiu ir tuo pat metu numatyti naujų įgaliojimo elementų.

Nauji elementai:

* Dviejų mlrd. EUR neprivalomo įgaliojimo, kuris buvo perkeltas į rezervą, naudojimas. Šis neprivalomas įgaliojimas naudojamas ne didinant atskiras regionines viršutines ribas, bet kaip projektams, prisidedantiems prie kovos su klimato kaita visuose regionuose, kuriems taikomas sprendimas, skirtas įgaliojimas.

* Dabartinės operacijų, kurioms taikoma ES garantija, regioninių tikslų sistemos pakeitimas horizontaliaisiais aukšto lygio tikslais apimant visus regionus pagal išorės įgaliojimą.

* Komisijos kartu su EIB ir konsultuojantis su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) pagal išorės įgaliojimą kiekvienam regionui kuriamos veiklos gairės, atitinkančios ES regionines strategijas, siekiant sustiprinti su bendraisiais aukšto lygio tikslais suderintos EIB veiklos pagal išorės įgaliojimą ir ES regioninių prioritetų ryšį.

* EIB gebėjimo remti ES vystymosi tikslus stiprinimas

 gerinant EIB atliekamą projektų socialinių ir vystymosi aspektų vertinimą ir stebėseną;

 daugiau dėmesio skiriant EIB intervencijai tuose sektoriuose, kurie skatins trečiųjų šalių vystymąsi, pavyzdžiui, aplinkosaugos infrastruktūros, įskaitant vandentiekį ir kanalizaciją bei tvarų transportą, taip pat klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos. EIB taip pat turėtų palaipsniui aktyvinti veiklą sveikatos apsaugos ir švietimo srityse.

* EIB išorės įgaliojimo naudojimas penkioms naujoms šalims, įskaitant Baltarusiją.

3. Pirmasis svarstymas Parlamente

Parlamento teisėkūros rezoliucijoje, kuri per pirmąjį svarstymą priimta labai didele balsų dauguma (538 balsavo už, 37 – prieš ir 37 susilaikė), buvo pateikti 5 pakeitimai. BUDG pateiktame 1 pakeitime numatomi pakeitimai visame tekste.

Pateikdamas savo poziciją EP visų pirma norėjo, kad būtų pakoreguotos viršutinės ribos siekiant užtikrinti operacijų tęstinumą iki 2013 m. gruodžio 31 d., sustiprintas pagal išorės įgaliojimą vykdomų EIB operacijų skaidrumas ir jų indėlis siekiant ES išorės politikos tikslų bei pasirengta ilgalaikėms perspektyvoms (į kai kurias iš jų atkreiptas dėmesys su vidurio laikotarpio peržiūra susijusiose rekomendacijose).

Svarbiausi pakeitimai padaryti toliau nurodytais klausimais.

Viršutinės ribos: viršutinės ribos padidintos 1,857 mlrd. EUR siekiant atitinkamai atsižvelgti į galiojimo išplėtimą apimant naujas šalis (7a konstatuojamoji dalis, 2 straipsnio 1 dalis) ir numatytas 20 proc. regionų viršutinių ribų perskirstymo lankstumas (I priedas, paskutinė pastraipa). Pritariama tam, kad EIB turėtų galimybę vėl investuoti iš ankstesnių operacijų grįžtančias lėšas (angl. reflows), kaip siūlyta Reglamento (EB) Nr. 1638/2006 projekte (8c konstatuojamoji dalis).

ES tikslai ir sąlygos: EIB veikla visų pirma turėtų būti prisidedama siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi ES sutarties 21 straipsnyje nurodytų principų; besivystančiose šalyse dėmesys skiriamas gamtos ištekliams ir skurdo mažinimui; EIB ir Komisija iki 2012 m. pateiks strategiją, kaip palaipsniui atsisakyti projektų, kurie trukdo siekti ES tikslų klimato kaitos srityje (3 straipsnis). Pateikiama nuoroda į 2005 m. Paryžiaus deklaraciją ir 2008 m. Akros veiksmų darbotvarkę (13 konstatuojamoji dalis, 5 straipsnio 2 dalis) ir į Tūkstantmečio vystymosi tikslus (15a konstatuojamoji dalis). Šalių galimybės gauti finansavimą, kai pasinaudojama klimato kaitos įgaliojimu, gali būti apribotos, jei šalys nėra įsipareigojusios siekti atitinkamų su minėta sritimi susijusių tikslų (2 straipsnio 4 dalis). EIB ypatingą dėmesį skiria vystymosi aspektams ir todėl patikrina, ar vyksta tinkamos viešos konsultacijos vietos lygmeniu (6 straipsnio 1 dalis). Įgaliojimo išplėtimas, kad jis apimtų Baltarusiją, atmetamas (II priedo B dalis (Kaimynystės ir partnerystės šalys)). Regioninės veiklos gairės priimamos pasinaudojant deleguotaisiais aktais (23 konstatuojamoji dalis, 5 straipsnis).

Skaidrumas ir ataskaitų teikimas

Komisijos metinėse ataskaitose (10 straipsnis) visų pirma turėtų būti šie skyriai:

– reikalavimus atitinkančių operacijų parama siekiant ES išorės politikos tikslų,

– poveikis vystymuisi, aplinkos ir socialinis tvarumas,

– Sąjungos finansinių išteklių, naudojamų kartu su EIB ir kitų paramos teikėjų finansavimu, suskirstymas.

EIB nustatyti veiksmingumo rodikliai, susiję su vystymusi, aplinkos apsauga ir žmogaus teisių aspektais (5 straipsnio 2 dalis), – tai metinių viešai skelbiamų ataskaitų pagrindas (6 straipsnio 2a dalis).

Kai įmanoma, projektų vykdytojų atliekamos išsamios tam tikrų aspektų (įskaitant finansų tarpininkų veiklą remiant MVĮ) stebėsenos, vykdomos įgyvendinimo ir užbaigimo etapais, rezultatai skelbiami viešai.

Numatomas naujas straipsnis, pagal kurį draudžiamos operacijos nebendradarbiaujančiose jurisdikcijose (10a straipsnis).

Ilgalaikės perspektyvos: iki 2012 m. vidurio sukuriama ES bendradarbiavimo ir vystymo platforma siekiant padidinti ir racionalizuoti dotacijų ir paskolų derinimą įtraukiant kitas Europos daugiašales ir dvišales finansų institucijas (25 konstatuojamoji dalis, 8 straipsnio 2a dalis). Naujame straipsnyje numatoma sudaryti darbo grupę, kuri naujai įvertintų pagalbos vystymuisi ateitį ir EIB vaidmenį (10b straipsnis). Pateikiama nuoroda į mikrokreditus (8b konstatuojamoji dalis) ir numatoma, kad atliekama sąnaudų ir naudos analizė, kai kuriamos patronuojamosios įmonės, visų pirma Viduržemio jūros regione (25a konstatuojamoji dalis).

4. Tarybos pirmojo svarstymo įvertinimas

Taryba pritaria susitarimui, kurį pasiekė Parlamentas ir Taryba per neoficialius trišalius susitikimus (žr. priedą).

Būta labai mažai Parlamento pakeitimų, kuriems Taryba visiškai, iš dalies arba iš principo nepritarė (6a, 8b, 8c, 25a konstatuojamosios dalys, 5 straipsnio 3a dalis, 8 straipsnio 2a dalis, 10b straipsnis). Sritys, kurioms Parlamentas parodė ypatingą dėmesį, pvz., ataskaitų teikimas, viršutinės ribos, vystymasis, aplinka, sąlygos, įtrauktos į tekstą.

Viršutinės ribos: bendrojo įgaliojimo viršutinės ribos padidintos 1,684 mlrd. EUR, iš kurių 1 mlrd. numatomas pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims, kaip to reikalavo Parlamentas per pirmąjį svarstymą (12 konstatuojamoji dalis, I priedas). Numatyta galimybė perskirstyti iki 10 proc. regionų viršutinių ribų sumos regionuose ir tarp regionų. Nuoroda į grįžtančias lėšas (klausimas svarstomas per kitą procedūrą) išbraukta.

ES tikslai ir sąlygos:

Nenumatoma jokių apribojimų, susijusių su Islandijos atitiktimi reikalavimams. Laikoma, kad Baltarusija neatitinka reikalavimų. Sugriežtinamos sąlygos ir Komisijai leidžiama keisti reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą pasinaudojant deleguotaisiais aktais (III priedo 4 straipsnio 2 dalis) remiantis iš anksto sudarytu galinčių atitikti reikalavimus šalių sąrašu (II priedo 4 straipsnio 1 dalis). Be to, patikslinama, kad regioninės veiklos gairės yra techninio pobūdžio ir jų išeities taškas – regioninės politikos programa, dėl kurios bendrai sprendimą priima teisės aktų leidėjai (IV priedo 6 straipsnio 1 dalis).

Ilgalaikės perspektyvos: Iki 2012 m. vidurio Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ir, prireikus, pateikti pasiūlymą sukurti ES bendradarbiavimo ir vystymo platformą (31 konstatuojamoji dalis).

Galimybės sukurti patronuojamąsias įmones (EIB valdybos prerogatyva) ir pagalbos vystymuisi ateities (darbo grupė) vertinimas išbrauktas.

Naujoje konstatuojamojoje dalyje (40) numatoma, kad bus tiriama EIB galimybė teikti ir mikrokreditus remiantis artimiausia finansine programa.

5.   Rekomendacijos turinys

Pranešėjas norėtų pasiūlyti pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai. Tarybos teksto turinys labai atspindi Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją. Minėtasis tekstas – tai intensyvių nuo 2011 m. vasario iki birželio mėn. trukusių derybų rezultatas.

Apskritai išplėtus EIB įgaliojimą bus galima pagerinti koordinavimą siekiant ES tikslų, užtikrinti didesnę atskaitomybę ir skaidrumą bei geresnį ES biudžeto garantijos naudojimą.

(1)

Garantijų fondas padeda apsaugoti ES biudžetą nuo sukrėtimų dėl finansinių įsipareigojimų, susijusių su fondo dengiamomis suteiktomis paskolomis, nevykdymo. Šiuo metu iš biudžeto į fondą įmokama 9 proc. bendros suteiktų ir negrąžintų paskolų sumos. Atidėjiniai į fondą skiriami N+2 paskolos išmokėjimo metais.

(2)

2010/0101 (COD) - COM(2010) 0174, SEC(2010) 0443.

(3)

COM(2010) 0173, SEK(2010) 442.

(4)

Išorės konsultacinės įmonės (COWI) nepriklausomas vertinimas (2010 m. vasario mėn.), Michel Camdessus ir kt., „Europos investicijų banko išorės įgaliojimo 2007–2013 m. laikotarpio vidurio peržiūra. Kompetentingų asmenų iniciatyvinio komiteto ataskaita ir rekomendacijos“ (angl. “European Investment Bank's external mandate 2007-2013 Mid-Term Review: Report and recommendations of the steering committee of ‘wise persons’”) (2010 m. vasario mėn.). Galima rasti šiuo adresu: <www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-term_review.pdf.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0062.

(6)

OL C 145, 2007 6 30, p. 5.


PRIEDAS

Decision on the EIB external mandate

Steps and informal meetings in 2011 between the EP negotiating team (1), the Presidency of the Council (2) and Commission

Date

Place

Meetings on the EIB external mandate Decision

27 January

Brussels

BUDG adopts its recommendation to the plenary

17 February

Strasbourg

EP adopts its first reading

28 February

 

Exploratory talks with a view to presenting a request to BUDG Committee to open negotiations

3 March

Brussels

BUDG committee gives mandate to set up a negotiating team and enter negotiations

17 March

Brussels

Informal trilogue

22 March

Brussels

Informal trilogue

31 March

 

Brussels

 

BUDG committee meeting: rapporteur gives state of play of negotiations (Annex XXI, point 6 of the Rules of procedure)

12 April

Brussels

Informal trilogue

14 April

Brussels

BUDG meeting: state of play of negotiations

3 May

Brussels

Informal trilogue

5 May

Brussels

BUDG meeting: state of play of negotiations

Informal trilogue

12 May

Strasbourg

Informal trilogue

23 May

Brussels

BUDG meeting: state of play of negotiations

1 June

Brussels

Informal trilogue

15 June

Brussels

BUDG meeting: state of play of negotiations

21 June

Brussels

Informal trilogue Agreement.

27 June

Brussels

BUDG meeting: Approval of the agreement.

BUDG Chair letter committing to approve Council's first reading position if it conforms with the agreement.

19 September

Brussels

Council adopts its first reading position

(1) Rapporteur Ivailo Kalfin, Shadow-rapporteurs: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta Jedrzejewska (EPP), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Greens/EFA), Miguel Portas (GUE), Claudio Morganti (EFD).

(2) Council represented by the Head of the Economic and Financial Unit of the Permanent Representation of Hungary to the European Union.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES garantijos suteikimas Europos investicijų bankui paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Europos Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

Nuorodos

12443/1/2011 – C7-0270/2011 – 2010/0101(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

17.2.2011                     T7-0062/2011

Komisijos pasiūlymas

COM(2010)0174 - C7-0110/2010

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

29.9.2011

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

29.9.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Ivailo Kalfin

8.9.2011

 

 

 

Priėmimo data

5.10.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Philippe Boulland, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Pateikimo data

5.10.2011

Teisinė informacija - Privatumo politika