DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „evropské dědictví“

6. 10. 2011 - (10303/1/2011 – C7‑0236/2011 – 2010/0044(COD)) - ***II

Výbor pro kulturu a vzdělávání
Zpravodajka: Chrysoula Paliadeli


Postup : 2010/0044(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0331/2011

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „evropské dědictví“

(10303/1/2011 – C7‑0236/2011 – 2010/0044(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10303/1/2011 – C7‑0236/2011),

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality francouzským senátem, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[1] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0076),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro kulturu a vzdělávání (A7-0331/2011),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti a postup

Dne 9. března 2010 Komise předložila návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „evropské dědictví“.

Text návrhu byl posouzen v průběhu španělského, belgického a maďarského předsednictví Rady ministrů Evropské unie (Rada).

Evropský Výbor regionů přijal dne 9. června 2010 k návrhu Komise stanovisko.[1]

V průběhu zasedání dne 16. prosince 2010 přijal Evropský parlament (EP) v prvním čtení legislativní usnesení, kterým návrh Komise pozměnil[2].

Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT) na své schůzi dne 3. března 2011 přijal rozhodnutí o rozsahu mandátu výboru při jeho jednáních s Radou, k nimž mělo brzy poté dojít, s cílem dosáhnout dohody na začátku druhého čtení a také o personální sestavě vyjednávacího týmu.

V souladu s ustanoveními čl. 294 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a se společným prohlášením o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování[3] proběhla mezi Radou a EP dvě neformální zasedání trialogu (dne 22. března a 12. dubna) s cílem dosáhnout dohody ve druhém čtení. Výsledná dohoda byla potvrzena Výborem stálých zástupců (COREPER) dne 15. dubna 2011 a dopisem předsedy Výboru pro kulturu a vzdělávání předsedovi COREPER I ze dne 9. května 2011.

Rada přijala postoj v prvním čtení, jenž uvedenou dohodu obsahuje, dne 19

. července 2011 v souladu s řádným legislativním postupem stanoveným v článku 294 SFEU.

2. Návrh Komise

Cílem návrhu je posílit u evropských občanů pocit sounáležitosti s Evropskou unií, a to na základě společných prvků historie a kulturního dědictví, jakož i na základě oceňování významu rozmanitosti, a také upevnit mezikulturní dialog.

Mezivládní iniciativa: Návrh rozšiřuje mezivládní iniciativu, jež byla zahájena v roce 2006. Je odpovědí na závěry Rady ze dne 20. listopadu 2008, v nichž je Komise vyzývána, aby předložila návrh, podle něhož by se tato iniciativa přeměnila ve formální opatření Unie s cílem zlepšit jeho kvalitu a účinnost a zajistit jeho dlouhodobý úspěch.

Nová kritéria a monitorovací postup: Návrh pro zmiňované označení zavádí nová společná, jasná a transparentní kritéria, která by uplatňovaly všechny zúčastněné členské státy. Účast bude dobrovolná. Nové výběrové a monitorovací postupy zajistí, aby bylo označení propůjčeno pouze nejvýznamnějším pamětihodnostem a aby označení pozbyly ty pamětihodnosti, které požadovaným kritériím již nebudou vyhovovat.

Přidaná hodnota: Návrh věnuje zvláštní pozornost přidané hodnotě zmíněného označení ve srovnání s ostatními iniciativami v oblasti kulturního dědictví. Označení není známkou krásy či architektonické kvality dané pamětihodnosti, nýbrž spíše dokladem její symbolické hodnoty pro evropskou integraci a dějiny Unie. Nezaměřuje se ani na ochranu pamětihodností jako takovou, ale spíše na aktivity a vzdělávací rozměr, které tyto památky nabízejí, a to zvláště pro mládež. Napomůže také tomu, aby mezi sebou pamětihodnosti označené jako evropské dědictví spolupracovaly, a zvýšily tak účinnost svého působení.

3. První čtení v Parlamentu

Legislativní usnesení Parlamentu přijaté výraznou většinou v prvním čtení (497 hlasů pro, 18 proti a 41 poslanců se zdrželo hlasování) doprovázelo 62 pozměňovacích návrhů. Velká většina těchto pozměňovacích návrhů se zabývala problematickými body relativně menšího významu a přispěla k dalšímu vylepšení znění textu.

Problematické body, které vyzdvihla zpravodajka, mimo jiné zahrnovaly: počet pamětihodností, kterým by se označení mělo udělit; jak často bude probíhat výběrové řízení; jasné rozlišení mezi novým opatřením EU a stávající mezivládní iniciativou a vztah mezi pamětihodnostmi, kterým je označení uděleno v současnosti, a těmi, které je obdrží v budoucnu.

Nejdůležitější změny se týkaly těchto témat:

Četnost výběru: Přestože Komise navrhovala, aby se označení udělovalo každoročně, poslanci usoudili, že by byla lépe zajištěna kvalita výběrového řízení i vybraných pamětihodností, pokud by výběr probíhal každé dva roky.

Nadnárodní pamětihodnosti a kvóty: Žádosti nadnárodních pamětihodností by se měly řídit stejným postupem jako žádosti jiných pamětihodností. Poslanci byli toho názoru, že pamětihodnosti musí být předběžně vybrány všemi zúčastněnými členskými státy, a to v rámci jejich limitu nejvýše dvou pamětihodností. Nadnárodní pamětihodnosti by měly určit jednu ze zúčastněných pamětihodností jako koordinátora, jenž bude pro Komisi jediným kontaktním místem.

Komise odborníků: Evropská komise odborníků by se měla skládat ze 13 členů, z nichž jeden by měl být jmenován Výborem regionů. Měla by být složena z odborníků v oblasti kultury, kteří pokrývají všechna odvětví související s cíli označení „kulturní dědictví“, a zároveň zajistit spravedlivé zastoupení všech členských států.

Posílené podávání informací: Komise by měla informovat Evropský parlament, Radu a Výbor regionů v každé fázi výběrového řízení, a to: o předběžném výběru pamětihodností členskými státy, o výběru ze strany evropské komise odborníků, o určení vybraných pamětihodností Komisí, o odejmutí označení určité pamětihodnosti a o skutečnosti, že se některá pamětihodnost označení vzdala.

Odejmutí označení: Poslanci byli toho názoru, že do postupu odejmutí označení by z důvodu transparentnosti měla být zapojena porota. Pamětihodnosti se mohou označení „evropské dědictví“ kdykoli vzdát.

Přechodná ustanovení: Poslanci navrhli, že by nemělo být zapotřebí žádných přechodných opatření, aby byla zachována prestiž starého označení a podpořena prestiž označení nového.

4. První čtení v Radě

První čtení v Radě se zakládá na dohodě sjednané po prvním čtení v Parlamentu.

Hlavními body této dohody, která obsahuje plná znění, části či věcnou podstatu velké většiny pozměňovacích návrhů Parlamentu v prvním čtení, jsou:

i) Výběr pamětihodností (čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 2): Každý členský stát má možnost provést předběžný výběr nejvýše dvou pamětihodností každé dva roky – jak národní, tak nadnárodní pamětihodnost. Kvóta pro nadnárodní pamětihodnost se použije pouze pro zemi pamětihodnosti, která plní funkci koordinátora, aby členské státy nebyly v případě těchto nadnárodních pamětihodností odrazeny od účasti. Komise nezávislých odborníků vybere nejvýše jednu pamětihodnost z každé země, která se o udělení označení může ucházet.

ii) Zeměpisná oblast působnosti (článek 4, čl. 18 odst. 1, bod odůvodnění 13): Opatření Unie se může zúčastnit 27 členských států. Při prvním hodnocení tohoto opatření by se mělo posoudit rozšíření jeho zeměpisné oblasti působnosti.

iii) Přechodná ustanovení (článek 19, bod odůvodnění 11): Přechodná ustanovení jsou vyjasněna a zjednodušena.

iv) Národní tematicky vázané pamětihodnosti (článek 20): Několik pamětihodností nacházejících se v jednom členském státě může společně předložit jednu žádost zaměřenou na určité téma.

5.        Postoj zpravodajky

Zpravodajka doporučuje, aby byl postoj Rady v prvním čtení beze změn a bez dalších prodlev přijat.

  • [1]  Úř. věst. C 267, 1.10.2010, s. 52.
  • [2]  EP-PE_TC1-COD(2010)0044.
  • [3]  Úř. věst. C 145, 30.6.2007, s. 5.

POSTUP

Název

Označení „evropské dědictví“

Referenční údaje

10303/1/2011 – C7-0236/2011 – 2010/0044(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

16.12.2010                     T7-0486/2010

Návrh Komise

KOM(2010)0076 - C7-0071/2010

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

15.9.2011

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

15.9.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Chrysoula Paliadeli

23.3.2010

 

 

 

Projednání ve výboru

4.10.2011

 

 

 

Datum přijetí

5.10.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Sampo Terho, László Tőkés, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou

Náhradník (čl. 187 odst. 2) přítomný při konečném hlasování

Jacky Hénin

Datum předložení

6.10.2011