AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds

6.10.2011 - (11117/2011 – C7‑0185/2011 – 2011/0054(NLE)) - ***

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Herbert Reul
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 46, lid 1, van het Reglement)
PR_NLE-AP_art90

Procedure : 2011/0054(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0332/2011
Ingediende teksten :
A7-0332/2011
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds

(11117/2011 – C7‑0185/2011 – 2011/0054(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11117/2011),

–   gezien de ontwerpovereenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds (11575/2011),

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 171 en 172 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0185/2011),

–   gezien artikel 81, artikel 90, lid 7, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7‑0332/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

26.9.2011