ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

6.10.2011 - (11117/2011 – C7‑0185/2011 – 2011/0054(NLE)) - ***

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Herbert Reul
(Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2011/0054(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0332/2011
Predkladané texty :
A7-0332/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

(11117/2011 – C7‑0185/2011 – 2011/0054(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11117/2011),

–   so zreteľom na návrh Dohody o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (11575/2011),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 171, článkom 172, článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) a článkom 218 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7–0185/2011),

–   so zreteľom na článok 81, článok 90 ods. 7 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0332/2011),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.9.2011