ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Преработена)

6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Karl-Heinz Florenz


Процедура : 2008/0241(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0334/2011
Внесени текстове :
A7-0334/2011
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Преработена)

(07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юни 2009 г.[1],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 декември 2009 г.[2],

–   като взе предвид позицията си на първо четене[3] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2008)0810),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 66 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0334/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Позиция на Съвета

Съображение 6

Позиция на Съвета

Изменение

(6) Целта на настоящата директива е да допринесе за устойчивото производство и потребление основно чрез предотвратяване образуването на ОЕЕО и, в допълнение на това - чрез повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на такива отпадъци, така че да се намали обезвреждането на отпадъци и да се допринесе за ефективното използване на ресурсите. Тя също така цели подобряване на свързаните с околната среда резултати от работата на операторите, които участват в жизнения цикъл на ЕЕО, т.е. производители, дистрибутори и потребители, и по-специално тези оператори, които пряко участват в събирането и третирането на ОЕЕО. По-конкретно разликите в прилагането на национално ниво на принципа за отговорността на производителя може да доведат до значителни несъответствия във финансовата тежест, която се поема от икономическите оператори. Наличието на различни национални политики за управление на ОЕЕО ограничава ефективността на политиките за рециклиране. Поради тази причина основните критерии следва да се определят на равнището на Съюза.

(6) Целта на настоящата директива е да допринесе за устойчивото производство и потребление основно чрез предотвратяване образуването на ОЕЕО и, в допълнение на това - чрез повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на такива отпадъци, така че да се намали обезвреждането на отпадъци и да се допринесе за ефективното използване на ресурсите и извличането на суровини, които са от изключително важно значение. Тя също така цели подобряване на свързаните с околната среда резултати от работата на операторите, които участват в жизнения цикъл на ЕЕО, т.е. производители, дистрибутори и потребители, и по-специално тези оператори, които пряко участват в събирането и третирането на ОЕЕО. По-конкретно разликите в прилагането на национално ниво на принципа за отговорността на производителя може да доведат до значителни несъответствия във финансовата тежест, която се поема от икономическите оператори. Наличието на различни национални политики за управление на ОЕЕО ограничава ефективността на политиките за рециклиране. Поради тази причина основните критерии следва се определят на равнището на Съюза и следва да се разработят европейски стандарти за събирането и третирането на ОЕЕО.

Обосновка

Възстановява се позицията на Парламента от първо четене. Извличането на суровини, които са от изключително важно значение, е съществен аспект на настоящата директива и поради това следва също така да бъде споменат. Също така разработването на европейски стандарти в областта на събирането и третирането на ОЕЕО е от значение за ефективното и екологосъобразно рециклиране.

Изменение  2

Позиция на Съвета

Съображение 9

Позиция на Съвета

Изменение

(9) В настоящата директива следва да бъдат включени някои определения, за да се уточни приложното й поле. Същевременно при преразглеждането на приложното поле следва да се подобри определението за ЕЕО, като се поясни. Докато това бъде уредено в законодателството на Съюза, държавите-членки могат да продължават да прилагат съответните мерки на национално равнище и установените действащи практики в съответствие със законодателството на Съюза.

заличава се

Обосновка

Определението следва да се съдържа в самата директива и не следва да води до разпокъсаност на вътрешния пазар в резултат на различно тълкуване на национално равнище и различни национални практики.

Изменение  3

Позиция на Съвета

Съображение 10

Позиция на Съвета

Изменение

(10) Изискванията за екопроектиране с оглед улесняване на повторната употреба, разглобяването и оползотворяването на ОЕЕО следва по целесъобразност да се установят в рамките на мерките за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО. За да се оптимизира повторната употреба и оползотворяването чрез проектирането на продуктите, следва да се взема предвид целият жизнен цикъл на продукта.

(10) Изискванията за екопроектиране с оглед улесняване на повторната употреба, разглобяването и оползотворяването на ОЕЕО следва да се установят в рамките на мерките за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО. За да се оптимизира повторната употреба и оползотворяването чрез проектирането на продуктите, следва да се взема предвид целият жизнен цикъл на продукта.

Обосновка

Налагането на изисквания за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, има значение не само за количеството енергия, която потребява даден продукт, но и за улесняване на повторната употреба, разглобяването и оползотворяването на ЕЕО. Когато процесът на проектиране взема предвид също така и фазата на рециклиране, може да бъдат постигнати по-добри резултати от рециклирането, неговото оптимизиране, както и извличане на суровини. Затова тези критерии от Директива 2009/125/ЕО следва да бъдат възприети.

Изменение  4

Позиция на Съвета

Съображение 13

Позиция на Съвета

Изменение

(13) Разделното събиране е предварително условие, за да се гарантира специалното третиране и рециклиране на ОЕЕО, и е необходимо, за да се постигне избраното ниво на закрила на човешкото здраве и околната среда в Съюза. Потребителите следва активно да подпомагат постигането на успех при такова събиране и следва да бъдат насърчавани да връщат ОЕЕО. За тази цел следва да се поставят удобни съоръжения за връщане на ОЕЕО, включително обществени пунктове за събиране, където домакинствата да могат да връщат техните отпадъци най-малко безплатно. Дистрибуторите имат важна роля за подпомагане на успеха на събирането на ОЕЕО.

(13) Разделното събиране е предварително условие, за да се гарантира специалното третиране и рециклиране на ОЕЕО, и е необходимо, за да се постигне избраното ниво на закрила на човешкото здраве и околната среда в Съюза. Потребителите следва активно да подпомагат постигането на успех при такова събиране и следва да бъдат насърчавани да връщат ОЕЕО. За тази цел следва да се поставят удобни съоръжения за връщане на ОЕЕО, включително обществени пунктове за събиране, където домакинствата да могат да връщат техните отпадъци най-малко безплатно. Дистрибуторите, общините и операторите на съоръжения за оползотворяване имат важна роля за подпомагане на успеха на събирането и третирането на ОЕЕО и затова следва да отговарят на изискванията на настоящата директива.

Обосновка

Възстановява се позицията на Парламента от първо четене. Дистрибуторите, общините и операторите на съоръжения за оползотворяване играят важна роля за успешното приложение на настоящата директива.

Изменение  5

Позиция на Съвета

Съображение 13 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(13а) За да бъде изцяло приложен принципът „замърсителят плаща”, държавите-членки трябва да гарантират, че разходите на (местните) органи(те) за събирането на ОЕЕО не се прехвърлят върху данъкоплатците, а се отразяват в цената на продукта.

Обосновка

Като отстъпка спрямо позицията на Съвета и Комисията, изменението на член 12, параграф 1 от текста, одобрен от Парламента на първо четене (изм. 47), беше редактирано и сведено до основния му принцип.

Изменение  6

Позиция на Съвета

Съображение 14

Позиция на Съвета

Изменение

(14) За да се постигне избраното ниво на опазване и хармонизираните цели на Съюза в областта на околната среда, държавите-членки приемат подходящите мерки с цел намаляване до минимум обезвреждането на ОЕЕО като несортирани битови отпадъци и с цел да се постигне високо ниво на разделно събиране на ОЕЕО. За да се гарантира, че държавите-членки полагат усилия да създадат ефикасна система за събиране, от тях се изисква да постигнат високо равнище на събираемост на ОЕЕО, и по-конкретно на оборудване за охлаждане и замразяване, съдържащо озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, като се има предвид силното им въздействие върху околната среда и предвид задълженията, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕО) № 842/2006. Данните от оценката на въздействието показват, че в момента разделно се събира 65 % от ЕЕО, пуснато на пазара, но повече от половината от събраното количество е възможно да се третира по неподходящ начин или да се изнася незаконно. Това води до загуба на ценни вторични суровини и до влошаване на качеството на околната среда. За предотвратяване на това е необходимо поставяне на амбициозни цели във връзка събираемостта. Целесъобразно е да се определят минимални изисквания за превози на използвано ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ОЕЕО, като при прилагането на тези изисквания държавите-членки могат да вземат предвид всички приложими насоки за кореспондентите, разработени в контекста на прилагането на Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

(14) За да се постигне избраното ниво на опазване и хармонизираните цели на Съюза в областта на околната среда, държавите-членки приемат подходящите мерки с цел намаляване до минимум обезвреждането на ОЕЕО като несортирани битови отпадъци и с цел да се постигне високо ниво на разделно събиране на ОЕЕО. За да се гарантира, че държавите-членки полагат усилия да създадат ефикасна система за събиране, от тях се изисква да постигнат високо равнище на събираемост на ОЕЕО, и по-конкретно на оборудване за охлаждане и замразяване, съдържащо озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, като се има предвид силното им въздействие върху околната среда и предвид задълженията, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕО) № 842/2006. Данните от оценката на въздействието показват, че в момента разделно се събира 65 % от ЕЕО, пуснато на пазара, но повече от половината от събраното количество е възможно да се третира по неподходящ начин или да се изнася незаконно, или се третира по подходящ начин, но третираното количество не се докладва. Това води до загуба на ценни вторични суровини, влошаване на качеството на околната среда и до предоставяне на непоследователни данни. За предотвратяване на това е необходимо поставяне на амбициозни цели във връзка със събираемостта, както и да бъдат задължени всички оператори, които събират ОЕЕО, да гарантират третирането им по съобразен с околната среда начин и да докладват за събраните, обработени и третирани количества. От основно значение е държавите-членки да обезпечат ефективното прилагане на настоящата директива, като това засяга в особена степен контрола на използваното ЕЕО, което се извозва от Съюза. Целесъобразно е да се определят минимални изисквания за превози на използвано ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ОЕЕО, като при прилагането на тези изисквания държавите-членки могат да вземат предвид всички приложими насоки за кореспондентите, разработени в контекста на прилагането на Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Обосновка

Възстановява се позицията на Парламента от първо четене. Предоставянето на последователни данни е важно за прилагането на директивата, както и за контрола върху прилагането. Действията на всички оператори, които се занимават със събиране и третиране, трябва да бъдат съобразени с директивата. Контролът върху превоза на ОЕЕО е от решаващо значение, за да се прекрати нелегалният превоз.

Изменение  7

Позиция на Съвета

Съображение 15 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(15а) Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове заяви в своето становище относно „Оценка на риска на продуктите на нанотехнологията“ от 19 януари 2009 г., че във фазата на управление на отпадъците и при рециклирането на отпадъци може да възникне излагане на наноматериали, които са неподвижно закрепени в големи структури, например в електронни вериги. За да се контролират възможните рискове за човешкото здраве и околната среда от третиране на ОЕЕО, съдържащи наноматериали, може да е необходимо селективно третиране. Уместно е Комисията да извърши оценка дали селективното третиране следва да се прилага за съответните наноматериали.

Обосновка

Наноматериалите се използват все повече в електрическо и електронно оборудване. При все че много приложения може да не създадат никакви проблеми при третирането, случаят може би няма да е такъв за определени наноматериали, например въглеродни нанотуби, за някои от които има подозрения, че притежават сходни на азбеста свойства, или за наносреброто. В такъв случай би било по-добре да се оцени положението, за да се види дали е необходимо предприемането на действия, вместо да си затваряме очите. Това е в съответствие с позицията на ЕП от 2009 г. относно нормативните аспекти във връзка с наноматериалите. (Възстановяване на изменение 101 от първо четене.)

Изменение  8

Позиция на Съвета

Съображение 17

Позиция на Съвета

Изменение

(17) Оползотворяването, подготовката за повторна употреба и рециклирането на оборудване следва да бъде отчетено за постигането на целите, установени в настоящата директива, само ако посоченото оползотворяване или подготовка за повторна употреба или рециклиране не е в противоречие с друго законодателство на Съюза или национално законодателство, приложимо към оборудването.

(17) Оползотворяването, подготовката за повторна употреба и рециклирането на оборудване следва да бъде отчетено за постигането на целите, установени в настоящата директива, само ако посоченото оползотворяване или подготовка за повторна употреба или рециклиране не е в противоречие с друго законодателство на Съюза или национално законодателство, приложимо към оборудването. Обезпечаването на правилно оползотворяване, подготовка за повторна употреба и правилно рециклиране на оборудването е важно за доброто управление на ресурсите и за оптимизиране на снабдяването с ресурси.

Обосновка

Възстановява се позицията на Парламента от първо четене. Ефективното рециклиране на ОЕЕО е от решаващо значение както от гледна точка на опазването на околната среда, така и от гледна точка на оползотворяването на суровини.

Изменение  9

Позиция на Съвета

Съображение 19

Позиция на Съвета

Изменение

(19) Потребителите на ЕЕО от домакинствата следва да имат възможност да връщат ОЕЕО безплатно. Производителите следва да финансират най-малко събирането от съоръженията за събиране, както и третирането, оползотворяването и обезвреждането на ОЕЕО. Държавите-членки следва да насърчават производителите да поемат цялата отговорност за събирането на ОЕЕО, по-конкретно чрез финансиране на събирането на ОЕЕО по цялата верига на управление на отпадъците, в това число от домакинствата, с цел да се предотврати третирането на разделно събраните ОЕЕО по начин, който не е оптимален, или незаконният им износ, да се постигне равнопоставеност чрез хармонизиране на финансирането от страна производителите в целия Съюз, да се прехвърлят разходите за събиране на тези отпадъци от общите данъкоплатци към потребителите на ЕЕО в съответствие с принципа „замърсителят плаща“. За да има максимален ефект от принципа за отговорността на производителя, всеки производител следва да отговаря за финансирането на управлението на отпадъците от неговата собствена продукция. Производителят следва да може да избира да изпълни това задължение индивидуално или чрез колективна схема за събиране. Всеки производител, който пуска на пазара продукти, осигурява финансови гаранции, за да предотврати преминаването на тежестта на разходите за управление на ОЕЕО от продукти, чиито производители вече не са на пазара, върху обществото или останалите производители. Отговорността за финансирането на управлението на стари отпадъци се разпределя между всички съществуващи производители чрез колективни схеми за финансиране, в които участват пропорционално всички производители, съществуващи на пазара при възникването на разходите. Колективните схеми за финансиране не следва да водят до изключване на тясно специализираните и малките производители, вносителите и новите участници.

(19) Потребителите на ЕЕО от домакинствата следва да имат възможност да връщат ОЕЕО безплатно. Поради тази причина производителите следва да финансират събирането от съоръженията за събиране, както и третирането, оползотворяването и обезвреждането на ОЕЕО. Държавите-членки следва да насърчават всички оператори, които обработват ОЕЕО, да допринасят за постигането на целта на настоящата директива, с цел да се предотврати третирането на разделно събраните ОЕЕО по начин, който не е оптимален, или незаконният им износ. За да се прехвърлят разходите за събиране на тези отпадъци от общите данъкоплатци към потребителите на ЕЕО в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, държавите-членки следва да насърчават производителите да третират всички събрани ОЕЕО. За да се даде възможност за надлежно третиране, потребителите следва да носят отговорността ЕЕО, чийто експлоатационен цикъл е приключил, да бъде отнесено до събирателните пунктове. За да има максимален ефект от принципа за отговорността на производителя, всеки производител следва да отговаря за финансирането на управлението на отпадъците от неговата собствена продукция. Производителят следва да може да избира да изпълни това задължение индивидуално или чрез колективна схема за събиране. Всеки производител, който пуска на пазара продукти, осигурява финансови гаранции, за да предотврати преминаването на тежестта на разходите за управление на ОЕЕО от продукти, чиито производители вече не са на пазара, върху обществото или останалите производители. Отговорността за финансирането на управлението на стари отпадъци се разпределя между всички съществуващи производители чрез колективни схеми за финансиране, в които участват пропорционално всички производители, съществуващи на пазара при възникването на разходите. Колективните схеми за финансиране не следва да водят до изключване на тясно специализираните и малките производители, вносителите и новите участници. За оборудване с дълъг жизнен цикъл, което попада за пръв път в обхвата на директивата, като например фотоволтаични панели, следва да могат да се използват по възможно най-добрия начин съществуващите структури за събиране и оползотворяване, при условие че бъдат спазени изискванията, определени в настоящата директива. По-специално следва да не бъдат възпрепятствани установени на територията на целия Съюз системи, с оглед на съответствието им с целите на вътрешния пазар.

Обосновка

Възстановява се позицията на Парламента от първо четене. Съществуващи и изпитани системи за събирането на ОЕЕО следва да бъдат запазени. Финансирането на събирането от вратата на дома няма отношение нито към дизайна на уредите, нито други екологични предимства, и едно изместване на разпределението на тежестите не е гаранция за по-високо ниво на събираемост. Не следва да се пренебрегва и отговорността на потребителите да участват в надлежното обезвреждане на ОЕЕО.

Изменение  10

Позиция на Съвета

Съображение 20

Позиция на Съвета

Изменение

(20) При пускане в продажба на нови продукти производителите следва да могат да информират купувачите, на доброволни начала, за разходите по събирането, третирането и обезвреждането на ОЕЕО по екологосъобразен начин. Това е съобразено със съобщението на Комисията относно Плана за действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика, в частност по отношение на по-разумното потребление и зелените обществени поръчки.

заличава се

Обосновка

Разходите, които възникват при събирането и третирането, следва да бъдат включени в цената на продукта, за да съществува стимул за тяхното намаляване. Стандартизираната сума на разходи не отразява нито реалните разходи при приключване на употребата на даден продукт, нито степента, в която той замърсява околната среда. Потребителят в крайна сметка не получава информация относно способността за повторна употреба и реалните разходи по третирането.

Изменение  11

Позиция на Съвета

Съображение 25

Позиция на Съвета

Изменение

(25) За да се наблюдава постигането на целите на настоящата директива, е необходима информация относно теглото на ЕЕО, пуснато на пазара в Общността, и нивото на събираемост, подготовката за повторна употреба, включително, доколкото е възможно, подготовката за повторна употреба на цели уреди, оползотворяването или рециклирането и износа на ОЕЕО, събрани в съответствие с настоящата директива. За целите на изчисляване на нивото на събираемост следва да се разработи обща методика за изчисляване на теглото на ЕЕО, за да се поясни, inter alia, че това понятие обхваща действителното тегло на цялото оборудване под формата, в която се предлага на пазара, включително всички компоненти, монтажни възли, принадлежности и резервни части, но като се изключат опаковка, батерии, инструкции и наръчници за употреба.

(25) За да се наблюдава постигането на целите на настоящата директива, е необходима информация относно теглото на ЕЕО, пуснато на пазара в Общността, и нивото на събираемост, подготовката за повторна употреба, включително, доколкото е възможно, подготовката за повторна употреба на цели уреди, оползотворяването или рециклирането и износа на ОЕЕО, събрани в съответствие с настоящата директива. За целите на изчисляване на нивото на събираемост следва да се разработи обща методика за изчисляване на теглото на ЕЕО, при което, inter alia, следва да се проучи дали това понятие обхваща действителното тегло на цялото оборудване под формата, в която се предлага на пазара, включително всички компоненти, монтажни възли, принадлежности и резервни части, но като се изключат опаковка, батерии, инструкции и наръчници за употреба.

Изменение  12

Позиция на Съвета

Съображение 27

Позиция на Съвета

Изменение

(27) Държавите-членки следва да гарантират подходящ поток от информация, за да се осигури изпълнението на настоящата директива при пълно спазване на изискванията на вътрешния пазар, а именно с цел да се избегне повторението на изисквания към производителите.

(27) За да се намалят съществуващите бариери пред правилното функциониране на вътрешния пазар, следва да се намалят административните тежести, като се стандартизират процедурите по регистрация и отчетност и като се предотврати многократното заплащане на такси за отделна регистрация във всяка отделна държава-членка. По-конкретно за производителите следва да отпадне изискването да бъдат установени в дадена държава-членка като условие за разрешение за пускане на ЕЕО на пазара в тази държава-членка. Вместо това следва да бъде достатъчно определянето на местен законен представител, установен в тази държава-членка.

Обосновка

Опитът с действащата директива относно ОЕЕО показва, че различните условия за регистрацията и отчетността в 27-те държави-членки водят до голяма бюрокрация и непредвидени разходи. Съгласно оценката на въздействието, извършена от Комисията, годишно могат да бъдат избегнати разходи, свързани с бюрокрацията, в размер на 66 милиона евро. По тази причина следва да се предприемат действия за хармонизиране на регистрацията и отчетността, както и за оперативна съвместимост на националните регистри с оглед на функционирането на вътрешния пазар. Възстановя се позицията на ЕП.

Изменение  13

Позиция на Съвета

Съображение 28

Позиция на Съвета

Изменение

(28) На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 290 Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на адаптирането на приложения ІV,VІІ, VІІІ и ІХ към научния и техническия прогрес и приемането на правила, допълващи правилата, предвидени в настоящата директива по отношение на техническите изисквания за събирането и еднаквото третиране на отпадъци при превозването им извън Съюза. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(28) На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на приемането на преходни разпоредби относно нивото на събираемост и по отношение на методиката за изчисляване на количеството отпадъци според теглото; по отношение на приемането на правила, допълващи правилата, предвидени в настоящата директива по отношение на техническите изисквания за събирането и еднаквото третиране на отпадъци при превозването им извън Съюза, по отношение на минималните изисквания и методологията за изчисляване на равнището на финансовите гаранции, по отношение на определението за „много малко количество ОЕЕО” и на „микро предприятия, работещи на много малка площ”; по отношение на адаптирането на приложения ІV,VІІ, VІІІ и ІХ към научния и техническия прогрес; както и по отношение на приемането на подробни разпоредби относно проверките и мониторинга. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

Обосновка

Тук са изброени всички делегирани актове, посочени в директивата. Възстановява се позицията на Парламента от първо четене.

Изменение  14

Позиция на Съвета

Член 1

Позиция на Съвета

Изменение

Настоящата директива определя мерки за опазване на околната среда и здравето на човека чрез предотвратяване и намаляване на вредните въздействия от образуването и управлението на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), както и чрез намаляване на общите въздействия от използването на ресурсите и повишаване на ефикасността от такова използване.

Настоящата директива определя мерки за опазване на околната среда и здравето на човека чрез предотвратяване и намаляване на вредните въздействия от образуването и управлението на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), както и чрез намаляване на отрицателните въздействия от използването на ресурсите и повишаване на ефикасността от такова използване, в съответствие с членове 1 и 4 на Директива 2008/98/EО. Настоящата директива задължава всички участващи в жизнения цикъл на даден продукт оператори да подобряват своите стандарти по отношение на околната среда, като по този начин допринася за устойчивото производство и оползотворяване.

Обосновка

Позоваването на принципите, залегнали в Рамковата директива за отпадъците (целта за намаляване на отпадъците и йерархията на отпадъците), се съдържа единствено в съображение 6. Тъй като в оригиналната директива за ОЕЕО се подчертава отговорността на всички заинтересовани лица за опазване на околната среда, това естествено следва да се запази в преработената директива. Директивата за ОЕЕО от 2003 г. предвижда подобряване на екологичните стандарти на всички оператори, свързани с ЕЕО или ОЕЕО, чрез общ подход, отнасящ се до целия жизнен цикъл. Този аспект на законодателството следва да бъде запазен и следователно препратката към него не бива да отпада от член 1.

Изменение  15

Позиция на Съвета

Член 2 – параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

Настоящата директива се прилага за електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), както следва:

Настоящата директива се прилага за всяко ЕЕО, при изключенията, предвидени в параграф 3.

а) от ...* до…* * (преходен период) за ЕЕО, попадащо в категориите, изброени в приложение І. В приложение ІІ се съдържа примерен списък на ЕЕО, което попада в категориите, изброени в приложение І;

 

б) от …*** за ЕЕО, попадащо в категориите, изброени в приложение ІІІ. В приложение ІV се съдържа примерен списък на ЕЕО, което попада в категориите, изброени в приложение IІІ.

 

________

 

* ОВ: моля да въведете датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

** ОВ: моля да въведете датата - 6 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

*** ОВ: моля да въведете датата - 6 години и един ден след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

Обосновка

"Отвореното" приложно поле води до по-голяма правна сигурност − основна цел при преработката на директивата, тъй като всяко ЕЕО е включено по принцип. Групирането в отделни категории доведе до много различни тълкувания в държавите-членки, което следва да се избегне. Освен това може да се вземат под внимание нови продукти, които иначе биха наложили преразглеждане на директивата, за да бъдат включени в приложното й поле.

Изменение  16

Позиция на Съвета

Член 2 – параграф 3 – уводна част

Позиция на Съвета

Изменение

3. По време на преходния период, посочен в параграф 1, буква а), настоящата директива не се прилага за следните видове ЕЕО:

3. Настоящата директива не се прилага за следните видове ЕЕО:

Обосновка

Във връзка с изменението на член 2, параграф 1 е наложително законодателят да има възможност да определи, едновременно с отвореното приложно поле, и изключенията.

Изменение  17

Позиция на Съвета

Член 2 – параграф 3 – буква в а (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

ва) оборудване, предназначено за изпращане в космическото пространство;

Обосновка

Изменението не представлява изменение по същество на директивата, а само разместване на точките в съответния параграф на член 2 (вж. също така изменението към член 2, параграф 4).

Изменение  18

Позиция на Съвета

Член 2 – параграф 3 – буква в б (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

вб) големи единици стационарно промишлено оборудване;

Обосновка

Изменението не представлява изменение по същество на директивата, а само разместване на точките в съответния параграф на член 2 (вж. също така изменението към член 2, параграф 4).

Изменение  19

Позиция на Съвета

Член 2 – параграф 3 – буква в в (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

вв) големи неподвижно монтирани инсталации, с изключение на тези части, които са осветителни и фотоволтаични модули;

Обосновка

Важно е да има изключение за големи неподвижно монтирани инсталации, но има някои части от тези инсталации, които следва да останат в приложното поле на директивата. Това засяга по-специално осветителните и фотоволтаични модули, които биха могли да бъдат продадени отделно от цялата инсталация, като техният производител невинаги знае какво е тяхното окончателно приложение.

Изменение  20

Позиция на Съвета

Член 2 – параграф 3 – буква в г (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

вг) средства за транспорт на пътници или стоки, с изключение на електрически двуколесни моторни превозни средства без одобрение на типа;

Обосновка

Изменението не представлява изменение по същество на директивата, а само разместване на точките в съответния параграф на член 2 (вж. също така изменението към член 2, параграф 4).

Изменение  21

Позиция на Съвета

Член 2 – параграф 3 – буква в д (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

вд) извънпътна подвижна техника, която се предоставя изключително за професионални цели;

Обосновка

Изменението не представлява изменение по същество на директивата, а само разместване на точките в съответния параграф на член 2 (вж. също така изменението към член 2, параграф 4).

Изменение  22

Позиция на Съвета

Член 2 - параграф 3 - буква в е (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

ве) оборудване, специално проектирано единствено за целите на научноизследователската и развойната дейност, което се предоставя само между търговци;

Обосновка

Изменението не представлява изменение по същество на директивата, а само разместване на точките в съответния параграф на член 2 (вж. също така изменението към член 2, параграф 4).

Изменение  23

Позиция на Съвета

Член 2 - параграф 3 - буква в ж (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

вж) медицински изделия и диагностични медицински изделия in vitro, когато за тези изделия се предполага, че могат да причинят инфектиране преди излизането им от употреба, както и активно имплантируеми медицински изделия;

Обосновка

Изменението не представлява изменение по същество на директивата, а само разместване на точките в съответния параграф на член 2 (вж. също така изменението към член 2, параграф 4).

Изменение  24

Позиция на Съвета

Член 2 – параграф 4

Позиция на Съвета

Изменение

Освен по отношение на оборудването, посочено в параграф 3, от …* настоящата директива не се прилага за следните видове ЕЕО:

заличава се

a) оборудване, предназначено за изпращане в космическото пространство;

 

б) големи единици стационарно промишлено оборудване;

 

в) големи неподвижно монтирани инсталации;

 

г) средства за транспорт на пътници или стоки, с изключение на електрически двуколесни моторни превозни средства без одобрение на типа;

 

д) извънпътна подвижна техника, която се предоставя изключително за професионални цели;

 

е) оборудване, специално проектирано единствено за целите на научноизследователската и развойната дейност, което се предоставя само между търговци;

 

ж) медицински изделия и диагностични медицински изделия in vitro, когато за тези изделия се предполага, че могат да причинят инфектиране преди излизането им от употреба, както и активно имплантируеми медицински изделия.

 

________

 

* ОВ: моля да въведете датата - 6 години и един ден след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

Обосновка

С оглед на отвореното приложно поле е наложително законодателят да определи, едновременно с отвореното приложно поле, и списък с изключения. Изменението не представлява изменение по същество на директивата, а само разместване на точките в съответния параграф на член 2 (вж. също така изменението към член 2, параграф 3).

Изменение  25

Позиция на Съвета

Член 2 – параграф 5

Позиция на Съвета

Изменение

Не по-късно от …* Комисията преразглежда приложното поле на настоящата директива, определено в параграф 1, буква б), включително параметрите за разграничаване между големи и малки уреди в приложение ІІІ, и представя доклад за това на Европейския парламент и на Съвета. Докладът се придружава от законодателно предложение при необходимост.

Не по-късно от …* и на всеки пет години след това Комисията преразглежда приложното поле на настоящата директива и представя доклад за това на Европейския парламент и на Съвета. Докладът се придружава от законодателно предложение при необходимост.

________

_______

* ОВ: моля да въведете датата - 3 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

*5 години след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

Възстановява се позицията на Парламента от първо четене.

Изменение  26

Позиция на Съвета

Член 3 – параграф 1 – буква г

Позиция на Съвета

Изменение

г)„извънпътна подвижна техника" означава техника с вграден електрически източник на захранване, чието функциониране налага придвижване или непрекъснато/периодично преместване между няколко фиксирани работни места по време на работа;

г) „извънпътна подвижна техника" означава техника, чието функциониране налага придвижване или непрекъснато/периодично преместване между няколко фиксирани работни места по време на работа, или която функционира, без да се движи, но която може да бъде снабдена със средства, позволяващи тя да бъде премествана по-лесно от едно място на друго;

Обосновка

Машини, при които структурата, материалът, от който са изработени, и функциите са идентични и които се различават единствено по това дали се захранват чрез кабел или разполагат с вграден електрически източник на захранване, не следва да бъдат третирани по различен начин. Освен това в определени производствени процеси използваната техника трябва да бъде подвижна, тъй като в противен случай производствената верига не функционира или не функционира правилно. Тази техника обаче функционира, без да се движи.

Изменение  27

Позиция на Съвета

Член 3 – параграф 1 – буква е

Позиция на Съвета

Изменение

е) „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което, независимо от начина на продажба, включително чрез средства за комуникация от разстояние в съответствие с Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние:

е) „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което, независимо от начина на продажба, включително чрез средства за комуникация от разстояние в съответствие с Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние:

i) е установено в държава-членка и произвежда ЕЕО под своето име или търговска марка или възлага проектирането и производството на ЕЕО и го предлага на пазара под своето име или търговска марка на територията на тази държава-членка,

i) е установено в Съюза и произвежда ЕЕО под своето име или търговска марка или възлага проектирането и производството на ЕЕО и го предлага на пазара под своето име или търговска марка на територията на Съюза,

ii) е установено в държава-членка и препродава на територията на тази държава-членка оборудване под своето име или търговска марка, произведено от друг доставчик, като прекупвачът не се счита за „производител“, ако марката на производителя е поставена върху оборудването, както е посочено в подточка i),

ii) е установено в Съюза и препродава на територията на Съюза оборудване под своето име или търговска марка, произведено от друг доставчик, като прекупвачът не се счита за „производител“, ако марката на производителя е поставена върху оборудването, както е посочено в подточка i),

iii) е установено в държава-членка и в рамките на професионалната си дейност пуска на пазара на тази държава-членка ЕЕО от трета държава или друга държава-членка, или

iii) е установено в Съюза и в рамките на професионалната си дейност пуска на пазара на Съюза ЕЕО от трета държава, или

iv) продава ЕЕО чрез средства за комуникация от разстояние директно на домакинства или на потребители, различни от домакинства, в дадена държава-членка и е установено в друга държава-членка или в трета държава.

iv) продава ЕЕО чрез средства за комуникация от разстояние директно на домакинства или на потребители, различни от домакинства, в дадена държава-членка и е установено в друга държава-членка или в трета държава.

Обосновка

Според оценката на въздействието, направена от Комисията, чрез намаляване на бюрократичната тежест могат да се спестят разходи в размер на 66 млн евро годишно, ако бъде избран подходът на европейско равнище. Пряката продажба от разстояние е важен аспект на този въпрос и затова следва да бъде разгледан по-подробно. Тук обаче отново е необходим подход на европейско равнище: производителите следва да бъдат задължени да се регистрират само веднъж. Изменението към член 17 се занимава с тези въпроси. Парламентът призовава за улесняване на продажбата от разстояние на ЕЕО (доизграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия [2010/2012(INI]).

Изменение  28

Позиция на Съвета

Член 3 – параграф 1 – буква й

Позиция на Съвета

Изменение

й) „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или употреба на пазара на държава-членка като част от дадена търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

й) „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или употреба на пазара на Съюза като част от дадена търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

Обосновка

Чрез определението за „предоставяне на пазара” на национално равнище се създават големи бюрократични пречки и свързани с тях разходи, което значително ще възпрепятства правилното функциониране на вътрешния пазар. Според оценката на въздействието, направена от Комисията, чрез намаляване на бюрократичната тежест могат да се спестят разходи в размер на 66 млн евро годишно, ако бъде избран подходът на европейско равнище.

Изменение  29

Позиция на Съвета

Член 3 – параграф 1 – буква к

Позиция на Съвета

Изменение

к) „пускане на пазара“ означава предоставянето на даден продукт за пръв път на пазара на територията на държава-членка, като част от професионална дейност;

к) „пускане на пазара“ означава предоставянето на даден продукт за пръв път на пазара на Съюза, като част от професионална дейност;

Обосновка

Чрез определението за „пускане на пазара”на национално равнище се създават големи бюрократични пречки и свързани с тях разходи, което значително ще възпрепятства правилното функциониране на вътрешния пазар. Според оценката на въздействието, направена от Комисията, чрез намаляване на бюрократичната тежест могат да се спестят разходи в размер на 66 млн евро годишно, ако бъде избран подходът на европейско равнище.

Изменение  30

Позиция на Съвета

Член 3 – параграф 1 - буква л

Позиция на Съвета

Изменение

л) „отделяне“ означава ръчна, механична, химична или металургична обработка, в резултат на която опасните вещества, смеси и компоненти се събират в разграничим поток или в разграничима част от поток. Вещество, смес или компонент са разграничими, ако могат да бъдат наблюдавани, за да се удостовери екологосъобразното им третиране.

л) „отделяне“ означава ръчна, механична, химична или металургична обработка, в резултат на която в края на процеса на третиране опасните вещества, смеси и компоненти се събират в разграничим поток или в разграничима част от поток. Вещество, смес или компонент са разграничими, ако могат да бъдат наблюдавани, за да се удостовери екологосъобразното им третиране.

Обосновка

В директивата не следва да бъде определено в кой момент се отделят субстанциите и др. От значение е те да бъдат отделени, при което да бъдат постигнати възможно най-добрите резултати по отношение на околната среда. Някои от веществата трябва да бъдат отделени като разграничими части от поток, което може да бъде направено едва на по-късен етап от третирането, а не още в началото. Определянето на обстоятелствата, при които веществата трябва да бъдат отделени, би възпрепятствало развитието на нови технологии. Поради тази причина се подкрепя първоначалното предложение на Комисията.

Изменение  31

Позиция на Съвета

Член 3 – параграф 1 – буква о а (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

oa) „малки уреди” са всички уреди, които могат да бъдат местени по принцип и които по принцип не са предназначени да пребивават на мястото на ползване за целия експлоатационен период;

Обосновка

Възстановява се определението за „малки уреди” , съдържащо се в приложение ІА от позицията на Парламента от първо четене. Това определение е необходимо за целите на член 5, параграф 1 и член 7, параграф 6.

Изменение  32

Позиция на Съвета

Член 3 – параграф 1 – буква о б (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

об) „големи уреди” са всички уреди, които не могат да бъдат местени по принцип или които по принцип са предназначени да останат на мястото на ползване през целия период на експлоатация.

Изменение  33

Позиция на Съвета

Член 4

Позиция на Съвета

Изменение

Без да се засягат изискванията на законодателството на Съюза относно проектирането на продукти, включително Директива 2009/125/ЕО, държавите-членки насърчават сътрудничеството между производителите и извършващите рециклирането и мерките в подкрепа на проектирането и производството на ЕЕО, в частност с оглед улесняване на повторната употреба, разглобяването и оползотворяването на ОЕЕО, техните компоненти и материали. В този смисъл държавите-членки предприемат подходящи мерки, така че производителите да не попречат на повторната употреба на ОЕЕО чрез специфични проектни характеристики или производствени процеси, освен ако такива специфични проектни характеристики или производствени процеси имат изключителни предимства, например по отношение на опазването на околната среда и/или изискванията за безопасност.

Без да се засягат изискванията на законодателството на Съюза относно проектирането на продукти, включително Директива 2009/125/ЕО, държавите-членки насърчават сътрудничеството между производителите и извършващите рециклирането и мерките в подкрепа на проектирането и производството на ЕЕО, в частност с оглед улесняване на повторната употреба, разглобяването и оползотворяването на ОЕЕО, техните компоненти и материали. Посочените мерки са с оглед правилното функциониране на вътрешния пазар. В този смисъл държавите-членки предприемат подходящи мерки, така че производителите да не попречат на повторната употреба на ОЕЕО чрез специфични проектни характеристики или производствени процеси, освен ако такива специфични проектни характеристики или производствени процеси имат изключителни предимства, например по отношение на опазването на околната среда и/или изискванията за безопасност. Не по-късно от 31 декември 2014 г. в мерките по прилагане, приети в съответствие с Директива 2009/125/ЕО, се определят изисквания за екологосъобразно проектиране, улесняващи повторната употреба, разглобяването и оползотворяването на ОЕЕО и водещи до намаляване на емисиите на опасни вещества.

Обосновка

Налагането на изисквания за екологосъобразно проектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, има значение не само за количеството енергия, която потребява даден продукт, но и за улесняване на повторната употреба, разглобяването и рециклирането. Когато процесът на проектиране взема предвид фазата на рециклиране, може да бъдат постигнати по-добри резултати от рециклирането и неговото оптимизиране. Затова следва да бъде насърчено лесното разглобяване, подобрената възможност за рециклиране, намаляването на опасните емисии и извличането на вторични суровини. Възстановява се позицията на Парламента от първо четене.

Изменение  34

Позиция на Съвета

Член 5 – параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки предприемат подходящи мерки, за да намалят до минимум обезвреждането на ОЕЕО под формата на несортирани битови отпадъци и да постигнат високо ниво на разделно събиране на ОЕЕО, в частност и на първо място на топлообменно оборудване, съдържащо озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и на флуоресцентни лампи, съдържащи живак.

1. За да постигнат високо ниво на разделно събиране на ОЕЕО и правилно третиране на всички видове ОЕЕО, в частност и на първо място на топлообменно оборудване, съдържащо озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, на лампите, съдържащи живак, на фотоволтаични модули и на малки уреди, включително малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване, държавите-членки гарантират, че всички ОЕЕО се събират разделно и не се смесват с обемисти или несортирани отпадъци от домакинствата.

Обосновка

Всички ОЕЕО трябва да бъдат събирани разделно - самото постигане на високо ниво на разделно събиране не е достатъчно. При събирането следва да се отдаде приоритет не само на оборудването за охлаждане и замразяване, но и на всички лампи, съдържащи живак, както и на фотоволтаичните модули и малките уреди. Последните често съдържат опасни вещества, но също и ценни вторични суровини и за съжаление често се изхвърлят с домакинските отпадъци, въпреки че това е забранено. Разделното събиране на фотоволтаични модули следва също да се извършва приоритетно поради опасните вещества и ценните вторични суровини, които се съдържат в някои от тях.

Изменение  35

Позиция на Съвета

Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета

Изменение

За тази цел държавите-членки могат да изискват схемите или съоръженията за събиране, в зависимост от случая, да осигуряват в събирателните пунктове разделянето на ОЕЕЕ, което ще бъде подготвяно за повторна употреба, от други разделно събрани ОЕЕО.

За да увеличи в максимална степен повторната употреба на цели уреди, държавите-членки гарантират също така, че преди всеки по-нататъшен превоз схемите за събиране осигуряват в събирателните пунктове разделянето на ОЕЕО, което ще бъде подготвяно за повторна употреба, от други разделно събрани ОЕЕО.

Обосновка

Необходимо е разделно събиране на уредите, които могат да бъдат повторно използвани, с цел да се позволи прилагането на йерархията по отношение на отпадъците и в тази специална директива, като това е свързано с отделна квота на повторна употреба, посочена в член 11. Ефективната повторна употреба ще бъде възможна само ако е задължително разделянето на уредите, които могат да бъдат повторно използвани, от другите стари уреди на възможно най-ранен етап.

Изменение  36

Позиция на Съвета

Член 7 – параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

1. Без да се засяга член 5, параграф 1, държавите-членки осигуряват постигането от страна на производителите или трети лица, действащи от тяхно име, на минимално ниво на събираемост, което се изчислява въз основа на общото тегло на ОЕЕО, събрани в съответствие с членове 5 и 6 през дадена година в съответната държава-членка, изразено като процент от средното тегло на ЕЕО, пуснато на пазара на същата държава-членка през трите предходни години. Ежегодно се постига минимално ниво на събираемост, което нараства от 45 % през отчетната …*година до 65 % през отчетната …**година. До …***продължава да се прилага ниво на разделно събиране на ОЕЕО от домакинствата от най-малко четири килограма средно на жител годишно.

1. Без да се засяга член 5, параграф 1, всяка държава-членка гарантира, че считано от 2016 г. най-малко 85 % от генерираните на нейната територия ОЕЕО се събират.

 

Всяка държава-членка гарантира, че считано от ...* на глава от населението се събират най-малко четири килограма ОЕЕО или същото количество ОЕЕО по тегло като събраното в тази държава-членка през 2010 г., като се взема предвид по-високата от тези две стойности.

 

Държавите-членки гарантират постепенното увеличаване на обема на събраните ОЕЕО през периода от … ** до 2016 г.

 

Държавите-членки могат да определят по-високи индивидуални нива на събираемост и в такъв случай докладват за това на Комисията.

 

Нивата на събираемост се постигат ежегодно.

 

Държавите-членки представят на Комисията своите планове за подобрено събиране не по-късно от ...**.

_______

_______

* ОВ: моля да въведете годината - 4 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

* Датата на влизане в сила на настоящата директива.

** ОВ: моля да въведете годината - 8 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

* Дата 18 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

*** ОВ: моля да въведете датата - 1 януари на годината, настъпваща 4 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

Обосновка

Производителите не могат да носят отговорност за усилията да се постигнат целевите нива на събираемост, тъй като нямат влияние върху другите участници, събиращи ОЕЕО. Производителят не е юридическо лице, което може да изпълни общо целево ниво на събираемост. Държавите-членки са насърчени да предотвратяват нелегалния превоз. Нивото на събираемост следва да бъде установено въз основа на количеството генерирани отпадъци, а не въз основа на броя на новите уреди, който е без значение. Вземат се надлежно предвид циклите на живот на продуктите, които се различават между отделните държави-членки. Така директивата взема предвид пазарите, в които не е постигнато пълно проникване, както и уредите с дълъг жизнен цикъл (фотоволтаични модули).

Изменение  37

Позиция на Съвета

Член 7 – параграф 2

Позиция на Съвета

Изменение

2. За да се провери дали е постигнато минималното ниво на събираемост, държавите-членки гарантират, че им се предоставя информация за разделно събраните ОЕЕО в съответствие с член 5.

2. За да се провери дали е постигнато минималното ниво на събираемост, държавите-членки гарантират, че в съответствие с член 16 съответните оператори ще предоставят на годишна база безплатно на държавите-членки информация относно ОЕЕО, които са били:

 

– подготвени за повторна употреба или изпратени в съоръжения за третиране от който и да е участник;

 

– отнесени в съоръженията за събиране в съответствие с член 5, параграф 2, буква а);

 

– върнати на дистрибуторите в съответствие с член 5, параграф 2, буква б);

 

– разделно събрани от производителите или от трети лица, действащи от тяхно име; или

 

– разделно събрани по друг начин.

Обосновка

Държавите-членки отговарят за постигане на нивото на събираемост и трябва да декларират събраното количество ОЕЕО в съответствие с член 16, параграф 5. Поради това е важно да им бъде съобщавано за всички разделно събрани количества. В този контекст е необходимо да се изясни, че докладите трябва да бъдат представени относно всички количества и че например количествата, които са били директно транспортирани до съоръженията за третиране, също трябва да бъдат взети под внимание.

Изменение  38

Позиция на Съвета

Член 7 – параграф 3

Позиция на Съвета

Изменение

3. Поради недостиг на необходимата инфраструктура и ниско ниво на потребление на ЕЕО Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Чешката република могат да решат:

заличава се

a) да постигнат не по-късно от …* целево ниво за събираемост, което е по-ниско от 45 %, но е по-високо от 40 % от средното тегло на ЕЕО, пуснато на пазара през трите предходни години, и

 

б) да отложат постигането на посочените в параграф 1 целеви нива на събираемост до избрана от тях дата, която да е не по-късно от …**.

 

_______

 

* ОВ: моля да въведете датата - 4 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

** ОВ: моля да въведете датата - 10 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

Обосновка

Чрез методологията за изчисляване на Парламента, която използва като ключов критерий генерираните отпадъци, отпада необходимостта от национални дерогации. Причината за това е, че генерираното в държавата-членка действително количество отпадъци е определящият фактор и че циклите на живот на продуктите, които може да се различават между отделните държави-членки, вече са били взети под внимание във връзка с това.

Изменение  39

Позиция на Съвета

Член 7 – параграф 4

Позиция на Съвета

Изменение

4. Комисията може чрез актове за изпълнение да предвиди допълнителни преходни разпоредби, насочени към трудностите, срещани от държавите-членки при изпълнение на посочените в параграф 1 изисквания в резултат на специфични национални особености. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2 .

4. На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 20, определящи преходни разпоредби за периода до 31 декември 2015 г., с цел преодоляване на трудностите, срещани от държавите-членки при изпълнение на установените в параграф 1 нива в резултат на специфични национални особености.

Обосновка

За преходния период, докато новата основа за измерване, „WEEE arising“, стане приложима, трябва да бъдат разрешени дерогации от нивото на събираемост. Това е разрешено по изключение, тъй като поради специфичните национални особености, по-специално новите държави-членки могат да срещнат трудности при постигането на стойността от четири килограма. При все това делегираните актове трябва да бъдат използвани за тази цел, тъй като с тези преходни разпоредби ще бъде изменен основният акт.

Изменение  40

Позиция на Съвета

Член 7 – параграф 5

Позиция на Съвета

Изменение

5. За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, Комисията, чрез актове за изпълнение, създава общовалидна методология за изчисляване на общото тегло на ЕЕО, пуснато на националния пазар. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2 .

5. Най-късно до 31 декември 2012 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 20 по отношение на определянето на общовалидна методология за определяне на обема на ОЕЕО, генериран по тегло на територията на всяка държава-членка. Методологията включва подробни разпоредби за прилагането, както и методология за изчисляване с цел да се извърши проверка на спазването на установените в параграф 1 нива.

Обосновка

Методологията за изчисляване е от голямо значение за целевото ниво на събиране и следователно допълва основния правен акт. Следователно трябва да се използват делегирани актове.

Изменение  41

Позиция на Съвета

Член 7 – параграф 6

Позиция на Съвета

Изменение

6. Въз основа на доклад от Комисията, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение, до…* Европейският парламент и Съветът преразглеждат нивото на събираемост от 45 % и свързания с него краен срок, посочени в параграф 1, с оглед, inter alia, евентуалното определяне на отделни нива за събираемост за една или повече от определените в приложение ІІІ категории, по-специално за топлообменното оборудване и съдържащите живак лампи.

6. Въз основа на доклад от Комисията, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение, не по-късно от 31 декември 2012 г. Европейският парламент и Съветът преразглеждат нивото на събираемост и крайните срокове, посочени в параграф 1, с оглед, inter alia, определяне на отделни нива за събираемост за една или повече от определените в приложение ІІІ категории, по-специално за фотоволтаичните панели, топлообменното оборудване, лампите, включително електрическите крушки, както и малките уреди, включително малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване.

_________

 

* ОВ: моля да въведете датата - 3 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

Обосновка

Фотоволтаичните панели са много специфичен вид ЕЕО. Те са абсолютно различни от другото голямо оборудване и за тяхното правилно рециклиране ще се изисква специфична за тях схема за събиране. Поради това е целесъобразно да се поиска от Комисията да предложи конкретна цел за събирането на фотоволтаичните панели, а не да ги остави в общата цел за събиране. (Ново изменение в контекста на включването от Съвета на фотоволтаичните панели в обхвата)

Изменение  42

Позиция на Съвета

Член 7 – параграф 7

Позиция на Съвета

Изменение

7. Въз основа на доклад от Комисията, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение, до …* Европейският парламент и Съветът преразглеждат нивото на събираемост от 65 % и свързания с него краен срок, посочени в параграф 1, с оглед, inter alia, евентуалното определяне на отделни нива на събираемост за една или повече от определените в приложение ІІІ категории.

заличава се

_______

 

* ОВ: моля да въведете датата - 7 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

Обосновка

Преразглеждане на нивото на събираемост и на сроковете, както и на отделните нива на събираемост, е вече предвидено в член 7, параграф 6.

Изменение  43

Позиция на Съвета

Член 8 – параграф 3

Позиция на Съвета

Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че производителите или трети лица, действащи от тяхно име, създават системи, позволяващи оползотворяването на ОЕЕО с помощта на най-добрите налични техники, когато е приложимо. Системите могат да бъдат създадени от производителите самостоятелно или колективно. Държавите-членки гарантират, че всяка организация или предприятие, извършващи операции по събиране или третиране, съхранява и третира ОЕЕО при спазване на техническите изисквания, изложени в приложение VIII.

3. Държавите-членки гарантират, че производителите или трети лица, действащи от тяхно име, създават системи, позволяващи оползотворяването на ОЕЕО с помощта на най-добрите налични техники. Системите могат да бъдат създадени от производителите самостоятелно или колективно. Държавите-членки гарантират, че всяка организация или предприятие, извършващи операции по събиране или третиране, съхранява и третира ОЕЕО при спазване на техническите изисквания, изложени в приложение VIII.

Обосновка

Най-добрите налични техники са винаги от значение и следва да бъдат подкрепяни, за да се подобри рециклирането и да се създадат стимули за иновации в областта на събирането и третирането. Присъстващото в текста на Съвета ограничение би могло да доведе до нарушаване на конкуренцията в Съюза поради различията в разходите.

Изменение  44

Позиция на Съвета

Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета

Изменение

4. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за изменение на приложение VII с цел да се въведат други технологии за третиране, осигуряващи най-малко същото ниво на закрила на човешкото здраве и околната среда, и при необходимост да се посочат в рамките на процеса на третиране етапите, на които следва да се отстранят вещества, смеси и компоненти.

4. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за изменение на приложение VII с цел да се въведат други технологии за третиране, осигуряващи най-малко същото ниво на закрила на човешкото здраве и околната среда.

Обосновка

Не следва да се уточнява в кой момент трябва да се отстраняват веществата и др., тъй като това би възпрепятствало техническите иновации. От значение е веществата, посочени в приложение III, да бъдат отстранени, при което да бъдат постигнати възможно най-добрите резултати по отношение на околната среда. Развитието на нови технологии за рециклиране би било възпрепятствано, ако бъде определен моментът, когато нещо трябва да бъде отстранено. Поради тази причина се подкрепя първоначалното предложение на Комисията.

Изменение  45

Позиция на Съвета

Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета

Изменение

Комисията оценява на първо място необходимостта от изменение на точките относно платките с печатна схема на мобилните телефони и течнокристалните дисплеи.

Комисията оценява на първо място необходимостта от изменение на точките относно платките с печатна схема на мобилните телефони и течнокристалните дисплеи. Комисията оценява дали са необходими изменения на приложение VII по отношение на съответните наноматериали.

Обосновка

Наноматериалите се използват все повече в електрическо и електронно оборудване. При все че много приложения може да не създадат никакви проблеми при третирането, случаят може би няма да е такъв за определени наноматериали, например въглеродни нанотуби, за някои от които има подозрения, че притежават сходни на азбеста свойства, или за наносреброто. В такъв случай би било по-добре да се оцени положението, за да се види дали е необходимо предприемането на действия, вместо да си затваряме очите. Това е в съответствие с позицията на ЕП от 2009 г. относно нормативните аспекти във връзка с наноматериалите. (Възстановяване на изменение 102 от първо четене.)

Изменение  46

Позиция на Съвета

Член 8 – параграф 5 – алинея 3

Позиция на Съвета

Изменение

До …* Комисията разработва минимални стандарти за третирането на ОЕЕО, включително за тяхното оползотворяване, рециклиране и подготовка за повторна употреба, въз основа на член 27 от Директива 2008/98/ЕО.

Най-късно до ...* Комисията изисква от европейските организации за стандартизация да разработят и приемат европейски стандарти за събиране, съхраняване, превоз, третиране, рециклиране и ремонт на ОЕЕО, както и за тяхната подготовка за повторна употреба. Тези стандарти отразяват най-високите достижения.

 

Данни за стандартите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Събирането, съхраняването, превозът, третирането, рециклирането и ремонтът на ОЕЕО, както и тяхната подготовка за повторна употреба се осъществяват в съответствие с подход за опазване на суровините и имат за цел рециклирането на ценни ресурси, съдържащи се в ЕЕО, с оглед гарантиране на по-добри доставки на суровини в Съюза.

_______

_______

* ОВ: моля да въведете датата - 6 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

* 6 месеца след влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Съветът посочва Рамковата директива за отпадъците и старата процедура на комитология. Съгласно Договора от Лисабон старата процедура на комитология вече не е приложима. По подобен начин новите процедури не са толкова гъвкави, колкото разработването на стандарти от организациите за стандартизация, които могат да извършат редовен преглед на стандартите и по целесъобразност да ги приведат в съответствие с най-новите технически постижения. Този процес е с по-кратка продължителност.

Изменение  47

Позиция на Съвета

Член 10 – параграфи 1 и 2

Позиция на Съвета

Изменение

1. Операцията по третиране може също така да бъде предприета извън съответните държави-членки или Съюза, при условие че превозът на ОЕЕО е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза1.

1. Операцията по третиране може също така да бъде предприета извън съответните държави-членки или Съюза, при условие че превозът на ОЕЕО е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 година относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага1.

2. ОЕЕО, изнесени от Съюза, се отчитат за целите на спазването на задълженията и целите, определени в член 11 от настоящата директива, само ако в съответствие с приложимото законодателство на Съюза износителят може да докаже, че третирането е било извършено при условия, равностойни на изискванията на настоящата директива.

2. ОЕЕО, изнесени от Съюза, се отчитат за целите на спазването на задълженията и целите, определени в член 11 от настоящата директива, само ако в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 и с Регламент (ЕО) № 1418/2007 износителят може да докаже, че третирането е било извършено при условия, равностойни на изискванията на настоящата директива.

_______

_______

1Регламент (ЕО) № 1013/2006. Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6).

1 ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.

Обосновка

Не става въпрос за изменение по същество, а за по-голяма разбираемост на разпоредбата. Текстът се премества от бележката под линия в самия член.

Изменение  48

Позиция на Съвета

Член 10 – параграф 3

Позиция на Съвета

Изменение

3. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за определяне на подробни правила, допълващи правилата в параграф 2 от настоящия член, по-конкретно критериите за оценка на равностойните условия.

3. Не по-късно от …* Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 20 за определяне на подробни правила, допълващи правилата в параграф 2 от настоящия член, по-конкретно критериите за оценка на равностойните условия.

 

_______

 

* 18 месеца след влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Необходими са обвързващи срокове относно приемането на Правилника за прилагането, за да бъде създадена необходимата за обществените органи и стопанските субекти правна сигурност и сигурност по привеждането в действие. Възстановява се позицията на Парламента от първо четене.

Изменение              49

Позиция на Съвета

Член 11 – параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

1. По отношение на всички ОЕЕО, събрани разделно в съответствие с член 5 и изпратени за третиране в съответствие с членове 8, 9 и 10, държавите-членки гарантират, че производителите са постигнали най-малко целите, установени в приложение V.

1. По отношение на всички ОЕЕО, събрани разделно и изпратени за третиране в съответствие с членове 8, 9 и 10, държавите-членки гарантират, че считано от ...* производителите са постигнали най-малко следните цели:

 

а) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 4 от приложение III, с изключение на фотоволтаични панели

 

– 85 % се оползотворяват,

 

– 75 % се рециклират и

 

– 5 % се подготвят за повторна употреба;

 

б) за ОЕЕО, попадащи в категория 2 от приложение III

 

– 80 % се оползотворяват,

 

– 65 % се рециклират и

 

– 5 % се подготвят за повторна употреба;

 

 

в) за ОЕЕО, попадащи в категория 3 от приложение III, с изключение на газоразрядни лампи

 

– 75 % се оползотворяват и

 

– 50 % се рециклират;

 

г) за ОЕЕО, попадащи в категория 5 от приложение III

 

– 75 % се оползотворяват,

 

– 50 % се рециклират и

 

– 5 % се подготвят за повторна употреба;

 

д) за ОЕЕО, попадащи в категория 6 от приложение III

 

– 85 % се оползотворяват,

 

– 75 % се рециклират и

 

– 5 % се подготвят за повторна употреба;

 

е) за газоразрядни лампи – 80 % се рециклират;

 

ж) за фотоволтаични панели – 80% се рециклират.

 

_______

 

* Датата на влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Нивата на оползотворяване се повишават единствено поради факта, че повторната употреба е включена в нивото за пръв път. Това означава, че същевременно е необходимо номинално увеличение на нивото на оползотворяване, както се посочва в предложението на Комисията. Прилагането на йерархия по отношение на отпадъците изисква отделно ниво на повторна употреба. Нивата на оползотворяване следва да бъдат посочени в самия текст на директивата, а не в приложението. Всички отделно събирани ОЕЕО следва да бъдат оползотворени и затова се възстановява позицията на първо четене, като позоваването на член 5 се заличава.

Изменение  50

Позиция на Съвета

Член 11 – параграф 2

Позиция на Съвета

Изменение

2. Постигането на посочените целеви нива се изчислява за всяка категория, като теглото на ОЕЕО, което постъпва в съоръженията за оползотворяване или рециклиране/подготовка за повторна употреба след правилно третиране в съответствие с член 8, параграф 2 относно оползотворяването или рециклирането, се разделя на теглото на всички разделно събрани ОЕЕО за всяка категория, изразено в проценти.

2. Постигането на посочените целеви нива се изчислява като процент от теглото на разделно събраните ОЕЕО, които са изпратени към съоръжения за оползотворяване и са действително оползотворени, повторно използвани или рециклирани.

Предварителни дейности, включително сортирането и съхранението преди оползотворяване не се отчитат за постигането на тези целеви нива.

Предварителни дейности, включително сортирането, съхранението и предварителната обработка преди оползотворяване не се отчитат за постигането на тези целеви нива.

Обосновка

Следва да е възможно единствено отчитането на мерките за крайно оползотворяване по отношение на целевото ниво на оползотворяване. Така ще се насърчава по-голяма ефективност на рециклирането и иновации при технологиите за оползотворяване и рециклиране. Предварителната обработка също не следва да бъде отчитана при изчисляването на целевите нива на оползотворяемост.

Изменение  51

Позиция на Съвета

Член 11 – параграф 4

Позиция на Съвета

Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че за целите на изчисляването на целевите нива производителите или третите лица, действащи от тяхно име, съхраняват данни относно теглото на ОЕЕО, техните компоненти, материали и вещества, когато те напускат от съоръженията за събиране, постъпват и напускат от съоръженията за третиране и когато постъпват в съоръженията за оползотворяване или рециклиране/подготовка за повторна употреба.

4. Държавите-членки гарантират, че за целите на изчисляването на целевите нива производителите или третите лица, действащи от тяхно име, съхраняват данни относно теглото на използвано електронно и електрическо оборудване, ОЕЕО, техните компоненти, материали и вещества, когато те напускат от съоръженията за събиране, постъпват и напускат от съоръженията за третиране и когато постъпват в съоръженията за оползотворяване или рециклиране/подготовка за повторна употреба и ги напускат (общ процент на излизащите).

Обосновка

Понастоящем целевите нива могат да бъдат изпълнени само ако в съоръжение за оползотворяване от тип R12 се извършва сортиране и предварителна обработка, като след това всички сортирани фракции от ОЕЕО се изпращат за действителни дейности по оползотворяване в друго съоръжение за оползотворяване. Следва да не е позволено за постигането на целевите нива да се вземат предвид единствено количествата, които влизат и излизат от съоръжения за оползотворяване от тип R12-13. Следва да се вземат предвид постигнатото оползотворяване и рециклиране в съоръжението за окончателно оползотворяване.

Изменение  52

Позиция на Съвета

Член 11 – параграф 6

Позиция на Съвета

Изменение

6. Въз основа на доклад от Комисията, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение, най-късно до …* Европейският парламент и Съветът преразглеждат целевите нива на оползотворяване, посочени в част 3 от приложение V, и метода за изчисляване, посочен в параграф 2, с цел да анализират доколко е осъществимо определянето на целеви нива въз основа на продукти и материали, получени от процесите по оползотворяване, рециклиране и подготовка за повторна употреба.

заличава се

_______

 

* ОВ: моля да въведете датата - 7 години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

Обосновка

Тъй като член 11, параграф 2 определя, че нивата на оползотворяване трябва да бъдат измервани по отношение на количествата, които излизат, не е необходимо преразглеждане на това дали свързаните с тях нива следва евентуално да бъдат прилагани в бъдеще. Това решение вече е взето в член 11, параграф 2.

Изменение  53

Позиция на Съвета

Член 12 – параграф 3 – алинея 1

Позиция на Съвета

Изменение

3. За продукти, пуснати на пазара след 13 август 2005 г., всеки производител носи отговорност за финансирането на дейностите, посочени в параграф 1 и отнасящи се до отпадъците от продуктите, които той произвежда. Производителят може да избере да изпълни това задължение индивидуално или чрез присъединяване към колективна схема за събиране.

3. За продукти, пуснати на пазара след 13 август 2005 г., всеки производител носи отговорност за финансирането на дейностите, посочени в параграф 1 и отнасящи се до отпадъците от продуктите, които той произвежда. Производителят може да избере да изпълни това задължение индивидуално или чрез присъединяване към колективна схема за събиране. Производителите могат да изпълнят своите задължения чрез един или чрез комбинация от посочените методи. Колективните схеми въвеждат диференцирани такси по отношение на производителите, в зависимост от степента на трудност, с която продуктите и съдържащите се в тях суровини, които са от изключително важно значение, могат да бъдат рециклирани.

Обосновка

Производителите следва да имат максимална гъвкавост по отношение на начините на финансиране на операциите, свързани с ОЕЕО. Поради тази причина следва да е възможно изпълнението на задължението индивидуално или чрез участие в колективна схема или чрез комбинация от посочените методи. Единствено производителите могат да окажат въздействие върху процеса на проектиране и по тази причина следва да им бъдат предоставени стимули да проектират продуктите си така, че да бъде по-лесно рециклирането им.

Изменение  54

Позиция на Съвета

Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета

Изменение

Държавите-членки гарантират, че при пускането на продукт на пазара всеки производител осигурява гаранция, от която личи, че управлението на ОЕЕО ще бъде финансирано и че производителите ясно са маркирали своите продукти в съответствие с член 15, параграф 2. Тази гаранция цели осигуряването на финансирането на дейностите, посочени в параграф 1, свързани с тези продукти. Гаранцията може да има формата на участие на производителя в подходящите схеми за финансиране на управлението на ОЕЕО, застраховка за рециклиране или блокирана банкова сметка.

Държавите-членки гарантират, че при пускането на продукт на пазара всеки производител осигурява гаранция, от която личи, че управлението на ОЕЕО ще бъде финансирано и че производителите ясно са маркирали своите продукти в съответствие с член 15, параграф 2. Тази гаранция цели осигуряването на финансирането на дейностите, посочени в параграф 1, свързани с тези продукти. Гаранцията може да има формата на участие на производителя в подходящите схеми за финансиране на управлението на ОЕЕО, застраховка за рециклиране или блокирана банкова сметка. Финансовата гаранция по отношение на края на жизнения цикъл на продуктите се изчислява така, че да се гарантира интернализирането на действителните разходи, свързани с края на жизнения цикъл на продукта на даден производител, като се имат предвид стандартите за третиране и рециклиране, предвидени в член 8, параграф 5.

Обосновка

Стандартите за третиране и рециклиране следва да бъдат взети предвид при изчисляването на финансовата гаранция, която производителите трябва да предоставят за финансиране на разходите, свързани с края на жизнения цикъл на продуктите си съгласно член 12. Освен това външните разходи следва да бъдат интернализирани с цел максимизиране на индивидуалната отговорност на производителя.

Изменение  55

Позиция на Съвета

Член 12 – параграф 3a (нов)

Позиция на Съвета

Изменение

 

3а. С цел да се позволи хармонизиран подход към изпълнението на изискванията за финансови гаранции съгласно установеното в параграф 3, не по-късно от ...* Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 20 по отношение на минималните изисквания и методологията за изчислението на равнището на тези гаранции и установява насоки за тяхната проверка и одит.

 

Минималните изисквания гарантират най-малко, че:

 

а) гаранцията поражда интернализиране на действителните разходи, свързани с края на жизнения цикъл на продукта на даден производител, като се имат предвид стандартите за третиране и рециклиране;

 

б) разходите, свързани със задължението на даден производител, не се прехвърлят на други субекти; както и

 

в) гаранцията е действителна и в бъдеще и може да се използва за покриване на неизпълнени задължения за рециклиране на производителя в случай на неплатежоспособност.

 

_______

 

* 12 месеца след влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Необходими са хармонизирани минимални изисквания, приложими за финансовите гаранции, за да се осигури съдържателна проверка за спазване на гаранциите. Следва да се установят критерии за определяне на начините за изчисляване на размера на финансовите гаранции при отчитане на стандартите за рециклиране и третиране и да се определят правила за тяхната проверка с цел гарантиране на съпоставими финансови задължения за производителите в различните държави-членки, като по този начин се превърне в реалност и индивидуалната отговорност на производителя.

Изменение  56

Позиция на Съвета

Член 12 – параграф 5

Позиция на Съвета

Изменение

5. Държавите-членки могат, когато е целесъобразно, да насърчават производителите или трети лица, действащи от тяхно име, да разработват подходящи механизми или процедури за възстановяване на средства, с цел да се възстановяват вноските на производителите, когато ЕЕО се прехвърля за пускане на пазара извън територията на въпросната държава-членка.

заличава се

Обосновка

Съгласно подхода на европейско равнище на Комисията и Парламента няма да възникне многократно заплащане на такси за рециклиране, финансови гаранции или дори такси за регистрация, тъй като даден уред трябва да бъде регистриран само веднъж, когато се пуска на вътрешния пазар, като съответно само веднъж е необходимо предоставянето на гаранция или заплащането на такса за рециклиране. По тази причина не е необходима процедура за възстановяване на средства.

Изменение  57

Позиция на Съвета

Член 14 – заглавие и параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

Информация за потребителите

Схеми за събиране и информация за потребителите

1. Държавите-членки могат да изискват от производителите да информират купувачите в момента на продажбата на нови продукти за разходите за събиране, третиране и обезвреждане по екологосъобразен начин. Посочените разходи не трябва да превишават най-точната оценка на действителните разходи.

1. С цел да се повиши осведомеността на потребителите, държавите-членки гарантират, че всички дистрибутори на много малък обем ЕЕО въвеждат подходящи схеми за събиране за много малък обем ОЕЕО.

 

Тези схеми за събиране:

 

а) дават възможност на крайните потребители да изхвърлят много малък обем ОЕЕО в достъпен и видим събирателен пункт в магазина на търговеца на дребно;

 

б) задължават търговците на дребно да приемат обратно безплатно много малък обем ОЕЕО;

 

в) не предвиждат никакви такси за крайните потребители при предаване на много малък обем ОЕЕО, нито задължение за закупуване на нов продукт от същия вид.

 

Дистрибутори, които доставят ЕЕО директно на домакинства или на потребители, различни от домакинства, единствено чрез средства за комуникация от разстояние, са обект само на задълженията съгласно алинея 2, букви б) и в). Схемата за събиране, въведена от тези дистрибутори, позволява на крайните потребители да връщат много малък обем ОЕЕО, без да трябва да заплащат такси, включително такси за доставка или пощенски разходи.

 

Не по-късно от ...* Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 20, във връзка с определение за „много малък обем ОЕЕО“, като взема предвид риска тези отпадъци да не се събират разделно поради много малкия им обем.

 

Задълженията по настоящия параграф не се прилагат за микропредприятия, работещи на много малка площ. Не по-късно от ...* Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 20, във връзка с определение за „микропредприятия, работещи на много малка площ“.

 

___________

 

* Дата 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

Потребителите изхвърлят голяма част от малкия обем ОЕЕО в битовите отпадъци, тъй като често не им се предоставя информация относно това къде могат да ги изхвърлят или процедурата за връщането им не е удобна за потребителите. Това е особено важно, тъй като електрическите лампи с нажежаема жичка се заменят все по-често с енергоспестяващи лампи, макар че последните често съдържат живак. Опитът на Норвегия и Швейцария доказва, че задължителното връщане без задължение за закупуване допринася в значителна степен за постигане на високи нива на събираемост.

Изменение  58

Позиция на Съвета

Член 14 – параграф 2 – буква б

Позиция на Съвета

Изменение

б) системите за връщане и събиране, които са на разположение на тези потребители;

б) системите за връщане и събиране, които са на разположение на тези потребители, като се насърчава координацията на данни, позволяващи посочването на всички събирателни пунктове, които са на разположение, независимо от това от кой производител са създадени;

Обосновка

Потребителите на електрическо и електронно оборудване трябва да имат възможност да определят кои са най-удобните за тях събирателни пунктове. Като се има предвид фактът, че съществуват множество системи за разделно събиране, потребителите биха могли да бъдат затруднени в намирането на събирателен пункт, което следователно би могло да ги възпрепятства да предоставят своите ОЕЕО за оползотворяване. Необходимо е следователно да се създаде механизъм за координиране на данните, който да позволява на потребителите да се запознаят със събирателни пунктове на тяхно разположение.

Изменение  59

Позиция на Съвета

Член 14 – параграф 5

Позиция на Съвета

Изменение

5. Държавите-членки могат да изискат част или цялата информация, посочена в параграфи 2, 3 и 4, да бъде предоставена от производителите и/или дистрибуторите, например в инструкциите за употреба или на мястото на продажбата.

5. Държавите-членки могат да изискат част или цялата информация, посочена в параграфи 2, 3 и 4, да бъде предоставена от производителите и/или дистрибуторите, например в инструкциите за употреба, на мястото на продажбата или чрез кампании за осведомяване на обществеността.

Обосновка

Чрез пример следва да се поясни начинът на предоставяне на информацията от страна на производителите и как това се прави в някои от държавите-членки.

Изменение  60

Позиция на Съвета

Член 15 – параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

1. С цел да се улесни подготовката за повторна употреба и, правилното и екологосъобразно третиране на ОЕЕО, включително техния ремонт, подобряване, обновяване и рециклиране, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че производителите осигуряват информация за подготовката за повторна употреба и третиране за всички видове ново ЕЕО, пуснато на пазара, в периода от една година след пускането на пазара на оборудването. В информацията се посочват различните компоненти и материали в ЕЕО, както и местоположението на опасните вещества и смеси в ЕЕО, доколкото това е необходимо за спазването на разпоредбите на настоящата директива от страна на центровете за подготовка за повторна употреба и съоръженията за третиране и рециклиране. Тя се предоставя на разположение на центровете за подготовка за повторна употреба и съоръженията за третиране и рециклиране от производителите на ЕЕО под формата на наръчници или на електронен носител (т.е. CD-ROM, онлайн услуги).

1. С цел да се улесни подготовката за повторна употреба и, правилното и екологосъобразно третиране на ОЕЕО, включително техния ремонт, подобряване, обновяване и рециклиране, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че производителите осигуряват безплатно информация за подготовката за повторна употреба и третиране за всички видове ново ЕЕО, пуснато на пазара, в периода от една година след пускането на пазара на оборудването. В информацията се посочват различните компоненти и материали в ЕЕО, както и местоположението на опасните вещества и смеси в ЕЕО, доколкото това е необходимо за спазването на разпоредбите на настоящата директива от страна на центровете за подготовка за повторна употреба и съоръженията за третиране и рециклиране. Тя се предоставя на разположение на центровете за подготовка за повторна употреба и съоръженията за третиране и рециклиране от производителите на ЕЕО под формата на наръчници или на електронен носител (т.е. CD-ROM, онлайн услуги).

Обосновка

Необходимата информация следва да се предостави безплатно на разположение, за да може да се гарантира екологосъобразно третиране, което не зависи от заплащане; това важи особено за центровете за повторна употреба, които се управляват от НПО.

Изменение  61

Позиция на Съвета

Член 15 – параграф 2

Позиция на Съвета

Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че производителите по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточки i) и ii) на ЕЕО, което е пуснато на пазара, са ясно обозначени чрез маркировка върху ЕЕО. Нещо повече, за да може датата, на която ЕЕО е пуснато на пазара, да бъде недвусмислено определена, маркировката върху ЕЕО трябва да показва, че то е било пуснато на пазара след 13 август 2005 г. За предпочитане е за тази цел да се прилага Европейският стандарт EN 50419.

2. Държавите-членки гарантират, че всички производители на ЕЕО, което е пуснато за пръв път на пазара на Съюза, са ясно обозначени чрез маркировка върху ЕЕО. Нещо повече, за да може датата, на която ЕЕО е пуснато на пазара, да бъде недвусмислено определена, маркировката върху ЕЕО трябва да показва, че то е било пуснато на пазара след 13 август 2005 г. За предпочитане е за тази цел да се прилага Европейският стандарт EN 50419.

Обосновка

Не е ясно защо задължението за маркировка не се прилага по отношение на всички производители. Възстановява се позицията от първо четене. Съобразно националния подход на Съвета относно производителите е необходима нова маркировка винаги когато продуктът се пуска на пазара в друга държава-членка. Това представлява явна пречка пред вътрешния пазар. Съобразно подхода на европейско равнище относно производителите въпросното задължение се прилага само за производители, които за пръв път пускат дадения продукт на вътрешния пазар на ЕС.

Изменение  62

Позиция на Съвета

Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Позиция на Съвета

Изменение

Производителите, които доставят ЕЕО чрез средства за комуникация от разстояние, се регистрират в държавата членка, към която извършват продажби. Производителите, които доставят ЕЕО чрез средства за комуникация от разстояние по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточка iv), се регистрират чрез законния си представител по член 17, освен ако вече не са регистрирани в държавата-членка, към която извършват продажби.

заличава се

Обосновка

Продажбата от разстояние представлява важен аспект на търговията на вътрешния пазар, поради което следва да се приветства това, че Съветът му отделя особено внимание [вж. член 3, параграф 1, буква е), подточка iv)]. Макар че този аспект е включен в общия подход на европейско равнище на Парламента, разумно е да се предостави кратко обобщение на тази точка в член. Във връзка с това, за продажбата от разстояние на ЕЕО се създава отделен член (вж. изменението на член 17).

Изменение  63

Позиция на Съвета

Член 16 – параграф 2

Позиция на Съвета

Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че

2. Държавите-членки гарантират, че

а) всеки производител или, при производители по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточка iv) - всеки законен представител, е регистриран съгласно изискванията и може да въвежда онлайн в националния им регистър цялата необходима информация, която отразява дейностите му в тази държава-членка,

а) всеки производител, установен на съответната им територия, е регистриран съгласно изискванията и може да въвежда онлайн в националния им регистър цялата необходима информация, която отразява дейностите му във всички държави-членки,

б) при регистрирането всеки производител или, при производители по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточка iv) - всеки законен представител, предоставя информацията, посочена в част А от приложение Х, като се задължава да я актуализира при необходимост,

б) при регистрирането всеки производител предоставя информацията, посочена в част А от приложение Х, като се задължава да я актуализира при необходимост,

в) всеки производител или, при производители по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточка iv) - всеки законен представител, предоставя информацията, посочена в част Б от приложение Х.

в) всеки производител предоставя информацията, посочена в част Б от приложение Х.

 

Националните регистри са оперативно съвместими, така че посочената в настоящия параграф информация да може да бъде обменяна между държавите-членки.

Обосновка

С цел намаляване на съществуващите пречки за функционирането на вътрешния пазар, една единствена регистрация следва да е достатъчна, когато продуктът е пуснат на вътрешния пазар за пръв път. Тя може да се осъществи от производителя или от негов законен представител [вж. изменението на член 16, параграф 2а (нов)]. Тъй като регистрите следва да обменят необходимата информация, те трябва да бъдат оперативно съвместими.

Изменение  64

Позиция на Съвета

Член 16 – параграф 2a (нов)

Позиция на Съвета

Изменение

 

2а. Всяка държава-членка гарантира, че производител по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточки i) - iii), който пуска ЕЕО на пазара на съответната държава-членка, но не е установен на нейната територия, може да назначи местен законен представител, установен в тази държава-членка, който да отговаря за задълженията му, произтичащи от настоящата директива. По отношение на производители по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточка iv) се прилага член 17.

Обосновка

Изискването производителите да бъдат правно установени в държавите-членки, в които възнамеряват да пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, представлява пречка пред вътрешния пазар и тежест, особено за малките и средните предприятия. За целите на прилагането на директивата на равнище държави-членки е достатъчно когато едно установено лице е на разположение с цел поемане на задълженията на производителя съгласно директивата.

Изменение  65

Позиция на Съвета

Член 16 – параграф 4

Позиция на Съвета

Изменение

4. Държавите-членки ежегодно събират информация, включително обосновани оценки, относно количествата и категориите ЕЕО, пуснато на пазара, събрано чрез всички начини, подготвено за повторна употреба, рециклирано и оползотворено в държавите-членки, както и относно изнесените разделно събрани ОЕЕО, по тегло.

4. Държавите-членки ежегодно събират информация, включително обосновани оценки, относно количествата и категориите ЕЕО, пуснато на пазара, събрано чрез всички начини и от който и да е участник, включително дружества, организации и всички други субекти, участващи в разделното събиране и боравене с използвано ЕЕО, подготвено за повторна употреба, рециклирано и оползотворено в държавите-членки, както и относно изнесеното разделно събрано използвано ЕЕО, по тегло.

Обосновка

Настоящото изменение разширява изискванията за информация, за да се вземат предвид всички потоци от използвано ЕЕО и ОЕЕО от „всички участници“. Необходимо е, за да се способства за постигането на целите на изменението на член 7, параграф 2, който разглежда факта, че не всички потоци на връщане се улавят от официалните, организирани от производителя системи за събиране на ОЕЕО.

Изменение  66

Позиция на Съвета

Член 17 – заглавие

Позиция на Съвета

Изменение

Законен представител

Продажба от разстояние

Обосновка

Въпросът относно законното представителство вече е уреден в рамките на член 16. Продажбата от разстояние представлява особен проблем и поради това следва да се регламентира отделно.

Изменение  67

Позиция на Съвета

Член 17

Позиция на Съвета

Изменение

Всяка държава-членка може да предвиди, че производител по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточка iv), който извършва продажби на ЕЕО към въпросната държава-членка от друга държава-членка или от трета държава, определя юридическо или физическо лице, установено на нейна територия, като лице, отговарящо за изпълнението на задълженията му като производител съгласно настоящата директива на територията на съответната държава-членка.

Нито една държава-членка не може да изисква от производител по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточка iv), който е установен в друга държава-членка, да е установен или да има законен представител в държавата-членка, в която извършва продажби на ЕЕО.

 

Държавите-членки гарантират, че всеки производител по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточка iv) има възможността да въведе цялата информация, изисквана съгласно член 16, относно неговата дейност във всички държави-членки онлайн в съответния регистър на държавата-членка, в която е установен.

Обосновка

Производители, които пускат на пазара ЕЕО посредством продажба от разстояние, не следва да бъдат принуждавани да назначават законен представител в държавата-членка, в която е установен купувачът на уреда. Докладът Monti (Нова стратегия за единния пазар) от 9 май 2010 г. посочва и проблема с рециклирането като пречка пред електронната търговия в Съюза. В своята резолюция относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия (2010/2012(INI)) Европейският парламент призовава за опростяване на продажбата на ЕЕО чрез продажба от разстояние.

Изменение  68

Позиция на Съвета

Член 18

Позиция на Съвета

Изменение

Държавите-членки гарантират, че органите, които отговарят за изпълнението на настоящата директива, си сътрудничат взаимно, по-специално с цел осигуряване на подходящ поток от информация за гарантиране на спазването на разпоредбите на настоящата директива от страна на лицата, извършващи продажби от разстояние, и когато е целесъобразно, си предоставят информация едни на други и на Комисията, за да улеснят правилното изпълнение на настоящата директива. При административното сътрудничество и обмен на информация се използват в най-голяма степен предимствата на електронните средства за комуникация.

Държавите-членки гарантират, че органите, които отговарят за изпълнението на настоящата директива, си сътрудничат взаимно, по-специално с цел осигуряване на подходящ поток от информация за гарантиране на спазването на разпоредбите на настоящата директива от страна на лицата, извършващи продажби от разстояние, и когато е целесъобразно, си предоставят информация едни на други и на Комисията, за да улеснят правилното изпълнение на настоящата директива. При административното сътрудничество и обмен на информация се използват в най-голяма степен предимствата на електронните средства за комуникация.

 

В частност, компетентните органи на държавата-членка, в която е установен производителят, по искане на компетентните органи на държавата-членка, в която са генерирани ОЕЕО, предприемат необходимите мерки за изпълнение, които са пропорционални и ефективни и съответстват на приложимите национални правни разпоредби, както и на правните разпоредби на Съюза, с цел да гарантират, че производителят изпълнява всички изисквания от настоящата директива.

 

За тази цел компетентните органи на държавата-членка, в която е установен производителят, си сътрудничат в пълна степен с компетентните органи на държавите-членки, в които са генерирани ОЕЕО. Това сътрудничество включва, наред с другото, достъп до съответните документи и информация, както и осъществяване на необходимите проверки.

Обосновка

Подходът на европейско равнище по отношение на производителите налага сътрудничество между националните органи в по-тясна степен в сравнение с предвиденото в предложението на Съвета, с цел гарантиране на ефективното прилагане на директивата.

Изменение  69

Позиция на Съвета

Член 23

Позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки извършват необходимите проверки и мониторинг за удостоверяване на правилното изпълнение на настоящата директива.

1. Държавите-членки извършват необходимите проверки и мониторинг за удостоверяване на правилното изпълнение на настоящата директива.

Тези проверки обхващат най-малко превозите, по-специално износа на ОЕЕО извън Съюза при спазване на приложимото законодателство на Съюза, и операциите в съоръжения за третиране в съответствие с Директива 2008/98/ЕО и приложение VII към настоящата директива.

Тези проверки обхващат най-малко обявените количества на пуснатото на пазара ЕЕО, за да се провери размерът на финансовите гаранции, изисквани съгласно член 12, параграф 2, превозите, по-специално износа на ОЕЕО извън Съюза при спазване на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Регламент (ЕО) № 1418/2007, както и операциите в съоръжения за третиране в съответствие с Директива 2008/98/ЕО и приложение VII към настоящата директива.

2. Държавите-членки гарантират, че превозите на използвано ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ОЕЕО, се извършват в съответствие с минималните изисквания в приложение VІ, като държавите-членки извършват съответен мониторинг на такива превози.

2. Държавите-членки гарантират, че превозите на използвано ЕЕО се извършват в съответствие с минималните изисквания в приложение VІ, като държавите-членки извършват съответен мониторинг на такива превози.

3. Разходите за необходимите анализи и проверки, включително разходите за съхранение на използвано ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ОЕЕО, могат да бъдат за сметка на производителите, третите лица, действащи от тяхно име, или други лица, които уреждат превоза на използвано ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ОЕЕО.

3. Обичайните разходи за необходимите анализи и проверки, включително разходите за съхранение на използвано ЕЕО, могат да бъдат за сметка на производителите, третите лица, действащи от тяхно име, или други лица, които уреждат превоза на използвано ЕЕО.

4. За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член и на приложение VІ, Комисията може, чрез актове за изпълнение, да установи допълнителни правила за проверките и мониторинга, и по-специално еднакви условия за прилагането на точка 2 от приложение VІ. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2 .

4. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 20 относно установяването на допълнителни правила за проверките и мониторинга, и по-специално еднакви условия за прилагането на точка 2 от приложение VІ.

Изменение  70

Позиция на Съвета

Член 23 – параграфи 3а–3г (нови)

Позиция на Съвета

Изменение

 

3а. Държавите-членки създават национален регистър на признатите съоръжения за събиране и третиране. Само съоръженията, чиито оператори отговарят на изискванията, предвидени в член 8, параграф 3, се допускат за включване в този национален регистър. Държавите-членки правят публично достояние съдържанието на регистъра.

 

3б. Ежегодно операторите на съоръжения представят доказателство за това, че отговарят на изискванията на директивата, и докладват на компетентните органи в съответствие с параграфи 3в и 3г, за да запазят статута си на признато съоръжение за събиране или третиране.

 

3в. Операторите на съоръжения за събиране представят ежегодни доклади, позволяващи на националните органи да сравнят обема на събрани ОЕЕО с обема ОЕЕО, действително прехвърлени към съоръжения за оползотворяване или рециклиране. ОЕЕО се прехвърлят изключително към признати съоръжения за оползотворяване и третиране.

 

3г. Операторите на съоръжения за третиране представят ежегодни доклади на компетентните органи, позволяващи на националните органи да сравнят обема на ОЕЕО, върнати от собственици или взети от признати съоръжения за събиране, с обема на ОЕЕО, действително оползотворени, рециклирани или изнесени в съответствие с член 10.

Обосновка

Изменение, договорено на първо четене, чиято цел е да гарантира, че държавите-членки и операторите предоставят информацията, необходима да удовлетвори всички засегнати страни по отношение на това, че законодателството се прилага правилно и ефективно. Могат да бъдат договорени компромиси със Съвета, които ще опростят формулировката и ще позволят да се избегне дублиране с друго законодателство.

Изменение  71

Позиция на Съвета

Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до .... [4]*. Те незабавно съобщават на Комисията текста на посочените разпоредби.

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до .... [5]*. Те незабавно съобщават на Комисията текста на посочените разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

___________

___________

* ОВ: моля да въведете датата - 18 месеца след деня на публикуване на настоящата директива в Официален вестник на Европейския съюз.

* 18 месеца след влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Таблиците на съответствието ясно посочват последствията от приемането на една директива на ЕС върху транспонирането й в националното право на всяка държава-членка. Използването на такива таблици повишава прозрачността и откритостта на законодателния процес и подпомага Комисията при мониторинга на правилното прилагане на европейското право. Възстановява се позицията на Парламента от първо четене. Комисията също е предложила тези таблици на съответствието.

Изменение  72

Позиция на Съвета

Член 24 – параграф 3а (нов)

Позиция на Съвета

Изменение

 

3а. В допълнение към предвидените в член 2 и в член 7 възможности за преразглеждане, в срок до ...* Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно опита, придобит при прилагане на настоящата директива. По целесъобразност докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на настоящата директива.

 

___________

 

* Пет години след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

Има се предвид да бъде извършван широк мониторинг на директивата и нейното прилагане, в допълнение към специфичното преразглеждане на приложното й поле и на нивото на събираемост.

Изменение  73

Позиция на Съвета

Приложение І

Позиция на Съвета

Изменение

 

Приложението се заличава

Обосновка

„Отвореното“ приложно поле води до по-голяма правна сигурност − основна цел при преработката на директивата, тъй като всяко ЕЕО е включено по принцип. Стриктното групиране на оборудването в отделни категории доведе до много различни тълкувания в държавите-членки, което следва да се избегне. Също така могат да се вземат под внимание нови продукти, като се избегне необходимостта от допълнително преразглеждане на директивата с цел тяхното включване в приложното й поле.

Изменение  74

Позиция на Съвета

Приложение ІI

Позиция на Съвета

Изменение

 

Приложението се заличава

Обосновка

„Отвореното“ приложно поле води до по-голяма правна сигурност − основна цел при преработката на директивата, тъй като всяко ЕЕО е включено по принцип. Групирането в отделни категории доведе до много различни тълкувания в държавите-членки, което следва да се избегне. Също така могат да се вземат под внимание нови продукти, като се избегне необходимостта от допълнително преразглеждане на директивата с цел тяхното включване в приложното й поле.

Изменение  75

Позиция на Съвета

Приложение ІII

Позиция на Съвета

Изменение

Категории ЕЕО, попадащи в приложното поле на настоящата директива

Категории оборудване за определяне на целевите нива за оползотворяване по член 11

1. Топлообменно оборудване

1. Топлообменно оборудване

2. Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност по-голяма от 100 cm2

2. Екрани и монитори

3. Лампи

3. Лампи

4. Големи уреди (един от размерите е над 50 cm), включително: Домакински уреди; информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; потребителско оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки, уреди за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол; автомати за дисперсия; оборудване за генериране на електрически ток. В тази категория не се включва оборудването, включено в категории 1—3.

4. Големи уреди, с изключение на уреди за охлаждане и радиатори, екрани и монитори и лампи.

5. Малки уреди (нито един от размерите не надвишава 50 cm), включително: Домакински уреди; информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; потребителско оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки, уреди за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол; автомати за дисперсия; оборудване за генериране на електрически ток. В тази категория не се включва оборудването, включено в категории 1—3.

5. Малки уреди, с изключение на уреди за охлаждане и радиатори, екрани и монитори и лампи, както и информационно-технологично и телекомуникационно оборудване.

 

6. Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване.

Обосновка

Категориите не са от значение за приложното поле, тъй като то е отворено (изменение на член 2, параграф 1). За разграничаването между голямо и малко оборудване размерите в сантиметри са произволни. Това също така може да доведе до объркване при разграничаването на определенията за „големи инсталации” и „големи уреди”, за които определено не може да се счита, че са големи при размер над 50 см. При липсата на други данни за размера в директивата обаче възниква опасение във връзка с евентуалното използване на размерите в сантиметри от приложение III. Разумно е да има отделна категория „Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване“, тъй като то съдържа много суровини.

Изменение  76

Позиция на Съвета

Приложение ІV

Позиция на Съвета

Изменение

Примерен списък на ЕЕО, което попада в категориите, изброени в приложение IІІ:

Примерен списък на ЕЕО, което попада в категориите, изброени в приложение IІІ:

1. Топлообменно оборудване

1. Топлообменно оборудване

Хладилници, замразители и уреди за съхранение на замразени продукти, оборудване, което автоматично доставя изстудени продукти, климатични инсталации, оборудване за изсушаване на въздуха, термопомпи. Маслени радиатори и други топлообменни уреди, които използват други течности вместо вода за топлообмен.

хладилници

 

замразители и уреди за съхранение на замразени продукти

 

оборудване, което автоматично доставя изстудени продукти

 

климатични инсталации

 

оборудване за изсушаване на въздуха

 

термопомпи

 

маслени радиатори

 

и други топлообменни уреди, които използват други течности вместо вода за топлообмен

2. Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност по-голяма от 100 cm2

2. Екрани и монитори

Екрани, телевизори, LCD фото рамки, монитори, лаптоп компютри, ноутбук компютри.

екрани

 

телевизори

 

LCD фото рамки

 

монитори

3. Лампи

3. Лампи

Прави флуоресцентни лампи, компактни флуоресцентни лампи, флуоресцентни лампи, газоразрядни лампи с висок интензитет, включително натриеви лампи с високо налягане и метал-халогенни лампи, натриеви лампи с ниско налягане, светодиодни лампи.

прави флуоресцентни лампи

 

компактни флуоресцентни лампи

 

флуоресцентни лампи

 

газоразрядни лампи с висок интензитет, включително натриеви лампи с високо налягане и метал-халогенни лампи

 

натриеви лампи с ниско налягане

 

светодиодни лампи

4. Големи уреди

4. Големи уреди

Перални машини, сушилни за дрехи, съдомиялни машини, готварски печки, електрически фурни, електрически котлони, осветителни тела, оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване (с изключение на органи с тръби, монтирани в църкви), уреди, използвани за плетене и тъкане, големи машини за обработване на информация, големи машини за отпечатване на информация, копирно оборудване, големи монетни игрални автомати, големи медицински изделия, големи инструменти за мониторинг и контрол, големи уреди, които автоматично доставят продукти и пари, фотоволтаични панели.

– големи уреди за готвене и за друга обработка на хранителни продукти (напр. електрически котлони, електрически фурни, електрически готварски печки, микровълнови печки, неподвижно монтирани кафе машини)

 

аспиратори

 

голямо оборудване за почистване (напр. перални машини, сушилни за дрехи, съдомиялни машини)

 

– големи отоплителни уреди (напр. големи отоплителни уреди с вентилатор, електрически камини, системи за отопление на мрамор и естествен камък, системи за отопление на плувни басейни и други големи уреди за отопляване на помещения, легла и мебели за сядане)

 

– големи уреди за грижи за тялото (напр. солариуми, сауни, масажни столове)

 

големи уреди за информационни технологии и телекомуникации (напр. големи машини за обработване на информация, сървъри, неподвижни мрежови инсталации и устройства, големи машини за отпечатване на информация, копирно оборудване, монетни телефонни апарати)

 

– големи уреди за спорт и отдих (напр. уреди за спорт с електрически или електронни компоненти, големи монетни игрални автомати)

 

– уреди за възпроизвеждане на звук или образ

 

– музикално оборудване (с изключение на църковни органи)

 

– големи осветителни тела и друго оборудване за разпръскване и насочване на светлина

 

– големи електрически и електронни промишлени инструменти и машини, с изключение на големи стационарни промишлени инструменти и извънпътна подвижна техника и уреди, предназначени изключително за професионално ползване (напр. плетачни и тъкачни машини)

 

– голямо оборудване за производство или пренос на електричество (напр. генератори, трансформатори, непрекъсваемо електрозахранване (НЕЗ), инвертори)

 

големи медицински изделия

 

големи инструменти за мониторинг и контрол

 

– големи измервателни инструменти и оборудване (напр. везни, неподвижни машини)

 

– големи уреди за автоматична продажба или предлагане на продукти и за автоматично извършване на елементарни услуги (напр. автомати за продажба на продукти, банкомати, автомати за приемане на амбалаж, машини за фотографски услуги)

 

фотоволтаични панели

5. Малки уреди

5. Малки уреди

Прахосмукачки, уреди за почистване на килими, уреди, използвани за шиене, осветителни тела, микровълнови печки, вентилационно оборудване, ютии, тостери, електрически ножове, електрически кани, часовници, електрически самобръсначки, везни, уреди за грижа за косата и тялото, персонални компютри, принтери, джобни калкулатори, телефони, мобилни телефони, радиоприемници, видеокамери, видеозаписващи устройства, hi-fi оборудване, музикални инструменти, оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, електрически и електронни играчки, уреди за спорт, компютърни устройства за колоездене, гмуркане, бягане, гребане и др., детектори за дим, терморегулатори, термостати, малки електрически и електронни инструменти, малки медицински изделия, малки инструменти за мониторинг и контрол, малки уреди, които автоматично доставят продукти, малки уреди с интегрирани фотоволтаични панели.

– малки уреди за готвене и за друга обработка на хранителни продукти (напр. тостери, електрически котлони, електрически ножове, електрически кани, потопяеми водонагреватели, уреди за рязане, микровълнови печки)

 

– малки уреди за почистване (напр. прахосмукачки, уреди за почистване на килими, ютии и др.)

 

– вентилатори, освежители на въздуха, вентилационно оборудване

 

– малки отоплителни уреди (напр. електрически одеяла)

 

часовници, ръчни часовници, будилници и други приспособления за измерване на времето

 

– малки уреди за грижи за тялото (напр. електрически самобръсначки, четки за зъби, сешоари, уреди за масаж)

 

– камери (напр. видеокамери)

 

– битова електроника (напр. радиоапарати, звукови усилватели, радиоапарати за автомобили, DVD устройства, видеозаписващи устройства, hi-fi оборудване)

 

музикални инструменти и звуково оборудване (напр. усилватели, смесителни пултове, слушалки и високоговорители, микрофони)

 

– малки осветителни тела и друго оборудване за разпръскване и насочване на светлина

 

играчки (напр. влакчета, модели на въздухоплавателни средства и др.)

 

– малки уреди за спорт (напр. компютърни устройства за колоездене, гмуркане, бягане, гребане и др.)

 

– малки уреди за отдих (напр. видеоигри, съоръжения за риболов и голф и др.)

 

малки електрически и електронни инструменти, включително градинарско оборудване (напр. бормашини, триони, помпи, косачки)

 

– шевни машини

 

– малко оборудване за производство или пренос на електричество (напр. генератори, зарядни устройства за батерии, непрекъсваемо електрозахранване (НЕЗ), захранващи блокове)

 

малки медицински изделия, включително за ветеринарната медицина

 

малки инструменти за мониторинг и контрол (напр. детектори за дим, регулатори за отоплителни системи, термостати, сензори за движение, уреди и продукти за наблюдение, дистанционни управления)

 

– малки измервателни уреди (напр. везни, индикатори, далекомери, термометри)

 

– малки уреди за автоматична продажба или предлагане на продукти

 

малки уреди с интегрирани фотоволтаични панели

 

6. Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване

 

– лаптопи

 

– ноутбук компютри

 

– таблети

 

– малки уреди за информационни технологии и телекомуникации (напр. персонални компютри, принтери, джобни калкулатори, телефони, мобилни телефони, рутери, радиостанции, бебефони, видеопрожектори)

Обосновка

Възстановява се позицията на Европейския парламент на първо четене, като се включват примери, изброени в позицията на Съвета. Разумно е да има отделна категория „Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване“, тъй като то съдържа много суровини.

Изменение  77

Позиция на Съвета

Приложение V

Позиция на Съвета

Изменение

 

Приложението се заличава

Обосновка

С цел създаване на понятен правен текст нивата на оползотворяване следва да се установят директно в отделен член от директивата (вж. изменение на член 11, параграф 1). Нивата на оползотворяване следва да обхващат и нивата на повторна употреба от момента на влизане в сила на директивата. За целите на конкретното прилагане на йерархията по отношение на отпадъците е важно наличието на отделно ниво на повторна употреба.

Изменение  78

Позиция на Съвета

Приложение VI

Позиция на Съвета

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ VІ

ПРИЛОЖЕНИЕ VІ

Минимални изисквания при превоз на използвано ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ОЕЕО

Минимални изисквания за превоз на използвано ЕЕО

1. За да се направи разграничение между ЕЕО и ОЕЕО, когато притежателят на въпросното оборудване твърди, че възнамерява да превози или че превозва използвано ЕЕО, а не ОЕЕО, органите на държавите-членки изискват следното в подкрепа на твърдението му в случаите с използвано ЕЕО, за което има съмнения, че представлява ОЕЕО:

1. За да се направи разграничение между ЕЕО и ОЕЕО, когато притежателят на въпросното оборудване твърди, че възнамерява да превози или че превозва използвано ЕЕО, а не ОЕЕО, органите на държавите-членки изискват следното в подкрепа на твърдението му в случаите с използвано ЕЕО:

a) копие на фактурата и договора, свързани с продажбата и/или прехвърлянето на правото на собственост върху ЕЕО, в които се посочва, че въпросното оборудване е предназначено за директна повторна употреба и че е напълно функционално;

a) копие на фактурата и договора, свързани с продажбата и/или прехвърлянето на правото на собственост върху ЕЕО, в които се посочва, че въпросното оборудване е предназначено за директна повторна употреба и че е напълно функционално;

б) доказателство за оценката или изпитването под формата на копие от протокола от изпитването (сертификат за изпитване, доказателство за годност) за всяка единица оборудване в пратката и протокол, съдържащ цялата информация от протокола по изпитването съгласно точка 3;

б) доказателство за оценката или изпитването под формата на копие от протокола от изпитването (сертификат за изпитване, доказателство за годност) за всяка единица оборудване в пратката и протокол, съдържащ цялата информация от протокола по изпитването съгласно точка 3;

в) декларация, изготвена от притежателя, който организира транспортирането на ЕЕО, че нито един от материалите или оборудването от пратката не представлява отпадък по смисъла на член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО, и

в) декларация, изготвена от притежателя, който организира транспортирането на ЕЕО, че нито един от материалите или оборудването от пратката не представлява отпадък по смисъла на член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО, и

г) подходяща защита срещу повреда по време на транспортирането, натоварването и разтоварването, по-специално посредством достатъчно здрава опаковка или подходящо подреждане на товара.

г) подходяща защита срещу повреда по време на транспортирането, натоварването и разтоварването, по-специално посредством достатъчно здрава опаковка и подходящо подреждане на товара.

2. Чрез дерогация, точка 1, букви а) и б) и точка 2 не се прилагат, когато ЕЕО се изпраща на производителя или на трети лица, действащи от негово име, когато придружаващите документи съдържат убедителни доказателства, че превозът се извършва в рамките на споразумение за трансфер между търговци, и:

2. Чрез дерогация, точка 1, букви а) и б) и точка 2 не се прилагат, когато ЕЕО се изпраща на производителя или на трети лица, действащи от негово име, или на съоръжения на трети лица за обновяване или ремонт, при условие че придружаващите документи съдържат убедителни доказателства, че превозът се извършва в рамките на споразумение за трансфер между търговци, и:

a) ЕЕО се изпраща за поправка като дефектно в гаранционен срок с намерение за повторна употреба,

a) ЕЕО се изпраща за поправка като дефектно в гаранционен срок с намерение за повторна употреба,

б) използвано ЕЕО за професионална употреба се изпраща за обновяване или ремонт в рамките на действителен договор за следпродажбено сервизно обслужване с намерение за повторна употреба, или

б) използвано ЕЕО за професионална употреба се изпраща за обновяване или ремонт в рамките на действителен договор с намерение за повторна употреба, или

в) дефектно използвано ЕЕО за професионална употреба, напр. медицински изделия или техните части, се изпраща за анализ на първопричините в рамките на действителен договор за следпродажбено сервизно обслужване, в случай че този анализ може да бъде извършен само от производителя или от трети лица, действащи от негово име.

в) дефектно използвано ЕЕО за професионална употреба, напр. медицински изделия или техните части, се изпраща за анализ на първопричините в рамките на действителен договор за следпродажбено сервизно обслужване, в случай че този анализ може да бъде извършен само от производителя или от трети лица, действащи от негово име.

 

Тази дерогация се прилага единствено за превози до страни, в които се прилага Решение C(2001)107/Окончателно на Съвета на ОИСР относно преразглеждането на Решение C(92)39/Окончателно за контрол върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване.

 

В случай, че ЕЕО, обхванато от тази дерогация, не може да бъде ремонтирано или обновено, то се счита за ОЕЕО.

3. За да се докаже, че превозът се състои от използвано ЕЕО, а не от ОЕЕО, държавите-членки изискват да бъдат извършени следните стъпки за изпитване и поддържане на протокол от изпитването за използвано ЕЕО:

3. За да се докаже, че превозът се състои от използвано ЕЕО, а не от ОЕЕО, държавите-членки изискват да бъдат извършени следните стъпки за изпитване и поддържане на протокол от изпитването за използвано ЕЕО:

Стъпка 1: Изпитване

Стъпка 1: Изпитване

a) Изпитва се годността и се преценява наличието на опасни вещества. Тестовете, които се провеждат, зависят от вида ЕЕО. За по-голямата част от използваното ЕЕО е достатъчно изпитване за работата на основните функции.

a) Изпитва се годността и се преценява наличието на опасни вещества. Тестовете, които се провеждат, зависят от вида ЕЕО. За по-голямата част от използваното ЕЕО е достатъчно изпитване за работата на основните функции.

б) Резултатите от оценката и изпитването се документират.

б) Резултатите от оценката и изпитването се документират.

Стъпка 2: Протокол от изпитването

Стъпка 2: Протокол от изпитването

a) Протоколът от изпитването се прикрепя стабилно, но като може да се отстранява, или към самото ЕЕО (ако то не е опаковано), или към опаковката така, че да може да бъде прочетено без разопаковане на оборудването;

a) Протоколът от изпитването се прикрепя стабилно, но като може да се отстранява, или към самото ЕЕО (ако то не е опаковано), или към опаковката така, че да може да бъде прочетено без разопаковане на оборудването;

б) Протоколът съдържа следната информация:

б) Протоколът съдържа следната информация:

– наименование на изделието (наименованието на оборудването, ако е посочено в приложение ІІ или ІV, в зависимост от случая, и категорията, определена в приложение І или ІІІ, в зависимост от случая);

– наименование на изделието (наименованието на оборудването, ако е посочено в приложение ІV, и категорията, определена в приложение ІІІ;

– идентификационен номер на изделието (вид №), когато има такъв;

– идентификационен номер на изделието (вид №), когато има такъв;

– година на производство (ако е известна);

– година на производство (ако е известна);

– наименования и адрес на дружеството, отговорно за представяне на доказателство за годност;

– наименования и адрес на дружеството, отговорно за представяне на доказателство за годност;

– резултати от изпитването, както е описано в стъпка 1 (включително дата на изпитването за работата на функциите);

– резултати от изпитването, както е описано в стъпка 1 (включително дата на изпитването за работата на функциите);

– вид проведени изпитвания.

– вид проведени изпитвания.

4. Освен документацията, изисквана по точки 1 и 3, всеки товар (напр. контейнер за превоз, камион) използвано ЕЕО се придружава от:

4. Освен документацията, изисквана по точки 1 и 3, всеки товар (напр. контейнер за превоз, камион) използвано ЕЕО се придружава от:

a) подходящ документ за превоз, например международна товарителница за автомобилен превоз (CMR) или товарителница;

a) подходящ документ за превоз, например международна товарителница за автомобилен превоз (CMR) или товарителница;

б) декларация на отговорното лице относно неговата отговорност.

б) декларация на отговорното лице относно неговата отговорност.

5. При липса на доказателство, че даден предмет представлява използвано ЕЕО, а не ОЕЕО, в необходимата документация, изисквана по точки 1, 3 и 4, и на подходяща защита срещу повреда по време на транспортирането, натоварването и разтоварването, по-специално посредством достатъчно здрава опаковка или подходящо подреждане на товара, органите на държавите-членки приемат, че изделието е ОЕЕО и че товарът представлява незаконен превоз. При тези обстоятелства товарът се третира в съответствие с членове 24 и 25 от Регламент (EО) № 1013/2006.

5. При липса на доказателство, че даден предмет представлява използвано ЕЕО, а не ОЕЕО, в необходимата документация, изисквана по точки 1, 2, 3 и 4, и на подходяща защита срещу повреда по време на транспортирането, натоварването и разтоварването, по-специално посредством достатъчно здрава опаковка или подходящо подреждане на товара, чието предоставяне за всеки отделен случай е отговорност на притежателя на уред, предназначен за превоз, органите на държавите-членки приемат, че изделието е ОЕЕО и че товарът представлява незаконен превоз. При тези обстоятелства товарът се третира в съответствие с членове 24 и 25 от Регламент (EО) № 1013/2006.

Изменение  79

Позиция на Съвета

Приложение X – буква A

Позиция на Съвета

Изменение

Информация за регистрация и изготвяне на доклади, посочена в член 16

Информация за регистрация и изготвяне на доклади, посочена в член 16

A. Информация, която се подава при регистрация:

A. Информация, която се подава при регистрация:

1. Име и адрес на производителя или на законния представител при производители по смисъла на член 3, параграф 1, буква е), подточка iv), (пощенски код и населено място, име и номер на улицата, държава, номер на телефон и факс, адрес за електронна поща, както и лице за контакт). В случай на законен представител — също и данните за връзка с представлявания производител.

1. Име и адрес на производителя или на законния представител при производители (пощенски код и населено място, име и номер на улицата, държава, номер на телефон и факс, адрес за електронна поща, както и лице за контакт. В случай на законен представител — също и данните за връзка с представлявания производител.

2. Национален идентификационен код на производителя, включително европейски или национален данъчен номер на производителя (незадължително).

2. Идентификационен код на производителя, включително европейски или национален данъчен номер на производителя.

3. Категорията на ЕЕО, определена в приложение І или ІІІ, в зависимост от случая.

3. Категорията на ЕЕО, определена в приложение ІІІ.

4. Вид ЕЕО (домакинско или различно от домакинско оборудване)

4. Вид ЕЕО (домакинско или различно от домакинско оборудване)

5. Търговска марка на ЕЕО (незадължително)

5. Търговска марка на ЕЕО

6. Сведения за начина, по който производителят изпълнява задълженията си: чрез индивидуална или колективна схема, включително информация относно финансовата гаранция.

6. Сведения за начина, по който производителят изпълнява задълженията си: чрез индивидуална или колективна схема, включително информация относно финансовата гаранция.

7. Използван начин на продажба (напр. продажба от разстояние).

7. Използван начин на продажба (напр. продажба от разстояние).

8. Декларация, удостоверяваща верността на предоставените сведения.

 

Обосновка

За постигане на целта за хармонизирано регистриране е необходимо изискваните данни да са идентични в националните регистри. Поради това се отхвърлят незадължителните данни, тъй като това в противен случай отново би довело до необходимост от изпълнение на различаващи се изисквания в държавите-членки. Данните в регистъра трябва сами по себе си да отговарят на истината, като нова декларация няма добавена стойност, а само означава допълнителна бюрокрация.

Изменение  80

Позиция на Съвета

Приложение X – буква Б

Позиция на Съвета

Изменение

Б. Информация, която се подава за изготвяне на доклади:

Б. Информация, която се подава за изготвяне на доклади:

1. Национален идентификационен код на производителя.

1. Идентификационен код на производителя.

2. Отчетен период.

2. Отчетен период.

3. Категорията на ЕЕО, определена в приложение І или ІІІ, в зависимост от случая.

3. Категорията на ЕЕО, определена в приложение ІІІ.

4. Количество ЕЕО, пуснато на националния пазар, изразено в тегловни единици.

4. Количество ЕЕО, пуснато на националния пазар, изразено в тегловни единици.

5. (незадължително) Количество, изразено в тегловни единици, на отпадъците от ЕЕО, които са разделно събрани, повторно употребени, рециклирани, оползотворени и обезвредени в държавата-членка или транспортирани в рамките на Съюза или извън него.

5. Количество, изразено в тегловни единици, на отпадъците от ЕЕО, които са разделно събрани, повторно употребени, рециклирани, оползотворени и обезвредени в държавата-членка или транспортирани в рамките на Съюза или извън него.

Забележка: Информацията по точки 4 и 5 трябва да бъде дадена по категории.

Забележка: Информацията по точки 4 и 5 трябва да бъде дадена по категории.

Обосновка

За постигане на целта за хармонизирано регистриране е необходимо изискваните данни да са идентични в националните регистри. Поради това се отхвърлят незадължителните данни, тъй като това в противен случай отново би довело до необходимост от изпълнение на различаващи се изисквания в държавите-членки.

  • [1]       OВ С 306, 16.12.2009 г., стр. 39.
  • [2]       OВ С 141, 29.5.2010 г., стр. 55.
  • [3]  Приети текстове, 3.2.2011 г., P7_TА-PROV(2011)0037.
  • [4]  
  • [5]  

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Позовавания

07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

3.2.2011 г.                     T7-0037/2011

Предложение на Комисията

COM(2008)0810 - C6-0472/2008

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

29.9.2011 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

29.9.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Karl-Heinz Florenz

31.8.2009 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.9.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

4.10.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

1

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Arlene McCarthy

Дата на внасяне

6.10.2011 г.