NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (přepracované znění)

6. 10. 2011 - (07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Karl-Heinz Florenz


Postup : 2008/0241(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0334/2011

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (přepracované znění)

(07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. června 2009[1],

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. prosince 2009[2],

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[3] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (KOM(2008)0810),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0334/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Postoj Rady

Bod odůvodnění 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(6) Účelem této směrnice je přispívat k udržitelné výrobě a spotřebě především předcházením vzniku OEEZ a dále jejich opětovným použitím, recyklací a dalšími formami jejich využívání ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění a podílet se na účinném využívání zdrojů. Usiluje také o zlepšení účinnosti ochrany životního prostředí všemi subjekty zapojenými do životního cyklu EEZ, tj. výrobci, distributory a spotřebiteli, a zejména subjekty přímo zapojenými do sběru a zpracování OEEZ. Zejména odlišné uplatňování zásady odpovědnosti výrobce různými členskými státy může vést k podstatným nerovnostem ve finančním zatížení hospodářských subjektů. Existence různých vnitrostátních politik nakládání s OEEZ omezuje efektivnost recyklační politiky. Z tohoto důvodu by základní kritéria měla být stanovena na úrovni Unie.

(6) Účelem této směrnice je přispívat k udržitelné výrobě a spotřebě především předcházením vzniku OEEZ a dále jejich opětovným použitím, recyklací a dalšími formami jejich využívání ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění a podílet se na účinném využívání zdrojů a opětovném získávání nedostatkových surovin. Usiluje také o zlepšení účinnosti ochrany životního prostředí všemi subjekty zapojenými do životního cyklu EEZ, tj. výrobci, distributory a spotřebiteli, a zejména subjekty přímo zapojenými do sběru a zpracování OEEZ. Zejména odlišné uplatňování zásady odpovědnosti výrobce různými členskými státy může vést k podstatným nerovnostem ve finančním zatížení hospodářských subjektů. Existence rozdílných vnitrostátních politik nakládání s OEEZ omezuje efektivnost recyklační politiky. Z tohoto důvodu by základní kritéria měla být stanovena na úrovni Unie a měly by být vytvořeny evropské normy pro sběr a zpracování OEEZ.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení. Opětovné získávání nedostatkových surovin představuje podstatný aspekt této směrnice, a mělo by být proto také výslovně uvedeno. Vytvoření evropských norem pro oblast sběru a zpracování OEEZ patří rovněž k důležitým prvkům účinné recyklace šetrné k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh   2

Postoj Rady

Bod odůvodnění 9

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(9) Do této směrnice je nezbytné zařadit řadu definic, aby se upřesnila její oblast působnosti. V rámci přezkumu oblasti působnosti by však měla být upřesněním zdokonalena definice EEZ. Dokud nebude tato definice stanovena v právních předpisech Unie, mohou členské státy i nadále používat příslušná vnitrostátní opatření a stávající zavedené postupy v souladu s právem Unie.

vypouští se

Odůvodnění

Definice by měly být stanoveny v samotné směrnici a v žádném případě by neměly z důvodu rozdílného vnitrostátního výkladu a rozdílných vnitrostátních postupů vést k roztříštěnosti vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   3

Postoj Rady

Bod odůvodnění 10

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(10) Požadavky na ekodesign usnadňující opětovné použití, demontáž a využití OEEZ by měly být tam, kde je to vhodné, stanoveny v rámci prováděcích opatření ke směrnici 2009/125/ES. S cílem optimalizovat opětovné použití a využití prostřednictvím návrhu výrobku je třeba zohlednit celý životní cyklus výrobku.

(10) Požadavky na ekodesign usnadňující opětovné použití, demontáž a využití OEEZ by měly být stanoveny v rámci prováděcích opatření ke směrnici 2009/125/ES. S cílem optimalizovat opětovné použití a využití prostřednictvím návrhu výrobku je třeba zohlednit celý životní cyklus výrobku.

Odůvodnění

Ukládání požadavků na ekodesign energetických spotřebičů má vliv nejen na energetickou spotřebu výrobku, ale přispívá také k jednoduššímu opětovnému použití, demontáži a recyklací EEZ. Zahrnutí fáze recyklace do procesu vytváření designu může vést k rostoucí a optimalizované recyklaci a k využití surovin. Z tohoto důvodu zde mají být uvedena tato kritéria ze směrnice 2009/125/ES.

Pozměňovací návrh   4

Postoj Rady

Bod odůvodnění 13

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(13) Tříděný sběr je předpokladem pro zajištění specifického zpracování a pro recyklaci OEEZ a je nezbytný pro dosažení zvolené úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí v Unii. Spotřebitelé musí aktivně přispívat k úspěšnému provádění tohoto sběru a měli by být stimulováni k vracení OEEZ. K tomuto účelu by měla být zřízena vhodná zařízení pro vracení OEEZ, včetně veřejných sběrných míst, kam by domácnosti měly mít možnost vracet tento odpad přinejmenším bezplatně. Na úspěšném sběru OEEZ se významnou měrou podílejí distributoři.

(13) Tříděný sběr je předpokladem pro zajištění specifického zpracování a pro recyklaci OEEZ a je nezbytný pro dosažení zvolené úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí v Unii. Spotřebitelé musejí aktivně přispívat k úspěšnému provádění tohoto sběru a měli by být motivováni k vracení OEEZ. K tomuto účelu by měla být vytvořena vhodná zařízení pro vracení OEEZ, včetně veřejných sběrných míst, kam by domácnosti měly mít možnost vracet tento odpad přinejmenším bezplatně. Na úspěšném sběru a zpracování OEEZ se významnou měrou podílejí distributoři, obce a provozovatelé zařízení na využití odpadu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení. Distributoři, obce a provozovatelé recyklačních zařízení hrají důležitou úlohu v otázce úspěšného provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh   5

Postoj Rady

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(13a) V zájmu řádného uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ musejí členské státy zajistit, aby náklady vzniklé orgánům (místní správy) v souvislosti se sběrem OEEZ nebyly přenášeny na daňové poplatníky, ale byly zohledněny v ceně výrobku.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k čl. 12 odst. 1 ve znění přijatém Parlamentem v prvním čtení (PN 47) byl jako ústupek postoji Rady a Komise přepracován, tak aby v něm byla uvedena pouze hlavní zásada.

Pozměňovací návrh   6

Postoj Rady

Bod odůvodnění 14

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(14) S cílem dosáhnout zvolené úrovně ochrany a harmonizovaných cílů Unie v oblasti životního prostředí by měly členské státy přijmout vhodná opatření k minimalizaci odstraňování OEEZ jako netříděného komunálního odpadu a k dosažení vysoké úrovně tříděného sběru OEEZ. S cílem zajistit, aby členské státy usilovaly o zřízení účinných systémů sběru, by mělo být požadováno dosažení vysoké úrovně sběru OEEZ, zejména pokud jde o chladicí a mrazicí zařízení obsahující látky poškozující ozónovou vrstvu a fluorované skleníkové plyny vzhledem k jejich dopadu na životní prostředí a s ohledem na povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 1005/2009 a nařízení (ES) č. 842/2006. Z údajů uvedených v posouzení dopadů vyplývá, že v současné době je 65 % EEZ uváděných na trh sbíráno tříděným sběrem, ovšem více než polovina tohoto množství je potenciálně předmětem nesprávného zpracování a nedovoleného vývozu. Dochází tak ke ztrátám hodnotných druhotných surovin ke zhoršování životního prostředí. Aby tomu bylo zabráněno, je třeba stanovit pro sběr smělý cíl. Pro přepravu použitých EEZ, u nichž existuje podezření, že se jedná o OEEZ, je vhodné stanovit minimální požadavky, při jejichž uplatňování mohou členské státy zohlednit případné příslušné pokyny kontaktních subjektů vypracované v souvislosti s prováděním nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

(14) S cílem dosáhnout zvolené úrovně ochrany a harmonizovaných cílů Unie v oblasti životního prostředí by měly členské státy přijmout vhodná opatření k minimalizaci odstraňování OEEZ jako netříděného komunálního odpadu a k dosažení vysoké úrovně tříděného sběru OEEZ. S cílem zajistit, aby členské státy usilovaly o zřízení účinných systémů sběru, by mělo být požadováno dosažení vysoké úrovně sběru OEEZ, zejména pokud jde o chladicí a mrazicí zařízení obsahující látky poškozující ozónovou vrstvu a fluorované skleníkové plyny vzhledem k jejich dopadu na životní prostředí a s ohledem na povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 1005/2009 a nařízení (ES) č. 842/2006. Z údajů uvedených v posouzení dopadů vyplývá, že v současné době je 65 % EEZ uváděných na trh sbíráno tříděným sběrem, ovšem více než polovina tohoto množství je potenciálně předmětem nesprávného zpracování a nedovoleného vývozu, nebo jsou sice zpracovávána řádně, avšak nejsou poskytovány informace o zpracovaném množství. Dochází tak ke ztrátám hodnotných druhotných surovin, ke zhoršování životního prostředí a k poskytování nejednotných údajů. Aby se tomu zabránilo, je třeba stanovit pro sběr smělý cíl a uložit všem subjektům, které se zabývají sběrem OEEZ, aby zajistily jeho ekologické zpracování a aby předkládaly zprávy o sebraném a zpracovaném množství a množství, s nimž bylo manipulováno. Je velmi důležité, aby členské státy zajistily účinné provádění této směrnice, zejména pokud jde o kontrolu použitých EEZ, která jsou vyvážena z Unie. Pro přepravu použitých EEZ, u nichž existuje podezření, že se jedná o OEEZ, je vhodné stanovit minimální požadavky, při jejichž uplatňování mohou členské státy zohlednit případné příslušné pokyny kontaktních subjektů vypracované v souvislosti s prováděním nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení. Z hlediska provádění a kontroly uplatňování směrnice je důležité poskytovat konzistentní údaje. Všechny subjekty, které se podílejí na sběru a zpracování OEEZ, musejí směrnici dodržovat. Kontrola přepravy OEEZ je nezbytná k zamezení nedovolené přepravy.

Pozměňovací návrh   7

Postoj Rady

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(15a) Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika ve svém stanovisku na téma „Posouzení rizik produktů nanotechnologie“ ze dne 19. ledna 2009 uvedl, že ve fázi odpadu a během recyklace může docházet k expozici nanomateriálům, které jsou pevnou součástí velkých struktur, například v elektronických obvodech. Omezování možných rizik pro lidské zdraví a životní prostředí vyplývajících ze zpracování OEEZ obsahujících nanomateriály si může vyžádat selektivní zpracování. Je vhodné, aby Komise posoudila, zda by na příslušné nanomateriály mělo být selektivní zpracování uplatněno.

Odůvodnění

Nanomateriály se v elektrických a elektronických zařízeních používají ve stále větší míře. Ačkoli většina způsobů použití nemusí při zpracování vést k žádným obtížím, mohou u některých nanomateriálů nastávat problémy, např. v případě uhlíkových nanotrubic, neboť u některých nanotrubic existuje podezření, že mají vlastnosti podobné azbestu, nebo v případě nanostříbra. Je lepší posoudit situaci a zjistit, zda je nutné přijmout nějaké opatření, než problém přehlížet. To je v souladu s postojem Evropského parlamentu k regulačním aspektům nanomateriálů z roku 2009. (Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 101 z prvního čtení.)

Pozměňovací návrh   8

Postoj Rady

Bod odůvodnění 17

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(17) Využití zařízení, jejich přípravu k opětovnému použití a recyklaci by mělo být možné zahrnout k dosažení cílů stanovených v této směrnici, pouze pokud uvedené využití, příprava k opětovnému použití nebo recyklace není v rozporu s jinými právními předpisy Unie nebo členských států vztahujícími se na daná zařízením.

(17) Využití zařízení, jejich přípravu k opětovnému použití a recyklaci by mělo být možné zahrnout k dosažení cílů stanovených v této směrnici, pouze pokud uvedené využití, příprava k opětovnému použití nebo recyklace není v rozporu s jinými právními předpisy Unie nebo členských států vztahujícími se na daná zařízení. Zajištění řádného využití zařízení a jejich přípravy k opětovnému použití a recyklaci je nezbytné k rozumnému využívání zdrojů a k optimalizaci dodávek zdrojů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení. Účinná recyklace OEEZ má zásadní význam pro ochranu životního prostředí, ale také pro využívání surovin.

Pozměňovací návrh   9

Postoj Rady

Bod odůvodnění 19

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(19) Domácnosti, které jsou uživateli EEZ, by měly mít možnost vracet OEEZ přinejmenším bezplatně. Výrobci by měli financovat přinejmenším sběr ze sběrných míst, zpracování, využití a odstranění OEEZ. Členské státy by měly pobízet výrobce k převzetí plné odpovědnosti za sběr OEEZ, zejména financováním sběru v celém odpadním řetězci, včetně sběru z domácností, aby se zabránilo tomu, aby se OEEZ sebraná tříděným sběrem stala předmětem nesprávného zpracování a nedovoleného vývozu, aby se harmonizací financování výrobci v Unii vytvořily rovné podmínky a aby se platby za sběr uvedených odpadů přesunuly od běžných daňových poplatníků na spotřebitele EEZ podle zásady „znečišťovatel platí“. Aby se dosáhlo maximálního účinku koncepce odpovědnosti výrobce, měl by každý výrobce odpovídat za financování nakládání s odpady ze svých vlastních výrobků. Výrobce by měl mít možnost výběru, zda chce plnit tuto povinnost samostatně, anebo se zapojit do kolektivního systému. Každý výrobce by měl při uvádění svého výrobku na trh poskytnout finanční záruku, aby se předešlo tomu, že by náklady spojené s nakládáním s OEEZ z bezprizorných výrobků nesla společnost nebo ostatní výrobci. Odpovědnost za financování nakládání s historickými odpady by měli sdílet všichni stávající výrobci v kolektivních systémech financování, do kterých přispívají úměrně všichni výrobci působící na trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní systémy financování by neměly mít za následek vyloučení drobných a malých výrobců, dovozců a nových účastníků trhu.

(19) Domácnosti, které jsou uživateli EEZ, by měly mít možnost vracet OEEZ přinejmenším bezplatně. Výrobci by proto měli financovat sběr ze sběrných míst, zpracování, využití a odstranění OEEZ. Členské státy by měly pobízet všechny zúčastněné subjekty, které přicházejí do styku s OEEZ, k tomu, aby přispěly k dosažení cíle této směrnice, a zabránily tak tomu, aby se OEEZ sebraná tříděným sběrem stala předmětem nesprávného zpracování a nedovoleného vývozu. Aby se platby za sběr uvedených odpadů přesunuly od běžných daňových poplatníků na spotřebitele EEZ podle zásady „znečišťovatel platí“, měly by členské státy vybízet výrobce k tomu, aby zpracovávali veškerá sebraná OEEZ. Spotřebitelé by měli nést odpovědnost za to, že EEZ budou po skončení své životnosti dopravena do sběrných zařízení, aby bylo možné je řádně zpracovat. Aby se dosáhlo maximálního účinku koncepce odpovědnosti výrobce, měl by každý výrobce odpovídat za financování nakládání s odpady ze svých vlastních výrobků. Výrobce by měl mít možnost výběru, zda chce plnit tuto povinnost samostatně, anebo se zapojit do kolektivního systému. Každý výrobce by měl při uvádění svého výrobku na trh poskytnout finanční záruku, aby se předešlo tomu, že by náklady spojené s nakládáním s OEEZ z bezprizorných výrobků nesla společnost nebo ostatní výrobci. Odpovědnost za financování nakládání s historickými odpady by měli sdílet všichni stávající výrobci v kolektivních systémech financování, do kterých přispívají úměrně všichni výrobci působící na trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku nákladů. Kolektivní systémy financování by neměly mít za následek vyloučení drobných a malých výrobců, dovozců a nových účastníků trhu. U zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice poprvé, jako jsou například fotovoltaické panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru a využití za předpokladu, že splňují požadavky stanovené touto směrnicí. Zejména by se nemělo bránit fungování systémů zavedených v celé Unii vzhledem k jejich souladu s cíli vnitřního trhu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení. Stávající a osvědčené systémy sběru OEEZ by měly zůstat zachovány i nadále. Financování sběru OEEZ přímo z domácností nemá žádný vliv na design zařízení ani nepřináší jiné ekologické výhody a přesun, pokud jde o rozdělení nákladů, nezaručuje vyšší úroveň sběru. Rovněž je třeba věnovat pozornost odpovědnosti spotřebitele za podílení se na správném nakládání s odpadními zařízeními.

Pozměňovací návrh   10

Postoj Rady

Bod odůvodnění 20

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(20) Výrobcům by mělo být povoleno dobrovolně při prodeji nových výrobků informovat kupující o nákladech na sběr, zpracování a odstraňování OEEZ způsobem šetrným k životnímu prostředí. To je v souladu se sdělením Komise o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku, zejména pokud jde o inteligentní spotřebu a ekologické veřejné zakázky.

vypouští se

Odůvodnění

Náklady na sběr a zpracování OEEZ by měly být zakalkulovány do ceny výrobku, což by dalo podnět ke snížení těchto nákladů. Paušální náklady neodrážejí ani skutečné náklady spojené s vyřazením výrobku z provozu, ani zátěž, kterou výrobek představuje pro životní prostředí. Spotřebitel nezíská ani žádné informace o recyklovatelnosti a skutečných nákladech na jejich zpracování.

Pozměňovací návrh   11

Postoj Rady

Bod odůvodnění 25

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(25) Pro kontrolu dosahování cílů této směrnice jsou nezbytné informace o hmotnosti EEZ uvedených na trh v Unii a o úrovních sběru, o přípravě k opětovnému použití – zahrnující všude tam, kde je to možné, přípravu k opětovnému použití celých zařízení –, o využití nebo recyklaci OEEZ a o vývozu OEEZ sebraných v souladu s touto směrnicí. Pro účely výpočtu úrovní sběru je třeba vypracovat společnou metodiku pro výpočet hmotnosti EEZ, aby se mimo jiné upřesnilo, že tento pojem zahrnuje skutečnou hmotnost celého zařízení v podobě, v níž je nabízeno na trhu, včetně všech konstrukčních částí, podsestav, příslušenství a spotřebních materiálů, avšak bez obalů, baterií, návodů k použití a manuálů.

(25) Pro kontrolu dosahování cílů této směrnice jsou nezbytné informace o hmotnosti EEZ uvedených na trh v Unii a o úrovni sběru, o přípravě k opětovnému použití – zahrnující všude tam, kde je to možné, přípravu k opětovnému použití celých zařízení –, o využití nebo recyklaci OEEZ a o vývozu OEEZ sebraných v souladu s touto směrnicí. Pro účely výpočtu úrovně sběru je třeba vypracovat společnou metodiku pro výpočet hmotnosti EEZ, aby se mimo jiné zjistilo, zda tento pojem zahrnuje skutečnou hmotnost celého zařízení v podobě, v níž je nabízeno na trhu, včetně všech konstrukčních částí, podsestav, příslušenství a spotřebních materiálů, avšak bez obalů, baterií, návodů k použití a manuálů.

Pozměňovací návrh   12

Postoj Rady

Bod odůvodnění 27

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(27) Členské státy by měly zajistit odpovídající tok informací s cílem umožnit uplatňování této směrnice v plném souladu s požadavky vnitřního trhu, zejména pokud jde o vyvarování se opakování požadavků na výrobce.

(27) Za účelem odstranění stávajících překážek, které brání řádnému fungování vnitřního trhu, je třeba snížit administrativní zátěž tím, že se sjednotí postupy registrace a podávání příslušných informací a že se zabrání placení několika poplatků za opakovanou registraci v jednotlivých členských státech. Především by se již nemělo po výrobci, který v členském státě uvádí EEZ na trh, požadovat, aby byl v tomto členském státě usazen. Místo toho by mělo stačit jmenování místního právního zástupce usazeného v tomto členském státě.

Odůvodnění

Ze zkušeností s platnou směrnicí o OEEZ vyplývá, že různé požadavky ohledně registrace a podávání příslušných informací ve 27 členských státech vedly ke značné administrativní zátěži a ke vzniku nečekaných nákladů. Podle posouzení dopadu této směrnice vypracovaného Komisí mohou být ušetřeny náklady na administrativu ve výši 66 milionů EUR ročně. Z tohoto důvodu je třeba v zájmu fungování vnitřního trhu usilovat o dosažení dalšího pokroku, pokud jde o harmonizaci registrace a podávání příslušných informací i o interoperabilitu vnitrostátních registrů. Návrat k postoji EP.

Pozměňovací návrh   13

Postoj Rady

Bod odůvodnění 28

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(28) Na Komisi by měly být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o účely přizpůsobení příloh IV, VII, VIII a IX vědeckému a technickému pokroku a pokud jde o přijetí pravidel doplňujících pravidla stanovená v této směrnici týkajících se technických požadavků na sběr a rovnocenné zpracování odpadu v případech, kdy je odpad vyvážen z Unie. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(28) Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přijetí přechodných ustanovení týkajících se úrovně sběru a o metodiku výpočtu množství vzniklého odpadu stanoveného na základě hmotnosti, pokud jde o přijetí pravidel doplňujících pravidla stanovená v této směrnici týkajících se technických požadavků na sběr a rovnocenné zpracování odpadu v případech, kdy je odpad vyvážen z Unie, minimálních požadavků, metodiky výpočtu výše finančních záruk a definování „OEEZ o velmi malém objemu“ a „mikropodniku působícího na velmi malé ploše“, pokud jde o přizpůsobení příloh IV, VII, VIII a IX vědeckotechnickému pokroku a pokud jde o přijetí podrobnějších ustanovení týkajících se inspekce a kontroly. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Bod odůvodnění uvádí veškeré akty v přenesené pravomoci, které jsou stanoveny ve směrnici. Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   14

Postoj Rady

Článek 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví tím, že se zabrání nepříznivým vlivům vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (dále jen „OEEZ“) a nakládání s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že se omezí celkové dopady využívání zdrojů a zlepší se jeho účinnost.

Touto směrnicí se stanovují opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví tím, že se zabrání nepříznivým vlivům vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (dále jen „OEEZ“) a nakládání s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že se omezí negativní dopady využívání zdrojů a zlepší se jeho účinnost v souladu s články 1 a 4 směrnice 2008/98/ES. Tato směrnice přispívá k udržitelné výrobě a využití EEZ tím, že požaduje, aby všechny subjekty, jež se podílejí na životním cyklu výrobku, zlepšily své environmentální normy.

Odůvodnění

Odkaz na zásady rámcové směrnice o odpadech (cíl předcházení vzniku odpadů a hierarchie odpadů) byl zařazen pouze do bodu odůvodnění 6. Vzhledem k tomu, že původní směrnice o OEEZ zdůrazňovala odpovědnost všech zúčastněných stran za ochranu životního prostředí, měla by být tato koncepce v přepracované směrnici zachována. Směrnice o OEEZ z roku 2003 stanovuje zlepšení environmentálních norem veškerých provozovatelů, kteří nakládají s EEZ nebo OEEZ, prostřednictvím přístupu vycházejícího z úplného životního cyklu. Tento legislativní aspekt by měl být zachován, a odkaz na něj by tudíž neměl být z článku 1 odstraněn.

Pozměňovací návrh   15

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na elektrická a elektronická zařízení (dále jen „EEZ“) takto:

S výhradou odstavce 3 se tato směrnice použije pro všechna EEZ.

a) od …* do …** (přechodné období) pro EEZ spadající do kategorií uvedených v příloze I. Příloha II obsahuje orientační seznam EEZ spadajících do kategorií uvedených v příloze I;.

 

b) od …** pro EEZ spadající do kategorií uvedených v příloze III. Příloha IV obsahuje orientační seznam EEZ spadajících do kategorií uvedených v příloze III.

 

________

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.

 

** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 6 let po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

*** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 6 let a jeden den po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

Odůvodnění

Tzv. „otevřená“ oblast působnosti povede k větší právní jistotě, která je podstatným cílem přepracování směrnice, neboť do ní budou zahrnuta v podstatě všechna EEZ. Striktní rozdělení zařízení do jednotlivých kategorií vedlo k naprosto rozdílnému výkladu této směrnice v členských státech, čemuž by mělo být zabráněno. Nadto mohou být tímto způsobem zohledněny nové výrobky, aniž by byla nutná změna směrnice.

Pozměňovací návrh   16

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 3 – návětí

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Během přechodného období podle odst. 1 písm. a) se tato směrnice nevztahuje na tato EEZ:

3. Tato směrnice se nevztahuje na tato EEZ:

Odůvodnění

V důsledku pozměňovacího návrhu k čl. 2 odst. 1 je nezbytné, aby zákonodárce v souladu s otevřenou oblastí působnosti směrnice současně vymezil také výjimky.

Pozměňovací návrh   17

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ca) zařízení určená k vyslání do vesmíru;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nepředstavuje obsahovou změnu směrnice, pouze změnu pořadí jednotlivých písmen v příslušném odstavci článku 2 (viz také pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 4).

Pozměňovací návrh   18

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

cb) velké stacionární průmyslové nástroje;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nepředstavuje obsahovou změnu směrnice, pouze změnu pořadí jednotlivých písmen v příslušném odstavci článku 2 (viz také pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 4).

Pozměňovací návrh   19

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

cc) velké pevné instalace kromě částí, které jsou tvořeny osvětlovacími a fotovoltaickými moduly;

Odůvodnění

Je důležité, aby byly vyloučeny velké pevné instalace, některé části takových instalací by však měly v oblasti působnosti této směrnice zůstat. To se týká zejména osvětlovacích a fotovoltaických modulů, které lze prodávat nezávisle na celé instalaci a u nichž výrobce nemusí nutně znát jejich konečné použití.

Pozměňovací návrh   20

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c d (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

cd) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoukolových vozidel, kterým nebylo uděleno schválení typu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nepředstavuje obsahovou změnu směrnice, pouze změnu pořadí jednotlivých písmen v příslušném odstavci článku 2 (viz také pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 4).

Pozměňovací návrh   21

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c e (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ce) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně pro profesionální uživatele;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nepředstavuje obsahovou změnu směrnice, pouze změnu pořadí jednotlivých písmen v příslušném odstavci článku 2 (viz také pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 4).

Pozměňovací návrh   22

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 3 - písm. c f (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

cf) zařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která jsou k dispozici pouze mezi podniky;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nepředstavuje obsahovou změnu směrnice, pouze změnu pořadí jednotlivých písmen v příslušném odstavci článku 2 (viz také pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 4).

Pozměňovací návrh   23

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 3 - písm. c g (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

cg) zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, pokud se očekává, že tyto prostředky budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nepředstavuje obsahovou změnu směrnice, pouze změnu pořadí jednotlivých písmen v příslušném odstavci článku 2 (viz také pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 4).

Pozměňovací návrh   24

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Vedle zařízení uvedených v odstavci 3 se od … * tato směrnice nevztahuje na tato EEZ:

vypouští se

a) zařízení určená pro vyslání do vesmíru;

 

b) velké stacionární průmyslové nástroje;

 

c) velké pevné instalace;

 

d) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, kterým nebylo uděleno schválení typu;

 

e) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně pro profesionální uživatele;

 

f) zařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která jsou k dispozici pouze mezi podniky;

 

g) zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, pokud se očekává, že tyto prostředky budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

 

________

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 6 let a jeden den po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

Odůvodnění

S ohledem na otevřenou oblast působnosti směrnice je nezbytné, aby zákonodárce vypracoval také seznam výjimek. Tento pozměňovací návrh nepředstavuje obsahovou změnu směrnice, pouze změnu pořadí jednotlivých písmen v příslušném odstavci článku 2 (viz také pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 3).

Pozměňovací návrh   25

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Komise do …* přezkoumá působnost této směrnice stanovenou v odst. 1 písm. b), včetně parametrů pro rozlišení velkých a malých zařízení uvedených v příloze III, a předloží Evropskému parlamentu a Radě odpovídající zprávu. K této zprávě podle potřeby připojí legislativní návrh.

Komise do …* a poté každých pět let přezkoumá působnost této směrnice a předloží Evropskému parlamentu a Radě odpovídající zprávu. K této zprávě podle potřeby připojí legislativní návrh.

________

_______

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 3 let po dni vstupu této směrnice v platnost.

* 5 let po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   26

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

d) „nesilničním pojízdným strojem“ stroj s vlastním zdrojem energie, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečný souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst;

d) „nesilničním pojízdným strojem“ stroj, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst, nebo stroj pracující bez přemísťování, který však může být vybaven tak, aby mohl být snadněji přemístěn z jednoho stanoviště na druhé;

Odůvodnění

Se zařízeními, která se shodují v konstrukci, obsažených materiálech a funkci a liší se pouze způsobem pohonu (kabelem nebo vlastním zdrojem energie), by mělo být zacházeno stejně. Dále musejí být stroje použité při určitých výrobních postupech pohyblivé, protože v opačném případě by výrobní řetězec nefungoval nebo by nefungoval správně. Tato zařízení se však během provozu nepohybují.

Pozměňovací návrh   27

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

f) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně prodeje prostřednictvím komunikace na dálku, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku,

f) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně prodeje prostřednictvím komunikace na dálku, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku,

i) je usazena v členském státě a vyrábí pod vlastním jménem nebo ochrannou známkou EEZ nebo si EEZ nechává navrhnout či vyrobit a nabízí je na trhu pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou na území tohoto členského státu,

i) je usazena v Unii a vyrábí pod vlastním jménem nebo ochrannou známkou EEZ nebo si EEZ nechává navrhnout či vyrobit a nabízí je na trhu Unie pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou,

ii) je usazena v členském státě a dále prodává na území tohoto členského státu pod vlastním jménem nebo ochrannou známkou EEZ vyrobená jinými dodavateli; prodejce přitom není považován za výrobce, jestliže se značka výrobce objevuje na zařízení, jak je uvedeno v bodě i),

ii) je usazena v Unii a dále prodává na území Unie pod vlastním jménem nebo ochrannou známkou EEZ vyrobená jinými dodavateli; prodejce přitom není považován za výrobce, jestliže se značka výrobce objevuje na zařízení, jak je uvedeno v bodě i),

iii) je usazena v členském státě a uvádí profesionálně na trh tohoto členského státu EEZ ze třetí země nebo z jiného členského státu, nebo

iii) je usazena v Unii a uvádí profesionálně na trh Unie EEZ ze třetí země, nebo

iv) prodává EEZ prostřednictvím komunikace na dálku přímo do domácností nebo jiným uživatelům, než jsou domácnosti, v členském státě a je usazen v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

iv) prodává EEZ prostřednictvím komunikace na dálku přímo do domácností nebo jiným uživatelům, než jsou domácnosti, v členském státě a je usazen v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

Odůvodnění

Z posouzení dopadu provedeného Komisí vyplývá, že přijetí evropského přístupu by mohlo v důsledku snížení administrativní zátěže vést k ročním úsporám ve výši 66 milionů EUR. Přímý prodej na dálku je důležitým aspektem této záležitosti, a je proto třeba se mu blíže věnovat. I zde je však zapotřebí evropský přístup: od výrobců by měla být vyžadována pouze jediná registrace. Tyto body jsou obsahem pozměňovacího návrhu k článku 17. Parlament žádá zjednodušení prodeje EEZ na dálku (dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod [2010/2012(INI]).

Pozměňovací návrh   28

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

j) „dodáním na trh“ dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu členského státu v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně;

j) „dodáním na trh“ dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

Odůvodnění

Definování pojmu „dodání na trh“ na vnitrostátní úrovni povede ke vzniku velkých administrativních překážek, a tím i nákladů, které značně omezí řádné fungování vnitřního trhu. Pokud bude přijat evropský přístup, mohou být podle posouzení dopadu vypracovaného Komisí snížením administrativní zátěže ušetřeny náklady ve výši 66 milionů EUR ročně.

Pozměňovací návrh   29

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

k) „uvedením na trh“ první profesionální dodání výrobku na trh na území členského státu;

k) „uvedením na trh“ první profesionální dodání výrobku na trh Unie;

Odůvodnění

Definování pojmu „dodání na trh“ na vnitrostátní úrovni povede ke vzniku velkých administrativních překážek, a tím i nákladů, které značně omezí řádné fungování vnitřního trhu. Pokud bude přijat evropský přístup, mohou být podle posouzení dopadu vypracovaného Komisí snížením administrativní zátěže ušetřeny náklady ve výši 66 milionů EUR ročně.

Pozměňovací návrh   30

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 1 - písm. l

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

l) „odnětím“ manuální, mechanická, chemická nebo metalurgická úprava, v jejímž důsledku jsou nebezpečné látky, směsi a konstrukční části přítomny jako identifikovatelný tok nebo identifikovatelná část toku. Látka, směs nebo konstrukční část je identifikovatelná, pokud ji lze kontrolovat, aby se prokázalo, zda je zpracování bezpečné pro životní prostředí;

l) „odnětím“ manuální, mechanická, chemická nebo metalurgická úprava, v jejímž důsledku jsou na konci procesu zpracování nebezpečné látky, směsi a konstrukční části přítomny jako identifikovatelný tok nebo identifikovatelná část toku. Látka, směs nebo konstrukční část je identifikovatelná, pokud ji lze kontrolovat, aby se prokázalo, zda je zpracování bezpečné pro životní prostředí;

Odůvodnění

Ve směrnici by neměl být stanoven časový okamžik, ke kterému mají být látky atd. odňaty. Podstatné je, aby tyto látky byly odňaty a aby přitom bylo dosaženo co nejlepších výsledků v oblasti životního prostředí. Některé z těchto látek musejí být odstraněny jako identifikovatelné části toku, což nelze provést hned na začátku, ale až v pozdějším stádiu zpracování. Upřesnění okamžiku, kdy mají být tyto látky odňaty, by narušilo vývoj nových technologií. Z tohoto důvodu je podporován původní návrh Komise.

Pozměňovací návrh   31

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 1 – písm. o a (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

oa) „malými zařízeními“ všechna zařízení, která jsou v zásadě přenosná a která nejsou v zásadě určena k setrvání v místě použití po celou dobu své životnosti;

Odůvodnění

Definice „malých zařízení“ je převzata z přílohy IA postoje Parlamentu v prvním čtení. Tato definice je nezbytná v souvislosti s čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 6.

Pozměňovací návrh   32

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 1 – písm. o b (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ob) „velkými zařízeními“ všechna zařízení, která nejsou v zásadě přenosná nebo která jsou v zásadě určena k setrvání v místě použití po celou dobu své životnosti.

Pozměňovací návrh   33

Postoj Rady

Článek 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny požadavky právních předpisů Unie o návrhu výrobků, včetně směrnice 2009/125/ES, zasazují se členské státy o spolupráci mezi výrobci a provozovateli recyklačních zařízení a o opatření zaměřená na podporu návrhů a výroby EEZ, zejména s ohledem na snazší opětovné použití, demontáž a využití OEEZ, jejich konstrukčních částí a materiálů. V této souvislosti členské státy přijmou vhodná opatření, aby výrobci specifickými vlastnostmi návrhu nebo výrobními postupy nebránili opětovnému použití OEEZ, pokud tyto specifické vlastnosti návrhu nebo výrobní postupy nepředstavují převažující výhody, například s ohledem na ochranu životního prostředí nebo na požadavky na bezpečnost.

Aniž jsou dotčeny požadavky právních předpisů Unie o návrhu výrobků, včetně směrnice 2009/125/ES, zasazují se členské státy o spolupráci mezi výrobci a provozovateli recyklačních zařízení a o opatření zaměřená na podporu návrhů a výroby EEZ, zejména s ohledem na snazší opětovné použití, demontáž a využití OEEZ, jejich konstrukčních částí a materiálů. Tato opatření musejí zohledňovat řádné fungování vnitřního trhu. V této souvislosti členské státy přijmou vhodná opatření, aby výrobci specifickými vlastnostmi návrhu nebo výrobními postupy nebránili opětovnému použití OEEZ, pokud tyto specifické vlastnosti návrhu nebo výrobní postupy nepředstavují převažující výhody, například s ohledem na ochranu životního prostředí nebo na požadavky na bezpečnost. Požadavky na ekodesign usnadňující opětovné použití, demontáž a využití OEEZ a snižování emisí nebezpečných látek musejí být stanoveny nejpozději do 31. prosince 2014 v rámci prováděcích opatření přijatých podle směrnice 2009/125/ES.

Odůvodnění

Ukládání požadavků na ekodesign energetických spotřebičů má vliv nejen na energetickou spotřebu výrobku, ale přispívá také k jejich jednoduššímu opětovnému použití, demontáži a recyklaci. Zahrnutí fáze recyklace do procesu vytváření designu může vést k rostoucí a optimalizované recyklaci. Proto by měla být podporována jednoduchá demontáž, lepší možnosti recyklace, snížení nebezpečných emisí a využití druhotných surovin. Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   34

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření k minimalizaci odstraňování OEEZ ve formě netříděného komunálního odpadu a k dosažení vysoké úrovně tříděného sběru OEEZ, a to zejména a přednostně u zařízení pro tepelnou výměnu, která obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu a fluorované skleníkové plyny, a zářivek obsahujících rtuť.

1. K dosažení vysoké úrovně tříděného sběru OEEZ a správného zpracování všech druhů OEEZ, a to zejména a přednostně u zařízení pro tepelnou výměnu, která obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu a fluorované skleníkové plyny, u světelných zdrojů obsahujících rtuť, fotovoltaických panelů a malých zařízení, včetně malých zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, členské státy zajistí, aby všechna OEEZ byla sbírána tříděným sběrem a nebyla směšována s objemným a netříděným odpadem z domácností.

Odůvodnění

Nejde jenom o dosažení vysoké úrovně tříděného sběru OEEZ, nýbrž veškerá OEEZ musejí být sbírána odděleně. Přednostně musejí být sbírána nejen chladicí a mrazicí zařízení, ale také veškeré světelné zdroje, které obsahují rtuť, a fotovoltaické panely a malá zařízení. Malá zařízení obsahují často nebezpečné látky, ale také cenné druhotné suroviny a bývají bohužel velmi často likvidována nedovoleným způsobem v odpadu z domácností. Přednostně by měly být tříděným sběrem sbírány také fotovoltaické panely, protože některé z nich obsahují nebezpečné látky a cenné druhotné suroviny.

Pozměňovací návrh   35

Postoj Rady

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem mohou členské státy požadovat, aby systémy sběru nebo případně sběrná zařízení zajišťovaly, aby byla na sběrných místech z OEEZ sebraných tříděným sběrem vytříděna OEEZ, která mají být připravena k opětovnému použití.

Aby se maximalizovalo opětovné použití celých zařízení, zabezpečí rovněž členské státy, aby systémy sběru zajišťovaly, aby byla na sběrných místech z OEEZ sebraných tříděným sběrem vytříděna OEEZ, která mají být připravena k opětovnému použití, a to ještě před jakoukoli další přepravou.

Odůvodnění

Je nutné, aby byla opětovně použitelná zařízení sbírána tříděným sběrem a hierarchie odpadů tak mohla být uplatněna i v rámci této specifické směrnice. S tím souvisí zvláštní úroveň opětovného využití uvedená v článku 11. Účinné opětovné využití bude možné pouze v případě, že opětovně použitelná zařízení budou od jiných starých zařízení povinně oddělována co nejdříve.

Pozměňovací návrh   36

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, zajistí členské státy, aby výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem dosáhli určité minimální úrovně sběru, která je vypočtena na základě celkové hmotnosti OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 v daném roce v dotyčném členském státě a vyjádřena jako procentní podíl průměrné hmotnosti EEZ uvedených na trh v uvedeném členském státě v předchozích třech letech. Minimální úroveň sběru musí být dosažena každoročně a postupně se zvyšuje ze 45 % ve vykazovaném roce … * na 65 % ve vykazovaném roce …**. Do …*** se nadále uplatňuje úroveň tříděného sběru v průměru nejméně čtyř kilogramů OEEZ z domácností na osobu za rok.

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, zajistí každý členský stát, aby bylo počínaje rokem 2016 sbíráno minimálně 85 % OEEZ vznikajících na jeho území.

 

Každý členský stát zajistí, aby byly od ...* sbírány nejméně 4 kg OEEZ na obyvatele nebo OEEZ o stejné hmotnosti, jaká byla v daném členském státě sebrána v roce 2010 (podle toho, který údaj je vyšší).

 

Členské státy zajistí, aby objem sebraných OEEZ v období od ...** do roku 2016 postupně narůstal.

 

Členské státy mohou stanovit ambicióznější individuální úroveň sběru a v takovém případě ji oznámí Komisi.

 

Stanovenou úroveň sběru je nutno dosáhnout každoročně.

 

Členské státy předloží Komisi nejpozději do ...** plán na zlepšení sběru.

_______

_______

* Pro Úř. věst.: vložte prosím rok 4 roky po dni vstupu této směrnice v platnost.

* Den vstupu této směrnice v platnost.

** Pro Úř. věst.: vložte prosím rok 8 let po dni vstupu této směrnice v platnost.

** Datum 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

*** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 1. ledna 4. roku po roce vstupu této směrnice v platnost.

 

Odůvodnění

Na výrobce nelze přenášet odpovědnost za úsilí o dosažení cílů v oblasti úrovně sběru, neboť nemají žádný vliv na jiné činitele sbírající OEEZ. Výrobce není právnickou osobou, která by mohla splnit celkový cíl v oblasti úrovně sběru. Členské státy se vybízejí, aby potíraly nedovolenou přepravu OEEZ. Úroveň sběru by měla být stanovena na základě množství produkovaného odpadu, a nikoliv na základě počtu nových zařízení, který je pouze nedůležitým faktorem. Řádně zohledněn je různě dlouhý životní cyklus výrobků v členských státech. Směrnice proto bere v potaz nenasycené trhy a zařízení s dlouhým životním cyklem (fotovoltaické panely).

Pozměňovací návrh   37

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. S cílem stanovit, zda bylo dosaženo minimální úrovně sběru, členské státy zajistí, aby jim byly oznamovány informace o OEEZ sebraných tříděným sběrem podle článku 5.

2. S cílem stanovit, zda bylo dosaženo minimální úrovně sběru, členské státy zajistí, aby příslušné subjekty bezplatně a každoročně sdělovaly členským státům v souladu s článkem 16 informace o OEEZ, která byla:

 

– jakýmkoli subjektem připravena k opětovnému použití nebo zaslána zpracovatelským zařízením;

 

– dodána do sběrných zařízení podle čl. 5 odst. 2 písm. a);

 

– dodána distributorům podle čl. 5 odst. 2 písm. b);

 

– odděleně sebrána výrobci nebo třetí osobou jednající jeho jménem; nebo

 

– odděleně sebrána jiným způsobem.

Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za dosažení cíle sběru a musejí hlásit množství sebraných OEEZ v souladu s čl. 16 odst. 5. Z tohoto důvodu je důležité, aby jim byly sdělovány informace o množství všech OEEZ sebraných tříděným sběrem. V této souvislosti je nezbytné jasně stanovit, že musejí být podávány informace o veškerém množství a že je nutno dbát např. i na množství, které je dodáno přímo do zpracovatelských zařízení.

Pozměňovací návrh   38

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Česká republika, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovensko se mohou z důvodu nedostatku potřebné infrastruktury a nízké úrovně své spotřeby EEZ rozhodnout:

vypouští se

a) dosáhnout do …* úrovně sběru nižší než 45 %, avšak vyšší než 40 % průměrné hmotnosti EEZ uvedených na trh v předchozích třech letech a

 

b) odložit dosažení úrovně sběru uvedené v odstavci 1 do dne, který samy určí a který nastane nejpozději …**.

 

_______

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 4 roky po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 10 let po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

Odůvodnění

Metoda výpočtu Parlamentu, která za rozhodující kritérium stanovuje vzniklý odpad, odstraňuje nutnost stanovit vnitrostátní výjimky. Důvodem pro tuto skutečnost je to, že rozhodující kritérium, kterým je odpad skutečně vzniklý v členském státě a životní cyklus výrobků, jenž se může v jednotlivých členských státech lišit, přitom již bylo zohledněno.

Pozměňovací návrh   39

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Komise může prováděcími akty stanovit další přechodnou úpravu pro vyřešení potíží, s nimiž se členský stát v důsledku zvláštních vnitrostátních podmínek potýká při plnění požadavků podle odstavce 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, kterými stanoví přechodnou úpravu pro období do 31. prosince 2015 za účelem vyřešení potíží, s nimiž se členské státy v důsledku zvláštních vnitrostátních podmínek potýkají při plnění úrovně stanovené v odstavci 1.

Odůvodnění

Pro přechodné období, než se použije nový základ pro výpočet („produkovaná OEEZ“), je nutno připustit výjimky z úrovně sběru. Tento postup je výjimečně přípustný, protože na základě zvláštních vnitrostátních okolností by mohly mít především nové členské státy potíže dosáhnout stanoveného množství 4 kg. Je ovšem nezbytné použít akty v přenesené pravomoci, protože akt, ze kterého se vychází, je těmito přechodnými ustanoveními upraven.

Pozměňovací návrh   40

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku stanoví Komise prováděcími akty pro výpočet celkové hmotnosti EEZ uvedených na vnitrostátní trh společnou metodiku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.

5. Komise nejpozději do 31. prosince 2012 přijme v souladu s článkem 20 akty v přenesené pravomoci týkající se zavedení společné metodiky pro určování množství OEEZ (podle hmotnosti) vzniklého v každém členském státě. Tato metodika obsahuje podrobná pravidla týkající se použití a metod výpočtu ke kontrole dodržování úrovně stanovené v odstavci 1.

Odůvodnění

Metodika výpočtu má velký význam pro cíl sběru, a doplňuje tak základní akt. Proto by měly být využívány akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   41

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Na základě zprávy Komise, ke které může být připojen legislativní návrh, přezkoumají Evropský parlament a Rada do …* 45% úroveň sběru a související lhůtu podle odstavce 1, a to mimo jiné s cílem případně stanovit individuální úrovně sběru pro jednu nebo více kategorií uvedených v příloze III, zejména pro zařízení pro tepelnou výměnu světelné zdroje obsahující rtuť.

6. Na základě zprávy Komise, ke které může být připojen legislativní návrh, přezkoumají Evropský parlament a Rada do 31. prosince 2012 úroveň sběru a lhůty podle odstavce 1, a to mimo jiné s cílem stanovit individuální úroveň sběru pro jednu nebo více kategorií uvedených v příloze III, zejména pro fotovoltaické panely, zařízení pro tepelnou výměnu, světelné zdroje, včetně žárovek, a pro malá zařízení, včetně malých zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení.

_________

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 3 roky po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

Odůvodnění

Fotovoltaické panely jsou velmi specifickým druhem EEZ. Jsou zcela odlišné od jiných velkých zařízení a pro řádnou recyklaci budou vyžadovat svůj vlastní systém sběru. Je proto třeba uložit Komisi, aby pro fotovoltaické panely předložila specifický cíl sběru, namísto aby je vedla v rámci obecného cíle sběru. (Nový pozměňovací návrh zohledňující to, že Rada zařadila fotovoltaické panely do oblasti působnosti směrnice.)

Pozměňovací návrh   42

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 7

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

7. Na základě zprávy Komise, ke které může být připojen legislativní návrh, přezkoumají Evropský parlament a Rada do …* 65% úroveň sběru a související lhůtu podle odstavce 1, a to mimo jiné s cílem případně stanovit individuální úrovně sběru pro jednu nebo více kategorií uvedených v příloze III.

vypouští se

_______

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 7 let po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

Odůvodnění

Přezkum úrovně sběru a lhůt, stejně jako individuálních úrovní sběru, je již stanoven v čl. 7 odst. 6.

Pozměňovací návrh   43

Postoj Rady

Čl. 8 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem zřídili systémy zajišťující využití OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných technik tam, kde je to vhodné. Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení nebo podnik, který provádí sběr nebo zpracování, skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze VIII.

3. Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem zřídili systémy zajišťující využití OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných způsobů. Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení nebo podnik, který provádí sběr nebo zpracování, skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze VIII.

Odůvodnění

Nejlepší dostupné způsoby jsou vždy relevantní a měly by být podporovány, aby bylo dosaženo lepší a účinnější recyklace a byly vytvořeny pobídky k inovaci v oblasti sběru a zpracování. Omezení navržené ve znění Rady by mohlo z důvodu rozdílných nákladů vést k narušení hospodářské soutěže v Unii.

Pozměňovací návrh   44

Postoj Rady

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, pokud jde o změnu přílohy VII s cílem zavést jiné technologie zpracování, které zajišťují přinejmenším stejnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, a v případě potřeby s cílem určit v rámci procesu zpracování kroky, během nichž má dojít k odnětí látek, směsí a součástí.

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, pokud jde o změnu přílohy VII s cílem zavést jiné technologie zpracování, které zajišťují přinejmenším stejnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Odůvodnění

Neměl by být stanoven časový okamžik, ke kterému mají být látky atd. odstraněny, neboť by to bránilo technickým inovacím. Podstatné je, že tyto látky uvedené v příloze III budou odňaty a že přitom budou dosaženy nejlepší výsledky v oblasti životního prostředí. Stanovení časového okamžiku, ke kterému má být něco odňato, by bylo na překážku vytváření nových technologií recyklace. Z tohoto důvodu je podporován původní návrh Komise.

Pozměňovací návrh   45

Postoj Rady

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Komise přednostně posoudí, zda je třeba změnit body týkající se desek tištěných spojů pro mobilní telefony a displejů z tekutých krystalů.

Komise přednostně posoudí, zda je třeba změnit body týkající se desek tištěných spojů pro mobilní telefony a displejů z tekutých krystalů. Komise posoudí, zda jsou pro zohlednění příslušných nanomateriálů nezbytné změny přílohy VII.

Odůvodnění

Nanomateriály se v elektrických a elektronických zařízeních používají ve stále větší míře. Ačkoli většina použití nemusí při zpracování vést k žádným problémům, mohou u některých nanomateriálů nastávat problémy, např. v případě uhlíkových nanotrubic, neboť u některých nanotrubic existuje podezření na vlastnosti podobné azbestu, nebo v případě nanostříbra. Je lepší posoudit situaci a zjistit, zda je nějaké opatření nutné, než problém přehlížet. To je v souladu s postojem Evropského parlamentu k regulačním aspektům nanomateriálů z roku 2009. (Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 102 z prvního čtení.)

Pozměňovací návrh   46

Postoj Rady

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Komise na základě článku 27 směrnice 2008/98/ES do …* vypracuje minimální normy pro zpracování OEEZ, včetně využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití.

Komise nejpozději do ...* požádá evropské normalizační organizace, aby vypracovaly a přijaly evropské normy pro sběr, skladování, přepravu, zpracování, recyklaci a opravu OEEZ a pro jejich přípravu k opětovnému použití. Tyto normy odrážejí současný stav technického vývoje.

 

Odkazy na normy se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Sběr, skladování, přeprava, zpracování, recyklace a oprava OEEZ a jejich příprava k opětovnému použití jsou prováděny způsobem, který umožní zachování surovin a jehož cílem je recyklace cenných materiálů obsažených v EEZ za účelem lepších dodávek komodit v Unii.

_______

_______

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 6 let ode dne vstupu této směrnice v platnost.

* 6 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Rada odkazuje na rámcovou směrnici o odpadech a na starý postup projednávání ve výborech. Starý postup projednávání ve výborech již nelze po přijetí Lisabonské smlouvy použít. Ani nové postupy nejsou tak flexibilní jako proces vývoje norem organizacemi pro normalizaci, které mohou normy pravidelně kontrolovat a podle potřeby přizpůsobit nejnovějšímu technickému vývoji. Tento proces je kratší.

Pozměňovací návrh   47

Postoj Rady

Čl. 10 – odst. 1 a 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Zpracování může být rovněž provedeno mimo dotyčný členský stát nebo mimo Unii, je-li přeprava OEEZ v souladu s platnými právními předpisy Unie1.

1. Zpracování může být rovněž provedeno mimo dotyčný členský stát nebo mimo Unii, je-li přeprava OEEZ v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice1.

2. OEEZ vyvážená z Unie se započítávají do plnění povinností a cílů stanovených v článku 11 pouze tehdy, pokud vývozce může v souladu s platnými právními předpisy Unie prokázat, že zpracování byl o prováděn o za podmínek, které jsou rovnocenné požadavkům této směrnice.

2. OEEZ vyvážená z Unie se započítávají do plnění povinností a cílů stanovených v článku 11 této směrnice pouze tehdy, pokud vývozce může v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením (ES) č. 1418/2007 prokázat, že zpracování bylo prováděno za podmínek, které jsou rovnocenné požadavkům této směrnice.

_______

_______

1 Nařízení (ES) č. 1013/2006. Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6).

1 Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6.

Odůvodnění

Nejedná se o obsahovou změnu, nýbrž úpravu za účelem srozumitelnějšího ustanovení. Text je z poznámky pod čarou přesunut do článku samotného.

Pozměňovací návrh   48

Postoj Rady

Čl. 10 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, pokud jde o podrobná pravidla doplňující pravidla obsažená v odstavci 2 tohoto článku, zejména kritéria pro posuzování rovných podmínek.

3. Komise přijme nejpozději do...* akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, pokud jde o podrobná pravidla doplňující pravidla obsažená v odstavci 2 tohoto článku, zejména kritéria pro posuzování rovných podmínek.

 

_______

 

* 18 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Pro přijetí prováděcích předpisů je třeba stanovit závazné lhůty, aby se orgánům veřejné správy i průmyslu zaručila právní jistota i jistota výkonu. Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   49

Postoj Rady

Čl. 11 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o všechna OEEZ, která byla sebrána v souladu s článkem 5 a zaslána ke zpracování podle článků 8, 9 a 10, zajistí členské státy, aby výrobci splnili minimální cíle uvedené v příloze V:

1. Pokud jde o všechna OEEZ, která byla sebrána a zaslána ke zpracování podle článků 8, 9 a 10, zajistí členské státy, aby výrobci od ...* splnili následující minimální cíle:

 

a) pro OEEZ spadající do kategorií 1 a 4 přílohy III, s výjimkou fotovoltaických panelů:

 

– musí být využito 85 %,

 

– musí být recyklováno 75 % a

 

– musí být připraveno k opětovnému použití 5 %;

 

b) pro OEEZ spadající do kategorie 2 přílohy III:

 

– musí být využito 80 %,

 

– musí být recyklováno 65 % a

 

– musí být připraveno k opětovnému použití 5 %;

 

 

c) pro OEEZ spadající do kategorie 3 přílohy III, s výjimkou výbojek:

 

– musí být využito 75 % a

 

– musí být recyklováno 50 %;

 

d) pro OEEZ spadající do kategorie 5 přílohy III:

 

– musí být využito 75 %,

 

– musí být recyklováno 50 % a

 

– musí být připraveno k opětovnému použití 5 %;

 

e) pro OEEZ spadající do kategorie 6 přílohy III:

 

– musí být využito 85 %,

 

– musí být recyklováno 75 % a

 

– musí být připraveno k opětovnému použití 5 %;

 

f) v případě výbojek musí být recyklováno 80 %;

 

g) v případě fotovoltaických panelů musí být recyklováno 80 %.

 

_______

 

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Úrovně využití se zvýší pouze proto, že je do úrovně prvně zahrnuto opětovné použití. V důsledku toho musí být současně nominálně zvýšena úroveň využití, jak uvádí návrh Komise. Podmínkou pro zavedení hierarchie odpadů je samostatná úroveň opětovného použití. Úrovně využití by měly být uvedeny v samotném textu směrnice, a nikoli pouze v příloze. Veškerá OEEZ sebraná tříděným sběrem by měla být využita, a proto se přebírá postoj přijatý v prvním čtení a vypouští se odkaz na článek 5.

Pozměňovací návrh   50

Postoj Rady

Čl. 11 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Dosažení cílů se pro každou kategorii vypočítá jako podíl hmotnosti OEEZ, která po řádném zpracování v souladu s čl. 8 odst. 2, pokud jde o využití nebo recyklaci, vstupují do zařízení na využití nebo recyklaci či přípravu k opětovnému použití, a hmotnosti všech OEEZ sebraných tříděným sběrem v každé kategorii, vyjádřený v procentech.

2. Dosažení cílů se vypočítá jako hmotnostní procentní podíl OEEZ sebraných tříděným sběrem, která jsou předána do zařízení na využití a skutečně využita, opětovně použita nebo recyklována.

Předběžné činnosti včetně třídění a skladování před využitím se do dosažení těchto cílů nezapočítávají.

Předběžné činnosti včetně třídění, skladování a předzpracování před využitím se do dosažení těchto cílů nezapočítávají.

Odůvodnění

Pro účely cíle využití by měla být zohledněna pouze konečná opatření za účelem využití. Tímto způsobem se podpoří vyšší účinnost recyklace a podnítí se inovace v oblasti technologií používaných při využívání a recyklaci. Do výpočtu cílů využití by neměl být zahrnut ani proces předzpracování.

Pozměňovací návrh   51

Postoj Rady

Čl. 11 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem vedli pro účely výpočtu minimálních cílů záznamy o hmotnosti OEEZ, jejich konstrukčních částech, materiálech nebo látkách při výstupu ze sběrného zařízení, při vstupu do ze zpracovatelského zařízení a výstupu z něho a při vstupu do zařízení na využití nebo recyklaci či přípravu k opětovnému použití.

4. Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem vedli pro účely výpočtu minimálních cílů záznamy o hmotnosti použitých EEZ, OEEZ, jejich konstrukčních částech, materiálech nebo látkách při výstupu ze sběrného zařízení, při vstupu do ze zpracovatelského zařízení a výstupu z něho a při vstupu do zařízení na využití nebo recyklaci či přípravu k opětovnému použití a při výstupu z něho (výstup jako celkový procentní podíl).

Odůvodnění

Cíle lze v současnosti splnit pouze tříděním a předzpracováním v zařízení na využití R12 a poté odesláním veškerých roztříděných částí OEEZ do jiného zařízení na využití ke skutečnému využití. Nemělo by být přípustné posuzovat dosažení cílů u zařízení na využití R12–R13 pouze na základě vstupu a výstupu. V úvahu by se měly brát využití a recyklace dosažené v zařízení na konečné využití.

Pozměňovací návrh   52

Postoj Rady

Čl. 11 – odst. 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Na základě zprávy Komise, ke které může být připojen legislativní návrh, přezkoumají Evropský parlament a Rada do …* cíle využití podle části 3 přílohy V a metodu výpočtu podle odstavce 2 s cílem provést analýzu proveditelnosti stanovení cílů na základě výrobků a látek, které jsou výsledkem využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití.

vypouští se

_______

 

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 7 let po dni vstupu této směrnice v platnost.

 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v čl. 11 odst. 2 je pro měření úrovně využití stanoven jako kritérium výstup, je zbytečné přezkoumávat, zda by měly být úrovně výstupu používány případně i do budoucna. Toto rozhodnutí je již obsaženo v čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh   53

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. U výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005 odpovídá každý výrobce za financování postupů uvedených v odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních výrobků. Výrobci mají možnost plnit tuto povinnost buď samostatně, nebo zapojením do kolektivního systému.

3. U výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005 odpovídá každý výrobce za financování postupů uvedených v odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních výrobků. Výrobci mají možnost plnit tuto povinnost buď samostatně, nebo zapojením do kolektivního systému. Výrobce může splnit tuto povinnost buď pomocí jedné metody, nebo kombinací obou metod. Kolektivní systémy zavedou diferencované poplatky pro výrobce na základě toho, jak snadno lze výrobky a nedostatkové suroviny, které tyto výrobky obsahují, recyklovat.

Odůvodnění

Výrobci by měli mít maximální flexibilitu, pokud jde o financování procesů souvisejících s OEEZ. Z tohoto důvodu by mělo být možné splnit tuto povinnost buď samostatně, nebo zapojením do kolektivního systému, nebo kombinací obou těchto metod. Pouze výrobci mohou ovlivnit proces navrhování, proto by měli být motivováni k tomu, aby své výrobky vytvářeli tak, aby byly snáze recyklovatelné.

Pozměňovací návrh   54

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby každý výrobce při uvedení výrobku na trh poskytl záruku, že bude zajištěno financování nakládání se všemi těmito OEEZ, a aby výrobci jasně označili své výrobky v souladu s čl. 15 odst. 2. Uvedená záruka zajišťuje financování postupů uvedených v odstavci 1 týkajících se tohoto výrobku. Záruka může mít formu účasti výrobce na vhodných systémech financování nakládání s OEEZ, pojištění recyklace nebo vázaného bankovního účtu.

Členské státy zajistí, aby každý výrobce při uvedení výrobku na trh poskytl záruku, že bude zajištěno financování nakládání se všemi těmito OEEZ, a aby výrobci jasně označili své výrobky v souladu s čl. 15 odst. 2. Uvedená záruka zajišťuje financování postupů uvedených v odstavci 1 týkajících se tohoto výrobku. Záruka může mít formu účasti výrobce na vhodných systémech financování nakládání s OEEZ, pojištění recyklace nebo vázaného bankovního účtu. Finanční záruka v souvislosti s koncem životnosti výrobků se vypočítá, aby se zajistila internalizace skutečných nákladů spojených s koncem životnosti výrobku s přihlédnutím k normám pro zpracování a recyklaci dle čl. 8 odst. 5.

Odůvodnění

Normy pro zpracování a recyklaci by měly být zohledněny při výpočtu finanční záruky, kterou musejí výrobci poskytnout k financování nákladů spojených s koncem životnosti jejich výrobků v souladu s ustanovením článku 12. Nadto by za účelem zvýšení individuální odpovědnosti jednotlivých výrobců mělo dojít k internalizaci externích nákladů.

Pozměňovací návrh   55

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

3a. S cílem umožnit harmonizovaný přístup k plnění požadavků finančních záruk podle odstavce 3 přijme Komise nejpozději do ...* akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, pokud jde o minimální požadavky a metodiku výpočtu výše těchto záruk, a stanoví pokyny pro jejich ověření a audit.

 

Tyto minimální požadavky zajistí alespoň, že:

 

a) se pomocí záruky dosáhne internalizace skutečných nákladů spojených s koncem životnosti výrobku s ohledem na normy pro zpracování a recyklaci,

 

b) náklady spojené s některou povinností výrobce nedopadnou na jiné subjekty; a že

 

c) záruka bude existovat i v budoucnu a bude moci být použita k vyřešení neuhrazených závazků týkajících se recyklace v případě, že se výrobce ocitne v platební neschopnosti.

 

_______

 

* Dvanáct měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Je nutné přijmout harmonizované minimální požadavky na finanční záruky, které umožní smysluplnou kontrolu dodržování záruk. Je třeba stanovit kritéria k definování hodnocení úrovně finančních záruk, jež budou zohledňovat normy pro recyklaci a zpracování a definovat pravidla jejich ověřování, aby tak byla zajištěna srovnatelná finanční povinnost výrobců v jednotlivých členských státech, a tím se odpovědnost jednotlivých výrobců také stala skutečností.

Pozměňovací návrh   56

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou případně vybízet výrobce nebo třetí osoby jednající jejich jménem, aby vytvořili vhodné mechanismy nebo postupy poskytování náhrad pro kompenzaci příspěvků výrobcům v případech, kdy jsou elektrická a elektronická zařízení přepravena k uvedení na trh mimo území dotyčného členského státu.

vypouští se

Odůvodnění

V důsledku evropského přístupu Komise a Parlamentu nedojde ke vzniku několika recyklačních poplatků, finančních záruk nebo dokonce registračních poplatků, protože zařízení se musí registrovat pouze jednou, a to při uvedení na vnitřní trh, a z tohoto důvodu se také pouze jednou poskytuje finanční záruka, resp. platí recyklační poplatek. S ohledem na výše uvedené není potřebný postup pro poskytování náhrad.

Pozměňovací návrh   57

Postoj Rady

Čl. 14 – nadpis a odstavec 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Informace pro uživatele

Systémy sběru a informace pro uživatele

1. Členské státy mohou požadovat, aby výrobci informovali kupující při prodeji nových výrobků o nákladech na sběr, zpracování a k životnímu prostředí šetrné odstraňování. Uvedené náklady nesmějí převýšit nejlepší možný odhad skutečně vzniklých nákladů.

1. S cílem zvýšit povědomí uživatelů členské státy zajistí, aby všichni distributoři EEZ o velmi malém objemu zavedli vhodné systémy sběru pro OEEZ o velmi malém objemu.

 

Tyto systémy sběru:

 

a) umožní koncovým uživatelům odevzdat OEEZ o velmi malém objemu ve snadno přístupném a označeném sběrném místě v maloobchodní prodejně;

 

b) ukládají maloobchodním prodejcům, aby bezplatně odebírali OEEZ o velmi malém objemu;

 

c) neznamenají pro koncové uživatele při likvidaci OEEZ o velmi malém objemu žádné náklady ani neukládají povinnost zakoupit nový výrobek stejného typu.

 

Na distributory, kteří dodávají EEZ výlučně prostřednictvím komunikace na dálku přímo do domácností nebo jiným uživatelům, než jsou domácnosti, se vztahují pouze povinnosti uvedené v písm. b) a c) druhého pododstavce. Systém sběru zřízený těmito distributory umožňuje koncovým uživatelům, aby vraceli OEEZ o velmi malém objemu, aniž by jim vznikaly jakékoli náklady, včetně poplatků za dodání či poštovného.

 

Komise přijme nejpozději do ...* akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, pokud jde o definování „OEEZ o velmi malém objemu“, přičemž zohlední riziko, že tento odpad nebude v důsledku svého velmi malého objemu sbírán tříděným sběrem.

 

Povinnosti uvedené v tomto odstavci se nevztahují na mikropodniky působící na velmi malé ploše. Komise přijme nejpozději do ...* akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, pokud jde o definování pojmu „mikropodnik působící na velmi malé ploše“.

 

___________

 

* Datum 12 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Spotřebitelé se zbavují velké části svých OEEZ o malém objemu spolu s domovním odpadem, neboť často nemají informace o tom, kde je mohou odevzdat, nebo je postup pro jejich vracení pro zákazníka komplikovaný. To je velmi důležité, neboť běžné žárovky jsou v rostoucí míře nahrazovány úspornými žárovkami navzdory tomu, že často obsahují rtuť. Případy Norska a Švýcarska ilustrují, že povinné vracení bez povinnosti nákupu znamená obrovský příspěvek k dosažení vysoké míry sběru.

Pozměňovací návrh   58

Postoj Rady

Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

b) uživatelům dostupných systémech vracení a sběru;

b) uživatelům dostupných systémech vracení a sběru a podpoří koordinaci informací, které uvádějí všechna dostupná sběrná místa bez ohledu na to, který výrobce je dává k dispozici;

Odůvodnění

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení musejí mít možnost zvolit si sběrná místa, která jsou z jejich hlediska nejvhodnější. S ohledem na to, že existuje více různých systémů tříděného sběru, může mít uživatel problémy sběrné místo najít, což ho může odradit od odevzdání OEEZ k dalšímu využití. Je proto nutné přijmout opatření pro koordinaci informací, aby byli uživatelé schopni zjistit, která sběrná místa mají k dispozici.

Pozměňovací návrh   59

Postoj Rady

Čl. 14 – odst. 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou požadovat, aby výrobci nebo distributoři poskytovali některé nebo všechny informace uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 například v návodu k použití nebo v místě prodeje.

5. Členské státy mohou požadovat, aby výrobci nebo distributoři poskytovali některé nebo všechny informace uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 například v návodu k použití, v místě prodeje nebo prostřednictvím informačních kampaní.

Odůvodnění

Je třeba uvést příklad s cílem objasnit, jak mohou výrobci tyto informace podávat a jak k tomu dochází v některých členských státech.

Pozměňovací návrh   60

Postoj Rady

Čl. 15 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. S cílem usnadnit přípravu k opětovnému použití a řádné a k životnímu prostředí šetrné zpracování OEEZ, včetně údržby, modernizace, opravy a recyklace, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby výrobci poskytli informace o přípravě k opětovnému použití a zpracování ke každému novému druhu EEZ uváděnému na trh do jednoho roku od jeho uvedení na trh. V míře, kterou potřebují střediska přípravy k opětovnému použití a zařízení pro zpracování a recyklaci k dosažení souladu s touto směrnicí, musí tyto informace uvádět, jaké různé konstrukční části a materiály EEZ obsahují a na jakém místě se nebezpečné látky a směsi v EEZ vyskytují. Výrobci EEZ tyto informace zpřístupní střediskům přípravy k opětovnému použití a zařízením pro zpracování a recyklaci v podobě manuálů nebo v elektronické podobě (např. CD-ROM, on-line služby).

1. S cílem usnadnit přípravu k opětovnému použití a řádné a k životnímu prostředí šetrné zpracování OEEZ, včetně údržby, modernizace, opravy a recyklace, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby výrobci poskytli bezplatně informace o přípravě k opětovnému použití a zpracování ke každému novému druhu EEZ uváděnému na trh do jednoho roku od jeho uvedení na trh. V míře, kterou potřebují střediska přípravy k opětovnému použití a zařízení pro zpracování a recyklaci k dosažení souladu s touto směrnicí, musejí tyto informace uvádět, jaké různé konstrukční části a materiály EEZ obsahují a na jakém místě se nebezpečné látky a směsi v EEZ vyskytují. Výrobci EEZ tyto informace zpřístupní střediskům přípravy k opětovnému použití a zařízením pro zpracování a recyklaci v podobě manuálů nebo v elektronické podobě (např. CD-ROM, on-line služby).

Odůvodnění

Požadované informace by měly být k dispozici bezplatně, aby se zajistilo zpracování šetrné vůči životnímu prostředí a nezávislé na platbě. To platí zejména pro střediska pro opětovné použití provozovaná nevládními organizacemi.

Pozměňovací návrh   61

Postoj Rady

Čl. 15 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl výrobce podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodech i) a ii) EEZ uváděných na trh jasně identifikovatelný podle značky na tomto EEZ. Aby mohlo být jednoznačně určeno datum uvedení EEZ na trh, opatří se EEZ navíc značkou uvádějící, že bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. K tomuto účelu se použije přednostně evropská norma EN 50419.

2. Členské státy zajistí, aby byl každý výrobce EEZ uváděných na trh Unie poprvé jasně identifikovatelný podle značky na zařízení. Aby mohlo být jednoznačně určeno datum uvedení EEZ na trh, opatří se EEZ navíc značkou uvádějící, že bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. K tomuto účelu se použije přednostně evropská norma EN 50419.

Odůvodnění

Je těžko pochopitelné, proč se povinné označení nevztahuje na všechny výrobce. Přebírá se postoj z prvního čtení. Podle vnitrostátního přístupu k výrobcům navrhovaného Radou je nová značka požadována vždy, když je výrobek uváděn na trh v jiném členském státě. Tento přístup představuje jednoznačnou překážku vnitřnímu trhu. Podle evropského přístupu k výrobcům se tato povinnost vztahuje pouze na výrobce, kteří výrobek na vnitřní trh EU uvádějí poprvé.

Pozměňovací návrh   62

Postoj Rady

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Výrobci dodávající EEZ prostřednictvím komunikace na dálku musí být registrováni v členském státě, do kterého prodávají, a výrobci dodávající EEZ prostřednictvím komunikace na dálku podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv) musí být registrováni prostřednictvím svých právních zástupců podle článku 17, pokud již nejsou registrováni v členském státě, do kterého prodávají.

vypouští se

Odůvodnění

Prodej na dálku představuje důležitý aspekt obchodu na vnitřním trhu, proto je vítána skutečnost, že Rada věnuje tomuto hledisku značnou pozornost [viz čl. 3 odst. 1 písm. f) bod iv)]. Tento aspekt je sice součástí obecného evropského přístupu, jejž uplatňuje Parlament, přesto je však smysluplné shrnout tento bod stručně v některém článku. Z tohoto důvodu byl zaveden zvláštní článek, který se zabývá prodejem EEZ na dálku (pozměňovací návrh k článku 17).

Pozměňovací návrh   63

Postoj Rady

Čl. 16 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby:

2. Členské státy zajistí, aby:

a) každý výrobce nebo v případě výrobců podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv) každý právní zástupce byl náležitě registrován a měl možnost po internetu zadat do vnitrostátních registrů veškeré relevantní informace zohledňující jeho činnosti v daném členském státě;

a) každý výrobce usazený na jejich příslušném území byl náležitě registrován a měl možnost po internetu zadat do vnitrostátních registrů veškeré relevantní informace zohledňující jeho činnosti ve všech členských státech;

b) každý výrobce nebo v případě výrobců podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv) každý právní zástupce při registraci poskytl informace uvedené v části A přílohy X a zavázal se je náležitě aktualizovat;

b) každý výrobce při registraci poskytl informace uvedené v části A přílohy X a zavázal se je náležitě aktualizovat;

c) každý výrobce nebo v případě výrobců podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv) každý právní zástupce poskytoval informace uvedené v části B přílohy X.

c) každý výrobce poskytoval informace uvedené v části B přílohy X.

 

Vnitrostátní registry jsou interoperabilní, takže si členské státy mohou vyměňovat informace uvedené v tomto odstavci.

Odůvodnění

Aby se omezily stávající překážky fungování vnitřního trhu, měla by být dostačující jediná registrace v okamžiku, kdy je výrobek na vnitřní trh uváděn poprvé. Registraci může provést výrobce nebo jeho právní zástupce [viz pozměňovací návrh k čl. 16 odst. 2a (nový)]. Protože by si registry měly navzájem vyměňovat potřebné informace, musejí být interoperabilní.

Pozměňovací návrh   64

Postoj Rady

Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Každý členský stát zajistí, aby výrobce podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodů i) až iii), který v tomto členském státě uvádí na trh EEZ, ale nemá na území tohoto členského státu sídlo, měl možnost jmenovat místního právního zástupce s bydlištěm v tomto členském státě jako osobu odpovědnou za plnění povinností vyplývajících z této směrnice. Článek 17 se vztahuje na výrobce podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv).

Odůvodnění

Požadavek, aby každý výrobce měl úřední sídlo v členském státě, v němž by chtěl uvést na trh elektrická a elektronická zařízení, představuje překážku vnitřnímu trhu a je zejména pro malé a střední podniky zátěží. K provedení směrnice v členském státě postačí, když je k dispozici usazený zástupce, který převezme povinnosti výrobce vyplývající ze směrnice.

Pozměňovací návrh   65

Postoj Rady

Čl. 16 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Členské státy každoročně shromáždí informace, podle hmotnosti a včetně podložených odhadů, o množstvích a o kategoriích EEZ uvedených na jejich trhy, sebraných všemi způsoby, opětovně použitých, recyklovaných a využitých v členských státech, a o vyvezených OEEZ sebraných tříděným sběrem.

4. Členské státy každoročně shromáždí informace, podle hmotnosti a včetně podložených odhadů, o množstvích a o kategoriích EEZ uvedených na jejich trhy, sebraných všemi způsoby a všemi subjekty včetně podniků, organizací a veškerých dalších subjektů, které se podílejí na tříděném sběru a zpracování použitých EEZ, opětovně použitých, recyklovaných a využitých v členských státech, a o vyvezených použitých EEZ sebraných tříděným sběrem.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje požadavky na informování tak, aby byly zohledněny toky všech použitých EEZ a OEEZ od „všech subjektů“. Je nutné pomoci naplňování cílů pozměňovacího návrhu k čl. 7 odst. 2, který se zabývá problémem spočívajícím v tom, že oficiální systémy sběru OEEZ organizované výrobci nezachytí všechny zpětné toky.

Pozměňovací návrh   66

Postoj Rady

Čl. 17 – nadpis

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Právní zástupce

Prodej na dálku

Odůvodnění

Problematika týkající se právního zastoupení je již předmětem článku 16. Prodej na dálku představuje specifický problém, a proto by měl být řešen zvlášť.

Pozměňovací návrh   67

Postoj Rady

Článek 17

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Každý členský stát může zajistit, aby výrobce podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv), který prodává danému členskému státu EEZ z jiného členského státu nebo třetí země, určil právnickou nebo fyzickou osobu usazenou na jeho území jako osobu, která na jeho území odpovídá za plnění povinností výrobce podle této směrnice.

Žádný členský stát nesmí od výrobce podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv), který je usazen v jiném členském státě, požadovat, aby byl usazen nebo měl právní zastoupení v členském státě, kterému prodává EEZ.

 

Členské státy zajistí, aby měl výrobce podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv) možnost zadat po internetu do registru členského státu, v němž je usazen, veškeré informace požadované v souladu s článkem 16 zohledňující jeho činnosti ve všech členských státech.

Odůvodnění

Výrobci, kteří uvádějí na trh EEZ prostřednictvím prodeje na dálku, by neměli být nuceni k tomu, aby jmenovali právního zástupce v členském státě, v němž má kupující zařízení své sídlo. Montiho zpráva (Nová strategie pro jednotný trh) ze dne 9. května 2010 rovněž zmiňuje problém recyklace jako překážku pro elektronický obchod v Unii. Ve svém usnesení o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod (2010/2012(INI)) vyzývá Evropský parlament ke zjednodušení prodeje EEZ na dálku.

Pozměňovací návrh   68

Postoj Rady

Článek 18

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby orgány příslušné pro uplatňování této směrnice mezi sebou spolupracovaly, zejména s cílem zajistit odpovídající tok informací za účelem zajištění dodržování této směrnice prodejci na dálku, a případně aby si navzájem a Komisi poskytovaly informace s cílem usnadnit náležité uplatňování této směrnice. Administrativní spolupráce a výměna informací v co největší míře využívá elektronických komunikačních prostředků.

Členské státy zajistí, aby orgány příslušné pro uplatňování této směrnice mezi sebou spolupracovaly, zejména s cílem zajistit odpovídající tok informací za účelem zajištění dodržování této směrnice prodejci na dálku, a případně aby si navzájem a Komisi poskytovaly informace s cílem usnadnit náležité uplatňování této směrnice. Administrativní spolupráce a výměna informací v co největší míře využívá elektronických komunikačních prostředků.

 

Příslušné orgány členského státu, v němž je výrobce usazen, zejména přijmou na žádost příslušných orgánů členského státu, v němž se OEEZ vyrábí, nezbytná opatření k prosazování směrnice, která budou přiměřená a účinná a v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy i právními předpisy Unie, aby zajistily, že výrobce splňuje všechny požadavky směrnice.

 

Příslušné orgány členského státu, v němž je výrobce usazen, za tímto účelem plně spolupracují s příslušnými orgány členského státu, v němž bylo OEEZ vyrobeno. Tato spolupráce zahrnuje mj. přístup k relevantním dokumentům a informacím a provádění nezbytných kontrol.

Odůvodnění

Má-li být zajištěno účinné prosazování směrnice, žádá si evropský přístup k výrobcům užší spolupráci mezi vnitrostátními orgány než v případě návrhu Rady.

Pozměňovací návrh   69

Postoj Rady

Článek 23

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy provádějí příslušné inspekce a kontroly, aby ověřily řádné uplatňování této směrnice.

1. Členské státy provádějí příslušné inspekce a kontroly, aby ověřily řádné uplatňování této směrnice.

Tyto inspekce se vztahují alespoň na přepravu, a zejména vývoz OEEZ mimo Unii v souladu s platnými právními předpisy Unie a na postupy ve zpracovatelských zařízeních podle směrnice 2008/98/ES a přílohy VII této směrnice.

Tyto inspekce se vztahují alespoň na oznámené množství EEZ uvedených na trh, aby mohla být zkontrolována výše finančních záruk podle čl. 12 odst. 2, přepravu, a zejména vývoz OEEZ mimo Unii v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením (ES) č. 1418/2007, a na postupy ve zpracovatelských zařízeních podle směrnice 2008/98/ES a přílohy VII této směrnice.

2. Členské státy zajistí, aby přeprava použitých EEZ, u nichž existuje podezření, že se jedná o OEEZ, probíhala podle minimálních požadavků v příloze VI, a náležitě tuto přepravu kontrolují.

2. Členské státy zajistí, aby přeprava použitých EEZ probíhala podle minimálních požadavků v příloze VI, a náležitě tuto přepravu kontrolují.

3. Náklady na vhodné analýzy a inspekce, včetně nákladů na skladování, v případě použitých EEZ, u nichž existuje podezření, že se jedná o OEEZ, mohou být účtovány výrobcům, třetím osobám jednajícím jejich jménem nebo jiným osobám zajišťujícím přepravu použitých EEZ, u nichž existuje podezření, že se jedná o OEEZ.

3. Obvyklé náklady na vhodné analýzy a inspekce, včetně nákladů na skladování, v případě použitých EEZ mohou být účtovány výrobcům, třetím osobám jednajícím jejich jménem nebo jiným osobám zajišťujícím přepravu použitých EEZ, pokud je prokázáno, že se jedná o OEEZ.

4. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku a přílohy VI může Komise prováděcími akty stanovit dodatečná pravidla pro inspekci a kontrolu, a zejména jednotných podmínek k provedení přílohy VI bodu 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20, pokud jde o stanovení dodatečných pravidel pro inspekci a kontrolu, a zejména jednotných podmínek k provedení přílohy VI bodu 2.

Pozměňovací návrh   70

Postoj Rady

Čl. 23 – odst. 3 až 3 d (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy vytvoří vnitrostátní registr akreditovaných sběrných a zpracovatelských zařízení. Do tohoto vnitrostátního registru se dle tohoto článku přijímají jen zařízení, jejichž provozovatelé splňují požadavky čl. 8 odst. 3. Členské státy obsah registru zpřístupní veřejnosti.

 

3b. Provozovatelé zařízení předkládají každý rok důkaz o dodržování této směrnice a předkládají příslušným orgánům zprávy v souladu s odstavci 3c a 3d, aby si udrželi svůj status akreditovaného sběrného či zpracovatelského zařízení.

 

3c. Provozovatelé sběrných zařízení předkládají jednou ročně zprávu, která vnitrostátním orgánům umožní srovnat objem sebraných OEEZ s objemem OEEZ skutečně předaných do zařízení na využití a recyklaci. OEEZ se předávají výhradně do akreditovaných zařízení zaměřených na opětovné využití a zpracování.

 

3d. Provozovatelé zpracovatelských zařízení předkládají příslušným orgánům jednou ročně zprávu, která vnitrostátním orgánům umožní srovnat počet OEEZ vybraných od majitelů nebo akreditovaných sběrných zařízení s počtem OEEZ skutečně využitých, recyklovaných nebo vyvezených v souladu s článkem 10.

Odůvodnění

Schválený pozměňovací návrh z prvního čtení, jehož účelem je zajistit, aby členské státy a hospodářské subjekty poskytovaly informace nutné k ujištění všech zúčastněných o řádném a účinném provádění právních předpisů. S Radou lze dojednat kompromisy, kterými se zjednoduší formulace a zabrání se překrývání s jinými právními předpisy.

Pozměňovací návrh   71

Postoj Rady

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do …* Neprodleně sdělí jejich znění Komisi.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ….* Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

___________

___________

* Pro Úř. věst.: prosím vložte datum 18 měsíců po dni vyhlášení této směrnice v Úředním věstníku Evropské unie.

* 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Srovnávací tabulky jasně uvádějí, jaké jsou dopady přijetí jakékoliv směrnice EU na její provedení ve vnitrostátním právu každého členského státu. Použití těchto tabulek zvyšuje transparentnost a otevřenost legislativního procesu a pomáhá Komisi v dohledu nad řádným uplatňováním evropských právních předpisů. Tento pozměňovací návrh přebírá postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení. Komise také navrhla tyto srovnávací tabulky.

Pozměňovací návrh   72

Postoj Rady

Čl. 24 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

3a. Kromě revizí stanovených v článcích 2 a 7 předloží Komise do ...* Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zkušenostech s uplatňováním této směrnice. V případě potřeby zprávu doplní legislativním návrhem na změnu této směrnice.

 

___________

 

* Pět let po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Záměrem je, aby kromě zvláštních revizí oblasti působnosti a míry sběru byla rozsáhle kontrolována také směrnice a její provádění.

Pozměňovací návrh   73

Postoj Rady

Příloha I

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Příloha se vypouští.

Odůvodnění

Tzv. „otevřená“ oblast působnosti povede k větší právní jistotě, která je hlavním cílem přepracování směrnice, neboť budou zahrnuta v podstatě všechna EEZ. Zařazení do jednotlivých kategorií vedlo k naprosto rozdílnému výkladu v členských státech, čemuž by se mělo zabránit. Mohou tak být zohledněny i nové výrobky, aniž by bylo nutné provést další přepracování směrnice za účelem jejich zahrnutí do oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh   74

Postoj Rady

Příloha II

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Příloha se vypouští.

Odůvodnění

Tzv. „otevřená“ oblast působnosti povede k větší právní jistotě, která je hlavním cílem přepracování směrnice, neboť budou zahrnuta v podstatě všechna EEZ. Zařazení do jednotlivých kategorií vedlo k naprosto rozdílnému výkladu v členských státech, čemuž by se mělo zabránit. Mohou tak být zohledněny i nové výrobky, aniž by bylo nutné provést další přepracování směrnice za účelem jejich zahrnutí do oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh   75

Postoj Rady

Příloha III

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Kategorie EEZ spadajících do oblasti působnosti této směrnice

Kategorie zařízení za účelem určení cílů týkajících se využití stanovených v článku 11

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky s povrchem o ploše větší než 100 cm2

2. Obrazovky a monitory

3. Svítidla

3. Svítidla

4. Velká zařízení (alespoň jeden rozměr delší než 50 cm) zahrnující: domácí spotřebiče; zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení; spotřební elektroniku; světelné zdroje; zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení; elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro volný čas a sporty; zdravotnické prostředky; přístroje pro monitorování a kontrolu; výdejní automaty; zařízení pro výrobu elektrického proudu. Do této kategorie nepatří zařízení kategorií 1, 2 a 3.

4. Velká zařízení s výjimkou chladicích zařízení a radiátorů, obrazovek a monitorů a světelných zdrojů.

5. Malá zařízení (žádný rozměr není delší než 50 cm) zahrnující: domácí spotřebiče; zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení; spotřební elektroniku; světelné zdroje; zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení; elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro volný čas a sporty; zdravotnické prostředky; přístroje pro monitorování a kontrolu; výdejní automaty; zařízení pro výrobu elektrického proudu. Do této kategorie nepatří zařízení kategorií 1, 2 a 3.

5. Malá zařízení s výjimkou chladicích zařízení a radiátorů, obrazovek a monitorů a světelných zdrojů a zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení.

 

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.

Odůvodnění

Kategorie nejsou pro oblast působnosti směrnice podstatné, protože je otevřená (PN k čl. 2 odst. 1). Vyjadřování rozdílu mezi velkými a malými zařízeními v centimetrech je zcela libovolné. Může to rovněž vést k nedorozumění v souvislosti s definicemi „velkých instalací“ a „velkých nástrojů“, které nemohou být v žádném případě považovány za velké, je-li jejich délka větší než 50 cm. Vzhledem k tomu, že však směrnice neuvádí žádné jiné ukazatele velikosti, panuje obava, že by mohl být využit rozměr vyjádřený v centimetrech v příloze III. Je smysluplné zavést pro malá zařízení informačních a komunikačních technologií zvláštní kategorii, neboť obsahují mnoho surovin.

Pozměňovací návrh   76

Postoj Rady

Příloha IV

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Orientační seznam EEZ, které spadají do kategorií uvedených v příloze III

Orientační seznam EEZ, které spadají do kategorií uvedených v příloze III

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

Chladničky, mrazničky, zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky, klimatizační zařízení, odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné výměně jiné kapaliny než vodu.

chladničky

 

mrazničky

 

– zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky

 

– klimatizační zařízení

 

– odvlhčovací zařízení

 

– tepelná čerpadla

 

– radiátory obsahující olej

 

– a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné výměně jiné kapaliny než vodu

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky s povrchem o ploše větší než 100 cm2

2. Obrazovky a monitory

Obrazovky, televize, LCD fotorámečky, monitory, laptopy, notebooky.

– obrazovky

 

– televize

 

– LCD fotorámečky

 

– monitory

3. Svítidla

3. Svítidla

Přímé (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, zářivky, vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, LED lampy.

– přímé (trubicové) zářivky

 

– kompaktní zářivky

 

– zářivky

 

– vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek

 

– nízkotlaké sodíkové výbojky

 

– LED lampy

4. Velká zařízení

4. Velká zařízení

Pračky, sušičky, myčky nádobí, vařiče a pece, elektrické sporáky, elektrické varné desky, světelné zdroje, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení (kromě kostelních varhan), zařízení používaná k pletení a tkaní, velké sálové počítače, velké tiskárny, kopírovací zařízení, velké výherní mincovní automaty, velké zdravotnické prostředky, velké přístroje pro monitorování a kontrolu, velké přístroje automaticky poskytující výrobky a peníze, fotovoltaické panely.

– velká zařízení na vaření nebo jiné zpracování potravin (např. elektrické varné desky, elektrické trouby, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby, zabudované kávovary)

 

– odsávače par

 

– velká čisticí zařízení (např. pračky, sušičky, myčky nádobí)

 

– velká topná zařízení (např. velké ventilátory topení, elektrické krby, systémy pro vytápění mramoru a přírodního kamene, vytápění bazénů a další velká zařízení k vytápění místností, postelí a sedacího nábytku)

 

– velká zařízení určená k péči o tělo (např. solária, sauny, masážní židle)

 

– velká zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (např. velké sálové počítače, servery, pevně instalovaná síťová zařízení a přístroje, velké tiskárny, kopírovací zařízení, telefonní automaty na mince)

 

– velká zařízení pro sport a volný čas (např. sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástkami, velké výherní mincovní automaty)

 

– zařízení pro reprodukci zvuku či obrazu

 

– hudební zařízení (kromě kostelních varhan)

 

– velká svítidla a jiná zařízení k šíření nebo ovládání světla

 

– velká elektrická a elektronická nářadí a stroje s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů a nesilničních pojízdných strojů určených výlučně pro profesionální uživatele (např. zařízení používaná k pletení a tkaní)

 

– velká zařízení k výrobě nebo přenosu proudu (např. generátory, transformátory, zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), invertory)

 

velké zdravotnické prostředky

 

velké přístroje pro monitorování a kontrolu

 

– velké měřicí přístroje a zařízení (např. váhy, nepřenosné stroje)

 

– velká zařízení pro automatický výdej/prodej výrobků a pro automatické poskytování jednoduchých služeb (např. prodejní automaty, bankomaty, automaty pro sběr prázdných obalů, fotoautomaty)

 

fotovoltaické panely

5. Malá zařízení

5. Malá zařízení

Vysavače, stroje na čištění koberců, šicí stroje, světelné zdroje, mikrovlnné trouby, ventilační zařízení, žehličky, opékače topinek, elektrické nože, elektrické konvice, hodiny a hodinky, elektrické holicí strojky, váhy, přístroje pro péči o vlasy a tělo, osobní počítače, tiskárny, kapesní kalkulačky, telefony, mobilní telefony, rozhlasové přijímače, videokamery, videorekordéry, hi-fi zařízení, hudební zařízení, zařízení reprodukující zvuk či obraz, elektrické a elektronické hračky, sportovní vybavení, počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd., detektory kouře, regulační ventily topení, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje, malé zdravotnické prostředky, malé nástroje pro monitorování a kontrolu, malé přístroje automaticky poskytující výrobky, malá zařízení s vestavěnými fotovoltaickými panely.

– malá zařízení na vaření nebo jiné zpracování potravin (např. opékače topinek, vařiče, elektrické nože, elektrické konvice, ponorné ohřívače, řezačky, mikrovlnné trouby)

 

– malá čisticí zařízení (např. vysavače, stroje na čištění koberců, žehličky atd.)

 

– ventilátory, osvěžovače vzduchu, ventilační zařízení

 

– malá vyhřívací zařízení (např. vyhřívané přikrývky)

 

hodiny, hodinky, budíky a jiná zařízení na měření času

 

– malá zařízení k péči o tělo (např. elektrické holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, vysoušeče vlasů, masážní přístroje)

 

– fotoaparáty a kamery (např. videokamery)

 

– zařízení zábavné elektroniky (např. rozhlasové přijímače, zesilovače zvuku, autorádia, DVD přehrávače, videorekordéry, hi-fi zařízení)

 

– hudební nástroje a hudební vybavení (např. zesilovače, mixážní pulty, sluchátka a reproduktory, mikrofony)

 

– malá svítidla a jiná zařízení k šíření nebo řízení světla

 

– hračky (např. modely železnice, modely letadel atd.)

 

malá sportovní zařízení (např. počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd.)

 

– malá zařízení pro volný čas (např. videohry, rybářské a golfové vybavení, atd.)

 

– Malé elektrické a elektronické nástroje včetně zahradních (např. vrtačky, pily, čerpadla, travní sekačky)

 

– šicí stroje

 

– malá zařízení k výrobě a přenosu proudu (např. generátory, nabíječky, zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), konvertory)

 

– malé lékařské přístroje včetně veterinárních

 

– malé nástroje pro monitorování a kontrolu (např. kouřová čidla, regulační ventily topení, termostaty, čidla pohybu, monitorovací zařízení a výrobky, zařízení pro dálkové ovládání / dálkové řízení)

 

– Malá měřicí zařízení (např. váhy, ukazatele, měřiče vzdálenosti, teploměry)

 

– malá zařízení pro automatický výdej / prodej výrobků

 

– malá zařízení s vestavěnými fotovoltaickými panely.

 

6. malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

 

– laptopy

 

– notebooky

 

– tablety

 

– malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (např. stolní počítače, tiskárny, kalkulačky, telefony, mobilní telefony, routery, vysílačky, dětské chůvičky, videoprojektory)

Odůvodnění

Přebírá se postoj Evropského parlamentu z prvního čtení, přičemž jsou zahrnuty příklady uvedené v postoji Rady. Je smysluplné zavést pro malá zařízení informačních a komunikačních technologií zvláštní kategorii, neboť obsahují mnoho surovin.

Pozměňovací návrh   77

Postoj Rady

Příloha V

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Příloha se vypouští.

Odůvodnění

Úrovně využití by měly být stanoveny přímo v samostatném článku směrnice, čímž se zajistí srozumitelnost právního textu (viz pozměňovací návrh k čl. 11 odst. 1). Úrovně využití by měly od okamžiku, kdy směrnice vstoupí v platnost, zahrnovat rovněž úrovně opětovného použití. Samostatná úroveň opětovného použití je důležitá pro zavedení hierarchie odpadů.

Pozměňovací návrh   78

Postoj Rady

Příloha VI

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VI

PŘÍLOHA VI

Minimální požadavky pro přepravu použitých EEZ, u nichž existuje podezření, že se jedná o OEEZ

Minimální požadavky na přepravu použitých EEZ

1. Tam, kde držitel předmětu prohlašuje, že má v úmyslu přepravovat použitá EEZ, a nikoli OEEZ, nebo tak již činí, vyžadují orgány členských států v případě použitých EEZ, u nichž existuje podezření, že se jedná o OEEZ, pro doložení tohoto prohlášení za účelem rozlišení mezi EEZ a OEEZ:

1. Tam, kde držitel předmětu prohlašuje, že má v úmyslu přepravovat použitá EEZ, a nikoli OEEZ, nebo tak již činí, vyžadují orgány členských států v případě použitých EEZ pro doložení tohoto prohlášení za účelem rozlišení mezi EEZ a OEEZ:

a) kopii faktury a smlouvy týkající se prodeje nebo převodu vlastnictví EEZ, v níž je uvedeno, že zařízení jsou určena k přímému opětovnému použití a že jsou plně funkční;

a) kopii faktury a smlouvy týkající se prodeje nebo převodu vlastnictví EEZ, v níž je uvedeno, že zařízení jsou určena k přímému opětovnému použití a že jsou plně funkční;

b) doklad o vyhodnocení nebo zkouškách ve formě kopie záznamů (doklad o zkoušce, důkaz funkčnosti) pro každou přepravovanou položku a protokol obsahující veškeré informace o záznamech podle bodu 3;

b) doklad o vyhodnocení nebo zkouškách ve formě kopie záznamů (doklad o zkoušce, důkaz funkčnosti) pro každou přepravovanou položku a protokol obsahující veškeré informace o záznamech podle bodu 3;

c) prohlášení držitele, jenž zařizuje přepravu EEZ, že nic z přepravovaného materiálu ani zařízení není odpadem podle definice v čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES, a

c) prohlášení držitele, jenž zařizuje přepravu EEZ, že nic z přepravovaného materiálu ani zařízení není odpadem podle definice v čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES, a

d) odpovídající ochranu před poškozením v průběhu přepravy, nakládky a vykládky zejména prostřednictvím dostatečných obalů nebo vhodného uspořádání nákladu.

d) odpovídající ochranu před poškozením v průběhu přepravy, nakládky a vykládky zejména prostřednictvím dostatečných obalů a vhodného uspořádání nákladu.

2. Bod 1 písm. a) a b) a bod 3 nepoužijí v případě, že EEZ jsou zaslána výrobci nebo třetím osobám jednajícím jeho jménem, je-li tato skutečnost doložena přesvědčivým důkazem o tom, že k přepravě dochází v rámci dohody o převodu mezi podniky, a že:

2. Bod 1 písm. a) a b) a bod 3 nepoužijí v případě, že EEZ jsou zaslána výrobci nebo třetím osobám jednajícím jeho jménem nebo do zařízení třetí osoby za účelem opravy či renovace, je-li tato skutečnost doložena přesvědčivým důkazem o tom, že k přepravě dochází v rámci dohody o převodu mezi podniky, a že:

a) EEZ jsou za účelem opětovného použití zaslána jako vadná zpět na opravu v rámci záruky,

a) EEZ jsou za účelem opětovného použití zaslána jako vadná zpět na opravu v rámci záruky,

b) použitá EEZ určená k profesionálnímu použití za účelem opětovného použití jsou zaslána na renovaci nebo opravu na základě platné smlouvy o poprodejním servisu a údržbě, nebo

b) použitá EEZ určená k profesionálnímu použití za účelem opětovného použití jsou zaslána na renovaci nebo opravu na základě platné smlouvy, nebo

c) vadná použitá EEZ určená k profesionálnímu použití, jako jsou zdravotnické prostředky nebo jejich součásti, jsou na základě platné smlouvy o poprodejním servisu a údržbě zaslána za účelem analýzy hlavní příčiny v případě, že analýzu může provést pouze výrobce nebo třetí osoby jednající jeho jménem.

c) vadná použitá EEZ určená k profesionálnímu použití, jako jsou zdravotnické prostředky nebo jejich součásti, jsou na základě platné smlouvy o poprodejním servisu a údržbě zaslána za účelem analýzy hlavní příčiny v případě, že analýzu může provést pouze výrobce nebo třetí osoby jednající jeho jménem.

 

Tato odchylka se týká pouze přepravy do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití.

 

V případě, že EEZ, na něž se tato výjimka vztahuje, nelze opravit či renovovat, považuje se za OEEZ.

3. K prokázání skutečnosti, že přepravovanými položkami jsou EEZ a nikoli OEEZ, členské státy požadují, aby se zkoušky použitých EEZ a vedení souvisejících záznamů uskutečnily v těchto krocích:

3. K prokázání skutečnosti, že přepravovanými položkami jsou EEZ a nikoli OEEZ, členské státy požadují, aby se zkoušky použitých EEZ a vedení souvisejících záznamů uskutečnily v těchto krocích:

Krok 1: Zkoušky

Krok 1: Zkoušky

a) Provedou se zkoušky funkčnosti a vyhodnotí se přítomnost nebezpečných látek. Zkoušky se provádějí v závislosti na druhu EEZ. Pro většinu použitých EEZ je dostačující zkouška funkčnosti hlavních funkcí.

a) Provedou se zkoušky funkčnosti a vyhodnotí se přítomnost nebezpečných látek. Zkoušky se provádějí v závislosti na druhu EEZ. Pro většinu použitých EEZ je dostačující zkouška funkčnosti hlavních funkcí.

b) O výsledcích vyhodnocení a zkoušek se vedou záznamy.

b) O výsledcích vyhodnocení a zkoušek se vedou záznamy.

Krok 2: Záznamy

Krok 2: Záznamy

a) Záznamy jsou bezpečně, nikoli však nastálo, upevněny buď přímo na EEZ, nebo na jejich obal tak, aby byly čitelné bez rozbalení zařízení.

a) Záznamy jsou bezpečně, nikoli však nastálo, upevněny buď přímo na EEZ, nebo na jejich obal tak, aby byly čitelné bez rozbalení zařízení.

b) Záznamy obsahují tyto informace:

b) Záznamy obsahují tyto informace:

– název položky (název zařízení, pokud je uvedeno v příloze II nebo příloze IV, a kategorie podle přílohy I nebo III);

– název položky (název zařízení, pokud je uvedeno v příloze IV, a kategorie podle přílohy III);

– identifikační číslo položky (typové číslo), pokud existuje;

– identifikační číslo položky (typové číslo), pokud existuje;

– rok výroby (je-li k dispozici);

– rok výroby (je-li k dispozici);

– název a adresu společnosti odpovědné za doklad o funkčnosti;

– název a adresu společnosti odpovědné za doklad o funkčnosti;

– výsledek zkoušek popsaných v kroku 1 (včetně data zkoušky funkčnosti);

– výsledek zkoušek popsaných v kroku 1 (včetně data zkoušky funkčnosti);

– druh prováděných zkoušek.

– druh prováděných zkoušek.

4. Kromě dokumentace požadované v bodech 1 a 3 se ke každému nákladu (např. přepravnímu kontejneru, nákladnímu automobilu) použitých EEZ přiloží :

4. Kromě dokumentace požadované v bodech 1 a 3 se ke každému nákladu (např. přepravnímu kontejneru, nákladnímu automobilu) použitých EEZ přiloží :

a) příslušný přepravní doklad, např. CMR nebo nákladový list,

a) příslušný přepravní doklad, např. CMR nebo nákladový list,

b) prohlášení odpovědné osoby o její odpovědnosti.

b) prohlášení odpovědné osoby o její odpovědnosti.

5. Jestliže chybí důkaz toho, že předmět je použitým EEZ a nikoliv OEEZ, na základě příslušné dokumentace požadované v bodech 1, 2 a 3, jakož i vhodná ochrana před poškozením v průběhu přepravy, nakládky a vykládky zejména prostřednictvím dostatečných obalů nebo vhodného uspořádání nákladu, orgány členských států považují položku za OEEZ a mají za to, že náklad představuje nedovolenou přepravu. Za těchto okolností se s nákladem zachází podle článků 24 a 25 nařízení (ES) č. 1013/2006.

5. Jestliže chybí důkaz toho, že předmět je použitým EEZ a nikoliv OEEZ, na základě příslušné dokumentace požadované v bodech 1, 2, 3 a 4, jakož i vhodná ochrana před poškozením v průběhu přepravy, nakládky a vykládky zejména prostřednictvím dostatečných obalů nebo vhodného uspořádání nákladu, za což nese v každém případě odpovědnost majitel zařízení určeného k přepravě, orgány členských států považují položku za OEEZ a mají za to, že náklad představuje nedovolenou přepravu. Za těchto okolností se s nákladem zachází podle článků 24 a 25 nařízení (ES) č. 1013/2006.

Pozměňovací návrh   79

Postoj Rady

Příloha X – bod A

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Informace pro registraci a předkládání zpráv podle článku 16

Informace pro registraci a předkládání zpráv podle článku 16

A. Informace předkládané při registraci:

A. Informace předkládané při registraci:

1. Název a adresa výrobce nebo právního zástupce v případě výrobců podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv) (poštovní směrovací číslo a místo, název ulice a číslo, země, telefonní a faxové číslo, e-mail a kontaktní osoba). V případě právního zástupce rovněž kontaktní údaje výrobce, kterého zastupuje.

1. Název a adresa výrobce nebo právního zástupce (poštovní směrovací číslo a místo, název ulice a číslo, země, telefonní a faxové číslo, e-mail a kontaktní osoba). V případě právního zástupce rovněž kontaktní údaje výrobce, kterého zastupuje.

2. Vnitrostátní identifikační kód výrobce, včetně evropského daňového čísla nebo vnitrostátního daňového čísla (nepovinné).

2. Identifikační kód výrobce, včetně evropského daňového čísla nebo vnitrostátního daňového čísla.

3. Kategorie EEZ stanovené v příloze I nebo III.

3. Kategorie EEZ stanovené v příloze III

4. Druh EEZ (domácí spotřebiče nebo zařízení jiná než domácí spotřebiče).

4. Druh EEZ (domácí spotřebiče nebo zařízení jiná než domácí spotřebiče).

5. Značka EEZ (nepovinné).

5. Značka EEZ.

6. Informace o způsobu, jakým výrobce plní své povinnosti: individuální nebo kolektivní systém, včetně informací o finanční záruce.

6. Informace o způsobu, jakým výrobce plní své povinnosti: individuální nebo kolektivní systém, včetně informací o finanční záruce.

7. Použitý způsob prodeje (například prodej na dálku).

7. Použitý způsob prodeje (například prodej na dálku).

8. Prohlášení o pravdivosti uvedených informací.

 

Odůvodnění

Aby bylo možné dosáhnout cíle harmonizované registrace, je nezbytné, aby údaje požadované pro účely vnitrostátních registrů byly identické. To je důvodem pro odmítnutí nepovinných údajů, neboť by vedly k situaci, kdy by bylo třeba plnit v každém členském státě odlišné požadavky. Informace uvedené v registrech musejí být v každém případě pravdivé. Další prohlášení nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu a nese s sebou pouze více administrativy.

Pozměňovací návrh   80

Postoj Rady

Příloha X – bod B

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

B. Informace předkládané při podávání zpráv:

B. Informace předkládané při podávání zpráv:

1. Vnitrostátní identifikační kód výrobce.

1. Identifikační kód výrobce.

2. Vykazované období

2. Vykazované období.

3. Kategorie EEZ stanovené v příloze I nebo III.

3. Kategorie EEZ stanovené v příloze III

4. Množství EEZ uvedených na vnitrostátní trh, podle hmotnosti.

4. Množství EEZ uvedených na vnitrostátní trh, podle hmotnosti.

5. (nepovinně) Množství, podle hmotnosti, OEEZ sebraných tříděným sběrem, připravených k opětovnému použití, recyklovaných, využitých a odstraněných v členském státě nebo přepravených v Unii nebo mimo ni.

5. Množství, podle hmotnosti, OEEZ sebraných tříděným sběrem, připravených k opětovnému použití, recyklovaných, využitých a odstraněných v členském státě nebo přepravených v Unii nebo mimo ni.

Poznámka: Informace uvedené v bodech 4 a 5 musí být poskytovány podle jednotlivých kategorií.

Poznámka: Informace uvedené v bodech 4 a 5 musejí být poskytovány podle jednotlivých kategorií.

Odůvodnění

Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle harmonizované registrace, je nezbytné, aby údaje požadované pro účely vnitrostátních registrů byly identické. To je důvodem pro odmítnutí nepovinných údajů, neboť by vedly k situaci, kdy by bylo třeba plnit v každém členském státě odlišné požadavky.

  • [1]       Úř. věst. C 306, 16.12.2009, s. 39.
  • [2]       Úř. věst. C 141, 29.5.2010, s. 55.
  • [3]       Přijaté texty, 3.2.2011, P7_TA-PROV(2011)0037.

POSTUP

Název

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

Referenční údaje

07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

3.2.2011                     T7-0037/2011

Návrh Komise

KOM(2008)0810 - C6-0472/2008

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

29.9.2011

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

29.9.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Karl-Heinz Florenz

31.8.2009

 

 

 

Projednání ve výboru

8.9.2011

 

 

 

Datum přijetí

4.10.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

1

5

Členové přítomní při konečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Arlene McCarthy

Datum předložení

6.10.2011