INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektrisk og elektronisk affald (omarbejdning)

6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Karl-Heinz Florenz


Procedure : 2008/0241(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0334/2011
Indgivne tekster :
A7-0334/2011
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning)

(07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juni 2009[1],

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 4. december 2009[2],

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0810),

–   der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0334/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Rådets holdning

Betragtning 6

Rådets holdning

Ændringsforslag

(6) Formålet med dette direktiv er at bidrage til en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug ved i første række at forebygge frembringelse af WEEE og desuden genbruge, genanvende og på anden måde nyttiggøre dette affald for at nedbringe den affaldsmængde, der skal bortskaffes, og bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse. Det sigter også mod bedre miljøpræstationer hos alle aktører, der er involveret i EEEs livscyklus, f.eks. producenter, distributører og forbrugere, og især de aktører, som er direkte involveret i indsamlingen og behandlingen af WEEE. Navnlig kan forskellige holdninger i medlemsstaterne til princippet om producentansvar medføre betydelige skævheder i den økonomiske byrde for erhvervslivets aktører. Forskellige nationale politikker til håndtering af WEEE i de forskellige medlemsstater er en hæmsko for en effektiv genanvendelsespolitik. Væsentlige kriterier bør derfor fastlægges på EU-plan.

(6) Formålet med dette direktiv er at bidrage til en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug ved i første række at forebygge frembringelse af WEEE og desuden genbruge, genanvende og på anden måde nyttiggøre WEEE for at nedbringe den affaldsmængde, der skal bortskaffes, og bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse og genvinding af kritiske råmaterialer. Det sigter også mod bedre miljøpræstationer hos alle aktører, der er involveret i EEE's livscyklus, f.eks. producenter, distributører og forbrugere, og især de aktører, som er direkte involveret i indsamlingen og behandlingen af WEEE. Navnlig kan forskellige holdninger i medlemsstaterne til princippet om producentansvar medføre betydelige skævheder i den økonomiske byrde for erhvervslivets aktører. Forskellige nationale politikker til håndtering af WEEE i de forskellige medlemsstater er en hæmsko for en effektiv genanvendelsespolitik. Væsentlige kriterier bør derfor fastlægges på EU-plan, og der bør udvikles EU-standarder for indsamling og håndtering af WEEE.

Begrundelse

Der er tale om genindsættelse af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. Genindvinding af kritiske råmaterialer er et væsentligt element i dette direktiv og bør derfor specielt nævnes. Udvikling af EU-standarder for indsamling og håndtering af WEEE er ligeledes vigtig for et effektivt og miljøvenligt genbrug.

Ændringsforslag  2

Rådets holdning

Betragtning 9

Rådets holdning

Ændringsforslag

(9) Der bør medtages en række definitioner i dette direktiv for at præcisere anvendelsesområdet. Definitionen af EEE bør dog forbedres inden for rammerne af en revision af anvendelsesområdet ved at gøre den klarere. Indtil dette er fastsat i EU-lovgivningen kan medlemsstaterne fortsat anvende relevante nationale foranstaltninger og nuværende gældende praksis i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

udgår

Begrundelse

Definitioner bør fastlægges i selve direktivet og bør netop ikke føre til en opsplitning af det indre marked som følge af forskellig national praksis og forskellige nationale bestemmelser.

Ændringsforslag  3

Rådets holdning

Betragtning 10

Rådets holdning

Ændringsforslag

(10) Der bør, hvor det er relevant, fastlægges krav til miljøvenligt design, som letter genbrug, demontering og nyttiggørelse af WEEE, inden for rammerne af foranstaltningerne til gennemførelsen af direktiv 2009/125/EF. For at optimere genbrug og nyttiggørelse gennem produktdesign bør der tages hensyn til hele produktets livscyklus.

(10) Der bør fastlægges krav til miljøvenligt design, som letter genbrug, demontering og nyttiggørelse af WEEE, inden for rammerne af foranstaltningerne til gennemførelsen af direktiv 2009/125/EF. For at optimere genbrug og nyttiggørelse gennem produktdesign bør der tages hensyn til hele produktets livscyklus.

Begrundelse

Indførelsen af krav om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter er ikke kun relevant for produktets energiforbrug men også for lettere genbrug, demontering og genbrug af EEE. Medtagelsen af genanvendelsesfasen i designprocessen kan føre til øget og forbedret genanvendelse og nyttiggørelse af råmaterialer. Derfor skal disse kriterier fra direktiv 2009/125/EF medtages.

Ændringsforslag  4

Rådets holdning

Betragtning 13

Rådets holdning

Ændringsforslag

(13) Særskilt indsamling er en forudsætning for at sikre, at WEEE underkastes særlig behandling og genanvendes, og at det fastsatte beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for miljøet i Unionen kan nås. Forbrugerne må bidrage aktivt til denne indsamling og bør tilskyndes til at returnere WEEE. I dette øjemed bør der oprettes hensigtsmæssige anlæg til returnering af WEEE, herunder offentlige indsamlingssteder, hvor private husholdninger i det mindste kan returnere deres affald gratis. Distributørerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre WEEE-indsamlingen til en succes.

(13) Særskilt indsamling er en forudsætning for at sikre, at WEEE underkastes særlig behandling og genanvendes, og at det fastsatte beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for miljøet i Unionen kan nås. Forbrugerne må bidrage aktivt til denne indsamling og bør tilskyndes til at returnere WEEE. I dette øjemed bør der oprettes hensigtsmæssige anlæg til returnering af WEEE, herunder offentlige indsamlingssteder, hvor private husholdninger i det mindste kan returnere deres affald gratis. Distributørerne, kommunerne og nyttiggørelses­virksomheder spiller alle en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre WEEE-indsamling og -håndtering til en succes og bør derfor være underlagt dette direktivs krav.

Begrundelse

Der er tale om genindsættelse af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. Både distributører, kommuner og nyttiggørelsesvirksomheder spiller en vigtig rolle for en vellykket gennemførelse af direktivet.

Ændringsforslag  5

Rådets holdning

Betragtning 13 a (ny)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

(13a) For at systemet med, at forureneren betaler, kan anvendes i fuld udstrækning, skal medlemsstaterne sikre, at de (lokale) myndigheders udgifter ved indsamling af WEEE ikke lægges over på skatteyderne men afspejler sig i produktets pris.

Begrundelse

For at imødekomme Rådets og Kommissionens holdning er ændringsforslaget til artikel 12, stk. 1, i den af Parlamentet under førstebehandlingen vedtagne tekst (æf. 47) blevet ændret og begrænset til dets væsentlige kerne.

Ændringsforslag  6

Rådets holdning

Betragtning 14

Rådets holdning

Ændringsforslag

(14) Med henblik på at nå det fastsatte beskyttelsesniveau og de harmoniserede miljømålsætninger i Unionen bør medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger til at minimere bortskaffelse af WEEE sammen med usorteret husholdningsaffald og nå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE. For at sikre, at medlemsstaterne bestræber sig på at indføre effektive indsamlingsordninger, bør de pålægges at nå et højt niveau for indsamling af WEEE, For at sikre, at medlemsstaterne bestræber sig på at indføre effektive indsamlingsordninger, bør de pålægges at nå et højt niveau for indsamling af WEEE, navnlig for udstyr til køling og frysning indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser som følge af disses betydelige miljøpåvirkning og i lyset af de forpligtelser, som er indeholdt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 og forordning (EF) nr. 842/2006. Data fra konsekvensanalysen viser, at 65 % af det EEE, der bringes i omsætning, allerede nu indsamles særskilt, men mere end halvdelen er potentielt genstand for en ukorrekt behandling og illegal eksport. Dette medfører et tab af værdifulde sekundære råmaterialer og miljøforringelser. For at undgå dette er der behov for at fastsætte et ambitiøst indsamlingsmål. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte minimumskrav for overførsler af brugt EEE, der mistænkes for at være WEEE, og medlemsstaterne kan ved anvendelsen af dem tage hensyn til eventuelle relevante vejledninger, der er udarbejdet som led i gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald.

(14) Med henblik på at nå det fastsatte beskyttelsesniveau og de harmoniserede miljømålsætninger i Unionen bør medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger til at minimere bortskaffelse af WEEE sammen med usorteret husholdningsaffald og nå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE. For at sikre, at medlemsstaterne bestræber sig på at indføre effektive indsamlingsordninger, bør de pålægges at nå et højt niveau for indsamling af WEEE, For at sikre, at medlemsstaterne bestræber sig på at indføre effektive indsamlingsordninger, bør de pålægges at nå et højt niveau for indsamling af WEEE, navnlig for udstyr til køling og frysning indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser som følge af disses betydelige miljøpåvirkning og i lyset af de forpligtelser, som er indeholdt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 og forordning (EF) nr. 842/2006. Data fra konsekvensanalysen viser, at 65 % af EEE, der bringes i omsætning, allerede nu indsamles særskilt, men at mere end halvdelen er potentielt genstand for en ukorrekt behandling og illegal eksport, eller behandles korrekt, uden at de behandlede mængder bliver indberettet. Dette medfører et tab af værdifulde sekundære råmaterialer, miljøforringelser og uoverensstemmende data. For at undgå dette, er det nødvendigt at fastsætte et ambitiøst indsamlingsmål, at forpligte alle aktører, der indsamler WEEE, til at sikre en miljømæssig fornuftig behandling heraf og til at indberette de mængder, der er indsamlet, håndteret og behandlet. Det er af afgørende betydning, at medlemsstaterne sikrer en effektiv håndhævelse af dette direktiv, navnlig hvad angår kontrol med brugt EEE, der sendes ud af Unionen. Det er hensigtsmæssigt at fastsætte minimumskrav for overførsler af brugt EEE, der mistænkes for at være WEEE, og medlemsstaterne kan ved anvendelsen af dem tage hensyn til eventuelle relevante vejledninger, der er udarbejdet som led i gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald.

Begrundelse

Der er tale om genindsættelse af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. En korrekt dataindsamling er vigtig for gennemførelsen af og kontrollen med gennemførelsen af direktivet. Alle aktører, der er involveret i indsamling og håndtering skal overholde direktivets bestemmelser. Kontrollen med overførsler af brugt EEE er af største betydning for at forhindre ulovlige overførsler.

Ændringsforslag  7

Rådets holdning

Betragtning 15 a (ny)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

(15a) Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici konstaterede i sin udtalelse af 19. januar 2009 om risikovurdering af nanoteknologiprodukter, at der kan forekomme udsættelse for nanomaterialer, der er fast integreret i større strukturer, som f.eks. elektroniske kredsløb, i affaldsfasen eller i forbindelse med genanvendelse. For at kontrollere eventuelle risici for menneskets sundhed eller miljøet kan det være nødvendigt at behandle WEEE, der indeholder nanomaterialer, selektivt. Kommissionen vurderer, om der skal foretages en selektiv behandling af bestemte relevante nanomaterialer.

Begrundelse

Nanomaterialer anvendes mere og mere i elektrisk og elektronisk udstyr. Medens mange applikationer måske ikke skaber problemer under behandlingen, kan dette meget vel være tilfældet for visse nanomaterialer, f.eks. kulstofnanorør, hvoraf nogle mistænkes for at have asbestlignende egenskaber, eller nanosølv. Det er bedre at foretage en vurdering af situationen for at se, hvorvidt det er nødvendigt med aktioner frem for at vende det døve øre til. Dette er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets holdning til de lovgivningsmæssige aspekter ved nanomaterialer fra 2009. (Genindsættelse af ændringsforslag 101 fra førstebehandlingen).

Ændringsforslag  8

Rådets holdning

Betragtning 17

Rådets holdning

Ændringsforslag

(17) Nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af udstyr bør alene anses for at bidrage til de mål, der er fastsat i dette direktiv, hvis denne nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse ikke er i strid med anden national eller EU-lovgivning, der gælder for udstyret.

(17) Nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af udstyr bør alene anses for at bidrage til de mål, der er fastsat i dette direktiv, hvis denne nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse ikke er i strid med anden national eller EU-lovgivning, der gælder for udstyret. Sikring af en forsvarlig nyttiggørelse og forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af udstyr er af største betydning for en fornuftig ressourceforvaltning og en optimal forsyning med ressourcer.

Begrundelse

Der er tale om genindsættelse af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. En effektiv nyttiggørelse af WEEE er af afgørende betydning af hensyn til miljøbeskyttelsen og nyttiggørelsen af råmaterialer.

Ændringsforslag  9

Rådets holdning

Betragtning 19

Rådets holdning

Ændringsforslag

(19) Brugere af EEE fra private husholdninger bør have mulighed for i det mindste at returnere WEEE gratis. Producenterne bør som minimum finansiere indsamlingen fra indsamlingsstederne samt behandlingen, nyttiggørelsen og bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne bør tilskynde producenterne til at tage det fulde ansvar for indsamlingen af WEEE bl.a. ved at finansiere indsamlingen af WEEE gennem hele affaldskæden, herunder fra private husholdninger, så det undgås, at særskilt indsamlet WEEE bliver genstand for ukorrekt behandling og illegal eksport, og for at skabe lige konkurrencevilkår ved at harmonisere producentfinansieringen i hele Unionen og omlægge betalingen for indsamlingen af dette affald fra skatteyderne til forbrugerne af EEE i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. For at fordelene ved producentansvarskonceptet kan udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt producent være ansvarlig for at finansiere behandlingen af affald fra producentens egne produkter. Den enkelte producent bør kunne vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning. Hver enkelt producent bør, når et produkt bringes i omsætning, stille en finansiel garanti for at forhindre, at omkostningerne ved håndtering af WEEE fra forældreløse produkter påhviler samfundet eller de øvrige producenter. Ansvaret for at finansiere håndteringen af historisk affald bør deles af alle producenter i form af kollektive finansieringsordninger, hvortil alle producenter, der findes på markedet på det tidspunkt, omkostningerne opstår, bidrager forholdsmæssigt. Kollektive finansieringsordninger bør ikke medføre, at niche- og småproducenter og -importører og nytilkomne på markedet udelukkes.

(19) Brugere af EEE fra private husholdninger bør have mulighed for i det mindste at returnere WEEE gratis. Producenterne bør derfor finansiere indsamlingen fra indsamlingsstederne samt behandlingen, nyttiggørelsen og bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne bør tilskynde alle berørte aktører, som håndterer WEEE, til at bidrage til virkeliggørelsen af direktivets mål, så det undgås, at særskilt indsamlet WEEE bliver genstand for ukorrekt behandling eller illegal eksport. For at omlægge betalingen for indsamlingen af dette affald fra skatteyderne til forbrugerne af EEE i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, bør medlemsstaterne tilskynde producenterne til at sørge for, at alt indsamlet WEEE behandles. For at gøre det muligt med en hensigtsmæssig behandling bør forbrugerne have et ansvar for at sikre, at udtjent EEE bringes til indsamlingsvirksomhederne. For at fordelene ved producentansvarskonceptet kan udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt producent være ansvarlig for at finansiere behandlingen af affald fra producentens egne produkter. Den enkelte producent bør kunne vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning. Hver enkelt producent bør, når et produkt bringes i omsætning, stille en finansiel garanti for at forhindre, at omkostningerne ved håndtering af WEEE fra forældreløse produkter påhviler samfundet eller de øvrige producenter. Ansvaret for at finansiere håndteringen af historisk affald bør deles af alle producenter gennem kollektive finansieringsordninger, hvortil alle producenter, der findes på markedet på det tidspunkt, omkostningerne opstår, bidrager forholdsmæssigt. Kollektive finansieringsordninger bør ikke medføre, at niche- og småproducenter og -importører og nytilkomne på markedet udelukkes. De eksisterende faciliteter for indsamling og nyttiggørelse bør kunne anvendes i forbindelse med udstyr med lang livscyklus, der for første gang falder ind under direktivets anvendelsesområde, som f.eks. fotovoltaiske paneler, under forudsætning af, at kravene i nærværende direktiv overholdes. Navnlig bør der ikke stilles hindringer i vejen for systemer, der dækker hele Unionen, i betragtning af, at de fremmer det indre marked.

Begrundelse

Der er tale om genindsættelse af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. Eksisterende og fungerende infrastrukturer bør fortsat tage sig af indsamlingen af WEEE. Finansieringen af indsamlinger direkte fra de enkelte husholdninger har ingen indflydelse på udstyrets design eller andre miljømæssige fordele, og en forskydning af ansvarsfordelingen garanterer ikke en øget indsamling. Der bør ligeledes være en henvisning til forbrugerens ansvar for, at WEEE bortskaffes på korrekt vis.

Ændringsforslag  10

Rådets holdning

Betragtning 20

Rådets holdning

Ændringsforslag

(20) Producenterne bør gives mulighed for på frivillig basis ved salg af nye produkter at gøre køberne opmærksomme på omkostningerne til en miljømæssig korrekt indsamling, behandling og bortskaffelse af WEEE. Dette er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik, især med hensyn til et mere intelligent forbrug og grønne offentlige indkøb.

udgår

Begrundelse

Udgifter til indsamling og behandling bør indregnes i produktprisen, så der er en tilskyndelse til at reducere disse omkostninger. Enhedstakster afspejler hverken de virkelige omkostninger for et produkt, når det er udtjent, eller dets miljøbelastning. I sidste ende modtager forbrugerne ingen oplysninger om muligheden for genanvendelse og de faktiske behandlingsomkostninger.

Ændringsforslag  11

Rådets holdning

Betragtning 25

Rådets holdning

Ændringsforslag

(25) For at kunne overvåge virkeliggørelsen af dette direktivs målsætninger er det nødvendigt med oplysninger om vægten af EEE, der bringes i omsætning i Unionen, og om den opnåede indsamlingsprocent, forberedelse med henblik på genbrug, herunder så vidt muligt forberedelse med henblik på genbrug af komplette apparater, nyttiggørelse eller genanvendelse og eksport af WEEE indsamlet i overensstemmelse med dette direktiv. Der bør med henblik på beregning af indsamlingsprocenterne udvikles en fælles metode til at beregne vægten af EEE, det bl.a. præciseres, at dette begreb omfatter den faktiske vægt af hele udstyret, sådan som det markedsføres, herunder alle komponenter, delkomponenter, tilbehør og forbrugsvarer, men ikke emballage, batterier, brugsvejledninger og manualer.

(25) For at kunne overvåge virkeliggørelsen af dette direktivs målsætninger er det nødvendigt med oplysninger om vægten af EEE, der bringes i omsætning i Unionen, og om den opnåede indsamlingsprocent, forberedelse med henblik på genbrug, herunder så vidt muligt forberedelse med henblik på genbrug af komplette apparater, nyttiggørelse eller genanvendelse og eksport af WEEE indsamlet i overensstemmelse med dette direktiv. Der bør med henblik på beregning af indsamlingsprocenterne udvikles en fælles metode til at beregne vægten af EEE, idet det bl.a. skal undersøges, om dette begreb omfatter den faktiske vægt af hele udstyret, sådan som det markedsføres, herunder alle komponenter, delkomponenter, tilbehør og forbrugsvarer, men ikke emballage, batterier, brugsvejledninger og manualer.

Ændringsforslag  12

Rådets holdning

Betragtning 27

Rådets holdning

Ændringsforslag

(27) Medlemsstaterne bør sikre en passende informationsstrøm, med henblik på at gøre det muligt, at dette direktiv gennemføres i fuld overensstemmelse med det indre markeds krav, navnlig for at undgå, at krav til producenterne gentages.

(27) For at mindske de eksisterende hindringer for det indre markeds funktion bør de administrative byrder reduceres ved at standardisere registrerings- og indberetningsprocedurerne og ved at undgå gebyr for hver enkelt registrering i de forskellige medlemsstater. Især bør en producent ikke længere pålægges et krav om at have et forretningssted i en medlemsstat for at få tilladelse til at bringe EEE i omsætning i den pågældende medlemsstat. Det bør i stedet være tilstrækkeligt, at der udnævnes en lokal retlig repræsentant, som har forretningssted i den pågældende medlemsstat.

Begrundelse

Erfaringerne med det gældende WEEE-direktiv har vist, at forskellige krav til registrering og indberetning i de 27 medlemsstater medfører øget bureaukrati og uforudsete omkostninger. Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse kan der undgås forvaltningsomkostninger på 66 mio. EUR om året. Derfor bør der ske yderligere fremskridt i harmoniseringen af registrering og indberetning samt skabes interoperabilitet mellem de nationale registre af hensyn til det indre marked. Genindsættelse af Parlamentets holdning.

Ændringsforslag  13

Rådets holdning

Betragtning 28

Rådets holdning

Ændringsforslag

(28) Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår tilpasning af bilag IV, VII, VIII og IX til den videnskabelige og tekniske udvikling samt vedtagelse af de bestemmelser, der supplerer dette direktiv med hensyn til de tekniske krav til indsamling og ensartet behandling af affaldet, når det sendes ud af Unionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(28) Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår vedtagelse af overgangsbestemmelser om indsamlingskvoter og metoden til beregning af omfanget af affaldet efter vægt, vedtagelse af de bestemmelser, der supplerer dette direktiv med hensyn til de tekniske krav til indsamling og ensartet behandling af affaldet, når det sendes ud af Unionen, mindstekrav og beregningsmetode for garantibeløbene, definitionen på "meget små elektriske og elektroniske apparater" og "mikrovirksomheder med meget ringe areal", tilpasning af bilag IV, VII, VIII og IX til den videnskabelige og tekniske udvikling samt nærmere bestemmelser om overvågning og kontrol. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Her anføres samtlige delegerede retsakter, der er nævnt i direktivet. Der er tale om genindsættelse af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag  14

Rådets holdning

Artikel 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger for at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forebygge eller mindske de negative følgevirkninger af at frembringe og håndtere affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og ved at mindske de samlede følgevirkninger fra ressourceudnyttelse og forbedre effektiviteten af denne udnyttelse.

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger for at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved i overensstemmelse med artikel 1 og 4 i direktiv 2008/98/EF at forebygge eller mindske de negative følgevirkninger af at frembringe og håndtere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), ved at mindske de negative følgevirkninger af ressourceudnyttelse og ved at forbedre effektiviteten af denne udnyttelse. Nærværende direktiv forpligter alle aktører, der er involveret i et produkts livscyklus, til at forbedre deres miljøpræstationer og derved bidrage til en bæredygtig produktion og nyttiggørelse.

Begrundelse

Henvisningen til principperne i affaldsdirektivet (princippet om undgåelse af affald og affaldshierarki) findes blot i sjette betragtning. Da alle berørte parters miljøpræstationer understreges i det oprindelige WEEE-direktiv, bør dette udtrykkeligt bibeholdes. Ifølge WEEE-direktivet fra 2003 skal miljøpræstationerne hos alle aktører, der er involveret i EEE eller WEEE, forbedres ved en fremgangsmåde, der inddrager hele produktets livscyklus. Dette lovgivningsmæssige aspekt bør bibeholdes, og henvisningen hertil bør således ikke fjernes fra artikel 1.

Ændringsforslag  15

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på alt EEE som følger:

Dette direktiv finder med forbehold af stk. 3 anvendelse på alt EEE.

a) fra …* til …** (overgangsperiode) for EEE, som henhører under kategorierne i bilag I. Bilag II indeholder en vejledende liste over EEE, som henhører under kategorierne i bilag I.

 

b) fra …*** for EEE, der henhører under kategorierne i bilag III. Bilag IV indeholder en vejledende liste over EEE, som henhører under kategorierne i bilag III.

 

________

* EUT: Indsæt datoen for dette direktivs ikrafttræden.

 

** EUT: Indsæt dato - 6 år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

 

*** EUT: Indsæt dato - 6 år og en dag efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

 

Begrundelse

Et såkaldt "åbent" anvendelsesområde indebærer større retssikkerhed, hvilket er et af de væsentligste mål med direktivets omarbejdning, da det i princippet omfatter alt EEE. Den strikte inddeling i kategorier førte til en meget forskellig fortolkning i medlemsstaterne, hvilket bør undgås. Desuden kan der på denne måde tages hensyn til nye produkter, hvilket ellers ville nødvendiggøre en ændring af direktivet.

Ændringsforslag  16

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 3 - indledning

Rådets holdning

Ændringsforslag

(3) Under overgangsperioden angivet i stk. 1, litra a), finder dette direktiv ikke anvendelse på følgende EEE:

(3) Dette direktiv finder ikke anvendelse på følgende EEE:

Begrundelse

Som følge af ændringen til artikel 2, stk. 1, er det nødvendigt at lovgiveren i forbindelse med overholdelsen af princippet om det åbne anvendelsesområde samtidig fastsætter undtagelserne.

Ændringsforslag  17

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

ca) Udstyr, der er udformet til opsendelse i rummet.

Begrundelse

Der er ikke tale om en indholdsmæssig ændring til direktivet men om en omrokering i litraerne i den relevante artikel 2 (jf. også ændringsforslag til artikel 2, stk. 4).

Ændringsforslag  18

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

cb) Faste industrielle storanlæg.

Begrundelse

Der er ikke tale om en indholdsmæssig ændring til direktivet men om en omrokering i litraerne i den relevante artikel 2 (jf. også ændringsforslag til artikel 2, stk. 4).

Ændringsforslag  19

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

cc) Faste installationer i stor skala med undtagelse af de dele, som er belysningsmoduler og fotovoltaiske moduler.

Begrundelse

Det er vigtigt, at faste installationer undtages, men der er visse dele af disse installationer som fortsat bør falde ind under direktivets anvendelsesområde. Dette er især tilfældet for belysningsmoduler og fotovoltaiske moduler, som kan sælges adskilt fra hele installationen, og hvor producenten heraf ikke nødvendigvis har kendskab til deres endelige brug.

Ændringsforslag  20

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c d (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

cd) Transportmidler for personer eller varer, undtagen elektriske tohjulede køretøjer, som ikke er typegodkendt.

Begrundelse

Der er ikke tale om en indholdsmæssig ændring men om en omrokering i stykkerne i artikel 2 (se ændringsforslag til artikel 2, stk. 4).

Ændringsforslag  21

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c e (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

ce) Mobile ikke-vejgående maskiner, der udelukkende gøres tilgængelige til erhvervsmæssig brug.

Begrundelse

Der er ikke tale om en indholdsmæssig ændring til direktivet men om en omrokering i litraerne i den relevante artikel 2 (jf. også ændringsforslag til artikel 2, stk. 4).

Ændringsforslag  22

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c f (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

cf) Udstyr specielt udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling, som kun gøres tilgængelig mellem virksomheder.

Begrundelse

Der er ikke tale om en indholdsmæssig ændring til direktivet men om en omrokering i litraerne i den relevante artikel 2 (jf. også ændringsforslag til artikel 2, stk. 4).

Ændringsforslag  23

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 3 – litra c g (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

cg) Medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, hvis udstyret forventes at være inficeret, før det kasseres, og aktivt, implantabelt medicinsk udstyr.

Begrundelse

Der er ikke tale om en indholdsmæssig ændring til direktivet men om en omrokering i litraerne i den relevante artikel 2 (jf. også ændringsforslag til artikel 2, stk. 4).

Ændringsforslag  24

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 4

Rådets holdning

Ændringsforslag

I tillæg til det i stk. 3 specificerede udstyr finder dette direktiv fra …* ikke anvendelse på følgende EEE:

udgår

a) udstyr, der er udformet til opsendelse i rummet

 

b) stationære industrielle værktøjer i stor skala

 

c) faste industrielle storanlæg

 

d) transportmidler for personer eller varer, undtagen elektriske tohjulede køretøjer, som ikke er typegodkendt

 

e) mobile ikke-vejgående maskiner, der udelukkende gøres tilgængelige til erhvervsmæssig brug

 

f) udstyr specielt udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling, som kun gøres tilgængelige mellem virksomheder

 

g) medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, hvis udstyret forventes at være inficeret, før det kasseres, og aktivt, implantabelt medicinsk udstyr

 

________

* EUT: Indsæt dato - 6 år og en dag efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

 

Begrundelse

Som følge af det åbne anvendelsesområde er det nødvendigt at lovgiveren i forbindelse med det åbne anvendelsesområde samtidig fastsætter en liste over undtagelserne. For så vidt angår de enkelte undtagelser er der ikke tale om en indholdsmæssig ændring, men om en omrokering i litraerne i artikel 2 (jf. også ændringsforslag til artikel 2, stk. 3).

Ændringsforslag  25

Rådets holdning

Artikel 2 – stk. 5

Rådets holdning

Ændringsforslag

Senest …* revurderer Kommissionen direktivets anvendelsesområde som fastsat i stk. 1, litra b), herunder parametrene til at skelne mellem stort og småt udstyr i bilag III og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport herom. Rapporten ledsages eventuelt af et lovgivningsforslag.

Senest …* og hvert femte år herefter foretager Kommissionen en evaluering af direktivets anvendelsesområde og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport herom. Rapporten ledsages eventuelt af et lovgivningsforslag.

________

* EUT: Indsæt dato - 3 år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

_______

* 5 år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Der er tale om genindsættelse af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag  26

Rådets holdning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Rådets holdning

Ændringsforslag

"mobile ikke-vejgående maskiner": maskiner med en indbygget strømkilde, hvis drift enten kræver mobilitet eller en kontinuerlig eller semikontinuerlig flytning mellem en række faste arbejdspunkter under arbejdet.

d) "mobile ikke-vejgående maskiner": maskiner, hvis drift enten kræver mobilitet under arbejdet eller en kontinuerlig eller semikontinuerlig flytning mellem en række faste arbejdspunkter, eller maskiner, som under driften ikke er mobile men kan udstyres på en sådan måde, at de lettere kan flyttes fra et sted til et andet.

Begrundelse

Maskiner, der er identiske med hensyn til design, materialer og funktion og kun adskiller sig ved, om de drives med et kabel eller egen energiforsyning, bør ikke behandles forskelligt. Desuden bør maskiner, der anvendes til bestemte produktionsprocesser, nødvendigvis være mobile, da produktionskæden ellers ikke vil fungere eller kun fungere dårligt. Disse maskiner er ikke mobile under drift.

Ændringsforslag  27

Rådets holdning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Rådets holdning

Ændringsforslag

f) "producent": enhver fysisk eller juridisk person, som uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernkommunikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg:

f) "producent": enhver fysisk eller juridisk person, som uanset hvilken salgsmetode der anvendes, herunder fjernkommunikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg:

i) er etableret i en medlemsstat og fremstiller EEE under eget navn eller varemærke, eller får EEE konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette under eget navn eller varemærke på den pågældende medlemsstats område,

i) er etableret i Unionen og fremstiller EEE under eget navn eller varemærke, eller får EEE konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette under eget navn eller varemærke i Unionen.

ii) er etableret i en medlemsstat og på den pågældende medlemsstats område under eget navn eller varemærke videreforhandler udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforhandler dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. nr. i)

ii) er etableret i Unionen og på Unionens område under eget navn eller varemærke videreforhandler udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforhandler dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. nr. i)

iii) er etableret i en medlemsstat og i den pågældende medlemsstat i erhvervsøjemed bringer EEE fra et tredjeland eller fra en anden medlemsstat i omsætning, eller

iii) er etableret i Unionen og i Unionen i erhvervsøjemed bringer EEE fra et tredjeland i omsætning, eller

iv) sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikation direkte til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en medlemsstat og er etableret i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

iv) sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikation direkte til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en medlemsstat og er etableret i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

Begrundelse

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse vil det være muligt på årsbasis at spare 66 mio. EUR gennem færre bureaukratiske hindringer, hvis der vælges en europæisk tilgang. Det direkte fjernsalg udgør et vigtigt aspekt, hvorfor det et hensigtsmæssigt at se nærmere på det. Men her bør der også vælges en europæisk tilgang, så fabrikanterne kun skal registreres én gang. Dette bestemmes i ændringsforslag nr. 17. Parlamentet kræver en forenkling af fjernsalg af EEE (Virkeliggørelse af det indre marked for elektronisk handel [2010/2012(INI)].

Ændringsforslag  28

Rådets holdning

Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Rådets holdning

Ændringsforslag

j) "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på en medlemsstats marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

j) "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på marked i Unionen som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

Begrundelse

Gennem nationale definitioner på "gøre tilgængelig på markedet" opstår der omfattende bureaukratiske hindringer og omkostninger, som vil skabe alvorlige problemer for det indre marked. Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse vil det være muligt at spare 66 mio. EUR gennem færre bureaukratiske hindringer, hvis der vælges en europæisk tilgang.

Ændringsforslag  29

Rådets holdning

Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Rådets holdning

Ændringsforslag

k) "bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af et produkt i erhvervsøjemed på markedet på en medlemsstats område;

k) "bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af et produkt i erhvervsøjemed på markedet i Unionen;

Begrundelse

Gennem nationale definitioner på "bringe i omsætning" opstår der omfattende bureaukratiske hindringer og omkostninger, som vil skabe alvorlige problemer for det indre marked. Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse vil det være muligt at spare 66 mio. EUR gennem færre bureaukratiske hindringer, hvis der vælges en europæisk tilgang.

Ændringsforslag  30

Rådets holdning

Artikel 3 – stk. 1 – litra l

Rådets holdning

Ændringsforslag

l) "fjerne": manuel, mekanisk, kemisk eller metallurgisk håndtering, der resulterer i, at farlige stoffer, blandinger og komponenter isoleres i en identificerbar strøm eller er en identificerbar del af en strøm. Et stof, en blanding eller en komponent er identificerbar, hvis det med en kontrolovervågning kan fastslås, at behandlingen er miljømæssigt forsvarlig.

l) "fjerne": manuel, mekanisk, kemisk eller metallurgisk håndtering, hvorved farlige stoffer, blandinger og komponenter ved afslutningen af behandlingsprocessen isoleres i en identificerbar strøm eller er en identificerbar del af en strøm. Et stof, en blanding eller en komponent er identificerbar, hvis det med en kontrolovervågning kan fastslås, at behandlingen er miljømæssigt forsvarlig.

Begrundelse

Tidspunktet for, hvornår stoffer skal fjernes, skal ikke fastlægges i direktivet. Det, der er relevant, er, at de fjernes, og at der dermed opnås de bedste resultater for miljøet. I et vist omfang skal de fjernes som identificerbare dele af en strøm, hvilket kun er muligt på et senere behandlingsstadium og ikke i begyndelsen. Et krav om tidspunktet for fjernelsen ville hindre udviklingen af nye genbrugsteknologier. Derfor støttes Kommissionens oprindelige formulering.

Ændringsforslag  31

Rådets holdning

Artikel 3 – stk. 1 – litra o a (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

oa) "små apparater": apparater, som i princippet er flytbare, og som i princippet ikke er beregnet til at forblive på anvendelsesstedet i hele apparatets levetid

Begrundelse

Definitionen på "små apparater" fra bilag 1A i Parlamentet holdning under førstebehandlingen genindsættes hermed. Definitionen er nødvendig af hensyn til artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 6.

Ændringsforslag  32

Rådets holdning

Artikel 3 – stk. 1 – litra o b (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

ob) “store apparater”: apparater, som i princippet ikke er flytbare, eller som i princippet er beregnet til at forblive på anvendelsesstedet i hele apparatets levetid.

Ændringsforslag  33

Rådets holdning

Artikel 4

Rådets holdning

Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilskynder, uden at det berører kravene i EU-lovgivningen om produktdesign, herunder direktiv 2009/125/EF, til samarbejde mellem producenter og genvindingsvirksomheder og foranstaltninger, der skal promovere udformning og produktion af EEE, navnlig med henblik på at lette genbrug, demontering og nyttiggørelse af WEEE, samt dele og materialer herfra. I denne sammenhæng træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger, således at producenterne ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindrer genbrug af WEEE, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav.

Medlemsstaterne tilskynder, uden at det berører kravene i EU-lovgivningen om produktdesign, herunder direktiv 2009/125/EF, til samarbejde mellem producenter og genindvindingsvirksomheder og foranstaltninger, der skal promovere udformning og produktion af EEE, navnlig med henblik på at lette genbrug, demontering og nyttiggørelse af WEEE, samt dele og materialer herfra. Disse foranstaltninger må ikke hindre det indre marked i at fungere efter hensigten. I denne sammenhæng træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger, således at producenterne ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindrer genbrug af WEEE, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav. Inden for rammerne af gennemførelsesforanstaltninger, der vedtages i henhold til direktiv 2009/125/EF, skal der senest den 31. december 2014 fastlægges krav til miljøvenligt design, som letter genbrug, demontering og nyttiggørelse af WEEE samt reducerer udledning af farlige stoffer.

Begrundelse

Indførelsen af krav om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter er ikke kun relevant for produktets energiforbrug men også for lettere genbrug, demontering og genbrug af EEE. Medtagelsen af genanvendelsesfasen i designprocessen kan føre til øget og forbedret genanvendelse. Dette vil tilskynde til lettere demontering, forbedrede genanvendelsesmuligheder, nedbringelse af farlige emissioner og nyttiggørelse af sekundære råmaterialer. Genindsættelse af Parlamentets holdning fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  34

Rådets holdning

Artikel 5 – stk. 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at minimere bortskaffelse af WEEE i form af usorteret husholdningsaffald og til at opnå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE, især, som en prioritet, for udstyr til temperaturudveksling indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser og for kviksølvholdige lysstofrør.

(1)For at opnå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE og en korrekt behandling af alle former for WEEE, især, som en prioritet, for udstyr til temperaturudveksling indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser, for kviksølvholdige lamper, for fotovoltaiske paneler og for små apparater, herunder små it- og teleapparater, sikrer medlemsstaterne, at alt WEEE indsamles særskilt og ikke blandes sammen med voluminøst eller usorteret husholdningsaffald.

Begrundelse

Alt WEEE skal indsamles særskilt, og der skal ikke blot opnås en høj indsamlingsprocent. Køleskabe og frysere, samtlige lamper, der indeholder kviksølv, fotovoltaiske paneler og små apparater skal i første række indsamles. Sidstnævnte indeholder ofte farlige stoffer, men også værdifulde sekundære råmaterialer, og desværre bortskaffes de ofte ulovligt i husholdningsaffaldet. Fotovoltaiske paneler bør i første række indsamles særskilt som følge af de farlige stoffer og værdifulde sekundære råmaterialer, som nogle af dem indeholder.

Ændringsforslag  35

Rådets holdning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Rådets holdning

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan med henblik herpå kræve, at indsamlingsordningerne eller eventuelt indsamlingsstederne holder WEEE, der skal forberedes med henblik på genbrug, adskilt fra andet særskilt indsamlet WEEE på stedet.

Med henblik på at sikre et så omfattende genbrug af hele apparater som muligt sørger medlemsstaterne også for, at indsamlingsordningerne er udformet på en sådan måde, at WEEE, der skal forberedes med henblik på genbrug, holdes adskilt fra andet særskilt indsamlet WEEE, før de overføres til indsamlingsstederne.

Begrundelse

Der er nødvendigt med særskilt indsamling af apparater, der kan genbruges, for også i dette særdirektiv at bringe affaldshierarkiet i anvendelse, hvilket også hænger sammen med en specifik genbrugsprocent i artikel 11. Det er kun gennem et krav om adskillelse af apparater, der kan genbruges, fra de øvrige apparater på et så tidligt tidspunkt som muligt, at der kan sikres en fornuftig genanvendelse.

Ændringsforslag  36

Rådets holdning

Artikel 7 – stk. 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

(1) Uden at det berører artikel 5, stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenter eller tredjemand, der handler på deres vegne, opnår en minimumsindsamlingsprocent, som beregnes på grundlag af den samlede vægt af WEEE, der er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 i et givet år i den berørte medlemsstat, udtrykt som en procentdel af den gennemsnitlige vægt af EEE, der er bragt i omsætning i de foregående tre år i denne medlemsstat. Der skal hvert år opnås en minimums indsamlingsprocent, som skal stige fra 45 % i rapporteringsåret … til 65 % i rapporteringsåret …*. Der gælder fortsat indtil …** et mål på mindst 4 kg særskilt indsamlet WEEE pr. indbygger i gennemsnit pr. år fra private husholdninger.

(1) Uden at det berører artikel 5, stk. 1, sikrer hver medlemsstat, at der fra 2016 mindst indsamles 85 % af det tilførte WEEE på dets område.

 

Medlemsstaterne sikrer, at der med virkning fra den ...* indsamles mindst 4 kg WEEE pr. indbygger eller den samme mængde WEEE i vægt, som blev indsamlet i den pågældende medlemsstat i 2010, afhængig af, hvilken mængde der er størst.

 

Medlemsstaterne sikrer, at mængden af indsamlet WEEE gradvist stiger i perioden fra ...** til 2016.

 

Medlemsstaterne kan indføre mere ambitiøse indsamlingsprocenter og indberetter i givet fald disse til Kommissionen.

 

Indsamlingsmålene skal nås hvert år.

 

Medlemsstaterne forelægger senest den ...** Kommissionen deres planer for en bedre indsamling.

_______

* EUT: Indsæt dato - 4 år efter dette direktivs ikrafttræden.

_______

*Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

** EUT: Indsæt dato - 8 år efter dette direktivs ikrafttræden.

** Datoen 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

** EUT: Indsæt dato den 1. januar i år 4 efter dette direktivs ikrafttræden.

 

Begrundelse

Fabrikanterne kan ikke gøres ansvarlige for bestræbelserne på at nå indsamlingsmålene, da de ikke kontrollerer andre aktører, som indsamler WEEE. Fabrikanterne er ikke en juridisk person, som kan opfylde et kollektivt indsamlingsmål. Medlemsstaterne pålægges at gribe ind over for ulovlig overførsel. Indsamlingsprocenten beregnes på grundlag af de tilførte mængder WEEE og ikke på grundlag af nyt udstyr. Der tages hensyn til produkternes forskellige livscyklusser i medlemsstaterne. Der tages dermed hensyn til ikke-saturerede markeder og apparater med lang levetid (fotovoltaiske paneler).

Ændringsforslag  37

Rådets holdning

Artikel 7 – stk. 2

Rådets holdning

Ændringsforslag

(2) For at fastslå, hvorvidt minimumsindsamlingsprocenten er nået, sikrer medlemsstaterne, at oplysninger om særskilt indsamlet WEEE, jf. artikel 5, indberettes til dem.

(2) For at fastslå, hvorvidt minimumsindsamlingsprocenten er nået, sikrer medlemsstaterne, at de relevante aktører uden udgifter for medlemsstaterne og i overensstemmelse med artikel 16 og på årsbasis indsender oplysninger om WEEE, som er

 

- forberedt til genbrug eller sendt til behandlingsanlæg af den enkelte aktør

 

- bragt til indsamlingsanlæg i henhold til artikel 5, stk. 2, litra a)

 

- indleveret til distributører i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b)

 

- indsamlet særskilt af producenter eller af tredjemand, som handler på vegne af disse, eller

 

- indsamlet særskilt på anden vis,

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for, at indsamlingsmålet nås, og de skal indberette den indsamlede mængde WEEE i overensstemmelse med artikel 16, stk. 5. Det er derfor vigtigt, at alle separat indsamlede mængder WEEE indberettes til dem. Det er her nødvendigt med en præcisering af, at samtlige mængder skal indberettes, og at der f.eks. også skal tages hensyn til de mængder, som bringes direkte til behandlingsanlæggene.

Ændringsforslag  38

Rådets holdning

Artikel 7 – stk. 3

Rådets holdning

Ændringsforslag

(3) Den Tjekkiske Republik, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien og Slovakiet, kan på grund af deres mangel på nødvendig infrastruktur og lave forbrug af EEE beslutte:

udgår

a) senest …* at nå op på en indsamlingsprocent, der er lavere end 45 % men højere end 40 % af den gennemsnitlige vægt af EEE, der er bragt i omsætning i de tre forudgående år, og

 

b) at udskyde opnåelsen af de i stk. 1 nævnte indsamlingsprocenter indtil en dato, de selv har valgt, som ikke skal være senere end …**.

 

_______

* EUT: Indsæt dato - 4 år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

** EUT: Indsæt dato - 10 år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

Begrundelse

Parlamentets beregningsmetode, som tager udgangspunkt i det frembragte affald, bevirker, at det ikke er nødvendigt med nationale undtagelsesbestemmelser. Dette skyldes, at den tilførte mængde affald i medlemsstaterne er afgørende, og at der derfor allerede i denne forbindelse er taget hensyn til produktcyklusserne, der kan være forskellige i de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag  39

Rådets holdning

Artikel 7 – stk. 4

Rådets holdning

Ændringsforslag

(4) Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte yderligere overgangsforanstaltninger med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes eventuelle vanskeligheder med at opfylde kravene i stk. 1 som følge af specifikke nationale omstændigheder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

(4) Kommissionen bemyndiges i medfør af artikel 20 til at vedtage delegerede retsakter, der fastsætter overgangsforanstaltninger for perioden indtil den 31. december 2015 med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes vanskeligheder med at opfylde procentsatserne i stk. 1, der skyldes specifikke nationale omstændigheder.

Begrundelse

I overgangsperioden, indtil det nye begreb ”tilført WEEE” finder anvendelse, skal det være muligt at indføre undtagelser fra indsamlingsprocenten. Dette er undtagelsesvist acceptabelt, da navnlig de nye medlemsstater som følge af særlige nationale forhold kan få vanskeligt ved at nå op på 4 kg. Der skal imidlertid i denne forbindelse anvendes delegerede retsakter, da den grundlæggende retsakt ellers vil blive ændret gennem disse overgangsbestemmelser.

Ændringsforslag  40

Rådets holdning

Artikel 7 – stk. 5

Rådets holdning

Ændringsforslag

(5) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel fastsætter Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter en fælles metode til at beregne den samlede vægt af EEE, der bringes i omsætning på det nationale marked. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

(5) Kommissionen udsteder senest den 31. december 2012 og i medfør af artikel 20 delegerede retsakter vedrørende fastlæggelsen af en fælles metode til beregning af den tilførte WEEE i hver enkelt medlemsstat beregnet efter vægt. Metoden omfatter nærmere bestemmelser om dens anvendelse og beregningsmetoderne for kontrollen med overholdelsen af procentsatserne i stk. 1.

Begrundelse

Beregningsmetoden er meget relevant for indsamlingsmålet og supplerer således den grundlæggende retsakt. Derfor skal der anvendes delegerede retsakter.

Ændringsforslag  41

Rådets holdning

Artikel 7 – stk. 6

Rådets holdning

Ændringsforslag

6. På grundlag af en rapport fra Kommissionen, om nødvendigt ledsaget af et forslag, tager Europa-Parlamentet og Rådet senest den i stk. 1 omhandlede indsamlingsprocent på 45 % og den dertil knyttede frist op til fornyet overvejelse med henblik på bl.a. at fastsætte eventuelle mål for særskilt indsamling for en eller flere af kategorierne i bilag III, navnlig temperaturudvekslingsudstyr og kviksølvholdige lyskilder.

6. På grundlag af en rapport fra Kommissionen, om nødvendigt ledsaget af et forslag, tager Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2012 den i stk. 1 omhandlede indsamlingsprocent og fristerne op til fornyet overvejelse med henblik på bl.a. at fastsætte mål for særskilt indsamling for en eller flere af kategorierne i bilag III, navnlig foto­volta­iske paneler, temperatur­udvekslingsudstyr, lyskilder, herunder lyspærer og små apparater, herunder mindre IT- og telekom­munika­tionsapparater.

_______

* EUT: Indsæt dato - 3 år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

Begrundelse

Fotovoltaiske paneler er en meget speciel form for EEE. De er fuldstændigt forskellige fra andre store apparater og vil derfor kræve deres eget indsamlingssystem med henblik på en forsvarlig genanvendelse. Det er derfor hensigtsmæssigt at pålægge Kommissionen at fastsætte særlige indsamlingsmål for fotovoltaiske paneler frem for at medtage dem inden for et samlet indsamlingsmål. (Nyt ændringsforslag som følge af Rådets medtagelse af fotovoltaiske paneler under anvendelsesområdet).

Ændringsforslag  42

Rådets holdning

Artikel 7 – stk. 7

Rådets holdning

Ændringsforslag

(7) På grundlag af en rapport fra Kommissionen, om nødvendigt ledsaget af et forslag, tager Europa-Parlamentet og Rådet senest …** indsamlingsprocenten på 65 % og den dertil knyttede frist, som er nævnt i stk. 1, op til fornyet overvejelse med henblik på bl.a. at opstille eventuelle særskilte indsamlingsprocenter for en eller flere kategorier, jf. bilag III.

udgår

_______

** EUT: Indsæt dato - 7 år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

Begrundelse

Artikel 7, stk. 6, omfatter allerede bestemmelser vedrørende fornyet behandling af indsamlingsprocenten og fristerne såvel som de separate indsamlingsprocenter.

Ændringsforslag  43

Rådets holdning

Artikel 8 – stk. 3

Rådets holdning

Ændringsforslag

(3) Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, etablerer ordninger til nyttiggørelse af WEEE under anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker, hvor det er relevant. Ordningerne kan af producenterne etableres individuelt eller kollektivt. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder og foretagender, der udfører indsamlings- eller behandlingsprocesser, oplagrer og behandler WEEE i overensstemmelse med de tekniske krav i bilag VIII.

(3) Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, etablerer ordninger til nyttiggørelse af WEEE under anvendelse af de bedste til rådighed værende teknikker. Ordningerne kan af producenterne etableres individuelt eller kollektivt. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder og foretagender, der udfører indsamlings- eller behandlingsprocesser, oplagrer og behandler WEEE i overensstemmelse med de tekniske krav i bilag VIII.

Begrundelse

De bedst tilgængelige teknikker er altid relevante og bør fremmes for at nå frem til en forbedret genanvendelse og tilskynde til innovation i forbindelse med indsamling og behandling. Desuden ville begrænsningen i rådsteksten som følge af forskellige omkostninger kunne føre til konkurrenceforvridninger i EU.

Ændringsforslag  44

Rådets holdning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

(4) Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 vedrørende ændring af Bilag VII for at indføre andre behandlingsteknologier, der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, og om nødvendigt for at præcisere, på hvilke trin i behandlingsprocessen stoffer, blandinger og komponenter skal fjernes.

(4) Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 vedrørende ændring af Bilag VII for at indføre andre behandlingsteknologier, der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

Begrundelse

Der skal ikke fastsættes bestemmelser om, hvornår stoffer, osv. skal fjernes. Noget sådant ville forhindre enhver form for teknisk innovation. Det, der er relevant, er, at stofferne fjernes i overensstemmelse med bilag III, og at der dermed opnås de bedste resultater for miljøet. Fastlæggelsen af bestemmelser om, på hvilket tidspunkt stoffer skal fjernes, ville bremse udviklingen af nye genanvendelsesteknologier. Derfor støttes Kommissionens oprindelige formulering.

Ændringsforslag  45

Rådets holdning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning

Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer som et prioriteret spørgsmål, om henvisningerne til printkort til mobiltelefoner og LCD-skærme skal ændres.

Kommissionen evaluerer som et prioriteret spørgsmål, om henvisningerne til printkort til mobiltelefoner og LCD-skærme skal ændres. Kommissionen vurderer, om det er nødvendigt at foretage ændringer i bilag VII med hensyn til bestemte nanomaterialer.

Begrundelse

Nanomaterialer anvendes mere og mere i elektrisk og elektronisk udstyr. Medens mange applikationer måske ikke skaber problemer under behandlingen, kan dette meget vel være tilfældet for visse nanomaterialer, f.eks. kulstofnanorør, hvoraf nogle mistænkes for at have asbestlignende egenskaber, eller nanosølv. Det er bedre at foretage en vurdering af situationen for at se, hvorvidt det er nødvendigt med aktioner frem for at vende det døve øre til. Dette er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets holdning til de lovgivningsmæssige aspekter ved nanomaterialer fra 2009. (Genindsættelse af ændringsforslag 102 fra førstebehandlingen).

Ændringsforslag  46

Rådets holdning

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 3

Rådets holdning

Ændringsforslag

Kommissionen udvikler senest … minimumsstandarder for behandlingen af WEEE, herunder nyttiggørelse, genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug, på grundlag af artikel 27 i direktiv 2008/98/EF.

Kommissionen anmoder senest ...* de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle og vedtage europæiske standarder for indsamling, opbevaring, transport, behandling, genanvendelse og reparation af WEEE samt forberedelse med henblik på genbrug. Disse standarder skal afspejle den nuværende teknologi.

 

Referencer til standarderne offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Indsamling, opbevaring, transport, behandling, genanvendelse og reparation af WEEE samt forberedelse med henblik på genbrug gennemføres på en måde, der bevarer råmaterialer og tilsigter genanvendelse af værdifulde ressourcer indeholdt i EEE med henblik på at sikre en bedre råstofforsyning i Unionen.

_______

* EUT: Indsæt dato - 6 år efter dette direktivs ikrafttræden.

_______

* 6 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Rådet henviser til affaldsrammedirektivet og den gamle komitologiprocedure. Den gamle komitologiprocedure kan ikke anvendes efter Lissabon-traktatens ikrafttræden. De nye procedurer er heller ikke så fleksible som proceduren med udvikling af standarderne i standardiseringsmyndighederne. Disse kan løbende kontrollere standarderne og eventuelt tilpasse dem til den seneste tekniske udvikling. Denne procedure er kortere.

Ændringsforslag  47

Rådets holdning

Artikel 10 – stk. 1 og 2

Rådets holdning

Ændringsforslag

(1) Behandling af WEEE kan også finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller Unionen, forudsat at transporten heraf finder sted i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning1.

(1) Behandling af WEEE kan også finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller Unionen, forudsat at transporten heraf finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald1.

(2) WEEE, der eksporteres ud af Unionen, regnes kun med ved konstateringen af, at de i dette direktivs artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, hvis eksportøren i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning kan forelægge bevis for, at behandlingen fandt sted under omstændigheder, der svarer til kravene i dette direktiv.

(2) WEEE, der eksporteres ud af Unionen, regnes kun med ved konstateringen af, at de i dette direktivs artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, hvis eksportøren i overensstemmelse med forordning (EF) Nr. 1013/2006 og forordning (EF) Nr. 1418/2007 kan forelægge bevis for, at behandlingen fandt sted under omstændigheder, der svarer til kravene i dette direktiv.

_______

1 Forordning (EF) nr. 1013/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6).

_______

1 EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6.

Begrundelse

Der er ikke tale om en indholdsmæssig ændring men en lettere forståelig lovtekst. Teksten flyttes fra fodnoten til artiklen.

Ændringsforslag  48

Rådets holdning

Artikel 10 – stk. 3

Rådets holdning

Ændringsforslag

(3) Kommissionen bemyndiges til i medfør af artikel 20 at vedtage delegerede retsakter, som fastsætter nærmere bestemmelser til supplering af stk. 2 i denne artikel. Det drejer sig navnlig om kriterier for evalueringen af, om de pågældende omstændigheder svare til kravene i dette direktiv.

(3) Kommissionen vedtager senest den ...* i medfør af artikel 20 delegerede retsakter, som fastsætter nærmere bestemmelser til supplering af stk. 2 i denne artikel. Det drejer sig navnlig om kriterier for evalueringen af, om de pågældende omstændigheder svare til kravene i dette direktiv.

 

_______

* 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Med henblik på at skabe den nødvendige retssikkerhed og sikkerhed for gennemførelsen for myndigheder og den private sektor kræves der bindende frister for vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelserne. Genindsættelse af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag  49

Rådets holdning

Artikel 11 – stk. 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

1. Med hensyn til alt WEEE, der er indsamlet særskilt i henhold til artikel 5, og sendt til behandling i henhold til artikel 8, 9 og 10, sørger medlemsstaterne for, at producenterne opfylder minimumsmålene, jf. bilag V.

1. Med hensyn til alt WEEE, der er indsamlet særskilt og sendt til behandling i henhold til artikel 8, 9 og 10 eller til forberedelse med henblik på genbrug, sørger medlemsstaterne for, at producenterne fra …. * opfylder følgende minimumsmål:

 

(a) af WEEE, der henhører under kategori 1 og 4 i bilag III, med undtagelse af fotovoltaiske paneler, skal

 

- 85 % nyttiggøres

 

- 75 % genanvendes og

 

- 5 % skal forberedes med henblik på genbrug

 

(b) af WEEE, der henhører under kategori 2 i bilag III, skal

 

- 80 % nyttiggøres

 

- 65 % genanvendes og

 

- 5 % skal forberedes med henblik på genbrug

 

(c) af WEEE, der henhører under kategori 3 i bilag III, med undtagelse af gasudladningslamper, skal

 

- 75 % nyttiggøres og

 

- 50 % genanvendes

 

(d) af WEEE, der henhører under kategori 5 i bilag III, skal

 

- 75 % nyttiggøres

 

- 50 % genanvendes og

 

- 5 % skal forberedes med henblik på genbrug

 

(e) af WEEE, der henhører under kategori 6 i bilag III, skal

 

- 85 % nyttiggøres

 

- 75 % genanvendes og

 

- 5 % skal forberedes med henblik på genbrug

 

(f) af gasudladningspærer skal 80 % genanvendes

 

(g) af fotovoltaiske paneler skal 80 % genanvendes.

 

_______

 

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Nyttiggørelsesprocenterne forhøjes kun, fordi det er første gang, genanvendelsesprocenten medtages. Dette indebærer en nominel forhøjelse af nyttiggørelsesprocenten, som det også var tilfældet i Kommissionens forslag. Indførelsen af et affaldshierarki nødvendiggør indførelsen af en genanvendelsesprocent. Nyttiggørelsesprocenterne skal anføres i selve direktivet og ikke i bilaget. Alt særskilt indsamlet WEEE skal nyttiggøres, hvorfor holdningen fra førstebehandlingen genindsættes, og henvisningen til artikel 5 slettes.

Ændringsforslag  50

Rådets holdning

Artikel 11 – stk. 2

Rådets holdning

Ændringsforslag

2. Gennemførelsen af disse mål beregnes for hver kategori, ved at dividere vægten af det WEEE, der ankommer til nyttiggørelse eller genanvendelse/forberedelse med henblik på genbrug efter korrekt behandling i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, vedrørende nyttiggørelse eller genanvendelse, med vægten af alt særskilt indsamlet WEEE for hver kategori, udtrykt som en procentdel.

2. Gennemførelsen af disse mål beregnes som en procentdel af vægten af det særskilt indsamlede WEEE, der overføres til behandlingsanlæg og rent faktisk nyttiggøres, genbruges eller genanvendes.

Indledende aktiviteter, herunder sortering og oplagring forud for nyttiggørelse indgår ikke i beregningen af disse mål.

Indledende aktiviteter, herunder sortering, oplagring og forbehandling forud for nyttiggørelse indgår ikke i beregningen af disse mål.

Begrundelse

Det er kun den endelige nyttiggørelse, der skal kunne medtages ved beregningen af nyttiggørelsesprocenten. Herigennem fremmes en højere genanvendelseseffektivitet, og der tilskyndes til innovation inden for nyttiggørelses- og genanvendelsesteknologier. Forbehandlingen bør heller ikke medtages ved beregningen af nyttiggørelsesmål.

Ændringsforslag  51

Rådets holdning

Artikel 11 – stk. 4

Rådets holdning

Ændringsforslag

(4) Medlemsstaterne sikrer med henblik på beregningen af disse mål, at producenter eller tredjemand, der handler på deres vegne, holder regnskab med vægten af WEEE og komponenter, materialer eller stoffer, når de forlader (output) indsamlingsstedet, ankommer til (input) og forlader (output) behandlingsanlægget og når de ankommer til (input) virksomheden til nyttiggørelse eller genanvendelse/forberedelse med henblik på genbrug.

(4) Medlemsstaterne sikrer med henblik på beregningen af disse mål, at producenter eller tredjemand, der handler på deres vegne, holder regnskab med vægten af brugt EEE, WEEE og komponenter, materialer eller stoffer, når de forlader (output) indsamlingsstedet, ankommer til (input) og forlader (output) behandlingsanlægget, og når de ankommer til (input) virksomheden til nyttiggørelse eller genanvendelse/forberedelse med henblik på genbrug eller forlader den (output som samlet procentdel).

Begrundelse

I dag kan målene opfyldes ved blot at udføre sortering og forbehandling på et R12-genindvindingsanlæg og så sende alle de sorterede WEEE-rester til de virkelige nyttiggørelsesoperationer på et andet genindvindingsanlæg. Det bør ikke være tilladt kun at se på input og output i genindvindingsanlæg af typen R12-13 til opfyldelse af målene. Den opnåede nyttiggørelse og genanvendelse i det endelige genvindingsanlæg bør tages i betragtning.

Ændringsforslag  52

Rådets holdning

Artikel 11 – stk. 6

Rådets holdning

Ændringsforslag

(6) På grundlag af en rapport fra Kommissionen, om nødvendigt ledsaget af et forslag, tager Europa-Parlamentet og Rådet senest …* nyttiggørelsesmålene i bilag V, del 3, og udregningsmetoden nævnt i stk. 2 op til fornyet overvejelse med henblik på at analysere, om det kan lade sig gøre at fastsætte målene på basis af produkter og materialer (output) fra processerne til nyttiggørelse, genanvendelse og forberedelse til genbrug.

udgår

_______

* EUT: Indsæt dato - 7 år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

Begrundelse

Da nyttiggørelsesprocenterne i medfør af artikel 11, stk., 2, skal måles efter output, er det overflødigt at undersøge, om der i fremtiden skal anvendes outputprocenter. Beslutningen blev allerede truffet i artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag  53

Rådets holdning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

(3) For så vidt angår produkter, der bringes i omsætning efter den 13. august 2005, er hver enkelt producent ansvarlig for at finansiere de processer, der er anført i stk. 1 vedrørende affald fra producentens egne produkter. Producenten kan vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning.

(3) For så vidt angår produkter, der bringes i omsætning efter den 13. august 2005, er hver enkelt producent ansvarlig for at finansiere de processer, der er anført i stk. 1 vedrørende affald fra producentens egne produkter. Producenten kan vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning. En producent kan opfylde sine forpligtelser ved hjælp af enten en af disse metoder eller en kombination af begge. Kollektive ordninger skal indføre differentierede producenttakster baseret på, hvor let et produkt og dets kritiske råmaterialer kan genanvendes.

Begrundelse

Producenterne skal have så stor fleksibilitet som muligt for så vidt angår finansieringen af WEEE. Producenten skal kunne opfylde sine forpligtelser individuelt eller gennem deltagelse i en kollektiv ordning eller gennem en kombination af begge metoder. Det er kun producenterne, der har indflydelse på designprocessen. Derfor bør disse tilskyndes til at designe deres produkter, således at de lettere kan genanvendes.

Ændringsforslag  54

Rådets holdning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt producent, når et produkt bringes i omsætning, stiller en garanti for, at håndteringen af al WEEE vil blive finansieret, og at producenterne tydeligt mærker deres produkter i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2. Denne garanti skal sikre, at de i stk. 1 anførte processer i relation til dette produkt vil blive finansieret. Garantien kan stilles i form af producentens deltagelse i passende ordninger til finansiering af håndteringen af WEEE, en genanvendelsesforsikring eller en spærret bankkonto.

Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt producent, når et produkt bringes i omsætning, stiller en garanti for, at håndteringen af al WEEE vil blive finansieret, og at producenterne tydeligt mærker deres produkter i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2. Denne garanti skal sikre, at de i stk. 1 anførte processer i relation til dette produkt vil blive finansieret. Garantien kan stilles i form af producentens deltagelse i passende ordninger til finansiering af håndteringen af WEEE, en genanvendelsesforsikring eller en spærret bankkonto. Den finansielle garanti for produkters livscyklus beregnes for at sikre internalisering af de reelle omkostninger for producentens udtjente produkter under hensyntagen til behandlings- og genanvendelsesstandarderne som omtalt i artikel 8, stk. 5.

Begrundelse

Der skal tages hensyn til behandlings- og genanvendelsesstandarderne ved beregningen af den finansielle garanti, som producenterne skal stille til finansiering af omkostningerne i forbindelse med deres udtjente produkter, jf. artikel 12. Desuden skal der for at øge det individuelle producentansvar mest muligt, foretages en internalisering af de eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  55

Rådets holdning

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

(3a) For at muliggøre en harmoniseret tilgang til overholdelse af krav til finansiel garanti som fastlagt i stk. 3, vedtager Kommissionen i medfør af artikel 20 senest ...* delegerede retsakter vedrørende minimumskrav og metoder til beregning af niveauet af disse garantier og fastsætter retningslinjer for verificering og revision af disse.

 

Disse minimumskrav skal som minimum sikre, at:

 

a) garantien medvirker til en internalisering af de reelle omkostninger for producentens udtjente produkter under hensyntagen til behandlings- og genanvendelsesstandarderne,

 

b) omkostningerne i forbindelse med en producents forpligtelse ikke rammer andre aktører, og

 

c) garantien gælder i fremtiden og kan anvendes til at løse en producents udestående genanvendelsesforpligtelser i tilfælde af hans insolvens.

 

_______

* 1 år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Det er nødvendigt med harmoniserede minimumskrav til finansgarantier, hvis der skal sikres en pålidelig kontrol med, at garantien indfries. Der er nødvendigt med kriterier for vurderingen af omfanget af finansgarantier under hensyntagen til behandlings- og genanvendelsesstandarderne og fastlæggelse af bestemmelser til verificering af dem for at sikre sammenlignelige finansielle forpligtelser for producenterne i de forskellige medlemsstater og således medvirke til, at det individuelle producentansvar bliver en realitet.

Ændringsforslag  56

Rådets holdning

Artikel 12 – stk. 5

Rådets holdning

Ændringsforslag

(5) Medlemsstaterne kan, hvor det er relevant, tilskynde producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, til at udvikle passende mekanismer eller refusionsprocedurer til tilbagebetaling af bidrag til producenterne, når EEE udstyr overføres for at blive bragt i omsætning uden for den berørte medlemsstats område.

udgår

Begrundelse

Ifølge den europæiske tilgang, som Kommissionen og Europa-Parlamentet tilstræber, opstår der ikke gentagne genanvendelsesgebyrer, finansielle garantier eller registreringsgebyrer, da apparatet kun skal registreres én gang, når det bringes på det indre marked, hvorfor der også kun skal stilles garanti én gang og betales genanvendelsesgebyr én gang. Det er derfor ikke nødvendigt med en tilbagebetalingsordning.

Ændringsforslag  57

Rådets holdning

Artikel 14 – overskrift og stk. 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

Oplysninger til brugerne

Indsamlingsordninger og oplysninger til brugerne

(1) Medlemsstaterne kan kræve, at producenterne ved salg af nye produkter gør køberne bekendt med omkostningerne til indsamling, behandling og miljørigtig bortskaffelse. De angivne omkostninger må ikke overstige det bedste skøn over de faktiske omkostninger.

(1) For at bevidstgøre brugerne sikrer medlemsstaterne, at alle distributører af meget små mængder EEE etablerer egnede indsamlingsordninger for meget små mængder WEEE.

 

Sådanne indsamlingsordninger skal:

 

a) gøre det muligt for slutbrugere at bortskaffe meget små mængder WEEE på et let tilgængeligt og synligt indsamlingssted i detailhandlerens forretning;

 

b) forpligte detailhandlere til gratis at modtage meget små mængder WEEE;

 

c) ikke medføre omkostninger for slutbrugere ved bortskaffelse af meget små mængder WEEE og heller ikke en forpligtelse til at købe et nyt produkt af samme type.

 

For distributører, som kun sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikationsteknikker direkte til private husholdninger eller andre brugere end privat husholdninger, gælder kun forpligtelserne i stk. 2, litra b og c. De indsamlingsordninger, der etableres af sådanne distributører, skal gøre det muligt for slutbrugere at returnere små mængder WEEE, uden at det medfører omkostninger for dem, herunder leveringsomkostninger eller porto.

 

Kommissionen vedtager senest ...* i form af delegerede retsakter i medfør af artikel 20 en definition af "meget små mængder WEEE" under hensyntagen til risikoen for, at denne type affald ikke indsamles særskilt på grund af den ringe mængde.

 

Kravene i dette stykke finder ikke anvendelse på mikrovirksomheder, der opererer på et meget lille område. Kommissionen vedtager senest ...* i form af delegerede retsakter i medfør af artikel 20 en definition af "mikrovirksomheder, der opererer på et meget lille område".

 

___________

* 1 år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Forbrugerne bortskaffer en stor del af små mængder WEEE gennem husholdningsaffaldet, fordi de ofte ikke er blevet orienteret om, hvor de kan skaffe sig af med dem, eller fordi returneringen ikke er udformet på en forbrugervenlig måde. Dette er særlig vigtigt nu, hvor elektriske pærer i stigende grad erstattes af energisparepærer, som ofte indeholder kviksølv. Norge og Schweiz har ført bevis for, at obligatorisk returnering uden købetvang har ført til en meget høj indsamlingsprocent.

Ændringsforslag  58

Rådets holdning

Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Rådets holdning

Ændringsforslag

b) de returnerings- og indsamlingsordninger, der står til rådighed for disse brugere

b) de returnerings- og indsamlingsordninger, der står til rådighed for disse brugere, idet der skal tilskyndes til samordning af oplysninger om alle tilgængelige indsamlingssteder uanset hvilke producenter, der har etableret dem.

Begrundelse

Brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr skal kunne indhente oplysninger om, hvilke indsamlingssteder der er mest hensigtsmæssige for dem. I betragtning af at der findes flere separate indsamlingsordninger, risikerer brugerne at have vanskeligt ved at finde et indsamlingssted, hvilket kan virke hindrende for, at de indleverer deres WEEE i nyttiggørelseskredsløbet. Det er således nødvendigt at etablere ordninger til samordning af oplysninger, så brugerne kan indhente oplysninger om, hvilke indsamlingssteder der står til rådighed for dem.

Ændringsforslag  59

Rådets holdning

Artikel 14 – stk. 5

Rådets holdning

Ændringsforslag

(5) Medlemsstaterne kan kræve, at nogle af eller alle de i stk. 2, 3 og 4 nævnte oplysninger skal gives af producenter og/eller distributører, f.eks. i brugsvejledningen eller på salgsstedet.

(5) Medlemsstaterne kan kræve, at nogle eller alle de i stk. 2, 3 og 4 nævnte oplysninger skal gives af producenter og/eller distributører, f.eks. i brugsvejledningen eller på salgsstedet, eller gennem bevidstgørelseskampagner.

Begrundelse

Gennem dette eksempel gøres det klart, hvordan producenterne kan formidle oplysningerne, og hvordan tingene gribes an i visse medlemsstater.

Ændringsforslag  60

Rådets holdning

Artikel 15 – stk. 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

(1) For at lette forberedelse med henblik på genbrug og korrekt og miljørigtig behandling af WEEE, herunder vedligeholdelse, opgradering, renovering og genanvendelse, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at producenterne stiller oplysninger om forberedelse til genbrug og om behandling til rådighed for hver enkelt type nyt EEE, der bringes i omsætning, senest et år efter, at udstyret er bragt i omsætning. I det omfang centre, der forbereder til genbrug, og behandlings- og genanvendelsesanlæg har behov for det for at kunne efterkomme bestemmelserne i dette direktiv, skal oplysningerne identificere de forskellige komponenter og materialer i EEE samt placeringen af farlige stoffer og blandinger i EEE. Producenterne af EEE stiller oplysningerne til rådighed for centre, der forbereder til genbrug, og behandlings- og genanvendelsesanlæg i form af manualer eller i form af elektroniske medier (f.eks. cd-rom eller onlinetjenester).

(1) For at lette forberedelse med henblik på genbrug og korrekt og miljørigtig behandling af WEEE, herunder vedligeholdelse, opgradering, renovering og genanvendelse, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at producenterne stiller oplysninger om forberedelse til genbrug og om behandling gratis til rådighed for hver enkelt type nyt EEE, der bringes i omsætning, senest et år efter, at udstyret er bragt i omsætning. I det omfang centre, der forbereder til genbrug, og behandlings- og genanvendelsesanlæg har behov for det for at kunne efterkomme bestemmelserne i dette direktiv, skal oplysningerne identificere de forskellige komponenter og materialer i EEE samt placeringen af farlige stoffer og blandinger i EEE. Producenterne af EEE stiller oplysningerne til rådighed for centre, der forbereder til genbrug, og behandlings- og genanvendelsesanlæg i form af manualer eller i form af elektroniske medier (f.eks. cd-rom eller onlinetjenester).

Begrundelse

De nødvendige oplysninger skal stilles gratis til rådighed, så der sikres en mere miljøvenlig behandling, som ikke er afhængig af betaling. Dette gælder navnlig for genbrugscentre, som drives af ngo'er.

Ændringsforslag  61

Rådets holdning

Artikel 15 – stk. 2

Rådets holdning

Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne sikrer, at en producent som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f, underafsnit i) og ii), af et elektrisk eller elektronisk apparat, der bringes i omsætning, klart kan identificeres gennem mærkning på apparatet. For at det entydig kan fastslås, hvornår apparatet blev bragt i omsætning, påføres der ligeledes er erklæring om, at apparatet blev bragt i omsætning efter den 13. august 2005. Den europæiske Standard EN 50419 anvendes fortrinsvis til dette formål.

(2) Medlemsstaterne sikrer, at alle producenter af et elektrisk eller elektronisk apparat, der for første gang bringes i omsætning i Unionen, klart kan identificeres gennem mærkning på apparatet. For at det entydig kan fastslås, hvornår apparatet blev bragt i omsætning, påføres der ligeledes er erklæring om, at apparatet blev bragt i omsætning efter den 13. august 2005. Den europæiske Standard EN 50419 anvendes fortrinsvis til dette formål.

Begrundelse

Det er uforståeligt, at mærkningsforpligtelsen ikke gælder for alle producenter. Holdningen fra førstebehandlingen genindsættes. Efter den nationale producenttilgang, som Rådet går ind for, er det nødvendigt med en ny mærkning, når et produkt markedsføres i en anden medlemsstat. Dette udgør en klar hindring for det indre marked. Ifølge den europæiske producenttilgang begrænser denne forpligtelse sig til producenter, som for første gang bringer et produkt i omsætning på EU’s indre marked.

Ændringsforslag  62

Rådets holdning

Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets holdning

Ændringsforslag

Producenter, der leverer EEE ved hjælp af fjernkommunikation, registreres i den medlemsstat, som de sælger til. Producenter, der leverer EEE ved hjælp af fjernkommunikation som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f), nr. iv), registreres via deres retlige repræsentant som omhandlet i artikel 17, medmindre de allerede er registreret i den medlemsstat, som de sælger til.

udgår

Begrundelse

Fjernsalg spiller en vigtig rolle inden for handelen på det indre marked, hvorfor det er glædeligt, at Rådet specielt har opmærksomheden rettet mod dette aspekt (jf. artikel 3, stk. 1, litra f, nr. iv). Aspektet er dækket af Parlamentets generelle europæiske tilgang, men det er alligevel fornuftigt at sammenfatte dette punkt i en enkelt artikel. Der indføjes derfor en særlig artikel om fjernsalg af EEE (jf. ændringsforslag til artikel 17).

Ændringsforslag  63

Rådets holdning

Artikel 16 – stk. 2

Rådets holdning

Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne sørger for, at

(2) Medlemsstaterne sørger for, at

a) enhver producent eller, hvis der er tale om producenter som defineret i artikel 3, stk.1, litra f), nr. iv), enhver retlig repræsentant, registreres som krævet og kan indføre alle relevante oplysninger i deres nationale register online og dermed redegøre for sine aktiviteter i den pågældende medlemsstat

a) enhver producent, der har forretningssted på deres territorium, registreres som krævet og kan indføre alle relevante oplysninger om sine aktiviteter i alle medlemsstaterne i deres nationale register online

1b) enhver producent eller, hvis der er tale om producenter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f), nr. iv), enhver retlig repræsentant, ved registreringen giver de oplysninger, der er nævnt i bilag X, del A, og forpligter sig til at ajourføre dem, når det er relevant

b) enhver producent ved registreringen giver de oplysninger, der er nævnt i bilag X, del A, og forpligter sig til at ajourføre dem, når det er relevant

c) enhver producent eller, hvis der er tale om producenter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f), nr. iv), enhver retlig repræsentant, giver de oplysninger, der er nævnt i bilag X, del B.

c) enhver producent giver de oplysninger, der er nævnt i bilag X, del B.

 

De nationale registre er interoperationelle, så de omhandlede oplysninger i dette stykke kan udveksles mellem medlemsstaterne.

Begrundelse

For at afvikle de eksisterende hindringer for det indre markeds funktion, skal det være tilstrækkeligt med én registrering, når produktet bringes i omsætning på det indre marked første gang. Dette kan foretages af producenten eller dennes retlige repræsentant (jf. ændringsforslag til artikel 16, stk. 2a (nyt)). Registrene skal kunne udveksle de nødvendige oplysninger indbyrdes, hvorfor det er nødvendigt, at de er interoperationelle.

Ændringsforslag  64

Rådets holdning

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

(2a) Hver medlemsstat sikrer, at en producent som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f, nr. i-iii), som bringer EEE i omsætning i denne medlemsstat uden at have hjemsted der, kan udnævne en lokal retlig repræsentant i denne medlemsstat som ansvarlig for forpligtelserne i nærværende direktiv. Artikel 17 finder anvendelse på producenter som defineret i artikel 3, stk. , litra f, nr. iv).

Begrundelse

Kravet om, at enhver producent skal være registreret i de medlemsstater, hvor han ønsker at bringe EEE i omsætning, udgør en hindring for det indre marked og er en belastning for især SMV'er. Med hensyn til gennemførelsen af direktivet i medlemsstaterne er det tilstrækkeligt, at der står en i den pågældende medlemsstat etableret repræsentant til rådighed, som overtager producentens forpligtelser i henhold til direktivet.

Ændringsforslag  65

Rådets holdning

Artikel 16 – stk. 4

Rådets holdning

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne indsamler på årsbasis oplysninger, herunder dokumenterede skøn, om mængden og kategorierne af EEE, der er bragt i omsætning, indsamlet via alle kanaler, forberedt til genbrug, genanvendt og nyttiggjort i medlemsstaterne, og om den eksporterede mængde særskilt indsamlet WEEE, angivet i vægt.

4. Medlemsstaterne indsamler på årsbasis oplysninger, herunder dokumenterede skøn, om mængden og kategorierne af EEE, der er bragt i omsætning, indsamlet via alle kanaler og af alle aktører, herunder virksomheder, organisationer og andre enheder, der er involveret i særskilt indsamling og håndtering af brugt EEE, forberedt til genbrug, genanvendt og nyttiggjort i medlemsstaterne, og om den eksporterede mængde særskilt indsamlet brugt EEE, angivet i vægt.

Begrundelse

Dette ændringsforslag udvider kravene om information til at tage højde for ”alle aktørers” brugte EEE- og WEEE-strømme. Det er nødvendigt at bidrage til opnåelse af målene i ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, og samtidig beskæftige sig med den kendsgerning, at ikke alle returneringsstrømme registreres af de officielle, producentorganiserede WEEE-indsamlingsordninger.

Ændringsforslag  66

Rådets holdning

Artikel 17 – overskrift

Rådets holdning

Ændringsforslag

Retlig repræsentant

Fjernsalg

Begrundelse

Spørgsmålet om retlige repræsentanter er allerede behandlet i artikel 16. Fjernsalg giver imidlertid anledning til særlige problemer og bør derfor behandles særskilt.

Ændringsforslag  67

Rådets holdning

Artikel 17

Rådets holdning

Ændringsforslag

Hver medlemsstat kan kræve, at en producent som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f, underafsnit iv), der sælger EEE fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland på dets territorium, udnævner en fysisk eller juridisk person, der har forretningssted på den pågældende medlemsstats territorium, som er ansvarlig for opfyldelsen af producentens forpligtelser i medfør af dette direktiv på det pågældende territorium.

Ingen medlemsstat kan kræve, at en producent som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f, nr. iv), der har forretningssted i en anden medlemsstat, skal have forretningssted eller være repræsenteret af en retlig repræsentant i den medlemsstat, hvor vedkommende sælger EEE.

 

Medlemsstaterne sikrer, at alle producenter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f, nr. iv), har mulighed for at registrere alle de i artikel 16 krævede oplysninger online om deres aktiviteter i alle medlemsstater i producentregistret i den medlemsstat, hvor vedkommende har sit forretningssted.

Begrundelse

Producenter, der sælger deres elektriske og elektroniske udstyr gennem fjernsalg, skal ikke tvinges til at udnævne en retlig repræsentant i den medlemsstat, hvor modtageren af apparatet har hjemsted. I Monti-betænkningen (en ny strategi for det indre marked) af 9. maj 2010 nævnes også genanvendelsesproblematikken som en hindring for den elektroniske handel i EU. Parlamentet har i en beslutning om virkeliggørelse af det indre marked for elektronisk handel (2010/2012(INI)) krævet en forenkling af fjernsalg af EEE.

Ændringsforslag  68

Rådets holdning

Artikel 18

Rådets holdning

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de myndigheder, der har ansvaret for dette direktivs gennemførelse, samarbejder med hinanden, navnlig om at etablere en passende informationsstrøm for at sikre, at fjernsælgere overholder bestemmelserne i dette direktiv, og, hvor det er relevant, giver hinanden og Kommissionen oplysninger for at lette en korrekt gennemførelse af direktivet. Ved det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger gøres der i videst muligt omfang brug af elektroniske kommunikationsmidler.

Medlemsstaterne sikrer, at de myndigheder, der har ansvaret for dette direktivs gennemførelse, samarbejder med hinanden, navnlig om at etablere en passende informationsstrøm for at sikre, at fjernsælgere overholder bestemmelserne i dette direktiv, og, hvor det er relevant, giver hinanden og Kommissionen oplysninger for at lette en korrekt gennemførelse af direktivet. Ved det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger gøres der i videst muligt omfang brug af elektroniske kommunikationsmidler.

 

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor producenten har sit forretningssted, træffer efter anmodning fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor WEEE opstår, de nødvendige forholdsmæssige og effektive gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med de gældende nationale love og bestemmelser og de gældende love og bestemmelser i Unionen til sikring af, at producenten opfylder samtlige forpligtelser i nærværende direktiv.

 

I den forbindelse samarbejder de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor producenten har sit forretningssted, i fuldt omfang med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor WEEE opstår. Dette omfatter bl.a. adgang til de relevante dokumenter og oplysninger og gennemførelse af den nødvendige kontrol.

Begrundelse

Den europæiske producenttilgang kræver et tættere samarbejde mellem de nationale myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse af direktivet, end det er tilfældet i Rådets forslag.

Ændringsforslag  69

Rådets holdning

Artikel 23

Rådets holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udfører en passende inspektion og overvågning for at verificere, at direktivet gennemføres korrekt.

1. Medlemsstaterne udfører en passende inspektion og overvågning for at verificere, at direktivet gennemføres korrekt.

Denne inspektion skal som minimum omfatte overførsler, navnlig eksport af WEEE ud af Unionen i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og behandlingsvirksomheders processer i overensstemmelse med direktiv 2008/98/EF og bilag VII til nærværende direktiv.

Denne inspektion skal som minimum omfatte den anmeldte mængde af EEE, som er blevet bragt i omsætning, med henblik på at kontrollere den finansielle garantis størrelse i henhold til artikel 12, stk. 2, overførsler, navnlig eksport af WEEE ud af Unionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 og forordning (EF) nr. 1418/2007 og behandlingsvirksomheders processer i overensstemmelse med direktiv 2008/98/EF og bilag VII til nærværende direktiv.

2. Medlemsstaterne sikrer, at overførsler af brugt EEE, der mistænkes for at være WEEE, udføres i overensstemmelse med minimumskravene i bilag VI, og overvåger sådanne overførsler med henblik herpå.

2. Medlemsstaterne sikrer, at overførsler af brugt EEE, udføres i overensstemmelse med minimumskravene i bilag VI, og overvåger sådanne overførsler med henblik herpå.

3. Omkostningerne ved relevant analyse og inspektion, herunder oplagringsomkostninger, af brugt EEE, der mistænkes for at være WEEE, kan pålægges producenterne, tredjemand, der handler på deres vegne, eller andre personer, der forestår overførslen af brugt EEE, der mistænkes for at være WEEE.

3. De sædvanlige omkostninger ved relevant analyse og inspektion, herunder oplagringsomkostninger, af brugt EEE, kan pålægges producenterne, tredjemand, der handler på deres vegne, eller andre personer, der forestår overførslen af brugt EEE, hvor det viser sig at være WEEE.

4. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel og af bilag VI kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte yderligere regler for inspektion og overvågning, navnlig ensartede betingelser for gennemførelsen af bilag VI, punkt 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med hensyn til fastsættelsen af yderligere regler for inspektion og overvågning, navnlig ensartede betingelser for gennemførelsen af bilag VI, punkt 2.

Ændringsforslag  70

Rådets holdning

Artikel 23 – stk. 3 a til 3 d (nye)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne opretter et nationalt register over godkendte indsamlings- og behandlingsanlæg. Kun anlæg, hvis operatører overholder de i artikel 8, stk. 3, fastlagte krav, optages i det nationale register. Medlemsstaterne gør indholdet af registret offentligt tilgængeligt.

 

3b. Operatører af anlæg indsender årligt beviser på deres overholdelse af direktivets krav til de kompetente myndigheder og fremlægger rapporter til de kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 3c og3d med henblik på at opretholde deres status som godkendte indsamlings- og behandlingsanlæg.

 

3c. Operatører af indsamlingsanlæg fremlægger årligt rapporter, så de nationale myndigheder kan sammenligne mængden af indsamlet WEEE med mængden af WEEE, der reelt overføres til nyttiggørelses- eller genanvendelsesanlæg. WEEE overføres udelukkende til godkendte nyttiggørelses- og behandlingsanlæg.

 

3d. Operatører af behandlingsanlæg fremlægger årligt rapporter til de kompetente myndigheder, så de nationale myndigheder kan sammenligne mængden af WEEE, der returneres fra ejere eller godkendte indsamlingsanlæg, med mængden af WEEE, der reelt nyttiggøres, genanvendes eller eksporteres i henhold til artikel 10.

Begrundelse

Godkendt ændringsforslag fra førstebehandling, hvis formål er at sikre, at medlemsstater og operatører stiller de nødvendige oplysninger til rådighed, så alle involverede forsikres om, at lovgivningen gennemføres korrekt og effektivt. Der kan indgås kompromisser med Rådet, som vil forenkle ordlyden og undgå overlapning med anden lovgivning.

Ændringsforslag  71

Rådets holdning

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets holdning

Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest …*. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

(1) Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest …*. De tilsender fra nu af Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

___________

* EUT: Indsæt dato - 18 måneder efter offentliggørelsesdatoen i Den Europæiske Unions Tidende.

___________

* 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Sammenligningstabellerne viser klart, hvilke konsekvenser vedtagelsen af et EU-direktiv vil få for omsættelsen af det i national lovgivning i de enkelte medlemsstater. Anvendelsen af sådanne tabeller forbedrer gennemskueligheden og åbenheden omkring lovgivningsprocessen og hjælper Kommissionen ved kontrollen med en korrekt anvendelse af EU-lovgivningen. Parlamentet holdning fra førstebehandlingen genindsættes. Kommissionen havde også foreslået sådanne sammenligningstabeller.

Ændringsforslag  72

Rådets holdning

Artikel 24 – stk. 3 a (nyt)

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

(3a) Ud over den evaluering, der er fastsat i artikel 2 og 7, forelægger Kommissionen senest ...* Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om erfaringerne med anvendelsen af nærværende direktiv. Rapporten ledsages eventuelt af et lovforslag om ændring af direktivet.

 

___________

* Fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Ud over de specifikke evalueringer af anvendelsesområde og indsamlingsmål skal der også foretages en omfattende kontrol med direktivet og dets anvendelse.

Ændringsforslag  73

Rådets holdning

Bilag I

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

Dette bilag udgår.

Begrundelse

Et såkaldt "åbent" anvendelsesområde indebærer større retssikkerhed, hvilket er et af de væsentligste mål med direktivets omarbejdning, da det i princippet omfatter alt EEE. Inddelingen i forskellige kategorier fører til en meget forskellig fortolkning i medlemsstaterne, hvilket bør undgås. Desuden kan der på denne måde tages hensyn til nye produkter, der ellers ville nødvendiggøre en ændring af direktivet for at blive omfattet heraf.

Ændringsforslag  74

Rådets holdning

Bilag II

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

Dette bilag udgår.

Begrundelse

Et såkaldt "åbent" anvendelsesområde indebærer større retssikkerhed, hvilket er et af de væsentligste mål med direktivets omarbejdning, da det i princippet omfatter alt EEE. Inddelingen i forskellige kategorier fører til en meget forskellig fortolkning i medlemsstaterne, hvilket bør undgås. Desuden kan der på denne måde tages hensyn til nye produkter, der ellers ville nødvendiggøre en ændring af direktivet for at blive omfattet heraf.

Ændringsforslag  75

Rådets holdning

Bilag III

Rådets holdning

Ændringsforslag

Kategorier af EEE, der er omfattet af dette direktiv

Kategorier af udstyr med henblik på fastsættelse af nyttiggørelsesmålene i artikel 11

1. Udstyr til temperaturudveksling

1. Udstyr til temperaturudveksling

2. Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm2

2. Skærme og monitorer

3. Lyskilder

3. Lyskilder

 

4. Stort udstyr (med en længde på mere end 50 cm) herunder: it- og teleudstyr, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, automatiske dispensere samt udstyr til produktion af elektrisk strøm. Denne kategori omfatter ikke det udstyr, der er omfattet af kategori 1-3.

4. Større apparater undtagen kølemøbler og radiatorer, billedskærme og monitorer samt lamper.

5. Småt udstyr (med en længde på under 50 cm) herunder: it- og teleudstyr, forbrugerudstyr, lyskilder, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter automatiske dispensere samt udstyr til produktion af elektrisk strøm. Denne kategori omfatter ikke det udstyr, der er omfattet af kategori 1-3.

5. Mindre apparater undtagen kølemøbler og radiatorer, billedskærme, monitorer, lamper samt it- og teleudstyr.

 

6. Småt it- og teleudstyr.

Begrundelse

Kategorierne er ikke relevante for anvendelsesområdet, da det er "åbent", jf. ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1. Med hensyn til en skelnen mellem større og mindre udstyr er en centimeterangivelse vilkårlig. Desuden kan det føre til forvirring i forhold til definitionen på store anlæg og store værktøjsmaskiner, der naturligvis ikke betragtes som store, hvis de er længere end 50 cm. Da der imidlertid ikke findes andre størrelsesangivelser i direktivet, er der risiko for, at centimetermålet i bilag III vil finde anvendelse. Det er fornuftigt med en særlig kategori for småt it- og teleudstyr, da det indeholder mange råmaterialer.

Ændringsforslag  76

Rådets holdning

Bilag IV

Rådets holdning

Ændringsforslag

Vejledende liste over EEE, som henhører under kategorierne i bilag III:

Vejledende liste over EEE, som henhører under kategorierne i bilag III:

1. Udstyr til temperaturudveksling

1. Udstyr til temperaturudveksling

Køleskabe, frysere, udstyr til automatiseret levering af kolde produkter, udstyr til klimaanlæg, udstyr til affugtning, varmepumper, radiatorer indeholdende olie og andet udstyr til temperaturudveksling, der anvender andre væsker end vand til temperaturudveksling.

- Køleskabe

 

- Frysere

 

- Udstyr til automatiseret levering af kolde produkter

 

- Udstyr til klimaanlæg

 

- Udstyr til affugtning

 

- Varmepumper

 

- Radiatorer indeholdende olie

 

- Andet udstyr til temperaturudveksling, der anvender andre væsker end vand til temperaturudveksling

2. Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm2

2. Skærme og monitorer

 

Skærme, tv-apparater, LCD-fotorammer, monitorer, bærbare computere, notebooks.

- Skærme

 

- Tv-apparater

 

- LCD-fotorammer

 

- Monitorer

3. Lyskilder

3. Lyskilder

Almindelige lysstofrør, kompaktlysstofrør (lavenergipærer), lysstofrør, udladningspærer - herunder tryknatriumpærer og halogenpærer, lavtryksnatriumpærer, LED.

- Almindelige lysstofrør

 

- Kompaktlysstofrør (lavenergipærer)

 

- Lysstofrør

 

- Udladningspærer, herunder tryknatriumpærer og halogenpærer

 

- Lavtryksnatriumpærer

 

- LED.

4. Stort udstyr

4. Større apparater

Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, kogeapparater, elkomfurer, elkogeplader, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr (undtagen pibeorgler opsat i kirker), apparater til syning og vævning, større mainframes, større printere, kopieringsudstyr, større møntautomater, større medicinsk udstyr, større overvågnings- og reguleringsinstrumenter, større apparater til automatiseret levering af produkter og penge, fotovoltaiske paneler.

- Større apparater til madlavning eller anden behandling af fødevarer (herunder elkogeplader, elektriske bageovne, elkomfurer, mikrobølgeovne og fast installerede kaffemaskiner)

 

- Emhætter

 

- Større rengøringsmaskiner (såsom vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner)

 

- Større varmeapparater (såsom større varmeanlæg, elektriske kaminer, marmor- og naturstensvarmeplader, anlæg til opvarmning af swimmingpools samt andre større apparater til opvarmning af rum, senge og siddemøbler)

 

- Større apparater til kropspleje (såsom solarier, saunaer og massagestole)

 

- Større it- og teleapparater (såsom mainframes, servere, faste netværksinstallationer og netværksapparater, større printere, kopieringsudstyr og større møntautomater)

 

- Større sports- og fritidsapparater (såsom sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter og spilleautomater)

 

- Udstyr til gengivelse af lyd eller billeder,

 

- Musikudstyr (undtagen pibeorgler opsat i kirker)

 

- Større lyskilder og andre apparater til lysspredning eller lysstyring

 

- Større elektriske og elektroniske industrielle værktøjsmaskiner med undtagelse af stationære værktøjsmaskiner og mobile maskiner og værktøjsmaskiner, som udelukkende anvendes i forretningsøjemed, (såsom apparater til syning og vævning)

 

- Større apparater til produktion eller overførsel af strøm (såsom generatorer, transformatorer, uafbrydelig elforsyning (UPS) og vekselrettere)

 

- Større medicinsk udstyr

 

- Større overvågnings- og reguleringsinstrumenter

 

- Større måleinstrumenter og anlæg (såsom vægte og stationære maskiner)

 

- Større apparater til automatiseret levering af produkter og til automatiseret levering af simple tjenesteydelser (såsom vareautomater, pengeautomater, returemballageautomater og fotoautomater).

 

- Fotovoltaiske paneler.

5. Småt udstyr

5. Mindre apparater

–  Støvsugere, tæppefejemaskiner, apparater til syning, lysarmaturer, mikrobølgeovne, ventilationsudstyr, strygejern, brødristere, elektriske knive, elkedler, ure, elektriske barbermaskiner, vægte, apparater til hårpleje og kropspleje, pc'er, printere, regnemaskiner, telefoner, mobiltelefoner, radioapparater, videokameraer, videobåndoptagere, hi-fi-udstyr, musikinstrumenter, udstyr til gengivelse af lyd eller billeder, elektrisk og elektronisk legetøj, sportsudstyr, computere til cykling, dykning, løb, roning osv., røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater, mindre elektrisk og elektronisk værktøj, mindre medicinsk udstyr, mindre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, mindre apparater til automatiseret levering af produkter, mindre udstyr med indbyggede fotovoltaiske paneler.

- Mindre apparater til madlavning og anden behandling af fødevarer (såsom brødristere, varmeplader, elektriske knive, elkedler, dyppekogere, skæremaskiner og mikrobølgeovne)

 

- Mindre rengøringsmaskiner (såsom støvsugere og strygejern m.v.)

 

- Ventilationsudstyr, luftfriskere og udluftningsudstyr

 

- Mindre varmeapparater (såsom varmetæpper)

 

- Ure, armbåndsure, vækkeure og andet tidsmålingsudstyr

 

- Mindre apparater til kropspleje (såsom elektriske barbermaskiner, tandbørster, føntørrere og massageapparater)

 

- Kameraer (såsom videokameraer)

 

- Forbrugerudstyr (såsom radioer, forstærkere, bilradioer, dvd-afspillere, videobåndoptagere, hi-fi-udstyr)

 

- Musikinstrumenter og lydudstyr (såsom forstærkere, mikserpulte og mikrofoner)

 

- Mindre lamper og andre apparater til lysspredning eller lysstyring

 

- Legetøj (såsom modeljernbaner, modelfly osv.)

 

- Mindre sportsapparater (såsom computere til cykling, dykning, løb, roning osv.)

 

- Mindre fritidsapparater (såsom videospil, fiske- og golfudstyr, osv.)

 

- Mindre elektrisk og elektronisk værktøj, herunder haveredskaber (såsom boremaskiner, save, pumper og græsslåmaskiner)

 

- Apparater til syning

 

- Mindre apparater til produktion eller overførsel af strøm (såsom generatorer, ladeapparater, uafbrydelig elforsyning (UPS) og elaggregater)

 

- Mindre medicinsk udstyr, herunder veterinært udstyr

 

- Mindre overvågnings- og reguleringsinstrumenter (såsom røgalarmer, varmeregulatorer, termostater, bevægelsessensorer, overvågningsudstyr og -produkter, fjernbetjeninger og fjernstyringer)

 

- Mindre måleapparater (såsom vægte, indikationsanordninger, afstandsmålere og termometre)

 

- Mindre apparater til automatiseret levering af produkter

 

- Mindre udstyr med indbyggede fotovoltaiske paneler

 

 

6. Småt it- og teleudstyr

 

 

- Bærbare computere

 

 Notebooks

 Tablets

 

- Mindre it- og teleapparater (såsom pc'er, printere, lommeregnere, telefoner, mobiltelefoner, routere, radioer, babyalarmer og beamere).

Begrundelse

Parlamentets holdning fra førstebehandlingen genindsættes, idet eksemplerne i Rådets holdning overtages. Det er fornuftigt med en særlig kategori for småt it- og teleudstyr, da det indeholder mange råmaterialer.

Ændringsforslag  77

Rådets holdning

Bilag V

Rådets holdning

Ændringsforslag

 

Dette bilag udgår.

Begrundelse

Af hensyn til læservenligheden skal nyttiggørelsesprocenterne medtages i en særlig artikel i selve direktivets tekst (jf. ændringsforslag til artikel 11, stk. 1). Nyttiggørelsesprocenterne skal allerede fra direktivets ikrafttrædelse også omfatte genanvendelsesprocenterne. Det er vigtigt med en særlig genanvendelsesprocent af hensyn til en korrekt anvendelse af affaldshierarkiet.

Ændringsforslag  78

Rådets holdning

Bilag VI

Rådets holdning

Ændringsforslag

BILAG VI

BILAG VI

Minimumskrav til overførsler af brugt EEE, der mistænkes for at være WEEE

Minimumskrav til overførsler af brugt EEE

1. Med henblik på at skelne mellem EEE og WEEE, når indehaveren af den pågældende genstand påstår at have til hensigt at overføre, eller være i færd med at overføre, brugt EEE og ikke WEEE, skal medlemsstatens myndighed, i tilfælde af brugt EEE, der mistænkes for at være WEEE, anmode om følgende til støtte for denne påstand:

1. Med henblik på at skelne mellem EEE og WEEE, når indehaveren af den pågældende genstand påstår at have til hensigt at overføre, eller være i færd med at overføre, brugt EEE og ikke WEEE, skal medlemsstatens myndighed i tilfælde af brugt EEE anmode om følgende til støtte for denne påstand:

a) en kopi af fakturaen og kontrakten om salg og/eller overdragelse af ejerskabet for det EEE, hvoraf det fremgår, at udstyret er beregnet til direkte genbrug og er i fuld funktionsduelig stand

a) en kopi af fakturaen og kontrakten om salg og/eller overdragelse af ejerskabet for det EEE, hvoraf det fremgår, at udstyret er beregnet til direkte genbrug og er i fuld funktionsduelig stand

b) dokumentation for evaluering eller afprøvning i form af en kopi af optegnelserne (prøvningscertifikat eller bevis for funktionsduelighed) for hver genstand i forsendelsen samt en protokol indeholdende alle optegnelser i henhold til punkt 3

b) dokumentation for evaluering eller afprøvning i form af en kopi af optegnelserne (prøvningscertifikat eller bevis for funktionsduelighed) for hver genstand i forsendelsen samt en protokol indeholdende alle optegnelser i henhold til punkt 3

c) en erklæring fra indehaveren, der forestår transporten af det EEE, om, at ingen af materialerne eller udstyret i forsendelsen er affald, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF, og

c) en erklæring fra indehaveren, der forestår transporten af det EEE, om, at ingen af materialerne eller udstyret i forsendelsen er affald, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF, og

d) passende beskyttelse mod skader i forbindelse med læsning, transport og aflæsning, især ved tilstrækkelig emballage eller passende stabling af forsendelsen.

d) passende beskyttelse mod skader i forbindelse med læsning, transport og aflæsning, især ved tilstrækkelig emballage og passende stabling af forsendelsen.

2. Som en undtagelse finder punkt 1, litra a) og b), og punkt 3 ikke anvendelse for producenten eller tredjemand, der handler på hans vegne, med henblik på genbrug, hvis det med afgørende beviser kan dokumenteres, at overførslen finder sted inden for rammerne af en overførselsaftale mellem virksomheder, og når

2. Som en undtagelse finder punkt 1, litra a) og b), og punkt 3 ikke anvendelse for producenten eller tredjemand, der handler på hans vegne, med henblik på genbrug, eller for tredjemands reparations- eller renoveringsfaciliteter, forudsat at det med afgørende beviser kan dokumenteres, at overførslen finder sted inden for rammerne af en overførselsaftale mellem virksomheder, og når

a) EEE returneres som fejlbehæftet til reparation under garantien med henblik på genbrug,

a) EEE returneres som fejlbehæftet til reparation under garantien med henblik på genbrug,

b) brugt EEE til erhvervsmæssig brug returneres til renovering eller reparation under en gyldig vedligeholdelsesaftale om eftersalgsservice med henblik på genbrug, eller

b) brugt EEE til erhvervsmæssig brug returneres til renovering eller reparation under en gyldig aftale med henblik på genbrug, eller

c) fejlbehæftet brugt EEE til erhvervsmæssig brug, såsom medicinsk udstyr eller dele heraf, returneres til årsagsanalyse under en gyldig vedligeholdelsesaftale om eftersalgsservice, hvis en sådan analyse kun kan foretages af producenten eller tredjemand, der handler på hans vegne.

c) fejlbehæftet brugt EEE til erhvervsmæssig brug, såsom medicinsk udstyr eller dele heraf, returneres til årsagsanalyse under en gyldig vedligeholdelsesaftale om eftersalgsservice, hvis en sådan analyse kun kan foretages af producenten eller tredjemand, der handler på hans vegne.

 

Denne undtagelse finder kun anvendelse for overførsler til lande, hvor OECD-Rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslutning C(92)39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse finder anvendelse.

 

I tilfælde af, at EEE, som er dækket af denne undtagelse, ikke kan repareres eller renoveres, betragtes det som WEEE.

3. Til dokumentation af, at de overførte genstande er brugt EEE og ikke WEEE, stiller medlemsstaterne krav om, at følgende trin skal udføres med henblik på at afprøve og føre en optegnelse over brugt EEE:

3. Til dokumentation af, at de overførte genstande er brugt EEE og ikke WEEE, stiller medlemsstaterne krav om, at følgende trin skal udføres med henblik på at afprøve og føre en optegnelse over brugt EEE:

Trin 1: Afprøvning

Trin 1: Afprøvning

a) Funktionsdueligheden skal afprøves, og tilstedeværelsen af farlige stoffer evalueres. Hvilke afprøvninger, som skal foretages, afhænger af det elektriske og elektroniske udstyrs art. For størsteparten af det brugte elektriske og elektroniske udstyr er en afprøvning af de vigtigste funktioner tilstrækkelig.

a) Funktionsdueligheden skal afprøves, og tilstedeværelsen af farlige stoffer evalueres. Hvilke afprøvninger, som skal foretages, afhænger af det elektriske og elektroniske udstyrs art. For størsteparten af det brugte elektriske og elektroniske udstyr er en afprøvning af de vigtigste funktioner tilstrækkelig.

b) Der skal føres en optegnelse over resultaterne af evalueringen og afprøvningen.

b) Der skal føres en optegnelse over resultaterne af evalueringen og afprøvningen.

Trin 2: Optegnelse

Trin 2: Optegnelse

a) Optegnelsen skal fastgøres forsvarligt, men ikke permanent, enten på selve udstyret (hvis det ikke er emballeret) eller på emballagen således, at den kan læses uden at åbne udstyrets emballage.

a) Optegnelsen skal fastgøres forsvarligt, men ikke permanent, enten på selve udstyret (hvis det ikke er emballeret) eller på emballagen således, at den kan læses uden at åbne udstyrets emballage.

b) Optegnelsen skal indeholde følgende oplysninger:

b) Optegnelsen skal indeholde følgende oplysninger:

genstandens navn (udstyrets navn, hvis det er opført på listen i bilag II eller IV, alt efter omstændighederne og kategori, jf. bilag I eller III, alt efter omstændighederne)

genstandens navn (udstyrets navn, hvis det er opført på listen i bilag IV og kategori, jf. bilag III)

- genstandens identifikationsnummer (type nr.), hvis det er relevant

- genstandens identifikationsnummer (type nr.), hvis det er relevant

- produktionsår (hvis dette er kendt)

- produktionsår (hvis dette er kendt)

- navn og adresse på den virksomhed, der er ansvarlig for at dokumentere funktionsdueligheden

- navn og adresse på den virksomhed, der er ansvarlig for at dokumentere funktionsdueligheden

- resultatet af afprøvninger, jf. trin 1 (herunder dato for afprøvning af funktionsduelighed)

- resultatet af afprøvninger, jf. trin 1 (herunder dato for afprøvning af funktionsduelighed)

- arten af de udførte afprøvninger.

- arten af de udførte afprøvninger.

4. Foruden den dokumentation, der er anmodet om i punkt 1 og 3, skal hver forsendelse (f.eks. transportcontainer eller lastvognslæs) af brugt EEE ledsages af:

4. Foruden den dokumentation, der er anmodet om i punkt 1 og 3, skal hver forsendelse (f.eks. transportcontainer eller lastvognslæs) af brugt EEE ledsages af:

a) et relevant transportdokument, f.eks. CMR eller fragtbrev

a) et relevant transportdokument, f.eks. CMR eller fragtbrev

b) en erklæring fra den ansvarshavende person på dennes ansvar.

b) en erklæring fra den ansvarshavende person på dennes ansvar.

5. I mangel af bevis for, at en genstand er brugt EEE og ikke WEEE ved passende dokumentation som påkrævet i punkt 1, 3 og 4, og af passende beskyttelse mod skader i forbindelse med læsning, transport og aflæsning, navnlig ved tilstrækkelig emballage eller passende stabling af forsendelsen, antager medlemsstatens myndigheder, at en genstand er WEEE, og at en forsendelse udgør en illegal overførsel. Under disse omstændigheder håndteres forsendelsen i overensstemmelse med artikel 24 og 25 i forordning (EF) nr. 1013/2006.

5. I mangel af bevis for, at en genstand er brugt EEE og ikke WEEE ved passende dokumentation som påkrævet i punkt 1, 3 og 4, og af passende beskyttelse mod skader i forbindelse med læsning, transport og aflæsning, navnlig ved tilstrækkelig emballage eller passende stabling af forsendelsen, hvilket indehaveren af et apparat, der skal forsendes, er ansvarlig for at tilvejebringe i hvert enkelt tilfælde, antager medlemsstatens myndigheder, at en genstand er WEEE, og at en forsendelse udgør en illegal overførsel. Under disse omstændigheder håndteres forsendelsen i overensstemmelse med artikel 24 og 25 i forordning (EF) nr. 1013/2006.

Ændringsforslag  79

Rådets holdning

Bilag X – afsnit A

Rådets holdning

Ændringsforslag

Oplysninger ved registrering og rapportering som nævnt i artikel 1

Oplysninger ved registrering og rapportering som nævnt i artikel 16

A. Oplysninger, der skal forelægges ved registrering:

A. Oplysninger, der skal forelægges ved registrering:

1. Navn og adresse på producenten eller den retlige repræsentant, hvis der er tale om en producent som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f, nr. iv), (postnummer og sted, gadenavn og -nummer, land, telefon- og faxnummer, e-mail-adresse samt kontaktperson). I tilfælde af en retlig repræsentant også kontaktoplysninger på den producent, der repræsenteres

1. Navn og adresse på producenten eller den retlige repræsentant (postnummer og sted, gadenavn og -nummer, land, telefon- og faxnummer, e-mail-adresse samt kontaktperson). I tilfælde af en retlig repræsentant også kontaktoplysninger på den producent, der repræsenteres

2. Producentens nationale identifikationskode, herunder producentens europæiske momsregistreringsnummer eller nationale momsregistreringsnummer (valgfrit)

2. Producentens identifikationskode, herunder producentens europæiske momsregistreringsnummer eller nationale momsregistreringsnummer

3. Kategori af EEE fastsat i bilag I eller III, alt efter omstændighederne

3. Kategori af EEE fastsat i bilag III

4. Typen af EEE (husholdningsudstyr eller andet end husholdningsudstyr)

4. Typen af EEE (husholdningsudstyr eller andet end husholdningsudstyr)

5. Varemærke for EEE (valgfrit)

5. Varemærke for EEE

6. Oplysninger om, hvordan producenten opfylder sine forpligtelser (gennem en individuel eller en kollektiv ordning) herunder oplysninger om garantistillelse.

6. Oplysninger om, hvordan producenten opfylder sine forpligtelser (gennem en individuel eller en kollektiv ordning) herunder oplysninger om garantistillelse.

7. Anvendt salgsmetode (f.eks. fjernsalg)

7. Anvendt salgsmetode (f.eks. fjernsalg)

8. Erklæring om, at de afgivne oplysninger er sandfærdige.

 

Begrundelse

For at opnå en harmoniseret registrering er det nødvendigt, at de krævede oplysninger i de nationale registre er de samme. Derfor afvises frivillige oplysninger, da dette ellers igen ville medføre, at der skal opfyldes forskellige krav i medlemsstaterne. Oplysningerne i registrene skal ifølge sagens natur være sandfærdige, og en yderligere erklæring har ingen merværdi, men fører blot til mere bureaukrati.

Ændringsforslag  80

Rådets holdning

Bilag X – afsnit B

Rådets holdning

Ændringsforslag

B. Oplysninger, der skal forelægges ved rapportering:

B. Oplysninger, der skal forelægges ved rapportering:

1. Producentens nationale identifikationskode

1. Producentens identifikationskode

2. Indberetningsperiode:

2. Indberetningsperiode:

3. Kategori af EEE fastsat i bilag I eller III, alt efter omstændighederne

3. Kategori af EEE fastsat i bilag III

4. Mængde af EEE, som er bragt i omsætning på det nationale marked, angivet i vægt

4. Mængde af EEE, som er bragt i omsætning på det nationale marked, angivet i vægt

5. (Valgfrit) Mængde, angivet i vægt, af affald af EEE, der er særskilt indsamlet, forberedt til genbrug, genanvendt, nyttiggjort og bortskaffet i medlemsstaten eller overført i eller uden for Unionen.

5. Mængde, angivet i vægt, af affald af EEE, der er særskilt indsamlet, forberedt til genbrug, genanvendt, nyttiggjort og bortskaffet i medlemsstaten eller overført i eller uden for Unionen.

Bemærk: De i punkt 4 og 5 omhandlede oplysninger skal angives efter kategori.

Bemærk: De i punkt 4 og 5 omhandlede oplysninger skal angives efter kategori.

Begrundelse

For at opnå en harmoniseret registrering er det nødvendigt, at de krævede oplysninger i de nationale registre er de samme. Derfor afvises frivillige oplysninger, da dette ellers igen ville medføre, at der skal opfyldes forskellige krav i medlemsstaterne.

PROCEDURE

Titel

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Referencer

07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

3.2.2011                     T7-0037/2011

Kommissionens forslag

COM(2008)0810 - C6-0472/2008

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

29.9.2011

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

29.9.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Karl-Heinz Florenz

31.8.2009

 

 

 

Behandling i udvalg

8.9.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.10.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

1

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Arlene McCarthy

Dato for indgivelse

6.10.2011