ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Αναδιατύπωση)

  6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz


  Διαδικασία : 2008/0241(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0334/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0334/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Αναδιατύπωση)

  (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

  –   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2009[1],

  –   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 4ης Δεκεμβρίου 2009[2],

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[3] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0810),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0334/2011),

  1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (6) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραιότητα με την πρόληψη της παράγωγης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) και, επιπροσθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων. Παράλληλα, με την οδηγία επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, π.χ. παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, ιδίως εκείνων που μετέχουν άμεσα στη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η διαφορετική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού μεταξύ κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων. Η άσκηση διαφορετικών εθνικών πολιτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια πρέπει να καθοριστούν σε ενωσιακό επίπεδο.

  (6) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραιότητα με την πρόληψη της παράγωγης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) και, επιπροσθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων και η ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών. Παράλληλα, με την οδηγία επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, π.χ. παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, ιδίως εκείνων που μετέχουν άμεσα στη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η διαφορετική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού μεταξύ κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων. Η άσκηση διαφορετικών εθνικών πολιτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο και θα πρέπει να καταρτιστούν ευρωπαϊκά πρότυπα για τη συλλογή και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ.

  Αιτιολόγηση

  Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί ουσιαστική πτυχή της παρούσας οδηγίας και θα πρέπει επομένως να αναφέρεται. Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα της συλλογής και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ έχει επίσης σημασία για την αποδοτικότερη και φιλοπεριβαλλοντικότερη ανακύκλωση.

  Τροπολογία  2

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (9) Η παρούσα οδηγία, προκειμένου να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρμογής της, θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένους ορισμούς. Ωστόσο, ο ορισμός του ΗΗΕ θα πρέπει να βελτιωθεί στο πλαίσιο επανεξέτασης του πεδίου εφαρμογής, ώστε να αποσαφηνισθεί. Έως ότου αυτό καθορισθεί στη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν συναφή εθνικά μέτρα και εν ισχύι καθιερωμένες πρακτικές, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Ο ορισμός θα πρέπει να αποσαφηνίζεται αποκλειστικά στην οδηγία και να μην οδηγεί σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς λόγω διαφορών στην εφαρμογή και τις πρακτικές σε εθνικό επίπεδο.

  Τροπολογία  3

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (10) Όπου απαιτείται, θεσπίζονται απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης, αποσυναρμολόγησης και ανάκτησης ΑΗΗΕ, στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Προκειμένου να βελτιστοποιούνται η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση μέσω του σχεδιασμού των προϊόντων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊόντος.

  (10) Θεσπίζονται απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης, αποσυναρμολόγησης και ανάκτησης ΑΗΗΕ, στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Προκειμένου να βελτιστοποιούνται η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση μέσω του σχεδιασμού των προϊόντων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊόντος.

  Αιτιολόγηση

  Η φιλοπεριβαλλοντική σχεδίαση προϊόντων που προκαλούν κατανάλωση ενέργειας δεν έχει σημασία μόνο για την ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων αλλά και για την απλούστερη επαναχρησιμοποίηση, αποσυναρμολόγηση και ανάκτηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η συμπερίληψη της ανακύκλωσης στη διαδικασία σχεδίασης μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση και βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης πρώτων υλών. Συνεπώς, τα κριτήρια αυτά πρέπει να προστεθούν στην οδηγία 2009/125/ΕΚ.

  Τροπολογία  4

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της ΕΕ, τόσο της υγείας του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να συμβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, πρέπει να δημιουργηθούν οι προσήκουσες εγκαταστάσεις για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων σημείων συλλογής, για την τουλάχιστον δωρεάν επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ μέρους των οικιακών χρηστών. Για την επιτυχία της συλλογής των ΑΗΗΕ σημαντικός θα είναι ο ρόλος των διανομέων.

  (13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της ΕΕ, τόσο της υγείας του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να συμβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, πρέπει να δημιουργηθούν οι προσήκουσες εγκαταστάσεις για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων σημείων συλλογής, για την τουλάχιστον δωρεάν επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ μέρους των οικιακών χρηστών. Οι διανομείς, οι δήμοι και οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην πετυχημένη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Οι φορείς εκμετάλλευσης, όπως επίσης οι δήμοι και οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

  Τροπολογία  5

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (13a) Προκειμένου να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι το κόστος που βαρύνει τις (τοπικές) αρχές για τη συλλογή AHΗE δεν θα μετακυλίεται στους φορολογούμενους αλλά θα αντικατοπτρίζεται στην τιμή του προϊόντος.

  Αιτιολόγηση

  Ως συμβιβασμός στη θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η τροπολογία στο άρθρο 12 παρ. 1 του κειμένου που συμφωνήθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 47) αναδιατυπώνεται και περιορίζεται στη βασική αρχή της.

  Τροπολογία  6

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (14) Προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας και εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, πρέπει να έχουν την υποχρέωση να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ, ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1005/2009 και (EΚ) αριθ. 842/2006. Από δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, αλλά περισσότερο από το μισό της ποσότητας αυτής αποτελεί πιθανώς αντικείμενο ακατάλληλης επεξεργασίας και παράνομων εξαγωγών. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και, για να αποφευχθεί, είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος στόχος όσον αφορά τη συλλογή. Ενδείκνυται ο καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων για τη μεταφορά μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί ΑΗΗΕ· όσον αφορά την εφαρμογή τους, τα κράτη μέλη δύνανται να παραπέμπουν σε κατευθυντήριες γραμμές για τους ανταποκριτές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού 1013/2006 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.

  (14) Προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας και εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, πρέπει να έχουν την υποχρέωση να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ, ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1005/2009 και (EΚ) αριθ. 842/2006. Από δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, αλλά περισσότερο από το μισό της ποσότητας αυτής αποτελεί πιθανώς αντικείμενο ακατάλληλης επεξεργασίας και παράνομων εξαγωγών, ή υποβάλλεται μεν σε ορθή επεξεργασία αλλά οι επεξεργασμένες ποσότητες δεν αναφέρονται. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την παροχή αντιφατικών δεδομένων. Για να αποφευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος στόχος όσον αφορά τη συλλογή, να υποχρεώνονται όλοι οι φορείς που συλλέγουν ΑΗΗΕ να εξασφαλίζουν την περιβαλλοντικώς ορθή επεξεργασία τους καθώς και να αναφέρουν τους όγκους που συλλέγουν, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται. Έχει καθοριστική σημασία να μεριμνούν τα κράτη μέλη για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ελέγχους μεταχειρισμένου ΗΗΕ που μεταφέρεται εκτός της Ένωσης. Ενδείκνυται ο καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων για τη μεταφορά μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί ΑΗΗΕ· όσον αφορά την εφαρμογή τους, τα κράτη μέλη δύνανται να παραπέμπουν σε κατευθυντήριες γραμμές για τους ανταποκριτές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού 1013/2006 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.

  Αιτιολόγηση

  Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η ορθή συλλογή δεδομένων έχει σημασία για την καθιέρωση και τον έλεγχο της εφαρμογής της οδηγίας. Όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στη συλλογή και επεξεργασία πρέπει να τηρούν τα πρότυπα. Ο έλεγχος της μεταφοράς μεταχειρισμένων συσκευών έχει κεφαλαιώδη σημασία για την πάταξη των παράνομων μεταφορών.

  Τροπολογία  7

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (15α) Η Επιστημονική Επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία, επισημαίνει στη γνωμοδότησή της, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας των προϊόντων νανοτεχνολογίας, ότι η έκθεση σε νανοϋλικά τα οποία είναι μονίμως ενσωματωμένα σε μεγάλες δομές, επί παραδείγματι σε ηλεκτρονικά κυκλώματα, μπορεί να λάβει χώρα στη φάση της δημιουργίας αποβλήτων και κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των πιθανών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον από την επεξεργασία ΑΗΗΕ που περιέχουν νανοϋλικά, είναι απαραίτητη η επιλεκτική επεξεργασία. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον τα σχετικά νανοϋλικά πρέπει να υποβάλλονται σε επιλεκτική επεξεργασία.

  Αιτιολόγηση

  Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ενώ πολλές εφαρμογές μπορεί να μην δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δεν ισχύει το ίδιο για ορισμένα νανοϋλικά, όπως π.χ. νανοσωλήνες άνθρακα, για ορισμένους εκ των οποίων υπάρχει υπόνοια ότι έχουν ιδιότητες συγκρίσιμες με εκείνες του αμιάντου, ή νανοάργυρος. Είναι προτιμότερο να αξιολογηθεί η κατάσταση για να διαπιστωθεί τι ενέργειες απαιτούνται, αντί να εθελοτυφλούμε. Η παρούσα τροπολογία είναι συνεπής προς τη θέση του ΕΚ για τις κανονιστικές πτυχές των νανοϋλικών, του 2009. (Επαναφορά της τροπολογίας 101 από την πρώτη ανάγνωση.)

  Τροπολογία  8

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (17) Η ανάκτηση, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του εξοπλισμού θα πρέπει να μπορούν να θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, μόνον εφόσον η εν λόγω ανάκτηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον εξοπλισμό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών.

  (17) Η ανάκτηση, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του εξοπλισμού θα πρέπει να μπορούν να θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, μόνον εφόσον η εν λόγω ανάκτηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον εξοπλισμό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών. Η μέριμνα για κατάλληλη ανάκτηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των συσκευών έχει μεγάλη σημασία για την εξασφάλιση της ευφυούς χρήσης των πόρων και για τη βελτιστοποίηση του εφοδιασμού με πόρους.

  Αιτιολόγηση

  Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η αποδοτική ανάκτηση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχει θεμελιώδη σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάκτηση πρώτων υλών.

  Τροπολογία  9

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και την επεξεργασία, την ανάκτηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη συλλογής των ΑΗΗΕ, ιδίως χρηματοδοτώντας τη συλλογή τους από ολόκληρη την αλυσίδα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, ώστε τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ να μην γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας κατώτερης της βέλτιστης και παρανόμων εξαγωγών, να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με την εναρμόνιση ανά την ΕΕ της εκ μέρους των παραγωγών χρηματοδότησης και να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων από τους φορολογούμενους στους καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Προκειμένου να αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, κάθε παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από τα δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός πρέπει να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Κάθε παραγωγός, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, πρέπει να παρέχει οικονομική εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην επιβαρύνει την κοινωνία ή τους υπόλοιπους παραγωγούς. Την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων πρέπει να μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των παραγωγών, των εισαγωγέων και των νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου όγκου παραγωγής.

  (19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει κατά συνέπεια να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και την επεξεργασία, την ανάκτηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στο χειρισμό των ΑΗΗΕ να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της παρούσας οδηγίας, ώστε τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ να μην γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας κατώτερης της βέλτιστης και παρανόμων εξαγωγών. Προκειμένου η δαπάνη για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων να μετακυλιστεί από τους φορολογούμενους στους καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους παραγωγούς να μεριμνούν για την επεξεργασία όλων τα συλλεγόμενων ΑΗΗΕ. Προκειμένου να είναι δυνατή η κατάλληλη επεξεργασία, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της παράδοσης του ΗΕΕ που φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του σε εγκαταστάσεις συλλογής. Προκειμένου να αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, κάθε παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από τα δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός πρέπει να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Κάθε παραγωγός, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, πρέπει να παρέχει οικονομική εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην επιβαρύνει την κοινωνία ή τους υπόλοιπους παραγωγούς. Την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων πρέπει να μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των παραγωγών, των εισαγωγέων και των νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου όγκου παραγωγής. Για εξοπλισμό με μεγάλο κύκλο ζωής, που υπάγεται για πρώτη φορά στις διατάξεις της οδηγίας, όπως για παράδειγμα οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, θα πρέπει να είναι δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών συλλογής και ανάκτησης, με την προϋπόθεση να τηρούνται αντίστοιχες απαιτήσεις με βάση την παρούσα οδηγία. Ιδιαίτερα δεν θα πρέπει να εμποδίζονται τα συστήματα που έχουν καθιερωθεί σε ενωσιακό επίπεδο, λόγω της φιλικότητάς τους προς την εσωτερική αγορά.

  Αιτιολόγηση

  Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να εξακολουθήσει να γίνεται στις υπάρχουσες υποδομές, που έχουν αποδείξει την αξία τους. Η χρηματοδότηση της συλλογής από τα νοικοκυριά δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση των συσκευών ούτε έχει άλλα οικολογικά πλεονεκτήματα, η δε μετακύλιση του κόστους δεν εξασφαλίζει υψηλότερα ποσοστά συλλογής. Ούτε πρέπει να αγνοηθεί η ευθύνη των καταναλωτών να συμμετέχουν στη σωστή διάθεση των αποβλήτων.

  Τροπολογία  10

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (20) Θα πρέπει να επιτρέπεται στους παραγωγούς να ενημερώνουν τους αγοραστές, σε προαιρετική βάση κατά την πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικώς αβλαβή. Αυτό συνάδει με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, ιδίως όσον αφορά την ευφυέστερη κατανάλωση και τις οικολογικές («πράσινες») δημόσιες συμβάσεις.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Το κόστος της συλλογής και της επεξεργασίας πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή του προϊόντος, ώστε να παρέχεται κίνητρο για τη μείωσή του. Το κατ' αποκοπή κόστος δεν ανταποκρίνεται ούτε στο πραγματικό κόστος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής, ούτε στην επιβάρυνση που προκαλεί το προϊόν στο περιβάλλον. Τελικά οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν πληροφορίες για την ανακυκλωσιμότητα και το πραγματικό κόστος επεξεργασίας.

  Τροπολογία  11

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (25) Οι πληροφορίες σχετικά με το βάρος των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ καθώς και σχετικά με τα ποσοστά συλλογής, προετοιμασίας της επαναχρησιμοποίησης , συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συσκευών κατά το δυνατόν , ανάκτησης ή ανακύκλωσης και εξαγωγής των ΑΗΗΕ που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της παρούσας οδηγίας. Για τους σκοπούς του υπολογισμού των ποσοστών συλλογής, θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινή μέθοδος για τον υπολογισμό του βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ούτως ώστε να διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο όρος αυτός περιλαμβάνει το πραγματικό βάρος ολόκληρου του εξοπλισμού στη μορφή κατά την οποία τίθεται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των υποσυγκροτημάτων, των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων, χωρίς να υπολογίζονται όμως η συσκευασία, οι ηλεκτρικές στήλες, οι οδηγίες χρήσης και τα εγχειρίδια.

  (25) Οι πληροφορίες σχετικά με το βάρος των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ καθώς και σχετικά με τα ποσοστά συλλογής, προετοιμασίας της επαναχρησιμοποίησης , συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συσκευών κατά το δυνατόν , ανάκτησης ή ανακύκλωσης και εξαγωγής των ΑΗΗΕ που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της παρούσας οδηγίας. Για τους σκοπούς του υπολογισμού των ποσοστών συλλογής, θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινή μέθοδος για τον υπολογισμό του βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει μεταξύ άλλων να εξεταστεί, αν ο όρος αυτός περιλαμβάνει το πραγματικό βάρος ολόκληρου του εξοπλισμού στη μορφή κατά την οποία τίθεται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των υποσυγκροτημάτων, των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων, χωρίς να υπολογίζονται όμως η συσκευασία, οι ηλεκτρικές στήλες, οι οδηγίες χρήσης και τα εγχειρίδια.

  Τροπολογία  12

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 27

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (27) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάλληλη ροή πληροφοριών ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τηρουμένων πλήρως των απαιτήσεων της εσωτερικής αγοράς, ήτοι της αποφυγής επανάληψης των απαιτήσεων στους παραγωγούς.

  (27) Προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί, με την τυποποίηση των διαδικασιών καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων και την αποφυγή της επιβολής πολλαπλών τελών για πολλαπλές καταχωρήσεις σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται πλέον οι παραγωγοί να είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν ΗΗΕ στην αγορά του. Αντ’ αυτού θα πρέπει να αρκεί ο ορισμός νομικού εκπροσώπου τους εγκατεστημένου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

  Αιτιολόγηση

  Η πείρα από την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έδειξε ότι η ύπαρξη διαφορετικών απαιτήσεων στια 27 κράτη μέλη έχει προκαλέσει υπέρμετρο γραφειοκρατικό φόρτο και απρόσμενο κόστος. Σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου είναι δυνατή η αποφυγή κόστους γραφειοκρατίας σε ύψος 66 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Συνεπώς, πρέπει να προωθηθούν η εναρμόνιση της καταχώρησης και της υποβολής στοιχείων καθώς και η διαλειτουργικότητα των εθνικών μητρώων, για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επαναφορά της θέσης του ΕΚ.

  Τροπολογία  13

  Θέση του Συμβουλίου

  Αιτιολογική σκέψη 28

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (28) Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απονέμεται στην Επιτροπή όσον αφορά την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙV, VII,VIII και ΙΧ και στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και τη θέσπιση κανόνων συμπληρωματικών των προβλεπόμενων στην παρούσα οδηγία όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για συλλογή και την ισοδυναμία της επεξεργασίας αποβλήτων όταν αυτά μεταφέρονται εκτός της Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  (28) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξουσία για τη θέσπιση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη θέσπιση των μεταβατικών διατάξεων σχετικά με τα ποσοστά συλλογής και τη μέθοδο προσδιορισμού του βάρους των αποβλήτων, τη θέσπιση κανόνων συμπληρωματικών των προβλεπόμενων στην παρούσα οδηγία όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για συλλογή και την ισοδυναμία της επεξεργασίας αποβλήτων όταν αυτά μεταφέρονται εκτός της Ένωσης, τις ελάχιστες απαιτήσεις και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του επιπέδου των οικονομικών εγγυήσεων, τον ορισμό των «AHHE πολύ μικρού όγκου» και των «μικροεπιχειρήσεων που λειτουργούν σε μικρή επιφάνεια», την προσαρμογή των παραρτημάτων IV, VII, VIII και IX στην πρόοδο της τεχνικής και της επιστήμης, και τον καθορισμό λεπτομερέστερων κανόνων επιθεώρησης και εποπτείας. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  Αιτιολόγηση

  Παράθεση όλων των νομικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που καθορίζονται στην οδηγία. Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

  Τροπολογία  14

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και με τον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

  Η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και με τον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η παρούσα οδηγία επιβάλλει σε όλους τους εμπλεκομένους στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος να βελτιώσουν τα περιβαλλοντικά τους πρότυπα, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη παραγωγή και ανάκτηση.

  Αιτιολόγηση

  Η παραπομπή στις αρχές που κατοχυρώνονται στην οδηγία πλαίσιο περί αποβλήτων (αρχές πρόληψης των αποβλήτων και ιεράρχηση των αποβλήτων) περιλαμβάνεται μόνο στην αιτιολογική σκέψη 6. Δεδομένου ότι η αρχική οδηγία περί ΑΗΗΕ έδινε έμφαση στην περιβαλλοντική δράση όλων των συμμετεχόντων, αυτό πρέπει να αναφέρεται κι εδώ ρητά. Η Οδηγία ΑΗΗΕ του 2003 προβλέπει, μέσω μιας συνολικής προσέγγισης που βασίζεται στον κύκλο ζωής, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΗΗΕ ή ΑΗΗΕ. Η πτυχή αυτή πρέπει να διατηρηθεί και συνεπώς δεν πρέπει να διαγραφεί από το άρθρο 1.

  Τροπολογία  15

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) ως εξής:

  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.

  (α) από ….* έως ...** (μεταβατική περίοδος) στον ΗΗΕ που υπάγεται στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι. Το Παράρτημα ΙΙ περιέχει ενδεικτικό κατάλογο ΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι.

   

  (β) από …***, έως τον ΗΗΕ που υπάγεται στις κατηγορίες του Παραρτήματος III. Το Παράρτημα IV περιέχει ενδεικτικό κατάλογο ΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος III.

   

  ________

   

  * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

   

  ** ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία- 6 έτη από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.

   

  ** ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία - έξι έτη και μία ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

   

  Αιτιολόγηση

  Ένα λεγόμενο «ανοικτό» πεδίο εφαρμογής οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της αναδιατύπωσης της οδηγίας, δεδομένου ότι περιλαμβάνει κατά βάση όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η συγκέντρωση σε κατηγορίες οδήγησε σε διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη μέλη, και τούτο θα πρέπει να αποφευχθεί. Επιπλέον, είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη νέα προϊόντα, για τα οποία θα χρειαζόταν διαφορετικά αναθεώρηση της οδηγίας, προκειμένου να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής.

  Τροπολογία  16

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Κατά τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1, στοιχείο α), η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:

  3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:

  Αιτιολόγηση

  Ως συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 2 παράγραφος 1, ο νομοθέτης πρέπει παράλληλα με το ανοικτό πεδίο εφαρμογής να ορίσει και τις εξαιρέσεις.

  Τροπολογία  17

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (γα) εξοπλισμός σχεδιασμένος για αποστολή στο διάστημα·

  Αιτιολόγηση

  Όσον αφορά τις επιμέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόμενο, αλλάζει μόνο η θέση στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4).

  Τροπολογία  18

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (γβ) σταθερά βιομηχανικά εργαλεία μεγάλης κλίμακας

  Αιτιολόγηση

  Όσον αφορά τις επιμέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόμενο, αλλάζει μόνο η θέση στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4).

  Τροπολογία  19

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (γγ) μόνιμες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις φωτισμού και τις φωτοβολταϊκές μονάδες·

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να προβλέπεται εξαίρεση για τις σταθερές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, κάποια μέρη των εγκαταστάσεων αυτών, ωστόσο, θα πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Τούτο αφορά ιδιαίτερα τις εγκαταστάσεις φωτισμού και τις φωτοβολταϊκές μονάδες, που μπορεί να πωλούνται ξεχωριστά από την όλη εγκατάσταση και ο κατασκευαστής τους δεν γνωρίζει κατ’ ανάγκη ποια θα είναι η τελική χρήση τους.

  Τροπολογία  20

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ δ (νέο)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (γδ) μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή εμπορευμάτων, πλην των ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων τα οποία δεν είναι εγκεκριμένου τύπου·

  Αιτιολόγηση

  Όσον αφορά τις επιμέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόμενο, αλλάζει μόνο η θέση στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4).

  Τροπολογία  21

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ ε (νέο)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (γε) μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση·

  Αιτιολόγηση

  Όσον αφορά τις επιμέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόμενο, αλλάζει μόνο η θέση στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4).

  Τροπολογία  22

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ στ (νέο)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (γστ) εξοπλισμός που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, και διατίθεται μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση.

  Αιτιολόγηση

  Όσον αφορά τις επιμέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόμενο, αλλάζει μόνο η θέση στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4).

  Τροπολογία  23

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ ζ (νέο)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (γζ) ιατρικά βοηθήματα και ιατρικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω βοηθήματα αναμένεται να καταστούν μολυσματικά πριν από το τέλος του κύκλου ζωής τους, και ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

  Αιτιολόγηση

  Όσον αφορά τις επιμέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόμενο, αλλάζει μόνο η θέση στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 4).

  Τροπολογία  24

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 4

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Πέραν του εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3, από την …* η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:

  διαγράφεται

  (α) εξοπλισμός σχεδιασμένος για αποστολή στο διάστημα·

   

  (β) σταθερά βιομηχανικά εργαλεία μεγάλης κλίμακας

   

  (β) μόνιμες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας·

   

  (δ) μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή εμπορευμάτων, πλην των ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων τα οποία δεν είναι εγκεκριμένου τύπου·

   

  (ε) μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση·

   

  (στ) ειδικός εξοπλισμός σχεδιασμένος αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και ανάπτυξης που διατίθεται μόνο μεταξύ επιχειρήσεων·

   

  (ζ) ιατρικά βοηθήματα και ιατρικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω βοηθήματα αναμένεται να καταστούν μολυσματικά πριν από το τέλος του κύκλου ζωής και ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

   

  ________

   

  * ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: έξι έτη και μία ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας

   

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής είναι ανοικτό, ο νομοθέτης πρέπει παράλληλα να ορίσει κατάλογο εξαιρέσεων. Όσον αφορά τις επιμέρους εξαιρέσεις, δεν τροποποιείται το περιεχόμενο, αλλάζει μόνο η θέση στο άρθρο 2 (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 3).

  Τροπολογία  25

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 2 – παράγραφος 5

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Το αργότερο στις …* η Επιτροπή θα επανεξετάσει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων για τη διάκριση μεγάλου και μικρού εξοπλισμού στο Παράρτημα ΙΙΙ, και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.

  Το αργότερο στις …*, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.

  ________

  _______

  * ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  * Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

  Τροπολογία  26

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (δ)«μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση»: μηχανήματα με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών

  (δ) «Μη οδικά κινητά μηχανήματα»: μηχανήματα η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα στη διάρκεια της εργασίας είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας, ή τα οποία χρησιμοποιούνται μεν χωρίς μετακίνηση αλλά μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μέσα που επιτρέπουν την ευκολότερη μετακίνησή τους από ένα σημείο στο άλλο·

  Αιτιολόγηση

  Μηχανήματα που είναι κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο, πανομοιότυπα όσον αφορά τα υλικά και τη λειτουργία, και διαφέρουν μόνο ως προς το αν χρειάζονται καλώδιο ή διαθέτουν δική τους πηγή ενέργειας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Επιπλέον ορισμένες παραγωγικές διαδικασίες επιβάλλουν τη μετακίνηση των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αλυσίδα παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όμως, τα μηχανήματα αυτά δεν μετακινούνται.

  Τροπολογία  27

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (στ) «Παραγωγός»: οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, το οποίο:

  (στ) «Παραγωγός»: οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, το οποίο:

  (i) είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο θέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους,

  (i) είναι εγκατεστημένο στην Ένωση και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο θέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της Ένωσης,

  (ii) είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και μεταπωλεί εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο i),

  (ii) είναι εγκατεστημένο στην Ένωση και μεταπωλεί εντός του εδάφους της Ένωσης με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο i),

  iii) είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και διαθέτει στην αγορά του εν λόγω κράτους μέλους, σε επαγγελματική βάση, ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος,

  iii) είναι εγκατεστημένο στην Ένωση και διαθέτει στην αγορά της Ένωσης, σε επαγγελματική βάση, ΗΗΕ από τρίτη χώρα.

  (iv) πωλεί ΗΗΕ μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών σε κράτος μέλος, και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

  (iv) πωλεί ΗΗΕ μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών σε κράτος μέλος, και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με τη μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης θα ανέλθει σε 66 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αν επιλεγεί η προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η άμεση πώληση αποτελεί σημαντική πτυχή του συγκεκριμένου θέματος και θα πρέπει επομένως να εξεταστεί πιο προσεκτικά. Κι εδώ, ωστόσο, χρειάζεται ευρωπαϊκή προσέγγιση: οι παραγωγοί θα πρέπει να υποχρεώνονται να καταχωρούνται μία φορά. Η τροπολογία στο άρθρο 17 καλύπτει τα σημεία αυτά. Το Κοινοβούλιο ζητεί τη διευκόλυνση της πώλησης ΗΗΕ από απόσταση (ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο [2010/2012(INI]).

  Τροπολογία  28

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο ι

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (ι) «Κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κράτους μέλους στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.

  (ι) «Κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.

  Αιτιολόγηση

  Ο ορισμός της διάθεσης στην αγορά σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται υψηλό γραφειοκρατικό φόρτο και κόστος, που αποβαίνουν σε βάρος της ελευθερίας της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με τη μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης θα ανέλθει σε 66 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αν επιλεγεί η προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Τροπολογία  29

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (ια) «Διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά εντός της επικράτειας κράτους μέλους σε επαγγελματική βάση

  (ια) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά της Ένωσης σε επαγγελματική βάση·

  Αιτιολόγηση

  Ο ορισμός της διάθεσης στην αγορά σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται υψηλό γραφειοκρατικό φόρτο και κόστος, που αποβαίνουν σε βάρος της ελευθερίας της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με τη μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης θα ανέλθει σε 66 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αν επιλεγεί η προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Τροπολογία  30

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ιβ

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (ιβ) «Αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα, να περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι επικίνδυνες ουσίες, τα μείγματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ως αναγνωρίσιμη ροή ή αναγνωρίσιμο τμήμα ροής. Μια ουσία, ένα μείγμα ή ένα συστατικό είναι αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία.

  (ιβ) «Αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός χειρισμός κατά τον οποίο, στο τέλος της επεξεργασίας, περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι επικίνδυνες ουσίες, τα μείγματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ως αναγνωρίσιμη ροή ή αναγνωρίσιμο τμήμα ροής. Μια ουσία, ένα μείγμα ή ένα συστατικό είναι αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία.

  Αιτιολόγηση

  Δεν πρέπει να καθορίζεται στην οδηγία το χρονικό σημείο στο οποίο αφαιρούνται οι ουσίες. Το σημαντικό είναι να αφαιρούνται και με τον τρόπο αυτό να βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα για το περιβάλλον. Ορισμένες ουσίες πρέπει να αφαιρούνται ως αναγνωρίσιμο τμήμα ροής, και τούτο μπορεί να γίνει μόνο σε προχωρημένο στάδιο της επεξεργασίας και όχι ήδη από την αρχή. Ο καθορισμός του χρονικού σημείου κατά το οποίο πρέπει να αφαιρούνται οι ουσίες θα έβλαπτε την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζεται η αρχική πρόταση της Επιτροπής.

  Τροπολογία  31

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (ιε α) «μικρές συσκευές»: συσκευές που κανονικά μεταφέρονται και που κανονικά δεν προορίζονται να παραμείνουν στη θέση στην οποία χρησιμοποιούνται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους·

  Αιτιολόγηση

  Χρησιμοποιείται και εδώ ο ορισμός των «μικρών συσκευών» από το παράρτημα ΙΑ της θέσης του Κοινοβουλίου. Ο ορισμός αυτός είναι αναγκαίος για το άρθρο 5 παράγραφος 1 και για το άρθρο 7 παράγραφος 6.

  Τροπολογία  32

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε β (νέο)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  (ιε β) «μεγάλες συσκευές»: όλες οι συσκευές που δεν είναι κανονικά κινητές ή που προορίζονται να παραμείνουν στη θέση λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

  Τροπολογία  33

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 4

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για το σχεδιασμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συνεργασία παραγωγών και ανακυκλωτών και τη λήψη μέτρων που προάγουν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ΗΗΕ με κύριο σκοπό να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση, η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας.

  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για το σχεδιασμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συνεργασία παραγωγών και ανακυκλωτών και τη λήψη μέτρων που προάγουν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ΗΗΕ με κύριο σκοπό να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση, η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τη εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, θεσπίζονται απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης, αποσυναρμολόγησης και ανάκτησης ΑΗΗΕ και τη μείωση των εκπομπών επικίνδυνων ουσιών, στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

  Αιτιολόγηση

  Η φιλοπεριβαλλοντική σχεδίαση προϊόντων που προκαλούν κατανάλωση ενέργειας έχει σημασία για την ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων αλλά και για την απλούστερη επαναχρησιμοποίηση, αποσυναρμολόγηση και ανάκτηση. Η συμπερίληψη της ανακύκλωσης στη διαδικασία σχεδίασης μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση και βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται η απλούστευση της αποσυναρμολόγησης, η βελτίωση της ανακυκλωσιμότητας, η μείωση των επικίνδυνων ουσιών και η ανάκτηση δευτερογενών υλικών. Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

  Τροπολογία  34

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα, αποβλήτων εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και λαμπτήρων φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο.

  1. Για την επίτευξη υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ και την εξασφάλιση της ορθής επεξεργασίας κάθε τύπου ΑΗΗΕ, ιδίως και κατά προτεραιότητα εναλλακτών θερμότητας, ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο, φωτοβολταϊκών συλλεκτών και μικρών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων μικρών συσκευών πληροφορικής και επικοινωνιών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα ΑΗΗΕ συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με ογκώδη ή μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να εξασφαλιστεί η ξεχωριστή συλλογή του συνόλου των ΑΗΗΕ και όχι υψηλού ποσοστού τους. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συλλογή των ψυγείων και των καταψυκτών, αλλά και όλων των λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο, όπως επίσης των φωτοβολταϊκών συλλεκτών και των μικρών συσκευών. Οι τελευταίες περιέχουν συχνά επικίνδυνες ουσίες αλλά και χρήσιμα δευτερογενή υλικά, δυστυχώς όμως καταλήγουν συχνά, παράνομα, στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα στη χωριστή συλλογή των φωτοβολταϊκών συλλεκτών, λόγω του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και χρήσιμα δευτερογενή υλικά.

  Τροπολογία  35

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Προς τούτο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τα συστήματα ή τις εγκαταστάσεις συλλογής, κατά περίπτωση, να προβλέπουν διαχωρισμό στα σημεία συλλογής του ΑΗΕΕ που προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση από άλλα, χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΕΕ,

  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συσκευών, τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε τα συστήματα συλλογής να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε τα ΑΗΗΕ που πρέπει να προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση να είναι δυνατόν πριν μεταφερθούν στις θέσεις συλλογής να διαχωρίζονται από τα άλλα, χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΕΕ.

  Αιτιολόγηση

  Η χωριστή συλλογή του επαναχρησιμοποιήσιμου εξοπλισμού είναι αναγκαία προκειμένου να εφαρμοστεί και στην ειδική αυτή οδηγία η ιεραρχία αποβλήτων, συναρτάται δε με ειδικό ποσοστό επαναχρησιμοποίησης στο άρθρο 11. Η επαναχρησιμοποίηση είναι δυνατή στην πράξη μόνο αν ο επαναχρησιμοποιήσιμος εξοπλισμός διαχωρίζεται υποχρεωτικά, το νωρίτερο δυνατόν, από τα υπόλοιπα ΑΗΗΕ.

  Τροπολογία  36

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, επιτυγχάνουν ελάχιστο ποσοστό συλλογής, το οποίο υπολογίζεται με βάση το συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου έτους στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία στο εν λόγω κράτος μέλος. Ελάχιστο ποσοστό συλλογής επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση και αυξάνεται από 45% στο έτος αναφοράς …. *σε 65% στο έτος αναφοράς ….** Μέχρι τις …***, θα εξακολουθήσει να ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος.

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε, από το 2016, να συλλέγεται κατ’ ελάχιστο το 85 % των ΑΗΗΕ που παράγονται στην επικράτειά του.

   

  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε, από …*, να συλλέγονται τουλάχιστον τέσσερα κιλά ΑΗΗΕ κατά κεφαλή ή η ίδια ποσότητα ΑΗΗΕ κατά βάρος που είχε συλλεγεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2010 (λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη ποσότητα).

   

  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ποσότητα των συλλεγομένων ΑΗΗΕ να αυξάνεται σταδιακά από το …** έως το 2016.

   

  Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν πιο φιλόδοξους επιμέρους στόχους, και σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

   

  Οι στόχοι συλλογής επιτυγχάνονται σε ετήσια βάση.

   

  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή βελτιωμένα σχέδια συλλογής, το αργότερο στις …**

  _______

  _______

  * ΕΕ: να εισαχθεί έτος: 4 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  * η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  ** ΕΕ: να εισαχθεί έτος: 8 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  ** 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας

  ** ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: 1η Ιανουαρίου του έτους 4 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

   

  Αιτιολόγηση

  Δεν μπορεί να αναλάβουν οι παραγωγοί την ευθύνη για τις προσπάθειες να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό συλλογής, δεδομένου ότι δεν έχουν καμιά επιρροή στους άλλους παράγοντες της συλλογής ΑΗΗΕ. Ο παραγωγός δεν είναι νομικό πρόσωπο που μπορεί να επιτύχει συνολικό στόχο συλλογής. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να πατάξουν τις παράνομες αποστολές. Το ποσοστό συλλογής θα πρέπει να καθορίζεται με βάση την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και όχι το άσχετο στοιχείο του αριθμού νέων συσκευών. Πρέπει να ληφθεί κατάλληλα υπόψη ο κύκλος ζωής των προϊόντων στα κράτη μέλη. Η οδηγία λαμβάνει συνεπώς υπόψη τις μη κορεσμένες αγορές και τις συσκευές με μακρά διάρκεια ζωής (φωτοβολταϊκές μονάδες).

  Τροπολογία  37

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  2. Προκειμένου να κρίνουν κατά πόσον έχει επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συλλογής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για ΑΗΗΕ τα οποία συλλέγονται χωριστά όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, κοινοποιούνται στα κράτη μέλη.

  2. Προκειμένου να κρίνουν κατά πόσον έχει επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συλλογής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχοι συμμετέχοντες σε κάθε κράτος μέλος λαμβάνουν δωρεάν και σύμφωνα με το άρθρο 16, σε ετήσια βάση, πληροφορίες για τα ΑΗΗΕ τα οποία:

   

  – έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή έχουν σταλεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας από οιονδήποτε συμμετέχοντα,

   

  – έχουν μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις συλλογής σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

   

  – έχουν παραδοθεί σε διανομείς σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β),

   

  - έχουν συλλεγεί χωριστά από παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους, ή

   

  - έχουν συλλεγεί χωριστά, με άλλα μέσα.

  Αιτιολόγηση

  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη του στόχου συλλογής και πρέπει να δηλώνουν τις συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να τους κοινοποιούνται όλες οι ποσότητες που συλλέγονται χωριστά. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες αφορούν τις συνολικές ποσότητες, λαμβάνονται δε υπόψη, για παράδειγμα, και οι ποσότητες που μεταφέρονται απευθείας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

  Τροπολογία  38

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 7 – παράγραφος 3

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Η Τσεχική Δημοκρατία, η Λετονία ,η Λιθουανία η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία, μπορούν, λόγω ελλείψεων στην απαραίτητη υποδομή και χαμηλού επιπέδου κατανάλωσης ΗΗΕ, να αποφασίσουν:

  διαγράφεται

  α) να επιτύχουν, το αργότερο στις …*, στόχο συλλογής κάτω του 45% αλλά ανώτερο του 40% του μέσου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία και

   

  β) να αναβάλουν την επίτευξη των ποσοστών συλλογής της παραγράφου 1 έως την ημερομηνία της επιλογής τους, το αργότερο, όμως, έως την …**.

   

  _______

   

  * ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: 4 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

   

  ** ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: 10 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

   

  Αιτιολόγηση

  Με τη μέθοδο υπολογισμού του Κοινοβουλίου, που χρησιμοποιεί ως μέτρο τα απόβλητα, εκλείπει η ανάγκη για μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι τα απόβλητα που παράγονται πραγματικά στο κράτος μέλος είναι καθοριστικό στοιχείο και οι κύκλοι παραγωγής, που μπορεί να διαφέρουν στα κράτη μέλη, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη.

  Τροπολογία  39

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, με εκτελεστικές πράξεις, περαιτέρω μεταβατική ρύθμιση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες ενός κράτους μέλους να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 συνεπεία ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2

  4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, μεταβατικές διατάξεις για το διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, για την αντιμετώπιση δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την τήρηση των ποσοστών που ορίζονται στην παράγραφο 1 συνεπεία ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών.

  Αιτιολόγηση

  Για τη μεταβατική περίοδο έως την εφαρμογή της νέας βάσης υπολογισμού «δημιουργούμενα ΑΗΗΕ», πρέπει να είναι δυνατή η παρέκκλιση από τα ποσοστά συλλογής. Τούτο πρέπει να επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεδομένου ότι ιδιαίτερα τα νέα κράτη μέλη μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην επίτευξη του στόχου των τεσσάρων κιλών, λόγω ειδικών εθνικών συνθηκών. Γι’ αυτό πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιούνται κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, διότι αυτές οι μεταβατικές διατάξεις τροποποιούν τη βασική νομική πράξη.

  Τροπολογία  40

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 7 – παράγραφος 5

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  5. Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του συνολικού βάρους του ΗΗΕ που διατίθεται στην εθνική αγορά. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2

  5. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, για τον καθορισμό κοινής μεθοδολογίας προσδιορισμού των ποσοτήτων των παραγόμενων ΑΗΗΕ, κατά βάρος, σε κάθε κράτος μέλος. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής και μεθόδους υπολογισμού για τον έλεγχο της τήρησης των ποσοστών που ορίζονται στην παράγραφο 1.

  Αιτιολόγηση

  Η μέθοδος υπολογισμού έχει μεγάλη σημασία για τον στόχο συλλογής και συμπληρώνει αντίστοιχα τη βασική νομική πράξη. Συνεπώς, πρέπει να επιλεγεί η μέθοδος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  Τροπολογία  41

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 7 – παράγραφος 6

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, το αργότερο στις …*, το ποσοστό συλλογής 45% και τη σχετική ημερομηνία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον πιθανό καθορισμό στόχων χωριστής συλλογής για μία ή περισσότερες κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΙΙ ειδικά για εξοπλισμό ανταλλαγής θερμότητας και για λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο.

  6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το ποσοστό συλλογής και τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον καθορισμό στόχων χωριστής συλλογής για μία ή περισσότερες κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΙΙ ειδικά για φωτοβολταϊκές μονάδες, για εναλλάκτες θερμότητας, για φωτιστικά, συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων φωτισμού, και για μικρές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.

  _________

   

  * ΕΕ: 3 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

   

  Αιτιολόγηση

  Οι φωτοβολταϊκές μονάδες είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος ΗΗΕ. Διαφέρουν εντελώς από τις άλλες μεγάλες συσκευές και απαιτούν ιδιαίτερο σύστημα συλλογής για σωστή ανακύκλωση. Θα πρέπει επομένως η Επιτροπή να ορίσει ειδικό στόχο για τις φωτοβολταϊκές μονάδες, αντί να τις εντάσσει στον γενικότερο στόχο συλλογής. (Νέα τροπολογία, σε συνέχεια της ένταξης των φωτοβολταϊκών μονάδων στο πεδίο εφαρμογής από το Συμβούλιο).

  Τροπολογία  42

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 7 – παράγραφος 7

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  7. Με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετική πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, το αργότερο στις ….*, , το ποσοστό συλλογής 65% και τη σχετική προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκειμένου, επίσης, να καθορισθούν και ενδεχόμενοι στόχοι χωριστής συλλογής για μία ή περισσότερες κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΙΙ.

  διαγράφεται

  _______

   

  * ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: 7 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

   

  Αιτιολόγηση

  Ο έλεγχος των ποσοστών συλλογής και των προθεσμιών, καθώς και των ποσοστών ξεχωριστής συλλογής προβλέπεται ήδη με την τροπολογία στο άρθρο 7 παράγραφος 6.

  Τροπολογία  43

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί ή οι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό τους να συγκροτούν συστήματα ανάκτησης των ΑΗΗΕ με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, κατά περίπτωση. Τα συστήματα επιτρέπεται να συγκροτούνται από τους παραγωγούς σε ατομική ή/και συλλογική βάση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής ή επεξεργασίας να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος VΙΙΙ.

  3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί ή οι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό τους να συγκροτούν συστήματα ανάκτησης των ΑΗΗΕ με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Τα συστήματα επιτρέπεται να συγκροτούνται από τους παραγωγούς σε ατομική ή/και συλλογική βάση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής ή επεξεργασίας να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος VΙΙΙ.

  Αιτιολόγηση

  Οι βέλτιστες διαθέσιμες τακτικές είναι πάντα σκόπιμες και πρέπει να υποστηρίζονται, προκειμένου να βελτιωθεί η ανακύκλωση και να δημιουργηθούν κίνητρα για καινοτομία στη συλλογή και την επεξεργασία. Ο περιορισμός που θέτει το κείμενο του Συμβουλίου λόγω των διαφορών στο κόστος θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.

  Τροπολογία  44

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που θα θεσπισθούν σύμφωνα με το άρθρο 20 για να τροποποιήσει το Παράρτημα VΙΙ ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας που διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και, εφόσον απαιτείται, να καθορίζονται, εντός της διαδικασίας επεξεργασίας, τα βήματα σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να γίνεται η αφαίρεση του ουσιών, των μειγμάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που θα θεσπισθούν σύμφωνα με το άρθρο 20 για να τροποποιήσει το Παράρτημα VΙΙ ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας που διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

  Αιτιολόγηση

  Δεν θα πρέπει να προκαθορίζεται το χρονικό σημείο της αφαίρεσης ουσιών κ.λπ., δεδομένου ότι τούτο θα εμπόδιζε την τεχνική καινοτομία. Το σημαντικό είναι να αφαιρούνται τα υλικά σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ και με τον τρόπο αυτό να βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα για το περιβάλλον. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης θα εμποδιζόταν από τον προκαθορισμό του χρονικού σημείου της αφαίρεσης. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζεται η αρχική πρόταση της Επιτροπής.

  Τροπολογία  45

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα το κατά πόσον είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν τις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες υγρών κρυστάλλων.

  Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα το κατά πόσον είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν τις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες υγρών κρυστάλλων. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο είναι αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις του παραρτήματος VII προκειμένου να συμπεριληφθεί η επεξεργασία των σχετικών νανοϋλικών.

  Αιτιολόγηση

  Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ενώ πολλές εφαρμογές μπορεί να μην δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δεν ισχύει το ίδιο για ορισμένα νανοϋλικά, όπως π.χ. νανοσωλήνες άνθρακα, για ορισμένους εκ των οποίων υπάρχει υπόνοια ότι έχουν ιδιότητες συγκρίσιμες με εκείνες του αμιάντου, ή νανοάργυρος. Είναι προτιμότερο να αξιολογηθεί η κατάσταση για να διαπιστωθεί τι ενέργειες απαιτούνται, αντί να εθελοτυφλούμε. Η παρούσα τροπολογία είναι συνεπής προς τη θέση του ΕΚ για τις κανονιστικές πτυχές των νανοϋλικών, του 2009. (Επαναφορά της τροπολογίας 102 από την πρώτη ανάγνωση.)

  Τροπολογία  46

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή αναπτύσσει ελάχιστα πρότυπα για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης, της ανακύκλωσης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ΑΗΗΕ, με βάση το άρθρο 27 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μέχρι την …*

  Η Επιτροπή, το αργότερο στις ...*, ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν και να εγκρίνουν ευρωπαϊκά πρότυπα για τη συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή των ΑΗΗΕ καθώς και την προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση. Τα εν λόγω πρότυπα αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της τεχνικής.

   

  Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύεται παραπομπή στα εναρμονισμένα πρότυπα .

   

  Η συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή των ΑΗΗΕ καθώς και η προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση πραγματοποιούνται στη βάση μιας προσέγγισης με γνώμονα τη διατήρηση των πρώτων υλών και αποσκοπούν στην ανακύκλωση των πολύτιμων πόρων που περιέχονται στον ΗΗΕ ώστε να εξασφαλιστεί η βελτίωση της προσφοράς βασικών προϊόντων στην Ένωση.

  _______

  _______

  * ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: 6 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  * 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Το Συμβούλιο παραπέμπει στην οδηγία για τα απόβλητα και στη διαδικασία επιτροπολογίας. Η παλιά διαδικασία επιτροπολογίας δεν εφαρμόζεται πλέον, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ούτε η νέα διαδικασία προσφέρει την ευελιξία που έχει η ανάπτυξη προτύπων από οργανισμούς τυποποίησης, οι οποίοι μπορούν να επανεξετάζουν σε τακτική βάση τα πρότυπα και να τα προσαρμόζουν αν χρειαστεί με τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις. Η διαδικασία αυτή είναι συντομότερη.

  Τροπολογία  47

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 και 2

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να εκτελείται εκτός του αντιστοίχου κράτους μέλους ή της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης1.

  1. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να εκτελείται εκτός του αντιστοίχου κράτους μέλους ή της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1013/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων1.

  2. ΑΗΗΕ που εξάγονται από την ΕΕ υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 11 της παρούσας οδηγίας μόνον εφόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

  2. ΑΗΗΕ που εξάγονται από την ΕΕ υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 11 της παρούσας οδηγίας μόνον εφόσον, σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1013/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007, ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

  _______

  _______

  1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων (ΕΕ L 316, 4.12.2007, σ. 6).

  1 ΕΕ L 316 της 4.12.2007, σ. 6.

  Αιτιολόγηση

  Δεν τροποποιείται το περιεχόμενο, αλλά αποσαφηνίζεται από νομική άποψη το κείμενο. Το κείμενο μεταφέρεται από την υποσημείωση στο σώμα του κειμένου.

  Τροπολογία  48

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 10 – παράγραφος 3

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 20 θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν εκείνους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και ειδικότερα, κριτήρια για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών.

  3. Η Επιτροπή εκδίδει, το αργότερο έως τις …*, πράξεις κατ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 20 θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν εκείνους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και ειδικότερα, κριτήρια για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών.

   

  _______

   

  * 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να οριστούν δεσμευτικές προθεσμίες για την έκδοση των εκτελεστικών διατάξεων, προκειμένου να παρέχεται στις δημόσιες αρχές και τους οικονομικούς παράγοντες η αναγκαία ασφάλεια δικαίου και βεβαιότητα όσον αφορά την εφαρμογή. Επαναφορά της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

  Τροπολογία              49

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 5 και στέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν τους ελάχιστους στόχους του Παραρτήματος V.

  1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 5 και στέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν από τις …* τους ακόλουθους ελάχιστους στόχους του Παραρτήματος V:

   

  (α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 4 του παραρτήματος ΙΙΙ, με εξαίρεση τις φωτοβολταϊκές μονάδες

   

  - ανάκτηση σε ποσοστό 85%,

   

  – ανακύκλωση σε ποσοστό 75% και

   

  – προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·

   

  (β) για ΑΗΗΕ της κατηγορίας 2 του Παραρτήματος III

   

  – ανάκτηση σε ποσοστό 80%,

   

  – ανακύκλωση σε ποσοστό 65%, και

   

  – προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·

   

   

  (γ) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 3 του παραρτήματος ΙΙΙ, με εξαίρεση τους λαμπτήρες εκκένωσης αερίων

   

  – ποσοστό ανάκτησης 75% και

   

  – ποσοστό ανακύκλωσης 50%

   

  (δ) για ΑΗΗΕ της κατηγορίας 5 του Παραρτήματος III,

   

  – ανάκτηση σε ποσοστό 75%,

   

  – ανακύκλωση σε ποσοστό 50%, και

   

  – προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·

   

  (ε) για ΑΗΗΕ της κατηγορίας 6 του Παραρτήματος III,

   

  – ανάκτηση σε ποσοστό 85%,

   

  – ανακύκλωση σε ποσοστό 75% και

   

  – προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·

   

  (στ) για λαμπτήρες εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80%.

   

  (ζ) για φωτοβολταϊκές μονάδες, ποσοστό ανακύκλωσης 80%.

   

  _______

   

  * Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Τα ποσοστά ανάκτησης αυξάνονται μόνο επειδή περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο ποσοστό η επαναχρησιμοποίηση. Για τον λόγο αυτό πρέπει τα ποσοστά ανάκτησης να αυξηθούν παράλληλα ονομαστικά, όπως προβλέπεται και στην πρόταση της Επιτροπής. Η εφαρμογή της ιεραρχίας αποβλήτων επιβάλλει ιδιαίτερο ποσοστό επαναχρησιμοποίησης. Τα ποσοστά ανάκτησης πρέπει να περιλαμβάνονται στην ίδια την οδηγία και όχι στο παράρτημα. Θα πρέπει να γίνεται ανάκτηση στο σύνολο των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ, και για τον λόγο αυτό αποκαθίσταται η θέση από την πρώτη ανάγνωση και διαγράφεται η παραπομπή στο άρθρο 5.

  Τροπολογία  50

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  2. Η επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζεται για κάθε κατηγορία διαιρώντας το βάρος των ΑΗΗΕ που εισέρχονται στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης/ προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση μετά την ενδεδειγμένη επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 8, όσον αφορά την ανάκτηση και την ανακύκλωση δια του βάρους όλων των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ για κάθε κατηγορία, εκφραζομένου ως ποσοστό του βάρους.

  2. Η επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζεται ως ποσοστό κατά βάρος του συνόλου των ΑΗΗΕ που συλλέγονται ξεχωριστά, αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις ανάκτησης και ανακτώνται, επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται πραγματικά.

  Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της διαλογής και της αποθήκευσης πριν από την ανάκτηση δεν υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών των στόχων.

  Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της διαλογής, της αποθήκευσης και της προκαταρκτικής επεξεργασίας πριν από την ανάκτηση δεν υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών των στόχων.

  Αιτιολόγηση

  Στον στόχο ανάκτησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα τελικά μέτρα ανάκτησης. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η απόδοση της ανακύκλωσης και προωθείται η καινοτομία στις τεχνολογίες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Ούτε η προκαταρκτική επεξεργασία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του στόχου ανακύκλωσης.

  Τροπολογία  51

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 11 – παράγραφος 4

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι παραγωγοί ή οι ενεργούντες για λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία σχετικά με το βάρος των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την έξοδο από την εγκατάσταση συλλογής (εκροές), κατά την είσοδο (εισροές) και έξοδο (εκροές) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κατά την είσοδο (εισροές) στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης/ προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση..

  4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι παραγωγοί ή οι ενεργούντες για λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία σχετικά με το βάρος του μεταχειρισμένων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την έξοδο από την εγκατάσταση συλλογής (εκροές), κατά την είσοδο (εισροές) και έξοδο (εκροές) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κατά την είσοδο (εισροές) στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης/προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και την έξοδο από αυτήν (εκροές ως συνολικό ποσοστό).

  Αιτιολόγηση

  Οι σημερινοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την εκτέλεση διαλογής και προεπεξεργασίας σε μια εγκατάσταση ανάκτησης R12 και, στη συνέχεια, με τη διοχέτευση όλων των ποσοστών διαχωρισμένων ΑΗΗΕ σε εργασίες πραγματικής ανάκτησης σε κάποια άλλη εγκατάσταση ανάκτησης. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων σε εγκαταστάσεις τύπου !Ρ12-13 μόνο με βάση τις εισροές και τις εκροές. Πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η πραγματική ποσότητα ανάκτησης και ανακύκλωσης στη μονάδα οριστικής ανάκτησης.

  Τροπολογία  52

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 11 – παράγραφος 6

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, έως την …*, τους στόχους ανάκτησης του Παραρτήματος V, Μέρος 3, και επανεξετάζουν τη μέθοδο υπολογισμού της παραγράφου 2, προκειμένου να αναλυθεί κατά πόσον είναι εφικτό να τεθούν στόχοι ανάκτησης με βάση προϊόντα και πρώτες ύλες που απορρέουν (εκροές) από ανάκτηση, ανακύκλωση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση.

  διαγράφεται

  _______

   

  * ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: 7 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

   

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 2 τα ποσοστά ανάκτησης υπολογίζονται με βάση τις εκροές, είναι περιττό να εξεταστεί αν πρέπει μελλοντικά να εφαρμόζονται και ποσοστά εκροής. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ήδη στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

  Τροπολογία  53

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  3. Για τα προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τα απόβλητα των δικών του προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είτε ατομικά είτε εντασσόμενος σε συλλογικό σύστημα.

  3. Για τα προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τα απόβλητα των δικών του προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είτε ατομικά είτε εντασσόμενος σε συλλογικό σύστημα. Ο παραγωγός μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του εφαρμόζοντας μια από αυτές τις μεθόδους ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Τα συλλογικά συστήματα θεσπίζουν διαφοροποιημένα τέλη για τους παραγωγούς, με βάση την ευκολία ανακύκλωσης των προϊόντων και των κρίσιμων πρώτων υλών που περιέχουν.

  Αιτιολόγηση

  Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για τη χρηματοδότηση ΑΗΗΕ. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ατομικά, με τη συμμετοχή σε συλλογικό σύστημα ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Μόνο οι παραγωγοί μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία της σχεδίασης και θα πρέπει συνεπώς να έχουν ένα κίνητρο για να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με τρόπο που να διευκολύνει την ανακύκλωση.

  Τροπολογία  54

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, αφενός κάθε παραγωγός να παρέχει εγγύηση όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, η οποία βεβαιώνει τη χρηματοδότηση της διαχείρισης όλων των ΑΗΗΕ, και αφετέρου, διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί να σημαίνουν ευκρινώς τα προϊόντα τους σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά το εν λόγω προϊόν. Η εγγύηση μπορεί να λαμβάνει τη μορφή συμμετοχής του παραγωγού σε κατάλληλα συστήματα για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης ΑΗΗΕ, ασφάλισης ανακύκλωσης ή δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού.

  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, αφενός κάθε παραγωγός να παρέχει εγγύηση όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, η οποία βεβαιώνει τη χρηματοδότηση της διαχείρισης όλων των ΑΗΗΕ, και αφετέρου, διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί να σημαίνουν ευκρινώς τα προϊόντα τους σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά το προϊόν. Η εγγύηση μπορεί να λαμβάνει τη μορφή συμμετοχής του παραγωγού σε κατάλληλα συστήματα για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης ΑΗΗΕ, ασφάλισης ανακύκλωσης ή δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού. Η οικονομική εγγύηση για το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση των πραγματικών δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος ενός παραγωγού, λαμβανομένων υπόψη των προτύπων επεξεργασίας και ανακύκλωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5.

  Αιτιολόγηση

  Τα πρότυπα επεξεργασίας και ανακύκλωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της οικονομικής εγγύησης που πρέπει να παρέχουν οι παραγωγοί για την κάλυψη του κόστους στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 12. Επιπλέον, είναι σκόπιμη η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους υπό την έννοια της ατομικής ευθύνης του παραγωγού.

  Τροπολογία  55

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  3α. Προκειμένου να καταστεί δυνατή μια εναρμονισμένη προσέγγιση ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις οικονομικών εγγυήσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο στις ...*, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του επιπέδου των εν λόγω εγγυήσεων, και καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την επαλήθευση και τον έλεγχό τους.

   

  Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι:

   

  (α) η εγγύηση οδηγεί στην ενσωμάτωση των πραγματικών δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος ενός παραγωγού, λαμβανομένων υπόψη των προτύπων επεξεργασίας και ανακύκλωσης,

   

  (β) το κόστος που συνδέεται με την υποχρέωση ενός παραγωγού δεν επιβαρύνει άλλους φορείς, και

   

  (γ) η εγγύηση θα υφίσταται στο μέλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της εκκρεμούς υποχρέωσης ανακύκλωσης που υπέχει ο παραγωγός σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

   

  _______

   

  * 12 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Για τις οικονομικές εγγυήσεις απαιτούνται εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ο εύλογος έλεγχος της τήρησης των εγγυήσεων. Χρειάζονται κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους των οικονομικών εγγυήσεων, τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τα πρότυπα ανακύκλωσης και επεξεργασίας και τις διατάξεις περί ελέγχου τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των οικονομικών υποχρεώσεων των παραγωγών στα διάφορα κράτη μέλη και να μπορεί να ληφθεί υπόψη και η ατομική υποχρέωση κάθε παραγωγού.

  Τροπολογία  56

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 12 – παράγραφος 5

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  5. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν, κατά περίπτωση, παραγωγούς ή τρίτους οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό τους να αναπτύσσουν ενδεδειγμένους μηχανισμούς ή διαδικασίες επιστροφής των συνεισφορών στους παραγωγούς, όταν ο ΗΗΕ μεταφέρεται για κυκλοφορία στην αγορά εκτός της επικράτειας του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Με βάση την ευρωπαϊκή προσέγγιση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν υπάρχουν πολλαπλά τέλη, οικονομικές εγγυήσεις ή τέλη καταχώρησης, δεδομένου ότι ο εξοπλισμός καταχωρείται μία φορά, όταν τίθεται σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά, και συνεπώς διατίθεται μόνο μία φορά η εγγύηση ή καταβάλλεται μόνο ένα τέλος ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται διαδικασία επιστροφής.

  Τροπολογία  57

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 14 – τίτλος και παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Ενημέρωση των χρηστών

  Συστήματα συλλογής και ενημέρωση των χρηστών

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους παραγωγούς να ενημερώνουν τους αγοραστές, κατά την πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το αναφερόμενο κόστος δεν υπερβαίνει την καλύτερη εκτίμηση του πραγματικού.

  1. Για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των χρηστών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι διανομείς ΗΗΕ πολύ μικρού όγκου να εφαρμόζουν κατάλληλα συστήματα συλλογής για τα ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου.

   

  Τα εν λόγω συστήματα συλλογής:

   

  (α) επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να απορρίπτουν ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου σε ένα προσπελάσιμο και εμφανές σημείο συλλογής στο κατάστημα του λιανοπωλητή·

   

  (β) επιβάλλουν στους λιανοπωλητές να παραλαμβάνουν ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου χωρίς χρέωση·

   

  (γ) δεν χρεώνουν τέλη στους τελικούς χρήστες για την απόρριψη ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου, ούτε τους υποχρεώνουν να αγοράσουν νέο προϊόν του ίδιου τύπου.

   

  Οι διανομείς που διαθέτουν ΗΗΕ άμεσα σε νοικοκυριά ή μη οικιακούς χρήστες αποκλειστικά με εξ αποστάσεως επικοινωνία πρέπει να υπόκεινται μόνο στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2 στοιχεία β) και γ). Το σύστημα συλλογής που εφαρμόζουν οι διανομείς αυτοί επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επιστρέφουν ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου χωρίς να βαρύνονται με έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εξόδων γραμματοσήμανσης και αποστολής.

   

  Το αργότερο στις ...*, η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20, για τον ορισμό των «ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου» δεδομένου του κινδύνου να μην συλλέγονται χωριστά τα συγκεκριμένα απόβλητα, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους.

   

  Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για μικροεπιχειρήσεις που λειτουργούν σε πολύ περιορισμένη επιφάνεια. Το αργότερο στις ...*, η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20, για να ορίσει τις «μικροεπιχειρήσεις που λειτουργούν σε πολύ περιορισμένη επιφάνεια».

   

  ___________

   

  * 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας

  Αιτιολόγηση

  Οι καταναλωτές απορρίπτουν μεγάλο μέρος των ΑΗΗΕ με τα οικιακά τους απόβλητα, αφού συχνά δεν ενημερώνονται για το πού μπορούν να τα απορρίπτουν ή επειδή η διαδικασία επιστροφής τους δεν είναι φιλική προς τον χρήστη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες αντικαθίστανται σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό από λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι ωστόσο περιέχουν υδράργυρο. Η Νορβηγία και η Ελβετία απέδειξαν ότι η υποχρεωτική επιστροφή χωρίς υποχρέωση αγοράς συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη υψηλού ποσοστού συλλογής.

  Τροπολογία  58

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  (β) τα συστήματα επιστροφής και συλλογής στα οποία έχουν πρόσβαση·

  (β) τα συστήματα επιστροφής και συλλογής στα οποία έχουν πρόσβαση, ενώ ενθαρρύνεται ο συντονισμός των πληροφοριών που επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων των διαθέσιμων σημείων συλλογής, ανεξάρτητα από τον παραγωγό που έχει δημιουργήσει το εκάστοτε σημείο.

  Αιτιολόγηση

  Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να είναι εις θέση να γνωρίζουν τα σημεία επιστροφής που τους διευκολύνουν περισσότερο. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί ξεχωριστοί μηχανισμοί συλλογής, ο χρήστης κινδυνεύει να αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά την αναζήτηση ενός σημείου συλλογής, με αποτέλεσμα να αποθαρρυνθεί από τη διοχέτευση των ΑΗΗΕ του σε κύκλωμα αξιοποίησης. Επομένως, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συντονισμού των πληροφοριών που θα επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει τα στοιχεία συλλογής που βρίσκονται στη διάθεσή του.

  Τροπολογία  59

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 14 – παράγραφος 5

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να παρέχονται ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 από τους παραγωγούς και/ή τους διανομείς, π.χ. μέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης.

  5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να παρέχονται ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 από τους παραγωγούς ή/και τους διανομείς, π.χ. μέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης, ή μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να δοθεί ένα παράδειγμα για να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο μπορούν οι παραγωγοί να διαδώσουν τις πληροφορίες αυτές και με πώς συμβαίνει ήδη αυτό σε ορισμένα κράτη μέλη.

  Τροπολογία  60

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής επεξεργασία των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, ανακαίνισης και ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, εντός ενός έτους από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν, στο μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα προετοιμασίας της επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων στον ΗΗΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κέντρων προετοιμασίας της επαναχρησιμοποίησης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. CD-ROM, διαδικτυακές υπηρεσίες).

  1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής επεξεργασία των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, ανακαίνισης και ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες, χωρίς χρέωση, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, εντός ενός έτους από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν, στο μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα προετοιμασίας της επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων στον ΗΗΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κέντρων προετοιμασίας της επαναχρησιμοποίησης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. CD-ROM, διαδικτυακές υπηρεσίες).

  Αιτιολόγηση

  Οι απαιτούμενες πληροφορίες πρέπει να διατίθενται δωρεάν, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η αβλαβής για το περιβάλλον επεξεργασία δεν θα εξαρτάται από πληρωμή· τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης που είναι υπό τη διαχείριση ΜΚΟ.

  Τροπολογία  61

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφια i) και ii), ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά ταυτοποιείται σαφώς από τη σήμανση του ΗΗΕ. Επιπλέον, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο αδιαμφισβήτητος προσδιορισμός της ημερομηνίας διάθεσης του ΗΗΕ στην αγορά, σήμα στη συσκευή προσδιορίζει ότι ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. Κατά προτίμηση εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419.

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οιοσδήποτε παραγωγός ΗΗΕ που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης για πρώτη φορά ταυτοποιείται σαφώς από τη σήμανση της συσκευής. Επιπλέον, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο αδιαμφισβήτητος προσδιορισμός της ημερομηνίας διάθεσης του ΗΗΕ στην αγορά, σήμα στη συσκευή προσδιορίζει ότι ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. Κατά προτίμηση εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419.

  Αιτιολόγηση

  Είναι δύσκολο να κατανοηθεί γιατί η υποχρέωση διάθεσης στην αγορά δεν ισχύει για όλους τους παραγωγούς. Επαναφορά της θέσης από την πρώτη ανάγνωση. Με βάση την προσέγγιση των εθνικών παραγωγών, που ακολουθεί το Συμβούλιο, απαιτείται νέο σήμα όποτε ένα προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό αποτελεί σαφώς εμπόδιο για την εσωτερική αγορά. Με βάση την προσέγγιση του ευρωπαίου παραγωγού, η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο τους παραγωγούς που θέτουν το προϊόν σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά της ΕΕ για πρώτη φορά.

  Τροπολογία  62

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Οι παραγωγοί που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως καταχωρίζονται στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση. Οι παραγωγοί που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως, κατά τον ορισμό του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφιο iv), καταχωρίζονται μέσω των νομικών τους εκπροσώπων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, εκτός εάν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση. Το μητρώο αυτό χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η πώληση από απόσταση αποτελεί σημαντική διάσταση του εμπορίου και της εσωτερικής αγοράς, και για τούτο είναι θετικό ότι το Συμβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συγκεκριμένη πτυχή (πρβλ. άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο στ σημείο ιν). Μολονότι η πτυχή αυτή καλύπτεται από τη γενική ευρωπαϊκή προσέγγιση του Κοινοβουλίου, είναι σκόπιμο να συνοψιστεί και σε ένα άρθρο. Συνεπώς, προστίθεται ειδικό άρθρο σχετικά με την πώληση ΗΗΕ από απόσταση (βλ. τροπολογία στο άρθρο 17).

  Τροπολογία  63

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι

  2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι

  α) κάθε παραγωγός ή, στην περίπτωση των παραγωγών που ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφιο iv) κάθε νομικός εκπρόσωπος καταχωρίζεται όπως απαιτείται και έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει στο οικείο εθνικό μητρώο ηλεκτρονικά όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιγράφουν τις δραστηριότητές του στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

  α) κάθε παραγωγός εγκατεστημένος στο έδαφός τους καταχωρίζεται όπως απαιτείται και έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει στο οικείο εθνικό μητρώο ηλεκτρονικά όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιγράφουν τις δραστηριότητές του σε όλα τα κράτη μέλη·

  β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός ή κάθε νομικός εκπρόσωπος, στην περίπτωση των παραγωγών που ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφιο iv), παρέχουν τις πληροφορίες του Παραρτήματος Χ Μέρος Α και αναλαμβάνουν να τις επικαιροποιούν, όπως ενδείκνυται.

  β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός παρέχει τις πληροφορίες του Παραρτήματος Χ Μέρος Α και αναλαμβάνουν να τις επικαιροποιούν, όπως ενδείκνυται·

  γ) κάθε παραγωγός ή κάθε νομικός εκπρόσωπος, στην περίπτωση των παραγωγών που ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφιο iv), παρέχουν τις πληροφορίες του Παραρτήματος Χ Μέρος Β.

  γ) κάθε παραγωγός παρέχει τις πληροφορίες του Παραρτήματος Χ Μέρος Β.

   

  Τα εθνικά μητρώα πρέπει να είναι διαλειτουργικά, προκειμένου οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο να είναι δυνατόν να ανταλλάσσονται μεταξύ κρατών μελών.

  Αιτιολόγηση

  Για να εξαλειφθούν τα εμπόδια που υπάρχουν ήδη στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να αρκεί μία καταχώρηση, αν το προϊόν διατίθεται για πρώτη φορά στην εσωτερική αγορά. Αυτό μπορεί να γίνει από τον παραγωγό ή από τον νομικό του εκπρόσωπο [πρβλ. τροπολογία στο άρθρο 16 (2α νέο)]. Τα μητρώα πρέπει να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις απαιτούμενες πληροφορίες, και για τούτο πρέπει να είναι διαλειτουργικά.

  Τροπολογία  64

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  2α. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημεία (ι) έως (ιιι), που διαθέτει ΗΗΕ στην επικράτειά του και δεν είναι εγκατεστημένος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί να ορίζει τοπικό νομικό αντιπρόσωπο στο εν λόγω κράτος μέλος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Για τους παραγωγούς υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο iv) έχει εφαρμογή το άρθρο 17.

  Αιτιολόγηση

  Η απαίτηση να έχει κάθε παραγωγός νομική έδρα στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου προτίθεται να διαθέσει ΗΗΕ αποτελεί εμπόδιο για την εσωτερική αγορά και επιβαρύνει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Για την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη, αρκεί να υπάρχει ένας τοπικός αντιπρόσωπος ο οποίος να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία.

  Τροπολογία  65

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 16 – παράγραφος 4

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  4. Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν ετησίως πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων θεμελιωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά τους, συλλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο, επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και ανακτώνται εντός των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ που εξάγονται, κατά βάρος.

  4. Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν ετησίως πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων θεμελιωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά τους, συλλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των οργανισμών και οποιασδήποτε άλλης οντότητας συμμετέχει στην ξεχωριστή συλλογή και επεξεργασία μεταχειρισμένου ΗΗΕ, επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και ανακτώνται εντός των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τον χωριστά συλλεγόμενο μεταχειρισμένο ΗΗΕ που εξάγεται, κατά βάρος.

  Αιτιολόγηση

  Η παρούσα τροπολογία διευρύνει τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων ώστε να περιλάβουν όλες τις ροές μεταχειρισμένου ΗΗΕ και ΑΗΗΕ από όλους τους εμπλεκομένους. Είναι αναγκαίο να υποστηριχτούν οι στόχοι της τροπολογίας στο άρθρο 7 παρ. 2. με την αντιμετώπιση του γεγονότος ότι δεν καταλήγουν όλες οι ροές επιστροφής στα επίσης συστήματα συλλογής ΑΗΗΕ που οργανώνουν οι παραγωγοί.

  Τροπολογία  66

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 17 – τίτλος

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Νομικός εκπρόσωπος

  Πώληση εξ αποστάσεως

  Αιτιολόγηση

  Το θέμα του νομικού εκπροσώπου ρυθμίζεται ήδη στο άρθρο 16. Η πώληση από απόσταση αποτελεί ειδικό πρόβλημα και θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.

  Τροπολογία  67

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 17

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν ότι ένας παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ) εδάφιο iv), ο οποίος πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, ορίζει νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην επικράτειά του ως πρόσωπο υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως παραγωγού, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, στην επικράτειά του.

  Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να απαιτήσει από παραγωγό υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) εδάφιο iv), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, να είναι εγκατεστημένος ή να εκπροσωπείται νομικά από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διαθέτει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

   

  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παραγωγός υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) εδάφιο iv) να έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί τηλεματικά στο μητρώο παραγωγών του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με βάση το άρθρο 16, σχετικά με τις δραστηριότητές του σε όλα τα κράτη μέλη.

  Αιτιολόγηση

  Οι παραγωγοί που πωλούν από απόσταση ΗΗΕ δεν πρέπει να υποχρεώνονται να ορίζουν εκπρόσωπο στο κράτος μέλος στο οποίο είναι διαμένει ο αποδέκτης του εξοπλισμού. Η έκθεση Monti (Νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά, 9.5.2010) χαρακτηρίζει και το πρόβλημα της ανακύκλωσης εμπόδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί σε ψήφισμά του (ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο [2010/2012(ΙΝΙ)]) την απλούστευση της πώλησης ΗΗΕ από απόσταση.

  Τροπολογία  68

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 18

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους, με σκοπό ιδίως τη δημιουργία της κατάλληλης ροής πληροφοριών για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση των πωλητών εξ αποστάσεως με τις διατάξεις της οδηγίας και, κατά περίπτωση, ανταλλάσσουν πληροφορίες ωσαύτως και με την Επιτροπή, με σκοπό να διευκολύνουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών αξιοποιούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους, με σκοπό ιδίως τη δημιουργία της κατάλληλης ροής πληροφοριών για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση των πωλητών εξ αποστάσεως με τις διατάξεις της οδηγίας και, κατά περίπτωση, ανταλλάσσουν πληροφορίες ωσαύτως και με την Επιτροπή, με σκοπό να διευκολύνουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών αξιοποιούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

   

  Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο παραγωγός λαμβάνουν μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο δημιουργούνται τα ΑΗΗΕ τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής, που πρέπει να είναι αναλογικά, αποτελεσματικά, και σύμφωνα προς την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση των παραγωγών προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας

   

  Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο παραγωγός συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο δημιουργούνται τα ΑΗΗΕ. Τούτο αφορά μεταξύ άλλων την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, και τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων

  Αιτιολόγηση

  Η ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τους παραγωγούς επιβάλλει στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών από ό,τι με την πρόταση του Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας.

  Τροπολογία  69

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 23

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη διενεργούν τις ενδεδειγμένες επιθεωρήσεις και παρακολούθηση για να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

  1. Τα κράτη μέλη διενεργούν τις ενδεδειγμένες επιθεωρήσεις και παρακολούθηση για να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

  Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν τουλάχιστον μεταφορές, ιδίως τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός ΕΕ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2008/ 98/EΚ και με το Παράρτημα VΙΙ της παρούσας οδηγίας.

  Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν τουλάχιστον τις δηλούμενες ποσότητες ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, προκειμένου να ελεγχθεί το ύψος της οικονομικής εγγύησης δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 2, τις μεταφορές, ιδίως τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, και τον κανονισμό (ΕΚ) 1418/2007, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EΚ και με το Παράρτημα VΙΙ της παρούσας οδηγίας.

  2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΕΕ να διενεργούνται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος VI και παρακολουθούν αναλόγως τις μεταφορές αυτές.

  2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ διενεργούνται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος VI και παρακολουθούν αναλόγως τις μεταφορές αυτές.

  3. Το κόστος των ενδεδειγμένων αναλύσεων και επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποθήκευσης, μεταχειρισμένου ΗΕΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ, μπορεί να επιβαρύνει τους παραγωγούς, τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους ή άλλα πρόσωπα τα οποία μεριμνούν για τη μεταφορά μεταχειρισμένου ΗΕΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ.

  3. Το σύνηθες κόστος των ενδεδειγμένων αναλύσεων και επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποθήκευσης, μεταχειρισμένου ΗΕΕ, μπορεί να επιβαρύνει τους παραγωγούς, τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους ή άλλα πρόσωπα τα οποία μεριμνούν για τη μεταφορά μεταχειρισμένου ΗΕΕ.

  4. Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος VI, ιδίως δε, για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του Παραρτήματος αυτού, μπορούν να θεσπισθούν από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, πρόσθετοι κανόνες για τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2

  4. Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 20, για τη θέσπιση πρόσθετων κανόνων για τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση και, ιδιαίτερα για τον καθορισμό ενιαίων προϋποθέσεων όσον αφορά την εκτέλεση του παραρτήματος VI, σημείο 2.

  Τροπολογία  70

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 23 – παράγραφοι 3 α έως 3 δ (νέες)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  3α. Τα κράτη μέλη δημιουργούν εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας. Μόνο οι εγκαταστάσεις των οποίων οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8, παράγραφος 3 μπορούν να εγγραφούν στο εν λόγω εθνικό μητρώο. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα περιεχόμενα του μητρώου.

   

  3β. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων υποβάλλουν ετησίως στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία γ) και δ), προκειμένου να διατηρήσουν το καθεστώς τους ως αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας.

   

  3γ. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων συλλογής υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις που επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να συγκρίνουν τον όγκο των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ με τον όγκο των ΑΗΗΕ που τελικά μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται αποκλειστικά σε αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης και επεξεργασίας.

   

  3δ. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές που επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να συγκρίνουν τον όγκο των ΑΗΗΕ που επιστρέφονται από τους κατόχους τους ή από αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις συλλογής με τον όγκο των ΑΗΗΕ που τελικά ανακτώνται, ανακυκλώνονται ή, σύμφωνα με το άρθρο 10, εξάγονται.

  Αιτιολόγηση

  Τροπολογία που είχε γίνει δεκτή στην πρώτη ανάγνωση, και έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη και οι φορείς εκμετάλλευσης θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία για να βεβαιωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται σωστά και αποτελεσματικά. Μπορούν να γίνουν συμβιβασμοί με το Συμβούλιο για την απλούστευση της διατύπωσης και την αποφυγή επικαλύψεων με άλλα νομοθετικά μέτρα.

  Τροπολογία  71

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις …* Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

  1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις ….*. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και επισυνάπτουν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

  ___________

  ___________

  * ΕΕ: να εισαχθεί ημερομηνία: 18 μήνες από την δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  * 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Από τους πίνακες αντιστοιχίας προκύπτει σαφώς τι συνέπειες έχει η έγκριση μιας οδηγίας της ΕΕ στη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Η χρήση τέτοιων πινάκων βελτιώνει τη διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα της νομοθετικής διαδικασίας και υποστηρίζει την Επιτροπή στην εποπτεία της κανονικότητας στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επαναφορά της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Πίνακες αντιστοιχίας είχε προτείνει και η Επιτροπή.

  Τροπολογία  72

  Θέση του Συμβουλίου

  Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  3α. Επιπλέον των επανεξετάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 7, η Επιτροπή υποβάλλει, έως ...*, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πείρα από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.

   

  ___________

   

  * Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Πέραν των συγκεκριμένων αναθεωρήσεων του πεδίου εφαρμογής και του στόχου συλλογής, θα πρέπει να παρακολουθείται η οδηγία και η εφαρμογή της.

  Τροπολογία  73

  Θέση του Συμβουλίου

  Παράρτημα I

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  Το παράρτημα αυτό διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Το λεγόμενο «ανοικτό» πεδίο εφαρμογής οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της αναδιατύπωσης της οδηγίας, δεδομένου ότι περιλαμβάνει κατά βάση όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η συγκέντρωση σε κατηγορίες οδήγησε σε διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη μέλη, και τούτο θα πρέπει να αποφευχθεί. Επιπλέον, είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη νέα προϊόντα, για τα οποία θα χρειαζόταν διαφορετικά αναθεώρηση της οδηγίας, προκειμένου να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής.

  Τροπολογία  74

  Θέση του Συμβουλίου

  Παράρτημα II

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  Το παράρτημα διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Το λεγόμενο «ανοικτό» πεδίο εφαρμογής οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της αναδιατύπωσης της οδηγίας, δεδομένου ότι περιλαμβάνει κατά βάση όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η συγκέντρωση σε επιμέρους κατηγορίες οδήγησε σε διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη μέλη, και τούτο θα πρέπει να αποφευχθεί. Επιπλέον, είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη νέα προϊόντα, για τα οποία θα χρειαζόταν διαφορετικά αναθεώρηση της οδηγίας, προκειμένου να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής.

  Τροπολογία  75

  Θέση του Συμβουλίου

  Παράρτημα III

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία:

  Κατηγορίες εξοπλισμού για τους σκοπούς του καθορισμού των στόχων ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 11

  1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητα

  1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητα

  2. Οθόνες, μηνύτορες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2

  2. Οθόνες και μηνύτορες

  3. Λαμπτήρες

  3. Λαμπτήρες

  4. Μεγάλος εξοπλισμός (μήκους 50 cm ή άνω) συμπεριλαμβανομένων των εξής: Οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,· καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικά βοηθήματα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 έως 3.

  4. Μεγάλες συσκευές εκτός από συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης, οθόνες και μηνύτορες και λαμπτήρες.

  5. Μικρός εξοπλισμός (μήκους το πολύ 50 cm) συμπεριλαμβανομένων των εξής: Οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,· καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικά βοηθήματα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 έως 3.

  5. Μικρές συσκευές εκτός από συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης, οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης, λαμπτήρες, εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

   

  6. Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

  Αιτιολόγηση

  Οι κατηγορίες δεν έχουν σημασία για το πεδίο εφαρμογής, δεδομένου ότι αυτό είναι ανοικτό (τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1). Ο προσδιορισμός με εκατοστά είναι αυθαίρετος όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων συσκευών. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση σχετικά δεδομένου ότι υπάρχουν επίσης ορισμοί για τις μεγάλες εγκαταστάσεις και τα μεγάλα εργαλεία, που σίγουρα δεν θεωρούνται μεγάλα αν υπερβαίνουν απλώς τα 50 εκατοστά. Δεδομένου ότι στην οδηγία δεν γίνεται άλλη αναφορά σε μεγέθη, υπάρχει φόβος να γίνεται παραπομπή στα εκατοστά του παραρτήματος ΙΙΙ. Θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει ιδιαίτερη κατηγορία «Μικρής κλίμακας εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», διότι ο εξοπλισμός αυτό περιέχει πολλές πρώτες ύλες.

  Τροπολογία  76

  Θέση του Συμβουλίου

  Παράρτημα IV

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Ενδεικτικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του Παραρτήματος ΙII:

  Ενδεικτικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του Παραρτήματος ΙII:

  1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητα

  1. Εναλλάκτες θερμότητας

  Ψυγεία, Καταψύκτες, Μηχανήματα που διανέμουν αυτόματα προϊόντα σε ψύξη, Συσκευές κλιματισμού, Συσκευές αφύγρανσης, Αντλίες Θέρμανσης, Θερμάστρες που περιέχουν πετρέλαιο και άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας που χρησιμοποιούν υγρά πλην του νερού για την ανταλλαγή θερμότητας.

  – Ψυγεία

   

  - Καταψύκτες

   

  - Μηχανήματα που διανέμουν αυτόματα προϊόντα σε ψύξη

   

  - Συσκευές κλιματισμού

   

  - Συσκευές αφύγρανσης

   

  - Αντλίες θερμότητας

   

  - Θερμαντικά σώματα λαδιού

   

  - και άλλοι εναλλάκτες θερμότητας που χρησιμοποιούν υγρά πλην του νερού για την ανταλλαγή θερμότητας.

  2. Οθόνες, μηνύτορες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2

  2. Οθόνες και μηνύτορες

  Οθόνες, Τηλεοράσεις, Κορνίζες LCD, Μηνύτορες, Φορητοί υπολογιστές (Laptops), Υπολογιστές τσέπης (Notebooks).

  – Οθόνες

   

  – Τηλεοράσεις

   

  – Κορνίζες LCD

   

  - Μηνύτορες

  3. Λαμπτήρες

  3. Λαμπτήρες

  Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων, Λαμπτήρες φθορισμού, Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων, Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης, Φωτιστικός εξοπλισμός με LED.

  – Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού

   

  – Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων

   

  – Λαμπτήρες φθορισμού

   

  – Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων

   

  – Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης

   

  - Φωτιστικός εξοπλισμός με LED

  4. Μεγάλος εξοπλισμός

  4. Μεγάλες συσκευές

  Πλυντήρια ρούχων, Στεγνωτήρια ρούχων, Πλυντήρια πιάτων, Συσκευές μαγειρικής, Ηλεκτρικές κουζίνες, Ηλεκτρικά μάτια, Καταναλωτικά είδη, Φωτιστικά είδη, Εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, Μουσικός εξοπλισμός (εξαιρουμένων των εκκλησιαστικών οργάνων), Συσκευές χρησιμοποιούμενες για πλέξιμο και ύφανση, Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes), Μεγάλες μηχανές εκτύπωσης, Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών, Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά βιομηχανικά εργαλεία, Μεγάλα ιατρικά βοηθήματα, Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, Μεγάλα μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων και χρημάτων, Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες.

  – Μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλου είδους κατεργασία τροφίμων (όπως ηλεκτρικές κεραμικές εστίες, ηλεκτρικοί φούρνοι, ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνοι μικροκυμάτων, καφετιέρες σταθερής εγκατάστασης)

   

  - Απορροφητήρες κουζίνας

   

  - Μεγάλες συσκευές καθαρισμού (όπως πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων)

   

  - Μεγάλες συσκευές θέρμανσης (όπως μεγάλα αερόθερμα, ηλεκτρικά τζάκια, μάρμαρα και φυσική πέτρα θέρμανσης, θερμαντήρες πισίνας και άλλες μεγάλες συσκευές για τη θέρμανση χώρων, κρεβατιών και καθισμάτων)

   

  – Μεγάλες συσκευές περιποίησης σώματος (όπως συσκευές τεχνητής ηλιοθεραπείας, σάουνες, καθίσματα μασάζ)

   

  - Μεγάλες συσκευές πληροφορικής και επικοινωνιών (όπως μεγάλοι υπολογιστές, διακομιστές, σταθερά στοιχεία και συσκευές δικτύου, Μεγάλες μηχανές εκτύπωσης, Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Τηλέφωνα με κερματοδέκτη)

   

  - Μεγάλες συσκευές αθλητικού και ψυχαγωγικού εξοπλισμού (όπως αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ηλεκτρονικά παιχνίδια με κερματοδέκτη)

   

  – Εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας

   

  – Μουσικός εξοπλισμός (εξαιρουμένων των εκκλησιαστικών οργάνων)

   

  – Μεγάλα φωτιστικά και άλλες συσκευές προβολής ή ελέγχου του φωτός

   

  – Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα εξαιρουμένων σταθερών βιομηχανικών εργαλείων μεγάλης κλίμακας και μη οδικών κινητών μηχανημάτων και συσκευών που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση (όπως συσκευές για πλέξιμο και ύφανση)

   

  – Μεγάλες συσκευές για την παραγωγή ή τη μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, μετασχηματιστές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS), αντιστροφείς)

   

  – Μεγάλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

   

  – Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

   

  – μεγάλες συσκευές και εγκαταστάσεις μέτρησης (όπως όργανα ζύγισης, σταθερά μηχανήματα)

   

  – Μεγάλες συσκευές για την αυτόματη διάθεση ή πώληση προϊόντων και την αυτόματη παροχή απλών υπηρεσιών (όπως αυτόματες συσκευές πώλησης, αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, αυτόματες μηχανές επιστροφής κενών συσκευασιών, θάλαμοι αυτόματης φωτογράφισης)

   

  – Φωτοβολταϊκοί συλλέκτες

  5. Μικρός εξοπλισμός

  5. Μικρές συσκευές

  Ηλεκτρικές σκούπες, Σκούπες χαλιών, Συσκευές ραπτικής, Φωτιστικά είδη, Φούρνοι μικροκυμάτων, Ανεμιστήρες, Ηλεκτρικά σίδερα, Φρυγανιέρες, Ηλεκτρικά μαχαίρια, Ηλεκτρικοί βραστήρες, Ρολόγια, Ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, Ζυγαριές, Συσκευές περιποίησης μαλλιών και σώματος, Προσωπικοί υπολογιστές, Εκτυπωτές, Αριθμομηχανές τσέπης, Τηλέφωνα, Κινητά τηλέφωνα, Ραδιόφωνα, Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες), Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας), Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας, Μουσικά όργανα, Εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, Αθλητικός εξοπλισμός, Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία κλπ., Ανιχνευτές καπνού, Συσκευές θερμορύθμισης, Θερμοστάτες, Μικρά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, Μικρά ιατρικά βοηθήματα, Μικρά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, Μικρά μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων. Μικρές συσκευές με ενσωματωμένους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες.

  Μικρές συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλου είδους επεξεργασία τροφίμων (όπως φρυγανιέρες, εστίες, ηλεκτρικά μαχαίρια, ηλεκτρικοί βραστήρες, θερμαντήρες εμβάπτισης, μηχανήματα κοπής, φούρνοι μικροκυμάτων)

   

  – Μικρές συσκευές καθαρισμού (όπως ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, κ.λπ.)

   

  – Ανεμιστήρες, συσκευές ανανέωσης του αέρα, εξαεριστήρες

   

  – Μικρές συσκευές θέρμανσης (όπως ηλεκτρικές κουβέρτες)

   

  – Ρολόγια και ρολόγια χειρός καθώς και άλλα όργανα για τη μέτρηση του χρόνου

   

  – Μικρές συσκευές προσωπικής φροντίδας (όπως ξυριστικές μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, στεγνωτήρες μαλλιών, συσκευές μασάζ)

   

  – Μηχανές λήψης (όπως βιντεοκάμερες)

   

  Ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας (όπως ραδιόφωνα, ενισχυτές ήχου, ραδιόφωνα αυτοκινήτου, συσκευές αναπαραγωγής DVD), Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας), Στερεοφωνικά συγκροτήματα

   

  – Μουσικά όργανα και εξοπλισμός μουσικής (όπως προενισχυτές, τελικοί ενισχυτές, κονσόλες μίξης, μικρόφωνα)

   

  – Μικρά φωτιστικά σώματα και άλλες συσκευές προβολής ή ελέγχου του φωτός

   

  – Παιχνίδια (όπως σιδηρόδρομοι, μοντέλα αεροπλάνων κλπ.)

   

  – Μικρές συσκευές άθλησης (όπως υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία κλπ.

   

  – Μικρές συσκευές ψυχαγωγίας (όπως βιντεοπαιχνίδια, εξοπλισμός ψαρέματος και γκολφ κλπ.)

   

  – Μικρά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένων των συσκευών κηπουρικής (όπως τρυπάνια, πριόνια, αντλίες, μηχανές κοπής χλόης)

   

  – Ραπτομηχανές

   

  – Μικρές συσκευές για την παραγωγή και τη μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, φορτιστές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS), μετατροπείς)

   

  – Μικρές ιατρικές συσκευές συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών

   

  – Μικρά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (όπως ανιχνευτές καπνού, συσκευές θερμορύθμισης, θερμοστάτες, ανιχνευτές κίνησης, διατάξεις και είδη παρακολούθησης, τηλεχειριστήρια, διατάξεις τηλεχειρισμού)

   

  – Μικρές συσκευές μέτρησης (όπως ζυγαριές, συσκευές απεικόνισης, τηλέμετρα, θερμόμετρα)

   

  – Μικρές συσκευές για την αυτόματη διανομή προϊόντων

   

  – Μικρές συσκευές με ενσωματωμένους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες

   

  6. Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

   

  – Μεγάλοι φορητοί υπολογιστές (laptop)

   

  – Μικροί φορητοί υπολογιστές (notebook)

   

  - Πινακίδες (tablet)

   

  – Μικρές συσκευές πληροφορικής και επικοινωνιών (όπως προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, υπολογιστές τσέπης, τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, διακλαδωτήρες, συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, συσκευές ακρόασης παιδικού δωματίου, συσκευές προβολής)

  Αιτιολόγηση

  Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση, και προσθήκη των παραδειγμάτων του Συμβουλίου. Θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει ιδιαίτερη κατηγορία «Μικρής κλίμακας εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», διότι ο εξοπλισμός αυτό περιέχει πολλές πρώτες ύλες.

  Τροπολογία  77

  Θέση του Συμβουλίου

  Παράρτημα V

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

   

  Το παράρτημα διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου το νομικό κείμενο να γίνει πιο κατανοητό, τα ποσοστά ανάκτησης πρέπει να περιλαμβάνονται άμεσα σε ιδιαίτερο άρθρο της οδηγίας (βλ. τροπολογία στο άρθρο 11 παράγραφος 1). Τα ποσοστά ανάκτησης πρέπει να περιλαμβάνουν και τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης, ήδη από την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της ιεραρχίας αποβλήτων επιβάλλει ιδιαίτερο ποσοστό επαναχρησιμοποίησης.

  Τροπολογία  78

  Θέση του Συμβουλίου

  Παράρτημα VI

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

  Ελάχιστες απαιτήσεις για μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί ΑΗΗΕ

  Ελάχιστες απαιτήσεις για τη μεταφορά μεταχειρισμένου ΗΗΕ

  1. Για να διακρίνεται ο ΗΗΕ από τα ΑΗΗΕ, στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του αντικειμένου ισχυρίζεται ότι προτίθεται να μεταφέρει ή μεταφέρει μεταχειρισμένο ΗΗΕ και όχι ΑΗΕΕ, οι αρχές των κρατών μελών όσον αφορά το μεταχειρισμένο ΗΕΕ για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί ΑΗΗΕ, ζητούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού αυτού:

  1. Για να διακρίνεται ο ΗΗΕ από τα ΑΗΗΕ, στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του αντικειμένου ισχυρίζεται ότι προτίθεται να μεταφέρει ή μεταφέρει μεταχειρισμένο ΗΗΕ και όχι ΑΗΕΕ, οι αρχές των κρατών μελών, όσον αφορά το μεταχειρισμένο ΗΕΕ, ζητούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού αυτού:

  α) αντίγραφο του τιμολογίου και της σύμβασης που αφορούν την πώληση ή/και τη μεταβίβαση της κυριότητας του ΗΗΕ, όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός προορίζεται να επαναχρησιμοποιηθεί άμεσα και λειτουργεί πλήρως

  α) αντίγραφο του τιμολογίου και της σύμβασης που αφορούν την πώληση ή/και τη μεταβίβαση της κυριότητας του ΗΗΕ, όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός προορίζεται να επαναχρησιμοποιηθεί άμεσα και λειτουργεί πλήρως

  β) αποδεικτικό αξιολόγησης ή δοκιμής υπό μορφή αντιγράφου των αρχείων (πιστοποιητικό δοκιμής, αποδεικτικό λειτουργικότητας) για κάθε αντικείμενο του φορτίου και πρωτόκολλο που περιέχει όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 3·

  β) αποδεικτικό αξιολόγησης ή δοκιμής υπό μορφή αντιγράφου των αρχείων (πιστοποιητικό δοκιμής, αποδεικτικό λειτουργικότητας) για κάθε αντικείμενο του φορτίου και πρωτόκολλο που περιέχει όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 3·

  γ) δήλωση του κατόχου που προβαίνει στις διευθετήσεις για τη μεταφορά του ΗΗΕ, στην οποία βεβαιώνει ότι κανένα από τα υλικά ή τον εξοπλισμό του φορτίου δεν είναι απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/ 98/EΚ, και

  γ) δήλωση του κατόχου που προβαίνει στις διευθετήσεις για τη μεταφορά του ΗΗΕ, στην οποία βεβαιώνει ότι κανένα από τα υλικά ή τον εξοπλισμό του φορτίου δεν είναι απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/ 98/EΚ, και

  δ) ενδεδειγμένη προστασία από ζημίες κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση, ιδίως με τη δέουσα συσκευασία ή την κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες.

  δ) ενδεδειγμένη προστασία από ζημίες κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση, ιδίως με τη δέουσα συσκευασία και την κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες.

  2. Κατά παρέκκλιση, τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζονται όταν αποστέλλεται ΗΗΕ στον παραγωγό ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του, όταν προκύπτει από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ότι η μεταφορά πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και όταν :

  2. Κατά παρέκκλιση, τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 απαγορεύεται να εφαρμόζονται όταν αποστέλλεται ΗΗΕ στον παραγωγό ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του, ή σε εγκαταστάσεις τρίτων για επισκευή ή ανακαίνιση, εφόσον προκύπτει από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ότι η μεταφορά πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και όταν :

  α) ο ΗΗΕ επιστρέφεται ως ελαττωματικός για επισκευή βάσει εγγύησης προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί,

  α) ο ΗΗΕ επιστρέφεται ως ελαττωματικός για επισκευή βάσει εγγύησης προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί,

  β) ο μεταχειρισμένος ΗΗΕ για επαγγελματική χρήση αποστέλλεται για ανακαίνιση ή επισκευή δυνάμει νομικής σύμβασης συντήρησης μετά την πώληση προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί, ή

  β) ο μεταχειρισμένος ΗΗΕ για επαγγελματική χρήση αποστέλλεται για ανακαίνιση ή επισκευή δυνάμει έγκυρης σύμβασης προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί, ή

  γ) ο ελαττωματικός μεταχειρισμένος ΗΗΕ για επαγγελματική χρήση, όπως τα ιατρικά βοηθήματα ή τα μέρη τους, αποστέλλεται για ανάλυση βλάβης δυνάμει νομικής σύμβασης συντήρησης μετά την πώληση, όταν η εν λόγω ανάλυση μπορεί να διενεργηθεί μόνο από τον παραγωγό ή από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του,

  γ) ο ελαττωματικός μεταχειρισμένος ΗΗΕ για επαγγελματική χρήση, όπως τα ιατρικά βοηθήματα ή τα μέρη τους, αποστέλλεται για ανάλυση βλάβης δυνάμει νομικής σύμβασης συντήρησης μετά την πώληση, όταν η εν λόγω ανάλυση μπορεί να διενεργηθεί μόνο από τον παραγωγό ή από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του,

   

  Η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο για μεταφορές σε χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση C(2001) 107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92) 39/τελικό για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζόμενων για εργασίες αξιοποίησης·

   

  ΗΗΕ καλυπτόμενος από τη συγκεκριμένη εξαίρεση, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί ή να ανακαινιστεί, θεωρείται ΑΗΗΕ.

  3. Για να αποδεικνύεται ότι τα μεταφερόμενα αντικείμενα είναι μεταχειρισμένος ΗΗΕ και όχι ΑΗΗΕ, τα κράτη μέλη απαιτούν τα ακόλουθα στάδια διεξαγωγής δοκιμών και τήρησης αρχείου για τον μεταχειρισμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό:

  3. Για να αποδεικνύεται ότι τα μεταφερόμενα αντικείμενα είναι μεταχειρισμένος ΗΗΕ και όχι ΑΗΗΕ, τα κράτη μέλη απαιτούν τα ακόλουθα στάδια διεξαγωγής δοκιμών και τήρησης αρχείου για τον μεταχειρισμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό:

  Στάδιο 1: Διεξαγωγή δοκιμών

  Στάδιο 1: Διεξαγωγή δοκιμών

  α) Ελέγχεται η λειτουργικότητα και εκτιμάται η παρουσία επικίνδυνων ουσιών. Οι προς διεξαγωγή δοκιμές εξαρτώνται από το είδος του ΗΗΕ. Για τα περισσότερα είδη μεταχειρισμένου ΗΗΕ αρκεί η δοκιμή λειτουργικότητας για τις βασικές λειτουργίες.

  α) Ελέγχεται η λειτουργικότητα και εκτιμάται η παρουσία επικίνδυνων ουσιών. Οι προς διεξαγωγή δοκιμές εξαρτώνται από το είδος του ΗΗΕ. Για τα περισσότερα είδη μεταχειρισμένου ΗΗΕ αρκεί η δοκιμή λειτουργικότητας για τις βασικές λειτουργίες.

  β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και των δοκιμών καταγράφονται σε αρχείο.

  β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και των δοκιμών καταγράφονται σε αρχείο.

  Στάδιο 2: Αρχείο

  Στάδιο 2: Αρχείο

  α) Το αρχείο είναι στερεωμένο σταθερά, άλλα όχι μόνιμα, είτε στον ίδιο τον ΗΗΕ (εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη συσκευασία του, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισμού.

  α) Το αρχείο είναι στερεωμένο σταθερά, άλλα όχι μόνιμα, είτε στον ίδιο τον ΗΗΕ (εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη συσκευασία του, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισμού.

  β) Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  β) Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  – ονομασία του αντικειμένου (ονομασία του εξοπλισμού αν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II ή στο Παράρτημα ΙV , αναλόγως, και κατηγορία σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ή το Παράρτημα III , αναλόγως),

  - ονομασία του αντικειμένου (ονομασία του εξοπλισμού αν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV και κατηγορία σύμφωνα με το Παράρτημα III)·

  – αναγνωριστικός αριθμός του αντικειμένου (αριθ. τύπου), όταν υπάρχει,

  – αναγνωριστικός αριθμός του αντικειμένου (αριθ. τύπου), όταν υπάρχει,

  – έτος παραγωγής (εάν είναι γνωστό),

  – έτος παραγωγής (εάν είναι γνωστό),

  – επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την απόδειξη της λειτουργικότητας,

  – επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την απόδειξη της λειτουργικότητας,

  – αποτελέσματα των δοκιμών που περιγράφονται στο στάδιο 1, (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της δοκιμής λειτουργικότητας),

  – αποτελέσματα των δοκιμών που περιγράφονται στο στάδιο 1, (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της δοκιμής λειτουργικότητας),

  – είδος των δοκιμών που διεξήχθησαν.

  – είδος των δοκιμών που διεξήχθησαν.

  4. Επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται κατά τα σημεία 1 και 3, κάθε φορτίο (π.χ. εμπορευματοκιβωτίου, φορτηγού) μεταχειρισμένου ΗΗΕ συνοδεύεται από τα εξής:

  4. Επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται κατά τα σημεία 1 και 3, κάθε φορτίο (π.χ. εμπορευματοκιβωτίου, φορτηγού) μεταχειρισμένου ΗΗΕ συνοδεύεται από τα εξής:

  α) σχετικό έγγραφο μεταφορών, π.χ. έγγραφο CMR ή φορτωτική,

  α) σχετικό έγγραφο μεταφορών, π.χ. έγγραφο CMR ή φορτωτική,

  β) δήλωση του υπευθύνου προσώπου σχετικά με την ευθύνη του.

  β) δήλωση του υπευθύνου προσώπου σχετικά με την ευθύνη του.

  5. Ελλείψει αποδείξεως ότι ένα αντικείμενο είναι μεταχειρισμένος ΗΗΕ και όχι ΑΗΗΕ μέσω των καταλλήλων δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τα σημεία 1 3 και 4, ενδεδειγμένης προστασίας από ζημίες κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση ιδίως με τη δέουσα συσκευασία ή την κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες, οι αρχές των κρατών μελών θεωρούν ότι το αντικείμενο είναι ΑΗΗΕ και ότι το φορτίο εμπεριέχει παράνομη μεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το φορτίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EK) αριθ. 1013/2006.

  5. Ελλείψει αποδείξεως ότι ένα αντικείμενο είναι μεταχειρισμένος ΗΗΕ και όχι ΑΗΗΕ μέσω των καταλλήλων δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τα σημεία 1, 2, 3 και 4, ενδεδειγμένης προστασίας από ζημίες κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση ιδίως με τη δέουσα συσκευασία ή την κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες, την ευθύνη για την απόδειξη των οποίων φέρει σε κάθε περίπτωση ο κάτοχος της συσκευής που προορίζεται για μεταφορά, οι αρχές των κρατών μελών θεωρούν ότι το αντικείμενο είναι ΑΗΗΕ και ότι το φορτίο εμπεριέχει παράνομη μεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το φορτίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EK) αριθ. 1013/2006.

  Τροπολογία  79

  Θέση του Συμβουλίου

  Παράρτημα Χ – σημείο Α

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Στοιχεία για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 16

  Στοιχεία για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 16

  Α. Στοιχεία που υποβάλλονται κατά την καταχώριση:

  Α. Στοιχεία που υποβάλλονται κατά την καταχώριση:

  1. Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού ή του νομικού εκπροσώπου στην περίπτωση των παραγωγών που ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο στ), εδάφιο iv) (ταχυδρομικός τομέας και τόπος, οδός και αριθμός, χώρα, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και αρμόδιος επικοινωνίας). Σε περίπτωση νομικού εκπροσώπου, επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσωπούμενου παραγωγού.

  1. Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού ή του νομικού εκπροσώπου (ταχυδρομικός τομέας και τόπος, οδός και αριθμός, χώρα, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και αρμόδιος επικοινωνίας). Σε περίπτωση νομικού εκπροσώπου, επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσωπούμενου παραγωγού.

  2. Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού ή του εθνικού αριθμού φορολογικού μητρώου (προαιρετικό).

  2. Αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού ή του εθνικού αριθμού φορολογικού μητρώου.

  3. Κατηγορία ΗΗΕ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ή το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας, αναλόγως.

  3. Κατηγορία ΗΗΕ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

  4. Τύπος ΗΗΕ (οικιακός ή άλλος). Ονομασία προϊόντος του ΗΗΕ (προαιρετικό).

  4. Τύπος ΗΗΕ (οικιακός ή άλλος). Ονομασία προϊόντος του ΗΗΕ (προαιρετικό).

  5. Ονομασία προϊόντος του ΗΗΕ (προαιρετικό)

  5. Ονομασία προϊόντος του ΗΗΕ.

  6. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παραγωγός εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του: ατομικό ή συλλογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την οικονομική εγγύηση.

  6. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παραγωγός εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του: ατομικό ή συλλογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την οικονομική εγγύηση.

  7. Χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης (π.χ. πώληση εξ αποστάσεως).

  7. Χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης (π.χ. πώληση εξ αποστάσεως).

  8. Δήλωση περί του αληθούς των υποβαλλόμενων στοιχείων.

   

  Αιτιολόγηση

  Για την εναρμόνιση της καταχώρησης, πρέπει τα στοιχεία που ζητούνται για τα εθνικά μητρώα να είναι τα ίδια. Για τον λόγο αυτό δεν γίνονται δεκτά τα προαιρετικά στοιχεία, διότι διαφορετικά θα υπήρχαν και πάλι αποκλίνουσες απαιτήσεις στα κράτη μέλη. Τα στοιχεία του μητρώου πρέπει να αντανακλούν από μόνα τους την πραγματικότητα, και οι πρόσθετες διευκρινίσεις προσθέτουν μόνο γραφειοκρατία.

  Τροπολογία  80

  Θέση του Συμβουλίου

  Παράρτημα Χ – σημείο B

  Θέση του Συμβουλίου

  Τροπολογία

  Β. Στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων:

  Β. Στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων:

  1. Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού.

  1. Αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού.

  2. Περίοδος αναφοράς

  2. Περίοδος αναφοράς.

  3. Κατηγορία ΗΗΕ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ή το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας, αναλόγως.

  3. Κατηγορία ΗΗΕ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

  4. Ποσότητα ΗΗΕ που τίθεται στην εθνική αγορά, κατά βάρος.

  4. Ποσότητα ΗΗΕ που τίθεται στην εθνική αγορά, κατά βάρος.

  5. (προαιρετικό) ποσότητα, κατά βάρος, των αποβλήτων ΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά, προετοιμάζονται προς επαναχρησιμοποίηση, ανακυκλώνονται, ανακτώνται και διατίθενται εντός του κράτους μέλους ή μεταφέρονται εντός ή εκτός της Ένωσης.

  5. Ποσότητα, κατά βάρος, των αποβλήτων ΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά, προετοιμάζονται προς επαναχρησιμοποίηση, ανακυκλώνονται, ανακτώνται και διατίθενται εντός του κράτους μέλους ή μεταφέρονται εντός ή εκτός της Ένωσης.

  Σημείωση: Τα στοιχεία των σημείων 4 και 5 πρέπει να δίδονται ανά κατηγορία.

  Σημείωση: Τα στοιχεία των σημείων 4 και 5 πρέπει να δίδονται ανά κατηγορία.

  Αιτιολόγηση

  Για την εναρμόνιση της καταχώρησης, πρέπει τα στοιχεία που ζητούνται για τα εθνικά μητρώα να είναι τα ίδια. Για τον λόγο αυτό δεν γίνονται δεκτά τα προαιρετικά στοιχεία, διότι διαφορετικά θα υπήρχαν και πάλι αποκλίνουσες απαιτήσεις στα κράτη μέλη.

  • [1]       ΕΕ C 306, 16.12.2009, σ.39.
  • [2]       ΕΕ C 141, 29.5.2010, σ. 55.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.2.2011, P7_TA-PROV(2011)0037.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

  Έγγραφα αναφοράς

  07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

  Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

  3.2.2011                     T7-0037/2011

  Πρόταση της Επιτροπής

  COM(2008)0810 - C6-0472/2008

  Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

  29.9.2011

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  29.9.2011

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Karl-Heinz Florenz

  31.8.2009

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  8.9.2011

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  4.10.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  52

  1

  5

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Arlene McCarthy

  Ημερομηνία κατάθεσης

  6.10.2011