SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Karl-Heinz Florenz


Menettely : 2008/0241(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0334/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0334/2011
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

(07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (07906/2/2011 – C7‑0250/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. kesäkuuta 2009 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon alueiden komitean 4. joulukuuta 2009 antaman lausunnon[2],

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0810),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7‑0334/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(6) Tällä direktiivillä on tarkoitus edistää kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja ensisijaisesti ehkäisemällä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä lisäksi edistämällä tällaisen romun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja loppukäsittelyyn tulevan jätteen määrän vähentämiseksi ja resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi. Direktiivillä pyritään myös tehostamaan kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteitten elinkaaren aikaisten toimijoiden, kuten tuottajien, jakelijoiden ja kuluttajien, sekä erityisesti suoraan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämiseen ja käsittelyyn osallistuvien toimijoiden ympäristönsuojelun tasoa. Erityisesti tuottajavastuun periaatteen soveltaminen eri tavoin eri maissa voi johtaa huomattaviin eroihin taloudellisten toimijoiden taloudellisissa rasitteissa. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaan jätehuoltoon liittyvien kansallisten politiikkojen erot heikentävät kierrätyspolitiikkojen tehokkuutta. Tästä syystä keskeiset perusteet olisi vahvistettava unionin tasolla.

(6) Tällä direktiivillä on tarkoitus edistää kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja ensisijaisesti ehkäisemällä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä lisäksi edistämällä tällaisen romun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja loppukäsittelyyn tulevan jätteen määrän vähentämiseksi ja resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi sekä kriittisten raaka-aineiden keräämisen edistämiseksi. Direktiivillä pyritään myös tehostamaan kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteitten elinkaaren aikaisten toimijoiden, kuten tuottajien, jakelijoiden ja kuluttajien, sekä erityisesti suoraan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämiseen ja käsittelyyn osallistuvien toimijoiden ympäristönsuojelun tasoa. Erityisesti tuottajavastuun periaatteen soveltaminen eri tavoin eri maissa voi johtaa huomattaviin eroihin taloudellisten toimijoiden taloudellisissa rasitteissa. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaan jätehuoltoon liittyvien kansallisten politiikkojen erot heikentävät kierrätyspolitiikkojen tehokkuutta. Tästä syystä keskeiset perusteet olisi vahvistettava unionin tasolla, ja olisi laadittava eurooppalaiset standardit sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä ja käsittelyä varten.

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Kriittisten raaka-aineiden kerääminen on tämän direktiivin olennainen näkökohta, minkä vuoksi myös se olisi mainittava. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä ja käsittelyä varten luotavat eurooppalaiset standardit ovat tärkeitä tehokkaan ja ympäristöystävällisen kierrätyksen kannalta.

Tarkistus  2

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(9) Tähän direktiiviin olisi sisällytettävä useita määritelmiä sen soveltamisalan määrittämiseksi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määritelmää olisi kuitenkin parannettava soveltamisalan tarkistamisen yhteydessä tämän määritelmän selventämiseksi. Siihen saakka kuin tästä säädetään unionin lainsäädännössä jäsenvaltiot voivat soveltaa edelleen asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja nykyisiä vakiintuneita käytäntöjä unionin lainsäädännön mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Määritelmät on esitettävä itse direktiivin tekstissä, ja kansallisilla toimenpiteillä ja käytännöillä ei saa pirstaloittaa sisämarkkinoita.

Tarkistus  3

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(10) Ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista, joilla helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä, purkamista ja hyödyntämistä, olisi tarvittavilta osin säädettävä direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanotoimenpiteiden puitteissa. Uudelleenkäytön ja hyödyntämisen optimoimiseksi tuotesuunnittelun keinoin olisi otettava huomioon tuotteen koko elinkaari.

(10) Ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista, joilla helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä, purkamista ja hyödyntämistä, olisi säädettävä direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanotoimenpiteiden puitteissa. Uudelleenkäytön ja hyödyntämisen optimoimiseksi tuotesuunnittelun keinoin olisi otettava huomioon tuotteen koko elinkaari.

Perustelu

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologinen suunnittelu ei ole tärkeää pelkästään tuotteiden energiankulutuksen kannalta, vaan myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöä, purkamista ja hyödyntämistä ajatellen. Kierrätysvaiheen sisällyttäminen suunnitteluprosessiin voi edistää ja optimoida raaka-aineiden kierrätystä ja keräämistä. Siksi nämä kriteerit olisi sisällytettävä direktiiviin 2009/125/EY.

Tarkistus  4

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 13 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(13) Erilliskeräys on edellytys sille, että varmistetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erityinen käsittely ja kierrätys, ja se on tarpeen, jotta saavutetaan ihmisten ja ympäristön suojelun haluttu taso unionissa. Kuluttajien on aktiivisesti vaikutettava keräyksen onnistumiseen, ja heitä olisi rohkaistava palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Tätä varten olisi huolehdittava käytännön järjestelyistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palauttamiseksi, muun muassa järjestämällä yleisiä keräyspisteitä, joihin kotitaloudet voisivat palauttaa laitteensa vähintään maksutta. Jakelijoilla on merkittävä tehtävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen onnistumisen edistämisessä.

(13) Erilliskeräys on edellytys sille, että varmistetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erityinen käsittely ja kierrätys, ja se on tarpeen, jotta saavutetaan ihmisten ja ympäristön suojelun haluttu taso unionissa. Kuluttajien on aktiivisesti vaikutettava keräyksen onnistumiseen, ja heitä olisi rohkaistava palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Tätä varten olisi huolehdittava käytännön järjestelyistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palauttamiseksi, muun muassa järjestämällä yleisiä keräyspisteitä, joihin kotitaloudet voisivat palauttaa laitteensa vähintään maksutta. Jakelijoilla, kunnilla ja hyödyntämislaitosten toiminnanharjoittajilla on kaikilla merkittävä tehtävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen ja käsittelyn onnistumisen edistämisessä.

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Jakelijoilla sekä kunnilla ja hyödyntämislaitosten toiminnanharjoittajilla on tärkeä rooli direktiivin asianmukaisessa soveltamisessa.

Tarkistus  5

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(13 a) Aiheuttamisperiaatteen soveltamiseksi täysimittaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisestä (paikallisille) viranomaisille aiheutuneita kustannuksia ei sälytetä veronmaksajille, vaan ne näkyvät tuotteen hinnassa.

Perustelu

Myönnytyksenä neuvoston ja komission kantaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä teksti 12 artiklan 1 kohtaan (tarkistus 47) on korjattu ja supistettu olennaisimpaan periaatteeseensa.

Tarkistus  6

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 14 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(14) Jotta voidaan saavuttaa suojelun haluttu taso ja yhdenmukaiset ympäristötavoitteet unionissa, jäsenvaltioiden olisi toteuttava tarvittavat toimenpiteet, joilla minimoidaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä ja saavutetaan korkea taso sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä. Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot pyrkivät luomaan tehokkaita keräysjärjestelmiä, olisi vaadittava, että jäsenvaltiot saavuttavat korkean tason sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisessä; erityisesti tämä koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä jäähdytys- ja pakastuslaitteita, ottaen huomioon niiden suuret ympäristövaikutukset ja asetuksen (EY) N:o 1005/2009 sekä asetuksen (EY) N:o 842/2006 vaatimukset. Vaikutusten arviointiin sisältyvien tietojen mukaan 65 prosenttia markkinoille saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista kerätään jo erikseen, mutta tästä määrästä yli puolet saatetaan käsitellä sääntöjen vastaisesti ja viedä laittomasti maasta. Tästä syystä aiheutuu arvokkaan uusioraaka-aineen menetyksiä ja ympäristövahinkoja. Tämän välttämiseksi on asetettava kunnianhimoinen keräystavoite. On aiheellista säätää sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirtoja koskevista vähimmäisvaatimuksista, joiden soveltamisessa jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon mahdolliset asiaankuuluvat yhteyshenkilöiden suuntaviivat, jotka on laadittu jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 täytäntöönpanon yhteydessä.

(14) Jotta voidaan saavuttaa suojelun haluttu taso ja yhdenmukaiset ympäristötavoitteet unionissa, jäsenvaltioiden olisi toteuttava tarvittavat toimenpiteet, joilla minimoidaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä ja saavutetaan korkea taso sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä. Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot pyrkivät luomaan tehokkaita keräysjärjestelmiä, olisi vaadittava, että jäsenvaltiot saavuttavat korkean tason sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisessä; erityisesti tämä koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä jäähdytys- ja pakastuslaitteita, ottaen huomioon niiden suuret ympäristövaikutukset ja asetuksen (EY) N:o 1005/2009 sekä asetuksen (EY) N:o 842/2006 vaatimukset. Vaikutusten arviointiin sisältyvien tietojen mukaan 65 prosenttia markkinoille saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista kerätään jo erikseen, mutta tästä määrästä yli puolet saatetaan käsitellä sääntöjen vastaisesti ja viedä laittomasti maasta tai käsitellään asianmukaisesti, mutta käsiteltyjä määriä ei ilmoiteta. Tästä syystä aiheutuu arvokkaan uusioraaka-aineen menetyksiä, ympäristövahinkoja ja epäjohdonmukaisten tietojen antamista. Näiden vaikutusten välttämiseksi on asetettava kunnianhimoinen keräystavoite, velvoitettava kaikki sähkö- ja elektroniikkalaiteromua keräävät toimijat varmistamaan, että romu käsitellään ympäristön kannalta moitteettomasti, sekä vaadittava kyseisiä toimijoita ilmoittamaan kerätyt ja käsitellyt määrät. On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot huolehtivat tämän direktiivin tehokkaasta täytäntöönpanosta erityisesti unionista vietävien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valvonnan osalta. On aiheellista säätää sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirtoja koskevista vähimmäisvaatimuksista, joiden soveltamisessa jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon mahdolliset asiaankuuluvat yhteyshenkilöiden suuntaviivat, jotka on laadittu jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 täytäntöönpanon yhteydessä.

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Johdonmukaiset tiedot ovat tärkeitä direktiivin täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa. Kaikkien keräämiseen ja käsittelyyn osallistuvien toimijoiden on noudatettava direktiivin säännöksiä. Käytettyjen laitteiden siirtojen valvonta on erittäin tärkeää, jotta estetään laittomat siirrot.

Tarkistus  7

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(15 a) Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea totesi 19. tammikuuta 2009 antamassaan lausunnossa "Risk Assessment of Products of Nanotechnology", että jätevaiheessa ja kierrätyksen aikana voi tapahtua altistumista suuriin rakenteisiin, esimerkiksi sähköpiireihin, kiinteästi upotetuille nanomateriaaleille. Nanomateriaaleja sisältävän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyn mahdollisesti aiheuttamien ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien riskien hallitsemiseksi valikoiva käsittely voi olla välttämätön. Komission on asianmukaista arvioida, olisiko asian kannalta merkityksellisiin nanomateriaaleihin sovellettava valikoivaa käsittelyä.

Perustelu

Nanomateriaaleja käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteissa yhä enemmän. Vaikka monet sovellukset eivät aiheutakaan ongelmia käsittelyvaiheessa, ongelmia voi aiheutua tietyistä nanomateriaaleista, kuten hiilinanoputkista, joilla epäillään olevan asbestin kaltaisia ominaisuuksia, tai nanohopeasta. On parempi arvioida tilannetta kuin kääntää sille selkänsä. Tarkistus ilmentää Euroopan parlamentin vuonna 2009 ilmaisemaa kantaa nanomateriaalien sääntelystä. (Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 101.)

Tarkistus  8

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(17) Laitteen hyödyntäminen, valmistelu uudelleenkäyttöä varten ja kierrättäminen olisi otettava huomioon tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamisen osalta ainoastaan, jos hyödyntäminen, valmistelu uudelleenkäyttöä varten tai kierrätys ei ole vastoin muuta laitteeseen sovellettavaa unionin lainsäädäntöä tai kansallista lainsäädäntöä.

(17) Laitteen hyödyntäminen, valmistelu uudelleenkäyttöä varten ja kierrättäminen olisi otettava huomioon tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamisen osalta ainoastaan, jos hyödyntäminen, valmistelu uudelleenkäyttöä varten tai kierrätys ei ole vastoin muuta laitteeseen sovellettavaa unionin lainsäädäntöä tai kansallista lainsäädäntöä. Laitteen asianmukainen hyödyntäminen, valmistelu uudelleenkäyttöä varten ja kierrättäminen ovat moitteettoman resurssien hallinnan kannalta tärkeitä, ja näin voidaan optimoida resurssien tarjonta.

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Ympäristönsuojelun ja raaka-aineiden keräämisen kannalta on tärkeää hyödyntää sähkö- ja elektroniikkalaiteromu tehokkaasti.

Tarkistus  9

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 19 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(19) Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta. Tuottajien olisi rahoitettava vähintään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys keräyspisteistä ja sen käsittely, hyödyntäminen ja loppukäsittely. Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava tuottajia ottamaan kokonaisvastuu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä, erityisesti rahoittamalla sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, mukaan luettuna kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, keräys koko jäteketjun ajan, jotta vältetään erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun alle optimaalisen tason jäävä käsittely ja laiton vienti sekä luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset yhdenmukaistamalla tuottajien rahoitusvelvollisuudet unionissa tämän jätteen keräyskustannusten siirtämiseksi tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjille aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Jotta tuottajan vastuun periaate vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti, kunkin tuottajan olisi vastattava omista tuotteistaan aiheutuvien jätteiden jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi voitava valita, täyttääkö se tämän velvollisuuden muista erillään vai liittymällä yhteiseen järjestelmään. Jokaisen tuottajan olisi tuotetta markkinoille saattaessaan annettava rahallinen vakuus, jotta estetään isännättömistä tuotteista peräisin olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollosta aiheutuvien kustannusten joutuminen yhteiskunnan tai muiden tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi jaettava kaikkien olemassa olevien tuottajien kesken yhteisissä rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki kustannusten syntyhetkellä markkinoilla toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella osuudellaan. Yhteiset rahoitusjärjestelmät olisi toteutettava niin, että kapealla alalla toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja uudet tuottajat eivät jää niiden ulkopuolelle.

(19) Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjillä olisi oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromu vähintään maksutta. Tuottajien olisi sen vuoksi rahoitettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys keräyspisteistä, sen käsittely, hyödyntäminen ja loppukäsittely. Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsitteleviä toimijoita auttamaan tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa, jotta voidaan välttää erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun alle optimaalisen tason jäävä käsittely ja laiton vienti. Jotta tämän jätteen keräyskustannukset saadaan siirretyksi tavallisilta veronmaksajilta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi rohkaistava tuottajia huolehtimaan kaiken kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelystä. Asianmukaisen käsittelyn mahdollistamiseksi kuluttajien olisi vastattava siitä, että käyttöikänsä päähän tulleet sähkö- ja elektroniikkalaitteet viedään keräyspisteisiin. Jotta tuottajan vastuun periaate vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti, kunkin tuottajan olisi vastattava omista tuotteistaan aiheutuvien jätteiden jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi voitava valita, täyttääkö se tämän velvollisuuden muista erillään vai liittymällä yhteiseen järjestelmään. Jokaisen tuottajan olisi tuotetta markkinoille saattaessaan annettava rahallinen vakuus, jotta estetään isännättömistä tuotteista peräisin olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollosta aiheutuvien kustannusten joutuminen yhteiskunnan tai muiden tuottajien maksettavaksi. Velvollisuus rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi jaettava kaikkien olemassa olevien tuottajien kesken yhteisissä rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki kustannusten syntyhetkellä markkinoilla toimivat tuottajat osallistuvat suhteellisella osuudellaan. Yhteiset rahoitusjärjestelmät olisi toteutettava niin, että kapealla alalla toimivat ja pienet tuottajat, maahantuojat ja uudet tuottajat eivät jää niiden ulkopuolelle. Direktiivin soveltamisalaan tulevien pitkän elinkaaren laitteiden, kuten aurinkosähköpaneelien, tapauksessa olisi voitava käyttää optimaalisesti nykyisiä keräys- ja hyödyntämisrakenteita, kunhan noudatetaan tämän direktiivin asiaa koskevia säännöksiä. Varsinkin koko unionin alueella vakiintuneita järjestelmiä olisi voitava käyttää esteettä, koska ne ovat sisämarkkinatavoitteiden mukaisia.

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Nykyisten hyvin toimivien infrastruktuurien on voitava vastata sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisestä. Sillä, kuka rahoituksesta vastaa kotioven ulkopuolella, ei ole vaikutusta laitteiden valmistukseen eikä muitakaan ympäristöetuja, eikä kustannusten siirtäminen takaa korkeampaa keräysastetta. Ei pidä jättää huomiotta myöskään kuluttajan vastuuta osallistua käytöstä poistettujen laitteiden asianmukaiseen jätehuoltoon.

Tarkistus  10

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(20) Tuottajien olisi voitava esittää vapaaehtoisesti uusien tuotteiden myyntihetkellä ostajille kustannukset, jotka aiheutuvat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ympäristöä säästävästä keräyksestä, käsittelystä ja loppukäsittelystä. Tämä on kestävää kulutusta ja tuotantoa ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmaa koskevan komission tiedonannon mukaista erityisesti valistuneen kuluttamisen ja ympäristöä säästävien julkisten hankintojen osalta.

Poistetaan.

Perustelu

Keräyksestä ja käsittelystä johtuvat kustannukset on sisällytettävä tuotteiden hintoihin, jotta kyseisten kustannusten laskemiselle olisi kannuste. Kiinteämääräiset kustannukset eivät vastaa sen enempää todellisia kustannuksia kuin tuotteen haitallisia ympäristövaikutuksiakaan. Kuluttaja ei saa loppujen lopuksi mitään tietoa kierrätettävyydestä eikä käsittelyn todellisista kustannuksista.

Tarkistus  11

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 25 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(25) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi on tarpeen saada tiedot unionissa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painosta sekä tämän direktiivin mukaisesti kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys- ja uudelleenkäytön valmistelumääristä, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan kokonaisten laitteiden uudelleenkäytön valmistelumäärät, sekä hyödyntämis- tai kierrätys- ja maastavientimääristä. Keräysasteiden laskemista varten olisi kehitettävä yhteinen menetelmä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon laskemiseksi, jotta muun muassa selvennettäisiin, että kyseinen termi kattaa koko laitteen todellisen painon siinä muodossa, jossa sitä markkinoidaan, mukaan lukien sen kaikki komponentit, osakokoonpanot, lisälaitteet ja kulutusosat, mutta pois lukien pakkaukset, paristot, käyttöohjeet ja käsikirjat.

(25) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi on tarpeen saada tiedot unionissa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painosta sekä tämän direktiivin mukaisesti kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys- ja uudelleenkäytön valmistelumääristä, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan kokonaisten laitteiden uudelleenkäytön valmistelumäärät, sekä hyödyntämis- tai kierrätys- ja maastavientimääristä. Keräysasteiden laskemista varten olisi kehitettävä yhteinen menetelmä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon laskemiseksi ja tutkittava muun muassa, kattaako kyseinen termi koko laitteen todellisen painon siinä muodossa, jossa sitä markkinoidaan, mukaan lukien sen kaikki komponentit, osakokoonpanot, lisälaitteet ja kulutusosat, mutta pois lukien pakkaukset, paristot, käyttöohjeet ja käsikirjat.

Tarkistus  12

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 27 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(27) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava riittävä tiedonkulku sen mahdollistamiseksi, että tämä direktiivi pannaan täytäntöön noudattaen täysimääräisesti sisämarkkinoiden vaatimuksia, ja että erityisesti vältetään toistamasta tuottajiin kohdistuvia vaatimuksia.

(27) Sisämarkkinoiden toiminnan esteiden vähentämiseksi hallinnollista taakkaa olisi kevennettävä standardoimalla rekisteröinti- ja raportointimenettelyt ja estämällä moninkertaisten kustannusten syntyminen siksi, että rekisteröinti on tehtävä moneen kertaan eri jäsenvaltioissa. Erityisesti vaatimusta, että tuottajalla on oltava sääntömääräinen kotipaikka jäsenvaltiossa, ei saisi enää asettaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden markkinoille saattamisen ehdoksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Sen sijaan tässä jäsenvaltiossa asuvan paikallisen laillisen edustajan nimeämisen olisi riitettävä.

Perustelu

Voimassa olevista sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevista direktiiveistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että 27 jäsenvaltion erilaiset rekisteröinti- ja raportointivaatimukset ovat aiheuttaneet runsaasti byrokratiaa ja odottamattomia kustannuksia. Vaikutustenarvioinnin mukaan vuositasolla voitaisiin välttää 66 miljoonan euron edestä byrokratiakustannuksia. Tästä syystä on edistettävä rekisteröinnin ja raportoinnin yhdenmukaistamista sekä kansallisten rekisterien yhteentoimivuutta sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi. Tarkistuksella palautetaan parlamentin kanta.

Tarkistus  13

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 28 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(28) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti liitteiden IV, VII, VIII ja IX mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä sellaisten sääntöjen hyväksymiseksi, joilla täydennetään tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä keräystä koskevien teknisten vaatimusten ja jätteenkäsittelyn vastaavuuden osalta vietäessä romua unionin ulkopuolelle. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(28) Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kierrätysasteista ja menetelmästä jätteen painomäärän selvittämiseksi, sellaisten sääntöjen hyväksymiseksi, joilla täydennetään tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä keräystä koskevien teknisten vaatimusten ja jätteenkäsittelyn vastaavuuden osalta vietäessä romua unionin ulkopuolelle, vähimmäisvaatimuksista ja laskentamenetelmästä vakuuksien määrän laskemiseksi, "hyvin pienikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun" ja "pinta-alaltaan hyvin pienissä tiloissa toimintaansa harjoittavien mikroyritysten" määrittelemiseksi, liitteiden IV, VII, VIII ja IX mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä tarkastuksia ja seurantaa koskevista tarkemmista säännöksistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Tässä luetellaan kaikki delegoidut säädökset, jotka kuuluvat direktiiviin. Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus  14

Neuvoston kanta

1 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vähentämällä sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin olevan jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia sekä vähentämällä materiaalien käytöstä aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta.

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vähentämällä sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin olevan jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia sekä vähentämällä materiaalien käytöstä aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ja parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta noudattaen direktiivin 2008/98/EY 1 ja 4 artiklaa. Tässä direktiivissä edellytetään, että kaikki tuotteen elinkaareen osallistuvat toimijat parantavat ympäristöstandardejaan, jolloin ne vaikuttavat osaltaan kestävään tuotantoon ja hyödyntämiseen.

Perustelu

Viittaus jätepuitedirektiivin periaatteisiin (jätteen syntymisen ehkäiseminen ja jätehierarkia) oli sisällytetty vain johdanto-osan 6 kappaleeseen. Koska alkuperäisessä sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivissä korostettiin kaikkien toimijoiden ympäristövastuuta, tämä on syytä säilyttää. Vuoden 2003 direktiivissä säädetään kaikkien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun liittyvien toimijoiden ympäristöstandardien parantamisesta koko elinkaarta koskevana yhtenäisenä toimena. Tämä näkökohta olisi säilytettävä, eikä sitä niin ollen saisi poistaa 1 artiklasta.

Tarkistus  15

Neuvoston kanta

2 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin:

Jollei 3 kohdasta muuta johdu, tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

a) sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat liitteessä I mainittuihin luokkiin, …* lukien …** saakka (siirtymäkausi). Liite II sisältää ohjeellisen luettelon liitteessä I mainittuihin luokkiin kuuluvista sähkö- ja elektroniikkalaitteista.

 

b) sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat liitteessä III mainittuihin luokkiin, …*** lukien. Liite IV sisältää ohjeellisen luettelon liitteessä III mainittuihin luokkiin kuuluvista sähkö- ja elektroniikkalaitteista.

 

________

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

 

** Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kuusi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

 

*** Virallinen lehti: Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kuusi vuotta ja yhden päivän tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

 

Perustelu

Ns. avoin soveltamisala lisää oikeusvarmuutta, mikä on direktiivin tarkistamisen tärkeä tavoite, sillä yleisesti ottaen sen piiriin kuuluvat kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Ryhmittely eri kategorioihin on johtanut hyvin erilaisiin tulkintoihin jäsenvaltioissa, mikä on syytä välttää. Lisäksi näin voidaan huomioida uudet tuotteet, joiden sisällyttäminen soveltamisalaan edellyttäisi muuten direktiivin tarkistamista.

Tarkistus  16

Neuvoston kanta

2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna siirtymäkautena seuraaviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin:

3. Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin:

Perustelu

2 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen vuoksi on tarpeen, että lainsäädäntövallan käyttäjä avoimen soveltamisalan tapauksessa määrittelee samalla myös poikkeukset.

Tarkistus  17

Neuvoston kanta

2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c a) laitteet, jotka on suunniteltu avaruuteen lähetettäviksi;

Perustelu

Yksittäisten poikkeusten tapauksessa kyse ei ole sisällöllisestä muutoksesta, vaan vain paikasta 2 artiklassa (ks. myös 2 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus).

Tarkistus  18

Neuvoston kanta

2 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c b) suuret kiinteät teollisuuden työkoneet;

Perustelu

Yksittäisten poikkeusten tapauksessa kyse ei ole sisällöllisestä muutoksesta, vaan vain paikasta 2 artiklassa (ks. myös 2 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus).

Tarkistus  19

Neuvoston kanta

2 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c c) suuret kiinteästi asennetut laitteistot, lukuun ottamatta niihin kuuluvia valaistusta ja aurinkosähköpaneeleja;

Perustelu

On tärkeää tehdä poikkeus suurten kiinteästi asennettujen laitteistojen osalta, mutta niissä on osia, joiden olisi kuuluttava direktiivin soveltamisalaan. Tällaisia osia ovat erityisesti valaistus ja aurinkosähköpaneelit, joita voidaan myydä erillään laitteistoista; niiden valmistaja ei välttämättä tunne niiden loppukäyttöä.

Tarkistus  20

Neuvoston kanta

2 artikla – 3 kohta – c d alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c d) kuljetusvälineet, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen, lukuun ottamatta sähköisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole tyyppihyväksytty;

Perustelu

Yksittäisten poikkeusten tapauksessa kyse ei ole sisällöllisestä muutoksesta, vaan vain paikasta 2 artiklassa (ks. myös 2 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus).

Tarkistus  21

Neuvoston kanta

2 artikla – 3 kohta – c e alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c e) yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitetut liikkuvat työkoneet;

Perustelu

Yksittäisten poikkeusten tapauksessa kyse ei ole sisällöllisestä muutoksesta, vaan vain paikasta 2 artiklassa (ks. myös 2 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus).

Tarkistus  22

Neuvoston kanta

2 artikla – 3 kohta – c f alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c f) laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin ja jotka on tarkoitettu ainoastaan yrityskäyttöön;

Perustelu

Yksittäisten poikkeusten tapauksessa kyse ei ole sisällöllisestä muutoksesta, vaan vain paikasta 2 artiklassa (ks. myös 2 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus).

Tarkistus  23

Neuvoston kanta

2 artikla – 3 kohta – c g alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

c g) lääkinnälliset laitteet ja in vitro ‑diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet, jos niiden odotetaan olevan infektoivia ennen käyttöiän päättymistä, ja aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset laitteet.

Perustelu

Yksittäisten poikkeusten tapauksessa kyse ei ole sisällöllisestä muutoksesta, vaan vain paikasta 2 artiklassa (ks. myös 2 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus).

Tarkistus  24

Neuvoston kanta

2 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden lisäksi tätä direktiiviä ei sovelleta …* lukien seuraaviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin:

Poistetaan.

a) laitteet, jotka on suunniteltu avaruuteen lähetettäviksi;

 

b) suuret kiinteät teollisuuden työkoneet;

 

c) suuret kiinteästi asennetut laitteistot;

 

d) kuljetusvälineet, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen, lukuun ottamatta sähköisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole tyyppihyväksytty;

 

e) yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitetut liikkuvat työkoneet;

 

f) laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin ja jotka on tarkoitettu ainoastaan yrityskäyttöön.

 

g) lääkinnälliset laitteet ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet, jos niiden odotetaan olevan infektoivia ennen käyttöiän päättymistä, ja aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset laitteet.

 

________

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kuusi vuotta ja yhden päivän tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

 

Perustelu

Avoimen soveltamisalan vuoksi on tarpeen, että lainsäädäntövallan käyttäjä avoimen soveltamisalan tapauksessa määrittelee samalla myös poikkeukset. Yksittäisten poikkeusten tapauksessa kyse ei ole sisällöllisestä muutoksesta, vaan vain paikasta 2 artiklassa (ks. myös 2 artiklan 3 kohtaan esitetty tarkistus).

Tarkistus  25

Neuvoston kanta

2 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään …* tämän direktiivin soveltamisalaa, josta säädetään 1 kohdan b alakohdassa, mukaan lukien parametrit suurten ja pienten laitteiden erottamiseksi toisistaan liitteessä III, ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asiaa koskevan kertomuksen. Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää lainsäädäntöehdotus.

Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään …* ja sen jälkeen viiden vuoden välein tämän direktiivin soveltamisalaa ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asiaa koskevan kertomuksen. Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää lainsäädäntöehdotus.

________

_______

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

* Viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus  26

Neuvoston kanta

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

d)'liikkuvilla työkoneilla' koneita, joissa on mukana teholähde ja joiden toiminta edellyttää joko liikkuvuutta tai jatkuvaa tai lähes jatkuvaa liikkumista usean määrätyn paikan välillä työn kuluessa;

d) 'liikkuvilla työkoneilla' koneita, joiden toiminta edellyttää joko liikkuvuutta työn kuluessa tai jatkuvaa tai lähes jatkuvaa liikkumista usean määrätyn paikan välillä tai joita käytetään ilman, että niitä siirrellään, mutta joissa voi olla paikasta toiseen siirtämistä helpottavat varusteet;

Perustelu

Rakenteeltaan samanlaisia laitteita, joiden materiaalit ja toiminta ovat identtiset ja joiden ainoa ero on siinä, käytetäänkö niitä kaapelin avulla vai onko niissä oma teholähde, ei pidä kohdella eri tavalla. Tietyissä tuotantoprosesseissa käytettävien koneiden on oltava liikkuvia, koska muuten tuotantoketju ei toimi oikein tai lainkaan. Koneita ei kuitenkaan liikuteta työn kuluessa.

Tarkistus  27

Neuvoston kanta

3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

f) 'tuottajalla' luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka käytetystä myyntitavasta riippumatta, mukaan lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY tarkoitettu etäkauppa,

f) 'tuottajalla' luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka käytetystä myyntitavasta riippumatta, mukaan lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY tarkoitettu etäkauppa,

i) ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon ja valmistavat sähkö- ja elektroniikkalaitteita omalla nimellään tai tavaramerkillään tai jotka ovat suunnitteluttaneet tai valmistuttaneet sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja markkinoivat niitä omalla nimellään tai tavaramerkillään kyseisen jäsenvaltion alueella,

i) ovat sijoittautuneet unioniin ja valmistavat sähkö- ja elektroniikkalaitteita omalla nimellään tai tavaramerkillään tai jotka ovat suunnitteluttaneet tai valmistuttaneet sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja markkinoivat niitä omalla nimellään tai tavaramerkillään unionin alueella,

ii) ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon ja myyvät kyseisen jäsenvaltion alueella omalla nimellään tai tavaramerkillään edelleen muiden toimittajien tuottamia laitteita, kuitenkin siten, että jälleenmyyjää ei katsota tuottajaksi, jos tuottajan tuotemerkki esiintyy laitteessa i alakohdan mukaisesti,

ii) ovat sijoittautuneet unioniin ja myyvät unionin alueella omalla nimellään tai tavaramerkillään edelleen muiden toimittajien tuottamia laitteita, kuitenkin siten, että jälleenmyyjää ei katsota tuottajaksi, jos tuottajan tuotemerkki esiintyy laitteessa i alakohdan mukaisesti,

iii) ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon ja saattavat ammattimaisesti kyseisen jäsenvaltion markkinoille sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka ovat peräisin kolmannesta maasta tai toisesta jäsenvaltiosta, tai

iii) ovat sijoittautuneet unioniin ja saattavat ammattimaisesti unionin markkinoille sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka ovat peräisin kolmannesta maasta, tai

iv) myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäviestinnän avulla suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille jossakin jäsenvaltiossa ja jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.

iv) myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäviestinnän avulla suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille jossakin jäsenvaltiossa ja jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.

Perustelu

Komission toteuttaman vaikutustenarvioinnin mukaan byrokraattisia kustannuksia voitaisiin säästää vuositasolla 66 miljoonan euroa, jos valitaan unionin tason toiminta. Suora etämyynti on tässä tärkeä näkökohta, ja siksi sitä olisi tarkasteltava lähemmin. Myös tässä tarvitaan unionin tason toimintaa: valmistajien pitäisi selviytyä yhdellä rekisteröinnillä. 17 artiklaan esitetty tarkistus kattaa nämä näkökohdat. Parlamentti on kehottanut helpottamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyntiä (sähköisen kaupankäynnin sisämarkkinoiden toteuttaminen [2010/2012(INI)].

Tarkistus  28

Neuvoston kanta

3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

j) 'asettamisella saataville markkinoilla' tuotteen toimittamista jäsenvaltion markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

j) 'asettamisella saataville markkinoilla' tuotteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

Perustelu

Kansallisella määritelmällä markkinoilla saataville asettamisesta luodaan suuria byrokraattisia esteitä ja sitä myötä kustannuksia, jotka haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Komission toteuttaman vaikutustenarvioinnin mukaan byrokraattisia kustannuksia voitaisiin säästää vuositasolla 66 miljoonan euroa, jos valitaan unionin tason toiminta.

Tarkistus  29

Neuvoston kanta

3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

k) 'markkinoille saattamisella' tuotteen ensimmäistä asettamista saataville ammattimaisesti jäsenvaltion alueen markkinoilla;

k) 'markkinoille saattamisella' tuotteen ensimmäistä asettamista saataville ammattimaisesti unionin markkinoilla;

Perustelu

Kansallisella määritelmällä markkinoilla saataville asettamisesta luodaan suuria byrokraattisia esteitä ja sitä myötä kustannuksia, jotka haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Komission toteuttaman vaikutustenarvioinnin mukaan byrokraattisia kustannuksia voitaisiin säästää vuositasolla 66 miljoonan euroa, jos valitaan unionin tason toiminta.

Tarkistus  30

Neuvoston kanta

3 artikla – 1 kohta – l alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

l) 'poistamisella' manuaalista, mekaanista, kemiallista tai metallurgista käsittelyä, jonka seurauksena vaaralliset aineet, seokset ja komponentit saadaan talteen tunnistettavissa olevana virtana tai tunnistettavissa olevana virran osana. Ainetta, seosta tai komponenttia pidetään tunnistettavissa olevana, jos sitä voidaan seurata ympäristön kannalta turvallisen käsittelyn todentamiseksi;

l) 'poistamisella' manuaalista, mekaanista, kemiallista tai metallurgista käsittelyä, jonka tuloksena vaaralliset aineet, seokset ja komponentit saadaan käsittelyprosessin lopuksi talteen tunnistettavissa olevana virtana tai tunnistettavissa olevana virran osana. Ainetta, seosta tai komponenttia pidetään tunnistettavissa olevana, jos sitä voidaan seurata ympäristön kannalta turvallisen käsittelyn todentamiseksi;

Perustelu

Direktiivissä ei pidä säätää siitä, milloin aineet yms. poistetaan. Tärkeää on, että ne poistetaan ympäristön kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Osa niistä on poistettava tunnistettavina fraktioina, mikä on mahdollista vasta myöhemmässä käsittelyvaiheessa, ei aivan aluksi. Jos määrätään, milloin mitäkin on poistettava, estetään uusien kierrätystekniikoiden kehitys. Siksi komission alkuperäinen ehdotus on parempi.

Tarkistus  31

Neuvoston kanta

3 artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

o a) 'pienillä laitteilla' kaikkia laitteita, joita yleensä voi liikuttaa ja jotka eivät yleensä ole tarkoitettuja olemaan pysyvästi käyttöpaikalla;

Perustelu

Palautetaan parlamentin kannan liitteessä IA esitetty pienien laitteiden määritelmä. Sitä tarvitaan 5 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 6 kohdan vuoksi.

Tarkistus  32

Neuvoston kanta

3 artikla – 1 kohta – o b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

o b) 'suurilla laitteilla' kaikkia laitteita, joita ei yleensä voi liikuttaa tai jotka yleensä on tarkoitettu olemaan käyttöpaikalla koko käyttöiän.

Tarkistus  33

Neuvoston kanta

4 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Rajoittamatta tuotesuunnittelua koskevan unionin lainsäädännön, mukaan lukien direktiivi 2009/125/EY, vaatimuksia, jäsenvaltioiden on kannustettava tuottajien ja kierrättäjien yhteistyötä sekä toimenpiteitä, joilla edistetään sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnittelua ja valmistusta, jolla helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja materiaalien uudelleenkäyttöä, purkamista ja hyödyntämistä. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tuottajat eivät estä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla erityisillä suunnittelusta johtuvilla ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä saavutetaan esimerkiksi ympäristönsuojelun ja/ tai turvallisuus vaatimusten kannalta ylivoimaista hyötyä.

Rajoittamatta tuotesuunnittelua koskevan unionin lainsäädännön, mukaan lukien direktiivi 2009/125/EY, vaatimuksia, jäsenvaltioiden on kannustettava tuottajien ja kierrättäjien yhteistyötä sekä toimenpiteitä, joilla edistetään sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnittelua ja valmistusta, jolla helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja materiaalien uudelleenkäyttöä, purkamista ja hyödyntämistä. Näillä toimenpiteillä ei saa estää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tuottajat eivät estä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai valmistusmenetelmiä, paitsi jos tällaisilla erityisillä suunnittelusta johtuvilla ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä saavutetaan esimerkiksi ympäristönsuojelun ja/ tai turvallisuus vaatimusten kannalta ylivoimaista hyötyä. Tuotteiden ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset, joilla helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä, purkamista ja hyödyntämistä sekä vähennetään vaarallisten aineiden päästöjä, on vahvistettava direktiivin 2009/125/EY nojalla hyväksyttävien täytäntöönpanotoimien yhteydessä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Perustelu

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologinen suunnittelu ei ole tärkeää pelkästään tuotteiden energiankulutuksen kannalta, vaan myös uudelleenkäyttöä, purkamista ja hyödyntämistä ajatellen. Kierrätysvaiheen sisällyttäminen suunnitteluprosessiin voi edistää ja optimoida raaka-aineiden kierrätystä. Tavoitteena on helpottaa purkamista, parantaa kierrätettävyyttä, vähentää vaarallisia päästöjä ja saada talteen uusioraaka-ainetta. Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus  34

Neuvoston kanta

5 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä loppukäsittelyn minimoimiseksi ja korkean tason saavuttamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä erityisesti ja ensi sijassa otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden sekä elohopeaa sisältävien loistelamppujen osalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kerätään erikseen sekoittamatta sitä kookkaisiin jätteisiin tai lajittelemattomiin yhdyskuntajätteisiin, jotta saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä ja kaikenlaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukaisessa käsittelyssä erityisesti ja ensi sijassa otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden, elohopeaa sisältävien lamppujen ja pienten laitteiden, myös pienten tietotekniikka- ja televiestintälaitteiden osalta.

Perustelu

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on kerättävä erikseen; tärkeää ei ole pelkästään korkean keräysasteen saavuttaminen. Ensisijaisesti on kerättävä jäähdytys- ja pakastuslaitteet ja kaikki elohopeaa sisältävät lamput sekä aurinkosähköpaneelit ja pienet laitteet. Viimeksi mainitut sisältävät usein vaarallisia aineita, mutta myös arvokasta uusioraaka-ainetta, ja ne viedään valitettavan usein kotitalousjäteastioihin, vaikka se on kiellettyä. Aurinkosähköpaneelit olisi kerättävä erikseen, koska niissä on sekä vaarallisia aineita että arvokasta uusioraaka-ainetta.

Tarkistus  35

Neuvoston kanta

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tätä varten vaatia, että keräysjärjestelmissä tai tapauksen mukaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspaikoissa huolehditaan siitä, että uudelleenkäyttöön valmisteltavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet erotellaan muusta erilliskerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

Jäsenvaltioiden on kokonaisten laitteiden uudelleenkäytön optimoimiseksi varmistettava myös, että keräysjärjestelmät mahdollistavat uudelleenkäytettäviksi kelpaavien laitteiden erottelemisen erilliskerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta keräyspisteissä ennen kuljetusta niistä eteenpäin.

Perustelu

Uudelleenkäyttöön soveltuvat laitteet on kerättävä erikseen, jotta myös tässä erillisdirektiivissä sovellettaisiin jätehierarkiaa; tämä liittyy myös 11 artiklassa määriteltyyn uudelleenkäyttöasteeseen. Mielekäs uudelleenkäyttö on mahdollista vain, jos tällaiset laitteet erotellaan muusta laiteromusta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus  36

Neuvoston kanta

7 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai näiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet saavuttavat vähimmäiskeräysasteen, joka lasketaan kyseisenä vuonna kyseessä olevassa jäsenvaltiossa 5 ja 6 artiklan mukaisesti kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kokonaismäärän perusteella, ilmaistuna kolmen edellisen vuoden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keskimääräisen painon prosentuaalisena osuutena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan soveltamista. Vähimmäiskeräysaste on saavutettava vuosittain, ja sitä on nostettava 45 prosentista raportointivuoden …* aikana 65 prosenttiin raportointivuoden …** aikana. … päivään …kuuta …*** saakka erilliskeräysasteena on edelleen sovellettava keskimäärin vähintään neljää kilogrammaa kotitalouksilta kerättyä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua asukasta kohden vuodessa.

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että vähintään 85 prosenttia jäsenvaltioissa tuotetusta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta kerätään vuodesta 2016 alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

 

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua kerätään vuodesta …* alkaen vähintään 4 kg henkeä kohti tai sama painomäärä kuin kyseisessä jäsenvaltiossa kerättiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vuonna 2010 sen mukaan, kumpi määristä on suurempi.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrää lisätään asteittain …** alkaen vuoteen 2016 asti.

 

Jäsenvaltiot voivat asettaa itselleen kunnianhimoisempia keräystavoitteita, jolloin niiden on ilmoitettava tästä komissiolle.

 

Keräystavoitteet on saavutettava vuosittain.

 

Jäsenvaltioiden on esitettävä parannussuunnitelmat komissiolle viimeistään …**.

_______

_______

* Virallinen lehti: neljä vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

** Virallinen lehti: kahdeksan vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

** Päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

*** Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on sen vuoden tammikuun 1. päivä, joka on neljä vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

 

Perustelu

Valmistajia ei voida velvoittaa toimenpiteisiin keräystavoitteiden saavuttamiseksi, koska ne eivät voi vaikuttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua kerääviin muihin toimijoihin. Valmistaja ei ole oikeushenkilö, joka voi täyttää kokonaiskeräystavoitteen. Jäsenvaltioita kannustetaan estämään laittomat siirrot. Keräysaste olisi määriteltävä syntyvän jätteen määrän perusteella eikä uusien laitteiden määrän perusteella. Eri jäsenvaltioissa havaitut tuotteiden erilaiset elinkaaret on otettu asianmukaisesti huomioon. Direktiivissä on siis huomioitu kyllästymättömät markkinat sekä pitkän elinkaaret laitteistot (aurinkosähköpaneelit).

Tarkistus  37

Neuvoston kanta

7 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Sen osoittamiseksi, onko vähimmäiskeräysaste saavutettu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että niille ilmoitetaan tiedot 5 artiklan mukaisesti erilliskerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

2. Sen osoittamiseksi, onko vähimmäiskeräysaste saavutettu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaiset toimijat toimittavat 16 artiklan mukaisesti jäsenvaltioille maksutta vuosittain tiedot sellaisesta sähkö- ja elektroniikkaromusta, joka

 

on valmisteltu uudelleenkäyttöä varten tai jonka mikä tahansa toimija on lähettänyt käsittelylaitoksiin,

 

on tuotu 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin takaisinottopaikkoihin,

 

– on tuotu 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille jakelijoille,

 

– on kerätty erikseen valmistajan tai tämän nimissä toimivan kolmannen osapuolen toimesta tai

 

– on kerätty erikseen jollakin muulla tavalla.

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa keräystavoitteen saavuttamisesta, ja niiden on ilmoitettava kerätyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrät 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki erikseen kerätyt määrät ilmoitetaan niille. Tässä on syytä selventää, että kaikista määristä on ilmoitettava ja että huomioitava on esimerkiksi myös ne määrät, jotka viedään suoraan käsittelylaitoksiin.

Tarkistus  38

Neuvoston kanta

7 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Tšekki, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Romania ja Slovakia voivat tarvittavien infrastruktuurien puuttumisen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vähäisen käytön vuoksi päättää:

Poistetaan.

a) saavuttaa viimeistään …* keräysasteen, joka on alle 45 prosenttia mutta yli 40 prosenttia kolmen edellisen vuoden aikana markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keskimääräisestä painosta; ja

 

b) siirtää samalla 1 kohdassa tarkoitettujen keräysasteiden saavuttamisen haluamaansa myöhempään ajankohtaan, joka ei kuitenkaan saa olla myöhäisempi kuin …**.

 

_______

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on neljä vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

 

** Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kymmenen vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

 

Perustelu

Kansallisia poikkeuksia ei tarvita, jos sovelletaan parlamentin laskentamenetelmää, joka perustuu syntyvän jätteen määrään. Tämä siitä syystä, että ratkaisevaa on jäsenvaltioissa tosiasiallisesti syntyvän jätteen määrä ja että siinä on jo otettu huomioon eri jäsenvaltioissa erilaiset tuotteiden elinkaaret.

Tarkistus  39

Neuvoston kanta

7 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

4. Komissio voi säätää täytäntöönpanosäädöksillä muista siirtymäjärjestelyistä, jotta voidaan ottaa huomioon vaikeudet, joita jäsenvaltioilla on 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttämisessä erityisten kansallisten olosuhteiden johdosta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 31 päivään joulukuuta 2015 saakka sovellettavia siirtymäsäännöksiä, jotta voidaan ottaa huomioon vaikeudet, joita jäsenvaltioilla on 1 kohdassa tarkoitettujen keräysasteiden saavuttamisessa erityisten kansallisten olosuhteiden johdosta.

Perustelu

Poikkeaminen keräysasteesta on mahdollista siirtymäkaudella, ennen kuin aletaan soveltaa uutta laskentaperustetta. Tämä sallitaan poikkeuksellisesti, koska varsinkin uusilla jäsenvaltioilla voi kansallisista olosuhteista johtuen olla vaikeuksia saavuttaa 4 kg:n tavoitetta. Tässä on sovellettava delegoituja säädöksiä, koska perussäädöstä muutetaan siirtymäsäännöksillä.

Tarkistus  40

Neuvoston kanta

7 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Tämän artiklan yhdenmukaisten täytäntöönpanoedellytysten varmistamiseksi komissio voi säätää täytäntöönpanosäädöksillä yhteisestä menetelmästä kansallisille markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokonaispainon laskemiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan yhteinen menetelmä kussakin jäsenvaltiossa syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun painomäärän selvittämiseksi. Menetelmän on sisällettävä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat soveltamista ja laskentamenetelmiä, joilla varmistetaan 1 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Perustelu

Laskentamenetelmä on erittäin tärkeä ja täydentää perussäädöstä. Siksi on käytettävä delegoituja säädöksiä.

Tarkistus  41

Neuvoston kanta

7 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

6. Komission asiaa koskevan kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, perusteella Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat …* mennessä uudelleen 1 kohdassa tarkoitettua 45 prosentin keräysastetta ja siihen liittyvää määräaikaa, muun muassa mahdollisten yksilöllisten keräysasteiden asettamiseksi yhdelle tai useammalle liitteessä III vahvistetulle luokalle, erityisesti lämmitys- ja jäähdytyslaitteille ja elohopeaa sisältäville lampuille.

6. Komission asiaa koskevan kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, perusteella Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä uudelleen 1 kohdassa tarkoitettua keräysastetta ja määräaikoja, muun muassa yksilöllisten keräysasteiden asettamiseksi yhdelle tai useammalle liitteessä III vahvistetulle luokalle, erityisesti aurinkosähköpaneeleille, lämmitys- ja jäähdytyslaitteille, lampuille ja hehkulampuille sekä pienille laitteille ja pienille tietotekniikka- ja televiestintälaitteille.

_________

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

 

Perustelu

Aurinkosähköpaneelit ovat ainutlaatuisia sähkö- ja elektroniikkaromun osia. Ne poikkeavat täysin muista suurista laitteistoista ja edellyttävät omaa keräysjärjestelmää asianmukaisen kierrätyksen varmistamiseksi. Siksi on syytä velvoittaa komissio ehdottamaan erityistä keräystavoitetta aurinkosähköpaneeleille, eikä jättää niitä kokonaistavoitteen piiriin. (Uusi tarkistus neuvoston sisällytettyä aurinkosähköpaneelit direktiivin soveltamisalaan.)

Tarkistus  42

Neuvoston kanta

7 artikla – 7 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

7. Komission asiaa koskevan kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, perusteella Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat …* mennessä uudelleen 65 prosentin keräysastetta ja siihen liittyvää 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa asettaakseen muun muassa yhtä tai useampaa liitteessä III olevaa luokkaa koskevia mahdollisia yksilöllisiä keräysasteita.

Poistetaan.

_______

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on seitsemän vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

 

Perustelu

Keräysasteen ja määräaikojen tarkistamisesta sekä yksilöllisistä keräysasteista puhutaan jo 7 artiklan 6 kohtaan esitetyssä tarkistuksessa.

Tarkistus  43

Neuvoston kanta

8 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai näiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet perustavat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämisjärjestelmiä käyttäen tarpeen mukaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tuottajat voivat perustaa järjestelmät muista erillään tai yhteisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keräys- tai käsittelytoimia suorittavat laitokset ja yritykset varastoivat ja käsittelevät sähkö- ja elektroniikkalaiteromun liitteessä VIII esitettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet perustavat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämisjärjestelmiä käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tuottajat voivat perustaa järjestelmät muista erillään tai yhteisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keräys- tai käsittelytoimia suorittavat laitokset ja yritykset varastoivat ja käsittelevät sähkö- ja elektroniikkalaiteromun liitteessä VIII esitettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti.

Perustelu

Aina olisi käytettävä parata käytettävissä olevaa tekniikkaa, jotta kierrätys tehostuu ja voidaan luoda kannustimia keräys- ja käsittelyalan innovaatioille. Lisäksi neuvoston tekstissä oleva rajoitus voisi erisuuruisten kustannusten takia johtaa kilpailun vääristymiseen unionissa.

Tarkistus  44

Neuvoston kanta

8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen VII muuttamisesta sisällyttämällä siihen muita käsittelytekniikoita, joilla varmistetaan ainakin sama ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun taso ja tarvittaessa tarkentamalla käsittelyprosessin vaiheet, joissa aineiden, seosten ja komponenttien poistokäsittely olisi suoritettava.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen VII muuttamisesta sisällyttämällä siihen muita käsittelytekniikoita, joilla varmistetaan ainakin sama ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun taso.

Perustelu

Ei pidä säätää siitä, missä vaiheessa aineiden yms. poistaminen on tehtävä, koska tämä estäisi teknisten innovaatioiden hyödyntämisen. Tärkeää on, että liitteessä III tarkoitetut aineet poistetaan ympäristön kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Jos määrätään, milloin mitäkin on poistettava, estetään uusien kierrätystekniikoiden kehitys. Siksi komission alkuperäinen ehdotus on parempi.

Tarkistus  45

Neuvoston kanta

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Komissio arvioi ensisijaisesti, onko matkapuhelinten painettuja piirilevyjä ja nestekidenäyttöjä koskevia kohtia tarpeen muuttaa.

Komissio arvioi ensisijaisesti, onko matkapuhelinten painettuja piirilevyjä ja nestekidenäyttöjä koskevia kohtia tarpeen muuttaa. Komissio arvioi, onko tarpeen tehdä liitteeseen VII muutoksia, joilla puututaan nanomateriaaleihin.

Perustelu

Nanomateriaaleja käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteissa yhä enemmän. Vaikka monet sovellukset eivät aiheutakaan ongelmia käsittelyvaiheessa, ongelmia voi aiheutua tietyistä nanomateriaaleista, kuten hiilinanoputkista, joilla epäillään olevan asbestin kaltaisia ominaisuuksia, tai nanohopeasta. On parempi arvioida tilannetta kuin kääntää sille selkänsä. Tarkistus ilmentää Euroopan parlamentin vuonna 2009 ilmaisemaa kantaa nanomateriaalien sääntelystä. (Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 102.)

Tarkistus  46

Neuvoston kanta

8 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Komissio kehittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä, hyödyntäminen, kierrätys ja valmistelu uudelleenkäyttöön mukaan luettuina, koskevia vähimmäisvaatimuksia direktiivin 2008/98/EY 27 artiklan pohjalta …* mennessä.

Komissio pyytää viimeistään ...* , että Euroopan standardisointijärjestöt laativat ja hyväksyvät eurooppalaiset standardit sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, varastointia, kuljetusta, käsittelyä, kierrätystä ja korjausta sekä uudelleenkäytettäväksi valmistelua varten. Standardien on ilmennettävä uusinta tekniikkaa.

 

Viittaus standardeihin on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys, varastointi, kuljetus, käsittely, kierrätys ja korjaus sekä käsittely uudelleenkäyttöä varten on toteutettava raaka-aineita säästäen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olevia arvokkaita aineita kierrättäen, jotta voidaan parantaa raaka-aineiden saantia unionissa.

_______

_______

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kuusi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

* Kuusi kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Neuvosto viittaa jätepuitedirektiiviin ja vanhaan komiteamenettelyyn. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ei enää sovelleta entisiä komiteamenettelyjä. Myöskään uudet menettelyt eivät ole niin joustavia kuin standardointielinten kehittämät standardit. Standardointielimet voivat tarkistaa standardeja säännöllisesti ja mukauttaa niitä tarvittaessa tekniikan kehitykseen. Menettely on nopeampi.

Tarkistus  47

Neuvoston kanta

10 artikla – 1 ja 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Käsittelytoimet voidaan toteuttaa myös kyseisen jäsenvaltion tai koko unionin ulkopuolella edellyttäen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun siirrossa noudatetaan asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä1.

1. Käsittelytoimet voidaan toteuttaa myös kyseisen jäsenvaltion tai koko unionin ulkopuolella edellyttäen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun siirrossa noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta, 29 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1418/2007 säännöksiä1.

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, joka on viety unionista, otetaan huomioon tämän direktiivin 11 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta ainoastaan, jos maastaviejä voi asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti osoittaa, että käsittely on tapahtunut tämän direktiivin vaatimuksia vastaavalla tavalla.

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, joka on viety unionista, otetaan huomioon tämän direktiivin 11 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta ainoastaan, jos maastaviejä voi asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja asetuksen (EY) N:o 1418/2007 mukaisesti osoittaa, että käsittely on tapahtunut tämän direktiivin vaatimuksia vastaavalla tavalla.

_______

_______

1 Asetus (EY) N:o 1013/2006. Komission asetus (EY) N:o 1418/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6).

1 EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6.

Perustelu

Tarkistus ei ole sisällöllinen muutos vaan vain selkeyttää säädöstekstiä. Alaviitteen teksti siirretään artiklaan.

Tarkistus  48

Neuvoston kanta

10 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla annetaan yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan 2 kohdan täydentämiseksi, erityisesti perusteet vastaavien olosuhteiden arvioimiseksi.

3. Komissio antaa viimeistään …* 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla annetaan yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan 2 kohdan täydentämiseksi, erityisesti perusteet vastaavien olosuhteiden arvioimiseksi.

 

_______

 

* 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiselle on asetettava sitova aikaraja, jotta viranomaisille ja teollisuudenalalle voidaan taata riittävä oikeus- ja toteuttamisvarmuus. Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus                  49

Neuvoston kanta

11 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat täyttävät kaiken 5 artiklan mukaisesti erilliskerätyn ja 8, 9 ja 10 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi lähetetyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta liitteen V mukaiset vähimmäistavoitteet.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat täyttävät kaiken erilliskerätyn ja 8, 9 ja 10 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi lähetetyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta …* alkaen vähintään seuraavat tavoitteet:

 

a) liitteen III luokkiin 1 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, lukuun ottamatta aurinkosähköpaneeleja, on

 

– hyödynnettävä 85 prosenttia,

 

– kierrätettävä 75 prosenttia ja

 

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 5 prosenttia;

 

b) liitteen III luokkaan 2 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta on

 

– hyödynnettävä 80 prosenttia,

 

– kierrätettävä 65 prosenttia ja

 

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 5 prosenttia;

 

 

c) liitteen III luokkiin 3 ja 4 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, lukuun ottamatta purkauslamppuja, on

 

– hyödynnettävä 75 prosenttia ja

 

– kierrätettävä 50 prosenttia;

 

d) liitteen III luokkaan 5 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta on

 

– hyödynnettävä 75 prosenttia,

 

– kierrätettävä 50 prosenttia ja

 

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 5 prosenttia;

 

e) liitteen III luokkaan 6 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta on

 

– hyödynnettävä 85 prosenttia,

 

– kierrätettävä 75 prosenttia ja

 

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten 5 prosenttia;

 

f) kaasunpurkauslampuista on kierrätettävä 80 prosenttia.

 

g) aurinkosähköpaneeleista on kierrätettävä 80 prosenttia.

 

_______

 

* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Perustelu

Hyödyntämisaste nousee, kun siihen sisällytetään uudelleenkäyttö. Näin ollen hyödyntämisastetta on nostettava myös nimellisesti. Jätehierarkian mukaisesti tarvitaan myös uudelleenkäyttöaste. Hyödyntämisasteet olisi esitettävä itse säädöstekstissä eikä liitteissä. Kaikki erikseen kerätty romu olisi hyödynnettävä, minkä vuoksi palautetaan ensimmäisen käsittelyn kanta ja poistetaan viittaus 5 artiklaan.

Tarkistus  50

Neuvoston kanta

11 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Näiden tavoitteiden saavuttaminen lasketaan kunkin luokan osalta jakamalla hyödyntämis-, kierrätys- tai uudelleenkäyttölaitokseen tulevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun paino, sen jälkeen kun sille on tehty 8 artiklan 2 kohdan mukainen asianmukainen käsittely hyödyntämisen tai kierrätyksen osalta, kaiken erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkaromun painolla kunkin luokan osalta ilmaistuna prosentteina.

2. Näiden tavoitteiden saavuttaminen lasketaan prosentuaalisena osuutena sellaisen hyödyntämislaitoksiin lähetetyn erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun painosta, joka on tosiasiallisesti hyödynnetty, käytetty uudelleen tai kierrätetty.

Hyödyntämistä edeltäviä alustavia toimia kuten lajittelua ja varastointia ei saa ottaa huomioon tavoitteiden toteutumista laskettaessa.

Hyödyntämistä edeltäviä alustavia toimia kuten lajittelua, varastointia ja esikäsittelyä ei saa ottaa huomioon tavoitteiden toteutumista laskettaessa.

Perustelu

Huomioon otetaan vain lopulliset hyödyntämistoimet. Näin voidaan lisätä kierrätyksen tehokkuutta ja kannustaa hyödyntämis- ja kierrätysteknisiin innovaatioihin. Myöskään esikäsittelyä ei saa ottaa huomioon tavoitteiden toteutumista laskettaessa.

Tarkistus  51

Neuvoston kanta

11 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että näiden tavoitteiden laskemista varten tuottajat tai näiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet pitävät kirjaa keräyspaikasta lähtevän, käsittelylaitoksiin tulevan ja niistä lähtevän sekä hyödyntämis- taikka kierrätys- tai uudelleenkäyttöön valmistelulaitoksiin tulevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, sen sisältämien komponenttien, materiaalien tai aineiden painosta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että näiden tavoitteiden laskemista varten tuottajat tai näiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet pitävät kirjaa keräyspaikasta lähtevän, käsittelylaitoksiin tulevan ja niistä lähtevän sekä hyödyntämis- taikka kierrätys- tai uudelleenkäyttöön valmistelulaitoksiin tulevan ja niistä lähtevän (kokonaisprosenttiosuutena ilmaistuna) käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaitemateriaalin, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, niiden sisältämien komponenttien, materiaalien tai aineiden painosta.

Perustelu

Nykyään tavoitteet voidaan saavuttaa suorittamalla vain lajittelu ja esikäsittely R 12 ‑hyödyntämislaitoksessa ja lähettämällä sitten kaikki lajitellut sähkö- ja elektroniikkalaiteromun pienet osat todellisia hyödyntämistoimia varten edelleen toiseen hyödyntämislaitokseen. Ei pitäisi sallia sitä, että tavoitteiden saavuttamista arvioitaessa tarkastellaan vain R 12–R 13 -tyyppiseen hyödyntämislaitokseen tullutta ja sieltä lähtenyttä romua. Olisi otettava huomioon myös lopullisessa hyödyntämislaitoksessa aikaansaatu hyödyntäminen ja kierrätys.

Tarkistus  52

Neuvoston kanta

11 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

6. Komission asiaa koskevan kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, perusteella Euroopan parlamentti ja neuvosto viimeistään …* tarkastelevat uudelleen liitteessä V olevassa 3 osassa tarkoitettuja hyödyntämistavoitteita ja tarkastelevat uudelleen 2 kohdassa tarkoitettua laskentamenetelmää arvioidakseen sitä, voidaanko tavoitteet asettaa hyödyntämis-, kierrätys- ja uudelleenkäytön valmisteluprosessien tuloksena saatavien tuotteiden ja materiaalien perusteella.

Poistetaan.

_______

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on seitsemän vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

 

Perustelu

Koska hyödyntämisasteet on 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettava lähtevän kokonaismäärän perusteella, ei tarvitse tarkistaa, sovelletaanko tulevaisuudessa mahdollisesti lähtevän osuuden määriä. Tämä on ratkaistu jo 11 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus  53

Neuvoston kanta

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Niiden tuotteiden osalta, jotka on saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 2005 jälkeen, kukin tuottaja vastaa 1 kohdassa tarkoitettujen toimien rahoittamisesta omista tuotteistaan aiheutuvien jätteiden osalta. Tuottaja voi valita, täyttääkö se tämän velvollisuuden muista erillään vai liittymällä yhteiseen järjestelmään.

3. Niiden tuotteiden osalta, jotka on saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 2005 jälkeen, kukin tuottaja vastaa 1 kohdassa tarkoitettujen toimien rahoittamisesta omista tuotteistaan aiheutuvien jätteiden osalta. Tuottaja voi valita, täyttääkö se tämän velvollisuuden muista erillään vai liittymällä yhteiseen järjestelmään. Tuottaja voi täyttää velvollisuutensa joko yhdellä näistä toimintatavoista tai niiden yhdistelmällä. Yhteisissä järjestelmissä on otettava käyttöön erilaiset maksut tuottajille riippuen siitä, miten helposti tuotteet ja niiden sisältämät kriittiset raaka-aineet voidaan kierrättää.

Perustelu

Tuottajilla olisi oltava mahdollisimman suuri joustavuus rahoittaa romusta aiheutuvat kustannukset. Siksi velvollisuutensa pitää voida täyttää joko yhdellä näistä toimintatavoista tai niiden yhdistelmällä. Vain tuottajat voivat vaikuttaa suunnitteluprosessiin, ja siksi tuottajat tarvitsevat kannustimia tuotteiden tekemiseksi kierrätyskelpoisiksi.

Tarkistus  54

Neuvoston kanta

12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kukin tuottaja asettaa tuotteen markkinoille saattaessaan vakuuden, joka osoittaa, että kaiken sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoitus on kunnossa, ja varmistettava, että tuottaja merkitsee tuotteensa selvästi 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tällä vakuudella varmistetaan, että tätä tuotetta koskevien 1 kohdassa tarkoitettujen toimien rahoitus on kunnossa. Vakuus voidaan asettaa joko siten, että tuottaja osallistuu asianmukaisiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoitusjärjestelmiin, tai kierrätysvakuutuksella taikka suljetulla pankkitilillä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kukin tuottaja asettaa tuotteen markkinoille saattaessaan vakuuden, joka osoittaa, että kaiken sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoitus on kunnossa, ja varmistettava, että tuottaja merkitsee tuotteensa selvästi 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tällaisella vakuudella varmistetaan, että tätä tuotetta koskevien 1 kohdassa tarkoitettujen toimien rahoitus on kunnossa. Vakuus voidaan asettaa joko siten, että tuottaja osallistuu asianmukaisiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoitusjärjestelmiin, tai kierrätysvakuutuksella taikka suljetulla pankkitilillä. Tuotteiden käyttöiän loppua koskeva rahallinen vakuus on laskettava siten, että varmistetaan tuottajan tuotteen käyttöiän päättymiseen liittyvien tosiasiallisten kustannusten sisällyttäminen ottaen huomioon 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut käsittelyä ja kierrätystä koskevat vähimmäisvaatimukset.

Perustelu

Käsittelyä ja kierrätystä koskevat vähimmäisvaatimukset on otettava huomioon, kun lasketaan rahallista vakuutta, joka tuottajan on annettava tuotteen käyttöiän loppuun liittyvien kustannusten rahoittamiseksi 12 artiklan mukaisesti. Yksilöllisen tuottajavastuun nimissä on huolehdittava myös ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä.

Tarkistus  55

Neuvoston kanta

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

3 a. Komissio vahvistaa 3 kohdassa vahvistettujen rahallista vakuutta koskevien vaatimusten täyttämisen osoittavan yhdenmukaisen lähestymistavan mahdollistamiseksi viimeistään ...* 20 artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä kyseisten vakuuksien määrän laskemista koskevat vähimmäisvaatimukset ja laskentamenetelmän ja vahvistaa ohjeet niiden todentamista ja tarkastamista varten.

 

Kyseisillä vähimmäisvaatimuksilla on varmistettava ainakin, että

 

a) vakuudella sisällytetään hintaan tuottajan tuotteen käyttöiän päättyessä aiheutuvat todelliset kustannukset, ottaen huomioon käsittelyä ja kierrätystä koskevat vaatimukset,

 

b) tuottajan velvoitteeseen liittyvät kustannukset eivät siirry muille toimijoille ja

 

c) vakuus on voimassa tulevaisuudessa ja että sitä voidaan käyttää kierrätysvelvoitteen täyttämiseen, jos tuottaja on maksukyvytön.

 

_______

 

* 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Rahallista vakuutta varten tarvitaan yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan varmistaa vakuuksien noudattaminen. Tarvitaan perusteet rahallisen vakuuden suuruuden määrittämiseksi kierrätys- ja käsittelystandardit huomioon ottaen ja määräykset valvonnasta, jotta tuottajiin eri jäsenvaltioissa sovelletaan keskenään verrannollisia velvoitteita ja jotta myös yksilöllinen tuottajavastuu tulee huomioiduksi.

Tarkistus  56

Neuvoston kanta

12 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa kannustaa tuottajia tai niiden puolesta toimivia kolmansia osapuolia kehittämään asianmukaisia mekanismeja tai korvausmenettelyjä tuottajille maksettavien maksujen maksamiseksi takaisin, jos sähkö- ja elektroniikkalaitteet siirretään saatettaviksi markkinoille asianomaisen jäsenvaltion alueen ulkopuolella.

Poistetaan.

Perustelu

Komission ja parlamentin ajaman lähestymistavan mukaan ei synny moninkertaisia kierrätysmaksuja, rahallisia vakuuksia tai rekisteröintimaksuja, koska laite on rekisteröitävä vain kerran siinä vaiheessa, kun se asetetaan saataville sisämarkkinoilla, ja näin ollen myös vakuus tarvitsee asettaa vain kerran ja kierrätysmaksu maksaa vain kerran. Siksi ei tarvita takaisinmaksumenettelyä.

Tarkistus  57

Neuvoston kanta

14 artikla – otsikko ja 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Käyttäjille annettavat tiedot

Keräysjärjestelmät ja käyttäjille annettavat tiedot

1. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tuottajat osoittavat ostajille uusia tuotteita myytäessä keräyksestä, käsittelystä ja ympäristöä säästävästä loppukäsittelystä aiheutuvat kustannukset. Mainitut kustannukset eivät saa ylittää mahdollisimman tarkkaa arviota todellisista kustannuksista.

1. Käyttäjien valistamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki hyvin pienikokoisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jakelijat perustavat hyvin pienikokoista sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia asianmukaisia keräysjärjestelmiä.

 

Tällaisissa keräysjärjestelmissä

 

a) tehdään loppukäyttäjille mahdolliseksi poistaa tällainen romu käytöstä toimittamalla se vähittäismyyjän liikkeessä sijaitsevaan helppopääsyiseen ja näkyvillä olevaan keräyspisteeseen;

 

b) edellytetään, että vähittäismyyjät ottavat veloituksetta takaisin hyvin pienikokoista sähkö- ja elektroniikkalaiteromua;

 

c) ei veloiteta loppukäyttäjiä heidän poistaessaan tällaista romua käytöstä, eikä velvoiteta heitä ostamaan uutta samantyyppistä tuotetta.

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ainoastaan etäviestinnän avulla suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille toimittaviin jakelijoihin sovelletaan vain 2 alakohdan b ja c alakohdan velvoitteita. Näiden jakelijoiden luomassa keräysjärjestelmässä on annettava loppukäyttäjille mahdollisuus palauttaa hyvin pienikokoista sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ilman, että heidän maksettavakseen tulee toimitus-, posti- tai muita maksuja.

 

Komissio hyväksyy viimeistään ...* 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 'hyvin pienikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun' määritelmästä ja ottaa huomioon vaaran, että tällainen laiteromu jää hyvin pienen kokonsa vuoksi keräämättä erikseen.

 

Tässä kohdassa säädettyjä velvoitteita ei sovelleta mikroyrityksiin, jotka harjoittavat toimintaansa pinta-alaltaan hyvin pienissä tiloissa. Komissio hyväksyy viimeistään ...* 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 'pinta-alaltaan hyvin pienissä tiloissa toimintaansa harjoittavien mikroyritysten' määritelmästä.

 

___________

 

* Päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Kuluttajat hävittävät pieniä sähkö- ja elektroniikkalaitteita usein laittamalla ne kotitalousjätteeseen, koska he eivät aina tiedä, mihin ne voisi viedä tai palautuspisteverkostoa ei ole järjestetty kuluttajaystävällisellä tavalla. Asia on erittäin tärkeä nyt kun hehkulamppujen tilalle hankitaan yhä useammin energiansäästölamppuja, joissa on elohopeaa. Norjassa ja Sveitsissä on havaittu, että velvollisuus ottaa lamput takaisin ilman ostovelvollisuutta on nostanut keräysastetta merkittävästi.

Tarkistus  58

Neuvoston kanta

14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

b) heidän käytettävissään olevista palautus- ja keräysjärjestelmistä;

b) heidän käytettävissään olevista palautus- ja keräysjärjestelmistä siten, että kannustetaan järjestämään tiedot yhteen, jotta kaikki käytettävissä olevat palautuspisteet voidaan mainita riippumatta tuottajasta, joka ne on asettanut käytettäviksi;

Perustelu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjien on voitava tietää heille soveliaimmat palautuspisteet. Kun otetaan huomioon, että on olemassa monia erilliskeräysjärjestelmiä, käyttäjä on vaarassa joutua vaikeuksiin keräyspisteen löytämisessä, mikä tilanne voi saada hänet luopumaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromunsa viemisestä hyödynnettäväksi. On siis tarpeen luoda tietojen koordinointimenettely, jonka avulla käyttäjä voi olla perillä hänen käytettävissään olevista keräyspisteistä.

Tarkistus  59

Neuvoston kanta

14 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tuottajat ja/tai jakelijat antavat jotkin tai kaikki 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot esimerkiksi käyttöohjeissa tai myyntipisteissä.

5. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tuottajat ja/tai jakelijat antavat jotkin tai kaikki 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot esimerkiksi käyttöohjeissa, myyntipisteissä tai valistuskampanjoissa.

Perustelu

On syytä antaa selventävä esimerkki siitä, millä tavoin tuottajat voivat esittää kyseiset tiedot ja miten tämä tehdään joissakin jäsenvaltioissa.

Tarkistus  60

Neuvoston kanta

15 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Helpottaakseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun valmistelua uudelleenkäyttöä varten sekä oikeaa ja ympäristöä säästävää käsittelyä, huolto, päivittäminen, uudistaminen ja kierrätys mukaan lukien, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tuottajat antavat uudelleenkäyttöön valmisteluun ja käsittelyyn liittyvät tiedot kustakin markkinoille saatetusta uuden sähkö- ja elektroniikkalaitteen tyypistä vuoden kuluessa laitteen markkinoille saattamisesta. Mikäli se on tarpeen uudelleenkäytön valmistelusta, käsittelystä ja kierrätyksestä vastaaville laitoksille tämän direktiivin säännösten noudattamista varten, näissä tiedoissa yksilöidään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden komponentit ja materiaalit sekä vaarallisten aineiden ja seosten sijainti sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien on asetettava nämä tiedot uudelleenkäytön valmistelusta, käsittelystä ja kierrätyksestä vastaavien laitosten saataville käsikirjojen tai sähköisten välineiden muodossa (esimerkiksi CD-ROM, online-palvelut).

1. Helpottaakseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun valmistelua uudelleenkäyttöä varten sekä oikeaa ja ympäristöä säästävää käsittelyä, huolto, päivittäminen, uudistaminen ja kierrätys mukaan lukien, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tuottajat antavat veloituksetta uudelleenkäyttöön valmisteluun ja käsittelyyn liittyvät tiedot kustakin markkinoille saatetusta uuden sähkö- ja elektroniikkalaitteen tyypistä vuoden kuluessa laitteen markkinoille saattamisesta. Mikäli se on tarpeen uudelleenkäytön valmistelusta, käsittelystä ja kierrätyksestä vastaaville laitoksille tämän direktiivin säännösten noudattamista varten, näissä tiedoissa yksilöidään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden komponentit ja materiaalit sekä vaarallisten aineiden ja seosten sijainti sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien on asetettava nämä tiedot uudelleenkäytön valmistelusta, käsittelystä ja kierrätyksestä vastaavien laitosten saataville käsikirjojen tai sähköisten välineiden muodossa (esimerkiksi CD-ROM, online-palvelut).

Perustelu

Tarvittavat tiedot on annettava veloituksetta, jotta varmistetaan ympäristöystävällinen käsittely. Tämä koskee erityisesti kansalaisjärjestöjen ylläpitämiä kierrätyskeskuksia.

Tarkistus  61

Neuvoston kanta

15 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinoille saatetun sähkö- tai elektroniikkalaitteen 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan i ja ii alakohdassa määritelty tuottaja käy selvästi ilmi laitteessa olevasta merkinnästä. Jotta laitteen markkinoillesaattamisajankohta olisi kiistattomasti määritettävissä, on laitteessa oltava erityinen merkintä, josta käy ilmi, että laite on saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 2005 jälkeen. Tässä tarkoituksessa on mieluiten sovellettava eurooppalaista standardia EN 50419.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ensimmäisen kerran unionin markkinoille saatetun sähkö- tai elektroniikkalaitteen tuottaja käy yksiselitteisesti ilmi laitteessa olevasta merkinnästä. Jotta laitteen markkinoillesaattamisajankohta olisi kiistattomasti määritettävissä, on laitteessa oltava erityinen merkintä, josta käy ilmi, että laite on saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 2005 jälkeen. Tässä tarkoituksessa on mieluiten sovellettava eurooppalaista standardia EN 50419.

Perustelu

Merkintävelvollisuuden pitäisi koskea kaikkia tuottajia. Tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Neuvoston ajaman kansallisen tuottajanäkökulman mukaan tarvitaan uusi merkintä, kun tuote saatetaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Tämä on selvä sisämarkkinaeste. Eurooppalaisen tuottajanäkökulman mukaan tämä velvollisuus koskee vain tuottajaa, joka saattaa tuotteen ensimmäisen kerran unionin sisämarkkinoille.

Tarkistus  62

Neuvoston kanta

16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Tuottajat, jotka toimittavat sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäviestinnän avulla, on rekisteröitävä jäsenvaltiossa, johon ne myyvät tuotteita. Tuottajat, jotka toimittavat sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäviestinnän avulla, sellaisina kuin ne on määritelty 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdassa, on rekisteröitävä niiden 17 artiklassa tarkoitettujen laillisten edustajien välityksellä, ellei niitä ole jo rekisteröity jäsenvaltiossa, johon ne myyvät tuotteita.

Poistetaan.

Perustelu

Etämyynti on tärkeä sisämarkkinanäkökohta, ja siksi on hyvä, että neuvosto on huomioinut sen erityisesti (vrt. 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohta). Tämä näkökohta sisältyy parlamentin ajamaan lähestymistapaan, mutta asia on syytä esittää erikseen artiklassa. Siksi parlamentti ehdottaa erillistä artiklaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyynnistä (ks. 17 artiklaa koskeva tarkistus).

Tarkistus  63

Neuvoston kanta

16 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) kukin tuottaja tai, jos kyseessä ovat 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdassa määritellyt tuottajat, kukin laillinen edustaja rekisteröidään vaatimusten mukaisesti ja niillä on mahdollisuus toimittaa sähköisesti niiden kansallisiin rekistereihin kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka liittyvät tuottajan tai laillisen edustajan toimiin kyseisessä jäsenvaltiossa;

a) kukin jäsenvaltion alueelle sijoittautunut tuottaja rekisteröidään vaatimusten mukaisesti ja tällä on mahdollisuus toimittaa sähköisesti niiden kansallisiin rekistereihin kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka liittyvät tuottajan toimiin missä tahansa jäsenvaltiossa;

b) kukin tuottaja tai, jos kyseessä ovat 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdassa määritellyt tuottajat, kukin laillinen edustaja toimittavat rekisteröinnin yhteydessä liitteessä X olevassa A osassa luetellut tiedot ja sitoutuvat päivittämään niitä tarpeen mukaan;

b) kukin tuottaja toimittaa rekisteröinnin yhteydessä liitteessä X olevassa A osassa luetellut tiedot ja sitoutuu päivittämään niitä tarpeen mukaan;

c) kukin tuottaja tai, jos kyseessä ovat 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdassa määritellyt tuottajat, kukin laillinen edustaja toimittavat liitteessä X olevassa B osassa luetellut tiedot.

c) kukin tuottaja toimittaa liitteessä X olevassa B osassa luetellut tiedot.

 

Kansallisten rekisterien on oltava yhteentoimivia, jotta jäsenvaltiot voivat vaihtaa tässä kohdassa tarkoitettuja tietoja.

Perustelu

Sisämarkkinaesteiden poistamiseksi pitää riittää yksi rekisteröinti siinä vaiheessa, kun tuote saatetaan sisämarkkinoille ensimmäisen kerran. Rekisteröinnin voi tehdä tuottaja tai hänen laillinen edustajansa (vrt. 16 artiklaan esitetty uusi 2 a kohta). Rekisterien kuuluu vaihtaa keskenään tietoja, minkä vuoksi niiden on oltava yhteentoimivia.

Tarkistus  64

Neuvoston kanta

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 a. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitettu tuottaja, joka saattaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita kyseisen jäsenvaltion markkinoille ja jonka kotipaikka ei ole kyseisessä jäsenvaltiossa, saa nimetä tässä jäsenvaltiossa asuvan paikallisen laillisen edustajan vastaamaan tuottajalle tästä direktiivistä koituvista velvoitteista. Edellä 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuihin tuottajiin sovelletaan 17 artiklaa.

Perustelu

Vaatimus, että kaikilla valmistajilla on oltava kotipaikka jäsenvaltiossa, jossa ne haluavat tuoda markkinoille sähkö- ja elektroniikkalaitteita, muodostaa esteen sisämarkkinoiden toiminnalle ja kuormittaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Direktiivin täytäntöönpanoon jäsenvaltiossa riittää, että jäsenvaltioon sijoittunut edustaja vastaa direktiivin velvoitteiden täyttämisestä.

Tarkistus  65

Neuvoston kanta

16 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on koottava vuosittain tiedot, mukaan lukien selvityksiin perustuvat arviot, niiden markkinoille saatettujen jäsenvaltioissa eri tavoin kerättyjen, uudelleenkäyttöön valmisteltujen, kierrätettyjen ja hyödynnettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä erilliskerätyn maastaviedyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määristä ja luokista painon mukaan.

4. Jäsenvaltioiden on koottava vuosittain tiedot, mukaan lukien selvityksiin perustuvat arviot, niiden markkinoille saatettujen jäsenvaltioissa eri tavoin yritysten, organisaatioiden ja käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erilliskeräykseen ja käsittelyyn liittyvien tahojen kaltaisten toimijoiden keräämien, uudelleenkäyttöön valmisteltujen, kierrätettyjen ja hyödynnettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä erilliskerättyjen maastavietyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määristä ja luokista painon mukaan.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään tiedonantovaatimuksia siten, että kaikkien toimijoiden laite- ja romuvirrat otetaan huomioon. Se auttaa saavuttamaan 7 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen tavoitteet. Sen yhteydessä on otettava huomioon, että kaikki paluuvirrat eivät jää virallisten ja tuottajien järjestämien sähkö- ja energialaiteromun keräysjärjestelmien piiriin.

Tarkistus  66

Neuvoston kanta

17 artikla – otsikko

Neuvoston kanta

Tarkistus

Laillinen edustaja

Etämyynti

Perustelu

Laillista edustajaa koskeva kysymys on hoidettu 16 artiklassa. Etämyynti on erityinen kysymys, josta on säädettävä erikseen.

Tarkistus  67

Neuvoston kanta

17 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jäsenvaltio voi varmistaa, että 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdassa määritelty tuottaja, joka myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita kyseiseen jäsenvaltioon toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta käsin, nimeää ensiksi mainitun jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen luonnollisen tai oikeushenkilön henkilöksi, joka on vastuussa tuottajan tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täyttämisestä alueellaan.

Jäsenvaltiot eivät saa vaatia, että 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdassa määritelty tuottaja, joka on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon, sijoittautuu siihen jäsenvaltioon, jossa hän myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita, tai nimeää sieltä laillisen edustajan.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kullakin 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdassa tarkoitetulla tuottajalla on mahdollisuus toimittaa kaikki 16 artiklassa tarkoitetut tiedot kaikissa jäsenvaltioissa harjoittamistaan toimista sähköisesti sijoittautumisjäsenvaltionsa rekisteriin.

Perustelu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita etämyynnin välityksellä markkinoille saattavia tuottajia ei saa vaatia nimeämään laillista edustajaa jäsenvaltioon, joka on laitteen vastaanottajan kotijäsenvaltio. Montin raportissa (Uusi sisämarkkinastrategia, 9.5.2010) mainitaan myös kierrätysongelmat unionin sähköisen kaupankäynnin esteenä. Parlamentti on vaatinut päätöslauselmassaan (sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen [2010/2012(INI]) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyynnin helpottamista.

Tarkistus  68

Neuvoston kanta

18 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään ja erityisesti huolehtivat riittävästä tiedonkulusta sen varmistamiseksi, että etämyyjät noudattavat tämän direktiivin säännöksiä, ja toimittavat tarvittaessa toisilleen ja komissiolle tietoja tämän direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Hallinnollisessa yhteistyössä ja tiedonvaihdossa on mahdollisimman pitkälle hyödynnettävä sähköisiä viestintävälineitä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään ja erityisesti huolehtivat riittävästä tiedonkulusta sen varmistamiseksi, että etämyyjät noudattavat tämän direktiivin säännöksiä, ja toimittavat tarvittaessa toisilleen ja komissiolle tietoja tämän direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Hallinnollisessa yhteistyössä ja tiedonvaihdossa on mahdollisimman pitkälle hyödynnettävä sähköisiä viestintävälineitä.

 

Tuottajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä, jossa sähkö- ja elektroniikkaromu syntyy, sovellettavan kansallisen lainsäädännön ja unionin lainsäädännön mukaisia oikeasuhteisia ja tehokkaita täytäntöönpanotoimia sen varmistamiseksi, että tuottaja täyttää kaikki tämän direktiivin vaatimukset.

 

Tätä varten tuottajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jossa sähkö- ja elektroniikkalaiteromu syntyy. Tähän kuuluvat muun muassa asiaa koskevien asiakirjojen ja tietojen saanti sekä tarvittavan seurannan suorittaminen.

Perustelu

Jotta varmistetaan direktiivin tehokas täytäntöönpano, kansallisten viranomaisten on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä kuin mitä neuvosto ehdottaa.

Tarkistus  69

Neuvoston kanta

23 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat tarkastukset ja seuranta tämän direktiivin soveltamisen todentamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat tarkastukset ja seuranta tämän direktiivin soveltamisen todentamiseksi.

Tarkastusten alaisia ovat ainakin siirrot, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen vienti unionin ulkopuolelle asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti sekä direktiivin 2008/98/EY ja tämän direktiivin liitteen VII mukaiset käsittelylaitosten toiminnot.

Tarkastusten alaisia ovat ainakin markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ilmoitetut määrät, joiden perusteella määräytyy 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rahallisen vakuuden suuruus, siirrot, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen vienti unionin ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja asetuksen (EY) N:o 1418/2007 mukaisesti, sekä direktiivin 2008/98/EY ja tämän direktiivin liitteen VII mukaiset käsittelylaitosten toiminnot.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirrot suoritetaan liitteessä VI olevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti, ja seurattava tällaisia siirtoja vastaavasti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirrot suoritetaan liitteessä VI olevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti, ja seurattava tällaisia siirtoja vastaavasti.

3. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tarkoituksenmukaisten analyysien ja tarkastusten kustannukset, myös varastointikustannukset, voidaan periä tuottajilta, niiden puolesta toimivilta kolmansilta osapuolilta tai muilta henkilöiltä, jotka järjestävät sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirtoja.

3. Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tarkoituksenmukaisten analyysien ja tarkastusten tavanomaiset kustannukset, myös varastointikustannukset, voidaan periä tuottajilta, niiden puolesta toimivilta kolmansilta osapuolilta tai muilta henkilöiltä, jotka järjestävät käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirtoja.

4. Tämän artiklan ja liitteen VI yhdenmukaisten täytäntöönpanoedellytysten varmistamiseksi komissio voi tarkastusten ja seurannan osalta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä myös muita sääntöjä ja erityisesti liitteessä VI olevan 2 kohdan yhdenmukaisia täytäntöönpanoedellytyksiä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan tarkastusten ja seurannan osalta myös muita sääntöjä ja erityisesti liitteessä VI olevan 2 kohdan yhdenmukaisia täytäntöönpanoedellytyksiä.

Tarkistus  70

Neuvoston kanta

23 artikla – 3 a–3 d kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltioiden on perustettava hyväksyttyjä keräys- ja käsittelylaitoksia koskeva kansallinen rekisteri. Ainoastaan laitokset, joiden toiminnanharjoittajat täyttävät 8 artiklan 3 kohdassa vahvistetut vaatimukset, hyväksytään kyseiseen kansalliseen rekisteriin. Jäsenvaltioiden on julkistettava rekisterin sisältö.

 

3 b. Säilyttääkseen asemansa hyväksyttyinä keräys- tai käsittelylaitoksina laitosten toiminnanharjoittajien on osoitettava vuosittain noudattavansa tätä direktiiviä ja toimitettava toimivaltaisille viranomaisille raportit 3 c ja 3 d kohdan mukaisesti.

 

3 c. Keräyslaitosten toiminnanharjoittajien on toimitettava vuosittain raportti, jonka perusteella kansalliset viranomaiset voivat verrata kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrää hyödyntämis- tai kierrätyslaitoksiin tosiasiallisesti siirretyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrään. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua voidaan siirtää yksinomaan hyväksyttyihin hyödyntämis- ja käsittelylaitoksiin.

 

3 d. Käsittelylaitosten toiminnanharjoittajien on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille vuosittain raportti, jonka perusteella kansalliset viranomaiset voivat verrata omistajilta tai hyväksytyiltä keräyslaitoksilta takaisin otetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrää tosiasiallisesti hyödynnetyn tai kierrätetyn tai 10 artiklan mukaisesti maasta viedyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrään.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen tarkoituksena oli varmistaa, että jäsenvaltiot ja toiminnanharjoittajat toimittavat kaikille asianosaisille tarpeelliset tiedot varmistamaan, että lainsäädäntöä noudatetaan asianmukaisesti ja tehokkaasti. Neuvostossa voidaan sopia kompromisseista, jotka yksinkertaistavat sanamuotoja ja estävät päällekkäisyyttä muun lainsäädännön kanssa.

Tarkistus  71

Neuvoston kanta

24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään …*. Niiden on välittömästi toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään … päivänä ...kuuta ...*. Niiden on välittömästi toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

___________

___________

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän direktiivin julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

* 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Vastaavuustaulukoista käy selvästi ilmi, mitä vaikutuksia EU-direktiivin hyväksymisellä on, kun se saatetaan osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Vastaavuustaulukoiden käyttö lisää lainsäädäntöprosessin avoimuutta ja auttaa komissiota valvomaan unionin lainsäädännön soveltamista. Tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Myös komissio oli ehdottanut vastaavuustaulukoita.

Tarkistus  72

Neuvoston kanta

24 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

3 a. Edellä 2 ja 7 artiklassa tarkoitettujen uudelleenarviointien lisäksi komissio antaa viimeistään …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka perustuu tämän direktiivin soveltamisesta saatuihin kokemuksiin. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän direktiivin muuttamiseksi.

 

___________

 

* Viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että direktiivin ja sen täytäntöönpanon tarkastelu ulottuu laajemmalle kuin pelkästään sen soveltamisalaa ja keräysasteita koskeviin erityisiin uudelleenarviointeihin.

Tarkistus  73

Neuvoston kanta

Liite I

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

Liite poistetaan.

Perustelu

Ns. avoin soveltamisala lisää oikeusvarmuutta, mikä on direktiivin tarkistamisen tärkeä tavoite, sillä yleisesti ottaen sen piiriin kuuluvat kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Ryhmittely eri kategorioihin on johtanut hyvin erilaisiin tulkintoihin jäsenvaltioissa, mikä on syytä välttää. Lisäksi näin voidaan huomioida uudet tuotteet, joiden sisällyttäminen soveltamisalaan edellyttäisi muuten direktiivin tarkistamista.

Tarkistus  74

Neuvoston kanta

Liite II

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

Liite poistetaan.

Perustelu

Ns. avoin soveltamisala lisää oikeusvarmuutta, mikä on direktiivin tarkistamisen tärkeä tavoite, sillä yleisesti ottaen sen piiriin kuuluvat kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Ryhmittely eri kategorioihin on johtanut hyvin erilaisiin tulkintoihin jäsenvaltioissa, mikä on syytä välttää. Lisäksi näin voidaan huomioida uudet tuotteet, joiden sisällyttäminen soveltamisalaan edellyttäisi muuten direktiivin tarkistamista.

Tarkistus  75

Neuvoston kanta

Liite III

Neuvoston kanta

Tarkistus

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat

Laiteluokat 11 artiklassa säädettyjen hyödyntämistavoitteiden määrittämiseksi

1. sähkö- ja elektroniikkalaitteista

1. sähkö- ja elektroniikkalaitteista

2. Näyttöpäätteet, monitorit ja laitteet, joiden näyttöpäätteet ovat pinta-alaltaan suurempia kuin 100 cm2.

2. Näytöt ja monitorit

3. Lamput

3. Lamput

4. Suuret laitteet (yksi pituus yli 50 cm), muun muassa: Kodinkoneet; tieto- ja teletekniset laitteet; kuluttajaelektroniikka, valaisimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, soittimet; sähkö- ja elektroniikkatyökalut; lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet; lääkinnälliset laitteet; tarkkailu- ja valvontalaitteet; automaatit; sähkövirtaa tuottavat laitteet. Luokkiin 1–3 sisältyvät laitteet eivät kuulu tähän luokkaan.

4. Suuret laitteet, lukuun ottamatta kylmälaitteita ja lämmittimiä, näyttöjä ja monitoreja sekä lamppuja.

5. Pienet laitteet (yksikään pituus ei yli 50 cm), muun muassa: Kodinkoneet; tieto- ja teletekniset laitteet; kuluttajaelektroniikka, valaisimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, soittimet; sähkö- ja elektroniikkatyökalut; lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet; lääkinnälliset laitteet; tarkkailu- ja valvontalaitteet; automaatit; sähkövirtaa tuottavat laitteet. Luokkiin 1–3 sisältyvät laitteet eivät kuulu tähän luokkaan.

5. Pienet laitteet, lukuun ottamatta kylmälaitteita ja lämmittimiä, näyttöjä ja monitoreja ja lamppuja sekä tietotekniikka- ja televiestintälaitteita.

 

6. Pienet tietotekniikka- ja televiestintälaitteet.

Perustelu

Luokat eivät ole soveltamisalan kannalta relevantteja, koska soveltamisala on avoin (ks. 2 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus). Senttimetrimitta ei ole mielekäs pienten ja suurten laitteiden erottelussa. Lisäksi se voi olla harhaanjohtava määritelmissä "suuret laitteet" ja "suuret työkalut", joita ei varmaankaan katsota suuriksi jo 50 cm:stä lähtien. Koska direktiivissä ei ole muita kokotietoja, on vaarana, että käytetään liitteessä III olevia senttimetrimittoja. Oma luokka pienille tietotekniikka- ja televiestintälaitteille on mielekäs, koska tällaiset laitteet sisältävät paljon raaka-aineita.

Tarkistus  76

Neuvoston kanta

Liite IV

Neuvoston kanta

Tarkistus

Ohjeellinen luettelo liitteessä III lueteltuihin luokkiin kuuluvista sähkö- ja elektroniikkalaitteista

Ohjeellinen luettelo liitteessä III lueteltuihin luokkiin kuuluvista sähkö- ja elektroniikkalaitteista

1. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet

1. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet

Jääkaapit, pakastimet, kylmäautomaatit, ilmastointilaitteet, kuivauslaitteet, lämpöpumput, öljylämmittimet ja muut lämpötilan muuttamiseen käytettävät laitteet, joissa käytetään muuta nestettä kuin vettä lämpötilan muuttamiseksi.

jääkaapit

 

– pakastimet

 

– kylmäautomaatit

 

ilmastointilaitteet

 

kuivauslaitteet

 

lämpöpumput

 

öljylämmittimet

 

ja muut lämpötilan muuttamiseen käytettävät laitteet, joissa käytetään muuta nestettä kuin vettä lämpötilan muuttamiseksi.

2. Näyttöpäätteet, monitorit ja laitteet, joiden näyttöpäätteet ovat pinta-alaltaan suurempia kuin 100 cm2.

2. Näytöt ja monitorit

Näyttöpäätteet, televisiot, LCD-valokuvakehykset, monitorit, kannettavat tietokoneet, sylimikrot.

näytöt

 

televisiot

 

LCD-valokuvakehykset

 

monitorit

3. Lamput

3. Lamput

Loisteputkivalaisimet, pienloistelamput, loisteputket, korkeatehoiset purkauslamput, mukaan luettuina painenatriumlamput ja metallihalidilamput, matalapaineiset natriumlamput, LED-valot.

loisteputkivalaisimet

 

pienloistelamput

 

loistelamput

 

korkeatehoiset purkauslamput, mukaan luettuina painenatriumlamput ja metallihalidilamput

 

matalapaineiset natriumlamput

 

LED-valot

4. Suuret laitteet

4. Suuret laitteet

Pesukoneet, vaatteiden kuivauslaitteet, astianpesukoneet, ruoanlaittoon käytettävät laitteet, sähköliedet, sähkökuumennuslevyt, valaisimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, musiikkilaitteet (lukuun ottamatta kirkkoihin asennettuja pilliurkuja), neulonta- ja kutomakoneet, suuret keskustietokoneet, suuret tulostimet, kopiokoneet, suuret kolikkoautomaatit, suuret lääkinnälliset laitteet, suuret tarkkailu- ja valvontalaitteet, suuret tuote- ja raha- automaatit, aurinkosähköpaneelit.

ruoanlaittoon tai muuhun elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitetut suuret kodinkoneet (kuten keittolevyt, sähköuunit, sähköliedet, mikroaaltouunit, kiinteästi asennetut kahvinkeittimet)

 

liesituulettimet

 

suuret puhdistuslaitteet (kuten pesukoneet, vaatteiden kuivauslaitteet, astianpesukoneet)

 

suuret lämmityslaitteet (kuten suuret lämminilmapuhaltimet, sähkötakat, marmori- ja luonnonkivilämmitykset, uima-allaslämmittimet ja muut suuret laitteet, joita käytetään huoneiden, vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen)

 

suuret vartalonhoitoon tarkoitetut laitteet (kuten solariumlaitteet, saunat, hierovat tuolit)

 

suuret tietotekniikka- ja televiestintälaitteet (kuten keskustietokoneet, palvelimet, kiinteät verkkoasennukset ja -laitteet, suuret tulostimet, kopiokoneet, kolikkopuhelimet)

 

suuret urheilu- ja vapaa-ajanvälineet (kuten sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet, suuret kolikkoautomaatit)

 

äänen- tai kuvantoistolaitteet

 

musiikkilaitteet (kirkkourkuja lukuun ottamatta)

 

suuret valaisimet ja muut valaisemiseen tai valaistuksen säätämiseen tarkoitetut laitteet

 

suuret sähköiset ja elektroniset teollisuuden työkalut ja koneet lukuun ottamatta suuria kiinteitä teollisuuden työkaluja ja yksinomaan ammattikäyttöön ja muuhun kuin tietyökäyttöön tarkoitettuja liikkuvia työkoneita ja laitteita (esimerkiksi neulonta- ja kutomakoneet)

 

suuret laitteet, jotka on tarkoitettu sähkön tuottamiseen tai siirtämiseen (kuten generaattorit, muuntajat, keskeytymättömän tehonsyötön virtalähteet (USV), vaihtosuuntaajat)

 

suuret lääkinnälliset laitteet

 

suuret seuranta- ja valvontalaitteet

 

suuret mittausvälineet ja -laitteet (kuten vaa'at, kiinteät koneet)

 

suuret laitteet, jotka on tarkoitettu tuotteiden automaattiseen jakeluun tai myyntiin ja yksinkertaisten palvelujen tarjoamiseen (tavara-automaatit, pankkiautomaatit, pullonpalautusautomaatit, valokuva-automaatit)

 

aurinkosähköpaneelit

5. Pienet laitteet

5. Pienet laitteet

Pölynimurit, mattoharjat, ompelukoneet, valaisimet, mikroaaltouunit, tuulettimet, silitysraudat, leivänpaahtimet, sähköveitset, sähkökattilat, kellot, parranajokoneet, vaa'at, hiusten- ja vartalonhoitovälineet, henkilökohtaiset tietokoneet, tulostimet, taskulaskimet, puhelimet, matkapuhelimet, radiot, videokamerat, videonauhurit, hifilaitteet, soittimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, sähkö- ja elektroniikkalelut, urheiluvälineet, tietokoneet pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. varten, savunilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet, termostaatit, pienet sähkö- ja elektroniikkatyökalut, pienet lääkinnälliset laitteet, pienet tarkkailu- ja valvontalaitteet, pienet tuoteautomaatit, aurinkosähköpaneeleilla varustetut pienet laitteet.

ruoanlaittoon tai muuhun elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitetut pienet laitteet (kuten leivänpaahtimet, keittolevyt, sähköveitset, sähkökattilat, uppokuumentimet, leikkuukoneet, mikroaaltouunit)

 

– pienet siivouslaitteet (kuten pölynimurit, mattoimurit ja silitysraudat)

 

– tuulettimet, ilmanraikastimet, ilmanvaihtolaitteet

 

– pienet lämmityslaitteet (kuten lämpöpeitteet)

 

– kellot, rannekellot ja herätyskellot sekä muut ajan mittaamiseen tarkoitetut välineet

 

– pienet vartalonhoitolaitteet (kuten parranajokoneet, sähköhammasharjat, hiustenkuivaimet, hierontalaitteet)

 

– kamerat (kuten videokamerat)

 

– viihde-elektroniikkalaitteet (kuten radiot, vahvistimet, autoradiot, dvd-soittimet, videonauhurit, hifilaitteet)

 

– musiikki-instrumentit ja musiikkilaitteet (kuten vahvistimet, päätevahvistimet, miksauspöydät, mikrofonit)

 

– pienet valaisimet ja muut valaisemiseen tai valaistuksen säätämiseen tarkoitetut laitteet

 

– lelut (kuten rautateiden ja lentokoneiden pienoismallit)

 

– pienlaitteet urheilua varten (kuten tietokoneet esimerkiksi pyöräilyä, sukellusta, juoksua ja soutua varten)

 

– pienet vapaa-ajan laitteet (kuten videopelit, kalastus- ja golfvarusteet)

 

– pienet sähkö- ja elektroniikkatyökalut, myös puutarhakoneet (kuten porakoneet, sahat, pumput, ruohonleikkuukoneet)

 

– ompelukoneet

 

– pienet laitteet, jotka on tarkoitettu sähkön tuottamiseen ja siirtämiseen (kuten generaattorit, laturit, keskeytymättömän tehonsyötön virtalähteet (USV), muuntimet)

 

– pienet lääkinnälliset laitteet, myös eläinlääkinnälliset laitteet

 

– pienet tarkkailu- ja valvontalaitteet (kuten savunilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet, termostaatit, liiketunnistimet, valvontalaitteistot ja -tuotteet, kaukosäätimet ja -ohjaimet)

 

– pienet mittauslaitteet (kuten vaa'at, näyttölaitteet, etäisyysmittarit, lämpömittarit)

 

– pienet tuotteiden myyntiin tai jakeluun tarkoitetut automaatit

 

– aurinkosähköpaneeleilla varustetut pienet laitteet

 

6. Pienet tietotekniikka- ja televiestintälaitteet

 

– kannettavat tietokoneet

 

– sylimikrot

 

– tablettitietokoneet

 

– pienet tietotekniikka- ja televiestintävälineet (kuten henkilökohtaiset tietokoneet, tulostimet, taskulaskimet, puhelimet, matkapuhelimet, reitittimet, radioviestintälaitteet, vauvahälyttimet, videotykit)

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta, johon on sisällytetty neuvoston kannassa esitetyt esimerkit. Oma luokka pienille tietotekniikka- ja televiestintälaitteille on mielekäs, koska tällaiset laitteet sisältävät paljon raaka-aineita.

Tarkistus  77

Neuvoston kanta

Liite V

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

Liite poistetaan.

Perustelu

Säädöstekstin selvyyden vuoksi hyödyntämisasteista on säädettävä omassa artiklassaan (ks. 11 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus). Hyödyntämisasteiden on heti direktiivin voimaantulosta lähtien katettava myös uudelleenkäyttöasteet. Erillinen uudelleenkäyttöaste on tärkeä jätehierarkian asianmukaisen soveltamisen kannalta.

Tarkistus  78

Neuvoston kanta

Liite VI

Neuvoston kanta

Tarkistus

LIITE VI

LIITE VI

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirtoja koskevat vähimmäisvaatimukset

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaiteiden siirtoja koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu voidaan erottaa toisistaan tapauksissa, joissa esineen haltija väittää, että hän aikoo siirtää tai on siirtämässä käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita eikä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, jäsenvaltioiden viranomaisten on sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ollessa kyseessä vaadittava seuraava näyttö väitteen tueksi:

1. Jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu voidaan erottaa toisistaan tapauksissa, joissa esineen haltija väittää, että hän aikoo siirtää tai on siirtämässä käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita eikä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ollessa kyseessä vaadittava seuraava näyttö väitteen tueksi:

a) jäljennös laskusta ja sopimuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntiä ja/tai omistusoikeuden siirtoa ja jossa todetaan, että laitteet on tarkoitettu välittömästi uudelleenkäytettäväksi ja että ne ovat täysin toimintakunnossa;

a) jäljennös laskusta ja sopimuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntiä ja/tai omistusoikeuden siirtoa ja jossa todetaan, että laitteet on tarkoitettu välittömästi uudelleenkäytettäväksi ja että ne ovat täysin toimintakunnossa;

b) todiste arvioinnista tai testauksesta tulosten jäljennöksen muodossa (todistus testauksesta tai todiste toimintakunnosta) kunkin lähetyksessä olevan tavaran osalta ja pöytäkirja, jossa on kaikki tiedot tuloksista 3 kohdan mukaisesti;

b) todiste arvioinnista tai testauksesta tulosten jäljennöksen muodossa (todistus testauksesta tai todiste toimintakunnosta) kunkin lähetyksessä olevan tavaran osalta ja pöytäkirja, jossa on kaikki tiedot tuloksista 3 kohdan mukaisesti;

c) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kuljetuksen järjestävän haltijan ilmoitus siitä, ettei mikään lähetyksessä oleva materiaali tai laite ole direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä jätettä, ja

c) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kuljetuksen järjestävän haltijan ilmoitus siitä, ettei mikään lähetyksessä oleva materiaali tai laite ole direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä jätettä, ja

d) asianmukainen suoja siirrettävien tuotteiden vahingoittumista vastaan kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana, erityisesti riittävä pakkausmateriaali tai kuorman asianmukainen lastaaminen.

d) asianmukainen suoja siirrettävien tuotteiden vahingoittumista vastaan kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana, erityisesti riittävä pakkausmateriaali ja kuorman asianmukainen lastaaminen.

2. Poikkeuksellisesti 1 kohdan a ja b alakohtaa ja 3 kohtaa ei sovelleta kun sähkö- ja elektroniikkalaitteet lähetetään tuottajalle tai tämän puolesta toimiville kolmansille osapuolille, jos on asiakirjanäyttöä siitä, että siirto tapahtuu yritysten välisen siirtosopimuksen nojalla ja jos

2. Poikkeuksellisesti 1 kohdan a ja b alakohtaa ja 3 kohtaa ei sovelleta kun sähkö- ja elektroniikkalaitteet lähetetään tuottajalle tai tämän puolesta toimiville kolmansille osapuolille taikka kolmannen osapuolen laitokseen korjattavaksi tai uudistettavaksi, jos on asiakirjanäyttöä siitä, että siirto tapahtuu yritysten välisen siirtosopimuksen nojalla ja jos

a) sähkö- ja elektroniikkalaitteet lähetetään viallisina takaisin korjattaviksi takuun nojalla uudelleenkäyttöä varten,

a) sähkö- ja elektroniikkalaitteet lähetetään viallisina takaisin korjattaviksi takuun nojalla uudelleenkäyttöä varten,

b) ammattikäyttöön tarkoitetut käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet lähetetään pätevän, myynnin jälkeistä palvelua koskevan huoltosopimuksen nojalla uudelleenkäyttöä varten, tai uudistettaviksi tai korjattaviksi, tai

b) ammattikäyttöön tarkoitetut käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet lähetetään pätevän sopimuksen nojalla uudistettaviksi tai korjattaviksi uudelleenkäyttöä varten, tai

c) ammattikäyttöön tarkoitetut vialliset käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet, kuten lääkinnälliset laitteet tai niiden osat, lähetetään perussyyanalyysia varten pätevän, myynnin jälkeistä palvelua koskevan huoltosopimuksen nojalla, jos tällaisen analyysin voivat tehdä ainoastaan tuottaja tai tämän puolesta toimivat kolmannet osapuolet.

c) ammattikäyttöön tarkoitetut vialliset käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet, kuten lääkinnälliset laitteet tai niiden osat, lähetetään perussyyanalyysia varten pätevän, myynnin jälkeistä palvelua koskevan huoltosopimuksen nojalla, jos tällaisen analyysin voivat tehdä ainoastaan tuottaja tai tämän puolesta toimivat kolmannet osapuolet.

 

Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan siirroissa maihin, joihin sovelletaan hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn OECD:n päätöksen C(92)39 (lopullinen) muuttamisesta tehtyä OECD:n neuvoston päätöstä C(2001)107 (lopullinen).

 

Jos tämän poikkeuksen piiriin kuuluvaa sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei voida korjata tai uudistaa, se on katsottava sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi.

3. Jotta voidaan osoittaa, että siirrettävät tavarat ovat käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita eivätkä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, jäsenvaltioiden on edellytettävä, että käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille suoritetaan seuraavat testit ja että testitulokset kirjataan:

3. Jotta voidaan osoittaa, että siirrettävät tavarat ovat käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita eivätkä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, jäsenvaltioiden on edellytettävä, että käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille suoritetaan seuraavat testit ja että testitulokset kirjataan:

Vaihe 1: Testit

Vaihe 1: Testit

a) Laitteen toimintakunto on testattava ja vaaralliset aineet arvioitava. Suoritettavat testit on valittava sähkö- ja elektroniikkalaitteen tyypin mukaan. Useimpien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta riittää keskeisten toimintojen toimintakunnon testaaminen.

a) Laitteen toimintakunto on testattava ja vaaralliset aineet arvioitava. Suoritettavat testit on valittava sähkö- ja elektroniikkalaitteen tyypin mukaan. Useimpien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta riittää keskeisten toimintojen toimintakunnon testaaminen.

b) Arviointien ja testien tulokset on kirjattava.

b) Arviointien ja testien tulokset on kirjattava.

Vaihe 2: Tulosten kirjaaminen

Vaihe 2: Tulosten kirjaaminen

a) Tulokset on kiinnitettävä pitävästi mutta ei kuitenkaan pysyvästi joko suoraan sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen (jos sitä ei ole pakattu) tai pakkaukseen niin, että ne voidaan lukea purkamatta laitteen pakkausta.

a) Tulokset on kiinnitettävä pitävästi mutta ei kuitenkaan pysyvästi joko suoraan sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen (jos sitä ei ole pakattu) tai pakkaukseen niin, että ne voidaan lukea purkamatta laitteen pakkausta.

b) Näissä tuloksissa on oltava seuraavat tiedot:

b) Näissä tuloksissa on oltava seuraavat tiedot:

– tavaran nimi (tarvittaessa laitteen nimi, jos se on mainittu liitteessä II tai liitteessä IV, ja tarvittaessa luokka liitteen II tai liitteen III mukaisesti);

–tavaran nimi (laitteen nimi, jos se on mainittu liitteessä IV, ja luokka liitteen III mukaisesti);

– tavaran tunnistenumero (tyyppinumero) tapauksen mukaan;

– tavaran tunnistenumero (tyyppinumero) tapauksen mukaan;

– tuotantovuosi (jos tiedossa);

– tuotantovuosi (jos tiedossa);

– toimintakunnon todistamisesta vastaavan yrityksen nimi ja osoite;

– toimintakunnon todistamisesta vastaavan yrityksen nimi ja osoite;

– testien tulokset kuvattuina vaiheen 1 mukaisesti (mukaan lukien toimintakuntotestin päivämäärä), ja

– testien tulokset kuvattuina vaiheen 1 mukaisesti (mukaan lukien toimintakuntotestin päivämäärä), ja

– suoritettujen testien tyyppi.

– suoritetun testin tyyppi.

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa vaadittujen asiakirjojen lisäksi kuhunkin käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sisältävään lähetykseen (esimerkiksi kontti tai kuorma-auto) on liitettävä seuraavat tiedot:

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa vaadittujen asiakirjojen lisäksi kuhunkin käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sisältävään lähetykseen (esimerkiksi kontti tai kuorma-auto) on liitettävä seuraavat tiedot:

a) asiaankuuluva kuljetusasiakirja, esimerkiksi CMR-asiakirja tai rahtikirja

a) asiaankuuluva kuljetusasiakirja, esimerkiksi CMR-asiakirja tai rahtikirja

b) vastuussa olevan henkilön ilmoitus henkilön vastuusta.

b) vastuussa olevan henkilön ilmoitus henkilön vastuusta.

5. Jos tavaraan ei ole liitetty 1, 3 ja 4 kohdassa edellytettyjä asianmukaisia asiakirjoja, joilla todistetaan, että tavara on käytetty sähkö- ja elektroniikkalaite eikä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, ja sitä ei ole suojattu asianmukaisesti vahingoittumiselta kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana erityisesti riittävällä pakkausmateriaalilla tai kuorman asianmukaisella lastaamisella, jäsenvaltioiden viranomaisten on katsottava, että tavara on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja oletettava, että kyseessä on laiton siirto. Tällaisessa tapauksessa lähetystä käsitellään asetuksen (EY) N:o 1013/2006 24 ja 25 artiklan mukaisesti.

5. Jos tavaraan ei ole liitetty 1, 2, 3 ja 4 kohdassa edellytettyjä asianmukaisia asiakirjoja, joilla todistetaan, että tavara on käytetty sähkö- ja elektroniikkalaite eikä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, ja sitä ei ole suojattu asianmukaisesti vahingoittumiselta kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana erityisesti riittävällä pakkausmateriaalilla tai kuorman asianmukaisella lastaamisella, mistä huolehtiminen kuuluu aina siirrettäväksi tarkoitetun laitteen haltijan velvollisuuksiin, jäsenvaltioiden viranomaisten on katsottava, että tavara on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja oletettava, että kyseessä on laiton siirto. Tällaisessa tapauksessa lähetystä käsitellään asetuksen (EY) N:o 1013/2006 24 ja 25 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  79

Neuvoston kanta

Liite IV – A kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

Tiedot 16 artiklassa tarkoitettuja rekisteröintiä ja kertomuksia varten

Tiedot 16 artiklassa tarkoitettuja rekisteröintiä ja kertomuksia varten

A. Rekisteröinnin yhteydessä annettavat tiedot:

A. Rekisteröinnin yhteydessä annettavat tiedot:

1. Tuottajan tai laillisen edustajan, jos kyseessä ovat 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan iv alakohdan määritellyt tuottajat, nimi ja osoite (postinumero ja -toimipaikka, katuosoite ja -numero, maa, puhelin- ja telefaksinumero, sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön nimi). Jos kyseessä on laillinen edustaja, myös edustettavan tuottajan yhteystiedot.

1. Tuottajan tai laillisen edustajan nimi ja osoite (postinumero ja -toimipaikka, katuosoite ja -numero, maa, puhelin- ja telefaksinumero, sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön nimi). Jos kyseessä on laillinen edustaja, myös edustettavan tuottajan yhteystiedot.

2. Tuottajan kansallinen tunnistekoodi, mukaan lukien tuottajan eurooppalainen verotunnistenumero tai kansallinen verotunnistenumero (valinnainen).

2. Tuottajan tunnistekoodi, mukaan lukien tuottajan eurooppalainen verotunnistenumero tai kansallinen verotunnistenumero.

3. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokka tapauksen mukaan tämän direktiivin liitteen I tai liitteen III mukaisesti.

3. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokka tämän direktiivin liitteen III mukaisesti.

4. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyyppi (kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet).

4. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyyppi (kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet).

5. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkki (valinnainen).

5. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkki.

6. Tiedot siitä, miten tuottaja täyttää velvollisuutensa: yksilöllinen tai yhteinen järjestelmä, myös tiedot rahallisesta vakuudesta.

6. Tiedot siitä, miten tuottaja täyttää velvollisuutensa: yksilöllinen tai yhteinen järjestelmä, myös tiedot rahallisesta vakuudesta.

7. Käytetty myyntitekniikka (esim. etämyynti).

7. Käytetty myyntitekniikka (esim. etämyynti).

8. Vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat paikkansapitävät.

 

Perustelu

Kansallisiin rekistereihin sisältyvien vaadittujen tietojen on oltava yhdenmukaisia, jotta saadaan aikaan yhdenmukaistettu rekisteröinti. Siksi poistetaan valinnaisten tietojen mahdollisuus, koska muuten jäsenvaltioissa syntyy taas erilaisia vaatimuksia täytettäviksi. Rekisteritietojen on oltava totuudenmukaisia; lisäselvityksillä ei ole lisäarvoa, vaan ne vain lisäävät byrokratiaa.

Tarkistus  80

Neuvoston kanta

Liite IV – B kohta

Neuvoston kanta

Tarkistus

B. Kertomuksia varten annettavat tiedot

B. Kertomuksia varten annettavat tiedot

1. Tuottajan kansallinen tunnistekoodi.

1. Tuottajan tunnistekoodi.

2. Kertomuksen kattama ajanjakso.

2. Kertomuksen kattama ajanjakso.

3. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokka tapauksen mukaan tämän direktiivin liitteen I tai liitteen III mukaisesti.

3. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokka tämän direktiivin liitteen III mukaisesti.

4. Kansallisille markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä painon mukaan.

4. Kansallisille markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä painon mukaan.

5. (valinnainen) Jäsenvaltiossa erilliskerätyn, uudelleenkäyttöön valmistellun, kierrätetyn, hyödynnetyn ja loppukäsitellyn taikka unionin sisällä tai sen ulkopuolelle siirretyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä painon mukaan.

5. Jäsenvaltiossa erilliskerätyn, uudelleenkäyttöön valmistellun, kierrätetyn, hyödynnetyn ja loppukäsitellyn taikka unionin sisällä tai sen ulkopuolelle siirretyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä painon mukaan.

Huom: 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava luokittain.

Huom: 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava luokittain.

Perustelu

Kansallisiin rekistereihin sisältyvien vaadittujen tietojen on oltava yhdenmukaisia, jotta saadaan aikaan yhdenmukaistettu rekisteröinti. Siksi poistetaan valinnaisten tietojen mahdollisuus, koska muuten jäsenvaltioissa syntyy taas erilaisia vaatimuksia täytettäviksi.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Viiteasiakirjat

07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

3.2.2011                     T7-0037/2011

Komission ehdotus

KOM(2008)0810 - C6-0472/2008

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

29.9.2011

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

29.9.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Karl-Heinz Florenz

31.8.2009

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.9.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.10.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

1

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Arlene McCarthy

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.10.2011