AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásának tekintetében (átdolgozás)

6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Karl-Heinz Florenz


Eljárás : 2008/0241(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0334/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0334/2011
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásának tekintetében (átdolgozás)

(07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. június 11-i véleményére[1],

–   tekintettel a Régiók Bizottságának 2009. december 4-i véleményére[2],

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatáról (COM(2008)0810) az első olvasat során elfogadott álláspontjára[3] ,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 66. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0334/2011),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

A Tanács álláspontja

6 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) Ennek az irányelvnek az elsődleges célja, hogy a fenntartható termelés és fogyasztás jegyében megakadályozza az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak keletkezését, továbbá a hatékony erőforrás-gazdálkodás érdekében az említett hulladék újrahasználata, újrafeldolgozása és egyéb hasznosítása révén csökkentse az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségét. Az irányelv további célja, hogy javítsa az elektromos és elektronikus berendezések életciklusában érintett valamennyi piaci szereplő, pl. gyártók, forgalmazók és vásárlók, s különösen az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak összegyűjtésében és kezelésében közvetlenül részt vevő piaci szereplők környezetvédelmi teljesítményét. A gyártói felelősség elvének országonként eltérő alkalmazása különösen jelentős eltérésekhez vezethet a gazdasági szereplők által viselt pénzügyi terhek vonatkozásában. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére vonatkozó nemzeti politikák eltérése gátolja az újrafeldolgozási politikák hatékonyságát. Az alapvető kritériumokat ennek megfelelően uniós szinten kell megállapítani.

(6) Ennek az irányelvnek az elsődleges célja, hogy a fenntartható termelés és fogyasztás jegyében megakadályozza az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak keletkezését, továbbá a hatékony erőforrás-gazdálkodás érdekében az említett hulladék újrahasználata, újrafeldolgozása és egyéb hasznosítása révén csökkentse az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségét és elősegítse a kritikus jelentőségű nyersanyagok visszanyerését. Az irányelv további célja, hogy javítsa az elektromos és elektronikus berendezések életciklusában érintett valamennyi piaci szereplő, pl. gyártók, forgalmazók és vásárlók, s különösen az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak összegyűjtésében és kezelésében közvetlenül részt vevő piaci szereplők környezetvédelmi teljesítményét. A gyártói felelősség elvének országonként eltérő alkalmazása különösen jelentős eltérésekhez vezethet a gazdasági szereplők által viselt pénzügyi terhek vonatkozásában. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére vonatkozó nemzeti politikák eltérése gátolja az újrafeldolgozási politikák hatékonyságát. Az alapvető kritériumokat ennek megfelelően uniós szinten kell megállapítani, és európai szabványokat kell kidolgozni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtése és kezelése tekintetében.

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának visszaállítása. A kritikus jelentőségű nyersanyagok visszanyerése lényeges szempontja ennek az irányelvnek, és ezért azt külön is meg kell említeni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtésére és kezelésére vonatkozó európai szabványok kidolgozása szintén jelentőséggel bír a hatékony, környezetbarát újrafeldolgozás szempontjából.

Módosítás  2

A Tanács álláspontja

9 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(9) Az irányelvet a hatályának pontos meghatározása érdekében ki kell egészíteni néhány fogalommeghatározással. Az irányelv hatályának felülvizsgálata keretében azonban az elektromos és elektronikus berendezések fogalmának meghatározását - annak pontosításával - is tovább kell fejleszteni. Amíg ez a fogalommeghatározás nem található meg az uniós jogszabályokban, a tagállamoknak továbbra is kell tudni alkalmazni a vonatkozó nemzeti intézkedéseket és a jelenlegi bevált gyakorlatokat, az uniós joggal összhangban.

törölve

Indokolás

A fogalommeghatározásokat magában az irányelvben kell megadni, és a nemzeti alkalmazások és gyakorlatok különbözősége miatt nem vezethet a belső piac széttöredezettségéhez.

Módosítás  3

A Tanács álláspontja

10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(10) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatát, szétszerelését és hasznosítását segítő környezetbarát tervezési követelményeket adott esetben a 2009/125/EK irányelvet végrehajtó intézkedések keretében kell meghatározni. Az optimális újrahasználat és hasznosítás biztosítása érdekében a terméktervezés során a termék egész életciklusát figyelembe kell venni.

(10) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatát, szétszerelését és hasznosítását segítő környezetbarát tervezési követelményeket a 2009/125/EK irányelvet végrehajtó intézkedések keretében kell meghatározni. Az optimális újrahasználat és hasznosítás biztosítása érdekében a terméktervezés során a termék egész életciklusát figyelembe kell venni.

Indokolás

Az energiahasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények előírása nemcsak a termék energiafogyasztására van hatással, hanem az elektromos és elektronikus berendezések egyszerűbb újrahasználatát, szétszerelését és hasznosítását is eredményezi. Az újrafeldolgozási szakasz tervezési folyamat során történő figyelembevétele nagyobb mértékű és optimalizált újrafeldolgozáshoz és nyersanyagok kivonásához vezethet. Ezért ezeket a 2009/125/EK irányelvből származó kritériumokat be kell illeszteni a szövegbe.

Módosítás  4

A Tanács álláspontja

13 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(13) A szelektív gyűjtés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak különleges kezelése és újrafeldolgozása biztosításának egyik előfeltétele, és elengedhetetlen ahhoz, hogy az Unión belül meg lehessen valósítani az emberi egészség és a környezet védelmével kapcsolatban kitűzött célokat. A fogyasztóknak aktívan hozzá kell járulniuk a szelektív gyűjtés sikeréhez, és ösztönözni kell őket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszajuttatására. Ennek érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszajuttatásához megfelelő létesítményekről kell gondoskodni, beleértve az olyan nyilvános gyűjtőhelyeket, ahol a magánháztartásokban keletkezett ilyen hulladékot legalább költségmentesen visszaveszik. A forgalmazókra szintén fontos szerep hárul az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok gyűjtésének eredményes végrehajtásában.

(13) A szelektív gyűjtés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak különleges kezelése és újrafeldolgozása biztosításának egyik előfeltétele, és elengedhetetlen ahhoz, hogy az Unión belül meg lehessen valósítani az emberi egészség és a környezet védelmével kapcsolatban kitűzött célokat. A fogyasztóknak aktívan hozzá kell járulniuk a szelektív gyűjtés sikeréhez, és ösztönözni kell őket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszajuttatására. Ennek érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszajuttatásához megfelelő létesítményekről kell gondoskodni, beleértve az olyan nyilvános gyűjtőhelyeket, ahol a magánháztartásokban keletkezett ilyen hulladékot legalább költségmentesen visszaveszik. A forgalmazókra, az önkormányzatokra és a hasznosító létesítmények üzemeltetőire egyaránt fontos szerep hárul az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok gyűjtésének és kezelésének eredményes végrehajtásában.

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának visszaállítása. A forgalmazók, akárcsak az önkormányzatok és az újrafeldolgozó létesítmények fontos szerepet játszanak ezen irányelv sikeres alkalmazásában.

Módosítás  5

A Tanács álláspontja

13 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(13a) A szennyező fizet elvének teljes körű alkalmazása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a (helyi) hatóságoknál az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtése során felmerült költségeket nem hárítják át az adófizetőkre, hanem a termékek árában jelennek meg.

Indokolás

A Tanács és a Bizottság álláspontjára engedményként a Parlament által az első olvasatban a 12. cikk (1) bekezdésével kapcsolatban elfogadott módosítást (47. módosítás) felülvizsgálták és a lényegi elvre korlátozták.

Módosítás  6

A Tanács álláspontja

14 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(14) Az Unió által előirányzott védelmi színvonal és harmonizált környezeti célok elérése érdekében a tagállamok megfelelő intézkedéseket fogadnak el annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektálatlan települési hulladékként történő ártalmatlanítását, és hogy magas szinten megvalósuljon az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtése. Annak biztosítására, hogy a tagállamok hatékony begyűjtési rendszerek kialakítására törekedjenek, elő kell írni a számukra, hogy magas arányt érjenek el az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtése terén, különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések tekintetében, amelyek környezeti hatása jelentős, és figyelemmel az 1005/2009/EK rendeletben és a 842/2006/EK rendeletben foglalt kötelezettségekre. A hatásvizsgálat tanúsága szerint a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések 65 %-át már ma is szelektíven gyűjtik, de ezek több mint felénél fennáll a szabálytalan kezelés vagy illegális kivitel veszélye, amely egyúttal értékes másodlagos nyersanyagok elvesztéséhez és a természeti környezet pusztulásához vezet. Ennek elkerülése érdekében ambiciózus célkitűzésekre van szükség a hulladékgyűjtés terén. Célszerű minimumkövetelményeket meghatározni a feltételezhetően hulladéknak minősülő használt elektromos és elektronikus berendezések szállítására vonatkozóan, amely minimumkövetelmények alkalmazásakor a tagállamok figyelembe vehetik a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében a megbízottak számára kidolgozott vonatkozó iránymutatásokat.

(14) Az Unió által előirányzott védelmi színvonal és harmonizált környezeti célok elérése érdekében a tagállamok megfelelő intézkedéseket fogadnak el annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektálatlan települési hulladékként történő ártalmatlanítását, és hogy magas szinten megvalósuljon az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtése. Annak biztosítására, hogy a tagállamok hatékony begyűjtési rendszerek kialakítására törekedjenek, elő kell írni a számukra, hogy magas arányt érjenek el az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtése terén, különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések tekintetében, amelyek környezeti hatása jelentős, és figyelemmel az 1005/2009/EK rendeletben és a 842/2006/EK rendeletben foglalt kötelezettségekre. A hatásvizsgálat tanúsága szerint a piaci forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 65%-át már ma is szelektíven gyűjtik, de ezek több mint felénél fennáll a veszélye a szabálytalan kezelésnek vagy az illegális kivitelnek, vagy pedig a hulladékot megfelelően kezelik ugyan, de a kezelt mennyiségeket nem jelentették be. Ez egyúttal értékes másodlagos nyersanyagok elvesztéséhez, a természeti környezet pusztulásához és következetlen adatszolgáltatáshoz vezet. Ennek elkerülése érdekében ambiciózus célkitűzésekre van szükség a hulladékgyűjtés terén, kötelezni kell valamennyi, az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok gyűjtését végző piaci szereplőt a környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelés biztosítására, valamint kötelezni kell őket a begyűjtött és kezelt mennyiségek bejelentésére. Alapvető fontosságú, hogy a tagállamok biztosítsák ezen irányelv hatékony végrehajtását, különösen az Unióból kivitt használt elektromos és elektronikus berendezések ellenőrzése tekintetében. Célszerű minimumkövetelményeket meghatározni a feltételezhetően hulladéknak minősülő használt elektromos és elektronikus berendezések szállítására vonatkozóan, amely minimumkövetelmények alkalmazásakor a tagállamok figyelembe vehetik a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében a megbízottak számára kidolgozott vonatkozó iránymutatásokat.

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának visszaállítása. Az irányelv végrehajtása és alkalmazásának ellenőrzése szempontjából fontos a következetes adatok biztosítása. A begyűjtésben és a kezelésben részt vevő összes szereplőnek az irányelvnek megfelelő magatartást kell tanúsítania. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai szállításának ellenőrzése mindennél nagyobb jelentőséggel bír az illegális szállítás megfékezése szempontjából.

Módosítás  7

A Tanács álláspontja

15 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(15a) A felmerülő és újonnan azonosított egészségügyi kockázatokkal foglalkozó tudományos bizottság 2009. január 19-i, „A nanotechnológiai termékek kockázatelemzése” című véleményében kimondta, hogy a hulladékfázisban és az újrahasznosítás során előfordulhat a nagy szerkezetekbe – például az elektromos áramkörökbe – szilárdan beágyazott nanoanyagoknak való kitettség. Az elektromos és elektronikus berendezések nanoanyagot tartalmazó hulladékainak kezelése révén az emberi egészséget és a környezetet fenyegető lehetséges kockázatok ellenőrzése érdekében azok szelektív kezelésére lehet szükség. A Bizottság részéről helyénvaló annak felmérése, hogy a vonatkozó nanoanyagokra szelektív kezelést kell-e alkalmazni.

Indokolás

A nanoanyagokat egyre nagyobb mértékben használják elektromos és elektronikus berendezésekben. Noha a kezelés során sok alkalmazás nem feltétlenül okoz problémákat, ez egyes nanoanyagok esetében igenis előfordulhat, pl. a szén nanocsöveknél, amelyek közül némelyikükről azbeszthez hasonló tulajdonságok feltételezhetőek, illetve a nanoezüstnél. Helyénvalóbb felmérni a helyzetet annak megállapításához, hogy szükség van-e intézkedésre, mint szemet hunyni felette. Ez megfelel a nanoanyagok szabályozási vonatkozásairól 2009-ben elfogadott európai parlamenti álláspontnak. (Az első olvasatból a 101. módosítás visszaállítása.)

Módosítás  8

A Tanács álláspontja

17 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(17) A berendezések hasznosítását, újrahasználatra való előkészítését és újrafeldolgozását csak abban az esetben kell beleszámítani ezen irányelvben meghatározott irányszámok teljesítésébe, amennyiben ezen tevékenységek nem ellentétesek a berendezésre vonatkozó egyéb uniós vagy nemzeti jogszabályokkal.

(17) A berendezések hasznosítását, újrahasználatra való előkészítését és újrafeldolgozását csak abban az esetben kell beleszámítani ezen irányelvben meghatározott irányszámok teljesítésébe, amennyiben ezen tevékenységek nem ellentétesek a berendezésre vonatkozó egyéb uniós vagy nemzeti jogszabályokkal. A berendezések megfelelő hasznosításának, újrahasználatra való előkészítésének és szabályszerű újrafeldolgozásának biztosítása nagy jelentőséggel bír a megfelelő erőforrás-gazdálkodás szempontjából, és optimalizálni fogja az erőforrás-ellátást.

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának visszaállítása. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hatékony hasznosítása környezetvédelmi okból, de a nyersanyagok kivonása szempontjából is alapvető jelentőségű.

Módosítás  9

A Tanács álláspontja

19 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(19) Az elektromos és elektronikus berendezéseket magáncélokra használók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait legalább költségmentesen visszajuttathassák. A gyártóknak finanszírozniuk kell a begyűjtést, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását. A tagállamoknak indokolt ösztönözniük a gyártókat arra, hogy azok teljes mértékben vállalják fel az elektromos és elektronikus berendezésekből keletkező hulladékok begyűjtésének felelősségét, különösen a hulladéklánc minden elemének, így a magánháztartásból származó hulladékok gyűjtésének finanszírozása révén, így elkerülhető az elektromos és elektronikus berendezések szelektíven összegyűjtött hulladékainak a kívánatostól elmaradó kezelése vagy illegális kivitele, a gyártói finanszírozásra nézve egységes piaci követelmények érvényesülnek az Unió egészében, a gyűjtéssel járó pénzügyi terhek pedig a „szennyező fizet” elvének megfelelően átkerülnek az általános adófizetőkről az elektromos és elektronikus berendezések fogyasztóira. A gyártói felelősség elvének magas fokú érvényesítése érdekében a gyártók felelősek a saját termékeikből származó hulladék kezelésének finanszírozásáért. Választási lehetőséget kell biztosítani a gyártó számára, hogy önállóan tegyen eleget ennek a kötelezettségnek, vagy valamely közös rendszerhez csatlakozzon. A gyártóknak termékeik forgalomba hozatalakor pénzügyi garanciát kell nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy nem hárítják át a társadalomra, illetve a többi gyártóra az azon termékekből származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai kezelésének költségeit, amely termékek vonatkozásában minden tevékenységüket megszüntették. A korábban keletkezett hulladék kezelése finanszírozásának felelősségét az összes jelenlegi gyártónak közösen kell viselnie olyan kollektív finanszírozási rendszerek révén, amelyekhez a költségek felmerülésekor a piacon jelen lévő valamennyi gyártó arányosan járul hozzá. A kollektív finanszírozási rendszereknek nem lehet olyan hatásuk, hogy kizárják a piaci rés betöltésére hivatott termékek gyártóit, a kis mennyiségeket előállító gyártókat, az importőröket és a piacra újonnan belépőket.

(19) Az elektromos és elektronikus berendezéseket magáncélokra használók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait legalább költségmentesen visszajuttathassák. A gyártóknak ennek megfelelően finanszírozniuk kell a gyűjtőhelyekről történő begyűjtést, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását. A tagállamoknak indokolt ösztönözni az elektromos és elektronikus berendezésekből keletkező hulladékokat kezelő valamennyi érdekelt felet arra, hogy segítsenek az irányelv célkitűzésének elérésében, így elkerülhető az elektromos és elektronikus berendezések szelektíven összegyűjtött hulladékainak a kívánatostól elmaradó kezelése vagy illegális kivitele. Annak érdekében, hogy a gyűjtéssel járó pénzügyi terhek a „szennyező fizet” elvének megfelelően áthárításra kerüljenek az általános adófizetőkről az elektromos és elektronikus berendezések fogyasztóira, a tagállamoknak indokolt ösztönözni a gyártókat arra, hogy gondoskodjanak a begyűjtött elektromos és elektronikus berendezésekből keletkező összes hulladék kezeléséről. A megfelelő kezelés lehetővé tétele érdekében a fogyasztók felelőssége kell hogy legyen annak biztosítása, hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezések begyűjtést végző létesítményekhez kerüljenek. A gyártói felelősség elvének magas fokú érvényesítése érdekében a gyártók felelősek a saját termékeikből származó hulladék kezelésének finanszírozásáért. Választási lehetőséget kell biztosítani a gyártó számára, hogy önállóan tegyen eleget ennek a kötelezettségnek, vagy valamely közös rendszerhez csatlakozzon. A gyártóknak termékeik forgalomba hozatalakor pénzügyi garanciát kell nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy nem hárítják át a társadalomra, illetve a többi gyártóra az azon termékekből származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai kezelésének költségeit, amely termékek vonatkozásában minden tevékenységüket megszüntették. A korábban keletkezett hulladék kezelése finanszírozásának felelősségét az összes jelenlegi gyártónak közösen kell viselnie olyan kollektív finanszírozási rendszerek révén, amelyekhez a költségek felmerülésekor a piacon jelen lévő valamennyi gyártó arányosan járul hozzá. A kollektív finanszírozási rendszereknek nem lehet olyan hatásuk, hogy kizárják a piaci rés betöltésére hivatott termékek gyártóit, a kis mennyiségeket előállító gyártókat, az importőröket és a piacra újonnan belépőket. A hosszú életciklusú berendezések esetében, amelyek újonnan kerültek ezen irányelv hatálya alá – mint például a fotovoltaikus panelek –, a lehető legjobban kell kihasználni a begyűjtés és a hasznosítás meglévő struktúráit, amennyiben megfelelnek az ezen irányelvben foglalt követelményeknek. Különösen fontos, hogy semmilyen módon ne akadályozzák az Unió-szerte bevett rendszerek működését, tekintettel azoknak a belső piac céljaival való összeegyeztethetőségére.

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának visszaállítása. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésére szolgáló, már meglévő és bevált rendszereket meg kell őrizni. A közvetlenül a háznál történő begyűjtés finanszírozása nem befolyásolja a berendezések kialakítását, sem egyéb környezeti előnyökkel nem jár, és a tehermegosztás átalakítása nem szavatolja a nagyobb begyűjtési arányt. Nem hagyható figyelmen kívül a fogyasztónak az a felelőssége sem, hogy részt vegyen az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szabályszerű ártalmatlanításában.

Módosítás  10

A Tanács álláspontja

20 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(20) A gyártóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a vásárlókat az új termékek eladásakor önkéntes alapon tájékoztathassák az elektromos és elektronikus berendezésekből keletkezett hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő összegyűjtésének, kezelésének és ártalmatlanításának költségeiről. Mindez összhangban áll a fenntartható fogyasztási, termelési és iparpolitikai cselekvési tervről szóló bizottsági közleményben foglaltakkal, különösen a tudatosabb fogyasztás és a zöld közbeszerzés tekintetében.

törölve

Indokolás

A begyűjtés és a kezelés során keletkező költségeket be kell építeni a termék árába, hogy ez ösztönzőleg hasson e költségek csökkentésére. Az átalányköltségek nem tükrözik sem a hasznos élettartam végén felmerülő tényleges költségeket, sem a termék által okozott környezeti terhelést. A fogyasztó végeredményben nem kap semmilyen tájékoztatást az újrafeldolgozásra való alkalmasságról és a tényleges kezelési költségekről.

Módosítás  11

A Tanács álláspontja

25 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(25) Az ebben az irányelvben kitűzött célok elérésének ellenőrzéséhez információkra van szükség az Unióban forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések tömegéről, valamint az ennek az irányelvnek megfelelően összegyűjtött elektromos és elektronikus berendezések hulladékai összegyűjtésének, újrahasználatra való előkészítésének (beleértve teljes berendezések lehető legnagyobb mértékű újrahasználatra történő előkészítését), hasznosításának vagy újrafeldolgozásának és exportjának arányáról. A begyűjtési arány kiszámítása céljából közös módszereket kell kidolgozni az elektromos és elektronikus berendezések tömegének kiszámítására, tisztázandó, inter alia, azt, hogy e fogalom magába foglalja a teljes berendezés piaci hozzáférhetőségének biztosításakori tényleges súlyát, beleszámítva az összes alkatrészt, részegységet, kiegészítőt és fogyóeszközt, de nem számítva a csomagolást, az elemeket, valamint a felhasználói utasításokat és útmutatókat.

(25) Az ebben az irányelvben kitűzött célok elérésének ellenőrzéséhez információkra van szükség az Unióban forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések tömegéről, valamint az ennek az irányelvnek megfelelően összegyűjtött elektromos és elektronikus berendezések hulladékai összegyűjtésének, újrahasználatra való előkészítésének (beleértve teljes berendezések lehető legnagyobb mértékű újrahasználatra történő előkészítését), hasznosításának vagy újrafeldolgozásának és exportjának arányáról. A begyűjtési arány kiszámítása céljából közös módszereket kell kidolgozni az elektromos és elektronikus berendezések tömegének kiszámítására, amelynek részeként meg kell vizsgálni többek között azt, hogy e fogalom magába foglalja-e a teljes berendezés piaci hozzáférhetőségének biztosításakori tényleges súlyát, beleszámítva az összes alkatrészt, részegységet, kiegészítőt és fogyóeszközt, de nem számítva a csomagolást, az elemeket, valamint a felhasználói utasításokat és útmutatókat.

Módosítás  12

A Tanács álláspontja

27 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(27) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a megfelelő információáramlást annak érdekében, hogy lehetővé tegyék ezen irányelvnek a belső piaci előírások teljes körű tiszteletben tartásával történő végrehajtását, és különösen annak elkerülését, hogy a gyártóknak többször is teljesíteniük kelljen ugyanazon követelményeket.

(27) A belső piac megfelelő működését gátló akadályok csökkentése érdekében a nyilvántartásba vételi és jelentéstételi eljárások egységesítésével és az egyes tagállamokban a többszöri nyilvántartásba vétel miatt keletkező többszörös díjak megakadályozásával csökkenteni kell az igazgatási terheket. Különösen nem szabad a továbbiakban a gyártók számára az elektromos és elektronikus berendezések egy adott tagállamban történő piaci forgalomba hozatalának feltételéül szabni, hogy a székhelyük az említett tagállamban legyen. Ehelyett elegendőnek kell lennie az adott tagállamban letelepedett, helyi jogi képviselő kinevezésének.

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló jelenleg hatályos irányelv tapasztalatai azt mutatták, hogy a nyilvántartásba vétel és a jelentéstétel 27 tagállamban eltérő feltételei nagy bürokratikus teherhez és nem várt költségekhez vezettek. A bizottsági hatásvizsgálat szerint évi 66 millió EUR összegű bürokratikus költség kerülhető el. Ezért a belső piac működése érdekében további előrelépésekre van szükség a nyilvántartásba vétel és a jelentéstétel harmonizálása, valamint a nemzeti nyilvántartások átjárhatósága tekintetében. A Parlament álláspontjának visszaállítása.

Módosítás  13

A Tanács álláspontja

28 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(28) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a IV., a VII., a VIII. és a IX. mellékletnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való igazítására, valamint az ezen irányelvnek az Unió területéről kiszállított hulladék összegyűjtésére és egyenértékű kezelésére vonatkozó műszaki követelményekre vonatkozó szabályait kiegészítő szabályok elfogadására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(28) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a begyűjtési arányokra és a keletkező hulladék tömegben megadott mennyiségének meghatározási módszerére vonatkozó átmeneti rendelkezések elfogadására; az ezen irányelvnek az Unió területéről kiszállított hulladék összegyűjtésére és egyenértékű kezelésére vonatkozó műszaki követelményekre vonatkozó szabályait kiegészítő szabályok elfogadására, a pénzügyi garanciák összege kiszámításának minimumkövetelményeire és módszereire, az „elektromos és elektronikus berendezések hulladékai rendkívül kis mennyisége” és a „rendkívül kis területen működő mikrovállalkozások” meghatározására; a IV., a VII., a VIII. és a IX. mellékletnek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítására; valamint az ellenőrzésre és nyomon követésre vonatkozó részletesebb rendelkezések elfogadására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a releváns dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, kellő időben történő és megfelelő átadását.

Indokolás

Az irányelvben meghatározott összes felhatalmazáson alapuló jogi aktus felsorolásra kerül. Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának visszaállítása.

Módosítás  14

A Tanács álláspontja

1 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak képződése és kezelése nyomán fellépő káros hatások megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás globális hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása révén védik a környezetet és az emberi egészséget.

Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok képződése és kezelése nyomán fellépő káros hatások megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás kedvezőtlen hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása révén védik a környezetet és az emberi egészséget, összhangban a 2008/98/EK irányelv 1. és 4. cikkével. Ez az irányelv a termék életciklusa során érintett valamennyi szereplő részére előírja a környezeti szabványok javítását, ekként hozzájárul a fenntartható termeléshez és hasznosításhoz.

Indokolás

A hulladékokról szóló keretirányelv alapelveire való utalás (a hulladékkeletkezés megelőzésére irányuló célkitűzés és a hulladékhierarchia) csak a (6) preambulumbekezdésbe került bele. Mivel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló eredeti irányelv valamennyi résztvevő környezetvédelmi felelősségét kiemelte, az átdolgozott irányelvnek szintén ugyanezt kell tennie. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2003-as irányelv a teljes életciklusra vonatkozó megközelítés révén biztosítja az elektromos és elektronikus berendezésekkel vagy elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival foglalkozó szereplők környezeti szabványainak javítását. Ez olyan szempontja a jogalkotásnak, amit meg kellene őrizni, és az arra való hivatkozást nem szabadna az 1. cikkből elhagyni.

Módosítás  15

A Tanács álláspontja

2 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ezt az irányelvet az alábbi elektromos és elektronikus berendezésekre kell alkalmazni:

Ezt az irányelvet kell alkalmazni a (3) bekezdés fenntartásával valamennyi elektromos és elektronikus berendezésre.

a) ...-tól* …-ig** (átmeneti időszak) az I. mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó elektromos és elektronikus berendezésekre. A II. melléklet tartalmazza az I. mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó elektromos és elektronikus berendezések indikatív listáját.

 

b) -tól[4]*** a III. mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó elektromos és elektronikus berendezésekre. A IV. melléklet tartalmazza a III. mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó elektromos és elektronikus berendezések indikatív listáját.

 

________

 

* HL: Kérem, illessze be ezen irányelv hatálybalépésének időpontját.

 

** HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépését követő 6 év.

 

*** HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépését követő 6 év és egy nap.

 

Indokolás

Egy úgynevezett „nyitott” hatály nagyobb jogbiztonságot eredményez, ami az irányelv átdolgozásának egyik lényeges célja, mivel az irányelv alapvetően az összes elektromos és elektronikus berendezést felöleli. A berendezések részletes kategóriákba sorolása a tagállamokban nagyon eltérő értelmezésekhez vezetett, ami kerülendő. Ezen túlmenően így figyelembe lehet venni új termékeket, anélkül, hogy ehhez szükség volna az irányelv átdolgozására.

Módosítás  16

A Tanács álláspontja

2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átmeneti időszak alatt ez az irányelv nem alkalmazandó az alábbi elektromos és elektronikus berendezésekre:

(3) Ez az irányelv nem alkalmazandó az alábbi elektromos és elektronikus berendezésekre:

Indokolás

Hivatkozva a 2. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosításra, összhangban az irányelv nyílt hatályának alapelvével, a jogalkotó számára arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a szabály alóli kivételeket is meghatározza.

Módosítás  17

A Tanács álláspontja

2 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

ca) a világűrben való felhasználásra tervezett berendezések;

Indokolás

Ez a módosítás nem eredményezi az irányelv tartalmi módosítását, csak a 2. cikk vonatkozó bekezdése összetevőinek sorrendjét változtatja meg (lásd a 2. cikk (4) bekezdésére vonatkozó módosítást is).

Módosítás  18

A Tanács álláspontja

2 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

cb) nagyméretű, rögzített ipari szerszámok;

Indokolás

Ez a módosítás nem eredményezi az irányelv tartalmi módosítását, csak a 2. cikk vonatkozó bekezdése összetevőinek sorrendjét változtatja meg (lásd a 2. cikk (4) bekezdésére vonatkozó módosítást is).

Módosítás  19

A Tanács álláspontja

2 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

cc) nagyméretű, helyhez kötött létesítmények, kivéve az azok részét képező világítótesteket és fotovoltaikus paneleket;

Indokolás

Fontos a nagyméretű, helyhez kötött létesítmények kizárása, de ezeknek van néhány olyan alkatrésze is, amelyeknek az irányelv hatálya alatt kell maradniuk. Ez különösen a világítótestekre és a fotovoltaikus panelekre vonatkozik, amelyeket a teljes létesítménytől elkülönítve is el lehet adni, és gyártójuk nem feltétlenül ismeri végső felhasználásukat.

Módosítás  20

A Tanács álláspontja

2 cikk – 3 bekezdés – c d pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

cd) a személy- és áruszállítási eszközök, kivéve a típusjóváhagyással nem rendelkező elektromos kétkerekű járműveket;

Indokolás

Ez a módosítás nem eredményezi az irányelv tartalmi módosítását, csak a 2. cikk vonatkozó bekezdése összetevőinek sorrendjét változtatja meg (lásd a 2. cikk (4) bekezdésére vonatkozó módosítást is).

Módosítás  21

A Tanács álláspontja

2 cikk – 3 bekezdés – c e pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

ce) a kizárólag szakmai használat céljából hozzáférhetővé tett nem közúti mozgó gépek;

Indokolás

Ez a módosítás nem eredményezi az irányelv tartalmi módosítását, csak a 2. cikk vonatkozó bekezdése összetevőinek sorrendjét változtatja meg (lásd a 2. cikk (4) bekezdésére vonatkozó módosítást is).

Módosítás  22

A Tanács álláspontja

2 cikk – 3 bekezdés – c f pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

cf) a kimondottan kutatás és fejlesztés céljából tervezett, kizárólag vállalkozások által egymás rendelkezésére bocsátott berendezések;

Indokolás

Ez a módosítás nem eredményezi az irányelv tartalmi módosítását, csak a 2. cikk vonatkozó bekezdése összetevőinek sorrendjét változtatja meg (lásd a 2. cikk (4) bekezdésére vonatkozó módosítást is).

Módosítás  23

A Tanács álláspontja

2 cikk – 3 bekezdés – c g pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

cg) az életciklusuk vége előtt várhatóan fertőzővé váló orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, valamint az aktív beültethető orvostechnikai eszközök;

Indokolás

Ez a módosítás nem eredményezi az irányelv tartalmi módosítását, csak a 2. cikk vonatkozó bekezdése összetevőinek sorrendjét változtatja meg (lásd a 2. cikk (4) bekezdésére vonatkozó módosítást is).

Módosítás  24

A Tanács álláspontja

2 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A (3) bekezdésben meghatározott berendezéseken kívül ez az irányelv …-tól* nem alkalmazandó az alábbi elektromos és elektronikus berendezésekre:

törölve

a) a világűrben való felhasználásra tervezett berendezések;

 

b) nagyméretű, rögzített ipari szerszámok;

 

c) nagyméretű, helyhez kötött létesítmények;

 

d) a személy- és áruszállítási eszközök, kivéve a típusjóváhagyással nem rendelkező elektromos kétkerekű járműveket;

 

e) a kizárólag szakmai használat céljából hozzáférhetővé tett nem közúti mozgó gépek;

 

f) a kimondottan kutatás és fejlesztés céljából tervezett, kizárólag vállalkozások által egymás rendelkezésére bocsátott berendezések;

 

g) az életciklusuk vége előtt várhatóan fertőzővé váló orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, valamint az aktív beültethető orvostechnikai eszközök.

 

________

 

* HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépését követő 6 év és egy nap.

 

Indokolás

Az irányelv nyitott hatálya miatt szükséges, hogy a jogalkotó most a kivételek listáját is elkészítse. Ez a módosítás nem eredményezi az irányelv tartalmi módosítását, csak a 2. cikk vonatkozó bekezdése összetevőinek sorrendjét változtatja meg (lásd a 2. cikk (3) bekezdésére vonatkozó módosítást is).

Módosítás  25

A Tanács álláspontja

2 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Legkésőbb …-ig* a Bizottság felülvizsgálja ennek az irányelvnek az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatályát, beleértve a III. mellékletben foglalt nagy- és kisgépek közötti különbségtételre vonatkozó paramétereket is, és erről jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot is csatolni kell.

Legkésőbb …*-ig, majd a későbbiekben ötévente a Bizottság felülvizsgálja ennek az irányelvnek a hatályát, és erről jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot is csatolni kell.

________

_______

* HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépését követő 3 év.

* 5 évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának visszaállítása.

Módosítás  26

A Tanács álláspontja

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

d) „nem közúti mozgó gép”: fedélzeti energiaforrással rendelkező gép, amelynek működtetése működés közben vagy mobilitást, vagy folyamatos vagy részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott munkavégzési helyek között.

d) „nem közúti mozgó gép”: olyan gép, amelynek működtetése működés közben vagy mobilitást, vagy folyamatos vagy részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott munkavégzési helyek között, vagy amelyet működés közben nem mozgatnak, de amelyet fel lehet szerelni úgy, hogy az egyik helyről a másikra történő könnyebb mozgatása lehetővé váljék;

Indokolás

Nem szabad különbözőképpen kezelni azokat az azonos építésű berendezéseket, amelyeknek azonos az anyaga és funkciója, és csupán energia-ellátásuk módjában (egyéni rácsatlakozás vagy független áramforrás) különböznek. Továbbá bizonyos gyártási folyamatok esetében az e célra felhasznált gépeknek mozgathatónak kell lenniük, máskülönben a gyártási lánc nem vagy nem megfelelően működik. Ezeket a berendezéseket azonban üzemelés közben nem mozgatják.

Módosítás  27

A Tanács álláspontja

3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

f) az a természetes vagy jogi személy, aki az alkalmazott értékesítési módszertől függetlenül – beleértve a távközlő eszközökön keresztül történő értékesítést is a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében –:

f) az a természetes vagy jogi személy, aki az alkalmazott értékesítési módszertől függetlenül – beleértve a távközlő eszközökön keresztül történő értékesítést is a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében –:

i. valamely tagállam területén letelepedett személy, és azon tagállam területén saját neve vagy védjegye alatt gyárt, illetve terveztet vagy gyártat és forgalmaz elektromos és elektronikus berendezéseket,

i. i. az Unióban letelepedett személy, és az Unió területén saját neve vagy védjegye alatt gyárt, illetve terveztet vagy gyártat és forgalmaz elektromos és elektronikus berendezéseket,

ii. valamely tagállam területén letelepedett személy, és azon tagállam területén saját neve vagy védjegye alatt más szállítók által gyártott berendezések viszonteladásával foglalkozik, ahol a viszonteladó nem tekinthető „gyártónak” abban az esetben, ha a gyártó márkaneve az i. pontban foglaltaknak megfelelően megjelenik a berendezésen,

ii. az Unióban letelepedett személy, és az Unió területén saját neve vagy védjegye alatt más szállítók által gyártott berendezések viszonteladásával foglalkozik, ahol a viszonteladó nem tekinthető „gyártónak” abban az esetben, ha a gyártó márkaneve az i. pontban foglaltaknak megfelelően megjelenik a berendezésen,

iii. valamely tagállam területén letelepedett személy, és azon tagállamban üzleti alapon harmadik országból vagy egy másik tagállamból származó elektromos és elektronikus berendezéseket hoz forgalomba, vagy

iii. az Unióban letelepedett személy, és az Unió piacán üzleti alapon harmadik országból származó elektromos és elektronikus berendezéseket hoz forgalomba, vagy

iv. valamely tagállamban távközlő eszközök révén elektromos és elektronikus berendezéseket értékesít közvetlenül magánháztartások vagy egyéb felhasználók számára, de egy másik tagállamban vagy harmadik országban telepedett le.

iv. valamely tagállamban távközlő eszközök révén elektromos és elektronikus berendezéseket értékesít közvetlenül magánháztartások vagy egyéb felhasználók számára, de egy másik tagállamban vagy harmadik országban telepedett le.

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata szerint az európai megközelítés alkalmazása esetén a csökkentett bürokratikus terheknek köszönhetően évi 66 millió EUR összegű költség takarítható meg. A közvetlen távértékesítés e téren fontos tényező, ezért alaposabb vizsgálatot érdemel. Ugyanakkor ez esetben is európai megközelítésre van szükség: a gyártók számára csak egyszeri regisztrációt lehessen előírni. Ezeket a pontokat a 17. cikkhez tartozó módosítás tárgyalja. A Parlament kéri az elektromos és elektronikus berendezések távértékesítés útján történő értékesítésének egyszerűsítését (a belső piac megvalósítása az e-kereskedelemben [2010/2012(INI)].

Módosítás  28

A Tanács álláspontja

3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

j) „piaci hozzáférhetőség biztosítása”: valamely tagállam piacán valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár fizetés ellenében;

j) „piaci hozzáférhetőség biztosítása”: az Unió piacán valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár fizetés ellenében;

Indokolás

A „piaci hozzáférhetőség biztosítása” nemzeti szintű fogalommeghatározása nagy bürokratikus akadályok és így költségek keletkezésével jár, ami jelentősen akadályozza majd a belső piac megfelelő működését. A Bizottság hatásvizsgálata szerint az európai megközelítés alkalmazása esetén a bürokratikus terhek csökkentésének köszönhetően évi 66 millió EUR összegű költség takarítható meg.

Módosítás  29

A Tanács álláspontja

3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

k) „forgalomba hozatal”: adott termék piaci hozzáférhetőségének első alkalommal, üzleti alapon történő biztosítása valamely tagállam területén;

k) „forgalomba hozatal”: adott termék piaci hozzáférhetőségének első alkalommal, üzleti alapon történő biztosítása az Unióban;

Indokolás

A „forgalomba hozatal” nemzeti szintű fogalommeghatározása nagy bürokratikus akadályok és így költségek keletkezésével jár, ami jelentősen akadályozza majd a belső piac megfelelő működését. A Bizottság hatásvizsgálata szerint az európai megközelítés alkalmazása esetén a bürokratikus terhek csökkentésének köszönhetően évi 66 millió EUR összegű költség takarítható meg.

Módosítás  30

A Tanács álláspontja

3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

l) „kivonás”: kézi, gépi, vegyi vagy kohászati eljárás, amelynek következtében a veszélyes anyagok, keverékek vagy összetevők egy azonosítható anyagfolyamban vagy egy anyagfolyam azonosítható részében elkülöníthetők. Egy anyag, keverék vagy összetevő akkor minősül azonosíthatónak, ha nyomon követhető annak megállapítása érdekében, hogy kezelése környezetvédelmi szempontból biztonságos-e;

l) „kivonás”: kézi, gépi, vegyi vagy kohászati eljárás, amelynek eredményeképpen a veszélyes anyagok, keverékek vagy összetevők egy azonosítható anyagfolyamban vagy egy anyagfolyam azonosítható részében elkülöníthetők a kezelési eljárás végén. Egy anyag, keverék vagy összetevő akkor minősül azonosíthatónak, ha nyomon követhető annak megállapítása érdekében, hogy kezelése környezetvédelmi szempontból biztonságos-e;

Indokolás

Az irányelvnek nem szabad meghatároznia, hogy az anyagokat stb. mikor kell kivonni. A lényeg az, hogy az anyagokat kivonják, és ennek során a lehető legjobb környezeti eredményeket érjék el. Egyes anyagokat mint az anyagfolyam azonosítható részét kell kivonni, ami csak a kezelési eljárás későbbi szakaszában lehetséges, közvetlenül az elején nem. Az anyagok kivonása időpontjának meghatározása gátolná az új technológiák kifejlesztését. Ezért az eredeti bizottsági javaslatot támogatjuk.

Módosítás  31

A Tanács álláspontja

3 cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

oa) „kisméretű berendezés” minden olyan berendezés, amely elvben mozdítható, vagy amely, elvileg, rendeltetése szerint nem marad használati helyén teljes hasznos élettartama alatt;

Indokolás

A Parlament első olvasatbeli álláspontja IA. mellékletében szereplő „kisméretű berendezések” fogalommeghatározás visszaállítása. Erre a fogalommeghatározásra az 5. cikk (1) bekezdéséve és a 7. cikk (6) bekezdésével kapcsolatban van szükség.

Módosítás  32

A Tanács álláspontja

3 cikk – 1 bekezdés – o b pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

ob) „nagyméretű berendezés” minden olyan berendezés, amely elvben nem mozdítható, vagy amely, elvben, rendeltetése szerint üzemi élettartama alatt használati helyén marad.

Módosítás  33

A Tanács álláspontja

4 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

A termékek kialakítására vonatkozó uniós jogszabályok, így a 2009/125/EK irányelv sérelme nélkül a tagállamok ösztönzik a gyártók és az újrafelhasználók közötti együttműködést, valamint azon intézkedések bevezetését, amelyek elősegítik, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket olyan módon tervezzék meg és állítsák elő, amely előmozdítja az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak, alkatrészeinek és anyagainak az újrahasználatát, a szétszerelését és a hasznosítását az. Ebben az összefüggésben a tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekben, hogy a gyártók különleges tervezési megoldások vagy gyártási eljárások révén ne akadályozhassák meg az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatát, kivéve ha ezek a különleges tervezési megoldások és gyártási eljárások több előnnyel járnak, például a környezetvédelmi és/vagy biztonsági követelmények tekintetében.

A termékek kialakítására vonatkozó uniós jogszabályok, így a 2009/125/EK irányelv sérelme nélkül a tagállamok ösztönzik a gyártók és az újrafelhasználók közötti együttműködést, valamint azon intézkedések bevezetését, amelyek elősegítik, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket olyan módon tervezzék meg és állítsák elő, amely előmozdítja az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak, alkatrészeinek és anyagainak az újrahasználatát, a szétszerelését és a hasznosítását az. Ezek az intézkedések tiszteletben tartják a belső piac megfelelő működését. Ebben az összefüggésben a tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekben, hogy a gyártók különleges tervezési megoldások vagy gyártási eljárások révén ne akadályozhassák meg az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatát, kivéve ha ezek a különleges tervezési megoldások és gyártási eljárások több előnnyel járnak, például a környezetvédelmi és/vagy biztonsági követelmények tekintetében. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafelhasználását, szétszerelését és hasznosítását elősegítő környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeket a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedések keretében, legkésőbb 2014. december 31-ig kell megállapítani.

Indokolás

A környezetbarát tervezésre vonatkozó követelmények megállapítása az energiafelhasználó termékek vonatkozásában nem csak az ilyen termékek energiafogyasztására van hatással, hanem az újrahasználat, a szétszerelés és a hasznosítás leegyszerűsítését is maga után vonja. Annak biztosítása, hogy a tervezési folyamat az újrafeldolgozási szakaszra is kiterjedjen, nagyobb mértékű és optimálisabb újrafeldolgozást eredményezhet. Ezért ösztönözni kell az egyszerű szétszerelést, a jobb újrafeldolgozhatóságot, a veszélyes kibocsátások csökkentését és a másodlagos nyersanyagok hasznosítását. A Parlament első olvasatbeli álláspontjának visszaállítása.

Módosítás  34

A Tanács álláspontja

5 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket fogadnak el az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektálatlan települési hulladék formájában történő ártalmatlanításának minimálisra csökkentéséhez, és hogy nagy arányban megvalósuljon az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtése, különösen és mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések, valamint higanyt tartalmazó fénycsövek vonatkozásában.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtése szelektáltan és oly módon történjen, hogy azok ne keveredjenek nagy tömegű és nem szelektált háztartási hulladékkal, annak érdekében, hogy nagy arányban megvalósuljon az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtése és az ilyen hulladékok valamennyi fajtájának megfelelő kezelése, különösen és mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések, higanyt tartalmazó fénycsövek, fotovoltaikus modulok és kisméretű berendezések, így a kisméretű IT- és távközlési berendezések vonatkozásában.

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó összes hulladékot szelektíven kell gyűjteni: az ilyen hulladékgyűjtés magas arányban történő megvalósítása önmagában még nem elég. Prioritásnak kell tekinteni a hűtő- és fagyasztóberendezések, de minden higanyt tartalmazó lámpa, valamint a fotovoltaikus modulok és a kisméretű berendezések begyűjtését is. Ez utóbbiak gyakran tartalmaznak veszélyes anyagokat és értékes másodlagos nyersanyagokat is, és ezeket sajnos gyakran – tiltott módon – a háztartási hulladékba dobják. A fotovoltaikus modulok szelektív gyűjtése szintén prioritás az olykor bennük előforduló veszélyes anyagok és értékes másodlagos nyersanyagok miatt.

Módosítás  35

A Tanács álláspontja

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ennek érdekében a tagállamok megkövetelhetik, hogy a begyűjtési rendszerek, illetve gyűjtőhelyek gondoskodjanak az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználatra előkészítendő hulladékainak az elektromos és elektronikus berendezések szelektíven gyűjtött egyéb hulladékaitól való, a gyűjtőhelyeken történő elkülönítéséről.

Az egész berendezések újrahasználatának maximalizálása érdekében a tagállamok azt is biztosítják, hogy a begyűjtési rendszerek minden további szállítás előtt gondoskodjanak az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználatra előkészítendő hulladékainak az elektromos és elektronikus berendezések szelektíven gyűjtött egyéb hulladékaitól való, a gyűjtőhelyeken történő elkülönítéséről.

Indokolás

Az újrahasználható berendezések szelektív gyűjtése szükséges ahhoz, hogy a hulladékhierarchia ebben a konkrét irányelvben is érvényre jusson, és ez összefügg a 11. cikkben szereplő külön újrahasználati aránnyal. A hatékony újrahasználat csak akkor lehetséges, ha az újrahasználható berendezéseket kötelező a lehető legkorábbi szakaszban elkülöníteni az egyéb használt berendezésektől.

Módosítás  36

A Tanács álláspontja

7 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró harmadik felek elérjenek egy minimális begyűjtési arányt, amely kiszámításának alapja az érintett tagállamban az adott évben az 5. és a 6. cikkben foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok átlagos össztömegének a megelőző három évben a tagállamban forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések össztömegéhez viszonyított százalékos aránya. A minimális begyűjtési arányt éves szinten kell teljesíteni, és annak a …* jelentéstételi évben elért 45 %-ról a …** jelentéstételi évre 65 %-ra kell nőnie. …-ig*** a magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus hulladék szelektív gyűjtése tekintetében a lakosonkénti éves átlagos arány továbbra is legalább négy kilogramm.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül minden tagállam biztosítja, hogy 2016-tól kezdve begyűjtsék az elektromos és elektronikus berendezésekből származó, a területükön keletkezett hulladékok legalább 85%-át.

 

A tagállamok biztosítják, hogy ...*-tól kezdve begyűjtsenek legalább 4kg/fő, az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékot vagy legalább a 2010-ben az adott tagállamban begyűjtött ilyen hulladékmennyiséget, attól függően, hogy melyik a nagyobb mennyiség.

 

A tagállamok biztosítják, hogy az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtött hulladékainak mennyisége... **-tól/től 2016-ig fokozatosan emelkedjen.

 

A tagállamok ennél ambiciózusabb egyedi begyűjtési arányokat is meghatározhatnak, mely esetben ezt bejelentik a Bizottságnak.

 

A begyűjtési célokat éves szinten kell teljesíteni.

 

A tagállamok legkésőbb ... -ig** javított fejlesztési terveket nyújtanak be a Bizottságnak.

_______

_______

* HL: Kérem, illessze be a következő évet: ezen irányelv hatálybalépésének évét követő 4 év.

* Ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

** HL: Kérem, illessze be a következő évet: ezen irányelv hatálybalépésének évét követő 8 év.

**Ezen irányelv hatálybalépésétől számított 18 hónap.

*** HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépésének évét követő 4. év január 1-je.

 

Indokolás

A gyártók nem tehetők felelőssé a begyűjtési cél elérésére irányuló erőfeszítésekért, mivel az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokat gyűjtő más szereplők nem tartoznak az ellenőrzésük alá. A gyártó nem olyan jogi személy, amely képes lehet egy kollektív begyűjtési cél teljesítésére. A tagállamokat ösztönzik az illegális szállítás megelőzésére. A begyűjtési arányt a keletkező hulladék mennyisége alapján kell meghatározni, nem pedig az új berendezések számát tartalmazó irreleváns tényező alapján. A termékek tagállamonként eltérő életciklusait megfelelően figyelembe veszik. Az irányelv így figyelembe veszi a nem telített piacokat, akárcsak a hosszú életciklusú berendezéseket (fotovoltaikus modulok).

Módosítás  37

A Tanács álláspontja

7 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Annak megállapítása érdekében, hogy a minimális begyűjtési arányt elérték-e, a tagállamok biztosítják, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekből származó, az 5. cikknek megfelelően szelektíven gyűjtött hulladékokról értesítsék őket.

(2) Annak megállapítása érdekében, hogy a minimális begyűjtési arányt elérték-e, a tagállamok biztosítják, hogy a megfelelő szereplők a 16. cikkel összhangban, évente, a tagállamok számára díjmentesen eljuttatják az elektromos és elektronikus berendezésekből származó azon hulladékokra vonatkozó információkat, amelyeket:

 

– bármely piaci szereplő újrahasználatra készített elő vagy hulladékkezelő létesítményekbe küldött;

 

– az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint eljuttattak a gyűjtőhelyekre;

 

– az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint forgalmazókhoz szállítottak;

 

– a gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik felek szelektíven gyűjtöttek; vagy

 

– egyéb úton szelektíven gyűjtöttek.

Indokolás

A begyűjtési előirányzat eléréséért a tagállamok felelnek, és nekik kell a 16. cikk (5) bekezdése szerint jelenteni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak összegyűjtött mennyiségét. Emiatt fontos, hogy nekik is jelentsenek minden szelektíven összegyűjtött mennyiséget. Ezzel kapcsolatban pontosítani szükséges, hogy minden mennyiséget jelenteni kell, és pl. azokat a mennyiségeket is figyelembe kell venni, amelyeket közvetlenül juttatnak el a hulladékkezelő létesítményekbe.

Módosítás  38

A Tanács álláspontja

7 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) A Cseh Köztársaság, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia és Szlovákia, infrastrukturális hiányosságaik és az elektromos és elektronikus berendezések felhasználásának alacsony szintje miatt úgy dönthet, hogy:

törölve

a) legkésőbb …-ig* eléri azt a célt, hogy a begyűjtési arány a megelőző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagos össztömegének 45 %-a alatt, de 40 %-a felett legyen, és

 

b) elhalasztja az (1) bekezdésben említett begyűjtési arány elérését egy általa választott időpontig, amely azonban legkésőbb …** lehet.

 

_______

 

* HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépésének évét követő 4 év.

 

** HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépésének évét követő 10 év.

 

Indokolás

A Parlament számítási módszeréből következően, amelynek alapja mindenekelőtt a keletkező hulladék, nincs szükség nemzeti kivételekre. Ennek az az oka, hogy a tagállamban ténylegesen keletkező hulladék a mérvadó, és ezzel már figyelembe is vették a termékéletciklusokat, amelyek tagállamonként eltérőek lehetnek.

Módosítás  39

A Tanács álláspontja

7 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján további átmeneti rendelkezéseket állapíthat meg az (1) bekezdésben említett követelményeknek való megfelelés terén jelentkező, a sajátos nemzeti körülményekből fakadó tagállami nehézségek kezelésére. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4) A Bizottság hatáskört kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően a 2015. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket megállapító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben meghatározott arányoknak való megfelelés terén jelentkező, a sajátos nemzeti körülményekből fakadó tagállami nehézségek kezelésére.

Indokolás

Az átmeneti időszakra, amíg alkalmazhatóvá nem válik az új mérési alap („az elektromos és elektronikus berendezések keletkező hulladéka”), mentességeket kell lehetővé tenni a begyűjtési arányok alól. Ez kivételesen megengedhető, mert bizonyos nemzeti körülményekből fakadóan különösen az új tagállamok számára nehézséget okozhat a 4 kg-os cél elérése. Mindazonáltal e tekintetben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell alkalmazni, mert ezek az átmeneti rendelkezések módosítják a meglévő jogi aktust.

Módosítás  40

A Tanács álláspontja

7 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) E cikk végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság, végrehajtási jogi aktusok útján, közös módszertant dolgoz ki a nemzeti piacokon forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések össztömegének kiszámítására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5) A Bizottság legkésőbb 2012. december 31-ig a 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az egyes tagállamokban keletkező, elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok tömegben megadott mennyiségének meghatározására szolgáló közös módszertan megállapítása tekintetében. E módszertan részletes szabályokat foglal magába az alkalmazást illetően, és tartalmazza az (1) bekezdésben rögzített arányok teljesítésének ellenőrzéséhez használt számítási módszereket.

Indokolás

A számítási módszertan nagyon lényeges a begyűjtési cél szempontjából, és ennek megfelelően kiegészíti a meglévő jogi aktust. Ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell használni.

Módosítás  41

A Tanács álláspontja

7 cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) A Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslattal kísért – jelentése alapján az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb …-ig* újravizsgálja az (1) bekezdésben említett 45 %-os begyűjtési arányt és az ahhoz kapcsolódó határidőt, többek között annak érdekében, hogy a III. mellékletben szereplő egy vagy több kategória – különösen a hőcserélő berendezések és a higanyt tartalmazó fénycsövek – tekintetében esetlegesen külön begyűjtési arányt határozzon meg.

(6) A Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslattal kísért – jelentése alapján az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb 2012. december 31-ig újravizsgálja az (1) bekezdésben említett begyűjtési arányt és határidőket, többek között annak érdekében, hogy a III. mellékletben szereplő egy vagy több kategória – különösen a fotovoltaikus panelek, hőcserélő berendezések és fénycsövek, köztük az izzólámpák, valamint a kisméretű berendezések, köztük a kisméretű IT- és távközlési berendezések – tekintetében egyedi begyűjtési arányt határozzon meg.

_________

 

* HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépésétől számított 3 év.

 

Indokolás

A fotovolatikus panelek igen sajátos elektromos és elektronikus berendezések. Teljesen különböznek más nagyberendezésektől és a megfelelő újrafeldolgozáshoz saját begyűjtési rendszert igényelnek. Ezért helyénvaló a Bizottságnak azt feladatként adni, hogy javasoljon külön begyűjtési irányszámot a fotovoltaikus panelekre, ahelyett, hogy azok az általános begyűjtési irányszámon belül maradnának. (Új módosítás, tekintettel arra, hogy a Tanács a hatályt kiterjesztette a fotovoltaikus panelekre is.)

Módosítás  42

A Tanács álláspontja

7 cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(7) A Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslattal kísért – jelentése alapján az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb …-ig* újravizsgálja az (1) bekezdésben említett 65 %-os begyűjtési arányt és az ahhoz kapcsolódó határidőt, többek között annak érdekében, hogy a III. mellékletben szereplő egy vagy több kategória tekintetében esetlegesen külön begyűjtési arányt határozzon meg.

törölve

_______

 

* HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépésétől számított 7 év.

 

Indokolás

A begyűjtési arány és a határidők, valamint a külön begyűjtési arányok felülvizsgálatát a 7. cikk (6) bekezdése már tartalmazza.

Módosítás  43

A Tanács álláspontja

8 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók és a nevükben eljáró harmadik felek rendszereket alakítsanak ki az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására, adott esetben az elérhető legjobb technikák alkalmazásával. A rendszereket a gyártók önállóan, illetve közösen is kialakíthatják. A tagállamok biztosítják, hogy a begyűjtési vagy kezelési tevékenységet végző valamennyi létesítmény vagy vállalkozás a VIII. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően tárolja és kezelje az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró harmadik felek rendszereket alakítsanak ki az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak  hasznosítására az elérhető legjobb technikák alkalmazásával. A rendszereket a gyártók önállóan, illetve közösen is kialakíthatják. A tagállamok biztosítják, hogy a begyűjtési vagy kezelési tevékenységet végző valamennyi létesítmény vagy vállalkozás a VIII. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően tárolja és kezelje az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait.

Indokolás

Az elérhető legjobb technikák mindig lényegesek, és ezeket támogatni kell a jobb újrafeldolgozás céljából, valamint a begyűjtésre és a kezelésre irányuló innovációt előmozdító ösztönzők megteremtése érdekében. A Tanács szövegében foglalt korlátozó kifejezés az eltérő költségek miatt versenytorzulásokhoz vezethetne az Unióban.

Módosítás  44

A Tanács álláspontja

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) A Bizottság hatáskört kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. melléklet módosítására vonakozóan egyéb olyan kezelési technológiák bevezetése érdekében, amelyek az emberi egészség és a környezet védelme szempontjából legalább azonos szintű védelmet biztosítanak, továbbá szükség esetén a kezelési folyamat azon szakaszainak meghatározása érdekében, amelyekben az anyagok, keverékek vagy összetevők kivonásának meg kell történnie.

(4) A Bizottság hatáskört kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. melléklet módosítására vonatkozóan egyéb olyan kezelési technológiák bevezetése érdekében, amelyek az emberi egészség és a környezet védelme szempontjából legalább azonos szintű védelmet biztosítanak.

Indokolás

Nem szabadna előírni, hogy milyen időpontban kell kivonni az anyagokat stb., mivel ez mindenfajta műszaki innovációt megakadályozna. A lényeg az, hogy a III. mellékletben hivatkozott anyagokat kivonják, valamint hogy ennek során a lehető legjobb környezeti eredményeket érjék el. Annak megállapítása, hogy mikor kell valamit kivonni, gátolná az új újrafeldolgozási technológiák kifejlesztését. Ezért az eredeti bizottsági javaslatot támogatjuk.

Módosítás  45

A Tanács álláspontja

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A Bizottság elsődleges fontosságú feladatként vizsgálja meg, hogy kell-e módosítani a mobiltelefonok nyomtatott áramköreire és a folyadékkristályos kijelzőkre vonatkozó tételeket.

A Bizottság elsődleges fontosságú feladatként vizsgálja meg, hogy kell-e módosítani a mobiltelefonok nyomtatott áramköreire és a folyadékkristályos kijelzőkre vonatkozó tételeket. A Bizottság értékeli, hogy a VII. melléklet módosításai szükségesek-e a vonatkozó nanoanyagokkal való foglalkozáshoz.

Indokolás

A nanoanyagokat egyre nagyobb mértékben használják elektromos és elektronikus berendezésekben. Noha a kezelés során sok alkalmazás nem feltétlenül okoz problémákat, ez egyes nanoanyagok esetében igenis előfordulhat, pl. a szén nanocsöveknél, amelyek közül némelyikükről azbeszthez hasonló tulajdonságok feltételezhetőek, illetve a nanoezüstnél. Helyénvalóbb felmérni a helyzetet annak megállapításához, hogy szükség van-e intézkedésre, mint szemet hunyni felette. Ez megfelel a nanoanyagok szabályozási vonatkozásairól 2009-ben elfogadott európai parlamenti álláspontnak. (Az első olvasatból a 102. módosítás visszaállítása.)

Módosítás  46

A Tanács álláspontja

8 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A Bizottságnak a 2008/98/EK irányelv 27. cikke alapján …-ig* minimum előírásokat kell kifejlesztenie az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére, beleértve a hasznosítást, az újrafeldolgozást és az újrahasználatra való előkészítést is.

A Bizottság legkésőbb ...*-ig megbízza a szabványosítással foglalkozó európai szervezeteket, hogy fejlesszenek ki és fogadjanak el európai szabványokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésére, tárolására, szállítására, kezelésére, újrafeldolgozására és javítására, illetve újrahasználatra történő előkészítésére. Az említett szabványoknak a legkorszerűbb megoldásokat kell tükrözniük.

 

A szabványokra vonatkozó hivatkozást közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtését, tárolását, szállítását, kezelését, újrafeldolgozását és javítását, valamint újrahasználatra való előkészítését a nyersanyagok megőrzésének célját szem előtt tartva kell végezni, az eljárások célja pedig az elektromos és elektronikus berendezésekben található értékes források újrafelhasználása, az Unión belüli jobb áruellátás érdekében.

_______

_______

* HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépésének évétől számított 6 év.

* Ezen irányelv hatálybalépése után 6 hónappal.

Indokolás

A Tanács a hulladékokról szóló keretirányelvre és a régi komitológiai eljárásra hivatkozik. A Lisszaboni Szerződés szerint már nem alkalmazandók a régi komitológiai eljárások. Az új eljárások sem olyan rugalmasak, mint a szabványok szabványosítással foglalkozó szervezetek általi kidolgozása, amelyek rendszeresen felül tudják vizsgálni a szabványokat, és adott esetben ezeket hozzá tudják igazítani a műszaki fejlődés legfrissebb eredményeihez. Ez a folyamat rövidebb.

Módosítás  47

A Tanács álláspontja

10 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A hulladékkezelést az érintett tagállamon vagy az Unión kívül is el lehet végezni abban az esetben, ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szállítása összhangban van a vonatkozó uniós jogszabályokkal1.

(1) A hulladékkezelést az érintett tagállamon vagy az Unión kívül is el lehet végezni abban az esetben, ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szállítása összhangban van az 1013/2006/EK rendelettel és az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről szóló, 2007. november 29-i 1418/2007/EK bizottsági rendelettel1.

(2) Az Unióból elszállított elektromos és elektronikus berendezések hulladéka csak abban az esetben számolható el az ezen irányelv 11. cikkében szereplő kötelezettségek és célok teljesítéseként, ha az exportőr a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően igazolni tudja, hogy a kezelést az ezen irányelv előírásaival egyenértékű feltételek között végezték.

(2) Az Unióból elszállított elektromos és elektronikus berendezések hulladéka csak abban az esetben számolható el az ezen irányelv 11. cikkében szereplő kötelezettségek és célok teljesítéseként, ha az exportőr az 1013/2006/EK rendeletnek és az 1418/2007/EK rendeletnek megfelelően igazolni tudja, hogy a kezelést az ezen irányelv előírásaival egyenértékű feltételek között végezték.

_______

_______

1 Az 1013/2006/EK rendelet. Az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről szóló, 2007. november 29-i 1418/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 316., 2007.12.4., 6. o.).

1 HL L 316., 2007.12.4., 6. o.

Indokolás

Nem tartalmi módosításról van szó, csak a jogszabályi szöveg érthetőbbé tételéről. A szöveg a lábjegyzetből átkerül a cikkbe.

Módosítás  48

A Tanács álláspontja

10 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) A Bizottság hatáskört kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdésben foglalt szabályokat kiegészítő részletes szabályok, különösen az egyenértékű feltételek értékelési kritériumainak meghatározása tekintetében.

(3) A Bizottság legkésőbb ...*-ig a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben foglalt szabályokat kiegészítő részletes szabályok, különösen az egyenértékű feltételek értékelési kritériumainak meghatározása tekintetében.

 

_______

 

* Ezen irányelv hatálybalépése után 18 hónappal.

Indokolás

A végrehajtási rendelkezések elfogadását illetően kötelező határidőkre van szükség, megteremtve ezzel a hatóságok és a gazdaság számára a szükséges jog- és végrehajtási biztonságot. Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontja kerül visszaállításra.

Módosítás                49

A Tanács álláspontja

11 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az 5. cikknek megfelelően szelektíven összegyűjtött és a 8., 9. és 10. cikknek megfelelően kezelésre elszállított elektromos és elektronikus berendezések összes hulladékát illetően a tagállamok biztosítják, hogy a gyártók eleget tesznek az V. mellékletben szereplő minimális irányszámoknak.

(1) A szelektíven összegyűjtött és a 8., 9. és 10. cikknek megfelelően kezelésre elszállított elektromos és elektronikus berendezések összes hulladékát illetően a tagállamok biztosítják, hogy a gyártók ...*-tól kezdődően eleget tesznek a következő minimális irányszámoknak.

 

a) a III. melléklet 1. és 4. kategóriájába tartozó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai esetében, a fotovoltaikus panelek kivételével,

 

– 85%-ot hasznosítanak,

 

– 75%-ot újrafeldolgoznak, és

 

– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;

 

b) a III. melléklet 2. kategóriájába tartozó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai esetében

 

– 80%-ot hasznosítanak,

 

– 65%-ot újrafeldolgoznak, és

 

– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;

 

 

c) a III. melléklet 3. kategóriájába tartozó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai esetében, a gázkisülésű lámpák kivételével,

 

– 75%-ot hasznosítanak, és

 

– 50 %-ot újrafeldolgoznak;

 

d) a III. melléklet 5. kategóriájába tartozó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai esetén

 

– 75%-ot hasznosítanak,

 

– 50%-ot újrafeldolgoznak, és

 

– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;

 

e) a III. melléklet 6. kategóriájába tartozó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai esetében

 

– 85%-ot hasznosítanak,

 

– 75%-ot újrafeldolgoznak, és

 

– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;

 

f) a gázkisülésű lámpák esetében 80 %-ot újrafeldolgoznak;

 

g) a fotovoltaikus panelek esetében 80%-ot újrafeldolgoznak.

 

_______

 

*Ezen irányelv hatálybalépésének időpontja.

Indokolás

A hasznosítási arányokat csak azért emelik, mert most elsőként válik az arány részévé az újrahasználat. Ezért a hasznosítási arányt egyidejűleg névlegesen emelni kell, így szól a bizottsági javaslat is. A hulladékhierarchia megvalósítása megköveteli a saját újrahasználati arányt. A hasznosítási arányokat magának az irányelvnek a szövegében, nem pedig a mellékletben kell felsorolni. Minden szelektíven begyűjtött, berendezésekből származó hulladékot hasznosítani kell, ezért kerül visszaállításra az első olvasatbeli álláspont és törlésre az 5. cikkre való hivatkozás.

Módosítás  50

A Tanács álláspontja

11 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az irányszámok elérése akként számítandók, hogy minden kategória esetében meg kell határozni az elektromos és elektronikus berendezések hasznosító vagy újrafeldolgozó/újrahasználatra előkészítő létesítményekbe a 8. cikk (2) bekezdésével összhangban a hasznosítással és újrafeldolgozással kapcsolatos megfelelő kezelést követően bekerülő hulladékai tömegét, és annak az egyes kategóriák vonatkozásában az elektromos és elektronikus berendezések összes szelektíven gyűjtött hulladéka tömegéhez viszonyított, százalékban kifejezett arányát.

(2) Az irányszámok teljesítésének kiszámítása az elektromos és elektronikus berendezések szelektíven összegyűjtött, hasznosító létesítményekhez szállított ténylegesen hasznosított, újrahasznált és újrafeldolgozott hulladékainak tömeghányada alapján történik.

Ezen irányszámok teljesítésébe nem számítandók bele a hasznosítást megelőző előzetes tevékenységek, mint például a válogatás és a tárolás.

Ezen irányszámok teljesítésébe nem számítandók bele a hasznosítást megelőző előzetes tevékenységek, mint például a válogatás, a tárolás és az előkezelés.

Indokolás

A hasznosítási célt illetően csak a végleges hasznosítási intézkedéseknek szabad figyelembe vehetőnek lenniük. Ez támogatja az újrafeldolgozás hatékonyságának javítását, és ösztönzi a hasznosítási és újrafeldolgozási technológiák innovációját. Az előkezelés a hasznosítási célok kiszámítása során sem vehető figyelembe.

Módosítás  51

A Tanács álláspontja

11 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók és a nevükben eljáró harmadik felek az említett irányszámok kiszámításának érdekében nyilvántartást vezessenek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, alkatrészei, alapanyagai és anyagai tömegéről a gyűjtőhely elhagyásakor (output), a hulladékkezelő létesítménybe történő bekerüléskor (input) és annak elhagyásakor (output), valamint a hasznosító vagy újrafeldolgozó/újrahasználatra előkészítő létesítménybe történő bekerüléskor (input).

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók és a nevükben eljáró harmadik felek az említett irányszámok kiszámításának érdekében nyilvántartást vezessenek a használt elektromos és elektronikus berendezések, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, alkatrészei, alapanyagai és anyagai tömegéről a gyűjtőhely elhagyásakor (output), a hulladékkezelő létesítménybe történő bekerüléskor (input) és annak elhagyásakor (output), valamint a hasznosító vagy újrafeldolgozó/újrahasználatra előkészítő létesítménybe történő bekerüléskor (input) és annak elhagyásakor (output teljes százalékban).

Indokolás

Ma az irányszámok mindössze azzal is teljesíthetők, ha egy R12 hasznosító létesítményben elvégzik a válogatást és előkezelést, majd az elektromos és elektronikus berendezések válogatott törmelékét egy másik hasznosító létesítményben történő tényleges hasznosítási műveletre továbbítják. Az irányszámok eléréséhez nem megengedhető, hogy mindössze az R12–13 típusú hasznosító létesítménybe bevitt és onnan távozó mennyiséget vegyék figyelembe. A végső hasznosító létesítményben elért hasznosítási és újrafeldolgozási arányt kell figyelembe venni.

Módosítás  52

A Tanács álláspontja

11 cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) A Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslattal kísért – jelentése alapján az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb …-ig[5]* újra megvizsgálja az V. melléklet 3. részében említett hasznosítási irányszámokat és a (2) bekezdésben említett számítási módszert annak elemzése érdekében, hogy megállapítsa, lehetséges-e az irányszámokat a hasznosítás, az újrafeldolgozás és az újrahasználatra való előkészítés folyamataiból eredő (output) termékek és anyagok alapján felállítani.

törölve

_______

 

* HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépésétől számított 7 év.

 

Indokolás

Annak alapján, hogy a 11. cikk (2) bekezdésében a hasznosítási arányokat az output alapján kell mérni, felesleges annak újbóli megvizsgálása, hogy a jövőben adott esetben outputarányokat kell-e alkalmazni. Ezt a döntést már a 11. cikk (2) bekezdésében meghozták.

Módosítás  53

A Tanács álláspontja

12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) A 2005. augusztus 13-át követően forgalomba hozott termékek esetén a gyártó felelős az (1) bekezdésben említett tevékenységek finanszírozásáért a saját termékéből származó hulladék tekintetében. A gyártók választhatnak, hogy ezt a kötelezettséget egyénileg vagy közös rendszerhez csatlakozva teljesítik-e.

(3) A 2005. augusztus 13-át követően forgalomba hozott termékek esetén a gyártó felelős az (1) bekezdésben említett tevékenységek finanszírozásáért a saját termékéből származó hulladék tekintetében. A gyártók választhatnak, hogy ezt a kötelezettséget egyénileg vagy közös rendszerhez csatlakozva teljesítik-e. A gyártóknak ezt a kötelezettségüket e módszerek egyikével vagy ezek kombinációjával is teljesíthetik. A kollektív rendszereknek differenciált gyártói díjszabást kell bevezetniük annak alapján, hogy mennyire egyszerű a termékek és az azokban lévő fontos nyersanyagok újrafeldolgozása.

Indokolás

A lehető legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani a gyártóknak a berendezésekből származó hulladékokkal kapcsolatos műveletek finanszírozásához. Ebből az okból a kötelezettség teljesítését lehetővé kell tenni egyénileg – egy közös rendszerhez csatlakozva – vagy a két módszer kombinációjával. A tervezési folyamatot csak a gyártók tudják befolyásolni, ezért ösztönözni kell őket arra, hogy termékeiket újrafeldolgozásra alkalmasabban alakítsák ki.

Módosítás  54

A Tanács álláspontja

12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók termékeik forgalomba hozatalakor garanciát nyújtanak, amelyben feltüntetik, hogy valamennyi elektromos és elektronikus berendezés hulladékának ártalmatlanítását finanszírozni fogják, és biztosítják, hogy a gyártók termékeiket a 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően egyértelműen megjelölik. Az említett garancia célja annak biztosítása, hogy ennek a terméknek a tekintetében finanszírozni fogják az (1) bekezdésben említett tevékenységeket. A garancia formája lehet a gyártó részvétele az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítására szolgáló megfelelő finanszírozási rendszerben, újrafeldolgozási biztosítás vagy zárolt bankszámla.

A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók termékeik forgalomba hozatalakor garanciát nyújtanak, amelyben feltüntetik, hogy valamennyi elektromos és elektronikus berendezés hulladékának ártalmatlanítását finanszírozni fogják, és biztosítják, hogy a gyártók termékeiket a 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően egyértelműen megjelölik. Az említett garancia biztosítja, hogy ennek a terméknek a tekintetében finanszírozni fogják az (1) bekezdésben említett tevékenységeket. A garancia formája lehet a gyártó részvétele az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítására szolgáló megfelelő finanszírozási rendszerben, újrafeldolgozási biztosítás vagy zárolt bankszámla. A lejárt hasznos élettartamú termékekre vonatkozó pénzügyi garancia kötelezettségét úgy kell kiszámítani, hogy az biztosítsa a gyártó termékei hasznos élettartamának végén felmerülő valós költségek internalizálását, figyelembe véve a 8. cikk (5) bekezdésében említett kezelési és újrafeldolgozási előírásokat.

Indokolás

A pénzügyi garancia kiszámításakor, amelyet a gyártóknak a termékeik hasznos élettartamának lejártakor jelentkező költségek finanszírozásához ki kell állítaniuk, figyelembe kell venni a kezelési és újrafeldolgozási előírásokat. Ezenkívül a gyártók egyéni felelősségének értelmében meg kell történnie a külső költségek internalizálásának.

Módosítás  55

A Tanács álláspontja

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3a) A (3) bekezdésben megállapított pénzügyi garanciavállalási követelményeknek való megfelelés harmonizált megközelítésének lehetővé tétele érdekében a Bizottság legkésőbb …*-ig a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a garanciák összegének megállapítására vonatkozó minimumkövetelmények és módszertan tekintetében, és iránymutatást állapít meg ellenőrzésük és auditálásuk tekintetében.

 

Ezek a minimumkövetelmények legalább a következőket biztosítják:

 

a) a garancia megteremti a gyártó termékei hasznos élettartamának végén felmerülő valós költségek internalizálását, figyelembe véve a kezelési és újrafeldolgozási előírásokat;

 

b) a gyártó kötelezettségéhez kapcsolódó költséget nem más szereplő viseli; továbbá

 

c) a garancia a jövőben is rendelkezésre áll, és felhasználható a gyártó fizetésképtelensége esetén a nem teljesített újrafeldolgozási kötelezettség pótlására.

 

_______

 

* Ezen irányelv hatálybalépése után 12 hónappal.

Indokolás

A pénzügyi garanciákra vonatkozó harmonizált követelményekre a teljesítésre vonatkozó garanciák ésszerű ellenőrizhetőségének lehetővé tételéhez van szükség. Kritériumok szükségesek a pénzügyi garanciák megbecslésének, illetve az újrafeldolgozási és kezelési előírások integrálásának mikéntje, és az ellenőrzésükre szolgáló szabályok meghatározása tekintetében, hogy biztosított legyen a különböző tagállamokban a gyártók összehasonlítható pénzügyi kötelezettsége, és így érvényesülhessen az egyéni gyártói felelősség is.

Módosítás  56

A Tanács álláspontja

12 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) A tagállamok adott esetben ösztönözhetik a gyártókat vagy a nevükben eljáró harmadik feleket, hogy alakítsanak ki megfelelő mechanizmusokat vagy visszafizetési eljárásokat a hozzájárulások gyártóknak történő visszatérítésére, amennyiben az elektromos vagy elektronikus berendezést az érintett tagállam területén kívül hozzák forgalomba.

törölve

Indokolás

A Bizottság és az Európai Parlament európai megközelítése szerint nem fognak felmerülni többszörös újrafeldolgozási díjak, pénzügyi garanciák vagy akár nyilvántartásba vételi díjak, mivel a berendezést csak egyszer, a belső piacon történő forgalomba hozatalakor kell nyilvántartásba vetetni, és ennek megfelelően csak egyszer kell garanciát kiállítani, ill. újrafeldolgozási díjat megfizetni. Emiatt nincs szükség visszafizetési eljárásra.

Módosítás  57

A Tanács álláspontja

14 cikk – cím és 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Felhasználói információk

Begyűjtési rendszerek és felhasználói információk

(1) A tagállamok előírhatják a gyártók számára, hogy azok új termékek értékesítésekor tájékoztathassák a vásárlókat a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő összegyűjtésének, kezelésének és ártalmatlanításának költségeiről. Az említett költségek nem haladhatják meg a ténylegesen felmerülő költségek lehető legpontosabban becsült összegét.

(1) A felhasználói tudatosság fokozása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a rendkívül kisméretű elektromos és elektronikus berendezések forgalmazói megfelelő begyűjtési rendszereket vezessenek be a rendkívül kisméretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai esetében.

 

Ezek a begyűjtési rendszerek:

 

a) lehetővé teszik a végfelhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések rendkívül kis mennyiségű hulladékainak a kiskereskedő üzletében hozzáférhető és jól látható gyűjtőhelyen történő leadását;

 

b) kötelezik a kiskereskedőket arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezések rendkívül kismennyiségű hulladékait díjmentesen átvegyék;

 

c) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai rendkívül kis mennyisége leadásáért a végfelhasználók felé díjat nem számítanak fel, illetve azonos típusú termék megvásárlásának kötelezettségét sem írják elő számukra.

 

Azokra a forgalmazókra, akik kizárólag távközlő eszközök útján, közvetlenül a magánháztartások számára vagy a magánháztartásoktól eltérő más felhasználók számára értékesítenek elektromos és elektronikus berendezéseket, csak a második albekezdés b) és c) pontjának megfelelő kötelezettségek vonatkoznak. Az ilyen forgalmazók által létrehozott gyűjtési rendszer lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy az elektromos és elektronikus berendezések rendkívül kis mennyiségű hulladékait anélkül szolgáltassák vissza, hogy ezáltal a felhasználóknál bármilyen, akár postai, akár szállítási költség is felmerülne.

 

A Bizottság legkésőbb ...*-ig a 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az „elektromos és elektronikus berendezések rendkívül kis mennyiségű hulladékai” fogalommeghatározása tekintetében, figyelembe véve annak a veszélyét, hogy ezeket a hulladékokat kis méretük miatt nem gyűjtik szelektíven.

 

Az e bekezdésben foglalt követelmények nem vonatkoznak a nagyon kis területen tevékenykedő mikrovállalkozásokra. A Bizottság legkésőbb…*-ig a 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a „nagyon kis területen tevékenykedő mikrovállalkozások” fogalommeghatározása tekintetében.

 

___________

 

*Ezen irányelv hatálybalépésétől számított 12 hónap.

Indokolás

A fogyasztók a rendkívül kis mennyiségű elektromos és elektronikus berendezések igen nagy százalékát dobják ki a háztartási hulladékkal együtt, mivel gyakran nem kapnak tájékoztatást arról, hogy hová dobhatják ki azokat, vagy a visszaküldésükre szolgáló eljárás nem fogyasztóbarát. Ez különösen fontos amiatt, hogy a villanykörtéket egyre inkább energiatakarékos izzók váltják fel, mégha ez utóbbiak gyakran higanyt is tartalmaznak. Norvégiában és Svédországban már bebizonyosodott, hogy a vásárlási kötelezettség nélküli kötelező visszaváltás jelentős mértékben hozzájárul a magas begyűjtési arány eléréséhez.

Módosítás  58

A Tanács álláspontja

14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

b) a felhasználók rendelkezésére álló visszavételi és begyűjtési rendszerek;

b) a felhasználók rendelkezésére álló visszavételi és begyűjtési rendszerek, ösztönözve azon információk összehangolását, amelyek lehetővé teszik a rendelkezésre álló összes begyűjtési hely megjelölését, függetlenül attól, hogy melyik gyártó hozta létre azokat;

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések használóinak ismerniük kell a számukra legkényelmesebb visszavételi helyeket. Figyelemmel arra, hogy többféle gyűjtési rendszer működik, előfordulhat, hogy a felhasználók nehezen találnak gyűjtőhelyet, és ez eltántoríthatja őket attól, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseik hulladékait a hasznosítási hálózatba juttassák. Ezért az információk összehangolására olyan rendelkezést kell alkotni, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megismerje a rendelkezésére álló gyűjtőhelyeket.

Módosítás  59

A Tanács álláspontja

14 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) A tagállamok előírhatják, hogy a (2), (3) és (4) bekezdésben említett információkat vagy azok egy részét a gyártók és/vagy a forgalmazók biztosítsák, pl. a használati utasításban vagy az értékesítés helyén.

(5) A tagállamok előírhatják, hogy a (2), (3) és (4) bekezdésben említett információkat vagy azok egy részét a gyártók és/vagy a forgalmazók biztosítsák, pl. a használati utasításban vagy az értékesítés helyén, vagy nyilvános figyelemfelkeltő kampányban.

Indokolás

Példát kell adni arra, hogy a gyártók hogyan biztosítsák a tájékoztatást, illetve arra, hogy egyes tagállamokban ez hogy valósult meg.

Módosítás  60

A Tanács álláspontja

15 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok újrahasználatra való előkészítésének, valamint helyes és környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésének elősegítése érdekében (beleértve a karbantartást, korszerűsítést, átalakítást és az újrafeldolgozást is), a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a gyártók a berendezések forgalomba hozatalát követő egy éven belül valamennyi forgalomba hozott új elektromos és elektronikus berendezést illetően biztosítsák az újrahasználatra és a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A tájékoztatás kiterjed az elektromos és elektronikus berendezésben található alkatrészek és alapanyagok meghatározására, valamint arra, hogy pontosan hol találhatók az elektromos és elektronikus berendezésen belül veszélyes anyagok és keverékek, ha ezek az információk az újrahasználati központok, valamint a hulladékkezelő és újrafeldolgozó létesítmények számára szükségesek ahhoz, hogy betarthassák az ebben az irányelvben foglalt rendelkezéseket. Az elektromos és elektronikus berendezést gyártók kézikönyvek formájában vagy elektronikus úton (pl. CD-ROM, on-line szolgáltatások) az újrahasználati központok, valamint hulladékkezelő és újrafeldolgozó létesítmények rendelkezésére bocsátják ezeket az információkat.

(1) Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok újrahasználatra való előkészítésének, valamint helyes és környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésének elősegítése érdekében (beleértve a karbantartást, korszerűsítést, átalakítást és az újrafeldolgozást is), a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a gyártók a berendezések forgalomba hozatalát követő egy éven belül valamennyi forgalomba hozott új elektromos és elektronikus berendezést illetően ingyenesen biztosítsák az újrahasználatra és a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A tájékoztatás kiterjed az elektromos és elektronikus berendezésben található alkatrészek és alapanyagok meghatározására, valamint arra, hogy pontosan hol találhatók az elektromos és elektronikus berendezésen belül veszélyes anyagok és keverékek, ha ezek az információk az újrahasználati központok, valamint a hulladékkezelő és újrafeldolgozó létesítmények számára szükségesek ahhoz, hogy betarthassák az ebben az irányelvben foglalt rendelkezéseket. Az elektromos és elektronikus berendezést gyártók kézikönyvek formájában vagy elektronikus úton (pl. CD-ROM, on-line szolgáltatások) az újrahasználati központok, valamint hulladékkezelő és újrafeldolgozó létesítmények rendelkezésére bocsátják ezeket az információkat.

Indokolás

A szükséges tájékoztatást ingyenessé kell tenni ahhoz, hogy biztosítani lehessen a fizetségtől független, környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelést. Ez különösen a nem kormányzati szervek által működtetett az újrahasználati központokra vonatkozik.

Módosítás  61

A Tanács álláspontja

15 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezés 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának i. és ii. pontja szerinti gyártóját egyértelműen azonosítani lehessen az elektromos vagy elektronikus berendezésen található jelölés segítségével. Annak érdekében továbbá, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalának időpontját egyértelműen meg lehessen határozni, az elektromos vagy elektronikus berendezésen található jelzésből ki kell derülnie, hogy azt 2005. augusztus 13-át követően hozták forgalomba. Lehetőség szerint az EN 50419 európai szabványt kell alkalmazni e célból.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az Unióban első alkalommal forgalomba hozott valamennyi elektromos vagy elektronikus berendezés minden gyártóját egyértelműen azonosítani lehessen a berendezésen található jelölés segítségével. Annak érdekében továbbá, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalának időpontját egyértelműen meg lehessen határozni, az elektromos vagy elektronikus berendezésen található jelzésből ki kell derülnie, hogy azt 2005. augusztus 13-át követően hozták forgalomba. Lehetőség szerint az EN 50419 európai szabványt kell alkalmazni e célból.

Indokolás

Nem igazán érthető, hogy e jelölési kötelezettség miért nem vonatkozik az összes gyártóra. Az első olvasatbeli álláspont visszaállításra kerül. A nemzeti gyártók tanácsi értelmezése alapján új jelzésre van szükség minden olyan esetben, amikor egy terméket egy másik tagállamban hoznak forgalomba. Ez egyértelműen akadályozza a belső piac működését. A gyártók európai megközelítése értelmében ez a kötelezettség csak akkor terheli a gyártókat, amikor a terméket az először forgalomba hozza az uniós piacon.

Módosítás  62

A Tanács álláspontja

16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Az elektromos és elektronikus berendezéseket távközlő eszközök útján értékesítő gyártókat az értékesítés helye szerinti tagállamban kell nyilvántartásba venni. Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. pontjában meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezéseket távközlő eszközök útján értékesítő gyártók az értékesítés helye szerinti tagállamban még nincsenek nyilvántartásba véve, azokat a 17. cikkben említett jogi képviselőik útján kell nyilvántartásba venni.

törölve

Indokolás

A távértékesítés a belső piacon folyó kereskedelem egy fontos dimenziója, ezért üdvözlendő, hogy a Tanács külön figyelmet szentel e témának [vö.: a 3. cikk (1) bekezdés f) pont iv. alpontjával]. Ugyan a Parlament általános európai megközelítése foglalkozik ezzel az aspektussal, érdemes azt egy külön cikkben tömören összefoglalni. Ezért egy, az elektromos és elektronikus berendezés távértékesítésével foglalkozó külön cikket illesztettek be (lásd a 17. cikk módosítását).

Módosítás  63

A Tanács álláspontja

16 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy

(2) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy

a) valamennyi gyártó, illetve a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. pontjában meghatározott gyártók esetében valamennyi jogi képviselő az előírásoknak megfelelően kerüljön nyilvántartásba vételre, és a nemzeti nyilvántartásba online bejegyeztethessen az adott tagállamban folytatott tevékenységeivel kapcsolatban minden lényeges adatot;

a) a területükön székhellyel rendelkező valamennyi gyártó az előírásoknak megfelelően kerüljön nyilvántartásba vételre, és a nemzeti nyilvántartásba online bejegyeztethessen az összes tagállamban folytatott tevékenységeivel kapcsolatban minden lényeges adatot;

b) a nyilvántartásba vételkor valamennyi gyártó, illetve a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. pontjában meghatározott gyártók esetében valamennyi jogi képviselő megadja a X. melléklet A. részében meghatározott információkat, és vállalja, hogy ha szükséges, frissíti azokat;

b) a nyilvántartásba vételkor valamennyi gyártó megadja a X. melléklet A. részében meghatározott információkat, és vállalja, hogy ha szükséges, frissíti azokat;

c) valamennyi gyártó, illetve a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. pontjában meghatározott gyártók esetében valamennyi jogi képviselő megadja a X. melléklet B. részében meghatározott információkat.

c) valamennyi gyártó megadja a X. melléklet B. részében meghatározott információkat.

 

A nemzeti nyilvántartásoknak kölcsönösen alkalmazhatónak kell lenniük ahhoz, hogy a jelen bekezdésben említett információk tagállamok közötti cseréje lehetővé váljon.

Indokolás

A belső piac működése előtti jelenlegi akadályok csökkentése érdekében a belső piacon történő első forgalomba hozatalakor egyszeri nyilvántartásba vételnek elegendőnek kell lennie. Ezt a gyártó vagy a jogi képviselője is megteheti [vö. a 16. cikk (2a) (új) bekezdésével]. Minthogy a nyilvántartás a szükséges információk egymás közötti megosztására szolgál, azt kölcsönösen alkalmazhatóvá kell tenni.

Módosítás  64

A Tanács álláspontja

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2a) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy annak a 3. cikk (1) bekezdés f) pontjának i–iii. alpontja szerinti gyártónak, amely az adott tagállamban elektromos és elektronikus berendezéseket hoz forgalomba, azonban nem rendelkezik illetőséggel az adott tagállam területén, módjában álljon az ezen irányelvből eredő kötelezettségei felelőseként kinevezni egy, az adott tagállamban illetőséggel rendelkező helyi jogi képviselőt. A 17. cikk a 3. cikk (1) bekezdés f) pontjának iv. alpontja szerinti gyártóra vonatkozik.

Indokolás

Az a követelmény, amely szerint minden gyártónak székhellyel kell rendelkeznie abban a tagállamban, amelyben elektromos és elektronikus berendezéseket hoz piaci forgalomba, akadályozza a belső piac működését, és különösen a kkv-kra hárít terheket. Az irányelv tagállami szintű végrehajtásához elegendő, ha rendelkezésre áll egy olyan meghatalmazott, akinek székhely abban a tagállamban van és vállalja az irányelv szerinti kötelezettségeket.

Módosítás  65

A Tanács álláspontja

16 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) A tagállamok éves szinten információkat gyűjtenek (beleértve a megalapozott becsléseket is) a piacukon forgalomba hozott, és bármely formában begyűjtött és a tagállamon belül újra felhasznált, újrafeldolgozott és hasznosított elektromos és elektronikus berendezések mennyiségéről és kategóriáiról, illetve az elektromos és elektronikus berendezések szelektíven összegyűjtött és exportált hulladékairól, tömeg alapján.

(4) A tagállamok éves szinten információkat gyűjtenek (beleértve a megalapozott becsléseket is) a piacukon forgalomba hozott, és bármely formában, illetve bármely szereplő által – beleértve a vállalatokat, szervezeteket és a használt elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtésében és kezelésében részt vevő minden más jogalanyt – begyűjtött és a tagállamon belül újra felhasznált, újrafeldolgozott és hasznosított elektromos és elektronikus berendezések mennyiségéről és kategóriáiról, illetve a szelektíven összegyűjtött és exportált, használt elektromos és elektronikus berendezésekről, tömeg alapján.

Indokolás

Ez a módosítás kiterjeszti a tájékoztatási követelményeket, hogy „minden szereplő” figyelembe vegye a használt elektromos és elektronikus berendezések és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak áramait. Elő kell segíteni a 7. cikk (2) bekezdésének módosításával kapcsolatos célok teljesülését, amely arra a tényre reagál, hogy a visszatérő áram jelentős százalékát nem érik el az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hivatalos, gyártók által szervezett gyűjtőrendszerei.

Módosítás  66

A Tanács álláspontja

17 cikk – cím

A Tanács álláspontja

Módosítás

Jogi képviselő

Távértékesítés

Indokolás

A jogi képviselet kérdésével a 16. cikk már foglalkozott. A távértékesítés sajátos problémát jelent, ezért külön kell vele foglalkozni.

Módosítás  67

A Tanács álláspontja

17 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

A tagállamok biztosíthatják, hogy a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. pontja szerinti gyártók amelyek egy másik tagállamból vagy egy harmadik országból értékesítenek elektromos és elektronikus berendezést az adott tagállamba – kijelöljenek egy, az adott tagállam területén letelepedett jogi vagy természetes személyt, aki, illetve amely felelős a gyártó ezen irányelv szerinti kötelezettségeinek az adott tagállam területén való teljesítéséért.

Egyik tagállam sem írhatja elő, hogy a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. pontja szerinti gyártók, amelyek egy másik tagállamban rendelkeznek székhellyel, olyan tagállamban telepedjenek le vagy rendelkezzenek jogi képviselettel, amelyben az elektromos és elektronikus berendezést értékesítik.

 

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. pontja szerinti gyártók online bejegyeztethetik a székhelye szerinti tagállam nemzeti nyilvántartásába az összes tagállamban folytatott tevékenységeikkel kapcsolatban a 16. cikkben előírt minden lényeges adatot.

Indokolás

Azon gyártókat, akik elektromos és elektronikus berendezéseket távértékesítés útján forgalmaznak a piacon, nem lehet jogi képviselő kinevezésére kötelezni abban a tagállamban, ahol a berendezés vásárlója letelepedett. Az egységes piac új stratégiájáról szóló 2010. május 9-i Monti-jelentés szintén említést tesz az újrahasznosítás problémájáról, amely akadályokat gördít az EU-ban folyó e-kereskedelem elé. Az e-kereskedelemi belső piac kialakításáról szól állásfoglalásában (2010/2012(INI)) az Európai Parlament felszólít az elektromos és elektronikus berendezések értékesítésének távértékesítéssel megvalósuló egyszerűsítésére.

Módosítás  68

A Tanács álláspontja

18 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv végrehajtásáért felelős hatóságok együttműködjenek egymással – különösen annak érdekében, hogy megteremtsék a megfelelő információáramlást annak biztosításához, hogy a távértékesítők megfeleljenek ezen irányelv rendelkezéseinek – és adott esetben információt szolgáltassanak egymás és a Bizottság számára, hogy megkönnyítsék ezen irányelv megfelelő végrehajtását. Az igazgatási együttműködés és információcsere során a legnagyobb mértékben ki kell használni az elektronikus kommunikáció nyújtotta lehetőségeket.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv végrehajtásáért felelős hatóságok együttműködjenek egymással – különösen annak érdekében, hogy megteremtsék a megfelelő információáramlást annak biztosításához, hogy a távértékesítők megfeleljenek ezen irányelv rendelkezéseinek – és adott esetben információt szolgáltassanak egymás és a Bizottság számára, hogy megkönnyítsék ezen irányelv megfelelő végrehajtását. Az igazgatási együttműködés és információcsere során a legnagyobb mértékben ki kell használni az elektronikus kommunikáció nyújtotta lehetőségeket.

 

A gyártó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai azon tagállam illetékes hatóságai kérésére, amelyben az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka keletkezett, megteszik az annak biztosításához szükséges arányos és hatékony végrehajtási intézkedéseket, hogy a jelen irányelv valamennyi előírásának gyártók általi teljesítése összhangban legyen a vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályokkal.

 

Ebből a célból a gyártó letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai teljes mértékben együttműködik azon tagállam illetékes hatóságaival, amelyben az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka keletkezett. Ez az együttműködés többek között kiterjed a vonatkozó dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférésre, illetve a szükséges ellenőrzések elvégzésére is.

Indokolás

A gyártók európai megközelítése az irányelv végrehajtásának biztosítása érdekében szorosabb együttműködést ír elő a nemzeti hatóságok között, mint amilyen a tanácsi javaslatban szerepel.

Módosítás  69

A Tanács álláspontja

23 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok az irányelv megfelelő végrehajtásának ellenőrzése érdekében gondoskodnak az indokolt vizsgálatokról és felügyeletről.

(1) A tagállamok az irányelv megfelelő végrehajtásának ellenőrzése érdekében gondoskodnak az indokolt vizsgálatokról és felügyeletről.

A vizsgálatoknak a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően ki kell terjedniük legalább az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szállítmányaira és különösen az Unión kívüli exportjára, valamint a 2008/98/EK irányelvnek és a jelen irányelv VII. mellékletének megfelelően a hulladékkezelő létesítmények tevékenységére.

A vizsgálatoknak ki kell terjedniük legalább a piaci forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések bejelentett mennyiségeire a 12. cikk (2) bekezdésében megfelelő pénzügyi garancia nagyságának megvizsgálása céljából; a 1013/2006/EK és a 1418/2007/EK rendeleteknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szállítmányaira és különösen az Unión kívüli exportjára; valamint a 2008/98/EK irányelvnek és a jelen irányelv VII. mellékletének megfelelően a hulladékkezelő létesítmények tevékenységére.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a feltételezhetően hulladéknak minősülő használt elektromos és elektronikus berendezések szállítását a VI. mellékletben foglalt minimumkövetelményekkel összhangban végezzék, és ennek megfelelően ellenőrzik e szállítmányokat.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezések szállítását a VI. mellékletben foglalt minimumkövetelményekkel összhangban végezzék, és ennek megfelelően ellenőrzik e szállítmányokat.

(3) A feltételezhetően hulladéknak minősülő használt elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos elemzések és vizsgálatok költségeit, a tárolási költségeket is beleértve, a gyártóra, a nevében eljáró harmadik felekre vagy a feltételezhetően hulladéknak minősülő használt elektromos és elektronikus berendezés szállítását megszervező egyéb személyekre lehet terhelni.

(3) A használt elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos elemzések és vizsgálatok szokásos költségeit, a tárolási költségeket is beleértve, a gyártóra, a nevében eljáró harmadik felekre vagy a használt elektromos és elektronikus berendezés szállítását megszervező egyéb személyekre lehet terhelni.

(4) Ezen cikk és a VI. melléklet végrehajtása egységes feltételeinek, és különösen a VI. melléklet 2. pontja végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság, végrehajtási jogi aktusok útján, további szabályokat fogadhat el a vizsgálattal és a felügyelettel kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a vizsgálattal és a felügyelettel kapcsolatos további szabályok elfogadásáról, és különösen a VI. melléklet 2. pontja végrehajtásához szükséges egységes feltételekről.

Módosítás  70

A Tanács álláspontja

23 cikk – 3 a – 3 d bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3a) A tagállamok létrehozzák az elismert gyűjtő és kezelő létesítmények nemzeti nyilvántartását. Az említett nemzeti nyilvántartásba csak azokat a létesítményeket veszik fel, amelyek üzemeltetői megfelelnek a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A tagállamok nyilvánosságra hozzák a nyilvántartás tartalmát.

 

(3b) A létesítmények üzemeltetői az elismert gyűjtő- vagy kezelő létesítmény jogállásuk megtartása érdekében évente bizonyítékkal szolgálnak az irányelvnek való megfelelésről, valamint a (3c) és (3d) bekezdésnek megfelelően jelentést nyújtanak be az illetékes hatóságoknak.

 

(3c) A gyűjtőlétesítmények üzemeltetői évente jelentést nyújtanak be annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti hatóságok összehasonlíthassák az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtött hulladékainak mennyiségét a hasznosító vagy újrafeldolgozó létesítményekbe ténylegesen átszállított ilyen hulladék mennyiségével. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait kizárólag elismert hasznosító és kezelő létesítményekbe lehet továbbítani.

 

(3d) A hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői évente jelentést nyújtanak be az illetékes hatóságoknak annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti hatóságok összehasonlíthassák az elektromos és elektronikus berendezések tulajdonosoktól vagy elismert gyűjtőlétesítményektől visszavett hulladékainak mennyiségét a ténylegesen hasznosított, újrafeldolgozott vagy a 10. cikk szerint exportált ilyen hulladék mennyiségével.

Indokolás

Az elfogadott első olvasatbeli módosítás, amelynek célja annak biztosítása, hogy a tagállamok és gazdasági szereplők megadják az összes érdekelt arról való meggyőzéséhez szükséges információkat, hogy a jogszabályokat megfelelően és eredményesen hajtják végre. A Tanáccsal meg lehet egyezni olyan kompromisszumokról, amelyek egyszerűsítik a megfogalmazást és biztosítják a más jogszabályokkal való átfedések elkerülését.

Módosítás  71

A Tanács álláspontja

24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb …-ig[6]* megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb …-ig[7] megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

___________

___________

* HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napját követő 18 hónap.

* Ezen irányelv hatálybalépése után 18 hónappal.

Indokolás

A megfelelési táblázatok világosan kimutatják, hogy milyen következményekkel jár bármilyen uniós irányelv elfogadása annak tagállami jogszabályokba történő átültetésére nézve. Az ilyen táblázatok alkalmazása növeli az átláthatóságot és a jogalkotási folyamat nyitottságát, továbbá elősegíti, hogy a Bizottság áttekinthesse az európai jogszabályok helyes alkalmazását. Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontja kerül visszaállításra. A Bizottság javasolta továbbá, hogy hozzák nyilvánosságra e megfelelési táblázatokat.

Módosítás  72

A Tanács álláspontja

24 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3a) A 2. és 7. cikkben előirányzott felülvizsgálatokon túlmenően, legkésőbb ...*-ig a Bizottság az irányelv végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok alapján jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára. A jelentést, amennyiben szükséges, az ezen irányelvnek megfelelő módosítására irányuló jogalkotási javaslat kíséri.

 

___________

 

*Ezen irányelv hatálybalépése után öt évvel.

Indokolás

Az alkalmazási terület és a begyűjtési előirányzat specifikus felülvizsgálata mellett átfogó ellenőrzés alá is kell vetni az irányelvet és alkalmazását.

Módosítás  73

A Tanács álláspontja

I melléklet

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Ezt a mellékletet törölték.

Indokolás

Az úgynevezett „nyitott” hatály nagyobb jogbiztonságot eredményez, ami az irányelv átdolgozásának egyik lényeges célja, mivel az irányelv alapvetően az összes elektromos és elektronikus berendezést felöleli. A részletes kategóriákba való besorolás a tagállamokban nagyon eltérő értelmezésekhez vezetett, amit el kell kerülni. Figyelembe lehet venni új termékeket is, anélkül, hogy a hatály kiterjesztéséhez szükség volna az irányelv további felülvizsgálatára.

Módosítás  74

A Tanács álláspontja

II melléklet

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Melléklet törölve

Indokolás

Az úgynevezett „nyitott” hatály nagyobb jogbiztonságot eredményez, ami az irányelv átdolgozásának egyik lényeges célja, mivel az irányelv alapvetően az összes elektromos és elektronikus berendezést felöleli. Az egyedi kategóriákba való besorolás a tagállamokban nagyon eltérő értelmezésekhez vezetett, amit el kell kerülni. Figyelembe lehet venni új termékeket is, anélkül, hogy a hatály kiterjesztéséhez szükség volna az irányelv további felülvizsgálatára.

Módosítás  75

A Tanács álláspontja

III melléklet

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ezen irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések kategóriái

A berendezések kategóriái a 11. cikkben meghatározott hasznosítási irányszámok meghatározása céljából

1. Hőcserélő berendezések

1. Hőcserélő berendezések

2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

2. Képernyők és monitorok

3. Lámpák

3. Lámpák

4. Nagygépek (legalább 50 cm hosszú), beleértve az alábbiakat: háztartási gépek: IT és távközlési berendezések; szórakoztató-elektronikai cikkek; világítótestek; hang- és képlejátszó berendezések; zenei berendezések; elektromos és elektronikus szerszámok; játékok, szabadidős és sportfelszerelések; orvostechnikai eszközök; ellenőrző és vezérlő eszközök és adagolóautomaták; elektromos áramot fejlesztő berendezések. Ez a kategória nem foglalja magában az 1–3. kategóriába tartozó berendezéseket.

4. Nagyméretű berendezések, a hűtőberendezések és radiátorok, képernyők és monitorok, valamint lámpák kivételével.

5. Kisgépek (50 cm-nél nem hosszabb), beleértve az alábbiakat:

háztartási gépek:

IT és távközlési berendezések; szórakoztató-elektronikai cikkek; világítótestek; hang- és képlejátszó berendezések; zenei berendezések; elektromos és elektronikus szerszámok; játékok, szabadidős és sportfelszerelések; orvostechnikai eszközök; ellenőrző és vezérlő eszközök és adagolóautomaták; elektromos áramot fejlesztő berendezések. Ez a kategória nem foglalja magában az 1–3. kategóriába tartozó berendezéseket.

 

5. Kisméretű berendezések, a hűtőberendezések és radiátorok, képernyők és monitorok, valamint lámpák, számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések kivételével.

 

6. Kisméretű IT- és távközlési berendezések

Indokolás

The categories are not relevant for the scope since this is open (AM Article 2(1)). Using centimetre size to distinguish between large and small equipment is an arbitrary distinction. It can also lead to confusion with respect to the definitions of ‘large-scale installations’ and ‘large-scale tools’, which can certainly not be considered large if they have a length greater than 50 cm. Given, however, that no other indications of size are mentioned in the directive, there is a fear that use might be made of the centimetre scale in Annex III. A separate category for small ICT equipment makes sense, as these contain many raw materials.

Módosítás  76

A Tanács álláspontja

IV melléklet

A Tanács álláspontja

Módosítás

A III. mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó termékek indikatív listája

A III. mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó termékek indikatív listája

1. Hőcserélő berendezések

1. Hőcserélő berendezések

Hűtőszekrények, fagyasztók, hűtött termékek automatikus kiadására szolgáló berendezések, légkondicionáló berendezések, párátlanító berendezések, hőszivattyúk. Olajradiátorok és egyéb hőcserélő berendezések, melyek hőcserélő közegként víztől eltérő folyadékot tartalmaznak.

Hűtőszekrények

 

– Fagyasztók

 

– Hűtött termékek automatikus kiadására szolgáló berendezések

 

– Légkondicionáló berendezések

 

– Párátlanító berendezések

 

–Hőszivattyúk

 

Olajradiátorok

 

és egyéb hőcserélő berendezések, amelyek hőcserélő közegként víztől eltérő folyadékot tartalmaznak

2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

2. Képernyők és monitorok

Képernyők, televíziókészülékek, LCD képkeretek, monitorok, hordozható számítógépek, kisméretű hordozható számítógépek.

Képernyők

 

– Televíziókészülékek

 

LCD képkeretek

 

– Monitorok

3. Lámpák

3. Lámpák

Egyenes fénycsövek, kompakt fénycsövek, fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák, beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és a fém halogénlámpákat, kisnyomású nátriumlámpák, LED-lámpák.

Egyenes fénycsövek

 

– Kompakt fénycsövek

 

– Fénycsövek

 

– Nagy intenzitású kisülőlámpák, beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és a fém halogénlámpákat

 

– Kisnyomású nátriumlámpák

 

LED-lámpák

4. Nagygépek

4. Nagyméretű berendezések

Mosógépek, ruhaszárító gépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők, elektromos sütők, elektromos főzőlapok, világítótestek, hang- és képlejátszó berendezések, zenei berendezések (kivéve a templomi orgonát), kötő- és szövőgépek, nagyszámítógépek, nagyméretű nyomtatók, másolóberendezések, érmével működő nagyméretű játékautomaták, nagyméretű orvostechnikai eszközök, nagyméretű ellenőrző és vezérlő eszközök, termékek és pénz automatikus kiadására szolgáló nagyméretű berendezések, fotovoltaikus panelek.

– Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra szolgáló nagyméretű készülékek (pl. elektromos főzőlapok, elektromos sütők, elektromos tűzhelyek, mikrohullámú sütők, fixen telepített kávéfőző gépek)

 

– Páraelszívók

 

– Nagy takarítóberendezések (mint például mosógépek, ruhaszárító gépek, mosogatógépek)

 

– Nagyméretű fűtőberendezések (pl. nagy fűtőventilátorok, elektromos kandallók, márvány és terméskő fűtési rendszerek, medencefűtési rendszerek, valamint helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb nagyméretű készülékek)

 

– Testápolásra szolgáló nagyméretű berendezések (mint például szoláriumok, szaunák, masszázsfotelok)

 

– Nagyméretű számítástechnikai és távközlési eszközök (pl. nagyszámítógépek, kiszolgálógépek, helyhez kötött hálózati berendezések és eszközök, nagyméretű nyomtatók, másolóberendezések, érmével működő telefonkészülékek)

 

– Nagyméretű szabadidős és sportfelszerelések (pl. elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések, érmével működő nagyméretű játékautomaták)

 

– Hang- és képlejátszó berendezések

 

– Zenei berendezések (kivéve a templomi orgonát)

 

– Nagy világítótestek és egyéb fényszóró vagy fényszabályozó berendezések

 

– Nagyméretű elektromos és elektronikus ipari szerszámok és gépek, kivéve a nagyméretű, rögzített ipari szerszámok és kizárólag professzionális használatra szánt, közúton nem használható mozgó gépek és berendezések (pl. kötő- és szövőgépek)

 

– Áram termelésére vagy továbbítására szolgáló nagyméretű berendezések (mint például generátorok, transzformátorok, szünetmentes tápegységek (UPS), váltóirányítók)

 

– Nagyméretű orvostechnikai eszközök

 

– Nagyméretű ellenőrző és vezérlő eszközök

 

– Nagy mérőeszközök és -berendezések (mint például mérlegek, rögzített gépek)

 

– Termékek automatikus adagolására/kiadására és egyszerű szolgáltatások nyújtására szolgáló nagyméretű berendezések (áruautomaták, pénzautomaták, göngyöleg-visszavételező automaták, fénykép-automaták)

 

– Fotovoltaikus panelek

5. Kisgépek

5. Kisméretű berendezések

Porszívók, szőnyegseprűk, varrógépek, világítótestek, mikrohullámú sütők, szellőzőberendezések, vasalók, kenyérpirítók, elektromos kések, elektromos vízforralók, órák, elektromos borotvák, mérlegek, haj- és testápoló gépek, személyi számítógépek, nyomtatók, zsebszámológépek, telefonok, mobiltelefonok, rádiókészülékek, videokamerák, videomagnók, hifiberendezések, hangszerek, hang- és képlejátszó berendezések, elektronikus és elektromos játékok, sporteszközök, kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb., használt számítógépek, füstjelző berendezések, fűtésszabályozók, termosztátok, kisméretű elektromos és elektronikus szerszámok, kisméretű orvostechnikai eszközök, kisméretű ellenőrző és vezérlő berendezések, termékek automatikus kiadására szolgáló kisméretű berendezések. Beépített fotovoltaikus paneleket tartalmazó kisgépek.

– Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra szolgáló kisméretű készülékek (pl. kenyérpirítók, főzőlapok, elektromos kések, elektromos vízforralók, merülőforralók, szeletelőgépek, mikrohullámú sütők)

 

– Kisméretű takarítóberendezések (pl. porszívók, szőnyegseprűk, vasalók stb.)

 

– Ventilátorok, légfrissítők, szellőzőberendezések

 

– Kisméretű fűtőkészülékek (pl. elektromos takarók)

 

– Órák, karórák, ébresztőórák és egyéb időmérő eszközök

 

– Testápolásra szolgáló kisméretű berendezések (pl. elektromos borotvák, fogkefék, hajszárítók, masszírozó gépek)

 

– Kamerák (pl. videokamerák)

 

– Szórakoztató elektronikai készülékek (pl. rádiókészülékek, hangerősítők, autórádiók, DVD-lejátszók, videomagnók, hifiberendezések)

 

– Hangszerek és zenegépek (mint például erősítők, végerősítők, fülhallgatók és hangszórók, mikrofonok)

 

– Kisméretű világítótestek és egyéb fényszóró vagy fényszabályozó berendezések

 

– Játékok (pl. kisvasutak, repülőgépmodellek stb.)

 

– Kisméretű sporteszközök (pl. kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb. használt számítógépek)

 

– Kisméretű szabadidős eszközök (pl. videojátékok, horgász- és golffelszerelések stb.)

 

– Kisméretű elektromos és elektronikus szerszámok, beleértve a kertészeti eszközöket is (pl. fúrók, fűrészek, szivattyúk, fűnyírók)

 

– Varrógépek

 

– Áram termelésére vagy továbbítására szolgáló kisméretű berendezések (mint például generátorok, töltők, szünetmentes tápok (UPS), tápegységek)

 

– Kisméretű orvostechnikai eszközök, az állatorvosi eszközökkel együtt

 

– Kisméretű ellenőrző és vezérlő berendezések (mint például füstjelzők, fűtésszabályozók, termosztátok, mozgásérzékelők, ellenőrző berendezések és -termékek, távirányítók/távvezérlők)

 

– Kisméretű mérőeszközök (pl. mérlegek, kijelzőeszközök, távolságmérők, hőmérők)

 

– Termékek automatikus adagolására/kiadására szolgáló kisméretű berendezések

 

– Beépített fotovoltaikus paneleket tartalmazó kisgépek

 

6. – Kisméretű számítástechnikai és távközlési berendezések

 

– Hordozható számítógépek

 

– Kisméretű hordozható számítógépek

 

– Táblagépek

 

– Kisméretű IT- és távközlési berendezések (mint például személyi számítógépek, nyomtatók, zsebszámológépek, telefonok, mobiltelefonok, útválasztók, rádiókészülékek, bébiőrök, kivetítők)

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontja kerül visszaállításra, a Tanács álláspontjában felsorolt példák hozzáadásával. Logikusnak tűnik egy külön kategória kialakítása a kis IKT-berendezések számára, tekintve, hogy ezek sok nyersanyagot tartalmaznak.

Módosítás  77

A Tanács álláspontja

V melléklet

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Melléklet törölve

Indokolás

Ahhoz hogy a jogi szöveg közérthető legyen, a hasznosítási arányokat magában az irányelv egy külön cikkében kell közvetlenül meghatározni (vö. a 11. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással). A hasznosítási arányoknak ki kell terjedniük az irányelv hatálybalépésétől kezdve az újrahasználati arányokra is. Egy külön újrahasználati arány lényeges a hulladékhierarchia specifikus megvalósítása szempontjából.

Módosítás  78

A Tanács álláspontja

VI melléklet

A Tanács álláspontja

Módosítás

VI. MELLÉKLET

VI. MELLÉKLET

A feltételezhetően hulladéknak minősülő használt elektromos és elektronikus berendezések szállítására vonatkozó minimumkövetelmények

A használt elektromos és elektronikus berendezések szállítására vonatkozó minimumkövetelmények

1. Ha egy szállítmány birtokosa arra hivatkozik, hogy használt elektromos és elektronikus berendezéseket és nem azok hulladékait szállítja vagy kívánja szállítani, akkor a tagállamok hatóságai – ha a használt elektromos és elektronikus berendezések feltételezhetően hulladéknak minősülnek

1. Ha egy szállítmány birtokosa arra hivatkozik, hogy használt elektromos és elektronikus berendezéseket és nem azok hulladékait szállítja vagy kívánja szállítani, akkor a tagállamok hatóságai használt elektromos és elektronikus berendezések esetén az alábbi igazolásokat kérik tőle

a) az adott elektromos vagy elektronikus berendezés eladását és/vagy tulajdonjogának átruházását igazoló számla vagy szerződés másolata, amelyen szerepel, hogy a berendezés közvetlenül újrahasználható és teljesen működőképes;

a) az adott elektromos vagy elektronikus berendezés eladását és/vagy tulajdonjogának átruházását igazoló számla vagy szerződés másolata, amelyen szerepel, hogy a berendezés közvetlenül újrahasználható és teljesen működőképes;

b) értékelő vagy vizsgálati igazolás egy példánya (tesztigazolás, működési tanúsítvány) a szállítmány összes tételére vonatkozóan, valamint az összes vizsgálati eredmény jegyzőkönyve a 3. pontban foglaltak szerint részletezve;

b) értékelő vagy vizsgálati igazolás egy példánya (tesztigazolás, működési tanúsítvány) a szállítmány összes tételére vonatkozóan, valamint az összes vizsgálati eredmény jegyzőkönyve a 3. pontban foglaltak szerint részletezve;

c) az elektromos vagy elektronikus berendezés szállítását kezdeményező birtokos nyilatkozata, amely kimondja, hogy a szállítmány részét alkotó egyetlen tétel sem minősül hulladéknak a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 1. pontja szerinti értelemben; valamint

c) az elektromos vagy elektronikus berendezés szállítását kezdeményező birtokos nyilatkozata, amely kimondja, hogy a szállítmány részét alkotó egyetlen tétel sem minősül hulladéknak a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 1. pontja szerinti értelemben; valamint

d) a be- és kirakodás, illetve a szállítás során a szállítmány megfelelő védelme a károsodás ellen, elsősorban megfelelő csomagolás vagy a rakomány megfelelő elrendezése révén.

d) a be- és kirakodás, illetve a szállítás során a szállítmány megfelelő védelme a károsodás ellen, elsősorban megfelelő csomagolás és a rakomány megfelelő elrendezése révén.

2. E rendelkezésektől eltérve az 1. pont a) és b) pontja és a 3. pont nem alkalmazandó a gyártóra vagy a nevében eljáró harmadik személyre, amennyiben hitelt érdemlően dokumentálva van, hogy a szállítás vállalkozások közötti átadási megállapodás keretében valósul meg és amennyiben

2. E rendelkezésektől eltérve az 1. pont a) és b) pontja és a 3. pont nem alkalmazandó a gyártóra vagy a nevében eljáró harmadik személyre, illetve egy harmadik fél által végzett helyreállítási vagy javítási szolgáltatásokra, amennyiben hitelt érdemlően dokumentálva van, hogy a szállítás vállalkozások közötti átadási megállapodás keretében valósul meg és amennyiben

a) az elektromos és elektronikus berendezéseket hibásként küldik vissza garanciális javításra, az újrahasználat szándékával,

a) az elektromos és elektronikus berendezéseket hibásként küldik vissza garanciális javításra, az újrahasználat szándékával,

b) a használt, szakmai használatra szánt elektromos és elektronikus berendezéseket az értékesítést követő szolgáltatás részeként kötött érvényes karbantartási szerződés alapján helyreállítás vagy javítás céljából küldik vissza, az újrahasználat szándékával, vagy

b) a használt, szakmai használatra szánt elektromos és elektronikus berendezéseket érvényes szerződés alapján helyreállítás vagy javítás céljából küldik vissza, az újrahasználat szándékával, vagy

c) a használt, szakmai használatra szánt hibás elektromos és elektronikus berendezéseket – például az orvostechnikai berendezéseket és azok alkatrészeit – az értékesítést követő szolgáltatás részeként kötött érvényes karbantartási szerződés alapján a meghibásodást kiváltó ok elemzésének céljából küldik vissza, amennyiben e vizsgálatot kizárólag a gyártó vagy a nevében eljáró harmadik személy végezheti el.

c) a használt, szakmai használatra szánt hibás elektromos és elektronikus berendezéseket – például az orvostechnikai berendezéseket és azok alkatrészeit – az értékesítést követő szolgáltatás részeként kötött érvényes karbantartási szerződés alapján a meghibásodást kiváltó ok elemzésének céljából küldik vissza, amennyiben e vizsgálatot kizárólag a gyártó vagy a nevében eljáró harmadik személy végezheti el.

 

Ez az eltérés csak olyan országokba történő szállítására alkalmazandó, amelyekre az OECD Tanácsának a hasznosításra szánt hulladék országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló C(92)39 végleges határozatának felülvizsgálatáról szóló C(2001)107 végleges határozata vonatkozik.

 

Amennyiben az ezen eltérés hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezéseket nem lehet helyreállítani vagy megjavítani, akkor azt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kell tekinteni.

3. A tagállamok a használt elektromos és elektronikus berendezések tekintetében az alábbiakban felsorolt vizsgálati és nyilvántartási lépéseket írják elő annak megállapítására, hogy a szállított elektromos vagy elektronikus berendezések ténylegesen használt árunak, nem pedig hulladéknak minősülnek-e:

3. A tagállamok a használt elektromos és elektronikus berendezések tekintetében az alábbiakban felsorolt vizsgálati és nyilvántartási lépéseket írják elő annak megállapítására, hogy a szállított elektromos vagy elektronikus berendezések ténylegesen használt árunak, nem pedig hulladéknak minősülnek-e:

1. lépés: Vizsgálat

1. lépés: Vizsgálat

a) A berendezések működőképességét ellenőrizni kell, veszélyesanyag-tartalmukat is értékelve. A vizsgálat jellege függ a vizsgált elektromos vagy elektronikus berendezés rendeltetésétől. A legtöbb használt elektromos vagy elektronikus berendezés esetében elegendő a főbb funkciók működéséről megbizonyosodni.

a) A berendezések működőképességét ellenőrizni kell, veszélyesanyag-tartalmukat is értékelve. A vizsgálat jellege függ a vizsgált elektromos vagy elektronikus berendezés rendeltetésétől. A legtöbb használt elektromos vagy elektronikus berendezés esetében elegendő a főbb funkciók működéséről megbizonyosodni.

b) Az összes vizsgálati és teszteredményt le kell jegyezni.

b) Az összes vizsgálati és teszteredményt le kell jegyezni.

2. lépés: Dokumentáció

2. lépés: Dokumentáció

a) A vizsgálati eredményekről szóló adatlapot magának az elektromos vagy elektronikus berendezésnek az egyik oldalára kell rögzíteni (ha nincs becsomagolva), illetve a külső csomagolásra kell helyezni, hogy annak felbontása nélkül tanulmányozni lehessen.

a) A vizsgálati eredményekről szóló adatlapot magának az elektromos vagy elektronikus berendezésnek az egyik oldalára kell rögzíteni (ha nincs becsomagolva), illetve a külső csomagolásra kell helyezni, hogy annak felbontása nélkül tanulmányozni lehessen.

b) A dokumentációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

b) A dokumentációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A tétel megnevezése (a berendezés neve ha adott esetben a II. vagy IV. mellékletben felsorolták, valamint adott esetben az I. vagy III. mellékletben meghatározott kategória);

A tétel megnevezése (a berendezés neve, ha a IV. mellékletben felsorolták, valamint a III. mellékletben meghatározott kategória);

– Adott esetben a tétel azonosító száma (típusszáma);

– Adott esetben a tétel azonosító száma (típusszáma);

– A gyártás éve (ha ismert);

– A gyártás éve (ha ismert);

– A működést igazoló vállalat neve és címe;

– A működést igazoló vállalat neve és címe;

– A teszteredményeknek az 1. lépésben foglaltak szerinti ismertetése (a működőképességi teszt időpontját is beleértve);

– A teszteredményeknek az 1. lépésben foglaltak szerinti ismertetése (a működőképességi teszt időpontját is beleértve);

– A végrehajtott vizsgálatok jellege.

– A végrehajtott vizsgálatok jellege.

4. Az 1. és 3. pontban említett dokumentáción kívül a használt elektromos vagy elektronikus berendezések minden szállítmányát (pl. konténer, teherautó-rakomány) el kell látni a következő árukísérő dokumentumokkal:

4. Az 1. és 3. pontban említett dokumentáción kívül a használt elektromos vagy elektronikus berendezések minden szállítmányát (pl. konténer, teherautó-rakomány) el kell látni a következő árukísérő dokumentumokkal:

a) megfelelő fuvarokmány, például CMR fuvarlevél,

a) megfelelő fuvarokmány, például CMR fuvarlevél,

b) felelősségi nyilatkozat.

b) felelősségi nyilatkozat.

5. Az 1., 3. és 4. pontban részletezett megfelelő dokumentumok hiányában, amelyek bizonyítják, hogy a szállítmány használt elektromos vagy elektronikus berendezés, és nem ezek hulladéka, valamint a szállítmány szállítás, berakodás és kirakodás alatti – megfelelő csomagolás vagy a rakomány megfelelő elrendezése révén való – megfelelő védelmének bizonyítéka hiányában a tagállami hatóságok az árukat elektromos vagy elektronikus berendezések hulladékának tekintik, a szállítmányt pedig illegálisként kezelik. Ilyen esetekben a szállítmány a továbbiakban a 1013/2006/EK rendelet 24. és 25. cikke szerint kezelendő.

5. Az 1., 2., 3. és 4. pontban részletezett megfelelő dokumentumok hiányában, amelyek bizonyítják, hogy a szállítmány használt elektromos vagy elektronikus berendezés, és nem ezek hulladéka, valamint a szállítmány szállítás, berakodás és kirakodás alatti – megfelelő csomagolás vagy a rakomány megfelelő elrendezése révén való – megfelelő védelmének bizonyítéka hiányában (amelynek biztosítása a szállítandó berendezések tulajdonosának felelőssége) a tagállami hatóságok az árukat elektromos vagy elektronikus berendezések hulladékának tekintik, a szállítmányt pedig illegálisként kezelik. Ilyen esetekben a szállítmány a továbbiakban a 1013/2006/EK rendelet 24. és 25. cikke szerint kezelendő.

Módosítás  79

A Tanács álláspontja

X melléklet – A pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

A 16. cikkben említett nyilvántartásba vételhez és jelentéshez szükséges információk

A 16. cikkben említett nyilvántartásba vételhez és jelentéshez szükséges információk

A. A nyilvántartásba vételkor benyújtandó információk:

A. A nyilvántartásba vételkor benyújtandó információk:

1. A gyártó, vagy a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. alpontjában meghatározott gyártók esetében a jogi képviselő neve és címe (postai irányítószám, település, utca és házszám, ország, telefonszám és faxszám, e-mail cím és a kapcsolattartó személy). Jogi képviselő esetében a képviselt gyártó elérhetőségeit is meg kell adni.

1. A gyártó, vagy a jogi képviselő neve és címe (postai irányítószám, település, utca és házszám, ország, telefonszám és faxszám, e-mail cím és a kapcsolattartó személy). Jogi képviselő esetében a képviselt gyártó elérhetőségeit is meg kell adni.

2. A gyártó nemzeti azonosító kódja, beleértve a gyártó európai adószámát vagy nemzeti adóazonosító számát is (választható)

2. A gyártó azonosító kódja, beleértve a gyártó európai adószámát vagy nemzeti adóazonosító számát is.

3. Az elektromos vagy elektronikus berendezés kategóriája a III. mellékletnek megfelelően

3. Az elektromos vagy elektronikus berendezés kategóriája a III. mellékletnek megfelelően.

4. Az elektromos vagy elektronikus berendezés típusa (háztartási berendezés vagy egyéb)

4. Az elektromos vagy elektronikus berendezés típusa (háztartási berendezés vagy egyéb)

5. Az elektromos vagy elektronikus berendezés márkaneve (opcionális)

5. Az elektromos vagy elektronikus berendezés márkaneve.

6. Információ arra vonatkozóan, hogy a gyártó hogyan tesz eleget kötelezettségeinek: önállóan vagy közös rendszerben; a pénzügyi garanciára vonatkozóan is kell információt adni

6. Információ arra vonatkozóan, hogy a gyártó hogyan tesz eleget kötelezettségeinek: önállóan vagy közös rendszerben; a pénzügyi garanciára vonatkozóan is kell információt adni

7. Az értékesítés módja (p. távértékesítés)

7. Az értékesítés módja (p. távértékesítés)

8. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az információk megfelelnek a valóságnak

 

Indokolás

Az összehangolt nyilvántartás célkitűzésének megvalósítása érdekében a nemzeti nyilvántartásokban azonos adatokat kell megadni. Emiatt kell törölni az opcionális adatokat, minthogy ezek újból azt eredményeznék, hogy a tagállamokban eltérő követelményeknek kell megfelelni. A nyilvántartásokban szereplő információknak magától értetődően meg kell felelniük a valóságnak. Ennek külön kinyilvánítása nem nyújt hozzáadott értéket, pusztán bürokratikusabbá teszi a szöveget.

Módosítás  80

A Tanács álláspontja

X melléklet – B pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

B. A jelentéshez szükséges információk:

B. A jelentéshez szükséges információk:

1. A gyártó nemzeti azonosító kódja

1. A gyártó azonosító kódja.

2. A jelentés tárgyidőszaka

2. A jelentés tárgyidőszaka

3. Az elektromos vagy elektronikus berendezés kategóriája az I. vagy adott esetben a III. mellékletnek megfelelően

3. Az elektromos vagy elektronikus berendezés kategóriája a III. mellékletnek megfelelően.

4. A tagállamban forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezések mennyisége, tömegben megadva

4. A tagállamban forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezések mennyisége, tömegben megadva

5. (opcionális) Elektromos vagy elektronikus berendezéseknek a tagállamban szelektíven gyűjtött, újra felhasznált, újra feldolgozott, hasznosított és ártalmatlanított, vagy az Unión belül vagy az Unión kívülre szállított hulladékai mennyisége, tömegben megadva

5. Elektromos vagy elektronikus berendezéseknek a tagállamban szelektíven gyűjtött, újra felhasznált, újra feldolgozott, hasznosított és ártalmatlanított, vagy az Unión belül vagy az Unión kívülre szállított hulladékai mennyisége, tömegben megadva.

Megjegyzés: A 4. és az 5. pontban meghatározott információkat kategóriánként kell megadni.

Megjegyzés: A 4. és az 5. pontban meghatározott információkat kategóriánként kell megadni.

Indokolás

Az összehangolt nyilvántartás célkitűzésének megvalósítása érdekében a nemzeti nyilvántartásokban azonos adatokat kell megadni. Emiatt kell törölni az opcionális adatokat, minthogy ezek újból azt eredményeznék, hogy a tagállamokban eltérő követelményeknek kell megfelelni.

  • [1]       HL C 306., 2009.12.16., 39. o.
  • [2]       HL C 141., 2010.5.29., 55. o.
  • [3]  Elfogadott szövegek, 2011.2.3., P7_TA-PROV(2011)0037.
  • [4] ***           HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépését követő 6 év és egy nap.
  • [5] *             HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelv hatálybalépésétől számított 7 év.
  • [6] *             HL: Kérem, illessze be a következő időpontot: ezen irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napját követő 18 hónap.
  • [7] fn

ELJÁRÁS

Cím

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai

Hivatkozások

07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

3.2.2011                     T7-0037/2011

A Bizottság javaslata

COM(2008)0810 - C6-0472/2008

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

29.9.2011

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

29.9.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Karl-Heinz Florenz

31.8.2009

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.9.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.10.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Arlene McCarthy

Benyújtás dátuma

6.10.2011