Pranešimas - A7-0334/2011Pranešimas
A7-0334/2011

  REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija)

  6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz


  Procedūra : 2008/0241(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0334/2011

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija)

  (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

  –   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 4 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

  –   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą[3] dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2008) 0810),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktą rekomendaciją (A7-0334/2011),

  1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  Tarybos pozicija

  6 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (6) šia direktyva siekiama prisidėti prie tvarios gamybos ir vartojimo pirmiausia užkertant kelią EEĮ atliekoms, taip pat pakartotinai naudojant, perdirbant ir kitaip naudojant tas atliekas taip, kad sumažėtų šalinamų atliekų apimtys ir būtų veiksmingiau naudojami ištekliai. Šia direktyva taip pat siekiama gerinti visų veiklos vykdytojų, dalyvaujančių EEĮ gyvavimo ciklo etapuose, pavyzdžiui, gamintojų, platintojų ir vartotojų, ypač tų veiklos vykdytojų, kurie tiesiogiai susiję su EEĮ atliekų surinkimu ir apdorojimu, aplinkos apsaugos veiklą. Dėl įvairiose šalyse skirtingai taikomo gamintojo atsakomybės principo visų pirma gali iš esmės skirtis ekonominės veiklos vykdytojų finansinė našta. Dėl skirtingų EEĮ atliekų tvarkymo nacionalinių strategijų neįmanoma veiksmingai įgyvendinti atliekų perdirbimo politikos. Todėl esminius kriterijus reikėtų nustatyti Sąjungos lygiu;

  (6) šia direktyva siekiama prisidėti prie tvarios gamybos ir vartojimo pirmiausia užkertant kelią EEĮ atliekoms, taip pat pakartotinai naudojant, perdirbant ir kitaip naudojant tas atliekas taip, kad sumažėtų šalinamų atliekų apimtys, būtų veiksmingiau naudojami ištekliai ir atgaunamos strateginės žaliavos. Šia direktyva taip pat siekiama gerinti visų veiklos vykdytojų, dalyvaujančių EEĮ gyvavimo ciklo etapuose, pavyzdžiui, gamintojų, platintojų ir vartotojų, ypač tų veiklos vykdytojų, kurie tiesiogiai susiję su EEĮ atliekų surinkimu ir apdorojimu, aplinkos apsaugos veiklą. Dėl įvairiose šalyse skirtingai taikomo gamintojo atsakomybės principo visų pirma gali iš esmės skirtis ekonominės veiklos vykdytojų finansinė našta. Dėl skirtingų EEĮ atliekų tvarkymo nacionalinių strategijų neįmanoma veiksmingai įgyvendinti atliekų perdirbimo politikos. Todėl esminius kriterijus reikėtų nustatyti Sąjungos lygiu ir reikėtų parengti EEĮ atliekų surinkimo ir apdorojimo Europos standartus;

  Pagrindimas

  Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą. Strateginės žaliavos atgavimas yra esminis šios direktyvos aspektas ir todėl jį būtina paminėti. Europos standartų kūrimas EEĮ atliekų surinkimo ir tvarkymo srityje taip pat yra svarbus siekiant veiksmingo ir ekologiško atliekų perdirbimo.

  Pakeitimas  2

  Tarybos pozicija

  9 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (9) siekiant apibrėžti šios direktyvos taikymo sritį joje turėtų būti pateiktos tam tikros terminų apibrėžtys. Tačiau peržiūrint taikymo sritį EEĮ apibrėžtis turėtų būti patikslinta, kad taptų aiškesnė. Kol tai bus įtvirtinta Sąjungos teisės aktuose, valstybės narės, laikydamosi Sąjungos teisės, gali toliau taikyti atitinkamas nacionalines priemones ir esamą nusistovėjusią praktiką;

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Apibrėžtį būtina paaiškinti pačioje direktyvoje, kad dėl skirtingų nacionalinių taisyklių ir praktikos nebūtų suskaidyta vidaus rinka.

  Pakeitimas  3

  Tarybos pozicija

  10 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (10) kai tinkama, priimant Direktyvą 2009/125/EB įgyvendinančias priemones, jose turėtų būti nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimai, kuriais būtų sudaromos palankesnės sąlygos pakartotinai naudoti, išmontuoti ir naudoti EEĮ atliekas. Siekiant, kad produkto projektavimu būtų užtikrintas kuo geresnis pakartotinas naudojimas ir naudojimas, reikėtų atsižvelgti į visą produkto gyvavimo ciklą;

  (10) priimant Direktyvą 2009/125/EB įgyvendinančias priemones, jose turėtų būti nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimai, kuriais būtų sudaromos palankesnės sąlygos pakartotinai naudoti, išmontuoti ir naudoti EEĮ atliekas. Siekiant, kad produkto projektavimu būtų užtikrintas kuo geresnis pakartotinas naudojimas ir naudojimas, reikėtų atsižvelgti į visą produkto gyvavimo ciklą;

  Pagrindimas

  Ekologiškas energiją vartojančių gaminių projektavimas yra svarbus ne tik gaminio suvartojamos energijos kiekiui, bet ir siekiant paprastesnio elektros ir elektroninės įrangos pakartotino naudojimo, išmontavimo ir utilizacijos. Į projektavimo procesą įtraukus perdirbimo aspektus būtų galima pasiekti gausesnio ir optimalesnio perdirbimo bei žaliavų atgavimo. Į projektavimo procesą įtraukus perdirbimo aspektus būtų galima pasiekti gausesnio ir optimalesnio perdirbimo bei žaliavų naudojimo. Todėl šie kriterijai turėtų būti įtraukti į direktyvą 2009/125/EB.

  Pakeitimas  4

  Tarybos pozicija

  13 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (13) siekiant užtikrinti specialų EEĮ atliekų apdorojimą ir perdirbimą, keliama būtina sąlyga – jas rinkti atskirai siekiant Sąjungoje užtikrinti pasirinktą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį. Vartotojai turi aktyviai prisidėti prie sėkmingo tokių atliekų surinkimo ir turėtų būti skatinami grąžinti EEĮ atliekas. Šiuo tikslu EEĮ atliekoms grąžinti turėtų būti įdiegti tinkami įrenginiai, įskaitant surinkimo punktus viešose vietose, kad privatūs namų ūkiai galėtų grąžinti atliekas bent nemokamai. Siekiant užtikrinti sėkmingą EEĮ atliekų surinkimą svarbus vaidmuo tenka platintojams;

  (13) siekiant užtikrinti specialų EEĮ atliekų apdorojimą ir perdirbimą, keliama būtina sąlyga – jas rinkti atskirai siekiant Sąjungoje užtikrinti pasirinktą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį. Vartotojai turi aktyviai prisidėti prie sėkmingo tokių atliekų surinkimo ir turėtų būti skatinami grąžinti EEĮ atliekas. Šiuo tikslu EEĮ atliekoms grąžinti turėtų būti įdiegti tinkami įrenginiai, įskaitant surinkimo punktus viešose vietose, kad privatūs namų ūkiai galėtų grąžinti atliekas bent nemokamai. Siekiant užtikrinti sėkmingą EEĮ atliekų surinkimą ir apdorojimą svarbus vaidmuo tenka visiems platintojams, savivaldybėms ir naudojimo įrenginių valdytojams;

  Pagrindimas

  Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą. Siekiant užtikrinti sėkmingą šios direktyvos įgyvendinimą, svarbus vaidmuo tenka platintojams, savivaldybėms ir naudojimo įrenginių valdytojams.

  Pakeitimas  5

  Tarybos pozicija

  13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  (13a) Kad būtų visapusiškai taikomas principas „teršėjas moka“, valstybės narės turi užtikrinti, kad (vietos) valdžios institucijų patiriamos EEĮ atliekų surinkimo sąnaudos nebūtų perkeltos mokesčių mokėtojams, o būtų įtrauktos į produkto kainą;

  Pagrindimas

  Darant nuolaidą Tarybos ir Komisijos pozicijai, per pirmąjį svarstymą Parlamento priimtame tekste pateiktas 12 straipsnio 1 dalies pakeitimas (47 pakeitimas) buvo persvarstytas ir sutrumpintas iki esminio principo.

  Pakeitimas  6

  Tarybos pozicija

  14 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (14) kad Sąjungoje būtų pasiektas pasirinktas apsaugos lygis ir suderinti aplinkos apsaugos tikslai, valstybės narės turėtų patvirtinti tinkamas priemones, kad EEĮ atliekos kuo mažiau būtų šalinamos kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos ir būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų surinkimo lygis. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės siektų sukurti veiksmingas tokių atliekų surinkimo sistemas, turėtų būti reikalaujama, kad jose būtų pasiektas aukštas EEĮ atliekų, visų pirma aušinimo ir užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, surinkimo lygis atsižvelgiant į jų didelį poveikį aplinkai ir į Reglamentuose (EB) Nr. 1005/2009 ir (EB) Nr. 842/2006 nustatytas pareigas. Į poveikio vertinimą įtraukti duomenys rodo, kad jau atskirai surenkama 65 % rinkai pateiktos EEĮ, tačiau gali būti, kad daugiau nei pusė surinktos įrangos netinkamai apdorojama ir neteisėtai eksportuojama. Todėl prarandama vertingų antrinių žaliavų ir blogėja aplinkos būklė. Siekiant išvengti tokių problemų reikia nustatyti ambicingą atliekų surinkimo tikslą. Tikslinga nustatyti minimalius naudotos EEĮ, kai įtariama, kad ji yra EEĮ atliekos, vežimo reikalavimus, kuriuos taikydamos valstybės narės gali atsižvelgti į atitinkamas susirašinėtojų gaires, parengtas įgyvendinant 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo;

  (14) kad Sąjungoje būtų pasiektas pasirinktas apsaugos lygis ir suderinti aplinkos apsaugos tikslai, valstybės narės turėtų patvirtinti tinkamas priemones, kad EEĮ atliekos kuo mažiau būtų šalinamos kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos ir būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų surinkimo lygis. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės siektų sukurti veiksmingas tokių atliekų surinkimo sistemas, turėtų būti reikalaujama, kad jose būtų pasiektas aukštas EEĮ atliekų, visų pirma aušinimo ir užšaldymo įrenginių, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, surinkimo lygis atsižvelgiant į jų didelį poveikį aplinkai ir į Reglamentuose (EB) Nr. 1005/2009 ir (EB) Nr. 842/2006 nustatytas pareigas. Į poveikio vertinimą įtraukti duomenys rodo, kad jau atskirai surenkama 65 % rinkai pateiktos EEĮ, tačiau gali būti, kad daugiau nei pusė surinktos įrangos netinkamai apdorojama ir neteisėtai eksportuojama arba ji tinkamai apdorojama, tačiau nepranešama apie apdorotą kiekį. Todėl prarandama vertingų antrinių žaliavų, blogėja aplinkos būklė ir pateikiami nenuoseklūs duomenys. Siekiant išvengti tokių problemų reikia nustatyti ambicingą atliekų surinkimo tikslą, įpareigoti visus subjektus, kurie surenka EEĮ atliekas, užtikrinti aplinkai nekenksmingą jų apdorojimą ir pranešti apie surinktą, tvarkytą ir apdorotą kiekį. Labai svarbu, kad valstybės narės užtikrintų veiksmingą šios direktyvos įgyvendinimą, ypač iš Sąjungos išvežamos naudotos EEĮ kontrolę. Tikslinga nustatyti minimalius naudotos EEĮ, kai įtariama, kad ji yra EEĮ atliekos, vežimo reikalavimus, kuriuos taikydamos valstybės narės gali atsižvelgti į atitinkamas susirašinėtojų gaires, parengtas įgyvendinant 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo;

  Pagrindimas

  Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą. Nuoseklus duomenų rinkimas yra būtinas norint įgyvendinti direktyvą ir patikrinti jos taikymą. Visi surinkime ir perdirbime dalyvaujantys subjektai privalo laikytis direktyvoje numatytų taisyklių. Panaudotos įrangos vežimo kontrolė yra labai svarbi norint užkirsti kelią neteisėtam vežimui.

  Pakeitimas  7

  Tarybos pozicija

  15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  (15a) 2009 m. sausio 19 d. Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas nuomonėje „Nanotechnologijos produktų rizikos vertinimas“ nurodė, kad atliekų etape ir perdirbimo metu galima susidurti su nanomedžiagomis, kurios tvirtai integruotos į dideles sistemas, pvz., elektronines grandines. Siekiant kontroliuoti pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai, kurį gali kelti nanomedžiagų turinčių EEĮ atliekų tvarkymas, gali būti reikalingas atrankinis apdorojimas. Komisija turėtų įvertinti, ar atitinkamoms nanomedžiagoms turėtų būti taikomas atrankinio apdorojimo reikalavimas.

  Pagrindimas

  Elektros ir elektroninėje įrangoje naudojama vis daugiau nanomedžiagų. Nors dauguma įtaisų gal ir nekeltų problemų tvarkymo metu, gali pasitaikyti tam tikrų nanomedžiagų , pvz., anglies nanovamzdelių, kurie, kaip įtariama, gali turėti į asbestą panašių ypatybių, arba nanosidabro. Užuot užmerkus akis, reikėtų įvertinti padėtį, kad būtų nustatyta, ar reikia imtis veiksmų. Šis požiūris atitinka 2009 m. Europos Parlamento poziciją dėl nanomedžiagų reglamentavimo aspektų. (Perimtas pirmojo svarstymo 101 pakeitimas).

  Pakeitimas  8

  Tarybos pozicija

  17 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (17) į įrangos naudojimą, parengimą pakartotinai naudoti ir perdirbimą turėtų būti atsižvelgiama šioje direktyvoje nustatytų tikslų įgyvendinimo atžvilgiu tik tuo atveju, jei tas naudojimas, parengimas pakartotinai naudoti arba perdirbimas neprieštarauja kitiems šiai įrangai taikomiems Sąjungos ar nacionalinės teisės aktams;

  (17) į įrangos naudojimą, parengimą pakartotinai naudoti ir perdirbimą turėtų būti atsižvelgiama šioje direktyvoje nustatytų tikslų įgyvendinimo atžvilgiu tik tuo atveju, jei tas naudojimas, parengimas pakartotinai naudoti arba perdirbimas neprieštarauja kitiems šiai įrangai taikomiems Sąjungos ar nacionalinės teisės aktams. Tinkamo įrangos naudojimo, parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui užtikrinimas yra labai svarbus patikimam išteklių naudojimui ir išteklių tiekimo optimizavimui;

  Pagrindimas

  Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą. Veiksmingas EEĮ atliekų perdirbimas yra labai svarbus ne tik gamtos apsaugai, bet ir žaliavų naudojimui.

  Pakeitimas  9

  Tarybos pozicija

  19 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (19) EEĮ iš privačių namų ūkių naudotojams turėtų būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ atliekas bent nemokamai. Gamintojai turėtų finansuoti bent EEĮ atliekų surinkimą iš surinkimo įrenginių, apdorojimą, naudojimą ir šalinimą. Valstybės narės turėtų skatinti gamintojus prisiimti visą atsakomybę už EEĮ atliekų surinkimą, visų pirma finansuoti tų atliekų surinkimą visoje EEĮ atliekų, įskaitant EEĮ atliekas iš privačių namų ūkių, surinkimo grandinėje, kad būtų galima išvengti neoptimalaus atskirai surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto eksporto, sudaryti visiems vienodas konkurencijos sąlygas visoje Sąjungoje suderinant gamintojų teikiamą finansavimą, ir padaryti taip, kad už EEĮ atliekų surinkimą mokėtų ne eiliniai mokesčių mokėtojai, o EEĮ naudotojai pagal principą „teršėjas moka“. Kad gamintojo atsakomybės samprata turėtų maksimalų efektą, kiekvienas gamintojas turėtų būti atsakingas už atliekų, gautų iš savo pagamintų produktų, tvarkymo finansavimą. Gamintojui turėtų būti leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šią pareigą – individualiai ar prisijungus prie kolektyvinio plano. Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas gamintojas turėtų suteikti finansinę garantiją, kad neliktų EEĮ atliekų iš „niekieno“ produktų, kurių tvarkymo išlaidos tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų tvarkymą turėtų prisiimti visi esami gamintojai sudarydami kolektyvinius finansavimo planus, prie kurių proporcingai prisideda visi gamintojai, esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių produktų bei smulkūs gamintojai, importuotojai ir nauji rinkos dalyviai;

  (19) EEĮ iš privačių namų ūkių naudotojams turėtų būti sudaryta galimybė grąžinti EEĮ atliekas bent nemokamai. Todėl gamintojai turėtų finansuoti EEĮ atliekų surinkimą iš surinkimo įrenginių, apdorojimą, naudojimą ir šalinimą. Valstybės narės turėtų skatinti visus EEĮ atliekas tvarkančius suinteresuotuosius subjektus prisidėti prie šios direktyvos tikslų įgyvendinimo, kad būtų galima išvengti neoptimalaus atskirai surinktų atliekų apdorojimo ir neteisėto eksporto. Siekdamos užtikrinti, kad už EEĮ atliekų surinkimą mokėtų ne eiliniai mokesčių mokėtojai, o EEĮ naudotojai pagal principą „teršėjas moka“, valstybės narės turėtų skatinti gamintojus apdoroti visas surinktas EEĮ atliekas. Siekiant užtikrinti tinkamą apdorojimą EEĮ atliekų naudotojai turėtų būti atsakingi už tai, kad nebetinkama naudoti EEĮ būtų nuvežta į atliekų surinkimo įrenginius. Kad gamintojo atsakomybės samprata turėtų maksimalų efektą, kiekvienas gamintojas turėtų būti atsakingas už atliekų, gautų iš savo pagamintų produktų, tvarkymo finansavimą. Gamintojui turėtų būti leidžiama pasirinkti, kaip įgyvendinti šią pareigą – individualiai ar prisijungus prie kolektyvinio plano. Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas gamintojas turėtų suteikti finansinę garantiją, kad neliktų EEĮ atliekų iš „niekieno“ produktų, kurių tvarkymo išlaidos tenka visuomenei ar kitiems gamintojams. Atsakomybę finansuoti „istorinių“ atliekų tvarkymą turėtų prisiimti visi esami gamintojai sudarydami kolektyvinius finansavimo planus, prie kurių proporcingai prisideda visi gamintojai, esantys rinkoje tuo metu, kai patiriama išlaidų. Į kolektyvinius finansavimo planus taip pat turėtų būti įtraukiami ir specifinių produktų bei smulkūs gamintojai, importuotojai ir nauji rinkos dalyviai. Produktų, turinčių ilgą gyvavimo ciklą ir pirmą kartą įtrauktų į šios direktyvos taikymo sritį, pvz. fotovoltinių plokščių, atveju reikėtų kaip galima geriau panaudoti turimas surinkimo ir naudojimo sistemas, tik jei jos atitinka šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Ypač neturėtų būti sudaroma kliūčių visoje Sąjungoje įdiegtų sistemų veikimui, jeigu jos atitinka vidaus rinkos tikslus;

  Pagrindimas

  Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą. Turima ir pasiteisinusi infrastruktūra ir toliau turėtų būti naudojama elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimui. Finansuojant surinkimą iš namų ūkių nedaroma įtaka įrangos projektavimui ir neturima kitų ekologinių privalumų, o perskirstant naštą neužtikrinama didesnis surinkimo lygis. Taip pat nereikėtų pamiršti vartotojo atsakomybės už tinkamą senos įrangos šalinimą.

  Pakeitimas  10

  Tarybos pozicija

  20 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (20) gamintojams turėtų būti leidžiama parduodant naujus produktus pirkėjams savanoriškai atskleisti EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo ir aplinką tausojančio šalinimo išlaidas. Tai atitinka Komisijos komunikatą dėl tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plano, visų pirma atsižvelgiant į pažangesnį vartojimą ir „žaliuosius“ viešuosius pirkimus;

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Kad atsirastų paskata mažinti surinkimo ir apdorojimo išlaidas, jos turėtų būti įskaičiuotos į produkto kainą. Bendros išlaidos neatspindi nei faktinių sąnaudų, susidarančių baigus naudoti produktą, nei produkto aplinkai keliamos taršos. Vartotojas neturi jokios informacijos apie gaminio perdirbamumą ir tikrąsias apdorojimo išlaidas.

  Pakeitimas  11

  Tarybos pozicija

  25 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (25) kad būtų galima stebėti, kaip įgyvendinami šios direktyvos tikslai, reikalinga informacija apie Sąjungos rinkai pateiktos EEĮ svorį bei EEĮ atliekų, surinktų laikantis šios direktyvos, surinkimo, pasirengimo pakartotiniam naudojimui (kiek įmanoma nurodant ir pasirengimą pakartotinai naudoti neišardytus prietaisus), naudojimo arba perdirbimo ir eksportavimo mastą. Siekiant apskaičiuoti surinkimo mastą reikėtų parengti EEĮ svorio apskaičiavimo bendrą metodiką, kad būtų paaiškinta, jog, inter alia, šis terminas apima visos įrangos, kokia ji teikiama pardavimui, faktinį svorį, įtraukiant visus komponentus, smulkias sudedamąsias dalis, priedus ir komplektavimo gaminius, tačiau neįtraukiant pakuočių, baterijų, naudojimo instrukcijų ir vadovų;

  (25) kad būtų galima stebėti, kaip įgyvendinami šios direktyvos tikslai, reikalinga informacija apie Sąjungos rinkai pateiktos EEĮ svorį bei EEĮ atliekų, surinktų laikantis šios direktyvos, surinkimo, pasirengimo pakartotiniam naudojimui (kiek įmanoma nurodant ir pasirengimą pakartotinai naudoti neišardytus prietaisus), naudojimo arba perdirbimo ir eksportavimo mastą. Siekiant apskaičiuoti surinkimo mastą reikėtų parengti EEĮ svorio apskaičiavimo bendrą metodiką ir, inter alia, nustatyti, ar šis terminas apima visos įrangos, kokia ji teikiama pardavimui, faktinį svorį, įtraukiant visus komponentus, smulkias sudedamąsias dalis, priedus ir komplektavimo gaminius, tačiau neįtraukiant pakuočių, baterijų, naudojimo instrukcijų ir vadovų;

  Pakeitimas  12

  Tarybos pozicija

  27 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (27) valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamą informacijos sklaidą, kad šią direktyvą būtų galima įgyvendinti visapusiškai laikantis vidaus rinkos reikalavimų, visų pirma išvengiant reikalavimų kartojimo gamintojams;

  (27) siekiant sumažinti vidaus rinkos veikimo kliūtis, reikėtų sumažinti administravimo naštą suvienodinant registravimo ir ataskaitų teikimo reikalavimus bei išvengiant pakartotinių mokesčių už pakartotinį registravimą atskirose valstybėse narėse. Visų pirma, iš gamintojo neturėtų būti reikalaujama valstybėje narėje turėti juridinę buveinę norint gauti leidimą pateikti EEĮ tos valstybės narės rinkai. Užtektų paskirti vietinį juridinį atstovą, gyvenantį toje valstybėje narėje;

  Pagrindimas

  Galiojančios EEĮ atliekų direktyvos įgyvendinimo patirtis parodė, kad dėl skirtingų registravimo ir ataskaitų teikimo reikalavimų 27 valstybėse narėse atsirado didelė administracinė našta ir netikėtų išlaidų. Vadovaujantis poveikio vertinimo išvadomis galima būtų išvengti administravimo išlaidų, kurios per metus sudaro 66 mln. eurų. Todėl siekiant veiksmingo vidaus rinkos veikimo reikia skatinti registravimo ir ataskaitų teikimo nuostatų derinimą ir nacionalinių registrų veiksmų sąveiką. Grįžtama prie EP pozicijos.

  Pakeitimas  13

  Tarybos pozicija

  28 konstatuojamoji dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  (28) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant pritaikyti IV, VII, VIII ir IX priedus, atsižvelgiant į mokslo ir techninę pažangą, ir priimti šioje direktyvoje išdėstytas taisykles papildančius atliekų surinkimo ir apdorojimo lygiavertiškumo, kai atliekos išvežamos iš Sąjungos, techninius reikalavimus. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

  (28) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant priimti pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl surinkimo normų ir metodo, kuriuo remiantis apskaičiuojamas atliekų kiekis pagal svorį; siekiant priimti taisykles, papildančias šioje direktyvoje išdėstytas taisykles dėl atliekų surinkimo ir apdorojimo lygiavertiškumo, kai atliekos išvežamos iš Sąjungos, techninių reikalavimų, dėl finansinių garantijų dydžio apskaičiavimo minimalių reikalavimų ir metodikos, dėl „labai mažo tūrio EEĮ atliekų“ ir „labai mažų įmonių, kurios veikia labai mažo ploto patalpose“ apibrėžties; siekiant pritaikyti IV, VII, VIII ir IX priedus, atsižvelgiant į mokslo ir techninę pažangą; ir siekiant priimti išsamesnes nuostatas dėl tikrinimų ir stebėsenos. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

  Pagrindimas

  Čia pateikiami visi direktyvoje patvirtinti deleguotieji aktai. Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą.

  Pakeitimas  14

  Tarybos pozicija

  1 straipsnis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Šia direktyva nustatomos priemonės, kurios skirtos apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą vengiant elektros bei elektroninės įrangos atliekų (toliau – EEĮ atliekos) susidarymo ir jų tvarkymo neigiamo poveikio arba tą poveikį mažinant ir mažinant bendrą išteklių naudojimo poveikį bei gerinant tokio naudojimo veiksmingumą.

  Šia direktyva nustatomos priemonės, kurios, laikantis Direktyvos 2008/98/EB 1 ir 4 straipsnių, skirtos apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą vengiant elektros bei elektroninės įrangos atliekų (toliau – EEĮ atliekos) susidarymo ir jų tvarkymo neigiamo poveikio arba tą poveikį mažinant ir mažinant neigiamą išteklių naudojimo poveikį bei gerinant tokio naudojimo veiksmingumą. Pagal šią direktyvą reikalaujama, kad visi veiklos vykdytojai, susiję su produkto gyvavimo ciklais, gerintų savo aplinkosaugos standartus ir taip būtų prisidedama prie tausios gamybos ir naudojimo.

  Pagrindimas

  Nuoroda į Atliekų pamatinėje direktyvoje įtvirtintus principus (atliekų prevencijos pagrindai ir atliekų tvarkymo hierarchija) buvo įtraukta tik į 6 konstatuojamąją dalį. Kadangi ankstesnėje EEĮ atliekų direktyvoje buvo pabrėžtas visų subjektų dalyvavimas aplinkosaugos veikloje, ši nuoroda turi išlikti. 2003 m. EEĮ atliekų direktyvoje, taikant visa apimantį viso ciklo požiūrį, numatytas visų subjektų, susijusių su EEĮ arba EEĮ atliekomis, aplinkosaugos standartų gerinimas. Šį teisės akto aspektą reikėtų išsaugoti ir todėl nereikėtų to išbraukti iš 1 straipsnio.

  Pakeitimas  15

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 1 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Ši direktyva taikoma šiai elektros ir elektroninei įrangai (toliau – EEĮ):

  Laikantis 3 dalies nuostatų, ši direktyva taikoma visai EEĮ.

  a) nuo …* iki …** (pereinamasis laikotarpis) – I priede nurodytoms kategorijoms priskiriamai EEĮ. II priede pateiktas pavyzdinis EEĮ, priskiriamos I priede nurodytoms kategorijoms, sąrašas.

   

  b) nuo …*** – III priede nurodytoms kategorijoms priskiriamai EEĮ. IV priede pateiktas pavyzdinis EEĮ, priskiriamos III priede nurodytoms kategorijoms, sąrašas.

   

  ________

   

  * OL: prašom įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą.

   

  ** OL: prašom įrašyti datą: 6 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

   

  *** OL: prašom įrašyti datą: 6 metai ir viena diena po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

   

  Pagrindimas

  Vadinamoji atvira taikymo sritis užtikrina didesnį teisinį tikrumą, kuris yra esminis direktyvos peržiūros tikslas, nes iš esmės apimama bet kokia elektros ir elektroninė įranga. Taikant skirstymą į atskiras kategorijas valstybėse narėse atsirado labai skirtingų aiškinimų, o to reikėtų vengti. Be to, tokiu būdu galima atsižvelgti į naujus produktus, dėl kurių kitu atveju reikėtų iš dalies keisti direktyvą, siekiant įtraukti juos į taikymo sritį.

  Pakeitimas  16

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  3. 1 dalies a punkte apibrėžtu pereinamuoju laikotarpiu ši direktyva netaikoma šiai EEĮ:

  3. Ši direktyva netaikoma šiai EEĮ:

  Pagrindimas

  Dėl 2 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymų leidėjas kartu su atvira taikymo sritimi privalo patvirtinti ir taikymo išimtis.

  Pakeitimas  17

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  ca) įrangai, skirtai siųsti į kosmosą;

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu iš esmės nekeičiamas direktyvos turinys, o keičiama tik išdėstymo tvarka 2 straipsnio formuluotėje (taip pat žr. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimą).

  Pakeitimas  18

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  cb) stambiems stacionariesiems pramoniniams prietaisams;

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu iš esmės nekeičiamas direktyvos turinys, o keičiama tik išdėstymo tvarka 2 straipsnio formuluotėje (taip pat žr. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimą).

  Pakeitimas  19

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  cc) stambiems nejudamiesiems įrenginiams, išskyrus šviečiančias dalis ir fotovoltinius modulius;

  Pagrindimas

  Svarbu neįtraukti stambių nejudamųjų įrenginių, tačiau esama kai kurių tų įrenginių dalių, kurioms turėtų būti taikoma ši direktyva. Ypač turimi mintyje apšvietimo įrenginiai ir fotovoltiniai moduliai, kurie gali būti parduodami atskirai nuo viso įrenginio ir kurių galutinio panaudojimo gamintojas gali nežinoti.

  Pakeitimas  20

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 3 dalies c d punktas (naujas)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  cd) žmonėms ar prekėms vežti skirtoms transporto priemonėms, išskyrus elektrines dvirates transporto priemones, kurių tipas nepatvirtintas;

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu iš esmės nekeičiamas direktyvos turinys, o keičiama tik išdėstymo tvarka 2 straipsnio formuluotėje (taip pat žr. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimą).

  Pakeitimas  21

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 3 dalies c e punktas (naujas)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  ce) tik profesionaliam naudojimui skirtiems ne keliais judantiems mechanizmams;

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu iš esmės nekeičiamas direktyvos turinys, o keičiama tik išdėstymo tvarka 2 straipsnio formuluotėje (taip pat žr. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimą).

  Pakeitimas  22

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 3 dalies c f punktas (naujas)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  cf) įrangai, kuri specialiai suprojektuota tik moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai ir kuri tiekiama tik tarp įmonių;

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu iš esmės nekeičiamas direktyvos turinys, o keičiama tik išdėstymo tvarka 2 straipsnio formuluotėje (taip pat žr. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimą).

  Pakeitimas  23

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 3 dalies c g punktas (naujas)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  cg) medicinos prietaisams ir in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams, jeigu tikėtina, kad iki gyvavimo ciklo pabaigos jie bus infekuoti, taip pat aktyviesiems implantuojamiesiems medicinos prietaisams.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu iš esmės nekeičiamas direktyvos turinys, o keičiama tik išdėstymo tvarka 2 straipsnio formuluotėje (taip pat žr. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimą).

  Pakeitimas  24

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 4 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Be 3 dalyje nurodytos įrangos, nuo …* ši direktyva netaikoma šiai EEĮ:

   

  Išbraukta.

  a) įrangai, skirtai siųsti į kosmosą;

   

  b) stambiems stacionariesiems pramoniniams prietaisams;

   

  c) stambiems nejudamiesiems įrenginiams;

   

  d) žmonėms ar prekėms vežti skirtoms transporto priemonėms, išskyrus elektrines dvirates transporto priemones, kurių tipas nepatvirtintas;

   

  e) tik profesionaliam naudojimui skirtiems ne keliais judantiems mechanizmams;

   

  f) įrangai, kuri specialiai suprojektuota tik moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai ir kuri tiekiama tik tarp įmonių;

   

  g) medicinos prietaisams ir in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams, jeigu tikėtina, kad iki gyvavimo ciklo pabaigos jie bus infekuoti, taip pat aktyviesiems implantuojamiesiems medicinos prietaisams.

   

  ________

   

  * OL: 6 metai ir viena diena po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

   

  Pagrindimas

  Dėl tokios atviros taikymo srities būtina, kad įstatymų leidėjas kartu su atvira taikymo apimtimi patvirtintų ir išimčių sąrašą. Šiuo pakeitimu iš esmės nekeičiamas direktyvos turinys, o keičiama tik išdėstymo tvarka 2 straipsnio formuluotėje (taip pat žr. 2 straipsnio 3 dalies pakeitimą).

  Pakeitimas  25

  Tarybos pozicija

  2 straipsnio 5 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Ne vėliau kaip …* Komisija peržiūri 1 dalies b punkte nustatytą šios direktyvos taikymo sritį, įskaitant parametrus, pagal kuriuos atskiriama III priede nurodyta stambi ir smulki įranga, ir pateikia šiais klausimais ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Prireikus kartu su ataskaita pateikiamas teisėkūros pasiūlymas.

  Ne vėliau kaip …* ir vėliau kas penkerius metus Komisija peržiūri šios direktyvos taikymo sritį ir pateikia šiais klausimais ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

  ________

  _______

  * OL: prašom įrašyti datą: 3 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  * 5 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  Pagrindimas

  Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą.

  Pakeitimas  26

  Tarybos pozicija

  3 straipsnio 1 dalies d punktas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  d) ne keliais judantys mechanizmai – mechanizmai su juose įrengtu energijos šaltiniu, kurių veikimui darbo metu reikalingas mobilumas arba tolydusis arba pusiau tolydusis perkėlinėjimas tarp viena po kitos einančių stacionarių darbo vietų;

  d) ne keliais judantys mechanizmai – mechanizmai, kurių veikimui darbo metu reikalingas mobilumas arba tolydusis arba pusiau tolydusis perkėlinėjimas tarp viena po kitos einančių stacionarių darbo vietų, arba mechanizmai, kurie dirba neperkeliami, tačiau kurie gali būti įrengti taip, kad galėtų būti lengviau perkelti iš vienos vietos į kitą;

  Pagrindimas

  Tokios pačios konstrukcijos įranga, kurios sandara, medžiaga iš kurios ji pagaminta ir funkcija yra identiškos, tačiau skiriasi tik tai, ar energija jai tiekiama kabeliu, ar ji turi savo energijos šaltinį, neturėtų būti traktuojama skirtingai. Be to, tam tikrų gamybinių procesų metu naudojami mechanizmai privalo būti mobilūs, nes priešingu atveju gamybos grandinė neveiktų arba veiktų netinkamai. Tačiau šie mechanizmai eksploatacijos metu nėra judinami.

  Pakeitimas  27

  Tarybos pozicija

  3 straipsnio 1 dalies f punktas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  f) gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris, neatsižvelgiant į naudojamą pardavimo būdą, įskaitant ir 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, numatytas nuotolinio ryšio priemones, yra:

  f) gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris, neatsižvelgiant į naudojamą pardavimo būdą, įskaitant ir 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, numatytas nuotolinio ryšio priemones, yra:

  i) įsisteigęs valstybėje narėje ir gamina EEĮ savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tą EEĮ ir ją parduoda tos valstybės narės teritorijoje savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

  i) įsisteigęs Sąjungoje ir gamina EEĮ savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tą EEĮ ir ją parduoda Sąjungoje savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

  ii) įsisteigęs valstybėje narėje ir jos teritorijoje savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą perparduoda iš kitų tiekėjų gautą įrangą; perpardavėjas nelaikomas gamintoju, jei, kaip nurodyta i papunktyje, ant įrangos yra pateiktas gamintojo ženklas;

  ii) įsisteigęs Sąjungoje ir jos teritorijoje savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą perparduoda iš kitų tiekėjų gautą įrangą; perpardavėjas nelaikomas gamintoju, jei, kaip nurodyta i papunktyje, ant įrangos yra pateiktas gamintojo ženklas;

  iii) įsisteigęs valstybėje narėje ir jos teritorijoje vykdydamas profesinę veiklą pateikia tos valstybės narės rinkai EEĮ iš trečiosios šalies arba iš kitos valstybės narės; arba

  iii) įsisteigęs Sąjungoje ir jos teritorijoje vykdydamas profesinę veiklą pateikia Sąjungos rinkai EEĮ iš trečiosios šalies; arba

  iv) įsisteigęs vienoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje ir nuotoliniu būdu tiesiogiai parduoda EEĮ kitos valstybės narės privatiems namų ūkiams ar vartotojams, kurie nėra privatūs namų ūkiai.

  iv) įsisteigęs vienoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje ir nuotoliniu būdu tiesiogiai parduoda EEĮ kitos valstybės narės privatiems namų ūkiams ar vartotojams, kurie nėra privatūs namų ūkiai.

  Pagrindimas

  Remiantis Komisijos atliktu poveikio vertinimu, patvirtinus Europos lygmens metodą būtų galima kasmet sutaupyti 66 mln. eurų, nes sumažėtų administracinė našta. Tiesioginė nuotolinė prekyba – svarbus šio klausimo aspektas, taigi tam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Čia taip pat reikalingas Europos lygmens metodas. Gamintojai turėtų būti prašomi registruotis tik vieną kartą. Šia aspektai įtraukti į 17 straipsnio pakeitimą. Parlamentas ragina supaprastinti EEĮ nuotolinę prekybą (elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas [2010/2012(INI)]).

  Pakeitimas  28

  Tarybos pozicija

  3 straipsnio 1 dalies j punktas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  j) tiekimas rinkai – produkto, skirto platinti, vartoti ar naudoti valstybės narės rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba neatlygintinai;

  j) tiekimas rinkai – produkto, skirto platinti, vartoti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba neatlygintinai;

  Pagrindimas

  Taikant nacionalinį „tiekimo rinkai“ apibrėžimą sukuriama didelė administravimo našta ir su tuo susijusios išlaidos, kurios labai apsunkina vidaus rinkos veiklą. Vadovaujantis Komisijos atlikto poveikio vertinimo išvadomis sukuriant Europos masto apibrėžimą ir sumažinant administravimo naštą būtų galima sutaupyti apie 66 mln. eurų per metus.

  Pakeitimas  29

  Tarybos pozicija

  3 straipsnio 1 dalies k punktas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  k) pateikimas rinkai – produkto tiekimas rinkai pirmą kartą valstybės narės teritorijoje vykdant profesinę veiklą;

  k) pateikimas rinkai – produkto tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą vykdant profesinę veiklą;

  Pagrindimas

  Taikant nacionalinį „tiekimo rinkai“ apibrėžimą sukuriama didelė administravimo našta ir su tuo susijusios išlaidos, kurios labai apsunkina vidaus rinkos veiklą. Vadovaujantis Komisijos atlikto poveikio vertinimo išvadomis sukuriant Europos masto apibrėžimą ir sumažinant administravimo naštą būtų galima sutaupyti apie 66 mln. eurų per metus.

  Pakeitimas  30

  Tarybos pozicija

  3 straipsnio 1 dalies l punktas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  l) atskyrimas – apdirbimas rankiniu, mechaniniu, metalurginiu būdu arba apdorojimas cheminiu būdu taip, kad pavojingos medžiagos, mišiniai ir komponentai sudarytų aiškiai identifikuojamą atliekų srautą ar aiškiai identifikuojamą atliekų srauto dalį. Medžiaga, mišinys arba komponentas laikomi aiškiai identifikuojamais, jei juos galima stebėti siekiant patvirtinti, kad jie apdoroti aplinkai nekenksmingu būdu;

  l) atskyrimas – apdirbimas rankiniu, mechaniniu, metalurginiu būdu arba apdorojimas cheminiu būdu taip, kad tokio apdirbimo proceso pabaigoje pavojingos medžiagos, mišiniai ir komponentai sudarytų aiškiai identifikuojamą atliekų srautą ar aiškiai identifikuojamą atliekų srauto dalį. Medžiaga, mišinys arba komponentas laikomi aiškiai identifikuojamais, jei juos galima stebėti siekiant patvirtinti, kad jie apdoroti aplinkai nekenksmingu būdu;

  Pagrindimas

  Direktyvoje nereikėtų nustatyti kada medžiagos pašalinamos. Svarbu yra tai, kad jos būtų pašalinamos ir taip būtų galima pasiekti kaip galima didesnės naudos aplinkai. Tam tikros medžiagos turi būti pašalintos kaip aiškiai identifikuojamos atliekų srauto dalys, tai įmanoma tik vėlesniu perdirbimo etapu, o ne pačioje pradžioje. Nurodant kada kažkas turi būti pašalinta būtų pakenkta naujų perdirbimo technologijų plėtrai. Todėl reikėtų pritarti pradiniam Komisijos pasiūlymui.

  Pakeitimas  31

  Tarybos pozicija

  3 straipsnio 1 dalies o a punktas (naujas)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  oa) smulkūs prietaisai – tai bet koks prietaisas, kuris iš esmės gali būti judinamas arba iš esmės nėra skirtas naudoti vienoje vietoje visą jo naudojimo laiką;

  Pagrindimas

  Grąžinama sąvokos „smulkūs prietaisai“ apibrėžtis iš Parlamento pozicijos IA priedo. Ši apibrėžtis reikalinga dėl 5 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio 6 dalies.

  Pakeitimas  32

  Tarybos pozicija

  3 straipsnio 1 dalies o b punktas (naujas)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  ob) stambūs prietaisai – tai bet koks prietaisas, kuris iš esmės negali būti judinamas arba iš esmės skirtas naudoti vienoje vietoje visą jo naudojimo laiką.

  Pakeitimas  33

  Tarybos pozicija

  4 straipsnis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Valstybės narės, nedarydamos poveikio produkto projektavimo srities Sąjungos teisės aktuose, įskaitant Direktyvą 2009/125/EB, nustatytiems reikalavimams, skatina gamintojų ir perdirbėjų bendradarbiavimą bei priemones, kuriomis skatinamas EEĮ projektavimas ir gamyba, ypač siekiant palengvinti EEĮ atliekų, jų komponentų ir medžiagų pakartotinį naudojimą, išmontavimą ir naudojimą. Tokiu atveju valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad gamintojai, taikydami išskirtinius projektavimo ypatumus arba vykdydami gamybos procesus, neužkirstų kelio pakartotiniam EEĮ atliekų panaudojimui, išskyrus atvejus, kai tokie išskirtiniai projektavimo ypatumai ar gamybos procesai turi išskirtinių privalumų, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir (arba) saugos reikalavimų srityje.

  Valstybės narės, nedarydamos poveikio produkto projektavimo srities Sąjungos teisės aktuose, įskaitant Direktyvą 2009/125/EB, nustatytiems reikalavimams, skatina gamintojų ir perdirbėjų bendradarbiavimą bei priemones, kuriomis skatinamas EEĮ projektavimas ir gamyba, ypač siekiant palengvinti EEĮ atliekų, jų komponentų ir medžiagų pakartotinį naudojimą, išmontavimą ir naudojimą. Šios priemonės neturi kliudyti Bendrijos rinkai tinkamai veikti. Tokiu atveju valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad gamintojai, taikydami išskirtinius projektavimo ypatumus arba vykdydami gamybos procesus, neužkirstų kelio pakartotiniam EEĮ atliekų panaudojimui, išskyrus atvejus, kai tokie išskirtiniai projektavimo ypatumai ar gamybos procesai turi išskirtinių privalumų, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir (arba) saugos reikalavimų srityje. EEĮ atliekų pakartotinį naudojimą, išmontavimą ir naudojimą bei kenksmingų medžiagų išmetimo mažinimą palengvinantys ekologinio projektavimo reikalavimai nustatomi ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. vykdant pagal Direktyvą 2009/125/EB priimtas įgyvendinimo priemones.

  Pagrindimas

  Ekologiškas energiją vartojančių gaminių projektavimas yra svarbus ne tik gaminio suvartojamos energijos kiekiui, bet ir siekiant paprastesnio elektros ir elektroninės įrangos pakartotino naudojimo, išmontavimo ir utilizacijos. Į projektavimo procesą įtraukus perdirbimo etapą būtų galima užtikrinti gausesnį ir geresnį perdirbimą. Tuo būtų paskatintas paprastesnis išmontavimas, perdirbamumas, sumažintos pavojingos išmetamosios medžiagos ir panaudojama daugiau antrinių žaliavų. Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą.

  Pakeitimas  34

  Tarybos pozicija

  5 straipsnio 1 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad EEĮ atliekų šalinimas kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų būtų sumažintas iki minimumo ir būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų, visų pirma temperatūros keitimo įrenginių, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų bei gyvsidabrio turinčių fluorescencinių lempų, surinkimo lygis.

  1. Kad būtų pasiektas aukštas atskiro EEĮ atliekų, visų pirma temperatūros keitimo įrenginių, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių medžiagų, gyvsidabrio turinčių lempų, fotovoltinių modulių ir smulkių prietaisų, įskaitant smulkius IT ir telekomunikacinius prietaisus, surinkimo lygis ir užtikrintas tinkamas visų tipų EEĮ atliekų tvarkymas, valstybės narės užtikrina, kad visos EEĮ atliekos būtų surenkamos atskirai ir nebūtų maišomos su bendromis ar nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

  Pagrindimas

  Būtina atskirai surinkti visas EEĮ atliekas, o ne tik pasiekti aukštą surinkimo lygį. Visų pirma turi būti surenkami aušinimo ir užšaldymo įrenginiai, o taip pat visos gyvsidabrio turinčios lempos ir fotovoltiniai moduliai bei smulkūs prietaisai. Pastaruosiuose dažnai yra pavojingų medžiagų, tačiau taip pat yra ir vertingų antrinių žaliavų, o jie dažnai, pažeidžiant tvarką, yra išmetami į buitines atliekas. Fotovoltiniai moduliai dėl juose esančių pavojingų medžiagų ir kartu esančių vertingų antrinių žaliavų tai pat turėtų būti surenkami atskirai.

  Pakeitimas  35

  Tarybos pozicija

  6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Siekdamos šio tikslo valstybės narės gali reikalauti, kad atitinkamai surinkimo sistemose ar įrenginiuose būtų numatyta atskirti surinkimo punktuose surinktas EEĮ atliekas, kurios turi būti parengtos pakartotiniam naudojimui, nuo kitų atskirai surinktų EEĮ atliekų.

  Siekdamos kuo labiau padidinti pakartotinį visų prietaisų naudojimą valstybės narės taip pat užtikrina, kad prieš bet kokį kitą vežimą surinkimo sistemose būtų numatyta atskirti surinkimo punktuose surinktas EEĮ atliekas, kurios turi būti parengtos pakartotiniam naudojimui, nuo kitų atskirai surinktų EEĮ atliekų.

  Pagrindimas

  Atskiras pakartotinai naudojamų prietaisų surinkimas yra būtinas norint ir šioje specialioje direktyvoje pritaikyti atliekų hierarchijos principą bei yra susijęs su 11 straipsnyje nurodytais pakartotinio naudojimo tikslais. Tik kaip galima anksčiau privaloma tvarka atskyrus pakartotinai naudojamus prietaisus nuo kitų senų prietaisų galima užtikrinti veiksmingą pakartotinį naudojimą.

  Pakeitimas  36

  Tarybos pozicija

  7 straipsnio 1 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  1. Nedarydamos poveikio 5 straipsnio 1 daliai, valstybės narės užtikrina, kad gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys pasiektų minimalų atliekų surinkimo lygį, kuris apskaičiuojamas remiantis atitinkamais metais atitinkamoje valstybėje narėje pagal 5 ir 6 straipsnius surinktų EEĮ atliekų bendru svoriu, išreikštu EEĮ, per trejus ankstesnius metus pateiktos tos valstybės narės rinkai, vidutinio svorio procentine dalimi. Minimalus atliekų surinkimo lygis pasiekiamas kasmet ir nuo 45 % per ataskaitinius metus …* padidėja iki 65 % per ataskaitinius metus …**. Iki …*** toliau taikomas vidutiniškai ne mažiau kaip keturių kilogramų vienam gyventojui per metus EEĮ atliekų atskiro surinkimo iš privačių namų ūkių lygis.

  1. Nedarydama poveikio 5 straipsnio 1 daliai, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad iki 2016 m. bus surenkama mažiausiai 85 % jos teritorijoje susikaupusių EEĮ atliekų.

   

  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nuo ...* EEĮ atliekų bus surenkama mažiausiai 4 kg vienam žmogui arba toks pats EEĮ atliekų svoris, kiek surinkta toje valstybėje narėje 2010 m., atsižvelgiant į tai, kuris kiekis yra didesnis.

   

  Valstybės narės užtikrina, kad nuo ...** iki 2016 m. surinktų EEĮ atliekų kiekis palaipsniui didėtų.

   

  Valstybės narės gali nustatyti platesnio užmojo individualius surinkimo tikslus ir tokiu atveju apie tai praneša Komisijai.

   

  Atliekų surinkimo tikslai turi būti pasiekiami kasmet.

   

  Ne vėliau kaip ...** valstybės narės pristato Komisijai surinkimo gerinimo planus.

  _______

  _______

  * OL: prašom įrašyti metus: 4 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  * Šios direktyvos įsigaliojimo data.

  ** OL: prašom įrašyti metus: 8 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  ** 18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  *** OL: prašom įrašyti datą: sausio 1 d. praėjus 4 metams po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

   

  Pagrindimas

  Gamintojai negali būti atsakingi už tai, kad būtų pasiekti nustatyti surinkimo normos tikslai, nes jie neturi įtakos kitiems subjektams, kurie renka EEĮ atliekas. Gamintojas nėra juridinis asmuo, kuris gali pasiekti bendrą surinkimo normos tikslą. Valstybės narės raginamos uždrausti nelegalius vežimus. Surinkimo lygis turėtų būti nustatomas remiantis susidarančių atliekų kiekiu, o ne remiantis tam jokios įtakos neturinčiu naujų prietaisų skaičiumi. Būtina tinkamai atsižvelgti į skirtingus produktų gyvavimo ciklus valstybėse narėse. Taigi direktyvoje atsižvelgiama į neprisotintas rinkas ir prietaisus, turinčius ilgą gyvavimo ciklą (fotovoltiniai moduliai).

  Pakeitimas  37

  Tarybos pozicija

  7 straipsnio 2 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  2. Siekdamos įvertinti, ar pasiektas minimalus atliekų surinkimo lygis, valstybės narės turi užtikrinti, kad joms būtų pateikta informacija apie atskirai surinktas EEĮ atliekas, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

  2. Siekdamos įvertinti, ar buvo pasiektas minimalus atliekų surinkimo lygis, valstybės narės užtikrina, kad atitinkami subjektai, laikydamiesi 16 straipsnio ir nesudarydami valstybėms narėms išlaidų, kasmet teiktų informaciją apie EEĮ atliekas, kurios buvo:

   

  – bet kurio subjekto paruoštos pakartotiniam naudojimui ar išsiųstos į apdorojimo įrenginius;

   

  – nuvežtos į surinkimo įrenginius pagal 5 straipsnio 2 dalies a punktą;

   

  – nuvežtos platintojams pagal 5 straipsnio 2 dalies b punktą;

   

  – gamintojų ar jų vardu veikiančių trečiųjų šalių atskirai surinktos; arba

   

  – atskirai surinktos kitomis priemonėmis.

  Pagrindimas

  Valstybės narės atsako už tai, kad būtų pasiektas surinkimo tikslas, ir pagal 16 straipsnio 5 dalies nuostatas jos turi pranešti apie surinktą EEĮ atliekų kiekį. Todėl svarbu, kad valstybėms narėms būtų pranešta apie visus atskirai surinktų atliekų kiekius. Būtina paaiškinti, kad privaloma pranešti apie visus kiekius. Negalima pamiršti ir kiekių, kurie pvz. perduodami perdirbimo įrenginiams tiesiogiai.

  Pakeitimas  38

  Tarybos pozicija

  7 straipsnio 3 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  3. Čekija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija ir Slovakija, atsižvelgiant į tai, kad šiose šalyse trūksta būtinos infrastruktūros, o EEĮ vartojimo lygis yra žemas, gali nuspręsti:

  Išbraukta.

  a) ne vėliau kaip …* pasiekti mažesnį nei 45 %, bet didesnį nei 40 % atliekų surinkimo lygį nuo EEĮ, pateiktos rinkai per ankstesnius trejus metus, vidutinio svorio; ir

   

  b) atidėti 1 dalyje nurodytą surinkimo lygio pasiekimo terminą iki pasirinktos datos, kuri negali būti vėlesnė kaip …**.

   

  _______

   

  * OL: prašom įrašyti datą: 4 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

   

  ** OL: prašom įrašyti datą: 10 metų po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

   

  Pagrindimas

  Naudojant Parlamento skaičiavimo metodą, pagal kurį pagrindiniu kriterijumi laikomas susidarantis atliekų kiekis, nėra būtina taikyti nacionalines nukrypti leidžiančias nuostatas. Tai paaiškinama tuo, kad valstybėse narėse susidarantis faktinis atliekų kiekis laikomas lemiamu kriterijumi ir tuo atsižvelgiama į produktų gyvavimo ciklą, kuris įvairiose valstybėse narėse gali skirtis.

  Pakeitimas  39

  Tarybos pozicija

  7 straipsnio 4 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  4. Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti papildomas pereinamojo laikotarpio nuostatas, siekiant išspręsti sunkumus, su kuriais valstybė narė dėl specifinių nacionalinių aplinkybių susiduria įgyvendindama 1 dalyje nurodytus reikalavimus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

  4. Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos laikotarpiui iki 2015 m. gruodžio 31 d., siekiant išspręsti sunkumus, su kuriais valstybės narės dėl specifinių nacionalinių aplinkybių susiduria vykdydamos 1 dalyje nustatytas tikslus.

  Pagrindimas

  Pereinamuoju laikotarpiu iki pradedant taikyti naują matavimo pagrindą susidarančioms EEĮ atliekoms, reikia leisti taikyti išimtis surinkimo normoms. Tai, išimties tvarka, turėtų būti leidžiama, nes dėl specifinių nacionalinių aplinkybių ypač naujosioms valstybėms narėms galėtų kilti sunkumų pasiekti 4 kg normą. Tačiau, šiuo tikslu būtina taikyti deleguotuosius aktus, nes šiomis pereinamojo laikotarpio nuostatomis buvo pakeistas pagrindinis teisės aktas.

  Pakeitimas  40

  Tarybos pozicija

  7 straipsnio 5 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  5. Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti bendrą nacionalinei rinkai pateiktos EEĮ bendro svorio apskaičiavimo metodiką. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

  5. Komisija ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. pagal 20 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl bendros metodikos, pagal kurią nustatomas kiekvienoje valstybėje narėje susikaupusių EEĮ atliekų kiekis, išreikštas svoriu, patvirtinimo. Metodiką sudaro išsamios taisyklės dėl taikymo ir apskaičiavimo metodų, naudojamų patikrinti, ar laikomasi 1 dalyje nustatytų normų.

  Pagrindimas

  Apskaičiavimo metodika yra labai svarbi norint įgyvendinti surinkimo tikslus ir papildo pagrindinį teisės aktą. Taigi turėtų būti priimami deleguotieji aktai.

  Pakeitimas  41

  Tarybos pozicija

  7 straipsnio 6 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  6. Ne vėliau kaip … Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus kartu su ja pateiktu teisėkūros pasiūlymu, persvarsto 1 dalyje nurodytus 45 % atliekų surinkimo lygį ir susijusį terminą, siekdami, inter alia, nustatyti galimus atskiro surinkimo lygius III priede nustatytoms vienos ar kelių kategorijų atliekoms, visų pirma atliekoms, susijusioms su temperatūros keitimo įranga ir lempomis, kuriose yra gyvsidabrio.

  6. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus kartu su ja pateiktu teisėkūros pasiūlymu, persvarsto 1 dalyje nurodytus atliekų surinkimo lygį ir terminus, siekdami, inter alia, nustatyti atskiro surinkimo lygius III priede nustatytoms vienos ar kelių kategorijų atliekoms, visų pirma atliekoms, susijusioms su fotovoltinėmis plokštėmis, temperatūros keitimo įranga, lempomis, įskaitant kaitrines lemputes, ir smulkiais prietaisais, įskaitant smulkius IT ir telekomunikacinius prietaisus.

  _________

   

  * OL: prašom įrašyti datą: 3 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

   

  Pagrindimas

  Fotovoltinės plokštės yra labai specifinė EEĮ rūšis. Jos labai skiriasi nuo kitų stambių prietaisų ir, norint jas tinkamai perdirbti, joms reikia atskiros surinkimo sistemos. Todėl reikėtų Komisijai skirti užduotį nustatyti konkretų fotovoltinių plokščių surinkimo tikslą, o ne taikyti joms bendrą surinkimo lygio reikalavimą. (Naujas pakeitimas atsižvelgiant į tai, kad Taryba fotovoltines plokštes įtraukė į taikymo sritį.)

  Pakeitimas  42

  Tarybos pozicija

  7 straipsnio 7 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  7. Ne vėliau kaip …* Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos ataskaita ir prireikus kartu su ja pateiktu teisėkūros pasiūlymu, persvarsto 1 dalyje nurodytus 65 % atliekų surinkimo lygį ir atitinkamą terminą, siekdami, inter alia, nustatyti galimus atskiro surinkimo lygius III priede nustatytoms vienos ar daugiau kategorijų atliekoms.

  Išbraukta.

  _______

   

  * OL: prašom įrašyti datą: 7 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

   

  Pagrindimas

  Surinkimo lygio ir terminų patikrinimas, o taip pat atskirų surinkimo lygių patikrinimas jau numatytas 7 straipsnio 6 dalies pakeitimu.

  Pakeitimas  43

  Tarybos pozicija

  8 straipsnio 3 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  3. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys, naudodamiesi atitinkamais atvejais geriausiais prieinamais būdais, įdiegtų EEĮ atliekų naudojimo sistemas. Šias sistemas gamintojai gali įdiegti individualiai arba kolektyviai. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuri surinkimo arba apdorojimo operacijas vykdanti organizacija ar įmonė saugotų ir apdorotų EEĮ atliekas pagal VIII priede nustatytus techninius reikalavimus.

  3. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys, naudodamiesi geriausiais prieinamais būdais, įdiegtų EEĮ atliekų naudojimo sistemas. Šias sistemas gamintojai gali įdiegti individualiai arba kolektyviai. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuri surinkimo arba apdorojimo operacijas vykdanti organizacija ar įmonė saugotų ir apdorotų EEĮ atliekas pagal VIII priede nustatytus techninius reikalavimus.

  Pagrindimas

  Geriausi prieinami būdai visada yra svarbūs ir juos reikėtų skatinti, norint užtikrinti geresnį perdirbimą ir sukurti paskatas naujovėms surinkimo ir perdirbimo srityje. Be to, Tarybos tekste nurodytas apribojimas dėl skirtingų sąnaudų galėtų iškraipyti konkurenciją Sąjungoje.

  Pakeitimas  44

  Tarybos pozicija

  8 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 20 straipsnį dėl VII priedo keitimo, siekiant įtraukti kitas apdorojimo technologijas, užtikrinančias bent tokį patį žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, ir, jei būtina, nurodyti apdorojimo proceso etapus, per kuriuos turėtų būti pašalintos medžiagos, mišiniai ir komponentai.

  4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 20 straipsnį dėl VII priedo keitimo, siekiant įtraukti kitas apdorojimo technologijas, užtikrinančias bent tokį patį žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.

  Pagrindimas

  Nereikėtų nurodyti, kokiu metu turi būti pašalintos medžiagos ir kt., nes taip būtų užkirstas kelias bet kokioms technikos naujovėms. Svarbu užtikrinti, kad III priede nurodytos medžiagos būtų pašalintos ir kad būtų pasiekta optimalių aplinkos apsaugos rezultatų. Jei būtų nustatyta, kada turi būti pašalintos tam tikros medžiagos, būtų trukdoma plėtoti naujas grąžinamojo perdirbimo technologijas. Todėl reikėtų pritarti pradiniam Komisijos pasiūlymui.

  Pakeitimas  45

  Tarybos pozicija

  8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Komisija prioritetine tvarka vertina, ar reikia iš dalies pakeisti įrašus dėl mobiliųjų telefonų spausdintinių schemų plokštelių ir skystųjų kristalų ekranų.

  Komisija prioritetine tvarka vertina, ar reikia iš dalies pakeisti įrašus dėl mobiliųjų telefonų spausdintinių schemų plokštelių ir skystųjų kristalų ekranų. Komisija įvertina, ar būtini VII priedo pakeitimai, kad būtų įtrauktos atitinkamos nanomedžiagos.

  Pagrindimas

  Elektros ir elektroninėje įrangoje naudojama vis daugiau nanomedžiagų. Nors dauguma įtaisų gal ir nekeltų problemų tvarkymo metu, gali pasitaikyti tam tikrų nanomedžiagų , pvz., anglies nanovamzdelių, kurie, kaip įtariama, gali turėti į asbestą panašių ypatybių, arba nanosidabro. Užuot užmerkus akis, reikėtų įvertinti padėtį, kad būtų nustatyta, ar reikia imtis veiksmų. Šis požiūris atitinka 2009 m. Europos Parlamento poziciją dėl nanomedžiagų reglamentavimo aspektų. (Perimtas pirmojo svarstymo 102 pakeitimas).

  Pakeitimas  46

  Tarybos pozicija

  8 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Komisija ne vėliau kaip …* parengia minimalius EEĮ atliekų apdorojimo, įskaitant naudojimą, perdirbimą ir parengimą pakartotiniam naudojimui, standartus remdamasi Direktyvos 2008/98/EB 27 straipsniu.

  Komisija ne vėliau kaip ...* paveda Europos standartizacijos organizacijoms parengti ir patvirtinti EEĮ atliekų surinkimo, saugojimo, transportavimo, apdorojimo, perdirbimo, taisymo ir parengimo pakartotiniam naudojimui Europos standartus. Tie standartai turi atitikti naujausius technikos pasiekimus.

   

  Nuoroda į šiuos standartus skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

   

  EEĮ atliekų surinkimas, saugojimas, transportavimas, apdorojimas, perdirbimas, taisymas ir paruošimas pakartotiniam naudojimui vykdomi siekiant išsaugoti žaliavas ir juos vykdant siekiama perdirbti EEĮ esančius vertingus išteklius, kad būtų užtikrintas geresnis žaliavų tiekimas Sąjungoje.

  _______

  _______

  * OL: prašom įrašyti datą: 6 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  * 6 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  Pagrindimas

  Taryba pateikia nuorodą į pagrindų direktyvą dėl atliekų ir nebeaktualią komitologijos procedūrą. Pagal Lisabonos sutartį ankstesnės komitologijos procedūros nebetaikomos. Tačiau ir pagal naująsias procedūras neužtikrinamas toks lankstumas, kokį rengdamos standartus užtikrina standartizacijos organizacijos. Šios organizacijos gali reguliariai tikrinti standartus ir prireikus priderinti juos prie technikos naujovių, be to, šis procesas greitesnis.

  Pakeitimas  47

  Tarybos pozicija

  10 straipsnio 1 ir 2 dalys

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  1. Apdorojimo operacijos gali būti atliekamos ir už atitinkamos valstybės narės ar Sąjungos ribų, su sąlyga, kad vežant EEĮ atliekas laikomasi taikomų Sąjungos teisės aktų1.

  1. Apdorojimo operacijos gali būti atliekamos ir už atitinkamos valstybės narės ar Sąjungos ribų, su sąlyga, kad vežant EEĮ atliekas laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 ir 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės1.

  2. Laikoma, kad iš Sąjungos eksportuojant EEĮ atliekas šios direktyvos 11 straipsnyje nustatytos pareigos bei tikslai įvykdyti tik tuo atveju, jei, laikantis taikomų Sąjungos teisės aktų, eksportuotojas gali įrodyti, kad atliekų apdorojimas buvo vykdomas laikantis šios direktyvos reikalavimams lygiaverčių sąlygų.

  2. Laikoma, kad iš Sąjungos eksportuojant EEĮ atliekas šios direktyvos 11 straipsnyje nustatytos pareigos bei tikslai įvykdyti tik tuo atveju, jei, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1418/2007, eksportuotojas gali įrodyti, kad atliekų apdorojimas buvo vykdomas laikantis šios direktyvos reikalavimams lygiaverčių sąlygų.

  _______

  _______

  1 Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006. 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL L 316, 2007 12 4, p. 6).

  1 OL L 316, 2007 12 4., p. 6.

  Pagrindimas

  Turinys nekeičiamas, tačiau siekiama, kad teisės akto tekstas būtų geriau suprantamas. Tekstas iš išnašos perkeliamas į straipsnio nuostatas.

  Pakeitimas  48

  Tarybos pozicija

  10 straipsnio 3 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 20 straipsnį, kuriais nustatomos išsamios šio straipsnio 2 dalyje išdėstytas taisykles papildančios taisyklės, visų pirma lygiaverčių sąlygų vertinimo kriterijai.

  3. Komisija ne vėliau kaip ...* priima deleguotuosius aktus pagal 20 straipsnį, kuriais nustatomos išsamios šio straipsnio 2 dalyje išdėstytas taisykles papildančios taisyklės, visų pirma lygiaverčių sąlygų vertinimo kriterijai.

   

  _______

   

  * 18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  Pagrindimas

  Būtina nustatyti privalomą terminą įgyvendinimo nuostatoms priimti, kad įstaigoms bei įmonėms būtų užtikrintas reikiamas teisinis ir įgyvendinimo saugumas. Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą.

  Pakeitimas                49

  Tarybos pozicija

  11 straipsnio 1 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  1. Visų pagal 5 straipsnį atskirai surinktų ir pagal 8, 9 ir 10 straipsnius apdoroti siunčiamų EEĮ atliekų atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad gamintojai įvykdytų V priede nustatytus minimalius tikslus.

  1. Visų atskirai surinktų ir pagal 8, 9 ir 10 straipsnius apdoroti siunčiamų EEĮ atliekų atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad gamintojai nuo ...* įvykdytų šiuos minimalius tikslus:

   

  a) III priedo 1 ir 4 kategorijoms priskirtų EEĮ atliekų, išskyrus fotovoltines plokštes:

   

  – 85 % turi būti panaudota,

   

  – 75 % turi būti perdirbta ir

   

  − 5 % turi būti parengta pakartotinai naudoti;

   

  b) III priedo 2 kategorijai priskirtų EEĮ atliekų:

   

  – 80 % turi būti panaudota,

   

  – 65 % turi būti perdirbta ir

   

  − 5 % turi būti parengta pakartotinai naudoti;

   

   

  c) III priedo 3 kategorijai priskirtų EEĮ atliekų, išskyrus dujošvytes lempas:

   

  – 75 % turi būti panaudota ir

   

  – 50 % turi būti perdirbta;

   

  d) III priedo 5 kategorijai priskirtų EEĮ atliekų:

   

  – 75% turi būti panaudota,

   

  – 50 % turi būti perdirbta ir

   

  – 5 % turi būti parengta pakartotinai naudoti;

   

  e) III priedo 6 kategorijai priskirtų EEĮ atliekų:

   

  – 85 % turi būti panaudota,

   

  – 75 % turi būti perdirbta ir

   

  – 5 % turi būti parengta pakartotinai naudoti;

   

  f) dujošvyčių lempų atveju – 80 % turi būti perdirbta;

   

  g) fotovoltinių plokščių atveju – 80 % turi būti perdirbta.

   

  _______

   

  * Šios direktyvos įsigaliojimo data.

  Pagrindimas

  Naudojimo kvotos padidinamos tik todėl, kad jas nustatant pirmą kartą įtraukiamas pakartotinis panaudojimas. Taigi tuo pat metu turi būti nominaliai padidintos naudojimo kvotos, kaip numatyta Komisijos pasiūlyme. Taikant atliekų hierarchijos principą, reikia nustatyti atskiras pakartotinio naudojimo kvotas. Naudojimo kvotos turėtų būti nustatomos direktyvos tekste, o ne priede. Turėtų būti panaudojamos visos atskirai surinktos įrangos atliekos, todėl grąžinama pozicija per pirmąjį svarstymą ir išbraukiama nuoroda į 5 straipsnį.

  Pakeitimas  50

  Tarybos pozicija

  11 straipsnio 2 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  2. Šių tikslų įvykdymas kiekvienai iš kategorijų apskaičiuojamas kaip EEĮ atliekų, kurios patenka į naudojimo arba perdirbimo ir (arba) parengimo pakartotiniam naudojimui įrenginį, svoris po tinkamo apdorojimo pagal 8 straipsnio 2 dalį dėl naudojimo ar perdirbimo, padalintas iš visų atskirai kiekvienos iš kategorijų surinktų EEĮ atliekų svorio, išreikštas procentine dalimi.

  2. Šių tikslų įvykdymas apskaičiuojamas kaip atskirai surinktų EEĮ atliekų, kurios siunčiamos į naudojimo įrenginius ir kurios buvo faktiškai panaudotos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos, svorio procentinė dalis.

  Apskaičiuojant šių tikslų pasiekimo mastus neįtraukiamos preliminarios operacijos, įskaitant rūšiavimą ir saugojimą prieš naudojimą.

  Apskaičiuojant šių tikslų pasiekimo mastus neįtraukiamos preliminarios operacijos, įskaitant rūšiavimą, saugojimą ir parengtinį apdorojimą prieš naudojimą.

  Pagrindimas

  Vertinant, ar pasiekti naudojimo tikslai, turėtų būti atsižvelgiama tik į galutines panaudojimo priemones. Tokiu būdu skatinama užtikrinti didesnį pakartotinio naudojimo veiksmingumą ir diegti naujoves naudojimo ir pakartotinio naudojimo technologijų srityje. Apskaičiuojant naudojimo tikslų pasiekimo mastą neturėtų būti atsižvelgiama ir į parengtinį apdorojimą.

  Pakeitimas  51

  Tarybos pozicija

  11 straipsnio 4 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  4. Kad būtų galima apskaičiuoti šiuos tikslus, valstybės narės užtikrina, kad gamintojai ar jų vardu veikiančios trečiosios šalys apskaitytų EEĮ atliekų svorį, komponentus, medžiagas ar turinį, kai jie išimami iš surinkimo įrenginio, patenka (įvedami) į perdirbimo įrenginius ir grįžta (išimami) iš jų ir kai jie patenka (įvedami) į naudojimo ar perdirbimo ir (arba) parengimo pakartotinai naudoti įrenginį.

  4. Kad būtų galima apskaičiuoti šiuos tikslus, valstybės narės užtikrina, kad gamintojai ar jų vardu veikiančios trečiosios šalys apskaitytų naudotos EEĮ ir EEĮ atliekų svorį, komponentus, medžiagas ar turinį, kai jie išimami iš surinkimo įrenginio, patenka (įvedami) į perdirbimo įrenginius ir grįžta (išimami) iš jų ir kai jie patenka (įvedami) į naudojimo ar perdirbimo ir (arba) parengimo pakartotinai naudoti įrenginį ar grįžta (išimami – bendras procentinis santykis) iš jo.

  Pagrindimas

  Esamus tikslus galima pasiekti tik atlikus rūšiavimą ir parengtinį apdorojimą R12 operacijos naudojimo įrenginyje ir visas surūšiuotas EEĮ atliekų dalis nusiuntus į kitus naudojimo įrenginius, kuriuose bus iš tikrųjų įvykdytos naudojimo operacijos. Siekiant įgyvendinti tikslus, nereikėtų atsižvelgti tik į įvedamų ir išimamų atliekų kiekį R12–13 tipo naudojimo įrenginyje. Reikėtų taip pat įvertinti faktinį panaudotų atgavimui ir perdirbtų atliekų kiekį galutinio naudojimo įrenginyje.

  Pakeitimas  52

  Tarybos pozicija

  11 straipsnio 6 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  6. Ne vėliau kaip …* Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos ataskaita, su kuria prireikus pateikiamas teisėkūros pasiūlymas, persvarsto V priedo 3 dalyje nurodytus naudojimo tikslus ir persvarsto 2 dalyje nurodytą apskaičiavimo metodą, siekiant išnagrinėti galimybę nustatyti tikslus remiantis produktais ir medžiagomis, gaunamais per naudojimo (išėmimo), perdirbimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui operacijas.

  Išbraukta.

  _______

   

  * OL: prašom įrašyti datą: 7 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

   

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į tai, jog 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad naudojimo tikslai apskaičiuojami pagal išėmimą, nebereikia tikrinti, ar ateityje prireikus reikės taikyti išėmimo normas. Šis sprendimas jau priimtas 11 straipsnio 2 dalyje.

  Pakeitimas  53

  Tarybos pozicija

  12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  3. Produktų, kurie buvo pateikti rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d., atžvilgiu kiekvienas gamintojas yra atsakingas už 1 dalyje nurodytų operacijų, vykdomų su jo produktų atliekomis, finansavimą. Gamintojas gali nuspręsti, ar šią pareigą jis vykdys individualiai, ar prisijungdamas prie kolektyvinės sistemos.

  3. Produktų, kurie buvo pateikti rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d., atžvilgiu kiekvienas gamintojas yra atsakingas už 1 dalyje nurodytų operacijų, vykdomų su jo produktų atliekomis, finansavimą. Gamintojas gali nuspręsti, ar šią pareigą jis vykdys individualiai, ar prisijungdamas prie kolektyvinės sistemos. Gamintojas gali įvykdyti savo pareigas pasirinkdamas vieną iš šių dviejų būdų arba abiejų būdų derinį. Pagal kolektyvines sistemas numatomi diferencijuoti gamintojų mokesčiai, kurie priklauso nuo to, kaip lengvai gali būti perdirbti produktai ir jų sudėtyje esančios svarbios žaliavos.

  Pagrindimas

  Gamintojams turi būti užtikrinamas kuo didesnis lankstumas, kad jie galėtų finansuoti įrangos atliekų tvarkymą. Todėl galima vykdyti šiuos įsipareigojimus individualiai, prisijungti prie kolektyvinės sistemos arba pasirinkti abiejų būdų derinį. Tik gamintojai turi įtakos produkto projektavimo procesui. Taigi būtina skatinti gamintojus taip projektuoti produktus, kad juos būtų galima lengvai perdirbti.

  Pakeitimas  54

  Tarybos pozicija

  12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas gamintojas pateikdamas produktą rinkai pateiktų garantiją, rodančią, kad bus finansuojamas visų EEĮ atliekų tvarkymas, ir užtikrina, kad gamintojai aiškiai žymėtų savo produktus, kaip numatyta 15 straipsnio 2 dalyje. Ši garantija užtikrina, kad bus finansuojamos 1 dalyje nurodytos su šiuo produktu susijusios operacijos. Garantija gali būti suteikiama tokiomis formomis: gamintojui dalyvaujant atitinkamuose EEĮ atliekų tvarkymo finansavimo planuose, apdraudžiant perdirbimo procesus arba užblokuojant banko sąskaitą.

  Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas gamintojas pateikdamas produktą rinkai pateiktų garantiją, rodančią, kad bus finansuojamas visų EEĮ atliekų tvarkymas, ir užtikrina, kad gamintojai aiškiai žymėtų savo produktus, kaip numatyta 15 straipsnio 2 dalyje. Ši garantija užtikrina, kad bus finansuojamos 1 dalyje nurodytos su šiuo produktu susijusios operacijos. Garantija gali būti suteikiama tokiomis formomis: gamintojui dalyvaujant atitinkamuose EEĮ atliekų tvarkymo finansavimo planuose, apdraudžiant perdirbimo procesus arba užblokuojant banko sąskaitą. Nebetinkamiems naudoti produktams taikomos finansinės garantijos dydis apskaičiuojamas taip, kad būtų įskaičiuojamos faktinės sąnaudos, susijusios su gamintojo produktu, kai jis tampa netinkamas naudoti, atsižvelgiant į apdorojimo ir perdirbimo standartus, nurodytus 8 straipsnio 5 dalyje.

  Pagrindimas

  Apskaičiuojant finansinę garantiją, kurią pagal 12 straipsnį turi teikti gamintojas, kad būtų užtikrintas nebetinkamų naudoti produktų tvarkymo išlaidų finansavimas, reikėtų atsižvelgti į apdorojimo ir perdirbimo standartus. Be to, siekiant užtikrinti individualią gamintojų atsakomybę, turi būti įskaičiuojamos išorės išlaidos.

  Pakeitimas  55

  Tarybos pozicija

  12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  3a. Siekdama užtikrinti darnų 3 dalyje nustatytų reikalavimų dėl finansinių garantijų laikymąsi, ne vėliau kaip ...* Komisija pagal 20 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl šioms garantijoms taikomų minimalių reikalavimų ir jų apskaičiavimo metodų bei parengia jų tikrinimo bei audito gaires.

   

  Šiais minimaliais reikalavimais turi būti užtikrinama bent tai, kad:

   

  a) pagal garantiją įskaičiuojamos su gamintojo produktu susijusios faktinės sąnaudos, kai produktas tampa netinkamas naudoti, atsižvelgiant į apdorojimo ir perdirbimo standartus;

   

  b) su gamintojo įsipareigojimais susijusios išlaidos negali tekti kitiems veikėjams; ir

   

  c) garantija galios ir ateityje ir bus naudojama siekiant įvykdyti gamintojo neįvykdytus perdirbimo įsipareigojimus, gamintojui tapus nemokiu.

   

  _______

   

  * 12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  Pagrindimas

  Reikia nustatyti suderintus minimalius reikalavimus dėl finansinių garantijų, kad būtų galima patikrinti, ar šių garantijų tinkamai laikomasi. Būtina nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatomas finansinių garantijų dydis, atsižvelgiant į perdirbimo ir apdorojimo standartus, ir apibrėžti jų tikrinimo taisykles, kad būtų užtikrintas panašus gamintojų įvairiose valstybėse narėse finansinių įsipareigojimų dydis ir tuo pačiu individuali gamintojų atsakomybė.

  Pakeitimas  56

  Tarybos pozicija

  12 straipsnio 5 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  5. Atitinkamais atvejais valstybės narės gali skatinti gamintojus arba jų vardu veikiančias trečiąsias šalis kurti atitinkamus mechanizmus arba kompensavimo tvarką siekiant kompensuoti gamintojų išlaidas tuo atveju, kai EEĮ yra perduodama siekiant ją pateikti rinkai už atitinkamos valstybės narės teritorijos ribų.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Pagal Komisijos ir Europos Parlamento siūlomą Europos masto metodą išvengiama pakartotinių perdirbimo mokesčių, pakartotinių finansinių garantijų ar netgi registravimo mokesčių, kadangi įranga registruojama tik vieną kartą, ją pateikiant į vidaus rinką. Atitinkamai tik vieną kartą suteikiama garantija ir mokamas perdirbimo mokestis. Atsižvelgiant į tai, kompensavimo tvarkos nebereikia.

  Pakeitimas  57

  Tarybos pozicija

  14 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Informacija naudotojams

  Surinkimo sistemos ir informacija naudotojams

  1. Valstybės narės gali nustatyti reikalavimą, kad parduodami naujus produktus gamintojai pirkėjams atskleistų EEĮ atliekų surinkimo, apdorojimo ir aplinką tausojančio šalinimo išlaidas. Minėtos išlaidos turi neviršyti faktiškai patirtų išlaidų tiksliausio įverčio.

  1. Siekdamos padidinti vartotojų informuotumą, valstybės narės užtikrina, kad visi labai smulkios EEĮ platintojai nustatytų tinkamas labai smulkios EEĮ atliekų surinkimo sistemas.

   

  Pagal tokias surinkimo sistemas:

   

  a) galutiniai vartotojai gali išmesti labai mažo tūrio EEĮ atliekas mažmenininko parduotuvėje esančiame prieinamame ir matomame surinkimo punkte;

   

  b) reikalaujama, kad mažmenininkai nemokamai priimtų labai mažo tūrio EEĮ atliekas;

   

  c) galutiniai vartotojai neprivalo mokėti už labai mažo tūrio EEĮ atliekų išmetimą ar pirkti naują tokio paties tipo produktą.

   

  Platintojams, kurie tik naudodami nuotolinio ryšio priemones tiekia EEĮ tiesiogiai privatiems namų ūkiams ar naudotojams, kurie nėra privatūs namų ūkiai, taikomi tik 2 dalies b ir c punktuose nurodyti įpareigojimai. Taikant šių platintojų nustatytą surinkimo sistemą galutiniai vartotojai gali grąžinti labai mažo tūrio EEĮ atliekas nemokėdami jokių mokesčių, įskaitant pristatymo arba pašto išlaidas.

   

  Ne vėliau kaip ...* Komisija pagal 20 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl „labai mažo tūrio EEĮ atliekų“ apibrėžties, atsižvelgdama į riziką, kad šios atliekos dėl labai mažo dydžio gali būti atskirai nesurenkamos.

   

  Šioje dalyje nustatyti įpareigojimai netaikomi labai mažoms įmonėms, kurios veikia labai mažo ploto patalpose. Ne vėliau kaip ...* Komisija pagal 20 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl „labai mažų įmonių, veikiančių labai mažo ploto patalpose“ apibrėžties.

   

  ___________

   

  * 12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  Pagrindimas

  Didelę mažiausios elektros ir elektroninės įrangos atliekų dalį vartotojai išmeta kartu su buitinėmis atliekomis, kadangi jie nėra informuoti apie tai, kur jas galima pristatyti, arba grąžinimo tvarka nėra patogi vartotojui. Tai itin svarbu, kadangi volframines lemputes vis dažniau pakeičia energiją taupančios lemputės, kuriose dažnai yra gyvsidabrio. Norvegija ir Švedija įrodė, kad privaloma grąžinimo tvarka neįpareigojant pirkti naujo produkto padėjo itin padidinti surinkimo lygį.

  Pakeitimas  58

  Tarybos pozicija

  14 straipsnio 2 dalies b punktas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  b) atliekų grąžinimo ir surinkimo sistemas, kuriomis jie gali naudotis;

  b) atliekų grąžinimo ir surinkimo sistemas, kuriomis jie gali naudotis, skatinant koordinuoti informaciją, padedančią nustatyti visus prieinamus surinkimo punktus, neatsižvelgiant į gamintoją, kuris juos atidarė;

  Pagrindimas

  EEĮ naudotojai turėtų galėti nustatyti, kurie surinkimo punktai jiems yra patogiausi. Atsižvelgiant į tai, kad yra keletas atskiro surinkimo sistemų, naudotojams gali būti sunku surasti surinkimo punktą, taigi jie būtų atbaidomi pristatyti savo EEĮ atliekas, kad jos būtų vėl panaudotos. Reikia įtvirtinti koordinuoto informavimo sistemą, kuri padėtų naudotojams surasti jiems patogų surinkimo punktą.

  Pakeitimas  59

  Tarybos pozicija

  14 straipsnio 5 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  5. Valstybės narės gali reikalauti, kad 2, 3 ir 4 dalyse nurodytą visą ar kai kurią informaciją gamintojai ir (arba) platintojai pateiktų, pavyzdžiui, naudojimo instrukcijoje arba pardavimo vietoje.

  5. Valstybės narės gali reikalauti, kad 2, 3 ir 4 dalyse nurodytą visą ar kai kurią informaciją gamintojai ir (arba) platintojai pateiktų, pavyzdžiui, naudojimo instrukcijoje, pardavimo vietoje arba organizuotų visuomenės informavimo kampanijas.

  Pagrindimas

  Pateikiamas pavyzdys, kaip gamintojai gali platinti šią informaciją ir kaip tai daroma kai kuriose valstybėse narėse.

  Pakeitimas  60

  Tarybos pozicija

  15 straipsnio 1 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  1. Siekdamos, kad būtų palengvintas EEĮ atliekų parengimas pakartotinai naudoti bei teisingas ir aplinką tausojantis jų apdorojimas, taip pat jų priežiūra, tobulinimas, atnaujinimas ir perdirbimas, valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad gamintojai per vienerius metus po to, kai kiekvienos naujos rūšies EEĮ pateikiama rinkai, pateiktų informaciją apie jos parengimą pakartotinai naudoti ir apdorojimą. Priklausomai nuo to, kiek tokia informacija reikalinga centrams, kurie rengia pakartotiniam naudojimui, ir apdorojimo bei perdirbimo įrenginiams, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, šioje informacijoje nurodomi skirtingi EEĮ komponentai ir medžiagos, taip pat pavojingų medžiagų ir mišinių buvimo vieta EEĮ. EEĮ gamintojai pateikia šią informaciją centrams, kurie rengia pakartotiniam naudojimui, ir apdorojimo bei perdirbimo įrenginiams žinynų forma arba elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, pastoviosios atminties kompaktiniuose diskuose (CD-ROM), taip pat internetu).

  1. Siekdamos, kad būtų palengvintas EEĮ atliekų parengimas pakartotinai naudoti bei teisingas ir aplinką tausojantis jų apdorojimas, taip pat jų priežiūra, tobulinimas, atnaujinimas ir perdirbimas, valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad gamintojai per vienerius metus po to, kai kiekvienos naujos rūšies EEĮ pateikiama rinkai, nemokamai pateiktų informaciją apie jos parengimą pakartotinai naudoti ir apdorojimą. Priklausomai nuo to, kiek tokia informacija reikalinga centrams, kurie rengia pakartotiniam naudojimui, ir apdorojimo bei perdirbimo įrenginiams, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, šioje informacijoje nurodomi skirtingi EEĮ komponentai ir medžiagos, taip pat pavojingų medžiagų ir mišinių buvimo vieta EEĮ. EEĮ gamintojai pateikia šią informaciją centrams, kurie rengia pakartotiniam naudojimui, ir apdorojimo bei perdirbimo įrenginiams žinynų forma arba elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, pastoviosios atminties kompaktiniuose diskuose (CD-ROM), taip pat internetu).

  Pagrindimas

  Reikiama informacija turėtų būti pateikiama nemokamai, kad būtų užtikrinamas aplinką tausojantis produktų apdorojimas, nesiejant to su mokesčiu. Tai visų pirma taikoma NVO įsteigtiems pakartotinio naudojimo centrams.

  Pakeitimas  61

  Tarybos pozicija

  15 straipsnio 2 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  2. Valstybės narės užtikrina, kad rinkai pateikiama EEĮ būtų aiškiai paženklinta žyma, pagal kurią būtų galima aiškiai identifikuoti EEĮ gamintoją, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies f punkto i ir ii papunkčiuose. Be to, siekiant neklystant nustatyti datą, kada EEĮ buvo pateikta rinkai, ant EEĮ esančioje žymoje turi būti nurodyta, kad EEĮ buvo pateikta rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Pageidautina, kad šiuo tikslu būtų taikomas Europos standartas EN 50419.

  2. Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos rinkai pirmą kartą pateikiama EEĮ būtų aiškiai paženklinta žyma, pagal kurią būtų galima aiškiai identifikuoti kiekvieną EEĮ gamintoją. Be to, siekiant neklystant nustatyti datą, kada EEĮ buvo pateikta rinkai, ant EEĮ esančioje žymoje turi būti nurodyta, kad EEĮ buvo pateikta rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Pageidautina, kad šiuo tikslu būtų taikomas Europos standartas EN 50419.

  Pagrindimas

  Nesuprantama, kodėl įpareigojimas ženklinti netaikomas visiems gamintojams. Grąžinama pozicija per pirmąjį svarstymą. Pagal Tarybos siūlomą nacionalinio masto gamintojų koncepciją kiekvieną kartą, kai produktas pateikiamas rinkai kitoje valstybėje narėje, būtinas naujas ženklinimas. Tai yra aiškus vidaus rinkos suvaržymas. Pagal Europos masto gamintojų koncepciją šis įpareigojimas apribojamas ir taikomas tik tiems gamintojams, kurie pirmą kartą pateikia produktą Sąjungos vidaus rinkai.

  Pakeitimas  62

  Tarybos pozicija

  16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Nuotolinio ryšio priemonėmis EEĮ tiekiantys gamintojai registruojami valstybėje narėje, kuriai jie parduoda prekes. Gamintojai, tiekiantys EEĮ nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje, jeigu jie dar nėra registruoti valstybėje narėje, kuriai jie parduoda prekes, registruojami per jų teisinius atstovus, kaip nurodyta 17 straipsnyje.

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Nuotolinė prekyba yra svarbus prekybos vidaus rinkoje aspektas, todėl ypatingas Tarybos dėmesys šiam klausimui vertintinas palankiai (žr. 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktį). Šiam aspektui taikoma bendra Europos masto Parlamento koncepcija, tačiau tikslinga sutelkti šį klausimą reglamentuojančias nuostatas viename straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, nuotolinei prekybai EEĮ skiriamas atskiras straipsnis (žr. 17 straipsnio pakeitimą).

  Pakeitimas  63

  Tarybos pozicija

  16 straipsnio 2 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  2. Valstybės narės užtikrina, kad:

  2. Valstybės narės užtikrina, kad:

  a) kiekvienas gamintojas arba, 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje apibrėžtų gamintojų atveju – kiekvienas teisinis atstovas būtų registruojamas laikantis nustatytų reikalavimų ir galėtų internete į nacionalinį registrą įvesti visą atitinkamą informaciją, pagal kurią galima spręsti apie toje valstybėje narėje jo vykdomą veiklą,

  a) kiekvienas jų teritorijoje įsisteigęs gamintojas būtų registruojamas laikantis nustatytų reikalavimų ir galėtų internete į nacionalinį registrą įvesti visą atitinkamą informaciją, pagal kurią galima spręsti apie visose valstybėse narėse jo vykdomą veiklą,

  b) registruodamasis kiekvienas gamintojas arba, 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje apibrėžtų gamintojų atveju – kiekvienas teisinis atstovas pateiktų X priedo A dalyje nurodytą informaciją ir įsipareigotų ją prireikus atnaujinti,

  b) registruodamasis kiekvienas gamintojas pateiktų X priedo A dalyje nurodytą informaciją ir įsipareigotų ją prireikus atnaujinti,

  c) kiekvienas gamintojas arba, 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje apibrėžtų gamintojų atveju – kiekvienas teisinis atstovas pateiktų X priedo B dalyje nurodytą informaciją.

  c) kiekvienas gamintojas pateiktų X priedo B dalyje nurodytą informaciją.

   

  Nacionaliniai registrai turi būti sąveikūs, kad valstybės narės galėtų keistis šioje dalyje nurodyta informacija.

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti, kad būtų panaikintos esamos kliūtys vidaus rinkai veikti, turi pakakti vienintelės registracijos tuo metu, kai produktas pirmą kartą pateikiamas rinkai. Tai gali atlikti gamintojas arba jo teisinis atstovas (žr. 16 straipsnio 2a dalies (naujos) pakeitimą). Registrai turi keistis reikiama informacija, taigi jie turi būti sąveikūs.

  Pakeitimas  64

  Tarybos pozicija

  16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  2a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad gamintojas, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies f punkto i–iii papunkčiuose, kuris EEĮ platina šioje valstybėje narėje, tačiau nėra joje įsisteigęs, galėtų paskirti toje valstybėje narėje įsisteigusį teisinį atstovą, kuris atsakytų už jo įsipareigojimų pagal šią direktyvą vykdymą. Gamintojams, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje, taikomas 17 straipsnis.

  Pagrindimas

  Reikalavimas, kad gamintojas, kuris nori platinti EEĮ tam tikroje valstybėje narėje, turi būti įsisteigęs šioje valstybėje narėje, yra vidaus rinkos kliūtis, ypač kelianti sunkumų MVĮ. Norint užtikrinti, kad direktyva būtų įgyvendinama atitinkamoje valstybėje narėje, pakanka, jei įsipareigojimus pagal šią direktyvą perims šioje valstybėje narėje įsisteigęs teisinis atstovas.

  Pakeitimas  65

  Tarybos pozicija

  16 straipsnio 4 dalis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  4. Valstybės narės kasmet renka informaciją, taip pat pagrįstus apskaičiavimus apie jų rinkoms pateikiamos EEĮ, surinktos visais įmanomais būdais, parengtos pakartotinai panaudoti, perdirbtos ir panaudotos valstybėje narėje, kiekį ir kategorijas bei informaciją apie atskirai surinktas eksportuotas EEĮ atliekas nurodant svorį.

  4. Valstybės narės kasmet renka informaciją, taip pat pagrįstus apskaičiavimus apie jų rinkoms pateikiamos EEĮ, surinktos visais įmanomais būdais ir visų subjektų, įskaitant įmones, organizacijas ir bet kuriuos kitus subjektus, užsiimančius atskiru naudotos EEĮ surinkimu ir tvarkymu, parengtos pakartotinai panaudoti, perdirbtos ir panaudotos valstybėje narėje, kiekį ir kategorijas bei informaciją apie atskirai surinktą eksportuotą naudotą EEĮ nurodant jos svorį.

  Pagrindimas

  Šiame pakeitime išplečiami informavimo reikalavimai, kad būtų atsižvelgta į „visų veikėjų“ visus naudotos EEĮ ir EEĮ atliekų srautus. Būtina padėti pasiekti tikslus, nustatytus 7 straipsnio 2 dalies pakeitime, kuriuo sprendžiama problema, jog ne visi grįžtamieji srautai patenka į oficialias gamintojų organizuotas EEĮ atliekų surinkimo sistemas.

  Pakeitimas  66

  Tarybos pozicija

  17 straipsnio pavadinimas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Teisinis atstovas

  Nuotolinė prekyba

  Pagrindimas

  Su įgaliojimu susiję aspektai aptariami 16 straipsnyje. Nuotolinė prekyba yra specialus klausimas, kuris turėtų būti reglamentuojamas atskirai.

  Pakeitimas  67

  Tarybos pozicija

  17 straipsnis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Bet kuri valstybė narė gali užtikrinti, kad gamintojas, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje, iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies parduodantis tai valstybei narei EEĮ, paskirtų jos teritorijoje įsisteigusį juridinį ar gyvenantį fizinį asmenį, kuris būtų atsakingas už gamintojo šioje direktyvoje nustatytų pareigų vykdymą jos teritorijoje.

  Jokia valstybė narė negali reikalauti, kad gamintojas, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje, kuris yra įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, būtų įsisteigęs toje valstybėje narėje, kurioje jis platina EEĮ, arba būtų paskyręs teisinį atstovą šios valstybės narės teritorijoje.

   

  Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas gamintojas, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje, turėtų galimybę internete į valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, gamintojų registrą įrašyti visą pagal 16 straipsnį numatytą informaciją apie savo veiklą visose valstybėse narėse.

  Pagrindimas

  Gamintojai, rinkoje vykdantys nuotolinę prekybą EEĮ, neturi būti verčiami paskirti teisinį atstovą valstybėje narėje, kurioje yra įrangos gavėjo buveinė. 2010 m. gegužės 9 d. M. Monti pranešime dėl naujos vidaus rinkos strategijos kaip viena iš elektroninės prekybos Sąjungoje kliūčių nurodoma perdirbimo problema. Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo (2010/2012(INI)) ragina supaprastinti prekybą EEĮ išnaudojant nuotolinės prekybos galimybes.

  Pakeitimas  68

  Tarybos pozicija

  18 straipsnis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina, kad už šios direktyvos įgyvendinimą atsakingos institucijos bendradarbiautų tarpusavyje visų pirma siekdamos nustatyti tinkamą informacijos tėkmę, kad nuotolinės prekybos pardavėjai laikytųsi šios direktyvos nuostatų, ir, prireikus, teiktų viena kitai bei Komisijai informaciją siekiant padėti tinkamai įgyvendinti šią direktyvą. Vykdant administracinį bendradarbiavimą ir keičiantis informacija kuo plačiau naudojamasi elektroninėmis ryšio priemonėmis.

  Valstybės narės užtikrina, kad už šios direktyvos įgyvendinimą atsakingos institucijos bendradarbiautų tarpusavyje visų pirma siekdamos nustatyti tinkamą informacijos tėkmę, kad nuotolinės prekybos pardavėjai laikytųsi šios direktyvos nuostatų, ir, prireikus, teiktų viena kitai bei Komisijai informaciją siekiant padėti tinkamai įgyvendinti šią direktyvą. Vykdant administracinį bendradarbiavimą ir keičiantis informacija kuo plačiau naudojamasi elektroninėmis ryšio priemonėmis.

   

  Visų pirma, valstybės narės, kurioje įsisteigęs gamintojas, atsakingos institucijos, atsižvelgdamos į valstybės narės, kurioje susikaupia EEĮ atliekos, atsakingų institucijų prašymą, pagal taikytinas nacionalinės teisės nuostatas ir Sąjungos taisykles imasi reikiamų proporcingų ir veiksmingų įgyvendinimo priemonių siekdamos užtikrinti, kad gamintojai vykdytų visus šios direktyvos reikalavimus.

   

  Šiuo tikslu valstybės narės, kurioje įsisteigęs gamintojas, atsakingos institucijos visais klausimais bendradarbiauja su valstybės narės, kurioje susikaupia EEĮ atliekos, atsakingomis institucijomis. Be kita ko, bendradarbiavimas apima ir galimybę susipažinti su atitinkamais dokumentais ir informacija bei vykdyti reikiamus tikrinimus.

  Pagrindimas

  Pagal Europos masto gamintojų koncepciją būtinas glaudesnis nacionalinių įstaigų bendradarbiavimas, negu numatyta Tarybos pasiūlyme, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą šios direktyvos įgyvendinimą.

  Pakeitimas  69

  Tarybos pozicija

  23 straipsnis

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės, siekdamos patikrinti, ar tinkamai įgyvendinama ši direktyva, atlieka atitinkamą tikrinimą ir stebėseną.

  1. Valstybės narės, siekdamos patikrinti, ar tinkamai įgyvendinama ši direktyva, atlieka atitinkamą tikrinimą ir stebėseną.

  Tikrinamas bent EEĮ atliekų vežimas, visų pirma eksportas iš Sąjungos pagal taikomus Sąjungos teisės aktus ir apdorojimo įrenginiuose atliekamos operacijos pagal Direktyvą 2008/98/EB ir šios direktyvos VII priedą.

  Tikrinamas bent deklaruotas rinkai pateiktos EEĮ kiekis, siekiant patikrinti finansinės garantijos dydį pagal 12 straipsnio 2 dalį, EEĮ atliekų vežimas, visų pirma eksportas iš Sąjungos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 ir Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007, ir apdorojimo įrenginiuose atliekamos operacijos pagal Direktyvą 2008/98/EB ir šios direktyvos VII priedą.

  2. Valstybės narės užtikrina, kad kai įtariama, jog naudota EEĮ yra EEĮ atliekos, ji būtų vežama pagal VI priede nustatytus minimalius reikalavimus, ir atitinkamai stebi tokius vežimus.

  2. Valstybės narės užtikrina, kad naudota EEĮ būtų vežama pagal VI priede nustatytus minimalius reikalavimus, ir atitinkamai stebi tokius vežimus.

  3. Gamintojų, jų vardu veikiančių trečiųjų šalių ar kitų asmenų, tvarkančių naudotos EEĮ, kuri įtariama esant EEĮ atliekomis, vežimą, gali būti pareikalauta padengti naudotos EEĮ, kuri įtariama esant EEĮ atliekomis, atitinkamų analizių ir tikrinimų išlaidas, įskaitant saugojimo išlaidas.

  3. Gamintojų, jų vardu veikiančių trečiųjų šalių ar kitų asmenų, tvarkančių naudotos EEĮ vežimą, gali būti pareikalauta padengti naudotos EEĮ atitinkamų analizių ir tikrinimų įprastas išlaidas, įskaitant saugojimo išlaidas.

  4. Siekiant užtikrinti vienodas šio straipsnio ir VI priedo įgyvendinimo sąlygas Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti papildomas tikrinimų ir stebėsenos taisykles, visų pirma – vienodas VI priedo 2 punkto įgyvendinimo sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

  4. Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl papildomų tikrinimų ir stebėsenos taisyklių, visų pirma – vienodų VI priedo 2 punkto įgyvendinimo sąlygų, nustatymo.

  Pakeitimas  70

  Tarybos pozicija

  23 straipsnio 3 a – 3 d dalys (naujos)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  3a. Valstybės narės sukuria nacionalinį pripažintų surinkimo ir apdorojimo įrenginių registrą. Į tą nacionalinį registrą įtraukiami tik tie įrenginiai, kurių veiklos vykdytojai laikosi 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų. Valstybės narės registrų turinį skelbia viešai.

   

  3b. Įrenginių veiklos vykdytojai kasmet pateikia įrodymų, kad jie laikėsi šios direktyvos, ir kompetentingoms institucijoms teikia ataskaitas pagal 3c ir 3d dalis, kad būtų išlaikytas jų pripažintų surinkimo ir apdorojimo įrenginių statusas.

   

  3c. Surinkimo įrenginių veiklos vykdytojai kasmet teikia ataskaitas, kad nacionalinės institucijos galėtų palyginti surinktų EEĮ atliekų kiekį su iš tiesų naudojimo ar perdirbimo objektams perduotų EEĮ atliekų kiekiu. EEĮ atliekos turi būti perduodamos tik pripažintiems naudojimo ir apdorojimo įrenginiams.

   

  3d. Apdorojimo įrenginių veiklos vykdytojai kompetentingoms institucijoms kasmet teikia ataskaitas, kad nacionalinės institucijos galėtų palyginti iš savininkų ar pripažintų surinkimo įrenginių surinktų EEĮ atliekų kiekį su iš tiesų panaudotų, perdirbtų ar pagal 10 straipsnį eksportuotų EEĮ atliekų kiekiu.

  Pagrindimas

  Per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad valstybės narės ir veiklos vykdytojai teiktų informaciją, būtiną, kad visi susiję dalyviai būtų patenkinti tinkamu ir veiksmingu teisės aktų įgyvendinimu. Su Taryba gali būti susitarta dėl kompromisų, pagal kuriuos bus supaprastintas tekstas ir išvengiama dubliavimosi su kitais teisės aktais.

  Pakeitimas  71

  Tarybos pozicija

  24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip …*. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

  1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip ….*. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus ir minėtųjų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę.

  ___________

  ___________

  * OL: prašom įrašyti datą: 18 mėnesių po šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

  *18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  Pagrindimas

  Atitikties lentelėse aiškiai nurodyta, kokios įtakos ES direktyvos priėmimas turės įgyvendinant šią direktyvą kiekvienos valstybės narės nacionalinėje teisėje. Pateikiant šias lenteles užtikrinamas didesnis teisėkūros proceso skaidrumas ir atvirumas, taip pat remiamos Komisijos pastangos vykdyti stebėseną, ar tinkamai įgyvendinamos Europos teisinės nuostatos. Grąžinama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą. Komisija taip pat siūlė įtraukti šias atitikties lenteles.

  Pakeitimas  72

  Tarybos pozicija

  24 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  3a. Komisija atlieka peržiūrą, kaip numatyta 2 ir 7 straipsniuose, ir ne vėliau kaip ...* pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie įgytą patirtį įgyvendinant šią direktyvą. Prireikus kartu su ataskaita pateikiamas teisėkūros pasiūlymas dėl šios direktyvos dalinio keitimo.

   

  ___________

   

  *5 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

  Pagrindimas

  Šiuo pasiūlymu siekiama, kad būtų ne tik persvarstoma taikymo sritis ir surinkimo tikslai, bet ir atidžiai stebima direktyva bei jos įgyvendinimas.

  Pakeitimas  73

  Tarybos pozicija

  I priedas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  Priedas išbrauktas.

  Pagrindimas

  Vadinamoji atvira taikymo sritis užtikrina didesnį teisinį tikrumą, kuris yra esminis direktyvos peržiūros tikslas, nes iš esmės apimama bet kokia elektros ir elektroninė įranga. Taikant skirstymą į atskiras kategorijas valstybėse narėse atsirado labai skirtingų aiškinimų, o to reikėtų vengti. Be to, tokiu būdu galima atsižvelgti į naujus produktus, dėl kurių kitu atveju reikėtų iš dalies keisti direktyvą, siekiant įtraukti juos į taikymo sritį.

  Pakeitimas  74

  Tarybos pozicija

  II priedas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  Priedas išbrauktas.

  Pagrindimas

  Vadinamoji atvira taikymo sritis užtikrina didesnį teisinį tikrumą, kuris yra esminis direktyvos peržiūros tikslas, nes iš esmės apimama bet kokia elektros ir elektroninė įranga. Taikant skirstymą į atskiras kategorijas valstybėse narėse atsirado labai skirtingų aiškinimų, o to reikėtų vengti. Be to, tokiu būdu galima atsižvelgti į naujus produktus, dėl kurių kitu atveju reikėtų iš dalies keisti direktyvą, siekiant įtraukti juos į taikymo sritį.

  Pakeitimas  75

  Tarybos pozicija

  III priedas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  EEĮ kategorijos, kurioms taikoma ši direktyva

  Įrangos kategorijos siekiant apibrėžti 11 straipsnyje nustatytus naudojimo tikslus

  1. Temperatūros keitimo įranga

  1. Temperatūros keitimo įranga

  2. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

  2. Ekranai ir monitoriai

  3. Lempos

  3. Lempos

  4. Stambi įranga (vienas iš išmatavimų didesnis nei 50 cm), įskaitant: namų ūkio prietaisus; IT ir telekomunikacinę įrangą; vartojimo įrangą; šviestuvus; garso ir vaizdo atkūrimo įrangą, muzikinę įrangą; elektrinius ir elektroninius įrankius; žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą; medicinos prietaisus; stebėjimo ir kontrolės prietaisus; automatinius daiktų išdavimo įtaisus; elektros srovės generavimo įrangą. Šiai kategorijai nepriskiriama 1–3 kategorijų įranga.

  4. Stambūs prietaisai, išskyrus aušinimo prietaisus ir radiatorius, ekranus, monitorius ir lempas.

  5. Smulki įranga (nei vienas iš išmatavimų neviršija 50 cm), įskaitant: namų ūkio prietaisus; IT ir telekomunikacinę įrangą; vartojimo įrangą; šviestuvus; garso ir vaizdo atkūrimo įrangą, muzikinę įrangą; elektrinius ir elektroninius įrankius; žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą; medicinos prietaisus; stebėjimo ir kontrolės prietaisus; automatinius daiktų išdavimo įtaisus; elektros srovės generavimo įrangą. Šiai kategorijai nepriskiriama 1–3 kategorijų įranga.

  5. Smulkūs prietaisai, išskyrus aušinimo prietaisus ir radiatorius, ekranus ir monitorius, ir lempas bei IT ir telekomunikacinę įrangą.

   

  6. Smulki IT ir telekomunikacinė įranga.

  Pagrindimas

  Kategorijos nėra svarbios taikymo sričiai apibrėžti, kadangi ji yra atvira (žr. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimą). Siekiant atskirti stambią ir smulkią įrangą nepatikima vadovautis centimetrais nurodytais išmatavimais. Be to, tai gali klaidinti, siekiant atskirai apibrėžti stambius įrenginius ir stambius prietaisus, kurie tikrai dar nelaikomi dideliais, jei jų dydis viršija 50 cm. Vis dėlto, kadangi direktyvoje nėra pateikiama kitų duomenų apie dydį, būtų pagrįsta manyti, kad bus remiamasi III priede pateiktais išmatavimais centimetrais. Reikėtų atskiros IT ir telekomunikacinės įrangos kategorijos, kadangi šioje įrangoje esama daug žaliavų.

  Pakeitimas  76

  Tarybos pozicija

  IV priedas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Pavyzdinis EEĮ, priskiriamos III priede nurodytoms kategorijoms, sąrašas:

  Pavyzdinis EEĮ, priskiriamos III priede nurodytoms kategorijoms, sąrašas:

  1. Temperatūros keitimo įranga

  1. Temperatūros keitimo įranga:

  Šaldytuvai, šaldikliai, automatiniai šaltų produktų išdavimo įtaisai, oro kondicionavimo įranga, garų surinkimo įranga, šilumos siurbliai, radiatoriai, kuriuose yra alyvos ir kita temperatūros keitimo įranga, temperatūrai keisti naudojanti skysčius, išskyrus vandenį.

  šaldytuvai;

   

  šaldikliai;

   

  atšaldytų produktų išdavimo automatai;

   

  oro kondicionavimo įranga;

   

  garų surinkimo įranga;

   

  šilumos siurbliai;

   

  tepaliniai radiatoriai;

   

  ir kita temperatūros keitimo įranga, temperatūrai keisti naudojanti skysčius, išskyrus vandenį.

  2. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

  2. Ekranai ir monitoriai:

  Ekranai, televizoriai, skystųjų kristalų nuotraukų rėmeliai, monitoriai, nešiojamieji kompiuteriai, knyginiai kompiuteriai.

  ekranai;

   

  televizoriai;

   

  skystųjų kristalų nuotraukų rėmeliai;

   

  monitoriai.

  3. Lempos

  3. Lempos:

  Tiesioginės fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, fluorescencinių lempų lemputės, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos, šviesadiodžiai indikatoriai.

  vamzdinės fluorescencinės lempos;

   

  kompaktinės fluorescencinės lempos;

   

  fluorescencinių lempų lemputės;

   

  didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant didžiaslėges natrio lempas ir metalų halogenidų lempas;

   

  mažaslėgės natrio lempos;

   

  šviesos diodų lempos.

  4. Stambi įranga

  4. Stambūs prietaisai:

  Skalbimo mašinos, drabužių džiovintuvai, indaplovės, maisto ruošimo prietaisai, elektrinės viryklės, elektrinės viryklėlės, šviestuvai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, muzikinė įranga (išskyrus bažnyčiose įrengiamus vargonus), mezgimo ir audimo prietaisai, universalieji komplektai, spausdintuvų blokai, kopijavimo įranga, stambūs monetiniai aparatai, stambūs medicinos prietaisai, stambūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai, stambūs automatiniai produktų ir pinigų išdavimo įtaisai, fotovoltinės plokštės.

  – stambūs prietaisai, skirti virimui ir kitokiam maisto apdorojimui (pvz., elektrinės kaitlentės, elektrinės orkaitės, elektrinės viryklės, mikrobangų krosnelės, stacionarūs kavos aparatai);

   

  – garų rinktuvai;

   

  – stambūs valymo įrenginiai (pvz., skalbimo mašinos, drabužių džiovyklės, indaplovės);

   

  – stambūs šildymo prietaisai (pvz., stambūs šildymo ventiliatoriai, elektrinės krosnelės, marmuro ir natūralaus akmens šildymo sistemos, baseinų šildymo sistemos ir kiti stambūs prietaisai, skirti patalpų, lovų ir sėdimų baldų šildymui);

   

  – stambūs kūno priežiūros prietaisai (pvz., soliariumai, pirtys, masažo kėdės);

   

  – stambūs IT ir telekomunikaciniai prietaisai (pvz., centriniai kompiuteriai, serveriai, stacionarūs tinklo įrenginiai ir prietaisai, stambios spausdinimo mašinos, kopijavimo įranga, monetiniai taksofonai);

   

  – stambūs sporto ir laisvalaikio prietaisai (pvz., sporto įranga su elektriniais ar elektroniniais komponentais, stambūs monetiniai lošimo automatai);

   

  – garso ar vaizdo atkūrimo įranga;

   

  – muzikinė įranga (išskyrus bažnyčių vargonus);

   

  – stambūs šviestuvai ir kiti šviesos skleidimo ar valdymo prietaisai;

   

  – stambūs elektriniai ir elektroniniai pramoniniai įrankiai ir mašinos, išskyrus stambius stacionarius pramoninius įrankius ir ne kelių mobiliąsias mašinas bei prietaisus, skirtus tik profesionaliems naudotojams (pvz., mezgimo ir audimo prietaisus);

   

  stambūs elektros srovės gamybos ar perdavimo prietaisai (pvz., generatoriai, transformatoriai, nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai, apgręžikliai (inverteriai));

   

  – stambūs medicinos prietaisai;

   

  – stambūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai;

   

  – stambūs matavimo įrenginiai ir prietaisai (pvz., svarstyklės, stacionarios mašinos);

   

  – stambūs produktų pardavimo ar išdavimo ir paprastų paslaugų teikimo automatiniai prietaisai (pvz., prekių automatai, pinigų automatai, taros priėmimo automatai, fotografavimosi kabinos);

   

  – fotovoltinės plokštės.

  5. Smulki įranga

  5. Smulkūs prietaisai:

  Dulkių siurbliai, kilimų valymo prietaisai, siuvimo prietaisai, šviestuvai, mikrobangų krosnelės, ventiliavimo įranga, lygintuvai, skrudintuvai, elektriniai peiliai, elektriniai virduliai, laikrodžiai, elektriniai skustuvai, svarstyklės, plaukų ir kūno priežiūros prietaisai, asmeniniai kompiuteriai, spausdintuvai, kišeninės skaičiavimo mašinėlės, telefonai, mobilieji telefonai, radijo aparatai, vaizdo kameros, vaizdo įrašymo įtaisai, aukštos kokybės garso įranga, muzikos instrumentai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, elektriniai ir elektroniniai žaislai, sporto įranga, dviračių, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kiti kompiuteriai, dūmų detektoriai, šilumos reguliatoriai, termostatai, smulkūs elektriniai ir elektroniniai įrankiai, smulkūs medicinos aparatai, smulkūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai, smulkūs automatiniai produktų išdavimo įtaisai, maži prietaisai su integruotomis fotovoltinėmis plokštėmis.

  – smulkūs prietaisai, skirti virimui ar kitokiam maisto apdirbimui (pvz., skrudintuvai, kilnojamos viryklės, elektriniai peiliai, elektriniai virduliai, kaitinimo spiralės, pjaustymo mašinos, mikrobangų krosnelės);

   

  – smulkūs valymo prietaisai (pvz., dulkių siurbliai, kilimų valymo prietaisai, lygintuvai ir pan.);

   

  – ventiliatoriai, oro gaivintuvai, ventiliavimo įranga;

   

  – smulkūs šildymo prietaisai (pvz., elektra šildomos antklodės);

   

  laikrodžiai, rankiniai laikrodžiai ir kiti laiko matavimo įtaisai;

   

  – smulkūs kūno priežiūros prietaisai (pvz., elektriniai skustuvai, elektriniai dantų šepetėliai, plaukų džiovintuvai, masažo prietaisai);

   

  – fotoaparatai ir kameros (pvz., vaizdo kameros);

   

  – pramogų elektroniniai prietaisai (pvz., radijo imtuvai, garso stiprintuvai, automobilių radijai, skaitmeninių vaizdo diskų grotuvai, vaizdo įrašymo įtaisai, aukštos kokybės garso įranga);

   

  muzikos instrumentai ir garso įranga (pvz., stiprintuvai, mikšeriniai pultai, ausinės ir kolonėlės, mikrofonai);

   

  – smulkūs šviestuvai ir kiti šviesos skleidimo ar valdymo prietaisai;

   

  žaislai (pvz., elektriniai geležinkeliai, lėktuvų modeliai ir pan.);

   

  – smulki sporto įranga (pvz., dviračių, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kiti kompiuteriai);

   

  – smulkūs laisvalaikio prietaisai (pvz., vaizdo žaidimai, žvejybos ir golfo įranga ir pan.);

   

  smulkūs elektriniai ir elektroniniai įrankiai, įskaitant sodininkystės įrangą (pvz., gręžtuvai, pjūklai, siurbliai, žoliapjovės);

   

  – siuvimo mašinos;

   

  smulkūs elektros srovės gamybos ir perdavimo prietaisai (pvz., generatoriai, baterijų įkrovikliai, nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai, keitikliai);

   

  smulkūs medicinos aparatai, įskaitant veterinarijos aparatus;

   

  smulkūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai (pvz., dūmų jutikliai, šildymo reguliatoriai, termostatai, judesio jutikliai, stebėjimo įranga ir prekės, nuotolinio valdymo ir kontrolės įtaisai);

   

  – smulkūs matavimo prietaisai (pvz., svarstyklės, vaizduokliai, tolimačiai, termometrai);

   

  – smulkūs automatiniai produktų pardavimo ar išdavimo prietaisai;

   

  maži prietaisai su integruotomis fotovoltinėmis plokštėmis.

   

  6. Smulki IT ir telekomunikacinė įranga:

   

  – skreitiniai kompiuteriai;

   

  – knyginiai kompiuteriai;

   

  – planšetiniai kompiuteriai;

   

  – smulkūs IT ir telekomunikaciniai prietaisai (pvz., kompiuteriai, spausdintuvai, skaičiuoklės, telefonai, mobilieji telefonai, maršrutizatoriai, radijo įranga, mobiliosios vaikiškos racijos, vaizdo projektoriai).

  Pagrindimas

  Grąžinama Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą ir perimami Tarybos pozicijoje pateikti pavyzdžiai. Reikėtų atskiros IT ir telekomunikacinės įrangos kategorijos, kadangi šioje srityje sukaupiama daug žaliavų.

  Pakeitimas  77

  Tarybos pozicija

  V priedas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

   

  Priedas išbrauktas.

  Pagrindimas

  Siekiant užtikrinti, kad teisės akto tekstas būtų suprantamas, naudojimo tikslus reikėtų nurodyti pačioje direktyvoje ir atskirame straipsnyje (žr. 11 straipsnio 1 dalies pakeitimą). Naudojimo tikslai jau nuo direktyvos įsigaliojimo dienos turi apimti taip pat ir pakartotinio panaudojimo tikslus. Siekiant veiksmingai taikyti atliekų hierarchijos principą, svarbu nustatyti atskirus pakartotinio panaudojimo tikslus.

  Pakeitimas  78

  Tarybos pozicija

  VI priedas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  VI PRIEDAS

  VI PRIEDAS

  Minimalūs naudotos EEĮ, kai įtariama, kad ji yra EEĮ atliekos, vežimo reikalavimai

  Minimalūs naudotos EEĮ vežimo reikalavimai

  1. Kad galėtų atskirti EEĮ nuo jos atliekų tais atvejais, kai objekto turėtojas tvirtina ketinąs vežti ar vežąs ne EEĮ atliekas, o naudotą EEĮ, kai įtariama, kad naudota EEĮ yra EEĮ atliekos, valstybės narės valdžios institucijos tokiam tvirtinimui pagrįsti pareikalauja:

  1. Kad galėtų atskirti EEĮ nuo jos atliekų tais atvejais, kai objekto turėtojas tvirtina ketinąs vežti ar vežąs ne EEĮ atliekas, o naudotą EEĮ, valstybės narės valdžios institucijos tokiam tvirtinimui pagrįsti pareikalauja:

  a) važtaraščio ir EEĮ pardavimo ir (arba) nuosavybės teisių perdavimo sutarties, kurioje nurodyta, kad įranga skirta tiesiogiai pakartotinai naudoti ir kad ji gerai veikia, kopijų;

  a) važtaraščio ir EEĮ pardavimo ir (arba) nuosavybės teisių perdavimo sutarties, kurioje nurodyta, kad įranga skirta tiesiogiai pakartotinai naudoti ir kad ji gerai veikia, kopijų;

  b) su kiekvienu siuntoje esančiu objektu susijusių įrodymų, kad tas objektas įvertintas ar išbandytas: dokumentų (išbandymo sertifikato, funkcinę gebą įrodančio dokumento) kopijų ir protokolo, kuriame pagal 3 punktą pateikiama visa su dokumentais susijusi informacija;

  b) su kiekvienu siuntoje esančiu objektu susijusių įrodymų, kad tas objektas įvertintas ar išbandytas: dokumentų (išbandymo sertifikato, funkcinę gebą įrodančio dokumento) kopijų ir protokolo, kuriame pagal 3 punktą pateikiama visa su dokumentais susijusi informacija;

  c) objekto turėtojo, organizuojančio EEĮ vežimą, pareiškimo, kad jokios siuntoje esančios medžiagos arba įranga nelaikomos atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 1 dalyje, ir

  c) objekto turėtojo, organizuojančio EEĮ vežimą, pareiškimo, kad jokios siuntoje esančios medžiagos arba įranga nelaikomos atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 1 dalyje, ir

  d) kad vežami produktai būtų tinkamai apsaugoti nuo apgadinimo juos vežant, pakraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai juos supakuojant arba deramai išdėstant krovinį.

  d) kad vežami produktai būtų tinkamai apsaugoti nuo apgadinimo juos vežant, pakraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai juos supakuojant ir deramai išdėstant krovinį.

  2. Taikant išimtį, 1 punkto a ir b papunkčiai bei 3 punktas netaikomi kai EEĮ siunčiama gamintojui arba jo vardu veikiančioms trečiosioms šalims, kai tai patvirtinama neginčijamais įrodymais, kad įranga vežama pagal įmonių tarpusavio susitarimą ir kai:

  2. Taikant išimtį, 1 punkto a ir b papunkčiai bei 3 punktas netaikomi kai EEĮ siunčiama gamintojui arba jo vardu veikiančioms trečiosioms šalims arba siunčiama pataisyti ar atnaujinti trečiųjų šalių įrenginiuose, su sąlyga, kad tai patvirtinama neginčijamais įrodymais, kad įranga vežama pagal įmonių tarpusavio susitarimą ir kai:

  a) EEĮ dėl defektų grąžinama taisyti pagal garantiją siekiant ją pakartotinai naudoti,

  a) EEĮ dėl defektų grąžinama taisyti pagal garantiją siekiant ją pakartotinai naudoti,

  b) naudota profesionaliam naudojimui skirta EEĮ pagal galiojančią techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį siunčiama atnaujinti arba pataisyti siekiant ją pakartotinai naudoti, arba

  b) naudota profesionaliam naudojimui skirta EEĮ pagal galiojančią sutartį siunčiama atnaujinti arba pataisyti siekiant ją pakartotinai naudoti, arba

  c) defektų turinti naudota profesionaliam naudojimui skirta EEĮ, pvz., medicinos prietaisai ar jų dalys, pagal galiojančią techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį siunčiama priežasčių analizei tuo atveju, kai tokią analizę gali atlikti tik gamintojas arba jo vardu veikiančios trečiosios šalys.

  c) defektų turinti naudota profesionaliam naudojimui skirta EEĮ, pvz., medicinos prietaisai ar jų dalys, pagal galiojančią techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį siunčiama priežasčių analizei tuo atveju, kai tokią analizę gali atlikti tik gamintojas arba jo vardu veikiančios trečiosios šalys.

   

  Ši išimtis taikoma tik vežant į šalis, kurioms taikomas EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros;

   

  Jei EEĮ, kuriai taikoma ši išimtis, negalima pataisyti arba atnaujinti, laikoma, kad tai EEĮ atliekos.

  3. Kad galėtų įrodyti, jog vežamos ne EEĮ atliekos, o naudota EEĮ, valstybės narės reikalauja atlikti tokias naudotos EEĮ bandymo ir dokumentavimo procedūras:

  3. Kad galėtų įrodyti, jog vežamos ne EEĮ atliekos, o naudota EEĮ, valstybės narės reikalauja atlikti tokias naudotos EEĮ bandymo ir dokumentavimo procedūras:

  1 procedūra. Bandymas

  1 procedūra. Bandymas

  a) Bandoma įrangos funkcinė geba ir vertinamas pavojingų medžiagų kiekis. Bandymas, kurį reikia atlikti, priklauso nuo EEĮ rūšies. Daugeliu atvejų užtenka išbandyti naudotos EEĮ pagrindines funkcijas.

  a) Bandoma įrangos funkcinė geba ir vertinamas pavojingų medžiagų kiekis. Bandymas, kurį reikia atlikti, priklauso nuo EEĮ rūšies. Daugeliu atvejų užtenka išbandyti naudotos EEĮ pagrindines funkcijas.

  b) Vertinimo ir bandymo rezultatai registruojami.

  b) Vertinimo ir bandymo rezultatai registruojami.

  2 procedūra. Dokumentai

  2 procedūra. Dokumentai

  a) Dokumentai tvirtai, bet ne visam laikui tvirtinami ant pačios EEĮ (jei nesupakuota) arba ant pakuotės, kad juos būtų galima perskaityti neišpakuojant įrangos.

  a) Dokumentai tvirtai, bet ne visam laikui tvirtinami ant pačios EEĮ (jei nesupakuota) arba ant pakuotės, kad juos būtų galima perskaityti neišpakuojant įrangos.

  b) Dokumentuose pateikiama tokia informacija:

  b) Dokumentuose pateikiama tokia informacija:

  – objekto pavadinimas (įrangos pavadinimas, jei išvardytas atitinkamai II priede arba IV priede ir kategorija, nustatyta atitinkamai I priede arba III priede);

  – objekto pavadinimas (įrangos pavadinimas, jei išvardytas IV priede, ir kategorija, nustatyta III priede);

  – kai taikytina, objekto identifikacinis numeris (tipo numeris);

  – kai taikytina, objekto identifikacinis numeris (tipo numeris);

  – gamybos metai (jei žinomi);

  – gamybos metai (jei žinomi);

  – už įrangos funkcinės gebos įrodymus atsakingos bendrovės pavadinimas ir adresas;

  – už įrangos funkcinės gebos įrodymus atsakingos bendrovės pavadinimas ir adresas;

  – pirmiau aprašyto bandymo rezultatai (įskaitant funkcinės gebos išbandymo datą);

  – pirmiau aprašyto bandymo rezultatai (įskaitant funkcinės gebos išbandymo datą);

  – atlikto išbandymo rūšis.

  – atlikto išbandymo rūšis.

  4. Be dokumentų, kurių reikalaujama pagal 1 ir 3 punktus, prie kiekvieno EEĮ krovinio (pvz., vežimo konteinerio, sunkvežimio) turi būti pridedama:

  4. Be dokumentų, kurių reikalaujama pagal 1 ir 3 punktus, prie kiekvieno EEĮ krovinio (pvz., vežimo konteinerio, sunkvežimio) turi būti pridedama:

  a) atitinkamas transporto dokumentas, pvz., CMR dokumentas arba važtaraštis;

  a) atitinkamas transporto dokumentas, pvz., CMR dokumentas arba važtaraštis;

  b) atsakingo asmens pareiškimas apie jo atsakomybę.

  b) atsakingo asmens pareiškimas apie jo atsakomybę.

  5. Jei nepateikiami įrodymai, kad objektas yra naudota EEĮ, o ne EEĮ atliekos, pateikiant pagal 1, 3 ir 4 punktus reikalaujamus dokumentus ir jei įranga nėra tinkamai apsaugota nuo apgadinimo transportuojant, kraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai supakuojant ir deramai išdėstant krovinį, valstybės narės valdžios institucijos laiko, kad objektas yra EEĮ atliekos ir preziumuoja, kad krovinys vežamas neteisėtai. Tokiu atveju su kroviniu elgiamasi taip, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 24 ir 25 straipsniuose.

  5. Jei nepateikiami įrodymai, kad objektas yra naudota EEĮ, o ne EEĮ atliekos, pateikiant pagal 1, 3 ir 4 punktus reikalaujamus dokumentus ir jei įranga nėra tinkamai apsaugota nuo apgadinimo transportuojant, kraunant ir iškraunant, visų pirma tinkamai supakuojant ir deramai išdėstant krovinį (už tai kiekvienu atveju atsakingas transportuojamos įrangos savininkas), valstybės narės valdžios institucijos laiko, kad objektas yra EEĮ atliekos ir preziumuoja, kad krovinys vežamas neteisėtai. Tokiu atveju su kroviniu elgiamasi taip, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 24 ir 25 straipsniuose.

  Pakeitimas  79

  Tarybos pozicija

  X priedo A punktas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  Informacija, teikiama 16 straipsnyje nurodytiems registravimo ir ataskaitų tikslams

  Informacija, teikiama 16 straipsnyje nurodytiems registravimo ir ataskaitų tikslams

  A. Informacija, pateiktina registruojant:

  A. Informacija, pateiktina registruojant:

  1. Gamintojo arba, 3 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktyje apibrėžtų gamintojų atveju, jo teisinio atstovo pavadinimas ir adresas (pašto kodas ir vietovė, gatvės pavadinimas ir numeris, šalis, telefono ir fakso numeris, el. paštas ir kontaktinis asmuo). Teisinio atstovo atveju – taip pat gamintojo, kuriam atstovaujama, kontaktiniai duomenys.

  1. Gamintojo arba teisinio atstovo pavadinimas ir adresas (pašto kodas ir vietovė, gatvės pavadinimas ir numeris, šalis, telefono ir fakso numeris, el. paštas ir kontaktinis asmuo). Teisinio atstovo atveju – taip pat gamintojo, kuriam atstovaujama, kontaktiniai duomenys.

  2. Gamintojo nacionalinis identifikacinis kodas, taip pat gamintojo Europos mokesčių mokėtojo kodas arba nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas (nurodyti neprivaloma).

  2. Gamintojo identifikacinis kodas, taip pat gamintojo Europos mokesčių mokėtojo kodas arba nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas.

  3. EEĮ kategorija, nustatyta atitinkamai I priede arba III priede.

  3. EEĮ kategorija, nustatyta III priede.

  4. EEĮ tipas (namų ūkio arba kita nei namų ūkio įranga).

  4. EEĮ tipas (namų ūkio arba kita nei namų ūkio įranga).

  5. EEĮ prekės ženklas (nurodyti neprivaloma).

  5. EEĮ prekės ženklas.

  6. Informacija apie tai, kaip gamintojas vykdo savo pareigas, ar taikomas individualus, ar kolektyvinis planas, įskaitant informaciją apie finansinę garantiją.

  6. Informacija apie tai, kaip gamintojas vykdo savo pareigas, ar taikomas individualus, ar kolektyvinis planas, įskaitant informaciją apie finansinę garantiją.

  7. Taikytas pardavimo būdas (pvz., nuotolinis pardavimas).

  7. Taikytas pardavimo būdas (pvz., nuotolinis pardavimas).

  8. Deklaracija nurodant, kad pateikta informacija yra teisinga.

   

  Pagrindimas

  Siekiant darnios registracijos, būtina užtikrinti, kad visiškai sutaptų duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti nacionalinės registracijos metu. Todėl išbraukiami neprivalomi duomenys, nes kitu atveju valstybėse narėse vėl bus taikomi skirtingi reikalavimai. Savaime aišku, kad registrui pateikiami duomenys turi būti teisingi, taigi papildoma deklaracija neteikia jokios papildomos naudos, tik reiškia papildomą biurokratinę naštą.

  Pakeitimas  80

  Tarybos pozicija

  X priedo B punktas

  Tarybos pozicija

  Pakeitimas

  B. Informacija, pateiktina ataskaitoms:

  B. Informacija, pateiktina ataskaitoms:

  1. Gamintojo nacionalinis identifikacinis kodas.

  1. Gamintojo identifikacinis kodas.

  2. Ataskaitinis laikotarpis.

  2. Ataskaitinis laikotarpis.

  3. EEĮ kategorija, nustatyta atitinkamai I priede arba III priede.

  3. EEĮ kategorija, nustatyta III priede.

  4. Nacionalinei rinkai pateiktos EEĮ kiekis, išreikštas svoriu.

  4. Nacionalinei rinkai pateiktos EEĮ kiekis, išreikštas svoriu.

  5. Valstybėje narėje atskirai surinktų, parengtų pakartotinai panaudoti, perdirbtų, panaudotų ir pašalintų arba išsiųstų Sąjungos viduje ar už jos ribų EEĮ atliekų kiekis, išreikštas svoriu (nurodyti neprivaloma).

  5. Valstybėje narėje atskirai surinktų, parengtų pakartotinai panaudoti, perdirbtų, panaudotų ir pašalintų arba išsiųstų Sąjungos viduje ar už jos ribų EEĮ atliekų kiekis, išreikštas svoriu.

  Pastaba: 4 ir 5 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikiama pagal kategoriją.

  Pastaba: 4 ir 5 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikiama pagal kategoriją.

  Pagrindimas

  Siekiant darnios registracijos, būtina užtikrinti, kad visiškai sutaptų duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti nacionalinės registracijos metu. Todėl išbraukiami neprivalomi duomenys, nes kitu atveju valstybėse narėse vėl bus taikomi skirtingi reikalavimai.

  • [1]       OL C 306, 2009 12 16, p. 39.
  • [2]       OL C 141, 2010 5 29, p. 55.
  • [3]       Priimti tekstai, 2011 2 3, P7_TA-PROV (2011)0037.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

  Nuorodos

  07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

  Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

  3.2.2011                     T7-0037/2011

  Komisijos pasiulymas

  COM(2008)0810 - C6-0472/2008

  Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

  29.9.2011

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  29.9.2011

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Karl-Heinz Florenz

  31.8.2009

   

   

   

  Svarstymas komitete

  8.9.2011

   

   

   

  Priėmimo data

  4.10.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  52

  1

  5

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Arlene McCarthy

  Pateikimo data

  6.10.2011