IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādātā redakcija)

6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Karl-Heinz Florenz


Procedūra : 2008/0241(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0334/2011

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādātā redakcija)

(07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (07906/2/2011 – C7‑0250/2011),

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 11. jūnija atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reģionu komitejas 2009. gada 4. decembra atzinumu[2],

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0810),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 66. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A7-0334/2011),

1.  apstiprina turpmāk izklāstīto nostāju otrajā lasījumā;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Padomes nostāja

6. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(6) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, galvenokārt novēršot EEIA rašanos, kā arī veicinot to atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un citus šo atkritumu reģenerācijas veidus, lai samazinātu atkritumu apglabāšanu un uzlabotu resursu efektīvu izmantošanu. Tās mērķis ir arī panākt, lai uzlabotos vides aizsardzības prasību izpilde visiem uzņēmējiem, kuri iesaistīti EEI aprites ciklā, t.i., ražotājiem, izplatītājiem un patērētājiem, un jo īpaši tiem uzņēmējiem, kas tieši iesaistīti EEIA savākšanā un apstrādē. Jo īpaši, ražotāja atbildības principa atšķirīga piemērošana dažādās valstīs var radīt būtiski atšķirīgu finansiālo slogu uzņēmējiem. Atšķirības valstu politikā attiecībā uz EEIA apsaimniekošanu neļauj pārstrādes politikai būt pietiekami efektīvai. Šā iemesla dēļ svarīgākos kritērijus vajadzētu noteikt Savienības līmenī.

(6) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, galvenokārt novēršot EEIA rašanos, kā arī veicinot to atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un citus šo atkritumu reģenerācijas veidus, lai samazinātu atkritumu apglabāšanu un uzlabotu resursu efektīvu izmantošanu, kā arī atgūtu būtiskākās izejvielas. Tās mērķis ir arī panākt, lai uzlabotos vides aizsardzības prasību izpilde visiem uzņēmējiem, kuri iesaistīti EEI aprites ciklā, t.i., ražotājiem, izplatītājiem un patērētājiem, un jo īpaši tiem uzņēmējiem, kas tieši iesaistīti EEIA savākšanā un apstrādē. Jo īpaši, ražotāja atbildības principa atšķirīga piemērošana dažādās valstīs var radīt būtiski atšķirīgu finansiālo slogu uzņēmējiem. Atšķirības valstu politikā attiecībā uz EEIA apsaimniekošanu neļauj pārstrādes politikai būt pietiekami efektīvai. Šā iemesla dēļ svarīgākos kritērijus vajadzētu noteikt Savienības līmenī un vajadzētu izveidot Eiropas standartus EEIA savākšanai un apstrādei.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Būtisku izejvielu atgūšana ir svarīgs šīs direktīvas aspekts, tāpēc jāpiemin arī tas. Arī Eiropas standartu izveide EEI savākšanas un apstrādes jomā ir svarīga attiecībā uz efektīvu un videi draudzīgu pārstrādi.

Grozījums Nr.  2

Padomes nostāja

9. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(9) Lai noteiktu direktīvas darbības jomu, tajā būtu jāiekļauj vairākas definīcijas. Tomēr, lai padarītu EEI definīciju skaidrāku, tā būtu jāuzlabo saistībā ar darbības jomas pārskatīšanu. Līdz brīdim, kad tā būs noteikta Savienības tiesību aktos, dalībvalstis, ievērojot Savienības tiesību aktus, var turpināt piemērot attiecīgos valsts pasākumus un pašreiz iedibināto praksi.

svītrots

Pamatojums

Definīcija ir jādod jau pašā direktīvā, un tā, protams, nedrīkst izraisīt iekšējā tirgus sadrumstalotību, jo dalībvalstu interpretācija un prakse atšķiras.

Grozījums Nr.  3

Padomes nostāja

10. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(10) Ekodizaina prasības, kas atvieglo EEIA atkārtotu izmantošanu, demontēšanu un reģenerāciju, attiecīgā gadījumā būtu jānosaka saistībā ar Direktīvas 2009/125/EK īstenošanas pasākumiem. Lai ar izstrādājumu konstrukciju optimizētu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, būtu jāņem vērā viss izstrādājuma aprites cikls.

(10) Ekodizaina prasības, kas atvieglo EEIA atkārtotu izmantošanu, demontēšanu un reģenerāciju, būtu jānosaka saistībā ar Direktīvas 2009/125/EK īstenošanas pasākumiem. Lai ar izstrādājumu konstrukciju optimizētu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, būtu jāņem vērā viss izstrādājuma aprites cikls.

Pamatojums

Ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem izstrādājumiem attiecas ne tikai uz izstrādājuma enerģijas patēriņu, bet arī uz EEI vienkāršāku atkārtoto izmantošanu, demontāžu un pārstrādi. Pārstrādes posma iekļaušana konstruēšanas procesā var nodrošināt lielāku un optimālāku pārstrādi un izejvielu reģenerāciju. Tādēļ Direktīvā 2009/125/EK dotie kritēriji būtu jāiekļauj šajā direktīvā.

Grozījums Nr.  4

Padomes nostāja

13. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(13) Dalīta vākšana ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu EEIA īpašu apstrādi un pārstrādi, un tā ir vajadzīga, lai sasniegtu cilvēku veselības un vides aizsardzības noteikto līmeni Savienībā. Patērētājiem aktīvi jāiesaistās savākšanā, un viņi būtu jāmudina nodot atpakaļ EEIA. Tādēļ izveido viegli pieejamas vietas EEIA atpakaļnodošanai, izveidojot sabiedriskos savākšanas punktus, kur privātām mājsaimniecībām ir iespēja nodot atpakaļ savus atkritumus vismaz bez maksas. Izplatītājiem ir svarīga loma, lai sekmētu EEIA savākšanu.

(13) Dalīta vākšana ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu EEIA īpašu apstrādi un pārstrādi, un tā ir vajadzīga, lai sasniegtu cilvēku veselības un vides aizsardzības noteikto līmeni Savienībā. Patērētājiem aktīvi jāiesaistās savākšanā, un viņi būtu jāmudina nodot atpakaļ EEIA. Tādēļ izveido viegli pieejamas vietas EEIA atpakaļnodošanai, izveidojot sabiedriskos savākšanas punktus, kur privātām mājsaimniecībām ir iespēja nodot atpakaļ savus atkritumus vismaz bez maksas. Izplatītājiem, pašvaldībām, kā arī reģenerācijas iekārtu operatoriem — visiem tiem ir svarīga loma, lai sekmētu EEIA savākšanu un apstrādi.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Izplatītājiem, pašvaldībām, kā arī reģenerācijas iekārtu operatoriem — visiem tiem ir svarīga nozīme šīs direktīvas sekmīgā piemērošanā.

Grozījums Nr.  5

Padomes nostāja

13.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(13a) Lai panāktu, ka pilnībā tiek piemērots princips „maksā piesārņotājs”, dalībvalstīm jānodrošina, ka izmaksas kas (vietējām) iestādēm rodas, savācot EEIA, netiek pārnestas uz nodokļu maksātājiem, bet tiek atspoguļotas produktu cenā.

Pamatojums

Piekāpjoties Padomes un Komisijas nostājai, 12. panta 1. punkta grozījuma teksts, par ko Parlaments vienojās pirmajā lasījumā (GR. nr. 47) ir pārskatīts, saglabājot tikai pašu tā pamatprincipu.

Grozījums Nr.  6

Padomes nostāja

14. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(14) Lai sasniegtu noteikto aizsardzības līmeni un saskaņotos Savienības vides mērķus, dalībvalstis ievieš attiecīgus pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu EEIA kā nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu un sasniegtu augstu EEIA dalītas vākšanas līmeni. Lai dalībvalstīs nodrošinātu efektīvas savākšanas programmas ieviešanu, no tām būtu jāpieprasa augsts savākto EEIA līmenis, jo īpaši tādu dzesēšanas un saldēšanas iekārtu savākšana, kurās izmantotas ozonu noārdošas vielas un fluorētas siltumnīcefektu izraisošas gāzes, ņemot vērā to lielo ietekmi uz vidi un nepieciešamību ievērot Regulā (EK) Nr. 1005/2009 un Regulā (EK) Nr. 842/2006 noteiktās prasības. Ietekmes novērtējumā iekļautie dati liecina, ka jau pašlaik dalīti tiek savākti 65 % no tirgū laistajām EEI, tomēr vairāk nekā puse no tām, iespējams, tiek nepareizi apstrādātas vai nelikumīgi izvestas. Tādējādi tiek zaudētas vērtīgas otrreizējās izejvielas un veicināta vides degradēšanās. Lai to novērstu, jānosaka vērienīgi savākšanas mērķi. Ir lietderīgi noteikt prasību minimumu tādu lietotu EEI sūtījumiem, par kurām ir aizdomas, ka tās ir EEIA, un piemērojot tādas prasības, dalībvalstis var atsaukties uz jebkurām atbilstīgām korespondentu pamatnostādnēm, kas izstrādātas, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem.

(14) Lai sasniegtu noteikto aizsardzības līmeni un saskaņotos Savienības vides mērķus, dalībvalstis ievieš attiecīgus pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu EEIA kā nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu un sasniegtu augstu EEIA dalītas vākšanas līmeni. Lai dalībvalstīs nodrošinātu efektīvas savākšanas programmas ieviešanu, no tām būtu jāpieprasa augsts savākto EEIA līmenis, jo īpaši tādu dzesēšanas un saldēšanas iekārtu savākšana, kurās izmantotas ozonu noārdošas vielas un fluorētas siltumnīcefektu izraisošas gāzes, ņemot vērā to lielo ietekmi uz vidi un nepieciešamību ievērot Regulā (EK) Nr. 1005/2009 un Regulā (EK) Nr. 842/2006 noteiktās prasības. Ietekmes novērtējumā iekļautie dati liecina, ka jau pašlaik atsevišķi tiek savākti 65 % no tirgū laistajām EEI, tomēr vairāk nekā puse no tām, iespējams, tiek nepareizi apstrādātas vai nelikumīgi izvestas, vai arī tiek apstrādātas pareizi, taču netiek ziņots par apstrādātajiem daudzumiem. Tādējādi tiek zaudētas vērtīgas otrreizējās izejvielas, veicināta vides degradēšanās un sniegti neatbilstīgi dati. Lai to novērstu, jānosaka vērienīgi savākšanas mērķi, uzliekot par pienākumu visiem tirgus dalībniekiem, kas savāc EEIA, nodrošināt, ka to apstrāde ir videi nekaitīga, un ziņot par savākto un apstrādāto atkritumu daudzumu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu šajā direktīvā noteikto prasību efektīvu piemērošanu, it īpaši attiecībā uz tādu lietotu EEI kontroli, ko izved no Savienības. Ir lietderīgi noteikt prasību minimumu tādu lietotu EEI sūtījumiem, par kurām ir aizdomas, ka tās ir EEIA, un piemērojot tādas prasības, dalībvalstis var atsaukties uz jebkurām atbilstīgām korespondentu pamatnostādnēm, kas izstrādātas, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Saskanīgu datu sniegšanai ir svarīga nozīme attiecībā uz direktīvas īstenošanu un tās piemērošanas pārraudzību. Visiem savākšanā un apstrādē iesaistītajiem dalībniekiem jāievēro šī direktīva. Lietotu EEIA sūtījumu kontrole ir ļoti svarīga, lai novērstu nelegālus sūtījumus.

Grozījums Nr.  7

Padomes nostāja

15.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

(15a) Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja 2009. gada 19. janvāra atzinumā „Nanotehnoloģijas ražojumu riska novērtējums” paziņoja, ka to nanomateriālu ietekme, kas ir cieši iestrādāti lielās struktūrās, piemēram, elektroniskās shēmās, varētu parādīties atkritumu savākšanas un pārstrādes posmā. Lai kontrolētu iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai un videi, apstrādājot tādus EEIA, kas satur nanomateriālus, būtu nepieciešama selektīva apstrāde. Komisijai būtu lietderīgi novērtēt, vai uz nanomateriāliem vajadzētu attiecināt selektīvu apstrādi.

Pamatojums

Nanomateriālus aizvien vairāk un vairāk izmanto elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Lai gan saistībā ar daudziem pielietojumiem nevarētu rasties problēmas apstrādes laikā, tomēr tādas ir ļoti iespējamas dažu konkrētu nanomateriālu gadījumos, piemēram, attiecībā uz oglekļa nanocaurulītēm, kurām varbūtēji piemīt azbestam līdzīgas īpašības, vai attiecībā uz nanosudrabu. Labāk ir novērtēt situāciju, lai pārliecinātos, vai ir jāveic pasākumi, nevis jāignorē šī problēma. Tas atbilst EP 2009. gada nostājai par nanomateriālu regulējuma aspektiem. (Atkārtots pirmā lasījuma grozījums Nr. 101.)

Grozījums Nr.  8

Padomes nostāja

17. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(17) Iekārtu reģenerāciju, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pārstrādi būtu jāpieskaita šajā direktīvā noteikto mērķu sasniegšanai tikai tad, ja reģenerācija, sagatavošana atkārtotai izmantošanai vai pārstrāde nav pretrunā citiem Savienības vai valsts tiesību aktiem, kas piemērojami šīm iekārtām.

(17) Iekārtu reģenerāciju, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pārstrādi būtu jāpieskaita šajā direktīvā noteikto mērķu sasniegšanai tikai tad, ja reģenerācija, sagatavošana atkārtotai izmantošanai vai pārstrāde nav pretrunā citiem Savienības vai valsts tiesību aktiem, kas piemērojami šīm iekārtām. Lai nodrošinātu racionālu resursu izmantošanu un optimizētu nodrošinājumu ar resursiem, ļoti svarīgi ir nodrošināt iekārtu pienācīgu reģenerāciju, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, kā arī pienācīgu pārstrādi.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Efektīvai EEIA pārstrādei ir būtiska nozīme vides aizsardzības, kā arī izejvielu reģenerācijas apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr.  9

Padomes nostāja

19. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(19) EEI lietotājiem privātās mājsaimniecībās būtu jānodrošina iespēja vismaz bez maksas nodod atpakaļ EEIA. Ražotājiem būtu jāfinansē vismaz savākšana no savākšanas iekārtām un apstrāde, reģenerācija un EEIA apglabāšana. Dalībvalstīm vajadzētu mudināt ražotājus pilnībā uzņemties atbildību par EEIA savākšanu, jo īpaši finansējot EEIA savākšanu visā atkritumu ķēdē, tostarp no privātajām mājsaimniecībām, lai novērstu dalīti savāktu EEIA neoptimālu apstrādi un to nelikumīgu eksportēšanu, izveidotu vienlīdzīgus nosacījumus, harmonizējot ražotāju finansējumu visā Savienībā, un novirzītu maksājumus par šo atkritumu savākšanu no nodokļu maksātājiem kopumā uz EEI izmantotājiem un pieskaņotu finansējumu principam "maksā piesārņotājs". Lai ražotāja atbildības princips darbotos maksimāli efektīvi, katrs ražotājs atbild par ražotās produkcijas atkritumu apsaimniekošanas finansējumu. Ražotājam ir izvēles iespēja, lai, individuāli vai pievienojoties kādai kopsistēmai, pildītu šīs saistības. Katrs ražotājs, laižot tirgū kādu produktu, sniedz finanšu galvojumu, lai novērstu sabiedrības vai pārējo ražotāju izmaksas sakarā ar EEIA apsaimniekošanu attiecībā uz "pamestajiem izstrādājumiem". Atbildību par iepriekš radušos atkritumu apsaimniekošanas finansēšanu atbilstīgi būtu jādala esošajiem ražotājiem kolektīvās finansējuma sistēmās, kurās visi ražotāji, kas darbojas tirgū, kad rodas izmaksas, veic proporcionālas iemaksas. No kolektīvajām finansējuma sistēmām nebūtu jāizslēdz "nišas produktu" un mazu apjomu ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū.

(19) EEI lietotājiem privātās mājsaimniecībās būtu jānodrošina iespēja bez maksas nodot atpakaļ EEIA. Tāpēc ražotājiem būtu jāfinansē savākšana no savākšanas iekārtām un apstrāde, reģenerācija un EEIA apglabāšana. Dalībvalstīm vajadzētu mudināt visas EEIA savākšanā ieinteresētās aprindas palīdzēt sasniegt šajā direktīvā izvirzīto mērķi, lai novērstu dalīti savāktu EEIA neoptimālu apstrādi un to nelikumīgu eksportēšanu. Dalībvalstīm vajadzētu mudināt ražotājus apstrādāt visus savāktos EEIA, lai novirzītu maksājumus par šo atkritumu savākšanu no nodokļu maksātājiem kopumā uz EEI izmantotājiem un pieskaņotu finansējumu principam maksā piesārņotājs. Lai būtu iespējama pienācīga apstrāde, patērētājiem vajadzētu būt atbildīgiem par savu laiku nokalpojušo EEI nogādāšanu savākšanas vietās. Lai ražotāja atbildības princips darbotos maksimāli efektīvi, katrs ražotājs atbild par ražotās produkcijas atkritumu apsaimniekošanas finansējumu. Ražotājam ir izvēles iespēja, lai, individuāli vai pievienojoties kādai kopsistēmai, pildītu šīs saistības. Katrs ražotājs, laižot tirgū kādu produktu, sniedz finanšu galvojumu, lai novērstu sabiedrības vai pārējo ražotāju izmaksas sakarā ar EEIA apsaimniekošanu attiecībā uz "pamestajiem izstrādājumiem". Atbildību par iepriekš radušos atkritumu apsaimniekošanas finansēšanu atbilstīgi būtu jādala esošajiem ražotājiem kolektīvās finansējuma sistēmās, kurās visi ražotāji, kas darbojas tirgū, kad rodas izmaksas, veic proporcionālas iemaksas. No kolektīvajām finansējuma sistēmām nebūtu jāizslēdz "nišas produktu" un mazu apjomu ražotāji, importētāji, un jaunpienācēji tirgū. Attiecībā uz tādu produkciju ar ilgu aprites ciklu, kas pirmo reizi iekļauta šajā direktīvā, piemēram, fotoelementu paneļiem, pašreizējās savākšanas un reģenerācijas struktūras jāizmanto vislabākajā veidā ar nosacījumu, ka tiek ievērotas šajā direktīvā paredzētās prasības. Jo īpaši nedrīkstētu aizkavēt Savienības mērogā izveidotu sistēmu darbību, jo tās atbilst iekšējā tirgus mērķiem.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Pašreiz funkcionējošām un pārbaudītajām sistēmām arī turpmāk jānodrošina EEIA savākšana. Finansēšanas metode „finansē lietotājs”, neuzlabos iekārtu konstrukciju, tai nav arī nekādas ekoloģiskas priekšrocības, un, pārceļot atbildības slogu, nepalielināsies savākto atkritumu apjoms. Ir jāņem vērā arī patērētāju pienākums iesaistīties EEIA pareizas apsaimniekošanas procesā.

Grozījums Nr.  10

Padomes nostāja

20. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(20) Ražotājiem vajadzētu atļaut brīvprātīgi jaunu izstrādājumu pārdošanas laikā informēt pircējus par izdevumiem, kas rodas, savācot, apstrādājot un apglabājot EEIA videi drošā veidā. Tas atbilst Komisijas paziņojumam par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plānu, jo īpaši attiecībā uz gudrāku patēriņu un "zaļo" publisko iepirkumu.

svītrots

Pamatojums

Lai stimulētu ar savākšanu un apstrādi saistīto izmaksu samazināšanu, šīs izmaksas jāiekļauj izstrādājuma cenā. Vienotā likme neatspoguļo ne izstrādājuma faktiskās izmaksas kalpošanas laika beigās, ne izstrādājuma ietekmi uz vidi. Patērētājs galu galā nesaņem nekādu informāciju par izstrādājuma iespējamo pārstrādi un faktiskajām apstrādes izmaksām.

Grozījums Nr.  11

Padomes nostāja

25. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(25) Lai pārraudzītu šajā direktīvā noteikto mērķu īstenošanu, ir vajadzīga informācija par Savienības tirgū laisto EEI svaru un saskaņā ar šo direktīvu savākto, atkārtotai izmantošanai sagatavoto (tostarp, ciktāl iespējams, nedalāmu ierīču sagatavošanu), reģenerēto vai pārstrādāto un eksportēto EEIA daudzumu. Lai aprēķinātu savākšanas rādītājus, būtu jāizstrādā kopēja metodoloģija EEI svara aprēķināšanai, lai inter alia precizētu, ka šajā jēdzienā ietilpst visas iekārtas reālais svars tādā formā, kādā to tirgo, ietverot visas sastāvdaļas, detaļu blokus, piederumus un palīgmateriālus, taču neietverot iepakojumu, baterijas, lietošanas pamācības un rokasgrāmatas.

(25) Lai pārraudzītu šajā direktīvā noteikto mērķu īstenošanu, ir vajadzīga informācija par Savienības tirgū laisto EEI svaru un saskaņā ar šo direktīvu savākto, atkārtotai izmantošanai sagatavoto (tostarp, ciktāl iespējams, nedalāmu ierīču sagatavošanu), reģenerēto vai pārstrādāto un eksportēto EEIA daudzumu. Lai aprēķinātu savākšanas rādītājus, būtu jāizstrādā kopēja metodoloģija EEI svara aprēķināšanai, turklāt inter alia jāpārliecinās, vai šajā jēdzienā ietilpst visas iekārtas reālais svars tādā formā, kādā to tirgo, ietverot visas sastāvdaļas, detaļu blokus, piederumus un palīgmateriālus, taču neietverot iepakojumu, baterijas, lietošanas pamācības un rokasgrāmatas.

Grozījums Nr.  12

Padomes nostāja

27. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(27) Dalībvalstīm būtu jānodrošina pienācīga informācijas plūsma, lai darītu iespējamu šīs direktīvas īstenošanu, pilnībā ievērojot iekšējā tirgus prasības, proti, saistībā ar izvairīšanos no atkārtotām prasībām attiecībā uz ražotājiem.

(27) Lai samazinātu šķēršļus, kas šobrīd kavē pareizu iekšējā tirgus darbību, būtu jāsamazina administratīvais slogs, standartizējot reģistrācijas un ziņošanas procedūras un novēršot nepieciešamību veikt maksājumu par reģistrāciju katrā atsevišķās dalībvalstī. Jo īpaši, lai saņemtu atļauju EEI laišanai kādas dalībvalsts tirgū, ražotājam vairs obligāti nebūtu nepieciešama juridiskā adrese attiecīgajā dalībvalstī. Pietiktu ar to, ka tiek iecelts likumīgais pārstāvis, kas reģistrēts attiecīgajā dalībvalstī.

Pamatojums

Pieredze, īstenojot spēkā esošo EEIA direktīvu, liecina, ka 27 dalībvalstīs atšķirīgās reģistrācijas un ziņošanas prasības ir palielinājušas administratīvo slogu un neparedzētus izdevumus. Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā teikts, ka varētu izvairīties no birokrātiskām izmaksām, kuru apjoms vienā gadā sasniedz 66 miljonus eiro. Tādēļ ir ne vien jāsaskaņo reģistrācijas un ziņošanas noteikumi, bet arī jāpadara savstarpēji saderīgi dalībvalstu reģistri, pieskaņojot tos iekšējā tirgus darbībai. Atjaunota Eiropas Parlamenta nostāja.

Grozījums Nr.  13

Padomes nostāja

28. apsvērums

Padomes nostāja

Grozījums

(28) Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz IV, VII, VIII un IX pielikuma pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai un tādu noteikumu pieņemšanu, ar kuriem papildina direktīvā noteiktos noteikumus attiecībā uz savākšanas tehniskajām prasībām un atkritumu apsaimniekošanas līdzvērtību, kad atkritumus izsūta no Savienības. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu janodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(28) Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz pārejas noteikumiem, kas reglamentē savākšanas apjomu un metodi atkritumu daudzuma noteikšanai atbilstoši svaram; attiecībā uz tādu noteikumu pieņemšanu, ar kuriem papildina direktīvā noteiktos noteikumus attiecībā uz savākšanas tehniskajām prasībām un atkritumu apsaimniekošanas līdzvērtību, kad atkritumus izsūta no Savienības, attiecībā uz minimālajām prasībām un metodoloģiju galvojumu summu aprēķināšanai, attiecībā uz ,,ļoti maza apjoma EEIA” un ,,mikrouzņēmumu, kas darbojas ļoti mazā teritorijā”, definīciju, attiecībā uz IV, VII, VIII un IX pielikuma pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai un attiecībā uz konkrētāku nosacījumu pieņemšanu par inspekciju un uzraudzību. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Šeit tiek uzskaitīti visi deleģētie akti, kas noteikti direktīvā. Ar šo grozījumu atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  14

Padomes nostāja

1. pants

Padomes nostāja

Grozījums

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai aizsargātu vidi un cilvēku veselību, novēršot vai samazinot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) rašanās un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, palīdzot mazināt resursu izmantošanas vispārējo ietekmi un veicinot resursu izmantošanas efektivitāti.

Šajā direktīvā ir paredzēti pasākumi, lai atbilstīgi Direktīvas 2008/98/EK 1. un 4. pantam aizsargātu vidi un cilvēku veselību, novēršot vai samazinot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) rašanās un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi, palīdzot mazināt resursu izmantošanas negatīvo ietekmi un veicinot resursu izmantošanas efektivitāti. Šī direktīva veicina ilgtspējīgu ražošanu un reģenerāciju, nosakot prasību, ka visiem operatoriem, kas iesaistīti ražojuma aprites ciklos, ir jāuzlabo savi vides standarti.

Pamatojums

Norāde uz Atkritumu pamatdirektīvas būtiskākajiem principiem (atkritumu rašanās novēršana un atkritumu hierarhija) iekļauta tikai 6. apsvērumā. Tā kā sākotnējā EEIA direktīvā tika uzsvērts, ka visiem iesaistītajiem dalībniekiem jāizpilda vides aizsardzības prasības, šī prasība noteikti ir jāsaglabā. 2003. gada EEIA direktīva paredz ar visaptverošu aprites cikla pieeju uzlabot visu to iesaistīto operatoru vides standartus, kuri darbojas ar EEI vai EEIA. Šī tiesību normas iezīme ir jāsaglabā, tādēļ atsauci uz to nevajadzētu svītrot no 1. panta.

Grozījums Nr.  15

Padomes nostāja

2. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

Šo direktīvu piemēro elektriskām un elektroniskām iekārtām (EEI) šādi:

Šo direktīvu, ievērojot 3. punkta noteikumus, piemēro visām EEI.  

a) no …* līdz …** (pārejas laiks) EEI, kuras ietilpst I pielikumā norādītajās kategorijās.II pielikumā ietverts orientējošs tādu EEI saraksts, kas ietilpst I pielikumā norādītajās kategorijās.

 

b) no … *** EEI, kas atbilst III pielikumā norādītajām kategorijām. IV pielikumā ietverts orientējošs tādu EEI saraksts, kas ietilpst III pielikumā norādītajās kategorijās.  

 

________

 

* OV: lūdzu ievietot šīs direktīvas spēkā stāšanās datumu.

 

** OV: lūdzu ievietot datumu - 6 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

 

*** OV: lūdzu ievietot datumu - 6 gadi un viena diena pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

 

Pamatojums

Ar tā saukto „atvērto” darbības jomu, kad direktīvu piemēro visām EEI, var panākt lielāku juridisko noteiktību, kas ir būtisks šīs pārstrādātās direktīvas mērķis. Grupēšana atsevišķās kategorijās izraisīja pārāk atšķirīgu interpretāciju dalībvalstīs, no tā ir jāizvairās. Turklāt šādi var ņemt vērā jaunos izstrādājumus, kurus citādi varētu iekļaut direktīvas piemērošanas jomā, tikai pārskatot šo direktīvu.

Grozījums Nr.  16

Padomes nostāja

2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja

Grozījums

3. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā pārejas laikā šī direktīva neattiecas uz šādām EEI:

3. Šī direktīva neattiecas uz šādām EEI:

Pamatojums

Pamatojoties uz 2. panta 1. punkta grozījumu, likumdevējam vienlaikus ar atvērto darbības jomu jānosaka arī izņēmumi.

Grozījums Nr.  17

Padomes nostāja

2. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

ca) iekārtām, kas paredzētas sūtīšanai kosmosā;

Pamatojums

Šeit runa ir nevis par būtisku grozījumu, bet gan tikai par izvietojuma maiņu 2. panta attiecīgajā punktā (sk. arī 2. panta 4. punkta grozījumu).

Grozījums Nr.  18

Padomes nostāja

2. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

cb) liela izmēra stacionāriem rūpnieciskiem mehānismiem;

Pamatojums

Šeit runa ir nevis par būtisku grozījumu, bet gan tikai par izvietojuma maiņu 2. panta attiecīgajā punktā (sk. arī 2. panta 4. punkta grozījumu).

Grozījums Nr.  19

Padomes nostāja

2. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

cc) lielizmēra stacionārām iekārtām, izņemot to daļām, kas ir apgaismošanas vai fotoelementu moduļi;

Pamatojums

Ir svarīgi, lai šo direktīvu neattiecinātu uz lielizmēra stacionārām iekārtām, bet dažas šo iekārtu sastāvdaļas vajadzētu paturēt šīs direktīvas darbības jomā. Tas jo īpaši attiecas uz apgaismošanas un fotoelementu moduļiem, kurus var pārdot atsevišķi no iekārtām, un to ražotājs ne vienmēr zina, kā šie moduļi galu galā tiek izmantoti.

Grozījums Nr.  20

Padomes nostāja

2. pants – 3. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

cd) pasažieru vai kravas transportlīdzekļiem, izņemot neapstiprināta tipa elektriskos transportlīdzekļus ar diviem riteņiem;

Pamatojums

Šeit runa ir nevis par būtisku grozījumu, bet gan tikai par izvietojuma maiņu 2. panta attiecīgajā punktā (sk. arī 2. panta 4. punkta grozījumu).

Grozījums Nr.  21

Padomes nostāja

2. pants – 3. punkts – ce apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

ce) autoceļiem neparedzētai mobilai tehnikai, kas paredzēta tikai profesionālām vajadzībām;

Pamatojums

Šeit runa ir nevis par būtisku grozījumu, bet gan tikai par izvietojuma maiņu 2. panta attiecīgajā punktā (sk. arī 2. panta 4. punkta grozījumu).

Grozījums Nr.  22

Padomes nostāja

2. pants – 3. punkts – cf apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

cf) iekārtām, kas ir īpaši projektētas pētniecības un izstrādes vajadzībām un ir pieejamas tikai uzņēmumiem;

Pamatojums

Šeit runa ir nevis par būtisku grozījumu, bet gan tikai par izvietojuma maiņu 2. panta attiecīgajā punktā (sk. arī 2. panta 4. punkta grozījumu).

Grozījums Nr.  23

Padomes nostāja

2. pants – 3. punkts – cg apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

cg) medicīnas ierīcēm un medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā, ja ir paredzams, ka šīs ierīces var būt inficējošas pirms to aprites cikla beigām, un aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm;

Pamatojums

Šeit runa ir nevis par būtisku grozījumu, bet gan tikai par izvietojuma maiņu 2. panta attiecīgajā punktā (sk. arī 2. panta 4. punkta grozījumu).

Grozījums Nr.  24

Padomes nostāja

2. pants – 4. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

Papildus 3. punktā minētajām iekārtām no …* šo direktīvu nepiemēro šādām EEI:

svītrots

(a) iekārtām, kas paredzētas sūtīšanai kosmosā;

 

(b) liela izmēra stacionāriem rūpnieciskiem mehānismiem;

 

(c) lielizmēra stacionārām iekārtām;

 

(d) pasažieru vai kravas transportlīdzekļiem, izņemot neapstiprināta tipa elektriskos transportlīdzekļus ar diviem riteņiem;

 

(e) autoceļiem neparedzētai mobilai tehnikai, kas paredzēta tikai profesionālām vajadzībām;

 

(f) iekārtām, kas ir īpaši projektētas pētniecības un izstrādes vajadzībām un ir pieejamas tikai uzņēmumiem;

 

(g) medicīnas ierīces un medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā, ja ir paredzams, ka šīs ierīces var būt inficējošas pirms to aprites cikla beigām, un aktīvas implantējamas medicīnas ierīces.

 

________

 

* OV: lūdzu ievietot datumu - 6 gadi un viena diena pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

 

Pamatojums

Pamatojoties uz atvērto darbības jomu, ir nepieciešams, ka likumdevējs vienlaikus ar atvērto darbības jomu paredz arī izņēmumu sarakstu. Šeit runa ir nevis par būtisku grozījumu, bet gan tikai par izvietojuma maiņu 2. panta attiecīgajā punktā (sk. arī 2. panta 3. punkta grozījumu).

Grozījums Nr.  25

Padomes nostāja

2. pants – 5. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

Ne vēlāk kā …* Komisija pārskata šīs direktīvas darbības jomu, kas noteikta šā panta 1. punkta b) apakšpunktā, tostarp kritērijus, lai III pielikumā noteiktu atšķirību starp liela un maza izmēra iekārtām, un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šo jautājumu. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta priekšlikumu.

Ne vēlāk kā …* un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija pārskata šīs direktīvas darbības jomu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šo jautājumu. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta priekšlikumu.

________

_______

* OV: lūdzu ievietot datumu - 3 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

*5 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  26

Padomes nostāja

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

d)"autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika" ir tehnika ar iebūvētu piedziņu, kuras ekspluatācija darba laikā paredz mobilitāti un nepārtrauktu vai daļēji nepārtrauktu kustību starp konkrētām fiksētām darba vietām;

d) "autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika" ir tehnika, kuras ekspluatācija darba laikā paredz mobilitāti un nepārtrauktu vai daļēji nepārtrauktu kustību starp konkrētām fiksētām darba vietām, vai tehnika, kura ekspluatācijas laikā netiek kustināta, bet varētu tikt tā aprīkota, lai to varētu vieglāk pārvietot no vienas vietas uz otru;

Pamatojums

Līdzīgi konstruētām iekārtām, kuru konstrukcija, materiāls un funkcija ir vienādi un atšķiras tikai ar to, vai tās tiek darbinātas, izmantojot kabeli vai iebūvētu piedziņu, nevajadzētu piemērot atšķirīgus noteikumus. Turklāt noteiktos ražošanas procesos tajos izmantotajām iekārtām atbilstoši paredzētajai funkcijai jābūt kustīgām, citādi ražošanas ķēde nedarbojas vai darbojas nepareizi. Taču ekspluatācijas laikā šīs iekārtas nevar kustināt.

Grozījums Nr.  27

Padomes nostāja

3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

f) "ražotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas neatkarīgi no pielietotās tirdzniecības metodes, ietverot tālsaziņas tirdzniecību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (1997. gada 20. maijs) par patērētāju aizsardzību attiecībā uz tālpārdošanas līgumiem:

f) "ražotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas neatkarīgi no pielietotās tirdzniecības metodes, ietverot tālsaziņas tirdzniecību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (1997. gada 20. maijs) par patērētāju aizsardzību attiecībā uz tālpārdošanas līgumiem:

i) veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un izgatavo EEI ar savu vārdu vai preču zīmi vai uzdod konstruēt vai izgatavot EEI un tirgo tās ar savu vārdu vai preču zīmi šīs dalībvalsts teritorijā,

i) veic uzņēmējdarbību Savienībā un izgatavo EEI ar savu vārdu vai preču zīmi vai uzdod konstruēt vai izgatavot EEI un tirgo tās ar savu vārdu vai preču zīmi Savienības teritorijā,

ii) veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un šīs dalībvalsts teritorijā tālākpārdod ar savu vārdu vai preču zīmi iekārtas, ko ražojuši citi piegādātāji; tālākpārdevēju neuzskata par "ražotāju", ja uz iekārtas ir ražotāja firmas zīme, kā noteikts i) punktā,

ii) veic uzņēmējdarbību Savienībā un Savienības teritorijā tālākpārdod ar savu vārdu vai preču zīmi iekārtas, ko ražojuši citi piegādātāji; tālākpārdevēju neuzskata par "ražotāju", ja uz iekārtas ir ražotāja firmas zīme, kā noteikts i) punktā,

iii) veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un profesionāli laiž šīs dalībvalsts tirgū EEI no trešās valsts vai no citas dalībvalsts, vai

iii) veic uzņēmējdarbību Savienībā un profesionāli laiž Savienības tirgū EEI no trešās valsts vai

iv) izmantojot tālpārdošanu, pārdod EEI tieši privātām mājsaimniecībām vai lietotājiem, kas nav privātas mājsaimniecības, vienā dalībvalstī, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī vai trešā valstī.

iv) izmantojot tālpārdošanu, pārdod EEI tieši privātām mājsaimniecībām vai lietotājiem, kas nav privātas mājsaimniecības, vienā dalībvalstī, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī vai trešā valstī.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu, samazinot birokrātisko slogu, ir iespējami izmaksu ietaupījumi EUR 66 miljonu apmērā gadā, ja tiek izvēlēta Eiropas pieeja. Tālpārdošana ir būtiska šā jautājuma daļa, tādēļ tā ir jāizskata rūpīgāk. Tomēr arī šeit ir nepieciešama Eiropas līmeņa pieeja — ražotājiem būtu jāreģistrējas tikai vienu reizi. Šiem jautājumiem ir veltīts 17. panta grozījums. Parlaments aicina atvieglot EEI tālpārdošanu (iekšējā tirgus izveide elektroniskās komercijas jomā [2010/2012(INI).

Grozījums Nr.  28

Padomes nostāja

3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

j) "darīt pieejamu tirgū" ir par samaksu vai bez maksas piegādāt kādu ražojumu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai dalībvalsts tirgū, veicot komercdarbību;

j) "darīt pieejamu tirgū" ir par samaksu vai bez maksas piegādāt kādu ražojumu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū, veicot komercdarbību;

Pamatojums

Definējot jēdzienu "darīt pieejamu tirgū" valsts mērogā, tiks radīti lieli birokrātiskie šķēršļi un līdz ar to arī izmaksas, kas ievērojami traucēs iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu, samazinot birokrātisko slogu, ir iespējams ietaupīt izmaksas EUR 66 miljonu apmērā gadā, ja tiek izvēlēta Eiropas pieeja.

Grozījums Nr.  29

Padomes nostāja

3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

k) "laist tirgū" ir pirmo reizi profesionāli darīt ražojumu pieejamu tirgū dalībvalsts teritorijā;

k) "laist tirgū" ir pirmo reizi profesionāli darīt ražojumu pieejamu Savienības tirgū;

Pamatojums

Definējot jēdzienu "darīt pieejamu tirgū" valsts mērogā, tiek radīti lieli birokrātiskie šķēršļi un līdz ar to arī izmaksas, kas ievērojami traucēs brīvam iekšējam tirgum. Saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu, samazinot birokrātisko slogu, ir iespējams ietaupīt izmaksas EUR 66 miljonu apmērā gadā, ja tiek izvēlēta Eiropas pieeja.

Grozījums Nr.  30

Padomes nostāja

3. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

l) "atdalīšana" ir manuāla, mehāniska, ķīmiska vai metalurģiska apstrāde, kuras rezultātā bīstamas vielas, maisījumi un komponenti tiek ietverti identificējamā plūsmā vai ir identificējamā plūsmas daļa. Viela, maisījums vai komponents ir identificējams, ja to var monitorēt, lai pierādītu, ka apstrāde notiek videi drošā veidā;

l) "atdalīšana" ir manuāla, mehāniska, ķīmiska vai metalurģiska apstrāde, kuras rezultātā apstrādes procesa beigās bīstamas vielas, maisījumi un komponenti tiek ietverti identificējamā plūsmā vai ir identificējamā plūsmas daļa. Viela, maisījums vai komponents ir identificējams, ja to var monitorēt, lai pierādītu, ka apstrāde notiek videi drošā veidā;

Pamatojums

Direktīvā nav jānosaka, kurā brīdī vielas ir jāatdala utt. Svarīgi ir, ka tās tiek atdalītas, un turklāt tiek panākti vislabākie iespējamie rezultāti attiecībā uz vidi. Dažas no tām ir jāatdala kā identificējama plūsmas daļa, kas ir iespējams tikai vēlākā apstrādes posmā un nevis pašā sākumā. Norādot konkrētu brīdi, kad kaut kas jāatdala, aizkavētos jaunu pārstrādes tehnoloģiju attīstība. Šā iemesla dēļ tiek atbalstīts Komisijas sākotnējais priekšlikums.

Grozījums Nr.  31

Padomes nostāja

3. pants – 1. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

oa) „maza izmēra ierīces” ir ierīces, kuras faktiski ir kustamas lietas un kuras, principā, to ekspluatācijas laikā ir paredzēts pārvietot.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno "maza izmēra ierīču" definīciju, kas bija iekļauta IA pielikumā atbilstīgi Parlamenta nostājai pirmajā lasījumā. Šī definīcija ir nepieciešama 5. panta 1. punkta un 7. panta 6. punkta vajadzībām.

Grozījums Nr.  32

Padomes nostāja

3. pants – 1. punkts – ob apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

b) “lielizmēra ierīces” ir visas ierīces, kas faktiski nav pārvietojamas vai principā ir paredzētas lietošanai noteiktā vietā visu ekspluatācijas laiku;

Grozījums Nr.  33

Padomes nostāja

4. pants

Padomes nostāja

Grozījums

Dalībvalstis, neskarot Savienības tiesību aktu prasības attiecībā uz izstrādājumu konstrukciju, tostarp atbilstīgi Direktīvai 2009/125/EK, veicina ražotāju un pārstrādātāju sadarbību un pasākumus tādu EEI konstruēšanai un ražošanai, lai jo īpaši veicinātu EEIA, to komponentu un materiālu atkārtotu izmantošanu, demontēšanu un reģenerāciju. Šajā sakarā dalībvalstis paredz attiecīgus pasākumus, lai ražotāji, izmantojot īpašas konstrukcijas vai ražošanas procesus, nekavētu EEIA atkārtotu izmantošanu, ja vien šādas konstrukcijas īpatnības vai ražošanas process nesniedz būtiskas priekšrocības, piemēram, attiecībā uz vides aizsardzības un/vai drošības prasībām.

Dalībvalstis, neskarot Savienības tiesību aktu prasības attiecībā uz izstrādājumu konstrukciju, tostarp atbilstīgi Direktīvai 2009/125/EK, veicina ražotāju un pārstrādātāju sadarbību un pasākumus tādu EEI konstruēšanai un ražošanai, lai jo īpaši veicinātu EEIA, to komponentu un materiālu atkārtotu izmantošanu, demontēšanu un reģenerāciju. Šie pasākumi netraucē iekšējā tirgus pareizai darbībai. Šajā sakarā dalībvalstis paredz attiecīgus pasākumus, lai ražotāji, izmantojot īpašas konstrukcijas vai ražošanas procesus, nekavētu EEIA atkārtotu izmantošanu, ja vien šādas konstrukcijas īpatnības vai ražošanas process nesniedz būtiskas priekšrocības, piemēram, attiecībā uz vides aizsardzības un/vai drošības prasībām. Ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim jāizveido ar Direktīvas 2009/125/EK īstenošanas pasākumiem saistītas ekodizaina prasības, kas atvieglo EEIA atkārtotu izmantošanu, demontāžu un reģenerāciju un bīstamu vielu emisiju samazināšanu.

Pamatojums

Ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem izstrādājumiem attiecas uz izstrādājuma enerģijas patēriņu, kā arī uz vienkāršāku atkārtotu izmantošanu, demontāžu un reģenerāciju. Pārstrādes posma iekļaušana konstruēšanas procesā var nodrošināt lielāku un optimālāku pārstrādi. Tādēļ ir jāveicina atvieglota demontāža, uzlabota pārstrādes iespēja, bīstamo emisiju samazināšana un otrreizējo izejvielu reģenerācija. Ar šo grozījumu atjauno Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  34

Padomes nostāja

5. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus pasākumus, lai samazinātu EEIA kā nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu un sasniegtu augstu EEIA dalītas savākšanas līmeni, jo īpaši attiecinot to uz un nosakot prioritāti tādām temperatūras maiņas iekārtām, kurās izmantotas ozonu noārdošas vielas un fluorētas siltumnīcefekta gāzes, un dienasgaismas spuldzēm, kurās ietilpst dzīvsudrabs.

1. Lai sasniegtu augstu EEIA dalītas savākšanas līmeni, kā arī pareizu visu veidu EEIA apstrādi, jo īpaši attiecinot to uz tādām temperatūras maiņas iekārtām, kurās izmantotas ozonu noārdošas vielas un fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kā arī spuldzēm, kurās ir dzīvsudrabs, fotoelementu moduļiem un mazām ierīcēm, ieskaitot mazas IT un telekomunikācijas iekārtas, dalībvalstis nodrošina, ka visus EEIA savāc dalīti un tie nesajaucas ar lielizmēra vai nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Pamatojums

Visi EEIA ir jāvāc dalīti, nepietiek ar to, ka tiek panākts liels savākšanas apjoms. Par prioritāti jāuzskata ne tikai dzesēšanas un saldēšanas iekārtu, bet arī visu spuldžu, kas satur dzīvsudrabu, kā arī fotoelementu moduļu un mazu iekārtu savākšana. Mazās iekārtas bieži vien satur bīstamas vielas, taču arī vērtīgas otrreizējās izejvielas, un tās diemžēl bieži vien neatļauti nonāk sadzīves atkritumos. Fotoelementu paneļus, pamatojoties uz to, ka tie daļēji satur bīstamās vielas un vērtīgas otrreizējās izejvielas, ieteicams savākt dalīti.

Grozījums Nr.  35

Padomes nostāja

6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja

Grozījums

Šajā sakarā dalībvalstis var prasīt, lai savākšanas sistēmas vai iekārtas vajadzības gadījumā nodrošina, ka savākšanas vietās tiek nodalīti EEIA, kas jāsagatavo atkārtotai izmantošanai, no citiem dalīti savāktiem EEIA.

Lai maksimāli palielinātu visu iekārtu atkārtotu izmantošanu, dalībvalstis nodrošina arī to, ka savākšanas sistēmas ir aprīkotas tā, ka pirms katras nākamās transportēšanas savākšanas vietās tiek nodalīti EEIA, kas jāsagatavo atkārtotai izmantošanai, no citiem dalīti savāktiem EEIA.

Pamatojums

Atkārtoti izmantojamu iekārtu dalīta savākšana ir nepieciešama, lai ļautu piemērot atkritumu hierarhiju arī šajā konkrētajā direktīvā, un tas ir saistīts ar 11. pantā norādīto atkārtotas izmantošanas apjomu. Lietderīga atkārtota izmantošana ir iespējama tikai tad, ja atkārtoti izmantojamās iekārtas obligāti tiek atdalītas no pārējiem vecām iekārtām pēc iespējas agrākā posmā.

Grozījums Nr.  36

Padomes nostāja

7. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, kas darbojas to vārdā, sasniedz minimālo savākšanas apjomu, ko aprēķina, izmantojot to EEIA kopējo svaru, kas attiecīgajā gadā un dalībvalstī savākti saskaņā ar 5. un 6. pantu, izsakot to kā procentu no to EEI vidējā svara, kas šajā dalībvalstī laistas tirgū trīs iepriekšējos gados. Minimālais savākšanas apjoms jāsasniedz katru gadu, un tam ir jāpieaug no 45 % pārskata sniegšanas gadā …* līdz 65 % pārskata sniegšanas gadā …**. Līdz …*** dalītai atkritumu savākšanai no privātām mājsaimniecībām joprojām tiks piemērota apjoma prasība – vismaz vidēji četri kilogrami EEIA par iedzīvotāju gadā.

1. Neskarot 5. panta 1. punktu, katra dalībvalsts nodrošina, ka, sākot ar 2016. gadu tiek savākti ne mazāk kā 85 % tās teritorijā saražoto EEIA.

 

Katra dalībvalsts nodrošina, ka, sākot ar ...*, tās teritorijā tiek savākti vismaz četri kg EEIA uz vienu cilvēku vai EEIA, kuru svars ir līdzvērtīgs attiecīgajā dalībvalstī 2010. gadā savāktajam apjomam (atkarībā no tā, kurš apjoms ir lielāks).

 

Dalībvalstis nodrošina, ka periodā no …** līdz 2016. gadam pakāpeniski palielinās savākto EEIA apjoms.

 

Dalībvalstis var noteikt lielākus individuālās savākšanas apjomus, tādā gadījumā par to ziņojot Komisijai.

 

Šie savākšanas apjomi ir jāsasniedz katru gadu.

 

Ne vēlāk kā līdz …** dalībvalstis iesniedz Komisijai savus uzlabotos savākšanas plānus.

_______

_______

* OV: lūdzu ievietot gadu - 4 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās gada.

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās datums.

** OV: lūdzu ievietot gadu - 8 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās gada.

** Datums 18 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

*** OV: lūdzu ievietot datumu - 1. janvāris gadā 4 gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās gada.

 

Pamatojums

Manufacturers cannot be made responsible for efforts to achieve the collection rate targets, since they have no influence on other actors who collect WEEE. A manufacturer is not a legal person who can meet an overall collection rate target. The Member States are being encouraged to clamp down on illegal shipments. The collection rate should be established on the basis of the amount of waste arising, and not on the basis of the irrelevant factor of the number of new appliances. Due account is taken of the differing life cycles of products in the Member States. The directive thus takes account of non-saturated markets and appliances with a long life cycle (photovoltaic modules).

Grozījums Nr.  37

Padomes nostāja

7. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Lai konstatētu, vai ir sasniegts minimālais savākšanas apjoms, dalībvalstis nodrošina, ka tām paziņo informāciju par saskaņā ar 5. pantu dalīti savāktiem EEIA.

2. Lai konstatētu, vai ir sasniegts minimālais savākšanas apjoms, dalībvalstis nodrošina, ka iesaistītie dalībnieki dalībvalstīm ik gadu atbilstīgi 16. pantam bez maksas dara zināmu informāciju par tādiem EEIA:

 

– kas sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai nosūtīti uz cita operatora pārstrādes iekārtu;

 

– kas atbilstīgi 5. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām ir nodoti savākšanas punktos;

 

– kas atbilstīgi 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktajām prasībām ir nodoti atpakaļ izplatītājiem;

 

– ko dalīti ir savākuši ražotāji vai trešās personas, kuras darbojas to vārdā, vai

 

– kas savākti atsevišķi citā veidā.

Pamatojums

Dalībvalstis atbild par savākšanas mērķa sasniegšanu un par savāktajiem EEIA ziņo atbilstīgi 16. panta 5. punktā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir svarīgi, lai dalībvalstis saņemtu informāciju par visiem atsevišķi savāktajiem apjomiem. Šeit nepieciešams paskaidrojums, ka jāziņo ir par visiem daudzumiem un, piemēram, jāņem vērā arī daudzumi, ko nogādā tieši apstrādes iekārtās.

Grozījums Nr.  38

Padomes nostāja

7. pants – 3. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

3. Čehijas Republika, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Rumānija un Slovākija nepieciešamās infrastruktūras trūkuma un zemā EEI patēriņa apjoma dēļ var pieņemt lēmumu:

svītrots

a) ne vēlāk kā …* sasniegt mērķi – savākt EEIA tādā apjomā, kas nepārsniegtu 45 %, bet pārsniegtu 40 % no iepriekšējo trīs gadu laikā tirgū laisto EEI vidējā svara, un

 

b) atlikt šā panta 1. punktā minēto savākšanu līdz pašu izvēlētam datumam ne vēlāk kā …*.

 

_______

 

* OV: lūdzu ievietot datumu - 4 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās gada.

 

** OV: lūdzu ievietot datumu - 10 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās gada.

 

Pamatojums

Parlamenta aprēķināšanas metode, kurā kā galvenā mēraukla izmantoti radušies atkritumi, ļauj izslēgt nepieciešamību paredzēt izņēmumus atsevišķām valstīm. Pamatojums tam ir tāds, ka noteicošais faktors ir dalībvalstīs faktiski radušies atkritumi un ka jau ir ņemti vērā izstrādājumu aprites cikli, kas dažādās dalībvalstīs var atšķirties.

Grozījums Nr.  39

Padomes nostāja

7. pants – 4. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

4. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, var noteikt papildu pārejas noteikumus, lai risinātu problēmas, kas dalībvalstij, pildot 1. punktā minētās prasības, radušās īpašu valsts apstākļu dēļ. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 21. panta 2. punktā.

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, ar kuriem nosaka pārejas noteikumus uz laiku līdz 2015. gada 31. decembrim, lai risinātu problēmas, kas dalībvalstīm, ievērojot 1. punktā noteiktos apjomus, radušās īpašu valsts apstākļu dēļ

Pamatojums

Pārejas laikā, līdz tiek piemērota jaunā aprēķinu bāze "EEIA, kas radušies", jābūt iespējamām atkāpēm no savākšanas apjoma. Tas izņēmuma kārtā ir pieļaujams, jo, pamatojoties uz īpašiem valstu apstākļiem, jo īpaši jaunajām dalībvalstīm var būt grūtības sasniegt 4 kg apjomu. Turklāt šajā gadījumā jāpiemēro deleģētie akti, jo pamatā esošais tiesību akts tiek grozīts ar šiem pārejas noteikumiem.

Grozījums Nr.  40

Padomes nostāja

7. pants – 5. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

5. Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šā panta īstenošanai, Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, izveido vienotu metodoloģiju valsts tirgū laisto EEI kopējā svara aprēķināšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 21. panta 2. punktā.

5. Komisija vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar 20. pantu pieņem deleģētos aktus attiecībā uz kopīgas metodoloģijas noteikšanu, lai paredzētu katrā dalībvalstī radušos EEIA daudzumu, ko aprēķina atbilstoši svaram. Metodoloģijā iekļauj sīki izstrādātus noteikumus par tās piemērošanu un metodēm, kuras izmanto aprēķiniem, lai pārbaudītu, vai tiek ievēroti 1. punktā minētie apjomi.

Pamatojums

Aprēķina metode ir ļoti svarīga attiecībā uz savākšanas mērķi un tādējādi papildina pamatā esošo tiesību aktu. Tādēļ jāizvēlas deleģētie akti.

Grozījums Nr.  41

Padomes nostāja

7. pants – 6. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

6. Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, kuram vajadzības gadījumā pievienots leģislatīvā akta priekšlikums, Eiropas Parlaments un Padome līdz ...* pārskata 1. punktā norādīto 45 % savākšanas apjomu un ar to saistīto termiņu, lai inter alia, iespējams, noteiktu individuālas savākšanas apjomu vienai vai vairākām III pielikumā minētajām kategorijām, īpaši temperatūras maiņas iekārtām un dzīvsudrabu saturošām spuldzēm.

6. Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, kuram vajadzības gadījumā pievienots leģislatīvā akta priekšlikums, Eiropas Parlaments un Padome līdz 2012. gada 31. decembrim pārskata savākšanas apjomu un attiecīgos termiņus, lai inter alia, iespējams, noteiktu individuālas savākšanas apjomu vienai vai vairākām III pielikumā minētajām kategorijām, īpaši fotoelementu paneļiem, temperatūras maiņas iekārtām, lampām, tostarp spuldzēm, un nelielām ierīcēm, tostarp nelieliem IT un telekomunikāciju aparātiem.

_________

 

* OV: lūdzu ievietot datumu - 3 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās gada.

 

Pamatojums

Fotoelementu (FE) paneļi ir īpašs EEI veids. Tie pilnībā atšķiras no citām lielām iekārtām, un, lai nodrošinātu to atbilstīgu otrreizējo pārstrādi, ir nepieciešama atsevišķa savākšanas sistēma. Tādēļ ir atbilstīgi uzdot Komisijai izstrādāt īpašu FE paneļu savākšanas mērķi, nevis paturēt šos paneļus kopējā savākšanas mērķī. (Jauns grozījums, ņemot vērā to, ka Padome iekļāva FE paneļus šīs direktīvas darbības jomā.)

Grozījums Nr.  42

Padomes nostāja

7. pants – 7. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

7. Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, kuram vajadzības gadījumā pievienots leģislatīvā akta priekšlikums, Eiropas Parlaments un Padome līdz ...* pārskata 65 % savākšanas apjomu un ar to saistīto termiņu, kas minēts 1. punktā, lai inter alia, iespējams, noteiktu individuālas savākšanas apjomu vienai vai vairākām III pielikumā minētajām kategorijām.

svītrots

_______

 

* OV: lūdzu ievietot datumu - 7 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās gada.

 

Pamatojums

Savākšanas apjomu un termiņu, kā arī atsevišķu savākšanas apjomu pārbaude jau ir paredzēta saskaņā ar 7. panta 6. punktu.

Grozījums Nr.  43

Padomes nostāja

8. pants – 3. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, kas darbojas to vārdā, izveido sistēmas, lai nodrošinātu EEIA reģenerāciju, vajadzības gadījumā izmantojot labākos pieejamos paņēmienus. Ražotāji var izveidot sistēmas individuāli vai kolektīvi. Dalībvalstis nodrošina, ka katra iestāde vai uzņēmums, kas veic savākšanas vai apstrādes operācijas, EEIA apstrādā un glabā saskaņā ar VIII pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ražotāji vai trešās personas, kas darbojas to vārdā, izveido sistēmas, lai nodrošinātu EEIA reģenerāciju, izmantojot labākos pieejamos paņēmienus. Ražotāji var izveidot sistēmas individuāli vai kolektīvi. Dalībvalstis nodrošina, ka katra iestāde vai uzņēmums, kas veic savākšanas vai apstrādes operācijas, EEIA apstrādā un glabā saskaņā ar VIII pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām.

Pamatojums

Labākie pieejamie paņēmieni vienmēr ir svarīgi, un tie ir jāatbalsta, lai panāktu pārstrādes uzlabošanos un radītu stimulus inovācijām savākšanas un apstrādes jomā. Turklāt Padomes tekstā iekļautā ierobežojošā frāze varētu izraisīt konkurences izkropļojumus Savienībā, jo pastāv izmaksu atšķirības.

Grozījums Nr.  44

Padomes nostāja

8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja

Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu attiecībā uz direktīvas VII pielikuma grozīšanu, lai ieviestu citas apstrādes metodes, kas nodrošina vismaz tādu pašu cilvēku veselības un vides aizsardzību, un vajadzības gadījumā, lai precizētu posmus, kad apstrādes procesā būtu jāatdala vielas, maisījumi un komponenti.

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu attiecībā uz direktīvas VII pielikuma grozīšanu, lai ieviestu citas apstrādes metodes, kas nodrošina vismaz tādu pašu cilvēku veselības un vides aizsardzību.

Pamatojums

Nevajadzētu norādīt, kurā brīdī jānotiek vielu utt. atdalīšanai, jo tas kavētu jebkādas tehniskās inovācijas. Svarīgi ir, ka III pielikumā minētās vielas tiek atdalītas, un turklāt šajā procesā tiek panākti vislabākie iespējamie rezultāti attiecībā uz vidi. Norādot konkrētu brīdi, kad kaut kas ir jāatdala, aizkavētos jaunu pārstrādes tehnoloģiju attīstība. Šā iemesla dēļ tiek atbalstīts Komisijas sākotnējais priekšlikums.

Grozījums Nr.  45

Padomes nostāja

8. pants – 4. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja

Grozījums

Komisija prioritārā kārtā novērtē, vai jāizdara grozījumi attiecīgajos ierakstos par mobilo telefonu iespiedshēmas platēm un šķidro kristālu displejiem.

Komisija prioritārā kārtā novērtē, vai jāizdara grozījumi attiecīgajos ierakstos par mobilo telefonu iespiedshēmas platēm un šķidro kristālu displejiem. Komisija novērtē, vai ir nepieciešami grozījumi VII pielikumā attiecībā uz konkrētiem nanomateriāliem.

Pamatojums

Nanomateriālus aizvien vairāk un vairāk izmanto elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Lai gan saistībā ar daudziem pielietojumiem nevarētu rasties problēmas apstrādes laikā, tomēr tādas ir ļoti iespējamas dažu konkrētu nanomateriālu gadījumos, piemēram, attiecībā uz oglekļa nanocaurulītēm, kurām varbūtēji piemīt azbestam līdzīgas īpašības, vai attiecībā uz nanosudrabu. Labāk ir novērtēt situāciju, lai pārliecinātos, vai ir jāveic pasākumi, nevis jāignorē šī problēma. Tas atbilst EP 2009. gada nostājai par nanomateriālu regulējuma aspektiem. (Atkārtots pirmā lasījuma grozījums Nr. 102.)

Grozījums Nr.  46

Padomes nostāja

8. pants – 5. punkts – 3. daļa

Padomes nostāja

Grozījums

Komisija, pamatojoties uz 27. pantu Direktīvā 2008/98, līdz...* izstrādā minimālos standartus attiecībā uz EEIA apstrādi (arī reģenerāciju), pārstrādi un sagatavošanu atkārtotai lietošanai.

Komisija vēlākais līdz...* pieprasa Eiropas Standartizācijas organizācijām izstrādāt un pieņemt Eiropas standartus attiecībā uz EEIA savākšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi, pārstrādi un remontu, kā arī sagatavošanu atkārtotai lietošanai. Šie standarti atbilst tehniskas sasniegumiem.

 

Atsauci uz standartiem publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

EEIA savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, apstrāde, pārstrāde un remonts, kā arī sagatavošana atkārtotai izmantošanai jāveic, izmantojot metodes, kuras ir piemērotas izejvielu saglabāšanai un kuru mērķis ir vērtīgu izejvielu ieguve no EEI, lai tādā veidā uzlabotu preču pieejamību Savienībā.

_______

_______

* OV: lūdzu ievietot datumu - 6 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās gada.

Datums …* 6 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Padome norāda uz Atkritumu pamatdirektīvu un veco komitoloģijas procedūru. Saskaņā ar Lisabonas līgumu vecās komitoloģijas procedūras vairs nepiemēro. Arī jaunās procedūras nav tik elastīgas kā standartu izstrāde, ko veic standartizācijas organizācijas, kas var standartus regulāri pārbaudīt un vajadzības gadījumā pielāgot jaunākajai tehnoloģiju attīstībai. Šis process ir īsāks.

Grozījums Nr.  47

Padomes nostāja

10. pants – 1 un 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Apstrādi var veikt arī ārpus attiecīgās dalībvalsts vai Savienības ar noteikumu, ka EEIA transportē saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas piemērojami šajā jomā1.

1. Apstrādi var veikt arī ārpus attiecīgās dalībvalsts vai Savienības ar noteikumu, ka EEIA transportē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Komisijas 2007. gada 29. novembra Regulu (EK) Nr. 1418/2007 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli1.

2. No Savienības eksportētos EEIA ieskaita šīs direktīvas 11. pantā noteikto saistību un mērķu izpildē vienīgi tad, ja eksportētājs saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ko piemēro šajā jomā, var pierādīt, ka apstrāde ir notikusi atbilstīgi nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi šīs direktīvas prasībām.

2. No Savienības eksportētos EEIA ieskaita šīs direktīvas 11. pantā noteikto saistību un mērķu izpildē vienīgi tad, ja eksportētājs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Regulu (EK) Nr. 1418/2007 var pierādīt, ka apstrāde ir notikusi atbilstīgi nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi šīs direktīvas prasībām.

_______

_______

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006. Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 (2007. gada 29. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (OV L 316, 4.12.2007., 6. lpp.).

1 OV L 316, 4.12.2007., 6. lpp.

Pamatojums

Šeit runa ir nevis par būtisku grozījumu, bet gan par tiesību akta teksta saprotamību. Teksts no zemsvītras piezīmes pārcelts uz panta tekstu.

Grozījums Nr.  48

Padomes nostāja

10. pants – 3. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, ar ko papildina šā panta 2. punktā izklāstītos noteikumus, jo īpaši kritērijus līdzvērtīgu apstākļu novērtēšanai.

3. Komisija vēlākais līdz ...* pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, ar ko papildina šā panta 2. punktā izklāstītos noteikumus, jo īpaši kritērijus līdzvērtīgu apstākļu novērtēšanai.

 

_______

 

Datums * 18 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Piemērošanas noteikumu pieņemšanai ir jānosaka konkrēti termiņi, lai iestādēm un ražotājiem garantētu nepieciešamo tiesisko un izpildes drošību. Ar šo grozījumu atjauno Eiropas Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 49

Padomes nostāja

11. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ražotāji izpildītu V pielikumā noteiktos minimālos mērķus attiecībā uz visiem EEIA, kas dalīti savākti saskaņā ar 5. pantu un nosūtīti apstrādei saskaņā ar 8., 9. un 10. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ražotāji, sākot ar ...*, izpildītu šādus minimālos mērķus attiecībā uz visiem EEIA, kas dalīti savākti un nosūtīti apstrādei saskaņā ar 8., 9. un 10. pantu:

 

a) attiecībā uz EEIA, kas atbilst III pielikuma 1. un 4. kategorijai, izņemot fotoelementu paneļus,

 

– 85 % reģenerē;

 

– 75 % nodod otrreizējai pārstrādei un

 

– 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai;

 

b) attiecībā uz EEIA, kas atbilst III pielikuma 2. kategorijai,

 

– 80 % reģenerē;

 

– 65 % nodod otrreizējai pārstrādei un

 

– 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai;

 

 

c) attiecībā uz EEIA, kas atbilst III pielikuma 3. kategorijai, izņemot gāzizlādes spuldzes,

 

– 75 % reģenerē un

 

– 50 % nodod otrreizējai pārstrādei;

 

d) attiecībā uz EEIA, kas atbilst III pielikuma 5. kategorijai,

 

– 75 % reģenerē;

 

– 50 % nodod otrreizējai pārstrādei un

 

– 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai;

 

e) attiecībā uz EEIA, kas atbilst III pielikuma 6. kategorijai,

 

– 85 % reģenerē;

 

– 75 % nodod otrreizējai pārstrādei un

 

– 5 % sagatavo atkārtotai izmantošanai,

 

f) attiecībā uz gāzizlādes spuldzēm, 85 % nodod otrreizējai pārstrādei.

 

g) attiecībā uz fotoelementu paneļiem, 80 % nodod otrreizējai pārstrādei.

 

_______

 

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās datums.

Pamatojums

Reģenerācijas apjomi tiek tikai palielināti, jo apjomā pirmo reizi tiek iekļauta atkārtota izmantošana. Tāpēc vienlaikus nomināli jāpalielina reģenerācijas apjoms, kā tas ierosināts Komisijas priekšlikumā. Lai ieviestu atkritumu hierarhiju, nepieciešams savs atkārtotas izmantošanas apjoms. Reģenerācijas apjomi ir jāiekļauj pašā direktīvas tekstā, nevis pielikumā. Reģenerācija jāveic visiem dalīti savāktajiem EEIA, tāpēc tiek atjaunota pirmajā lasījumā paustā nostāja un tiek svītrota norāde uz 5. pantu.

Grozījums Nr.  50

Padomes nostāja

11. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Šo mērķu sasniegšanu aprēķina katrai kategorijai, izmantojot tādu EEIA svaru, kuri ienāk iekārtā reģenerēšanai vai pārstrādei/ sagatavošanai atkārtotas izmantošanas nolūkos saskaņā ar 8. pantu, attiecībā uz reģenerēšanu vai pārstrādi katrai kategorijai un izsakot to kā procentuālo daļu no visu to EEIA svara, kas konkrētajā kategorijā ir savākti dalīti.

2. Šo mērķu sasniegšanu aprēķina kā to dalīti savākto EEIA svara procentu, kurus nosūta uz reģenerācijas iekārtām un kurus faktiski reģenerē, izmanto atkārtoti vai pārstrādā.

Mērķapjomu aprēķinos neiekļauj iepriekšējas darbības, tostarp šķirošanu un pirms reģenerācijas notikušu glabāšanu.

Mērķapjomu aprēķinos neiekļauj iepriekšējas darbības, tostarp šķirošanu, glabāšanu un pirms reģenerācijas notikušu priekšapstrādi.

Pamatojums

Tikai galīgās reģenerācijas operācijas jāattiecina uz reģenerācijas mērķi. Šādi tiek veicināta pārstrādes efektivitātes palielināšanās un stimulēta inovācija reģenerācijas un pārstrādes tehnoloģiju jomā. Arī priekšapstrāde nav jāiekļauj reģenerācijas mērķu aprēķinā.

Grozījums Nr.  51

Padomes nostāja

11. pants – 4. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka aprēķinot šos mērķapjomus, ražotāji vai trešās personas, kas darbojas viņu vārdā, EEIA, to sastāvdaļu, materiālu un vielu svara uzskaiti veic, tos izvadot ("izvade") no savākšanas iekārtām, tos ievietojot ("ievade") un izvadot ("izvade") no apstrādes iekārtas, un tos ievadot ("ievade") reģenerācijas iekārtā vai pārstrādes iekārtā/iekārtā, kurā veic sagatavošanu atkārtotai izmantošanai.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka aprēķinot šos mērķapjomus, ražotāji vai trešās personas, kas darbojas viņu vārdā, lietotu EEI, EEIA, to sastāvdaļu, materiālu un vielu svara uzskaiti veic, tos izvadot ("izvade") no savākšanas iekārtām, tos ievietojot ("ievade") un izvadot ("izvade") no apstrādes iekārtas, un tos ievadot ("ievade") reģenerācijas iekārtā vai pārstrādes iekārtā/iekārtā, kurā veic sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, un izvadot ("izvade kopējos procentos") no tās.

Pamatojums

Pašlaik mērķus var sasniegt tikai tad, ja šķirošanu un priekšapstrādi izdara R12 reģenerācijas uzņēmumā un nosūta visas sašķirotās EEIA frakcijas uz reālām reģenerācijas operācijām citā reģenerācijas uzņēmumā. Mērķu sasniegšanai nevajadzētu atļaut iekļaut tikai ievadi un izvadi R12–13 tipa reģenerācijas uzņēmumā. Vērā jāņem sasniegtā reģenerācija un pārstrāde galīgajā reģenerācijas uzņēmumā.

Grozījums Nr.  52

Padomes nostāja

11. pants – 6. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

6. Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, kam vajadzības gadījumā pievienots leģislatīvā akta priekšlikums, Eiropas Parlaments un Padome līdz …* pārskata V pielikuma 3. daļā minētos reģenerācijas mērķus un pārskata šā panta 2. punktā minēto aprēķināšanas metodi, lai analizētu mērķu noteikšanas iespējamību, pamatojoties uz produktiem un materiāliem, kas rodas reģenerācijas, pārstrādes un sagatavošanas atkārtotai lietošanai procesos ("izvade").

svītrots

_______

 

* OV: lūdzu ievietot datumu - 7 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās gada.

 

Pamatojums

Tā kā 11. panta 2. punktā paredzēts, ka reģenerācijas apjomi jāaprēķina, pamatojoties uz izvadi, nav nepieciešama pārbaude, vai turpmāk vajadzības gadījumā būtu jāpiemēro izvades apjomi. Šis lēmums jau ir pieņemts saskaņā ar 11. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.  53

Padomes nostāja

12. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja

Grozījums

3. Saistībā ar tiem izstrādājumiem, kas tirgū laisti pēc 2005. gada 13. augusta, katrs ražotājs atbild par 1. punktā minētā procesa finansēšanu attiecībā uz paša ražoto izstrādājumu atkritumiem. Ražotājs var izvēlēties, vai šīs saistības pildīt individuāli vai pievienojoties kopsistēmai.

3. Saistībā ar tiem izstrādājumiem, kas tirgū laisti pēc 2005. gada 13. augusta, katrs ražotājs atbild par 1. punktā minētā procesa finansēšanu attiecībā uz paša ražoto izstrādājumu atkritumiem. Ražotājs var izvēlēties, vai šīs saistības pildīt individuāli vai pievienojoties kopsistēmai. Ražotājs var pildīt savas saistības, izmantojot vienu no šīm metodēm vai abu metožu kombināciju. Kolektīvās shēmas ievieš diferencētas maksas ražotājiem atkarībā no tā, cik viegli veikt otrreizējo pārstrādi produktiem un būtiskām izejvielām, ko tie satur.

Pamatojums

Ražotājiem jābūt maksimāli elastīgiem, lai finansētu ar EEIA saistītās darbības. Šā iemesla dēļ minētās saistības vajadzētu ievērot individuāli vai arī, pievienojoties kolektīvajai sistēmai vai izmantojot abu metožu kombinācijai. Tikai ražotāji var ietekmēt konstruēšanas procesu, tādēļ ražotājiem būtu jādod stimuls izgatavot savus izstrādājumus tā, lai atvieglotu to otrreizējo pārstrādi.

Grozījums Nr.  54

Padomes nostāja

12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai, laižot tirgū izstrādājumu, katrs ražotājs sniedz galvojumu par visu EEIA apsaimniekošanas finansēšanu un lai ražotāji skaidri marķē savus izstrādājumus saskaņā ar 15. panta 2. punktu. Šis galvojums nodrošina 1. punktā minēto procesu finansējumu šim izstrādājumam. Šis galvojums var izpausties kā ražotāja dalība attiecīgās EEIA apsaimniekošanas finansēšanas shēmās, pārstrādes apdrošināšana vai bloķēts bankas konts.

Dalībvalstis nodrošina, lai, laižot tirgū izstrādājumu, katrs ražotājs sniedz galvojumu par visu EEIA apsaimniekošanas finansēšanu un lai ražotāji skaidri marķē savus izstrādājumus saskaņā ar 15. panta 2. punktu. Šis galvojums nodrošina 1. punktā minētā procesa finansējumu izstrādājumam. Šis galvojums var izpausties kā ražotāja dalība attiecīgās EEIA apsaimniekošanas finansēšanas shēmās, pārstrādes apdrošināšana vai bloķēts bankas konts. Finanšu galvojumu par nolietotiem izstrādājumiem aprēķina tā, lai garantētu ražotāja nolietotā izstrādājuma reālo izmaksu internalizāciju, ņemot vērā apstrādes un pārstrādes standartus, kā noteikts 8. panta 5. punktā.

Pamatojums

Apstrādes un pārstrādes standarti jāņem vērā, aprēķinot finanšu galvojumu, kas ražotājiem jānodrošina savu nolietoto izstrādājumu izmaksu finansēšanai saskaņā ar 12. pantu. Turklāt, lai pēc iespējas palielinātu katra ražotāja atbildību, jāveic ārējo izmaksu internalizācija.

Grozījums Nr.  55

Padomes nostāja

12. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

3.a Lai nodrošinātu atbilstību finanšu galvojuma prasībām, kā noteikts 3. punktā, Komisija ne vēlāk kā līdz ...* saskaņā ar 20. pantu attiecībā uz minimālajām prasībām un metodoloģiju galvojuma summu aprēķināšanai pieņem deleģētos aktus un nosaka pamatnostādnes to kontrolei un pārbaudēm.

 

Ar šīm minimālajām prasībām panāk vismaz to, ka:

 

a) galvojums rada ražotāja izstrādājuma reālo nolietota izstrādājuma izmaksu internalizāciju, ņemot vērā apstrādes un pārstrādes standartus;

 

b) ar ražotāja pienākumu saistītās izmaksas nav jāsedz citiem dalībniekiem un

 

c) galvojums saglabājas nākotnē un to var izmantot, lai ražotāja maksātnespējas gadījumā risinātu jautājumu par kāda ražotāja neizpildītām saistībām attiecībā uz pārstrādi.

 

_______

 

Datums * 12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Finanšu galvojumiem ir nepieciešamas saskaņotas minimālās prasības, lai nodrošinātu jēgpilnu galvojumu atbilstības pārbaudi. Vajadzīgi kritēriji, lai noteiktu, kā novērtēt finanšu galvojumu līmeni, ievērojot pārstrādes un apstrādes standartus un noteikumus to kontrolei, lai dažādās dalībvalstīs nodrošinātu līdzvērtīgas ražotāju finansiālās saistības un tādējādi arī būtu spēkā individuālā ražotāja atbildība.

Grozījums Nr.  56

Padomes nostāja

12. pants – 5. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

5. Dalībvalstis vajadzības gadījumā var mudināt ražotājus vai trešās personas, kas darbojas to vārdā, izstrādāt piemērotus mehānismus vai kompensācijas procedūras, lai atlīdzinātu ražotāju iemaksas, ja EEI tiek nodotas, lai laistu tirgū ārpus attiecīgās dalībvalsts teritorijas.

svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas un Parlamenta ierosināto Eiropas pieeju neveidojas vairākkārtējas pārstrādes nodevas, finanšu garantijas vai pat reģistrācijas nodevas, jo iekārta jāreģistrē tikai vienu reizi, kad tā tiek laista iekšējā tirgū, un atbilstoši arī tikai vienu reizi ir jāsniedz garantijas vai jāsamaksā pārstrādes nodeva. Šā iemesla dēļ kompensācijas procedūra nav nepieciešama.

Grozījums Nr.  57

Padomes nostāja

14. pants – virsraksts un 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

Informācija lietotājiem

Savākšanas shēmas un informācija lietotājiem

1. Dalībvalstis var pieprasīt, lai ražotāji, pārdodot jaunus izstrādājumus pircējiem, norāda izmaksas par savākšanu, apstrādi un apglabāšanu videi nekaitīgā veidā. Minētās izmaksas nepārsniedz faktisko izmaksu precīzāko novērtējumu.

1. Lai palielinātu lietotāju informētību dalībvalstis nodrošina, ka visi ļoti mazu EEI izplatītāji izveido attiecīgas savākšanas un informēšanas shēmas par ļoti maza apjoma EEIA.

 

Šādas savākšanas shēmas:

 

a) ļauj tiešajiem lietotājiem atbrīvoties no ļoti maza apjoma EEIA pieejamā un labi redzamā savākšanas punktā mazumtirgotāja veikalā;

 

b) pieprasa mazumtirgotājiem pieņemt atpakaļ ļoti maza apjoma EEIA bez maksas;

 

c) neparedz maksu tiešajiem lietotājiem, kad viņi nodod ļoti mazus EEIA, nedz arī uzliek par pienākumu iegādāties jaunu šāda veida izstrādājumu.

 

Uz izplatītājiem, kas piegādā EEI tieši privātām mājsaimniecībām vai lietotājiem, kas nav privātas mājsaimniecības, izmantojot vienīgi tālsaziņu, attiecas tikai saistības, kas paredzētas 2. punkta b) un c) daļā. Saskaņā ar šo izplatītāju izveidoto savākšanas sistēmu tiešie patērētāji var nodot atpakaļ ļoti maza apjoma EEIA bez maksas, tostarp bez maksas par piegādi vai izdevumiem par pasta sūtījumu.

 

Ne vēlāk kā līdz …* Komisija atbilstīgi 20. pantam pieņem deleģētos aktus, kuros tiek dota ,,ļoti maza apjoma EEIA” definīcija, ņemot vērā risku, ka mazo izmēru dēļ šie atkritumi var nonākt kopējo atkritumu plūsmā.

 

Šajā punktā minētie pienākumi neattiecas uz mikrouzņēmumiem, kas darbojas ļoti mazā teritorijā. Ne vēlāk kā līdz …* Komisija atbilstīgi 20. pantam pieņem deleģētos aktus, šīs direktīvas nolūkā pieņemt tādu „mikrouzņēmumu definīciju, kas darbojas ļoti mazā teritorijā”.

 

___________

 

* Datums 12 mēnešus pēc šīs Direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Patērētāji izmet lielu daļu no to maza izmēra EEIA kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, jo bieži vien viņi nav informēti par to, kur viņi var atbrīvoties no šādiem atkritumiem vai arī to atpakaļnodošanas procedūra nav patērētājiem draudzīga. Tas ir jo īpaši svarīgi, jo dienasgaismas spuldzes tiek arvien vairāk aizstātas ar ekonomiskajām spuldzēm, lai gan tajās bieži ir dzīvsudrabs. Norvēģija un Zviedrija ir pierādījušas, ka pienākums nodot atpakaļ bez pienākuma pirkt dod lielu ieguldījumu, lai sasniegtu izvirzīto mērķi — nodrošināt augstu savākšanas procentuālo daudzumu.

Grozījums Nr.  58

Padomes nostāja

14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja

Grozījums

b) tiem pieejamām atpakaļnodošanas un savākšanas sistēmām;

b) pieejamām atpakaļnodošanas un savākšanas sistēmām, veicinot tādas informācijas koordināciju, ar kuru neatkarīgi no tā, kurš ražotājs izveidojis savākšanas punktu, var identificēt pieejamos savākšanas punktus;

Pamatojums

Elektrisku un elektronisku iekārtu izmantotājiem ir jāspēj noteikt, kurš no savākšanas punktiem ir visērtākais. Tā kā pastāv vairākas dalītas savākšanas sistēmas, izmantotājiem varētu būt grūti atrast kādu savākšanas punktu, un tas var traucēt viņiem reģenerācijas nolūkā nodot EEIA atpakaļ. Tāpēc ir jārada mehānisms, ar kura palīdzību koordinē informāciju un mudina izmantotājus noskaidrot pieejamos savākšanas punktus.

Grozījums Nr.  59

Padomes nostāja

14. pants – 5. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

5. Dalībvalstis var pieprasīt, lai visu vai daļu no 2., 3. un 4. punktā prasītās informācijas ražotāji un/vai izplatītāji sniegtu, piemēram, lietošanas instrukcijā vai tirdzniecības punktā.

5. Dalībvalstis var pieprasīt, lai visu vai daļu no 2., 3. un 4. punktā prasītās informācijas ražotāji un/vai izplatītāji sniegtu, piemēram, lietošanas instrukcijā, tirdzniecības punktā vai sabiedriskas informācijas kampaņas veidā.

Pamatojums

Būtu jāsniedz piemērs, lai precizētu, kā ražotāji var izplatīt šo informāciju un kā tas jau tiek darīts dažās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  60

Padomes nostāja

15. pants – 1. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

1. Lai sekmētu EEIA sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pareizai apstrādei, nekaitējot videi, to skaitā apkopei, modernizācijai, renovācijai un pārstrādei, dalībvalstis ievieš vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražotāji sniedz informāciju par katru jauna tipa tirgū laistu EEI sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un apstrādi gada laikā pēc iekārtas laišanas tirgū. Ciktāl tas ir vajadzīgs centriem, kas sagatavo atkārtotai izmantošanai un apstrādes un pārstrādes iekārtām, lai tie nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, šajā informācijā norāda dažādas elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvdaļas un materiālus, kā arī bīstamo vielu un maisījumu atrašanās vietu šajās EEI. EEI ražotāji šo informāciju centriem, kas sagatavo atkārtotai izmantošanai, un apstrādes un pārstrādes iekārtām sniedz vai nu rokasgrāmatās, vai arī elektroniskā veidā (piemēram, CD-ROM, tiešsaistes pakalpojumi).

1. Lai sekmētu EEIA sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pareizai apstrādei, nekaitējot videi, to skaitā apkopei, modernizācijai, renovācijai un pārstrādei, dalībvalstis ievieš vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražotāji bez maksas sniedz informāciju par katru jauna tipa tirgū laistu EEI sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un apstrādi gada laikā pēc iekārtas laišanas tirgū. Ciktāl tas ir vajadzīgs centriem, kas sagatavo atkārtotai izmantošanai un apstrādes un pārstrādes iekārtām, lai tie nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, šajā informācijā norāda dažādas elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvdaļas un materiālus, kā arī bīstamo vielu un maisījumu atrašanās vietu šajās EEI. EEI ražotāji šo informāciju centriem, kas sagatavo atkārtotai izmantošanai, un apstrādes un pārstrādes iekārtām sniedz vai nu rokasgrāmatās, vai arī elektroniskā veidā (piemēram, CD-ROM, tiešsaistes pakalpojumi).

Pamatojums

Pieprasītā informācija jādara pieejama bez maksas, lai nodrošinātu apstrādi, kas nekaitē videi un nav atkarīga no maksas; tas jo īpaši attiecas uz NVO vadītiem atkārtotas izmantošanas centriem.

Grozījums Nr.  61

Padomes nostāja

15. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirgū laistas EEI ražotājs, kā definēts 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā, būtu skaidri atpazīstams pēc EEI marķējuma. Turklāt, lai nekļūdīgi varētu noteikt datumu, kad EEI laista tirgū, EEI marķējumā norāda, ka tā laista tirgū pēc 2005. gada 13. augusta. Šajā nolūkā vēlams piemērot Eiropas standartu EN 50419.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai ikviens ražotājs, kas pirmo reizi laiž tirgū EEI, būtu skaidri atpazīstams pēc EEI marķējuma. Turklāt, lai nekļūdīgi varētu noteikt datumu, kad EEI laista tirgū, EEI marķējumā norāda, ka tā laista tirgū pēc 2005. gada 13. augusta. Šajā nolūkā vēlams piemērot Eiropas standartu EN 50419.

Pamatojums

Nav saprotams, kāpēc marķēšanas pienākums neattiecas uz visiem ražotājiem. Tiek atjaunota nostāja pirmajā lasījumā Saskaņā ar Padomes „valsts ražotāja” pieeju jauns marķējums ir nepieciešama katru reizi, kad kāds produkts tiek laists tirgū citā dalībvalstī. Tas noteikti traucē iekšējā tirgus darbību. Saskaņā ar „Eiropas ražotāja” pieeju šis pienākums attiecas tikai uz tiem ražotājiem, kas laiž preces ES iekšējā tirgū pirmo reizi.

Grozījums Nr.  62

Padomes nostāja

16. pants – 1. punkts – 2. daļa

Padomes nostāja

Grozījums

Ražotāji, kas piegādā EEI, izmantojot tālsaziņu, ir reģistrēti dalībvalstī, kurā viņi pārdod attiecīgās iekārtas. Ražotāji, kas, izmantojot tālsaziņu, piegādā EEI, kā definēts 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta iv) punktā, tiek reģistrēti ar viņu likumīgo pārstāvju starpniecību, kā minēts 17. pantā, ja vien viņi paši jau nav reģistrēti dalībvalstī, kurā viņi pārdod attiecīgās iekārtas.

svītrots

Pamatojums

Tālpārdošana ir svarīga iekšējā tirgus dimensija, tādēļ ir atzinīgi vērtējams tas, ka Padome īpašu uzmanību velta šim aspektam [sal. 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta iv) daļu]. Lai gan šis aspekts jau ir apskatīts Parlamenta vispārējā Eiropas pieejā, ir pamatoti sniegt šā jautājuma īsu kopsavilkumu vienā pantā. Tādēļ ir ieviests atsevišķs pants par EEI tālprādošanu (sk. 17. panta grozījumu).

Grozījums Nr.  63

Padomes nostāja

16. pants – 2. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai:

2. Dalībvalstis nodrošina, lai:

a) ikviens ražotājs vai – 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta iv) punktā definēto ražotāju gadījumā – ikviens likumīgais pārstāvis būtu reģistrēts saskaņā ar attiecīgajām prasībām un viņam būtu iespēja tiešsaistē reģistrēt valsts reģistrā visu attiecīgo informāciju, atspoguļojot savas darbības attiecīgajā dalībvalstī;

a) ikviens šo valstu attiecīgajā teritorijā reģistrēts ražotājs būtu reģistrēts saskaņā ar attiecīgajām prasībām un viņam būtu iespēja tiešsaistē reģistrēt valsts reģistrā visu attiecīgo informāciju, atspoguļojot savas darbības visās dalībvalstīs;

b) veicot reģistrāciju, ikviens ražotājs vai – 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta iv) punktā definēto ražotāju gadījumā – ikviens likumīgais pārstāvis sniegtu X pielikuma A daļā uzskaitīto informāciju un apņemtos to attiecīgos gadījumos atjaunināt;

b) veicot reģistrāciju, ikviens ražotājs sniegtu X pielikuma A daļā uzskaitīto informāciju un apņemtos to attiecīgos gadījumos atjaunināt;

c) ikviens ražotājs vai – 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta iv) punktā definēto ražotāju gadījumā – ikviens likumīgais pārstāvis sniegtu informāciju, kas minēta X pielikuma B daļā.

c) ikviens ražotājs sniegtu informāciju, kas minēta X pielikuma B daļā.

 

Valsts reģistri ir savstarpēji saderīgi, lai dalībvalstis varētu apmainīties ar šajā punktā minēto informāciju.

Pamatojums

Lai samazinātu pastāvošos šķēršļus iekšējā tirgus darbībai, vajadzētu pietikt ar vienreizēju reģistrāciju, ko veic, produktu pirmo reizi laižot iekšējā tirgū. To var izdarīt ražotājs vai viņa likumīgais pārstāvis [sal. 16. panta 2.a punkta (jauns) grozījumu]. Tā kā reģistriem savstarpēji jāapmainās ar nepieciešamo informāciju, tiem jābūt savstarpēji saderīgiem.

Grozījums Nr.  64

Padomes nostāja

16. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

2.a Katra dalībvalsts nodrošina, ka ražotājs, kā tas noteikts 3. panta 1. panta f) punkta i) līdz iii) daļā, kas laiž tās tirgū EEI, bet nav reģistrēts attiecīgās valsts teritorijā, var iecelt šajā dalībvalstī savu vietējo likumīgo pārstāvi, kurš ir atbildīgs par šajā direktīvā iekļauto saistību izpildi. Direktīvas 17. pants attiecas uz ražotājiem, kas minēti 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta iv) daļā.

Pamatojums

Prasība, ka katram ražotājam ir jābūt juridiskai adresei tajā dalībvalstī, kuras tirgū tas vēlas laist EEI, rada šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un ir sevišķi apgrūtinoša MVU. Lai dalībvalstu līmenī īstenotu direktīvā noteiktās prasības, ir pietiekami, ja šo pienākumu attiecīgās valsts teritorijā veic likumīgais pārstāvis.

Grozījums Nr.  65

Padomes nostāja

16. pants – 4. punkts

Padomes nostāja

Grozījums

4. Dalībvalstis katru gadu apkopo informāciju, to skaitā pamatotus vērtējumus, par tirgū laisto EEI daudzumiem un kategorijām, kas dalībvalstī, izmantojot visdažādākos kanālus, savāktas kā atkārtotai izmantošanai sagatavotas, pārstrādātās un reģenerētās iekārtas, kā arī par dalīti savākto EEIA izvešanu, ņemot vērā to svaru.

4. Dalībvalstis katru gadu apkopo informāciju, tostarp pamatotus vērtējumus, par tirgū laisto EEI daudzumiem un kategorijām, kas dalībvalstī savāktas, izmantojot visdažādākos kanālus vai jebkādu dalībnieku, tai skaitā uzņēmumu, organizāciju un citu struktūrvienību, kas iesaistītas izmantotu EEI dalītā savākšanā un apstrādē, darbību rezultātā, kā atkārtotai izmantošanai sagatavotas, pārstrādātās un reģenerētās iekārtas, kā arī par dalīti savākto lietoto EEI izvešanu, ņemot vērā to svaru.

Pamatojums

Ar šo grozījumu paplašina informācijas prasības, lai ņemtu vērā visas nolietotās EEI un „visu dalībnieku” EEIA plūsmas. Tas ir nepieciešams, lai varētu īstenot 7. panta 2. punkta grozījumā izvirzītos mērķus attiecībā uz to, ka ne visas atgriezeniskās plūsmas nonāk oficiālajās, ražotāju organizētajās EEIA savākšanas sistēmās.

Grozījums Nr.  66

Padomes nostāja

17. pants – virsraksts

Padomes nostāja

Grozījums

Likumīgais pārstāvis

Tālpārdošana

Pamatojums

Jautājumam par likumīgo pārstāvību ir jau veltīts 16. pants. Tālpārdošana rada īpašu problēmu, tādēļ tā ir jāapskata atsevišķi.

Grozījums Nr.  67

Padomes nostāja

17. pants

Padomes nostāja

Grozījums

Jebkura dalībvalsts var nodrošināt, lai 3. panta f) apakšpunkta iv) punktā definētais ražotājs, kas pārdod EEI uz attiecīgo dalībvalsti no citas dalībvalsts vai no trešās valsts, izraugās juridisku vai fizisku personu, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgās dalībvalsts teritorijā, kā personu, kas ir atbildīga par ražotāja pienākumu izpildi tās teritorijā saskaņā ar šo direktīvu.

Neviena dalībvalsts nepieprasa, lai 3. panta f) apakšpunkta iv) daļā definētais ražotājs, kas ir reģistrēts kādā citā dalībvalstī, būtu reģistrēts tajā dalībvalstī, uz kuru viņš pārdod EEI, vai arī būtu tur likumīgi pārstāvēts.

 

Dalībvalstis nodrošina, lai ikvienam 3. panta f) apakšpunkta iv) daļā definētajam ražotājam būtu iespēja tiešsaistē piekļūt tās dalībvalsts reģistrā, kurā tas ir reģistrēts, visai 16. pantā minētajai informācijai, kas atspoguļo viņa darbības visās dalībvalstīs,

Pamatojums

Ražotājiem, kas laiž tirgū EEI ar tālpārdošanas palīdzību, nevajadzētu spiest nozīmēt likumīgo pārstāvi dalībvalstī, kurā mīt šīs ierīces pircējs. M. Monti 2010. gada 9.maija ziņojumā kā viens no šķēršļiem, kas apgrūtina e-komerciju Savienībā, ir minēta arī otrreizējās pārstrādes problēma. Rezolūcijā par iekšējā tirgus izveidi elektroniskās komercijas jomā (2010/2012(INI) Eiropas Parlaments aicina vienkāršot EEI pārdošanu, izmantojot tālpārdošanu.

Grozījums Nr.  68

Padomes nostāja

18. pants

Padomes nostāja

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai iestādes, kas atbildīgas par šīs direktīvas īstenošanu, sadarbotos savā starpā, jo īpaši nolūkā izveidot piemērotu informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu, ka tālpārdošanas pakalpojumu sniedzēji ievēro šīs direktīvas noteikumus, un attiecīgos gadījumos sniegt cita citai un Komisijai informāciju, lai sekmētu šīs direktīvas pareizu īstenošanu. Administratīvajā sadarbībā un informācijas apmaiņā, cik iespējams, izmanto elektroniskos saziņas līdzekļus.

Dalībvalstis nodrošina, lai iestādes, kas atbildīgas par šīs direktīvas īstenošanu, sadarbotos savā starpā, jo īpaši nolūkā izveidot piemērotu informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu, ka tālpārdošanas pakalpojumu sniedzēji ievēro šīs direktīvas noteikumus, un attiecīgos gadījumos sniegt cita citai un Komisijai informāciju, lai sekmētu šīs direktīvas pareizu īstenošanu. Administratīvajā sadarbībā un informācijas apmaiņā, cik iespējams, izmanto elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

Jo īpaši tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurās ražotājs ir reģistrēts, pēc tās dalībvalsts kompetento iestāžu pieprasījuma, kurā EEIA ir radīti, proporcionālā un iedarbīgā veidā veic nepieciešamos īstenošanas pasākumus, kas atbilst attiecīgajiem valsts un Savienības tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka ražotājs ievēro visas šīs direktīvas prasības.

 

Šajā sakarībā tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā ražotājs ir reģistrēts, sadarbojas ar tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurās EEIA tiek radīti. Šajā sadarbībā inter alia ietilpst arī piekļuve attiecīgajiem dokumentiem un informācijai un nepieciešamo pārbaužu veikšana.

Pamatojums

Lai nodrošinātu šīs direktīvas efektīvu piemērošanu, „Eiropas ražotāja” pieejai ir nepieciešama ciešāka valsts iestāžu sadarbība nekā tas paredzēts Padomes priekšlikumā.

Grozījums Nr.  69

Padomes nostāja

23. pants

Padomes nostāja

Grozījums

1. Dalībvalstis īsteno atbilstīgas inspekcijas un uzraudzību, lai pārliecinātos par šīs direktīvas pareizu īstenošanu.

1. Dalībvalstis īsteno atbilstīgas inspekcijas un uzraudzību, lai pārliecinātos par šīs direktīvas pareizu īstenošanu.

Minētās inspekcijas aptver vismaz EEIA sūtījumus, jo īpaši eksportu ārpus Savienības saskaņā ar spēkā esošiem Savienības tiesību aktiem, un darbības apstrādes iekārtās saskaņā ar Direktīvu 2008/ 98 /EK un šīs direktīvas VII pielikumu.

Minētās inspekcijas aptver vismaz tirgū laisto EEI paziņoto skaitu, lai atbilstīgi 12. panta 2. punktā noteiktajām prasībām pārbaudītu finanšu galvojuma lielumu; sūtījumus, jo īpaši eksportu ārpus Savienības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Regulu (EK) Nr. 1418/2007, un darbības apstrādes iekārtās saskaņā ar Direktīvu 2008/ 98 /EK un šīs direktīvas VII pielikumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka lietotu EEI sūtījumu, par kurām ir aizdomas, ka tās ir EEIA, veic saskaņā ar VI pielikumā norādīto prasību minimumu, un šādus sūtījumus attiecīgi uzrauga.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka lietotu EEI sūtījumu veic saskaņā ar VI pielikumā norādīto prasību minimumu, un šādus sūtījumus attiecīgi uzrauga.

3. Saistībā ar EEI, par kurām ir aizdomas, ka tās ir EEIA, veiktu attiecīgu analīžu un pārbaužu izmaksas, tostarp glabāšanas izmaksas, var iekasēt no ražotāja, viņu pārstāvošas trešās personas vai citām personām, kuras organizē lietotu EEI sūtījumu, par kurām ir aizdomas, ka tās ir EEIA.

3. Saistībā ar EEI veiktu attiecīgu analīžu un pārbaužu parastās izmaksas, tostarp glabāšanas izmaksas, var iekasēt no ražotāja, viņu pārstāvošas trešās personas vai citām personām, kuras organizē lietotu EEI sūtījumu.

4. Lai nodrošinātu vienotus šā panta un VI pielikuma īstenošanas nosacījumus, Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, var noteikt papildu noteikumus par pārbaudēm un uzraudzību un jo īpaši par vienotiem VI pielikuma 2. punkta īstenošanas nosacījumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 21. panta 2. punktā.

4. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 20. panta noteikumiem, lai noteiktu papildu noteikumus par pārbaudēm un uzraudzību un jo īpaši par vienotiem VI pielikuma 2. punkta īstenošanas nosacījumiem.

Grozījums Nr.  70

Padomes nostāja

23. pants – no 3.a līdz 3.d punkti (jauni)

Padomes nostāja

Grozījums

 

3.a Dalībvalstis izveido atzīto savākšanas un apstrādes iekārtu valsts reģistru. Šajā valsts reģistrā iekļauj tikai tās iekārtas, kuru operatori ievēro 8. panta 3. punkta prasības. Dalībvalstis padara reģistra saturu publiski pieejamu.

 

3.b Lai saglabātu savu atzītas savākšanas vai apstrādes iekārtas statusu, iekārtu operatori katru gadu kompetentām iestādēm iesniedz apstiprinājumu par direktīvas prasību ievērošanu un ziņo tām atbilstīgi 3. punkta c) un d) apakšpunktam.

 

3.c Savākšanas iekārtu operatori katru gadu sniedz ziņojumus, lai dalībvalstu iestādes varētu salīdzināt savākto EEIA apjomu ar to EEIA apjomu, kas patiešām pārvesti uz reģenerācijas un otrreizējās pārstrādes iekārtām. EEIA tiek pārvesti tikai uz atzītām reģenerācijas un apstrādes iekārtām.

 

3.d Savākšanas iekārtu operatori katru gadu kompetentām iestādēm sniedz ziņojumus, lai dalībvalstu iestādes varētu salīdzināt EEIA daudzumu, kas paņemts atpakaļ no īpašniekiem vai atzītām savākšanas iekārtām, ar EEIA daudzumu, ko katru gadu reģenerē, kam veic otrreizējo pārstrādi vai ko eksportē atbilstīgi 10. pantam.

Pamatojums

Apstiprināts pirmā lasījuma grozījums, kura mērķis ir nodrošināt, lai dalībvalstis un operatori sniegtu nepieciešamo informāciju par to, ka tiesību akti tiek pareizi un efektīvi īstenoti. Ar Padomi var panākt kompromisu, kas ļaus vienkāršot formulējumu un novērst dublēšanos ar citiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr.  71

Padomes nostāja

24. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja

Grozījums

1. Dalībvalstīs līdz…* stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstus.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz ....* izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmu Komisijai šo noteikumu tekstu kopā ar atbilstības tabulu, kur atspoguļota atbilstība starp minētajiem noteikumiem un šo direktīvu.

___________

___________

* OV: lūdzu ievietot datumu - 18 mēneši pēc šīs direktīvas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Datums * 18 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Korelācijas tabulās ir skaidri norādītas darbības, kas jāveic pēc kādas ES direktīvas pieņemšanas, lai transponētu to katras dalībvalsts tiesību aktos. Šādu tabulu lietošana palielina likumdošanas procesa pārredzamību un atklātumu, kā arī palīdz Komisijai pārraudzīt Eiropas tiesību aktu pareizu piemērošanu. Ar šo grozījumu atjauno Eiropas Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā. Komisija ir arī piedāvājusi šīs korelācijas tabulas.

Grozījums Nr.  72

Padomes nostāja

24. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja

Grozījums

 

3.a Papildus 2. un 7. pantā minētajiem pārskatiem Komisija līdz ...* Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par pieredzi, kas gūta šīs direktīvas piemērošanas laikā. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumus par šīs direktīvas grozīšanu.

 

___________

 

* Pieci gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Mērķis ir papildus īpašajai piemērošanas jomas un savākšanas apjomu pārskatīšanai plašāk pārskatīt direktīvu un uzraudzīt tās īstenošanu.

Grozījums Nr.  73

Padomes nostāja

I pielikums

Padomes nostāja

Grozījums

 

Pielikums svītrots.

Pamatojums

Ar tā saukto "atvērto" darbības jomu, kad direktīvu piemēro visām EEI, var panākt lielāku juridisko noteiktību, kas ir būtisks šīs pārstrādātās direktīvas mērķis. Grupēšana atsevišķās kategorijās izraisīja pārāk atšķirīgu interpretāciju dalībvalstīs, no tā ir jāizvairās. Tādējādi var ņemt vērā jaunos izstrādājumus, kurus citādi varētu iekļaut direktīvas piemērošanas jomā, tikai pārskatot šo direktīvu.

Grozījums Nr.  74

Padomes nostāja

II pielikums

Padomes nostāja

Grozījums

 

Pielikums svītrots.

Pamatojums

Ar tā saukto "atvērto" darbības jomu, kad direktīvu piemēro visām EEI, var panākt lielāku juridisko noteiktību, kas ir būtisks šīs pārstrādātās direktīvas mērķis. Šāda grupēšana atsevišķās kategorijās izraisīja pārāk atšķirīgu interpretāciju dalībvalstīs, no tā ir jāizvairās. Tādējādi var ņemt vērā jaunos izstrādājumus, kurus citādi varētu iekļaut direktīvas piemērošanas jomā, tikai pārskatot šo direktīvu.

Grozījums Nr.  75

Padomes nostāja

III pielikums

Padomes nostāja

Grozījums

EEI kategorijas, uz ko attiecas šī direktīva

Iekārtu kategorijas, lai noteiktu 11. pantā minētos reģenerācijas mērķus

1. Temperatūras maiņas iekārtas

1. Temperatūras maiņas iekārtas

2. Ekrāni monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm²

2. Ekrāni un monitori;

3. Spuldzes

3. Spuldzes

4. Liela izmēra iekārtas (viens garums pārsniedz 50 cm), tostarp: mājsaimniecības preces; IT un telesakaru iekārtas; patērētāju iekārtas; gaismekļi; skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces; elektriski un elektroniski instrumenti; rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti; automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai. Šajā kategorijā neietilpst iekārtas, kas minētas 1. līdz 3. kategorijā.

4. Liela izmēra ierīces, izņemot dzesēšanas ierīces un radiatorus, ekrānus un monitorus, kā arī lampas.

5. Maza izmēra iekārtas (neviens garums nepārsniedz 50 cm), tostarp: mājsaimniecības preces; IT un telesakaru iekārtas; patērētāju iekārtas; gaismekļi; skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces; elektriski un elektroniski instrumenti; rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti; automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai. Šajā kategorijā neietilpst iekārtas, kas minētas 1. līdz 3. kategorijā.

5. Maza izmēra ierīces, izņemot dzesēšanas ierīces un radiatorus, ekrānus un monitorus, kā arī lampas, IT un telekomunikācijas iekārtas.

 

6. Maza izmēra IT un telekomunikāciju iekārtas.

Pamatojums

The categories are not relevant for the scope since this is open (AM Article 2(1)). Using centimetre size to distinguish between large and small equipment is an arbitrary distinction. It can also lead to confusion with respect to the definitions of ‘large-scale installations’ and ‘large-scale tools’, which can certainly not be considered large if they have a length greater than 50 cm. Given, however, that no other indications of size are mentioned in the directive, there is a fear that use might be made of the centimetre scale in Annex III. A separate category for small ICT equipment makes sense, as these contain many raw materials.

Grozījums Nr.  76

Padomes nostāja

IV pielikums

Padomes nostāja

Grozījums

To EEI indikatīvs saraksts, kas ietilpst III pielikumā uzskaitītajās kategorijās

To EEI indikatīvs saraksts, kas ietilpst III pielikumā uzskaitītajās kategorijās

1. Temperatūras maiņas iekārtas

1. Temperatūras maiņas iekārtas:

Ledusskapji, saldētavas, iekārtas, kas automātiski izsniedz aukstus produktus, gaisa kondicionēšanas iekārtas, mitruma aizvadīšanas iekārtas, siltumsūkņi, radiatori, kas satur eļļu, un citas temperatūras maiņas iekārtas, kas temperatūras maiņai izmanto citus šķidrumus, nevis ūdeni.

ledusskapji;

 

saldētavas;

 

iekārtas, kas automātiski izsniedz aukstus produktus;

 

gaisa kondicionēšanas iekārtas;

 

mitruma aizvadīšanas iekārtas;

 

siltumsūkņi;

 

eļļas radiatori;

 

– un citas temperatūras maiņas iekārtas, kas temperatūras maiņai izmanto citus šķidrumus, nevis ūdeni.

2. Ekrāni monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm²

2. Ekrāni un monitori:

Ekrāni, televizori, LCD fotorāmji, monitori, klēpjdatori, piezīmjdatori.

ekrāni;

 

televizori;

 

LCD fotorāmji;

 

monitori.

3. Spuldzes

3. Spuldzes:

Taisnās dienasgaismas spuldzes, kompaktas dienasgaismas spuldzes, dienasgaismas spuldzes, augstas intensitātes gāzizlādes spuldzes (tostarp augstspiediena nātrija spuldzes un metālu halogenīdu spuldzes), zema spiediena nātrija spuldzes, LED.

taisnās dienasgaismas spuldzes;

 

kompaktās dienasgaismas spuldzes;

 

dienasgaismas spuldzes;

 

augstas intensitātes gāzizlādes spuldzes, tostarp augstspiediena nātrija lampas un metālu halogenīdu spuldzes;

 

zema spiediena nātrija spuldzes;

 

– LED.

4. Liela izmēra iekārtas

4. Liela izmēra ierīces:

Veļas mazgāšanas mašīnas, veļas žāvētāji, trauku mazgāšanas mašīnas, kulinārās apstrādes aprīkojums, elektriskās krāsnis, elektriskās plītiņas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces (izņemot baznīcās uzstādītas ērģeles), ierīces, ko izmanto adīšanai un aušanai, lieli lieldatori/centrālie procesori, lielas poligrāfijas mašīnas, kopēšanas iekārtas, lieli naudas un žetonu elektroniskie azartspēļu automāti, lielas medicīnas ierīces, lieli monitoringa un kontroles instrumenti, lielas iekārtas, kas automātiski izsniedz preces un naudu, fotoelementu paneļi.

– liela izmēra ierīces, ko izmanto pārtikas kulinārai apstrādei un citai pārtikas pārstrādei (piemēram, plīts virsmas, cepeškrāsnis, plītis, mikroviļņu krāsnis, stacionārie kafijas automāti);

 

– tvaika nosūcēji;

 

– liela izmēra tīrīšanas ierīces (piemēram, veļas mašīnas, veļas žāvētāji, trauku mazgājamās mašīnas);

 

– lielas sildīšanas ierīces (piemēram, lieli siltuma ventilatori, elektriskie kamīni, marmora un dabīgā akmens sildīšanas ierīces, peldbaseinu apsildīšanas ierīces un citas ierīces telpu, gultu un sēdēšanai paredzētu mēbeļu apsildīšanai);

 

– lielas ķermeņa kopšanas ierīces (solāriji, saunas, masāžas krēsli);

 

– liela izmēra IT un telekomunikāciju iekārtas (piemēram, lielie lieldatori, serveri, stacionāras tīklu iekārtas un ierīces, lielas poligrāfijas mašīnas, kopēšanas iekārtas, monētu telefona aparāti);

 

– liela izmēra sporta un izklaides ierīces (piemēram, sporta inventārs ar elektriskām vai elektroniskām sastāvdaļām, lieli monētu spēļu automāti);

 

– skaņas vai attēlu reproducēšanas iekārtas;

 

– mūzikas ierīces (izņemot baznīcu ērģeles);

 

– liela izmēra gaismekļi un citas ierīces gaismas izplatīšanai un vadīšanai;

 

– liela izmēra elektriskie un elektroniskie darbarīki un mašīnas, izņemot lielizmēra stacionārās ražošanas iekārtas un tikai profesionālām vajadzībām paredzētu visurgājēju tehniku, (piemēram, ierīces, ko izmanto adīšanai un aušanai);

 

– liela izmēra ierīces elektroenerģijas ģenerēšanai vai pārvadei (piemēram, ģeneratori, transformatori, nepārtrauktās barošanas iekārtas (UPS), pārveidotāji);

 

– liela izmēra medicīnas iekārtas;

 

– liela izmēra uzraudzības un kontroles instrumenti;

 

– liela izmēra mēraparāti un iekārtas (piemēram, svari, stacionāras mašīnas);

 

– liela izmēra ierīces produktu automātiskai izsniegšanai un pārdošanai, ierīces vienkāršu pakalpojumu veikšanai (preču automāti, bankomāti, tukšās taras pieņemšanas automāti, foto automāti);

 

fotoelementu paneļi.

5. Maza izmēra iekārtas

5. Maza izmēra ierīces

Putekļu sūcēji, elektriskās sukas, ierīces, ko izmanto šūšanai, gaismekļi, mikroviļņu krāsnis, ventilācijas aprīkojums, gludekļi, grauzdēšanas ierīces, elektriskie naži, elektriskās tējkannas, pulksteņi, elektriskas skūšanās ierīces, svari, ierīces matu un ķermeņa kopšanai, personālie datori, printeri, kalkulatori, telefoni, mobilie telefoni, radioaparāti, videokameras, videomagnetofoni, hi-fi iekārtas, mūzikas instrumenti, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, elektriskas un elektroniskas rotaļlietas, sporta aprīkojums, datori braukšanai ar velosipēdu, skriešanai, airēšanai u.c., dūmu detektori, siltumregulatori, termostati, mazi elektriskie un elektronikas instrumenti, mazas medicīnas ierīces, mazi monitoringa un kontroles instrumenti, mazas iekārtas, kas automātiski izsniedz preces, mazas ierīces, kurās iestrādāti fotoelementu paneļi.

– maza izmēra ierīces, ko izmanto pārtikas kulinārai apstrādei un citai pārtikas pārstrādei (piemēram, tosteri, sildvirsmas, plītiņas, elektriskie naži, elektriskās tējkannas, spirāles ūdens vārīšanai, griezējierīces, mikroviļņu krāsnis);

 

– maza izmēra tīrīšanas ierīces (piemēram, putekļu sūcēji, paklāju tīrītāji, gludekļi utt.);

 

– ventilatori, gaisa atsvaidzinātāji, ventilācijas iekārtas;

 

– maza izmēra sildierīces (piemēram, elektriskās segas);

 

pulksteņi, rokas pulksteņi, modinātājpulksteņi un citas laika noteikšanas ierīces;

 

– mazas ķermeņa kopšanas ierīces (piemēram, elektriskie skūšanās aparāti, zobu birstes, matu žāvētāji, masāžas aparāti);

 

– kameras (piemēram, videokameras);

 

– plaša patēriņa elektroniskās ierīces (piemēram, radioaparāti, skaņas pastiprinātāji, automašīnu radioaparāti, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, hi-fi iekārtas);

 

mūzikas instrumenti un apskaņošanas ierīces (piemēram, jaudas pastiprinātāji, miksēšanas pultis, skaņas pastiprinātāji un mikrofoni);

 

– maza izmēra gaismekļi un citas ierīces gaismas izplatīšanai vai kontrolei;

 

rotaļlietas (piemēram, rotaļu dzelzceļi, lidmašīnu modeļi utt.);

 

– maza izmēra sporta inventārs (piemēram, velosipēdu, niršanas, skriešanas, airēšanas datori u. tml.);

 

– maza izmēra izklaides ierīces (piemēram, videospēles, makšķerēšanas un golfa piederumi utt.);

 

– maza izmēra elektriskie un elektroniskie darbarīki, tostarp dārza darbarīki (piemēram, urbjmašīnas, zāģi, sūkņi, pļaujmašīnas);

 

– šujmašīnas;

 

– maza izmēra ierīces elektroenerģijas iegūšanai un vadīšanai (piemēram, ģeneratori, lādētāji, nepārtrauktās barošanas bloki (UPS), strāvas pārveidotāji);

 

– maza izmēra medicīnas iekārtas, tostarp veterinārmedicīnas iekārtas;

 

– maza izmēra uzraudzības un kontroles instrumenti (piemēram, dūmu detektori, siltumregulatori, termostati, kustību sensori, novērošanas ierīces un aparāti, tālvadības un kontroles pultis);

 

– maza izmēra mēraparāti un iekārtas (piemēram, svari, displeji, attāluma mērītāji, termometri);

 

– maza izmēra ierīces automātiskai izstrādājumu pārdošanai vai izsniegšanai;

 

mazas ierīces, kurās iestrādāti fotoelementu paneļi.

 

6. Maza izmēra IT un telekomunikāciju iekārtas:

 

– klēpjdatori;

 

– piezīmjdatori;

 

– planšetdatori;

 

– maza izmēra IT un telekomunikāciju iekārtas (piemēram, personālie datori, printeri, kalkulatori, telefoni, mobilie telefoni, rūteri, radioierīces, zīdaiņu tālruņi, videoprojektori);

Pamatojums

Tiek atjaunota Eiropas Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā, iekļaujot Padomes nostājā minētos piemērus. Ir pamatoti ieviest jaunu kategoriju maza izmēra IT iekārtām, jo to sastāvā var būt daudzas izejvielas.

Grozījums Nr.  77

Padomes nostāja

V pielikums

Padomes nostāja

Grozījums

 

Pielikums svītrots.

Pamatojums

Reģenerācijas apjomi ir jānosaka atsevišķā šīs direktīvas pantā, lai radītu vispusīgu juridisko tekstu (sal. 11. panta 1. punkta grozījums). Reģenerācijas apjomos ir jāiekļauj arī otrreizējās izmantošanas apjomi, kas jānodrošina, jau sākot no šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma. Lai precīzi ieviestu atkritumu hierarhiju, svarīgi ir norādīt konkrētus otrreizējās izmantošanas apjomus.

Grozījums Nr.  78

Padomes nostāja

VI pielikums

Padomes nostāja

Grozījums

VI PIELIKUMS

VI PIELIKUMS

Prasību minimums lietotu EEI sūtījumiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir EEIA

Prasību minimums lietotu EEI sūtījumiem

1. Lai nodalītu EEI un EEIA, ja priekšmeta turētājs apgalvo, ka paredz sūtīt vai sūta lietotas EEI, nevis EEIA, dalībvalstu iestādes šā apgalvojuma apstiprināšanai – gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka lietotas EEI ir EEIA – pieprasa šādus pierādījumus:

1. Lai nodalītu EEI un EEIA, ja priekšmeta turētājs apgalvo, ka paredzējis nosūtīt vai sūta lietotas EEI, nevis EEIA, dalībvalstu iestādes šā apgalvojuma apstiprināšanai pieprasa šādus pierādījumus:

a) faktūru un līguma kopiju, kas apliecina EEI pārdošanu un vai īpašumtiesību nodošanu, kurā norādīts, ka šīs iekārtas paredzētas tiešai atkārtotai izmantošanai un ir pilnībā funkcionējošas;

a) faktūru un līguma kopiju, kas apliecina EEI pārdošanu un vai īpašumtiesību nodošanu, kurā norādīts, ka šīs iekārtas paredzētas tiešai atkārtotai izmantošanai un ir pilnībā funkcionējošas;

b) funkcionalitātes apstiprinājums) par katru sūtījumā iekļauto priekšmetu un - protokols, kurā iekļauta visa dokumentētā informācija saskaņā ar 3. punktu;

b) funkcionalitātes apstiprinājums) par katru sūtījumā iekļauto priekšmetu un - protokols, kurā iekļauta visa dokumentētā informācija saskaņā ar 3. punktu;

c) turētāja deklarācija, kurš organizē EEI transportēšanu par to, ka nekādi materiāli vai iekārtas, kas ietilpst sūtījumā, nav atkritumi, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 1. punktā; un

c) turētāja deklarācija, kurš organizē EEI transportēšanu par to, ka nekādi materiāli vai iekārtas, kas ietilpst sūtījumā, nav atkritumi, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 1. punktā; un

d) atbilstīga aizsardzība, jo īpaši, izmantojot pietiekamu iepakojumu vai pareizu krāvumu, lai iekārtas netiktu bojātas transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā.

d) atbilstīga aizsardzība, jo īpaši, izmantojot pietiekamu iepakojumu un pareizu krāvumu, lai iekārtas netiktu bojātas transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā.

2. Atkāpjoties no 1. punkta a) un b) apakšpunkta un 3. punkta, tos nepiemēro ja EEI sūta ražotājam vai trešām personām, kas darbojas viņa vārdā, ja ir dokumenti ar skaidriem pierādījumiem, ka sūtījums tiek veikts saskaņā ar vienošanos par nodošanu starp uzņēmumiem, un ja nosūta:

2. Atkāpjoties no 1. punkta a) un b) apakšpunkta un 3. punkta, tos nepiemēro, ja EEI sūta ražotājam vai trešām personām, kas darbojas viņa vārdā, vai trešo personu remonta vai modernizācijas iekārtām ar nosacījumu, ka ir dokumenti ar skaidriem pierādījumiem, ka sūtījums tiek veikts saskaņā ar vienošanos par nodošanu starp uzņēmumiem, un ja nosūta:

a) bojātas EEI labošanai garantijas laikposmā vai atkārtotas izmantošanas nolūkos,

a) bojātas EEI labošanai garantijas laikposmā vai atkārtotas izmantošanas nolūkos,

b) profesionālai lietošanai paredzētas lietotas EEI, atjaunošanai vai labošanai saskaņā ar spēkā esošu līgumu par pēcpārdošanas apkopes pakalpojumiem, vai arī atkārtotas izmantošanas nolūkos, vai

b) profesionālai lietošanai paredzētas lietotas EEI, atjaunošanai vai labošanai saskaņā ar spēkā esošu līgumu, vai arī atkārtotas izmantošanas nolūkos, vai

c) profesionālai lietošanai paredzētas bojātas lietotas EEI, piemēram, medicīnas iekārtas vai to sastāvdaļas, ar nolūku izvērtēt bojājuma cēloņus saskaņā ar spēkā esošu līgumu par pēcpārdošanas apkopes pakalpojumiem, gadījumā, ja šādu izvērtējumu var veikt tikai pats ražotājs vai trešās personas, kuras darbojas viņa vārdā.

c) profesionālai lietošanai paredzētas bojātas lietotas EEI, piemēram, medicīnas iekārtas vai to sastāvdaļas, ar nolūku izvērtēt bojājuma cēloņus saskaņā ar spēkā esošu līgumu par pēcpārdošanas apkopes pakalpojumiem, gadījumā, ja šādu izvērtējumu var veikt tikai pats ražotājs vai trešās personas, kuras darbojas viņa vārdā.

 

Šī atkāpe attiecas uz sūtījumiem uz tām valstīm, uz kurām attiecas ESAO Padomes lēmums C(2001)107(galīgā versija), ar ko pārskata Lēmumu C(92)39(galīgā versija) par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli.

 

Gadījumā, ja EEI, uz kuru attiecas šī atkāpe, nevar tikt atjaunota vai apstrādāta, to izskata par EEIA.

3. Lai pierādītu, ka sūtāmie priekšmeti ir lietotas EEI, nevis EEIA, dalībvalstis pieprasa, lai lietotām EEI tiktu veikti šādi testēšanas un uzskaites pasākumi.

3. Lai pierādītu, ka sūtāmie priekšmeti ir lietotas EEI, nevis EEIA, dalībvalstis pieprasa, lai lietotām EEI tiktu veikti šādi testēšanas un uzskaites pasākumi.

1. pasākums. Testēšana

1. pasākums. Testēšana

a) Lai pierādītu, ka sūtāmie priekšmeti ir lietotas EEI, nevis EEIA, dalībvalstis pieprasa, lai lietotām EEI tiktu veikti šādi testēšanas un uzskaites pasākumi. 1. pasākums. Testē funkcionalitāti un izvērtē, vai iekārtas saturs bīstamas vielas. Veicamie testi ir atkarīgi no EEI veida. Vairākumam EEI pietiek ar galveno funkciju funkcionalitātes testēšanu.

a) Lai pierādītu, ka sūtāmie priekšmeti ir lietotas EEI, nevis EEIA, dalībvalstis pieprasa, lai lietotām EEI tiktu veikti šādi testēšanas un uzskaites pasākumi. 1. pasākums. Testē funkcionalitāti un izvērtē, vai iekārtas saturs bīstamas vielas. Veicamie testi ir atkarīgi no EEI veida. Vairākumam EEI pietiek ar galveno funkciju funkcionalitātes testēšanu.

b) Novērtēšanas un testēšanas rezultātus reģistrē.

b) Novērtēšanas un testēšanas rezultātus reģistrē.

2. pasākums. Protokols

2. pasākums. Protokols

a) Protokolu kārtīgi, bet ne nenoņemami nostiprina vai nu uz pašas EEI (ja tā nav iepakota), vai uz iepakojuma tā, lai to būtu iespējams izlasīt, neizpakojot iekārtu.

a) Protokolu kārtīgi, bet ne nenoņemami nostiprina vai nu uz pašas EEI (ja tā nav iepakota), vai uz iepakojuma tā, lai to būtu iespējams izlasīt, neizpakojot iekārtu.

b) Protokolā ietver šādu informāciju:

b) Protokolā ietver šādu informāciju:

priekšmeta nosaukums (iekārtas nosaukums, ja attiecīgi uzskaitīts II pielikumā vai IV pielikumā, un kategorija, kas attiecīgi noteikta I pielikumā vai III pielikumā;

– priekšmeta nosaukums (iekārtas nosaukums, ja uzskaitīts IV pielikumā un kategorija, kas noteikta III pielikumā);

attiecīgos gadījumos – priekšmeta identifikācijas numurs (tipa Nr.);

– attiecīgos gadījumos – priekšmeta identifikācijas numurs (tipa Nr.);

– izgatavošanas gads (ja zināms);

– izgatavošanas gads (ja zināms);

– tā uzņēmuma nosaukums un adrese, kas atbildīgs par funkcionalitātes pierādījumu;

– tā uzņēmuma nosaukums un adrese, kas atbildīgs par funkcionalitātes pierādījumu;

– testēšanas rezultāts, kā aprakstīts 1. pasākumā (arī funkcionalitātes testa datums);

– testēšanas rezultāts, kā aprakstīts 1. pasākumā (arī funkcionalitātes testa datums);

– veikto testu veidi.

– veikto testu veidi.

4. Papildus 1. un 3. punktā pieprasītajai dokumentācijai, katrai lietotu EEI kravai (piemēram, transportēšanas konteiners, kravas automobilis) pievieno:

4. Papildus 1. un 3. punktā pieprasītajai dokumentācijai, katrai lietotu EEI kravai (piemēram, transportēšanas konteiners, kravas automobilis) pievieno:

a) attiecīgi transportēšanas dokumenti, piemēram, CMR vai preču pārvadājuma pavadzīme;

a) attiecīgi transportēšanas dokumenti, piemēram, CMR vai preču pārvadājuma pavadzīme;

b) atbildīgās personas paziņojums par atbildību.

b) atbildīgās personas paziņojums par atbildību.

5. Ja trūkst pierādījumu, ka attiecīgie priekšmeti ir lietotas EEI, nevis EEIA, proti, nav 1., 3. un 4. punktā norādītās attiecīgās dokumentācijas un nav nodrošināta atbilstīga aizsardzība, jo īpaši, izmantojot pietiekamu iepakojumu vai pareizu krāvumu, lai iekārtas netiktu bojātas transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā, dalībvalstu iestādes uzskata, ka priekšmets ir EEIA, un uzskata, ka krava ir nelegāls sūtījums. Šādos apstākļos ar kravu rīkosies atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1013/2006 24. un 25. pantam.

5. Ja trūkst pierādījumu, ka attiecīgie priekšmeti ir lietotas EEI, nevis EEIA, proti, nav 1., 3. un 4. punktā norādītās attiecīgās dokumentācijas un nav nodrošināta atbilstīga aizsardzība, jo īpaši, izmantojot pietiekamu iepakojumu vai pareizu krāvumu, par kuras uzrādīšanu katrā gadījumā ir atbildīgs sūtīšanai paredzētās iekārtas īpašnieks, lai iekārtas netiktu bojātas transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā, dalībvalstu iestādes uzskata, ka priekšmets ir EEIA, un uzskata, ka krava ir nelegāls sūtījums. Šādos apstākļos ar kravu rīkosies atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1013/2006 24. un 25. pantam.

Grozījums Nr.  79

Padomes nostāja

X pielikums –A punkts

Padomes nostāja

Grozījums

Informācija, kas sniedzama saistībā ar 16. pantā minēto reģistrāciju un ziņojumiem

Informācija, kas sniedzama saistībā ar 16. pantā minēto reģistrāciju un ziņojumiem

A. Informācija, ko sniedz reģistrācijas laikā

A. Informācija, ko sniedz reģistrācijas laikā

1. Ražotāja vai – 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta iv) punktā minēto ražotāju gadījumā – likumīgā pārstāvja nosaukums un adrese (pasta indekss un atrašanās vieta, ielas nosaukums un numurs, valsts, telefona un faksa numurs, e-pasts, kā arī kontaktpersona). Reģistrējot likumīgo pārstāvi, sniedz arī pārstāvētā ražotāja kontaktinformāciju.

1. Ražotāja vai likumīgā pārstāvja nosaukums un adrese (pasta indekss un atrašanās vieta, ielas nosaukums un numurs, valsts, telefona un faksa numurs, e-pasts, kā arī kontaktpersona). Reģistrējot likumīgo pārstāvi, sniedz arī pārstāvētā ražotāja kontaktinformāciju.

2. Ražotāja valsts identifikācijas kods, arī Eiropas nodokļu maksātāja numurs vai valsts nodokļu maksātāja numurs (nav obligāts).

2. Ražotāja identifikācijas kods, arī Eiropas nodokļu maksātāja numurs vai valsts nodokļu maksātāja numurs.

3. EEI kategorija, kas attiecīgi noteikta šīs direktīvas I pielikumā vai III pielikumā.

3. EEI kategorija, kas noteikta šīs direktīvas III pielikumā.

4. EEI tips (mājsaimniecības iekārtas vai iekārtas, kas nav mājsaimniecības iekārtas).

4. EEI tips (mājsaimniecības iekārtas vai iekārtas, kas nav mājsaimniecības iekārtas).

5. EEI zīmola nosaukums (nav obligāts).

5. EEI zīmola nosaukums.

6. Informācija par to, kā ražotājs izpilda savus pienākumus – individuāla vai kolektīva sistēma, arī informācija par finansiālo garantiju.

6. Informācija par to, kā ražotājs izpilda savus pienākumus — individuāla vai kolektīva sistēma, arī informācija par finansiālo garantiju.

7. Pārdošanas paņēmiens (piemēram, tālpārdošana).

7. Pārdošanas paņēmiens (piemēram, tālpārdošana).

8. Deklarācija, kurā apliecināts sniegtās informācijas patiesums.

 

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi panākt harmonizētu reģistrāciju, valsts reģistros iekļautajiem datiem jābūt identiskiem. Tādēļ tiek noraidīta prasība sniegt papildu datus, jo citādi rezultātā būtu jāvienādo dalībvalstu atšķirīgās prasības. Reģistros iekļautajai informācijai jābūt patiesai per se. Papildu deklarācija nerada pievienoto vērtību un palielina birokrātiju.

Grozījums Nr.  80

Padomes nostāja

X pielikums – B punkts

Padomes nostāja

Grozījums

B. Informācija, ko sniedz ziņojumā

B. Informācija, ko sniedz ziņojumā

1. Ražotāja valsts identifikācijas kods.

1. Ražotāja identifikācijas kods:

2. Ziņojuma laikposms.

2. Ziņojuma laikposms.

3. EEI kategorija, kas attiecīgi noteikta šīs direktīvas I pielikumā vai III pielikumā.

3. EEI kategorija, kas noteikta šīs direktīvas III pielikumā.

4. Valsts tirgū laisto EEI daudzums, izteikts svarā.

4. Valsts tirgū laisto EEI daudzums, izteikts svarā.

5. (nav obligāts) svarā izteikts EEI daudzums, kuras ir dalīti savāktas, sagatavotas atkārtotai izmantošanai, atjaunotas, reģenerētas un apglabātas dalībvalstī vai nosūtītas uz citu dalībvalsti vai ārpus Savienības.

5. svarā izteikts EEI daudzums, kuras ir dalīti savāktas, sagatavotas atkārtotai izmantošanai, atjaunotas, reģenerētas un apglabātas dalībvalstī vai nosūtītas uz citu dalībvalsti vai ārpus Savienības.

Piezīme – 4. un 5. punktā minēto informāciju sniedz pa kategorijām.

Piezīme:

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi panākt harmonizētu reģistrāciju, valsts reģistros iekļautajiem datiem jābūt identiskiem. Tādēļ tiek noraidīta prasība sniegt papildu datus, jo citādi rezultātā būtu jāvienādo dalībvalstu atšķirīgās prasības.

  • [1]       OV C 306, 16.12.2009., 39. lpp.
  • [2]       OV C 141, 29.5.2010., 55. lpp.
  • [3]  Pieņemtie teksti, 3.2.2011., P7_TA-PROV(2011)0037.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

Atsauces

07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

3.2.2011                     T7-0037/2011

Komisijas priekšlikums

COM(2008)0810 - C6-0472/2008

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

29.9.2011

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

29.9.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Karl-Heinz Florenz

31.8.2009

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.9.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.10.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

52

1

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Arlene McCarthy

Iesniegšanas datums

6.10.2011