ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie)

  6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz


  Procedura : 2008/0241(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0334/2011

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie)

  (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

  –   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 czerwca 2009 r.[1],

  –   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 grudnia 2009 r.[2],

  –   uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu[3] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0810),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając art. 66 Regulaminu,

  –   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0334/2011),

  1.  przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

  Poprawka    1

  Stanowisko Rady

  Punkt 6 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (6) Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynianie się do zrównoważonej produkcji i konsumpcji poprzez – w pierwszej kolejności – ograniczenie ilości WEEE, a ponadto poprzez ponowne użycie, recykling oraz inne formy odzysku takich odpadów tak, aby ograniczyć ilość unieszkodliwianych odpadów i przyczynić się do wydajnego wykorzystywania zasobów. Jest nim również dążenie do poprawy ekologicznego charakteru działalności wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia EEE, tzn. producentów, dystrybutorów i konsumentów, a w szczególności podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w zbieranie i przetwarzanie WEEE. W szczególności realizowane w różny sposób w poszczególnych krajach zasady odpowiedzialności producenta mogą prowadzić do znacznych rozbieżności w obciążeniu finansowym podmiotów gospodarczych. Zróżnicowana polityka w dziedzinie gospodarowania WEEE w poszczególnych krajach niekorzystnie wpływa na skuteczność realizacji strategii recyklingu. Z tego powodu najważniejsze kryteria należy ustanowić na poziomie Unii.

  (6) Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynianie się do zrównoważonej produkcji i konsumpcji poprzez – w pierwszej kolejności – ograniczenie ilości WEEE, a ponadto poprzez ponowne użycie, recykling oraz inne formy odzysku takich odpadów tak, aby ograniczyć ilość unieszkodliwianych odpadów i przyczynić się do wydajnego wykorzystywania zasobów oraz do odzyskiwania kluczowych surowców. Jest nim również dążenie do poprawy ekologicznego charakteru działalności wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia EEE, tzn. producentów, dystrybutorów i konsumentów, a w szczególności podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w zbieranie i przetwarzanie WEEE. W szczególności realizowane w różny sposób w poszczególnych krajach zasady odpowiedzialności producenta mogą prowadzić do znacznych rozbieżności w obciążeniu finansowym podmiotów gospodarczych. Zróżnicowana polityka w dziedzinie gospodarowania WEEE w poszczególnych krajach niekorzystnie wpływa na skuteczność realizacji strategii recyklingu. Z tego powodu najważniejsze kryteria należy ustanowić na poziomie Unii, należy też opracować europejskie normy dotyczące zbierania i obróbki WEEE.

  Uzasadnienie

  Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu. Odzyskiwanie kluczowych surowców jest istotnym elementem niniejszej dyrektywy i dlatego należy to również nadmienić. Opracowanie europejskich norm dotyczących zbierania i obróbki EEE jest również istotne w odniesieniu do skutecznego i przyjaznego dla środowiska recyklingu.

  Poprawka  2

  Stanowisko Rady

  Punkt 9 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (9) W niniejszej dyrektywie należy umieścić pewne definicje, aby określić jej zakres stosowania. Jednakże w ramach przeglądu zakresu stosowania należy poprawić definicję EEE poprzez uczynienie jej bardziej jednoznaczną. Do czasu ustalenia tego w prawodawstwie unijnym państwa członkowskie mogą nadal stosować odnośne środki krajowe i utrwalone praktyki, w zgodności z prawem Unii.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Definicja powinna zostać ostatecznie sprecyzowana w samej dyrektywie i nie powinna prowadzić w wyniku różnorakich zastosowań i praktyk krajowych do rozdrobnienia rynku wewnętrznego.

  Poprawka  3

  Stanowisko Rady

  Punkt 10 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (10) Wymogi dotyczące ekoprojektu ułatwiające ponowne użycie, demontaż i odzysk WEEE powinny w odpowiednich przypadkach zostać ustanowione w ramach środków wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE. Aby zoptymalizować ponowne użycie i odzysk poprzez odpowiednie projektowanie produktów, należy uwzględnić cały cykl życia danego produktu.

  (10) Wymogi dotyczące ekoprojektu ułatwiające ponowne użycie, demontaż i odzysk WEEE powinny zostać ustanowione w ramach środków wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE. Aby zoptymalizować ponowne użycie i odzysk poprzez odpowiednie projektowanie produktów, należy uwzględnić cały cykl życia danego produktu.

  Uzasadnienie

  Ekoprojekt dla produktów związanych z energią jest istotny nie tylko w odniesieniu do zużycia energii danego produktu, lecz również w odniesieniu do łatwiejszego ponownego użycia, demontażu i odzysku EEE. Włączenie fazy recyklingu do procesu projektowania może prowadzić do częstszego i bardziej zoptymalizowanego recyklingu i odzyskiwania surowców. Dlatego kryteria te powinny zostać włączone do dyrektywy 2009/125/WE.

  Poprawka  4

  Stanowisko Rady

  Punkt 13 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (13) Selektywna zbiórka stanowi warunek konieczny do zagwarantowania właściwego przetwarzania i recyklingu WEEE oraz jest niezbędna do osiągnięcia wybranego w Unii poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Konsumenci muszą się aktywnie przyczyniać do pomyślnej realizacji takiej zbiórki oraz należy ich zachęcać do zwrotu WEEE. W tym celu należy ustanowić dogodną infrastrukturę zwrotu WEEE, w tym publiczne punkty zbierania, gdzie gospodarstwa domowe powinny mieć możliwość zwrócenia swoich odpadów co najmniej nieodpłatnie. W przyczynianiu się do skutecznego zbierania WEEE istotną rolę odgrywają dystrybutorzy.

  (13) Selektywna zbiórka stanowi warunek konieczny do zagwarantowania właściwego przetwarzania i recyklingu WEEE oraz jest niezbędna do osiągnięcia wybranego w Unii poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Konsumenci muszą się aktywnie przyczyniać do pomyślnej realizacji takiej zbiórki oraz należy ich zachęcać do zwrotu WEEE. W tym celu należy ustanowić dogodną infrastrukturę zwrotu WEEE, w tym publiczne punkty zbierania, gdzie gospodarstwa domowe powinny mieć możliwość zwrócenia swoich odpadów co najmniej nieodpłatnie. W przyczynianiu się do skutecznego zbierania i przetwarzania WEEE istotną rolę odgrywają dystrybutorzy, władze samorządowe i podmioty prowadzące zakłady odzysku.

  Uzasadnienie

  Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu. Dystrybutorzy, lecz także władze samorządowe i podmioty zajmujące się recyklingiem, odgrywają ważną rolę w zakresie wykonania niniejszej dyrektywy.

  Poprawka  5

  Stanowisko Rady

  Punkt 13 a preambuły (nowy)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (13a) W celu zapewnienia pełnego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci” państwa członkowskie muszą dopilnować, aby koszty ponoszone przez władze (lokalne) w związku ze zbieraniem WEEE nie były przenoszone na podatników, ale by były uwzględniane w cenie produktu.

  Uzasadnienie

  Na zasadzie ustępstwa wobec stanowiska Rady i Komisji poprawka do art. 12 ust. 1 z tekstu uzgodnionego przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 47) została zmieniona i skrócona tak, by odzwierciedlała najważniejsze założenie.

  Poprawka  6

  Stanowisko Rady

  Punkt 14 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (14) Aby osiągnąć wybrany poziom bezpieczeństwa oraz zharmonizowane, unijne cele w zakresie środowiska, państwa członkowskie powinny przyjąć właściwe środki, by zminimalizować pozbywanie się WEEE jako nieposortowanych odpadów komunalnych oraz by osiągnąć wysoki poziom selektywnej zbiórki WEEE. Aby zapewnić podejmowanie przez państwa członkowskie wysiłków na rzecz ustanowienia efektywnych systemów zbierania odpadów, powinno się od nich wymagać osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania WEEE, w szczególności urządzeń chłodzących i zamrażających zawierających substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane, ze względu na ich znaczny wpływ na środowisko oraz w związku ze zobowiązaniami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 i rozporządzeniu (WE) nr 842/2006. Dane zawarte w ocenie skutków wskazują, że 65% EEE wprowadzonego do obrotu jest już obecnie zbierane selektywnie, jednak ponad połowa tej ilości jest prawdopodobnie poddawana niewłaściwemu przetwarzaniu i nielegalnie wywożona. Prowadzi to do utraty cennych surowców wtórnych degradacji środowiska. By zapobiec tej sytuacji, konieczne jest ustalenie wysokiego celu dotyczącego zbierania. Właściwe jest ustalenie minimalnych wymogów w zakresie przemieszczania używanego EEE, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest WEEE; przy ich stosowaniu państwa członkowskie mogą uwzględniać wszelkie stosowane wytyczne korespondentów opracowane w kontekście wprowadzania w życie rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

  (14) Aby osiągnąć wybrany poziom bezpieczeństwa oraz zharmonizowane, unijne cele w zakresie środowiska, państwa członkowskie powinny przyjąć właściwe środki, by zminimalizować pozbywanie się WEEE jako nieposortowanych odpadów komunalnych oraz by osiągnąć wysoki poziom selektywnej zbiórki WEEE. Aby zapewnić podejmowanie przez państwa członkowskie wysiłków na rzecz ustanowienia efektywnych systemów zbierania odpadów, powinno się od nich wymagać osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania WEEE, w szczególności urządzeń chłodzących i zamrażających zawierających substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane, ze względu na ich znaczny wpływ na środowisko oraz w związku ze zobowiązaniami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 i rozporządzeniu (WE) nr 842/2006. Dane zawarte w ocenie skutków wskazują, że 65% EEE wprowadzonego do obrotu jest już obecnie zbierane selektywnie, jednak ponad połowa tej ilości jest prawdopodobnie poddawana niewłaściwemu przetwarzaniu i nielegalnie wywożona lub jest przetwarzana właściwie, jednak przetwarzane ilości nie są objęte sprawozdawczością. Prowadzi to do utraty cennych surowców wtórnych, do degradacji środowiska i do podawania niespójnych danych. By zapobiec tej sytuacji konieczne jest ustalenie wysokiego celu dotyczącego zbierania, zobowiązanie wszystkich podmiotów zajmujących się zbiórką WEEE, aby zadbały o jego przyjazne dla środowiska przetwarzanie, oraz wymaganie od nich prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej zbieranych, poddawanych obróbce i przetwarzanych ilości. Niezwykle ważne jest, aby państwa członkowskie zapewniły skuteczne wdrożenie niniejszej dyrektywy, w szczególności w zakresie kontroli używanego EEE przemieszczanego poza Unię. Właściwe jest ustalenie minimalnych wymogów w zakresie przemieszczania używanego EEE, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest WEEE; przy ich stosowaniu państwa członkowskie mogą uwzględniać wszelkie stosowane wytyczne korespondentów opracowane w kontekście wprowadzania w życie rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

  Uzasadnienie

  Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu. Właściwe gromadzenie spójnych danych jest ważne dla egzekwowania dyrektywy i monitorowania jej stosowania. Wszystkie podmioty uczestniczące w zbieraniu i obróbce muszą działać zgodnie z dyrektywą. Kontrola przemieszczania WEEE ma duże znaczenie dla zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu.

  Poprawka  7

  Stanowisko Rady

  Punkt 15 a preambuły (nowy)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  (15a) Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia stwierdził w swojej opinii z dnia 19 stycznia 2009 r. dotyczącej oceny zagrożeń ze strony produktów opartych na nanotechnologii, że narażenie na nanomateriały, które są trwale umocowane w dużych strukturach, np. w obwodach elektronicznych, może wystąpić w fazie odpadu i podczas recyklingu. Aby kontrolować ewentualne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska naturalnego wynikające z przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego nanomateriały, niezbędne może okazać się ich selektywne przetwarzanie. Komisja powinna ocenić, czy w odniesieniu do danych nanomateriałów należy zastosować przetwarzanie selektywne.

  Uzasadnienie

  Nanomateriały są coraz częściej stosowane w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. O ile wiele zastosowań może nie powodować problemów podczas przetwarzania, o tyle do problemów może dojść w przypadku pewnych nanomateriałów (np. nanorurek węglowych), które, jak można podejrzewać, mają właściwości podobne do azbestu, lub nanosrebra. Lepiej byłoby dokonać oceny tego, czy koniecznie jest podjęcie działań, a nie unikać rozwiązania tego problemu. Jest to zgodne ze stanowiskiem PE w sprawie aspektów regulacyjnych nanomateriałów z 2009 r. (Przywrócenie poprawki 101 z pierwszego czytania).

  Poprawka  8

  Stanowisko Rady

  Punkt 17 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (17) Odzysk, przygotowanie do ponownego użycia i recykling sprzętu należy uwzględnić w kontekście osiągania celów określonych w niniejszej dyrektywie, tylko jeśli wspomniane procesy odzysku, przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu nie są sprzeczne z innymi unijnymi lub krajowymi przepisami mającymi zastosowanie do sprzętu.

  (17) Odzysk, przygotowanie do ponownego użycia i recykling sprzętu należy uwzględnić w kontekście osiągania celów określonych w niniejszej dyrektywie, tylko jeśli wspomniane procesy odzysku, przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu nie są sprzeczne z innymi unijnymi lub krajowymi przepisami mającymi zastosowanie do sprzętu. Zapewnienie właściwego odzysku, przygotowania do ponownego użycia oraz właściwego recyklingu sprzętu jest istotne dla zapewnienia racjonalnego stosowania zasobów i optymalnej dostawy surowców.

  Uzasadnienie

  Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu. Skuteczny odzysk WEEE ma istotne znaczenie ze względu na ochronę środowiska oraz odzyskiwanie surowców.

  Poprawka  9

  Stanowisko Rady

  Punkt 19 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (19) Użytkownicy EEE pochodzącego z gospodarstw domowych powinni mieć możliwość zwrotu WEEE co najmniej nieodpłatnie. Producenci powinni finansować co najmniej odbieranie z punktów zbierania oraz przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie WEEE. Państwa członkowskie powinny zachęcać producentów do brania pełnej odpowiedzialności za zbieranie WEEE, w szczególności poprzez finansowanie zbierania WEEE w całym łańcuchu zagospodarowania odpadów, w tym WEEE pochodzącego z gospodarstw domowych, w celu zapobieżenia sytuacji, w której selektywnie zebrany WEEE jest przetwarzany w sposób niezgodny z normami i nielegalnie wywożony, w celu utworzenia sprawiedliwych warunków poprzez harmonizację w całej Unii kwestii związanych z finansowaniem przez producentów oraz w celu przesunięcia opłat związanych ze zbieraniem tego rodzaju odpadów z ogólnego podatnika na użytkowników EEE zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Aby możliwie najskuteczniej zastosować ideę odpowiedzialności producenta, każdy producent powinien odpowiadać za finansowanie gospodarowania odpadami powstałymi z jego produktów. Producent powinien mieć możliwość podjęcia decyzji w sprawie wypełnienia tego obowiązku indywidualnie albo przystępując do zbiorowego systemu. Wprowadzając produkt do obrotu, każdy producent powinien przedłożyć gwarancję finansową zapobiegającą ponoszeniu kosztów gospodarowania WEEE, pochodzącym z produktów porzuconych, przez społeczeństwo lub innych producentów. Poprzez zbiorowy program finansowania, do którego wszyscy producenci obecni na rynku w chwili wystąpienia kosztów wnoszą proporcjonalny wkład, wszyscy obecni producenci powinni ponosić wspólną odpowiedzialność za finansowanie gospodarowania odpadami historycznymi. Zbiorowe programy finansowania nie powinny skutkować wykluczeniem producentów drobnych i niskodochodowych, importerów oraz nowych podmiotów wchodzących na rynek.

  (19) Użytkownicy EEE pochodzącego z gospodarstw domowych powinni mieć możliwość zwrotu WEEE co najmniej nieodpłatnie. Producenci powinni dlatego finansować odbieranie z punktów zbierania oraz przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie WEEE. Państwa członkowskie powinny zachęcać wszystkie podmioty zaangażowane w obróbkę WEEE do realizacji celu niniejszej dyrektywy, w celu zapobieżenia sytuacji, w której selektywnie zebrany WEEE jest przetwarzany w sposób niezgodny z normami i nielegalnie wywożony. W celu przesunięcia opłat związanych ze zbieraniem tego rodzaju odpadów z ogólnego podatnika na użytkowników EEE zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, państwa członkowskie powinny zachęcać producentów do przetwarzania wszystkich zebranych WEEE. Konsumenci powinni być odpowiedzialni za dostarczenie wycofanego z eksploatacji EEE do punktów zbiórki w celu umożliwienia właściwego przetwarzania. Aby możliwie najskuteczniej zastosować ideę odpowiedzialności producenta, każdy producent powinien odpowiadać za finansowanie gospodarowania odpadami powstałymi z jego produktów. Producent powinien mieć możliwość podjęcia decyzji w sprawie wypełnienia tego obowiązku indywidualnie albo przystępując do zbiorowego systemu. Wprowadzając produkt do obrotu, każdy producent powinien przedłożyć gwarancję finansową zapobiegającą ponoszeniu kosztów gospodarowania WEEE, pochodzącym z produktów porzuconych, przez społeczeństwo lub innych producentów. Poprzez zbiorowy program finansowania, do którego wszyscy producenci obecni na rynku w chwili wystąpienia kosztów wnoszą proporcjonalny wkład, wszyscy obecni producenci powinni ponosić wspólną odpowiedzialność za finansowanie gospodarowania odpadami historycznymi. Zbiorowe programy finansowania nie powinny skutkować wykluczeniem producentów drobnych i niskodochodowych, importerów oraz nowych podmiotów wchodzących na rynek. W przypadku sprzętu o długim cyklu życia, który po raz pierwszy objęty jest zakresem stosowania dyrektywy, jak np. panele fotowoltaiczne, należy w jak najlepszy sposób móc wykorzystywać istniejące struktury zbierania i odzysku, pod warunkiem, że wraz z niniejszą dyrektywą przestrzegane będą stosowne wymogi. W szczególności nie powinno się utrudniać funkcjonowania wprowadzonych w skali unijnej systemów z uwagi na to, iż są one przyjazne dla rynku wewnętrznego.

  Uzasadnienie

  Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu. Istniejąca i sprawdzona infrastruktura powinna w dalszym ciągu być wykorzystywana do zbierania WEEE. Finansowanie zbierania WEEE bezpośrednio z gospodarstw domowych nie ma wpływu na projekt urządzeń ani nie przynosi żadnych innych korzyści dla środowiska naturalnego, a przeniesienie obciążenia nie gwarantuje wyższego wskaźnika zbierania. Nie można również pominąć odpowiedzialności konsumenta za udział w prawidłowym unieszkodliwianiu WEEE.

  Poprawka  10

  Stanowisko Rady

  Punkt 20 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (20) Producentom należy umożliwić dobrowolne przedstawianie nabywcom, w chwili sprzedaży nowych produktów, kosztów zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania WEEE w sposób przyjazny dla środowiska. Jest to zgodne z komunikatem Komisji dotyczącym planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, w szczególności w odniesieniu do bardziej racjonalnej konsumpcji i zielonych zamówień publicznych.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Koszty związane ze zbieraniem i przetwarzaniem powinny być wliczone w cenę urządzenia, aby zachęcać do obniżania tych kosztów. Opłaty ryczałtowe nie odzwierciedlają ani rzeczywistych kosztów związanych z zakończeniem użytkowania, ani obciążenia dla środowiska naturalnego spowodowanego przez dany produkt. Konsument nie jest również informowany o możliwości recyklingu oraz o faktycznie poniesionych kosztach przetwarzania.

  Poprawka  11

  Stanowisko Rady

  Punkt 25 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (25) Informacje w sprawie masy EEE wprowadzanego do obrotu w Unii, a także poziomów zbierania, przygotowania do ponownego użycia, w tym, o ile to możliwe, przygotowania do ponownego użycia całych urządzeń, odzysku lub recyklingu oraz wywozu WEEE zebranego zgodnie z niniejszą dyrektywą są niezbędne w celu monitorowania osiągania celów niniejszej dyrektywy. Do celów obliczania poziomów zbierania należy opracować wspólną metodykę obliczania masy EEE, aby sprecyzować między innymi, że termin ten obejmuje rzeczywistą masę całego sprzętu w postaci, w jakiej został wprowadzony na rynek, wraz ze wszystkimi elementami składowymi, podzespołami, osprzętem i materiałami eksploatacyjnymi, ale z wyłączeniem opakowań, baterii oraz instrukcji użytkowania i obsługi.

  (25) Informacje w sprawie masy EEE wprowadzanego do obrotu w Unii, a także poziomów zbierania, przygotowania do ponownego użycia, w tym, o ile to możliwe, przygotowania do ponownego użycia całych urządzeń, odzysku lub recyklingu oraz wywozu WEEE zebranego zgodnie z niniejszą dyrektywą są niezbędne w celu monitorowania osiągania celów niniejszej dyrektywy. Do celów obliczania poziomów zbierania należy opracować wspólną metodykę obliczania masy EEE, aby zbadać między innymi, czy termin ten obejmuje rzeczywistą masę całego sprzętu w postaci, w jakiej został wprowadzony na rynek, wraz ze wszystkimi elementami składowymi, podzespołami, osprzętem i materiałami eksploatacyjnymi, ale z wyłączeniem opakowań, baterii oraz instrukcji użytkowania i obsługi.

  Poprawka  12

  Stanowisko Rady

  Punkt 27 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (27) Państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiedni przepływ informacji, aby umożliwić wykonanie niniejszej dyrektywy przy pełnym poszanowaniu wymogów rynku wewnętrznego, w szczególności w odniesieniu do wyeliminowania powtarzających się wymogów nakładanych na producentów.

  (27) Aby zmniejszyć istniejące obecnie bariery utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, należy ograniczyć obciążenia administracyjne, ujednolicając procedury rejestracji i sprawozdawcze oraz zapobiegając wielokrotnemu ponoszeniu opłat za wielokrotną rejestrację w poszczególnych państwach członkowskich. W szczególności nie należy już wymagać od producenta posiadania siedziby prawnej w danym państwie członkowskim, aby móc wprowadzić do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym państwie członkowskim. Zamiast tego powinno wystarczyć ustanowienie przedstawiciela prawnego w tym państwie członkowskim.

  Uzasadnienie

  Doświadczenia z obowiązującą dyrektywą WEEE pokazały, że odmienne warunki rejestrowania i sprawozdawczości w 27 państwach członkowskich spowodowały zwiększenie biurokracji i nieprzewidziane koszty. Zgodnie z oceną skutków możliwe jest uniknięcie kosztów biurokratycznych w wysokości 66 mln euro rocznie. Z tego względu należy przyspieszyć harmonizację rejestracji i sprawozdawczości oraz zapewnienie interoperacyjności krajowych rejestrów z myślą o funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Przywraca się stanowisko PE.

  Poprawka  13

  Stanowisko Rady

  Punkt 28 preambuły

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  (28) Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do dostosowywania załączników IV, VII, VIII i IX do postępu naukowo-technicznego oraz przyjmowania przepisów uzupełniających przepisy ustanowione niniejszą dyrektywą dotyczące wymogów technicznych w odniesieniu do zbierania oraz równoważności przetwarzania odpadów w przypadku ich przemieszczania poza Unię. Szczególnie ważne jest, aby w trakcie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  (28) Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do ustanowienia przepisów przejściowych dotyczących poziomów zbierania, metody określania ilości wagowej powstałych odpadów; w odniesieniu do przyjmowania przepisów uzupełniających przepisy ustanowione niniejszą dyrektywą dotyczące wymogów technicznych w odniesieniu do zbierania oraz równoważności przetwarzania odpadów w przypadku ich przemieszczania poza Unię, minimalnych wymogów i metodologii obliczania poziomu gwarancji finansowych, definicji „małogabarytowych WEEE” i „mikroprzedsiębiorstw działających na małej powierzchni”; w odniesieniu do dostosowywania załączników IV, VII, VIII i IX do postępu naukowo-technicznego; oraz w odniesieniu do ustanowienia szczegółowych przepisów dotyczących kontroli i nadzoru. Szczególnie ważne jest, aby w trakcie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  Uzasadnienie

  Podano wszystkie akty delegowane określone w dyrektywie. Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

  Poprawka  14

  Stanowisko Rady

  Artykuł 1

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Niniejsza dyrektywa ustanawia środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i gospodarowania tym sprzętem, lub poprzez ograniczanie tych skutków, oraz poprzez ograniczanie ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności takiego wykorzystania.

  Niniejsza dyrektywa ustanawia środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi poprzez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania WEEE i gospodarowania WEEE, lub poprzez ograniczanie tych skutków, oraz poprzez ograniczanie negatywnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności takiego wykorzystania, zgodnie z art. 1 oraz art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Niniejsza dyrektywa wymaga, aby wszystkie podmioty biorące udział w cyklu życia produktu podnosiły swoje normy w zakresie ochrony środowiska, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonej produkcji i odzysku.

  Uzasadnienie

  Odniesienie do zasad zapisanych w ramowej dyrektywie w sprawie odpadów (cele polegające na zapobieganiu powstawania opadów oraz hierarchia postępowania z odpadami) zostało włączone tylko do punktu 6 preambuły. Ponieważ w pierwotnej dyrektywie w sprawie WEEE położono nacisk na poprawę efektywności środowiskowej wszystkich podmiotów, należy wyraźnie utrzymać to podejście. Dyrektywa WEEE z 2003 r. przewiduje podniesienie norm ochrony środowiska przez wszystkie podmioty biorące udział w przetwarzaniu EEE lub WEEE przy pomocy jednolitego podejścia dotyczącego pełnego cyklu życia. Należy zachować ten aspekt, a nie usuwać go z art. 1.

  Poprawka  15

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 1

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Niniejszą dyrektywę stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE), jak następuje:

  Niniejszą dyrektywę stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE).

  a) od dnia…* do dnia …** (okres przejściowy) do EEE należącego do kategorii wymienionych w załączniku I. Załącznik II zawiera orientacyjny wykaz EEE, który należy do kategorii wymienionych w załączniku I.

   

  b) od dnia ...*** do EEE należącego do kategorii wymienionych w załączniku III. Załącznik IV zawiera orientacyjny wykaz EEE, który należy do kategorii wymienionych w załączniku III.

   

  ________

   

  * Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

   

  ** Dz.U.: proszę wstawić datę - 6 lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

   

  *** Dz.U.: proszę wstawić datę - 6 lat i jeden dzień po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

   

  Uzasadnienie

  Tak zwany „otwarty” zakres stosowania prowadzi do większej pewności prawnej − ważnego celu przekształcenia dyrektywy − ponieważ zasadniczo objęty jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przyporządkowanie do poszczególnych kategorii prowadziło do bardzo zróżnicowanych interpretacji w państwach członkowskich, należy zatem temu zapobiec. Ponadto można w ten sposób uwzględnić nowe produkty, co w przeciwnym razie wymagałoby przeglądu dyrektywy w celu włączenia ich do zakresu stosowania dyrektywy.

  Poprawka  16

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 3 – wprowadzenie

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  3. W okresie przejściowym określonym w ust. 1 lit. a) niniejszej dyrektywy nie stosuje się do następującego EEE:

  3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do następującego EEE:

  Uzasadnienie

  W efekcie poprawki do art. 2 ust. 1 konieczne jest, wraz z otwartym zakresem dyrektywy, by prawodawca określił jednocześnie odstępstwa.

  Poprawka  17

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  ca) sprzętu przeznaczonego do wystrzeliwania w przestrzeń kosmiczną;

  Uzasadnienie

  W odniesieniu do poszczególnych odstępstw nie chodzi o zmianę treści, lecz o zmianę pozycji w ustępie art. 2 ( zob. również poprawka do art. 2 ust. 4).

  Poprawka  18

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c b) (nowa)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  cb) wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych;

  Uzasadnienie

  W odniesieniu do poszczególnych odstępstw nie chodzi o zmianę treści, lecz o zmianę pozycji w ustępie art. 2 ( zob. również poprawka do art. 2 ust. 4).

  Poprawka  19

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c c) (nowa)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  cc) wielkogabarytowych stałych instalacji, z wyjątkiem takich elementów, jak panele oświetleniowe i fotowoltaiczne;

  Uzasadnienie

  Ważne jest, aby istniał wyjątek dla wielkogabarytowych stałych instalacji, ale niektóre elementy takich instalacji w dalszym ciągu powinny być objęte zakresem przedmiotowej dyrektywy. Dotyczy to przede wszystkim paneli oświetleniowych i fotowoltaicznych, które mogą być sprzedawane niezależnie od całych instalacji, a ich producent nie musi znać ich ostatecznego przeznaczenia.

  Poprawka  20

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c d) (nowa)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  cd) środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem nieposiadających homologacji typu elektrycznych pojazdów dwukołowych;

  Uzasadnienie

  W odniesieniu do poszczególnych odstępstw nie chodzi o zmianę treści, lecz o zmianę pozycji w ustępie art. 2 ( zob. również poprawka do art. 2 ust. 4).

  Poprawka  21

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c e) (nowa)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  ce) maszyn ruchomych nieporuszających się po drogach, udostępnionych wyłącznie do użytku profesjonalnego;

  Uzasadnienie

  W odniesieniu do poszczególnych odstępstw nie chodzi o zmianę treści, lecz o zmianę pozycji w ustępie art. 2 ( zob. również poprawka do art. 2 ust. 4).

  Poprawka  22

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c f) (nowa)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  cf) sprzętu przeznaczonego wyłącznie do celów badań i rozwoju udostępnianego jedynie na zasadzie B2B;

  Uzasadnienie

  W odniesieniu do poszczególnych odstępstw nie chodzi o zmianę treści, lecz o zmianę pozycji w ustępie art. 2 ( zob. również poprawka do art. 2 ust. 4).

  Poprawka  23

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c g) (nowa)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  cg) wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w przypadku gdy mogą one być źródłem zakażeń przed zakończeniem okresu ich eksploatacji, a także aktywnych wyrobów medycznych do implantacji;

  Uzasadnienie

  W odniesieniu do poszczególnych odstępstw nie chodzi o zmianę treści, lecz o zmianę pozycji w ustępie art. 2 ( zob. również poprawka do art. 2 ust. 4).

  Poprawka  24

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 4

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Oprócz sprzętu wymienionego w ust. 3 od dnia …* niniejszej dyrektywy nie stosuje się do następującego EEE:

  skreślony

  a) sprzętu przeznaczonego do wystrzeliwania w przestrzeń kosmiczną;

   

  b) wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych;

   

  c) wielkogabarytowych stałych instalacji;

   

  d) środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem nieposiadających homologacji typu elektrycznych pojazdów dwukołowych;

   

  e) maszyn ruchomych nieporuszających się po drogach, udostępnionych wyłącznie do użytku profesjonalnego;

   

  f) sprzętu przeznaczonego wyłącznie do celów badań i rozwoju udostępnianego jedynie na zasadzie B2B;

   

  g) wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w przypadku gdy mogą one być źródłem zakażeń przed zakończeniem okresu ich eksploatacji, a także aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

   

  ________

   

  * Dz.U.: proszę wstawić datę - 6 lat i jeden dzień po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

   

  Uzasadnienie

  Ze względu na „otwarty” zakres stosowania konieczne jest, by prawodawca określił jednocześnie wykaz odstępstw. W odniesieniu do poszczególnych odstępstw nie chodzi o zmianę treści, lecz o zmianę pozycji w ustępie art. 2 ( zob. również poprawka do art. 2 ust. 3).

  Poprawka  25

  Stanowisko Rady

  Artykuł 2 – ustęp 5

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Nie później niż …* Komisja dokona przeglądu zakresu stosowania niniejszej dyrektywy określonego w ust. 1 lit. b), w tym parametrów umożliwiających rozróżnienie sprzętu wielkogabarytowego i małogabarytowego w załączniku III, i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na ten temat. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszy wniosek ustawodawczy.

  Nie później niż …* , a następnie co pięć lat, Komisja dokona przeglądu zakresu stosowania niniejszej dyrektywy i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na ten temat. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszy wniosek ustawodawczy.

  ________

  _______

  * Dz.U.: proszę wstawić datę - 3 lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  * 5 lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

  Poprawka  26

  Stanowisko Rady

  Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  d) „maszyny ruchome nieporuszające się po drogach ” oznaczają maszyny z pokładowym źródłem zasilania, których funkcjonowanie wymaga poruszania się albo ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi miejscami pracy;

  d) „maszyny ruchome nieporuszające się po drogach” oznaczają maszyny, których funkcjonowanie wymaga poruszania się w czasie pracy albo ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi miejscami pracy, lub których nie przemieszcza się, ale które można wyposażyć w urządzenia pozwalające na łatwiejsze przemieszczenie w inne miejsce;

  Uzasadnienie

  Urządzenia takiego samego typu, które są identyczne pod względem budowy, materiału i funkcji, i które różnią się tylko tym, że są eksploatowane poprzez kabel lub za pomocą własnego źródła zasilania, nie powinny być traktowane w różny sposób. Ponadto w przypadku stosowanych w niektórych procesach produkcyjnych maszynach ich funkcjonowanie wymaga poruszania się, w przeciwnym razie łańcuch produkcyjny nie będzie funkcjonował właściwie, bądź też wcale. Urządzeń tych nie przemieszcza się w czasie pracy.

  Poprawka  27

  Stanowisko Rady

  Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  f) „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym porozumiewanie się na odległość zgodnie z dyrektywą 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, w przypadku gdy osoba ta:

  f) „producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym porozumiewanie się na odległość zgodnie z dyrektywą 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, w przypadku gdy osoba ta:

  (i) ma siedzibę w państwie członkowskim i produkuje EEE pod własną nazwą lub znakiem towarowym, lub wprowadza na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium tego państwa członkowskiego EEE zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,

  (i) ma siedzibę w Unii i produkuje EEE pod własną nazwą lub znakiem towarowym, lub wprowadza na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym w Unii EEE zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,

  (ii) ma siedzibę w państwie członkowskim i pod własną nazwą, lub znakiem towarowym, odsprzedaje na terytorium tego państwa członkowskiego sprzęt wytworzony przez innych dostawców; odsprzedającego nie uznaje się za „producenta”, jeśli na sprzęcie widnieje znak firmowy producenta, jak przewidziano w ppkt (i),

  (ii) ma siedzibę w Unii i pod własną nazwą, lub znakiem towarowym, odsprzedaje na terytorium Unii sprzęt wytworzony przez innych dostawców; odsprzedającego nie uznaje się za „producenta”, jeśli na sprzęcie widnieje znak firmowy producenta, jak przewidziano w ppkt (i),

  (iii) ma siedzibę w państwie członkowskim i wprowadza do obrotu w tym państwie członkowskim w ramach swojej działalności EEE z państwa trzeciego lub z innego państwa członkowskiego, lub

  (iii) ma siedzibę w Unii i wprowadza do obrotu w Unii w ramach swojej działalności EEE z państwa trzeciego, lub;

  (iv) sprzedaje EEE za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe w państwie członkowskim i ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

  (iv) sprzedaje EEE za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe w państwie członkowskim i ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

  Uzasadnienie

  Zgodnie ze sporządzoną przez Komisję oceną skutków dzięki przyjęciu europejskiego podejścia możliwe jest osiągnięcie oszczędności w wysokości 66 mln euro rocznie w wyniku zmniejszenia obciążeń biurokratycznych. Bezpośrednia sprzedaż na odległość stanowi ważny aspekt tej kwestii i tym samym należy jej się bliżej przyjrzeć. Jednakże ponownie potrzebne jest tutaj europejskie podejście: w stosunku do producentów powinien istnieć wymóg tylko jednorazowej rejestracji. Poprawka do art. 17 obejmuje te punkty. Parlament wzywa do ułatwienia sprzedaży EEE na odległość (pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym [2010/2012(INI]).

  Poprawka  28

  Stanowisko Rady

  Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  j) „udostępnianie na rynku” oznacza dostarczanie produktu w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku państwa członkowskiego w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

  j) „udostępnianie na rynku” oznacza dostarczanie produktu w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku Unii w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

  Uzasadnienie

  Poprzez krajową definicję „udostępnianie na rynku” tworzy się duże przeszkody administracyjne i tym samym również koszty, które znacznie ograniczają rynek wewnętrzny. Zgodnie ze sporządzoną przez Komisję oceną skutków dzięki zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych możliwe jest osiągnięcie oszczędności w wysokości 66 mln euro rocznie, jeśli przyjęte zostanie europejskie podejście.

  Poprawka  29

  Stanowisko Rady

  Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  k) „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie produktu po raz pierwszy na rynku na terytorium państwa członkowskiego w ramach prowadzonej działalności;

  k) wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie produktu po raz pierwszy na rynku unijnym w ramach prowadzonej działalności;

  Uzasadnienie

  Poprzez krajową definicję „udostępnianie na rynku” tworzy się duże przeszkody administracyjne i tym samym również koszty, które znacznie ograniczają rynek wewnętrzny. Zgodnie ze sporządzoną przez Komisję oceną skutków dzięki zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych możliwe jest osiągnięcie oszczędności w wysokości 66 mln euro rocznie, jeśli przyjęte zostanie europejskie podejście.

  Poprawka  30

  Stanowisko Rady

  Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  l) „usunięcie” oznacza ręczną, mechaniczną, chemiczną lub metalurgiczną obróbkę, w wyniku której niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe zostają wyodrębnione w postaci oddzielnego strumienia lub stanowią wyróżniającą się część strumienia. Substancja, mieszanina lub część składowa są możliwe do zidentyfikowania, jeśli możliwe jest ich monitorowanie w celu udowodnienia przetwarzania bezpiecznego dla środowiska;

  l) „usunięcie” oznacza ręczną, mechaniczną, chemiczną lub metalurgiczną obróbkę, w wyniku której na końcu procesu obróbki niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe zostają wyodrębnione w postaci oddzielnego strumienia lub stanowią wyróżniającą się część strumienia. Substancja, mieszanina lub część składowa są możliwe do zidentyfikowania, jeśli możliwe jest ich monitorowanie w celu udowodnienia przetwarzania bezpiecznego dla środowiska;

  Uzasadnienie

  W dyrektywie nie należy określać, w którym momencie usuwane są substancje itp. Istotne jest, że są one usuwane, przy czym osiąga się jak najlepsze rezultaty ekologiczne. Częściowo muszą one zostać usunięte jako możliwe do zidentyfikowania frakcje, co jest możliwe w późniejszym etapie obróbki, a nie na początku. Podanie terminu, w którym należy coś usuwać, zaszkodziłoby rozwojowi nowych technologii recyklingu. Z tego względu opowiedziano się za pierwotnym wnioskiem Komisji.

  Poprawka  31

  Stanowisko Rady

  Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o a) (nowa)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  oa) „urządzenia małogabarytowe” oznaczają urządzenia, które zasadniczo można przemieszczać oraz które zasadniczo nie są przeznaczone do pozostawania w miejscu użycia przez cały cykl życia;

  Uzasadnienie

  Przywrócenie definicji „urządzenia małogabarytowe” z załącznika IA stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.. Definicja ta jest konieczna w odniesieniu do art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 6.

  Poprawka  32

  Stanowisko Rady

  Artykuł 3 – ustęp 1 – litera o b) (nowa)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  ob) „urządzenia wielkogabarytowe” oznaczają te urządzenia, które z zasady nie są przenośne lub są ogólnie przeznaczone do pozostawania w jednym miejscu podczas całego okresu użytkowania.

  Poprawka  33

  Stanowisko Rady

  Artykuł 4

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Bez uszczerbku dla wymogów unijnego prawodawstwa dotyczącego projektu produktu, w tym dyrektywy 2009/125/WE, państwa członkowskie wspierają współpracę między producentami a podmiotami zajmującymi się recyklingiem oraz środki na rzecz promowania projektowania i produkcji EEE, w szczególności w celu ułatwienia ponownego użycia, demontażu oraz odzysku WEEE, jego części składowych i materiałów. W tym kontekście państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki zmierzające do tego, by producenci nie uniemożliwiali ponownego użycia WEEE, stosując specyficzne rozwiązania projektowe lub procesy produkcyjne, o ile takie specyficzne rozwiązania projektowe lub procesy produkcyjne nie niosą korzyści nadrzędnych, na przykład w odniesieniu do ochrony środowiska lub wymogów bezpieczeństwa.

  Bez uszczerbku dla wymogów unijnego prawodawstwa dotyczącego projektu produktu, w tym dyrektywy 2009/125/WE, państwa członkowskie wspierają współpracę między producentami a podmiotami zajmującymi się recyklingiem oraz środki na rzecz promowania projektowania i produkcji EEE, w szczególności w celu ułatwienia ponownego użycia, demontażu oraz odzysku WEEE, jego części składowych i materiałów. Środki te uwzględniają prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W tym kontekście państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki zmierzające do tego, by producenci nie uniemożliwiali ponownego użycia WEEE, stosując specyficzne rozwiązania projektowe lub procesy produkcyjne, o ile takie specyficzne rozwiązania projektowe lub procesy produkcyjne nie niosą korzyści nadrzędnych, na przykład w odniesieniu do ochrony środowiska lub wymogów bezpieczeństwa. Wymogi dotyczące ekoprojektu ułatwiające ponowne użycie, demontaż, odzysk WEEE oraz zmniejszające emisje substancji niebezpiecznych należy ustanowić, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., w ramach środków wykonawczych przyjętych na podstawie dyrektywy 2009/125/WE.

  Uzasadnienie

  Ekoprojekt dla produktów związanych z energią jest istotny nie tylko w odniesieniu do zużycia energii danego produktu, lecz również w odniesieniu do łatwiejszego ponownego użycia, demontażu i odzysku EEE. Włączenie fazy recyklingu do procesu projektowania może prowadzić do częstszego i bardziej zoptymalizowanego recyklingu. Ma to stanowić zachętę do łatwego demontażu, usprawnionego recyklingu, zmniejszenia niebezpiecznych emisji i odzyskiwania surowców wtórnych. Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

  Poprawka  34

  Stanowisko Rady

  Artykuł 5 – ustęp 1

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, by zminimalizować pozbywanie się WEEE jako nieposortowanych odpadów komunalnych oraz by osiągnąć wysoki poziom selektywnej zbiórki WEEE, w szczególności i w pierwszym rzędzie w przypadku sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury, zawierającego substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane oraz w przypadku lamp fluorescencyjnych zawierających rtęć.

  1. Aby osiągnąć wysoki poziom selektywnej zbiórki WEEE oraz odpowiednie przetwarzanie wszystkich rodzajów WEEE, w szczególności w przypadku urządzeń chłodzących i zamrażających zawierających substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane, lamp zawierających rtęć, paneli fotowoltaicznych i urządzeń małogabarytowych, w tym małych urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, państwa członkowskie zapewniają selektywne zbieranie wszystkich WEEE, by nie mieszać ich z odpadami wielkogabarytowymi lub nieposortowanymi odpadami z gospodarstw domowych.

  Uzasadnienie

  Wszystkie rodzaje WEEE muszą być zbierane selektywnie i nie należy dążyć tylko do osiągnięcia wysokiego poziomu zbiórki. W pierwszej kolejności należy zbierać urządzenia chłodzące i zamrażające, lecz również wszystkie lampy zawierające rtęć oraz panele fotowoltaiczne i urządzenia małogabarytowe. Te ostatnie zawierają często niebezpieczne substancje, lecz również cenne surowce wtórne, i niestety często są utylizowane nielegalnie w odpadach domowych. Panele fotowoltaiczne powinny być również zbierane selektywnie ze względu na zawarte w nich częściowo niebezpieczne substancje oraz cenne surowce wtórne.

  Poprawka  35

  Stanowisko Rady

  Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  W tym celu państwa członkowskie mogą wprowadzić wymóg przewidujący, że systemy lub infrastruktura zbierania – odpowiednio do okoliczności – umożliwiają wysortowanie w punktach zbierania WEEE, który ma być przygotowany do ponownego użycia, z innego zebranego selektywnie WEEE.

  W celu maksymalizacji ponownego użycia całych urządzeń państwa członkowskie również zapewniają, że systemy zbierania umożliwiają przed każdym dalszym przemieszczeniem wysortowanie w punktach zbierania WEEE, który ma być przygotowany do ponownego użycia, z innego zebranego selektywnie WEEE.

  Uzasadnienie

  Selektywna zbiórka urządzeń nadających się do ponownego użycia jest konieczna w celu stosowania hierarchii postępowania z odpadami również w tej szczególnej dyrektywie i jest powiązana ze specjalnym wskaźnikiem ponownego użycia w art. 11. Tylko w przypadku jak najbardziej wczesnego obowiązkowego oddzielenia urządzeń nadających się do ponownego użycia od innych zużytych urządzeń możliwe jest sensowne ponowne użycie.

  Poprawka  36

  Stanowisko Rady

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1 państwa członkowskie zapewniają osiągnięcie przez producentów lub osoby trzecie działające w ich imieniu minimalnego poziomu zbierania, który obliczany jest na podstawie całkowitej masy WEEE zebranego zgodnie z art. 5 i 6 w danym roku w danym państwie członkowskim, wyrażonego jako procentowa wartość średniej masy EEE wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech latach w tym państwie członkowskim. Corocznie musi być osiągany minimalny poziom zbierania, który wzrasta z 45 % w roku sprawozdawczym …* do 65 % w roku sprawozdawczym …** Przed upływem …*** stosowany jest w dalszym ciągu poziom zbiórki selektywnej wynoszący przeciętnie co najmniej 4 kilogramy WEEE pochodzącego z gospodarstw domowych na mieszkańca rocznie.

  1. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1, każde państwo członkowskie zapewnia od 2016 r. zbiórkę co najmniej 85% WEEE wytworzonych na swym terytorium.

   

  Każde państwo członkowskie zapewnia, że od ...* zbierane będą co najmniej 4 kg WEEE na osobę lub ta sama ilość wagowa WEEE, jaką zebrano w tym państwie członkowskim w 2010 r. (w zależności od tego, która z tych wartości jest większa).

   

  Państwa członkowskie zapewniają stopniowy wzrost ilości zebranych WEEE od ...** do 2016 r.

   

  Państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej ambitne indywidualne poziomy zbierania i w takim przypadku zgłaszają to Komisji.

   

  Cele zbiórki są osiągane corocznie.

   

  Państwa członkowskie przedstawiają Komisji plany poprawy zbierania najpóźniej do **

  _______

  _______

  * Dz.U.: proszę wstawić rok - 4 lata po roku wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  * Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  ** Dz.U.: proszę wstawić rok - 8 lat po roku wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  ** Data 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  *** Dz.U.: proszę wstawić datę - 1 stycznia roku przypadającego 4 lata po roku wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

   

  Uzasadnienie

  Producenci nie mogą być odpowiedzialni za osiągnięcie celów dotyczących poziomu zbierania, ponieważ nie mają żadnego wpływu na inne podmioty zbierające WEEE. Producent nie jest osoba prawną, która może osiągnąć cel dotyczący łącznego poziomu zbiórki. Zachęca się państwa członkowskie do zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu. Poziom zbierania powinien zostać ustanowiony na podstawie ilości powstałych odpadów, a nie na podstawie nieistotnego czynnika, jakim jest liczba nowych urządzeń. Powinno się należycie uwzględnić zróżnicowane cykle życia produktów w państwach członkowskich. Dyrektywa uwzględnia zatem rynki nienasycone produktami i urządzenia o długim cyklu życia (moduły fotowoltaiczne).

  Poprawka  37

  Stanowisko Rady

  Artykuł 7 – ustęp 2

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  2. W celu ustalenia, czy został osiągnięty minimalny poziom zbierania, państwa członkowskie zapewniają przekazywanie im informacji dotyczących selektywnie zebranego WEEE zgodnie z art. 5.

  2. W celu ustalenia, czy został osiągnięty minimalny poziom zbierania, państwa członkowskie zapewniają przekazywanie przez odpowiednie podmioty, bez kosztów dla państw członkowskich, corocznie i w sposób zgodny z art. 16, informacji o WEEE, który został:

   

  – przygotowany do ponownego użycia lub przesłany do zakładów przetwarzania przez którykolwiek podmiot;

   

  – dostarczony do punktów zbiórki zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a);

   

  – dostarczony do dystrybutorów zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b);

   

  – zebrany selektywnie przez producentów lub przez strony trzecie działające w ich imieniu; lub

   

  – zebrany selektywnie w inny sposób.

  Uzasadnienie

  Państwa członkowskie są odpowiedzialne za osiągnięcie celu dotyczącego zbierania i muszą zgłaszać zebraną ilość WEEE zgodnie z art. 16 ust. 5. Dlatego ważne jest, aby zgłaszano im wszystkie ilości zebrane selektywnie. W tym kontekście konieczne jest sprecyzowanie, że należy informować o wszystkich ilościach oraz należy również uwzględniać np. te ilości, które zostały dostarczone bezpośrednio do zakładów przetwarzania.

  Poprawka  38

  Stanowisko Rady

  Artykuł 7 – ustęp 3

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  3. Republika Czeska, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja mogą, ze względu na niedobory niezbędnej infrastruktury i niski poziom zużycia EEE, postanowić, że:

  skreślony

  a) osiągną, nie później niż …*, poziom zbierania niższy niż 45 %, ale wyższy niż 40%, średniej masy EEE wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech latach, oraz

   

  b) odroczą termin osiągnięcia poziomu zbierania, o którym mowa w ust. 1, do ustalonej przez siebie daty, która nie może przypadać później niż …**.

   

  _______

   

  * Dz.U.: proszę wstawić datę - 4 lata po roku wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

   

  ** Dz.U.: proszę wstawić datę - 10 lat po roku wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

   

  Uzasadnienie

  Metodologia obliczania stosowana przez Parlament, która za kluczowy punkt odniesienia uznaje powstałe odpady, wyklucza konieczność uznawania krajowych odstępstw. Wynika to z faktu, iż za punkt odniesienia przyjmuje się rzeczywistą ilość powstałych odpadów w danym państwie członkowskim, a cykle życia produktów, które mogą się różnić w zależności od państwa członkowskiego, zostają już również uwzględnione.

  Poprawka  39

  Stanowisko Rady

  Artykuł 7 – ustęp 4

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  4. Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, ustanowić dodatkowe rozwiązania przejściowe w celu rozwiązania trudności danego państwa członkowskiego w zaspokojeniu wymogów, o których mowa w ust. 1, ze względu na specyfikę krajową. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

  4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych ustanawiających rozwiązania przejściowe w okresie do 31 grudnia 2015 r. w celu rozwiązania trudności państw członkowskich przy realizacji wskaźników określonych w ust. 1, ze względu na specyfikę krajową.

  Uzasadnienie

  W okresie przejściowym, do czasu stosowania nowej podstawy obliczania „powstałego WEEE”, należy umożliwić odstępstwa od wskaźnika zbiórki. Jest to wyjątkowo dopuszczalne, ponieważ ze względu na specyfikę krajową szczególnie nowe państwa członkowskie mogą mieć trudności w osiągnięciu wskaźnika zbiórki wynoszącego 4 kg. Należy jednak zastosować przy tym akty delegowane, ponieważ odpowiedni akt prawny zostanie zmieniony tymi przepisami przejściowymi.

  Poprawka  40

  Stanowisko Rady

  Artykuł 7 – ustęp 5

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  5. Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego artykułu, Komisja ustanawia, w drodze aktów wykonawczych, wspólną metodę obliczania całkowitej masy EEE wprowadzonego do obrotu na rynku krajowym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

  5. Najpóźniej do 31 grudnia 2012 r. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 20 akty delegowane dotyczące ustanowienia wspólnej metody określania ilości wagowej WEEE wytwarzanego w każdym państwie członkowskim. Metoda ta obejmuje szczegółowe przepisy dotyczące stosowania i metod obliczania na potrzeby sprawdzania zgodności z wskaźnikami określonymi w ust. 1.

  Uzasadnienie

  Metoda obliczania ma duże znaczenie dla celu dotyczącego zbierania i uzupełnia tym samym podstawowy akt prawny. Zatem należy zastosować w tym wypadku akty delegowane.

  Poprawka  41

  Stanowisko Rady

  Artykuł 7 – ustęp 6

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  6. Na podstawie sprawozdania Komisji, któremu w stosownych przypadkach będzie towarzyszył wniosek ustawodawczy, do dnia …* Parlament Europejski i Rada ponownie przeanalizują poziom zbierania wynoszący 45 %przewidywany termin jego osiągnięcia, o którym mowa w ust. 1, mając również na względzie możliwość ustalenia indywidualnych poziomów zbierania dla jednej lub większej liczby kategorii wymienionych w załączniku III, w szczególności dla sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury i dla lamp zawierających rtęć.

  6. Na podstawie sprawozdania Komisji, któremu w stosownych przypadkach będzie towarzyszył wniosek ustawodawczy, do dnia 31 grudnia 2012 r. Parlament Europejski i Rada ponownie przeanalizują poziom zbierania i terminy, o których mowa w ust. 1, mając również na względzie ustalenie indywidualnych poziomów zbierania dla jednej lub większej liczby kategorii wymienionych w załączniku III, w szczególności dla paneli fotowoltaicznych, sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury, lamp, w tym żarówek, oraz małogabarytowych urządzeń, w tym małogabarytowych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych.

  _________

   

  * Dz.U.: proszę wstawić datę - 3 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

   

  Uzasadnienie

  Panele fotowoltaiczne stanowią bardzo specyficzny rodzaj EEE. Całkowicie różnią się one od innych urządzeń wielkogabarytowych i będą wymagać specjalnego systemu zbierania, zapewniającego odpowiedni recykling. W związku z tym raczej należałoby zlecić Komisji określenie konkretnego celu zbierania dla paneli fotowoltaicznych, a nie w dalszym ciągu uwzględniać je w łącznym celu zbierania. (Nowa poprawka w świetle włączenia przez Radę paneli fotowoltaicznych w zakres przedmiotowej dyrektywy).

  Poprawka  42

  Stanowisko Rady

  Artykuł 7 – ustęp 7

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  7. Na podstawie sprawozdania Komisji, któremu w stosownych przypadkach będzie towarzyszył wniosek ustawodawczy, do dnia …* Parlament Europejski i Rada ponownie przeanalizują poziom zbierania wynoszący 65 % i przewidywany termin jego osiągnięcia, o którym mowa w ust. 1, mając również na względzie możliwość ustalenia indywidualnych poziomów zbierania dla jednej lub większej liczby kategorii wymienionych w załączniku III.

  skreślony

  _______

   

  * Dz.U.: proszę wstawić datę - 7 lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

   

  Uzasadnienie

  Zgodnie z poprawką do art. 7 ust. 6 przewidziane jest już przeanalizowanie poziomu zbierania i terminów, a także indywidualnych poziomów zbierania.

  Poprawka  43

  Stanowisko Rady

  Artykuł 8 – ustęp 3

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  3. Państwa członkowskie zapewniają, by producenci lub osoby trzecie działające w ich imieniu, ustanowili systemy zapewniające odzysk WEEE przy użyciu – w stosownych przypadkach – najlepszych dostępnych technik. Producenci mogą ustanawiać te systemy indywidualnie lub zbiorowo. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy zakład lub przedsiębiorstwo zajmujące się zbieraniem lub przetwarzaniem magazynował i przetwarzał WEEE zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku VIII.

  3. Państwa członkowskie gwarantują, że producenci lub strony trzecie działające w ich imieniu ustanowią systemy zapewniające odzysk WEEE przy użyciu najlepszych dostępnych technik. Producenci mogą ustanawiać te systemy indywidualnie lub zbiorowo. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy zakład lub przedsiębiorstwo zajmujące się zbieraniem lub przetwarzaniem magazynował i przetwarzał WEEE zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku VIII.

  Uzasadnienie

  Najlepsze dostępne techniki są zawsze odpowiednie i należy je wspierać w celu osiągnięcia usprawnionego recyklingu i stymulowania innowacji w odniesieniu do zbierania i przetwarzania. Ponadto restrykcyjne sformułowanie tekstu w wersji Rady mogłoby prowadzić do zakłócenia warunków konkurencji w Unii ze względu na różnicę w kosztach.

  Poprawka  44

  Stanowisko Rady

  Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 20, dotyczących zmian w załączniku VII w celu uwzględnienia innych technologii przetwarzania gwarantujących przynajmniej identyczny poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska oraz, w razie potrzeby, w celu określenia etapów procesu przetwarzania, na jakich powinny być usuwane substancje, mieszaniny i części składowe.

  4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 20, dotyczących zmian w załączniku VII w celu uwzględnienia innych technologii przetwarzania gwarantujących przynajmniej identyczny poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

  Uzasadnienie

  Nie należy podawać, w którym momencie należy usuwać substancje itp., ponieważ powstrzymywałoby to jakiekolwiek innowacje techniczne. Istotne jest usuwanie substancji zgodnie z załącznikiem III, przy czym osiąga się jak najlepsze rezultaty ekologiczne. Podanie terminu, w którym należy coś usuwać, zaszkodziłoby rozwojowi nowych technologii recyklingu. Z tego względu opowiedziano się za pierwotnym wnioskiem Komisji.

  Poprawka  45

  Stanowisko Rady

  Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Komisja ocenia w pierwszej kolejności, czy należy zmienić wpisy dotyczące płytek obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz wyświetlaczy ciekłokrystalicznych.

  Komisja ocenia w pierwszej kolejności, czy należy zmienić wpisy dotyczące płytek obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz wyświetlaczy ciekłokrystalicznych. Komisja ocenia, czy do rozwiązania kwestii danych nanomateriałów niezbędne jest wprowadzenie zmian w załączniku VII.

  Uzasadnienie

  Nanomateriały są coraz częściej stosowane w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. O ile wiele zastosowań może nie powodować problemów podczas przetwarzania, o tyle do problemów może dojść w przypadku pewnych nanomateriałów (np. nanorurek węglowych), które, jak można podejrzewać, mają właściwości podobne do azbestu, lub nanosrebra. Lepiej byłoby dokonać oceny tego, czy koniecznie jest podjęcie działań, a nie unikać rozwiązania tego problemu. Jest to zgodne ze stanowiskiem PE w sprawie aspektów regulacyjnych nanomateriałów z 2009 r. (Przywrócenie poprawki 102 z pierwszego czytania).

  Poprawka  46

  Stanowisko Rady

  Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit trzeci

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Komisja opracowuje minimalne normy przetwarzania WEEE – w tym odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – na podstawie art. 27 dyrektywy 2008/98/WE w terminie ….*

  Najpóźniej w ciągu ...* Komisja zwraca się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie i przyjęcie europejskich norm zbierania, składowania, transportu, przetwarzania, recyklingu i naprawy WEEE, a także przygotowania do ponownego użytku. Normy te odzwierciedlają aktualny stan techniki.

   

  Odniesienie do norm jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

   

  Zbieranie, składowanie, transport, przetwarzanie, recykling i naprawa WEEE oraz przygotowanie do ponownego użycia odbywa się przy zastosowaniu podejścia ukierunkowanego na zachowanie surowców i ma na celu recykling cennych zasobów zawartych w EEE z myślą o zapewnieniu lepszych dostaw towarów w Unii.

  _______

  _______

  * Dz.U.: proszę wstawić datę - 6 lat po roku wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  * 6 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Rada wskazuje dyrektywę o odpadach i starą procedurę komitologii. Zgodnie z traktatem lizbońskim nie stosuje się starych procedur komitologii. Także nowe procedury nie są tak elastyczne jak opracowywanie norm przez organizacje normalizacyjne. Organizacje te mogą regularnie sprawdzać normy i ewentualnie dostosować je do najnowszych osiągnięć technicznych. Taki proces jest szybszy.

  Poprawka  47

  Stanowisko Rady

  Artykuł 10 – ustępy 1 i 2

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Czynności przetwarzania można również prowadzić poza terytorium właściwego państwa członkowskiego lub Unii, pod warunkiem że przemieszczanie WEEE odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Unii1.

  1. Czynności przetwarzania można również prowadzić poza terytorium właściwego państwa członkowskiego lub Unii, pod warunkiem że przemieszczanie WEEE odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącym wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów1.

  2. WEEE wywożony poza obszar Unii podlega uwzględnieniu w kontekście wypełnienia zobowiązań i celów określonych w art. 11 niniejszej dyrektywy tylko, jeśli eksporter może udowodnić – zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Unii – iż przetwarzanie przeprowadzono w warunkach równorzędnych z wymogami niniejszej dyrektywy.

  2. WEEE wywożony poza obszar Unii podlega uwzględnieniu w kontekście wypełnienia zobowiązań i celów określonych w art. 11 niniejszej dyrektywy tylko, jeśli eksporter może udowodnić – zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 1418/2007 – iż przetwarzanie przeprowadzono w warunkach równorzędnych z wymogami niniejszej dyrektywy.

  _______

  _______

  1 Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6).

  1 Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6.

  Uzasadnienie

  Nie chodzi tu o zmianę treści, lecz o większą czytelność tekstu prawnego. Tekst przeniesiono z przypisu do artykułu.

  Poprawka  48

  Stanowisko Rady

  Artykuł 10 – ustęp 3

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych ustanawiających szczegółowe przepisy uzupełniające przepisy ust. 2 niniejszego artykułu, w szczególności kryteria dla oceny warunków równorzędnych.

  3. Komisja przyjmuje najpóźniej do ...*, zgodnie z art. 20, akty delegowane ustanawiające szczegółowe przepisy uzupełniające przepisy ust. 2 niniejszego artykułu, w szczególności kryteria dla oceny warunków równorzędnych.

   

  _______

   

  * 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Należy wyznaczyć wiążące terminy wydania szczegółowych przepisów wykonawczych w celu zapewnienia właściwym organom publicznym i sektorowi gospodarki koniecznej pewności prawnej oraz w zakresie stosowania prawa. Przywraca się stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania.

  Poprawka                  49

  Stanowisko Rady

  Artykuł 11 – ustęp 1

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  1. W odniesieniu do całego WEEE selektywnie zebranego zgodnie z art. 5 i wysyłanego do przetwarzania zgodnie z art. 8, 9 i 10 państwa członkowskie zapewniają, by producenci osiągnęli minimalne cele określone w załączniku V.

  1. W odniesieniu do całego WEEE selektywnie zebranego i wysyłanego do przetwarzania zgodnie z art. 8, 9 i 10 państwa członkowskie zapewniają, by od dnia ...* producenci osiągnęli następujące minimalne cele:

   

  a) dla WEEE ujętego w kategorii 1 i 4 załącznika III, z wyjątkiem paneli fotowoltaicznych,

   

  – 85% poddawane jest procesowi odzysku,

   

  – 75% poddawane jest procesowi recyklingu, oraz

   

  – 5% jest przygotowywane do ponownego użycia;

   

  b) dla WEEE ujętego w kategorii 2 załącznika III,

   

  – 80% poddawane jest procesowi odzysku,

   

  – 65% poddawane jest procesowi recyklingu, oraz

   

  – 5% jest przygotowywane do ponownego użycia;

   

   

  c) dla WEEE ujętego w kategorii 3 załącznika III, z wyjątkiem gazowych lamp wyładowczych,

   

  – 75 % zostaje poddane odzyskowi, a

   

  – 50% poddawane jest procesowi recyklingu;

   

  d) dla WEEE ujętego w kategorii 5 załącznika III,

   

  – 75% poddawane jest procesowi odzysku,

   

  – 50% poddawane jest procesowi recyklingu, oraz

   

  – 5% jest przygotowywane do ponownego użycia;

   

  e) dla WEEE ujętego w kategorii 6 załącznika III,

   

  – 85% poddawane jest procesowi odzysku,

   

  – 75% poddawane jest procesowi recyklingu, oraz

   

  – 5% jest przygotowywane do ponownego użycia;

   

  f) dla gazowych lamp wyładowczych – 80% zostaje poddane recyklingowi.

   

  g) dla paneli fotowoltaicznych – 80% poddawane jest procesowi recyklingu.

   

  _______

   

  * Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Wskaźniki odzysku podnosi się tylko dlatego, że po raz pierwszy we wskaźniku ujęto ponowne użycie. Zatem należy jednocześnie podnieść nominalnie wskaźnik odzysku, zgodnie z wnioskiem Komisji. Zastosowanie hierarchii postępowania z odpadami wymaga ustalenia specjalnego wskaźnika ponownego użycia. Wskaźniki odzysku należy podać w samym tekście dyrektywy, a nie w załączniku. Wszystkie selektywnie zebrane WEEE powinny zostać poddane odzyskowi, dlatego właśnie przywrócono stanowisko z pierwszego czytania i skreślono odniesienie do art. 5.

  Poprawka  50

  Stanowisko Rady

  Artykuł 11 – ustęp 2

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  2. Osiągniecie celów oblicza się, dla każdej kategorii, poprzez podzielenie masy WEEE, który trafia do obiektu odzysku lub recyklingu/przygotowania do ponownego użycia, po odpowiednim przetworzeniu zgodnie z art. 8 ust. 2 w odniesieniu do odzysku lub recyklingu, przez masę całego selektywnie zebranego WEEE w każdej kategorii, wyrażoną jako wielkość procentową.

  2. Osiągnięcie celów oblicza się jako wartości procentowe masy selektywnie zebranego WEEE, który jest przekazywany do zakładów odzysku i skutecznie poddany procesowi odzysku, ponownego wykorzystania i recyklingu.

  Czynności wstępnych, w tym sortowania i magazynowania przed odzyskiem, nie zalicza się na poczet osiągnięcia tych celów.

  Czynności wstępnych, w tym sortowania, magazynowania i wstępnej obróbki przed odzyskiem, nie zalicza się na poczet osiągnięcia tych celów.

  Uzasadnienie

  Do celu odzysku powinno być możliwe podjęcie jedynie końcowych działań w zakresie odzysku. W ten sposób wspiera się zwiększenie wydajności recyklingu i zachęca do innowacji w zakresie technologii odzysku i recyklingu. Także obróbki wstępnej nie powinno się uwzględniać przy obliczaniu celów w zakresie odzysku.

  Poprawka  51

  Stanowisko Rady

  Artykuł 11 – ustęp 4

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  4. Państwa członkowskie zapewniają, by do obliczania tych celów producenci lub osoby trzecie działające w ich imieniu, rejestrowali dane dotyczące masy WEEE, jego części składowych, materiałów lub substancji w momencie jego wyprowadzenia (wyjścia) z obiektu zbierania, wprowadzenia (wejścia) do i wyprowadzenia (wyjścia) z zakładów przetwarzania i w momencie jego wprowadzenia (wejścia) do zakładu odzysku lub recyklingu/przygotowania do ponownego użycia.

  4. Państwa członkowskie zapewniają, by do obliczania tych celów producenci lub osoby trzecie działające w ich imieniu, rejestrowali dane dotyczące masy używanego EEE, WEEE, jego części składowych, materiałów lub substancji w momencie jego wyprowadzenia (wyjścia) z obiektu zbierania, wprowadzenia (wejścia) do i wyprowadzenia (wyjścia) z zakładów przetwarzania i w momencie jego wprowadzenia (wejścia) do zakładu odzysku lub recyklingu/przygotowania do ponownego użycia lub jego wyprowadzenia z tego zakładu (wyjścia jako całościowej wartości procentowej).

  Uzasadnienie

  Obecnie wyznaczone cele można zrealizować jedynie poprzez sortowanie i wstępną obróbkę w zakładzie odzysku R12, a następnie przekazując wszystkie posortowane elementy WEEE do rzeczywistych działań w zakresie odzysku w innym zakładzie. Z myślą o realizacji tych celów nie należy pozwolić, by uwzględniano jedynie wprowadzanie i wyprowadzanie w odniesieniu do zakładów odzysku typu R12-R13. Należy brać pod uwagę osiągnięty pułap odzysku i recyklingu w końcowym zakładzie odzysku.

  Poprawka  52

  Stanowisko Rady

  Artykuł 11 – ustęp 6

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  6. Na podstawie sprawozdania Komisji, któremu w stosownych przypadkach będzie towarzyszył wniosek ustawodawczy, do dnia …* Parlament Europejski i Rada ponownie przeanalizują cele w zakresie odzysku, o których mowa w załączniku V część 3, oraz ponownie zbadają metodę obliczania, o której mowa w ust. 2, aby zbadać możliwość ustalenia celów na podstawie produktów i materiałów będących wynikiem procesów odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.

  skreślony

  _______

   

  * Dz.U.: proszę wstawić datę - 7 lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

   

  Uzasadnienie

  Jako że w art. 11 ust. 2 wskaźniki odzysku mierzy się na podstawie wyjścia, zbędne jest badanie, czy w przyszłości należy odpowiednio stosować wskaźniki wyjścia. Takie rozstrzygnięcie przyjęto już w art. 11 ust. 2.

  Poprawka  53

  Stanowisko Rady

  Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit pierwszy

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  3. W przypadku produktów wprowadzonych do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. każdy producent odpowiada za finansowanie czynności, o których mowa w ust. 1, dotyczące odpadów pochodzących z jego produktów. Producent może podjąć decyzję o wypełnieniu tego obowiązku indywidualnie lub przyłączając się do systemu zbiorowego.

  3. W przypadku produktów wprowadzonych do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. każdy producent odpowiada za finansowanie czynności, o których mowa w ust. 1, dotyczące odpadów pochodzących z jego produktów. Producent może podjąć decyzję o wypełnieniu tego obowiązku indywidualnie lub przyłączając się do systemu zbiorowego. Producent może wypełnić swoje zobowiązania poprzez jedną z możliwych metod lub ich połączenie. Zbiorowe programy wprowadzają zróżnicowane opłaty dla producentów w zależności od tego, jak łatwo dokonuje się recyklingu danego produktu i istotnych surowców wchodzących w jego skład.

  Uzasadnienie

  Producenci powinni mieć jak najwięcej swobody w finansowaniu WEEE. Z tego względu powinno być możliwe zobowiązanie indywidualne lub w drodze udziału w zbiorowym systemie czy też w postaci połączenia obu metod. Jedynie producenci mogą wpłynąć na proces projektowania. Dlatego producenci powinni być zachęcani do projektowania swoich produktów w taki sposób, by sprzyjały recyklingowi.

  Poprawka  54

  Stanowisko Rady

  Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit drugi

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Państwa członkowskie zapewniają, by wprowadzając produkt do obrotu, każdy producent dostarczył gwarancję wskazującą, że gospodarowanie WEEE zostanie sfinansowane, oraz zapewniają by producenci oznaczali swoje produkty w sposób niebudzący wątpliwości zgodnie z art. 15 ust. 2. Gwarancja ta zapewnia sfinansowanie czynności, o których mowa w ust. 1, odnoszących się do tego produktu. Gwarancja może mieć formę uczestnictwa producenta we właściwych programach finansowania gospodarowania WEEE, ubezpieczenia recyklingu lub zablokowania konta bankowego.

  Państwa członkowskie zapewniają, by wprowadzając produkt do obrotu, każdy producent dostarczył gwarancję wskazującą, że gospodarowanie WEEE zostanie sfinansowane, oraz zapewniają by producenci oznaczali swoje produkty w sposób niebudzący wątpliwości zgodnie z art. 15 ust. 2. Gwarancja ta zapewni finansowanie czynności określonych w ust. 1, odnoszących się do produktu. Gwarancja może mieć formę uczestnictwa producenta we właściwych programach finansowania gospodarowania WEEE, ubezpieczenia recyklingu lub zablokowania konta bankowego. Należy obliczać gwarancję finansową w odniesieniu do produktów, których cykl życia dobiega końca, aby zagwarantować internalizację rzeczywistych kosztów związanych z zakończeniem użytkowania produktu, z uwzględnieniem norm dotyczących przetwarzania i recyklingu, o których mowa w art. 8 ust. 5.

  Uzasadnienie

  Normy w zakresie przetwarzania i recyklingu powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu gwarancji finansowej, którą producenci muszą wystawić na potrzeby finansowania kosztów powstających na zakończenie używania ich produktów zgodnie z art. 12. Poza tym w świetle indywidualnej odpowiedzialności producenta koszty zewnętrzne powinny być internalizowane.

  Poprawka  55

  Stanowisko Rady

  Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  3a. Aby umożliwić stosowanie ujednoliconego podejścia do zgodności z wymogami w zakresie gwarancji finansowych, co przewiduje ust. 3, Komisja wydaje zgodnie z art. 20, najpóźniej do …*, akty delegowane regulujące minimalne wymogi i metodologię w zakresie obliczania poziomu tych gwarancji oraz ustanawia wytyczne ich weryfikacji i nadzoru nad nimi.

   

  Wspomniane minimalne wymogi gwarantują, co najmniej, by:

   

  a) gwarancje prowadziły do internalizacji rzeczywistych kosztów związanych z końcem cyklu życia produktu, z uwzględnieniem norm w zakresie przetwarzania i recyklingu,

   

  b) kosztów związanych z obowiązkami producenta nie ponosiły inne podmioty, oraz

   

  c) by w przyszłości istniały gwarancje i mogły być wykorzystywane w celu dopełnienia dodatkowych wymogów w zakresie recyklingu spoczywających na producencie w przypadku jego niewypłacalności.

   

  _______

   

  * 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Ujednolicone minimalne wymogi w zakresie gwarancji finansowych są konieczne, by zapewnić skuteczną kontrolę nad zgodnością gwarancji finansowych. Potrzebne są kryteria w celu określenia sposobu oceny poziomu gwarancji finansowych, przy uwzględnieniu norm w zakresie recyklingu i przetwarzania oraz zasad ich weryfikacji, żeby zapewnić porównywalne zobowiązanie finansowe producentów w różnych państwach członkowskich, a przez to umożliwić również indywidualną odpowiedzialność producenta.

  Poprawka  56

  Stanowisko Rady

  Artykuł 12 – ustęp 5

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  5. Państwa członkowskie mogą, w stosownych przypadkach, zachęcać producentów lub osoby trzecie działające w ich imieniu do opracowywania odpowiednich mechanizmów lub procedur dotyczących zwrotu producentom wniesionych wkładów, w przypadkach gdy EEE jest przemieszczany w celu wprowadzania go do obrotu poza terytorium danego państwa członkowskiego.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Zgodnie z europejskim podejściem Komisji i Parlamentu Europejskiego nie powstają wielokrotne opłaty recyklingowe, gwarancje finansowe czy nawet opłaty rejestracyjne, gdyż sprzęt rejestruje się jeden raz, w momencie jego wprowadzenia do obrotu na rynku wewnętrznym, i odpowiednio tylko raz udziela się gwarancji lub uiszcza opłatę recyklingową. Dlatego nie jest potrzebna procedura dotycząca zwrotu.

  Poprawka  57

  Stanowisko Rady

  Artykuł 14 – tytuł i ustęp 1

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Informacje dla użytkowników

  Systemy zbierania i informacje dla użytkowników

  1. Państwa członkowskie mogą wymagać, by producenci informowali kupujących, w chwili sprzedaży nowych produktów, o kosztach zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla środowiska unieszkodliwiania. Wspomniane koszty nie mogą przekraczać jak najdokładniej oszacowanych faktycznie poniesionych kosztów.

  1. Z myślą o podnoszeniu poziomu świadomości użytkowników państwa członkowskie gwarantują wdrażanie przez wszystkich dystrybutorów małogabarytowych EEE odpowiednich systemów zbierania małogabarytowych WEEE.

   

  Takie systemy zbierania:

   

  a) umożliwiają użytkownikom końcowym pozostawianie małogabarytowego WEEE w dostępnych i widocznych punktach zbierania w punktach sprzedaży detalicznej;

   

  b) wymagają od sprzedawców detalicznych, by nieodpłatnie odbierali małogabarytowy WEEE;

   

  c) nie obciążają żadnymi opłatami użytkowników końcowych, którzy pozbywają się małogabarytowych WEEE, ani nie nakładają na nich żadnych zobowiązań do zakupu nowego produktu tego samego typu.

   

  Do dystrybutorów, którzy sprzedają EEE wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe, stosuje się tylko wymogi przewidziane w akapicie 2 lit. b) i c). System zbierania stosowany przez takich dystrybutorów umożliwia użytkownikom końcowym zwrot małogabarytowego WEEE bez ponoszenia żadnych kosztów, w tym kosztów dostawy lub wysyłki.

   

  Najpóźniej do …* Komisja przyjmuje zgodnie z art. 20 akty delegowane dotyczące definicji „małogabarytowego WEEE”, biorąc pod uwagę ryzyko, iż odpady te nie są zbierane selektywnie ze względu na ich niewielkie rozmiary.

   

  Obowiązki określone w niniejszym ustępie nie dotyczą mikroprzedsiębiorstw działających na bardzo małej powierzchni. Najpóźniej do …* Komisja przyjmuje zgodnie z art. 20 akty delegowane dotyczące definicji „mikroprzedsiębiorstw działających na bardzo małej powierzchni”.

   

  ___________

   

  12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Użytkownicy usuwają dużą część małogabarytowych WEEE wraz z odpadami domowymi, ponieważ często nie są powiadomieni o tym, gdzie je mogą oddać albo system zwrotu nie jest przyjazny użytkownikowi. Jest to istotne tym bardziej, że zwykłe żarówki w coraz większym stopniu zastępuje się żarówkami energooszczędnymi, które jednak często zawierają rtęć. Przypadki Norwegii i Szwajcarii pokazują, że system obowiązkowego zwrotu bez obowiązku zakupu przyczynia się do znacznego podniesienia poziomu zbierania.

  Poprawka  58

  Stanowisko Rady

  Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  b) udostępnionych tym użytkownikom systemów zwrotu i zbierania;

  b) udostępnionych tym użytkownikom systemów zwrotu i zbierania, wspierając koordynację informacji służących identyfikacji wszystkich dostępnych punktów zbiórki, bez względu na to, który producent je ustanowił;

  Uzasadnienie

  Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinni mieć dostęp do informacji dotyczących najdogodniejszych dla nich punktów zwrotu. Z racji tego, że istnieje wiele sposobów selektywnej zbiórki, użytkownik może mieć trudności ze znalezieniem punktu zbiórki, co może zniechęcić go do zutylizowania WEEE w ramach sieci odzysku odpadów. Należy zatem stworzyć system koordynacji informacji umożliwiający użytkownikom poznanie dostępnych im punktów zbiórki.

  Poprawka  59

  Stanowisko Rady

  Artykuł 14 – ustęp 5

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  5. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby producenci lub dystrybutorzy umieszczali niektóre lub wszystkie informacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, na przykład w instrukcjach użycia lub w punkcie sprzedaży.

  5. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby producenci lub dystrybutorzy umieszczali niektóre lub wszystkie informacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, na przykład w instrukcjach użycia, w punkcie sprzedaży lub w ramach kampanii uświadamiających.

  Uzasadnienie

  Przykład wyjaśniający sposób przedstawiania tych informacji przez producentów, jaki stosuje się w niektórych państwach członkowskich.

  Poprawka  60

  Stanowisko Rady

  Artykuł 15 – ustęp 1

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  1. W celu ułatwienia przygotowania do ponownego użycia i właściwego oraz przyjaznego dla środowiska przetwarzania WEEE, w tym konserwacji, modernizacji, odnowienia i recyklingu, państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby w odniesieniu do każdego rodzaju nowego EEE wprowadzonego do obrotu w terminie jednego roku po wprowadzeniu do obrotu sprzętu producenci przekazywali informacje dotyczące przygotowania go do ponownego użycia i przetworzenia. W zakresie w jakim jest to potrzebne ośrodkom, które przygotowują do ponownego użycia oraz zakładom przetwarzania i recyklingu do celów wypełnienia przepisów niniejszej dyrektywy, informacje te dotyczą poszczególnych części składowych oraz materiałów EEE, a także umiejscowienia w EEE substancji i mieszanin niebezpiecznych. Producenci EEE udostępniają takie informacje ośrodkom, które przygotowują do ponownego użycia oraz zakładom przetwarzania i recyklingu w formie instrukcji obsługi lub w postaci zapisu elektronicznego (np. CD-ROM, usługa on-line).

  1. W celu ułatwienia przygotowania do ponownego użycia i właściwego oraz przyjaznego dla środowiska przetwarzania WEEE, w tym konserwacji, modernizacji, odnowienia i recyklingu, państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby w odniesieniu do każdego rodzaju nowego EEE wprowadzonego do obrotu w terminie jednego roku po wprowadzeniu do obrotu sprzętu producenci bezpłatnie przekazywali informacje dotyczące przygotowania go do ponownego użycia i przetworzenia. W zakresie w jakim jest to potrzebne ośrodkom, które przygotowują do ponownego użycia oraz zakładom przetwarzania i recyklingu do celów wypełnienia przepisów niniejszej dyrektywy, informacje te dotyczą poszczególnych części składowych oraz materiałów EEE, a także umiejscowienia w EEE substancji i mieszanin niebezpiecznych. Producenci EEE udostępniają takie informacje ośrodkom, które przygotowują do ponownego użycia oraz zakładom przetwarzania i recyklingu w formie instrukcji obsługi lub w postaci zapisu elektronicznego (np. CD-ROM, usługa on-line).

  Uzasadnienie

  Konieczne informacje powinny być udostępniane nieodpłatnie, żeby zapewnić przyjazne dla środowiska przetwarzanie i uniezależnić je od opłat; dotyczy to w szczególności ośrodków ponownego użycia (re-use centres), które prowadzą organizacje pozarządowe.

  Poprawka  61

  Stanowisko Rady

  Artykuł 15 – ustęp 2

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  2. Państwa członkowskie zapewniają łatwe ustalenie producenta - zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (i) oraz (ii) – EEE wprowadzonego do obrotu, na podstawie znaku umieszczonego na EEE. Co więcej, aby umożliwić ustalenie daty wprowadzenia EEE do obrotu w sposób niebudzący wątpliwości, znak widniejący na EEE wskazuje, że urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Rozwiązaniem preferowanym jest stosowanie do tego celu europejskiej normy EN 50419.

  2. Państwa członkowskie zapewniają łatwe ustalenie każdego producenta EEE po raz pierwszy wprowadzonego do obrotu na rynku unijnym, na podstawie znaku umieszczonego na EEE. Co więcej, aby umożliwić ustalenie daty wprowadzenia EEE do obrotu w sposób niebudzący wątpliwości, znak widniejący na EEE wskazuje, że urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Rozwiązaniem preferowanym jest stosowanie do tego celu europejskiej normy EN 50419.

  Uzasadnienie

  Nie jest zrozumiałe, dlaczego obowiązek oznaczania nie dotyczy wszystkich producentów. Przywraca się stanowisko z pierwszego czytania. W krajowym podejściu Rady wymagane jest ponowne oznaczenie za każdym razem, gdy produkt zostaje przeniesiony do innego państwa członkowskiego. Jest to oczywiste zakłócenie rynku wewnętrznego. Zgodnie z europejskim podejściem do producenta obowiązek ten ogranicza się tylko do producenta, który po raz pierwszy wprowadza produkt na rynek wewnętrzny Unii.

  Poprawka  62

  Stanowisko Rady

  Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Producenci będący dostawcami EEE za pomocą środków porozumiewania się na odległość muszą być zarejestrowani w państwie członkowskim, do którego sprzedają towary. Producenci będący dostawcami EEE za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zdefiniowani w art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (iv), muszą być zarejestrowani za pośrednictwem swoich przedstawicieli prawnych, o których mowa w art. 17, chyba że są już zarejestrowani w państwie członkowskim, do którego sprzedają towary.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Sprzedaż na odległość stanowi istotny aspekt rynku wewnętrznego, przy czym należy przyjąć z zadowoleniem, że Rada szczególnie zwraca na ten aspekt uwagę (zob. art. 3 ust. 1 lit. f) pkt iv)). Ogólne europejskie podejście Parlamentu obejmuje ten aspekt, jednak wskazane jest spójne ujęcie tej kwestii w jednym artykule. Dla sprzedaży EEE na odległość wprowadza się więc oddzielny artykuł (zob. poprawkę do art. 17).

  Poprawka  63

  Stanowisko Rady

  Artykuł 16 – ustęp 2

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  2. Państwa członkowskie zapewniają, by:

  2. Państwa członkowskie zapewniają, by:

  a) każdy producent lub, w przypadku producentów zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (iv), każdy przedstawiciel prawny, był zarejestrowany zgodnie z wymogami i miał możliwość wprowadzenia do krajowego rejestru w trybie online wszystkich istotnych informacji będących odzwierciedleniem jego działalności w tym państwie członkowskim,

  a) każdy producent posiadający siedzibę na ich terytorium był zarejestrowany zgodnie z wymogami i miał możliwość wprowadzenia do krajowego rejestru w trybie online wszystkich istotnych informacji będących odzwierciedleniem jego działalności we wszystkich państwach członkowskich,

  b) w momencie rejestracji każdy producent lub, w przypadku producentów zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (iv), każdy przedstawiciel prawny, przedstawiali informacje określone w załączniku X część A i zobowiązywali się do ich odpowiedniej aktualizacji,

  b) w momencie rejestracji każdy producent przedstawiał informacje określone w załączniku X część A i zobowiązał się do ich odpowiedniej aktualizacji,

  c) każdy producent lub, w przypadku producentów zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (iv), każdy przedstawiciel prawny, przedstawiali informacje określone w załączniku X część B.

  c) każdy producent przedstawiał informacje określone w załączniku X część B.

   

  Rejestry krajowe są interoperacyjne w celu umożliwienia wymiany informacji wspomnianych w tym ustępie pomiędzy państwami członkowskimi.

  Uzasadnienie

  Do usunięcia obecnych przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego powinna wystarczyć jedna rejestracja, kiedy produkt po raz pierwszy jest wprowadzany na rynek wewnętrzny. Może tego dokonać także producent lub jego przedstawiciel prawny (por. poprawkę do art. 16 ust. 2a (nowy)). Wymagane informacje powinny być wzajemnie wymieniane między rejestrami, dlatego rejestry muszą mieć charakter interoperacyjny.

  Poprawka  64

  Stanowisko Rady

  Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  2a. Państwa członkowskie dbają o to, by producenci zdefiniowani w art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (i-iii) wprowadzający na ich rynek EEE, którzy nie posiadają siedziby na ich terytorium, mogli ustanowić w tym państwie członkowskim przedstawiciela prawnego, odpowiedzialnego za spełnianie wymogów określonych w niniejszej dyrektywie. Do producentów w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. f) pkt iv) stosuje się art. 17.

  Uzasadnienie

  Wymóg, aby każdy producent miał siedzibę prawną w państwie członkowskim, w którym chciałby wprowadzić do obrotu EEE, stanowi naruszenie rynku wewnętrznego i jest szczególnie uciążliwe dla MŚP. Dla celów stosowania dyrektywy w danym państwie członkowskim wystarczy ustanowić pełnomocnika na terenie danego państwa członkowskiego, który przejmie odpowiedzialność za spełnianie wymogów określonych w dyrektywie.

  Poprawka  65

  Stanowisko Rady

  Artykuł 16 – ustęp 4

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  4. Państwa członkowskie gromadzą corocznie informacje, w tym uzasadnione oszacowania, na temat ilości i kategorii EEE wprowadzonego do obrotu, zebranego na wszystkie sposoby, przygotowanego do ponownego użycia, poddanego recyklingowi i odzyskanego na ich terytorium oraz na temat wywozu selektywnie zebranego WEEE, według jego masy.

  4. Państwa członkowskie gromadzą corocznie informacje, w tym uzasadnione oszacowania, na temat ilości i kategorii EEE wprowadzonego do obrotu, zebranego na wszystkie sposoby i przez wszystkie podmioty, w tym spółki, organizacje i wszelkie inne podmioty zaangażowane w selektywną zbiórkę i obróbkę używanego EEE, przygotowanego do ponownego użycia, poddanego recyklingowi i odzyskanego na ich terytorium oraz na temat wywozu selektywnie zebranego używanego EEE, według jego masy.

  Uzasadnienie

  Celem tej poprawki jest rozszerzenie wymogów informacyjnych tak, by wszystkie przepływy używanego EEE i WEEE były uwzględniane przez „wszystkie podmioty”. Jest ona niezbędna do tego, by umożliwić osiągnięcie celów poprawki do art. 7 ust. 2 dotyczącej tego, że nie wszystkie przepływy są rejestrowane przez oficjalne systemy zbierania WEEE organizowane przez producentów.

  Poprawka  66

  Stanowisko Rady

  Artykuł 17 – tytuł

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Przedstawiciel prawny

  Sprzedaż na odległość

  Uzasadnienie

  Kwestię pełnomocnictwa uregulowano już w art. 16. Sprzedaż na odległość stanowi specjalne zagadnienie i dlatego powinna zostać uregulowana oddzielnie.

  Poprawka  67

  Stanowisko Rady

  Artykuł 17

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Każde państwo członkowskie może zapewniać, by producent w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (iv), który sprzedaje do tego państwa członkowskiego EEE pochodzący z innego państwa członkowskiego lub z państwa trzeciego, wyznaczył osobę prawną lub fizyczną mającą siedzibę na terytorium tego państwa członkowskiego, jako osobę odpowiedzialną za wypełnienie na tym terytorium obowiązków producenta nałożonych na niego niniejszą dyrektywą.

  Państwo członkowskie nie może żądać od producenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (iv), który ma siedzibę w innym państwie członkowskim, żeby miał siedzibę lub był reprezentowany przez pełnomocnika w państwie członkowskim, w którym wprowadza na rynek EEE.

   

  Państwa członkowskie dbają o to, by każdy producent w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (iv) miał możliwość zamieszczenia online w rejestrze producentów tego państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, wszystkich informacji przewidzianych w art. 16, dotyczących jego działalności we wszystkich państwach członkowskich.

  Uzasadnienie

  Producenci, którzy wprowadzają EEE na rynek w drodze sprzedaży na odległość, nie powinni być zmuszani do wyznaczania przedstawiciela prawnego w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę odbiorca sprzętu. W sprawozdaniu Montiego (nowa strategia dla rynku wewnętrznego, 9 maja 2010 r.) także kwestię recyklingu wskazano jako utrudnienie w handlu elektronicznym w Unii. Parlament Europejski domaga się w swojej rezolucji w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym (2010/2012(INI)), żeby ułatwić sprzedaż EEE na odległość.

  Poprawka  68

  Stanowisko Rady

  Artykuł 18

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Państwa członkowskie zapewniają, by organy odpowiedzialne za wykonanie niniejszej dyrektywy współpracowały ze sobą, w szczególności w celu ustanowienia odpowiedniego przepływu informacji, gwarantującego przestrzeganie przez podmioty prowadzące sprzedaż na odległość przepisów niniejszej dyrektywy oraz by, w odpowiednich przypadkach, udostępniały sobie nawzajem i Komisji informacje tak, by ułatwiać prawidłowe wykonanie niniejszej dyrektywy. Współpraca administracyjna i wymiana informacji odbywa się w najwyższym możliwym stopniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Państwa członkowskie zapewniają, by organy odpowiedzialne za wykonanie niniejszej dyrektywy współpracowały ze sobą, w szczególności w celu ustanowienia odpowiedniego przepływu informacji, gwarantującego przestrzeganie przez podmioty prowadzące sprzedaż na odległość przepisów niniejszej dyrektywy oraz by, w odpowiednich przypadkach, udostępniały sobie nawzajem i Komisji informacje tak, by ułatwiać prawidłowe wykonanie niniejszej dyrektywy. Współpraca administracyjna i wymiana informacji odbywa się w najwyższym możliwym stopniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   

  W szczególności właściwe organy państwa członkowskiego, w którym producent ma swoją siedzibę, na wniosek właściwych organów państwa członkowskiego, w którym wytwarzane jest WEEE, podejmują niezbędne środki wykonawcze w proporcjonalny i skuteczny sposób, który jest zgodny z obowiązującym prawem krajowym i unijnym, w celu zapewnienia przestrzegania przez producenta wszystkich wymogów niniejszej dyrektywy.

   

  Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym producent ma swoją siedzibę, współpracują w tym zakresie z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym znajdują się WEEE. Współpraca ta obejmuje m.in. dostęp do odpowiednich dokumentów i informacji oraz przeprowadzanie niezbędnych kontroli.

  Uzasadnienie

  Europejskie podejście do producentów wymaga ściślejszej niż przewidziana we wniosku Rady współpracy między krajowymi organami, żeby zapewnić skuteczne wdrożenie dyrektywy.

  Poprawka  69

  Stanowisko Rady

  Artykuł 23

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie prowadzą stosowne kontrole i nadzór w celu weryfikacji właściwego wykonywania niniejszej dyrektywy.

  1. Państwa członkowskie prowadzą stosowne kontrole i nadzór w celu weryfikacji właściwego wykonywania niniejszej dyrektywy.

  Kontrole te obejmują przynajmniej przemieszczanie, a zwłaszcza wywóz WEEE poza Unię zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Unii oraz operacje prowadzone w zakładach przetwarzania zgodnie z dyrektywą 2008/9 /WE i zgodnie z załącznikiem VII do niniejszej dyrektywy.

  Kontrole te obejmują przynajmniej zgłoszone ilości EEE wprowadzonego do obrotu w celu sprawdzenia wysokości gwarancji finansowych wymaganych przepisami art. 12 ust. 2, przemieszczanie, a zwłaszcza wywóz WEEE poza Unię zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 1418/2007 oraz operacje prowadzone w zakładach przetwarzania zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE i zgodnie z załącznikiem VII do niniejszej dyrektywy.

  2. Państwa członkowskie zapewniają przemieszczanie używanego EEE, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest WEEE, zgodnie z zawartymi w załączniku VI minimalnymi wymogami, i odpowiednio nadzorują takie przemieszczanie.

  2. Państwa członkowskie zapewniają przemieszczanie używanego EEE zgodnie z zawartymi w załączniku VI minimalnymi wymogami, i odpowiednio nadzorują takie przemieszczanie.

  3. Kosztami odpowiednich analiz i kontroli, w tym kosztami magazynowania, w odniesieniu do używanego EEE, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest WEEE, mogą zostać obciążeni producenci, osoby trzecie działające w ich imieniu lub inne osoby organizujące przemieszczanie używanego EEE, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest WEEE.

  3. Zwykłymi kosztami odpowiednich analiz i kontroli, w tym kosztami magazynowania, w odniesieniu do używanego EEE, mogą zostać obciążeni producenci, osoby trzecie działające w ich imieniu lub inne osoby organizujące przemieszczanie używanego EEE.

  4. Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego artykułu oraz załącznika VI, Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące kontroli i nadzoru, a w szczególności jednolite warunki wykonywania załącznika VI pkt 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

  4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia dodatkowych przepisów dotyczących kontroli i nadzoru, a w szczególności jednolitych warunków wykonywania załącznika VI pkt 2.

  Poprawka  70

  Stanowisko Rady

  Artykuł 23 – ustępy 3 a do 3 d (nowe)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  3a. Państwa członkowskie tworzą krajowy rejestr zatwierdzonych punktów zbierania i zakładów przetwarzania. Jedynie te punkty, których operatorzy spełniają wymogi określone w art. 8 ust. 3, mogą zostać uwzględnione w tym krajowym rejestrze. Państwa członkowskie podają zawartość krajowego rejestru do publicznej wiadomości.

   

  3b. Operatorzy zakładów przedstawiają corocznie dowody na spełnianie wymogów niniejszej dyrektywy oraz przedkładają właściwym władzom sprawozdania zgodnie z ust. 3c i 3d w celu zachowania statusu zatwierdzonego punktu zbierania lub zakładu przetwarzania.

   

  3c. Operatorzy punktów zbierania corocznie przedstawiają sprawozdania w celu umożliwienia władzom krajowym porównania ilości zbieranego WEEE z ilością WEEE, który w istocie jest przewożony do zakładów zajmujących się odzyskiem lub recyklingiem. WEEE przewozi się wyłącznie do zatwierdzonych zakładów odzysku i przetwarzania.

   

  3d. Operatorzy zakładów przetwarzania przedstawiają właściwym władzom coroczne sprawozdania umożliwiające władzom krajowym porównanie ilości WEEE pozyskanego od właścicieli lub zatwierdzonych punktów zbierania z ilością WEEE, który w istocie się odzyskuje, poddaje recyklingowi lub eksportuje na mocy art. 10.

  Uzasadnienie

  Poprawka uzgodniona w pierwszym czytaniu, której celem jest dopilnowanie, aby państwa członkowskie i operatorzy przekazywali informacje niezbędne do rozwiania obaw wszystkich podmiotów, które interesuje to, czy prawodawstwo jest wdrażane właściwie i skutecznie. Istnieje możliwość zawarcia kompromisu z Radą, który pozwoli uprościć brzmienie i uniknąć powielania przepisów w innych aktach prawodawczych.

  Poprawka  71

  Stanowisko Rady

  Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia …*. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów.

  1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia ….*. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

  ___________

  ___________

  * Dz.U.: proszę wstawić datę - 18 miesięcy po dniu opublikowania niniejszej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  * 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Z tabel korelacji wyraźnie wynika, jakie skutki ma przyjęcie dyrektywy unijnej przy jej wdrażaniu w prawie krajowym poszczególnych państw członkowskich. Stosowanie takich tabel poprawia przejrzystość i otwartość procesu ustawodawczego oraz wspiera Komisję w nadzorze nad właściwym stosowaniem przepisów prawa europejskiego. Przywraca się stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania. Także Komisja zaproponowała te tabele korelacji.

  Poprawka  72

  Stanowisko Rady

  Artykuł 24 – ustęp 3 a (nowy)

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  3a. Oprócz przeglądów przewidzianych w art. 2 i 7 Komisja, do ...* przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w oparciu o doświadczenia przy stosowaniu niniejszej dyrektywy. W razie potrzeby sprawozdaniu takiemu towarzyszy wniosek legislacyjny dotyczący zmian niniejszej dyrektywy.

   

  ___________

   

  * Pięć lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Oprócz konkretnych przeglądów zakresu stosowania i celów dotyczących zbierania należy także kompleksowo monitorować dyrektywę i jej stosowanie.

  Poprawka  73

  Stanowisko Rady

  Załącznik I

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  Załącznik zostaje skreślony.

  Uzasadnienie

  „Otwarty” zakres stosowania prowadzi do większej pewności prawnej, ważnego celu przekształcenia dyrektywy, ponieważ zasadniczo obejmuje wszelkiego rodzaju EEE. Przyporządkowanie sprzętu do poszczególnych kategorii prowadziło do bardzo zróżnicowanych interpretacji w państwach członkowskich, należy temu zapobiec. Ponadto można w ten sposób uwzględnić nowe produkty, co w przeciwnym razie wymagałoby przeglądu dyrektywy w celu włączenia ich do zakresu stosowania dyrektywy.

  Poprawka  74

  Stanowisko Rady

  Załącznik II

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  Załącznik zostaje skreślony.

  Uzasadnienie

  „Otwarty” zakres stosowania prowadzi do większej pewności prawnej, ważnego celu przekształcenia dyrektywy, ponieważ zasadniczo obejmuje wszelkiego rodzaju EEE. Przyporządkowanie sprzętu do poszczególnych kategorii prowadziło do bardzo zróżnicowanych interpretacji w państwach członkowskich, należy temu zapobiec. Ponadto można w ten sposób uwzględnić nowe produkty, co w przeciwnym razie wymagałoby przeglądu dyrektywy w celu włączenia ich do zakresu stosowania dyrektywy.

  Poprawka  75

  Stanowisko Rady

  Załącznik III

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Kategorie EEE objętego niniejszą dyrektywą

  Kategorie urządzeń dla potrzeb ustalenia celów w zakresie odzysku przewidzianych w art. 11

  1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

  1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

  2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

  2. Ekrany i monitory

  3. Lampy

  3. Lampy

  4. Sprzęt wielkogabarytowy (o jednej długości wynoszącej ponad 50 cm), w tym: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i sterowania; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza kategoria nie obejmuje sprzętu ujętego w kategoriach 1–3.

  4. Wielkogabarytowe urządzenia, z wyłączeniem urządzeń chłodzących i grzewczych, ekranów i monitorów oraz lamp.

  5. Sprzęt małogabarytowy (żadna długość nie przekracza 50 cm), w tym urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i sterowania; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza kategoria nie obejmuje sprzętu ujętego w kategoriach 1–3.

  5. Urządzenia małogabarytowe inne niż urządzenia chłodzące i grzejniki, ekrany i monitory, lampy i oprawy oświetleniowe oraz urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne.

   

  6. Małe urządzenia teleinformatyczne i telekomunikacyjne.

  Uzasadnienie

  Kategorie nie mają wpływu na zakres stosowania, gdyż jest on otwarty (poprawka do art. 2 ust. 1). Miara centymetrowa ma charakter arbitralny w odniesieniu do rozróżnienia sprzętu wielkogabarytowego i małogabarytowego. Ponadto może to prowadzić do zakłócenia różnic w definicjach „instalacji wielkogabarytowej” i „narzędzi wielkogabarytowych”, których z pewnością nie należy uznawać za wielkogabarytowe już począwszy od 50 cm. Ze względu na brak w dyrektywie innych danych o wielkości należy jednak się obawiać, że przywrócona zostanie miara centymetrowa z załącznika III. Oddzielna kategoria „małych urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych” jest uzasadniona, gdyż zawierają one wiele surowców.

  Poprawka  76

  Stanowisko Rady

  Załącznik IV

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Orientacyjny wykaz EEE należącego do kategorii wymienionych w załączniku III:

  Orientacyjny wykaz EEE należącego do kategorii wymienionych w załączniku III:

  1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

  1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

  Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.

  – chłodziarki

   

  – zamrażarki

   

  sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone

   

  sprzęt klimatyzacyjny

   

  sprzęt do osuszania

   

  – pompy ciepła

   

  – grzejniki zawierające olej

   

  – i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda

  2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

  2. Ekrany i monitory

  Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

  – ekrany

   

  – odbiorniki telewizyjne

   

  – cyfrowe ramki LCD do zdjęć

   

  – monitory

  3. Lampy

  3. Lampy

  Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze - w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).

  – proste lampy fluorescencyjne

   

  – kompaktowe lampy fluorescencyjne

   

  – lampy fluorescencyjne

   

  – wysokoprężne lampy wyładowcze – w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe

   

  – niskoprężne lampy sodowe

   

  – diody elektroluminescencyjne (LED)

  4. Sprzęt wielkogabarytowy

  4. Urządzenia wielkogabarytowe

  Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny (z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach), urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe - mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i sterowania, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.

  – urządzenia wielkogabarytowe używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności (takie jak elektryczne płyty grzejne, kuchenki elektryczne, piekarniki elektryczne, mikrofalówki, stacjonarne ekspresy do kawy)

   

  wyciągi kuchenne

   

  wielkogabarytowe urządzenia czyszczące (takie jak pralki, suszarki do odzieży, zmywarki)

   

  – wielkogabarytowe urządzenia grzewcze (takie jak wielkogabarytowe dmuchawy układu ogrzewania, kominki elektryczne, grzejniki marmurowe i kamienne, ogrzewanie basenów oraz pozostałe wielkogabarytowe urządzenia grzewcze używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek i mebli wypoczynkowych)

   

  – wielkogabarytowe urządzenia do pielęgnacji ciała (takie jak solaria, sauny, fotele do masażu)

   

  wielkogabarytowe urządzenia IT i telekomunikacyjne (takie jak komputery wielkogabarytowe - mainframe, serwery, stacjonarne instalacje i urządzenia sieciowe, drukarki wielkogabarytowe, urządzenia kopiujące, automaty telefoniczne)

   

  wielkogabarytowy sprzęt rekreacyjny i sportowy (taki jak sprzęt sportowy zawierający części elektryczne lub elektroniczne, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą)

   

  – sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu

   

  – sprzęt muzyczny (z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach)

   

  – wielkogabarytowe oprawy oświetleniowe oraz pozostałe urządzenia oświetleniowe do celów rozpraszania i emitowania światła

   

  – wielkogabarytowe elektryczne i elektroniczne narzędzia i urządzenia przemysłowe z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych i maszyn ruchomych nieporuszających się po drogach, przeznaczonych wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników (jak np. urządzenia używane do dziania i tkania)

   

  wielkogabarytowe urządzenia do wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak generatory, transformatory, zasilacze awaryjne (UPS), falowniki)

   

  – wielkogabarytowe wyroby medyczne

   

  – wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i sterowania

   

  – wielkogabarytowe urządzenia pomiarowe (takie jak wagi i maszyny stacjonarne)

   

  – wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty oraz świadczące proste usługi (takie jak automaty sprzedające, bankomaty, samoobsługowe urządzenia do zwrotu opakowań, automaty do robienia zdjęć)

   

  – panele fotowoltaiczne

  5. Sprzęt małogabarytowy

  5. Urządzenia małogabarytowe

  Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, komputery osobiste, drukarki, kalkulatory kieszonkowe, telefony, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i sterowania, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.

  urządzenia małogabarytowe używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności (takie jak tostery, płyty grzewcze, noże elektryczne, czajniki elektryczne, grzałki, krajalnice, mikrofalówki)

   

  – małogabarytowe urządzenia czyszczące (takie jak odkurzacze, zamiatacze do dywanów, żelazka itp.)

   

  – wentylatory, odświeżacze powietrza, sprzęt wentylujący

   

  – małogabarytowe urządzenia grzewcze (takie jak koce elektryczne)

   

  – zegary, zegarki, budziki i pozostałe urządzenia do odmierzania czasu

   

  – małogabarytowe urządzenia do pielęgnacji ciała (takie jak golarki elektryczne, szczoteczki do zębów, suszarki do włosów, urządzenia do masażu)

   

  – kamery (takie jak kamery wideo)

   

  sprzęt elektroniczny domowego użytku (np. odbiorniki radiowe, wzmacniacze akustyczne, radia samochodowe, odtwarzacze DVD, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi)

   

  sprzęt i instrumenty muzyczne (takie jak wzmacniacze, stoły mikserskie, słuchawki i głośniki, mikrofony)

   

  – małogabarytowe oprawy oświetleniowe oraz pozostałe urządzenia do celów rozpraszania i emitowania światła

   

  – zabawki (takie jak kolejki, modele samolotów itp.)

   

  małogabarytowy sprzęt sportowy (taki jak komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd.)

   

  – małogabarytowy sprzęt rekreacyjny (taki jak gry wideo, sprzęt do łowienia ryb i gry w golfa itp.)

   

  – małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne włącznie z narzędziami do pracy w ogrodzie (np. wiertarki, piły, pompy, kosiarki do trawy)

   

  – urządzenia używane do szycia

   

  – małogabarytowe urządzenia do wytwarzania i przesyłu prądu (takie jak generatory, ładowarki, zasilacze awaryjne (UPS), zasilacze sieciowe)

   

  – małogabarytowe wyroby medyczne włącznie z urządzeniami weterynaryjnymi

   

  – małogabarytowe przyrządy do monitorowania i sterowania (takie jak czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, czujniki ruchu, instalacje i urządzenia monitorujące, piloty/urządzenia zdalnego sterowania)

   

  małogabarytowe urządzenia pomiarowe (takie jak wagi, urządzenia wskazujące, odległościomierze, termometry)

   

  – małogabarytowe automaty wydające wszelkiego typu produkty

   

  – mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi

   

  6. Małe urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne

   

  – laptopy

   

  – notebooki

   

  – tablety

   

  – małogabarytowe urządzenia IT i telekomunikacyjne (takie jak komputery osobiste, drukarki, kalkulatory, telefony, telefony komórkowe, routery, urządzenia radiowe, elektroniczne nianie, rzutniki)

  Uzasadnienie

  Przywraca się stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania, przy czym przejęto przykłady podane w stanowisku Rady. Oddzielna kategoria „małych urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych” jest uzasadniona, gdyż zawierają one wiele surowców.

  Poprawka  77

  Stanowisko Rady

  Załącznik V

  Stanowisko Rady

  Poprawka

   

  Załącznik zostaje skreślony.

  Uzasadnienie

  Z uwagi na zrozumiałość tekstu prawnego wskaźniki odzysku należy uregulować bezpośrednio w samej dyrektywie w oddzielnym artykule (zob. poprawka do art. 11 ust. 1). Już od chwili wejścia w życie dyrektywy wskaźniki odzysku mają obejmować także wskaźniki ponownego użycia. Dla konkretnego stosowania hierarchii postępowania z odpadami specjalny wskaźnik ponownego użycia ma duże znaczenie.

  Poprawka  78

  Stanowisko Rady

  Załącznik VI

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  ZAŁĄCZNIK VI

  ZAŁĄCZNIK VI

  Minimalne wymogi dotyczące przemieszczania używanego EEE, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest WEEE

  Minimalne wymogi dotyczące przemieszczania używanego EEE

  1. W celu dokonania rozróżnienia między EEE a WEEE w przypadku gdy posiadacz danego przedmiotu deklaruje zamiar lub fakt przemieszczania używanego EEE, a nie WEEE, organy państwa członkowskiego w przypadku używanego EEE, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest WEEE, żądają tytułem potwierdzenia tej deklaracji tego, co następuje:

  1. W celu dokonania rozróżnienia między EEE a WEEE w przypadku gdy posiadacz danego przedmiotu deklaruje zamiar lub fakt przemieszczania używanego EEE, a nie WEEE, organy państwa członkowskiego w przypadku używanego EEE żądają tytułem potwierdzenia tej deklaracji tego, co następuje:

  a) kopii faktury i umowy dotyczącej sprzedaży lub przeniesienia prawa własności do EEE, która stwierdza, że sprzęt ten jest przeznaczony do bezpośredniego ponownego użycia i że jest w pełni funkcjonalny;

  a) kopii faktury i umowy dotyczącej sprzedaży lub przeniesienia prawa własności do EEE, która stwierdza, że sprzęt ten jest przeznaczony do bezpośredniego ponownego użycia i że jest w pełni funkcjonalny;

  b) dowodów oceny lub badań w postaci kopii dokumentacji (certyfikat badań, dowód sprawności funkcjonalnej) dla każdego urządzenia znajdującego się w przesyłce oraz protokołu zawierającego wszystkie informacje o dokumentacji zgodnie z pkt 3;

  b) dowodów oceny lub badań w postaci kopii dokumentacji (certyfikat badań, dowód sprawności funkcjonalnej) dla każdego urządzenia znajdującego się w przesyłce oraz protokołu zawierającego wszystkie informacje o dokumentacji zgodnie z pkt 3;

  c) deklaracji złożonej przez posiadacza organizującego transport EEE, że żaden materiał ani żaden sprzęt znajdujący się w przesyłce nie jest odpadem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE, oraz

  c) deklaracji złożonej przez posiadacza organizującego transport EEE, że żaden materiał ani żaden sprzęt znajdujący się w przesyłce nie jest odpadem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE, oraz

  d) odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas transportu, załadunku i rozładunku, w szczególności poprzez wystarczające opakowanie lub właściwe rozmieszczenie ładunku.

  d) odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas transportu, załadunku i rozładunku, w szczególności poprzez wystarczające opakowanie i właściwe rozmieszczenie ładunku.

  2. Na zasadzie odstępstwa nie stosuje się pkt 1 lit. a) i b) i pkt 3, jeżeli EEE jest wysyłany do producenta lub osób trzecich działających w jego imieniu, gdy okoliczności te są potwierdzone przekonującymi dowodami, że przemieszczenie odbywa się w ramach umowy transferu B2B i jeżeli:

  2. Na zasadzie odstępstwa nie stosuje się pkt 1 lit. a) i b) i pkt 3, jeżeli EEE jest wysyłany do producenta lub osób trzecich działających w jego imieniu lub do zakładów stron trzecich w celu naprawy lub regeneracji, pod warunkiem, że okoliczności te są potwierdzone przekonującymi dowodami, że przemieszczenie odbywa się w ramach umowy transferu B2B i jeżeli:

  a) EEE jest – jako wadliwy – odsyłany do naprawy gwarancyjnej, po czym ma być ponownie użyty,

  a) EEE jest – jako wadliwy – odsyłany do naprawy gwarancyjnej, po czym ma być ponownie użyty,

  b) używany EEE przeznaczony do użytku profesjonalnego jest wysyłany do regeneracji lub naprawy w ramach ważnej umowy dotyczącej obsługi posprzedażnej, po czym ma być ponownie użyty, lub

  b) używany EEE przeznaczony do użytku profesjonalnego jest wysyłany do regeneracji lub naprawy w ramach ważnej umowy, po czym ma być ponownie użyty, lub

  c) wadliwy używany EEE przeznaczony do użytku profesjonalnego, taki jak wyroby medyczne lub ich części, jest wysyłany w celu przeprowadzenia analizy przyczyn usterki w ramach ważnej umowy dotyczącej obsługi posprzedażnej, w przypadku gdy taką analizę może przeprowadzić wyłącznie producent lub osoby trzecie działające w jego imieniu.

  c) wadliwy używany EEE przeznaczony do użytku profesjonalnego, taki jak wyroby medyczne lub ich części, jest wysyłany w celu przeprowadzenia analizy przyczyn usterki w ramach ważnej umowy dotyczącej obsługi posprzedażnej, w przypadku gdy taką analizę może przeprowadzić wyłącznie producent lub osoby trzecie działające w jego imieniu.

   

  Odstępstwo to stosuje się jedynie w odniesieniu do przemieszczania do krajów, wobec których zastosowanie ma decyzja Rady OECD C(2001)107/wersja ostateczna zmieniająca decyzję OECD C(92)39/wersja ostateczna w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku.

   

  Jeżeli EEE objętego tym odstępstwem nie można naprawić lub zregenerować, uznaje się go za WEEE.

  3. W celu udowodnienia, że przemieszczane przedmioty są używanym EEE, a nie WEEE, państwa członkowskie żądają przeprowadzenia działań związanych z badaniem i prowadzeniem dokumentacji w odniesieniu do używanego EEE w następujących etapach:

  3. W celu udowodnienia, że przemieszczane przedmioty są używanym EEE, a nie WEEE, państwa członkowskie żądają przeprowadzenia działań związanych z badaniem i prowadzeniem dokumentacji w odniesieniu do używanego EEE w następujących etapach:

  Etap 1: Badanie

  Etap 1: Badanie

  a) Ocenia się funkcjonalność oraz przeprowadza ocenę obecności substancji niebezpiecznych. Badania są uzależnione od rodzaju EEE. W przypadku większości używanego EEE wystarczający jest test funkcjonalności najważniejszych funkcji.

  a) Ocenia się funkcjonalność oraz przeprowadza ocenę obecności substancji niebezpiecznych. Badania są uzależnione od rodzaju EEE. W przypadku większości używanego EEE wystarczający jest test funkcjonalności najważniejszych funkcji.

  b) Wyniki oceny i badania są odnotowywane.

  b) Wyniki oceny i badania są odnotowywane.

  Etap 2: Dokumentacja

  Etap 2: Dokumentacja

  a) Dokumentację przytwierdza się w sposób bezpieczny, lecz nie trwały, bezpośrednio do EEE (jeśli nie jest opakowane) lub do opakowania, tak by można było ją odczytać bez konieczności rozpakowania urządzenia.

  a) Dokumentację przytwierdza się w sposób bezpieczny, lecz nie trwały, bezpośrednio do EEE (jeśli nie jest opakowane) lub do opakowania, tak by można było ją odczytać bez konieczności rozpakowania urządzenia.

  b) Dokumentacja zawiera następujące informacje:

  b) Dokumentacja zawiera następujące informacje:

  – nazwę produktu (nazwa sprzętu, jeżeli jest wymieniona, odpowiednio,załączniku II lub w załączniku IV, oraz kategoria określona, odpowiednio, w załączniku I lub w załączniku III);

  – nazwę produktu (nazwa sprzętu, jeżeli jest wymieniona w załączniku IV, oraz kategoria określona w załączniku III);

  – numer identyfikacyjny produktu (nr typu), w stosownych przypadkach;

  – numer identyfikacyjny produktu (nr typu), w stosownych przypadkach;

  – rok produkcji (jeśli znany);

  – rok produkcji (jeśli znany);

  – nazwę i adres przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wykazanie funkcjonalności;

  – nazwę i adres przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wykazanie funkcjonalności;

  – wyniki badań zgodnie z opisem w etapie 1 (w tym datę przeprowadzenia badania funkcjonalności);

  – wyniki badań zgodnie z opisem w etapie 1 (w tym datę przeprowadzenia badania funkcjonalności);

  – rodzaj przeprowadzonych badań.

  – rodzaj przeprowadzonych badań.

  4. W uzupełnieniu do dokumentacji wymaganej w pkt 1 i 3 każdy ładunek (np. pojemnik transportowy, ciężarówka) używanego EEE posiada:

  4. W uzupełnieniu do dokumentacji wymaganej w pkt 1 i 3 każdy ładunek (np. pojemnik transportowy, ciężarówka) używanego EEE posiada:

  a) odpowiedni dokument transportowy, np. CMR lub list przewozowy,

  a) odpowiedni dokument transportowy, np. CMR lub list przewozowy,

  b) deklarację osoby dotyczącą zakresu jej odpowiedzialności.

  b) deklarację osoby dotyczącą zakresu jej odpowiedzialności.

  5. W przypadku braku dowodów, że dany przedmiot jest używanym EEE, a nie WEEE, wynikających z odpowiedniej dokumentacji wymaganej w pkt 1, 3 i 4, oraz braku odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas transportu, załadunku i wyładunku, w szczególności poprzez wystarczające opakowanie oraz właściwe rozmieszczenie ładunku, organy państwa członkowskiego uznają dany produkt za WEEE oraz zakładają, że ładunek zawiera nielegalną przesyłkę. W takich okolicznościach ładunek zostanie potraktowany zgodnie z art. 24 i 25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

  5. W przypadku braku dowodów, że dany przedmiot jest używanym EEE, a nie WEEE, wynikających z odpowiedniej dokumentacji wymaganej w pkt 1, 2, 3 i 4, oraz braku odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas transportu, załadunku i wyładunku, w szczególności poprzez wystarczające opakowanie oraz właściwe rozmieszczenie ładunku, których zapewnienie w każdym przypadku wchodzi w zakres obowiązków posiadacza urządzenia przeznaczonego do przemieszczenia, organy państwa członkowskiego uznają dany produkt za WEEE oraz zakładają, że ładunek zawiera nielegalną przesyłkę. W takich okolicznościach ładunek zostanie potraktowany zgodnie z art. 24 i 25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

  Poprawka  79

  Stanowisko Rady

  Załącznik X – punkt A

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  Informacje dotyczące prowadzenia rejestru i sprawozdawczości, o których mowa w art. 16

  Informacje dotyczące prowadzenia rejestru i sprawozdawczości, o których mowa w art. 16

  A. Informacje, które należy przedstawić w momencie rejestracji:

  A. Informacje, które należy przedstawić w momencie rejestracji:

  1. Nazwa i adres producenta lub przedstawiciela prawnego w przypadku producentów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. f) ppkt (iv) (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy i numer, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail oraz osoba kontaktowa). W przypadku przedstawiciela prawnego – również szczegóły kontaktowe reprezentowanego producenta.

  1. Nazwa i adres producenta lub przedstawiciela prawnego (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy i numer, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail oraz osoba kontaktowa). W przypadku przedstawiciela prawnego – również szczegóły kontaktowe reprezentowanego producenta.

  2. Krajowy numer identyfikacyjny producenta, w tym europejski numer identyfikacyjny podatnika lub krajowy numer identyfikacyjny podatnika (fakultatywnie).

  2. Numer identyfikacyjny producenta, w tym europejski numer identyfikacyjny podatnika lub krajowy numer identyfikacyjny podatnika.

  3. Kategoria EEE określona, odpowiednio, w załączniku I lub załączniku III.

  3. Kategoria EEE określona w załączniku III.

  4. Typ EEE (sprzęt domowy lub inny niż domowy).

  4. Typ EEE (sprzęt domowy lub inny niż domowy).

  5. Nazwa marki EEE (fakultatywnie).

  5. Nazwa marki EEE.

  6. Informacje dotyczące tego, jak producent wypełnia swoje obowiązki: system indywidualny lub zbiorowy, w tym informacje na temat gwarancji finansowej.

  6. Informacje dotyczące tego, jak producent wypełnia swoje obowiązki: system indywidualny lub zbiorowy, w tym informacje na temat gwarancji finansowej.

  7. Stosowana technika sprzedaży (np. sprzedaż na odległość).

  7. Stosowana technika sprzedaży (np. sprzedaż na odległość).

  8. Oświadczenie stwierdzające, że przedstawione informacje są prawdziwe.

   

  Uzasadnienie

  Dla osiągnięcia zharmonizowanej rejestracji jest konieczne, żeby dane, których wymaga się w rejestrach krajowych, były identyczne. Z tego względu odrzuca się dane fakultatywne, gdyż w przeciwnym razie w państwach członkowskich znowu będą obowiązywały odmienne wymogi. Dane w rejestrze muszą jako takie odpowiadać prawdzie, dodatkowe wyjaśnianie nie niesie ze sobą żadnej wartości dodanej, lecz oznacza tylko dodatkową biurokrację.

  Poprawka  80

  Stanowisko Rady

  Załącznik X – punkt B

  Stanowisko Rady

  Poprawka

  B. Informacje, które należy przedstawiać do celów sprawozdawczości:

  B. Informacje, które należy przedstawiać do celów sprawozdawczości:

  1. Krajowy numer identyfikacyjny producenta.

  1. Numer identyfikacyjny producenta.

  2. Okres sprawozdawczy.

  2. Okres sprawozdawczy.

  3. Kategoria EEE określona, odpowiednio, w załączniku I lub załączniku III.

  3. Kategoria EEE określona w załączniku III.

  4. Ilość wprowadzonego do obrotu na rynku krajowym EEE, wagowo.

  4. Ilość wprowadzonego do obrotu na rynku krajowym EEE, wagowo.

  5. (Fakultatywnie) Ilość – wagowo – zużytego EEE zebranego selektywnie, przygotowanego do ponownego użycia, poddanego recyklingowi, odzyskanego i unieszkodliwionego w danym państwie członkowskim lub przemieszczonego wewnątrz Unii lub poza Unię.

  5. Ilość – wagowo – zużytego EEE zebranego selektywnie, przygotowanego do ponownego użycia, poddanego recyklingowi, odzyskanego i unieszkodliwionego w danym państwie członkowskim lub przemieszczonego wewnątrz Unii lub poza Unię.

  Uwaga: Informacje podawane w pkt 4 i 5 muszą być uporządkowane według kategorii.

  Uwaga: Informacje podawane w pkt 4 i 5 muszą być uporządkowane według kategorii.

  Uzasadnienie

  Dla osiągnięcia zharmonizowanej rejestracji jest konieczne, żeby dane, których wymaga się w rejestrach krajowych, były identyczne. Z tego względu odrzuca się dane fakultatywne, gdyż w przeciwnym razie w państwach członkowskich znowu będą obowiązywały odmienne wymogi.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny

  Odsyłacze

  07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

  3.2.2011                     T7-0037/2011

  Wniosek Komisji

  COM(2008)0810 - C6-0472/2008

  Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

  29.9.2011

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  29.9.2011

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Karl-Heinz Florenz

  31.8.2009

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  8.9.2011

   

   

   

  Data przyjęcia

  4.10.2011

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  52

  1

  5

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Arlene McCarthy

  Data złożenia

  6.10.2011