ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie)

  6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Spravodajca: Karl-Heinz Florenz


  Postup : 2008/0241(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0334/2011

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie)

  (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

  (Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (07906/2/2011 – C7–0250/2011),

  –   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júna 2009[1],

  –   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 4. decembra 2009[2],

  –   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[3] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2008)0810),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0334/2011),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 6

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (6) Cieľom tejto smernice je prispievať k udržateľnej výrobe a spotrebe v prvom rade predchádzaním vzniku OEEZ a okrem toho aj opätovným používaním, recykláciou a inými spôsobmi zhodnocovania takýchto odpadov s cieľom znížiť množstvo odpadu na zneškodnenie a prispieť k efektívnemu využívaniu zdrojov. Jej cieľom je takisto zlepšenie environmentálneho správania všetkých subjektov zapojených do životného cyklu EEZ, napríklad výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov, a najmä tých subjektov, ktoré sa priamo podieľajú na zbere a spracovaní OEEZ. Najmä rozdielne vnútroštátne uplatňovanie princípu zodpovednosti výrobcu môže viesť k podstatným nezrovnalostiam vo finančnom zaťažení hospodárskych subjektov. Existencia rozdielnych vnútroštátnych stratégií nakladania s OEEZ obmedzuje účinnosť politík recyklácie. Z tohto dôvodu by sa mali na úrovni Únie ustanoviť základné kritériá.

  (6) Cieľom tejto smernice je prispievať k udržateľnej výrobe a spotrebe v prvom rade predchádzaním vzniku OEEZ a okrem toho aj opätovným používaním, recykláciou a inými spôsobmi zhodnocovania takýchto odpadov s cieľom znížiť množstvo odpadu na zneškodnenie a prispieť k efektívnemu využívaniu zdrojov a opätovnému získavaniu kľúčových surovín. Jej cieľom je takisto zlepšenie environmentálneho správania všetkých subjektov zapojených do životného cyklu EEZ, napríklad výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov, a najmä tých subjektov, ktoré sa priamo podieľajú na zbere a spracovaní OEEZ. Najmä rozdielne vnútroštátne uplatňovanie princípu zodpovednosti výrobcu môže viesť k podstatným nezrovnalostiam vo finančnom zaťažení hospodárskych subjektov. Existencia rozdielnych vnútroštátnych stratégií nakladania s OEEZ obmedzuje účinnosť politík recyklácie. Z tohto dôvodu by sa mali na úrovni Únie ustanoviť základné kritériá a vypracovať európske normy pre zber OEEZ a nakladanie s nimi.

  Odôvodnenie

  Opakované predloženie pozície Parlamentu z prvého čítania. Opätovné získavanie kľúčových surovín je podstatným prvkom tejto smernice a malo by sa teda aj výslovne uviesť. Vypracovanie európskych noriem pre zber OEEZ a nakladanie s ním je takisto významné pre efektívnu a ekologickú recykláciu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 9

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (9) Do tejto smernice by sa na účely určenia jej rozsahu pôsobnosti malo začleniť niekoľko vymedzení pojmov. V rámci revízie rozsahu pôsobnosti by sa však malo zlepšiť vymedzenie pojmu EEZ jeho objasnením. Členské štáty môžu pokračovať v uplatňovaní príslušných vnútroštátnych opatrení a súčasných platných postupov v súlade s právom Únie, až kým sa toto vymedzenie pojmu neustanoví v právnych predpisoch Únie.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Vymedzenia pojmov by sa mali uviesť v samotnej smernici a určite by nemali viesť k roztriešteniu vnútorného trhu v dôsledku rozličných vnútroštátnych interpretácií a postupov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 10

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (10) Požiadavky na ekodizajn uľahčujúce opätovné použitie, demontáž a zhodnocovanie OEEZ by sa mali podľa potreby stanoviť v rámci opatrení vykonávajúcich smernicu 2009/125/ES. V záujme optimalizácie opätovného použitia a zhodnocovania prostredníctvom dizajnu výrobku by sa do úvahy mal vziať celý životný cyklus výrobku.

  (10) Požiadavky na ekodizajn uľahčujúce opätovné použitie, demontáž a zhodnocovanie OEEZ by sa mali stanoviť v rámci opatrení vykonávajúcich smernicu 2009/125/ES. V záujme optimalizácie opätovného použitia a zhodnocovania prostredníctvom dizajnu výrobku by sa do úvahy mal vziať celý životný cyklus výrobku.

  Odôvodnenie

  Stanovenie požiadaviek na ekodizajn v prípade výrobkov využívajúcich energiu je relevantný nielen z hľadiska energetickej spotreby výrobku, ale aj jednoduchšieho opätovného použitia, demontáže a recyklácie EEZ. Začlenenie fázy recyklácie do procesu dizajnu môže viesť k rozšíreniu a optimalizácii recyklácie a zhodnocovania surovín. Tieto kritériá zo smernice 2009/125/ES by sa preto mali začleniť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 13

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (13) Separovaný zber je podmienkou na zabezpečenie špecifického spracovania a recyklácie OEEZ a je potrebný na dosiahnutie požadovanej úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia v Únii. Spotrebitelia musia aktívne prispievať, aby takýto zber prebiehal úspešne, a mali by byť v odovzdávaní OEEZ podporovaní. Na tento účel by sa mali vytvoriť vhodné zariadenia na odovzdávanie OEEZ vrátane verejných zberní, kde by mohli súkromné domácnosti odovzdať svoj odpad prinajmenšom bezplatne. Pri podpore úspešného zberu OEEZ zohrávajú významnú úlohu distribútori.

  (13) Separovaný zber je podmienkou na zabezpečenie špecifického spracovania a recyklácie OEEZ a je potrebný na dosiahnutie požadovanej úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia v Únii. Spotrebitelia musia aktívne prispievať, aby takýto zber prebiehal úspešne, a mali by byť v odovzdávaní OEEZ podporovaní. Na tento účel by sa mali vytvoriť vhodné zariadenia na odovzdávanie OEEZ vrátane verejných zberní, kde by mohli súkromné domácnosti odovzdať svoj odpad prinajmenšom bezplatne. Pri podpore úspešného zberu a spracovania OEEZ zohrávajú významnú úlohu distribútori, samosprávy a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie, a preto by mali podliehať požiadavkám tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Opakované predloženie pozície Parlamentu z prvého čítania. Distribútori, samosprávy a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečení úspešného vykonávania smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 13a (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  13a. V záujme úplného uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“ musia členské štáty zaistiť, aby sa náklady vzniknuté (miestnym) orgánom za zber OEEZ nepresúvali na daňových poplatníkov, ale aby boli zohľadnené v cene výrobku.

  Odôvodnenie

  V rámci ústupku voči pozícii Rady a Komisie bol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 12 ods. 1 v texte, ktorý Parlament odsúhlasil v prvom čítaní (PDN 47), zrevidovaný a obmedzený na podstatnú zásadu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 14

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (14) Na dosiahnutie požadovanej úrovne ochrany a harmonizovaných environmentálnych cieľov Únie by mali členské štáty prijať príslušné opatrenia na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ ako netriedeného komunálneho odpadu a dosahovanie vysokej úrovne v separovanom zbere OEEZ. Aby sa zabezpečilo, že sa členské štáty budú usilovať vytvoriť účinné zberné systémy, malo by sa od nich vyžadovať, aby dosahovali vysokú úroveň zberu OEEZ, a to najmä v prípade chladiacich a mraziacich zariadení obsahujúcich látky poškodzujúce ozón a fluórované skleníkové plyny vzhľadom na ich veľký environmentálny vplyv a povinnosti uvedené v nariadení (ES) č. 1005/2009 a nariadení (ES) č. 842/2006. Z údajov zahrnutých do posúdenia vplyvu vyplýva, že v súčasnosti sa už separovane zbiera 65 % EEZ uvedených na trh, ale viac ako polovica tohto množstva je potenciálne predmetom nevhodného spracovania a nezákonného vývozu. To má za následok straty cenných druhotných surovín a zhoršovanie kvality životného prostredia. Je potrebné stanoviť ambiciózny cieľ týkajúci sa zberu, aby bolo možné predísť tomuto problému. Je vhodné stanoviť minimálne požiadavky na prepravu použitých EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ, pričom členské štáty môžu pri ich plnení zohľadniť príslušné usmernenia korešpondentov vypracované v kontexte vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu.

  (14) Na dosiahnutie požadovanej úrovne ochrany a harmonizovaných environmentálnych cieľov Únie by mali členské štáty prijať príslušné opatrenia na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ ako netriedeného komunálneho odpadu a dosahovanie vysokej úrovne v separovanom zbere OEEZ. Aby sa zabezpečilo, že sa členské štáty budú usilovať vytvoriť účinné zberné systémy, malo by sa od nich vyžadovať, aby dosahovali vysokú úroveň zberu OEEZ, a to najmä v prípade chladiacich a mraziacich zariadení obsahujúcich látky poškodzujúce ozón a fluorované skleníkové plyny vzhľadom na ich veľký environmentálny vplyv a povinnosti uvedené v nariadení (ES) č. 1005/2009 a nariadení (ES) č. 842/2006. Z údajov zahrnutých do posúdenia vplyvu vyplýva, že v súčasnosti sa už separovane zbiera 65 % EEZ uvedených na trh, ale viac ako polovica tohto množstva je potenciálne predmetom nevhodného spracovania a nezákonného vývozu alebo sa spracúva vhodným spôsobom, ale spracované množstvá sa neoznamujú. To má za následok straty cenných druhotných surovín, zhoršovanie kvality životného prostredia a poskytovanie nepresných údajov. Je potrebné stanoviť ambiciózny cieľ týkajúci sa zberu, aby bolo možné predísť tomuto problému, a zaviazať všetky subjekty, ktoré vykonávajú zber OEEZ, aby zabezpečili jeho spracovanie ekologicky šetrným spôsobom, a požadovať od nich, aby informovali o množstvách, ktoré sa vyzbierali, s ktorými sa nakladalo a ktoré boli spracované. Je nesmierne dôležité, aby členské štáty zabezpečili účinné vykonávanie tejto smernice, najmä pokiaľ ide o kontrolu použitých EEZ, ktoré sa prepravujú z Únie. Je vhodné stanoviť minimálne požiadavky na prepravu použitých EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ, pričom členské štáty môžu pri ich plnení zohľadniť príslušné usmernenia korešpondentov vypracované v kontexte vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu.

  Odôvodnenie

  Opakované predloženie pozície Parlamentu z prvého čítania. Poskytovanie jednotných údajov je dôležité pre presadzovanie a kontrolu uplatňovania smernice. Všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú na zbere a spracúvaní, sa musia správať v súlade so smernicou. Kontrola prepravy OEEZ je nevyhnutná na zabránenie nelegálnej preprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 15a (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  15a. Vedecký výbor pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká vo svojom stanovisku o posudzovaní rizika výrobkov na báze nanotechnológie z 19. januára 2009 uviedol, že k vystaveniu nanomateriálom, ktoré sú pevnou súčasťou veľkých štruktúr, napríklad elektronických obvodov, môže dôjsť vo fáze odpadu a počas recyklácie. V záujme kontroly možných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie vyplývajúcich zo spracovania OEEZ obsahujúceho nanomateriály môže byť potrebné zaviesť selektívne spracovanie. Je vhodné, aby Komisia zhodnotila, či by sa na príslušné nanomateriály malo vzťahovať selektívne spracovanie.

  Odôvodnenie

  Nanomateriály sa čoraz častejšie používajú v elektrických a elektronických zariadeniach. Aj keď mnohé spôsoby použitia nemusia počas spracovania spôsobiť nijaké problémy, v prípade určitých nanomateriálov sa problémy môžu vyskytnúť, napríklad pri uhlíkových nanorúrkach, pri ktorých existuje podozrenie z existencie vlastností podobných azbestu, alebo pri nanostriebre. Je lepšie vyhodnotiť situáciu a zistiť, či je potrebné podniknúť nejaké kroky, než pred situáciou zatvárať oči. Je to v súlade s pozíciou EP o regulačných aspektoch nanomateriálov z roku 2009 (opätovné vyhlásenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 101 z prvého čítania).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 17

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (17) Zhodnocovanie, príprava na opätovné použitie a recyklácia zariadení by sa mali zohľadniť pri dosahovaní cieľov stanovených v tejto smernici len v prípade, ak toto zhodnocovanie, príprava na opätovné použitie alebo recyklácia nie je v rozpore s inými právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými pre zariadenia.

  (17) Zhodnocovanie, príprava na opätovné použitie a recyklácia zariadení by sa mali zohľadniť pri dosahovaní cieľov stanovených v tejto smernici len v prípade, ak toto zhodnocovanie, príprava na opätovné použitie alebo recyklácia nie je v rozpore s inými právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými pre zariadenia. Zabezpečenie riadneho zhodnocovania, prípravy na opätovné použitie a recyklácie zariadení je dôležité pre riadne hospodárenie so zdrojmi a prinesie optimalizáciu dodávok zdrojov.

  Odôvodnenie

  Opakované predloženie pozície Parlamentu z prvého čítania. Efektívne zhodnocovanie OEEZ je mimoriadne dôležité z dôvodov ochrany životného prostredia a zhodnocovania surovín.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 19

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (19) Užívatelia EEZ zo súkromných domácností by mali mať možnosť prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. Výrobcovia by mali financovať aspoň zber zo zberných zariadení, ako aj spracovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie OEEZ. Členské štáty by mali podnecovať výrobcov, aby za zber OEEZ prevzali plnú zodpovednosť, a to najmä financovaním zberu OEEZ v rámci celého odpadového reťazca vrátane zo súkromných domácností s cieľom zabrániť tomu, aby bol separovane vyzbieraný OEEZ predmetom neoptimálneho spracovania a nezákonného vývozu, vytvoriť rovnaké podmienky prostredníctvom harmonizácie financovania zo strany výrobcov v rámci Únie a presunúť platby za zber tohto odpadu z daňových poplatníkov na spotrebiteľov EEZ v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. Aby mala koncepcia zodpovednosti výrobcu čo najlepší účinok, mal by byť každý výrobca zodpovedný za financovanie nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. Výrobca by mal môcť si zvoliť, či si túto svoju povinnosť splní individuálne, alebo sa zapojí do kolektívneho systému. Každý výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, že sa náklady na nakladanie s OEEZ z „opustených“ výrobkov neprenesú na spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. Zodpovednosť za financovanie nakladania s historickými odpadmi by sa mala rozdeliť medzi všetkých existujúcich výrobcov prostredníctvom kolektívnych finančných systémov, do ktorých v prípade výskytu nákladov proporcionálne prispievajú všetci výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne finančné systémy by nemali spôsobiť vylúčenie výrobcov vyrábajúcich špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a nových účastníkov na trhu.

  (19) Užívatelia EEZ zo súkromných domácností by mali mať možnosť prinajmenšom bezplatne odovzdať OEEZ. Výrobcovia by preto mali financovať odber zo zberných zariadení, ako aj spracovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie OEEZ. S cieľom zabrániť tomu, aby bol separovane vyzbieraný OEEZ predmetom neoptimálneho spracovania a nezákonného vývozu by členské štáty mali podnecovať všetkých aktérov, ktorí narábajú s OEEZ, aby prispievali k dosiahnutiu cieľa tejto smernice. Pokiaľ ide o to, aby sa platby za zber tohto odpadu presunuli z daňových poplatníkov na spotrebiteľov EEZ v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“, členské štáty by mali podnecovať výrobcov, aby spracovali všetky vyzbierané EEZ. V záujme umožnenia riadneho spracovania by spotrebitelia mali byť zodpovední za to, že zabezpečia, aby sa EEZ po skončení životnosti odovzdali do zberných zariadení. Aby mala koncepcia zodpovednosti výrobcu čo najlepší účinok, mal by byť každý výrobca zodpovedný za financovanie nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú z jeho vlastných výrobkov. Výrobca by mal mať možnosť zvoliť si, či si túto svoju povinnosť splní individuálne, alebo sa zapojí do kolektívneho systému. Každý výrobca by mal pri uvedení výrobku na trh poskytnúť finančnú záruku ako prevenciu, že sa náklady na nakladanie s OEEZ z „opustených“ výrobkov neprenesú na spoločnosť alebo na ostatných výrobcov. Zodpovednosť za financovanie nakladania s historickými odpadmi by sa mala rozdeliť medzi všetkých existujúcich výrobcov prostredníctvom kolektívnych finančných systémov, do ktorých v prípade výskytu nákladov proporcionálne prispievajú všetci výrobcovia, ktorí sú na trhu. Kolektívne finančné systémy by nemali spôsobiť vylúčenie výrobcov vyrábajúcich špecifické výrobky, alebo ktorých výrobky sa vyrábajú v malom objeme, dovozcov a nových účastníkov na trhu. V prípade výrobkov s dlhou životnosťou, ktoré v súčasnosti prvýkrát spadajú do pôsobnosti smernice, ako sú fotovoltické panely, by sa mali čo najviac využívať existujúce systémy zberu a zhodnocovania, a to pod podmienkou, že sa budú dodržiavať požiadavky stanovené v tejto smernici. Konkrétne by sa nemali vytvárať nijaké prekážky v súvislosti s prevádzkou systémov zriadených v celej Únii vzhľadom na to, že spĺňajú ciele vnútorného trhu.

  Odôvodnenie

  Opakované predloženie pozície Parlamentu z prvého čítania. Existujúce a osvedčené systémy zberu OEEZ by sa mali zachovať. Financovanie zberu z domácností nemá vplyv na dizajn zariadení ani ekologické výhody a presun týkajúci sa rozdelenia nákladov nezaručuje vyššiu úroveň zberu. Podobne netreba zabúdať ani na zodpovednosť spotrebiteľov za spoluúčasť na riadnom zneškodnení odpadu zo zariadení.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 20

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (20) Výrobcom by sa malo umožniť, aby pri predaji nových výrobkov poskytli kupujúcim na dobrovoľnej báze informácie o nákladoch na zber, spracovanie a zneškodňovanie OEEZ spôsobom šetrným voči životnému prostrediu. To je v súlade s oznámením Komisie o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku, a to najmä v súvislosti s racionálnejšou spotrebou a zeleným verejným obstarávaním.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Náklady, ktoré vzniknú zberom a spracovaním, by mali byť zahrnuté do ceny výrobku, aby sa tak vytvoril podnet na zníženie týchto nákladov. Paušálne poplatky neodzrkadľujú skutočné náklady na výrobok v čase skončenia jeho životnosti ani záťaž, ktorú predstavuje pre životné prostredie. Spotrebiteľ tak nezíska žiadne informácie o recyklovateľnosti a skutočných nákladoch na spracovanie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 25

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (25) Informácie o hmotnosti EEZ uvedených na trh v Únii a jednotlivé podiely na zbere, príprave na opätovné použitie vrátane, pokiaľ je to možné, prípravy na opätovné použitie celých spotrebičov, zhodnocovaní alebo recyklácii a vývoze OEEZ zberaného v súlade s touto smernicou sú potrebné pre monitorovanie plnenia cieľov tejto smernice. Na účely výpočtu podielov na zbere by sa mala vypracovať spoločná metodika výpočtu hmotnosti EEZ, aby sa okrem iného objasnilo, že tento pojem zahŕňa skutočnú hmotnosť celého zariadenia v takej podobe, v akej sa uvádza na trh vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí, doplnkov a spotrebných materiálov, ale s výnimkou obalu, batérií, návodu na použitie a manuálov.

  (25) Informácie o hmotnosti EEZ uvedených na trh v Únii a jednotlivé podiely na zbere, príprave na opätovné použitie vrátane, pokiaľ je to možné, prípravy na opätovné použitie celých spotrebičov, zhodnocovaní alebo recyklácii a vývoze OEEZ zberaného v súlade s touto smernicou sú potrebné pre monitorovanie plnenia cieľov tejto smernice. Na účely výpočtu podielov na zbere by sa mala vypracovať spoločná metodika výpočtu hmotnosti EEZ, aby sa okrem iného zistilo, či tento pojem zahŕňa skutočnú hmotnosť celého zariadenia v takej podobe, v akej sa uvádza na trh vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí, doplnkov a spotrebných materiálov, ale s výnimkou obalu, batérií, návodu na použitie a manuálov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 27

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (27) Členské štáty by mali zabezpečiť primeraný tok informácií, aby umožnili vykonávanie tejto smernice pri plnom dodržaní požiadaviek vnútorného trhu, konkrétne v súvislosti so zabránením opakovania požiadaviek na výrobcov.

  (27) S cieľom obmedziť prekážky správneho fungovania vnútorného trhu by sa malo znížiť administratívne zaťaženie tým, že sa štandardizujú postupy registrácie a podávania správ a zabráni sa opakovanému vyberaniu poplatkov za viacnásobné registrácie v jednotlivých členských štátoch. Predovšetkým by sa od výrobcu už nemalo vyžadovať, aby bol v členskom štáte usadený na to, aby v ňom mohol uviesť EEZ na trh. Namiesto toho by malo postačovať vymenovanie miestneho právneho zástupcu usadeného v danom členskom štáte.

  Odôvodnenie

  Skúsenosti s platnou smernicou o OEEZ ukázali, že rôzne podmienky registrácie a podávania správ v 27 členských štátoch vedú k výraznému byrokratickému zaťaženiu a nečakaným nákladom. Podľa hodnotenia vplyvu vypracovaného Komisiou by sa mohlo zabrániť byrokratickým nákladom vo výške 66 miliónov EUR ročne. V záujme fungovania vnútorného trhu preto treba ďalej pokročiť v harmonizácii registrácie a podávania správ, ako aj interoperabilite vnútroštátnych registrov. Opätovné predloženie pozície EP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Pozícia Rady

  Odôvodnenie 28

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (28) Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o prispôsobenie príloh IV, VII, VIII a IX vedeckému a technickému pokroku a prijímanie pravidiel dopĺňajúcich pravidlá ustanovené v tejto smernici týkajúce sa technických požiadaviek na zber a rovnocennosť spracovania odpadu v prípadoch, keď sa odpad vyváža z Únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

  (28) Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o prijímanie dočasných ustanovení o podieloch zberu a o metódu na stanovenie objemu odpadu podľa hmotnosti; pokiaľ ide o prijímanie pravidiel dopĺňajúcich pravidlá ustanovené v tejto smernici týkajúce sa technických požiadaviek na zber a rovnocennosť spracovania odpadu v prípadoch, keď sa odpad vyváža z Únie, minimálnych požiadaviek a metodiky na výpočet finančných záruk, definície „OEEZ veľmi malého objemu“ a „mikropodnikov pôsobiacich na veľmi malom území“; pokiaľ ide o prispôsobenie príloh IV, VII, VIII a IX vedeckému a technickému pokroku; a pokiaľ ide o prijímanie podrobnejších ustanovení o inšpekcii a monitorovaní. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

  Odôvodnenie

  Uvádzajú sa tu všetky delegované akty stanovené v smernici. Opakované predloženie pozície Parlamentu z prvého čítania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Pozícia Rady

  Článok 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  V tejto smernici sa ustanovujú opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zefektívňovaním takéhoto využitia.

  V tejto smernici sa ustanovujú opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a nakladania s ním a znižovaním negatívnych vplyvov využívania zdrojov a zefektívňovaním takéhoto využitia v súlade s článkami 1 a 4 smernice 2008/98/ES. Touto smernicou sa vyžaduje, aby všetky subjekty zapojené do životného cyklu výrobku zlepšili svoje environmentálne normy a tým prispeli k udržateľnej výrobe a zhodnocovaniu.

  Odôvodnenie

  Odkaz na základné zásady rámcovej smernice o odpade (predchádzanie a hierarchia odpadu) bol zaradený len do odôvodnenia 6. Keďže v pôvodnej smernici o OEEZ sa kládol dôraz na zodpovednosť všetkých zúčastnených strán chrániť životné prostredie, určite by to tak malo byť i v prípade prepracovanej smernice. Smernica o OEEZ z roku 2003 ustanovuje prostredníctvom komplexného prístupu zameraného na životný cyklus zdokonalenie environmentálnych noriem všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú EEZ alebo OEEZ. Ide o prvok právnych predpisov, ktorý by sa mal zachovať, a zmienka o ňom by sa preto nemala z článku 1 vypustiť.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Táto smernica sa vzťahuje na elektrické a elektronické zaradenia (EEZ) takto:

  Táto smernica sa na základe odseku 3 vzťahuje na všetky EEZ.

  a) od ...* do ...** (prechodné obdobie) na EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe I. Príloha II obsahuje orientačný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe I,

   

  b) od ... *** na EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe III. Príloha IV obsahuje orientačný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe III.

   

  ________

   

  * Ú. v.: prosím vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  ** Ú. v.: vložte prosím dátum - 6 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  *** Ú. v.: vložte prosím dátum - 6 rokov a jeden deň odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  Odôvodnenie

  Takzvaný otvorený rozsah pôsobnosti vedie k väčšej právnej istote, čo jej jedným z podstatných cieľov prepracovania smernice, pretože v tomto prípade sa bude v zásade týkať všetkých EEZ. Prísne rozdelenie zariadení do kategórií viedlo k veľmi odlišnému výkladu v jednotlivých členských štátoch a tomu by sa malo predísť. Navyše sa tak môžu zohľadniť nové výrobky bez toho, aby si to vyžiadalo revíziu smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Počas prechodného obdobia uvedeného v odseku 1 písm. a) sa táto smernica neuplatňuje na žiadne z týchto EEZ:

  3. Táto smernica sa neuplatňuje na žiadne z týchto EEZ:

  Odôvodnenie

  V nadväznosti na pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 1 a v súlade so zásadou otvoreného rozsahu pôsobnosti smernice je nutné, aby zákonodarca takisto mohol špecifikovať výnimky z pravidiel.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 3 – písmeno ca (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  ca) zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru;

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nezahŕňa podstatnú zmenu a doplnenie smernice, ale len zmenu v poradí bodov v príslušnom odseku článku 2 (pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 4).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 3 – písmeno cb (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  cb) veľké stacionárne priemyselné náradia;

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nezahŕňa podstatnú zmenu a doplnenie smernice, ale len zmenu v poradí bodov v príslušnom odseku článku 2 (pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 4).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 3 – písmeno cc (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  cc) veľké pevné inštalácie s výnimkou tých častí, ktoré predstavujú svetelné a fotovoltické moduly;

  Odôvodnenie

  Je dôležité, aby boli vyňaté veľké pevné inštalácie, ale niektoré časti týchto inštalácií by mali zostať v pôsobnosti tejto smernice. Ide najmä o svetelné a fotovoltické moduly, ktoré možno predať samostatne bez celej inštalácie a ich výrobca nemusí presne poznať ich konečné použitie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 3 – písmeno cd (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  cd) osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené;

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nezahŕňa podstatnú zmenu a doplnenie smernice, ale len zmenu v poradí bodov v príslušnom odseku článku 2 (pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 4).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 3 – písmeno ce (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  ce) necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie;

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nezahŕňa podstatnú zmenu a doplnenie smernice, ale len zmenu v poradí bodov v príslušnom odseku článku 2 (pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 4).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 3 – písmeno cf (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  cf) zariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi podnikmi;

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nezahŕňa podstatnú zmenu a doplnenie smernice, ale len zmenu v poradí bodov v príslušnom odseku článku 2 (pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 4).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 3 – písmeno cg (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  cg) zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto pomôcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky.

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nezahŕňa podstatnú zmenu a doplnenie smernice, ale len zmenu v poradí bodov v príslušnom odseku článku 2 (pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 4).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 4

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Okrem zariadení uvedených v odseku 3 sa táto smernica od ...* neuplatňuje na tieto EEZ:

  vypúšťa sa

  a) zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru;

   

  b) veľké stacionárne priemyselné náradia;

   

  c) veľké pevné inštalácie;

   

  d) osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené;

   

  e) necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie;

   

  f) zariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi podnikmi;

   

  g) zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto pomôcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky.

   

  ________

   

  * Ú. v.: vložte prosím dátum - 6 rokov a jeden deň odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  Odôvodnenie

  Vzhľadom na otvorený rozsah pôsobnosti smernice je nevyhnutné, aby zákonodarca vypracoval aj zoznam výnimiek. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nezahŕňa podstatnú zmenu a doplnenie smernice, ale len zmenu v poradí bodov v príslušnom odseku článku 2 (pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 3).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

  Pozícia Rady

  Článok 2 – odsek 5

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Komisia najneskôr ... * preskúma rozsah pôsobnosti tejto smernice stanovený v odseku 1 písm. b) vrátane parametrov, na základe ktorých sa rozlišuje medzi veľkými a malými zariadeniami v prílohe III, a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

  Komisia najneskôr ...* a potom každých 5 rokov preskúma rozsah pôsobnosti tejto smernice a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

  ________

  _______

  * Ú. v.: vložte, prosím, dátum - 3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  * 5 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Opakované predloženie pozície Parlamentu z prvého čítania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

  Pozícia Rady

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  d)„necestné pojazdné stroje“ sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení;

  d) necestné pojazdné stroje“ sú strojové zariadenia, ktorých prevádzka si vyžaduje pohybovanie pri práci alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení, alebo strojové zariadenia prevádzkované bez pohybovania, ktoré však môžu byť vybavené tak, aby sa umožnil ich jednoduchý pohyb z jedného miesta na druhé;

  Odôvodnenie

  Zariadenia, ktoré sú rovnaké z hľadiska konštrukcie, materiálov, ktoré obsahujú, a funkcie a odlišujú sa len tým, ako sú napájané (zo siete alebo vlastného zdroja energie), by sa nemali spracúvať odlišne. Okrem toho musia byť pri niektorých výrobných procesoch používané stroje mobilné, pretože výrobný reťazec by inak náležite či vôbec nefungoval. Počas prevádzky sa však tieto zariadenia nepohybujú.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

  Pozícia Rady

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  f) „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami komunikácie na diaľku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku:

  f) „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami komunikácie na diaľku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku:

  i) je usadená v členskom štáte a vyrába EEZ pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo si dá EEZ navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou na území tohto členského štátu,

  i) je usadená v Únii a vyrába EEZ pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo si dá EEZ navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou na území Únie,

  ii) je usadená v členskom štáte a na území tohto členského štátu opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou zariadenia vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý opätovne predáva, sa nepovažuje za „výrobcu“, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v bode i),

  ii) je usadená v Únii a na území Únie opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou zariadenia vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý opätovne predáva, sa nepovažuje za „výrobcu“, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v bode i),

  iii) je usadená v členskom štáte a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh tohto členského štátu EEZ z tretej krajiny alebo iného členského štátu, alebo

  iii) je usadená v Únii a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Únie EEZ z tretej krajiny, alebo;

  iv) predáva v členskom štáte EEZ prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku priamo súkromným domácnostiam alebo iným užívateľom ako súkromné domácnosti a je usadená v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.

  iv) predáva v členskom štáte EEZ prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku priamo súkromným domácnostiam alebo iným užívateľom ako súkromné domácnosti a je usadená v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.

  Odôvodnenie

  Podľa hodnotenia vplyvu vypracovaného Komisiou by prijatie európskeho prístupu mohlo v dôsledku obmedzenia byrokracie znamenať ročné úspory vo výške 66 miliónov EUR. Dôležitým prvkom tejto problematiky je priamy predaj na diaľku, a preto je potrebné venovať mu viac pozornosti. V tejto súvislosti je však opäť potrebné uplatňovať európsky prístup: od výrobcov by sa malo žiadať, aby sa zaregistrovali, iba jedenkrát. Týchto bodov sa týka pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 17. Parlament vyzýva na uľahčenie predaja EEZ na diaľku (dokončenie vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu (2010/2012(INI)).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

  Pozícia Rady

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno j

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  j) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu členského štátu v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;

  j) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;

  Odôvodnenie

  Definovaním „sprístupnenia na trh“ na vnútroštátnej úrovni vznikajú výrazné byrokratické prekážky, a teda aj náklady, ktoré vážne narušia riadne fungovanie vnútorného trhu. Podľa hodnotenia vplyvu vypracovaného Komisiou sa v prípade, že sa prijme európsky prístup, v dôsledku zamedzenia byrokracii ušetrí 66 miliónov EUR ročne.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

  Pozícia Rady

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno k

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  k) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu v členskom štáte v rámci podnikateľskej činnosti;

  k) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie v rámci podnikateľskej činnosti;

  Odôvodnenie

  Definovaním „sprístupnenia na trh“ na vnútroštátnej úrovni vznikajú výrazné byrokratické prekážky, a teda aj náklady, ktoré vážne narušia riadne fungovanie vnútorného trhu. Podľa hodnotenia vplyvu vypracovaného Komisiou sa v prípade, že sa prijme európsky prístup, v dôsledku zamedzenia byrokracii ušetrí 66 miliónov EUR ročne.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

  Pozícia Rady

  Článok 3 – odsek 1 – bod 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  l) „odstránenie“ je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že nebezpečné látky, zmesi a súčiastky je možné kontrolovať ako identifikovateľný prúd alebo identifikovateľnú súčasť prúdu. Látka, zmes alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je možné jej monitorovanie s cieľom zistiť, či je spracovanie bezpečné z hľadiska životného prostredia;

  l) „odstránenie“ je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že nebezpečné látky, zmesi a súčiastky je na konci procesu spracovania možné kontrolovať ako identifikovateľný prúd alebo identifikovateľnú súčasť prúdu. Látka, zmes alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je možné jej monitorovanie s cieľom zistiť, či je spracovanie bezpečné z hľadiska životného prostredia;

  Odôvodnenie

  V smernici by sa nemalo stanoviť, kedy sa majú látky atď. odstrániť. Dôležité je, aby sa látky odstránili a aby sa najlepšie environmentálne výsledky dosiahli takýmto spôsobom. Niektoré látky sa musia odstrániť ako identifikovateľné súčasti prúdu, čo možno docieliť iba v neskoršom štádiu spracovania, a nie na začiatku. Stanovenie okamihu, v ktorom treba látky odstrániť, by zabránilo vývoju nových technológií. Z tohto dôvodu sa podporuje pôvodný návrh Komisie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

  Pozícia Rady

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno oa (nový)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  oa) „malé zariadenia“ sú všetky zariadenia, ktoré sú v zásade prenosné a ktoré nie sú určené na to, aby zostali na mieste používania počas celej svojej životnosti;

  Odôvodnenie

  Opakované vloženie vymedzenia pojmu „malé zariadenia“ z prílohy IA pozície Parlamentu z prvého čítania. Toto vymedzenie pojmu je potrebné v súvislosti s článkom 5 ods. 1 a článkom 7 ods. 6.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

  Pozícia Rady

  Článok 3 – odsek 1 – písmeno ob (nový)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  ob) „veľké zariadenia“ sú všetky zariadenia, ktoré sú v zásade nehybné alebo ktoré sú určené na to, aby zostali na mieste používania počas celej svojej životnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

  Pozícia Rady

  Článok 4

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty bez toho, aby boli dotknuté požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti dizajnu výrobkov vrátane smernice 2009/125/ES, podporia spoluprácu medzi výrobcami a recyklačnými zariadeniami a opatrenia na presadzovanie dizajnu a výroby EEZ, a to najmä v záujme uľahčenia opätovného použitia, demontáže a zhodnocovania OEEZ, ich súčiastok a materiálov. V tomto zmysle členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby výrobcovia nezabránili tým, že použijú špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy, opätovnému použitiu OEEZ, pokiaľ takéto špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy nepredstavujú dôležité výhody, napríklad vo vzťahu k ochrane životného prostredia a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť.

  Členské štáty bez toho, aby boli dotknuté požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti dizajnu výrobkov vrátane smernice 2009/125/ES, podporia spoluprácu medzi výrobcami a recyklačnými zariadeniami a opatrenia na presadzovanie dizajnu a výroby EEZ, a to najmä v záujme uľahčenia opätovného použitia, demontáže a zhodnocovania OEEZ, ich súčiastok a materiálov. Tieto opatrenia rešpektujú riadne fungovanie vnútorného trhu. V tomto zmysle členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby výrobcovia nezabránili tým, že použijú špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy, opätovnému použitiu OEEZ, pokiaľ takéto špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy nepredstavujú dôležité výhody, napríklad vo vzťahu k ochrane životného prostredia a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť. Požiadavky na ekodizajn uľahčujúce opätovné použitie, demontáž a zhodnocovanie OEEZ a znižujúce emisie nebezpečných látok sa stanovia najneskôr do 31. decembra 2014 v rámci vykonávacích opatrení prijatých podľa smernice 2009/125/ES.

  Odôvodnenie

  Stanovenie požiadaviek na ekodizajn v prípade výrobkov využívajúcich energiu je relevantný nielen z hľadiska energetickej spotreby výrobku, ale aj jednoduchšieho opätovného použitia, demontáže a recyklácie. Začlenenie fázy recyklácie do procesu dizajnu môže viesť k rozšíreniu a optimalizácii recyklácie. Mala by sa preto podporovať jednoduchá demontáž, zlepšená recyklovateľnosť, zníženie škodlivých emisií a zhodnocovanie druhotných surovín. Opakované predloženie pozície Parlamentu z prvého čítania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

  Pozícia Rady

  Článok 5 – odsek 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ vo forme netriedeného komunálneho odpadu a na dosiahnutie vysokého podielu separovaného zberu OEEZ, a to najmä a prioritne v prípade zariadení na tepelnú výmenu obsahujúcich látky poškodzujúce ozón a fluórované skleníkové plyny a žiariviek obsahujúcich ortuť.

  1. Na dosiahnutie vysokého podielu separovaného zberu OEEZ a správneho spracovania všetkých druhov OEEZ, a to najmä a prioritne v prípade zariadení na tepelnú výmenu obsahujúcich látky poškodzujúce ozón a fluorované skleníkové plyny, svietidiel obsahujúcich ortuť, fotovoltických modulov a malých zariadení vrátane malých IT prístrojov a telekomunikačných prístrojov, členské štáty zabezpečia, aby sa všetok OEEZ zbieral separovane a nemiešal sa s objemným alebo netriedeným odpadom z domácností.

  Odôvodnenie

  Všetok OEEZ sa musí zbierať separovane: nestačí len dosiahnuť vysoký podiel takého zberu. Prednostne by sa mali zbierať nielen chladiace a mraziace zariadenia, ale aj všetky svietidlá obsahujúce ortuť a fotovoltické moduly a malé zariadenia. Tieto často obsahujú nebezpečné látky a tiež cenné druhotné suroviny a, žiaľ, neraz sa zneškodňujú spolu s odpadom z domácností, i keď je to zakázané. Aj fotovoltické moduly by sa pre nebezpečné látky a cenné druhotné suroviny, ktoré sú obsiahnuté v niektorých z nich, mali prednostne zbierať separovane.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

  Pozícia Rady

  Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty môžu na tieto účely vyžadovať, aby zberné systémy alebo zberné zariadenia podľa potreby zabezpečili v zberniach oddelenie OEEZ, ktorý sa má pripraviť na opätovné použitie, od ostatného separovane vyzbieraného OEEZ.

  V záujme čo najväčšieho opätovného použitia celých zariadení členské štáty tiež zabezpečia, aby zberné systémy pred každou ďalšou prepravou zabezpečili v zberniach oddelenie OEEZ, ktorý sa má pripraviť na opätovné použitie, od ostatného separovane vyzbieraného OEEZ.

  Odôvodnenie

  Separovaný zber opätovne použiteľných zariadení je nutný na to, aby sa aj v tejto konkrétnej smernici mohla uplatniť hierarchia odpadu, a súvisí so samostatným podielom opätovného použitia uvedeným v článku 11. Efektívne opätovné použitie bude možné iba vtedy, ak bude v prípade opätovne použiteľných zariadení povinné čo najskôr ich zbierať oddelene od iných starých zariadení .

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

  Pozícia Rady

  Článok 7 – odsek 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene dosahovali minimálny podiel zberu vypočítaný na základe celkovej hmotnosti OEEZ vyzbieraného v súlade s článkami 5 a 6 v danom roku v danom členskom štáte a vyjadrený ako percentuálny podiel priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v troch predchádzajúcich rokoch v danom členskom štáte. Minimálny podiel zberu sa dosahuje každý rok a zvyšuje sa zo 45 % vo vykazovanom roku ...* na 65 % vo vykazovanom roku ...**. Do ...*** sa naďalej uplatňuje podiel separovaného zberu OEEZ zo súkromných domácností priemerne aspoň štyri kilogramy na obyvateľa na rok.

  1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1, každý členský štát zabezpečí, aby bol podiel zberu OEEZ, ktorý vzniká na jeho území, od roku 2016 minimálne na úrovni 85 %.

   

  Každý členský štát zabezpečí, aby sa od ...* zozbierali aspoň 4 kg OEEZ/osobu alebo rovnaké množstvo OEEZ, ako bolo zozbierané v tomto členskom štáte v roku 2010, v závislosti od toho, v ktorom prípade bola dosiahnutá vyššia hodnota.

   

  Členské štáty zabezpečia postupné zvyšovanie objemu vyzbieraného OEEZ od ... ** do roku 2016.

   

  Členské štáty môžu stanoviť ambicióznejšie individuálne podiely zberu a oznámia túto skutočnosť Komisii.

   

  Podiely zberu sa plnia každý rok.

   

  Členské štáty predložia Komisii najneskôr do ...** plány na zlepšenie zberu.

  _______

  _______

  * Ú. v.: vložte prosím rok - 4 roky od roku nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  * Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  ** Ú. v.: vložte prosím rok - 8 rokov od roku nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  ** 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  *** Ú. v.: vložte prosím dátum - 1. január roku, ktorý je 4 roky od roku nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  Odôvodnenie

  Výrobcovia nemôžu niesť zodpovednosť za úsilie o dosiahnutie cieľov týkajúcich sa podielov zberu, keďže nemajú vplyv na ostatné subjekty, ktoré vykonávajú zber OEEZ. Výrobca nie je právnickou osobou, ktorá môže splniť celkový cieľ týkajúci sa podielu zberu. Členské štáty sú nabádané, aby zakročili proti nelegálnym prepravám. Podiel zberu by sa mal stanoviť na základe množstva vzniknutého odpadu, a nie na základe nepodstatného faktora, ktorým je počet nových zariadení. Primerane treba zohľadňovať odlišnú životnosť výrobkov v členských štátoch. V smernici sa tak berie ohľad na nenasýtené trhy a zariadenia s dlhou životnosťou (fotovoltické moduly).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

  Pozícia Rady

  Článok 7 – odsek 2

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. S cieľom zistiť, či sa dosiahol minimálny podiel zberu, členské štáty zabezpečia, že sa im oznámia informácie o OEEZ vyzbieranom separovane podľa článku 5.

  2. S cieľom zistiť, či sa dosiahol minimálny podiel zberu, členské štáty zabezpečia, aby príslušné subjekty bez toho, aby to pre členské štáty znamenalo akékoľvek náklady, každoročne a v súlade s článkom 16 oznámili informácie o OEEZ, ktorý bol:

   

  – akýmikoľvek subjektmi pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný spracovateľským zariadeniam;

   

  – odovzdaný do zberných zariadení v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a);

   

  – dodaný distribútorom v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b);

   

  – separovane vyzbieraný výrobcami alebo tretími osobami v mene výrobcov; alebo

   

  – separovane vyzbieraný inými spôsobmi.

  Odôvodnenie

  Členské štáty sú zodpovedné za splnenie cieľa týkajúceho sa zberu a musia informovať o množstve vyzbieraného OEEZ v súlade s článkom 16 ods. 5. Preto je dôležité, aby sa im oznamovali všetky samostatne vyzbierané množstvá. V tejto súvislosti je potrebné jasne uviesť, že je nevyhnutné predkladať správy o všetkých množstvách a napríklad o tom, že treba dbať aj na množstvá, ktoré sa prepravujú priamo spracovateľským zariadeniam.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

  Pozícia Rady

  Článok 7 – odsek 3

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Česká republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko a Slovensko sa môžu z dôvodu nedostatku potrebnej infraštruktúry a nízkej úrovne spotreby EEZ rozhodnúť, že:

  vypúšťa sa

  a) najneskôr do ...* dosiahnu podiel zberu, ktorý je nižší ako 45 %, ale vyšší ako 40 % priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch, a

   

  b) odložia dosiahnutie podielu zberu uvedeného v odseku 1 na termín podľa vlastného výberu, najneskôr však do ...**.

   

  _______

   

  * Ú. v.: vložte prosím dátum – 4 roky od roku nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  ** Ú. v.: vložte prosím dátum – 10 rokov od roku nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  Odôvodnenie

  Výpočtová metóda Parlamentu, v rámci ktorej je kľúčovým kritériom vzniknutý odpad, eliminuje potrebu povoliť vnútroštátne výnimky. Dôvodom je, že množstvo skutočne vzniknutého odpadu v členskom štáte je rozhodujúcim faktorom a životnosť výrobkov, ktorá sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť, už bola v tejto súvislosti zohľadnená.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

  Pozícia Rady

  Článok 7 – odsek 4

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov ustanoviť ďalšie prechodné opatrenia s cieľom vyriešiť ťažkosti, ktorým čelí členský štát pri plnení požiadaviek uvedených v odseku 1 v dôsledku osobitných vnútroštátnych okolností. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

  4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty stanovujúce prechodné opatrenia na obdobie končiace 31. decembrom 2015 s cieľom vyriešiť ťažkosti, ktorým čelia členské štáty pri dodržiavaní podielov uvedených v odseku 1 v dôsledku osobitných vnútroštátnych okolností.

  Odôvodnenie

  Na prechodné obdobie, dokým sa začne uplatňovať nové kritérium (vznikajúci OEEZ), sa musia povoliť výnimky z podielu zberu. Toto je výnimočne prípustné, pretože najmä nové členské štáty môžu mať vzhľadom na konkrétne vnútroštátne okolnosti ťažkosti dosiahnuť úroveň 4 kg. Na tento účel sa však musia uplatňovať delegované akty, keďže základný akt sa upraví týmito prechodnými ustanoveniami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

  Pozícia Rady

  Článok 7 – odsek 5

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto článku ustanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov spoločnú metodiku na výpočet celkovej hmotnosti EEZ uvádzaných na vnútroštátny trh. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

  5. Komisia najneskôr do 31. decembra 2012 prijme v súlade s článkom 20 delegované akty týkajúce sa spoločnej metodiky na stanovenie objemu OEEZ vyprodukovaného podľa hmotnosti v každom členskom štáte. Metodika obsahuje podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania a výpočtových metód na preverenie súladu s podielmi stanovenými v odseku 1.

  Odôvodnenie

  Metodika výpočtu je veľmi relevantná pre cieľ týkajúci sa zberu, a teda dopĺňa základný akt. Je teda potrebné uplatniť delegované akty.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

  Pozícia Rady

  Článok 7 – odsek 6

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  6. Do ...* Európsky parlament a Rada prehodnotia na základe správy Komisie, ku ktorej je v prípade potreby priložený legislatívny návrh, podiel zberu vo výške 45 % a príslušnú lehotu uvedenú v odseku 1, a to okrem iného s cieľom stanoviť možné individuálne podiely zberu pre jednu alebo viacero kategórií stanovených v prílohe III, najmä pokiaľ ide o zariadenia na tepelnú výmenu a lampy obsahujúce ortuť.

  6. Do 31. decembra 2012 Európsky parlament a Rada prehodnotia na základe správy Komisie, ku ktorej je v prípade potreby priložený legislatívny návrh, podiel zberu a lehoty uvedené v odseku 1, a to okrem iného s cieľom stanoviť individuálne podiely zberu pre jednu alebo viacero kategórií stanovených v prílohe III, najmä pokiaľ ide o fotovoltické panely, zariadenia na tepelnú výmenu, lampy vrátane žiaroviek, a malé zariadenia vrátane malých IT zariadení a telekomunikačných zariadení.

  _________

   

  * Ú. v.: vložte prosím dátum – 3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  Odôvodnenie

  Fotovoltické panely sú veľmi špecifickým druhom OEEZ. Úplne sa odlišujú od iných veľkých zariadení a budú si vyžadovať vlastný systém zberu zaručujúci správnu recykláciu. Je preto vhodné požiadať Komisiu, aby v prípade fotovoltických panelov predložila konkrétny cieľ zberu a aby ich neviedla v rámci všeobecného cieľa zberu. (Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh v súvislosti so začlenením fotovoltických panelov do rozsahu pôsobnosti zo strany Rady.)

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

  Pozícia Rady

  Článok 7 – odsek 7

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  7. Do ...* Európsky parlament a Rada prehodnotia na základe správy Komisie, ku ktorej je v prípade potreby priložený legislatívny návrh, podiel zberu vo výške 65 % a príslušnú lehotu uvedenú v odseku 1 s cieľom stanoviť okrem iného možné individuálne podiely zberu pre jednu alebo viacero kategórií stanovených v prílohe III.

  vypúšťa sa

  _______

   

  * Ú. v.: vložte prosím dátum – 7 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  Odôvodnenie

  Prehodnotenie podielov zberu a termínov a samostatných podielov zberu je už stanovené v článku 7 ods. 6.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

  Pozícia Rady

  Článok 8 – odsek 3

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene vytvorili systémy na zabezpečenie zhodnocovania OEEZ za prípadného použitia najlepších dostupných techník. Systémy môžu výrobcovia vytvoriť individuálne alebo kolektívne. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik vykonávajúci zber alebo spracovateľské činnosti skladoval a zaobchádzal s OEEZ v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe VIII.

  3. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene vytvorili systémy na zabezpečenie zhodnocovania OEEZ za použitia najlepších dostupných techník. Systémy môžu výrobcovia vytvoriť individuálne alebo kolektívne. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik vykonávajúci zber alebo spracovateľské činnosti skladoval a zaobchádzal s OEEZ v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe VIII.

  Odôvodnenie

  Najlepšie dostupné techniky sú vždy relevantné a mali by byť podporované, aby sa dosiahla lepšia recyklácia a vytvorili sa podnety pre inováciu zberu a spracovania. Okrem toho by obmedzenie textu Rady pre rozdiely v nákladoch mohlo viesť k narušeniu hospodárskej súťaže v Únii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

  Pozícia Rady

  Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 20 týkajúce sa zmien a doplnení prílohy VII, aby sa zaviedli iné spracovateľské technológie zabezpečujúce minimálne rovnakú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia a aby sa v prípade potreby stanovili v rámci spracovateľského procesu kroky, v ktorých by sa malo uskutočniť odstránenie látok, zmesí a súčiastok.

  4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa zmien a doplnení prílohy VII, aby sa zaviedli iné spracovateľské technológie zabezpečujúce minimálne rovnakú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

  Odôvodnenie

  Čas, keď treba uskutočniť odstránenie látok atď., by sa nemal spresniť, keďže by to zamedzilo akejkoľvek technickej inovácii. Dôležité je, aby sa látky uvedené v prílohe III odstránili a aby sa dosiahli čo najlepšie environmentálne výsledky. Stanovením času, keď sa niečo musí odstrániť, by sa bránilo vývoju nových technológií recyklácie. Z tohto dôvodu sa podporí pôvodný návrh Komisie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

  Pozícia Rady

  Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Komisia prednostne vyhodnotí, či sa majú zmeniť a doplniť údaje týkajúce sa dosiek s plošnými spojmi mobilných telefónov a obrazoviek z tekutých kryštálov.

  Komisia prednostne vyhodnotí, či sa majú zmeniť a doplniť údaje týkajúce sa dosiek s plošnými spojmi mobilných telefónov a obrazoviek z tekutých kryštálov. Komisia vyhodnotí, či sú v záujme zohľadnenia príslušných nanomateriálov potrebné zmeny a doplnenia k prílohe VII.

  Odôvodnenie

  Nanomateriály sa používajú v elektrických a elektronických zariadeniach čoraz častejšie. Aj keď mnohé spôsoby použitia nemusia počas spracovania spôsobiť nijaké problémy, v prípade určitých nanomateriálov sa problémy môžu vyskytnúť, napríklad pri niektorých uhlíkových nanorúrkach, pri ktorých existuje podozrenie z existencie vlastností podobných azbestu, alebo pri nanostriebre. Je lepšie vyhodnotiť situáciu a zistiť, či je potrebné podniknúť nejaké kroky, než pred situáciou zatvárať oči. Je to v súlade s pozíciou EP o regulačných aspektoch nanomateriálov z roku 2009 (Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 102 z prvého čítania).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

  Pozícia Rady

  Článok 8 – odsek 5 – pododsek 3

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Komisia vypracuje do ...* minimálne normy pre spracovanie OEEZ vrátane jeho zhodnocovania, recyklácie a prípravy na opätovné použitie na základe článku 27 smernice 2008/98/ES.

  Komisia najneskôr do ...* požiada európske organizácie pre normalizáciu, aby vypracovali a prijali európske normy na zber, uskladňovanie, prepravu, spracovanie, recykláciu a opravu OEEZ, ako aj na prípravu na ich opätovné použitie. Tieto normy zohľadnia súčasný stav v oblasti technológií.

   

  Odkaz na tieto normy sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

   

  Zber, uskladňovanie, preprava, spracovanie, recyklácia a oprava OEEZ, ako aj príprava na jeho opätovné použitie sa uskutočnia na základe prístupu zameraného na zachovanie surovín a s cieľom recyklovať cenné zdroje obsiahnuté v EEZ v záujme zabezpečenia lepšieho zásobovania surovinami v Únii.

  _______

  _______

  * Ú. v.: vložte prosím dátum- 6 rokov od roku nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  * 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Rada odkazuje na rámcovú smernicu o odpade a na starý komitologický postup. Podľa Lisabonskej zmluvy staré komitologické postupy už nie sú uplatniteľné. Ani nové postupy nie sú tak pružné, ako je vývoj noriem zo strany organizácií pôsobiacich v oblasti normalizácie. Tieto môžu normy pravidelne preverovať a v prípade potreby ich prispôsobiť najnovšiemu technickému pokroku. Tento proces je kratší.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

  Pozícia Rady

  Článok 10 – odseky 1 a 2

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Spracovateľské činnosti sa môžu tiež vykonávať mimo príslušného členského štátu alebo Únie za predpokladu, že preprava OEEZ je v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie1.

  1. Spracovateľské činnosti sa môžu tiež vykonávať mimo príslušného členského štátu alebo Únie za predpokladu, že preprava OEEZ je v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 a nariadením Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice1.

  2. OEEZ vyvážaný z Únie sa započítava do plnenia povinností a cieľov stanovených v článku 11 tejto smernice, len ak vývozca v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie môže preukázať, že spracovanie sa vykonalo za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami tejto smernice.

  2. OEEZ vyvážaný z Únie sa započítava do plnenia povinností a cieľov stanovených v článku 11 tejto smernice, len ak vývozca v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 a nariadením (ES) č. 1418/2007 môže preukázať, že spracovanie sa vykonalo za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami tejto smernice.

  _______

  _______

  1 Nariadenie (ES) č. 1013/2006. Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6).

  1 Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6.

  Odôvodnenie

  Nejde o podstatnú zmenu a doplnenie, ale výlučne o zrozumiteľnejšie znenie ustanovenia. Text z poznámky pod čiarou sa presúva do znenia článku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

  Pozícia Rady

  Článok 10 – odsek 3

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 20, ktoré stanovia podrobné pravidlá doplňujúce tie, ktoré sú uvedené v odseku 2 tohto článku, a to najmä kritériá posudzovania rovnocenných podmienok.

  3. Komisia najneskôr do ...* prijme delegované akty v súlade s článkom 20, ktoré stanovia podrobné pravidlá doplňujúce tie, ktoré sú uvedené v odseku 2 tohto článku, a to najmä kritériá posudzovania rovnocenných podmienok.

   

  _______

   

  * 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Na prijatie vykonávacích ustanovení je potrebné stanoviť záväzné lehoty, aby sa verejným orgánom a priemyslu poskytla nutná právna istota a istota presadzovania právnych predpisov. Opätovne sa vkladá pozícia Európskeho parlamentu z prvého čítania.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  49

  Pozícia Rady

  Článok 11 – odsek 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Vzhľadom na všetok OEEZ, ktorý sa vyzbieral separovane v súlade s článkom 5 a zaslal na spracovanie v súlade s článkami 8, 9 a 10, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia plnili minimálne ciele stanovené v prílohe V.

  1. Vzhľadom na všetok OEEZ, ktorý sa vyzbieral separovane a zaslal na spracovanie v súlade s článkami 8, 9 a 10, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia od ...* plnili minimálne tieto ciele:

   

  a) v prípade OEEZ patriaceho do kategórií 1 a 4 prílohy III s výnimkou fotovoltických panelov:

   

  – 85 % sa zhodnocuje,

   

  – 75 % sa recykluje a

   

  – 5 % sa pripravuje na opätovné použitie;

   

  b) v prípade OEEZ spadajúceho do kategórie 2 prílohy III:

   

  – 80 % sa zhodnocuje,

   

  – 65 % sa recykluje a

   

  – 5 % sa pripravuje na opätovné použitie;

   

   

  c) v prípade OEEZ patriaceho do kategórie 3 prílohy III s výnimkou plynových výbojok:

   

  – 75 % sa zhodnocuje a

   

  – 50 % sa recykluje;

   

  d) v prípade OEEZ spadajúceho do kategórie 5 prílohy III:

   

  – 75 % sa zhodnocuje,

   

  – 50 % sa recykluje a

   

  – 5 % sa pripravuje na opätovné použitie;

   

  e) v prípade OEEZ spadajúceho do kategórie 6 prílohy III:

   

  – 85 % sa zhodnocuje,

   

  – 75 % sa recykluje a

   

  – 5 % sa pripravuje na opätovné použitie;

   

  f) v prípade plynových výbojok sa recykluje 80 %;

   

  g) v prípade fotovoltických panelov sa recykluje 80 %.

   

  _______

   

  * Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Stupne zhodnotenia sa len zvýšia, pretože opätovné použitie je v kvóte obsiahnuté po prvýkrát. Znamená to, že súčasne sa musí nominálne zvýšiť stupeň zhodnotenia, ako naznačil návrh Komisie. Realizácia hierarchie odpadu si vyžaduje samostatný stupeň opätovného zhodnotenia. Stupne zhodnotenia by sa mali uvádzať v samotnom texte smernice, a nie v prílohe. Mal by sa zhodnocovať všetok separovane vyzbieraný OEEZ, preto sa opätovne zavádza pozícia z prvého čítania a vypúšťa sa odkaz na článok 5.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

  Pozícia Rady

  Článok 11 – odsek 2

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Dosiahnutie cieľov sa vypočíta pre každú kategóriu ako podiel hmotnosti OEEZ, ktorý po riadnom spracovaní v súlade s článkom 8 ods. 2, pokiaľ ide o zhodnocovanie alebo recykláciu, vstúpi do zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu/prípravu na opätovné použitie, na hmotnosti všetkého separovane vyzbieraného OEEZ pre danú kategóriu a vyjadruje sa v percentách.

  2. Dosiahnutie cieľov sa vypočíta ako percento podľa hmotnosti separovane vyzbieraného OEEZ, ktorý sa zasiela do zariadení na zhodnocovanie a efektívne sa zhodnocuje, opätovne používa alebo recykluje.

  Predbežné činnosti vrátane triedenia a skladovania pred zhodnocovaním sa nezapočítava na účely dosahovania týchto cieľov.

  Predbežné činnosti vrátane triedenia, skladovania a prvotného spracovania pred zhodnocovaním sa nezapočítavajú na účely dosahovania týchto cieľov.

  Odôvodnenie

  Len konečné zhodnocovacie činnosti by sa mali započítavať do cieľa týkajúceho sa zhodnocovania. Týmto spôsobom sa podporí vyššia účinnosť recyklácie a inovácie technológií zhodnocovania a recyklácie. Do výpočtu cieľov týkajúcich sa zhodnocovania by sa nemalo zahrnúť ani prvotné spracovanie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

  Pozícia Rady

  Článok 11 – odsek 4

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Členské štáty zabezpečia, aby na účely výpočtu týchto cieľov výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene uchovávali záznamy o hmotnosti OEEZ, jeho súčiastkach, materiáloch alebo látkach pri výstupe (výstup) zo zberného zariadenia, vstupe (vstup) do spracovateľských zariadení a výstupe (výstup) z nich a pri vstupe (vstup) do zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu/prípravu na opätovné použitie.

  4. Členské štáty zabezpečia, aby na účely výpočtu týchto cieľov výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene uchovávali záznamy o hmotnosti použitých EEZ, OEEZ, jeho súčiastkach, materiáloch alebo látkach pri výstupe (výstup) zo zberného zariadenia, vstupe (vstup) do spracovateľských zariadení a výstupe (výstup) z nich a pri vstupe (vstup) do zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu/prípravu na opätovné použitie alebo pri výstupe (výstup ako celkový percentuálny podiel) z neho.

  Odôvodnenie

  Dnešné ciele je možné splniť iba triedením a prvotným spracovaním v zariadení na zhodnocovanie R12 a následne poslaním všetkých triedených frakcií OEEZ do skutočných prevádzok na zhodnocovanie v iných zariadeniach ma zhodnocovanie. Malo by sa povoliť, aby sa v záujme dosiahnutia cieľov nehľadelo len na vstup a výstup v zariadení na zhodnocovanie typu R12-13. Mala by sa zohľadniť aj dosiahnutá miera zhodnocovania a recyklácie v konečnom zariadení na zhodnocovanie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

  Pozícia Rady

  Článok 11 – odsek 6

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  6. Na základe správy Komisie, ku ktorej je v prípade potreby priložený legislatívny návrh, Európsky parlament a Rada prehodnotia do ...* ciele týkajúce sa zhodnocovania uvedené v prílohe V časť 3 a prehodnotia metódu výpočtu uvedenú v odseku 2 s cieľom analyzovať možnosť stanovenia cieľov na základe výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom (výstup) zhodnocovania, recyklácie a prípravy na opätovné použitie.

  vypúšťa sa

  _______

   

  * Ú. v.: vložte prosím dátum – 7 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

   

  Odôvodnenie

  Keďže v článku 11 ods. 2 sa stanovuje, že stupne zhodnotenia sa majú merať podľa výstupu, preskúmanie, či sa stupne výstupu majú prípadne použiť v budúcnosti, je zbytočné. Toto rozhodnutie sa prijalo už v článku 11 ods. 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

  Pozícia Rady

  Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Pre výrobky uvedené na trh po 13. auguste 2005 bude každý výrobca zodpovedný za financovanie činností uvedených v odseku 1, ktoré sa týkajú odpadu z jeho vlastných výrobkov. Výrobca si môže zvoliť, či si túto svoju povinnosť splní individuálne, alebo sa zapojí do kolektívneho systému.

  3. Pre výrobky uvedené na trh po 13. auguste 2005 bude každý výrobca zodpovedný za financovanie činností uvedených v odseku 1, ktoré sa týkajú odpadu z jeho vlastných výrobkov. Výrobca si môže zvoliť, či si túto svoju povinnosť splní individuálne, alebo sa zapojí do kolektívneho systému. Výrobca môže splniť svoju povinnosť prostredníctvom jednej z týchto metód alebo ich kombinácie. Kolektívnymi systémami sa zavedú diferencované poplatky pre výrobcov založené na tom, ako ľahko možno recyklovať výrobky a kľúčové suroviny, ktoré obsahujú.

  Odôvodnenie

  Výrobcom by sa mala poskytnúť maximálna pružnosť, pokiaľ ide o spôsoby financovania operácií týkajúcich sa OEEZ. Z tohto dôvodu sa má umožniť splnenie tejto povinnosti individuálne alebo prostredníctvom účasti na kolektívnom systéme alebo kombináciou oboch metód. Len výrobcovia môžu ovplyvniť proces tvorby dizajnu, a preto by sa im mal poskytnúť stimul na uľahčenie recyklácie ich výrobkov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

  Pozícia Rady

  Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty zabezpečia, aby každý výrobca pri uvedení výrobku na trh poskytol záruku, z ktorej vyplýva, že nakladanie so všetkými OEEZ bude finančne zabezpečené a že výrobcovia zreteľne označia svoje výrobky v súlade s článkom 15 ods. 2 Táto záruka zabezpečí, aby boli činnosti uvedené v odseku 1 týkajúce sa tohto výrobku finančne zabezpečené. Záruka môže byť vo forme účasti výrobcu v príslušných systémoch na financovanie nakladania s OEEZ, recyklačného poistenia alebo zablokovaného bankového účtu.

  Členské štáty zabezpečia, aby každý výrobca pri uvedení výrobku na trh poskytol záruku, z ktorej vyplýva, že nakladanie so všetkými OEEZ bude finančne zabezpečené a že výrobcovia zreteľne označia svoje výrobky v súlade s článkom 15 ods. 2. Táto záruka zabezpečí, že všetky činnosti uvedené v odseku 1 týkajúce sa výrobku budú finančne zabezpečené. Záruka môže byť vo forme účasti výrobcu v príslušných systémoch na financovanie nakladania s OEEZ, recyklačného poistenia alebo zablokovaného bankového účtu. Finančná záruka na konci životnosti výrobku sa vypočíta s cieľom zabezpečiť internalizáciu skutočných nákladov na konci životnosti výrobku výrobcu, pričom sa zohľadnia normy spracovania a recyklácie uvedené v článku 8 ods. 5.

  Odôvodnenie

  Normy spracovania a recyklácie sa majú zohľadňovať pri výpočte finančnej záruky, ktorú musia výrobcovia podľa článku 12 poskytnúť na účely financovania nákladov na konci životnosti svojich výrobkov. Okrem toho by sa v záujme maximalizácie individuálnej zodpovednosti výrobcu mala uskutočniť internalizácia externých nákladov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

  Pozícia Rady

  Článok 12 – odsek 3a (nový)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. S cieľom umožniť harmonizovaný prístup k dodržiavaniu požiadaviek týkajúcich sa finančných záruk v zmysle článku 3 Komisia najneskôr do ...* v súlade s článkom 20, pokiaľ ide o minimálne požiadavky a metodiku na výpočet výšky týchto záruk, prijme delegované akty a vypracuje usmernenia na ich overovanie a audit.

   

  Tieto minimálne požiadavky prinajmenšom zabezpečia, aby:

   

  a) záruka zabezpečovala internalizáciu skutočných nákladov na konci životnosti výrobku výrobcu, pričom sa zohľadnia normy spracovania a recyklácie;

   

  b) sa náklady týkajúce sa povinnosti výrobcu neprenášali na iné subjekty a

   

  c) záruka bola v budúcnosti dostupná a mohla sa využívať na splnenie nesplnených povinností výrobcu recyklovať v prípade jeho insolventnosti.

   

  _______

   

  * 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Minimálne harmonizované požiadavky uplatniteľné na finančné záruky sú potrebné na to, aby sa umožnilo zmysluplné overovanie dodržiavania záruk. Mali by sa stanoviť kritériá s cieľom definovať, ako posúdiť úroveň finančných záruk pri zohľadnení noriem recyklácie a spracovania, ako aj pravidiel na ich overovanie, aby sa zabezpečili porovnateľné finančné povinnosti pre výrobcov v rôznych členských štátoch, a tým sa aj zodpovednosť jednotlivých výrobcov stala skutočnosťou.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

  Pozícia Rady

  Článok 12 – odsek 5

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Členské štáty môžu v prípade potreby podnecovať výrobcov alebo tretie strany, ktoré konajú v ich mene, aby vytvorili vhodné mechanizmy alebo postupy na vrátenie príspevkov výrobcom v prípadoch, keď sa EEZ prepravujú na účely ich uvedenia na trh mimo územia dotknutého členského štátu.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  V rámci európskeho prístupu Komisie a Parlamentu nevzniknú žiadne viacnásobné poplatky za recykláciu, finančné záruky, ba ani poplatky za registráciu, keďže zariadenie treba registrovať iba raz, a to pri uvedení na vnútorný trh, a teda iba raz treba poskytnúť záruku alebo uhradiť poplatok za recykláciu. Z tohto dôvodu nie je potrebný žiadny postup náhrady prostriedkov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

  Pozícia Rady

  Článok 14 – názov a odsek 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Informácie pre užívateľov

  Systémy zberu a informácie pre užívateľov

  1. Členské štáty môžu od výrobcov vyžadovať, aby kupujúcim pri predaji nových výrobkov poskytovali informácie o nákladoch na zber, spracovanie a zneškodňovanie environmentálne šetrným spôsobom. Uvedené náklady nesmú presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov.

  1. V záujme zvyšovania informovanosti používateľov členské štáty zabezpečia, aby všetci distribútori EEZ veľmi malého objemu zaviedli vhodné zberné systémy pre OEEZ veľmi malého objemu.

   

  Takéto systémy zberu:

   

  a) umožnia koncovým používateľom vyradiť OEEZ veľmi malého objemu na dostupnom a viditeľnom zbernom mieste v maloobchode;

   

  b) budú od maloobchodníkov vyžadovať, aby bez poplatku zobrali späť OEEZ veľmi malého objemu;

   

  c) nezahŕňajú pri vyradení OEEZ veľmi malého objemu žiaden poplatok pre koncových používateľov ani žiadnu povinnosť zakúpiť nový výrobok rovnakého typu.

   

  Distribútori dodávajúci EEZ priamo súkromným domácnostiam alebo používateľom mimo súkromných domácností výlučne prostredníctvom komunikácie na diaľku podliehajú len povinnostiam podľa pododseku 2 písmen b) a c). Zberný systém zavedený týmito distribútormi umožní koncovým používateľom vrátiť OEEZ veľmi malého objemu bez toho, aby im vznikli nejaké poplatky vrátane poplatkov za doručenie alebo poštové služby.

   

  Komisia najneskôr do ...* prijme v súlade s článkom 20 delegované akty v súvislosti s definíciou „OEEZ veľmi malého objemu“ pri zohľadnení rizika, že takýto odpad sa samostatne nevyzbiera práve pre jeho veľmi malú veľkosť.

   

  Povinnosti uvedené v tomto odseku sa nevzťahujú na mikropodniky pôsobiace na veľmi malom území. Komisia najneskôr do ...* prijme v súlade s článkom 20 delegované akty v súvislosti s definíciou „mikropodnikov pôsobiacich na veľmi malom území“.

   

  ___________

   

  * 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Spotrebitelia zneškodňujú veľké množstvo OEEZ malého objemu v rámci odpadu z domácností, pretože často nie sú informovaní o tom, kde ho môžu zneškodňovať, alebo ich vrátenie je pre spotrebiteľov problematické. Toto je mimoriadne dôležité, pretože žiarovky sa vo zvýšenej miere nahrádzajú úspornými žiarovkami, ktoré však často obsahujú ortuť. Nórsko a Švajčiarsko doložili, že povinný odber bez povinnosti nákupu v značnom rozsahu prispel k vysokým podielom zberu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

  Pozícia Rady

  Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  b) im dostupných systémoch na odovzdanie a zber;

  b) im dostupných systémoch na odovzdanie a zber, podporujúc koordináciu informácií, ktoré slúžia na identifikáciu všetkých dostupných zberných miest bez ohľadu na výrobcov, ktorí ich zriadili;

  Odôvodnenie

  Používatelia EEZ musia byť schopní určiť, ktoré zberné miesta sú najvhodnejšie. Keďže existuje niekoľko samostatných systémov zberu, môže byť pre užívateľov zložité nájsť zberné miesto, čo by ich preto mohlo odradiť od odovzdania OEEZ na zhodnocovanie. Je preto nutné vytvoriť mechanizmus na koordináciu informácií a umožniť tak používateľom zistiť, kde sú pre nich dostupné zberné miesta.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

  Pozícia Rady

  Článok 14 – odsek 5

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Členské štáty môžu požadovať, aby niektoré alebo všetky informácie uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 uviedli výrobcovia a/alebo distribútori, napr. v návodoch na použitie alebo v mieste predaja.

  5. Členské štáty môžu požadovať, aby niektoré alebo všetky informácie uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 uviedli výrobcovia a/alebo distribútori, napr. v návodoch na použitie, v mieste predaja alebo prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti verejnosti.

  Odôvodnenie

  Mal by sa uviesť príklad s cieľom objasniť, ako môžu výrobcovia podať tieto informácie a ako to prebieha v niektorých členských štátoch.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

  Pozícia Rady

  Článok 15 – odsek 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Na uľahčenie prípravy na opätovné použitie a správneho a environmentálne šetrného spracovania OEEZ vrátane údržby, modernizácie, renovácie a recyklácie prijmú členské štáty potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby výrobcovia do jedného roku po uvedení zariadenia na trh poskytli informácie o príprave na opätovné použitie a spracovanie pre každý druh nového EEZ, ktoré sa uvádza na trh. V týchto informáciách sa uvedie, pokiaľ to potrebujú strediská, ktoré pripravujú opätovné použitie a spracovanie a zariadenia na recykláciu na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tejto smernice, aké rôzne súčiastky a materiály sa v EEZ nachádzajú, ako aj umiestnenie nebezpečných látok a zmesí v EEZ. Výrobcovia EEZ ich poskytnú strediskám, ktoré pripravujú opätovné použitie a spracovanie a zariadeniam na recykláciu vo forme manuálov alebo prostredníctvom elektronických médií (napr. CD-ROM, online služby).

  1. Na uľahčenie prípravy na opätovné použitie a správneho a environmentálne šetrného spracovania OEEZ vrátane údržby, modernizácie, renovácie a recyklácie prijmú členské štáty potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby výrobcovia do jedného roku po uvedení zariadenia na trh bezplatne poskytli informácie o príprave na opätovné použitie a spracovanie pre každý druh nového EEZ, ktoré sa uvádza na trh. V týchto informáciách sa uvedie, pokiaľ to potrebujú strediská, ktoré pripravujú opätovné použitie a spracovanie a zariadenia na recykláciu na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tejto smernice, aké rôzne súčiastky a materiály sa v EEZ nachádzajú, ako aj umiestnenie nebezpečných látok a zmesí v EEZ. Výrobcovia EEZ ich poskytnú strediskám, ktoré pripravujú opätovné použitie a spracovanie a zariadeniam na recykláciu vo forme manuálov alebo prostredníctvom elektronických médií (napr. CD-ROM, online služby).

  Odôvodnenie

  Požadované informácie by sa mali poskytovať bezplatne s cieľom zabezpečiť environmentálne šetrné spracovanie, ktoré nezávisí od platby; týka sa to najmä stredísk opätovného použitia, ktoré sú spravované mimovládnymi organizáciami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

  Pozícia Rady

  Článok 15 – odsek 2

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné podľa značky na EEZ jednoznačne identifikovať výrobcu EEZ uvedeného na trh, ako je stanovený v článku 3 ods. 1 písm. f) body i) a ii). Okrem toho, aby bolo možné s určitosťou stanoviť dátum, kedy bol EEZ uvedený na trh, značka na EEZ musí uvádzať, že EEZ bol uvedený na trh po 13. auguste 2005. Na tento účel sa podľa možnosti uplatňuje európska norma EN 50419.

  2. Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné podľa značky na EEZ jednoznačne identifikovať každého výrobcu EEZ uvedeného na trh Únie po prvý raz. Okrem toho, aby bolo možné s určitosťou stanoviť dátum, kedy bol EEZ uvedený na trh, značka na EEZ musí uvádzať, že EEZ bol uvedený na trh po 13. auguste 2005. Na tento účel sa podľa možnosti uplatňuje európska norma EN 50419.

  Odôvodnenie

  Je ťažké pochopiť, prečo sa povinnosť označovania neuplatňuje na všetkých výrobcov. Pozícia z prvého čítania sa opätovne predkladá. V rámci prístupu Rady k národným výrobcom sa nová značka požaduje vždy, keď sa výrobok uvádza na trh v inom členskom štáte. Ide o jasnú prekážku vnútorného trhu. Podľa európskeho prístupu k výrobcom sa táto povinnosť uplatňuje iba na výrobcov, ktorí uvádzajú výrobok na vnútorný trh EÚ po prvý raz.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

  Pozícia Rady

  Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Výrobcovia dodávajúci EEZ prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku sa zaregistrujú v členskom štáte, do ktorého predávajú. Výrobcovia dodávajúci EEZ prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku vymedzení v článku 3 ods. 1 písm. f) bod iv) sa zaregistrujú prostredníctvom svojich právnych zástupcov, ako sa uvádza v článku 17, pokiaľ ešte nie sú zaregistrovaní v členskom štáte, do ktorého predávajú.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  Predaj na diaľku predstavuje dôležitý aspekt obchodu v rámci vnútorného trhu, preto možno privítať, že Rada venuje tomuto aspektu osobitnú pozornosť [porovnaj článok 3 ods. 1 písm. f) bod iv)]. Hoci vo všeobecnosti sa na tento aspekt vzťahuje všeobecný európsky prístup Parlamentu, je rozumnejšie tento bod ucelene zhrnúť v jednom článku. V súvislosti s predajom EEZ na diaľku sa preto vkladá osobitný článok (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 17).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

  Pozícia Rady

  Článok 16 – odsek 2

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Členské štáty zabezpečia aby:

  2. Členské štáty zabezpečia aby:

  a) bol každý výrobca alebo v prípade výrobcu, ako je vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bod iv), každý právny zástupca náležite zaregistrovaný a mohol do ich vnútroštátneho registra vkladať online všetky príslušné informácie, ktoré odrážajú jeho činnosti v danom členskom štáte;

  a) bol každý výrobca usadený na ich príslušnom území náležite zaregistrovaný a mohol do ich vnútroštátneho registra vkladať online všetky príslušné informácie, ktoré odrážajú jeho činnosti vo všetkých členských štátoch;

  b) každý výrobca alebo v prípade výrobcu, ako je vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bod iv), každý právny zástupca pri registrácii poskytol informácie stanovené v prílohe X časť A a zaviazal sa, že ich podľa potreby aktualizuje;

  b) každý výrobca pri registrácii poskytol informácie stanovené v prílohe X časti A a zaviazal sa, že ich podľa potreby aktualizuje;

  c) každý výrobca alebo v prípade výrobcu, ako je vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bod iv), každý právny zástupca poskytol informácie stanovené v prílohe X časť B.

  c) každý výrobca poskytol informácie stanovené v prílohe X časti B.

   

  Vnútroštátne registre sú interoperabilné, aby sa medzi členskými štátmi umožnila výmena informácií uvedených v tomto odseku.

  Odôvodnenie

  S cieľom obmedziť existujúce prekážky prevádzky vnútorného trhu by pri prvom uvádzaní výrobku na vnútorný trh mala postačovať jediná registrácia. Môže tak urobiť výrobca alebo jeho právny zástupca [porovnaj pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 16 ods. 2a (novému)]. Keďže registre by si mali vymieňať potrebné informácie medzi sebou, mali by byť interoperabilné.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

  Pozícia Rady

  Článok 16 – odsek 2a (nový)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. Každý členský štát zabezpečí, aby výrobca vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bodoch i) až iii), ktorý uvádza EEZ na jeho trh a nie je usadený na jeho území, mohol v tomto členskom štáte vymenovať miestneho právneho zástupcu usadeného v tomto členskom štáte, aby zodpovedal za povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Článok 17 sa uplatňuje na výrobcov definovaných v článku 3 ods. 1 písm. f) bode iv).

  Odôvodnenie

  Požiadavka, aby mali výrobcovia sídlo v tých členských štátoch, v ktorých chcú uviesť na trh EEZ, predstavuje na vnútornom trhu prekážku a záťaž najmä pre MSP. Na vykonávanie tejto smernice v členskom štáte stačí, keď bude k dispozícii usadený zástupca, ktorý prevezme plnenie povinností výrobcu vyplývajúcich zo smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

  Pozícia Rady

  Článok 16 – odsek 4

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Členské štáty zhromaždia informácie vrátane spoľahlivých odhadov na ročnom základe o množstve a kategóriách EEZ, ktoré boli v rámci členských štátov uvedené na trh, zozbierané všetkými spôsobmi, pripravené na opätovné použitie, recyklované a zhodnotené a o vyvezenom separovane vyzbieranom OEEZ podľa hmotnosti.

  4. Členské štáty zhromaždia informácie vrátane spoľahlivých odhadov na ročnom základe o množstve a kategóriách EEZ, ktoré boli v rámci členských štátov uvedené na trh, zozbierané všetkými spôsobmi a ktorýmkoľvek subjektom vrátane spoločností, organizácií a iných subjektov zapojených do separovaného zberu a manipulácie s použitými EEZ, pripravené na opätovné použitie, recyklované a zhodnotené, a o vyvezených separovane vyzbieraných použitých EEZ podľa hmotnosti.

  Odôvodnenie

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozširuje informačné požiadavky tak, aby sa zohľadnili všetky toky použitých EEZ a OEEZ zo strany všetkých subjektov. Je potrebné pomôcť pri plnení zámerov pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 7 ods. 2, ktorý sa zaoberá tým, že nie všetky návratné toky zachytia oficiálne zberné systémy OEEZ organizované výrobcami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

  Pozícia Rady

  Článok 17 – nadpis

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Právny zástupca

  Predaj na diaľku

  Odôvodnenie

  Otázka právneho zastúpenia už bola predmetom článku 16. Predaj na diaľku predstavuje osobitný problém a mal by sa preto riešiť samostatne.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

  Pozícia Rady

  Článok 17

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Ktorýkoľvek členský štát môže zabezpečiť, aby výrobca vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bod iv), ktorý predáva EEZ do tohto členského štátu z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, vymenoval právnickú alebo fyzickú osobu usadenú na jeho území za osobu zodpovednú za plnenie povinností výrobcu podľa tejto smernice na jeho území.

  Žiadny členský štát nežiada od výrobcu vymedzeného v článku 3 ods. 1 písm. f) bode iv), ktorý je usadený v inom členskom štáte, aby bol usadený alebo právne zastúpený v členskom štáte, ktorému predáva EEZ.

   

  Členské štáty zabezpečia, aby výrobca vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bode iv) mal možnosť vkladať online do registra členského štátu, v ktorom je usadený, všetky informácie požadované v článku 16 o jeho činnostiach vo všetkých členských štátoch.

  Odôvodnenie

  Výrobcovia, ktorí uvádzajú EEZ na trh prostredníctvom predaja na diaľku, by nemali byť nútení vymenovať právne zastúpenie v členskom štáte, v ktorom je nákupca zariadenia usadený. V správe Montiho (o novej stratégii pre jednotný trh) z 9. mája 2010 sa takisto uvádza zmienka o probléme recyklácie ako prekážke elektronického obchodu v Únii. Európsky parlament vo svojom uznesení o ukončení vnútorného trhu pre elektronický obchod (2010/2012(INI)) vyzýva na zjednodušenie predaja EEZ prostredníctvom predaja na diaľku.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

  Pozícia Rady

  Článok 18

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  S cieľom uľahčiť riadne vykonávanie tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby orgány zodpovedné za vykonávanie tejto smernice vzájomne spolupracovali, a to najmä na vytvorení vhodného toku informácií s cieľom zabezpečiť, aby predajcovia na diaľku dodržiavali ustanovenia tejto smernice, a podľa potreby si vzájomne, ako aj Komisii, poskytovali informácie. Administratívna spolupráca a výmena informácií v maximálnej miere využíva elektronické komunikačné prostriedky.

  S cieľom uľahčiť riadne vykonávanie tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby orgány zodpovedné za vykonávanie tejto smernice vzájomne spolupracovali, a to najmä na vytvorení vhodného toku informácií s cieľom zabezpečiť, aby predajcovia na diaľku dodržiavali ustanovenia tejto smernice a podľa potreby si vzájomne, ako aj Komisii, poskytovali informácie. Administratívna spolupráca a výmena informácií v maximálnej miere využíva elektronické komunikačné prostriedky.

   

  Predovšetkým príslušné orgány členského štátu, v ktorom je výrobca usadený, prijímajú na žiadosť príslušných orgánov členského štátu, kde sa produkuje OEEZ, primeraným a účinným spôsobom a v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie potrebné vykonávacie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby výrobca splnil všetky požiadavky podľa tejto smernice.

   

  Na tento účel spolupracujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je výrobca usadený, v plnej miere s príslušnými orgánmi členského štátu, kde sa produkuje OEEZ. Táto spolupráca zahŕňa okrem iného prístup k relevantným dokumentom a informáciám, ako aj vykonávanie požadovaných kontrol.

  Odôvodnenie

  Prístup o európskych výrobcoch si vyžaduje užšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi, ako je to v prípade návrhu Rady, s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

  Pozícia Rady

  Článok 23

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty vykonávajú vhodné inšpekcie a monitorovanie s cieľom overiť riadne vykonávanie tejto smernice.

  1. Členské štáty vykonávajú vhodné inšpekcie a monitorovanie s cieľom overiť riadne vykonávanie tejto smernice.

  Tieto inšpekcie sa vzťahujú aspoň na prepravu, najmä na vývoz OEEZ mimo Únie v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a na prevádzku v spracovateľských zariadeniach v súlade so smernicou 2008/98/ES a prílohou VII k tejto smernici.

  Tieto inšpekcie sa vzťahujú aspoň na ohlásené množstvá EEZ uvedené na trh s cieľom preskúmať sumu finančných záruk požadovanú podľa článku 12 ods. 2; na prepravu, najmä na vývoz OEEZ mimo Únie v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 a nariadením (ES) č. 1418/2007 ; a na prevádzku v spracovateľských zariadeniach v súlade so smernicou 2008/98/ES a prílohou VII k tejto smernici.

  2. Členské štáty zabezpečia, aby sa preprava použitých EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ, vykonávala v súlade s minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe VI a príslušne túto prepravu monitorujú.

  2. Členské štáty zabezpečia, aby sa preprava použitých EEZ vykonávala v súlade s minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe VI, a príslušne túto prepravu monitorujú.

  3. Náklady na príslušné analýzy a inšpekcie vrátane nákladov na uskladnenie, pokiaľ ide o použité EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ, sa môžu účtovať výrobcom, tretím stranám konajúcim v ich mene alebo iným osobám, ktoré zabezpečujú prepravu použitých EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ.

  3. Bežné náklady na príslušné analýzy a inšpekcie vrátane nákladov na uskladnenie, pokiaľ ide o použité EEZ, sa môžu účtovať výrobcom, tretím stranám konajúcim v ich mene alebo iným osobám, ktoré zabezpečujú prepravu použitých EEZ.

  4. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto článku a prílohy VI môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ustanoviť dodatočné pravidlá pre inšpekcie a monitorovanie, a najmä jednotné podmienky vykonávania prílohy VI bod 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

  4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa stanovenia dodatočných pravidiel pre inšpekcie a monitorovanie, a najmä jednotné podmienky vykonávania prílohy VI bodu 2.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

  Pozícia Rady

  Článok 23 – odseky 3a až 3d (nové)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. Členské štáty vytvoria vnútroštátny register uznávaných zberných a spracovateľských zariadení. Do tohto vnútroštátneho registra sa budú môcť zaradiť len zariadenia, ktorých prevádzkovatelia spĺňajú požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3. Členské štáty verejne sprístupnia obsah tohto registra.

   

  3b. Prevádzkovatelia zariadení budú každoročne predkladať dôkazy o dodržiavaní tejto smernice a budú príslušným orgánom predkladať správy v súlade s odsekmi 3c a 3d, aby si zachovali svoj štatút uznávaného zberného zariadenia alebo zariadenia na spracovanie.

   

  3c. Prevádzkovatelia zberných zariadení budú každoročne predkladať správy, aby mohli vnútroštátne orgány porovnávať objem vyzbieraného OEEZ s objemom OEEZ skutočne prevezeného do zariadení na zhodnotenie alebo recykláciu. OEEZ by sa mal presúvať výlučne do uznávaných zariadení na zhodnotenie a spracovanie.

   

  3d. Prevádzkovatelia zariadení na spracovanie budú každoročne predkladať správy príslušným orgánom, aby vnútroštátnym orgánom umožnili porovnávať objem OEEZ prijatého späť od vlastníkov alebo z uznávaných zberných zariadení s objemom OEEZ, ktorý bol skutočne zhodnotený, recyklovaný alebo vyvezený v súlade s článkom 10.

  Odôvodnenie

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh odsúhlasený v prvom čítaní, ktorého účelom je zaistiť, aby členské štáty a prevádzkovatelia poskytovali všetkým zainteresovaným stranám potrebné informácie o tom, že právne predpisy sa vykonávajú riadne a účinne. S Radou sa možno dohodnúť na kompromisoch, ktoré zjednodušia znenie a zabránia zdvojeniu s inými právnymi predpismi.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

  Pozícia Rady

  Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do …*. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

  1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do …*. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

  ___________

  ___________

  * Ú. v.: vložte prosím dátum - 18 mesiacov odo dňa uverejnenia tejto smernice v Úradnom vestníku Európskej únie.

  * 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Tabuľky zhody jednoznačne ukazujú, aké sú dôsledky prijatia akejkoľvek smernice EÚ z hľadiska jej transpozície do vnútroštátneho práva každého členského štátu. Používanie takýchto tabuliek zlepšuje transparentnosť a otvorenosť legislatívneho procesu a podporuje Komisiu pri dohliadaní nad náležitým uplatňovaním európskeho práva. Opätovne sa vkladá pozícia Európskeho parlamentu z prvého čítania. Komisia takisto navrhla tieto tabuľky zhody.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

  Pozícia Rady

  Článok 24 – odsek 3a (nový)

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. Okrem hodnotení stanovených v článkoch 2 a 7 Komisia do ...* predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o skúsenostiach s uplatňovaním tejto smernice. K správe je prípadne pripojený i legislatívny návrh na zmenu a doplnenie tejto smernice.

   

  ___________

   

  * Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

  Odôvodnenie

  Zámerom je, aby smernica a jej vykonávanie boli predmetom širokého monitorovania spolu s osobitnými hodnoteniami rozsahu jej pôsobnosti a podielov zberu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

  Pozícia Rady

  Príloha I

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Príloha sa vypúšťa.

  Odôvodnenie

  Takzvaný otvorený rozsah pôsobnosti vedie k väčšej právnej istote, čo je jedným z podstatných cieľov prepracovania smernice, keďže v zásade sú zahrnuté všetky EEZ. Striktné rozdelenie zariadení do kategórií viedlo k veľmi odlišnému výkladu v jednotlivých členských štátoch a tomu by sa malo predchádzať. Takisto sa tak môžu zohľadniť nové výrobky, čím sa predchádza potrebe ďalšej revízie smernice na ich začlenenie do rozsahu pôsobnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

  Pozícia Rady

  Príloha II

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Príloha sa vypúšťa.

  Odôvodnenie

  Takzvaný otvorený rozsah pôsobnosti vedie k väčšej právnej istote, čo je jedným z podstatných cieľov prepracovania smernice, keďže v zásade sú zahrnuté všetky EEZ. Rozdelenie do jednotlivých kategórií viedlo k veľmi odlišným výkladom v členských štátoch a tomu by sa malo predchádzať. Takisto sa tak môžu zohľadniť nové výrobky, čím sa predchádza potrebe ďalšej revízie smernice na ich začlenenie do rozsahu pôsobnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

  Pozícia Rady

  Príloha III

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Kategórie EEZ, na ktoré sa vzťahuje táto smernica

  Kategórie zariadení na účely určenia cieľov týkajúcich sa zhodnocovania stanovených v článku 11

  1. Zariadenia na tepelnú výmenu

  1. Zariadenia na tepelnú výmenu

  2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

  2. Obrazovky a monitory

  3. Žiarovky a výbojky

  3. Žiarovky a výbojky

  4. Veľké zariadenia (s jednou dĺžkou väčšou ako 50 cm) vrátane: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.

  4. Veľké zariadenia s výnimkou chladiacich a vykurovacích zariadení, obrazoviek, monitorov a svietidiel.

  5. Malé zariadenia (žiadna dĺžka nepresahuje 50 cm) vrátane: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.

  5. Malé zariadenia s výnimkou chladiacich a vykurovacích zariadení, obrazoviek a monitorov, svietidiel a IT a telekomunikačných zariadení.

   

  6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia.

  Odôvodnenie

  Z hľadiska rozsahu pôsobnosti nie sú kategórie relevantné, pretože tento rozsah pôsobnosti je otvorený (pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 1). Použitie údaja v centimetroch na rozlišovanie medzi malými a veľkými zariadeniami je ľubovoľné. Takisto to môže vyvolať zmätok, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov „veľké inštalácie“ a „veľké nástroje“, ktoré nepochybne nemožno považovať za veľké, ak sú dlhšie ako 50 cm. Keďže však v smernici chýba akákoľvek iná zmienka o veľkosti, možno sa obávať, že sa použije centimetrová mierka v prílohe III. Vhodné je zaviesť samostatnú kategóriu pre malé IKT zariadenia, pretože tieto obsahujú veľa surovín.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

  Pozícia Rady

  Príloha IV

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Orientačný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III

  Orientačný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III

  1. Zariadenia na tepelnú výmenu

  1. Zariadenia na tepelnú výmenu

  Chladničky, mrazničky, zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov, klimatizačné zariadenia, odvlhčovacie zariadenia, tepelné čerpadlá, radiátory obsahujúce olej a iné zariadenia na tepelnú výmenu, ktoré na tepelnú výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu.

  chladničky

   

  mrazničky

   

  zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov

   

  klimatizačné zariadenia

   

  odvlhčovacie zariadenia

   

  tepelné čerpadlá

   

  radiátory obsahujúce olej

   

  – a iné zariadenia na tepelnú výmenu, ktoré na tepelnú výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu

  2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

  2. Obrazovky a monitory

  Obrazovky, televízory, LCD fotografické rámy, monitory, laptopy, notebooky.

  obrazovky

   

  televízory

   

  LCD fotografické rámy

   

  monitory

  3. Žiarovky a výbojky

  3. Žiarovky a výbojky

  Lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, žiarivky, vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami, nízkotlakové sodíkové výbojky, LED.

  lineárne žiarivky

   

  kompaktné žiarivky

   

  – žiarivky

   

  vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami

   

  nízkotlakové sodíkové výbojky

   

  LED

  4. Veľké zariadenia

  4. Veľké zariadenia

  Práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky, elektrické rúry, elektrické varné dosky, svietidlá, zariadenie na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobné zariadenie (s výnimkou píšťalových organov v kostoloch), zariadenia na pletenie a tkanie, veľké počítače (mainframe), veľké tlačiarne, kopírovacie zariadenia, veľké hracie automaty, veľké zdravotnícke pomôcky, veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu, veľké spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky a peniaze, fotovoltické panely.

  – veľké zariadenia používané na varenie a iné spracovanie potravín (napríklad elektrické varné dosky, elektrické rúry, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry, pevne zabudované kávovary)

   

  odsávače výparov

   

  veľké zariadenia na čistenie (napríklad práčky, sušičky, umývačky riadu)

   

  – veľké vykurovacie zariadenia (napríklad veľké vykurovacie telesá, elektrické sporáky, systémy na vyhrievanie mramoru a prírodného kameňa, systémy na vyhrievanie bazénov a iné veľké spotrebiče na vykurovanie izieb, postelí a nábytku na sedenie)

   

  – veľké zariadenia určené na starostlivosť o telo (napríklad soláriá, sauny, masážne kreslá)

   

  veľké IT a telekomunikačné zariadenia (napríklad veľké počítače (mainframe), servery, pevne zabudované sieťové zariadenia a spotrebiče, veľké tlačiarne, kopírovacie zariadenia, mincové telefónne automaty)

   

  – veľké zariadenia na športové a rekreačné účely (napríklad športové zariadenia s elektrickými alebo elektronickými prvkami, veľké hracie automaty)

   

  zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu

   

  – hudobné zariadenia (s výnimkou kostolných organov)

   

  – veľké svietidlá a iné zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla

   

  – veľké elektrické a elektronické priemyselné nástroje a stroje s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov a necestných mobilných strojových zariadení určených výlučne pre profesionálnych používateľov (napríklad zariadenia na pletenie a tkanie)

   

  – veľké zariadenia na výrobu alebo prenos prúdu (napríklad generátory, transformátory, neprerušiteľné zdroje energie (UPS), invertory)

   

  – veľké zdravotnícke zariadenia

   

  – veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu

   

  – veľké prístroje a zariadenia na meranie (napríklad váhy, neprenosné stroje)

   

  – veľké zariadenia na automatický predaj alebo výdaj výrobkov a na automatické poskytovanie jednoduchých služieb (napríklad predajné automaty, peňažné automaty, automaty na vratné nádoby, fotoautomaty)

   

  fotovoltické panely

  5. Malé zariadenia

  5. Malé zariadenia

  Vysávače, čističe kobercov, šijacie stroje, svietidlá, mikrovlnné rúry, ventilačné zariadenia, žehličky, hriankovače, elektrické nože, elektrické varné kanvice, hodiny, elektrické holiace strojčeky, váhy, spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, osobné počítače, tlačiarne, kalkulačky, telefóny, mobilné telefóny, rádiové súpravy, videokamery, videorekordéry, hi-fi súpravy, hudobné nástroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, elektrické a elektronické hračky, zariadenia na športové účely, počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď., dymové hlásiče, tepelné regulátory, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje, malé zdravotnícke pomôcky, malé prístroje na monitorovanie a kontrolu, malé spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky, malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi.

  malé zariadenia používané na varenie a iné spracovanie potravín (napríklad hriankovače, varné dosky, elektrické nože, elektrické varné kanvice, ponorné ohrievače, krájače, mikrovlnné rúry)

   

  – malé zariadenia na čistenie (napríklad vysávače, čističe kobercov, žehličky a pod.)

   

  – ventilátory, osviežovače vzduchu, ventilačné zariadenia

   

  – malé vykurovacie telesá (napríklad elektricky vyhrievané deky)

   

  – hodiny, hodinky, budíky a iné zariadenia na meranie času

   

  – malé zariadenia určené na starostlivosť o telo (napríklad elektrické holiace strojčeky, zubné kefky, sušiče vlasov, masážne prístroje)

   

  kamery (napr. videokamery)

   

  – spotrebná elektronika (napríklad rádiá, zosilňovače zvuku, autorádiá, prehrávače DVD, videorekordéry, hi-fi súpravy)

   

  – hudobné nástroje a zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku (napríklad zosilňovače, mixážne pulty, slúchadlá a reproduktory, mikrofóny)

   

  – malé svietidlá a iné zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla

   

  – hračky (modely železníc, lietadiel a pod.)

   

  malé zariadenia na športové účely (napríklad počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.)

   

  – malé rekreačné prístroje (napríklad videohry, rybárske a golfové vybavenie atď.)

   

  – malé elektrické a elektronické nástroje vrátane záhradného vybavenia (napríklad vŕtačky, pílky, čerpadlá, kosačky)

   

  – šijacie stroje

   

  – malé zariadenia na výrobu alebo prenos prúdu (napríklad generátory, nabíjačky, neprerušiteľné zdroje energie (UPS), konvertory)

   

  – malé zdravotnícke pomôcky vrátane prístrojov na veterinárne účely

   

  malé prístroje na monitorovanie a kontrolu (napríklad dymové hlásiče, tepelné regulátory, termostaty, hlásiče pohybu, prístroje a výrobky na monitorovanie, diaľkové ovládače)

   

  malé meracie prístroje (napríklad váhy, zobrazovacie zariadenia, telemetre, teplomery)

   

  – malé zariadenia na automatický predaj alebo výdaj výrobkov

   

  malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi

   

  6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia

   

  – laptopy

   

  – notebooky

   

  – tablety

   

  – malé IT a telekomunikačné zariadenia (napríklad osobné počítače, tlačiarne, vreckové kalkulačky, telefóny, mobilné telefóny, routery, rádiové zariadenia, tzv. strážcovia detí (baby phones), videoprojektory)

  Odôvodnenie

  Opätovné predloženie pozície Európskeho parlamentu z prvého čítania so začlenením príkladov uvedených v pozícii Rady. Osobitná kategória pre malé IKT zariadenia je vhodná, keďže tieto zariadenia pozostávajú z mnohých surovín.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

  Pozícia Rady

  Príloha V

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Príloha sa vypúšťa.

  Odôvodnenie

  V záujme zrozumiteľnosti právneho znenia sa majú stupne zhodnotenia priamo upraviť v osobitnom článku smernice (porovnaj pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 11 ods. 1). Stupne zhodnotenia by mali zahŕňať aj stupne opätovného použitia už od nadobudnutia účinnosti smernice. Samostatný stupeň opätovného použitia je dôležitý pre konkrétne uplatňovanie hierarchie odpadu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

  Pozícia Rady

  Príloha VI

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  PRÍLOHA VI

  PRÍLOHA VI

  Minimálne požiadavky na prepravu použitých EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ

  Minimálne požiadavky na prepravu použitých EEZ

  1. V záujme rozlíšenia medzi EEZ a OEEZ v prípade, ak držiteľ predmetu tvrdí, že plánuje alebo uskutočňuje prepravu použitých EEZ, a nie OEEZ, orgány členského štátu v prípade použitých EEZ, pri ktorých je podozrenie, že ide o OEEZ, vyžadujú na potvrdenie jeho nároku:

  1. V záujme rozlíšenia medzi EEZ a OEEZ v prípade, ak držiteľ predmetu tvrdí, že plánuje alebo uskutočňuje prepravu použitých EEZ, a nie OEEZ, orgány členského štátu v prípade použitých EEZ vyžadujú na potvrdenie jeho nároku:

  a) kópiu faktúry a zmluvy o predaji a/alebo prevode vlastníctva EEZ, v ktorej sa uvádza, že zariadenia sú určené na priame opätovné použitie a sú plne funkčné;

  a) kópiu faktúry a zmluvy o predaji a/alebo prevode vlastníctva EEZ, v ktorej sa uvádza, že zariadenia sú určené na priame opätovné použitie a sú plne funkčné;

  b) dôkaz o hodnotení alebo testovaní v podobe kópie záznamov (osvedčenie o testovaní, potvrdenie o funkčnosti) v prípade každej položky v rámci zásielky, ako aj protokol obsahujúci všetky informácie o záznamoch podľa bodu 3;

  b) dôkaz o hodnotení alebo testovaní v podobe kópie záznamov (osvedčenie o testovaní, potvrdenie o funkčnosti) v prípade každej položky v rámci zásielky, ako aj protokol obsahujúci všetky informácie o záznamoch podľa bodu 3;

  c) vyhlásenie držiteľa zabezpečujúceho prepravu EEZ, v ktorom uvádza, že žiadny z materiálov alebo zariadení v rámci zásielky nie je odpadom podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a

  c) vyhlásenie držiteľa zabezpečujúceho prepravu EEZ, v ktorom uvádza, že žiadny z materiálov alebo zariadení v rámci zásielky nie je odpadom podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES, a

  d) vhodnú ochranu pred poškodením počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom dostatočného obalu alebo riadneho uloženia nákladu.

  d) vhodnú ochranu pred poškodením počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom dostatočného obalu a riadneho uloženia nákladu.

  2. Odchylne od uvedeného sa bod 1 písm. a) a b) a bod 3 neuplatňujú, keď sa EEZ posielajú výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene, ak o tom existuje dokumentácia, ktorá jednoznačne preukazuje, že preprava sa uskutočňuje v rámci dohody o preprave medzi podnikmi, keď sa:

  2. Odchylne od uvedeného sa bod 1 písm. a) a b) a bod 3 neuplatňujú, keď sa EEZ posielajú výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene alebo zariadeniam tretej strany na opravu alebo modernizáciu za predpokladu, že o tom existuje dokumentácia, ktorá jednoznačne preukazuje, že preprava sa uskutočňuje v rámci dohody o preprave medzi podnikmi, keď sa:

  a) EEZ posielajú späť ako chybné na opravu v záruke s úmyslom ich opätovného použitia,

  a) EEZ posielajú späť ako chybné na opravu v záruke s úmyslom ich opätovného použitia,

  b) použité EEZ na profesionálne použitie posielajú na modernizáciu alebo opravu na základe platnej zmluvy o servisnej údržbe po predaji s úmyslom ich opätovného použitia, alebo

  b) použité EEZ na profesionálne použitie posielajú na modernizáciu alebo opravu na základe platnej zmluvy s úmyslom ich opätovného použitia, alebo

  c) chybné použité EEZ na profesionálne použitie, ako napríklad zdravotnícke pomôcky a ich časti, posielajú na analýzu základnej príčiny na základe platnej zmluvy o servisnej údržbe po predaji v prípade, že takúto analýzu môže vykonať len výrobca alebo tretie strany, ktoré konajú v jeho mene.

  c) chybné použité EEZ na profesionálne použitie, ako napríklad zdravotnícke pomôcky a ich časti, posielajú na analýzu základnej príčiny na základe platnej zmluvy o servisnej údržbe po predaji v prípade, že takúto analýzu môže vykonať len výrobca alebo tretie strany, ktoré konajú v jeho mene.

   

  Táto výnimka sa uplatňuje len na prepravy do krajín, na ktoré sa uplatňuje rozhodnutie Rady OECD K(2001)107 v konečnom znení, ktoré sa týka revízie rozhodnutia K(92)39 v konečnom znení o riadení pohybov odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez štátne hranice.

   

  V prípade, že EEZ, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, nemožno opraviť ani modernizovať, považujú sa za OEEZ.

  3. S cieľom preukázať, že zasielané položky sú použitými EEZ, a nie OEEZ, členské štáty vyžadujú, aby sa v prípade použitých EEZ vykonali tieto kroky v rámci testovania a uchovávania záznamov:

  3. S cieľom preukázať, že zasielané položky sú použitými EEZ, a nie OEEZ, členské štáty vyžadujú, aby sa v prípade použitých EEZ vykonali tieto kroky v rámci testovania a uchovávania záznamov:

  Krok 1: Testovanie

  Krok 1: Testovanie

  a) Testuje sa funkčnosť a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok. Testy, ktoré sa majú vykonať, závisia od typu EEZ. V prípade väčšiny použitých EEZ postačuje test funkčnosti hlavných funkcií.

  a) Testuje sa funkčnosť a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok. Testy, ktoré sa majú vykonať, závisia od typu EEZ. V prípade väčšiny použitých EEZ postačuje test funkčnosti hlavných funkcií.

  b) Zaznamenajú sa výsledky hodnotenia a testovania.

  b) Zaznamenajú sa výsledky hodnotenia a testovania.

  Krok 2: Záznam

  Krok 2: Záznam

  a) Záznam sa umiestni bezpečne, ale nie natrvalo, buď na samotné EEZ (ak nie je zabalené) alebo na obal, aby sa dal záznam prečítať aj bez odbalenia zariadenia.

  a) Záznam sa umiestni bezpečne, ale nie natrvalo, buď na samotné EEZ (ak nie je zabalené) alebo na obal, aby sa dal záznam prečítať aj bez odbalenia zariadenia.

  b) Záznam obsahuje tieto informácie:

  b) Záznam obsahuje tieto informácie:

  – názov položky (názov zariadenia, ak je uvedené v prílohe II alebo v prílohe IV, a kategória, ako je ustanovená v prílohe I alebo v prílohe III),

  – názov položky (názov zariadenia, ak je uvedené v prílohe IV, a kategória, ako je ustanovená v prílohe III),

  – v príslušných prípadoch identifikačné číslo položky (číslo typu),

  – v príslušných prípadoch identifikačné číslo položky (číslo typu),

  – rok výroby (ak je známy),

  – rok výroby (ak je známy),

  – meno a adresu spoločnosti zodpovednej za potvrdenie funkčnosti,

  – meno a adresu spoločnosti zodpovednej za potvrdenie funkčnosti,

  – výsledky testov podľa kroku 1 (vrátane dátumu testu funkčnosti),

  – výsledky testov podľa kroku 1 (vrátane dátumu testu funkčnosti),

  – druhy vykonaných testov.

  – druhy vykonaných testov.

  4. Okrem dokumentácie požadovanej v bodoch 1 a 3 každý náklad (napr. prepravný kontajner, nákladné auto) použitých EEZ sprevádza:

  4. Okrem dokumentácie požadovanej v bodoch 1 a 3 každý náklad (napr. prepravný kontajner, nákladné auto) použitých EEZ sprevádza:

  a) príslušný prepravný doklad, napr. dokument o CMR alebo nákladný list;

  a) príslušný prepravný doklad, napr. dokument o CMR alebo nákladný list;

  b) vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti.

  b) vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti.

  5. V prípade neposkytnutia dôkazu, že predmet je použitým EEZ, a nie OEEZ, prostredníctvom príslušnej dokumentácie požadovanej v bodoch 1, 3 a 4, a nezabezpečenia vhodnej ochrany proti poškodeniu počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä vo forme dostatočného balenia alebo riadneho uloženia nákladu, orgány členských štátov považujú túto položku za OEEZ a predpokladajú, že náklad predstavuje nezákonnú zásielku. Za takýchto okolností sa s nákladom bude zaobchádzať podľa článkov 24 a 25 nariadenia (ES) č. 1013/2006.

  5. V prípade neposkytnutia dôkazu, že predmet je použitým EEZ, a nie OEEZ, prostredníctvom príslušnej dokumentácie požadovanej v bodoch 1, 2, 3 a 4, a nezabezpečenia vhodnej ochrany proti poškodeniu počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä vo forme dostatočného balenia alebo riadneho uloženia nákladu, za čo je vždy zodpovedný majiteľ zariadenia, ktoré sa má prepravovať, orgány členských štátov považujú túto položku za OEEZ a predpokladajú, že náklad predstavuje nezákonnú zásielku. Za takýchto okolností sa s nákladom bude zaobchádzať podľa článkov 24 a 25 nariadenia (ES) č. 1013/2006.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

  Pozícia Rady

  Príloha X – písmeno A

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Informácie na účely registrácie a podávania správ uvedených v článku 16

  Informácie na účely registrácie a podávania správ uvedených v článku 16

  A. Informácie, ktoré sa majú predložiť pri registrácii:

  A. Informácie, ktoré sa majú predložiť pri registrácii:

  1. Meno a adresa výrobcu alebo právneho zástupcu v prípade výrobcu vymedzeného podľa článku 3 ods. 1 písm. f) bod iv) (PSČ a mesto, názov a číslo ulice, krajina, číslo telefónu a faxu, e-mail, ako aj kontaktná osoba). V prípade právneho zástupcu aj kontaktné údaje výrobcu, ktorého zastupuje.

  1. Meno a adresa výrobcu alebo právneho zástupcu (PSČ a mesto, názov a číslo ulice, krajina, číslo telefónu a faxu, e-mail, ako aj kontaktná osoba). V prípade právneho zástupcu aj kontaktné údaje výrobcu, ktorého zastupuje.

  2. Národný identifikačný kód výrobcu vrátane európskeho daňového čísla alebo národného daňového čísla výrobcu (nepovinné).

  2. Identifikačný kód výrobcu vrátane európskeho daňového čísla alebo národného daňového čísla výrobcu.

  3. Kategória EEZ, ako je ustanovená v prílohe I alebo v prílohe III.

  3. Kategória EEZ, ako je ustanovená v prílohe III.

  4. Typ EEZ (domáci spotrebič alebo iné zariadenie).

  4. Typ EEZ (domáci spotrebič alebo iné zariadenie).

  5. Značka EEZ (nepovinné).

  5. Značka EEZ.

  6. Informácie o tom, ako si výrobca plní svoje povinnosti: individuálne alebo v rámci kolektívneho systému, ako aj informácie o finančnej záruke.

  6. Informácie o tom, ako si výrobca plní svoje povinnosti: individuálne alebo v rámci kolektívneho systému, ako aj informácie o finančnej záruke.

  7. Použitý spôsob predaja (napr. predaj na diaľku).

  7. Použitý spôsob predaja (napr. predaj na diaľku).

  8. Vyhlásenie, že poskytnuté informácie sú pravdivé.

   

  Odôvodnenie

  V záujme dosiahnutia harmonizovanej registrácie je potrebné, aby požadované údaje vo vnútroštátnych registroch boli rovnaké. Z tohto dôvodu sa nepovinné údaje zamietajú, lebo inak sa v členských štátoch opäť musia plniť rozličné požiadavky. Údaje v registri ako také musia byť pravdivé, dodatočné objasnenie nie je v ničom prínosné, ale znamená len ďalšiu byrokraciu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

  Pozícia Rady

  Príloha X – písmeno B

  Pozícia Rady

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  B. Informácie, ktoré sa majú predložiť na účely podávania správ:

  B. Informácie, ktoré sa majú predložiť na účely podávania správ:

  1. Národný identifikačný kód výrobcu.

  1. Identifikačný kód výrobcu.

  2. Vykazované obdobie

  2. Vykazované obdobie.

  3. Kategória EEZ, ako je ustanovená v prílohe I alebo v prílohe III.

  3. Kategória EEZ, ako je ustanovená v prílohe III.

  4. Množstvo EEZ, ktoré sa uviedlo na národný trh, podľa hmotnosti.

  4. Množstvo EEZ, ktoré sa uviedlo na národný trh, podľa hmotnosti.

  5. (nepovinné) množstvo, podľa hmotnosti, odpadu z EEZ, ktorý sa separovane vyzbieral, pripravil na opätovné použitie, recykloval, zhodnotil a zneškodnil v členskom štáte alebo prepravil v rámci Únie alebo vyviezol mimo nej.

  5. množstvo, podľa hmotnosti, odpadu z EEZ, ktorý sa separovane vyzbieral, pripravil na opätovné použitie, recykloval, zhodnotil a zneškodnil v členskom štáte alebo prepravil v rámci Únie alebo vyviezol mimo nej.

  Poznámka: informácie uvedené v bodoch 4 a 5 sa musia uviesť podľa jednotlivých kategórií.

  Poznámka: informácie uvedené v bodoch 4 a 5 sa musia uviesť podľa jednotlivých kategórií.

  Odôvodnenie

  V záujme dosiahnutia harmonizovanej registrácie je potrebné, aby požadované údaje vo vnútroštátnych registroch boli rovnaké. Z tohto dôvodu sa nepovinné údaje zamietajú, lebo inak sa v členských štátoch opäť musia plniť rozličné požiadavky.

  • [1]       Ú. v. EÚ C 306, 16.12.2009, s. 39.
  • [2]       Ú. v. EÚ C 141, 29.5.2010, s. 55.
  • [3]  Prijaté texty, 3.2.2011, P7_TA-PROV(2011)0037.

  POSTUP

  Názov

  Odpad z elektrických a elektronických zariadení

  Referenčné čísla

  07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

  Dátum prvého čítania EP– Číslo P

  3.2.2011                     T7-0037/2011

  Návrh Komisie

  COM(2008)0810 - C6-0472/2008

  Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

  29.9.2011

  Gestorský výbor

                 dátum oznámenia na schôdzi

  ENVI

  29.9.2011

   

   

   

  Spravodajca

                 dátum vymenovania

  Karl-Heinz Florenz

  31.8.2009

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  8.9.2011

   

   

   

  Dátum prijatia

  4.10.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  52

  1

  5

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Arlene McCarthy

  Dátum predloženia

  6.10.2011