ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) (Omarbetning)

6.10.2011 - (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)) - ***II

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Karl-Heinz Florenz


Förfarande : 2008/0241(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0334/2011
Ingivna texter :
A7-0334/2011
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) (Omarbetning)

(07906/2/2011 – C7‑0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (07906/2/2011 – C7‑0250/2011),

–   med beaktande av yttrandet av den 11 juni 2011 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén[1],

–   med beaktande av yttrandet av den 4 december 2009 från Regionkommittén[2],

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0810),

–   med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0334/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Rådets ståndpunkt

Skäl 6

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(6) Syftet med detta direktiv är att bidra till hållbar produktion och konsumtion i första hand genom att förebygga uppkomsten av WEEE och därefter genom återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall för att minska bortskaffandet av avfall och bidra till effektivt utnyttjande av naturresurser. Det syftar också till att förbättra miljöprestandan hos alla aktörer som berörs under den elektriska och elektroniska utrustningens livscykel, t.ex. producenter, distributörer och konsumenter, särskilt de aktörer som är direkt berörda av insamlingen och behandlingen av WEEE. Särskilt det förhållandet att medlemsstaterna tillämpar principen om producentens ansvar olika kan leda till att de ekonomiska aktörerna belastas olika hårt. Medlemsstaternas politik avseende hantering av WEEE är olika, vilket gör de nationella återvinningsstrategierna mindre effektiva. De väsentliga kriterierna bör därför fastställas på unionsnivå.

(6) Syftet med detta direktiv är att bidra till hållbar produktion och konsumtion i första hand genom att förebygga uppkomsten av WEEE och därefter genom återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall för att minska bortskaffandet av avfall och bidra till effektivt utnyttjande av naturresurser och återvinning av råvaror av avgörande betydelse. Det syftar också till att förbättra miljöprestandan hos alla aktörer som berörs under den elektriska och elektroniska utrustningens livscykel, t.ex. producenter, distributörer och konsumenter, särskilt de aktörer som är direkt berörda av insamlingen och behandlingen av WEEE. Särskilt det förhållandet att medlemsstaterna tillämpar principen om producentens ansvar olika kan leda till att de ekonomiska aktörerna belastas olika hårt. Medlemsstaternas politik avseende hantering av WEEE är olika, vilket gör de nationella återvinningsstrategierna mindre effektiva. De väsentliga kriterierna bör därför fastställas på unionsnivå och det bör utvecklas europeiska standarder för insamling och behandling av WEEE.

Motivering

Det handlar här om ett återinförande av Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Återvinning av kritiska råvaror är en viktig aspekt i detta direktiv och bör därför också nämnas. För en effektiv och miljövänlig återvinning är det relevant att utveckla europeiska standarder för insamling och behandling av WEEE.

Ändringsförslag  2

Rådets ståndpunkt

Skäl 9

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(9) Ett antal definitioner bör ingå i detta direktiv för att dess tillämpningsområde ska definieras. Definitionen av elektrisk och elektronisk utrustning bör emellertid förbättras inom ramen för översynen av tillämpningsområdet genom att den görs tydligare. Tills detta fastställs i unionens lagstiftning får medlemsstaterna fortsätta att tillämpa relevanta nationella åtgärder och befintlig etablerad praxis, i överensstämmelse med unionsrätten.

utgår

Motivering

Definitionen ska förklaras i slutet av själva direktivet och bör inte leda till en splittrad inre marknad på grund av varierande nationell tillämpning och praxis.

Ändringsförslag  3

Rådets ståndpunkt

Skäl 10

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(10) Ekodesignkrav för att underlätta återanvändning, demontering och återvinning av WEEE bör i tillämpliga fall fastställas inom ramen för åtgärderna för genomförande av direktiv 2009/125/EG. För att optimera återanvändning och återvinning genom produktutformning bör hänsyn tas till produktens hela livslängd.

(10) Ekodesignkrav för att underlätta återanvändning, demontering och återvinning av WEEE bör fastställas inom ramen för åtgärderna för genomförande av direktiv 2009/125/EG. För att optimera återanvändning och återvinning genom produktutformning bör hänsyn tas till produktens hela livslängd.

Motivering

Ekodesignkrav för energianvändande produkter är inte bara relevanta i samband med produktens energiförbrukning, utan även för en enklare återanvändning, nedmontering och återvinning av EEE. Att inbegripa återvinningsfasen i designprocessen kan leda till ökad och optimerad materialåtervinning och till återvinning av råvaror. Dessa kriterier från direktiv 2009/125/EG bör därför återinföras.

Ändringsförslag  4

Rådets ståndpunkt

Skäl 13

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(13) Separat insamling är en förutsättning för att särskild behandling och materialåtervinning av WEEE ska kunna säkerställas, och utan sådan separat insamling kan den skyddsnivå som fastställts för människors hälsa och för miljön i unionen inte uppnås. Konsumenterna måste aktivt bidra till denna insamling och bör uppmuntras till att lämna tillbaka WEEE. För detta syfte bör det inrättas lämpliga anläggningar för återlämnande av WEEE, bland annat offentliga insamlingspunkter där privathushållen kan lämna sitt avfall avgiftsfritt. Det är viktigt att distributörerna deltar i detta om insamlingen av WEEE ska bli framgångsrik.

(13) Separat insamling är en förutsättning för att särskild behandling och materialåtervinning av WEEE ska kunna säkerställas, och utan sådan separat insamling kan den skyddsnivå som fastställts för människors hälsa och för miljön i unionen inte uppnås. Konsumenterna måste aktivt bidra till denna insamling och bör uppmuntras till att lämna tillbaka WEEE. För detta syfte bör det inrättas lämpliga anläggningar för återlämnande av WEEE, bland annat offentliga insamlingspunkter där privathushållen kan lämna sitt avfall avgiftsfritt. Det är viktigt att distributörerna, kommunerna och återvinningsföretagen deltar i detta om insamlingen och behandlingen av WEEE ska bli framgångsrik.

Motivering

Det handlar här om ett återinförande av Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Distributörerna, kommunerna och återvinningsföretagen spelar en viktig roll för en framgångsrik tillämpning av direktivet.

Ändringsförslag  5

Rådets ståndpunkt

Skäl 13a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(13a) För att principen om att förorenaren betalar ska tillämpas fullt ut måste medlemsstaterna se till att (lokala) myndigheters kostnader för insamling av WEEE inte finansieras via skattebetalarna utan återspeglas i produktpriset.

Motivering

För att tillmötesgå rådets och kommissionens ståndpunkt har förslaget om ändring av artikel 12.1 i den text parlamentet enades om vid för första behandlingen (ÄF 47) setts över och reducerats till den principiella kärnan.

Ändringsförslag  6

Rådets ståndpunkt

Skäl 14

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(14) I syfte att uppnå unionens fastställda skyddsnivå och harmoniserade miljömål bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att minimera bortskaffandet av WEEE som osorterat kommunalt avfall och så att WEEE i hög grad insamlas separat. I syfte att säkerställa att medlemsstaterna strävar efter att inrätta effektiva insamlingssystem, bör de åläggas att i hög grad insamla WEEE, särskilt kyl- och frysutrustning som innehåller ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser, med tanke på hur farliga de är för miljön och med tanke på de skyldigheter som följer av förordning (EG) nr 1005/2009 och förordning (EG) nr 842/2006. De uppgifter som ingår i konsekvensbedömningen visar att 65 % av den elektriska och elektroniska utrustning som släpps ut på marknaden redan samlas in separat idag, men att mer än hälften av vad som samlas in är potentiellt föremål för olämplig behandling och olaglig export. Detta leder till förlust av värdefulla sekundära råvaror och till miljöförstöring. För att motverka detta måste det fastställas ett ambitiöst insamlingsmål. Det bör fastställas minimikrav för transporter av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning som misstänks vara WEEE, där medlemsstaterna, när dessa krav tillämpas, får beakta eventuella relevanta riktlinjer för kontaktorganen som utarbetats i samband med tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.

(14) I syfte att uppnå unionens fastställda skyddsnivå och harmoniserade miljömål bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att minimera bortskaffandet av WEEE som osorterat kommunalt avfall och för att WEEE i hög grad insamlas separat. I syfte att säkerställa att medlemsstaterna strävar efter att inrätta effektiva insamlingssystem, bör de åläggas att i hög grad insamla WEEE, särskilt kyl- och frysutrustning som innehåller ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser, med tanke på hur farliga de är för miljön och med tanke på de skyldigheter som följer av förordning (EG) nr 1005/2009 och förordning (EG) nr 842/2006. De uppgifter som ingår i konsekvensbedömningen visar att 65 % av den elektriska och elektroniska utrustning som släpps ut på marknaden redan samlas in separat idag, men mer än hälften av vad som samlas in är potentiellt föremål för olämplig behandling och olaglig export, eller behandlas visserligen korrekt, men de mängder som behandlas rapporteras inte. Detta leder till förlust av värdefulla sekundära råvaror, till miljöförstöring och till bristande överensstämmelse mellan de tillhandahållna uppgifterna. För att motverka detta måste det fastställas ett ambitiöst insamlingsmål och alla aktörer som arbetar med insamling av WEEE måste åläggas att se till att avfallet behandlas på ett miljövänligt sätt och rapportera vilka avfallsmängder som insamlats, hanterats och behandlats. Dessutom måste medlemsstaterna se till att detta direktiv genomförs grundligt, särskilt med avseende på kontroll av begagnade elektriska och elektroniska produkter som transporteras ut ur unionen. Det bör fastställas minimikrav för transporter av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning som misstänks vara WEEE, där medlemsstaterna, när dessa krav tillämpas, får beakta eventuella relevanta riktlinjer för kontaktorganen som utarbetats i samband med tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.

Motivering

Det handlar här om ett återinförande av Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Insamling av enhetliga uppgifter är viktigt för genomförande av direktivet och övervakning av dess tillämpning. Samtliga aktörer som deltar i insamling och behandling måste följa direktivet. Kontroll av transport av WEEE har stor betydelse för att förhindra olagliga transporter.

Ändringsförslag  7

Rådets ståndpunkt

Skäl 15a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(15a) Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker förklarade i sitt yttrande om riskbedömning av nanoteknikprodukter av den 19 januari 2009 att exponering för nanomaterial som är fast lagrade i stora strukturer, t.ex. i elektroniska kretsar, kan ske under avfallsfasen och materialåtervinningen. För att kontrollera eventuella risker för folkhälsan och miljön till följd av behandling av WEEE som innehåller nanomaterial kan selektiv behandling komma att bli nödvändigt. Det vore på sin plats att kommissionen bedömde om en selektiv behandling bör tillämpas i fråga om vissa nanomaterial.

Motivering

Nanomaterial används allt oftare i elektriska och elektroniska produkter. Även om vissa tillämpningar kanske inte skapar problem under behandlingen, så kan detta mycket väl vara fallet med vissa nanomaterial, t.ex. kolnanotuber, varav vissa misstänks ha asbestliknade egenskaper, eller nanosilver. Det är bättre att bedöma situationen och se om det krävs några åtgärder än att blunda för det. Detta är i linje med Europaparlamentets ståndpunkt beträffande lagstiftning om nanomaterial från 2009. (Återinförande av ändringsförslag 101 från parlamentets första behandling.)

Ändringsförslag  8

Rådets ståndpunkt

Skäl 17

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(17) Återvinning, förberedelser för återanvändning och materialåtervinning av utrustning bör endast beaktas med avseende på huruvida de mål som fastställs i detta direktiv har uppnåtts om åtgärderna inte står i strid med annan unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som omfattar utrustningen ifråga.

(17) Återvinning, förberedelser för återanvändning och materialåtervinning av utrustning bör endast beaktas med avseende på huruvida de mål som fastställs i detta direktiv har uppnåtts om åtgärderna inte står i strid med annan unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som omfattar utrustningen ifråga. Det är viktigt att se till att återvinning, förberedelser för återanvändning och materialåtervinning av utrustning fungerar ordentligt för att uppnå en sund resurshantering och optimal resursförsörjning.

Motivering

Det handlar här om ett återinförande av Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. En effektiv materialåtervinning av WEEE har grundläggande betydelse både ur miljöskyddssynpunkt och för tillvaratagandet av råvaror.

Ändringsförslag  9

Rådets ståndpunkt

Skäl 19

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(19) Användarna av elektrisk och elektronisk utrustning i privathushållen bör ha möjlighet att avgiftsfritt lämna tillbaka WEEE. Producenterna bör åtminstone finansiera insamling, behandling, återvinning och bortskaffande av WEEE. Medlemsstaterna bör uppmuntra producenterna att ta fullt ansvar för insamlingen av WEEE, särskilt genom att låta dem finansiera insamlingen av WEEE genom hela avfallskedjan, även från privathushåll; syftet med detta är att motverka att separat insamlat WEEE blir föremål för olämplig behandling eller olaglig export, att skapa likvärdiga förutsättningar genom att formerna för producenternas finansiering harmoniseras i hela unionen och att föra över kostnaderna för avfallsinsamlingen från skattebetalarna i allmänhet till dem som faktiskt konsumerar elektrisk och elektronisk utrustning i linje med principen om att förorenaren betalar. För att dra största möjliga nytta av principen om producentens ansvar bör varje producent själv stå för finansieringen av hanteringen av avfall från sina produkter. Producenten bör ha möjlighet att välja om den vill uppfylla detta åliggande individuellt eller genom att delta i ett kollektivt system. Varje producent bör när den släpper ut en produkt på marknaden lämna en finansiell garanti för att förhindra att kostnader för hanteringen av WEEE som härrör från övergivna produkter övervältras på samhället eller de kvarvarande producenterna. Finansieringsansvaret för hanteringen av historiskt avfall bör delas mellan alla befintliga producenter genom kollektiva finansieringssystem till vilka alla producenter som befinner sig på marknaden när kostnaden uppkommer bidrar proportionellt. Kollektiva system bör inte leda till att producenter, importörer och nya aktörer som är verksamma i nischer eller som hanterar mycket små volymer utesluts.

(19) Användarna av elektrisk och elektronisk utrustning i privathushållen bör ha möjlighet att avgiftsfritt lämna tillbaka WEEE. Producenterna bör därför finansiera insamling, behandling, återvinning och bortskaffande av WEEE. Medlemsstaterna bör uppmuntra alla berörda aktörer som hanterar WEEE att bidra till att målet i detta direktiv uppnås för att motverka att separat insamlat WEEE blir föremål för olämplig behandling eller olaglig export. För att kostnaderna för avfallsinsamlingen ska föras över från skattebetalarna i allmänhet till dem som faktiskt konsumerar elektrisk och elektronisk utrustning, i linje med principen om att förorenaren betalar, bör medlemsstaterna uppmuntra producenterna att se till att allt insamlat WEEE behandlas. Konsumenterna bör ansvara för att WEEE överlämnas till insamlingspunkterna när produkterna har uppnått slutet av sin livscykel, så att de kan behandlas korrekt. För att dra största möjliga nytta av principen om producentens ansvar bör varje producent själv stå för finansieringen av hanteringen av avfall från sina produkter. Producenten bör ha möjlighet att välja om den vill uppfylla detta åliggande individuellt eller genom att delta i ett kollektivt system. Varje producent bör när den släpper ut en produkt på marknaden lämna en finansiell garanti för att förhindra att kostnader för hanteringen av WEEE som härrör från övergivna produkter övervältras på samhället eller de kvarvarande producenterna. Finansieringsansvaret för hanteringen av historiskt avfall bör delas mellan alla befintliga producenter genom kollektiva finansieringssystem till vilka alla producenter som befinner sig på marknaden när kostnaden uppkommer bidrar proportionellt. Kollektiva system bör inte leda till att producenter, importörer och nya aktörer som är verksamma i nischer eller som hanterar mycket små volymer utesluts. För produkter med lång livscykel, som för första gången omfattas av direktivet, till exempel solcellspaneler, bör befintliga strukturer för insamling och materialåtervinning kunna utnyttjas på bästa sätt, under förutsättning att motsvarande krav i detta direktiv uppfylls. Framför allt bör driften av befintliga system inom unionen inte hindras, med tanke på att de överensstämmer med målen för den inre marknaden.

Motivering

Det handlar här om ett återinförande av Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Befintliga och beprövade infrastrukturer bör även fortsättningsvis ansvara för insamlingen av WEEE. Finansiering av insamling direkt från hushållen påverkar inte utformningen av produkterna och medför heller inte några miljömässiga fördelar, och en förskjutning av ansvarsfördelningen garanterar inte någon ökad insamling. Konsumenternas ansvar för att medverka till en korrekt hantering av avfall får inte heller förbises.

Ändringsförslag  10

Rådets ståndpunkt

Skäl 20

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(20) Producenterna bör, på frivillig basis i samband med försäljning av nya produkter, ges möjlighet att för köparna visa kostnaderna för insamling, behandling och miljövänligt bortskaffande av WEEE. Detta är förenligt med kommissionens meddelande om handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik, särskilt vad gäller smartare konsumtion och miljövänlig offentlig upphandling.

utgår

Motivering

Kostnaderna för insamling och behandling bör ingå i produktpriset så att det finns ett incitament för att sänka dessa kostnader. Schablonkostnader återspeglar varken de faktiska kostnaderna för uttjänta produkter eller deras miljöpåverkan. Konsumenterna får i slutändan ingen information om möjligheter till återvinning och de faktiska behandlingskostnaderna.

Ändringsförslag  11

Rådets ståndpunkt

Skäl 25

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(25) För att kunna avgöra om målen med detta direktiv uppnås krävs uppgifter om vikten av elektriska och elektroniska utrustningar som släpps ut på marknaden i unionen, samt om nivåerna när det gäller insamling, förberedelse för återanvändning, inbegripet förberedelse för återanvändning av hela apparater så långt detta är möjligt, återvinning eller materialåtervinning och export av WEEE insamlat i enlighet med detta direktiv. För beräkningen av insamlingsnivåer bör en gemensam metod utarbetas för beräkning av elektriska och elektroniska utrustningars vikt för att bland annat klargöra att denna term inbegriper den faktiska vikten av hela utrustningen i den form som den saluförs på marknaden, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar, tillbehör och förbrukningsvaror men exklusive förpackning, batterier, bruksanvisning och handböcker.

(25) För att kunna avgöra om målen med detta direktiv uppnås krävs uppgifter om vikten av elektriska och elektroniska utrustningar som släpps ut på marknaden i unionen, samt om nivåerna när det gäller insamling, förberedelse för återanvändning, inbegripet förberedelse för återanvändning av hela apparater så långt detta är möjligt, återvinning eller materialåtervinning och export av WEEE insamlat i enlighet med detta direktiv. För beräkningen av insamlingsnivåer bör en gemensam metod utarbetas för beräkning av elektriska och elektroniska utrustningars vikt. I samband med detta bör det bland annat undersökas om denna term inbegriper den faktiska vikten av hela utrustningen i den form som den saluförs på marknaden, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar, tillbehör och förbrukningsvaror men exklusive förpackning, batterier, bruksanvisning och handböcker.

Ändringsförslag  12

Rådets ståndpunkt

Skäl 27

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(27) Medlemsstaterna bör säkerställa ett adekvat informationsflöde för att göra det möjligt att genomföra detta direktiv med fullständig respekt för den inre marknadens krav, nämligen vad beträffar att undvika en upprepning av kraven för producenter.

(27) För att minska de nuvarande hindren för en korrekt fungerande inre marknad bör de administrativa bördorna minskas genom att man standardiserar förfaranden för registrering och rapportering och förhindrar upprepade kostnader för upprepade registreringar i enskilda medlemsstater. Framför allt bör man inte längre kräva att en tillverkare måste vara etablerad i en medlemsstat för att få släppa ut elektriska och elektroniska produkter på marknaden i den medlemsstaten. Det bör istället vara tillräckligt att utse ett lokalt juridiskt ombud som är bosatt i medlemsstaten.

Motivering

Erfarenheterna av det nuvarande WEEE-direktivet har visat att de olika villkoren för registrering och rapportering i de 27 medlemsstaterna har lett till mycket byråkrati och oväntade kostnader. Enligt konsekvensbedömningen kan administrativa kostnader på 66 miljoner euro per år undvikas. För att den inre marknaden ska fungera bättre måste man därför påskynda harmoniseringen av registrering och rapportering, liksom driftskompatibiliteten mellan de nationella registren. Det handlar om ett återinförande av Europaparlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  13

Rådets ståndpunkt

Skäl 28

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(28) Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) bör delegeras till kommissionen för anpassning av bilagorna IV, VII, VIII och IX till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och för att anta bestämmelser som kompletterar de bestämmelser som fastställs i detta direktiv beträffande de tekniska kraven på insamling och motsvarigheten till avfallshantering när avfallet transporteras ut ur unionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(28) Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) bör delegeras till kommissionen för antagande av övergångsbestämmelser om insamlingsnivåer och metoder för att fastställa mängden avfall uttryckt i vikt; antagande av bestämmelser som kompletterar de bestämmelser som fastställs i detta direktiv beträffande de tekniska kraven på insamling och motsvarigheten till avfallshantering när avfallet transporteras ut ur unionen, beträffande minimikrav och metoder för att beräkna nivån på de finansiella garantierna, beträffande en definition av ”mycket små volymer av WEEE” och av ”mikroföretag med mycket små verksamhetsutrymmen”; anpassning av bilagorna IV, VII, VIII och IX till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt antagande av utförligare bestämmelser om inspektion och övervakning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

Här räknas samtliga delegerade akter upp som fastställs i direktivet. Det handlar om ett återinförande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Ändringsförslag  14

Rådets ståndpunkt

Artikel 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning.

I detta direktiv fastställs åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att i enlighet med artiklarna 1 och 4 i direktiv 2008/98/EG förebygga eller minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) samt minska resursanvändningens negativa påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning. I detta direktiv föreskrivs att alla aktörer som befattar sig med produkten under dess livscykel ska förbättra sina miljöstandarder och därigenom bidra till en hållbar produktion och återvinning.

Motivering

Hänvisningen till principerna i ramdirektivet om avfall (principer om avfallsminskning och avfallshierarki) är infogad endast i skäl 6. Eftersom det i det ursprungliga WEEE-direktivet framhävs att miljöprestandan hos alla deltagande aktörer ska förbättras bör detta uttryckligen behållas även här. I WEEE-direktivet från 2003 föreskrivs en förbättring av miljöstandarder för alla aktörer som befattar sig med elektriska och elektroniska produkter och WEEE i en strategi som omfattar hela livscykeln. Denna aspekt av lagstiftningen bör behållas och hänvisningen bör därför inte tas bort ur artikel 1.

Ändringsförslag  15

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla elektrisk och elektronisk utrustning enligt följande:

1. Detta direktiv ska med förbehåll för punkt 3 gälla all elektrisk och elektronisk utrustning.

a) Från och med den…* till och med den…** (övergångsperiod) för elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga I. Bilaga II innehåller en vägledande förteckning över elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga I.

 

b) Från och med den…*** för elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga III. Bilaga IV innehåller en vägledande förteckning över elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga III.

 

________

* EUT: Vänligen för in det datum då detta direktiv träder i kraft.

 

** EUT: Vänligen för in datumet: sex år efter det att detta direktiv träder i kraft.

 

*** EUT: Vänligen för in datumet: sex år och en dag efter det att detta direktiv träder i kraft.

 

Motivering

Ett ”öppet” tillämpningsområde klargör rättsläget, vilket är ett av huvudmålen med omarbetningen av direktivet, eftersom i princip all elektrisk och elektronisk utrustning ska omfattas. Indelningen i enskilda kategorier har lett till mycket varierande tolkningar i medlemsstaterna, vilket bör undvikas. Genom ändringen kan dessutom hänsyn tas även till nya produkter, som annars skulle kräva en översyn av direktivet för att ingå i tillämpningsområdet.

Ändringsförslag  16

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Under övergångsperioden enligt punkt 1 a ska detta direktiv inte tillämpas på följande typer av utrustning:

3. Detta direktiv ska inte tillämpas på följande typer av utrustning:

Motivering

Till följd av ändringsförslaget till artikel 2.1 krävs det att lagstiftaren i enlighet med principen om det öppna tillämpningsområdet även kan fastställa undantag.

Ändringsförslag  17

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 3 – led ca (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ca) Utrustning avsedd att sändas ut i rymden.

Motivering

Det handlar inte om någon innehållsmässig ändring utan enbart om en ändring av placeringen i punkten i artikel 2 (se även ändringsförslaget till artikel 2.4).

Ändringsförslag  18

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 3 – led cb (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

cb) Storskaliga stationära industriverktyg.

Motivering

Det handlar inte om någon innehållsmässig ändring utan enbart om en ändring av placeringen i punkten i artikel 2 (se även ändringsförslaget till artikel 2.4).

Ändringsförslag  19

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 3 – led cc (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

cc) Storskaliga fasta installationer med undantag av delar som utgör belysnings- och solcellsmoduler.

Motivering

Det är viktigt att storskaliga fasta installationer undantas från direktivet, men det finns delar i dessa installationer som fortfarande bör omfattas av detta direktiv. Det gäller framför allt belysnings- och solcellsmoduler, som kan säljas separat från installationen och vars slutliga användning inte nödvändigtvis är känd av tillverkaren.

Ändringsförslag  20

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 3 – led cd (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

cd) Transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända.

Motivering

Det handlar inte om någon innehållsmässig ändring utan enbart om en ändring av placeringen i punkten i artikel 2 (se även ändringsförslaget till artikel 2.4).

Ändringsförslag  21

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 3 – led ce (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ce) Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning.

Motivering

Det handlar inte om någon innehållsmässig ändring utan enbart om en ändring av placeringen i punkten i artikel 2 (se även ändringsförslaget till artikel 2.4).

Ändringsförslag  22

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 3 – led cf (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

cf) Utrustning som särskilt utformats uteslutande för forsknings- och utvecklingssyften och som görs tillgänglig endast mellan företag.

Motivering

Det handlar inte om någon innehållsmässig ändring utan enbart om en ändring av placeringen i punkten i artikel 2 (se även ändringsförslaget till artikel 2.4).

Ändringsförslag  23

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 3 – led cg (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

cg) Medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro‑diagnostik, när sådana produkter förväntas bli smittosamma innan deras livslängd är slut, och aktiva medicintekniska produkter för implantation.

Motivering

Det handlar inte om någon innehållsmässig ändring utan enbart om en ändring av placeringen i punkten i artikel 2 (se även ändringsförslaget till artikel 2.4).

Ändringsförslag  24

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Utöver den utrustning som anges i punkt 3 ska detta direktiv från och med den …* inte heller tillämpas på följande elektrisk och elektronisk utrustning:

utgår

a) Utrustning avsedd att sändas ut i rymden.

 

b) Storskaliga stationära industriverktyg.

 

c) Storskaliga fasta installationer.

 

d) Transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända.

 

e) Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning.

 

f) Utrustning som särskilt utformats uteslutande för forsknings- och utvecklingssyften och som endast görs tillgänglig mellan företag.

 

g) Medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, när sådana produkter förväntas bli smittosamma innan deras livslängd är slut, och aktiva medicintekniska produkter för implantation.

 

________

* EUT: Vänligen för in datumet: sex år och en dag efter det att detta direktiv träder i kraft.

 

Motivering

På grund av det öppna tillämpningsområdet krävs att lagstiftaren i samband med det öppna tillämpningsområdet nu även fastställer en förteckning över undantag. Beträffande de enskilda undantagen handlar det inte om någon innehållsmässig ändring utan enbart om en ändring av placeringen i artikel 2 (se även ändringsförslaget till artikel 2.3).

Ändringsförslag  25

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Senast den …* ska kommissionen se över det tillämpningsområde för detta direktiv som anges i punkt 1 b, inbegripet parametrar för att skilja mellan stor och liten utrustning i bilaga III, och lägga fram en rapport om detta för Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

5. Senast den …* och därefter vart femte år ska kommissionen se över tillämpningsområdet för detta direktiv och lägga fram en rapport om detta för Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

________

* EUT: Vänligen för in datumet: tre år efter det att detta direktiv träder i kraft.

_______

* Fem år efter det att detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Det handlar om ett återinförande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Ändringsförslag  26

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

d) mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: maskin, med en inbyggd källa för kraftgenerering, vars drift kräver endera mobilitet eller kontinuerlig eller halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet.

d) mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: maskin, vars drift kräver endera mobilitet under arbetet eller kontinuerlig eller halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer, eller som inte flyttas under användningen, men som kan vara utrustad för att lättare kunna flyttas från en plats till en annan.

Motivering

Maskiner som har samma slags konstruktion, material och funktion och endast skiljer sig åt genom att de antingen drivs med kabel eller en inbyggd källa för kraftgenerering bör inte behandlas olika. I vissa produktionsprocesser måste dessutom de maskiner som används kunna flyttas, eftersom produktionskedjan annars inte fungerar eller inte fungerar korrekt. Dessa maskiner flyttas dock inte under användning.

Ändringsförslag 27

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 1 – led f

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

f) producent: varje fysisk eller juridisk person som, oberoende av försäljningsmetod, inklusive genom distanskommunikation i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal,

f) producent: varje fysisk eller juridisk person som, oberoende av försäljningsmetod, inklusive genom distanskommunikation i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal,

i) är etablerad i en medlemsstat och tillverkar elektrisk och elektronisk utrustning under eget namn eller varumärke eller låter utforma eller tillverka elektrisk eller elektronisk utrustning och saluför den på marknaden under eget namn eller varumärke, inom den medlemsstatens territorium,

i) är etablerad i unionen och tillverkar elektrisk och elektronisk utrustning under eget namn eller varumärke eller låter utforma eller tillverka elektrisk eller elektronisk utrustning och saluför den på marknaden under eget namn eller varumärke, inom unionens territorium,

ii) är etablerad i en medlemsstat och på den medlemsstatens territorium, och under sitt eget namn eller varumärke återförsäljer utrustning som tillverkats av andra leverantörer, varvid återförsäljaren inte ska betraktas som ”producent” om producentens varumärke förekommer på utrustningen i enlighet med led i,

ii) är etablerad i unionen och på unionens territorium, och under sitt eget namn eller varumärke återförsäljer utrustning som tillverkats av andra leverantörer, varvid återförsäljaren inte ska betraktas som ”producent” om producentens varumärke förekommer på utrustningen i enlighet med led i,

iii) är etablerad i en medlemsstat och på marknaden i den medlemsstaten och yrkesmässigt släpper ut elektrisk och elektronisk utrustning från ett tredjeland eller från en annan medlemsstat, eller

iii) är etablerad i unionen och på marknaden i unionen och yrkesmässigt släpper ut elektrisk och elektronisk utrustning från ett tredjeland, eller

iv) säljer elektrisk och elektronisk utrustning genom distanskommunikation direkt till privathushåll eller andra användare än privathushåll i en medlemsstat och är etablerad i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

iv) säljer elektrisk och elektronisk utrustning genom distanskommunikation direkt till privathushåll eller andra användare än privathushåll i en medlemsstat och är etablerad i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

Motivering

Genom att minska den byråkratiska belastningen skulle man enligt kommissionens konsekvensbedömning kunna spara in utgifter till en omfattning av 66 miljoner euro per år, om det europeiska alternativet väljs. Distansförsäljning är en viktig aspekt, så ett närmare begrundande är meningsfullt. Men även här bör en europeisk princip gälla – tillverkaren ska behöva registrera sig endast en gång. Detta fastställs i ändringsförslaget till artikel 17. Europaparlamentet krävde i sitt betänkande om fullbordandet av den inre marknaden för e‑handel (2010/2012(INI)) att distansförsäljningen av elektrisk och elektronisk utrustning ska förenklas.

Ändringsförslag  28

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 1 – led j

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

j) tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en produkt för distribution, konsumtion eller användning på marknaden i en medlemsstat i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

j) tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en produkt för distribution, konsumtion eller användning på marknaden i unionen i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

Motivering

Den nationella definitionen av ”tillhandahållande på marknaden” skapar stora byråkratiska hinder och ger därmed även upphov till kostnader som är betydande hinder för den fria inre marknaden. Genom att minska den byråkratiska belastningen skulle man enligt kommissionens konsekvensbedömning kunna spara in utgifter till en omfattning av 66 miljoner euro per år, om det europeiska alternativet väljs.

Ändringsförslag  29

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 1 – led k

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

k) utsläppande på marknaden: yrkesmässigt tillhandahållande för första gången av en produkt på marknaden inom en medlemsstats territorium.

k) utsläppande på marknaden: yrkesmässigt tillhandahållande för första gången av en produkt på unionens marknad.

Motivering

Den nationella definitionen av ”tillhandahållande på marknaden” skapar stora byråkratiska hinder och ger därmed även upphov till kostnader som är betydande hinder för den fria inre marknaden. Genom att minska den byråkratiska belastningen skulle man enligt kommissionens konsekvensbedömning kunna spara in utgifter till en omfattning av 66 miljoner euro per år, om det europeiska alternativet väljs.

Ändringsförslag  30

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 1 – led l

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

l) avlägsnande: varje manuell, mekanisk, kemisk eller metallurgisk behandling som resulterar i att farliga ämnen, blandningar och komponenter begränsas till ett identifierbart flöde eller till en identifierbar del av ett flöde. Ett ämne, en blandning eller en komponent ska anses identifierbar om det eller den kan kontrolleras för att fastställa om behandlingen har skett på ett miljövänligt sätt.

l) avlägsnande: varje manuell, mekanisk, kemisk eller metallurgisk behandling som resulterar i att farliga ämnen, blandningar och komponenter begränsas till ett identifierbart flöde eller till en identifierbar del av ett flöde i slutet av behandlingsprocessen. Ett ämne, en blandning eller en komponent ska anses identifierbar om det eller den kan kontrolleras för att fastställa om behandlingen har skett på ett miljövänligt sätt.

Motivering

I direktivet bör det inte fastställas vid vilken tidpunkt ämnena etc. ska avlägsnas. Det relevanta är att de avlägsnas och att detta sker så miljövänligt som möjligt. Delvis måste de avlägsnas som identifierbara beståndsdelar i en kedja av åtgärder, vilket endast kan ske i ett senare behandlingsskede, eftersom det inte är möjligt från början. Utvecklingen av ny återvinningsteknik bromsas om tidpunkten när något ska avlägsnas anges. Av denna anledning stöds kommissionens ursprungliga förslag.

Ändringsförslag  31

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 1 – led oa (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

oa) mindre apparater: sådana apparater som i princip kan transporteras och i princip inte är avsedda att stanna på den plats där de används under hela sin livslängd.

Motivering

Definitionen av ”mindre apparater” från bilaga 1A till parlamentets ståndpunkt återinförs här. Definitionen krävs för artiklarna 5.1 och 7.6.

Ändringsförslag  32

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 1 – led ob (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ob) större apparater: sådana apparater som i princip inte kan transporteras eller i princip är avsedda att stanna på den plats där de använts under hela sin livslängd.

Ändringsförslag  33

Rådets ståndpunkt

Artikel 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av kraven i unionslagstiftningen om produktutformning, inbegripet direktiv 2009/125/EG, uppmuntra samarbete mellan producenter och materialåtervinningsföretag samt åtgärder för att främja sådan utformning och tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning som syftar till lättare återanvändning, demontering och återvinning av WEEE, dess beståndsdelar och material. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder så att producenterna inte genom särskilda konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser förhindrar att WEEE återanvänds, såvida inte särskilda konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser har avgörande fördelar, till exempel med hänsyn till skyddet av miljön och/eller säkerhetskrav.

Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av kraven i unionslagstiftningen om produktutformning, inbegripet direktiv 2009/125/EG, uppmuntra samarbete mellan producenter och materialåtervinningsföretag samt åtgärder för att främja sådan utformning och tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning som syftar till lättare återanvändning, demontering och återvinning av WEEE, dess beståndsdelar och material. Dessa åtgärder får inte utgöra hinder för den inre marknadens funktion. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder så att producenterna inte genom särskilda konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser förhindrar att WEEE återanvänds, såvida inte särskilda konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser har avgörande fördelar, till exempel med hänsyn till skyddet av miljön och/eller säkerhetskrav. Ekodesignkrav som underlättar återanvändning, nedmontering och återvinning av WEEE och minskar utsläppen av farliga ämnen ska fastställas senast den 31 december 2014 inom ramen för de genomförandebestämmelser som antagits i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Motivering

Ekodesignkrav för energianvändande produkter är relevanta i samband med en produkts energiförbrukning, men även för enklare återanvändning, nedmontering och återvinning. Att inbegripa återvinningsfasen i designprocessen kan leda till ökad och optimerad materialåtervinning. Detta bör ge incitament till enkel nedmontering, ökad materialåtervinningsbarhet, minskade farliga utsläpp och återvinning av sekundära råvaror. Det handlar om ett återinförande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Ändringsförslag  34

Rådets ståndpunkt

Artikel 5 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att minimera bortskaffandet av WEEE i form av osorterat kommunalt avfall och så att WEEE i hög grad insamlas separat, särskilt vad gäller temperaturregleringsutrustning som innehåller ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser, vilket är en prioriterad åtgärd och lysrör som innehåller kvicksilver.

1. För att WEEE i hög grad ska insamlas separat och alla typer av WEEE behandlas på ett korrekt sätt, vilket är en prioriterad åtgärd, särskilt vad gäller temperaturregleringsutrustning som innehåller ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser, lampor som innehåller kvicksilver, solcellspaneler och mindre apparater, inbegripet mindre IT- och telekommunikationsutrustning, ska medlemsstaterna se till att allt WEEE samlas in separat och inte blandas med skrymmande eller osorterat hushållsavfall.

Motivering

Allt WEEE måste samlas in separat, det räcker inte med att bara nå en hög nivå. I första hand ska kyl- och frysutrustning, samtliga lampor som innehåller kvicksilver, solcellspaneler och mindre apparater samlas in. De senare innehåller ofta farliga ämnen, men även värdefulla sekundära råvaror, och läggs tyvärr ofta bland hushållsavfallet trots förbud. Solcellspaneler bör också samlas in separat på grund av de farliga ämnen och värdefulla sekundära råvaror som vissa av dem innehåller.

Ändringsförslag  35

Rådets ståndpunkt

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

För detta ändamål får medlemsstaterna kräva att insamlingssystem eller anläggningar i förekommande fall medger att WEEE som ska förberedas för återanvändning avskiljs vid insamlingsplatserna från annat separat insamlat WEEE.

För att maximera återanvändningen av apparater i deras helhet ska medlemsstaterna också se till att insamlingssystem medger att WEEE som ska förberedas för återanvändning avskiljs vid insamlingsplatserna från annat separat insamlat WEEE före eventuell transport.

Motivering

Separat insamling av återanvändbara produkter krävs för att avfallshierarkin ska tillämpas även i detta särskilda direktiv och en egen återanvändningsnivå anges för detta i artikel 11. Endast om det blir en skyldighet att snarast möjligt separera återanvändbara produkter från annat WEEE är en ändamålsenlig återanvändning möjlig.

Ändringsförslag  36

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.1 ska medlemsstaterna se till att producenterna eller de tredjeparter som handlar för producenternas räkning uppnår en lägsta insamlingsnivå som ska beräknas på grundval av den totala vikten av WEEE som har samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6 under ett visst år i den berörda medlemsstaten, uttryckt som en procentandel av den genomsnittliga vikten av elektrisk och elektronisk utrustning som har släppts ut på marknaden i medlemsstaten under de tre föregående åren. En lägsta insamlingsnivå ska uppnås årligen och ska utvecklas från 45 % under rapporteringsåret …* till 65 % under rapporteringsåret …**. Till och med den…*** ska en nivå av separat insamlat WEEE från privathushåll på i genomsnitt minst 4 kg per invånare och år fortsätta att tillämpas.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.1 ska varje medlemsstat se till att från och med 2016 minst 85 % av WEEE i dess territorium samlas in.

 

Varje medlemsstat ska se till att från och med ...* minst 4 kg per capita av WEEE eller samma mängd WEEE i vikt som samlades in i den medlemsstaten under 2010 samlas in, om den mängden är större.

 

Medlemsstaterna ska se till att mängden WEEE som samlas in stegvis ökas under perioden från ... ** fram till 2016.

 

Medlemsstaterna får sätta upp mer ambitiösa individuella insamlingsnivåer och ska i så fall rapportera detta till kommissionen.

 

Insamlingsnivåerna ska uppnås årligen.

 

Medlemsstaterna ska överlämna förbättringsplaner för insamlingen till kommissionen senast den … **.

_______

* EUT: Vänligen för in datumet: fyra år efter det att detta direktiv träder i kraft.

_______

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

** EUT: Vänligen för in datumet: åtta år efter det att detta direktiv träder i kraft.

** 18 månader efter det att detta direktiv träder i kraft.

*** EUT: Vänligen för in datumet: 1 januari fyra år efter det år då detta direktiv träder i kraft.

 

Motivering

Tillverkarna kan inte åläggas ansvaret för att insamlingsnivåerna nås eftersom de inte kan kontrollera andra aktörer som samlar in WEEE. Tillverkaren är inte en juridisk person som kan uppnå ett kollektivt insamlingsmål. Medlemsstaterna uppmanas att stävja olagliga avfallstransporter. Insamlingsnivån ska fastställas utifrån avfall som genereras och inte utifrån irrelevanta faktorer som mängden nya apparater. Produkternas olika livslängd i medlemsstaterna ska beaktas. På så sätt tar man hänsyn till omättade marknader, liksom till apparater med lång livslängd (solcellspaneler).

Ändringsförslag  37

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. För att fastställa huruvida den lägsta insamlingsnivån har uppnåtts ska medlemsstaterna se till att information om separat insamlat WEEE i enlighet med artikel 5 meddelas till medlemsstaterna.

2. För att fastställa huruvida den lägsta insamlingsnivån har uppnåtts ska medlemsstaterna se till att relevanta aktörer årligen, utan kostnad för medlemsstaterna och i enlighet med artikel 16, lämnar information om WEEE som har

 

– förberetts för återanvändning eller skickats till behandlingsanläggningarna av aktörerna,

 

– lämnats in till insamlingsanläggningar i enlighet med artikel 5.2 a,

 

– lämnats in till distributörerna i enlighet med artikel 5.2 b,

 

– samlats in separat av tillverkare eller tredje part som handlar för deras räkning, eller

 

– samlats in separat på annat sätt.

Motivering

Medlemsstaterna ansvarar för att insamlingsmålen nås, samtidigt som de måste anmäla den insamlade mängden WEEE i enlighet med artikel 16.5. Av denna anledning är det viktigt att allt separat insamlat material anmäls till dem. Här krävs ett klargörande av att samtliga mängder måste rapporteras och t.ex. även de mängder beaktas som lämnas direkt till behandlingsanläggningarna.

Ändringsförslag  38

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Tjeckien, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien och Slovakien får på grund av sin brist på nödvändig infrastruktur och sina låga förbrukningsnivåer av elektrisk och elektronisk utrustning besluta att

utgår

a) senast den …* uppnå en insamlingsnivå som är lägre än 45 % men högre än 40 % av den genomsnittliga vikten av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden under de tre föregående åren, och

 

b) senarelägga uppnåendet av den insamlingsnivå som avses i punkt 1 till ett datum som de själva väljer som senast ska infalla den …**.

 

_______

* EUT: Vänligen för in datumet: fyra år efter det att detta direktiv träder i kraft.

 

** EUT: Vänligen för in datumet: tio år efter det att detta direktiv träder i kraft.

 

Motivering

Parlamentets metod för beräkning, som har mängden genererat avfall som kriterium, gör att det inte behövs några nationella undantag. Anledningen till detta är att det avfall som faktiskt genereras i medlemsstaten är avgörande och att produkternas livscykler, som kan variera mellan medlemsstaterna, redan har beaktats.

Ändringsförslag  39

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa ytterligare övergångsbestämmelser för att hantera svårigheter som en medlemsstat ställs inför när det gäller att uppfylla kraven i punkt 1 på grund av särskilda nationella förhållanden. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som fastställs i artikel 21.2.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 och fastställa övergångsbestämmelser för tidsperioden fram till och med den 31 december 2015 för att hantera svårigheter som medlemsstaterna ställs inför när det gäller att tillämpa de nivåer som fastställs i punkt 1 på grund av särskilda nationella förhållanden.

Motivering

Under övergångsperioden, fram tills dess att den nya beräkningsprincipen ”WEEE arising” börjar tillämpas, ska det vara möjligt med undantag från insamlingsnivåerna. Detta ska undantagsvis vara tillåtet, eftersom framför allt de nya medlemsstaterna kan ha svårigheter att på grund av särskilda nationella förhållanden uppnå 4 kg. Dock måste i detta fall delegerade akter användas, eftersom den grundläggande rättsakten ändras genom dessa övergångsbestämmelser.

Ändringsförslag  40

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

5. För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna artikel ska kommissionen genom genomförandeakter fastställa en gemensam metod för beräkning av den totala vikten för den elektriska och elektroniska utrustning som släpps ut på en nationell marknad. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som fastställs i artikel 21.2.

5. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 angående fastställandet av en gemensam metod för att fastställa mängden WEEE som genereras uttryckt i vikt i varje medlemsstat. Denna metod ska omfatta närmare bestämmelser om tillämpnings- och beräkningsmetoder för att kontrollera att de nivåer som fastställs i punkt 1 efterlevs.

Motivering

Beräkningsmetoden har stor betydelse för insamlingsmålet och den kompletterar på så sätt den grundläggande rättsakten. Följaktligen är delegerade akter det rätta alternativet.

Ändringsförslag  41

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 6

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

6. På grundval av en rapport från kommissionen, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, ska Europaparlamentet och rådet senast den …* se över den insamlingsnivå på 45 % och den därtill hörande tidsfrist som avses i punkt 1 för att bland annat eventuellt fastställa individuella insamlingsnivåer för en eller flera av de kategorier som anges i bilaga III, särskilt för temperaturregleringsutrustning och för lampor som innehåller kvicksilver.

6. På grundval av en rapport från kommissionen, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, ska Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2012 se över den insamlingsnivå och de tidsfrister som avses i punkt 1 för att bland annat fastställa individuella insamlingsnivåer för en eller flera av de kategorier som anges i bilaga III, särskilt för solcellspaneler, temperaturregleringsutrustning, lampor, inklusive glödlampor, och mindre apparater, inklusive mindre IT- och telekommunikationsutrustning.

_______

* EUT: Vänligen för in datumet: tre år efter det att detta direktiv träder i kraft.

 

Motivering

Solcellspaneler är en mycket specifik sort av elektrisk och elektronisk utrustning. De skiljer sig helt och hållet från andra större apparater och kommer att kräva ett eget insamlingssystem för att materialåtervinnas korrekt. Det är därför lämpligt att ge kommissionen i uppgift att fastställa konkreta insamlingsmål för solcellspaneler, i stället för att låta dem ingå i ett allmänt insamlingsmål. (Nytt ändringsförslag mot bakgrund av att rådet har inbegripit solcellspaneler i direktivets tillämpningsområde.)

Ändringsförslag  42

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 7

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

7. På grundval av en rapport från kommissionen, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, ska Europaparlamentet och rådet senast den …** se över den insamlingsnivå på 65 % och den därtill hörande tidsfrist som avses i punkt 1 för att bland annat eventuellt fastställa individuella insamlingsnivåer för en eller flera av de kategorier som anges i bilaga III.

utgår

_______

** EUT: Vänligen för in datumet: sju år efter det att detta direktiv träder i kraft.

 

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 7.6 har krav på en översyn av insamlingsnivån och tidsfristerna samt av de separata insamlingsnivåerna redan införts.

Ändringsförslag  43

Rådets ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att producenter eller tredje part som handlar för deras räkning inrättar system för återvinning av WEEE och att de i tillämpliga fall använder bästa tillgängliga teknik. Producenterna får inrätta systemen individuellt eller kollektivt. Medlemsstaterna ska se till att alla inrättningar eller företag som bedriver insamlings- och behandlingsverksamhet lagrar och behandlar WEEE i enlighet med de tekniska krav som anges i bilaga VIII.

3. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare eller tredje part som handlar för deras räkning inrättar system för återvinning av WEEE och att de använder bästa tillgängliga teknik. Producenterna får inrätta systemen individuellt eller kollektivt. Medlemsstaterna ska se till att alla inrättningar eller företag som bedriver insamlings- och behandlingsverksamhet lagrar och behandlar WEEE i enlighet med de tekniska krav som anges i bilaga VIII.

Motivering

Bästa tillgängliga teknik är alltid relevant och bör stödjas för att få till stånd bättre materialåtervinning och för att skapa incitament till innovation på området insamling och behandling. Inskränkningen i rådets text skulle kunna leda till snedvriden konkurrens i unionen på grund av varierande kostnader.

Ändringsförslag  44

Rådets ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på ändring av bilaga VII för att införa annan behandlingsteknik som säkerställer minst samma skyddsnivå för människors hälsa och för miljön och, om så är nödvändigt, inom behandlingsprocessen ange de steg där avlägsnande av ämnen, blandningar och komponenter bör ske.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på ändring av bilaga VII för att införa annan behandlingsteknik som säkerställer minst samma skyddsnivå för människors hälsa och för miljön.

Motivering

Det bör inte fastställas när avlägsnande av ämnen etc. ska ske. Detta skulle förhindra tekniska innovationer. Det relevanta är att ämnena avlägsnas i enlighet med bilaga III och att bästa möjliga miljöresultat uppnås. Utvecklingen av ny återvinningsteknik bromsas om tidpunkten när något ska avlägsnas anges. Därför stöds kommissionens ursprungliga förslag.

Ändringsförslag  45

Rådets ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Kommissionen ska snarast möjligt bedöma om posterna beträffande kretskort i mobiltelefoner och bildskärmar med flytande kristaller behöver ändras.

Kommissionen ska snarast möjligt bedöma om posterna beträffande kretskort i mobiltelefoner och bildskärmar med flytande kristaller behöver ändras. Kommissionen ska utvärdera om bilaga VII behöver ändras så att även relevanta nanomaterial tas upp i den.

Motivering

Nanomaterial används allt oftare i elektriska och elektroniska produkter. Även om vissa tillämpningar kanske inte skapar problem under behandlingen, så kan detta mycket väl vara fallet med vissa nanomaterial, t.ex. kolnanotuber, varav vissa misstänks ha asbestliknande egenskaper, eller nanosilver. Det är bättre att bedöma situationen och se om det krävs några åtgärder än att blunda för det. Detta är i linje med Europaparlamentets ståndpunkt beträffande lagstiftning om nanomaterial från 2009. (Återinförande av ändringsförslag 102 från parlamentets första behandling.)

Ändringsförslag  46

Rådets ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den …* ta fram minimikrav för behandling, inklusive återvinning, materialåtervinning och förberedelse för återanvändning, av WEEE med utgångspunkt i artikel 27 i direktiv 2008/98/EG.

Kommissionen ska, senast den ...* begära att de europeiska standardiseringsorganisationerna tar fram och antar europeiska standarder för insamling, lagring, transport, behandling, materialåtervinning och reparation av WEEE samt förberedelse för återanvändning. Dessa standarder ska återspegla den tekniska utvecklingsnivån.

 

Hänvisningar till dessa standarder ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Insamling, lagring, transport, behandling, materialåtervinning och reparation av WEEE samt förberedelse för återanvändning ska genomföras i råvarubesparande syfte för att värdefulla resurser i elektriska och elektroniska produkter ska kunna materialåtervinnas och råvaruförsörjningen i unionen förbättras.

_______

* EUT: Vänligen för in datumet: sex år efter det att detta direktiv träder i kraft.

_______

* Sex månader efter det att detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Rådet hänvisar till ramdirektivet om avfall och det gamla kommittéförfarandet. Enligt Lissabonfördraget ska de gamla kommittéförfarandena inte längre tillämpas. Inte heller de nya förfarandena är så flexibla som standardiseringsorganens utveckling av standarder. De kan regelbundet se över standarder och vid behov anpassa dem till den senaste tekniska utvecklingen. Detta förfarande är kortare.

Ändringsförslag  47

Rådets ståndpunkt

Artikel 10 – punkterna 1 och 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Behandlingen får även genomföras utanför den berörda medlemsstaten eller utanför unionen under förutsättning att transporten av WEEE sker i enlighet med gällande unionslagstiftning1.

1. Behandlingen får även genomföras utanför den berörda medlemsstaten eller utanför unionen under förutsättning att transporten av WEEE sker i enlighet med förordning (EG) nr 1013/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD‑beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall1.

2. WEEE som exporteras utanför unionen ska bara räknas som ett uppfyllande av skyldigheterna och målen i artikel 11 i detta direktiv om exportören i enlighet med gällande unionslagstiftning kan bevisa att behandlingen skedde under villkor som är likvärdiga kraven i detta direktiv.

2. WEEE som exporteras utanför unionen ska bara räknas som ett uppfyllande av skyldigheterna och målen i artikel 11 i detta direktiv om exportören i enlighet med förordning (EG) nr 1013/2006 och förordning (EG) nr 1418/2007 kan bevisa att behandlingen skedde under villkor som är likvärdiga kraven i detta direktiv.

_______

1 Förordning (EG) nr 1013/2006. Kommissionens förordning (EG) n 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD‑beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (EUT L 316, 4.12.2007, s. 6).

_______

1 EUT L 316, 4.12.2007, s. 6.

Motivering

Det rör sig inte om en ändring av sakinnehållet utan helt och hållet om ett förtydligande. Texten flyttas från fotnoten in i själva artikeln.

Ändringsförslag  48

Rådets ståndpunkt

Artikel 10 – punkt 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 som innehåller närmare bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln, särskilt kriterier för att bedöma huruvida det föreligger likvärdiga villkor.

3. Kommissionen ska senast den ...* anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 som innehåller närmare bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln, särskilt kriterier för att bedöma huruvida det föreligger likvärdiga villkor.

 

_______

* 18 månader efter det att detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Det krävs bindande frister för antagandet av genomförandebestämmelserna så att myndigheter och näringsliv får nödvändig rättssäkerhet och visshet om att direktivet kommer att genomföras. Parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag  49

Rådets ståndpunkt

Artikel 11 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. När det gäller allt WEEE som har samlats in separat i enlighet med artikel 5 och skickats för behandling i enlighet med artiklarna 8, 9 och 10 ska medlemsstaterna se till att de minimimål som anges i bilaga V uppnås av producenterna.

1. När det gäller allt WEEE som har samlats in separat och skickats för behandling i enlighet med artiklarna 8, 9 och 10 ska medlemsstaterna se till att följande minimimål uppnås av producenterna från och med den …*.

 

a) För WEEE som omfattas av kategorierna 1 och 4 i bilaga III ska, med undantag av solcellspaneler,

 

– 85 % återvinnas,

 

– 75 % materialåtervinnas, och

 

– 5 % förberedas för återanvändning.

 

b) För WEEE som omfattas av kategori 2 i bilaga III ska

 

– 80 % återvinnas,

 

– 65 % materialåtervinnas, och

 

– 5 % förberedas för återanvändning.

 

c) För WEEE som omfattas av kategori 3 i bilaga III ska, med undantag av gasurladdningslampor,

 

– 75 % återvinnas och

 

– 50 % materialåtervinnas.

 

d) För WEEE som omfattas av kategori 5 i bilaga III ska

 

– 75 % återvinnas,

 

– 50 % materialåtervinnas, och

 

– 5 % förberedas för återanvändning.

 

e) För WEEE som omfattas av kategori 6 i bilaga III ska

 

– 85 % återvinnas,

 

– 75 % materialåtervinnas, och

 

– 5 % förberedas för återanvändning.

 

f) Avseende gasurladdningslampor ska 80 % materialåtervinnas.

 

g) Avseende solcellspaneler ska 80 % materialåtervinnas.

 

_______

* Datum för detta direktivs ikraftträdande.

Motivering

Att återvinningsgraderna höjs beror bara på att återanvändning för första gången tas med. Följaktligen måste återvinningsgraden samtidigt höjas nominellt vilket anges i kommissionens förslag. För genomförandet av avfallshierarkin krävs en separat återanvändningsgrad. Återvinningsgraderna bör stå i själva direktivtexten och inte listas i bilagan. Allt WEEE som samlas in separat bör återvinnas och därför återinförs ståndpunkten vid första behandlingen och hänvisningen till artikel 5 stryks.

Ändringsförslag  50

Rådets ståndpunkt

Artikel 11 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Huruvida målen har uppnåtts ska för varje enskild kategori beräknas igenom att dividera vikten av det WEEE som, efter korrekt behandling i enlighet med artikel 8.2 beträffande återvinning eller materialåtervinning går in i en anläggning för återvinning eller materialåtervinning/förberedelse för återanvändning, med vikten av allt separat insamlat WEEE för varje kategori, uttryckt som en procentandel.

2. Huruvida målen har uppnåtts ska beräknas som procentuella andelar av vikten av det WEEE som samlas in separat och skickas till återvinningsanläggningar och som verkligen återvinns, återanvänds eller materialåtervinns.

Förberedande verksamhet, inbegripet sortering och lagring före återvinning, ska inte beaktas för uppnåendet av dessa mål.

Förberedande verksamhet, inbegripet sortering, lagring och förbehandling före återvinning, ska inte beaktas för uppnåendet av dessa mål.

Motivering

Endast slutliga återvinningsförfaranden ska kunna åberopas för återvinningsmålet. På så sätt främjas en högre materialåtervinningseffektivitet och innovationer inom återvinnings- och materialåtervinningsteknik stimuleras. Förbehandling bör inte heller tas med vid beräkning av återvinningsmålen.

Ändringsförslag  51

Rådets ståndpunkt

Artikel 11 – punkt 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vid beräkningen av dessa mål se till att producenter, eller tredje part som handlar för deras räkning, för ett register över vikten av WEEE, deras komponenter, material eller ämnen när de lämnar insamlingsanläggningen, går in i och lämnar behandlingsanläggningarna och när de går in i anläggningen för återvinning eller materialåtervinning/förberedelse för återanvändning.

4. Medlemsstaterna ska vid beräkningen av dessa mål se till att producenter, eller tredje part som handlar för deras räkning, för ett register över vikten av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning, WEEE, deras komponenter, material eller ämnen när de lämnar insamlingsanläggningen, går in i och lämnar behandlingsanläggningarna och när de går in i och när de lämnar (i total procentandel) anläggningen för återvinning eller materialåtervinning/förberedelse för återanvändning.

Motivering

Målen kan för närvarande uppnås genom att man endast genomför sortering och förbehandling vid en återvinningsanläggning för R12-förfaranden och sedan skickar ut alla sorterade WEEE‑material till verkliga återvinningsförfaranden vid en annan återvinningsanläggning. Det bör inte vara tillåtet att bara räkna det material som kommer in och lämnar en återvinningsanläggning för R12- och R13-förfaranden när man avgör om målen har uppnåtts. Den återvinning och materialåtervinning som uppnås vid den slutliga återvinningsanläggningen bör beaktas.

Ändringsförslag  52

Rådets ståndpunkt

Artikel 11 – punkt 6

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

6. På grundval av en rapport från kommissionen, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, ska Europaparlamentet och rådet senast den …* se över de återvinningsmål som avses i bilaga V del 3 och den beräkningsmetod som avses i punkt 2 för att analysera om det är möjligt att fastställa målen på grundval av produkter och material som är resultatet av processerna för återvinning, materialåtervinning och förberedelse för återanvändning.

utgår

_______

* EUT: Vänligen för in datumet: sju år efter det att detta direktiv träder i kraft.

 

Motivering

Eftersom materialåtervinningsgraderna i artikel 11.2 ska mätas på grundval av resultatet av processerna är en översyn av huruvida resultatkvoterna i framtiden ska tillämpas överflödig. Detta beslut har redan tagits i artikel 11.2.

Ändringsförslag  53

Rådets ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. För produkter som släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 ska varje producent vara ansvarig för finansieringen av de verksamheter i punkt 1 som avser avfall som härrör från dennes egna produkter. Producenten får välja att uppfylla detta åliggande antingen individuellt eller genom att delta i ett kollektivt system.

3. För produkter som släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 ska varje tillverkare vara ansvarig för finansieringen av de verksamheter i punkt 1 som avser avfall som härrör från dennes egna produkter. Producenten får välja att uppfylla detta åliggande antingen individuellt eller genom att delta i ett kollektivt system. En tillverkare får uppfylla sina åtaganden genom antingen den ena eller en kombination av dessa båda metoder. Kollektiva system ska införa skilda avgifter för tillverkare beroende på hur enkelt produkterna och de råvaror av avgörande betydelse som de innehåller kan materialåtervinnas.

Motivering

Tillverkare bör ha största möjliga flexibilitet för att finansiera WEEE. Därför bör det vara möjligt att uppfylla åliggandet individuellt eller genom att delta i ett kollektivt system eller genom en kombination av båda metoderna. Det är endast tillverkarna som kan påverka formgivningen. Därför bör det skapas incitament för tillverkarna att utforma mer materialåtervinningsvänliga produkter.

Ändringsförslag  54

Rådets ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Medlemsstater ska se till att en producent, när denne släpper ut en produkt ut på marknaden, lämnar en garanti som visar att behandlingen av allt WEEE kommer att finansieras samt se till att producenter klart märker sina produkter i enlighet med artikel 15.2. Denna garanti ska säkerställa att de verksamheter i punkt 1 som avser denna produkt blir finansierade. Garantin får bestå i att producenten deltar i lämpliga system för finansiering av behandlingen av WEEE, eller av en materialåtervinningsförsäkring eller ett spärrat konto.

Medlemsstater ska se till att en producent, när denne släpper ut en produkt ut på marknaden, lämnar en garanti som visar att behandlingen av allt WEEE kommer att finansieras samt se till att producenter klart märker sina produkter i enlighet med artikel 15.2. Denna garanti ska säkerställa att de verksamheter i punkt 1 som avser produkter blir finansierade. Garantin får bestå i att tillverkaren deltar i lämpliga system för finansiering av behandlingen av WEEE, eller av en materialåtervinningsförsäkran eller ett spärrat konto. Kravet på en finansiell garanti för uttjänta produkter ska beräknas så att de faktiska kostnaderna för en tillverkares uttjänta produkt internaliseras med beaktande av de behandlings- och materialåtervinningsstandarder som avses i artikel 8.5.

Motivering

Behandlings- och materialåtervinningsstandarder ska beaktas vid beräkningen av den finansiella garanti som tillverkarna ska tillhandahålla för att täcka kostnaderna för sina uttjänta produkter i enlighet med artikel 12. Dessutom de externa kostnaderna internaliseras för att maximera tillverkarens individuella ansvar.

Ändringsförslag  55

Rådets ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3a. För att möjliggöra ett harmoniserat tillvägagångssätt för uppfyllelse av kraven på finansiella garantier i punkt 3 ska kommissionen senast den ...* anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på minimikraven och metoderna för att beräkna nivån på dessa garantier samt fastställa riktlinjer för verifiering och granskning av dem.

 

Dessa minimikrav ska säkerställa åtminstone följande:

 

a) Garantin ska internalisera de faktiska kostnaderna för en tillverkares uttjänta produkt, med beaktande av behandlings- och materialåtervinningsstandarderna.

 

b) De kostnader som härrör från kraven på en tillverkare vältras inte över på andra aktörer, och

 

c) Garantin kommer att finnas kvar och kan användas för att fullgöra skyldigheter i fråga om materialåtervinning vilka insolventa tillverkare inte fullgjort.

 

__________

* Tolv månader efter det att detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Harmoniserade minimikrav på de finansiella garantierna krävs för att skapa en meningsfull efterlevnadskontroll av garantierna. Det behövs kriterier för hur nivån på de finansiella garantierna ska bedömas med beaktande av materialåtervinnings- och behandlingsstandarderna och regler för hur de ska verifieras i syfte att säkerställa en likvärdig finansiell skyldighet för tillverkarna i de olika medlemsstaterna och på så sätt även ge tillverkarens individuella ansvar genomslag.

Ändringsförslag  56

Rådets ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får i förekommande fall uppmuntra producenter eller tredjeparter som agerar för deras räkning att utveckla lämpliga mekanismer eller återbetalningsförfaranden för återbetalning av bidrag till producenterna när elektrisk och elektronisk utrustning överförs för att släppas ut på marknaden utanför den berörda medlemsstatens territorium.

utgår

Motivering

Med den europeiska princip som kommissionen och Europaparlamentet tillämpar tas återvinningsavgifter, finansiella garantier och till och med registreringsavgifter endast ut en gång, eftersom utrustningen bara behöver registreras en gång (när den släpps ut på den inre marknaden). Därmed behöver endast en garanti ställas och endast en återvinningsavgift erläggas. Återbetalningsförfaranden är därför onödiga.

Ändringsförslag  57

Rådets ståndpunkt

Artikel 14 – rubriken och punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Insamlingssystem och information till användarna

1. För att öka användarnas medvetenhet ska medlemsstaterna säkerställa att distributörer av mycket små volymer av WEEE inrättar lämpliga insamlingssystem för mycket små volymer av WEEE.

Dessa insamlingssystem ska

a) göra det möjligt för slutanvändarna att bortskaffa mycket små volymer av WEEE på en tillgänglig och väl synlig insamlingspunkt i återförsäljarens butik,

b) ålägga återförsäljare att ta tillbaka mycket små volymer av WEEE utan avgift,

c) vara avgiftsfria för slutanvändare som bortskaffar mycket små volymer av WEEE, och inte heller vara förknippade med krav på att köpa en ny produkt av samma typ.

 

Distributörer som endast säljer elektrisk och elektronisk utrustning genom distanskommunikation direkt till privathushåll eller andra användare än privathushåll behöver endast följa bestämmelserna i punkterna 2 b och 2 c. De insamlingssystem som inrättas av sådana distributörer ska göra det möjligt för slutanvändare att återlämna mycket små mängder WEEE utan att drabbas av några avgifter, inbegripet leverans- eller portoavgifter.

 

Kommissionen ska senast den ...*, genom delegerade akter i enlighet med artikel 20, anta en definition av ”mycket små volymer av WEEE” med beaktande av risken för att sådant avfall inte samlas in separat på grund av dess mycket små dimensioner.

Kraven i denna punkt ska inte tillämpas på mikroföretag med mycket små verksamhetsutrymmen. Kommissionen ska senast den ...*, genom delegerade akter i enlighet med artikel 20, anta en definition av ”mikroföretag med mycket små verksamhetsutrymmen”.

__________

* Tolv månader efter detta direktivs ikraftträdande.

Motivering

Konsumenterna bortskaffar en stor del av alla mycket små WEEE‑apparater genom hushållsavfallet, eftersom de ofta inte är på det klara med var de kan lämna in dem eller därför att retursystemet inte är konsumentvänligt. Detta är särskilt viktigt eftersom glödlampor i allt större utsträckning ersätts av energisparlampor, som emellertid många gånger innehåller kvicksilver. Norge och Schweiz är exempel på att obligatoriskt återtagande utan köpkrav spelar en mycket viktig roll för att uppnå höga insamlingsnivåer.

Ändringsförslag  58

Rådets ståndpunkt

Artikel 14 – punkt 2 – led b

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

b) De system för återlämnande och insamling som de har tillgång till, varvid samordning av information om samtliga tillgängliga återlämningsställen ska främjas, oavsett vilken tillverkare som har inrättat dem.

Motivering

Användare av elektriska och elektroniska produkter behöver känna till var de enklast kan återlämna produkterna. Eftersom det finns flera system för separat insamling kan användarna få svårt att hitta ett insamlingsställe, och det kan avskräcka dem från att lämna in sitt WEEE för återvinning. Det behövs således ett system för att samorda informationen till användarna om var insamlingsställena finns.

Ändringsförslag  59

Rådets ståndpunkt

Artikel 14 – punkt 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får kräva att producenter och/eller distributörer tillhandahåller en del av eller all den information som det hänvisas till i punkterna 2, 3 och 4, t.ex. i bruksanvisningen eller vid försäljningsstället.

5. Medlemsstaterna får kräva att producenter och/eller distributörer tillhandahåller en del av eller all den information som det hänvisas till i punkterna 2, 3 och 4, t.ex. i bruksanvisningen eller vid försäljningsstället, eller genom informationskampanjer för allmänheten.

Motivering

Exemplet illustrerar hur tillverkarna kan tillhandahålla denna information, och hur detta går till i vissa medlemsstater.

Ändringsförslag  60

Rådets ståndpunkt

Artikel 15 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. I syfte att underlätta förberedelserna för återanvändning samt korrekt och miljövänlig behandling av WEEE, inbegripet underhåll, uppgradering, reparation och materialåtervinning, ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att producenterna tillhandahåller information om förberedelse för återanvändning och behandling för varje typ av ny elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden inom ett år efter det att produkten släppts ut på marknaden. Av denna information ska det framgå, i den utsträckning det är nödvändigt för centren som förbereder för återanvändning samt anläggningarna för behandling och materialåtervinning för att bestämmelserna i detta direktiv ska kunna uppfyllas, vilka olika komponenter och material som ingår i den elektriska och elektroniska utrustningen, och var i dessa produkter det kan finnas farliga ämnen och blandningar. Producenterna av elektrisk och elektronisk utrustning ska göra informationen tillgänglig för center som förbereder för återanvändning samt anläggningarna för behandling och materialåteranvändning i form av handböcker eller genom elektroniska media (t.ex. cd-rom eller internettjänster).

1. I syfte att underlätta förberedelserna för återanvändning samt korrekt och miljövänlig behandling av WEEE, inbegripet underhåll, uppgradering, reparation och materialåtervinning, ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att producenterna tillhandahåller kostnadsfri information om förberedelse för återanvändning och behandling för varje typ av ny elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden inom ett år efter det att produkten släppts ut på marknaden. Av denna information ska det framgå, i den utsträckning det är nödvändigt för centren som förbereder för återanvändning samt anläggningarna för behandling och materialåtervinning för att bestämmelserna i detta direktiv ska kunna uppfyllas, vilka olika komponenter och material som ingår i den elektriska och elektroniska utrustningen, och var i dessa produkter det kan finnas farliga ämnen och blandningar. Producenterna av elektrisk och elektronisk utrustning ska göra informationen tillgänglig för center som förbereder för återanvändning samt anläggningarna för behandling och materialåteranvändning i form av handböcker eller genom elektroniska media (t.ex. cd-rom eller internettjänster).

Motivering

Den information som krävs ska tillhandahållas utan kostnad, så att en avgiftsfri miljövänlig behandling garanteras. Detta gäller i synnerhet för återvinningscentraler som drivs av icke‑statliga organisationer.

Ändringsförslag  61

Rådets ståndpunkt

Artikel 15 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en producent enligt definitionen i artikel 3.1 f i och ii av elektrisk eller elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden är tydligt identifierbara genom märkning av produkterna. För att man entydigt ska kunna avgöra när en elektrisk eller elektronisk utrustning släppts ut på marknaden ska det av märkningen även framgå att den släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005. Företrädesvis ska Europastandard EN 50419 tillämpas för detta ändamål.

2. Medlemsstaterna ska se till att samtliga producenter av elektrisk eller elektronisk utrustning som för första gången släppts ut på unionsmarknaden är tydligt identifierbara genom märkning av produkterna. För att man entydigt ska kunna avgöra när en elektrisk eller elektronisk utrustning släppts ut på marknaden ska det av märkningen även framgå att den släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005. Företrädesvis ska Europastandard EN 50419 tillämpas för detta ändamål.

Motivering

Det är svårt att förstå varför märkningskravet inte ska gälla alla tillverkare. Första behandlingens ståndpunkt återinförs. Enligt rådets princip om nationellt producentansvar krävs en ny märkning varje gång produkten förs in i en annan medlemsstat, vilket utgör ett uppenbart hinder för den inre marknaden. Principen om producentansvar i EU innebär att kravet endast gäller för den tillverkare som först släpper ut produkten på EU:s inre marknad.

Ändringsförslag  62

Rådets ståndpunkt

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Producenter som tillhandahåller elektrisk och elektronisk utrustning genom distansförsäljning ska registreras i den medlemsstat till vilken deras försäljning sker. Producenter som tillhandahåller elektrisk och elektronisk utrustning genom distansförsäljning enligt definitionen i artikel 3.1 f iv ska registreras genom sina juridiska ombud i enlighet med artikel 17, om de inte redan är registrerade i den medlemsstat till vilken deras försäljning sker.

utgår

Motivering

Distansförsäljning är en viktig aspekt av handeln på den inre marknaden. Det är därför bra att rådet särskilt beaktar denna aspekt (jfr artikel 3.1 f iv). Aspekten tillgodoses genom parlamentets allmänna princip om europeiskt ansvar, men det kan vara lämpligt att samla detta i en separat artikel. Därför har en särskild artikel införts för distansförsäljning av elektrisk och elektronisk utrustning (se ändringsförslaget avseende artikel 17).

Ändringsförslag  63

Rådets ståndpunkt

Artikel 16 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att

2. Medlemsstaterna ska se till att

a) alla producenter som är etablerade på deras territorium är registrerade i enlighet med kraven och har möjlighet att via internet föra in all relevant information i det nationella registret avseende sin verksamhet i samtliga medlemsstater,

b) alla producenter vid registreringen lämnar den information som anges i bilaga X del A och vid behov uppdaterar den,

c) alla producenter lämnar den information som anges i bilaga X del B.

De nationella registren ska vara driftskompatibla så att medlemsstaterna kan utbyta de uppgifter som anges i denna punkt.

Motivering

För att minska de kvarvarande hindren för den inre marknadens funktion bör det räcka att göra en enda registrering då produkten för första gången släpps ut på den inre marknaden. Detta kan göras av tillverkaren eller av dennes juridiska ombud (jfr ändringsförslaget avseende artikel 16.2a (ny)). Det ska gå att utbyta de uppgifter som krävs mellan registren, och dessa behöver därför vara driftskompatibla.

Ändringsförslag  64

Rådets ståndpunkt

Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att producenter enligt definitionen i artikel 3.1 f i–iii som släpper ut elektriska och elektroniska produkter på marknaden i medlemsstater där de inte är etablerade kan utse ett i medlemsstaten bosatt juridiskt ombud att fullgöra tillverkarens skyldigheter enligt detta direktiv. Producenter enligt definitionen i artikel 3.1 f iv ska omfattas av artikel 17.

Motivering

Kravet på att varje tillverkare ska ha ett registrerat säte i den medlemsstat där tillverkaren vill släppa ut elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden utgör ett hinder för den inre marknaden och utgör en belastning i synnerhet för små och medelstora företag. För direktivets verkställande räcker det om ett i medlemsstaten bosatt ombud fullgör skyldigheterna i direktivet.

Ändringsförslag  65

Rådets ståndpunkt

Artikel 16 – punkt 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska årsvis insamla information, inklusive dokumenterade bedömningar, om vilka kvantiteter och kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden i medlemsstater, samlats in genom alla kanaler, förberetts för återanvändning, materialåtervunnits och återvunnits inom medlemsstaten samt om separat insamlat exporterat WEEE, uttryckt i vikt.

4. Medlemsstaterna ska årsvis insamla information, inklusive dokumenterade bedömningar, om vilka kvantiteter och kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden i medlemsstater, samlats in genom alla kanaler och av alla aktörer, inklusive företag, organisationer och andra aktörer inblandade i separat insamling och hantering av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning, förberetts för återanvändning, materialåtervunnits och återvunnits inom medlemsstaten samt om separat insamlat exporterat begagnad elektrisk och elektronisk utrustning, uttryckt i vikt.

Motivering

Med detta ändringsförslag utökas kraven på information så att ”alla aktörers” samtliga flöden av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning och WEEE tas med i beräkningen. Detta är nödvändigt för att uppnå syftet med ändringsförslaget till artikel 7.2 som tar upp frågan om att alla returflöden inte fångas in av de officiella, producentorganiserade insamlingssystemen för WEEE.

Ändringsförslag  66

Rådets ståndpunkt

Artikel 17 – rubriken

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Distansförsäljning

Motivering

Beträffande ombud gäller artikel 16. Distansförsäljning är ett särskilt problem och bör därför omfattas av en separat bestämmelse.

Ändringsförslag  67

Rådets ståndpunkt

Artikel 17

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Ingen medlemsstat får av en producent enligt definitionen i artikel 3.1 f iv som är etablerad i en annan medlemsstat kräva att producenten ska vara etablerad eller ha ett juridiskt ombud i en medlemsstat där producenten säljer elektrisk och elektronisk utrustning.

Medlemsstaterna ska se till att alla producenter enligt definitionen i artikel 3.1 f iv har möjlighet att via internet föra in all verksamhetsinformation som krävs enligt artikel 16, avseende samtliga medlemsstater, i registret i den medlemsstat där producenten är etablerad.

Motivering

Tillverkare som bedriver distansförsäljning av elektrisk och elektronisk utrustning ska inte tvingas att utse juridiska ombud i den medlemsstat där utrustningens köpare är bosatta. Mario Montis rapport ”En ny strategi för den inre marknaden” (9 maj 2010) tar upp återvinningsproblemet som ett av hindren för EU:s elektroniska handel. Europaparlamentet krävde i sitt betänkande om fullbordandet av den inre marknaden för e-handel (2010/2012(INI)) att distansförsäljningen av elektrisk och elektronisk utrustning ska förenklas.

Ändringsförslag  68

Rådets ståndpunkt

Artikel 18

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de myndigheter som är ansvariga för genomförandet av detta direktiv samarbetar med varandra, i synnerhet för att upprätta ett ändamålsenligt informationsflöde för att säkerställa att distansförsäljarna följer bestämmelserna i detta direktiv, och vid behov ger varandra och kommissionen information för att underlätta ett korrekt genomförande av detta direktiv. Vid det administrativa samarbetet och informationsutbytet ska elektroniska kommunikationsmedel användas i största möjliga utsträckning.

På begäran av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat där WEEE genereras ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där tillverkaren är etablerad vidta de verkställighetsåtgärder som krävs för att få tillverkaren att uppfylla alla direktivets krav, och göra detta på ett sätt som är proportionellt, verksamt och överensstämmer med gällande lagstiftning i medlemsstaten och i unionen.

För att uppnå detta ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där tillverkaren är etablerad i alla avseenden samarbeta med de behöriga myndigheterna i en medlemsstat där WEEE uppkommer, bland annat genom att tillhandahålla relevanta dokument och uppgifter och genom att genomföra de kontroller som krävs.

Motivering

För att på ett verksamt sätt sörja för att direktivet genomförs kräver principen om europeiskt producentansvar ett närmare samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter än vad som är fallet med rådets förslag.

Ändringsförslag  69

Rådets ståndpunkt

Artikel 23

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för lämpliga inspektions- och övervakningsåtgärder för att kontrollera att detta direktiv genomförs på lämpligt sätt.

1. Medlemsstaterna ska sörja för lämpliga inspektions- och övervakningsåtgärder för att kontrollera att detta direktiv genomförs på lämpligt sätt.

Inspektionsåtgärderna ska minst omfatta transporter, särskilt export utanför unionen av WEEE i överensstämmelse med gällande unionslagstiftning och verksamheten vid behandlingsanläggningar i enlighet med direktiv 2008/ 98 /EG och bilaga VII till detta direktiv.

Inspektionsåtgärderna ska minst omfatta de angivna mängderna av elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden, för att kontrollera omfattningen av den finansiella garantin enligt artikel 12.2; transporter, särskilt export utanför unionen av WEEE i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1013/2006 och förordning (EG) nr 1418/2007; verksamheten vid behandlingsanläggningar i enlighet med direktiv 2008/ 98 /EG och bilaga VII till detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska se till att transporter av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning som misstänks vara WEEE genomförs i enlighet med de minimikrav som anges i bilaga VI och ska övervaka sådana transporter i enlighet med detta.

2. Medlemsstaterna ska se till att transporter av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning genomförs i enlighet med de minimikrav som anges i bilaga VI och ska övervaka sådana transporter i enlighet med detta.

3. Kostnaderna för tillämpliga analyser och inspektioner, inklusive lagringskostnader avseende begagnad elektrisk och elektronisk utrustning som misstänks vara WEEE får läggas på producenterna, tredjeparter som agerar för deras räkning eller andra personer som organiserar transporter av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning som misstänks vara WEEE.

3. De gängse kostnaderna för tillämpliga analyser och inspektioner, inklusive lagringskostnader avseende begagnad elektrisk och elektronisk utrustning får läggas på producenterna, tredjeparter som agerar för deras räkning eller andra personer som organiserar transporter av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

4. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel och av bilaga VI får kommissionen genom genomförandeakter fastställa kompletterande regler för inspektion och övervakning och i synnerhet enhetliga villkor för genomförandet av bilaga VI punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som fastställs i artikel 21.2.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 avseende fastställandet av kompletterande regler för inspektion och övervakning och i synnerhet enhetliga villkor för genomförandet av bilaga VI punkt 2.

Ändringsförslag                    7

Rådets ståndpunkt

Artikel 23 – punkt 3a till 3d (nya)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna ska upprätta ett nationellt register över godkända insamlings- och behandlingsanläggningar. Endast de anläggningar vars operatörer uppfyller kraven i artikel 8.3 får föras in i det nationella registret. Medlemsstaterna ska offentliggöra innehållet i registret.

 

3b. Anläggningsoperatörerna ska årligen lägga fram bevis på att de uppfyller kraven i direktivet och i överensstämmelse med punkterna 3c och 3d avlägga rapporter till behöriga myndigheter, för att anläggningen ska få behålla sin status som godkänd insamlings- eller behandlingsanläggning.

 

3c. Operatörer för insamlingsanläggningar ska avlägga årliga rapporter, så att nationella myndigheter kan jämföra mängden insamlat WEEE med den mängd WEEE som verkligen överförs till återvinnings- eller materialåtervinningsanläggningar. WEEE ska överföras uteslutande till godkända återvinnings- och behandlingsanläggningar.

 

3d. Operatörer för behandlingsanläggningar ska avlägga årliga rapporter till behöriga myndigheter, så att nationella myndigheter kan jämföra den mängd WEEE som tas tillbaka från ägare eller godkända insamlingsanläggningar med den mängd WEEE som verkligen återvinns, materialåtervinns eller, i enlighet med artikel 10, exporteras.

Motivering

Det handlar om ett ändringsförslag som antogs vid första behandlingen, vars syfte är att garantera att medlemsstater och operatörer tillhandahåller den information som krävs för att avgöra huruvida lagstiftningen tillämpas korrekt och effektivt. Kompromisser kan nås med rådet för att förenkla formuleringen och undvika upprepningar med annan lagstiftning.

Ändringsförslag  71

Rådets ståndpunkt

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den ….*. De ska skyndsamt överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

___________

___________

* 18 månader efter det att detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Jämförelsetabellerna visar tydligt hur antagandet av ett EU‑direktiv påverkar införlivandet av detta i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Användningen av sådana tabeller ger bättre insyn och öppenhet i lagstiftningsförfarandet och är till hjälp för kommissionen att övervaka att unionslagstiftningen tillämpas korrekt. Parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen återinförs. Kommissionen har också föreslagit dessa jämförelsetabeller.

Ändringsförslag  72

Rådets ståndpunkt

Artikel 24 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3a. Utöver den översyn som anges i artiklarna 2 och 7 ska kommissionen senast den ...* lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om erfarenheterna vid direktivets tillämpning. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag avseende ändring av direktivet.

___________

* Fem år efter det att detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Utöver den särskilda översynen av tillämpningsområdet och insamlingsnivåerna ska man även noggrant kontrollera direktivet och hur det tillämpas.

Ändringsförslag  73

Rådets ståndpunkt

Bilaga I

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Bilagan utgår.

Motivering

Ett ”öppet” tillämpningsområde klargör rättsläget (ett av huvudmålen med omarbetningen av direktivet) eftersom i princip all elektrisk och elektronisk utrustning ska omfattas. En indelning i kategorier får till följd att medlemsstaterna tolkar bestämmelserna helt olika, vilket bör undvikas. Vidare går det på detta sätt att ta hänsyn till nya produkter – i annat fall skulle direktivet behöva ändras för att kunna tillämpas på dem.

Ändringsförslag  74

Rådets ståndpunkt

Bilaga II

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Bilagan utgår.

Motivering

Ett ”öppet” tillämpningsområde klargör rättsläget (ett av huvudmålen med omarbetningen av direktivet) eftersom i princip all elektrisk och elektronisk utrustning ska omfattas. En indelning i kategorier får till följd att medlemsstaterna tolkar bestämmelserna helt olika, vilket bör undvikas. Vidare går det på detta sätt att ta hänsyn till nya produkter – i annat fall skulle direktivet behöva ändras för att kunna tillämpas på dem.

Ändringsförslag  75

Rådets ståndpunkt

Bilaga III

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Kategorier av produkter för fastställande av de återvinningsmål som anges i artikel 11

1. Temperaturregleringsutrustning

1. Temperaturregleringsutrustning

2. Skärmar, monitorer och produkter med skärmar vars yta överstiger 100 cm2

2. Bildskärmar och monitorer

3. Lampor

3. Lampor

4. Stor utrustning (en sida på mer än 50 cm), däribland: IT- och telekommunikationsutrustning; konsumentutrustning; belysningsarmaturer; utrustning för återgivning av ljud och bild; musikutrustning; elektriska och elektroniska verktyg; leksaker, fritids- och sportutrustning; medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument och automater, produkter för generering av elektrisk ström. Denna kategori inbegriper inte sådan utrustning som inbegrips i kategorierna 1–3.

4. Större apparater med undantag för kylapparater och radiatorer, bildskärmar och monitorer samt lampor.

5. Liten utrustning (ingen sida överstiger 50 cm), däribland: IT- och telekommunikationsutrustning; konsumentutrustning; belysningsarmaturer; utrustning för återgivning av ljud eller bilder; musikutrustning; elektriska och elektroniska verktyg; leksaker, fritids- och sportutrustning; medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument och automater, produkter för generering av elektrisk ström. Denna kategori inbegriper inte sådan utrustning som inbegrips i kategorierna 1–3.

5. Mindre apparater, med undantag för kylapparater och radiatorer, bildskärmar och monitorer, lampor samt IT- och telekommunikationsutrustning.

 

6. Mindre IT- och telekommunikationsutrustning.

Motivering

Kategorierna har ingen betydelse för tillämpningsområdet eftersom detta är öppet (enligt ändringsförslaget avseende artikel 2.1). Att skilja mindre apparater från större med en storleksgräns i centimeter är godtyckligt. Det kan dessutom skapa förvirring i relation till definitionerna av ”storskaliga installationer” och ”industriverktyg”, som knappast anses stora redan då de överskrider 50 centimeter. Eftersom andra storleksgränser saknas i direktivet finns det dock en risk för att storleksgränserna i centimeter i bilaga III används. Det är lämpligt att skapa en kategori för mindre IT- och telekommunikationsutrustning, eftersom de innehåller mycket råvaror.

Ändringsförslag  76

Rådets ståndpunkt

Bilaga IV

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Vägledande förteckning över elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga III:

1. Temperaturregleringsutrustning

1. Temperaturregleringsutrustning

 

Kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan temperaturregleringsutrustning där man använder annan vätska än vatten för temperaturregleringen.

Kylskåp

 

Frysar

 

Utrustning som automatiskt levererar kalla produkter

 

Luftkonditioneringsutrustning

 

Avfuktningsutrustning

 

Värmepumpar

 

Värmeelement som innehåller olja

 

Annan temperaturregleringsutrustning där man använder annan vätska än vatten för temperaturregleringen

2. Skärmar, monitorer och produkter med skärmar vars yta överstiger 100 cm2

2. Bildskärmar och monitorer

 

 

– Bildskärmar

Skärmar, televisionsapparater, LCD‑fotoramar, monitorer, bärbara datorer, notebook-datorer.

Televisionsapparater

 

LCD-fotoramar

 

Monitorer

3. Lampor

3. Lampor

Raka lysrör, kompakta lysrör, lysrör, urladdningslampor med hög intensitet inklusive högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor, lågtrycksnatriumlampor, LED-lampor.

Raka lysrör

 

Kompakta lysrör

 

Lysrör

 

Urladdningslampor med hög intensitet inklusive högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor

 

Lågtrycksnatriumlampor

 

LED-lampor

4. Stor utrustning

4. Större apparater

Tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, matlagningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor, belysningsarmaturer, utrustning för återgivning av ljud och bild, musikutrustning (undantaget piporglar installerade i kyrkor), stick- och vävmaskiner, stordatorer, stora skrivare, kopieringsutrustning, stora spelautomater, stora medicintekniska produkter, stora övervaknings- och kontrollinstrument, stora apparater som automatiskt levererar produkter och pengar, solcellspaneler:

– Större apparater för matlagning och annan beredning av livsmedel (t.ex. elektriska kokplattor, elugnar, elspisar, mikrovågsugnar, fast installerade kaffebryggare)

 

– Spisfläktar

 

– Större rengöringsapparater (t.ex. tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner)

 

– Större värmeapparater (t.ex. stora varmluftfläktar, elektriska öppna spisar, marmor- och naturstensspisar, simhallsuppvärmning, och andra större apparater för uppvärmning av rum, sängar och sittmöbler)

 

– Större apparater för kroppsvård (t.ex. solarier, bastur, massagestolar)

 

– Större IT- och telekommunikationsutrustning (t.ex. stordatorer, servrar, fast installerade nätverksanordningar och -apparater, större skrivare, kopieringsutrustning, mynttelefoner)

 

– Större fritids- och sportutrustning (t.ex. sportutrustning med elektriska eller elektroniska komponenter, större spelautomater)

 

– Utrustning för återgivning av ljud eller bild

 

– Musikutrustning (undantaget piporglar installerade i kyrkor)

 

– Större belysningsarmaturer och utrustning för spridning eller kontroll av ljus

 

– Större elektriska och elektroniska industriverktyg och industrimaskiner, med undantag för storskaliga fasta industriverktyg och mobila maskiner som uteslutande används yrkesmässigt (exempelvis stick‑ och vävmaskiner)

 

– Större apparater för alstring eller överföring av ström (t.ex. generatorer, transformatorer, system för avbrottsfri kraftförsörjning, växelriktare)

 

– Större medicintekniska produkter

 

– Större övervaknings- och kontrollinstrument

 

– Större mätapparater och -anordningar (t.ex. vågar, stationära maskiner)

 

– Större apparater som automatiskt levererar produkter eller enklare tjänster (varuautomater, uttagsautomater, returautomater, fotoautomater)

 

Solcellspaneler

5. Liten utrustning

5. Mindre utrustning

Dammsugare, mattsopare, apparater för sömnad, belysningsarmaturer; mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, strykjärn, brödrostar, elektriska knivar, elektriska vattenkokare, klockor, elektriska rakapparater, vågar, apparater för hår- och kroppsvård, persondatorer, skrivare, fickräknare, telefoner, mobiltelefoner, radioapparater, videokameror, videobandspelare, hifi-utrustning, musikinstrument, utrustning för återgivning av ljud och bild, elektriska och elektroniska leksaker, sportutrustning, datorer för cykling, dykning, löpning, rodd osv., rökdetektorer, värmeregulatorer, termostater, små elektriska och elektroniska verktyg, små medicintekniska produkter, små övervaknings- och kontrollinstrument, små apparater som automatiskt levererar produkter, liten utrustning med inbyggda solcellspaneler.

– Mindre apparater för matlagning eller annan beredning av livsmedel (t.ex. brödrostar, kokplattor, elektriska knivar, vattenkokare, doppvärmare, skärverktyg, mikrovågsugnar)

 

– Mindre rengöringsapparater (t.ex. dammsugare, mattsopare, strykjärn osv.)

 

– Ventilatorer, luftrenare, ventilationsutrustning

 

– Mindre uppvärmningsapparater (t.ex. värmetäcken)

 

Klockor, armbandsur, väckarklockor och andra anordningar för mätning av tid

 

– Mindre apparater för kroppsvård (t.ex. elektriska rakapparater, tandborstar, hårtorkar, massageapparater)

 

– Kameror (t.ex. videokameror)

 

– Hemelektronik (t.ex. radioapparater, förstärkare, bilradior, dvd-spelare, videobandspelare, hi-fi-anläggningar)

 

Musikinstrument och ljudutrustning (t.ex. förstärkare, slutsteg, mixerbord, mikrofoner)

 

– Mindre belysningsarmaturer och annan utrustning för spridning eller kontroll av ljus

 

Leksaker (t.ex. modelljärnvägar, modellflygplan osv.)

 

– Mindre sportutrustning (t.ex. datorer för cykling, dykning, löpning, rodd osv.)

 

– Mindre fritidsutrustning (t.ex videospel, fiske- och golfutrustning osv.)

 

– Mindre elektriska och elektroniska verktyg, exempelvis trädgårdsredskap (t.ex. borrmaskiner, sågar, pumpar, gräsklippare)

 

– Apparater för sömnad

 

– Mindre apparater för alstring eller överföring av ström (t.ex. generatorer, batteriladdare, system för avbrottsfri kraftförsörjning, nätaggregat)

 

– Mindre medicintekniska produkter inklusive veterinärtekniska produkter

 

– Mindre övervaknings- och kontrollinstrument (t.ex. brandvarnare, värmeregulatorer, termostater, rörelsedetektorer, anordningar för övervakning, fjärrkontroller)

 

– Mindre mätapparater (t.ex. vågar, visningsanordningar, avståndsmätare, termometrar)

 

– Mindre varuautomater som automatiskt levererar produkter eller enklare tjänster

 

– Mindre utrustning med inbyggda solcellspaneler

 

6. Mindre IT- och telekommunikationsutrustning

 

– Bärbara datorer

 

– Minidatorer

 

– Surfplattor

 

– Mindre IT- och telekommunikationsapparater (t.ex. persondatorer, skrivare, miniräknare, telefoner, mobiltelefoner, routrar, radioapparater, babyvakter, projektorer)

Motivering

Parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen återinförs. Exemplen i rådets ståndpunkt behålls. Det är lämpligt att skapa en kategori för mindre IT- och telekommunikationsutrustning, eftersom denna innehåller mycket råvaror.

Ändringsförslag  77

Rådets ståndpunkt

Bilaga V

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Bilagan utgår.

Motivering

Lagtexten blir begripligare om återvinningsgraderna fastställs i en separat artikel i direktivet (se ändringsförslaget avseende artikel 11.1). Redan vid direktivets ikraftträdande ska återvinningsgraderna även inkludera graden av återanvändning. Med tanke på den praktiska tillämpningen av avfallshierarkin är det viktigt att ange graden av återanvändning separat.

Ändringsförslag  78

Rådets ståndpunkt

Bilaga VI

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

BILAGA VI

BILAGA VI

Minimikrav för övervakningen av transporter av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning som misstänks vara WEEE

Minimikrav för övervakningen av transporter av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning

1. För att kunna göra åtskillnad mellan en transport av elektrisk och elektronisk utrustning och en transport av WEEE, i de fall då innehavaren har angivit att han har för avsikt att transportera eller att han transporterar begagnad elektrisk och elektronisk utrustning och inte WEEE, ska medlemsstaternas myndigheter begära in följande styrkande handlingar i fall där begagnade elektrisk och elektronisk utrustning misstänks vara WEEE:

1. För att kunna göra åtskillnad mellan en transport av elektriska och elektroniska produkter och en transport av WEEE, i de fall då innehavaren har angivit att han har för avsikt att transportera eller att han transporterar begagnade elektriska och elektroniska produkter och inte WEEE, ska medlemsstaternas myndigheterna i fall av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning begära in följande styrkande handlingar:

a) En kopia av fakturan och köpeavtalet/avtalet om försäljning/överföring av äganderätten för den elektriska och elektroniska utrustningen, i vilket det ska anges att utrustningen är avsedd för direkt återanvändning och att den är fullt fungerande.

a) En kopia av fakturan och köpeavtalet/avtalet om försäljning/överföring av äganderätten för den elektriska och elektroniska utrustningen, i vilket det ska anges att utrustningen är avsedd för direkt återanvändning och att den är fullt fungerande.

b) Bevis för den bedömning eller testning som har gjorts, i form av en kopia av resultaten (testningsintyg, funktionsbevis) för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller den dokumentation som avses i punkt 3.

b) Bevis för den bedömning eller testning som har gjorts, i form av en kopia av resultaten (testningsintyg, funktionsbevis) för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller den dokumentation som avses i punkt 3.

c) Ett intygande från den som har organiserat transporten av den elektriska och elektroniska utrustningen om att inte något av det material eller den utrustning som ingår i sändningen är avfall i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG.

c) Ett intygande från den som har organiserat transporten av den elektriska och elektroniska utrustningen om att inte något av det material eller den utrustning som ingår i sändningen är avfall i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG.

d) Adekvat skydd mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet genom att förpackningen är tillräcklig eller att lasten är staplad på lämpligt sätt.

d) Adekvat skydd mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet genom att förpackningen är tillräcklig eller att lasten är staplad på lämpligt sätt.

2. Genom undantag ska punkt 1 a och b samt punkt 3 inte tillämpas när elektrisk och elektronisk utrusning skickas till producenten eller en tredje part som agerar för dennes räkning, om detta dokumenteras genom otvetydiga bevis på att transporten äger rum inom ramen för ett granskat överföringsavtal mellan olika företag, när

2. Genom undantag ska punkt 1 a och b samt punkt 3 inte tillämpas när elektrisk och elektronisk utrusning skickas till producenten eller en tredje part som agerar för dennes räkning eller tredjepartsanläggningar för reparation eller renovering under förutsättning att detta dokumenteras genom otvetydiga bevis på att transporten äger rum inom ramen för ett granskat överföringsavtal mellan olika företag, när

a) den elektriska och elektroniska utrustningen skickas tillbaka till tillverkaren som defekt för reparation enligt garantin med avsikten att använda dem på nytt,

a) den elektriska och elektroniska utrustningen skickas tillbaka till tillverkaren som defekt för reparation enligt garantin med avsikten att använda dem på nytt,

b) den begagnade elektriska och elektroniska utrustningen för yrkesmässig användning skickas iväg för renovering eller reparation enligt ett gällande avtal om service och underhåll med avsikten att använda den på nytt, eller

b) den begagnade elektriska och elektroniska utrustningen för yrkesmässig användning skickas iväg för renovering eller reparation enligt ett gällande avtal med avsikten att använda den på nytt, eller

c) den defekta, begagnade elektriska och elektroniska utrustningen för yrkesmässig användning, som medicintekniska produkter eller delar till sådana, skickas iväg för analys av de grundläggande problemen enligt ett gällande avtal om service och underhåll, när en sådan analys endast kan utföras av producenten eller tredje part som agerar för dennes räkning.

c) den defekta, begagnade elektriska och elektroniska utrustningen för yrkesmässig användning, som medicintekniska produkter eller delar till sådana, skickas iväg för analys av de grundläggande problemen enligt ett gällande avtal om service och underhåll, när en sådan analys endast kan utföras av producenten eller tredje part som agerar för dennes räkning.

 

Detta undantag ska gälla endast för transporter till länder som omfattas av OECD-rådets beslut C(2001)107/slutlig rörande revidering av beslut C(92)39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning.

 

I händelse av att elektriska och elektroniska produkter som omfattas av detta undantag inte kan renoveras eller repareras, ska det anses vara WEEE.

3. För att kunna visa att de transporterade produkterna är begagnad elektrisk och elektronisk utrustning och inte WEEE, ska medlemsstaterna kräva att det genomförs test och förs register enligt följande:

3. För att kunna visa att de transporterade produkterna är begagnad elektrisk och elektronisk utrustning och inte WEEE, ska medlemsstaterna kräva att det genomförs test och förs register enligt följande:

Steg 1: Test

Steg 1: Test

a) Det ska utföras funktionstest och förekomsten av farliga ämnen ska utvärderas. Vilka test som ska utföras beror på vilken typ av elektrisk och elektronisk utrustning det är fråga om. För de flesta typerna av elektrisk och elektronisk utrustning är det tillräckligt med ett funktionstest som inriktas på de viktigaste funktionerna.

a) Det ska utföras funktionstest och förekomsten av farliga ämnen ska utvärderas. Vilka test som ska utföras beror på vilken typ av elektrisk och elektronisk utrustning det är fråga om. För de flesta typerna av elektrisk och elektronisk utrustning är det tillräckligt med ett funktionstest som inriktas på de viktigaste funktionerna.

b) Resultaten av utvärderingen och testningen ska dokumenteras.

b) Resultaten av utvärderingen och testningen ska dokumenteras.

Steg 2: Dokumentation

Steg 2: Dokumentation

a) Dokumentationen ska fästas på ett säkert men inte permanent sätt på den elektriska eller elektroniska utrustningen ifråga (om denna är oförpackad), eller på förpackningen på ett sådant sätt att dokumentationen kan läsas utan att förpackningen behöver öppnas.

a) Dokumentationen ska fästas på ett säkert men inte permanent sätt på den elektriska eller elektroniska utrustningen ifråga (om denna är oförpackad), eller på förpackningen på ett sådant sätt att dokumentationen kan läsas utan att förpackningen behöver öppnas.

b) Dokumentationen ska innehålla följande uppgifter:

b) Dokumentationen ska innehålla följande uppgifter:

Typ av produkt (om möjligt produktnamn enligt bilaga II eller bilaga IV, beroende på vilken som är lämplig, och kategori enligt bilaga I eller bilaga III, beroende på vilken som är lämplig

Typ av produkt (om möjligt produktnamn enligt bilaga IV och kategori enligt bilaga III)

Identifieringsnummer för produkten (typnummer) i tillämpliga fall

Identifieringsnummer för produkten (typnummer) i tillämpliga fall

Tillverkningsår (om känt)

Tillverkningsår (om känt)

Namn och adress till det företag som har kontrollerat funktionsdugligheten

Namn och adress till det företag som har kontrollerat funktionsdugligheten

Resultat av de test som beskrivs i steg 1 (däribland datum för funktionstestet)

Resultat av de test som beskrivs i steg 1 (däribland datum för funktionstestet)

Typ av test som har utförts.

Typ av test som har utförts.

4. Utöver den dokumentation som krävs enligt punkterna 1 och 3 ska varje sändning (dvs. varje container eller lastbil etc.) av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning åtföljas av följande:

4. Utöver den dokumentation som krävs enligt punkterna 1 och 3 ska varje sändning (dvs. varje container eller lastbil etc.) av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning åtföljas av följande:

a) Tillämpligt transportdokument, t.ex. CMR-dokument eller fraktsedel.

a) Tillämpligt transportdokument, t.ex. CMR-dokument eller fraktsedel.

b) En ansvarsförklaring från den som är ansvarig för sändningen.

b) En ansvarsförklaring från den som är ansvarig för sändningen.

5. I avsaknad av bevis på att ett föremål inte är WEEE utan en begagnad eller elektronisk utrustning, i form av den dokumentation som krävs enligt punkterna 1, 3 och 4 och av lämpligt skydd mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet genom att förpackningen är tillräcklig eller att lasten är staplad på lämpligt sätt, ska medlemsstaternas myndigheter anse att det är fråga om WEEE och förutsätta att sändningen är olaglig. I sådana fall ska sändningen hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25 i förordning (EG) nr 1013/2006.

5. I avsaknad av bevis på att ett föremål inte är WEEE utan en begagnad eller elektronisk utrustning, i form av den dokumentation som krävs enligt punkterna 1, 2, 3 och 4 och av lämpligt skydd mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet genom att förpackningen är tillräcklig eller att lasten är stuvad på lämpligt sätt, vilket innehavaren av en för transport avsedd produkt alltid ansvarar för ska medlemsstaternas myndigheter anse att det är fråga om WEEE och förutsätta att sändningen är olaglig. I sådana fall ska sändningen hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25 i förordning (EG) nr 1013/2006.

Ändringsförslag  79

Rådets ståndpunkt

Bilaga X – del A

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Information för sådan registrering och rapportering som avses i artikel 1

Information för sådan registrering och rapportering som avses i artikel 16

A. Information som ska lämnas vid registrering:

A. Information som ska lämnas vid registrering:

1. Producentens namn och adress eller dennes juridiska ombud om det är frågan om producent enligt definitionen i artikel 3.1 f iv (postnummer och ort, gatunamn och nummer, land, telefon- och faxnummer, e-post och kontaktperson). För juridiska ombud även information om vilken producent som företräds.

1. Producentens namn och adress eller dennes juridiska ombud (postnummer och ort, gatunamn och nummer, land, telefon- och faxnummer, e-post och kontaktperson). För juridiska ombud även information om vilken producent som företräds.

2. Producentens nationella identifieringskod, inklusive producentens europeiska skattenummer eller nationella skattenummer (inte obligatoriskt).

2. Producentens identifieringskod, inklusive producentens europeiska skattenummer eller nationella skattenummer.

3. Kategori av elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med bilaga I eller bilaga III, beroende på vilken som är lämplig.

3. Kategori av elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med bilaga III.

4. Typ av elektrisk och elektronisk utrustning (hushållsapparater eller andra produkter).

4. Typ av elektrisk och elektronisk utrustning (hushållsapparater eller andra produkter).

5. Varumärket på den elektriska och elektroniska utrustningen (inte obligatoriskt).

5. Varumärket på den elektriska och elektroniska utrustningen.

6. Information om hur tillverkaren uppfyller sina åligganden: individuellt eller kollektivt system, inklusive information om finansiell garanti.

6. Information om hur tillverkaren uppfyller sina åligganden: individuellt eller kollektivt system, inklusive information om finansiell garanti.

7. Försäljningsmetod som använts (t.ex. distansförsäljning).

7. Försäljningsmetod som använts (t.ex. distansförsäljning).

8. Förklaring om den lämnade informationens sanningsenlighet.

 

Motivering

För att det ska gå att harmonisera registreringen måste samma uppgiftskrav gälla för alla nationella register. De icke obligatoriska kraven utgår därför, eftersom medlemsstaterna annars kommer att ställa olika krav. Registeruppgifterna ska naturligtvis vara sanningsenliga, en separat förklaring om detta tillför inget mervärde utan ökar bara byråkratin.

Ändringsförslag  80

Rådets ståndpunkt

Bilaga X – del B

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

B. Information som ska lämnas vid rapportering:

B. Information som ska lämnas vid rapportering:

1. Producentens nationella identifieringskod.

1. Producentens identifieringskod.

2. Rapporteringsperiod.

2. Rapporteringsperiod.

3. Kategori av elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med bilaga I eller bilaga III, beroende på vilken som är lämplig.

3. Kategori av elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med bilaga III.

4. Kvantitet av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på den nationella marknaden, räknat i vikt.

4. Kvantitet av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på den nationella marknaden, räknat i vikt.

5. (inte obligatoriskt) Kvantitet, räknat i vikt, av WEEE som insamlats separat, förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits och bortskaffats inom medlemsstaten eller som transporterats inom eller utanför unionen.

5. Kvantitet, räknat i vikt, av WEEE som insamlats separat, förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits och bortskaffats inom medlemsstaten eller som transporterats inom eller utanför unionen.

Observera: Den information som anges i punkterna 4 och 5 måste lämnas uppdelad per kategori.

Observera: Den information som anges i punkterna 4 och 5 måste lämnas uppdelad per kategori.

Motivering

För att det ska gå att harmonisera registreringen måste samma uppgiftskrav gälla för alla nationella register. De icke obligatoriska kraven utgår därför, eftersom medlemsstaterna annars kommer att ställa olika krav.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

Referensnummer

07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

3.2.2011                     T7-0037/2011

Kommissionens förslag

COM(2008)0810 - C6-0472/2008

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

29.9.2011

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

29.9.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Karl-Heinz Florenz

31.8.2009

 

 

 

Behandling i utskott

8.9.2011

 

 

 

Antagande

4.10.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

1

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Arlene McCarthy

Ingivande

6.10.2011