RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali

10.10.2011 - (05032/2/2011 – C7‑0251/2011 – 2009/0076(COD)) - ***II

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Rapporteur: Christa Klaß


Proċedura : 2009/0076(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0336/2011

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali

(05032/2/2011 – C7‑0251/2011 – 2009/0076(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (05032/2/2011 – C7‑0251/2011),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Frar 2010[1],

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari[2] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2009)0267),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 66 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7‑0336/2011),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fit-tieni qari li tidher hawn taħt;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Premessa 9

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(9) Dan ir-Regolament għandu japplika għall-prodotti bijoċidali li, fil-forma li fiha huma jiġu fornuti lill-utent, jikkonsistu fi, fihom jew jiġġeneraw sustanza attiva waħda jew aktar. Għalhekk, dan ma għandux japplika għall-apparat fl-impjanti industrijali li jiġġenera l-prodotti bijoċidali in situ.

(9) Dan ir-Regolament għandu japplika għall-prodotti bijoċidali li, fil-forma li fiha huma jiġu fornuti lill-utent, jikkonsistu fi, fihom jew jiġġeneraw sustanza attiva waħda jew aktar.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-apparat / tagħmir fiżiku li jiġġenera sustanza attiva in situ mhijiex inkluża fiha nnifisha fl-ambitu ta' dan ir-Regolament. Jekk it-test preżenti jinżamm, il-makkinarju/apparat li mhuwiex f'impjant industrijali huwa definit bħala prodott bijoċidali u għalhekk irid jiġi evalwat għal kwalunkwe effett perikoluż fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew effetti mhux aċċettabbli fuq l-ambjent.

Emenda  2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(10) Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, huwa meħtieġ li tiġi stabbilita lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati għall-użu fil-prodotti bijoċidali. Għandha tiġi stabbilita proċedura sabiex jiġi vvalutat jekk sustanza attiva tistax tiddaħħal f'dik il-lista jew le. L-informazzjoni li l-partijiet interessati għandhom jippreżentaw sabiex jappoġġaw applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' sustanza attiva u l-inklużjoni tagħha fil-lista għandu jiġi speċifikat.

(10) Sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza legali u t-trasparenza, huwa meħtieġ li tinżamm, fil-qafas ta' dan ir-Regolament, lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi li huma approvati għall-użu fil-prodotti bijoċidali. Għandha tiġi stabbilita proċedura sabiex jiġi vvalutat jekk sustanza attiva tistax tiddaħħal f'dik il-lista jew le. L-informazzjoni li l-partijiet interessati għandhom jippreżentaw sabiex jappoġġaw applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' sustanza attiva u l-inklużjoni tagħha fil-lista għandha tiġi speċifikata.

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi attivi għandhom ikomplu jiġu inklużi f'Anness mar-Regolament. L-approċċ il-ġdid propost fit-test tal-Kunsill – li skontu dawn ikunu soġġetti għal awtorizzazzjoni separata permezz ta' atti ta' implimentazzjoni – huwa nieqes mit-trasparenza.

Emenda  3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Premessa 13

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(13) Is-sustanzi attivi fil-lista tal-Unjoni għandhom jiġu eżaminati b'mod regolari sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi fix-xjenza u t-teknoloġija. Fejn ikun hemm indikazzjonijiet serji li sustanza attiva li tintuża fil-prodotti bijoċidali jew f'oġġetti trattati ma tissodisfax ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tkun tista' teżamina l-approvazzjoni tas-sustanza attiva.

(13) Is-sustanzi attivi fil-lista tal-Unjoni għandhom jiġu eżaminati b'mod regolari sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi fix-xjenza u t-teknoloġija. Fejn ikun hemm indikazzjonijiet sinifikanti li sustanza attiva li tintuża fil-prodotti bijoċidali jew f'oġġetti trattati ma tissodisfax ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tkun tista' teżamina l-approvazzjoni tas-sustanza attiva.

(Biex ikun hemm koerenza ma' partijiet mill-ewwel qari tal-emenda 74.)

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-approvazzjoni ta' sustanza attiva malli jkun hemm indikazzjonijiet sinifikanti ta' nonkonformità, mhux biss meta jkun hemm indikazzjonijiet serji.

Emenda 4

Pożizzjoni tal-Kunsill

Premessa 65

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(65) Huwa adatt li tiġi prevista applikazzjoni differita ta' dan ir-Regolament sabiex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni mingħajr xkiel għas-sistemi l-ġodda għall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi u l-awtorizzazzjoni tal-prodotti bijoċidali.

(65) Bil-għan li tiġi garantita tranżizzjoni bla intoppi, huwa xieraq li jiġu previsti proċeduri sabiex l-applikazzjonijiet imressqa għall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi u l-awtorizzazzjoni ta' prodotti bijoċidali, qabel l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jiġu valutati fil-konfront tar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

Emenda 5

Pożizzjoni tal-Kunsill

Premessa 71

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni immedjatament applikabbli fejn, f'każijiet debitament ġustifikati relatati mar-restrizzjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I jew mat-tneħħija ta' sustanza attiva minn dak l-Anness, raġunijiet imperattivi ta' urġenza jirrikjedu hekk.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ma tikkonformax mal-klawżoli standard dwar l-atti delegati u għaldaqstant għandha titħassar.

Emenda  6

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 1 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. L-għan ta' dan ir-Regolament huwa li jtejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-armonizzazzjoni tar-regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali, filwaqt li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni kemm tas-saħħa tal-bniedem kif ukoll tal-annimali u tal-ambjent. Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament huma bbażati fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni, li l-għan tiegħu hu li tiġi salvagwardjata s-saħħa tal-bnedmin, tal-annimali u tal-ambjent.

1. L-għan ta' dan ir-Regolament huwa li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni kemm għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali kif ukoll għall-ambjent u li jtejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-armonizzazzjoni tar-regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali. Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament huma bbażati fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni, biex jiġi żgurat li sustanzi jew prodotti attivi mqiegħda fis-suq ma għandhomx effetti ta' ħsara fuq il-bniedem, l-ispeċijiet mhux fil-mira u l-ambjent. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-ħarsien tat-tfal, tan-nisa tqal u tal-morda.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 341 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li r-raġuni għall-protezzjoni kemm tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali kif ukoll tal-ambjent hija f'livell ugwali mar-raġuni għall-funzjonament tas-suq intern, u mhux biss bħala raġuni anċillari.

Emenda 7

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt j a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(ja) Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem1.

 

_____________

 

1 ĠU L 111, 20.4.2001, p. 31.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi referenza għad-Direttiva tal-Ilma tax-Xorb 98/83/KE. Din tal-aħħar għandha tibqa' l-leġiżlazzjoni ewlenija dwar il-prodotti bijoċidali użati għat-trattament tal-ilma tax-xorb. Skont l-Artikoli 7 u 10 ta' din id-Direttiva, il-prodotti bijoċidali maħsuba għad-diżinfezzjoni tal-ilma li jitqiegħdu fis-suq jew li jiġu ġġenerati fuq il-post jiġu approvati u awtorizzati f'livell nazzjonali. Sabiex tiġi evitata kull duplikazzjoni, id-diżinfettanti tal-ilma tax-xorb iġġenerati fuq il-post, li huma diġà awtorizzati mill-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa, m'għandhomx ikunu soġġetti għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni mitluba minn dan ir-Regolament il-ġdid.

Emenda  8

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt - j b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(jb) Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel1.

 

__________________

 

1 ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

Ġustifikazzjoni

Materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel, fosthom kwalunkwe prodott bijoċidali marbut ma' tali materjali, diġà huma koperti bir-Regolament (KE) Nru 1935/2004. Bil-għan li tiġi evitata duplikazzjoni ta' valutazzjoni u ta' leġiżlazzjoni kif ukoll l-inċertezza ġuridika dwar l-interazzjoni ta' żewġ sistemi ta' valutazzjoni, il-materjali u l-oġġetti maħsuba li jiġu f'kuntatt mal-ikel għandhom ikunu esklużi mill-ambitu ta' dan ir-regolament. Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 jiggarantixxi livell suffiċjenti ta' sikurezza u, f'każ li jkun hemm bżonn ta' emenda tar-regoli li jirregolaw il-materjali u l-oġġetti maħsuba li jiġu f'kuntatt mal-ikel, tali emendi għandhom isiru permezz ta' reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004, u mhux bl-estensjoni tal-ambitu ta' dan ir-regolament dwar il-prodotti bijoċidali.

Emenda  9

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

2a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li, fuq talba ta' Stat Membru, tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 li jispeċifikaw jekk prodott jew grupp ta' prodotti speċifiċi humiex prodotti bijoċidali jew oġġetti ttrattati jew l-ebda wieħed minnhom.

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni jekk l-ambitu tar-Regolament għandux jiġi estiż bl-għan li jkopri xi prodotti speċifiċi addizzjonali, jew xi grupp ta' prodotti, hija miżura ta' applikazzjoni ġenerali maħsuba biex tissupplementa l-att bażiku u għalhekk għandha tkun soġġetta għal atti delegati u mhux għal atti ta' implimentazzjoni. Minbarra dan, l-aktar lok xieraq għal dispożizzjoni li tirrigwarda l-ambitu tar-Regolament huwa l-Artikolu 2 (u mhux l-Artikolu 3) tar-Regolament.

Emenda  10

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 2 – paragrafu 8

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(8) L-Istati Membru jistgħu jippermettu eżenzjonijiet minn dan ir-Regolament f'każijiet speċifiċi għal ċerti prodotti bijoċidali, waħedhom jew f'oġġett ippreparat, fejn dan ikun meħtieġ fl-interessi tad-difiża.

(8) L-Istati Membru jistgħu jippermettu eżenzjonijiet minn dan ir-Regolament f'każijiet speċifiċi għal ċerti prodotti bijoċidali, waħedhom jew f'oġġett ippreparat, fejn dan ikun meħtieġ fl-interessi tad-difiża jew tal-kontroll tal-mard tal-annimali.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat il-kontroll effikaċi tal-mard tal-annimali fil-każ li jkun hemm tixrid jew possibilità ta' tixrid ta' marda tal-annimali, huwa kruċjali li s-sustanzi li jiġġieldu l-aġenti patoġeni, li f'ċerti każijiet jafu jkunu wkoll ta' ħsara għall-bnedmin, ikunu disponibbli ta' malajr u fi kwantitajiet suffiċjenti. Dokumenti għall-ippjanar tal-kriżijiet jelenkaw is-sustanzi adattati b'mod partikolari għal din ir-raġuni, bħal ma huma l-idrossidu tal-kalċju, l-idrossidu tas-sodju, il-formaldeid u diversi aċidi organiċi, li jkunu taw prova tal-valur tagħhom matul ħafna għexieren ta' snin fil-ġlieda kontra l-mard tal-annimali.

Emenda  11

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(a) "prodott bijoċidali" tfisser kwalunkwe sustanza, taħlita jew oġġett, fl-għamla li jiġu fornuti lill-utent, li jikkonsistu minn, li fihom jew li jiġġeneraw sustanza attiva waħda jew aktar, bl-intenzjoni primarja li jeqirdu, jiskoraġġixxu, jirrendu bla ħsara, jipprevjenu l-azzjoni, jew li jeżerċitaw b'mod ieħor effett ta' kontroll fuq kwalunkwe organiżmu ta' ħsara bi kwalunkwe mezz għajr għall-azzjoni sempliċement fiżika jew mekkanika;

(a) "prodott bijoċidali" tfisser kwalunkwe sustanza, taħlita jew oġġett, fl-għamla li jiġu fornuti lill-utent, li jikkonsistu minn, li fihom jew li jiġġeneraw sustanza attiva waħda jew aktar, bl-intenzjoni li jeqirdu, jiskoraġġixxu, jirrendu bla ħsara, jipprevjenu l-azzjoni, jew li jeżerċitaw b'mod ieħor effett ta' kontroll fuq kwalunkwe organiżmu ta' ħsara bi kwalunkwe mezz għajr għall-azzjoni sempliċement fiżika jew mekkanika;

 

Oġġett ittrattat li għandu funzjoni bijoċidali primarja għandu jitqies bħala prodott bijoċidali.

Emenda  12

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f – subparagrafu 2 – inċiż 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

– sustanza kklassifikata bħala perikoluża skont id-Direttiva 67/548/KEE, u li tinsab fil-prodott bijoċidali f'konċentrazzjoni li twassal il-prodott sabiex jitqies bħala perikoluż fit-tifsira tal-Artikoli 5, 6 u 7 tad-Direttiva 1999/45/KE, jew

– sustanza kklassifikata bħala perikoluża jew li tissodisfa l-kriterji li jridu jiġu kklassifikati bħala perikolużi skont id-Direttiva 67/548/KEE, u li tinsab fil-prodott bijoċidali f'konċentrazzjoni li twassal il-prodott sabiex jitqies bħala perikoluż fit-tifsira tal-Artikoli 5, 6 u 7 tad-Direttiva 1999/45/KE, jew

(Introduzzjoni mill-ġdid tat-test tal-Kummissjoni)

Ġustifikazzjoni

Fejn m'hemmx klassifikazzjoni armonizzata, il-kumpaniji jridu jikklassifikaw huma stess is-sustanzi tagħhom. Huwa għalhekk importanti li jkun hemm ukoll riferiment għal "tissodisfa l-kriterji li jridu jiġu kklassifikati", u biss għall-klassifikazzjoni attwali. Dan huwa l-approċċ standard u kien ukoll segwit mill-Kummissjoni fil-proposta tagħha.

Emenda  13

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f – subparagrafu 2 – inċiż 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

– sustanza kklassifikata bħala perikoluża skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, u li tinsab fi prodott bijoċidali f'konċentrazzjoni li twassal sabiex il-prodott jitqies bħala perikoluż fit-tifsira ta' dak ir-Regolament;

– sustanza kklassifikata bħala perikoluża jew li tissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala perikolużi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, u li tinsab fi prodott bijoċidali f'konċentrazzjoni li twassal sabiex il-prodott jitqies bħala perikoluż fit-tifsira ta' dak ir-Regolament;

(Introduzzjoni mill-ġdid tat-test tal-Kummissjoni)

Ġustifikazzjoni

Fejn m'hemmx klassifikazzjoni armonizzata, il-kumpaniji jridu jikklassifikaw huma stess is-sustanzi tagħhom. Huwa għalhekk importanti li jkun hemm ukoll riferiment għal "tissodisfa l-kriterji li jridu jiġu kklassifikati", u biss għall-klassifikazzjoni attwali. Dan huwa l-approċċ standard u kien ukoll segwit mill-Kummissjoni fil-proposta tagħha.

Emenda  14

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f – subparagrafu 2 – inċiż 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

– sustanza li tissodisfa l-kriterji li jiddeterminaw li l-prodott huwa POP skont ir-Regolament (KE) Nru 850/2004, jew li tissodisfa l-kriterji biex tkun persistenti, bijokumulattiva u tossika (PBT) jew persistenti ħafna u bijokumulattiva ħafna (vPvB) skont l-Anness XIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006;

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 99 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Sustanzi mhux attivi li huma POP, PBT jew vPvB għandhom jitqiesu bħala sustanza ta' tħassib.

Emenda  15

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt m

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(m) "awtorizzazzjoni nazzjonali" tfisser att amministrattiv li permezz tiegħu l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tawtorizza t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu ta' prodott bijoċidali fit-territorju tiegħu jew f'parti minnu;

(m) "awtorizzazzjoni nazzjonali" tfisser att amministrattiv li permezz tiegħu l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tawtorizza t-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu ta' prodott jew familja ta' prodotti bijoċidali fit-territorju tiegħu jew f'parti minnu;

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-awtorizzazzjoni nazzjonali tista' tinħareġ kemm għal prodott bijoċidali separat u kemm għal familja ta' prodotti bijoċidali.

Emenda  16

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt p

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(p) "detentur tal-awtorizzazzjoni" tfisser il-persuna responsabbli għat-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodott bijoċidali fi Stat Membru partikolari jew fl-Unjoni u speċifikata fl-awtorizzazzjoni. Jekk il-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq tal-prodott bijoċidali ma tkunx stabbilita fl-Unjoni, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jkun persuna stabbilita fl-Unjoni li l-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq tkun innominat b'mandat bil-miktub bħala d-detentur tal-awtorizzazzjoni u li tkun aċċettat dik in-nomina bil-miktub;

(p) "detentur tal-awtorizzazzjoni" tfisser il-persuna stabbilita fl-Unjoni li hija responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' prodott bijoċidali fi Stat Membru partikolari jew fl-Unjoni u speċifikata fl-awtorizzazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni l-ġdida li introduċa l-Kunsill hija kkumplikata żżejjed. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  17

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt s

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(s) "familja ta' prodotti bijoċidali" tfisser grupp ta' prodotti bijoċidali b'użi simili, li s-sustanzi attivi tagħhom għandhom l-istess speċifikazzjonijiet, u li jippreżentaw varjazzjonijiet speċifikati fil-kompożizzjoni tagħhom li ma jaffettwawx b'mod negattiv il-livell tar-riskju jew inaqqsu b'mod sinifikanti l-effikaċja tal-prodotti;

(s) "familja ta' prodotti bijoċidali" tfisser grupp ta' prodotti bijoċidali b'użi simili, li s-sustanzi attivi tagħhom għandhom l-istess speċifikazzjonijiet, u li jippreżentaw varjazzjonijiet speċifikati fil-kompożizzjoni tagħhom meta mqabbla ma' prodott bijoċidali ta' referenza li jappartjeni għal dak il-grupp u li fih l-istess sustanzi attivi tal-istess speċifikazzjonijiet, sakemm dawn il-varjazzjonijiet speċifikati ma jaffettwawx b'mod negattiv il-livell tar-riskju jew inaqqsu b'mod sinifikanti l-effikaċja tal-prodotti;

Emenda  18

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt v

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(v) "materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel" tfisser kwalunkwe materjal jew oġġett kif imsemmi fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel ;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-"materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel" mhijiex meħtieġa billi l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel jitqiesu bħala oġġetti ttrattati.

Emenda  19

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(aa) 'nanomaterjal' tfisser nanomaterjal kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 20../.../KE ta'….. dwar id-definizzjoni ta' nanomaterjali;

(aa) "nanomaterjal" tfisser kull materjal prodott intenzjonalment li għandu dimensjoni jew aktar dimensjonijiet fuq l-iskala ta' 100 nm jew inqas jew huwa kompost minn partijiet funzjonali distinti, jew internament jew fil-wiċċ, li ħafna minnhom ikollhom dimensjoni jew aktar dimensjonijiet fuq l-iskala ta' 100 nm jew inqas, inklużi strutturi, agglomerati jew aggregati, li jista' jkollhom daqs 'il fuq mill-iskala 100 nm imma xorta jkollhom proprjetajiet li huma karatteristiċi tan-nanoskala. Kwalitajiet li huma karatteristiċi tan-nanoskala jinkludu:

 

(i) dawk relatati mal-erja speċifika kbira tal-wiċċ tal-materjali kkunsidrati; u/jew

 

(ii) karatteristiċi fiżikokimiċi speċifiċi li huma differenti minn dawk tal-forma mhux nano tal-istess materjal.

 

Mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni 20../.../KE ta'….. dwar id-definizzjoni ta' nanomaterjali, il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta leġiżlattiva biex temenda dan ir-Regolament biex tinkludi dik id-definizzjoni fir-Regolament.

(Introduzzjoni mill-ġdid parzjali tal-Emenda 34 tal-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' nanomaterjali hija element essenzjali tar-regolament u b'hekk għandha bżonn tiġi adottata mil-leġiżlatur. Id-diskussjonijiet dwar id-definizzjoni kienu kontroversjali ħafna fil-Kummissjoni u r-riżultat mhuwiex ċar. Huwa għalhekk mhux xieraq li l-Kummissjoni tingħata "carte blanche" għal kwalunkwe definizzjoni li joħorġu biha.

Emenda  20

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ad

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(ad) "bidla kbira" tfisser emenda ta' awtorizzazzjoni eżistenti li la hija bidla amministrattiva u lanqas bidla żgħira;

(ad) "bidla kbira" tfisser emenda ta' awtorizzazzjoni eżistenti li teħtieġ evalwazzjoni mill-ġdid sħiħa jew sostanzjali tal-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott bijoċidali jew tal-familja tal-prodott bijoċidali;

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill mhuwiex eżatt, huwa importanti li "bidla kbira" tiġi definita b'mod aktar preċiż.

Emenda  21

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ad a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(ada) "utent professjonali" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li tuża prodotti bijoċidali fil-kuntest tal-attività professjonali tagħha;

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-ewwel qari.

Emenda  22

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 3 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Il-Kummissjoni tista', fuq talba minn Stat Membru, tiddeċiedi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, jekk prodott jew grupp ta' prodotti speċifiċi humiex prodott bijoċidali jew oġġett ittrattat jew l-ebda wieħed minnhom. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 2(2a)(ġdid). Id-dispożizzjoni dwar l-ambitu għandha tiġi inkluża fl-Artikolu 2 u mhux fl-Artikolu 3 tar-Regolament. U barra minn dan, il-miżuri ta' dan it-tip għandhom ikunu soġġetti għal atti delegati u mhux għal atti ta' implimentazzjoni.

Emenda  23

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 4 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. Sustanza attiva għandha tiġi approvata għal perijodu inizjali mhux itwal minn 10 snin jekk tal-inqas wieħed mill-prodotti bijoċidali li jkun fih dik is-sustanza attiva jista' jkun mistenni li jissodisfa l-kriterji stipulati fil-punt (b) tal-Artikolu 18(1) b'kont meħud tal-fatturi stipulati fl-Artikolu 18(2) u (5).

1. Sustanza attiva għandha tiġi inkluża fl-Anness -I għal perijodu inizjali mhux itwal minn 10 snin jekk tal-inqas wieħed mill-prodotti bijoċidali li jkun fih dik is-sustanza attiva jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (b) tal-Artikolu 18(1) b'kont meħud tal-fatturi stipulati fl-Artikolu 18(2) u (5). Sustanza attiva msemmija fl-Artikolu 5 tista' tiġi inkluża biss fl-Anness I għal perijodu inizjali ta' 5 snin.

 

(Nota: Din l-emenda tapplika għat-test kollu. Jekk tiġi adottata, ir-referenza għall-"approvazzjoni ta' sustanza attiva" għandha tiġi ssostitwita b'referenza għall-"inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness -I", ir-referenza għall-"approvazzjoni" b'"inklużjoni fl-Anness -I", ir-referenza għall-"approvat" b'"inkluż fl-Anness -I" eċċ. fit-test kollu.)

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 39 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi attivi għandhom ikomplu jiġu inklużi f'Anness mar-Regolament. L-approċċ propost mill-Kunsill iwaqqaf lill-Parlament milli juża d-drittijiet ta' kontroll tiegħu, fatt li mhuwiex aċċettabbli. Barra minn dan, huwa inkonsistenti mad-dispożizzjoni analoga fl-Artikolu 27 rigward l-inklużjoni ta' sustanzi attivi fil-qafas tal-proċedura simplifikata, li tibqa' tiġi adottata permezz ta' atti delegati. Is-sustanzi attivi li jaqgħu taħt l-Artikolu 5 għandu jkollhom perijodu iqsar għall-inklużjoni fl-Anness I.

Emenda  24

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt g a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(ga) id-data tal-inklużjoni fl-Anness ‑I;

Ġustifikazzjoni

Din hija informazzjoni importanti dwar is-sustanza attiva u l-approvazzjoni/inklużjoni tagħha, u għalhekk għandha tkun inkluża bħala kundizzjoni għall-approvazzjoni/inklużjoni.

Emenda 25

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. Soġġett għall-paragrafu 2, is-sustanzi attivi li ġejjin ma għandhomx, jiġu approvati:

1. Soġġett għall-paragrafu 2, is-sustanzi attivi li ġejjin ma għandhomx, jiġu approvati:

(a) sustanzi attivi li skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala, karċinoġen fil-kategorija 1A jew 1B;

(a) sustanzi attivi li skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala, karċinoġen fil-kategorija 1A jew 1B;

(b) sustanzi attivi li skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala, mutaġen fil-kategorija 1A jew 1B;

(b) sustanzi attivi li skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala, mutaġen fil-kategorija 1A jew 1B;

(c) sustanzi attivi li skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala, tossiċi għar-riproduzzjoni fil-kategorija 1A jew 1B;

(c) sustanzi attivi li skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ġew ikklassifikati bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala, tossiċi għar-riproduzzjoni fil-kategorija 1A jew 1B;

(d) sustanzi attivi identifikati skont l-Artikoli 57(f) u 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 bħala sustanzi bi proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali;

(d) sustanzi attivi li jitqiesu li għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali li jistgħu jikkawżaw effetti negattivi fuq il-bnedmin abbażi tal-valutazzjoni tal-Unjoni jew ta' linji gwida għall-ittestjar li dwarhom kien hemm qbil internazzjonali jew data u informazzjoni xjentifika oħra riveduta mill-pari, inkluża reviżjoni tal-letteratura xjentifika, riveduti mill-Aġenzija, jew identifikati bi qbil mal-Artikoli 57(f) u 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 huma meqjusa bħala sustanzi bi proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

(e) sustanzi attivi li jissodisfaw il-kriterji għax huma persistenti, bijo-akkumulattivi u tossiċi (PBT) jew persistenti ħafna u bijo-akkumulattivi ħafna (vPvB) skont l-Anness XIII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

(e) sustanzi attivi li jissodisfaw il-kriterji għax huma persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi (PBT) jew persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna (vPvB) skont l-Anness XIII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(1), is-sustanzi attivi msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu approvati jekk jintwera li hija ssodisfata tal-anqas waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(1), is-sustanzi attivi msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu approvati jekk jintwera li hija ssodisfata tal-anqas waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) ir-riskju għall-bnedmin jew l-ambjent mill-esponiment għas-sustanza attiva fi prodott bijoċidali, taħt il-kondizzjonijiet tal-użu fl-agħar każ realistiku, ikun negliġibbli, b'mod partikolari meta l-prodott jintuża f'sistemi magħluqa jew kondizzjonijiet kontrollati b'mod strett;

(a) l-espożiżizzjoni tal-bnedmin jew tal-ambjent għal dik is-sustanza attiva fi prodott bijoċidali, taħt il-kondizzjonijiet tal-użu normali, tkun negliġibbli jiġifieri l-prodott jintuża f'sistemi magħluqa jew kondizzjonijiet oħra li jeskludu l-kuntatt mal-bnedmin;

(b) is-sustanza attiva hija essenzjali sabiex jiġi evitat jew ikkontrollat periklu serju għas-saħħa pubblika jew tal-annimali jew għall-ambjent; jew

(b) jintwera, abbażi ta' provi ddokumentati, li s-sustanza attiva hija meħtieġa sabiex jiġi evitat jew ikkontrollat periklu serju għas-saħħa pubblika jew tal-annimali jew lill-ambjent, lill-ikel u lis-sikurezza tal-għalf jew għall-interess pubbliku, u li m'hemmx sustanzi alternattivi effikaċi jew teknoloġiji disponibbli.

 

L-użu ta' kwalunkwe prodott bijoċidali li fih sustanzi attivi inklużi fl-Anness -I skont dan il-paragrafu għandu jkun suġġett għal miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji li jiżguraw li jkun imminimizzat l-espożizzjoni għalihom ta' bnedmin u tal-ambjent.

 

L-Istat Membru li jawtorizza prodott bijoċidali li fih sustanza attiva inkluża fl-Anness I skont dan il-paragrafu għandu jfassal pjan għas-sostituzzjoni li jikkonċerna l-kontroll tal-periklu serju b'mezzi oħrajn, li jkunu effikaċi daqs il-prodott bijoċidali kkonċernat, inklużi dawk mhux kimiċi, u għandu, mingħajr dewmien, jittrażmetti dak il-pjan lill-Kummissjoni. L-użu tal-prodott bijoċidali li fih is-sustanza attiva kkonċernata għandu jkun limitat għal dawk l-Istati Membri fejn irid jiġi pprevenut il-periklu serju jew, jekk dan iseħħ, irid jiġi kkontrollat.

(c) in-nuqqas ta' approvazzjoni tas-sustanza attiva joħloq impatti negattivi sproporzjonati għas-soċjetà meta mqabbla mar-riskju għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent li jirriżultaw mill-użu tas-sustanza.

 

Meta tittieħed deċiżjoni dwar jekk sustanza attiva tista' tiġi approvata f'konformità mal-ewwel subparagrafu, għandu wkoll jittieħed kont tad-disponibbiltà ta' sustanzi jew teknoloġiji adatti u suffiċjenti minflokhom.

 

3. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 82 waqt li tispeċifika kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

3. Sa mhux aktar tard mit-13 ta' Diċembru 2013, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 waqt li tispeċifika kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

Sakemm issir l-adozzjoni ta' dawn il-kriterji, is-sustanzi attivi li huma kklassifikati skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bħala karċinoġeniċi fil-kategorija 2 u bħala tossiċi għar-riproduzzjoni fil-kategorija 2, jew jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati hekk, għandhom jitqiesu li jkollhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

Sakemm issir l-adozzjoni ta' dawn il-kriterji, is-sustanzi attivi li huma kklassifikati skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bħala karċinoġeniċi fil-kategorija 2 u bħala tossiċi għar-riproduzzjoni fil-kategorija 2, jew jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati hekk, għandhom jitqiesu li jkollhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

Sustanzi bħal ma huma dawk li huma kklassifikati skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni kategorija 2 u li għandhom effetti tossiċi fuq l-organi endokrinali, jistgħu jitqiesu li għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

Sustanzi bħal ma huma dawk li huma kklassifikati skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 bħala, jew li jissodisfaw il-kriterji sabiex jiġu kklassifikati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni kategorija 2 u li għandhom effetti tossiċi fuq l-organi endokrinali, jistgħu jitqiesu li għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali.

Emenda  26

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(a) id-data mhux meħtieġa minħabba l-esponiment assoċjat mal-użi proposti;

(a) id-data mhux meħtieġa peress li l-esponiment rilevanti kollu assoċjat mal-użi proposti jista' jiġi eskluż;

(Iddaħħlet mill-ġdid l-emenda 47 tal-ewwel qari).

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-Kunsill huwa ambigwu. Tali derogi mir-rekwiżiti tad-data għandhom isiru biss jekk titneħħa l-projbizzjoni tal-esponiment rilevanti kollu.

Emenda  27

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 6 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

4. Sabiex jiġu stabbiliti kondizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tal-punt (a) tal-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tispeċifika f'liema ċirkostanzi l-esponiment assoċjat mal-użi proposti jkun jiġġustifika l-adattament tar-rekwiżiti tad-data tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 biex tadatta l-kriterji ta' x'jikkostitwixxi ġustifikazzjoni adegwata biex wieħed jadatta d-data mitluba mill-paragrafu 1 abbażi tar-raġuni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

Ġustifikazzjoni

Billi din hija dispożizzjoni ta' applikazzjoni ġenerali maħsuba biex tissupplementa l-att bażiku, għandha għalhekk tkun soġġetta għal atti delegati u mhux għal atti ta' implimentazzjoni.

Emenda  28

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Meta tirċievi l-miżati pagabbli taħt l-Artikolu 79(1), l-Aġenzija għandha taċċetta l-applikazzjoni u tinforma b'dan lill-applikant u lill-awtorità kompetenti li tevalwa waqt li tindika d-data preċiża tal-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni u l-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tagħha.

Meta tirċievi l-miżati pagabbli taħt l-Artikolu 79(1) u (2), l-Aġenzija għandha taċċetta l-applikazzjoni u tinforma b'dan lill-applikant u lill-awtorità kompetenti li tevalwa waqt li tindika d-data preċiża tal-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni u l-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tagħha.

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill ma rnexxilux iqis il-fatt li l-Artikolu 79 ġie modifikat sabiex jerġa' jaqsam il-miżati f'miżati tal-aġenziji u miżati tal-awtorità li tevalwa. L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġi żgurat test aktar konsistenti u koerenti.

Emenda  29

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha, kemm jista' jkun malajr wara li l-Aġenzija tkun aċċettat applikazzjoni, tinforma lill-applikant dwar il-miżati li għandhom jitħallsu skont l-Artikolu 79(2), u għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos li jħallas il-miżati fi żmien 30 jum.

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill ma jqisx il-bidliet fl-Artikolu 79, fejn il-miżati issa jinqasmu f'miżati għall-Aġenzija u miżati għall-awtorità li tevalwa. U għal raġunijiet ta' konsistenza, ma jidhirx li hemm xi raġuni għalfejn l-iskadenza għall-ħlas tal-miżati lill-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tkun iqsar jew itwal mill-iskadenza għall-ħlas tal-miżati lill-Aġenzija. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess u kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra) u biex tikkjarifika t-test.

Emenda  30

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jippreżenta l-informazzjoni mitluba fi żmien l-iskadenza u għandha tinforma lill-applikant u lill-Aġenzija b'dan. F'tali każijiet, parti mill-miżata mħallsa skont l-Artikolu 79 għandha tiġi rimborżata.

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jippreżenta l-informazzjoni mitluba fi żmien l-iskadenza u għandha tinforma lill-applikant u lill-Aġenzija b'dan. F'tali każijiet, parti mill-miżata mħallsa skont l-Artikolu 79(1) u (2) għandha tiġi rimborżata.

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill ma jqisx il-bidliet fl-Artikolu 79, fejn il-miżati issa jinqasmu f'miżati għall-Aġenzija u miżati għall-awtorità li tevalwa. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  31

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 8 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

2. Meta jkun jidher li hija meħtieġa informazzjoni addizzjonali għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-applikant jippreżenta t-tali informazzjoni f'limitu ta' żmien speċifikat, u għandha tinforma lill-Aġenzija b'dan. Kif hemm speċifikat fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(2), l-awtorità kompetenti li tevalwa tista', kif meħtieġ, titlob lill-applikant jipprovdi data suffiċjenti li tippermetti li jiġi ddeterminat jekk sustanza attiva tissodisfax il-kriterji msemmija fl-Artikolu 5(1) jew 10(1). Il-perijodu ta' żmien ta' 365 jum imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jiġi sospiż mid-data tal-ħruġ tat-talba sad-data meta tiġi riċevuta l-informazzjoni. Is-sospensjoni ma għandhiex taqbeż il-180 jum b'kollox dment li ma tkunx iġġustifikata min-natura tad-data mitluba jew minn ċirkostanzi eċċezzjonali.

2. Meta jkun jidher li hija meħtieġa informazzjoni addizzjonali għat-twettiq tal-evalwazzjoni, l-awtorità kompetenti li tevalwa għandha titlob lill-applikant jippreżenta t-tali informazzjoni f'limitu ta' żmien speċifikat, u għandha tinforma lill-Aġenzija b'dan. Fejn it-tagħrif addizzjonali bħal dan jinkludi testijiet fuq annimali, l-applikant għandu jingħata pariri minn esperti tal-Aġenzija jew awtoritajiet kompetenti li jevalwaw dwar metodi alternattivi u strateġiji tal-ittestjar li jkunu jistgħu jissostitwixxu, inaqqsu jew jirfinaw l-użu ta' annimali vertebrati. Kif hemm speċifikat fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(2), l-awtorità kompetenti li tevalwa tista', kif meħtieġ, titlob lill-applikant jipprovdi data suffiċjenti li tippermetti li jiġi ddeterminat jekk sustanza attiva tissodisfax il-kriterji msemmija fl-Artikolu 5(1) jew 10(1). Il-perijodu ta' żmien ta' 365 jum imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jiġi sospiż mid-data tal-ħruġ tat-talba sad-data meta tiġi riċevuta l-informazzjoni. Is-sospensjoni ma għandhiex taqbeż il-180 jum b'kollox dment li ma tkunx iġġustifikata min-natura tad-data mitluba jew minn ċirkostanzi eċċezzjonali.

Emenda  32

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 8 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

3. Jekk l-awtorità kompetenti li tevalwa tqis li hemm tħassib fir-rigward tal-effetti kumulattivi mill-użu tal-prodotti bijoċidali li jkun fihom l-istess sustanza attiva, hija għandha tiddokumenta t-tħassib tagħha skont ir-rekwiżiti tal-partijiet rilevanti tat-Taqsima II.3 tal-Anness XV għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u dan tinkludih bħala parti mill-konklużjonijiet tagħha.

3. Jekk l-awtorità kompetenti li tevalwa tqis li hemm tħassib fir-rigward tal-effetti kumulattivi mill-użu tal-prodotti bijoċidali li jkun fihom l-istess sustanza attiva, jew sustanzi differenti b'effetti simili jew komuni fuq l-istess punti aħħarin, jew mill-istess mekkaniżmi ta' azzjoni jew mekkaniżmi ta' azzjoni differenti, għandha tiddokumenta t-tħassib tagħha skont ir-rekwiżiti tal-partijiet rilevanti tat-Taqsima II.3 tal-Anness XV għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u dan tinkludih bħala parti mill-konklużjonijiet tagħha.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 57 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

L-effetti kumulattivi li jridu jitqiesu m'għandhomx ikunu limitati għall-użu ta' prodotti bl-istess sustanza attiva, imma għandhom jinkludu wkoll prodotti b'sustanzi oħrajn b'effetti simili.

Emenda  33

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 9 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha meta tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija msemmija fl-Artikolu 8(4), jew:

1. Il-Kummissjoni għandha meta tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija msemmija fl-Artikolu 8(4), tadotta, permezz ta' atti delegati bi qbil mal-Artikolu 82, deċiżjoni dwar l-inklużjoni ta' sustanzi attivi fl-Anness -I, inklużi l-kundizzjonijiet tal-inklużjoni, id-dati tal-inklużjoni u tal-iskadenza tal-inklużjoni, jew dwar in-nuqqas ta' inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness I.

(a) tadotta Regolament ta' implimentazzjoni li jipprovdi li tiġi approvata sustanza attiva, u b'liema kondizzjonijiet, inklużi d-dati tal-approvazzjoni u ta' skadenza tal-approvazzjoni; jew

 

(b) f'każijiet fejn ir-rekwiżiti tal-Artikolu 4(1) jew, fejn japplika, l-Artikolu 5(2), ma jkunux issodisfati jew fejn l-informazzjoni u d-data meħtieġa ma tkunx intbagħtet fil-perijodu preskritt, tadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni li sustanza attiva mhix approvata.

 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

 

Ġustifikazzjoni

Emenda tat-test ġdid mill-Kunsill, biż-żieda ta' ċerti elementi fl-emenda 17 mir-rapporteur. L-approvazzjoni ta' sustanzi attivi għandha ssir permezz ta' atti delegati biex jiġu żgurati d-drittijiet ta' kontroll tal-Parlament. Għandu jinkludi l-kundizzjonijiet u d-dati rilevanti tal-inklużjoni u l-iskadenza tal-inklużjoni. Għandha wkoll tittieħed deċiżjoni fiha nnifisha biex, jekk sustanza ma tkunx inkluża fl-Anness -I, ikun hemm dokumentazzjoni tad-deċiżjonijiet kollha.

Emenda  34

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 9 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

2. Is-sustanzi attivi approvati għandhom jiddaħħlu f'lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi awtorizzati. Il-Kummissjoni għandha żżomm il-lista aġġornata u tagħmilha disponibbli elettronikament għall-pubbliku.

imħassar

 

(Nota: Din l-emenda tapplika għat-test kollu. F'każ ta' adozzjoni, kull riferiment għall-Artikolu 9(2) irid jitħassar, u kull riferimenti għal-"lista mfassla skont l-Artikolu 9(2)" jew "lista msemmija fl-Artikolu 9(2)" jiġi sostitwit b'riferiment għall-"Anness -I").

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi konnessi għall-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 9(1). Għal raġunijiet ta' ċertezza ġuridika u ta' trasparenza, is-sustanzi attivi għandhom jibqgħu jiġu inklużi f'Anness għar-Regolament innifsu u mhux f’dokument separat li ma jiffurmax parti mir-Regolament. B'hekk jiġi żgurat ukoll li r-Regolament jiġi aġġornat u emendat regolarment (awtomatikament malli tiġi inkluża s-sustanza attiva), u għaldaqstant, lista separata tkun żejda.

Emenda  35

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(a a) hija tissodisfa l-kriterji biex tiġi kklassifikata, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, bħala sensitizzatur respiratorju;

(Introduzzjoni mill-ġdid tal-emenda 65 tal-ewwel qari).

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi attivi li huma sensitizzaturi respiratorji għandhom ukoll ikunu jistgħu jiġu sostitwiti.

Emenda  36

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(d) hemm raġunijiet għal tħassib marbuta man-natura tal-effetti kritiċi li, flimkien max-xejriet tal-użu, jirriżultaw f'użu li xorta għadu jista' jikkawża tħassib, pereżempju potenzjal għoli ta' riskju għall-ilma ta' taħt l-art, anke b'miżuri ta' ġestjoni tar-riskji restrittivi ħafna;

(d) hemm raġunijiet għal tħassib marbuta man-natura tal-effetti kritiċi, b'mod partikolari l-effetti newrotossiċi jew immunotossiċi fl-iżvilupp, li, flimkien max-xejriet tal-użu, jirriżultaw f'użu li xorta għadu jista' jikkawża tħassib, pereżempju potenzjal għoli ta' riskju għall-ilma ta' taħt l-art, anke b'miżuri ta' ġestjoni tar-riskji restrittivi ħafna;

Ġustifikazzjoni

Terġa' tiddaħħal il-pożizzjoni tal-ewwel qari.

Emenda  37

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 12 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

3. Dment li ma jkunx speċifikat mod ieħor fid-deċiżjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni ta' sustanza attiva, it-tiġdid għandu jkun għal ħmistax-il sena għat-tipi ta' prodotti kollha li għalihom tapplika l-approvazzjoni.

3. Dment li ma jkunx speċifikat b'mod aktar strett fid-deċiżjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni ta' sustanza attiva, it-tiġdid għandu jkun għal għaxar snin għat-tipi ta' prodotti kollha li għalihom tapplika l-approvazzjoni.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 71 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-Kunsill huwa ambigwu, dan jippermetti wkoll għal tiġdid għal perjodu li jaqbeż il-15-il sena. Ix-xjenza qed tiżviluppa b'mod mgħaġġel, u rieżamijiet ad hoc qed isiru biss fuq bażi rari ħafna. Minħabba f'hekk, ir-reviżjoni m'għandhiex taqbeż l-10 snin biex tiġi żgurata valutazzjoni mill-ġdid xierqa kull għaxar snin l-aktar tard.

Emenda  38

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha, kemm jista' jkun malajr wara li l-Aġenzija tkun aċċettat applikazzjoni, tinforma lill-applikant dwar il-miżati li għandhom jitħallsu skont l-Artikolu 79(2), u għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos li jħallas il-miżati fi żmien 30 jum.

Ġustifikazzjoni

It-test il-ġdid jieħu f'kunsiderazzjoni l-kliem tal-Artikolu 79, fejn issa hemm miżata waħda li għandha titħallas lill-Aġenzija u miżata separata għall-awtorità li tevalwa. Għal raġunijiet ta' konsistenza, ma jidhirx li hemm xi raġuni għalfejn l-iskadenza għall-ħlas tal-miżati lill-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tkun iqsar jew itwal mill-iskadenza għall-ħlas tal-miżati lill-Aġenzija. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess u kemm ma' partijiet oħra tal-leġiżlazzjoni) u biex tikkjarifika t-test.

Emenda  39

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 14 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, meta tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, tadotta:

4. Il-Kummissjoni għandha, meta tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, tadotta, permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 82, deċiżjoni dwar it-tiġdid tal-inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness -I għal tip ta' prodott wieħed jew aktar, jew biex l-inklużjoni ma tiġġeddidx. Fil-każ li l-inklużjoni tiġġedded, id-deċiżjoni għandha tiddikjara l-kundizzjonijiet tat-tiġdid u d-dati tat-tiġdid u tal-iskadenza tal-inklużjoni.

(a) Regolament ta' implimentazzjoni li jipprovdi li l-approvazzjoni ta' sustanza attiva tiġġedded għal tip ta' prodott wieħed jew aktar, u b'liema kondizzjonijiet; jew

 

(b) deċiżjoni ta' implimentazzjoni li l-approvazzjoni ta' sustanza attiva ma tiġġeddidx.

 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

 

L-Artikolu 9(2) għandu jkun japplika.

 

Ġustifikazzjoni

Emenda tat-test ġdid mill-Kunsill, biż-żieda ta' ċerti elementi fl-emenda 20 mir-rapporteur. It-tiġdid ta' sustanzi attivi għandu jsir permezz ta' att delegat biex jiġu żgurati d-drittijiet ta' kontroll tal-Parlament. Għandu jinkludi l-kundizzjonijiet u d-dati rilevanti tal-inklużjoni u l-iskadenza tal-inklużjoni. Għandu jkun hemm ukoll deċiżjoni formali meta l-inklużjoni ta' sustanza fl-Anness -I ma tiġġeddidx sabiex ikun hemm dokumentazzjoni tad-deċiżjonijiet kollha.

Emenda  40

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 14 – paragrafu 6

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li ma ġġeddidx l-approvazzjoni ta' sustanza attiva għal tip ta' prodott wieħed jew aktar, hija tista' tagħti perijodu ta' konċessjoni għar-rimi, it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu ta' ħażniet eżistenti ta' prodotti bijoċidali tat-tip(i) ta' prodott(i) ikkonċernat(i) li jkun fihom dik is-sustanza attiva.

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li ma ġġeddidx u ma temendax l-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness -I għal tip ta' prodott wieħed jew aktar, l-Istati Membri jew, fil-każ ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandhom jikkanċellaw jew, fejn xieraq, jemendaw l-awtorizzazzjonijiet ta' prodotti bijoċidali tat-tip(i) ta' prodott(i) ikkonċernat(i) li jkun fihom dik is-sustanza attiva. F'dan ir-rigward għandu japplika l-Artikolu 51.

Il-perijodu ta' konċessjoni ma għandux jaqbeż il-180 jum għat-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u massimu addizzjonali ta' 180 jum għar-rimi u l-użu ta' ħażniet eżistenti ta' prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott ikkonċernat li jkun fihom dik is-sustanza attiva.

 

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 14 (4) tal-proposta tal-Kunsill, il-Kummissjoni tista' tirrifjuta li ġġedded approvazzjoni, iġġedidha, jew iġġeddidha f'forma emendata f'kundizzjonijiet ġodda. F'dan it-tielet każ, l-approvazzjoni oriġinali tiġi emendata, u għalhekk huwa importanti li wieħed jirreferi għal din il-possibbiltà hawnhekk.

Il-verżjoni attwali tat-test ma tispeċifikax x'jiġri wara li l-Kummissjoni tkun ħadet deċiżjoni mhux favorevoli dwar it-tiġdid. Għaldaqstant, huwa importanti li wieħed jiddeskrivi l-passi bejn id-deċiżjoni dwar rifjut ta' tiġdid jew restrizzjoni u l-perjodu ta' konċessjoni.

Emenda  41

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tirrevedi l-approvazzjoni ta' sustanza attiva għal tip ta' prodott wieħed jew aktar fi kwalunkwe ħin fejn ikun hemm indikazzjonijiet serji li l kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(1) jew, fejn rilevanti, l-Artikolu 5(2) mhumiex issodisfati aktar. Il-Kummissjoni tista' tirrevedi wkoll l-approvazzjoni ta' sustanza attiva għal tip ta' prodott wieħed jew aktar fuq talba minn Stat Membru jekk ikun hemm indikazzjonijiet li l-użu tas-sustanza attiva fi prodotti bijoċidali jew oġġetti ttrattati jwassal għal tħassib serju dwar il-periklu ta' tali prodotti bijoċidali jew oġġetti ttrattati.

Il-Kummissjoni tista' tirrevedi l-approvazzjoni ta' sustanza attiva għal tip ta' prodott wieħed jew aktar fi kwalunkwe ħin fejn ikun hemm indikazzjonijiet sinifikanti li kwalunkwe mill-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(1) jew, fejn rilevanti, l-Artikolu 5(2) mhumiex issodisfati aktar. Il-Kummissjoni tista' tirrevedi wkoll l-approvazzjoni ta' sustanza attiva għal tip ta' prodott wieħed jew aktar fuq talba minn Stat Membru jekk ikun hemm indikazzjonijiet li l-użu tas-sustanza attiva fi prodotti bijoċidali jew oġġetti ttrattati jwassal għal tħassib sinifikanti dwar il-periklu ta' tali prodotti bijoċidali jew oġġetti ttrattati. Il-Kummissjoni tista' tirrevedi wkoll, u għandha, fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku ġdid u tad-data tal-monitoraġġ, tqis it-talba ta' Stat Membru għal reviżjoni, l-inklużjoni f'każijiet fejn ikun hemm indikazzjonijiet sinifikanti li l-objettivi tal-Artikolu 4(1)(a)(iv), l-Artikolu 4(1)(b)(i) u l-Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 2000/60/KE jistgħu ma jintlaħqux.

(Introduzzjoni mill-ġdid tal-emenda 74 mill-ewwel qari f'forma modifikata)

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-approvazzjoni ta' sustanza attiva malli jkun hemm indikazzjonijiet sinifikanti ta' nonkonformità, mhux biss meta jkun hemm indikazzjonijiet serji. In-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-direttiva qafas dwar l-ilma wkoll għandu jagħti bidu għal reviżjoni.

Emenda  42

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 15 – paragrafu 1 - subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Meta dawk l-indikazzjonijiet jiġu kkonfermati l-Kummissjoni għandha tadotta Regolament ta' implimentazzjoni li jemenda l-kondizzjonijiet tal-approvazzjoni ta' sustanza attiva jew jikkanċella l-approvazzjoni tagħha. Dak ir-Regolament ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3). L-Artikolu 9(2) għandu jkun japplika. Il-Kummissjoni għandha tinforma b'dan lill-applikant(i) inizjali għall-approvazzjoni.

Meta dawk l-indikazzjonijiet jiġu kkonfermati l-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 li jemendaw il-kondizzjonijiet tal-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness -I jew jikkanċellaw l-inklużjoni tagħha. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-applikant(i) inizjali, għall-inklużjoni fl-Anness -I, li tkun qiegħda twettaq reviżjoni u li għandha tagħti l-opportunità lill-applikant biex iressaq kummenti. Il-Kummissjoni għandha tqis kif xieraq dawn il-kummenti fir-reviżjoni tagħha.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tal-kondizzjonijiet tal-approvazzjoni/tal-inklużjoni ta' sustanza attiva fir-Regolament, hija miżura ta' applikazzjoni ġenerali li tissupplementa l-att bażiku, u għalhekk għandha tkun soġġetta għal atti delegati u mhux għal atti ta' implimentazzjoni.

Emenda  43

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Għal raġunijiet ta' urġenza imperattivi u debitament iġġustifikati l-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni applikabbli f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 81(4).

Għal raġunijiet ta' urġenza imperattivi u debitament iġġustifikati l-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 83.

Ġustifikazzjoni

Emenda mill-Kunsill għat-test il-ġdid. Filwaqt li huwa importanti li tinżamm proċedura ta' urġenza, id-deċiżjonijiet urġenti dwar it-tiġdid għandhom jittieħdu permezz ta' atti delegati, u mhux permezz ta' atti ta' implimentazzjoni.

Emenda  44

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

3a. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tikkanċella jew li temenda l-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness -I għal tip ta' prodott wieħed jew aktar, l-Istati Membri jew, fil-każ ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandhom jikkanċellaw jew, fejn ikun xieraq, jemendaw l-awtorizzazzjoni ta' prodotti bijoċidali tat-tip(i) ta' prodott(i) (i)kkonċernat(i) li fihom is-sustanza attiva. L-Artikoli 29 u 43 għandhom japplikaw mutatis mutandis kif xieraq.

Ġustifikazzjoni

Emenda tad-dispożizzjoni introdotta mill-Kunsill. Il-konsegwenzi ta' reviżjoni huma l-istess bħal dawk ta' tiġdid: il-Kummissjoni tista' tikkanċella l-approvazzjoni jew timmodifika l-kondizzjonijiet ta' approvazzjoni.

Emenda  45

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 16

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Miżuri ta' implimentazzjonii

Regoli dettaljati

Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 12 sa 15, li jispeċifikaw ulterjorment il-proċeduri għat-tiġdid u r-reviżjoni tal-approvazzjoni ta' sustanza attiva. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 li jispeċifika regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikoli 12 sa 15, li jispeċifikaw ulterjorment il-proċeduri għat-tiġdid u r-reviżjoni tal-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness -I.

Ġustifikazzjoni

It-tfassil ta' regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikoli 12 sa 15 huwa miżura ta' applikazzjoni ġenerali li tissupplementa l-att bażiku, u għalhekk għandu jkun soġġett għal atti delegati u mhux għal atti ta' implimentazzjoni.

Emenda  46

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 17 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

1a. Apparat in situ ma għandux ikun disponibbli fis-suq sakemm il-prodott bijoċidali li jiġġenera ma jkunx awtorizzat b'konformità ma' dan ir-Regolament u l-apparat in situ jkun konformi ma' kwalunkwe kundizzjoni rilevanti ta' dik l-awtorizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-prodotti bijoċidali ġġenerati minn apparat in situ jkunu jistgħu jiġu indirizzati fir-Regolament (premessa 9), għandhom ikunu soġġetti għal projbizzjoni separata fejn apparat li jiġġenera prodotti bijoċidali in situ ma jsirx disponibbli fis-suq, sakemm il-prodott bijoċidali li jiġġenera ma jkunx awtorizzat. Dan se jinkiseb permezz tal-Artikolu l-ġdid propost 17(1a).

Emenda  47

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 17 – paragrafu 6

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

6. Id-detentur ta' awtorizzazzjoni għandu jinnotifika lil kull awtorità kompetenti li tkun tat awtorizzazzjoni nazzjonali għal familja ta' prodotti bijoċidali b'kull prodott fi ħdan il-familja ta' prodotti bijoċidali qabel ma jqegħedha fis-suq, għajr meta prodott partikolari jkun identifikat espliċitament fl-awtorizzazzjoni jew il-varjazzjoni fil-kompożizzjoni tikkonċerna biss il-pigmenti, il-fwejjaħ u ż-żebgħat fil-limiti tal-varjazzjonijiet permessi. In-notifika għandha tindika l-kompożizzjoni preċiża, il-marka kummerċjali u s-suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni. F'każ ta' awtorizzazzjoni mill-Unjoni, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jinnotifika lill-Aġenzija u l-Kummissjoni.

6. Id-detentur ta' awtorizzazzjoni għandu jinnotifika lil kull awtorità kompetenti li tkun tat awtorizzazzjoni nazzjonali għal familja ta' prodotti bijoċidali b'kull prodott fi ħdan il-familja ta' prodotti bijoċidali minn tal-inqas 30 jum qabel ma jqiegħdu fis-suq In-notifika għandha tindika l-kompożizzjoni preċiża, il-marka kummerċjali u s-suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni. F'każ ta' awtorizzazzjoni mill-Unjoni, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jinnotifika lill-Aġenzija u l-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

In-notifika għandha ssir minn tal-inqas 30 jum qabel sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ tas-suq reali. In-notifika tal-prodotti li jappartjenu għal familja ta' prodotti bijoċidali hija mmirata biex ikunu magħrufa l-prodotti kollha mqiegħda fis-suq kif ukoll il-kompożizzjoni eżatta tagħhom. Għalhekk tinħtieġ in-notifika ta' kull prodott fi ħdan il-familja tal-prodotti bijoċidali.

Emenda  48

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 17 – paragrafu 6 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

6a. Bl-għan li tarmonizza l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni fl-Unjoni u tnaqqas il-piż amministrattiv għall-manifatturi u l-awtoritajiet kompetenti, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 li jiddeterminaw il-kundizzjonijiet, il-kriterji, u l-proċeduri għall-awtorizzazzjoni ta' impriżi differenti biex iqiegħdu fis-suq l-istess prodott għall-istess użu. Il-kriterji u l-proċeduri għal dawn il-miżuri jiddependu fuq il-prinċipji li ġejjin, għalkemm mhumiex limitati għalihom:

 

(a) ma titwettaqx evalwazzjoni addizzjonali peress li dan każ ta' prodott bijoċidali diġà awtorizzat;

 

(b) id-deċiżjonijiet dwar l-awtorizzazzjoni jittieħdu fi żmien qasir;

 

(c) id-drittijiet għall-awtorizzazzjonijiet ikunu baxxi peress li anke l-piż amministrattiv huwa baxx.

Ġustifikazzjoni

Semplifikazzjoni tat-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali bl-istess kompożizzjoni u l-istess użu b'marki kummerċjali differenti u minn manifatturi differenti. Peress li dawn l-awtorizzazzjonijiet jirrigwardaw prodotti kummerċjali b'kompożizzjoni identika, m'hemm l-ebda ħtieġa li jerġgħu jiġu eżaminati l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

Emenda  49

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 17 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Miżuri għall-użu sostenibbli tal-prodotti bijoċidali

 

Permezz ta' direttiva qafas tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri obbligatorji u jimplimentawhom bl-għan li jintlaħaq użu professjonali sostenibbli tal-prodotti bijoċidali, li jinkludi l-introduzzjoni ta' Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali, ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara, miżuri tat-tnaqqis tar-riskju u l-promozzjoni ta' alternattivi.

 

Sa ... *, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta leġiżlattiva għad-direttiva qafas imsemmija fil-paragrafu 1.

 

_____________

 

* Daħħal id-data (sentejn wara l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament).

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-ewwel qari tal-Parlament.

Emenda  50

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt e a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(ea) meta jintużaw in-nanomaterjali f'dak il-prodott, ir-riskju għall-ambjent u għas-saħħa jkun ġie vvalutat separatament.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 88 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

In-nanomaterjali jista' jkollhom karatteristiċi differenti meta mqabbla mal-istess sustanzi f'forma normali. Ir-riskji li jippreżentaw in-nanomaterjali fil-prodotti bijoċidali għandhom għalhekk jiġu eżaminati separatament.

Emenda  51

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt d

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(d) effetti kumulattivi u sinerġistiċi .

(d) effetti kumulattivi.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir differenza bejn l-effetti kumulattivi (l-istess sustanza fi prodotti differenti u f'użi differenti) u l-effetti sinerġistiċi (sustanzi differenti f'taħlita waħda).

Emenda  52

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(da) effetti sinerġistiċi.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir differenza bejn l-effetti kumulattivi (l-istess sustanza fi prodotti differenti u f'użi differenti) u l-effetti sinerġistiċi (sustanzi differenti f'taħlita waħda).

Emenda  53

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 18 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

5. Minkejja l-paragrafi 1 u 4, prodott bijoċidali jista' jiġi awtorizzat meta l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1(b)(iii) u (iv) ma jkunux issodisfati għal kollox, jew jista' jiġi awtorizzat għat-tpoġġija għad-disponibbiltà fis-suq għall-użu mill-pubbliku ġenerali meta l-kriterji msemmijin fil-paragrafu 4(c) ikunu ssodisfati, f'każ li n-nuqqas ta' awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali jirriżulta f'impatti negattivi sproporzjonati għas-soċjetà meta mqabbel mar-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew għall-ambjent li jirriżultaw mill-użu tal-prodott bijoċidali bil-kondizzjonijiet stabbiliti fl-awtorizzazzjoni.

5. Minkejja l-paragrafi 1 u 4, prodott bijoċidali jista' jiġi awtorizzat meta l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1(b)(iii) u (iv) ma jkunux issodisfati għal kollox, jew meta l-provi juru li l-prodott bijoċidali huwa neċessarju għall-prevenzjoni jew il-kontroll ta' periklu serju għas-saħħa pubblika jew tal-annimali jew għall-ambjent, għall-ikel u l-għalf jew għall-interess pubbliku u li ma jkun hemm l-ebda teknoloġija jew prodott alternattiv effikaċi disponibbli.

 

L-użu ta' kwalunkwe prodott bijoċidali awtorizzat skont dan il-paragrafu għandu jkun suġġett għal miżuri xierqa għall-mitigazzjoni tar-riskji biex jiġi żgurat li l-espożizzjoni tal-bnedmin u tal-ambjent ikun minimizzat.

 

Stat Membru li jawtorizza prodott bijoċidali awtorizzat skont dan il-paragrafu għandu jfassal pjan għas-sostituzzjoni li jikkonċerna l-kontroll tal-periklu serju b’mezzi oħrajn, inklużi dawk mhux kimiċi, li jkunu effikaċi daqs il-prodott bijoċidali kkonċernat u għandu, mingħajr dewmien, jittrażmetti dak il-pjan lill-Kummissjoni. L-użu ta' kwalunkwe prodott bijoċidali awtorizzat skont dan il-paragrafu għandu jkun ristrett għal dawk l-Istati Membri fejn irid jiġi evitat il-periklu serju jew, jekk dan iseħħ, biex jiġi kkontrollat.

Ġustifikazzjoni

Emenda mill-Kunsill għat-test il-ġdid. L-istess kundizzjonijiet bħal dawk adottati fl-ewwel qari għad-derogi mill-kriterji ta' limitu għal sustanzi attivi għandhom japplikaw b'analoġija għal kwalunkwe deroga mill-kriterji ta' limitu għal prodotti bijoċidali. Ma għandu jkun hemm l-ebda deroga għal użu ġenerali għal prodotti awtorizzati għal użu professjonali biss.

Emenda  54

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 18 – paragrafu 7 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

7a. Meta, għal sustanzi attivi koperti mill-Artikolu 10(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009, ma jkunx possibbli l-istabbiliment ta' limitu massimu ta' residwi skont l-Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament fil-mument tal-inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness -I, jew meta limitu stabbilit skont l-Artikolu 9 ta' dak ir-Regolament ikollu jiġi emendat, il-limitu massimu ta' residwi għandu jiġi stabbilit jew emendat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 8 ta' dak ir-Regolament u abbażi ta' applikazzjoni mressqa mid-detentur prospettiv tal-awtorizzazzjoni jew ir-rappreżentant tiegħu f'konformità mal-Artikolu 3 ta' dak ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill mhux kompatibbli mal-proċeduri stabbiliti skont ir-Regolament 470/2009. It-test propost jiżgura l-allinjament tat-test tar-Regolament tal-Prodotti Bijoċidali ma' dak tar-Regolament 470/2009. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test u kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra).

Emenda  55

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 19 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

2a. Għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni ppreżentati skont l-Artikolu 42, is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali msemmi fil-punt (ii) tal-paragrafu (1)(a) ta' dan l-Artikolu għandu jiġi pprovdut f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni aċċettata mill-awtorità ta' valutazzjoni kompetenti meta ssir l-applikazzjoni. L-Aġenzija għandha tgħaddi dak is-sommarju lill-Kummissjoni fil-lingwi uffiċjali kollha fi żmien 30 ġurnata minn meta tiġi ppreżentata l-opinjoni msemmija fl-Artikolu 43(3).

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti awtorizzati fil-livell tal-Unjoni se jkollhom aċċess għas-swieq tal-Istati Membri kollha. Għalhekk huwa importanti li dak is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott ikun disponibli fil-lingwi uffiċjali kollha. L-ispejjeż biex isiru tali traduzzjonijiet għandhom jitħallsu mill-applikant.

Emenda  56

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt q a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(qa) għal komponenti ta' rilevanza tossikoloġika u/jew ekotossikoloġika ta' prodotti bijoċidali u/jew ir-residwi tagħhom, il-metodi analitiċi, inklużi r-rata ta'rkupru u l-limitu ta' detezzjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-awtorizzazzjonijiet għandu jinkludi wkoll il-metodi ta' analiżi u l-limiti ta' detezzjoni rispettivi.

Emenda  57

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

2a. Fil-każ ta' familja ta' prodotti bijoċidali, numru ta' awtorizzazzjoni uniku għandu jiġi assenjat lill-prodotti bijoċidali kollha li jiffurmaw parti minn dik il-familja ta' prodotti.

Ġustifikazzjoni

Peress li hemm awtorizzazzjoni unika għall-familji ta' prodotti bijoċidali, għandu jissemma espliċitament li l-familja ta' prodotti għandha numru ta' awtorizzazzjoni uniku.

Emenda  58

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 22 – paragrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

3a. Il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-paragrafu 82, tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 3 għad-definizzjoni tal-kriterji u l-algoritmi li għandhom jintużaw f'valutazzjonijiet komparattivi msemmija fil-paragrafu 3, biex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi fl-Unjoni kollha.

(Integrazzjoni parzjali mill-ġdid tal-emenda 124 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri jsegwu l-istess metodoloġija fil-valutazzjonijiet komparattivi.

Emenda  59

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 22 – paragrafu 7

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

7. Meta jiġi deċiż li l-użu ta' prodott bijoċidali ma għandux jiġi awtorizzat jew li għandu jiġi ristrett skont il-paragrafu 3, dak it-tħassir jew l-emendar tal-awtorizzazzjoni għandhom isiru effettivi ħames snin wara dik id-deċiżjoni. Madankollu, meta l-approvazzjoni tas-sustanza attiva li titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni tiskadi f'data aktar bikrija, il-kanċellazzjoni tal-awtorizzazzjoni għandha ssir effettiva f'dik id-data aktar bikrija.

7. Meta jiġi deċiż li l-użu ta' prodott bijoċidali ma għandux jiġi awtorizzat jew li għandu jiġi ristrett skont il-paragrafu 3, dak it-tħassir jew l-emendar tal-awtorizzazzjoni għandhom isiru effettivi tliet snin wara dik id-deċiżjoni. Madankollu, meta l-approvazzjoni tas-sustanza attiva li titqies bħala kandidat għas-sostituzzjoni tiskadi f'data aktar bikrija, il-kanċellazzjoni tal-awtorizzazzjoni għandha ssir effettiva f'dik id-data aktar bikrija.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 128 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Mhux aċċettabbli li jitħallew il-prodotti bijoċidali fis-suq għal ħames snin oħra meta jkun hemm disponibbli alternattivi aħjar. Għandu japplika l-istess żmien kif miftiehem fir-Regolament dwar il-PPP.

Emenda  60

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 23

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tfassal noti ta' gwida teknika sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, b'mod partikolari l-Artikoli 21(2) u 22(3).

Il-Kummissjoni għandha tfassal noti ta' gwida teknika sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, b'mod partikolari l-Artikoli 18(2)(d) u (da), 21(2) u 22(3).

Ġustifikazzjoni

Attwalment la teżisti definizzjoni xjentifika li hemm qbil dwarha għall-kunċett ta' effetti kumulattivi jew sinerġistiċi u lanqas metodoloġija maqbula. Jeħtieġ li dawn id-definizzjonijiet u metodoloġiji jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz ta' noti ta' għajnuna teknika qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament.

Emenda  61

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(ba) il-prodott bijoċidali ma jkunx fih nanomaterjal;

(Introduzzjoni mill-ġdid tal-emenda 103 tal-ewwel qari).

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tan-nuqqas attwali ta' valutazzjoni xierqa tar-riskju ta' nanomaterjali, dawn m'għandhomx jikkwalifikaw għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni semplifikata.

Emenda  62

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 24 – punt c a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(ca) il-prodott bijoċidali jissodisfa l-kriterji stipulati fl-Artikolu 18(1)(b)(ii) sa (iv); u

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-użu futur ta' sustanzi attivi/prodotti bijoċidali f'oġġetti ttrattati jkun diġà kkunsidrat fil-fażi tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva jew l-awtorizzazzjoni tal-prodotti bijoċidali. Is-sustanzi attivi/prodotti bijoċidali, li jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-Artikoli 18(1) jew 24 rispettivament biss, għandhom ikunu awtorizzati għall-użu f'oġġetti ttrattati.

Emenda  63

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

L-Aġenzija għandha mingħajr dewmien, wara li tivverifika li l-applikazzjoni ġiet ippreżentata fil-format korrett, tinnotifika lill-awtorità kompetenti li tevalwa li l-applikazzjoni hija disponibbli permezz tar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

L-Aġenzija għandha tivverifika li l-applikazzjoni ġiet ippreżentata fil-format korrett u tinnotifika mingħajr dewmien lill-awtorità kompetenti li tevalwa.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali f'din id-dispożizzjoni issa hija żejda. L-Artikolu 70, kif immodifikat mill-Kunsill, issa jagħmilha ċara li r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali huwa l-uniku mezz ta' skambju ta' informazzjoni rigward l-applikazzjonijiet u jipprovdi indikazzjonijiet dwar x'għandu jittella' fir-Reġistru u meta. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  64

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tinforma lill-applikant bil-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79u għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jħallas il-miżati fi żmien 30 jum. Hija għandha tinforma lill-applikant b'dan.

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tinforma lill-applikant bil-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79(2) u għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jħallas il-miżati fi żmien 30 jum. Hija għandha tinforma lill-applikant b'dan.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiċċara t-test u tiżgura konsistenza akbar (kemm fit-test innifsu kif ukoll ma' atti leġiżlattivi oħrajn).

Emenda  65

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Malli tirċievi l-miżati pagabbli taħt l-Artikolu 79, l-awtorità kompetenti li tevalwa għandha taċċetta l-applikazzjoni u tinforma lill-applikant b'dan.

Malli tirċievi l-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79(2), l-awtorità kompetenti li tevalwa għandha taċċetta l-applikazzjoni u tinforma lill-applikant b'dan.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiċċara t-test u tiżgura konsistenza akbar (kemm fit-test innifsu kif ukoll ma' atti leġiżlattivi oħrajn).

Emenda  66

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 25 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

5. Meta tawtorizza l-prodott bijoċidali skont il-paragrafu 3 jew 4, l-awtorità kompetenti li tevalwa għandha mingħajr dewmien tinforma lill-applikant, l-Aġenzija jew l-awtoritajiet kompetenti l-oħra b'dan permezz tar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali u tindika d-data preċiża tal-awtorizzazzjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali f'din id-dispożizzjoni issa hija żejda. L-Artikolu 70, kif immodifikat mill-Kunsill, issa jagħmilha ċara li r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali huwa l-uniku mezz ta' skambju ta' informazzjoni rigward l-applikazzjonijiet u jipprovdi indikazzjonijiet dwar x'għandu jittella' fir-Reġistru u meta. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  67

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 26 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. Prodott bijoċidali awtorizzat skont l-Artikolu 25 jista' jitpoġġa għad-dispożizzjoni fis-suq fl-Istati Membri kollha mingħajr il-ħtieġa ta' rikonoxximent reċiproku. Madankollu, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jinnotifika lil kull Stat Membru qabel ma jqiegħed il-prodott bijoċidali fis-suq fit-territorju ta' dak l-Istat Membru u għandu juża l-lingwa jew lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru fit-tikkettar tal-prodott, sakemm dak l-Istat Membru ma jipprevedix mod ieħor.

1. Prodott bijoċidali awtorizzat skont l-Artikolu 25 jista' jitpoġġa għad-dispożizzjoni fis-suq fl-Istati Membri kollha mingħajr il-ħtieġa ta' rikonoxximent reċiproku. Madankollu, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jinnotifika lil kull Stat Membru 30 jum qabel ma jqiegħed il-prodott bijoċidali fis-suq fit-territorju ta' dak l-Istat Membru u għandu juża l-lingwa jew lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru fit-tikkettar tal-prodott, sakemm dak l-Istat Membru ma jipprevedix mod ieħor.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-għan tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni ssemplifikata hija li tiżgura li ċerti prodotti li jippreżentaw perikli aktar baxxi għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem ikunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq malajr, l-iskadenza għan-notiika hija suffiċjentement qasira biex ma jkunx hemm dewmien bla bżonn fil-proċeduri relatati. Fl-istess ħin, tagħti ħin biżżejjed lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni fejn meħtieġ.

Emenda  68

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 27 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

4a. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw aktar il-proċeduri li wieħed għandu jsegwi biex jemenda l-Anness I. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ssempflifikata introdotta mill-Kunsill mhix speċifika biżżejjed rigward il-proċeduri għall-introduzzjoni ta' sustanzi ġodda fl-Anness I. B'mod partikolari mhux ċar ir-rwol tal-ECHA fil-proċess. Dawn l-arranġamenti proċedurali jistgħu jkunu indirizzati permezz ta' miżuri ta' implimentazzjoni kif previsti fl-emenda. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  69

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 29 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

4. Meta l-awtorità kompetenti li tirċievi tiddeċiedi dwar jekk tagħtix awtorizzazzjoni, hija għandha ddaħħal l-informazzjoni li ġeja fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali:

imħassar

(a) is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali msemmi fl-Artikolu 21(2);

 

(b) ir-rapport tal-valutazzjoni finali;

 

(c) kwalunkwe termini jew kondizzjonijiet imposti fuq it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq jew l-użu tal-prodott bijoċidali.

 

Meta l-awtorità kompetenti li tirċievi tiddeċiedi li ma tagħtix awtorizzazzjoni, hija għandha ddaħħal ir-rapport ta' valutazzjoni finali fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

 

Fi kwalunkwe każ, hija għandha tinnotifika lill-applikant bid-deċiżjoni tagħha flimkien ma' kopja elettronika tar-rapport tal-valutazzjoni finali.

 

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali f'din id-dispożizzjoni issa hija żejda. L-Artikolu 70, kif immodifikat mill-Kunsill, issa jagħmilha ċara li r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali huwa l-uniku mezz ta' skambju ta' informazzjoni rigward l-applikazzjonijiet u jipprovdi indikazzjonijiet dwar x'għandu jittella' fir-Reġistru u meta. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  70

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 30 – paragrafu 3 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(a) lista tad-data rilevanti kollha li jkun iġġenera wara l-awtorizzazzjoni inizjali jew, kif adatt, wara t-tiġdid preċedenti; u

(a) mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20(1), id-data rilevanti kollha meħtieġa skont l-Artikolu 19 li tkun ġiet iġġenerata wara l-awtorizzazzjoni inizjali jew, kif adatt, wara t-tiġdid preċedenti, jew ittra ta' aċċess għal tali data; u

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għall-Artikoli 19 u 20 jagħmlu t-test aktar preċiż. Sabiex tinkiseb protezzjoni tad-data, jeħtieġ li d-data tiġi ppreżentata. Il-possibilità li tiġi ppreżentata ittra ta' aċċess għandha tiġi inkluża f'din id-dispożizzjoni għall-każijiet fejn is-sid tad-data jkun differenti mill-applikant li jkun qed jitlob tiġdid.

Emenda  71

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 30 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

L-awtorità kompetenti li tirċievi għandha tinforma lill-applikant bil-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79 u għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jħallas il-miżati fi żmien 30 jum. Hija għandha tinforma lill-applikant b'dan.

L-awtorità kompetenti li tirċievi għandha tinforma lill-applikant bil-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79(2) u għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jħallas il-miżati fi żmien 30 jum. Hija għandha tinforma lill-applikant b'dan.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiċċara t-test u tiżgura konsistenza akbar (kemm fit-test innifsu kif ukoll ma' atti leġiżlattivi oħrajn).

Emenda  72

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 30 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Meta tirċievi l-miżati pagabbli taħt l-Artikolu 79, l-awtorità kompetenti li tirċievi għandha taċċetta l-applikazzjoni u tinforma lill-applikant b'dan, waqt li tindika d-data tal-aċċettazzjoni.

Meta tirċievi l-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79(2), l-awtorità kompetenti li tirċievi għandha taċċetta l-applikazzjoni u tinforma lill-applikant b'dan, waqt li tindika d-data tal-aċċettazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiċċara t-test u tiżgura konsistenza akbar (kemm fit-test innifsu kif ukoll ma' atti leġiżlattivi oħrajn).

Emenda  73

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 30 – paragrafu 8

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8. Malli l-awtorità kompetenti li tirċievi tkun ħadet deċiżjoni dwar jekk tikkonċedix tiġdid ta' awtorizzazzjoni nazzjonali, hija għandha taġġorna l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(4) fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali. Hija għandha tinnotifika lill-applikant bid-deċiżjoni tagħha flimkien ma' kopja elettronika tar-rapport tal-valutazzjoni finali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali f'din id-dispożizzjoni issa hija żejda. L-Artikolu 70, kif immodifikat mill-Kunsill, issa jagħmilha ċara li r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali huwa l-uniku mezz ta' skambju ta' informazzjoni rigward l-applikazzjonijiet u jipprovdi indikazzjonijiet dwar x'għandu jittella' fir-Reġistru u meta. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  74

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jinformaw lill-applikant bil-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79 u għandhom jirrifjutaw l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jħallas il-miżati fi żmien 30 jum. Huma għandhom jinformaw lill-applikant u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn b'dan. Malli tirċievi l-miżati pagabbli taħt l-Artikolu 79, l-awtorità kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandha taċċetta l-applikazzjoni u tinforma lill-applikant waqt li tindika d-data tal-aċċettazzjoni.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jinformaw lill-applikant bil-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79(2) u għandhom jirrifjutaw l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jħallas il-miżati fi żmien 60 jum. Huma għandhom jinformaw lill-applikant u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn b'dan. Malli tirċievi l-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79(2), l-awtorità kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati għandha taċċetta l-applikazzjoni u tinforma lill-applikant waqt li tindika d-data tal-aċċettazzjoni.

Ġustifikazzjoni

It-test għandu jinkludi referenza għall-Artikolu 79(2), li huwa r-referenza korretta għall-miżati mħallsa lill-Istati Membri.

Emenda  75

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Fi żmien 90 jum mill-validazzjoni tal-applikazzjoni, u soġġett għall-Artikoli 34, 35 u 36, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jaqblu dwar is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali, u għandhom jirreġistraw il-qbil tagħhom fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

Fi żmien 90 jum mill-validazzjoni tal-applikazzjoni, u soġġett għall-Artikoli 34, 35, 35 u 36, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jaqblu dwar is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali inklużi fl-awtorizzazzjoni nazzjonali mogħtija mill-Istat Membru ta' referenza, u għandhom jirreġistraw il-qbil tagħhom fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

 

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 34, 35 u 36, jekk ma jintlaħaqx ftehim fi żmien il-perijodu ta' 90 jum imsemmi fit-tieni subparagrafu, kull Stat Membru li jaqbel mal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali msemmija fl-ewwel subparagrafu jista' jirreġistra l-qbil tiegħu fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali u jawtorizza l-prodott f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali li jkun qabel magħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza bejn ir-Regolament 1107/2009 u dan hija essenzjali. Minħabba li d-dispożizzjonijiet dwar awtorizzazzjoni skont iż-żona fir-Regolament 1107/2009 dwar il-PPP jeskludu l-possibilità li Stat Membru wieħed idawwem il-proċedura ta' awtorizzazzjoni fi Stati Membri oħrajn ladarba jkun ġie ffinalizzat l-Abbozz ta' Inklużjoni mir-Rapporteur, l-istess prinċipju għandu japplika għar-Regolament tal-Bijoċidi. Dan se jippermetti li jiġi evitat dawmien bla bżonn li jista' jipperikola l-benefiċċji tal-proċess ta' rikonoxximent reċiproku.

Emenda  76

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 32 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

3. Il-proċedura għandha tingħalaq wara li l-Istati Membri kollha kkonċernati jkunu qablu dwar is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali u rreġistraw il-qbil tagħhom fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

3. Il-proċedura msemmija fil-paragrafu 2 għandha tingħalaq wara li l-Istati Membri kollha kkonċernati jkunu qablu dwar is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali inkluż fl-awtorizzazzjoni nazzjonali mogħtija mill-Istat Membru ta' referenza flimkien mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni, u jkunu rreġistraw il-qbil tagħhom fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza bejn ir-Regolament 1107/2009 u dan hija essenzjali. Minħabba li d-dispożizzjonijiet dwar awtorizzazzjoni skont iż-żona fir-Regolament 1107/2009 dwar il-PPP jeskludu l-possibilità li Stat Membru wieħed idawwem il-proċedura ta' awtorizzazzjoni fi Stati Membri oħrajn ladarba jkun ġie ffinalizzat l-Abbozz ta' Inklużjoni mir-Rapporteur, l-istess prinċipju għandu japplika għar-Regolament tal-Bijoċidi. Dan se jippermetti li jiġi evitat dawmien bla bżonn li jista' jipperikola l-benefiċċji tal-proċess ta' rikonoxximent reċiproku.

Emenda  77

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 32 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

4. Fi żmien 30 jum mill-għeluq tal-proċedura, kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati għandu jawtorizza l-prodott bijoċidali f'konformità mas-sommarju maqbul tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali.

4. Fi żmien 30 jum mill-għeluq tal-proċedura msemmija fil-paragrafu 3, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jawtorizzaw il-prodott bijoċidali f'konformità mas-sommarju maqbul tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali.

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza bejn ir-Regolament 1107/2009 u dan hija essenzjali. Minħabba li d-dispożizzjonijiet dwar awtorizzazzjoni skont iż-żona fir-Regolament 1107/2009 dwar il-PPP jeskludu l-possibilità li Stat Membru wieħed idawwem il-proċedura ta' awtorizzazzjoni fi Stati Membri oħrajn ladarba jkun ġie ffinalizzat l-Abbozz ta' Inklużjoni mir-Rapporteur, l-istess prinċipju għandu japplika għar-Regolament tal-Bijoċidi. Dan se jippermetti li jiġi evitat dawmien bla bżonn li jista' jipperikola l-benefiċċji tal-proċess ta' rikonoxximent reċiproku.

Emenda  78

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(ca) it-termini u l-kundizzjonijiet proposti tal-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 21(1) bil-lingwa Ingliża;

Ġustifikazzjoni

Peress li t-termini u l-kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni jikkostitwixxu parti importanti mill-awtorizzazzjoni, dawn għandhiom jiġu proposti u miżjuda fl-applikazzjoni mill-applikant.

Emenda  79

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 33 – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

5a. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 34, 35 u 36, jekk ma jintlaħaqx ftehim fi żmien il-perijodu ta' 90 jum imsemmi fil-paragrafu 5, kull Stat Membru li jaqbel mal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali msemmija fil-paragrafu 4 jista' jirreġistra l-qbil tiegħu u jawtorizza l-prodott b’konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali li jkun qabel magħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza bejn ir-Regolament 1107/2009 u dan hija essenzjali. Minħabba li d-dispożizzjonijiet dwar awtorizzazzjoni skont iż-żona fir-Regolament 1107/2009 dwar il-PPP jeskludu l-possibilità li Stat Membru wieħed idawwem il-proċedura ta' awtorizzazzjoni fi Stati Membri oħrajn ladarba jkun ġie ffinalizzat l-Abbozz ta' Inklużjoni mir-Rapporteur, l-istess prinċipju għandu japplika għar-Regolament tal-Bijoċidi. Dan se jippermetti li jiġi evitat dawmien bla bżonn li jista' jipperikola l-benefiċċji tal-proċess ta' rikonoxximent reċiproku.

Emenda  80

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 33 – paragrafu 6

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

6. Il-proċedura għandha tingħalaq wara li l-Istati Membri kollha kkonċernati jkunu qablu dwar is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali u rreġistraw il-qbil tagħhom fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

6. Il-proċedura għandha tingħalaq wara li l-Istati Membri kollha kkonċernati jkunu qablu dwar is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali flimkien mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni, u jkunu rreġistraw il-qbil tagħhom fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

 

Għandu jintuża numru uniku ta' awtorizzazzjoni fl-Istati Membri kkonċernati kollha.

Emenda  81

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 33 – paragrafu 7

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

7. Fi żmien 30 jum mill-għeluq tal-proċedura, l-Istat Membru ta' referenza u kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati għandu jawtorizza l-prodott bijoċidali f'konformità mas-sommarju maqbul tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali.

7. Fi żmien 30 jum mill-għeluq tal-proċedura, kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati li jkun fadal għandu jawtorizza l-prodott bijoċidali f'konformità mas-sommarju maqbul tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali.

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza bejn ir-Regolament 1107/2009 u dan hija essenzjali. Minħabba li d-dispożizzjonijiet dwar awtorizzazzjoni skont iż-żona fir-Regolament 1107/2009 dwar il-PPP jeskludu l-possibilità li Stat Membru wieħed idawwem il-proċedura ta' awtorizzazzjoni fi Stati Membri oħrajn ladarba jkun ġie ffinalizzat l-Abbozz ta' Inklużjoni mir-Rapporteur, l-istess prinċipju għandu japplika għar-Regolament tal-Bijoċidi. Dan se jippermetti li jiġi evitat dawmien bla bżonn li jista' jipperikola l-benefiċċji tal-proċess ta' rikonoxximent reċiproku.

Emenda  82

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 36 – paragrafi 1 u 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. B'deroga mill-Artikolu 31(2), kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri kkonċernati jista' jipproponi li jirrifjuta li jagħti awtorizzazzjoni jew li jaġġusta t-termini u l-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni li għandha tingħata, dment li tali miżura tista' tiġi ġġustifikata abbażi ta';

1. B'deroga mill-Artikolu 31(2), kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri kkonċernati jista' jirrifjuta li jagħti awtorizzazzjoni jew jaġġusta t-termini u l-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni li għandha tingħata, dment li tali miżura tista' tiġi ġġustifikata abbażi ta':

(a) il-protezzjoni tal-ambjent;

(a) il-protezzjoni tal-ambjent;

(b) il-politka pubblika jew is-sigurtà pubblika;

(b) il-politka pubblika jew is-sigurtà pubblika;

(c) il-protezzjoni tas-saħħa u l-ħajja tal-bnedmin, l-annimali jew il-pjanti;

(c) il-protezzjoni tas-saħħa u l-ħajja tal-bnedmin, b'mod partikolari tal-gruppi vulnerabbli, jew tal-annimali jew tal-pjanti;

(d) il-protezzjoni tal-patrimonju nazzjonali ta' valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku; or

(d) il-protezzjoni tal-patrimonju nazzjonali ta' valur artistiku, storiku jew arkeoloġiku; or

(e) l-organiżmi fil-mira mhumiex preżenti fi kwantitajiet li jistgħu jkunu ta' ħsara.

(e) l-organiżmi fil-mira mhumiex preżenti fi kwantitajiet li jistgħu jkunu ta' ħsara.

 

(ea) l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjonijiet oħrajn tal-Unjoni, u b'mod partikolari d-Direttiva 98/83/KE.

Kwalunkwe wieħed mill-Istat Membri kkonċernati jista', b'mod partikolari, jipproponi skont l-ewwel subparagrafu li jirrifjuta li jagħti awtorizzazzjoni jew li jaġġusta t-termini u l-kondizzjonijiet sabiex tingħata l-awtorizzazzjoni għal prodott bijoċidali li fih sustanza attiva li għaliha japplika l-Artikolu 5(2) jew 10(1).

Kwalunkwe wieħed mill-Istat Membri kkonċernati jista', b'mod partikolari, skont l-ewwel subparagrafu jirrifjuta li jagħti awtorizzazzjoni jew jaġġusta t-termini u l-kondizzjonijiet sabiex tingħata l-awtorizzazzjoni għal prodott bijoċidali li fih sustanza attiva li għaliha japplika l-Artikolu 5(2) jew 10(1).

2. L-Istat Membru kkonċernat għandu jikkomunika lill-applikant dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet li għalihom qed ifittex deroga skont il-paragrafu 1 u għandu jfittex li jilħaq qbil mal-applikant dwar id-deroga proposta.

2. L-Istat Membru kkonċernat għandu jikkomunika lill-applikant dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet li għalihom qed ifittex deroga skont il-paragrafu 1 u għandu jfittex li jilħaq qbil mal-applikant dwar id-deroga proposta.

Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx jista' jilħaq qbil mal-applikant jew ma jirċevix risposta mill-applikant fi żmien 60 jum minn dik il-komunikazzjoni huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni. F'dak il-każ, il-Kummissjoni:

Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx jista' jilħaq qbil mal-applikant jew ma jirċevix risposta mill-applikant fi żmien 60 jum minn dik il-komunikazzjoni huwa għandu jinforma mingħajr dewmien lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe deċiżjoni meħuda f'dan ir-rigward u l-ġustifikazzjoni għaliha.

(a) tista' tistaqsi lill-Aġenzija għal opinjoni dwar kwistjonijiet xjentifiċi jew tekniċi mqajma mill-applikant jew mill-Istat Membru kkonċernat;

 

(b) għandha tadotta deċiżjoni dwar id-deroga skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

 

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat u l-Kummissjoni għandha tinforma b'dan lill-applikant.

 

L-Istat Membru kkonċernat għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonforma mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni fi żmien 30 jum min-notifika tagħha.

 

Emenda  83

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 41

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. L-applikanti jistgħu japplikaw għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal prodotti bijoċidali li għandhom kondizzjonijiet simili ta' użu fl-Unjoni kollha u li jaqgħu fil-kategoriji tal-prodotti bijoċidali li ġejjin:

1. L-applikanti jistgħu japplikaw għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal prodotti bijoċidali li għandhom kondizzjonijiet simili ta' użu fl-Unjoni kollha bl-eċċezzjoni tal-prodotti bijoċidali li jkun fihom sustanzi attivi koperti mill-Artikolu 5:

(a) prodotti bijoċidali tat-tipi ta' prodotti nru 6, 7, 9, 10, 12, 13 u 22; u

(a) mill-2013 l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tista' tingħata lil dawk il-prodotti bijoċidali li fihom sustanza attiva waħda jew aktar;

(b) b'effett mill-1 ta' Jannar 2020, il-prodotti bijoċidali l-oħra kollha, għajr għat-tipi ta' prodott 14, 15, 17, 20 u 21.

(b) mill-2017 l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tista' tingħata lill-kategoriji kollha tal-prodotti bijoċidali.

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu sal-31 ta' Diċembru 2017. Hija għandha, jekk ikun adatt, takkumpanja r-rapport tagħha bi proposti rilevanti għall-adozzjoni f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja,

Sa mhux aktar tard mit-13 ta' Diċembru 2013, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 dwar id-definizzjoni ta' "kondizzjonijiet simili ta' użu fl-Unjoni kollha".

Emenda  84

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 42 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha, kemm jista' jkun malajr wara li l-Aġenzija tkun aċċettat xi applikazzjoni, tinforma lill-applikant dwar il-miżati li għandhom jitħallsu skont l-Artikolu 79(2), u għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos li jħallas il-miżati fi żmien 30 jum.

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill ma jqisx il-bidliet fl-Artikolu 79, fejn il-miżati issa jinqasmu f'miżati għall-Aġenzija u miżati għall-awtorità li tevalwa. U għal raġunijiet ta' konsistenza, ma jidhirx li hemm xi raġuni għalfejn l-iskadenza għall-ħlas tal-miżati lill-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tkun iqsar jew itwal mill-iskadenza għall-ħlas tal-miżati lill-Aġenzija. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess u kemm ma’ dokumenti leġiżlattivi oħra) u tikkjarifika t-test.

Emenda  85

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 42 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jibgħat l-informazzjoni mitluba fi żmien l-iskadenza u għandha tinforma lill-applikant b'dan. F'tali każijiet, parti mill-miżata mħallsa skont l-Artikolu 79 għandha tiġi rimborżata.

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos milli jibgħat l-informazzjoni mitluba fi żmien l-iskadenza u għandha tinforma lill-applikant b'dan. F'tali każijiet, parti mill-miżata mħallsa skont l-Artikolu 79(1) u 79(2) għandha tiġi rimborżata.

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill ma jqisx il-bidliet fl-Artikolu 79, fejn il-miżati issa jinqasmu f'miżati għall-Aġenzija u miżati għall-awtorità li tevalwa. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda                     86

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 42 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

4a. Meta r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali juri li awtorità kompetenti qed teżamina applikazzjoni relatata mal-istess prodott bijoċidali jew diġà awtorizzat l-istess prodott bijoċidali, dik l-awtorità kompetenti għandha tkun l-awtorità kompetenti oriġinali li tevalwa.

Ġustifikazzjoni

Billi jiġi minimizzat l-irduppjar tax-xogħol, dispożizzjoni bħal din se tgħin kemm lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kif ukoll lill-applikanti biex jonqos il-ħin kif ukoll ir-riżorsi u b'hekk jiġu evitati piżiijiet amministrattivi u dewmien żejda fit-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali.

Emenda  87

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 43 – paragrafi 3 a (ġdid) u 4

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

3a. Fi żmien 30 jum mit-tressiq tal-opinjoni tagħha lill-Kummissjoni, l-Aġenzija għandha tibgħat, fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, l-abbozz ta' sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali, kif imsemmi fl-Artikolu 21(2), kif inhu applikabbli;

4. Malli tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-prodott bijoċidali. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3). Malli l-Kummissjoni tkun ħadet deċiżjoni sabiex tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni, hija għandha ddaħħal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(4) fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

4. Malli tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-prodott bijoċidali skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

Il-Kummissjoni tista', fuq it-talba ta' Stat Membru, tiddeċiedi li taġġusta ċerti kondizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni speċifikament għat-territorju ta' dak l-Istat Membru, jew tiddeċiedi li awtorizzazzjoni tal-Unjoni ma għandhiex tapplika fit-territorju ta' dak l-Istat Membru, dment li tali talba tista' tiġi ġġustifikata għal raġuni waħda jew aktar mir-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 36(1).

Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni jekk jiddeċiedi li jaġġusta ċerti kondizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni speċifikament għat-territorju ta' dak l-Istat Membru, jew jiddeċiedi li awtorizzazzjoni tal-Unjoni ma għandhiex tapplika fit-territorju ta' dak l-Istat Membru, dment li tali deċiżjoni tista' tiġi ġġustifikata għal raġuni waħda jew aktar mir-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 36(1).

Emenda  88

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

L-awtorità kompetenti li tevalwa għandha, kemm jista' jkun malajr wara li l-Aġenzija tkun aċċettat xi applikazzjoni, tinforma lill-applikant dwar il-miżati li għandhom jitħallsu skont l-Artikolu 79(2), u għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos li jħallas il-miżati fi żmien 30 jum.

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill ma jqisx il-bidliet fl-Artikolu 79, fejn il-miżati issa jinqasmu f'miżati għall-Aġenzija u miżati għall-awtorità li tevalwa. U għal raġunijiet ta' konsistenza, ma jidhirx li hemm xi raġuni għalfejn l-iskadenza għall-ħlas tal-miżati lill-awtorità kompetenti li tevalwa għandha tkun iqsar jew itwal mill-iskadenza għall-ħlas tal-miżati lill-Aġenzija. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess u kemm ma’ dokumenti leġiżlattivi oħra) u tikkjarifika t-test.

Emenda  89

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 45 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

4. Meta tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni sabiex iġġedded jew sabiex tirrifjuta li ġġedded, l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3). Malli l-Kummissjoni tkun ħadet deċiżjoni, hi għandha taġġorna l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(4) fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

4. Meta tirċievi l-opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni sabiex iġġedded jew sabiex tirrifjuta li ġġedded, l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali f'din id-dispożizzjoni issa hija żejda. L-Artikolu 70, kif immodifikat mill-Kunsill, issa jagħmilha ċara li r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali huwa l-uniku mezz ta' skambju ta' informazzjoni rigward l-applikazzjonijiet u jipprovdi indikazzjonijiet dwar x'għandu jittella' fir-Reġistru u meta. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  90

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(a) il-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 18 ma ġewx issodisfati;

(a) ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 18 jew, fejn rilevanti, fl-Artikolu 24, ma ġewx issodisfati;

Ġustifikazzjoni

Din tirriżulta mill-introduzzjoni tal-Artikolu 24 ġdid mill-Kunsill. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  91

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(aa) l-awtorizzazzjoni tonqos milli tikkonforma mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2008/56/KE li tistabbilixxi Qafas għall-Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika Ambjentali għall-Ibħra, fid-Direttiva 2006/118/KE dwar il-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art mit-tniġġis u d-deterjorament, id-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, id-Direttiva 98/83/KE dwar l-ilma ta' taħt l-art u d-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis;

(Introduzzjoni mill-ġdid tal-emenda 163 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi kkjarifikat li awtorizzazzjoni għandha titħassar meta tonqos milli tikkonforma mar-rekwiżiti ta' leġiżlazzjoni rilevanti għall-protezzjoni tal-ilma.

Emenda  92

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 47 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

4. Malli l-awtorità kompetenti jew il-Kummissjoni f'każ ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni, tkun ħadet deċiżjoni li tħassar jew temenda awtorizzazzjoni, hija għandha taġġorna l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(4) relatata mal-prodott bijoċidali kkonċernat fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa żejjed billi l-Artikolu 70, kif immodifikat mill-Kunsill, issa jagħmilha ċara li r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali huwa l-uniku mezz ta' skambju ta' informazzjoni rigward l-applikazzjonijiet u jipprovdi indikazzjonijiet dwar x'għandu jittella' fir-Reġistru u meta. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  93

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 48 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Malli l-awtorità kompetenti jew, f'każ ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni, tkun ħadet deċiżjoni li tħassar awtorizzazzjoni, hija għandha taġġorna l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(4) rigward il-prodott bijoċidali kkonċernat fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali f'din id-dispożizzjoni issa hija żejda. L-Artikolu 70, kif immodifikat mill-Kunsill, issa jagħmilha ċara li r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali huwa l-uniku mezz ta' skambju ta' informazzjoni rigward l-applikazzjonijiet u jipprovdi indikazzjonijiet dwar x'għandu jittella' fir-Reġistru u meta. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  94

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 49 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

2. Detentur ta' awtorizzazzjoni li jfittex li jibdel kwalunkwe informazzjoni sottomessa fir-rigward tal-applikazzjoni inizjali għall-awtorizzazzjoni tal-prodott għandu japplika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri rilevanti li kienu awtorizzaw il-prodott bijoċidali kkonċernat, jew f'każ ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni, lill-Aġenzija. Dawk l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeċiedu, jew, fil-każ ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni, l-Aġenzija għanda teżamina u l-Kummissjoni tiddeċiedi jekk il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 18 għadhomx issodisfati u jekk it-termini u l-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjonijiet jeħtiġux jiġu emendati.

2. Detentur ta' awtorizzazzjoni li jfittex li jibdel kwalunkwe informazzjoni sottomessa fir-rigward tal-applikazzjoni inizjali għall-awtorizzazzjoni tal-prodott għandu japplika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri rilevanti li kienu awtorizzaw il-prodott bijoċidali kkonċernat, jew f'każ ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni, lill-Aġenzija. Dawk l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeċiedu, jew, fil-każ ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni, l-Aġenzija għanda teżamina u l-Kummissjoni tiddeċiedi jekk il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 18 jew, fejn rilevanti, l-Artikolu 24, għadhomx issodisfati u jekk it-termini u l-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjonijiet jeħtiġux jiġu emendati.

L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata bil-miżati pagabbli taħt l-Artikolu 79.

L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata bil-miżati pagabbli skont l-Artikolu 79(1) u 79(2).

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir referenza għall-Artikolu 24, li huwa artikolu ġdid introdott mill-Kunsill. L-espressjoni rigward il-ħlas tal-miżati lill-awtoritajiet nazzjonali nbidlet biex issir konsistenti mat-tfassil tal-Artikolu 79. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  95

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 49 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

2a. Emenda għal awtorizzazzjoni eżistenti għandha taqa' taħt waħda mill-kategoriji ta' bidliet li ġejjin:

 

(a) bidla amministrattiva;

 

(b) bidla żgħira;

 

(c) bidla kbira.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-ewwel qari.

Emenda  96

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 50 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Sabiex jiġi żgurat approċċ armonizzat għat-tħassir u l-emendar ta' awtorizzazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikoli 46 sa 49 permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3).

Sabiex jiġi żgurat approċċ armonizzat għat-tħassir u l-emendar ta' awtorizzazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 li jistipulaw regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikoli 46 sa 49, inkluż mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni tat-tilwim.

Ġustifikazzjoni

Din hija miżura ta' applikazzjoni ġenerali maħsuba biex tissupplementa l-att bażiku, u għalhekk għandha tkun soġġetta għal atti delegati u mhux għal atti ta' implimentazzjoni.

Emenda  97

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 52 – paragrafu 9

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

9. Fejn deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għall-permess ta' kummerċ parallel tittieħed skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li jkunu ħadu t-tali deċiżjoni għandhom idaħħlu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(4) fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali f'din id-dispożizzjoni issa hija żejda. L-Artikolu 70, kif immodifikat mill-Kunsill, issa jagħmilha ċara li r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali huwa l-uniku mezz ta' skambju ta' informazzjoni rigward l-applikazzjonijiet u jipprovdi indikazzjonijiet dwar x'għandu jittella' fir-Reġistru u meta. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  98

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 53 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. Fejn ikun meħtieġ li tiġi stabbilita l-ekwivalenza teknika ta' sustanzi attivi, il-persuna li trid tistabbilixxi l-ekwivalenza ("l-applikant") għandha tippreżenta applikazzjoni lill-Aġenzija u tħallas il-miżata applikabbli.

1. Fejn ikun meħtieġ li tiġi stabbilita l-ekwivalenza teknika ta' sustanzi attivi, il-persuna li trid tistabbilixxi l-ekwivalenza ("l-applikant") għandha tippreżenta applikazzjoni lill-Aġenzija fil-format korrett u tħallas il-miżata applikabbli skont l-Artikolu 79(1).

Ġustifikazzjoni

Fil-valutazzjoni tal-ekwivalenza teknika, l-Aġenzija għandu jkollha l-possibbiltà li tiżgura li l-applikazzjonijiet jiġu ppreżentati skont il-format korrett. L-applikazzjonijiet li ma jitressqux skont il-format jew li ma tħallsitx il-miżata tagħhom, għandhom jiġu rrifjutati.

Emenda  99

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 53 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

2a. Fil-każ li l-Aġenzija tiddeċiedi li l-applikazzjoni ma ġietx ippreżentata fil-format korrett jew li l-miżata xierqa ma tħallsitx, għandha tirrifjuta l-applikazzjoni u tinforma lill-applikant b'dan.

Ġustifikazzjoni

Fil-valutazzjoni tal-ekwivalenza teknika, l-Aġenzija għandu jkollha l-possibbiltà li tiżgura li l-applikazzjonijiet jiġu ppreżentati skont il-format korrett. L-applikazzjonijiet li ma jitressqux skont il-format jew li ma tħallsitx il-miżata tagħhom, għandhom jiġu rrifjutati.

Emenda  100

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 53 – paragrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

3a. Meta, fil-fehma tal-Aġenzija, tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali sabiex titwettaq il-valutazzjoni tal-ekwivalenza teknika, l-Aġenzija għandha titlob lill-applikant jippreżenta din l-informazzjoni f'limitu ta' żmien speċifikat mill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tirrifjuta l-applikazzjoni jekk l-applikant jonqos li jippreżenta l-informazzjoni addizzjonali fil-limitu ta' żmien speċifikat. Il-perijodu ta' 90 jum imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jkun sospiż mid-data ta' ħruġ tat-talba sakemm tasal l-informazzjoni. Is-sospensjoni ma għandhiex taqbeż il-180 jum ħlief fejn dan ikun ġustifikat min-natura tad-data mitluba jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tirrikonoxxi l-fatt li f'xi każijiet ikun neċessarju li wieħed jingħata aktar informazzjoni sabiex jiffinalizza l-valutazzjoni tal-ekwivalenza teknika u li "l-arloġġ m'għandux jibqa' jdur" waqt li tiġi ġġenerata l-informazzjoni. It-terminu ta' 180 jum introdott hawnhekk jitqies bħala perjodu raġonevoli biex tiġi ġġenerata d-data nieqsa. L-istess skadenza tintuża fit-test tal-Kunsill biex tinkiseb informazzjoni addizzjonali fil-qafas ta' dispożizzjonijiet oħra (pereżempju l-Artikoli 8(2), 29(2) u 43(2).

Emenda  101

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 53 – paragrafu 6

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

6. Il-Kummissjoni tista' tfassal noti ta' gwida teknika għall-faċilitazzjoni tal-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

6. L-Aġenzija tista' tfassal noti ta' gwida teknika għall-faċilitazzjoni tal-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 53 huwa artikolu ġdid introdott mill-Kunsill. Billi l-ECHA se twettaq il-valutazzjonijiet tal-ekwivalenza teknika, l-Aġenzija għandha tieħu r-responsabbiltà għan-noti ta' gwida teknika. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  102

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

B'deroga mill-Artikoli 17 u 18, awtorità kompetenti tista' tippermetti, għal perijodu mhux itwal minn 270 jum, it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq jew l-użu ta' prodott bijoċidali li ma jissodisfax il-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni stabbiliti f'dan ir-Regolament, għal użu limitat u kkontrollat, jekk it-tali miżura tkun meħtieġa minħabba periklu għas-saħħa pubblika jew l-ambjent li ma jkunux jistgħu jitrażżnu b'mezzi oħra.

B'deroga mill-Artikoli 17 u 18, awtorità kompetenti tista' tippermetti, għal perijodu mhux itwal minn erba' xhur, it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq jew l-użu ta' prodott bijoċidali li ma jissodisfax il-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni stabbiliti f'dan ir-Regolament, għal użu limitat u kkontrollat, jekk it-tali miżura tkun meħtieġa minħabba periklu għas-saħħa pubblika jew l-ambjent li ma jkunux jistgħu jitrażżnu b'mezzi oħra, u jekk jiġu sodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin kollha:

 

(a) is-sustanzi attivi kkonċernati huma approvati għall-inklużjoni f’Anness I jew evalwati skont l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament u dossier sħiħ huwa provdut;

 

(b) jekk is-sustanzi attivi li huma rilevanti jaqgħu taħt l-Artikolu 5(1) jew l-Artikolu 10(1), pjan obbligatorju għas-sostituzzjoni hu stabbilit u implimentat mill-applikant jew mill-awtorità kompetenti sabiex is-sustanzi rilevanti b'sustanzi kimiċi li mhumiex perikolużi jew alternattivi li mhumiex kimiċi jiġu sostitwiti fi żmien sentejn mid-data tal-approvazzjoni; u

 

(c) l-applikazzjoni tal-prodott hija ristretta għal utenti professjonali li huma ċertifikati skont ir-rekwiżiti għall-immaniġġar integrat tal-insetti jew annimali li jagħmlu l-ħsara u l-użu huwa mmonitorjat b'mod xieraq.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 175 mill-ewwel qari.)

Emenda  103

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 54 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

2. B'deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 18(1) u sakemm sustanza attiva tkun approvata, l-awtoritajiet kompetenti u l-Kummissjoni jistgħu jawtorizzaw, għal perijodu li ma jaqbiżx it-tliet snin, prodott bijoċidali li jkun fih sustanza attiva ġdida.

imħassar

Tali awtorizzazzjoni provviżorja tista' tinħareġ biss jekk, wara li d-dossiers ikunu ġew evalwati skont l-Artikolu 8, l-awtorità kompetenti li tevalwa tkun issottomettiet rakkomandazzjoni għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva l-ġdida u l-awtoritajiet kompetenti li tkun irċeviet l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni provviżorja jew, fil-każ ta' awtorizzazzjoni provviżorja tal-Unjoni, l-Aġenzija, tqis li l-prodott bijoċidali jista' jkun mistenni li jkun konformi mal-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 18(1) b'kont meħud tal-fatturi stabbiliti fl-Artikolu 18(2).

 

L-awtoritajiet kompetenti jew il-Kummissjoni għandhom idaħħlu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(4) fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

 

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma tapprovax is-sustanza attiva l-ġdida, l-awtoritajiet kompetenti li tkun tat l-awtorizzazzjoni provviżorja jew il-Kummissjoni għandha tħassar dik l-awtorizzazzjoni.

 

Meta d-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tas-sustanza attiva l-ġdida tkun għadha ma ġietx adottata mill-Kummissjoni meta jiskadi l-perijodu ta' tliet snin, l-awtoritajiet kompetenti li tkun tat l-awtorizzazzjoni provviżorja, jew il-Kummissjoni, tista' testendi l-awtorizzazzjoni provviżorja għal perijodu mhux itwal minn sena, dment li jkun hemm raġunijiet tajba sabiex temmen li s-sustanza attiva ser tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 4(1) jew fejn applikabbli l-Artikolu 5(2) . L-awtoritajiet kompetenti li jestendu l-awtorizzazzjoni provviżorja għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra u lill-Kummissjoni dwar tali azzjoni.

 

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 176 mill-ewwel qari.)

Emenda  104

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

2. Kwalunkwe persuna li beħsiebha twettaq esperiment jew test li jista' jinvolvi, jew jirriżulta fi, ir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-ambjent għandu l-ewwel jinnotifika l-awtorità kompetenti rilevanti tal-Istat Membru fejn ser iseħħu l-esperiment jew it-test. In-notifika għandha tinkludi l-informazzjoni elenkata fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1.

2. Kwalunkwe persuna li beħsiebha twettaq esperiment jew test li jista' jinvolvi, jew jirriżulta fi, ir-rilaxx tal-prodott bijoċidali fl-ambjent għandu l-ewwel jinnotifika l-awtorità kompetenti rilevanti tal-Istat Membru fejn ser iseħħu l-esperiment jew it-test. In-notifika għandha tinkludi l-identità tal-prodott bijoċidali jew is-sustanza attiva, id-data tat-tikkettar u l-kwantitajiet fornuti. Il-persuna kkonċernata għandha toħloq dossier li jkun fih id-data kollha disponibbli dwar l-effetti possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew dwar l-impatt ambjentali. Huma għandhom jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli lill-awtorità kompetenti fuq talba.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li hu importanti li tinżamm dokumentazzjoni tal-ismijiet u l-indirizzi tal-konsumaturi, mhuwiex fattibbli li dawn id-dettalji jingħataw minn qabel, partikolarment minħabba li dan l-artikolu jirrigwarda r-rilaxx fl-ambjent iktar milli s-saħħa tal-bniedem.

Emenda  105

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 57 – paragrafi 3-5

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

3. Fejn ir-rilaxx tas-sustanzi attivi li jinsabu fil-prodotti bijoċidali li bihom ġie ttrattat oġġett ittrattat jew li jinkorpora, huwa intenzjonat jew mistenni taħt kondizzjonijiet tal-użu prevedibbli b'mod normali jew raġonevoli, il-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' dak l-oġġett ittrattat għandha tiżgura li t-tikketta tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

3. Meta oġġett ittrattat ikun fih prodott bijoċidali, il-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq ta' dak l-oġġett ittrattat għandha tiżgura li t-tikketta tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

(a) dikjarazzjoni li l-oġġett ittrattat jinkorpora prodotti bijoċidali;

(a) dikjarazzjoni li l-oġġett ittrattat jinkorpora prodotti bijoċidali;

(b) fejn sostanzjat, il-proprjetà bijoċidali attribwita lill-oġġett ittrattat;

(b) fejn sostanzjat, il-proprjetà bijoċidali attribwita lill-oġġett ittrattat;

(c) mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, l-isem tas-sustanzi attivi kollha li jinsabu fil-prodotti bijoċidali;

(c) mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, l-isem tas-sustanzi attivi kollha li jinsabu fil-prodotti bijoċidali;

 

(ca) l-isem tan-nanomaterjali kollha għandhom jiġu segwiti mill-kelma "nano" fil-parenteżi;

(d) kwalunkwe istruzzjoni rilevanti għall-użu, inkluża kwalunkwe prekawzjoni li għandha tittieħed minħabba l-prodotti bijoċidali li l-oġġett ġie ttrattat bihom jew li jinkorpora.

(d) kwalunkwe istruzzjoni rilevanti għall-użu, inkluża kwalunkwe prekawzjoni li għandha tittieħed minħabba l-prodotti bijoċidali li oġġett ittrattat ikun jinkorpora.

 

Dan il-paragrafu ma għandux japplika meta hemm diġà fil-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur tal-anqas rekwiżiti tat-tikkettar għal prodotti bijoċidali f'oġġetti ttrattati biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-informazzjoni rigward dawk is-sustanzi attivi.

4. Fejn ir-rilaxx tas-sustanzi attivi li jinsabu fil-prodotti bijoċidali li oġġett ittrattat ġie ttrattat bihom jew li jinkorpora, mhuwiex intenzjonat jew mistenni taħt kondizzjonijiet tal-użu prevedibbli b'mod normali jew raġonevoli, il-persuna responsabbli għat-tqegħid fis-suq tal-oġġett ittrattat għandha tiżgura li t-tikketta tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

 

(a) dikjarazzjoni li l-oġġett ittrattat ġie ttrattat bi prodotti bijoċidali; u

 

(b) l-indirizz ta' sit elettroniku li fih l-isem tas-sustanzi attivi kollha użati għat-trattament, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

 

It-tikketta ta' tali oġġett ittrattat ma għandux ikollha dikjarazzjoni ta' proprjetà bijoċidali.

 

5. It-tikkettar għandu jkun jidher b'mod ċar, jinqara faċilment u jservi għal żmien adatt. Meta jkun meħtieġ minħabba d-daqs jew il-funzjoni tal-oġġett trattat, it-tikkettar għandu jiġi stampat fuq l-imballaġġ, fuq l-istruzzjonijiet għall-użu jew fuq il-garanzija.

5. It-tikkettar għandu jkun jidher b'mod ċar, jinqara faċilment u jservi għal żmien adatt. Meta jkun meħtieġ minħabba d-daqs jew il-funzjoni tal-oġġett trattat, it-tikkettar għandu jiġi stampat fuq l-imballaġġ, fuq l-istruzzjonijiet għall-użu jew fuq il-garanzija fil-lingwa/i nazzjonali tal-Istat Membru li fis-suq tiegħu jitqiegħed l-oġġett ittrattat. Fil-każ ta' materjali jew oġġetti ttrattati li ma jkunux prodotti bħala parti minn sensiela, iżda ddisinjati u mmanifatturati biex jissodisfaw ordni speċifika, il-manifattur jista' jiddeċiedi dwar metodi oħra ta' għoti lill-konsumatur tal-informazzjoni rilevanti.

Emenda  106

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 57 – paragrafu 7

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

7. Meta jkun hemm indikazzjonijiet serji li sustanza attiva li tinsab fi prodott bijoċidali li oġġett ittrattat ġie ttrattat biha, jew li jinkorporaha, ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(1), 5(2) jew 24, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-approvazzjoni ta' dik is-sustanza attiva jew l-inklużjoni tagħha fl-Anness I skont l-Artikolu 15(1) jew 27(2).

7. Meta jkun hemm indikazzjonijiet sinifikanti li sustanza attiva li tinsab fi prodott bijoċidali li oġġett ittrattat ġie ttrattat biha, jew li jinkorporaha, ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(1), 5(2) jew 24, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-approvazzjoni ta' dik is-sustanza attiva jew l-inklużjoni tagħha fl-Anness I skont l-Artikolu 15(1) jew 27(2).

(Emenda konformi ma’ parti mill-emenda 74 tal-ewwel qari f’forma mmodifikata.)

Ġustifikazzjoni

Test ġdid mill-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-approvazzjoni ta' sustanza attiva malli jkun hemm indikazzjonijiet sinifikanti ta' nonkonformità, mhux biss meta jkun hemm indikazzjonijiet serji.

Emenda  107

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 58 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 61 u 62, data mibgħuta għall-finijiet ta' dan ir-Regolament ma għandhiex tintuża mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-Aġenzija għall-benefiċċju ta' applikant sussegwenti, għajr meta:

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 61 u 62, data mibgħuta għall-finijiet tad-Direttiva 98/8/KE jew ta' dan ir-Regolament ma għandhiex tintuża mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-Aġenzija għall-benefiċċju ta' applikant sussegwenti, għajr meta:

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Artikolu 59 jestendi l-protezzjoni tad-data għad-data ppreżentata skont id-Direttiva 98/8/KE għandha tibbenefika mill-istess livell ta’ protezzjoni f’kull rigward.

Emenda  108

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(a) l-applikant sussegwenti għandu ittra ta' aċċess; jew

(a) l-applikant sussegwenti għandu u jippreżenta ittra ta' aċċess; jew

Ġustifikazzjoni

Il-punt (a) għandu jinkludi li l-ittra ta’ aċċess għandha titressaq lill-awtoritajiet sabiex tintuża għall-benefiċċju tal-applikant sussegwenti.

Emenda  109

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Id-data protetta taħt id-Direttiva 98/8/KE jew taħt dan l-Artikolu jew li l-perijodu ta' protezzjoni tagħha skada taħt id-Direttiva 98/8/KE jew taħt dan l-Artikolu ma għandhiex terġa' tiġi protetta.

Id-data protetta skont dan l-Artikolu li l-perijodu ta’ protezzjoni tagħha skada skont dan l-Artikolu ma għandhiex terġa’ tiġi protetta.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 59 tbiddel mill-Kunsill. L-emenda proposta hija konsegwenza tal-emenda li tiżgura li d-data mressqa lil Stat Membru skont sistemi jew prattiki nazzjonali għall-approvazzjoni ta’ prodotti bijoċidali tkun tista’ tibbenefika mill-istess reġim ta’ protezzjoni tad-data bħad-data mressqa għall-finijiet tad-Direttiva 98/8/KE. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  110

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 61 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

2. Kwalunkwe persuna li għandha l-intenzjoni li twettaq testijiet jew studji li jinvolvu annimali vertebrati jew annimali mhux vertebrati ("l-applikant prospettiv") għandha tistaqsi lill-awtorità kompetenti jew lill-Aġenzija jekk it-tali testijiet jew studji diġà ġewx ippreżentati b'rabta ma' applikazzjoni preċedenti taħt dan ir-Regolament jew id-Direttiva 98/8/KE.

2. Kwalunkwe persuna li għandha l-intenzjoni li twettaq testijiet jew studji li jinvolvu annimali vertebrati jew annimali mhux vertebrati (“l-applikant prospettiv”), għandha tressaq talba bil-miktub lill-Aġenzija biex tiddetermina jekk it-tali testijiet jew studji diġà ġewx ippreżentati lill-Aġenzija, jew lil awtorità kompetenti b’rabta ma’ applikazzjoni preċedenti skont dan ir-Regolament jew id-Direttiva 98/8/KE għal prodott identiku jew ekwivalenti teknikament.

 

It-talba għandha tkun akkumpanjata minn miżati skont l-Artikolu 79(1). Jekk l-applikant jonqos li jħallas il-miżati, l-Aġenzija m’għandhiex tikkunsidra t-talba.

L-awtorità kompetenti jew l-Aġenzija għandha tivverifika jekk hux diġà ġew ippreżentati tali testijiet jew studji.

L-Aġenzija għandha tivverifika jekk hux diġà ġew ippreżentati tali testijiet jew studji.

Meta tali testijiet jew l-istudji jkunu diġà ġew ippreżentati b'rabta ma' applikazzjoni preċedenti, taħt dan ir-Regolament jew id-Direttiva 98/8/KE, l-awtorità kompetenti jew l-Aġenzija għandha tikkomunika, mingħajr dewmien, l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tas-sid tad-data lill-applikant prospettiv.

Meta tali testijiet jew l-istudji jkunu diġà ġew ippreżentati lill-Aġenzija, jew lil awtorità kompetenti b’rabta ma’ applikazzjoni preċedenti, taħt dan ir-Regolament jew id-Direttiva 98/8/KE, l-Aġenzija għandha tikkomunika, mingħajr dewmien, l-isem u d-dettalji tal-kuntatt ta’ min ikun issottometta d-data lill-applikant prospettiv.

 

Fejn rilevanti, min ikun issottometta d-data għandu jiffaċilita l-kuntatti bejn l-applikant prospettiv u s-sid(ien) tad-data.

Meta d-data miksuba taħt dawk it-testijiet jew l-istudji tkun għadha protetta taħt l-Artikolu 59, l-applikant prospettiv:

Meta d-data miksuba taħt dawk it-testijiet jew l-istudji tkun għadha protetta taħt l-Artikolu 59, l-applikant prospettiv:

(a) għandu, f'każ ta' data li tinvolvi testijiet fuq annimali vertebrati, jitlob lis-sid tad-data d-dritt li jirreferi għal dawk it-testijiet jew l-istudji; u

(a) għandu, f’każ ta’ data li tinvolvi testijiet fuq annimali vertebrati; u

(b) jista', f'każ ta' data li ma tinvolvix testijiet fuq annimali vertebrati, jitlob lis-sid tad-data d-dritt li jirreferi għal dawk it-testijiet jew l-istudji.

(b) jista’, f’każ ta’ data li ma tinvolvix testijiet fuq annimali vertebrati,

 

jitlob mis-sid(ien) tad-data d-data xjentifika u teknika kollha relatata mat-testijiet jew l-istudji kkonċernati, kif ukoll id-dritt li jirreferi għal din id-data meta jissottometti applikazzjonijiet fil-qafas ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza l-aktar reċenti bir-REACH, għandhom isiru xi bidliet fit-test tal-Kunsill biex wieħed jibbenefika minn dik l-esperjenza u biex ikun żgurat approċċ konsistenti bejn iż-żewġ oqfsa regolatorji. L-ewwel nett, it-test għandu jkun aktar speċifiku fejn jidħlu t-tpoġġija għad-dispożizzjoni tad-data u l-għanijiet li għalihom tista’ tintuża. It-tieni, f’xi każijiet l-Aġenzija tkun taf l-identità ta’ min ikun issottometta d-data, iżda mhux tas-sid tad-data. U fl-aħħar nett, talba skont dan l-Artikolu għandha tkun marbuta mal-ħlas ta’ miżata biex ikun evitat l-abbuż minn dan il-provvediment bl-għan li tinġabar l-intelliġenza tas-suq.

Emenda  111

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 62 – paragrafi 1-3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. Meta tkun saret talba skont l-Artikolu 61(2), l-appikant prospettiv u s-sid tad-data għandu jagħmel kull sforz sabiex jilħaq qbil dwar il-kondiviżjoni tar-riżultati tat-testijiet jew l-istudji mitluba mill-applikant prospettiv. Tali ftehim jista’ jiġi sostitwit bis-sottomissjoni tal-kwistjoni lil korp ta’ arbitraġġ u impenn li l-ordni tal-arbitraġġ tiġi aċċettata.

1. Meta tkun saret talba skont is-sitt subparagrafu tal-Artikolu 61(2), l-applikant prospettiv u s-sid tad-data għandu jagħmel kull sforz sabiex jilħaq qbil dwar il-kondiviżjoni tar-riżultati tat-testijiet jew l-istudji mitluba mill-applikant prospettiv. Tali ftehim jista’ jiġi sostitwit bis-sottomissjoni tal-kwistjoni lil korp ta’ arbitraġġ u impenn li l-ordni tal-arbitraġġ tiġi aċċettata.

2. Meta jintlaħaq tali ftehim, is-sid tad-data għandu jpoġġi d-data għad-disponibbiltà tal-applikant prospettiv u għandu jagħti lill-applikant prospettiv il-permess li jirreferi għat-testijiet jew l-istudji tas-sid tad-data.

2. Meta jintlaħaq tali ftehim, is-sid tad-data għandu jpoġġi d-data xjentifika u teknika kollha relatata mat-testijiet u l-istudji kkonċernati għad-disponibbiltà tal-applikant prospettiv jew għandu jagħti lill-applikant prospettiv il-permess li jirreferi għat-testijiet jew l-istudji tas-sid tad-data kull meta jkun qed jissottometti applikazzjonijiet skont dan ir-Regolament.

3. Meta ma jintlaħaq l-ebda tali ftehim fi żmien 60 jum minn meta tkun saret it-talba skont l-Artikolu 61(2) fir-rigward ta' data li tinvolvi testijiet fuq annimali vertebrati, l-applikant prospettiv għandu jinforma, mingħajr dewmien, lill-Aġenzija, l-awtorità kompetenti u lis-sid tad-data b'dan. Fi żmien 60 jum minn meta tkun ġiet informata li ma ntlaħaqx qbil, l-Aġenzija għandha tagħti lill-applikant prospettiv id-dritt li jirreferi għal dawk it-testijiet jew l-istudji. Meta l-applikant prospettiv u s-sid tad-data ma jkunux jistgħu jaqblu, il-qrati nazzjonali għandhom jiddeċiedu dwar il-qsim proporzjonat tal-ispejjeż li l-applikant prospettiv għandu jħallas lis-sid tad-data.

3. Meta ma jintlaħaq l-ebda ftehim fir-rigward ta’ testijiet u studji li jinvolvu annimali vertebrati, l-applikant prospettiv għandu jinforma lill-Aġenzija u lis-sid(ien) tad-data b’dan mhux aktar kmieni minn xahar wara li jkun irċieva, mill-Aġenzija, l-isem u l-indirizz ta’ min ikun issottometta d-data.

 

Fi żmien 60 jum minn meta tkun ġiet informata, l-Aġenzija għandha tagħti lill-applikant prospettiv il-permess li jirreferi għat-testijiet u l-istudji mitluba li jinvolvu annimali vertebrati sakemm l-applikant prospettiv juri li jkun ħallas lis-sid jew is-sidien tad-data, għal dawn it-testijiet u l-istudji, parti mill-ispejjeż inkorsi u li jkun sar kull sforz biex jintlaħaq ftehim dwar il-qsim ta’ dawn it-testijiet u l-istudji. Is-sid jew is-sidien tad-data jkollhom il-pretensjoni li l-applikant prospettiv jagħti parti propozjonata mill-ispejjeż inkorsi minnhom.

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza l-aktar reċenti bir-REACH, għandhom isiru xi bidliet fit-test tal-Kunsill biex wieħed jibbenefika minn dik l-esperjenza u biex ikun żgurat approċċ konsistenti bejn iż-żewġ oqfsa regolatorji. Xi wħud mill-bidliet proposti għandhom jiżguraw il-konsistenza ma’ dawk proposti b’rabta mal-Artikolu 61. Barra minn dan, jeħtieġ li t-test ikun allinjat mad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-kondiviżjoni ta’ data fil-qafas tar-REACH. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess u kemm ma’ dokumenti leġiżlattivi oħra).

Emenda  112

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 62 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

4a. L-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 4 jistgħu jinkludu spejjeż minn investigazzjonijiet, esperimenti jew rapporti, inklużi valutazzjonijiet tal-esponiment u r-riskju, li l-għan tagħhom huwa li jiddeterminaw il-karatteristiċi u l-imġiba ta’ sustanza attiva jew ta’ prodotti bijoċidali, ibassru l-esponiment għas-sustanzi attivi u/jew il-metaboliti rilevanti tagħhom, jiddeterminaw livelli sikuri ta’ esponiment u jistabbilixxu kondizzjonijiet għall-użu sikur tal-prodotti bijoċidali.

Emenda  113

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Sabiex jiffaċilitaw infurzar bħal dan, manifatturi ta' prodotti bijoċidali mqiegħda fis-suq tal-Unjoni għandhom iżommu sistema adattata ta' kontroll tal-kwalità tal-proċess ta' manifattura mingħajr ma jikkawżaw piż amministrattiv mhux proporzjonat għall-operaturi u l-Istati Membri.

Sabiex jiffaċilitaw infurzar bħal dan, manifatturi ta' prodotti bijoċidali mqiegħda fis-suq tal-Unjoni għandhom iżommu sistema adattata ta' kontroll tal-kwalità tal-proċess ta' manifattura. Għal dan il-għan għandhom jistabbilixxu u jżommu, tal-anqas, id-dokumentazzjoni xierqa f’għamla stampata jew elettronika fir-rigward ta’:

 

(a) l-ingredjenti li jiżdiedu mal-prodott bijoċidali jinkludu speċifikazzjonijiet, formoli ta’ fabbrikazzjoni u karta tad-data dwar is-sikurezza li huma meħtieġa għall-konformità u s-sikurezza tal-prodott bijoċiali li se jidħol fis-suq;

 

(b) id-diversi operazzjonijiet ta’ fabbrikazzjoni mwettqa li huma meħtieġa għall-konformità u s-sikurezza tal-prodott bijoċidali li se jidħol fis-suq u jippermettu li dan il-prodott jiġi traċċat; u

 

(c) id-data rigward ir-riżultati tal-kontroll tal-kwalità u l-identifikazzjoni tal-lott.

 

Stat Membru ma għandux bżonn jintrabat b’sistema ta’ kontrolli uffiċjali fejn kumpanija jkollha ċertifikat tal-assigurazzjoni tal-kwalità rrikonoxxut internazzjonalment (pereżempju ISO9901) li tinkludi kontroll sabiex tivverifika, tal-anqas, li l-elementi kollha msemmija hawn fuq jinżammu.

 

Fejn meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi ta' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti tal-implimentazzjoni bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 81(3)”.

Ġustifikazzjoni

Hemm wisq prodotti fis-suq li huma ta’ kwalità fqira. Din l-emenda tat-test tal-Kunsill issaħħaħ il-possibilità li tiżgura kontroll effettiv tal-kwalità tal-prodotti, minħabba li hija prevista f'leġiżlazzjonijiet oħra. Barra min dan, din id-dispożizzjoni tgħin sabiex tistimula l-innovazzjoni bil-għan li jkun hemm prodotti aktar sikuri fis-suq.

Emenda  114

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 64 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Kull tliet snin, mill-..., l-Istati Membri għandhom jissottomettu rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorji rispettivi tagħhom. Ir-rapport għandu jinkludi:

Kull tliet snin, mill-..., l-Istati Membri għandhom jissottomettu rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorji rispettivi tagħhom. Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit elettroniku rilevanti tal-Kummissjoni. Ir-rapport għandu jinkludi:

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 199 mill-ewwel qari.)

Emenda  115

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 64 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(b) informazzjoni dwar kwalunkwe avvelenament u, fejn disponibbli, mard marbut max-xogħol li jinvolvi prodotti bijoċidali.

(b) informazzjoni dwar kwalunkwe avvelenament u, fejn disponibbli, mard marbut max-xogħol li jinvolvi prodotti bijoċidali, partikolarment f’dak li għandu x’jaqsam ma’ gruppi vulnerabbli, u l-azzjonijiet meħuda biex jitnaqqas ir-riskju ta’ każijiet futuri.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 200 mill-ewwel qari.)

Emenda  116

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 64 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(ba) tagħrif dwar l-impatt fuq l-ambjent.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 201 mill-ewwel qari.)

Emenda  117

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 64 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari l-Artikolu 57, sal-1 ta' Jannar 2020. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

4. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari l-Artikolu 57, sal-1 ta' Jannar 2020 u kull tliet snin wara dan. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(Integrazzjoni parzjali mill-ġdid tal-emenda 350 mill-ewwel qari.)

Emenda  118

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 64 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

4a. Fi żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-impatt tat-tixrid tal-prodotti bijoċidali fl-ambjent. Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 204 mill-ewwel qari.)

Emenda  119

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 64 – paragrafu 4 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

4b. Mhux aktar tard minn sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill Ewropew rapport dwar il-valutazzjoni tar-riskji għal saħħet il-bniedem u l-ambjent ippreżentati mill-użu ta’ nanomaterjali fi prodotti bijoċidali u dwar miżuri speċifiċi li għandhom jittieħdu fir-rigward tagħhom.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 203 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

In-nanomaterjali jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament. Madankollu, valutazzjoni kif xieraq jista’ jkollha n-nuqqas tal-metodi meħtieġa. Għandu jkun hemm trasparenza sħiħa dwar il-mod li bih dan ir-Regolament jittratta n-nanomaterjali. B’hekk jinħtieġ rapport mill-Kummissjoni dwar dan is-suġġett.

Emenda 120

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 65 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

It-tagħrif aċċettat bħala kunfidenzjali mill-awtorità kompetenti jew l-Aġenzija għandu jiġi ttrattat bħala kunfidenzjali mill-awtoritajiet kompetenti l-oħra, l-Aġenzija u l-Kummissjoni.

Emenda  121

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

L-informazzjoni li ġejja dwar sustanzi attivi miżmuma mill-Aġenzija jew mill-Kummissjoni għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b'mod faċli mingħajr ħlas:

L-informazzjoni li ġejja dwar sustanzi attivi miżmuma mill-Aġenzija jew, kif xieraq, mill-Kummissjoni għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mingħajr ħlas, f’bażi tad-data unika, f’format strutturat għall-anqas fuq il-websajt rilevanti tal-Kummissjoni:

Emenda  122

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(d) data fiżikokimika dwar u data dwar il-mogħdijiet u d-destin u l-imġiba ambjentali;

(d) punti tat-tmiem fiżikokimiċi dwar u data dwar il-mogħdijiet u d-destin u l-imġiba ambjentali;

Ġustifikazzjoni

Il-kelma “data” hija wisq ġenerika u l-istudji ma jagħmlux referenza diretta għall-punti tat-tmiem. Huwa meħtieġ li ssir kjarifika bejn ir-riżultati speċifiċi tal-istudji (punti tat-tmiem) u l-kelma ġenerika “data” . L-għan tal-emenda hija li tenfasizza d-differenza bejn “riżultati aħħarin” u “studji”.

Emenda  123

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 66 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

2a. Għandu jingħata aċċess għall-pubbliku mingħajr ħlas għal inventarju li jkun fih dettalji tal-prodotti bijoċidali awtorizzatti skont l-Artikolu 25 u tal-manifatturi korrispondenti.

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 211 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi stabbilita lista tal-prodotti sabiex il-konsumaturi jinfurmaw rwieħhom dwar il-prodotti bijoċidali awtorizzati skont l-awtorizzazzjoni ġdida ssimplifikata (li tissostitwixxi l-proċedura ta’ riskju baxx).

Emenda  124

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 66 – paragrafu 2 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

2b. Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli fl-internet lista tas-sustanzi attivi kollha disponibbli fis-suq intern.

 

Il-persuni responsabbli mid-dħul fis-suq ta' prodotti bijoċidali għandhom jagħmlu disponibbli fuq l-internet lista ta' tali prodotti. Din il-websajt għandha sservi sabiex tiżdied it-trasparenza għall-konsumaturi u tiffaċilita ġabra faċli u veloċi tad-data dwar il-proprjetajiet u l-kondizzjonijiet tal-użu ta’ dawn il-prodotti.

(Integrazzjoni parzjali mill-ġdid tal-emenda 219 mill-ewwel qari.)

Emenda  125

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 68 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(aa) jekk il-prodott ikunx fih nanomaterjali u xi riskju speċifiku marbut magħhom, u, wara kull riferiment għan-nanomaterjali, il-kelma "nano" fil-parenteżi;

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 213 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

L-impatt tan-nanomaterjali fuq is-saħħa u l-ambjent mhux magħruf fil-preżent, madankollu jistgħu joħolqu problemi speċifiċi. Kwalunkwe utent ta’ prodott bijoċidali għandu għaldaqstant jiġi infurmat permezz ta’ tikkettar xieraq.

Emenda  126

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 70 – paragrafi 3 u 4

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

3. L-applikanti għandhom jużaw ir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali sabiex jiġġeneraw u jippreżentaw il-formola tal-applikazzjoni għall-proċeduri kollha relatati mal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi u l-awtorizzazzjoni tal-prodotti bijoċidali, ir-rikonoxximent reċiproku, l-għoti tal-permessi tal-kummerċ parallel u t-tiġdid, it-tħassir u l-emendar tal-awtorizzazzjonijiet. Ladarba l-awtorità kompetenti rilevanti tkun ivvalidat applikazzjoni skont l-Artikolu 7, 28 jew 42, jew aċċettat applikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 13, 19 jew 44, din għandha titqiegħed disponibbli, permezz tar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali, għall-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn kollha u għall-Aġenzija.

3. L-applikanti għandhom jużaw ir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali sabiex jiġġeneraw formoli tal-applikazzjoni u biex jippreżentaw applikazzjonijiet u data għall-proċeduri kollha koperti minn dan ir-Regolament.

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaġġornaw l-informazzjoni fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali relatata mal-prodotti bijoċidali li ġew awtorizzati fit-territorju tagħhom jew li għalihom awtorizzazzjoni nazzjonali ġiet rifjutata, emendata, imġedda jew imħassra. Il-Kummissjoni għandha taġġorna informazzjoni relatata mal-prodotti bijoċidali li ġew awtorizzati fl-Unjoni jew li għalihom awtorizzazzjoni tal-Unjoni ġiet rifjutata, emendata, imġedda jew imħassra.

4. L-awtoritajiet kompetenti u l-Kummissjoni għandhom jużaw ir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali biex jaħżnu u jikkomunikaw id-deċiżjonijiet tagħhom b’rabta mal-awtorizzazzjoni ta’ prodotti bijoċidali u għandhom jaġġornaw l-informazzjoni fir-Reġistru fiż-żmien meta jittieħdu tali deċiżjonijiet. L-awtoritajiet kompetenti għandhom, b’mod partikolari, jaġġornaw l-informazzjoni fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali relatata mal-prodotti bijoċidali li ġew awtorizzati fit-territorju tagħhom; li għalihom awtorizzazzjoni nazzjonali ġiet rifjutata, emendata, imġedda jew imħassra, jew li għalihom ikun ingħata, ġie rifjutat jew ikkanċellat permess għall-kummerċ parallel. Il-Kummissjoni għandha taġġorna, b’mod partikolari, informazzjoni relatata mal-prodotti bijoċidali li ġew awtorizzati fl-Unjoni jew li għalihom awtorizzazzjoni tal-Unjoni ġiet rifjutata, emendata, imġedda jew imħassra. L-informazzjoni li għandha tiġi introdotta fir-Reġistru għandha tinkludi, kif xieraq:

 

(a) it-termini u l-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjonijiet;

 

(b) is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali kif imsemmija fl-Artikolu 21 (2);

 

(c) ir-rapport tal-valutazzjoni tal-prodott bijoċidali;

 

(d) il-metodi tal-analiżi msemmija fl-Artikolu 18(1)(c).

 

L-informazzjoni msemmija f’dan il-paragrafu għandha wkoll titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-applikant permezz tar-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 70 tbiddel mill-Kunsill b’tali mod li r-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali sar l-għodda li għandha tintuża għall-iskambju ta’ informazzjoni b’rabta mar-Regolament. L-emendi proposti jimmiraw biex jikkjarifikaw il-mod ta’ kif għandu jintuża r-Reġistru. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  127

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 75 – paragrafu 1 – punt j a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(ja) għoti ta’ gwida u għodod għall-fażi tal-użu, b’mod partikolari:

 

- miżuri għall-immaniġġjar integrat tal-organiżmi ta' ħsara, għal parassiti speċifiċi,

 

- monitoraġġ tal-użu tal-prodott bijoċidali,

 

- l-aqwa prattika tal-użu ta’ prodott bijoċidali biex jiġi limitat l-użu ta’ tali prodotti għad-doża minima neċessarja,

 

- ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara f’postijiet sensittivi bħalma huma l-iskejjel, il-postijiet tax-xogħol, il-kindergardens, l-ispazji pubbliċi, l-għadajjar, il-kanali, xatt ix-xmara, u r-residenzi għall-anzjani,

 

- tagħmir tekniku għall-applikazzjoni tal-prodotti bijoċidali u l-kontroll tagħhom.

Emenda  128

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 75 – paragrafu 1 – punt - j b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

(jb) l-għoti ta’ assistenza u l-koordinament bejn l-Isati Membri sabiex tiġi evitata valutazzjoni parallela tal-applikazzjonijiet rigward il-prodotti bijoċidali li huma l-istess jew simili li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 28(4) u 42(5).

Emenda  129

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 79

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta, abbażi tal-prinċipji mniżżla fil-paragrafu 3, Regolament ta' implimentazzjoni li jispeċifika:

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta, abbażi tal-prinċipji mniżżla fil-paragrafu 3, atti delegati skont l-Artikolu 82 li jispeċifikaw:

(a) il-miżati pagabbli lill-Aġenzija, inkluża miżata annwali;

(a) il-miżati pagabbli lill-Aġenzija, inkluża miżata annwali u miżata għas-sottomissjoni;

(b) ir-regoli li jiddefinixxu l-kondizzjonijiet għal miżati mnaqqsin, eżenzjonijiet mill-miżata u r-rimbors tal-membru tal-Kumitat tal-Prodotti Bijoċidali li jaġixxi bħala relatur; u

(b) ir-regoli li jiddefinixxu l-kondizzjonijiet għal miżati mnaqqsin, eżenzjonijiet mill-miżata u r-rimbors tal-membru tal-Kumitat tal-Prodotti Bijoċidali li jaġixxi bħala relatur; u

(c) il-kondizzjonijiet ta' pagament.

(c) il-kondizzjonijiet ta' pagament.

Dak ir-Regolament ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3). Għandu japplika biss fir-rigward ta' miżati mħallsin lill-Aġenzija.

Dawn l-atti delegati għandhom japplikaw biss fir-rigward ta’ miżati mħallsin lill-Aġenzija.

L-Aġenzija tista' tiġbor spejjeż għal servizzi oħrajn li tipprovdi.

L-Aġenzija tista' tiġbor spejjeż għal servizzi oħrajn li tipprovdi.

Il-miżati pagabbli lill-Aġenzija għandhom jiġu stabbiliti f'tali livell sabiex jiġi żgurat li d-dħul derivat mill-miżati, meta mgħaqqad ma' sorsi oħra ta' dħul tal-Aġenzija skont dan ir-Regolament, ikun biżżejjed sabiex ikopri l-kost tas-servizzi mogħtija.

Il-miżati pagabbli għandhom jiġu stabbiliti f’tali livell sabiex jiġi żgurat li d-dħul derivat mill-miżati, meta mgħaqqad ma’ sorsi oħra ta’ dħul tal-Aġenzija u tal-awtoritajiet kompetenti skont dan ir-Regolament, ikun biżżejjed sabiex ikopri l-kost tas-servizzi mogħtija. Il-miżati pagabbli għandhom jiġu ppubblikati mill-Aġenzija.

2. L-Istati Membri għandhom jitolbu direttament miżati tal-applikanti għal servizzi li huma jipprovdu fir-rigward tal-proċeduri taħt dan ir-Regolament, inklużi s-servizzi mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri meta jaġixxu bħala awtorità kompetenti li tevalwa.

2. L-Istati Membri għandhom jitolbu direttament miżati tal-applikanti għal servizzi li huma jipprovdu fir-rigward tal-proċeduri taħt dan ir-Regolament, inklużi s-servizzi mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri meta jaġixxu bħala awtorità kompetenti li tevalwa.

Abbażi tal-prinċipji mniżżla fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni tista' toħroġ gwida rigward struttura armonizzata tal-miżati.

Abbażi tal-prinċipji mniżżla fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha toħroġ gwida rigward struttura armonizzata tal-miżati.

L-Istati Membri jistgħu jimponu miżata annwali fir-rigward ta' prodotti bijoċidali mpoġġija għad-dispożizzjoni fis-swieq tagħhom.

 

L-Istati Membri jistgħu jiġbru ħlasijiet għal servizzi oħrajn li jipprovdu.

 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jippublikaw ammont ta' miżati mħallsin lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jippubblikaw ammont ta' miżati mħallsin lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

3. Kemm ir-Regolament ta' implimentazzjoni imsemmi fil-paragrafu 1 u kemm ir-regoli proprji tal-Istati Membri rigward miżati għandhom jirrispettaw il-prinċipji li ġejjin:

3. Kemm l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 u kemm ir-regoli proprji tal-Istati Membri rigward miżati għandhom jirrispettaw il-prinċipji li ġejjin:

(a) il-miżati għandhom ikunu stabbiliti fuq livell sabiex jiżguraw li d-dħul idderivat mill-miżati, huwa, fil-prinċipju, suffiċjenti sabiex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi mwassla u ma għandhomx ikunu aktar minn dak li huwa meħtieġ sabiex ikopru dawk l-ispejjeż;

(a) il-miżati għandhom ikunu stabbiliti fuq livell sabiex jiżguraw li d-dħul idderivat mill-miżati, huwa, fil-prinċipju, suffiċjenti sabiex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi mwassla u ma għandhomx ikunu aktar minn dak li huwa meħtieġ sabiex ikopru dawk l-ispejjeż; il-livell għandu jirrifletti wkoll il-fatt li (il-finanzjament) tal-evalwazzjoni u l-proċedura ta' awtorizzazzjoni ma għandhomx jiġu ffinanzjati kollha minn dawn il-miżati;

(b) rimborż parzjali tal-imposta jekk l-applikant jonqos milli jibgħat l-informazzjoni mitluba fil-limitu taż-żmien speċifikat;

(b) rimborż parzjali tal-imposta jekk l-applikant jonqos milli jibgħat l-informazzjoni mitluba fil-limitu taż-żmien speċifikat;

(c) il-ħtiġijiet speċifiċi tal-SMEs għandhom jitqiesu kif adatt;

(c) il-ħtiġijiet speċifiċi ta' intrapriżi ta' daqs żgħir u medju għandhom jitqiesu, b'kunsiderazzjoni ta' sistema ta' pagament ta' miżati, kif adatt; dan m’għandu jkollu l-ebda konsegwenza fuq ir-responsabilità tal-awtorità kompetenti rilevanti biex twettaq valutazzjoni preċiża b’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament;

(d) l-istruttura u l-ammont tal-miżati għandhom iqisu jekk it-tagħrif ġiex ippreżentat f'daqqa jew separatament;

(d) l-istruttura u l-ammont tal-miżati għandhom iqisu jekk it-tagħrif ġiex ippreżentat f'daqqa jew separatament;

(e) f'ċirkostanzi debitament iġġustifikati u fejn dan jiġi aċċettat mill-Aġenzija jew mill-awtorità kompetenti, il-miżata kollha jew parti minnha tista' tkun eżentata; u

(e) f'ċirkostanzi debitament iġġustifikati u fejn dan jiġi aċċettat mill-Aġenzija jew mill-awtorità kompetenti, il-miżata kollha jew parti minnha tista' tkun eżentata; u

(f) fir-rigward tar-regoli tal-Istati Membri biss, l-iskadenzi għall-ħlas tal-miżati lill-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu stabbiliti b'kont meħud tal-iskadenzi tal-proċeduri previsti f'dan ir-Regolament.

(f) l-iskadenzi għall-ħlas tal-miżati għandhom ikunu stabbiliti b'kont meħud tal-iskadenzi tal-proċeduri previsti f'dan ir-Regolament.

Emenda  130

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 88 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Sabiex tiffaċilita tranżizzjoni bla xkiel mid-Direttiva 98/8/KE għal dan ir-Regolament, matul il-programm ta' ħidma, il-Kummissjoni għandha tadotta jew regolamenti ta' implimentazzjoni li jipprovdu li sustanza attiva hija approvata, u taħt liema kondizzjonijiet, jew, f'każijiet fejn ir-rekwiżiti tal-Artikolu 4(1) jew, fejn applikabbli, 5(2), mhumiex sodisfatti jew fejn l-informazzjoni u d-data rikjesta ma ġietx ippreżentata fil-perijodu preskritt, deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni li jiddikjaraw li sustanza attiva mhijiex approvata. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 81(3). Ir-Regolamenti li japprovaw sustanza attiva għandhom jispeċifikaw id-data tal-approvazzjoni. L-Artikolu 9(2) għandu jkun japplika.

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti delegati bi qbil mal-Artikolu 82, deċiżjoni dwar l-inklużjoni ta' sustanzi attivi fl-Anness -I, inklużi l-kundizzjonijiet tal-inklużjoni, id-dati tal-inklużjoni u tal-iskadenza tal-inklużjoni, jew dwar in-nuqqas ta' inklużjoni tas-sustanza attiva fl-Anness -I. F'każijiet fejn ir-rekwiżiti tal-Artikolu 4(1) jew, fejn applikabbli, 5(2), mhumiex issodisfati jew fejn l-informazzjoni u d-data rikjesta ma ġietx ippreżentata fil-perijodu preskritt, is-sustanza attiva m'għandhiex tiġi inkluża fl-Anness -I.

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi attivi għandhom ikomplu jiġu inklużi f'Anness mar-Regolament. L-approċċ il-ġdid propost fit-test tal-Kunsill – li skontu dawn ikunu soġġetti għal awtorizzazzjoni separata permezz ta' atti ta' implimentazzjoni – huwa nieqes mit-trasparenza. Barra minn dan, huwa inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet korrispondenti fl-Artikolu 27 rigward l-inklużjoni ta’ sustanzi attivi fil-qafas tal-proċedura ssimplifikata, li tibqa’ tiġi rregolata permezz ta’ atti delegati.

Emenda  131

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 88 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Għal dak il-għan, dawk li jixitequ japplikaw għall-awtorizzazzjoni jew għar-rikonoxximent reċiproku b'mod parallel tal-prodotti bijoċidali ta' dak it-tip ta' prodott li ma jkun fihom l-ebda sustanzi attivi għajr sustanzi attivi eżistenti għandhom jissottomettu l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoniet għar-rikonoxximent reċiproku b'mod parallel lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri mhux aktar tard mid-data tal-approvazzjoni tas-sustanza(i) attiva(i). Fil-każ ta' prodotti bijoċidali li jkun fihom aktar minn sustanza attiva waħda, l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għandhom jiġu sottomessi mhux aktar tard mid-data tal-approvazzjoni tal-aħħar sustanza attiva għal dak it-tip ta' prodott.

Għal dak il-għan, dawk li jixitequ japplikaw għall-awtorizzazzjoni jew għar-rikonoxximent reċiproku b'mod parallel tal-prodotti bijoċidali ta' dak it-tip ta' prodott li ma jkun fihom l-ebda sustanzi attivi għajr sustanzi attivi eżistenti approvati għandhom jissottomettu l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoniet għar-rikonoxximent reċiproku b'mod parallel lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri mhux aktar tard mid-data tal-approvazzjoni tas-sustanza/i attiva/i. Fil-każ ta' prodotti bijoċidali li jkun fihom aktar minn sustanza attiva waħda, l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni għandhom jiġu sottomessi mhux aktar tard mid-data tal-approvazzjoni tal-aħħar sustanza attiva għal dak it-tip ta' prodott.

Emenda  132

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 88 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

(a) il-prodott bijoċidali ma għandux ikompli jitpoġġa għad-dispożizzjoni fis-suq b'effett minn 180 jum wara d-data tal-approvazzjoni tas-sustanza/i attiva/i; u

(a) il-prodott bijoċidali ma għandux ikompli jitpoġġa għad-dispożizzjoni fis-suq b'effett mid-data tal-approvazzjoni tas-sustanza/i attiva/i; u

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni jew għar-rikonoxximent reċiproku b'mod parallel, ma għandux ikun hemm perjodu tranżitorju għall-prodotti bijoċidali bl-eċċezzjoni tal-ħażniet eżistenti.

Emenda                    133

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 89 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. Dossiers sottomessi għall-finijiet tad-Direttiva 98/8/KE li l-evalwazzjoni tagħhom ma tkunx tlestiet sa …* għandhom jibqgħu jiġu evalwati mill-awtoritajiet kompetenti skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/8/KE u, fejn rilevanti, ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

1. Dossiers sottomessi għall-finijiet tad-Direttiva 98/8/KE li l-evalwazzjoni tagħhom ma tkunx tlestiet sa …* għandhom jiġu evalwati mill-awtoritajiet kompetenti skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u, fejn rilevanti, ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007.

 

Biex tkun żgurata tranżizzjoni bla xkiel, il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard minn ... *, tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 rigward l-evalwazzjoni ta' dossiers imressqa skont id-Direttiva 98/8/KE.

 

Dan l-att delegat għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji li ġejjin:

 

(1) l-evalwazzjoni għandha ssir abbażi tal-informazzjoni mogħtija fid-dossier kif imressaq skont id-Direttiva 98/8/KE;

 

(2) meta l-evalwazzjoni tidentifika preokkupazzjonijiet li joriġinaw mill-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet tar-Regolament attwali, li ma kinux inklużi fid-Direttiva 98/8/KE, l-applikant għandu jingħata l-opportunità li jagħti informazzjoni addizzjonali;

 

(3) għandu jsir kull sforz biex jiġi evitat ittestjar addizzjonali fuq annimali vertebrati;

 

(4) għandu jsir kull sforz biex jiġi evitat dewmien għall-programm ta' rieżami stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1451/2007 b'riżultat ta' dawn l-arranġamenti tranżitorji.

___________

____________

* ĠU: Daħħal id-data - il-jum tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

* ĠU: Daħħal id-data - il-jum tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda  134

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 89 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Miżuri tranżitorji rigward l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti bijoċidali sottomessi skont id-Direttiva 98/8/KE

 

Dossiers sottomessi għall-finijiet tad-Direttiva 98/8/KE li l-evalwazzjoni tagħhom ma tkunx tlestiet sa …* għandhom jiġu evalwati mill-awtoritajiet kompetenti skont dan ir-Regolament.

 

Biex tkun żgurata tranżizzjoni bla xkiel, il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard minn ... *, tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 rigward l-evalwazzjoni ta' dossiers imressqa skont id-Direttiva 98/8/KE. Dan l-att delegat għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji li ġejjin:

 

(1) l-evalwazzjoni għandha ssir abbażi tal-informazzjoni mogħtija fid-dossier kif imressaq skont id-Direttiva 98/8/KE;

 

(2) meta l-evalwazzjoni tidentifika preokkupazzjonijiet li joriġinaw mill-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet tar-Regolament attwali, li ma kinux inklużi fid-Direttiva 98/8/KE, l-applikant għandu jingħata l-opportunità li jagħti informazzjoni addizzjonali;

 

(3) għandu jsir kull sforz biex jiġi evitat ittestjar addizzjonali fuq annimali vertebrati.

 

___________

 

* ĠU: Daħħal id-data - il-jum tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda  135

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 91 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għall-prodotti bijoċidali msemmija fl-ewwel paragrafu mid-data tal-iskadenza tal-awtorizzazzjoni jew it-tħassir tagħha.

2. Dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-Kapitolu IV tiegħu, għandu japplika għall-prodotti bijoċidali msemmija fl-ewwel paragrafu mill-1 ta’ Jannar 2013.

 

Il-Kapitolu IV ta’ dan ir-Regolament għandu japplika għall-prodotti bijoċidali msemmija fl-ewwel paragrafu mid-data tal-iskadenza tal-awtorizzazzjoni jew it-tħassir tagħha.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 91 jikkostitwixxi test ġdid introdott mill-Kunsill. Skont il-kliem tiegħu kif inhu bħalissa, ir-Regolament ma japplikax għall-prodotti awtorizzati skont id-Direttiva, għall-inqas mhux qabel l-iskadenza jew it-tħassir tal-awtorizzazzjoni mogħtija skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva. Dan ifisser li ċerti dispożizzjonijiet importanti, bħal dawk li jikkonċernaw bidliet rigward prodotti awtorizzati, ma japplikawx. Dan, però, mhuwiex għan mixtieq tar-Regolament il-ġdid, u għaldaqstant it-test għandu jiġi emendat.

Emenda  136

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 92 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

1a. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għal sustanzi attivi prodotti fuq il-post għad-diżinfettazzjoni tal-ilma tax-xorb.

Ġustifikazzjoni

F’ċerti ċirkostanzi, it-trattament tal-ilma tax-xorb jinvolvi l-produzzjoni diretta ta’ diżinfettanti fuq is-sit li jintużaw biss f’dak is-sit jew għal dak il-proċess. Dawn mhux qed jitqiegħdu fis-suq, u għaldaqstant għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tar-Regolament. L-Artikoli 7 u 10 tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tax-Xorb jipprovdu l-użu xieraq u adegwat ta’ diżinfettanti jew mis-suq jew iġġenerati fis-sit.

Emenda  137

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 94

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

1. L-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti bijoċidali li huma materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel u li kienu disponibbli fis-suq fi … għandhom jiġu sottomessi sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2017.

imħassar

B'deroga mill-Artikolu 17(1), il-prodotti bijoċidali li huma materjali li jiġu f'kuntatt mal-u ikel li kienu disponibbli fis-suq fi …  li għalihom ġiet sottomessa applikazzjoni skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu jistgħu jibqgħu jitpoġġew għad-dispożizzjoni fis-suq sad-data tad-deċiżjoni li tagħti l-awtorizzazzjoni. F'każ li l-għoti ta' awtorizzazzjoni tiġi rifjutata, tali prodotti bijoċidali ma għandhomx ikomplu jitpoġġew għad-dispożizzjoni fis-suq jitqiegħdu fis-suq fi żmien 180 jum wara t-tali deċiżjoni.

 

B'deroga mill-Artikolu 17(1), il-prodotti bijoċidali li huma materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel u li kienu disponibbli fis-suq fi …  li għalihom ma ġietx sottomessa applikazzjoni skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu jistgħu jkomplu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fis-suq sa 180 jum wara d-data msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

 

2. Ir-rimi u l-użu ta' ħażniet eżistenti ta' prodotti bijoċidali li mhumiex awtorizzati għall-użu rilevanti mill-awtorità kompetenti jew il-Kummissjoni jistgħu jkomplu sa 365 jum wara d-data tad-deċiżjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 jew tnax-il xahar wara d-data msemmija fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, skont liema minnhom tiġi l-aktar tard.

 

Ġustifikazzjoni

Dawn il-miżuri tranżitorji dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel mhumiex neċessarji billi l-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel jitqiesu bħala oġġetti ttrattati. Il-miżuri tranżitorji għall-oġġetti ttrattati li huma stipulati fl-Artikolu 93 japplikaw għall-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel. Din l-emenda hija ta' natura teknika u ma tintroduċix bidliet sostanzjali fit-test. Hija maħsuba biex ittejjeb il-konsistenza (kemm fit-test stess kemm ma' dokumenti leġiżlattivi oħra), biex tevita r-ripetizzjoni, jew biex tikkjarifika jew tissemplifika t-test.

Emenda  138

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 95 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu u għal sustanzi attivi eżistenti elenkati fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, id-dispożizzjonijiet dwar il-kondiviżjoni tad-data mandatorja, kif stabbilit fl-Artikoli 61 u 62 għandhom japplikaw għall-istudji tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi kollha inklużi fid-dossier: Il-persuna rilevanti għandha tkunu meħtieġa tapplikaw għall-kondiviżjoni tad-data għal dik id-data li mhix diġà għandhom.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu u għal sustanzi attivi eżistenti elenkati fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1451/2007, id-dispożizzjonijiet dwar il-kondiviżjoni tad-data, kif stabbilit fl-Artikoli 61, 62 u 63 għandhom japplikaw għall-istudji kollha inklużi fid-dossier: Il-persuna rilevanti għandha tkunu meħtieġa tapplikaw għall-kondiviżjoni tad-data għal dik id-data li mhix diġà għandhom.

Ġustifikazzjoni

Peress li r-Regolament ma fihx regoli dwar il-kondiviżjoni mandatorja tad-data, din il-kelma għandha titħassar. Barra minn hekk, billi l-Artikolu 63, li jikkonċerna l-użu ta’ data għal applikazzjonijiet sussegwenti, jipprovdi wkoll tip ta’ kondiviżjoni tad-data, għandha ssir referenza għalih f’dan il-paragrafu. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw ukoll għall-istudji b’mod ġenerali.

Emenda  139

Pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 95 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

3. Mill-…*, il-prodotti bijoċidali li fihom sustanza attiva, jew li l-ebda persuna rilevanti għalihom mhija inkluża fil-lista msemmija fil-paragrafu 2, ma għandhomx jitpoġġew għad-dispożizzjoni fis-suq.

3. Mill-…*, prodott bijoċidali m’għandux jitqiegħed fis-suq jekk il-manifattur jew l-importatur tas-sustanza attiva jew tas-sustanzi attivi li fih jew, fejn rilevanti, l-importatur tal-prodott bijoċidali ma jkunx inkluż fil-lista msemmija fil-paragrafu 2.

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu tbiddel sostanzjalment mill-Kunsill. Ir-referenza preżenti għal “persuna rilevanti” mhijiex ċara, u l-emenda proposta tipprovdi l-kjarifika meħtieġa.

Emenda  140

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness - I (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Anness -I

 

Lista ta’ sustanzi attivi b’rekwiżiti ta’ inklużjoni fi prodotti bijoċidali

 

(It-test sħiħ tal-Anness I tal-Pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari (EP-PW-TC1-COD(2009)0076) għandu jerġa' jiddaħħal bħala l-Anness -I (ġdid).)

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi attivi għandhom ikomplu jiġu inklużi f'Anness mar-Regolament. L-approċċ il-ġdid propost fit-test tal-Kunsill – li skontu dawn ikunu soġġetti għal awtorizzazzjoni separata permezz ta' atti ta' implimentazzjoni – huwa nieqes mit-trasparenza. Barra minn dan, huwa inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet korrispondenti fl-Artikolu 27 rigward l-inklużjoni ta’ sustanzi attivi fil-qafas tal-proċedura ssimplifikata, li tibqa’ tiġi rregolata permezz ta’ atti delegati.

Emenda  141

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness I – Kategorija 3 – 200-580-7 Aċidu aċetiku

 

Pożizzjoni tal-Kunsill

200-580-7

Aċidu aċetiku

Il-konċentrazzjoni għandha tkun limitata sabiex kull prodott bijoċidali ma jkunx jeħtieġ klassifikazzjoni la skont id-Direttiva 1999/45/KE u lanqas skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

 

Emenda

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din is-sustanza attiva ma tikkonformax mal-kriterji ta’ esklużjoni elenkati fl-Artikolu 27(2) (pereżempju korrożività għall-ġilda).

Emenda  142

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness I – Kategorija 3 – 201-176-3 Aċidu propjoniku

 

Pożizzjoni tal-Kunsill

201-176-3

Aċidu propjoniku

Il-konċentrazzjoni għandha tkun limitata sabiex kull prodott bijoċidali ma jkunx jeħtieġ klassifikazzjoni la skont id-Direttiva 1999/45/KE u lanqas skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

 

Emenda

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din is-sustanza attiva ma tikkonformax mal-kriterji ta’ esklużjoni elenkati fl-Artikolu 27(2) (pereżempju korrożività għall-ġilda).

Emenda  143

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness I – Kategorija 7 – 203-376-6 Ċitronellal

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

203-376-6

Ċitronellal

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din is-sustanza attiva ma tikkonformax mal-kriterji ta’ esklużjoni elenkati fl-Artikolu 27(2) (pereżempju korrożività għall-ġilda).

Emenda                     144

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – punt 5

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

5. It-testijiet ippreżentati għall-fini tal-awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont il-metodi deskritti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 440/2008 tat-30 ta' Mejju 2008 li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH). Madankollu jekk metodu ma jkunx adatt jew ma jiġix deskritt, għandhom jintużaw metodi oħra li huma, kull meta jkun possibbli, rikonoxxuti internazzjonalment u għandhom jiġu ġġustifikati fl-applikazzjoni.

5. It-testijiet ippreżentati għall-fini tal-awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont il-metodi deskritti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 440/2008 tat-30 ta' Mejju 2008 li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH). Il-metodi elenkati fl-Anness I ma jkoprux in-nanomaterjali, ħlief fejn hemm imsemmi speċifikament. Madankollu jekk metodu ma jkunx xieraq jew ma jiġix deskritt, għandhom jintużaw metodi oħra li huma xjentifikament sodisfaċenti u li l-validità tagħhom għandha tkun iġġustifikata fl-applikazzjoni.

(Integrazzjoni mill-ġdid ta' Emenda 346 mill-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-kumitat xjentifiku kkonċernat tal-Kummissjoni kkonkluda li l-għarfien dwar il-metodoloġija kemm għall-istimi tal-esponiment kif ukoll għall-identifikazzjoni tal-periklu tan-nonomaterjali għandu jiġi żviluppat u vvalidat aktar. Bħal pereżempju, wieħed ma jistax jassumi li metodi eżistenti għal sustanzi kimiċi fi kwantità jipprovdu data rilevanti. Sakemm tiġi evalwata l-validità ta’ metodi ta’ testijiet standard għan-nanomaterjali, għandha tingħata ġustifikazzjoni speċjali għall-użu ta’ dawn it-testijiet għall-evalwazzjoni tan-nanomaterjali.

Emenda  145

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 7.5. – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

7.5. Tunellaġġ li x'aktarx li jitqiegħed fis-suq kull sena

7.5. Tunellaġġ li x'aktarx li jitqiegħed fis-suq kull sena u fejn xieraq, għall-kategoriji previsti bl-akbar użu.

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni addizzjonali hija importanti kemm fil-livell ta’ sustanza attiva (Anness II) u għall-Prodott Bijoċidali (Anness III) sabiex ikun hemm lok, fejn meħtieġ, għal valutazzjoni tar-riskju kumulattiv kif xieraq għall-prodotti bijoċidali.

Emenda  146

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.7. Tossiċità akuta – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.7. Tossiċità akuta

8.7. Tossiċità akuta

Minbarra r-rotta orali ta' amministrazzjoni (8.7.1), għal sustanzi għajr gassijiet, it-tagħrif imsemmi fit-taqsima 8.7.2 sa 8.7.3 għandu jingħata għal tal-anqas rotta ta' amministrazzjoni oħra.

Minbarra r-rotta orali ta' amministrazzjoni (8.7.1), għal sustanzi għajr gassijiet, it-tagħrif imsemmi fit-taqsima 8.7.2 sa 8.7.3 għandu jingħata għal tal-anqas rotta ta' amministrazzjoni oħra.

– L-għażla tat-tieni rotta tiddependi min-natura tas-sustanza u r-rotta possibbli ta' esponiment għall-bniedem.

– L-għażla tat-tieni rotta tiddependi min-natura tas-sustanza u r-rotta possibbli ta' esponiment għall-bniedem.

– Il-gassijiet u l-likwidi volatili għandhom jiġu amministrati permezz tar-rotta tal-inalazzjoni

– Il-gassijiet u l-likwidi volatili għandhom jiġu amministrati permezz tar-rotta tal-inalazzjoni

– Jekk l-unika rotta ta' esponiment hija r-rotta orali, tkun meħtieġa biss informazzjoni dwar dik ir-rotta. Jekk ir-rotta mill-ġilda jew min-nifs hija l-unika rotta ta' esponiment għall-bniedem allura jista' jitqies test orali.

– Jekk l-unika rotta ta' esponiment hija r-rotta orali, tkun meħtieġa biss informazzjoni dwar dik ir-rotta. Jekk ir-rotta mill-ġilda jew min-nifs hija l-unika rotta ta' esponiment għall-bniedem allura jista' jitqies test orali. Qabel ma jsir studju ġdid dwar it-tossiċità akuta dermali, għandu jsir studju dwar il-penetrazzjoni dermali in vitro (OECD 428) sabiex jevalwa d-daqs u r-rata probabbli tar-rata ta’ bijodisponibbiltà dermali.

– Jista' jkun hemm ċirkostanzi speċifiċi fejn ir-rotot kollha ta' amministrazzjoni jkunu meqjusa bħala meħtieġa.

– Jista' jkun hemm ċirkostanzi straordinarji fejn ir-rotot kollha ta' amministrazzjoni jkunu meqjusa bħala meħtieġa.

Ġustifikazzjoni

Studji ta’ tossiċità akuta xi drabi jistgħu jwasslu għall-morbożità jew mortalità fi speċi ta’ annimali. Il-ħtieġa li tali studji jisru b’aktar minn rotta waħda ta' esponiment (jiġifieri orali + ġilda + ħalq) għandha tkun eċċezzjoni aktar milli regola. Dan huwa partikolarment veru għall-ittestjar dermali (tal-ġilda), li deher f’diversi analiżi indipendenti li ma jagħtix kontribut aħjar għall-għanijiet ta' klassifikazzjoni f'aktar minn 98% tal-bijoċidi u s-sustanzi l-oħra li ġew eżaminati.

Emenda  147

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.7. Tossiċità akuta – Kolonna 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Ġeneralment, l-istudju/i ma għandux/ għandhomx għalfejn isir(u) jekk:

Ġeneralment, l-istudju/i ma għandux/ għandhomx għalfejn isir(u) jekk:

– is-sustanza tkun ikklassifikata bħala korrożiva għall-ġilda.

is-sustanza tkun ikklassifikata bħala korrożiva jew severament irritanti għall-ġilda.

 

Jekk madankollu jitwettqu studji, m’għandhomx jintużaw konċentrazzjonijiet li jkunu korrożivi jew severament irritanti għall-ġilda.

Emenda  148

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.7.3. Tossiċità akuta – mill-ġilda – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.7.3. Mill-ġilda

8.7.3. Mill-ġilda

L-ittestjar permezz tar-rotta tal-ġilda jkun adatt jekk:

L-ittestjar permezz tar-rotta tal-ġilda jkun neċessarju biss jekk:

– it-teħid tas-sustanza fin-nifs ma jkunx probabbli; jew

– it-teħid tas-sustanza fin-nifs ma jkunx probabbli;

– il-kuntatt mal-ġilda waqt il-produzzjoni u/jew l-użu huwa probabbli; jew

– il-kuntatt mal-ġilda waqt il-produzzjoni u/jew l-użu huwa probabbli;

– il-proprjetajiet fiżikokimiċi u tossikoloġiċi jindikaw il-potenzjal għal rata ta' assorbiment sinifikanti mill-ġilda.

– il-proprjetajiet fiżikokimiċi u tossikoloġiċi jindikaw il-potenzjal għal rata ta' assorbiment sinifikanti mill-ġilda; u

 

– ir-riżultati ta’ test ta’ penetrazzjoni dermali in vitro (OECD 428) juru assorbiment dermali u bijodisponibbiltà għoljin.

Emenda  149

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.9. Tossiċità minn dożi ripetuti – Kolonna 1 – punt (i)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Tossiċità minn dożi ripetuti

Tossiċità minn dożi ripetuti

(i) it-tossiċità tiġi osservata fit-test tat-tossiċità dermali akuta f'dożi iżgħar milli fit-test tat-tossiċità orali;

(i) it-tossiċità tiġi osservata f’test tat-tossiċità dermali akuta f’dożi iżgħar milli fit-test tat-tossiċità orali;

Emenda  150

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.9. Tossiċità minn dożi ripetuti – Kolonna 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Bl-għan li jitnaqqas l-ittestjar li jsir fuq annimali vertebrati u, b’mod partikolari, il-ħtieġa ta’ studji indipendenti minn xulxin u mmirati lejn effett wieħed partikolari, għat-tfassil tal-istudji dwar it-tossiċità minn dożi ripetuti għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jiġu esplorati diversi effetti fil-qafas ta’ studju wieħed.

Emenda  151

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.10.1 – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.10.1. Studju tat-tossiċità fl-iżvilupp ta' qabel it-twelid, l-ispeċi ppreferuta hija l-fenek; ir-rotta ta' amministrazzjoni orali hija r-rotta ppreferuta.

8.10.1. Studju tat-tossiċità fl-iżvilupp ta' qabel it-twelid, l-ispeċi ppreferuta hija l-fenek; ir-rotta ta' amministrazzjoni orali hija r-rotta ppreferuta.

Inizjalment l-istudju għandu jsir fuq speċi waħda. Deċiżjoni dwar il-ħtieġa li jitwettqu studji addizzjonali fuq it-tieni speċi (il-far) jew studji mekkanistiċi, għandha tkun ibbażata fuq l-eżitu tal-ewwel test u fuq id-data l-oħra kollha rilevanti disponibbli.

Inizjalment l-istudju għandu jsir fuq speċi waħda.

Emenda  152

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.10.2 – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.10.2. L-istudju tat-tossiċità riproduttiva ta' żewġ ġenerazzjonijiet, il-far, ir-rotta ta' amministrazzjoni orali hija r-rotta preferuta.

8.10.2. L-istudju tat-tossiċità riproduttiva ta' żewġ ġenerazzjonijiet, il-far, ir-rotta ta' amministrazzjoni orali hija r-rotta preferuta.

Għandha tingħata ġustifikazzjoni jekk jintuża test ieħor tat-tossiċità riproduttiva.

Għandha tingħata ġustifikazzjoni jekk jintuża test ieħor tat-tossiċità riproduttiva. Issa li ġie adottat studju ta’ tossiċità estiż tat-tossiċità riproduttiva ta’ ġenerazzjoni waħda fil-livell tal-OECD, dan għandu jitqies bħala approċċ alternattiv għall-istudju ta’ aktar ġenerazzjonijiet.

Emenda  153

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.10.3 – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.10.3. Studju ulterjuri tat-tossiċità fl-iżvilupp ta' qabel it-twelid, l-ispeċi ppreferuta hija l-far, rotta orali għall-amministrazzjoni.

8.10.3. Studju ulterjuri tat-tossiċità fl-iżvilupp ta’ qabel it-twelid. Deċiżjoni dwar il-ħtieġa li jitwettqu studji addizzjonali fuq speċi oħra jew studji mekkanistiċi għandha tissejjes fuq ir-riżultat tal-ewwel test (8.10.1) u d-data kollha l-oħra rilevanti li tkun disponibbli (b’mod partikolari studji dwar it-tossiċità riproduttiva fuq annimali gerriema). L-ispeċi ppreferuta hija l-far, rotta orali għall-amministrazzjoni.

Emenda  154

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.13.2. Newrotossiċità, inkluża n-newrotossiċità fl-iżvilupp – Kolonna 1 – titolu

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.13.2. Newrotossiċità, inkluża n-newrotossiċità fl-iżvilupp

8.13.2. Newrotossiċità

Ġustifikazzjoni

L-eżami tal-immunotossiċità fl-iżvilupp jibqa’ neċessarju fiċ-ċirkostanzi ddefiniti b’mod ċar fit-test.

Emenda  155

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.13.4. Immunotossiċità, inkluża immunotossiċità fl-iżvilupp – Kolonna 1 – titolu

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.13.4. Immunotossiċità inkluża immunotossiċità fl-iżvilupp

8.13.4. Immunotossiċità

Ġustifikazzjoni

L-eżami tal-immunotossiċità fl-iżvilupp jibqa’ neċessarju fiċ-ċirkostanzi ddefiniti b’mod ċar fit-test.

Emenda  156

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 8.13. – Kolonna 1 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Data oħra disponibbli: Data disponibbli minn metodi u mudelli emerġenti, li jinkludu l-evalwazzjoni tar-riskji tat-tossiċità bbażat fuq ir-rotta, studji in vitro u ‘omiku’ (ġenomiku, proteomiku, metabolomiku, eċċ.), is-sistemi tal-bijoloġija, it-tossikoloġija komputazzjonali, il-bijoinformatika, u l-volum kbir ta’ skrinjar għandu jintbagħat b’mod parallel.

Ġustifikazzjoni

L-isplużjoni fl-iżvilupp tas-saħħa tal-informatika u tal-bijoloġija komputazzjonali wasslet għal numru wiesa' ta' għodod ġodda disponibbli għall-istudju tal-effetti tal-kimiċi fuq iċ-ċelluli, it-tessuti u l-organiżmi b’mod rapidu u kosteffiċenti. Hekk kif il-kumpaniji jibdew jinkorporaw dawn l-għodod u t-testijiet fil-programmi interni tagħhom ta’ ġestjoni ta’ prodotti, din id-data għandha tiġi sottomessa b’mod parallel sabiex tikber id-disponibilità tad-data mekkanistika biex jiġi appoġġat ir-regolament, u biex tinbena fiduċja f’metodi ġodda sabiex jiġi sostitwit jew imnaqqas l-użu tal-annimali.

Emenda  157

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 9.1.11. – Kolonni 1 u 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

9.1.11. Amphibian metamorphosis assay - ADS

imħassar

Emenda  158

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 1 – 9.9. – Kolonna 3 (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Id-data tittieħed mill-valutazzjoni tossikoloġika fuq il-mammiferi. Għandu jkun irrappurtat il-punt tat-tmiem tossikoloġiku fit-tul (NOAEL) b’rabta mal-mammiferi li jkun l-aktar sensittiv u rilevanti, u li jiġi espress f’mg tal-kompost tat-test għal kull kilogramma tal-piż tal-ġisem għal kull ġurnata.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li hija xi ħaġa komuni li jintużaw annimali gerriema u mammiferi oħra sabiex tiġi żviluppata data għall-evalwazzjoni tas-saħħa tal-bniedem fl-evalwazzjonijiet tat-tossikoloġija ambjentali li għandhom l-għan jipproteġu mammiferi selvaġġi, din għandha tiġi stipulata espliċitament sabiex jiġi evitat ittestjar addizzjonali mhux meħtieġ fuq l-annimali. It-test tal-emenda proposta ttieħed mir-rekwiżiti l-ġodda tad-data tal-UE li ġew proposti għall-protezzjoni tal-prodotti tal-pjanti.

Emenda  159

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 2 – 7. Effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u l-annimali – Kolonna 3 (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Rekwiżiti għall-informazzjoni f’din it-taqsima jistgħu jiġu adattati kif xieraq f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet ta' Titolu 1 ta' dan l-Anness.

Ġustifikazzjoni

L-adattament ta’ ċerti rekwiżiti ta’ informazzjoni standard għall-bijoċidi mikrobiċi permezz taż-żieda ta’ sentenzi li jikkwalifikaw għat-test introduttorju.

Emenda  160

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 2 – 7.2.2.2. Tossiċità akuta tan-nifs akuta – Kolonna 2 (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

ADS

Ġustifikazzjoni

Studji ta’ tossiċità akuta xi drabi jistgħu jwasslu għall-morbożità jew mortalità fi speċi ta’ annimali. Il-ħtieġa li tali studji jisru b’aktar minn rotta waħda ta' esponiment (jiġifieri orali + min-nifs + fil-peritonew/taħt il-ġilda) għandha tkun eċċezzjoni aktar milli regola. Bl-istess mod, it-tossiċità akuta min-nifs għandha l-aktar l-aktar tkun rekwiżit ta' informazzjoni tat-tieni livell.

Emenda  161

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 2 – 7.2.2.3. Doża waħda fil-peritonew/taħt il-ġilda – Kolonna 2 (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

ADS

Ġustifikazzjoni

Studji ta’ tossiċità akuta jinvolvu litteralment l-avvelenament tal-annimal sakemm imut, li jagħmilhom fost l-aktar tipi ta’ testijiet ta’ tossiċità severi u l-aktar oġġezzjonabbli mil-lat etiku. Il-ħtieġa li tali studji jisru b’aktar minn rotta waħda ta' esponiment (jiġifieri orali + min-nifs + fil-peritonew/taħt il-ġilda) għandha tkun eċċezzjoni aktar milli regola. Bl-istess mod, it-tossiċità akuta min-nifs għandha l-aktar l-aktar tkun rekwiżit ta' informazzjoni tat-tieni livell. Bl-istess mod, studju tal-injezzjoni akuta għandu l-aktar l-aktar ikun rekwiżit ta' informazzjoni tat-tieni livell.

Emenda  162

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness II – Titolu 2 – 8. Effetti fuq organiżmi li mhumiex fil-mira – Kolonna 3 (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Rekwiżiti għall-informazzjoni f’din it-taqsima jistgħu jiġu adattati kif xieraq f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet ta' Titolu 1 ta' dan l-Anness.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni esprimiet l-appoġġ prinċipalment għall-adozzjoni ta’ ċerti rekwiżiti ta’ informazzjoni standard għall-bijoċidi mikrobiċi permezz taż-żieda ta’ sentenzi li jikkwalifikaw għat-test introduttorju.

Emenda  163

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness III – punt 5

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

5. It-testijiet ippreżentati għall-fini tal-awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont il-metodi deskritti fir-Regolament (KE) Nru 440/2008. Madankollu, jekk metodu ma jkunx adatt jew ma jiġix deskritt, għandhom jintużaw metodi oħra li huma, kull meta dan ikun possibbli, rikonoxxuti internazzjonalment u adatti xjentifikament u għandhom jiġu ġġustifikati fl-applikazzjoni.

5. It-testijiet ippreżentati għall-fini tal-awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont il-metodi deskritti fir-Regolament (KE) Nru 440/2008. Il-metodi elenkati fl-Anness I ma jkoprux in-nanomaterjali, ħlief fejn hemm imsemmi speċifikament. Madankollu jekk metodu ma jkunx xieraq jew ma jiġix deskritt, għandhom jintużaw metodi oħra li huma xjentifikament sodisfaċenti u li l-validità tagħhom għandha tkun iġġustifikata fl-applikazzjoni

(Introduzzjoni mill-ġdid ta' emenda 293 mill-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Il-kumitat xjentifiku kkonċernat tal-Kummissjoni kkonkluda li l-għarfien dwar il-metodoloġija kemm għall-istimi tal-esponiment kif ukoll għall-identifikazzjoni tal-periklu tan-nonomaterjali għandu jiġi żviluppat u vvalidat aktar. Bħal pereżempju, wieħed ma jistax jassumi li metodi eżistenti għal sustanzi kimiċi fi kwantità jipprovdu data rilevanti. Sakemm tiġi evalwata l-validità ta’ metodi ta’ testijiet standard għan-nanomaterjali, għandha tingħata ġustifikazzjoni speċjali għall-użu ta’ dawn it-testijiet għall-evalwazzjoni tan-nanomaterjali.

Emenda  164

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness III – Titolu 1 – 7.5. – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

7.5 Tunellaġġ li x'aktarx li jitqiegħed fis-suq kull sena

7.5 Tunellaġġ li x'aktarx li jitqiegħed fis-suq kull sena u fejn xieraq, għall-kategoriji previsti għall-użu differenti

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni addizzjonali hija importanti kemm fil-livell ta’ sustanza attiva (Anness II) u għall-Prodott Bijoċidali (Anness III) sabiex ikun hemm lok, fejn meħtieġ, għal valutazzjoni tar-riskju kumulattiv kif xieraq għall-prodotti bijoċidali.

Emenda  165

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness III – Titolu 1 – 8.5.4. – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.5.4. Għall-prodotti bijoċidali previsti li jiġu awtorizzati għall-użu ma’ prodotti bijoċidali oħra, għandha tingħata konsiderazzjoni lill-kombinamenti ta' ttestjar tal-prodotti għat-tossiċità akuta għall-ġilda u l-irritazzjoni tal-ġilda u l-għajnejn.

8.5.4. Għall-prodotti bijoċidali previsti li jiġu awtorizzati għall-użu ma’ prodotti bijoċidali oħra, għandhom ikunu vvalutati r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent li jirriżultaw mill-użu ta’ taħlita ta’ dawn il-prodotti. F’xi każijiet, pereżempju fejn ma jkunx hemm data valida disponibbli tat-tip stipolat fil-kolonna 3, dan jista’ jirrikjedi t-twettiq ta’ għadd limitat ta’ studji ta’ tossiċità akuta bl-użu tal-kombinamenti tal-prodotti.

Emenda  166

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness III – Titolu 1 – 8.7 – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.7. Data tossikoloġika disponibbli dwar:

8.7. Data tossikoloġika disponibbli dwar:

– koformulanti (jiġifieri sustanza/i ta' riskju possibbli), jew

– koformulanti (jiġifieri sustanza/i ta' riskju possibbli), jew

– taħlita li s-sustanza/i ta' riskju possibbli tkun komponent tagħha

– taħlita li s-sustanza/i ta’ riskju possibbli tkun komponent tagħha.

– Jekk ma tkun disponibbli l-ebda data, allura għandhom jitwettqu t-test(ijiet) deskritt(i) fl-Anness II għall-koformulanti (jiġifieri s-sustanza/i ta' riskju possibbli) jew taħlita li s-sustanza/i ta' riskju possibbli hija komponent tagħha.

Jekk ma tkunx disponibbli data suffiċjenti għal koformulant jew koformulanti u ma tkunx possibbli konklużjoni permezz ta’ deduzzjoni jew approċċi oħra aċċettati mhux f’għamla ta’ test, għandhom jitwettqu test(ijiet) akut(i) (i)mmirat(i) kif deskritt(i) fl-Anness II għas-sustanza/i ta’ riskju possibbli jew taħlita li s-sustanza/i ta’ riskju possibbli hija komponent tagħha.

Emenda  167

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness III – Titolu 1 – 9.3. Effetti fuq kwalunkwe organiżmu ieħor speċifiku mhux fil-mira (il-flora u l-fawna) li x'aktarx ikunu f'riskju

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Id-data għall-valutazzjoni tar-riskji għall-mammiferi selvaġġi tittieħed mill-valutazzjoni tossikoloġika fuq il-mammiferi.

Emenda  168

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness III – Titolu 2 – 8.7. – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

8.7. Data tossikoloġika disponibbli dwar:

8.7. Data tossikoloġika disponibbli dwar:

– koformulanti (jiġifieri sustanza/i ta' riskju possibbli), jew

– koformulanti (jiġifieri sustanza/i ta' riskju possibbli), jew

– taħlita li s-sustanza/i ta' riskju possibbli tkun komponent tagħha

– taħlita li s-sustanza/i ta’ riskju possibbli tkun komponent tagħha.

Jekk ma tkun disponibbli l-ebda data, allura għandhom jitwettqu t-test(ijiet) deskritt(i) fl-Anness II għall-koformulanti (jiġifieri s-sustanza/i ta' riskju possibbli) jew taħlita li s-sustanza/i ta' riskju possibbli hija komponent tagħha

Jekk ma tkunx disponibbli data suffiċjenti għal koformulant jew koformulanti u ma tkunx possibbli konklużjoni permezz ta’ deduzzjoni jew approċċi oħra aċċettati mhux f’għamla ta’ test, għandhom jitwettqu test(ijiet) akut(i) (i)mmirat(i) kif deskritt(i) fl-Anness II għas-sustanza/i ta’ riskju possibbli jew taħlita li s-sustanza/i ta’ riskju possibbli hija komponent tagħha.

Ġustifikazzjoni

L-Anness III jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-prodotti bijoċidali, inklużi l-prodotti kimiċi (Titolu 1) u mikro-organiżmi (Titolu 2). Ir-rekwiżit tad-data 8.7 jidher fiż-żewġ titoli. Jekk ir-rekwiżit tad-data 8.7 fit-Titolu 1 jiġi emendat (emenda 96), l-istess emenda għandha ssir għar-rekwiżit tad-data korrispondenti 8.7 f'Titolu 2 sabiex tiġi żgurata l-konsistenza.

Emenda  169

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness III – Titolu 2 – 8.8. – Kolonna 1

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Studji supplimentari għal kombinamenti ta' prodotti bijoċidali

Studji supplimentari għal kombinamenti ta' prodotti bijoċidali

Għall-prodotti bijoċidali previsti li jiġu awtorizzati għall-użu ma' prodotti bijoċidali oħra, it-taħlita tal-prodotti, fejn possibbli, għandha tiġi ttestjata għat-tossiċità akuta tal-ġilda u l-irritazzjoni tal-ġilda u tal-għajnejn, kif adatt.

Għall-prodotti bijoċidali previsti li jiġu awtorizzati għall-użu ma’ prodotti bijoċidali oħra, għandhom ikunu vvalutati r-riskji għall-bniedem u l-ambjent li jirriżultaw mill-użu ta’ taħlita ta’ dawn il-prodotti. F’xi każijiet, pereżempju fejn ma jkunx hemm data valida disponibbli tat-tip stipolat fil-kolonna 3, dan jista’ jirrikjedi t-twettiq ta’ għadd limitat ta’ studji ta’ tossiċità akuta bl-użu ta’ taħlita tal-prodotti.

Emenda  170

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness III – Titolu 2 – 9.3. Effetti fuq kwalunkwe organiżmu ieħor speċifiku mhux fil-mira (il-flora u l-fawna) li x'aktarx ikunu f'riskju

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Id-data għall-valutazzjoni tar-riskji għall-mammiferi selvaġġi tittieħed mill-valutazzjoni tossikoloġika fuq il-mammiferi.

Emenda  171

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness V – Grupp Prinċipali 1: Diżinfettanti – Tip ta’ prodott 2 – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Dawn it-tipi ta’ prodotti ma jinkludux id-deterġenti li fir-rigward tagħhom ma jitqiesx l-effett bijoċidali; dan japplika wkoll għal likwidi għall-ħasil, trab tal-ħasil u prodotti simili.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika sabiex id-deterġenti li fihom, pereżempju, aċidi (descaler), sustanzi alkalini (biex jinħall il-ħmieġ xaħmi), ossidanti (biex jitneħħew it-tbajja’) jew l-alkoħol (bħala solvent) ma jirrikjedux awtorizzazzjoni bħala prodotti bijoċidali. Is-sustanzi msemmija jista’ jkollhom effett bijoċidali sekondarju.

Emenda  172

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness V – Grupp Prinċipali 1: Diżinfettanti – tip ta’ prodott 6 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

Prodotti użati bħala preservattivi għall-ħżin jew l-użu ta' lixki rodentiċidi jew insettiċidi.

Prodotti użati bħala preservattivi għall-ħżin jew l-użu ta' lixki rodentiċidi, insettiċidi jew lixki oħra.

Emenda  173

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness V – Grupp Prinċipali 2: Preservattivi – Tip ta’ prodott 9 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

Dan it-tip ta’ prodott jinkludi aġenti li jikkumbattu t-tixrid ta’ mikroorganiżmi (pereżempju mikrobi patoġeni u dawk li jipproduċu rwejjaħ) f’wiċċ il-materjali u għalhekk ixekklu jew jevitaw it-tirjiħ u/jew joffru tipi oħra ta’ benefiċċji.

Ġustifikazzjoni

Meta tessuti jiġu ttrattati bi prodotti bijoċidali, normalment l-enfasi tkun mhux fuq il-protezzjoni tal-fibra, iżda x’aktarx l-għan ewlieni jkun li jitfixkel it-tixrid ta’ mikrorganiżmi f’wiċċ it-tessut.

Emenda  174

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness VI – Introduzzjoni – punt 3

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

3. Sabiex jiġi żgurat livell għoli u armonizzat ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimal u għall-ambjent, għandu jiġi identifikat kwalunkwe riskju li jinħoloq mill-użu ta' prodott bijoċidali. Sabiex dan jintlaħaq, għandha titwettaq valutazzjoni tar-riskju sabiex tiddetermina jekk kwalunkwe riskju li jiġi identifikat ikunx aċċettabbli jew le. Dan isir bit-twettiq ta' valutazzjoni tar-riskji assoċjati mal-komponenti individwali rilevanti tal-prodott bijoċidali, b'kont meħud ta' kwalunkwe effett kumulattiv u sinerġistiku.

3. Sabiex jiġi żgurat livell għoli u armonizzat ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimal u għall-ambjent, għandu jiġi identifikat kwalunkwe riskju li jinħoloq mill-użu ta' prodott bijoċidali. Sabiex dan jintlaħaq, għandha titwettaq valutazzjoni tar-riskju sabiex tiddetermina jekk kwalunkwe riskju li jiġi identifikat ikunx aċċettabbli jew le. Dan isir bit-twettiq ta' valutazzjoni tar-riskji assoċjati mal-komponenti individwali rilevanti tal-prodott bijoċidali, b'kont meħud ta' kwalunkwe effett kumulattiv u sinerġistiku.

 

Definizzjonijiet xjentifiċi u metodoloġiji għall-evalwazzjoni ta' effetti kumulattivi jew sinerġiji se jiġu bbażati fuq in-noti tal-gwida teknika li ġew provduti mill-Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 23.

Ġustifikazzjoni

Attwalment, m'hemmx definizzjoni xjentifika unika li hemm qbil dwarha għall-kunċetti ta’ effetti kumulattivi u sinerġistiċi, u anqas hemm metodu ta’ analiżi komuni u miftiehem. Il-Kummissjoni għandha tadotta dawn id-definizzjonijiet u l-metodoloġiji permezz ta’ noti ta’ gwida teknika, qabel id-dħul fis-seħħ tar-regolament.

Emenda  175

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness VI – Valutazzjoni – punt 15

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

15. Fit-twettiq tal-valutazzjoni, għandha titqies ukoll il-possibbiltà ta' effetti kumulattivi jew sinerġistiċi.

15. Fit-twettiq tal-valutazzjoni, għandha titqies ukoll il-possibbiltà ta' effetti kumulattivi jew sinerġistiċi.

 

Definizzjonijiet xjentifiċi u metodoloġiji għall-evalwazzjoni ta' effetti kumulattivi jew sinerġiji se jiġu bbażati fuq in-noti tal-gwida teknika li ġew provduti mill-Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 23.

Ġustifikazzjoni

Attwalment, m'hemmx definizzjoni xjentifika unika li hemm qbil dwarha għall-kunċetti ta’ effetti kumulattivi u sinerġistiċi, u anqas hemm metodu ta’ analiżi komuni u miftiehem. Il-Kummissjoni għandha tadotta dawn id-definizzjonijiet u l-metodoloġiji permezz ta’ noti ta’ gwida teknika, qabel id-dħul fis-seħħ tar-regolament.

Emenda  176

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness VI – Valutazzjoni – punt 47 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

47a. Il-korp ta' evalwazzjoni għandu jikkonkludi li l-prodott bijoċidali ma jikkonformax mal-kriterju (iv) taħt il-punt (b) tal-Artikolu 18(1) jekk fih sustanza ta’ tħassib jew metaboliti rilevanti jew ħsara jew prodotti ta’ reazzjoni li tissodisfa l-kriterja PBT jew vPvB skont l-Anness XIII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, jew li fiha proprjetajiet ta' interferent endokrinali sakemm tintwera xjentifikament li skont kondizzjonijiet rilevanti fil-qasam mhemmx effett inaċċettabbli.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata konsiderazzjoni xierqa tas-sustanzi potenzjalment PBT u vPvB. Il-kriterji ta' esklużjoni fl-Artikolu 5 jagħtu fti sikurezza li s-sustanzi attivi ma għandhomx tali proprjetajiet; madankollu dan japplika wkoll għal koformulanti fi prodotti bijoċidali partikolarment minħabba l-konċentrazzjoni ta’ tali sostanzi li normalment jeżistu f’konċentrazzjonijiet ħafna ogħla meta mqabbla mas-sustanzi attivi.

Emenda  177

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness VI – Valutazzjoni – punt 52

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

52. F'kull waħda miż-żoni fejn ikunu ġew imwettqa valutazzjonijiet tar-riskju, il-korp ta' evalwazzjoni għandu jgħaqqad ir-riżultati dwar is-sustanza attiva mar-riżultati ta' kull sustanza ta' tħassib sabiex jipproduċi stima globali għall-prodott bijoċidali nnifsu. Din għandha tieħu kont ukoll ta' kwalunkwe effett kumulattiv jew sinerġistiku.

52. F'kull waħda miż-żoni fejn ikunu ġew imwettqa valutazzjonijiet tar-riskju, il-korp ta' evalwazzjoni għandu jgħaqqad ir-riżultati dwar is-sustanza attiva mar-riżultati ta' kull sustanza ta' tħassib sabiex jipproduċi stima globali għall-prodott bijoċidali nnifsu. Din għandha tieħu kont ukoll ta' kwalunkwe effett kumulattiv jew sinerġistiku.

 

Definizzjonijiet xjentifiċi u metodoloġiji għall-evalwazzjoni ta' effetti kumulattivi jew sinerġiji se jiġu bbażati fuq in-noti tal-gwida teknika li ġew provduti mill-Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 23.

Ġustifikazzjoni

Attwalment, m'hemmx definizzjoni xjentifika unika li hemm qbil dwarha għall-kunċetti ta’ effetti kumulattivi u sinerġistiċi, u anqas hemm metodu ta’ analiżi komuni u miftiehem. Il-Kummissjoni għandha tadotta dawn id-definizzjonijiet u l-metodoloġiji permezz ta’ noti ta’ gwida teknika, qabel id-dħul fis-seħħ tar-regolament.

Emenda  178

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness VI – Konklużjoni – punt 68 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

68. Il-korp ta' evalwazzjoni għandu jikkonludi li l-prodott bijoċidali ma jkunx konformi mal-kriterju (iv) taħt il-punt (b) tal-Artikolu 18(1) jekk skont il-konċentrazzjoni prevedibbli tas-sustanza attiva jew ta' kull sustanza ta' tħassib jew tal-metaboliti rilevanti jew tat-tqassim wieħed wieħed jew tal-prodotti ta' reazzjoni fl-ilma ta' taħt l-art taqbeż l-iktar konċentrazzjoni baxxa minn dawn li ġejjin:

68. Il-korp ta' evalwazzjoni għandu jikkonludi li l-prodott bijoċidali ma jkunx konformi mal-kriterju (iv) taħt il-punt (b) tal-Artikolu 18(1) jekk skont il-konċentrazzjoni prevedibbli tas-sustanza attiva jew ta' kull sustanza ta' tħassib jew tal-metaboliti rilevanti jew tat-tqassim wieħed wieħed jew tal-prodotti ta' reazzjoni fl-ilma ta' taħt l-art jew fl-ilma tas-superfiċje taqbeż l-iktar konċentrazzjoni baxxa minn dawn li ġejjin:

(Integrazzjoni mill-ġdid ta' Emenda 328 mill-ewwel qari)

Emenda  179

Pożizzjoni tal-Kunsill

Anness VI – Konklużjoni – punt 68 – inċiż 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill

Emenda

 

– jissogra li ma jintlaħqux l-objettivi jew l-istandards stabbiliti minn:

 

– id-Direttiva 98/83/KE, jew

 

– id-Direttiva 2000/60/KE, jew

 

– id-Direttiva 2006/118/KE, jew

 

–id-Direttiva 2008/56/KE, jew

 

– id-Direttiva 2008/105/KE, jew

 

– ftehimiet internazzjonali li jinkludu obbligi importanti dwar il-protezzjoni tal-ilma baħar mit-tniġġis, jew

(Integrazzjoni mill-ġdid ta' Emenda 329 mill-ewwel qari)

NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur tilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kunsill, fil-Pożizzjoni Komuni tiegħu dwar il-proposta għal regolament dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali, adotta kważi nofs l-emendi tal-Parlament. Madankollu, hija tqis li għad hemm lok sostanzjali għal titjib sabiex ikunu żgurati l-objettivi maħsuba, bħalma huma l-eliminazzjoni tan-nuqqasijiet li jikkaratterizzaw id-Direttiva 98/8/KE dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali, diġà fis-seħħ, it-titjib tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni kif ukoll tal-proċedura ta’ deċiżjoni inqas burokratika u kumplessa filwaqt li għandu jkompli jiġi żviluppat il-livell għoli ta’ protezzjoni. F’dan il-qasam jaqgħu pereżempju l-awtorizzazzjoni ssimplifikata ta’ familji ta’ prodotti u marki kummerċjali.

Ir-Rapporteur jiddispjaċiha li l-Pożizzjoni Komuni fiha ħafna inkonsistenzi u kontradizzjonijiet, li issa għandhom jingħelbu mill-Parlament Ewropew, u tikkritika r-ristrutturazzjoni arbitrarja tal-artikoli.

Għaldaqstant, ħafna emendi huma ta’ natura teknika u ma jinkludux bidliet li jirrigwardaw is-sustanza tat-test. Minflok, dawn jimmiraw li jtejbu l-konsistenza (fit-test stess u bejn dan ir-Regolament u dokumenti leġiżlattivi oħra tal-UE ), ineħħu d-duplikazzjonijiet ta’ obbligi legali u jissimplifikaw it-test.

Minħabba raġunijiet ta’ kompetizzjoni u dawk relatati mas-suq intern, jeħtieġ li jsir arranġament ċar u trasparenti dwar il-miżati li jitħallsu kemm lill-Aġenzija u kemm lill-Istati Membri.

Ir-Rapporteur tilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li s-sustanzi attivi għall-prodotti bijoċidali li jgħaddu minn proċedura ta’ approvazzjoni ssimplifikata issa huma elenkati fl-Anness mar-Regolament. Dan, però, m’għandux jillimita ruħu għal dan il-grupp partikolari ta’ prodotti, iżda jkun xieraq li l-approvazzjoni tas-sustanzi attivi kollha tkun irregolata permezz ta’ atti delegati.

Fejn jidħlu r-rekwiżiti ta’ informazzjoni dwar is-sustanzi attivi u l-prodotti bijoċidali, għandhom jintużaw possibilitajiet importanti u ġodda li deħlin bħalissa biex jiġu evitati l-esperimenti fuq l-annimali.

Jeħtieġ li jkun hemm regoli ċari għall-prodotti ttrattati, iżda għandha tiġi evitata l-indikazzjoni ta’ bijoċidi li m’għadhomx preżenti fil-prodott finali. Għandha tiġi evitata r-regolamentazzjoni doppja ma’ atti legali oħra rigward it-tikkettar.

L-introduzzjoni ta’ awtorizzazzjoni Komunitarja tikkostitwixxi pass essenzjali lejn suq Ewropew armonizzat għall-prodotti bijoċidali. Hija l-aħjar sistema u l-aktar waħda effiċjenti biex tittejjeb id-disponibbiltà tal-prodotti, biex jinħolqu inċentivi għall-innovazzjoni u biex ikun hemm valur miżjud għas-saħħa tal-bniedem u l-ħarsien tan-natura. Barra minn hekk, sistema ta’ awtorizzazzjoni ċentrali bla dubju tħalli effett pożittiv fis-suq intern billi jkun possibbli li jsiru valutazzjonijiet b’mod konsistenti u implimentazzjoni armonizzata tar-rekwiżiti fl-Istati Membri kollha tal-UE. Riżultat importanti ieħor huwa t-titjib fil-ħarsien tal-konsumatur. Sabiex jiġu kkunsidrati sew l-ammont ta’ xogħol li għandu jitwettaq bħalissa mill-ECHA u l-eżami tas-sustanzi attivi, li sfortunatament miexi bil-lajma, ir-Rapporteur tissuġġerixxi introduzzjoni gradwali tal-awtorizzazzjoni Komunitarja.

L-applikazzjoni sikura tal-prodotti bijoċidali titlob ukoll li, b’mod analogu mad-Direttiva Qafas dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, ikun hemm Direttiva Qafas dwar l-użu sostenibbli tal-prodotti bijoċidali sabiex l-utenti u l-konsumaturi professjonisti tal-prodotti bijoċidali jkunu infurmati kemm dwar l-użu sikur tagħhom u kemm dwar alternattivi li ma jagħmlux ħsara. F’kull każ, dan għandu jinkludi t-taħriġ tal-gruppi fil-mira rilevanti, mill-inqas fost l-utenti professjonisti.

PROĊEDURA

Titolu

It-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali

Referenzi

05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)

Data tal-1 qari tal-PE - Numru P

22.9.2010                     T7-0333/2010

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2009)0267 - C7-0036/2009

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja ta' meta l-Parlament irċieva l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

29.9.2011

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

29.9.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Christa Klaß

15.9.2009

 

 

 

Eżami fil-kumitat

8.9.2011

 

 

 

Data tal-adozzjoni

4.10.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

57

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Matthias Groote, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Arlene McCarthy, Konrad Szymański

Data tat-tressiq

10.10.2011