Proċedura : 2011/0806(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0337/2011

Testi mressqa :

A7-0337/2011

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 13/10/2011 - 6.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2011)0437

RAPPORT     
PDF 302kWORD 288k
10.10.2011
PE 473.807v01-00 A7-0337/2011

dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra tal-Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

(14862/2011 – C7‑0312/2011 – 2011/0806(NLE))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Sharon Bowles

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ANNESS (1): CURRICULUM VITAE TA’ JÖRG ASMUSSEN
 ANNESS (2): TWEĠIBIET TA’ JÖRG ASMUSSEN GĦALL-KWESTJONARJU
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra tal-Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-Bank Ċentrali Ewropew

(14862/2011 – C7‑0312/2011 – 2011/0806(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-4 ta' Ottubru 2011 (14862/2011)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 283(2), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0312/2011),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0337/2011),

A. billi, permezz ta’ ittra tal-4 ta' Ottubru 2011, il-Kunsill Ewropew ikkonsulta lill-Parlament Ewropew dwar il-ħatra ta' Jörg Asmussen bħala membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għal mandat ta' tmien snin b'effett mill-1 ta' Novembru 2011;

B.  billi l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament imbagħad evalwa l-kredenzjali tal-persuna nnominata, b'mod partikolari fid-dawl tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 283(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u fid-dawl tal-ħtieġa ta’ indipendenza sħiħa tal-Bank Ċentrali Ewropew skont l-Artikolu 130 TFUE, u billi, fit-twettiq ta' dik l-evalwazzjoni, il-kumitat irċieva curriculum vitae mingħand il-kandidat kif ukoll it-tweġibiet tiegħu għall-kwestjonarju bil-miktub li ntbagħatlu,

C. billi l-kumitat imbagħad kellu seduta ta’ smigħ ta' siegħa u nofs mal-individwu nnominat fl-10 ta' Ottubru 2011, li fiha għamel dikjarazzjoni ta’ ftuħ u mbagħad wieġeb il-mistoqsijiet li sarulu mill-membri tal-kumitat,

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill li Jörg Asmussen jinħatar Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1)

ĠU L 0, 0.0.0000, p. 0.


ANNESS (1): CURRICULUM VITAE TA’ JÖRG ASMUSSEN

Curriculum Vitae

Jörg Asmussen

Imwieled fi Flensburg fl-1966

Segretarju tal-Istat, Ministeru Federali tal-Finanzi, il-Ġermanja

Karriera Professjonali

Minn Lulju 2008          Segretarju tal-Istat fil-Ministeru Federali tal-Finanzi, b’responsabbiltà għal:

-          Direttorat Ġenerali I (Politika Fiskali u Affarijiet Makroekonomiċi)

-          Direttorat Ġenerali VII (Politika tas-Suq Finanzjajru)

-          Direttorat Ġenerali E (Politika Ewropea)

Marzu 2003 sa            Kap tad-Direttorat Ġenerali VII

Ġunju 2008                Politika tas-Suq Finanzjajru

Ottubru 2002 sa          Kap tad-Direttorat E A

Frar 2003                   Responsabbli għal kwistjonijiet ċentrali tal-Affarijiet Ewropej

                                   Kwistjonijiet finanzjarji ġenerali marbuta mal-Affarijiet Ewropej

Lulju 1999 sa             Kap tal-Uffiċċju tal-Ministru u Segretarju Privat

Ottubru 2002             tal-Ministru Federali tal-Finanzi

1998 sa 1999             Segretarju Privat tas-Segretarju tal-Istat

Ir-responsabbiltajiet tas-Segretarju tal-Istat kienu jkopru l-Affarijiet Ewropej, kwistjonijiet monetarji u ta’ kreditu, kif ukoll il-politika finanzjarja u monetarja internazzjonali

1996 sa 1998             Uffiċjal fid-diviżjoni għall-iżvilupp ekonomiku u monetarju internazzjonali, il-Fond Monetarju Internazzjonali u s-samits ekonomiċi

Mill-1996                   Ministeru Federali tal-Finanzi, Berlin

1994 sa 1996             Maniġer tal-proġetti fil-qasam ta tal-politika ekonomika, soċjali

                                   u tas-suq tax-xogħol ġewwa l-Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH, istitut tar-riċerka bbażat f’Köln

Sħubijiet u Mandati

-    Membru tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju tal-UE u tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Grupp tal-Euro

-    Deputat tal-Ġermanja għall-Finanzi fil-G7 u l-G20

-    Membru tal-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja

-    Gvernatur Alternanti fil-Bank Dinji

-    Gvernatur Alternanti fil-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp

-    President tal-Kunsill Ġenerali tal-Awtorità Federali Ġermaniża għas-Superviżjoni Finanzjarja

-    Membru tal-Bord Superviżorju ta’ Deutsche Telekom AG

-    Membru tal-Bord Superviżorju tad-Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

-    Aġent Sherpa tal-Ġermanja għal-G20

-    President tal-Grupp ta’ Ħidma tal-G20 dwar is-Sistema Monetarja Internazzjonali (IMS)

-    World Economic Forum: Membru tal-Grupp ta’ Tmexxija għall-proġett dwar il-futur tas-Sistema Monetarja Internazzjonali

-    Membru tal-Grupp ta’ Trustees tal-Prinċipji għal Flussi Kapitali Stabbli u Ristrutturar Ekwu tad-Dejn

Edukazzjoni

1991 sa 1992             Master in Business Administration, l-Università Bocconi, Milan

1988 sa 1994             Studja l-ekonomija fl-Università ta’ Gießen u

fl-Università ta’ Bonn, kwalifika: Diplom-Volkswirt (lawrja fl-Ekonomija); speċjalizzazzjoni: il-politika monetarja


ANNESS (2): TWEĠIBIET TA’ JÖRG ASMUSSEN GĦALL-KWESTJONARJU

A.     Sfond personali u professjonali

1.     Jekk jogħġbok semmi l-aspetti ewlenin tal-esperjenza professjonali tiegħek fi kwistjonijiet monetarji, finanzjarji u kummerċjali.

Tul il-karriera professjonali tiegħi kont involut f’diversi aspetti relatati ma’ kwistjonijiet monetarji, finanzjarji u kummerċjali fid-diversi karigi li kelli.

Qabel ma dħalt fil-Ministeru Ġermaniż tal-Finanzi fl-1996, ħdimt bħala maniġer tal-proġetti fl-Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH, istitut tar-riċerka u l-konsulenza f’Köln. Immaniġjajt proġetti tal-PHARE f’pajjiżi fil-Lvant tal-Ewropa u fir-reġjun Baltiku li kienu se jaderixxu fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel kariga tiegħi fil-Ministeru tal-Finanzi (1996 – 1998) kienet fid-diviżjoni tal-Ekonomija Dinjija, l-FMI u l-affarijiet tal-G7 fi żmien il-kriżi Asjatika. Mill-1999 sal-2002, l-ewwel kont Segretarju Privat ta’ Segretarju tal-Istat, imbagħad sirt Segretarju Privat u Kap tal-Uffiċċju tal-Ministru. F’Ottubru 2002, ħadt ir-responsabilità ta’ subdirettorat fid-direttorat tal-politika Ewropea, u f’Marzu 2003 ġejt promoss fil-kariga ta’ Direttur Ġenerali tad-Direttorat tal-Politika tas-Suq Finanzjarju u domt iktar min ħames snin f’din il-kariga.

Kelli firxa wiesgħa ta’ responsabilitajiet relatati ma’ kwistjonijiet monetarji, finanzjarji u kummerċjali minn mindu ġejt maħtur bħala Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Finanzi f’Lulju 2008. Attwalment jiena inkarigat minn tliet direttorati (minn total ta’ disgħa):

Id-Direttorat I - il-politika fiskali u l-affarijiet makroekonomiċi, il-politika finanzjarja u monetarja internazzjonali - iservi bħala l-laboratorju tal-ideat tal-Ministeru dwar il-politika ekonomika, iżda huwa inkarigat ukoll minn kompiti operazzjonali bħall-allokazzjoni ta’ fondi mill-pakkett ta’ stimolu ekonomiku tal-2009 u l-amministrazzjoni tal-iskema ta’ garanzija federali. Is-subdirettorat internazzjonali huwa responsabbli, inter alia, għall-proċess tal-Ministri tal-Finanzi fil-G7 u l-G20, l-affarijiet tal-FMI, ir-relazzjonijiet bilaterali barra mill-Ewropa, il-banek għall-iżvilupp multilaterali u r-ristrutturar tad-dejn.

Id-Direttorat VII - il-politika tas-suq finanzjarju - jittratta r-regolamentazzjoni tas-suq finanzjarju fl-oqsma tal-banek, l-assigurazzjoni, l-immaniġġjar tal-assi u t-titoli fil-livelli internazzjonali (FSB u G20), Ewropew u nazzjonali. Barra minn hekk, id-Direttorat VII huwa responsabbli għas-superviżjoni tal-Aġenzija Federali tad-Dejn (Finanzagentur), il-Grupp Bankarju KfW, l-Aġenzija Federali għall-Istabilizzazzjoni tas-Suq Finanzjarju (FMSA) u l-Awtorità Finanzjarja Superviżorja Federali (BaFin).

Id-Direttorat E - il-politika Ewropea - huwa d-Direttorat ewlieni tagħna li jittratta l-kwistjonijiet kollha relatati mal-kriżi attwali tad-dejn sovran f’xi pajjiżi periferali taż-żona tal-euro. Huwa responsabbli għall-Unjoni Monetarja Ewropea, inklużi l-kwistjonijiet relatati mal-BĊE u r-relazzjonijiet bilaterali fl-Ewropa. Barra minn hekk, il-kwistjonijiet kollha relatati mal-baġit li jirrigwardaw il-politika Ewropea u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) jiġu ttrattati fid-Direttorat E.

Minn Novembru 2009 sa Jannar 2011, jiena kont ukoll responsabbli għas-subdirettorat għall-investimenti federali, b’mod partikolari l-proprjetà immobbli federali, u responsabilitajiet b’segwitu għat-Treuhandanstalt (aġenzija tal-privatizzazzjoni).

Barra minn hekk, kelli diversi mandati f’bords superviżorji ta’ investimenti u aġenziji federali. Attwalment jiena membru tal-bord superviżorju tad-Deutsche Telekom AG u tal-Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ – l-aġenzija tal-gvern federali għall-kooperazzjoni u l-iżvilupp ekonomiku). Jiena president tal-Kumitat ta’ Tmexxija Interministerjali tal-Aġenzija Federali għall-Istabilizzazzjoni tas-Suq Finanzjarju (FMSA), li lejn l-aħħar tal-2008 ġiet stabbilita bħala l-iskema ta’ salvataġġ finanzjarju tal-Ġermanja. Il-kumitat ta’ tmexxija huwa inkarigat mid-deċiżjonijiet politiċi fil-qasam tal-istabilizzazzjoni tas-suq finanzjarju u r-ristrutturar tal-bank. Jiena l-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja Federali tal-Ġermanja (BaFin) u membru tal-kumitat ta’ esperti tal-gvern dwar l-affarijiet relatati mas-suq tal-ishma (Börsensachverständigenkommission).

Minn mindu sirt kap ta’ subdirettorat fl-2002, ingħatajt responsabilitajiet maniġerjali sinifikanti relatati mal-organizzazzjoni tal-Ministeru, il-persunal u l-baġit tiegħu. It-tliet direttorati li jaqgħu fl-ambitu tar-responsabilitajiet tiegħi jinkludu seba’ subdirettorati bi 43 diviżjoni u madwar 370 impjegat.

2.     Jekk jogħġbok semmi l-aspetti ewlenin tal-esperjenza Ewropea u internazzjonali tiegħek.

Sa mill-ewwel ġurnata tal-karriera professjonali tiegħi, dejjem ħdimt f’kuntest Ewropew u/jew internazzjonali. Jekk jogħġbok irreferi għat-tweġiba għall-mistoqsija Nru 1 għad-dettalji.

Mill-2003 – minn meta nħtart bħala Direttur Ġenerali għall-Politika dwar is-Suq Finanzjarju (li dak iż-żmien kienet tinkludi s-Subdirettorat għall-Politika Monetarja u Finanzjarja Internazzjonali) – u iktar u iktar minn mindu ngħatajt il-kariga ta’ Segretarju tal-Istat fl-2008, jiena kont membru ta’ diversi Kumitati Ewropej u internazzjonali ta’ livell għoli u nirrappreżenta lill-Ġermanja, b’mod partikolari fil-karigi li ġejjin:

-          Deputat għall-Finanzi fil-G7

-          Deputat għall-Finanzi fil-G20

-          Aġent Sherpa tal-G20 għall-Kanċillier Federali fl-2011

-          Membru tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (KEF)

-          Membru tal-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Euro (EWG)

-          Membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Faċilità Ewropea ta’ Stabilità Finanzjarja (EFSF)

-         Membru tal-Bord tal-Istabilità Finanzjara (FSB), Membru tal-Kumitat Permanenti tal-FSB dwar l-Implimentazzjoni tal-Istandards

-          Gvernatur Alternanti tal-Bank Dinji

-         Gvernatur Alternanti tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ)

-         Membru tal-Grupp ta’ Ħidma Nru 3 (WP 3) tal-OECD

Bħala Direttur Ġenerali għall-Politika dwar is-Suq Finanzjarju, kont membru tal-Kumitat tas-Servizzi Finanzjarji (KSF) u kont il-president ta’ grupp ta’ ħidma ad hoc dwar l-integrazzjoni finanzjarja fl-2003/04.

Akkumpanjajt lill-Ministru tal-Finanzi Ġermaniż għal-laqgħat ta’ livell ministerjali tal-Grupp tal-euro, l-ECOFIN, il-BEI, il-BERŻ, il-G7, il-G8 u l-G20 kif ukoll tal-Kumitat Finanzjarju u Monetarju Internazzjonali (IMFC) fi ħdan l-FMI, u rrappreżentajtu diversi drabi f’dawn il-laqgħat meta huwa ma setax ikun preżenti.

Bħala Direttur Ġenerali għall-Politika dwar is-Suq Finanzjarju, jiena kont responsabbli għar-relazzjonijiet bilaterali mal-pajjiżi kollha barra mill-UE. Hawnhekk iffukajt fuq l-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-pajjiżi Afrikani. Bħala Segretarju tal-Istat kont responsabbli għar-relazzjonijiet bilaterali kollha tal-Ministeru tal-Finanzi kemm fi ħdan l-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha. F’dan ir-rigward, l-iffukar evidentement ikun fuq l-Istati Membri tal-UE, iżda jiena bqajt inżomm rabtiet mill-qrib b’mod partikolari mal-Istati Uniti u mal-pajjiżi Afrikani, fil-limiti taż-żmien għad-dispożizzjoni tiegħi.

Fl-2011, ġejt maħtur bħala ko-President tal-Grupp ta’ Ħidma tal-G20 (li kien jinkludi uffiċjali tat-Teżor u bankiera ċentrali) dwar ir-Riforma tas-Sistema Monetarja Internazzjonali. Jien membru tal-bord ta’ tmexxija tal-proġett tal-Forum Ekonomiku Dinji dwar il-futur tas-Sistema Monetarja Internazzjonali, u ġejt maħtur fil-Grupp ta’ Trustees tal-Prinċipji tal-Flussi Stabbli ta’ Kapital u Ristrutturar Ġust tad-Dejn.

3.     Jekk jogħġbok semmi l-aspetti ewlenin tal-isfond akkademiku tiegħek u l-iktar pubblikazzjonijiet rilevanti dwar il-politika monetarja u ekonomika u l-kwistjonijiet relatati mar-regolamenti finanzjarji.

Jiena studjajt l-Ekonomija fl-Universitajiet ta’ Gießen u Bonn bejn l-1988 u l-1994 u speċjalizzajt fil-Politika Monetarja u tar-Rati tal-Kambju fl-Istitut għall-Politika Ekonomika Internazzjonali f’Bonn. Ksibt grad ta’ Masters f’Bonn b’teżi dwar “L-implikazzjonijiet tal-inflazzjoni għat-tkabbir - analiżi teoretika u empirika” (“Die Implikationn von Inflation für Wachstum – eine theoretische und empirische Analyse”). Fl-1991/92, segwejt programm tal-MBA offrut mill-istituzzjoni Scuola di Direzione Aziendale tal-Bocconi, f’Milan, l-Italja. Hemmhekk jien speċjalizzajt fl-istrateġija u l-organizzazzjoni.

Jiena ppubblikajt l-artikoli u l-kontributi li ġejjin:

-         Asmussen, Jörg; Bruch, Eva: Nobelpreis für die Spieltheorie: Die Methoden der Spieltheorie und ihre Anwendung auf Arbeitsmarktfragen, 1995

-         Asmussen, Jörg; Schneider, Carsten: Haushaltskonsolidierung heißt Gerech-tigkeit für kommende Generationen, 2002

-          Asmussen, Jörg: Rating-Agenturen und Finanzaufsicht;

Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Heft 3/2005

-         Asmussen, Jörg; Mai, Stefan; Nawrath, Axel: Zur Weiterentwicklung der EU-Finanzmarktintegration; Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 4/2004

-         Asmussen, Jörg: Ein Jahr Pfandbriefgesetz aus Sicht des Bundesministeri-ums der Finanzen;

Immobilien & Finanzierung, Lulju 2006

-         Asmussen, Jörg: Verbriefungen aus Sicht des Bundesfinanzministeriums;

Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 19/2006

-         Asmussen, Jörg: Politische Antworten auf die Finanzmarktkrise;

Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte 11/08

-         Asmussen, Jörg: Politische Antworten auf die Finanzmarktkrise;

WPg - Die Wirtschaftsprüfung 15 ta’ Novembru 2008

-         Asmussen, Jörg: Der Pfandbrief - eine Stütze des deutschen Finanzsystems;

Immobilen & Finanzierung 23 - 2008

-         Asmussen, Jörg: Mastering Global Financial Crises: A German Perspective;

The Washington Quarterly, Lulju 2009

-         Asmussen, Jörg: Finanz- und wirtschaftspolitische Herausforderungen für Deutschland und Europa;

ifo Schnelldienst 4/10, 26 ta’ Frar 2010

-         Asmussen, Jörg: Die KfW als Partner des Bundes und der Wirtschaft in der Krise;

Unternehmermagazin 3/2010, Ġunju 2010

-         Asmussen, Jörg: Restrukturierungsverfahren für Kreditinstitute;

Die Wirtschaftsprüfung 13/2010, 1 ta’ Lulju 2010

-          Asmussen, Jörg: Neue Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften;

VDMA-Nachrichten, Ottubru 2010

-         Asmussen, Jörg: Die Verhandlungsziele der Bundesregierung bei der EU-Umsetzung von Basel III;

Recht der Finanzinstrumente 2/2011, 21 ta’ Marzu 2011

-         Asmussen, Jörg: Umbruch im Weltwährungssystem: Sollte die Zeit freier Wechselkurse beendet werden?;

ifo Schnelldienst 7/11, 8 ta’ April 2011

-         Asmussen, Jörg: Position des BMF zur Reform der EU-Einlagensicherungsrichtlinie;

Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 15/2011, 1 ta’ Awwissu 2011

Barra minn hekk, ippubblikajt numru ta’ artikli fil-gazzetti, u bħalissa qed naħdem fuq żewġ kontributi għal ġabriet ta’ xogħlijiet. Wieħed mill-artikli huwa dwar l-euro (“The Euro: Past, Present and Future”) u għandu jiġi inkluż f’ġabra ta’ xogħlijiet dwar il-munita, editjata minn Sara Eisen tal-kumpanija Bloomberg, u li għandha tiġi ppubblikata minn McGraw Hill fi tmiem l-2011. L-artiklu l-ieħor huwa dwar il-kriżi finanzjarja u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw u għandu jiġi inkluż f’ġabra ta’ xogħlijiet dwar l-għajnuna għall-iżvilupp li għandha tiġi ppubblikata fl-2012.

4.     Liema kienu l-aktar deċiżjonijiet importanti li kellek sehem fit-teħid tagħhom fil-karriera professjonali tiegħek?

Kelli sehem fit-teħid ta’ ħafna deċiżjonijiet fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali fi kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji; l-iktar importanti kienu:

-         Minn meta bdiet il-kriżi tad-dejn sovran f’xi pajjiżi periferali taż-żona tal-euro, jiena kont involut ħafna fil-ġestjoni tal-kriżi, inkluż inter alia fl-istabbiliment tal-FESF, ir-riforma tal-governanza ekonomika taż-żona tal-euro, it-tħejjija tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabilità (MES).

-         Wara l-falliment tal-bank Lehman Brothers fil-ħarifa 2008, jien ikkoordinajt, flimkien ma’ Jens Weidmann, li dak iż-żmien kien jaħdem fl-uffiċċju tal-Kanċillier, ir-rispons tal-gvern Ġermaniż għall-kriżi finanzjarja li kienet tinkludi, inter alia, l-istabbilizzazzjoni tal-bank Hypo Real Estate (HRE), l-abbozzar tal-liġi dwar l-istabbilizzazzjoni tas-suq finanzjarju, u l-istabbiliment tal-Fond ta’ Stabilizzazzjoni tas-Swieq Finanzjarji – li sussegwentement sar Aġenzija (SoFFin/FMSA), u lħaqt President tal-kumitat ta’ tmexxija interministerjali tiegħu. F’din il-kariga jien sussegwentement ħadt ħsieb inter alia il-każijiet tal-WestLB u l-Commerzbank. Madankollu, dan il-kompitu ma kienx jirrigwarda biss il-koordinazzjoni tar-rispons fil-livell nazzjonali, iżda wkoll fil-livell Ewropew (inter alia aspetti tal-għajnuna statali) u f’dak internazzjonali.

-         Biex ma jippermettix il-kriżi finanzjarja taffettwa l-ekonomija reali, il-gvern Ġermaniż, fl-2009, iddeċieda li joħloq pakkett ta’ stimolu ekonomiku u għal darba oħra kont involut fit-tfassil u l-implimentazzjoni tiegħu, u kont membru tal-kumitat ta’ tmexxija interministerjali tal-hekk imsejjaħ fond għall-Ġermanja (Deutschlandfonds). Għaldaqstant, ħadt ħsieb inter alia l-operazzjoni ta’ salvataġġ tal-kumpanija Opel, fergħa tal-kumpanija General Motors fil-Ġermanja.

-         Ħejjejt u pparteċipajt fis-Summits kollha tal-Mexxejja tal-G20 li ġew organizzati s’issa li ttrattaw speċifikament l-aġenda għall-irkupru finanzjarju u r-riforma wara l-kriżi finanzjarja. Summits importanti preċedenti kienu l-G8 tal-1999 f’Cologne li kien jirrigwarda l-ħelsien mid-dejn bilaterali u s-summit tal-G8 fi Gleneagles fl-2005 dwar il-ħelsien mid-dejn multilterali. Fis-summit tal-G20 f’Seoul fl-2010, kont involut ħafna fit-tfassil tal-pakkett ta’ riforma tal-FMI.

-         Fir-rigward tar-regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji, nixtieq nenfasizza l-fatt li jien kont inkarigat mill-preżentazzjoni tal-pożizzjoni tal-Ġermanja għan-negozjati fil-livell Ewropew dwar - pereżempju - id-Direttiva dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, id-Direttiva fuq offerti ta’ xiri u d-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Ħlas matul il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill fl-2007. Fil-livell nazzjonali, jien mexxejt, inter alia, l-implimentazzjoni tal-proġetti preċedenti u ta’ Basel 2.

5.     Għandek xi negozju jew xi investimenti finanzjarji jew xi impenji oħrajn li jistgħu jfixkluk milli taqdi d-dmirijiet prospettivi tiegħek, u hemm xi fatturi personali jew fatturi oħrajn rilevanti li jridu jitqiesu mill-Parlament meta jkun qed jikkunsidra n-nomina tiegħek?

Le.

6.     Kif se żżomm il-pożizzjoni indipendenti tiegħek meta tqis li se tkun għadek kif spiċċajt minn kariga fid-dipartiment tas-Sur Schäuble?

Hemm numru pjuttost kbir ta’ ħaddiema ta’ suċċess li jaħdmu fil-Bank Ċentrali u li bdew il-karrieri rispettivi tagħhom fit-Teżor jew f’Ministeru ieħor, u madankollu l-indipendenza tagħhom bħala bankiera ċentrali ma hijiex ikkontestata. Fil-Ġermanja, dan japplika b’mod partikolari għal Hans Tietmeyer u Jürgen Star, jew, biex nagħti eżempju iktar riċenti, għall-President tal-Bundesbank Jens Weidmann, li assuma din il-kariga direttament wara li temm il-kariga tiegħu fl-uffiċċju tal-Kanċillier. Eżempju riċenti ieħor huwa Klaas Knot li laħaq Gvernatur tad-De Nederlandsche Bank direttament wara li spiċċa l-kariga tiegħu fil-Ministeru tal-Finanzi fil-Pajjiżi l-Baxxi f’Lulju 2011. Fil-livell Ewropew, wieħed jista’ jsemmi lil Jean-Claude Trichet u lil Mario Draghi, iżda anki f’kuntest li jmur lil hinn mill-Ewropa, mhuwiex rari l-fatt li wieħed jibdel il-kariga tiegħu fil-gvern għal mal-Bank Ċentrali - eżempji riċenti huma l-Gvernatur tal-Bank of Canada u d-Deputat tiegħu, Mark Carney u Tiff Macklem. Eżempju ieħor huwa dak ta’ Lesetja Kganyago mis-South African Reserve Bank.

Jien ninsab konvint li, għal kull kariga pubblika, huwa kruċjali li wieħed jadotta l-mandat tal-istituzzjoni, il-kuntest u l-kultura istituzzjonali kif ukoll il-passat tal-istituzzjoni daqslikieku kienu tiegħu stess. Jien familjari ħafna ma’ dawn l-aspetti kollha tal-BĊE bħala istituzzjoni, peress li kkoperajt mill-qrib mal-BĊE u l-persunal tiegħu f’diversi gruppi, kumitati u kuntesti minn mindu twaqqaf u saħansitra qabel, mal-Istitut Monetarju Ewropew. Jekk insir membru tal-bord tal-BĊE, il-lealtà tiegħi tkun lejn l-euro u l-BĊE.

7.     X’se jkunu l-objettivi ewlenin li se tipprova tilħaq matul il-mandat tiegħek fil-Bank Ċentrali Ewropew?

Il-prinċipju ewlieni jkun il-mandat tal-BĊE skont it-Trattat, b’mod partikolari l-objettivi u l-kompiti tal-BĊE. Dan ifisser l-objettiv primarju huwa li tinżamm l-istabilità tal-prezzijiet u - mingħajr ħsara għall-istabilità tal-prezzijiet - li jiġu appoġġjati l-politiki ekonomiċi ġenerali fl-Unjoni. Barra minn hekk, nixtieq nenfasizza l-kompitu tal-BĊE li jikkontribwixxi għall-istabilità tas-sistema finanzjarja kif stabbilit fit-Trattat, li huwa objettiv ewlieni ieħor.

Jien se naġixxi b’indipendenza f’konformità mal-mandat tal-BĊE skont it-Trattat, u se naġixxi fl-interess ġenerali taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, u speċjalment taż-żona tal-euro fit-totalità tagħha. Jien kompletament konxju mill-fatt li l-ebda membru tal-bord tal-BĊE m’għandu jaġixxi bħala aġent tal-Istat Membru li jkun ċittadin tiegħu.

Jien ngħożż ħafna l-valuri tal-kompetenza, iċ-ċarezza, il-koerenza u l-kredibilità.

B.     Il-politika monetarja tal-BĊE

8.     X’inhi l-valutazzjoni tiegħek tal-politika monetarja kif ġiet implimentata mis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) għal 12-il sena? X’bidliet, jekk taħseb li hemm bżonnhom, tippromwovi?

It-Trattat jagħti lill-BĊE il-mandat li jżomm l-istabilità tal-prezzijiet fuq perjodu medju għaż-żona tal-euro fit-totalità tagħha. Meta wieħed iħares lejn ir-rata medja tal-inflazzjoni minn meta l-BĊE beda jħaddem il-politika monetarja, wieħed ma jistax ma jikkonkludix li l-istorja tal-BĊE kienet waħda ta’ suċċess kbir. Ir-rata medja tal-inflazzjoni fiż-żona tal-euro hija madwar 2%, meta mqabbla ma’ rata medja ta’ inflazzjoni ta’ madwar 3% tal-mark Ġermaniż fl-aħħar 30 sena tiegħu. Dan is-suċċess inkiseb minkejja d-diversi ostakli li affettwaw liż-żona tal-euro, li kienu jvarjaw minn żidiet kbar fil-prezzijiet tal-prodotti bażiċi sa pressjoni ’l isfel fuq l-inflazzjoni b’riżultat tar-reċessjoni ekonomika kbira globali.

Fatt li huwa saħansitra iktar importanti huwa l-konvinzjoni kbira u l-fiduċja assoluta tal-pubbliku u tas-swieq finanzjarji li l-BĊE se jilħaq l-objettivi tiegħu. L-aspettattivi dwar l-inflazzjoni ġew ibbażati fuq livelli li huma konsistenti mal-għan tal-Kunsill Governattiv li r-rati tal-inflazzjoni jinżammu anqas minn, iżda qrib, it-2% fuq perjodu medju ta’ żmien. Anki matul il-perjodu tal-kriżi ekonomika kbira, li fih ir-rati ta’ inflazzjoni marru ħażin għal ftit xhur fiż-żona tal-euro, l-aspettattivi dwar l-inflazzjoni fuq perjodu medju ta’ żmien baqgħu ankrati fl-istess punt, f’konformità mal-objettiv tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE. Dan kollu jagħti xhieda tal-livell għoli ħafna ta’ kredibilità tal-politika monetarja tal-BĊE, li hija l-iktar kwalità importanti għal bank ċentrali. Ma narax għalfejn għandha tinbidel din il-vija ta’ suċċess li qabdet il-politika monetarja.

9.     Spiss jingħad li minħabba bidliet strutturali fl-ekonomija dinjija, l-inflazzjoni nbidlet minn inflazzjoni fil-prezzijiet tal-konsumatur għal inflazzjoni fil-prezzijiet tal-assi. Abbażi tal-lezzjonijiet li wieħed jista’ jieħu mill-kriżi attwali, għandu l-BĊE jinjora l-iżvilupp tal-prezzijiet tal-assi?

It-tnaqqis fil-livell u l-varjabilità tal-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi huwa fatt ċertament tipiku li kkaratterizza l-aħħar 30 sena ta’ żviluppi ekonomiċi madwar id-dinja. Fattur importanti li kkaratterizza dawn l-iżviluppi huwa t-titjib deċiżiv fil-kwalità tal-istituzzjonijiet li jfasslu l-politiki u fl-aċċettazzjoni mifruxa tal-istabilità tal-prezzijiet bħala valur soċjali li għandu jiġi mħares fl-interess taċ-ċittadini kollha. It-tibdil strutturali, anke fil-forma ta’ globalizzazzjoni tal-ekonomiji dinjin, probabbilment ikkontribwixxa għall-kisba tal-istabilità tal-prezzijiet iżda t-tfassil tajjeb tal-politiki jibqa’ l-ixprunatur ewlieni.

Madankollu, il-politika monetarja ma tistax tassumi li dejjem se jkun hemm stabilità tal-inflazzjoni tal-prodotti u s-servizzi domestiċi. Monitoraġġ mill-qrib ħafna tal-iżviluppi rilevanti kollha huwa ġustifikat.

Fl-istess ħin, il-kriżi finanzjarja li bdiet f’nofs l-2007 hija biss l-aħħar episodju estremament serju li jikkonferma kemm hu importanti li l-banek ċentrali jimmonitorjaw l-iżviluppi tal-prezzijiet tal-assi. Fil-fehma tiegħi, id-dibattitu internazzjonali dwar il-kriżi finanzjarja u ekonomika bejn l-istudjużi u fost dawk li jfasslu l-politiki ekonomiċi wassal għal perspettiva proattiva wiesgħa dwar ir-rwol tal-istat u tal-banek ċentrali fir-rigward tal-aberrazzjonijiet makroekonomiċi inġenerali u b’mod partikolari l-iżviluppi negattivi fil-prezzijiet tal-assi. L-istrateġija “nistennew u naraw” evidentement ġiet aġġustata, jew hekk kif il-Professur Ottmar Issing riċentement ippreċiża: “Il-kwistjoni dwar x’għandu jsir meta tinfaqa’ bużżieqa għadha hemm. Iżda għandha tiġi kklassifikata fit-tieni post, f’każ biss li tevolvi bużżieqa kbira li, minkejja l-isforzi kollha, ma kienx possibbli li tiġi evitata.”

Dan mhux l-istess bħall-indirizzar tal-prezzijiet ta’ ċerti assi, iżda pjuttost mod li bih jiġi evitat li żviluppi insostenibbli fil-prezzijiet tal-assi jiddeġeneraw fi kriżi finanzjarja sħiħa - anki fil-futur imbiegħed - tista’ tfixkel l-abilità tal-Bank Ċentrali li jżomm l-istabilità fil-prezzijiet u għalhekk tista’ tiġi tiswa ħafna f’termini ta’ produzzjoni u stabilità fil-prezzijiet.

L-istrateġija tal-politika monetarja tal-BĊE tinkorpora l-mekkaniżmi tal-prezzijiet tal-assi fid-deliberazzjonijiet dwar il-politika, mhux bħala mira, iżda pjuttost bħala indikaturi ewlenin tal-attività ekonomika futura permezz tal-impatt tagħhom fuq il-ġid, il-prezz tal-kapital u l-pożizzjonijiet tal-karti tal-bilanċ ta’ diversi setturi fiż-żona tal-euro. Barra minn hekk, l-orjentazzjoni għal perjodu medju ta’ żmien tal-politika monetarja tal-BĊE tippermetti li wieħed jikkunsidra r-riskji għall-istabilità finanzjarja, li normalment jakkumulaw fuq perjodi itwal ta’ żmien meta mqabbla ma’ xokkijiet ekonomiċi oħrajn. B’mod partikolari, fil-kuntest tal-analiżi monetarja tal-BĊE, huwa possibbli li wieħed isegwi l-interazzjonijiet bejn il-formazzjoni tal-prezzijiet fis-swieq tal-assi u l-ħolqien tal-kreditu u tal-likwidità fis-settur finanzjarju, anki minħabba l-fatt li l-iżbilanċi finanzjarji ħafna drabi jkunu akkumpanjati minn tkabbir monetarju u tal-kreditu eċċessiv. Din l-informazzjoni tikkontribwixxi għall-valutazzjoni globali li tifforma l-prospetti tal-BĊE fuq perjodu medju u fit-tul dwar l-iżviluppi fil-prezzijiet.

B’mod ġenerali, l-orjentazzjoni għal perjodu medju ta’ żmien tal-istrateġija monetarja tal-BĊE u r-rwol prominenti tal-analiżi monetarja fi ħdan il-qafas usa’ tal-BĊE, orjentat lejn l-istabilità, għat-tfassil tal-politika monetarja, jiżguraw li l-implikazzjonijiet tal-iżbilanċi finanzjarji u l-allinjamenti ħżiena tal-prezzijiet tal-assi u l-korrezzjoni tagħhom jingħataw il-konsiderazzjoni dovuta fit-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja meħuda mill-BĊE.

10.   Kif tivvaluta l-konsegwenzi taż-żieda fil-prezzijiet tal-prodotti bażiċi għall-politika monetarja? Hemm kunflitt fir-rigward tal-politika monetarja bejn il-ġlieda kontra r-reċessjoni u li wieħed jibqa’ viġilanti fir-rigward tal-inflazzjoni (aspettattivi)?

Meta wieħed jirrispondi din il-mistoqsija, huwa essenzjali li ssir distinzjoni bejn l-effetti temporanji u l-effetti dejjiema taż-żidiet fil-prezzijiet tal-prodotti bażiċi u, jekk hemmx ir-riskju li dawn, min-naħa tagħhom, jiġġeneraw effetti oħrajn. Fil-każ ta’ effetti temporanji, il-politika monetarja m’hemmx għalfejn ikollha rwol attiv, minħabba l-orjentazzjoni għal perjodu medju ta’ żmien tal-politika monetarja. Madankollu, iż-żidiet fil-prezz tal-prodotti bażiċi huma rilevanti għall-politika monetarja f’każ ta’ tendenzi kontinwati ta’ żieda fil-prezzijiet tal-prodotti bażiċi jew f’każ li l-effetti temporanji tal-bidu jibdew jissarrfu f’effetti oħra fuq l-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-konsumatur permezz tal-pagi u l-istabbiliment tal-prezzijiet, u permezz ta’ aspettattivi ta’ inflazzjoni ogħla. Dan jista’ jiġri, pereżempju, minħabba l-indiċjar tal-pagi u l-prezzijiet ma’ inflazzjonijiet passati, jew b’mod aktar ġenerali jaffettwa l-aspettattivi tal-inflazzjoni. F’dawn il-każijiet, ikun jinħtieġ aġġustament tal-pożizzjoni tal-politika monetarja biex wieħed imur lura għal sitwazzjoni ta’ stabilità tal-prezzijiet u aspettattivi tal-inflazzjoni ankrati sewwa fuq perjodu medju ta’ żmien.

Fir-rigward tat-tieni parti tal-mistoqsija, fuq żmien fit-tul m’hemm l-ebda kunflitt bejn it-tkabbir u l-inflazzjoni. Iż-żamma tal-istabilità tal-prezzijiet perjodu medju ta’ żmien huwa l-aqwa kontribut li l-politika monetarja tista’ tagħmel sabiex trawwem tkabbir ekonomiku sostenibbli u ħolqien ta’ impjiegi fl-ekonomija taż-żona tal-euro.

11.   X’inhi l-fehma tiegħek dwar l-eteroġenejtà tal-kundizzjonijiet monetarji fiż-żona tal-euro u l-impatt tagħha fuq il-politika monetarja unitarja tal-BĊE?

Huwa normali li f’unjoni monetarja jkun hemm ammont ta’ eteroġenejtà. L-eteroġenejtà attwali fil-kundizzjonijiet monetarji fi ħdan iż-żona tal-euro – nassumi li qed tirreferu għad-differenzi fl-inflazzjoni u fit-tkabbir ekonomiku – prinċipalment tirriżulta minn korrezzjoni tal-iżviluppi makroekonomiċi mhux sostenibbli fi ftit pajjiżi li ħafna drabi kienu kkaratterizzati minn żieda qawwija fil-prezz tal-assi, defiċits fil-kontijiet kurrenti u settur bankarju u privat ingranat ħafna.

Il-politika monetarja tal-BĊE għandha l-għan li tikseb stabilità fil-prezzijiet fuq żmien medju għaż-żona tal-euro fit-totalità tagħha. L-effetti ta’ kundizzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi fuq it-tmexxija tal-politika monetarja jkunu rilevanti sa fejn dawn l-iżviluppi (ikunu mistennija) jaffettwaw l-iżviluppi fil-livell taż-żona tal-euro minħabba li jistgħu jinfirxu f’pajjiżi oħra, permezz tal-kanali normali tal-kummerċ jew billi pajjiż jittieħed minn ieħor jew tintilef il-fiduċja, b’mod li tiġi affettwata ħażin l-istabilità tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro fuq żmien medju. Il-fatt li teżisti politika monetarja waħda u, għaldaqstant, rata ta’ interess uniformi fil-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro ma jippermettix li l-politika monetarja tintuża biex tinfluwenza żviluppi ta’ pajjiżi speċifiċi. Dan huwa l-kompitu ta’ politiki ekonomiċi oħra, ta’ firxa wiesgħa ta’ politiki strutturali u politiki fiskali kif ukoll tal-politiki dwar il-pagi.

12.   Taħseb li fil-banek taż-żona tal-euro kien hemm dipendenza eċċessiva fuq il-provvista tal-likwidità mill-BĊE?

Bħalma tafu, f’Ottubru 2008, b’rispons għall-intensifikazzjoni ulterjuri tal-kriżi finanzjarja wara l-inadempjenza ta’ Lehman Brothers, il-BĊE introduċa numru ta’ miżuri tal-politika monetarja mhux standard u ibbażati fuq il-banek (minħabba l-istruttura finanzjarja taż-żona tal-euro), inklużi proċeduri ta’ allokazzjoni sħiħa b’rata fissa fl-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament kollha tiegħu. Dawn il-proċeduri jimplikaw li l-banek taż-żona tal-euro huma liberi li b’għażla tagħhom jitolbu ammonti ta’ likwidità kemm iridu mill-Eurosistema u b’rata fissa, sakemm dawn il-banek ikunu kapaċi jipprovdu ammont suffiċjenti ta’ garanziji eliġibbli. Bi prinċipju, il-BĊE ma jiġġudikax bank skont l-imġiba tiegħu fl-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament, minħabba li l-provvista tal-likwidità mill-Bank Ċentrali hija wieħed mill-kompiti ewlenin ta’ bank ċentrali. Barra minn hekk, minħabba l-istruttura tas-sistema finanzjarja, id-domandi tal-banek fi kwalunkwe operazzjoni bħal din jistgħu jvarjaw b’mod sinifikanti. Fl-istess ħin, minħabba diffikultajiet ta’ finanzjament estern, attwalment qed tirriżulta dipendenza mhux tas-soltu fuq l-operazzjonijiet tal-BĊE min-naħa tas-sistemi bankarji ta’ diversi pajjiżi taż-żona tal-euro. Fil-każijiet iktar serji, dawn il-pajjiżi stabbilixxew programmi ta’ aġġustament ekonomiku li, matul iż-żmien, għandhom iwasslu għal tnaqqis gradwali tad-domanda kbira għal-likwidità mill-Bank Ċentrali li kellhom il-banek ta’ dawn il-pajjiżi. Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE qed jissorvelja mill-qrib ħafna s-sitwazzjoni biex jiġi żgurat li l-appoġġ permezz tal-likwidità ma jostakolax l-implimentazzjoni tal-politika monetarja billi r-rati ta’ interess tas-suq tal-flus fuq żmien qasir jiġu aġġustati f’konformità mal-pożizzjoni tal-politika monetarja.

13.      Bla ħsara għall-objettiv tal-istabilità tal-prezzijiet, fil-fehma tiegħek il-BĊE kif għandu jissodisfa l-obbligi sekondarji tiegħu skont it-Trattat (li jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u l-impjieg sħiħ) u xi strument jista’ juża l-BĊE biex jissodisfahom?

Fil-biċċa l-kbira kulħadd jaqbel li ż-żamma ta’ prezzijiet stabbli fuq żmien medju huwa l-aqwa kontribut li l-politika monetarja tista’ tagħmel sabiex trawwem tkabbir ekonomiku sostenibbli u ħolqien ta’ impjiegi. Illum il-ġurnata, jeżisti kunsens wiesa’ dwar il-fatt li bank ċentrali ma jistax jinfluwenza t-tkabbir ekonomiku b’mod sostenibbli billi jibdel il-provvista tal-flus. L-istabilità tal-prezzijiet, pereżempju, ittejjeb it-trasparenza tal-prezzijiet relattivi, tnaqqas il-primjums tar-riskju ta’ inflazzjoni fir-rati ta’ interess u tnaqqas id-distorsjonijiet tas-sistemi fiskali u tas-sigurtà soċjali. Għaldaqstant, l-istabilità tal-prezzijiet hija l-kontribut l-aktar importanti li l-politika monetarja tista’ tagħmel biex jinkisbu ambjent ekonomiku favorevoli u livell għoli ta’ impjieg. Fi ftit kliem: L-istabilità tal-prezzijiet hija kundizzjoni meħtieġa għal tkabbir sostenibbli. L-Artikolu 127 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE jassenja lill-Eurosistema l-objettiv ewlieni li żżomm l-istabilità tal-prezzijiet. Għaldaqstant, l-istabilità tal-prezzijiet mhijiex biss l-objettiv ewlieni tal-politika monetaja tal-BĊE, iżda hija wkoll objettiv tal-UE kollha kemm hi. Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE stabbilixxa benchmark numeriku ċar għall-kisba tal-istabilità tal-prezzijiet. L-għan tiegħu huwa li jżomm l-inflazzjoni anqas minn, iżda qrib, it-2% fuq perjodu medju ta’ żmien u laħaq dan l-objettiv għalkollox mill-bidu nett.

Bla ħsara għall-objettiv tal-istabilità tal-prezzijiet, it-Trattat jistipula obbligi sekondarji tal-BĊE jiġifieri li jappoġġja l-politiki ekonomiċi ġenerali fl-Unjoni, li jinkludu t-tkabbir ekonomiku bilanċjat u l-impjieg sħiħ. Għaldaqstant, it-Trattati jistabbilixxu ġerarkija ċara tal-objettivi tal-Eurosistema, liema ġerarkija tagħmilha ċara li kisba kredibbli ta’ stabilità tal-prezzijiet trawwem stabilità makroekonomika ġenerali li tiżola bl-aħjar mod l-ekonomja mill-konsegwenzi ta’ xokkijiet mhux mistennija. Fil-fatt, matul il-kriżi finanzjarja, il-politika monetarja rreaġiet għax-xokkijiet finanzjarji u ekonomiċi bl-orjentazzjoni xierqa fuq perjodu medju ta’ żmien biex ikun żgurat ankraġġ sod tal-aspettattivi dwar l-inflazzjoni u biex jiġu stabbilizzati l-iżviluppi makroekonomiċi. Il-BĊE ta appoġġ kontinwu lill-ekonomija billi għamel il-pożizzjoni tiegħu dwar il-politika monetarja waħda kompjaċenti ħafna mingħajr ma ġiet affettwata negattivament il-perspettiva fuq żmien medju fir-rigward tal-istabilità tal-prezzijiet, biex b’hekk l-aspettattivi dwar l-inflazzjoni fuq perjodu ta’ żmien medju ġew ankrati fis-sod.

14.   X’taħseb dwar il-“pakkett ta’ governanza ekonomika” kif ġie adottat reċentement? X’passi ulterjuri tqis li huma meħtieġa biex tissaħħaħ il-governanza ekonomika fl-UE?

Nilqa’ l-adozzjoni reċenti tal-pakkett ta’ governanza ekonomika, sena wara l-pubblikazzjoni tal-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni, liema pakkett bagħat messaġġ pożittiv ta’ fiduċja liċ-ċittadini tal-UE u lis-suq finanzjarju li huwa partikolarment importanti fis-sitwazzjoni attwali. Ma jista’ jkun hemm l-ebda dubju li l-miżuri miftiehma jikkostitwixxu pass fid-direzzjoni t-tajba lejn sorveljanza ekonomika msaħħa u mkabbra. Kwistjoni ewlenija attwalment hija l-applikazzjoni rigoruża tal-leġiżlazzjoni l-ġdida u d-dikjarazzjonijiet li jiġu magħha (bħar-regola “konformità jew spjegazzjoni”) mhux biss fil-forma iżda anki fis-sustanza. Dan jitlob li l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kollha jassumu s-sjieda tar-regoli miftiehma. Il-klawżola ta’ reviżjoni inkluża fil-leġiżlazzjoni se tkun opportunità biex tkompli tiżdied il-governanza ekonomika fl-UE u fiż-żona tal-euro. Hija se tippermetti li tissaħħaħ is-sistema bbażata fuq ir-regoli u jiġu rrimedjati xi dgħufijiet li għad hemm fil-governanza ekonomika.

Sabiex tkompli tissaħħaħ il-governanza ekonomika, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw oqfsa fiskali nazzjonali b’saħħithom, bħat-“trażżin tad-dejn” fil-kostituzzjonijiet nazzjonali. Għandhom jitwettqu riformi istituzzjonali ulterjuri biex tissaħħaħ il-governanza taż-żona tal-euro, billi pereżempju l-KEF/EWG ikollhom president full-time. Iktar minn hekk, l-impenji meħuda skont il-Patt Euro Plus u l-Istrateġija Ewropa 2020 jistgħu jiġu inklużi fil-leġiżlazzjoni sekondarja u jsiru vinkolanti, bħala “Patt għall-Kompetittività Ewropea”. Huwa importanti wkoll li jsir progress ulterjuri fl-implimentazzjoni tas-Suq Uniku, b’mod partikolari fil-qasam tas-servizzi, biex jiżdied il-potenzjal tat-tkabbir tal-UE. Fl-aħħar nett, il-progress ulterjuri lejn l-unjoni ekonomika ma jkunx komplut mingħajr passi addizzjonali lejn dimensjoni Ewropea ikbar fir-regolazzjoni u s-sorveljanza tas-swieq finanzjarji fl-UE, u speċjalment fiż-żona tal-euro, u b’mod partikolari fir-rigward tal-għodod tal-ġestjoni tal-kriżi finanzjarja (fond ta’ riżoluzzjoni, skemi ta’ garanzija tad-depożiti). L-unjoni ekonomika jeħtieġ li tkun ikkumplimentata minn progress adegwat lejn unjoni fiskali u politika iktar integrata, u dan jeħtieġ bidliet fit-trattat.

15.   Xi rwoli, relazzjonijiet u sfidi tara għall-BĊE u l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabilità futur?

Il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabilità (MES) u l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandhom mandati differenti x’jissodisfaw. Il-MES se jiġi attivat jekk ikun indispendabbli biex jissalvagwardja l-istabilità taż-żona tal-euro fit-totalità tagħha, filwaqt li jipprovdi appoġġ għall-istabilità skont kundizzjonalità adegwata għall-benefiċċju tal-Membri tal-MES, u bħala tali se jkollu orjentazzjoni makrofianzjarja wiesgħa. Il-BĊE ġie inkarigat bl-objettiv ewlieni li jżomm l-istabilità tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant, il-mandati tal-BĊE u l-MES jikkomplementaw lil xulxin, anki minħabba l-fatt li l-istabilità tal-prezzijiet hija kundizzjoni neċessarja għal stabilità makrofinanzjarja wiesgħa.

Barra minn hekk, it-Trattat dwar il-MES ikompli jispeċifika l-involviment tal-BĊE fil-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabilità (MES) f’erba’ oqsma ewlenin.

L-ewwel nett, wara t-talba għall-għajnuna finanzjarja minn Stat Membru taż-żona tal-euro, il-BĊE iwettaq ħidma flimkien mal-Kummissjoni u mal-FMI biex jevalwa jekk hemmx riskju għall-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro fit-totalità tagħha li jiġġustifika l-attivazzjoni tal-MES.

Fit-tieni lok, fejn l-attivazzjoni tal-MES tkun iġġustifikata, il-BĊE jwettaq ħidma flimkien mal-Kummissjoni u l-FMI biex jivvaluta l-ħtiġijiet attwali ta’ finanzjament tal-Istat Membru kkonċernat.

Fit-tielet lok, il-persunal tal-BĊE jikkontribwixxi, bl-għarfien speċjalizzat tekniku tiegħu, fejn ikun meħtieġ, għan-negozjar ta’ Memoranda ta’ Qbil (MtQ) li jinkludu kundizzjonalità politika adegwata, u għall-monitoraġġ sussegwenti u l-implimentazzjoni ta’ dan il-MtQ.

Fir-raba’ lok, f’konformità mal-konklużjonijiet tas-Summit taż-żona tal-euro fil-21 ta’ Lulju, huwa mistenni li l-attivazzjoni tal-interventi sekondarji tas-suq mill-MES issir abbażi ta’ analiżi mill-BĊE li tirrikonoxxi ċ-ċirkustanzi eċċezzjonali tas-suq finanzjarju u r-riskji għall-istabilità finanzjarja.

It-titoli maħruġa mill-MES huma mistennija jikkwalifikaw bħala garanziji eliġibbli għall-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-BĊE, bħalma huwa l-każ tal-FESF. Madankollu, fid-dawl tal-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju stipulata fl-Artikolu 123 TFUE, il-MES mhuwiex se jkun kontroparti eliġibbli għall-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-BĊE.

L-għan ewlieni tal-BĊE huwa, u jibqa’, li jżomm l-istabilità tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro. Kwalunkwe attivitajiet relatati mal-operat tal-MES huma f’kull każ ta’ natura awżiljarja u jingħataw fil-forma ta’ għajnuna, u jsiru mill-BĊE bil-kundizzjoni ċara li jkun hemm fehim sħiħ li dawn l-attivitajiet huma bla ħsara għall-issodisfar tal-mandat tal-BĊE kif stipulat fit-Trattati tal-UE.

16.   Reċentement ġiet issuġġerita l-idea li l-BĊE jiġi involut fl-ingranaġġ tal-operazzjonijiet tal-FESF. X’inhuma l-fehmiet tiegħek dwar dan?

Fil-biċċa l-kbira kulħadd jaqbel li r-riżorsi tal-FESF għandhom jintużaw kemm jista’ jkun b’mod effiċjenti. Dan għandu l-mira doppja li jimmassimiza l-benefiċċju taż-żona tal-euro fit-totalità tagħha b’rabta ma’ kull euro li jintefaq bħala parti mill-programm ta’ kwalunkwe pajjiż, filwaqt li jipproteġi l-flus tal-kontribwenti Ewropej huwa u jagħmel dan. F’dan ir-rigward, huwa wkoll essenzjali li l-gvernijiet jimplimentaw rapidament l-istrumenti l-ġodda tal-FESF f’konformità mad-deċiżjoni tal-Kapijiet tal-Istat u l-Gvernijiet tal-21 ta’ Lulju. Huwa importanti li l-FESF ikollha l-kapaċità li tissodisfa l-funzjoni tagħha li tissalvagwardja l-istabilità finanzjarja b’mod effettiv u effiċjenti.

Fir-rigward tal-involviment tal-BĊE fl-ingranaġġ tal-FESF, fl-opinjoni tiegħi għandu jkun ċar li l-BĊE dejjem se jaderixxi strettament kemm mal-ispirtu kif ukoll mad-dimensjoni legali tal-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju li tinsab fit-Trattat.

Billi l-uniku skop tal-FESF huwa li tipprovdi finanzjament lill-Istati Membri taż-żona tal-euro fi żminijiet ta’ diffikultà finanzjarji, jekk il-BĊE jiġi involut f’tali finanzjament, dan imur kontra l-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju skont l-Artikolu 123 TFUE. Madankollu, indipendentement minn din il-kunsiderazzjoni legali, il-finanzjament tal-FESF permezz tal-BĊE jitqies bħala ksur, min-naħa tal-BĊE, tal-ispirtu tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat, liema ksur jikkostitwixxi riskju serju għall-kredibilità u r-reputazzjoni tal-BĊE. Minħabba l-perċezzjoni li l-politika monetarja tkun suġġetta għal tħassib relatat mal-politika fiskali, il-prinċipju ewlieni li jikkaratterizza l-oqfsa moderni tal-politika monetarja tal-Bank Ċentrali – dak tal-indipendenza tal-Bank Ċentrali – jisfaxxa fix-xejn u, b’riżultat ta’ dan, il-kapaċità tal-awtoritajiet monetarji li jiksbu stabilità tal-prezzijiet tiġi kompromessa.

17.   X’jimplika l-ħruġ ta’ Eurobonds għall-governanza ekonomika fiż-żona tal-euro?

“Eurobonds” huwa terminu li jinkludi varjetà ta’ ideat differenti. Il-proposti għall-Eurobonds ivarjaw inter alia skont l-istruttura tal-garanzija, tal-kapital u tal-governanza tagħhom u, għaldaqstant, l-implikazzjonijiet għall-governanza ekonomika f’kull każ mhumiex uniformi.

Minkejja dan, il-proposti kollha dwar il-Eurobonds jimplikaw il-ħruġ komuni tad-dejn bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro u xi forma ta’ garanzija reċiproka. Meta din il-garanzija tkun konġunta u multipla, hija tiġi prekluża mit-Trattat kif inhuwa attwalment. B’mod iktar ġenerali, dawn il-garanziji reċiproċi inevitabbilment inaqqsu l-inċentiv għall-politiki fiskali (u makro) sodi għall-pajjiżi parteċipanti. Huwa kruċjali li l-istruttura tal-governanza ta’ kwalunkwe arranġament bħal dan tiżgura li dawn l-effetti li jnaqqsu l-inċentivi jiġu eliminati għalkollox permezz ta’ mekkaniżmi oħra. Il-proposti attwali ma jidhrux li jipprevedu dawn l-oqfsa kompatibbli mal-inċentivi mingħajr bidliet sostanzjali fl-istruttura tal-governanza tal-UE (inklużi bidliet fit-Trattat). Barra minn hekk, sa fejn dan il-ħruġ iġib ir-rati ta’ interess bejn l-Istati Membri parteċipanti indaqs, huwa joħloq sussidju impliċitu bejn l-Istati Membri sodi u dawk inqas sodi f’termini fiskali, biex b’hekk ikomplu jiddgħajfu l-inċentivi għad-dixxiplina fiskali fi ħdan l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM).

18.   Taħseb li l-BĊE jeħtieġ strumenti ġodda ulterjuri biex ilaħħaq mal-kriżi taż-żona tal-euro?

L-ewwel nett ippermettuli ngħid li l-BĊE pprovda lis-sistema bankarja taż-żona tal-euro livell eċċezzjonalment għoli ta’ appoġġ ta’ likwidità matul il-kriżi finanzjarja u huwa impenjat li ikompli jagħmel dan sakemm dan l-appoġġ ikun meħtieġ. Sa minn Ottubru 2008, il-banek taż-żona tal-euro għandhom il-possibilità li jiksbu, b’firxa kbira ta’ titoli eliġibbli bħala garanziji u b’rata fissa, ammonti bla limitu ta’ likwidità mill-Bank Ċentrali (fi kwalunkwe operazzjoni ta’ rifinanzjament tal-BĊE b’maturitajiet li jvarjaw minn ġimgħa sa tliet xhur kif qegħdin attwalment). Din il-proċedura ta’ allokazzjoni kompluta b’rata fissa tipprovdi lill-banek assigurazzjoni kontra r-riskji tal-likwidità bi spejjeż relattivament baxxi. Fiċ-ċirkustanzi attwali, hemm domanda kbira għal tali assigurazzjoni, u din tiswa ħafna flus jew hija impossibbli li tinkiseb unikament fis-swieq interbankarji.

Filwaqt li enfasizza n-natura temporanja ta’ dan l-istrument, il-BĊE diġà ddikjara li din il-miżura se tibqa’ teżisti sakemm tkun meħtieġa iżda mill-inqas sal-bidu tal-2012. Il-BĊE qed jirrevedi kontinwament is-sitwazzjoni globali.

Fl-aħħar nett, sa fejn il-problemi attwali fis-swieq finanzjarji taż-żona tal-euro jmorru lil hinn mir-restrizzjonijiet tal-likwidità min-naħa tal-banek solventi u huma pjuttost relatati ma’ tħassib dwar is-solvenza, jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet minn bnadi oħra, speċjalment mill-gvernijiet nazzjonali li jeħtieġ jipprovdu miżuri ta’ appoġġ għar-rikapitalizzazzjoni, f’konformità mas-sejbiet tas-simulazzjoni ta’ kriżi, jekk ma jkun jista’ jinkiseb l-ebda finanzjament għall-banek ikkonċernati. Il-kawża prinċipali tal-problemi attwali, madankollu, ma tistax, u m’għandhiex, tiġi ttrattata permezz ta’ intervent tal-Bank Ċentrali. Għaldaqstant, ma narax il-ħtieġa ta’ strumenti ġodda għall-BĊE.

19.   Fil-fehma tiegħek, xi rwol għandu jkollhom il-klassifikazzjonijiet sovrani fil-politika tal-BĊE? Taħseb li l-BĊE għandu jaċċetta bħala regola l-bonds tal-gvern kollha taż-żona tal-euro bħala titoli?

Fil-valutazzjoni tal-istandards tal-kreditu tal-assi eliġibbli bħala garanziji fl-operazzjonijiet ta’ politika monetarja, il-klassifikazzjonijiet mill-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu huma wieħed mill-inputs użati, iżda mhux l-uniku wieħed. L-Eurosistema tikkunsidra wkoll karatteristiċi oħra li jiżguraw protezzjoni għolja mir-riskji. Fil-każ ta’ pajjiż li jkun qed isegwi programm ta’ aġġustament, il-konformità tal-pajjiż mal-programm u l-valutazzjoni tal-BĊE tal-programm huma ta’ importanza kruċjali.

Fir-rigward tal-bonds tal-gvern taż-żona tal-euro, bħalma jiġri bil-garanziji l-oħra kollha, l-Eurosistema stabbilixxiet l-istandards fil-qafas tal-valutazzjoni tal-kreditu tal-Eurosistema tagħha. L-Eurosistema ġustament tirriżerva d-dritt li tistabbilixxi jekk ħruġ, emittent, debitur jew garanti jissodisfawx ir-rekwiżiti tagħha għal standards ta’ kreditu għoli fuq il-bażi ta’ kwalunkwe informazzjoni li tqis rilevanti u tista’ tiċħad, tillimita l-użu tal-assi jew tapplika telf impost fuq il-bażi ta’ dawn ir-raġunijiet jekk tkun meħtieġa tiżgura l-protezzjoni adegwata mir-riskju tal-Eurosistema f’konformità mal-Artikolu 18.1 tal-Istatut tas-SEBĊ.

20.   X’inhuma l-fehmiet tiegħek dwar l-Aġenziji ta’ Klassifikazzjoni tal-Kreditu Ewropej?

Il-possibilità tal-istabbiliment ta’ Aġenzija ta’ Klassifikazzjoni tal-Kreditu Ewropea jista’ jkollha benefiċċji potenzjali, b’mod partikolari billi żżid il-kompetizzjoni bejn l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni, biex b’hekk twassal għal valutazzjonijiet aħjar, u possibbilment tkun kapaċi wkoll tikkunsidra aħjar xi pekuljaritajiet finanzjarji Ewropej. Madankollu, tali aġenzija tkun teħtieġ li tibqa’ għalkollox indipendenti minn influwenzi politiċi jew influwenzi oħra. Sakemm tali aġenzija tkun tista’ toħroġ, b’mod kredibbli, klassifikazzjonijiet li jkunu rigorużi, sodi, kontinwi u suġġetti għall-validazzjoni bbażata fuq l-esperjenza storika, u għalhekk f’konformità mal-karatteristiki meħtieġa mir-Regolament dwar is-CRA, dan jista’ jieħu xi ftit taż-żmien.

Minkejja dan, naħseb li huwa importanti li niġbed l-attenzjoni għall-problema fundamentali li dak li jkun iserraħ iżżejjed fuq il-klassifikazzjonijiet esterni. L-FSB, il-Kummissjoni tal-UE u l-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (BCBS) attwalment qed iwettqu ħidma importanti f’dan ir-rigward.

21.   X’inhi l-fehma tiegħek dwar il-Programm għas-Swieq tat-Titoli (SMP)? B’mod partikolari, fil-fehma tiegħek dan jikkonverti lill-BĊE f’attur fiskali de facto u għalhekk possibbilment ipoġġi f’periklu l-indipendenza tiegħu?

Il-Programm għas-Swieq tat-Titoli (SMP), skont kif ġie kkomunikat mill-BĊE, ġie introdott f’Mejju 2010 biex jappoġġja t-trażmissjoni tad-deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja minħabba s-segmenti tas-suq finanzjarju li ma kinux qed jiffunzjonaw, sabiex tiġi żgurata l-istabilità tal-prezzijiet għaż-żona tal-euro kollha kemm hi. Id-deċiżjoni li jerġgħu jibdew jinxtraw bonds f’Awwissu 2011 ittieħdet fid-dawl tar-riskju sinifikanti li xi swieq tat-titoli tad-dejn tal-gvern ma jibqgħux jiffunzjonaw u li jinfirxu tensjonijiet lejn swieq oħra fin-nuqqas ta’ intervent. Swieq tat-titoli li ma jiffunzjonawx - b’mod partikolari s-swieq tal-bonds tal-gvern - jista’ jkollhom effetti negattivi serji fuq it-trażmissjoni tal-pożizzjoni tal-politika monetarja fl-ekonomija reali (u fl-aħħar nett fil-prezzijiet). Huwa kważi impossibbli li wieħed jiġġudika minn perspettiva esterna, jekk fil-verità jeżistux, u sa fejn jeżistu, tali effetti negattivi fuq it-trażmissjoni tal-pożizzjoni tal-politika monetarja fl-ekonomija reali. Il-pubblikazzjonijiet tal-BĊE, pereżempju l-bullettin ta’ kull xahar, għandhom jipprovdu kemm jista’ jkun informazzjoni. Mill-perspettiva tiegħi, huwa importanti li l-SMP ikun biss ta’ natura temporanja u limitata, u li t-tmiem tal-iskema jkun prevedibbli billi l-FESF imsaħħa tkun tista’ twettaq l-operazzjonijiet tas-suq sekondarju. Aspett sekondarju ieħor huwa li l-operazzjonijiet tas-suq sekondarju jiġu kompletament sterilizzati biex ma jostakolawx l-implimentazzjoni tal-politika monetarja billi r-rati ta’ interess tas-suq tal-flus fuq żmien qasir jiġu aġġustati f’konformità mal-pożizzjoni tal-politika monetarja.

L-uniku għan tal-BĊE huwa li jistabbilizza dawk is-swieq li jkunu waqfu jiffunzjonaw b’mod normali. Madankollu, l-ewwel kundizzjoni - li hija assolutament neċessarja - għas-suċċess hija li l-gvernijiet jaċċelleraw il-konsolidazzjoni fiskali u li jkunu sodi meta jimplimentaw il-miżuri stretti li huma indispensabbli. Il-problemi fis-suq, f’każ tas-swieq tat-titoli ta’ xi wħud mill-pajjiżi membri, huma minħabba l-fatt li l-gvernijiet, individwalment, għad għandhom jiżguraw il-kredibilità sħiħa tagħhom fis-swieq, u li s-sorveljanza bejn il-pari li ġiet meħtieġa mill-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir ma twettqitx kif suppost. Huwa ċar li l-BĊE xi drabi kien l-uniku parti interessata fiż-żona tal-euro li seta’ jaġixxi tassew, iżda madankollu l-politika fiskali u monetarja għandha tkun separata b’mod ċar bħala prinċipju. Għalhekk, iż-żona tal-euro għandha taġixxi u timplimenta l-prerekwiżiti neċessarji (miżuri ta’ aġġustament fil-livell nazzjonali, l-FESF imsaħħa, l-ESM, strutturi ta’ governanza aħjar) biex terġa’ tkun tista’ taġixxi bis-sħiħ u b’hekk il-BĊE jkun jista’ jirtira minn dawn l-attivitajiet, malli jippermettu l-kundizzjonijiet tas-suq.

22.   Meta tipprevedi li l-BĊE joħroġ, b’mod effettiv, mill-miżuri mhux standard attwali?

Il-miżuri tal-politika monetarja mhux standard tal-BĊE ttieħdu biex jissaħħaħ il-proċess tat-trażmissjoni tal-politika monetarja, fir-rigward tas-swieq finanzjarji mhux b’saħħithom. Għalhekk, il-ħruġ minn dawn il-miżuri huwa marbut mal-iżvilupp tal-kundizzjonijiet tas-suq finanzjarju matul iż-żmien, li min-naħa tiegħu jiddependi ħafna mill-politiki nazzjonali xierqa li għandhom jittieħdu deċiżjonijiet dwarhom u li għandhom jiġu implimentati. Il-konsolidazzjoni fiskali deċiżiva u r-riformi strutturali fil-pajjiżi li għandhom problemi finanzjarji jillimitaw il-primjums tar-riskju fil-qligħ mill-bonds. Il-miżuri deċiżivi għar-rikapitalizzazzjoni tal-banek bi problemi finanzjarji jikkontribwixxu sostanzjalment għat-tiġdid tal-aċċess ta’ dawn il-banek għas-swieq tal-flus, u b’hekk il-BĊE jkun jista’ jnaqqas l-irwol ta’ intermedjazzjoni tiegħu.

L-SMP - bħall-miżuri tal-politika monetarja mhux standard l-oħra kollha li l-BĊE ħa biex jiġġieled il-kriżi - huwa ta’ natura temporanja. Dan huwa komplementari u mhux addizzjonali fir-rigward tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv dwar ir-rati ta’ interess ewlenin hekk kif isaħħaħ il-proċess tat-trażmissjoni tal-politika monetarja. Bħall-miżuri kollha tal-politika monetarja mhux standard, l-SMP għandu jitneħħa gradwalment mill-aktar fis possibbli, ladarba l-kundizzjonijiet li wasslu għall-ftuħ tal-programm ma jkunux għadhom daqshekk b’saħħithom.

23.   Tipprevedi li se jkun hemm bidla fil-pożizzjoni tal-BĊE fir-rigward tal-oppożizzjoni qawwija kontra r-ristrutturar tad-dejn Grieg?

Fir-rigward tal-kwistjoni tar-ristrutturar tad-dejn fil-Greċja, il-BĊE kien qed jinsisti kontinwament dwar tliet messaġġi ewlenin. L-ewwel nett, il-BĊE sostna li kwalunkwe parteċipazzjoni mis-settur privat kellha tkun ta’ natura volontarja, u dan qed jiġi segwit. It-tieni nett, il-BĊE sostna li kien hemm bżonn jiġi evitat “avveniment tal-kreditu”, u jidher ukoll li x’aktarx dan se jiġi evitat. It-tielet nett, il-BĊE sostna wkoll li “insolvenza selettiva” għandha tiġi evitata b’mod li l-Greċja tonora l-obbligi tad-dejn tagħha u żżomm b’mod strett mal-programm miftiehem, biex b’hekk jiġi żgurat li jitnaqqsu l-ispejjeż f’termini ta’ telf, effetti li jinfirxu u kontaġożità fil-pari taż-żona tal-euro. Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern fil-21 ta’ Lulju jinkludu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jiġi indirizzat it-tħassib tal-BĊE f’dan ir-rigward.

Fir-rigward tal-involviment tas-settur privat speċifiku previst għall-Greċja, il-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern taż-żona tal-euro fil-21 ta’ Lulju rrikonoxxew li l-approċċ li ġie segwit għall-Greċja kien eċċezzjonali u uniku bħala risposta għal sitwazzjoni eċċezzjonali u unika. Il-pajjiżi membri l-oħra kollha taż-żona tal-euro reġgħu affermaw solennement id-determinazzjoni inflessibbli tagħhom li jonoraw kompletament id-dejn sovran individwali tagħhom u l-impenji tagħhom għal konsolidazzjoni fiskali u riforma strutturali sostenibbli. Il-BĊE jqis li din id-determinazzjoni inflessibbli hija assolutament fundamentali u jqis li l-kredibilità tad-dejn sovran kollu hija element deċiżiv għall-iżgurar tal-istabilità finanzjarja fiż-żona tal-euro kollha kemm hi.

Fid-dawl tat-tieni programm previst dwar żona tal-euro/FMI għall-Greċja, li bi prinċipju kien deċiż ukoll fil-21 ta’ Lulju, għandha tiġi pprovduta analiżi tas-sostenibilità tad-dejn mit-Trojka. Il-programm u l-involviment tas-settur privat għandhom jitfasslu b’tali mod li jżommu jew jiksbu sitwazzjoni ta’ dejn sostenibbli għall-Greċja. Il-BĊE huwa parti mit-Trojka u se jsegwi l-pożizzjoni tiegħu dwar l-iżgurar tal-istabilità finanzjarja fiż-żona tal-euro kollha kemm hi.

24.   Kif se tiżgura t-trasparenza fir-rigward tal-SMP u tal-Programm ta’ Xiri ta’ Bonds Koperti?

Il-BĊE jikkonforma kompletament mal-prinċipji tat-trasparenza u tal-onestà. Iżda jista’ jkun hemm kundizzjonijiet li jirrikjedu devjazzjoni minn dawn il-prinċipji. Fir-rigward tal-għoti ta’ aktar dettalji dwar it-tranżazzjonijiet li saru fil-kuntest tal-SMP u tas-CBPP, dan jista’ jkun ta’ dannu għall-effettività u l-effiċjenza ta’ dawn il-programmi. Dan jista’ jippermetti lill-parteċipanti tas-suq finanzjarju jantiċipaw xiri mill-Eurosistema, u jiżviluppaw strateġiji kummerċjali li jippermettulha tibbenefika mill-interventi tal-BĊE. Dan ifisser li l-Eurosistema teħtieġ tixtri ammonti akbar ta’ bonds biex tikseb l-effetti mixtieqa tagħha. Fir-rigward tax-xiri fil-kuntest tal-SMP li għadu għaddej, il-BĊE diġà jipprovdi, kull ġimgħa, informazzjoni dwar l-ammonti li għalihom hu interviena dwar is-swieq tal-bonds fuq bażi aggregata.

25.   Kif tevalwa l-passivi u r-riċevibbli tat-TARGET2 li kibru tal-membri tal-BĊE?

Il-flussi tal-pagament transkonfinali kbar bejn il-banek fiż-żona tal-euro huma karatteristika normali tal-unjoni monetarja. Qabel il-kriżi finanzjarja, il-flussi kellhom it-tendenza jkunu bbilanċjati b’mod wiesa’ minn pajjiż għall-ieħor: sistema bankarja ta’ pajjiż tista’ tikkumpensa b’mod wiesa’ l-flussi ’l barra ta’ pagament assoċjati mal-importazzjonijiet netti ta’ prodotti u servizzi jew l-akkwist ta’ assi barra mill-pajjiż b’influssi, partikolarment billi jiġbru l-fondi fis-suq interbankarji transkonfinali. Minħabba l-kriżi tad-dejn finanzjarju u sovran, dan m’għadux il-każ: il-flussi ’l barra huma akbar mill-influssi għas-sistemi bankarji ta’ xi wħud mill-pajjiżi taż-żona tal-euro (bħal pereżempju l-Greċja, il-Portugall u l-Irlanda), u viċi versa għal pajjiżi oħra taż-żona tal-euro (bħal pereżempju l-Ġermanja). Dawn il-flussi tal-ħlas transkonfinali żbilanċjati jfissru li s-sistemi bankarji jeħtieġu aktar likwidità tal-bank ċentrali f’xi pajjiżi minn pajjiżi oħra, fejn ikunu deħlin il-flus tal-bank kummerċjali. Minħabba f’dan, id-distribuzzjoni netta tal-likwidità fl-Eurosistema kollha mhijiex uniformi: ċerti Banek Ċentrali Nazzjonali jipprovdu aktar likwidità netta (fir-rigward tad-daqs tas-sistemi bankarji tal-pajjiżi tagħhom) minn oħrajn. Dan iwassal għal bilanċi interni għall-Eurosistema: ċerti BĊN jiżviluppaw kreditu fir-rigward tal-BĊE, filwaqt li oħrajn jiżviluppaw passiv. Dawn il-bilanċji tal-BĊN jissejħu krediti u passivi tat-“TARGET2” billi l-iżbilanċi fil-flussi tal-ħlas madwar il-pajjiżi joħorġu fis-sistema ta’ ħlas użata biex tipproċessa u ssolvi tali flussi fil-flus tal-bank ċentrali, li għall-Eurosistema hija t-TARGET2.

L-iżbilanċi tat-TARGET2 tal-BĊN (li bħala total jammontaw għal żero) b’hekk jirriflettu d-distribuzzjoni mhux uniformi tal-likwidità tal-bank ċentrali mill-BĊN tal-Eurosistema. Din id-distribuzzjoni mhux uniformi fl-Eurosistema tipprovdi stabilità billi tippermetti lill-banek li huma finanzjarjament sodi – anke dawk fil-pajjiżi li għandhom problemi finanzjarji – ikopru l-ħtiġijiet tal-likwidità b’garanzija eliġibbli. Din tikkontribwixxi għat-trażmissjoni effettiva tal-politika monetarja għal ekonomija taż-żona tal-euro aktar wiesgħa u, għalhekk, għaż-żamma tal-istabilità tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro fuq perjodu medju ta’ żmien.

Fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-kreditu tal-BĊN fit-TARGET2, fih innifsu, ma jirriflettix ir-riskju finanzjarju li jinsab fih il-BĊN. L-espożizzjoni għar-riskju tal-Eurosistema tirrigwarda l-provvista tal-likwidità lill-banek u, b’hekk, tirrigwarda wkoll l-operazzjonijiet tal-politika monetarja nnifishom. Ir-riskju operazzjonali jittaffa permezz ta’ qafas ta’ ġestjoni tajba tar-riskju, u kwalunkwe riskju residwu huwa, bħala regola, maqsum bejn il-BĊN tal-Eurosistema skont l-ishma rispettivi tagħhom fil-kapital tal-BĊE; huwa ma jirrigwardax il-pożizzjonijiet tat-TARGET2 tal-banek ċentrali individwali.

26.   X’taħseb li huma l-objettivi l-aktar importanti għall-istrateġija għat-tkabbir u l-impjieg sal-2020? Il-BĊE u l-istrumenti ta’ koordinament tal-politika ekonomika kif jistgħu jikkontribwixxu għas-suċċess ta’ din l-istrateġija? Jekk jogħġbok elenka skont l-importanza r-riformi strutturali li temmen li huma prijorità fl-UE u agħti raġunijiet għall-għażliet tiegħek.

Riformi strutturali sostanzjali u komprensivi jeħtieġu li jiġu implimentati mill-Istati Membri kollha taż-żona tal-euro sabiex isaħħu l-kompetittività u l-impjieg tagħhom, iżidu l-flessibilità tal-ekonomiji tagħhom u jsaħħu l-potenzjal tat-tkabbir fit-tul tagħhom. Ir-riformi strutturali ambizzjużi huma kruċjali biex tinkiseb mill-ġdid il-fiduċja.

L-istrumenti tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika għandhom jiġu mmirati għall-appoġġ ta’ dawk l-objettivi. Bl-introduzzjoni tas-Semetru Ewropew, kemm il-programmi ta’ stabilità u konverġenza kif ukoll il-programmi ta’ riforma nazzjonali, inklużi l-impenji meħuda skont il-Patt Euro Plus, issa ġew sottomessi u vvalutati fl-istess ħin biex tissaħħaħ il-konsistenza tar-rakkomandazzjonijiet tal-politika fil-livell Ewropew. Issa huwa kruċjali li r-rakkomandazzjonijiet tal-politika speċifiċi għall-pajjiżi jiġu implimentati bis-sħiħ. L-Istati Membri taż-żona tal-euro għandhom jagħmlu pass addizzjonali billi jagħmlu frontloading tar-riformi ambizzjużi. Barra minn hekk, skont il-“Proċedura dwar Żbilanċi Eċċessivi” il-ġdida, l-Istati Membri li jkunu akkumulaw żbilanċi ekonomiċi u fiskali se jkunu obbligati jikkoreġu dawn l-iżbilanċi billi jimplimentaw miżuri xierqa tal-politika ekonomika u fiskali. Għalhekk, huwa kruċjali li l-istrumenti ta’ sorveljanza rigward il-politiki tal-Istati Membri, li dwarhom għadu kif intlaħaq ftehim, jiġu implimentati bis-sħiħ biex jiġu appoġġjati l-objettivi għall-istrateġija għat-tkabbir u l-impjieg. Billi jiżgura l-istabilità tal-prezzijiet u billi jikkontribwixxi għall-istabilità finanzjarja, il-BĊE jikkontribwixxi wkoll għal ambjent li jappoġġja t-tkabbir.

Fir-rigward tar-riforma strutturali, l-akbar prijorità għandha tingħata lill-objettivi tat-tisħiħ tal-kompetittività u tat-tkabbir tal-potenzjal tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-kompetizzjoni mal-pajjiżi żviluppati u emerġenti fuq skala globali. Dan jirrigwarda diversi oqsma bħal pereżempju l-edukazzjoni, is-servizzi, is-swieq tax-xogħol, is-sostenibilità, ir-riċerka u l-iżvilupp u t-tisħiħ tas-suq intern. L-indirizzar ta’ dawn l-oqsma fl-istess ħin jista’ jqanqal il-proċess kollu u jista’ jkollu effetti pożittivi reċiproċi. Il-miżuri konkreti f’dawn l-oqsma jistgħu jkunu:

-         Li fl-edukazzjoni jkun hemm biżżejjed investiment pubbliku, aċċessibilità għall-edukazzjoni irrispettivament mil-livell soċjali u rikonoxximent transkonfinali ta’ lawrji.

-         Li fl-industriji tas-servizzi jkun hemm aktar liberalizzazzjoni pereżempju fil-professjonijiet protetti tas-snajja’. L-industrija tas-servizzi tas-saħħa wkoll għandha potenzjal kbir.

-         Li fis-swieq tax-xogħol ikun hemm aktar liberalizzazzjoni transkonfinali. Madankollu, huwa importanti li wieħed jiftakar fil-fatt li s-suq huwa multidimensjonali. Mhuwiex biss fattur tal-produzzjoni, iżda wkoll mezz importanti li bih ikun hemm parteċipazzjoni u inklużjoni fis-soċjetà. Il-libertà tan-negozjar kollettiv m’għandhiex tiġi ddubitata; madankollu, għandhom jitneħħew il-forom kollha ta’ kalkolu tal-paga bbażata fuq l-indiċi.

-         Fir-rigward tas-sostenibilità, is-sostenibilità fiskali hija importanti fir-rigward tal-bidla demografika. Is-soċjetà li qed tixjieħ kif ukoll il-migrazzjoni u l-mobilità fis-suq intern u lil hinn minnu jippreżentaw sfidi għas-sostenibilità tas-sistemi tas-sigurtà soċjali. L-effiċjenza u l-effettività tas-settur pubbliku għandhom jitjiebu.

-          Li fir-riċerka u l-iżvilupp għandu jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-kapital ta’ riskju.

-         L-ostakoli għall-kummerċ - evidenti jew moħbija - għandhom ikomplu jitneħħew biex jissaħħaħ is-suq intern, filwaqt li fl-istess ħin għandu jinżamm livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur, partikolarment fis-servizzi finanzjarji.

27.   X’inhi l-opinjoni tiegħek rigward il-pass li bih l-Istati Membri Ġodda għandhom jissieħbu fl-unjoni monetarja u jadottaw l-euro, meta jitqiesu l-kriterji ta’ konverġenza kollha u l-parteċipazzjoni fil-mekkaniżmu tar-rati tal-kambju (ERM II)?

L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid hija li l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) mhijiex magħluqa (“closed shop”), kif għadu kif wera l-eżempju tal-Estonja.

Bl-iffirmar tat-Trattat, l-Istati Membri li saru membru tal-UE mill-2004 ’l quddiem impenjaw ruħhom li jadottaw l-euro. Il-qafas ta’ konverġenza, kif stabbilit fit-Trattat u l-Protokoll, jistipula li l-Istati Membri jistgħu jadottaw l-euro ladarba jkunu laħqu livell għoli ta’ konverġenza sostenibbli u dan, min-naħa tiegħu, ifisser li m’hemm l-ebda skeda definita minn qabel biex jingħaqdu maż-żona tal-euro.

Mhux l-inqas fl-isfond tal-esperjenzi tal-ewwel 13-il sena tal-UEM, nenfasizza li, minbarra l-erba’ kriterji ta’ konverġenza nominali, it-Trattat jistipula wkoll sett ta’ kunsiderazzjonijiet addizzjonali, partikolarment “l-integrazzjoni tas-swieq, is-sitwazzjoni u l-iżvilupp tal-bilanċi tal-pagamenti fuq il-kont kurrenti u eżami tal-iżvilupp tal-kost ta’ unità lavorattiva u indiċijiet oħra ta’ prezzijiet.” (Artikolu 140 TFUE) Dawn l-aspetti, kif ukoll is-sostenibilità tal-konverġenza miksuba, se jkollhom rwol importanti fil-valutazzjoni.

Il-parteċipazzjoni fl-ERM II tikkostitwixxi element kruċjali tal-proċess ta’ konverġenza. Din turi jekk Stat Membru jistax jilħaq l-objettivi ewlenin tal-politika, bħal pereżempju ż-żamma tal-istabilità tal-prezzijiet, id-dixxiplina fiskali u l-kompetittività, filwaqt li jiġu rrispettati l-marġnijiet ta’ fluttwazzjoni mingħajr tensjonijiet serji - u partikolarment mingħajr żvalutazzjoni tar-rata ċentrali bilaterali fil-konfront tal-euro fuq l-inizjattiva tiegħu stess - għal tal-anqas sentejn qabel l-eżami ta’ konverġenza.

28.   X’inhi l-fehma tiegħek dwar it-tassazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjarji fuq perjodu qasir ta’ żmien? Taħseb li taxxa fuq it-tranżazzjonijiet tal-muniti li jinvolvu l-euro jista’ jkollha effetti ta’ benefiċċju – pereżempju billi tistabbilizza r-rati tal-kambju ta’ pajjiżi li jixtiequ jissieħbu fiż-żona tal-euro fil-futur?

Fid-dibattitu attwali qed jiġu diskussi diversi tipi ta’ taxxi fuq l-attivitajiet finanzjarji: It-Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji (TTF), it-Taxxa fuq l-Attivitajiet Finanzjarji (TAF) jew it-taxxa Tobin. L-utilità ta’ kwalunkwe taxxa għandha tiġi evalwata minn żewġ persepettivi: l-objettiv tagħha li tmexxi l-imġiba, u l-funzjoni tad-dħul.

Jien nappoġġja l-introduzzjoni ta’ taxxa komprensiva fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (TTF). Tali taxxa għandha preferibbilment tiġi introdotta fil-livell globali. Minħabba d-dibattitu intens li kellna dwar din il-kwistjoni fis-summit tal-G20 f’Toronto, jidher li dan mhux se jinkiseb fil-futur qarib. Bħala t-tieni l-aħjar alternattiva tista’ tiġi prevista introduzzjoni ta’ din it-taxxa fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li t-tielet l-aħjar alternattiva tista’ tkun l-introduzzjoni tagħha fiż-żona tal-euro, fatt li għad irid jiġi eżaminat.

Dwar il-funzjoni ta’ tmexxija: Filwaqt li l-proponenti ta’ kwalunkwe tip ta’ taxxa tal-attivitajiet finanzjarji kemm-il darba jenfasizzaw it-tama li tonqos il-volatilità li tirriżulta minn tali taxxi, dan il-kreditu mhux se jkun validu għall-parti l-kbira tal-analiżi teoretika u empirika. Fil-fatt, iż-żieda li tirriżulta fl-ispiża tat-tranżazzjoni se tnaqqas il-likwidità tas-suq u tista’ twassal għal żieda fil-volatilità.

It-TTF hija strument u għalhekk m’għandhiex titqies waħedha. Din għandha titqies flimkien ma’ regolazzjoni mtejba partikolarment tal-kummerċ ta’ frekwenza għolja u għandha tevalwa l-alternattivi ta’ dħul li għandhom l-Istati Membri (jew anki fil-futur possibilment l-Unjoni Ewropea). Fir-rigward tal-bilanċ, qed nistenna bil-ħerqa l-proposta leġiżlattiva li se tressaq dalwaqt il-Kummissjoni tal-UE.

29.   X’inhi l-fehma tiegħek dwar ir-rwoli rispettivi tal-Kunsill u l-BĊE fir-rigward tar-rappreżentanza esterna taż-żona tal-euro?

Ir-rappreżentanza esterna taż-żona tal-euro tirrifletti l-istruttura istituzzjonali tal-UEM: peress li l-politiki monetarji u tar-rati tal-kambju huma kompetenzi tal-Unjoni, dawn jiġu rrappreżentati permezz tal-istituzzjonijiet tal-UE (il-BĊE għall-politika monetarja, u l-Kunsill tal-UE, fil-kompożizzjoni taż-żona tal-euro, flimkien mal-BĊE għall-politika tar-rati tal-kambju). Għall-kuntrarju, ir-rappreżentanza tal-politiki ekonomiċi mhijiex unifikata, u dan jirrifletti l-fatt li l-kompetenzi baqgħu fil-biċċa l-kbira tagħhom f’idejn il-gvernijiet nazzjonali, li jirrappreżentawhom ukoll b’mod estern (pereżempju fil-FMI).

Minkejja dan, bħala waħda mil-lezzjonijiet ewlenin li ħadna mill-kriżi finanzjarja u ekonomika li għaddejja bħalissa, attwalment qed naraw sforzi msaħħa sabiex nimxu lejn integrazzjoni ekonomika aktar fil-fond fiż-żona tal-euro, li huwa l-għan ukoll tal-pakkett ta’ governanza ekonomika li ġie adottat reċentement u ta’ proposti ulterjuri li qed jiġu żviluppati bħalissa. Fil-fehma tiegħi, din iż-żieda fid-“Dimensjoni Ewropea” fid-deċiżjonijiet tal-politika ekonomika matul iż-żmien ukoll se tkun teħtieġ li tiġi riflessa fir-rappreżentanza esterna tagħhom, pereżempju billi tissejjes fuq l-Artikolu 138 TFUE, li jistipula li l-Kunsill, jista’ jadotta miżuri xierqa sabiex jassigura rappreżentazzjoni magħquda fl-istituzzjonijiet u l-konferenzi finanzjarji internazzjonali. Il-Kunsill għandu jaġixxi wara li jikkonsulta mal-Bank Ċentrali Ewropew. Naturalment, din hija deċiżjoni politika u mhijiex kwistjoni li dwarha jistgħu jiddeċiedu l-banek ċentrali.

30.   Kif tivvaluta l-evoluzzjoni riċenti tar-rata tal-kambju USD/EUR?

L-awtoritajiet responsabbli għall-muniti ewlenin kollha li jvarjaw għandhom interess komuni f’sistema finanzjarja internazzjonai stabbli u soda, ikkaratterizzata minn rati tal-kambju li jirriflettu l-prinċipji ekonomiċi. Dan huwa ddikjarat f’diversi stqarrijiet tal-G7. Volatilità żejda u ċaqliq bla ordni fir-rati tal-kambju għandhom implikazzjonijiet negattivi għall-istabilità ekonomika u finanzjarja.

Ir-rata tal-kambju USD/EUR kienet soġġetta għal volatilità konsiderevoli mill-bidu tas-sena. Dan kien jirrifletti prinċipalment l-inċertezza kbira fir-rigward ta’ żviluppi u politiki makroekonomiċi, u b’mod partikolari dwar ir-riżoluzzjoni tas-sitwazzjonijiet fiskali fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Fil-fatt, il-livell eċċezzjonalment għoli ta’ volatilità kkaratterizza s-swieq tar-rati tal-kambju b’mod ġenerali, u mhux biss ir-rata tal-kambju tal-euro/dollaru.

31.   Kif tivvaluta l-evoluzzjoni riċenti tar-rata tal-kambju Renminbi/EUR? Taħseb li l-Banek Ċentrali kapaċi jiġġieldu b’mod effiċjenti kontra l-volatilità eċċessiva? Taħseb li r-rwol internazzjonali tal-euro għandu jitħeġġeġ?

Mindu waqaf l-irbit de facto tiegħu mad-USD f’Ġunju 2010, ir-renminbi apprezza bi kważi 6% meta mqabbel mad-dollaru Amerikan, iżda ddeprezza b’9% meta mqabbel mal-euro u b’5% f’termini effettivi nominali. Mindu faqqa’ t-taqlib finanzjarju riċenti, id-dollaru Amerikan apprezza b’mod sinifikanti meta mqabbel mal-euro u, bħala effett sekondarju, ir-renminbi reġa’ ssaħħaħ meta mqabbel mal-euro u f’termini effettivi nominali, u b’hekk intlaħaq il-livell ta’ Ġunju 2010. B’mod ġenerali, ninkoraġġixxu lill-awtoritajiet Ċiniżi jużaw il-flessibilità offruta mill-qafas politiku ġdid biex ir-renminbi jkun jista’ japprezza gradwalment f’termini effettivi.

Fir-rigward tal-ekonomiji tas-suq emerġenti li għandhom bilanċi favorevoli fil-kontijiet kurrenti u rati tal-kambju li mhumiex flessibbli biżżejjed, il-komunità internazzjonali taqbel – kif reġa’ ġie ddikjarat fis-Summits tal-G20 – li t-triq lejn sistemi ta’ rati tal-kambju aktar determinati mis-swieq u t-tisħiħ tal-istabilità tar-rati tal-kambju biex tirrifletti prinċipji ekonomiċi ta’ bażi, huwa fl-interess tal-ekonomiji konċernati u tal-komunità internazzjonali. Fis-Summits ta’ Toronto u ta’ Seul, l-ekonomiji emerġenti li għandhom bilanċ favorevoli qablu li jwettqu riformi biex itejbu l-flessibilità tar-rata tal-kambju u għalhekk, jintlaqgħu sforzi ulterjuri f’din id-direzzjoni mill-persuni Ċiniżi li jfasslu l-politika.

Fir-rigward tal-volatilità eċċessiva, flimkien mal-awtoritajiet responsabbli għall-muniti ewlenin l-oħra li jvarjaw, għandna interess komuni f’sistema finanzjarja internazzjonali stabbli u soda, u nappoġġjaw rati tal-kambju determinati mis-swieq. Volatilità żejda u ċaqliq bla ordni fir-rati tal-kambju għandhom implikazzjonijiet negattivi għall-istabilità ekonomika u finanzjarja. Dan jimplika l-konsultazzjoni mill-qrib fir-rigward ta’ azzjonijiet fis-swieq tal-kambju, u l-kooperazzjoni kif ikun xieraq.

It-testi akkademiċi juru li, f’ċirkustanzi straordinarji, il-kooperazzjoni permezz ta’ pereżempju interventi fis-swieq tal-kambju tista’ tkun effikaċi, speċjalment jekk tali interventi jkunu koordinati b’mod konsistenti mal-prinċipji u l-komunikazzjoni uffiċjali, u jitwettqu meta l-allinjament mhux korrett tar-rati tal-kambju jkun kbir. L-interventi koordinati mill-ekonomiji tal-G7 (bħal dawk tal-2000 dwar l-euro jew tal-2011 dwar il-jen) huma ġeneralment meqjusa ta’ suċċess f’dan ir-rigward.

Rigward ir-rwol internazzjonali tal-euro, ninnota li mal-pożizzjoni newtrali adottata mill-BĊE fl-1999, li la jipprova jostakola u lanqas jipprova jħeġġeġ l-użu internazzjonali. L-użu internazzjonali tal-muniti għandu jkun ir-riżultat ta’ proċess immexxi mis-suq. Madankollu, mindu s-sistema monetarja internazzjonali tinsab fi tranżizzjoni lejn sistema tal-munita multipolari, din il-politika tista’ tiġi riveduta.

32.   Kif tivvaluta l-kisbiet tal-G20? X’inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-livell attwali ta’ koordinament?

Il-G20, bħala l-forum prinċipali għall-governanza ekonomika globali, kellu rwol kruċjali fl-għoti ta’ impetu politiku ta’ livell għoli għat-trażżin tal-kriżi, il-ġestjoni tal-kriżi u l-prevenzjoni ta’ kriżi fil-futur. Il-koeżjoni tal-G20 trid tiġi żgurata anke meta l-kriżi tkun għaddiet. Għalhekk huwa tajjeb ferm li l-Kapijiet tal-G20 jenfasizzaw l-importanza ta’ kooperazzjoni politika internazzjonali kontinwa biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tal-kriżi finanzjarja u biex jitqiegħdu l-pedamenti għal tkabbir ekonomiku globali sod. Billi attendejt ħafna laqgħat tal-Ministri tal-Finanzi u l-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-G20, kif ukoll is-Summits tal-Kapijiet tal-G20, irrid ngħid li l-livell għoli ta’ responsabilità kollettiva min-naħa tal-membri tal-G20 iqawwili qalbi.

Fost id-diversi punti fl-aġenda tal-G20, nenfasizza dawn:

L-ewwel, taħt il-Presidenza Franċiża din is-sena, sar ħafna xogħol biex jissaħħaħ il-funzjonament tas-Sistema Monetarja Internazzjonali. Flimkien ma’ kollega Messikan tiegħi, jiena kont kopresident ta’ grupp ta’ ħidma tal-G20 dwar dan is-suġġett. Aħna ksibna progress inter alia fuq it-tisħiħ tas-sorveljanza, fuq it-tfassil ta’ konklużjonijiet koerenti dwar il-ġestjoni ta’ flussi ta’ kapital kif ukoll dwar il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-likwidità globali. Jiena nqis bħala kisbiet importanti li l-pajjiżi tal-G20 qablu li ż-żewġ oqsma għandhom isiru – flimkien mal-kwistjonijiet tar-rata tal-kambju u l-ixprunaturi tal-akkumulazzjoni ta’ riżerva – parti regolari tas-sorveljanza, minħabba l-esternalitajiet potenzjali li l-politiki tal-pajjiżi f’dawn l-oqsma jista’ jkollhom fuq oħrajn. Fir-rigward tal-kwistjoni tal-likwidità globali, nixtieq nenfasizza li huwa tassew importanti li jinbeda proċess regolari ta’ monitoraġġ u valutazzjoni u li l-banek ċentrali qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex jissorveljaw l-iżviluppi tal-likwidità globali fil-kuntest tal-istrutturi koperattivi tal-Bank Ċentrali tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BĦI) f’Basel. Fir-rigward tad-dispożizzjoni tal-likwidità wara xokkijiet kbar, id-diskussjonijiet inbdew fil-G20 u se jkomplu fil-FMI dwar jekk u kif għandhom jissaħħu aktar l-istrumenti tas-self tal-FMI.

It-tieni, il-Kapijiet tal-G20 approvaw il-pedamenti ewlenin għar-riforma regolatorja globali, inkluża l-ħidma li saret mill-Kumitat ta’ Basel u l-FSB. Issa huwa kruċjali li l-membri tal-G20 jagħmlu aktar progress fl-implimentazzjoni tal-ftehimiet milħuqa u li jagħtu l-eżempju fir-rigward tal-fatt li jonoraw l-impenji meħuda. Il-kwistjonijiet ewlenin jinkludu: (i) l-implimentazzjoni sħiħa ta’ Basel II u III fiż-żmien miftiehem; (ii) l-implimentazzjoni tal-qafas tal-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja għal Banek Sistemikament Importanti u l-estensjoni tal-qafas biex jinkludi l-Istitituzzjonijiet Finanzjarji Sistemikament Importanti (SIFIs) kollha. (iii) qbil dwar ir-rakkomandazzjonijiet li jsaħħu s-sorveljanza, is-superviżjoni u r-regolazzjoni tas-sistema bankarja parallela; (iv) l-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tar-rakkomandazzjonijiet tad-derivati OTC. Oqsma importanti oħra jinkludu t-tnaqqis tad-dipendenza żejda fuq aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu filwaqt li jissaħħu r-regolazzjoni u s-superviżjoni tagħhom kif ukoll it-tisħiħ tal-governanza u r-riżorsi tal-FSB.

It-tielet, il-Qafas tal-G20 għal Tkabbir b’Saħħtu, Sostenibbli u Bilanċjat huwa mekkaniżmu ewlieni fil-kooperazzjoni multilaterali. L-għan ta’ dan il-qafas huwa li jgħin il-ġestjoni tat-tranżizzjoni minn reazzjoni għall-kriżi għal xejra soda, sostenibbli u bilanċjata ta’ tkabbir globali, kif ukoll li jittratta l-iżbilanċi globali li kkontribwew għall-kriżi finanzjarja. Issa huwa importanti li l-membri kollha tal-G20 jonoraw għalkollox l-impenji li ħadu fi ħdan il-qafas. F’dan ir-rigward, miżuri sodi biex jissalvagwardjaw is-sostenibiltià fiskali u riformi strutturali ambizzjużi huma fundamentali.

C.     Stabilità u superviżjoni finanzjarji

33.   Kif tara r-rwol tal-BĊE fis-superviżjoni bankarja fil-futur?

L-istabbiliment tat-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) huwa pass kbir ’il quddiem. Dan jippermetti li wieħed jibni fuq l-esperjenza u x-xogħol imwettaq mill-Kumitati ta’ “Lamfalussy” ta’ Livell 3, li kellhom rwol importanti biex irawmu l-konverġenza superviżorja fl-Ewropa u biex joħolqu fiduċja reċiproka fost il-kontrolluri nazzjonali. L-istabbiliment tal-ASE jipprova jirrimedja waħda mid-dgħufijiet ewlenin ta’ dawn il-Kumitati, jiġifieri n-natura mhux vinkolanti tal-linji gwida tagħhom. Il-possibilità li jinħarġu standards tekniċi li jorbtu legalment fuq il-bażi ta’ regolamenti/direttivi adottati mill-Parlament u mill-Kunsill fi proċedura ta’ kodeċiżjoni se tippermetti l-ħolqien ta’ ġabra ta’ regoli għas-servizzi finanzjarji tal-UE, li jippromwovi kondizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni u jikkontribwixxi għall-protezzjoni adegwata tad-depożituri, l-investituri u l-konsumaturi fl-Ewropa.

Fir-rigward tar-rwol possibbli tal-BĊE fis-superviżjoni bankarja, jistgħu jsiru l-konsiderazzjonijiet li ġejjin. L-ewwel, b’mod ġenerali, l-esperjenza tal-kriżi finanzjarja saħħet l-argumenti favur l-involviment tal-banek ċentrali fis-superviżjoni prudenzjali. F’sistema finanzjarja dejjem aktar interkonnessa u bbażata fuq is-suq, it-tfixkil huwa probabbli li jaffettwa l-mekkaniżmi tas-suq ewlieni, bħad-distribuzzjoni tal-likwidità, u jkollu implikazzjonijiet transkonfinali b’mod aktar imprevedibbli. Apprezzament adegwat ta’ tali dinamika jeħtieġ perspettiva sistemika transkonfinali kif ukoll riżorsi u kompetenza xierqa għall-analiżi tal-istabilità finanzjarja kif inhu l-każ tal-banek ċentrali. Barra minn hekk, matul il-kriżi finanzjarja, is-sinerġiji bejn il-banek ċentrali u l-funzjonijiet tal-kontrolluri kienu evidenti b’mod partikolari fir-rigward tal-ġbir u l-valutazzjoni tal-informazzjoni.

It-tieni, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-esperjenza matul il-kriżi, f’għadd ta’ Stati Membri r-rwol tal-banek ċentrali fis-superviżjoni prudenzjali ssaħħaħ ħafna. Tali żviluppi jistgħu maż-żmien jiffaċilitaw il-fatt li jiġu kkunsidrati aktar ir-rwol istituzzjonali tal-BĊE u l-possibilità mogħtija mit-Trattat biex jingħataw kompiti speċifiċi fil-qasam tas-superviżjoni prudenzjali lill-BĊE, ukoll fid-dawl tal-possibilità ta’ aktar tkabbir taż-żona tal-euro.

Il-qafas istituzzjonali tal-Eurosistema jiddependi minn approċċ operattiv deċentralizzat li jippermetti li jintużaw għalkollox il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali u l-infrastrutturi eżistenti. Dan wera li kien effettiv għall-ġestjoni tal-kompiti istituzzjonali assenjati mit-Trattat fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja wkoll. Dan jista’ jipprovdi qafas xieraq għall-eżerċitar tar-responsabiltajiet superviżorji.

Din is-superviżjoni mikroprudenzjali hija kkomplementata mir-rwol tal-BĊE fil-BERS li għadu kif ġie stabbilit dwar is-superviżjoni makroprudenzjali.

D. Il-funzjonament tal-BĊE u r-responsabilità demokratika u t-trasparenza

34.   Fil-fehma tiegħek, ir-responsabilitajiet differenti tal-membri tal-Bord għandhom jinbidlu biż-żmien, bi qbil mat-tibdiliet li qed iseħħu fil-kompiti u l-prijoritajiet tal-BĊE?

L-Artikolu 12 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE (“l-Istatut”) jistipula r-responsabilitajiet tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE. L-artikolu jalloka lill-Bord Eżekuttiv l-implimentazzjoni tal-politika monetarja skont id-deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill Governattiv u t-tħejjija tal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 11 tal-Istatut, il-Bord Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni attwali tal-BĊE, mingħajr madankollu, ma jagħti definizzjoni preċiża tal-“ġestjoni attwali”.

Iż-żewġ Artikoli jirreferu għall-Bord Eżekuttiv fit-totalità tiegħu u ma jallokax kompiti speċifiċi lill-membri tal-Bord Eżekuttiv, ladarba dan tal-aħħar huwa bord kolleġġjali ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet. Dan ifisser li d-deċiżjonijiet jittieħdu mill-Bord Eżekuttiv kollu kemm hu u mhux minn membri individwali tal-Bord Eżekuttiv. Barra minn hekk, il-kwistjonijiet huma spiss marbuta ma’ xulxin u d-deċiżjonijiet jeħtieġu li jikkunsidraw l-aspetti kollha ta’ suġġett, jiġifieri l-kunsiderazzjonijiet legali, operazzjonali u strateġiċi. Bħala riżultat, il-membri kollha tal-Bord Eżekuttiv jieħdu interess u jiġu involuti fl-oqsma kollha ta’ kompetenza tal-Bord Eżekuttiv, kemm jekk tkun il-politika monetarja, is-sistemi ta’ ħlas, il-karti tal-flus, eċċ.

Fl-istess ħin, biex jiġi ffaċilitat l-immaniġġjar amministrattiv effiċjenti tad-dossiers, jidher minn barra li l-membri tal-Bord Eżekuttiv qablu bejniethom biex jassenjaw lill-oqsma individwali tan-negozju tal-BĊE linji ta’ rappurtaġġ diretti lil membru wieħed tal-Bord Eżekuttiv li, madankollu, ma jidderogax mir-responsabilità kollettiva tal-Bord Eżekuttiv kollu.

Dan l-approċċ joffri vantaġġ addizzjonali li jippermetti li jsir l-aqwa użu possibbli mill-isfond tal-membri individwali tal-Bord Eżekuttiv. L-allokazzjoni tal-linji ta’ rappurtaġġ tiġi riveduta minn żmien għal ieħor, b’mod partikolari, meta jkun hemm tibdil fil-kompożizzjoni tal-Bord Eżekuttiv. Barra minn hekk, it-tibdil mill-ġdid tar-responsabilitajiet tal-portafoll bejn il-membri tal-Bord Eżekuttiv jikkontribwixxi wkoll għat-tisħiħ tal-kolleġġjalità.

35.   X’sistema taħseb li hija f’lokha biex tiżgura rotazzjoni ekwa tas-sħubija fil-Bord Eżekuttiv tal-BĊE, anke f’dak li jirrigwarda n-nazzjonalità u l-ġeneru?

It-Trattat fih esklużivament il-kriterju tal-esperjenza professjonali u l-kompetenza meta jintgħażlu l-membri tal-Bord Eżekuttiv. Dan jiddikjara li l-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE “għandhom jinħatru minn fost persuni ta’ statura rikonoxxuta u esperjenza professjonali fi kwistjonijiet monetarji jew bankarji”. L-unika kunsiderazzjoni relatata man-nazzjonalità – u li hija kważi evidenti fiha nnifisha – hija r-rekwiżit għal membru prospettiv tal-Bord Eżekuttiv li jkun ta’ nazzjonalità taż-żona tal-euro. It-testi legali konxjament iżommu lura milli jistabbilixxu kwalunkwe prerekwiżit ieħor marbut man-nazzjonalità jew mal-ġeneru peress li dan bilkemm ikun konformi ma’ għażla bbażata fuq il-kwalifiki. Minkejja dawn il-kunsiderazzjonijiet legali, jiena personalment inqis importanti d-diversità tal-istituzzjonijiet; dan jirrigwarda n-nazzjonalitajiet, il-ġeneru, l-età, l-isfond professjonali u l-esperjenzi personali.

Barra minn hekk, peress li l-BĊE hija istituzzjoni sovranazzjonali, id-deċiżjonijiet tiegħu jittieħdu esklussivament f’perspettiva taż-żona tal-euro, u dan jeskludi b’mod ċar il-kunsiderazzjoni ta’ interessi nazzjonali partikolari. Huwa pedament tal-istruttura tal-Eurosistema li l-membri tal-korpi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-BĊE jieħdu sehem fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-kapaċità personali tagħhom u ma jirrappreżentawx l-Istati Membri minn fejn ikunu ġejjin.

Il-fatt li l-proċedura tal-ħatra tagħti rwol prominenti lill-Parlament Ewropew tiżgura proċess oġġettiv f’konformità mal-kriterji stipulati.

36.   X’inhi l-fehma tiegħek dwar il-ħtieġa li jiġi reklutat “l-aqwa tim” (jiġifieri l-grupp li jiffunzjona l-aħjar) tal-membri tal-Bord Eżekuttiv meta sempliċement imqabbel ma’, fis-sens aktar strett tal-kelma, “l-aqwa individwu”?

Il-qafas legali jiddikjara b’mod ċar ħafna liema kwalifiki huma meħtieġa għal membru tal-Bord Eżekuttiv u jkun pjuttost perikoluż jekk jiġu ivvintati kriterji addizzjonali mhux stretti li ma jitkejlux faċilment u li huma diffiċli biex jiġu implimentati. Ovvjament, peress li l-Bord Eżekuttiv huwa korp kolleġġjali b’responsabilitajiet kolleġġjali għad-deċiżjonijiet kollha li jieħu, huwa prerekwiżit li jaħdem sew bħala tim. Wieħed għandu jistenna raġonevolment li l-persuni mressqa bħala kandidati għall-Bord Eżekuttiv, minbarra li jkollhom statura rikonoxxuta u esperjenza professjonali fi kwistjonijiet monetarji jew bankarji, ikollhom ukoll dawk il-ħiliet addizzjonali. F’dan is-sens, m’hemm l-ebda kompromess bejn sfond/esperjenza individwali professjonali b’saħħithom u li jkunu parti minn grupp li jiffunzjona b’mod eċċellenti. L-esperjenza professjonali tiegħi hija li, bħala medja, it-tims huma aħjar mill-individwi biex jiksbu soluzzjonijiet dejjiema u biex ikunu kreattivi (dan jista’ jkun differenti għal individwi brillanti, iżda dawn huma speċijiet rari), liema fatt jintwera wkoll fil-korsijiet fl-iskola tan-negozju f’Milan.

37.   X’inhi l-fehma tiegħek dwar il-ħtieġa li titkabbar id-diversità tal-isfondi rrappreżentati fil-Bord tal-BĊE, aktar milli nserrħu esklussivament fuq il-bankiera ċentrali?

Għal darba oħra, it-Trattat u l-Istatut ma jgħidu xejn f’dan ir-rigward. Ovvjament, il-fatt li tkun persuna “ta’ statura rikonoxxuta u esperjenza professjonali fi kwistjonijiet monetarji jew bankarji” ma jfissirx li wieħed neċessarjament għandu jkun bankier ċentrali. Madankollu, mhuwiex sorprendenti li esperjenza tajba f’bank ċentrali ta’ spiss tkun rilevanti u għandha titqies. Madankollu, jien stess nirrappreżenta eżempju ta’ dan, billi nagħti prova li sfond differenti, fil-każ tiegħi l-Ministeru tal-Finanzi, jista’ jipprovdi wkoll l-esperjenza meħtieġa biex wieħed jikkwalifika bħala membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE. L-esperjenza professjonali tiegħi u l-informazzjoni li ksibt żgur se jservuni ta’ ġid fil-kuntest tal-BĊE.

Dan juri b’mod evidenti li esperjenzi professjonali oħra jistgħu jkunu siewja ħafna. Il-kurrikuli u l-esperjenza professjonali tal-membri attwali u preċedenti tal-Bord Eżekuttiv juru li d-diversità ta’ kompetenzi u esperjenzi ċertament tagħti input siewi lill-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet.

38.   X’ikun l-approċċ personali tiegħek rigward id-djalogu soċjali fil-BĊE?

Nemmen li djalogu soċjali sod huwa wieħed mill-fatturi ewlenin li jwasslu għas-suċċess u għall-funzjonament tajjeb ta’ organizzazzjoni. Dan esperjenzajtu jien stess fil-kariga attwali tiegħi fit-Teżor Ġermaniż. Jien nimpenja ruħi totalment għall-parteċipazzjoni fid-djalogu mal-persunal tal-BĊE kif ukoll mar-rappreżentanti tagħhom, u nistenna li jkun hemm skambji ta’ opinjonijiet produttivi u effettivi magħhom, pereżempju dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol u kwistjonijiet soċjali oħra.

B’mod partikolari, jien nappoġġja approċċ li bih l-informazzjoni tinqasam mar-rappreżentanti tal-persunal u li bih il-konsultazzjoni dwar kwistjonijiet rilevanti tinbeda fi stadju bikri. Tali approċċ jeħtieġ sens ta’ onestà u responsabilità miż-żewġ naħat, biex b’hekk jintlaħaq l-objettiv fundamentali li huwa dak ta’ BĊE li jopera b’mod eċċellenti u li jaqdi l-interessi taċ-ċittadini tal-pajjiżi li adottaw l-euro kif ukoll tal-Unjoni Ewropea fit-totalità tagħha. Żgur li min-naħa tiegħi se nimpenja ruħi f’din il-kooperazzjoni, b’moħħ miftuħ, fi spirtu ta’ fiduċja, sħubija u rispett.

Fil-livell tas-SEBĊ, fejn il-BĊE jżomm djalogu mar-rappreżentanti tal-persunal tal-banek ċentrali nazzjonali u l-federazzjonijiet tat-trade unions li jkunu affiljati magħhom, jien ninsab konvint li, pereżempju, il-laqgħat li jseħħu darbtejn f’sena fi Frankfurt bejn il-BĊE, ir-rappreżentanti tal-persunal u l-federazzjonijiet tat-trade unions jippermettu diskussjonijiet informattivi u utli dwar il-proġetti tas-SEBĊ/Eurosistema. Dawn l-iskambji joffru wkoll opportunitajiet biex jitrawmu kooperazzjoni u spirtu ta’ tim fis-sistema, ħaġa li jien inħeġġeġ bis-sħiħ.

39.   Tkun favur proċedura ta’ konferma mill-Parlament Ewropew (minkejja l-kwistjonijiet kostituzzjonali li tali bidla tqajjem)?

It-Trattat jistabbilixxi proċedura ċara għall-ħatra tal-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE. Dawn għandhom jinħatru “minn fost persuni ta’ statura rikonoxxuta u ta’ esperjenza professjonali f’materji monetarji jew bankarji”. It-Trattat jipprevedi rwol konsultattiv għall-Parlament Ewropew. Fil-prattika, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) jorganizza seduta ta’ smigħ pubbliku mal-kandidat/a/i proposti mill-Kunsill.

L-esperjenza wriet li dan huwa arranġament adegwat. Minn meta twaqqaf il-BĊE, huwa żgura li l-proċedura tal-ħatra tkun waħda bla intoppi u kredibbli u li l-għażla taqa’ fuq persuni b’livell għoli ta’ kompetenza, indipendenza u integrità. F’dan l-isfond, skonti, m’hemm bżonn tal-ebda bidla fil-proċedura attwali. Jekk, f’xi punt partikolari, din il-proċedura kellha terġa’ tiġi kkunsidrata, naturalment ir-responsabilità taqa’ f’idejn il-partijiet involuti fl-emendi tat-Trattat.

40.   X’inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-problema tal-“bibien li jibqgħu jduru” bejn il-korpi superviżorji jew regolatorji u l-istituzzjonijiet privati fl-istess qasam? Taħseb li għandu jkun hemm “perjodi ta’ astinenza” bejn l-attivitajiet professjonali fl-istituzzjonijiet pubbliċi u privati?

Fir-rigward tal-membri tal-Kunsill Governattiv u l-Bord Eżekuttiv tal-BĊE, l-eżistenza ta’ kunflitt ta’ interess ġiet rikonoxxuta u indirizzata. Fir-rigward tal-membri tal-Kunsill Governattiv, ir-regoli etiċi tal-Kunsill Governattiv jipprevedu perjodu ta’ riflessjoni ta’ sena wara li persuna tispiċċa mill-kariga tagħha u tkun se tibda xi attività privata jew professjonali, li mingħajru jista’ jkun hemm kunflitt ta’ interess. Regoli addizzjonali jistgħu jiġu stabbiliti fit-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg mal-bank ċentrali nazzjonali tagħhom għall-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali Nazzjonali. Fir-rigward tal-membri tal-Bord Eżekuttiv, it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg tagħhom jistabbilixxu impenn li ma jistax jiġi aċċettat persunal għal pożizzjoni f’livell maniġerjali jew konsultattiv, bi ħlas jew le, ma’ kwalunkwe kumpanija jew entità oħra li kienet kontroparti tas-SEBĊ fl-operazzjonijiet tal-politika monetarja jew ta’ kambju, jew ma’ kwalunkwe kumpanija jew entità li jagħmlu parti minn grupp konsolidat tagħha, fi żmien sena wara li persuna tkun spiċċat mill-kariga tagħha soġġetta għal deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv. Bħala konklużjoni: Jien tal-opinjoni li dan il-perjodu ta’ astinenza ta’ 12-il xahar huwa wieħed adegwat.

41.   Tista’ telabora fuq fehmietek dwar il-kunċett tar-responsabilità demokratika fir-rigward tal-BĊE u tal-banek ċentrali inġenerali?

Jien tal-opinjoni li l-indipendenza u r-responsabilità huma “żewġ naħat tal-istess munita”. L-indipendenza tal-bank ċentrali hija element indispensabbli tas-sistemi tal-politika monetarja tal-ekonomiji moderni tagħna b’mod ġenerali, u tal-“kostituzzjoni monetarja” tal-UEM b’mod partikolari. Fl-istess ħin, sabiex tinżamm il-leġittimità, bank ċentrali indipendenti għandu jagħti rendikont tal-azzjonijiet tiegħu lill-istituzzjonijiet demokratiċi u lill-pubbliku ġenerali fit-twettiq tal-mandat tiegħu. Fi kliem ieħor, huwa għandu jispjega u jiġġustifika kif suppost id-deċiżjonijiet li jieħu u li jaffettwaw liċ-ċittadini u r-rappreżentanti tagħhom.

Il-kunċett tar-responsabilità demokratika jinsab fil-qalba tar-relazzjonijiet tal-BĊE mal-Parlament Ewropew, bħala l-istituzzjoni li tirrappreżenta direttament lill-pubbliku Ewropew. Il-BĊE tabilħaqq imur lil hinn mill-obbligi statutorji tiegħu meta jkun qed iwettaq l-obbligi ta’ responsabilità tiegħu. Pereżempju, il-President tal-BĊE jidher quddiem il-Kumitat ECON kull tliet xhur; ir-Rapport Annwali tal-BĊE jitressaq quddiem il-Parlament Ewropew; il-membri oħra tal-Bord Eżekuttiv jieħdu sehem fis-seduti ta’ smigħ ad hoc dwar suġġetti speċifiċi.

Ir-responsabilità u t-trasparenza jitrawmu wkoll inter alia b’konferenzi stampa ta’ kull xahar tal-BĊE, bid-Diskors Introduttorju tal-President tal-BĊE, bil-Bullettin ta’ Kull Xahar tal-BĊE, b’diskorsi u intervisti mill-membri tal-Bord Eżekuttiv. Kollox ma’ kollox, nemmen li fl-ewwel 13-il sena tiegħu l-BĊE wera l-impenn kbir tiegħu fir-rigward tar-responsabilità demokratika. Jien beħsiebni nżomm dan ir-rekord jekk u meta ningħaqad mal-istituzzjoni.

42.   X’konklużjonijiet tislet mit-tqabbil bejn il-politiki ta’ trasparenza tal-Federal Reserve Bank u tal-BĊE? X’taħseb dwar il-pubblikazzjoni tal-minuti tal-laqgħat tal-Fed jew tal-Bank of England? Taħseb li din il-politika tista’ titħaddem mill-BĊE?

It-trasparenza tirrikjedi li l-bank ċentrali jispjega ċarament kif jinterpreta l-mandat tiegħu u kif japplika l-istrateġija tal-politika monetarja tiegħu biex jivvaluta l-istat tal-ekonomija u biex jieħu deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja. Dan mhux talli jgħin lill-pubbliku jimmonitorja u jivvaluta l-prestazzjoni tal-bank ċentrali, iżda jikkontribwixxi wkoll biex titnaqqas l-inċertezza dwar l-azzjoni futura li għandha tittieħed rigward il-politika u, għaldaqstant, biex tonqos il-volatilità tal-inflazzjoni. Kollox ma’ kollox, it-trasparenza u ċ-ċarezza fil-komunikazzjoni kkontribwixxew għal għarfien aħjar tal-politika monetarja li għandha l-għan li toħloq l-istabilità tal-prezzijiet, biex b’hekk il-politika monetarja ssir iktar kredibbli u effettiva.

F’paragun internazzjonali, il-BĊE huwa fost il-kontendituri ewlenin fid-dinja fir-rigward tat-trasparenza tal-bank ċentrali. Il-BĊE ħabbar strateġija formali dwar politika monetarja u jispjega deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja li japplikaw dik l-istrateġija. Fi ħdan l-istrateġija tiegħu, il-BĊE speċifika ċarament f’termini kwantitattivi xi tfisser l-istabilità tal-prezzijiet. L-objettiv ċar u espliċitu li tinżamm l-istabilità tal-prezzijiet jipprovdi punt fokali b’saħħtu għad-deċiżjonijiet kollha tal-BĊE u joħloq punt fokali għall-koordinazzjoni tal-aspettattivi tas-settur privat. Filwaqt li l-Fed - anki minħabba l-mandat doppju tiegħu - ma kienx daqshekk espliċitu fil-passat, komunikazzjonijiet riċenti jagħtu indikazzjonijiet li l-Fed jiddefinixxi l-istabilità tal-prezzijiet b’mod simili għall-BĊE.

Bank ċentrali jista’ jkollu diversi possibilitajiet li bihom jista’ jispjega d-deċiżjonijiet tiegħu, jgħarraf bl-intenzjonijiet politiċi tiegħu u li bihom jiżvela d-diversità fi ħdan il-proċess tal-politika monetarja. Mil-litteratura akkademika u l-esperjenza prattika, mhuwiex dejjem ċar x’tip ta’ trasparenza hija l-aħjar għal ċirkostanzi partikolari. F’dan ir-rigward, il-pubblikazzjoni ta’ minuti tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar id-diversità tal-kumitat u r-raġunijiet li abbażi tagħhom ikunu ttieħdu d-deċiżjonijiet. Għall-MPC tal-Bank of England, li japplika r-responsabilità individwali, jagħmel sens perfettament li jiġu ppubblikati l-minuti tal-laqgħat politiċi. Il-BĊE għandu sistema differenti ta’ responsabilità, jiġifieri l-membri tal-Kunsill Governattiv huma responsabbli għad-deċiżjonijiet tagħhom b’mod kollettiv. Barra minn hekk, peress li l-istatut tal-BĊE jirrikjedi li huwa jżomm id-deliberazzjonijiet tal-Kunsill Governatti kunfidenzjali, dan awtomatikament ifisser li tiġi eskluża l-possibilità li jiġu ppubblikati l-minuti tal-laqgħat. Dan jippermetti li l-Kunsill Governattiv jieħu deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja b’indipendenza sħiħa u bil-għan li jenfasizza r-reponsabilità kollettiva tal-kumitat. Il-BĊE juża mezzi oħra ta’ komunikazzjoni li jipprovdu informazzjoni li tista’ titqabbel mal-minuti tal-banek ċentrali l-oħra msemmija. Partikolarment, id-Diskors Introduttorju tal-President fil-konferenza stampa jipprovdi sommarju komprensiv tal-valutazzjoni rilevanti għall-politika tal-iżviluppi ekonomiċi. Barra minn hekk, il-konferenza stampa ta’ kull xahar tinkludi sessjoni ta’ mistoqsijiet u tweġibiet li jipprovdu pjattaforma għal spjegazzjoni f’waqtha u imparzjali lill-pubbliku tad-deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja u d-diversità interna.

43.   X’inhi l-opinjoni tiegħek dwar id-djalogu monetarju mal-Parlament Ewropew? Il-membri tal-bord tal-BĊE jistgħu jiddiskutu l-politika monetarja u d-deċiżjonijiet tiegħu ma’ atturi politiċi oħra, jew dan ikun ta’ ħsara għall-indipendenza tal-bank?

Is-seduti ta’smigħ kull tliet xhur tal-President tal-BĊE quddiem il-Kumitat ECON huma komponent essenzjali tar-responsabilità demokratika tal-BĊE. Huma jipprovdu okkażjoni importanti ħafna mhux biss biex matulha l-BĊE jispjega u jiġġustifika l-politiki tiegħu u b’hekk jikkontribwixxi biex itejjeb l-għarfien dwar id-deċiżjonijiet tal-BĊE madwar l-Ewropa, iżda wkoll biex ir-rappreżentanti taċ-ċittadini Ewropej jagħmlu mistoqsijiet lill-BĊE, u jitolbuh spjegazzjonijiet. Dawn ippermettew li jsir djalogu dettaljat u produttiv bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, mhux biss dwar kwistjonijiet ekonomiċi u monetarji iżda wkoll dwar każijiet leġiżlattivi importanti (pereżempju r-riforma tal-qafas superviżorju tal-UE, il-pakkett ta’ governanza ekonomika).

Il-BĊE għandu relazzjonijiet mill-qrib ma’ partijiet oħrajn li jfasslu l-politika bħal, pereżempju, il-Grupp tal-Euro, il-Kunsill ECOFIN, jew f’livell aktar baxx, il-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Euro u l-Kumitat għall-Politika Ekonomika tal-UE. Finalment, il-BĊE għandu rwol speċifiku u definit b’mod ċar fil-funzjonament tal-oqfsa tal-assistenza finanzjarja u l-ġestjoni tal-kriżi li ġew stabbiliti reċentement.

Dawn il-kuntatti kollha jsiru f’konformità sħiħa mal-mandat u l-indipendenza tal-BĊE. Madankollu, ma naħsibx li l-fatt li l-politika monetarja u d-deċiżjonijiet dwarha jiġu diskussi ma’ dawn l-atturi politiċi huwa ta’ ħsara għall-indipendenza tal-BĊE.

E.     Kummenti ġenerali

44.   Fil-fehma tiegħek, x’inhuma l-aktar riskji u sfidi importanti għall-BĊE?

Il-BĊE jaffronta ħafna sfidi f’dawn iż-żminijiet straordinarji. Hawnhekk se nillimita ruħi għal tlieta minn dawn l-isfidi, li huma relatati bejniethom:

Se nibda billi nsemmi l-objettiv ewlieni tal-BĊE, dak li tinżamm l-istabilità tal-prezzijiet fiż-żona tal-euro fuq perjodu medju ta’ żmien . Dan mhuwiex faċli fil-kuntest attwali minħabba l-livell għoli ta’ inċertezza u l-kanali ta’ trażmissjoni mhux b’saħħithom tal-politika monetarja. Ir-rati skont il-politika tal-BĊE għandhom jiġu stabbiliti biex tinżamm l-istabilità tal-prezzijiet fuq perjodu medju ta’ żmien għaż-żona tal-euro fit-totalità tagħha. Il-miżuri mhux standard tal-politika monetarja jridu jappoġġjaw il-funzjonament tal-mekkaniżmu tat-trażmissjoni tal-politika monetarja b’tali mod li r-rati tal-interess tal-BĊE jaffettwaw lill-ekonomija u, fl-aħħar nett, lill-prezzijiet bejn wieħed u ieħor bl-istess mod. Minħabba l-livell għoli ta’ inċertezza dwar l-iżviluppi makroekonomiċi, kemm barra mill-pajjiż kif ukoll fiż-żona tal-euro, u minħabba l-kondizzjonijiet finanzjarji li qed jinbidlu kawża tal-kriżi tad-dejn sovran, dan huwa kompitu li jitlob attenzjoni kbira u viġilanza kontinwa flimkien ma’ azzjoni politika b’saħħitha jekk ikun hemm il-ħtieġa. Fl-istess ħin, f’konformità mal-orjentazzjoni fuq perjodu medju ta’ żmien tal-politika monetarja tiegħu, il-BĊE għandu jħares ’il quddiem u jħejji ruħu biex iwaqqaf il-miżuri straordinarji hekk kif il-kondizzjonijiet fis-suq finanzjarju jerġgħu lura għan-normal.

Il-kontribut għas-salvagwardja tal-istabilità finanzjarja jippreżenta sfida ewlenija oħra li għandu jaffronta l-BĊE. Dawn l-isfidi telgħu fil-wiċċ minħabba l-kriżi finanzjarja, permezz tal-ħafna stadji tagħha. L-appoġġ effettiv għall-funzjonament tal-BERS huwa, u se jibqa’ jkun, kompitu iebes, li jirrikjedi l-identifikazzjoni kontinwa u l-valutazzjoni ta’ sorsi ta’ riskju makroprudenzjali, filwaqt li għodod eżistenti jistgħu jintużaw ukoll għal dan l-iskop. Se jkun importanti li jiġi żgurat li ma titfaċċa l-ebda konfużjoni li tirrigwarda l-mandati tassew preċiżi tal-BERS u tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE: b’mod partikolari, għandu jiġi enfasizzat li m’hemm l-ebda għażla ta’ kompromess bejn l-objettiv tal-istabilità tal-prezzijiet u r-rwol li l-BĊE jista’ jkollu fit-trawwim tal-istabilità finanzjarja. F’dan ir-rigward, il-kriżi finanzjara qajmet diversi mistoqsijiet dwar ir-relazzjoni bejn il-politika monetarja u l-istabilità finanzjarja. F’dan ir-rigward, huwa essenzjali li jkollna għarfien aħjar tar-rwol tas-settur finanzjarju fil-mekkaniżmu ta’ trażmissjoni.

Finalment u b’rabta ma’ dak li ġie diskuss hawn fuq, l-iżvilupp globali tal-Ewropa, u taż-żona tal-euro b’mod partikolari, jippreżenta sfida kbira ħafna. Il-kriżi tad-dejn sovran żvelat dgħufijiet fil-governanza ekonomika tal-Ewropa li għalihom għandha tinstab soluzzjoni mill-aktar fis possibbli. Hemm vantaġġi kbar marbutin mal-fatt li wieħed ikun jagħmel parti mill-unjoni ekonomika u monetarja, iżda dawn ma jinkisbux mingħajr sagrifiċċji. Sħubija fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja tirrikjedi rieda politika soda min-naħa tal-gvernijiet taż-żona tal-euro biex jiġu ssodisfati l-impenji u jiġu rispettati r-regoli komuni. Jeħtieġ li, l-ewwel u qabel kollox, il-gvernijiet tal-Istati Membri direttament affettwati mill-kriżi tad-dejn sovran jaraw li s-sitwazzjoni f’pajjiżhom stess tkun qed taqleb għall-aħjar. Barra minn hekk, jeħtieġ li jissaħħu l-pedamenti istituzzjonali tal-UEM, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak Ewropew, biex b’hekk jiġi rifless aħjar il-livell għoli ta’ integrazzjoni tal-ekonomiji taż-żona tal-euro. Flimkien mal-Unjoni Monetarja għandu jkun hemm integrazzjoni ikbar lejn unjoni fiskali u politika, fatt li jeħtieġ li jsiru xi tibdiliet fit-Trattat tal-UE. Dan għandu jkun ta’ għajnuna biex jiġi evitat li jerġa’ jibda jkun hemm żbilanċi. Il-mod li bih se jiġu trattati dawn il-kwistjonijiet huwa importanti għall-BĊE peress li jaffettwa l-ambjent li fih jopera l-BĊE. Barra minn hekk, fuq livell personali, bħala ċittadin Ewropew dedikat li jara l-kontributi kbar tal-Unjoni Ewropea u tal-euro għall-benessri taċ-ċittadini, din il-kwistjoni qiegħda għal qalbi ħafna.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

10.10.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

20

2

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Jürgen Klute, Werner Langen, Íñigo Méndez de Vigo, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Ivo Strejček, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Elena Băsescu, Iliana Ivanova, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson

Avviż legali - Politika tal-privatezza