JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  11.10.2011 - (COM(2010)0781 – C7‑0011/2011 – 2010/0377(COD)) - ***I

  Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  Előadó: János Áder


  Eljárás : 2010/0377(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0339/2011

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  (COM(2010)0781 – C7‑0011/2011 – 2010/0377(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0781),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0011/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. június 15-i véleményére[1],

  –   tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére[2],

  –   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

  –   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0339/2011),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  jóváhagyja ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

  3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A súlyos baleseteknek gyakran komoly következményei vannak, amint azt a sevesói, a bhopali, a schweizerhallei, az enschedei, a toulouse-i és a buncefieldi balesetek is bizonyítják. A súlyos balesetek hatásai átléphetik az államhatárokat. Ez is nyomatékosítja, hogy biztosítani kell, hogy megfelelő óvintézkedések történjenek a polgárok, a közösségek és a környezet magas szintű védelmének Unió-szerte történő biztosítása érdekében.

  (2) A súlyos baleseteknek komoly következményei vannak, amint azt a sevesói, a bhopali, a schweizerhallei, az enschedei, a toulouse-i és a buncefieldi balesetek is bizonyítják. A súlyos balesetek hatásai átléphetik az államhatárokat. Ez is nyomatékosítja, hogy biztosítani kell, hogy megfelelő óvintézkedések történjenek a polgárok, a közösségek, a tulajdon és a környezet magas szintű védelmének Unió-szerte történő biztosítása érdekében. Fontos tehát a védelem meglévő magas színvonalának fenntartása, sőt – amennyire csak lehet – emelése.

  Indokolás

  A Bizottság javaslatában a súlyos baleset meghatározásában „az emberi egészséget, a tulajdont vagy a környezetet […] súlyosan veszélyezteti” összetételben szerepel a „tulajdon” szó. A jogi következetesség érdekében a preambulumbekezdésbe be kell emelni a „tulajdon” szót.

  Módosítás  2

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A 96/82/EK irányelv fontos szerepet játszott az ilyen balesetek valószínűségének és következményeinek csökkentésében, és Unió-szerte a védelem magasabb szintjét eredményezte. Az irányelv felülvizsgálata megerősítette, hogy a meglévő rendelkezések általában véve megfelelnek a céljuknak, és nincs szükség jelentős változtatásokra. A 96/82/EK irányelvvel felállított rendszert azonban hozzá kell igazítani a veszélyes anyagok uniós osztályozási rendszeréhez, amelyre az irányelv több helyütt hivatkozik. Az irányelvben emellett több más rendelkezést is pontosítani kell, illetőleg naprakésszé kell tenni.

  (3) A 96/82/EK irányelv fontos szerepet játszott az ilyen balesetek valószínűségének és következményeinek csökkentésében, és Unió-szerte a védelem magasabb szintjét eredményezte. Az irányelv felülvizsgálata megerősítette, hogy a súlyos balesetek aránya továbbra is állandó. Bár a meglévő rendelkezések általában véve megfelelnek a céljuknak, ugyanakkor számos változtatásra van szükség a védelmi szint további megerősítése érdekében, különösen a súlyos balesetek megelőzése tekintetében. A 96/82/EK irányelvvel felállított rendszert ugyanakkor hozzá kell igazítani a veszélyes anyagok uniós osztályozási rendszeréhez, amelyre az irányelv több helyütt hivatkozik. Az irányelvben emellett több más rendelkezést is pontosítani kell, illetőleg naprakésszé kell tenni.

  Indokolás

  A súlyos balesetek száma az elmúlt évek során állandó volt. Évente 30 súlyos baleset túl sok. Ezért fontos, hogy a felülvizsgálat nyújtotta lehetőséget kihasználjuk, amelyre az irányelv fontos rendelkezéseinek megerősítése érdekében létrehozott új osztályozási rendszer kapcsán van mód.

  Módosítás  3

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Ezért a 96/82/EK irányelv helyett újat kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy a védelem jelenlegi szintje megmaradjon és tovább javuljon azáltal, hogy a biztonság veszélyeztetése nélküli ésszerűsítés vagy egyszerűsítés által a rendelkezések eredményesebbekké és hatékonyabbakká válnak, és, ahol csak lehetséges, csökkennek a szükségtelen adminisztrációs terhek. Az új rendelkezéseknek ugyanakkor világosaknak, koherenseknek és könnyen érthetőeknek kell lenniük, hogy segítsék a végrehajtás és a betartathatóság javítását.

  (4) Ezért a 96/82/EK irányelv helyett újat kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy a védelem jelenlegi szintje megmaradjon és tovább javuljon azáltal, hogy ésszerűsítés vagy egyszerűsítés által a rendelkezések eredményesebbekké és hatékonyabbakká válnak, és, ahol csak lehetséges, csökkennek a szükségtelen adminisztrációs terhek, feltéve, hogy ez a biztonság, a környezeti és közegészség védelmét nem veszélyezteti. Az új rendelkezéseknek ugyanakkor világosaknak, koherenseknek és könnyen érthetőeknek kell lenniük, hogy segítsék a végrehajtás és a betartathatóság javítását, ugyanakkor az egészség és a környezet védelmi szintje legalább azonos maradjon vagy növekedjen.

  Indokolás

  Biztosítani kell, hogy ne csak a biztonság, hanem a környezeti és közegészség védelmi szintje se legyen veszélyeztetve.

  Módosítás  4

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A súlyos baleseteknek államhatárokon átnyúló következményei is lehetnek, és ökológiai és gazdasági költségeiket nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az érintett tagállamok is. Ezért intézkedéseket kell tenni a magas szintű védelemnek az egész Unió területén való biztosítása érdekében.

  (6) A súlyos baleseteknek államhatárokon átnyúló következményei is lehetnek, és ökológiai és gazdasági költségeiket nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az érintett tagállamok is. Ezért biztonsági és kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni az esetleges balesetek elkerülése, a balesetek kockázatának csökkentése és a balesetek következményeinek enyhítése érdekében, ami magas szintű védelem biztosítását tenné lehetővé az egész Unió területén. A tagállamoknak a lehető legnagyobb mértékben gondoskodniuk kellene a bevált gyakorlatok cseréjéről.

  Módosítás  5

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) Bizonyos ipari tevékenységeket sajátos jellemzőik miatt ki kell zárni ennek az irányelvnek a hatálya alól. Ezekre a tevékenységekre uniós vagy nemzeti szinten más szabályozás vonatkozik, amely ezen irányelvvel azonos mértékű biztonságot nyújt. A Bizottságnak azonban továbbra is biztosítania kell, hogy ne legyenek jelentős hiányosságok a meglévő szabályozási keretben, különösen ami az egyéb tevékenységekből eredő új és jövőbeni kockázatokat illeti, és szükség esetén megfelelő lépéseket kell tennie.

  (8) Bizonyos ipari tevékenységeket ki kell zárni ennek az irányelvnek a hatálya alól, amennyiben uniós vagy nemzeti szinten ezen irányelvvel azonos mértékű biztonságot nyújtó, más szabályozás vonatkozik rájuk. A Bizottságnak továbbra is vizsgálnia kell, hogy vannak-e jelentős hiányosságok a meglévő szabályozási keretben, különösen ami az egyéb tevékenységekből, illetve az ezen irányelv hatálya alá még nem tartozó konkrét veszélyes anyagokból és egyes nanoanyagokból eredő új és jövőbeni kockázatokat illeti, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie.

  Módosítás  6

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9) A 96/82/EK irányelv I. melléklete – többek között a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv, valamint a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseire való hivatkozással – felsorolja az irányelv hatálya alá tartozó veszélyes anyagokat. Az említett irányelveket felváltotta az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének nemzetközi szinten, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében elfogadott egyetemes harmonizált rendszerét (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS) ülteti át az Unió jogába. Az említett rendelet a veszélyek tekintetében új osztályokat és kategóriákat vezet be, amelyek csak részben felelnek meg a korábbi rendelkezések szerinti osztályoknak és kategóriáknak. A 96/82/EK irányelv I. mellékletét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy az irányelv meglévő védelmi szintjének fenntartása mellett összhangban legyen az említett rendelettel.

  (9) A 96/82/EK irányelv I. melléklete – többek között a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv, valamint a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseire való hivatkozással – felsorolja az irányelv hatálya alá tartozó veszélyes anyagokat. A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelveket felváltotta az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének nemzetközi szinten, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében elfogadott egyetemes harmonizált rendszerét (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS) ülteti át az Unió jogába. Az említett rendelet a veszélyek tekintetében új osztályokat és kategóriákat vezet be, amelyek csak részben felelnek meg a korábbi rendelkezések szerinti osztályoknak és kategóriáknak. Bizonyos veszélykategóriákat azonban a rendszeren belüli kritériumok hiánya miatt nem e rendszerbe kellene besorolni. A 96/82/EK irányelv I. mellékletét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy az irányelv meglévő védelmi szintjének fenntartása vagy további növelése mellett összhangban legyen az említett rendelettel.

  Módosítás  7

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) Rugalmas szabályozásra van szükség ahhoz, hogy az I. melléklet módosításával kezelni lehessen azt a helyzetet, hogy az 1272/2008/EK rendelettel való összhang miatt a rendeletnek a veszélyes anyagok osztályozását érintő későbbi kiigazításai nem kívánt hatásokkal lehetnek ezen irányelv alkalmazására. Később kidolgozandó harmonizált kritériumok alapján lehetőséget kell adni eltérés engedélyezésére azokban az esetekben, amikor egy anyag a veszélyességi besorolása ellenére sem hordozza magában a súlyos baleset veszélyét. Emellett megfelelő korrekciós mechanizmust is létre kell hozni azoknak az anyagoknak az esetére, amelyeknek az irányelv hatálya alá kell tartozniuk, mert súlyos baleset veszélyének lehetőségét hordozzák magukban.

  (10) Rugalmas szabályozásra van szükség ahhoz, hogy az I. melléklet módosításával kezelni lehessen azt a helyzetet, hogy az 1272/2008/EK rendelettel való összhang miatt a rendeletnek a veszélyes anyagok osztályozását érintő későbbi kiigazításai nem kívánt hatásokkal lehetnek ezen irányelv alkalmazására. Harmonizált kritériumok alapján lehetőséget kell adni eltérés engedélyezésére azokban az esetekben, amikor egy anyag a veszélyességi besorolása ellenére sem hordozza magában a súlyos baleset veszélyét. Az üzemeltetőkre és a hatáskörrel rendelkező hatóságokra háruló felesleges terhek elkerülése érdekében hamar el kell kezdeni a lehetséges eltérések értékelését, különösen azt követően, ha egy veszélyes anyag besorolása megváltozik. Emellett megfelelő korrekciós mechanizmust is létre kell hozni azoknak az anyagoknak az esetére, amelyeknek az irányelv hatálya alá kell tartozniuk, mert súlyos baleset veszélyének lehetőségét hordozzák magukban.

  Indokolás

  A 4. cikk mechanizmusa pozitív. Azonban ha egy veszélyes anyag besorolása megváltozik, az irányelv hatályától való eltérés értékelését hamar meg kell kezdeni. Ezzel el lehet kerülni a felesleges szabályozási és adminisztratív terheket.

  Módosítás  8

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11) Általános kötelezettségként kell előírni, hogy az üzemeltetőknek minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a súlyos balesetek megelőzése és következményeik mérséklése érdekében. Ha a veszélyes anyagok egy adott üzemben egy meghatározott küszöbértéket meghaladó mennyiségben vannak jelen, akkor az üzemeltetőnek elegendő információval kell ellátnia a hatáskörrel rendelkező hatóságot ahhoz, hogy az azonosíthassa az üzemet, a jelen lévő veszélyes anyagokat és a potenciális veszélyeket. Az üzemeltetőnek el kell készítenie és meg kell küldenie a hatáskörrel rendelkező hatóságnak egy tervet a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozóan, amely a súlyos balesetek veszélyével szembeni védekezés érdekében meghatározza az üzemeltető általános koncepcióját és intézkedéseit, ideértve a megfelelő biztonsági irányítási rendszereket is.

  (11) Általános kötelezettségként kell előírni, hogy az üzemeltetőknek minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a súlyos balesetek megelőzése és következményeik mérséklése és megszüntetése érdekében. Ha a veszélyes anyagok egy adott üzemben egy meghatározott küszöbértéket meghaladó mennyiségben vannak jelen, akkor az üzemeltetőnek elegendő információval kell ellátnia a hatáskörrel rendelkező hatóságot ahhoz, hogy az azonosíthassa az üzemet, a jelen lévő veszélyes anyagokat és a potenciális veszélyeket. Az üzemeltetőnek el kell készítenie és meg kell küldenie a hatáskörrel rendelkező hatóságnak egy tervet a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozóan, amely a súlyos balesetek veszélyével szembeni védekezés érdekében meghatározza az üzemeltető általános koncepcióját és intézkedéseit, ideértve a megfelelő biztonsági irányítási rendszereket is.

  Indokolás

  A baleset következményeinek megszüntetéséről az üzemeltetőnek kell kötelességszerűen gondoskodnia.

  Módosítás  9

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a) Az üzemeltetőknek képeseknek kell lenniük bizonyítékot szolgáltatni – például elismerten fizetőképes társaságnál kötött egyedi biztosítási szerződéssel vagy a saját tőke megfelelő szintjével – arra vonatkozóan, hogy egy veszélyes anyagokkal kapcsolatos esetleges baleset következményeit vállalni tudják. Ezt a megfontolást figyelembe kell venni annak érdekében, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset következményei ne az állami kiadásokat terheljék, és hogy a gyártási költségekbe beszámítsanak.

  Módosítás  10

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (12a) A súlyos balesetek és a „dominóhatás” kockázatának korlátozása érdekében kellőképpen figyelembe kell venni a vállalat vagy üzem helyszínével összefüggő természetes veszélyforrások és az e helyszíneken használt technológiai források közötti kölcsönhatásokat.

  Módosítás  11

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15) Annak érdekében, hogy a lakóterületek, a nyilvánosság által fokozottan használt területek és a környezet – ideértve a természetvédelmi szempontból különösen értékes vagy érzékeny területeket is – nagyobb fokú védelmet élvezzenek, szükség van arra, hogy a területfelhasználás tervezése és a tagállamok más vonatkozó politikái hosszú távon figyelembe vegyék az e területek és az ilyen veszélyt hordozó üzemek közötti megfelelő távolság biztosítása iránti, továbbá meglévő üzemek esetében a személyekkel kapcsolatos kockázatok növekedésének megakadályozásához szükséges esetleges további műszaki intézkedések iránti igényt. A döntések meghozatalakor indokolt figyelembe venni a kockázatokra vonatkozó megfelelő információkat és a kockázatokra vonatkozó műszaki szakvéleményeket. Ha lehetséges, az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az eljárásokat kívánatos integrálni a más uniós jogi aktusokban előírt eljárásokkal.

  (15) Annak érdekében, hogy a lakóterületek, a nyilvánosság által fokozottan használt területek és a környezet – ideértve a természetvédelmi szempontból különösen értékes vagy érzékeny területeket is – nagyobb fokú védelmet élvezzenek, szükség van arra, hogy a területfelhasználás tervezése és a tagállamok más vonatkozó politikái biztosítsák az e területek és az ilyen veszélyt hordozó üzemek közötti kellő távolság fenntartását, továbbá meglévő üzemek esetében – amennyiben szükséges – a személyekkel kapcsolatos kockázatok elfogadható szinten való tartásához szükséges további műszaki intézkedések végrehajtását. A döntések meghozatalakor indokolt figyelembe venni a kockázatokra vonatkozó megfelelő információkat és a kockázatokra vonatkozó műszaki szakvéleményeket. Ha lehetséges, a – különösen a kis- és középvállalatokra nehezedő – adminisztratív terhek csökkentése érdekében az eljárásokat kívánatos integrálni a vonatkozó más uniós jogi aktusokban előírt eljárásokkal és intézkedésekkel.

  Módosítás  12

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16) A környezetre vonatkozó információkhoz való hozzáférés segítése érdekében – a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, az Unió részéről a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Århusi Egyezménynek megfelelően – javítani kell a nyilvánosság tájékoztatásának szintjét és minőségét. Különösen a súlyos balesettel valószínűleg érintett személyeknek kell elegendő információt biztosítani ahhoz, hogy kellően tájékozottak legyenek az ilyen esetben teendő megfelelő lépésekről. Az aktív, a nyilvánosság kérése nélkül történő tájékoztatáson kívül, és az információ terjesztésének egyéb módjait nem kizárva az információkat az interneten állandóan elérhetővé kell tenni és naprakészen kell tartani. Ugyanakkor megfelelő titoktartási biztosítékok is szükségesek, egyebek között a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak kezelése érdekében.

  (16) A környezetre vonatkozó információkhoz való hozzáférés segítése érdekében – a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, az Unió részéről a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal1 jóváhagyott Århusi Egyezménynek megfelelően – javítani kell a nyilvánosság tájékoztatásának szintjét és minőségét. Különösen a súlyos balesettel valószínűleg érintett személyeknek kell elegendő információt biztosítani ahhoz, hogy kellően tájékozottak legyenek az ilyen esetben teendő megfelelő lépésekről. A nyilvánosságnak szánt információkat világos és érthető módon kell megfogalmazni. Az aktív, a nyilvánosság kérése nélkül történő tájékoztatáson kívül, és az információ terjesztésének egyéb módjait nem kizárva az információkat az interneten állandóan elérhetővé kell tenni és naprakészen kell tartani. A fokozott átláthatóság érdekében részletesebb és átfogó információt kell – többek között dokumentáció formájában – kérésre rendelkezésre bocsátani. Ugyanakkor megfelelő titoktartási biztosítékok is szükségesek, egyebek között a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak kezelése érdekében, amelyeket eseti alapon, az Århusi Egyezményben rögzített szigorú kritériumoknak és feltételeknek megfelelően kell biztosítani.

   

  ___________

   

  1 HL L 124., 2005.5.17., 1. o.

  Indokolás

  A titoktartási biztosítékok tiszteletben tartása mellett további információhoz vagy dokumentumhoz való hozzáférés bármely természetes/jogi személy kérésére fokozza az átláthatóságot és az ipari létesítmények biztonsága iránti bizalmat. A módosított irányelv és az EU, valamint mind a 27 tagállam által ratifikált egyezmény közötti teljes összhang biztosítása érdekében a bizalmas kérések kezelésére az Århusi Egyezmény vonatkozik.

  Módosítás  13

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19) Annak érdekében, hogy súlyos baleset esetén biztosítva legyenek a megfelelő válaszintézkedések, az üzemeltetőnek azonnal tájékoztatnia kell a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, és át kell adnia nekik a baleset hatásainak becsléséhez szükséges információkat.

  (19) Annak érdekében, hogy súlyos baleset esetén biztosítva legyenek a megfelelő válaszintézkedések, valamint az ilyen baleset bekövetkeztének elkerülése végett az üzemeltetőnek azonnal tájékoztatnia kell a hatáskörrel rendelkező és a helyi hatóságokat, és át kell adnia nekik a baleset által a személyek egészségére, javaikra és a környezetre gyakorolt hatások becsléséhez szükséges információkat.

  Módosítás  14

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20) Az információcsere biztosítása és a jövőben előforduló hasonló balesetek megelőzése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok a területükön bekövetkező súlyos balesetek adatait továbbítsák a Bizottságnak; a Bizottságnak elemeznie kell a kapcsolódó veszélyeket, és üzemeltetnie kell egy olyan rendszert, amely – különösen a súlyos balesetekre és az azokból levont tanulságokra vonatkozóan – gondoskodik a szóban forgó információk megosztásáról. Ennek az információcserének azokra a balesetveszélyes helyzetekre is ki kell terjednie, amelyeknek a tagállamok megítélése szerint műszakilag különös jelentősége van a súlyos balesetek megelőzése és következményeik korlátozása szempontjából.

  (20) Az információcsere biztosítása és a jövőben előforduló hasonló balesetek megelőzése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok a területükön bekövetkező súlyos balesetek adatait továbbítsák a Bizottságnak; a Bizottságnak elemeznie kell a kapcsolódó veszélyeket, és üzemeltetnie kell egy olyan rendszert, amely – különösen a súlyos balesetekre és az azokból levont tanulságokra vonatkozóan – gondoskodik a szóban forgó információk megosztásáról. Ennek az információcserének azokra a balesetveszélyes helyzetekre is ki kell terjednie, amelyeknek a tagállamok megítélése szerint műszakilag különös jelentősége van a súlyos balesetek megelőzése és következményeik korlátozása szempontjából. A tagállamok és a Bizottság fokozzák arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy a súlyos balesetekkel kapcsolatos információk megosztására létrehozott információs rendszerekben található információk teljesek legyenek.

  Indokolás

  Az információmegosztó rendszerek elsődleges fontosságúak annak érdekében, hogy a tagállamok megoszthassák tapasztalataikat. Lehetővé teszik azt is, hogy az üzemeltetők információhoz jussanak. Ugyanakkor az is fontos, hogy a megosztott információ teljes legyen, és lehetővé tegye a baleset okainak megállapítását.

  Módosítás  15

  Irányelvre irányuló javaslat

  22 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (22a) Módszeresen értékelni kell, hogy szükség van-e az 1272/2008/EK rendelet műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítását követően az irányelv veszélyes anyagokat felsoroló mellékletének kiigazítására. Ez lehetővé tenné az említett rendelet és az irányelv közötti funkcionális kapcsolatot, és fokozott védelmet biztosítana az emberi egészségre és a környezetre nézve.

  Módosítás  16

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban az eltérésekre vonatkozó kritériumok megállapítása és ezen irányelv mellékleteinek módosítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

  (23) Ezen irányelvnek a műszaki és tudományos haladáshoz történő hozzáigazítása érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban ezen irányelv I. melléklete 3. részének és II–VI. mellékletének módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

  Indokolás

  A preambulumbekezdést ez a módosítás hozza összhangba a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó új, általános záradékokkal. Pontosítja továbbá, hogy lehetőséget kell biztosítani (az irányelv hatályát csak igen különleges esetekben megváltoztató) I. melléklet 3. részének és a II–VI. mellékletnek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján történő módosítására. Az I. melléklet 1. és 2. részéhez, valamint a VII. melléklethez fűzött módosítások azonban jelentős hatással lehetnek az irányelv hatályára, ezért ezekkel a rendes jogalkotási eljárás keretében kell foglalkozni.

  Módosítás  17

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25) Mivel az irányelv célkitűzéseit: az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítását a tagállamok nem képesek kielégítően megvalósítani, és azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket,

  (25) Mivel az irányelv célkitűzéseit: az emberi egészség, a tulajdon és a környezet magas szintű védelmének biztosítását a tagállamok nem képesek kielégítően megvalósítani, és azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket,

  Indokolás

  A Bizottság javaslatában a súlyos baleset meghatározásában „az emberi egészséget, a tulajdont vagy a környezetet […] súlyosan veszélyezteti” összetételben szerepel a „tulajdon” szó. A jogi következetesség érdekében a preambulumbekezdésbe be kell emelni a „tulajdon” szót.

  Módosítás  18

  Irányelvre irányuló javaslat

  1. cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ez az irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és e baleseteknek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt következményeinek korlátozása érdekében állapít meg szabályokat, abból a célból, hogy az egész Unióban következetes és hatékony módon magas szintű védelmet biztosítson.

  Ez az irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és e baleseteknek az emberi egészségre, a tulajdonra és a környezetre gyakorolt következményeinek korlátozása érdekében állapít meg szabályokat, abból a célból, hogy az egész Unióban következetes és hatékony módon magas szintű védelmet biztosítson.

  Indokolás

  A Bizottság javaslatában a súlyos baleset meghatározásában „az emberi egészséget, a tulajdont vagy a környezetet […] súlyosan veszélyezteti” összetételben szerepel a „tulajdon” szó. A jogi következetesség érdekében a preambulumbekezdésbe be kell emelni a „tulajdon” szót.

  Módosítás  19

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) veszélyes anyagoknak az irányelv hatálya alá tartozó üzemeken kívüli közúti, vasúti, belvízi, tengeri, légi szállítására és szállítás közbeni ideiglenes tárolására, beleértve a berakást és a kirakást, valamint a dokkokban, a mólóknál és a rendező pályaudvarokon végrehajtott, az egyik szállítóeszköztől a másikig történő szállítást is;

  c) veszélyes anyagoknak az irányelv hatálya alá tartozó üzemeken kívüli közúti, vasúti, belvízi, tengeri, légi szállítására és szállítás közbeni, a szállítással közvetlen összefüggésben lévő, rövid ideig tartó ideiglenes tárolására, beleértve a berakást és a kirakást, valamint a dokkokban, a mólóknál és a rendező pályaudvarokon végrehajtott, az egyik szállítóeszköztől a másikig történő szállítást is;

  Módosítás  20

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e) az ásványi anyagok bányákban, kőbányákban vagy fúrólyukakon át történő kinyerésére (feltárására, kitermelésére és feldolgozására), kivéve a vegyi és a termikus feldolgozási műveleteket és az I. mellékletben meghatározott veszélyes anyagokkal végzett műveletekkel kapcsolatos tárolást;

  e) az ásványi anyagok bányákban, kőbányákban vagy fúrólyukakon át történő kinyerésére (feltárására, kitermelésére és feldolgozására), kivéve a föld alatt természetes rétegben, sótárnákban és bezárt bányákban végzett gáztárolást, a vegyi és a termikus feldolgozási műveleteket és az I. mellékletben meghatározott veszélyes anyagokkal végzett műveletekkel kapcsolatos tárolást;

  Indokolás

  A bizottsági javaslat csak a természetes rétegekben és bezárt bányákban végzett tárolást fedi, de nem terjed ki a sótárnákra. Ez megbontja a lefedett és a mentességet élvező tárolási típusok közötti verseny egyensúlyát, amely különösen káros azokra az országokra nézve, amelyek egyáltalán nem rendelkeznek sótárnákkal.

  Módosítás  21

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés – h pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  h) az I. melléklet 3. részében felsorolt anyagokra.

  törölve

  Indokolás

  A 2. cikk (2) bekezdése az ezen irányelv hatálya alól történő kizárás egyértelmű eseteire vonatkozik. Az I. melléklet 3. része csak azon különleges esetekben alkalmazott kizárásokra vonatkozik, amelyekben valamely anyag bizonyos körülmények között nem alkalmas súlyos baleset veszélyének előidézésére. Az I. melléklet 3. részében felsorolt anyagok nincsenek kizárva az irányelv hatálya alól, hanem csak a szigorú feltételek teljesülése esetén részesülnek különleges elbánásban.

  Módosítás  22

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  2a. Ezen irányelv hatályának bármely kiterjesztését megelőzően hatásvizsgálatot kell készíteni.

  Módosítás  23

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. olyan üzem, amelyben a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja az I. melléklet 1. részének 2. oszlopában és az I. melléklet 2. részének 2. oszlopában meghatározott mennyiségeket, de nem éri el az I. melléklet 1. részének 3. oszlopában és az I. melléklet 2. részének 3. oszlopában meghatározott mennyiségeket;

  2. olyan üzem, amelyben a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja az I. melléklet 1. részének 2. oszlopában vagy adott esetben az I. melléklet 2. részének 2. oszlopában meghatározott mennyiségeket, de nem éri el az I. melléklet 1. részének 3. oszlopában és az I. melléklet 2. részének 3. oszlopában meghatározott mennyiségeket;

  Indokolás

  Számos anyag esetében az I. melléklet 1. részében csak egy bejegyzés szerepel, a 2. részben egy sem, így tisztázni kell, hogy e két mellékletet ne összesítve alkalmazzák.

  Módosítás  24

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. „felső küszöbértékű üzem”: olyan üzem, amelyben a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja az I. melléklet 1. részének 3. oszlopában és az I. melléklet 2. részének 3. oszlopában meghatározott mennyiségeket;

  3. „felső küszöbértékű üzem”: olyan üzem, amelyben a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja az I. melléklet 1. részének 3. oszlopában vagy adott esetben az I. melléklet 2. részének 3. oszlopában meghatározott mennyiségeket;

  Indokolás

  Számos anyag esetében az I. melléklet 1. részében csak egy bejegyzés szerepel, a 2. részben egy sem, így tisztázni kell, hogy e két mellékletet ne összesítve alkalmazzák.

  Módosítás  25

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3a. „szomszédos üzem” vagy „szomszédos telephely”: olyan üzem vagy telephely, amely egy üzem hatókörén belül működik;

  Módosítás  26

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. „új üzem”: az újonnan épült üzem, valamint az az üzem, amely még nem kezdte meg működését;

  4. „új üzem”: a 2015. június 1-jét követően újonnan épített üzem, valamint az az üzem, amely 2017. június 1-je után kezdi meg működését, vagy amely a berendezéseiben, tevékenységében történt módosítások vagy veszélyes anyagainak jegyzéke miatt 2015. június 1-je után ezen irányelv hatálya alá tartozik;

  Módosítás  27

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  7. „létesítmény”: az üzemen belüli azon műszaki egység, amelyben veszélyes anyagokat gyártanak, használnak, kezelnek vagy tárolnak, ideértve a föld alatti tárolást is; ide tartozik a létesítmény működéséhez szükséges mindennemű felszerelés, szerkezet, csőrendszer, gép, szerszám, magántulajdonú iparvágány, dokk, kiszolgáló rakodó, móló, raktár és hasonló, úszó vagy más szerkezet;

  7. „létesítmény”: az üzemen belüli azon műszaki egység, amelyben veszélyes anyagokat gyártanak, használnak, kezelnek vagy tárolnak, ideértve a föld alatti tárolást is; ide tartozik a létesítmény működéséhez szükséges mindennemű felszerelés, szerkezet, csőrendszer, gép, szerszám, iparvágány, dokk, kiszolgáló rakodó, móló, raktár és hasonló, úszó vagy más szerkezet;

  Indokolás

  Egy létesítmény tulajdon mivolta nem lehet kritérium meghatározásánál.

  Módosítás  28

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  8. „üzemeltető”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy üzemet vagy létesítményt üzemeltet vagy afelett ellenőrzést gyakorol, vagy a nemzeti jog rendelkezései alapján az üzem vagy létesítmény műszaki üzemeltetése felett meghatározó gazdasági befolyással rendelkezik;

  8. „üzemeltető”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy üzemet vagy létesítményt üzemeltet vagy afelett ellenőrzést gyakorol, vagy a nemzeti jog rendelkezései alapján az üzem vagy létesítmény felett meghatározó gazdasági és/vagy döntéshozói befolyással rendelkezik;

  Indokolás

  A joghézagok elkerülése érdekében – felhatalmazás esetén – az üzemeltető meghatározását nem kellene egy olyan szervre korlátozni, amely meghatározó gazdasági befolyással rendelkezik az üzem műszaki üzemeltetése felett.

  Módosítás  29

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  11. „veszélyes anyagok jelenléte”: veszélyes anyagok tényleges vagy várható jelenléte az üzemben, valamint azoknak a veszélyes anyagoknak a jelenléte, amelyek akkor keletkezhetnek, amikor egy ipari kémiai folyamat kikerül az ellenőrzés alól, amennyiben e veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja az I. melléklet 1. és 2. részében meghatározott küszöbértékeket;

  11. „veszélyes anyagok jelenléte”: veszélyes anyagok tényleges vagy várható jelenléte az üzemben, valamint azoknak a veszélyes anyagoknak a jelenléte, amelyek akkor keletkezhetnek, amikor egy ipari kémiai folyamat kikerül az ellenőrzés alól, vagy ha egy tárolóhelyen vagy létesítményen belül egy másik súlyos incidens történik, amennyiben e veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja az I. melléklet 1. és 2. részében meghatározott küszöbértékeket;

  Indokolás

  A balesetből (például raktártűzből) eredő károk azonosak lehetnek azon károkkal, amelyeket egy ipari kémiai folyamat ellenőrzés alóli kikerülése okozhat. Mivel az irányelv rögzíti a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó szabályokat, ezért nem fontos, hogy az anyag egy ipari kémiai folyamat ellenőrzés alóli kikerülése folytán, tűz miatt, vagy bármely más okból keletkezett-e.

  Módosítás  30

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  18a. „a biztonság szempontjából megfelelő távolság”: az a minimális távolság, amelytől kezdődően súlyos baleset esetén az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt semmilyen káros hatás sem várható;

  Módosítás  31

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 18 b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  18b. „dominóhatás”: az üzem közelében bekövetkezett baleset által okozott súlyos baleset előfordulása az üzemben. Ide tartozhatnak az ezen irányelv szerint meghatározott üzemekben, vagy az ezen irányelv hatályán kívül eső telephelyeken történt balesetek.

  Módosítás  32

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Ha az e cikk (4) bekezdésében említett kritériumok alapján bizonyítást nyer, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. részében szereplő valamely anyag különösen fizikai megjelenési formája, tulajdonságai, besorolása, koncentrációja vagy szokásos csomagolása folytán nem alkalmas súlyos baleset veszélyének előidézésére, a Bizottság a 24. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján ezt az anyagot az I. rész 3. részébe felveheti.

  (1) Ha ezen irányelv VII. mellékletében foglalt kritériumok alapján bizonyítást nyer, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. részében szereplő valamely anyag vagy keverék különösen fizikai megjelenési formája, tulajdonságai, besorolása, koncentrációja vagy szokásos csomagolása folytán különleges körülmények között nem alkalmas súlyos baleset veszélyének előidézésére, és ezért az eltérés rá is vonatkozik, a Bizottság a 17. és 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, hogy ezt az anyagot és keveréket az alkalmazandó feltételekkel együtt az I. melléklet 3. részébe felvegye.

  Módosítás  33

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az értesítésről a Bizottság tájékoztatja a 17. cikk (2) bekezdése szerinti fórumot.

  A Bizottság az I. melléklet 3. részében szereplő anyagok felsorolását megelőzően konzultál a 17. cikk (2) bekezdése szerinti fórummal az e bekezdés első albekezdése alapján tett értesítésről.

  (A 17. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik, amely a fórumon való részvételbe érdekelt feleket próbál bekapcsolni.)

  Indokolás

  A Bizottságnak e döntésekkel kapcsolatban az érdekelt felekkel kell konzultálnia.

  Módosítás  34

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság előtt az e cikk (4) bekezdése alapján megállapított kritériumok alkalmazásával hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy az egy adott üzemben vagy annak bármely részében jelen lévő, az I. melléklet 1. vagy 2. részében felsorolt anyagok az üzemben uralkodó speciális körülmények miatt, így különösen az anyag csomagolásának vagy tárolóeszközének jellege vagy az érintett helyszín és mennyiségek figyelembevételével nem alkalmasak súlyos baleset veszélyének előidézésére, a hatáskörrel rendelkező hatóság tagállama határozhat úgy, hogy a kérdéses üzem vonatkozásában ezen irányelv 7–19. cikkének rendelkezéseit nem alkalmazza.

  Az (1) bekezdés sérelme nélkül, ha a VII. fejezetben említett kritériumok alapján hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy az egy adott üzemben vagy annak bármely részében jelen lévő, az I. melléklet 1. vagy 2. részében felsorolt anyagok az üzemben uralkodó speciális körülmények miatt, tekintettel az anyag csomagolásának vagy tárolóeszközének jellegére vagy az érintett helyszínre és mennyiségekre, nem alkalmasak súlyos baleset veszélyének előidézésére, a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága határozhat úgy, hogy a kérdéses üzem vonatkozásában ezen irányelv 9. cikkének, 10. cikke b) pontjának, 11. cikkének és 13. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit nem alkalmazza.

  Indokolás

  Míg az (1) bekezdés egyes anyagok esetében és csak bizonyos körülmények között lehetővé teszi az uniós szintű eltérést, a 4. cikk (3) bekezdése a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága számára lehetővé teszi az egyes üzemek szintjén történő eltérés engedélyezését. Mivel a védelem szintje nem csökkenhet, így minden esetben ajánlott legalább az alsó küszöbértékre vonatkozó előírások fenntartása, és csak a felső küszöbértékű üzemekre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos előírásokra vonatkozó eltérést kell lehetővé tenni.

  Módosítás  35

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az első albekezdésben meghatározott esetekben az érintett tagállam átadja a Bizottságnak az érintett üzemek jegyzékét, amelynek tartalmaznia kell az érintett veszélyes anyagok jegyzékét is. Az érintett tagállam döntését megindokolja.

  Az első albekezdésben meghatározott esetekben az érintett tagállam átadja a Bizottságnak az érintett üzemek jegyzékét, amelynek tartalmaznia kell az érintett veszélyes anyagok jegyzékét és az alkalmazott különleges feltételek természetét is. Az érintett tagállam döntését megindokolja.

  Indokolás

  Világosan meg kell jelölni a feltételeket.

  Módosítás  36

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság az e bekezdés második albekezdése szerinti jegyzékeket tájékoztató jelleggel évente továbbítja a 17. cikk (2) bekezdése szerinti fórumnak.

  A Bizottság az e bekezdés második albekezdése szerinti jegyzékeket tájékoztató jelleggel rendszeresen továbbítja a 17. cikk (2) bekezdése szerinti fórumnak.

  Indokolás

  Fontos, hogy a fórumot rendszeresen tájékoztassák az eltéréseket tartalmazó, a hatáskörrel rendelkező hatóságok által biztosított jegyzékekről, amelyeket elvileg évente egynél több alkalommal kell összeállítani.

  Módosítás  37

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A Bizottság 2013. június 30-ig a 24. cikkel összhangban az e cikk (1) és (3) bekezdésének célját szolgáló kritériumok megállapítása és a VII. melléklet megfelelő módosítása céljából felhatalmazáson alapuló aktusokat fogad el.

  törölve

  Indokolás

  Mivel a VII. mellékletben foglalt kritériumok a 4. cikk (1) és (3) bekezdésében szereplő eltérések hatályát határozzák meg, ezért ezek az irányelv lényeges részét képezik. Ezért e kritériumokat nem felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell megállapítani. Nem fogadható el, hogy a melléklet a jogalkotási eljárás során teljesen üres maradjon. A VII. melléklet javasolt módosítása kiterjed a meglévő, 2008. június 26-i 98/433/EK bizottsági határozatban meghatározott kritériumokra. A Bizottságnak az új kritériumokra vonatkozó javaslatot kell beterjesztenie annak érdekében, hogy azok bekerülhessenek az alap-jogiaktusba.

  Módosítás  38

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy olyan veszélyes anyag, amely nem szerepel az I. melléklet 1. vagy 2. részében, súlyos baleset veszélyét hordozza magában, megfelelő intézkedéseket tehet, és erről értesíti a Bizottságot.

  Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy olyan veszélyes anyag, amely nem szerepel az I. melléklet 1. vagy 2. részében, súlyos baleset veszélyét hordozza magában, vagy ha egy küszöbérték túl magas, megfelelő intézkedéseket tehet, és erről értesíti a Bizottságot.

  Indokolás

  A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani a szükséges lépések megtételére, ha úgy ítélik meg, hogy egy küszöbérték túl magas.

  Módosítás  39

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az e bekezdés első albekezdése alapján tett bejelentésekről a Bizottság tájékoztatja a 17. cikk (2) bekezdése szerinti fórumot.

  Az e bekezdés első albekezdése alapján tett bejelentésekről a Bizottság a 17. cikk (2) bekezdése szerinti fórummal konzultál.

  Indokolás

  A Bizottságnak e döntésekkel kapcsolatban az érdekelt felekkel kell konzultálnia.

  Módosítás  40

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság az e bekezdés első albekezdésével érintett anyagokat a 24. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló aktus útján felveheti az I. melléklet 1. vagy 2. részébe.

  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezen bekezdés első albekezdésében említett intézkedést szükségessé tevő, fel nem sorolt veszélyes anyagot az I. melléklet 1. vagy 2. részébe fel kell venni, akkor erről az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz jogalkotási javaslatot kell benyújtania.

  Indokolás

  Ellentétben a nagyon pontosan meghatározott esetekre vonatkozó (1) bekezdéssel, az 1. és 2. részbe felvett további anyagok az irányelv hatályának lényeges kiterjesztését eredményezhetik, amelynek jelentős gazdasági következményei is lehetnek. Mivel a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozhatnak, ha úgy ítélik meg, hogy egy veszélyes anyag súlyos balesetek előidézésére alkalmas, ezért ha szükséges, így is módjukban áll majd cselekedni. A Bizottság értesíti a többi tagállamot. Az irányelv hatályának az egész Unióra nézve történő megváltoztatására azonban csak a rendes jogalkotási eljárás keretében kerülhet sor.

  Módosítás  41

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A Bizottság szükség szerint, a 24. cikknek megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el e bekezdés első albekezdésében, az I. melléklet 1. vagy 2. részében említett anyagok küszöbértékének csökkentésére.

  Indokolás

  Az új anyagok jegyzékét az előadó által javasolt 11. módosítás szerint a rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghatározni, ugyanakkor a küszöbértéknek egy nemzeti bejelentést követően történő módosítására felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kerülhet sor.

  Módosítás  42

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) A tagállamok biztosítják, hogy az üzem az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről) szóló európai parlamenti és tanácsi 2010/75/EU irányelv1 alapján a rendelkezésre álló legjobb technikák szerint eltérések nélkül működjön, különösen a biztonsági szempontok tekintetében.

   

  _____________

   

  1 HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

  Indokolás

  A Seveso irányelv hatálya alá tartozó telephelyeknek kivétel nélkül meg kell felelniük a rendelkezéste álló legjobb technikáknak.

  Módosítás  43

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A tagállamok megkövetelik az üzemeltetőtől, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak bejelentést tegyen:

  (1) A tagállamok megkövetelik az üzemeltetőtől, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak és a helyi hatóságoknak bejelentést tegyen:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  44

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) az üzemeltető nevéről vagy cégnevéről, valamint az érintett üzem teljes címéről;

  a) az üzemeltető nevéről és/vagy cégnevéről, valamint az érintett üzem teljes címéről;

  Indokolás

  A módosításra az egyértelműség érdekében van szükség.

  Módosítás  45

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa) az alvállalkozók neve, cégneve és címe;

  Módosítás  46

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) az üzemért felelős személy nevéről vagy beosztásáról, ha különbözik az a) pontban megjelölt személytől;

  c) az üzemért felelős személy nevéről és beosztásáról, ha különbözik az a) pontban megjelölt személytől;

  Indokolás

  A módosításra az egyértelműség érdekében van szükség.

  Módosítás  47

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d) a kérdéses veszélyes anyag vagy anyagcsoport azonosításához elegendő információkról;

  d) a kérdéses veszélyes anyag és anyagcsoport azonosításához elegendő információkról;

  Indokolás

  A módosításra az egyértelműség érdekében van szükség.

  Módosítás  48

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e) a kérdéses veszélyes anyag vagy anyagok mennyiségéről és fizikai megjelenési formájáról;

  e) az érintett veszélyes anyag vagy anyagok mennyiségéről, természetéről és fizikai megjelenési formájáról;

  Indokolás

  A módosításra az egyértelműség érdekében van szükség.

  Módosítás  49

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – g pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  g) az üzem közvetlen környezetéről, azokról a tényezőkről, amelyek súlyos balesetet okozhatnak vagy a súlyos baleset következményeit súlyosbíthatják, ideértve a szomszédos üzemek adatait is, függetlenül attól, hogy azok ezen irányelv hatálya alá tartoznak-e vagy sem, valamint az olyan egyéb telephelyekről, területekről és fejlesztésekről, amelyek fokozhatják a súlyos baleset és a dominóhatás kockázatát vagy következményeit.

  g) az üzem közvetlen környezetéről, azokról a tényezőkről, amelyek súlyos balesetet okozhatnak vagy a súlyos baleset következményeit súlyosbíthatják ideértve a szomszédos üzemek adatait is, valamint az olyan egyéb telephelyekről, területekről és fejlesztésekről, amelyek fokozhatják a súlyos baleset és a dominóhatás kockázatát vagy következményeit, illetve ezek okozói lehetnek, amennyiben ezek az információk az üzemeltető rendelkezésére állnak.

  Módosítás  50

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ga) az üzem vezetése által kiadott tanúsítvány, amely bizonyítja, hogy az üzemeltető képes a veszélyes anyagokkal kapcsolatos esetleges baleset következményeit kezelni.

  Módosítás  51

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A bejelentéseket a hatáskörrel rendelkező hatóság felé a következő határidőkön belül kell megtenni:

  (2) A bejelentéseket a hatáskörrel rendelkező hatóság és a helyi hatóságok felé a következő határidőkön belül kell megtenni:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  52

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt ésszerű időn belül;

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás vagy a módosítások előtt legalább hat hónappal;

  Indokolás

  A jogi aktus egyértelműbbé tétele.

  Módosítás  53

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) meglévő üzemek esetében a 28. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított időponttól számított egy éven belül;

  b) meglévő üzemek esetében a 28. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított időponttól számított három hónapon belül;

  Módosítás  54

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) további üzemek esetében az attól az időponttól számított egy éven belül, amikortól fogva ez az irányelv az adott üzemre alkalmazandó.

  c) további üzemek esetében az attól az időponttól számított három hónapon belül, amikortól fogva ez az irányelv az adott üzemre alkalmazandó.

  Módosítás  55

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az üzemeltető azonnal tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot a következő körülményekről:

  (4) Az üzemeltető azonnal tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot és a helyi hatóságokat a következő körülményekről:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  56

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) A (4) bekezdés sérelme nélkül az üzemeltető rendszeresen, de legalább ötévenként felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi bejelentését. Az üzemeltető a naprakésszé tett bejelentését késedelem nélkül megküldi a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

  (5) A (4) bekezdés sérelme nélkül az üzemeltető rendszeresen, de legalább ötévenként felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi bejelentését. Az üzemeltető a naprakésszé tett bejelentését késedelem nélkül megküldi a hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a helyi hatóságoknak.

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  57

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A tagállamok megkövetelik az üzemeltetőtől egy olyan dokumentum elkészítését, amely rögzíti az üzemeltetőnek a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó tervét (major-accident prevention policy, a továbbiakban: MAPP), továbbá megkövetelik e dokumentum megfelelő módon történő végrehajtásának biztosítását. A MAPP-ot írásba kell foglalni. Úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét. Arányosnak kell lennie a súlyos balesetek veszélyeivel. Tartalmaznia kell az üzemeltető általános céljait és cselekvési elveit és a vezetés szerepét és felelősségét, és fel kell vázolnia a súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzésével összefüggő biztonsági kultúrát.

  (1) A tagállamok megkövetelik az üzemeltetőtől egy olyan dokumentum elkészítését, amely rögzíti az üzemeltetőnek a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó tervét (major-accident prevention policy, a továbbiakban: MAPP), továbbá megkövetelik e dokumentum megfelelő módon történő végrehajtásának biztosítását. A MAPP-ot írásba kell foglalni. Úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét. Arányosnak kell lennie a súlyos balesetek veszélyeivel. Tartalmaznia kell az üzemeltető általános céljait és cselekvési elveit, e célok eléréséhez vezető ütemtervet és intézkedéseket és a vezetés szerepét és felelősségét, valamint be kell mutatnia, hogy hogyan biztosítja folyamatosan a súlyos balesetek veszélyeivel kapcsolatos magas szintű védelmet.

  Módosítás  58

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A MAPP-ot a következő határidőn belül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak:

  (2) A MAPP-ot rögzítő dokumentumot a következő határidőn belül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a helyi hatóságoknak:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  59

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt ésszerű időn belül;

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt legalább hat hónappal;

  Indokolás

  Lásd az 8. módosítást. A jogi aktus egyértelműbbé tétele.

  Módosítás  60

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt ésszerű időn belül;

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése, az üzembe állítás vagy a módosítások előtt ésszerű időn belül;

  Indokolás

  Ez a módosítás a 3. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik, amelyben az új üzemek meghatározásában a módosítás is szerepel.

  Módosítás  61

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az üzemeltető rendszeresen, de legalább ötévenként felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi a MAPP-ot. A naprakésszé tett MAPP-ot késedelem nélkül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

  (4) Az üzemeltető rendszeresen, de legalább ötévenként felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi a MAPP-ot. A MAPP-ot rögzítő, naprakésszé tett dokumentumot késedelem nélkül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, és kérésre nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

  Módosítás  62

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a) A MAPP-ot megfelelő eszközök, struktúrák és irányítási rendszerek útján kell végrehajtani. A felső küszöbértékű üzemek esetében a MAPP-ot a III. mellékletnek megfelelően biztonsági irányítási rendszerek útján kell végrehajtani. A tagállamok megkövetelik az alsó küszöbértékű üzemektől, hogy a MAPP-ot egy, a súlyos balesetek veszélyével és a szervezet vagy az üzem tevékenységének összetettségével arányos biztonsági irányítási terv útján hajtsák végre, kivéve, ha ezt nem tartják szükségesnek.

  Módosítás  63

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az üzemeltetőktől a 6. és a 9. cikk értelmében kapott tájékoztatást vagy a 19. cikk szerinti ellenőrző vizsgálatok útján beszerzett információkat felhasználva azonosítja azokat az alsó, illetőleg felső küszöbértékű üzemeket vagy üzemcsoportokat, amelyek esetében a súlyos baleset bekövetkezésének valószínűsége és lehetősége vagy következményei a kérdéses üzemek elhelyezkedésére és egymáshoz való közelségére, valamint a bennük jelen lévő veszélyes anyagokra való tekintettel nagyobb lehet.

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az üzemeltetőktől a 6. és a 9. cikk értelmében kapott tájékoztatást vagy a 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérések vagy a 19. cikk szerinti ellenőrző vizsgálatok útján beszerzett információkat felhasználva azonosítja azokat az alsó, illetőleg felső küszöbértékű üzemeket vagy üzemcsoportokat, amelyek esetében a súlyos baleset bekövetkezésének valószínűsége és lehetősége vagy következményei a kérdéses üzemek elhelyezkedésére, a földrajzi fekvésükből fakadó kockázatokra és egymáshoz való közelségére, valamint a bennük jelen lévő veszélyes anyagokra, vagy más telephelyek közelségére való tekintettel nagyobb lehet.

  Módosítás  64

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában, ha az üzemeltetők által a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontja értelmében szolgáltatott információk nem elégségesek, vagy nem állnak rendelkezésre, úgy a tagállamnak biztosítania kell, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság közvetlenül a szomszédos üzemektől vagy telephelyektől kapjon információt és azt az üzemeltetők számára elérhetővé tegye.

  Módosítás  65

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) együttműködjenek a nyilvánosság és az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó szomszédos üzemek tájékoztatásában és a külső vészhelyzeti tervek elkészítéséért felelős hatóság tájékoztatásában.

  b) együttműködjenek a nyilvánosság és az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó szomszédos telephelyek tájékoztatásában és a külső vészhelyzeti tervek elkészítéséért felelős hatóság tájékoztatásában.

  Módosítás  66

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóság a külső vészhelyzeti tervek kidolgozása során tekintetbe veszi a dominóhatást.

  Módosítás  67

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d) annak demonstrálása érdekében, hogy elkészítette a belső vészhelyzeti terveket, továbbá annak érdekében, hogy információkat biztosítson a külső vészhelyzeti terv elkészítéséhez;

  d) annak demonstrálása érdekében, hogy a munkavállalókkal történt részletes egyeztetéssel elkészítette a belső vészhelyzeti terveket, továbbá annak érdekében, hogy információkat biztosítson a külső vészhelyzeti terv elkészítéséhez;

  Módosítás  68

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A biztonsági jelentést a következő határidőn belül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak:

  (3) A biztonsági jelentést a következő határidőn belül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a helyi hatóságoknak:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  69

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 3 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt ésszerű időn belül;

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése, az üzembe állítás vagy a módosítások előtt ésszerű időn belül, de legkésőbb a 2010/75/EU irányelv 12. cikke alapján, a működési engedély iránti kérelem időpontjában.

  Indokolás

  Ez a módosítás a 3. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik, amelyben az új üzemek meghatározásában a módosítás is szerepel.

  Módosítás  70

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Súlyos balesetet követően az üzemeltető felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi a biztonsági jelentést.

  Indokolás

  Bármely baleset természetesen maga után fogja vonni az engedély felülvizsgálatát, de a biztonsági jelentés minden esetben felülvizsgálatra szorul, mivel a tervezett kockázatkezelés nem szolgálta azokat a megelőzési célokat, amelyekre készítették.

  Módosítás  71

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A naprakész biztonsági jelentést késedelem nélkül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

  A naprakész biztonsági jelentést késedelem nélkül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a helyi hatóságoknak.

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  72

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 7 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  7. A tagállamok megkövetelhetik az alsó küszöbértékű üzemektől, hogy a MAPP-ot egy, a súlyos balesetek veszélyével és a szervezet vagy az üzem tevékenységének összetettségével arányos biztonsági irányítási terv útján hajtsák végre.

  törölve

  Módosítás  73

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 cikk – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A létesítmény, üzem, tárolóhely, folyamat vagy a veszélyes anyagok jellege vagy mennyisége tekintetében végzett azon módosítások esetén, amelyeknek jelentős hatása lehet a súlyos balesetek veszélyére, a tagállamok biztosítják, hogy az üzemeltető:

  A létesítmény, üzem, tárolóhely, folyamat vagy a veszélyes anyagok jellege, fizikai megjelenési formája vagy mennyisége tekintetében végzett azon módosítások esetén, amelyeknek komoly hatása lehet a súlyos balesetek kockázatára vagy amelyek eredményeképpen nőhet a kockázat, a tagállamok biztosítják, hogy az üzemeltető:

  Indokolás

  Nem egyértelmű, mit jelent a „jelentős hatás”. Minden olyan módosítás esetében, amelynek eredményeképpen nőhet a súlyos balesetek kockázata vagy súlyosbodhatnak következményei, a MAPP-ot, a biztonsági jelentést és a biztonsági irányítási rendszert felül kell vizsgálni, és szükség esetén át kell dolgozni.

  Módosítás  74

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca) a mérvadó információk megadása a helyszínen működő alvállalkozások számára;

  Módosítás  75

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvben előírt belső vészhelyzeti tervek kidolgozása az üzemben dolgozó személyzettel konzultálva történjen, ideértve a hosszú távú alvállalkozói szerződés alapján foglalkoztatott érintett személyzetet is, továbbá hogy a külső vészhelyzeti tervek kidolgozása és aktualizálása a nyilvánossággal konzultálva történjen. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánossággal folytatott konzultáció megfeleljen a 14. cikknek.

  (4) A hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvben előírt belső vészhelyzeti tervek kidolgozása az üzemben dolgozó személyzettel konzultálva történjen, ideértve a hosszú távú alvállalkozói szerződés alapján foglalkoztatott érintett személyzetet is, továbbá hogy a külső vészhelyzeti tervek kidolgozása és aktualizálása a vállalkozás telephelye szerinti területen illetékes helyi szervekkel és a nyilvánossággal konzultálva történjen. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánossággal folytatott konzultáció megfeleljen a 14. cikknek.

  Módosítás  76

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy a területfelhasználásra vonatkozó és a más kapcsolódó politikájuk figyelembe veszi a súlyos balesetek megelőzésére és az emberi egészséget és a környezetet érintő következményeinek korlátozására vonatkozó igényt. Ezen igények figyelembevételét a következő kérdések szabályozásán keresztül kell biztosítani:

  A tagállamok törekednek a súlyos balesetek megelőzésére és az emberi egészséget és a környezetet érintő következményeinek korlátozására vonatkozó célok megvalósítására a területfelhasználásra vonatkozó és más kapcsolódó politikájuk végrehajtásakor, a következő kérdések szabályozásán keresztül:

  Módosítás  77

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) azon új fejlesztések, így különösen a közlekedési vonalakkal, a nyilvánosság által látogatott helyekkel és a meglévő üzemek szomszédságában található lakóterületekkel kapcsolatos fejlesztések, amelyek esetében a fejlesztés helye vagy módja növelheti a súlyos baleset kockázatát vagy következményeit.

  c) azon új fejlesztések, így különösen a közlekedési vonalakkal, a nyilvánosság által látogatott helyekkel és a meglévő üzemek szomszédságában található lakóterületekkel kapcsolatos fejlesztések, amelyek esetében a fejlesztés helye vagy módja növelheti a súlyos baleset kockázatát vagy következményeit, illetve ezek okozója lehet.

  Módosítás  78

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy a területfelhasználásra vonatkozó és a más kapcsolódó politikájuk meghatározásakor és végrehajtásakor figyelembe veszik azt az igényt, hogy hosszú távon:

  A tagállamok a területfelhasználásra vonatkozó és a más kapcsolódó politikájuk meghatározásakor és végrehajtásakor a következőkre törekszenek:

  Módosítás  79

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy az V. mellékletben felsorolt információk a nyilvánosság számára állandóan elérhetőek legyenek, ideértve az elektronikus formában való elérhetőséget is. A tagállamok az információkat legalább évente egyszer felülvizsgálják és szükség esetén naprakésszé teszik.

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy az V. melléklet 1. és 2. részében felsorolt információk a nyilvánosság számára állandóan elérhetőek legyenek, ideértve az elektronikus formában való elérhetőséget is, valamint hogy az V. melléklet 2a. részében felsorolt információkat legalább kérésre tegyék elérhetővé a nyilvánosság számára. A tagállamok az információkat naprakésszé teszik és legalább háromévente felülvizsgálják.

  Módosítás  80

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) minden olyan személy, akit egy súlyos baleset valószínűsíthetően érinteni fog, rendszeresen és a legmegfelelőbb formában, kérés nélkül tájékoztatást kapjon a biztonsági intézkedésekről és a baleset esetén követendő magatartásról;

  a) minden olyan személy, akit egy súlyos baleset valószínűsíthetően érinteni fog, rendszeresen és a legmegfelelőbb formában, kérés nélkül tájékoztatást kapjon a biztonsági intézkedésekről és a baleset esetén követendő magatartásról. Ezeket az információkat a nyilvánosság számára világos és érthető módon kell megfogalmazni.

  Indokolás

  Fontos, hogy a potenciálisan fenyegetetteknek szánt információk érthetőek legyenek és ne hagyjanak semmiféle kétséget azt illetően, hogy baleset esetén mit kell tenni.

  Módosítás  81

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a 21. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel a biztonsági jelentés kérésre hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára; a 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetekben módosított jelentést kell elérhetővé tenni nem technikai jellegű összefoglaló formájában, amely tartalmazza legalább a súlyos balesetek veszélyeire vonatkozó általános információkat, a lehetséges hatásokat és a baleset esetén követendő magatartást;

  b) a 21. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel a biztonsági jelentés kérésre hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára; a 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetekben módosított jelentést kell elérhetővé tenni nem technikai jellegű összefoglaló formájában, amely tartalmazza legalább a súlyos balesetek veszélyeire vonatkozó általános információkat, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges hatásokat és a baleset esetén követendő magatartást;

  Módosítás  82

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az e bekezdés a) pontja alapján szolgáltatandó információknak legalább az V. mellékletben felsorolt adatokra kell kiterjedniük. Ezeket az információkat el kell juttatni továbbá minden közintézmény, köztük az iskolák és a kórházak részére, és – a 8. cikk hatálya alá tartozó üzemek esetében – minden szomszédos üzem részére is. A tagállamok biztosítják az információk szolgáltatását, és időszakonkénti, legalább ötévente történő felülvizsgálatát és naprakésszé tételét.

  Az e bekezdés a) pontja alapján szolgáltatandó információknak legalább az V. mellékletben felsorolt adatokra kell kiterjedniük. Ezeket az információkat el kell juttatni továbbá minden közintézmény, köztük a bölcsődék, az óvodák, az iskolák, a kórházak és egyéb intézmények részére, és – a 8. cikk hatálya alá tartozó üzemek esetében – minden szomszédos üzem részére is. A tagállamok biztosítják az információk szolgáltatását, és időszakonkénti, legalább ötévente történő felülvizsgálatát és naprakésszé tételét. A 10. cikkben említett módosítások esetén ezeket az információkat frissíteni kell.

  Indokolás

  A veszélyeztetett személyek balesetet követő biztonságának és megfelelő viselkedésének biztosítása érdekében fontos, hogy az információk a potenciálisan veszélyeztetett személyek lehető legnagyobb csoportjához jussanak el. Ezeket az információkat egy létesítmény, üzem vagy tárolóhely módosítása esetén frissíteni kell.

  Módosítás  83

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti információkhoz való hozzáférésre vonatkozó kéréseket a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. és 5. cikkének megfelelően kell kezelni.

  törölve

  Módosítás  84

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) Ha az érintett tagállam úgy döntött, hogy egy üzem, amely egy másik tagállam területe közelében található, a határain túl a 11. cikk (6) bekezdésének alkalmazása értelmében nem okozhatja súlyos baleset veszélyét, és ezért nincs szükség arra, hogy a 11. cikk (1) bekezdése értelmében külső vészhelyzeti tervet készítsen, erről tájékoztatja a másik tagállamot.

  (5) Ha az érintett tagállam úgy döntött, hogy egy üzem, amely egy másik tagállam területe közelében található, a határain túl a 11. cikk (6) bekezdésének alkalmazása értelmében nem okozhatja súlyos baleset veszélyét, és ezért nincs szükség arra, hogy a 11. cikk (1) bekezdése értelmében külső vészhelyzeti tervet készítsen, erről a határozatáról és annak indokairól tájékoztatja a másik tagállamot.

  Módosítás  85

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosság kifejtheti véleményét a következő kérdésekben:

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosság kellő időben tényleges lehetőséget kapjon a következő ügyekben való részvételre:

  Indokolás

  Az Aarhusi Egyezménnyel való összhang érdekében helyénvaló, hogy az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 24. cikkének szövege szerepeljen itt is.

  Módosítás  86

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az üzemeltető által súlyos balesetet követően szolgáltatandó információk

  Az üzemeltető által súlyos balesetet követően szolgáltatandó információk és meghozandó intézkedések

  Indokolás

  Ez a cikk nemcsak az üzemeltető által szolgáltatandó információkról szól ((1) bekezdés), hanem a hatáskörrel rendelkező hatóság és az üzemeltető által megteendő lépésekről és intézkedésekről is ((2) bekezdés).

  Módosítás  87

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da) a 9. cikknek megfelelő biztonsági jelentés.

  Indokolás

  Mivel a biztonsági jelentések kulcsfontosságú tényezőt jelentenek annak kimutatásában, hogy a súlyos balesetek kockázatait és az azokra vonatkozó lehetséges forgatókönyveket meghatározták, és hogy e balesetek megelőzése érdekében meghozták a szükséges intézkedéseket, ezért alapvető, hogy a nyilvánosság lehetőséget kapjon a tájékozódáshoz e tekintetben.

  Módosítás  88

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat;

  a) tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat és a helyi hatóságokat;

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  89

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba) a környezetben okozott kár esetén mindenütt, ahol lehetséges, visszaállítja az eredeti környezeti állapotot, és megfelelő kárpótlást nyújt az érintett lakosság számára, ahogyan ezt a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti irányelv előírja1;

   

  _______________

   

  1 HL L 143., 2004.04.30., 56. o.

  Módosítás  90

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca) hozzák meg a szükséges intézkedéseket az áldozatok jogaikról való tájékoztatása érdekében; valamint

  Indokolás

  A balesetek áldozatainak helyzetét el kell ismerni és támogatni kell őket. Ez az új 15a. cikk tárgya, amelynek még az irányelv hatályba lépése előtt rendelkeznie kell az áldozatok jogairól.

  Módosítás  91

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da) tájékoztassák az érintett nyilvánosságot a súlyos balesetről és az üzemeltető által hozott intézkedésekről, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóság által tett kezdeményezésekről.

  Indokolás

  Súlyos baleset esetében az érintett nyilvánosságot is be kell vonni, hogy megismerje az üzemeltető és a hatáskörrel rendelkező hatóságok által hozott intézkedések összhangját.

  Módosítás  92

  Irányelvre irányuló javaslat

  17 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Hatáskörrel rendelkező hatóság

  Hatáskörrel rendelkező hatóság és fórum

  (A 17. cikk (2) bekezdéséhez azonos szerzők által fűzött módosításhoz kapcsolódik.)

  Indokolás

  A fórum nem állhat csupán a hatáskörrel rendelkező hatóságok képviselőiből, ezért a címet módosítani kell.

  Módosítás  93

  Irányelvre irányuló javaslat

  17 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A Bizottság rendszeresen összehív egy fórumot, amelyet a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak képviselői alkotnak. A hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság együttműködnek az ezen irányelv végrehajtását támogató tevékenységekben.

  (2) A Bizottság rendszeresen összehív egy fórumot, amelyet a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak képviselői, az iparágak és a munkavállalók képviselői, valamint az emberi egészség és/vagy a környezet védelmével foglalkozó nem kormányzati szervezetek alkotnak, és amely támogatást nyújt ezen irányelv alkalmazásához, végrehajtásához és technikai kiigazításához.

  Indokolás

  A fórumon más fontos érintett feleknek is részt kell venniük, és ki kell kérni véleményüket az irányelv alkalmazásával, végrehajtásával és technikai kiigazításával kapcsolatban. Nincs szükség arra, hogy a Bizottság és a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti együttműködésről az irányelv külön rendelkezzen, mivel ez magától értetődik.

  Módosítás  94

  Irányelvre irányuló javaslat

  17 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Hatáskörrel rendelkező hatóság

  Hatáskörrel rendelkező hatóság és fórum

  (A 17. cikk (2) bekezdéséhez azonos szerzők által fűzött módosításhoz kapcsolódik.)

  Indokolás

  A fórum nem állhat csupán a hatáskörrel rendelkező hatóságok képviselőiből, ezért a címet módosítani kell.

  Módosítás  95

  Irányelvre irányuló javaslat

  18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok megtiltják azon üzem, létesítmény, tárolóhely vagy ezek bármely részének üzemeltetését vagy üzembe helyezését, amelynek esetében az üzemeltető által a súlyos balesetek megelőzése és enyhítése érdekében tett intézkedések súlyosan hiányosak.

  A tagállamok megtiltják azon üzem, létesítmény, tárolóhely vagy ezek bármely részének üzemeltetését vagy üzembe helyezését, amelynek esetében az üzemeltető által a súlyos balesetek megelőzése és enyhítése érdekében tett intézkedések nyilvánvalóan hiányosak, többek között abban az esetben, ha az üzemeltető nem tette meg a vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott szükséges intézkedéseket a 19. cikk (7) bekezdésében rögzített határidőn belül.

  Indokolás

  Az, hogy valami súlyosan hiányos-e értékelés kérdése, ezért vitatható lehet. Bármilyen nyilvánvaló hiányosságnak a használat megtiltását kell eredményeznie. A vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott szükséges intézkedések elmulasztása nyilvánvaló hiányosság, így a használat tilalmát kell eredményeznie.

  Módosítás  96

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozóan a (3) bekezdésben előírt tervek alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság minden üzem vonatkozásában rendszeresen elkészíti a rutinjellegű ellenőrző vizsgálatok programját, amelyben megadja különösen a különböző típusú üzemek esetében végzett helyszíni szemlék gyakoriságát.

  Az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozóan a (3) bekezdésben előírt tervek alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság minden üzem vonatkozásában rendszeresen elkészíti a rutinjellegű ellenőrző vizsgálatok programját, amelyben megadja különösen a különböző típusú üzemek esetében végzett ellenőrző vizsgálatok gyakoriságát.

  Módosítás  97

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A két helyszíni szemle közötti időszak hosszának az érintett üzemet érintő súlyos balesetek veszélyének szisztematikus értékelésén kell alapulnia, és nem haladhatja meg felső küszöbértékű üzemek esetében az egy, alsó küszöbértékű üzemek esetében a három évet. Ha az ellenőrző vizsgálat az irányelv be nem tartásának súlyos esetét azonosította, hat hónapon belül újabb helyszíni szemlét kell tartani.

  A két helyszíni szemle közötti időszak nem haladhatja meg felső küszöbértékű üzemek esetében az egy, alsó küszöbértékű üzemek esetében a három évet, kivéve ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az érintett üzemet érintő súlyos balesetek veszélyének szisztematikus értékelése alapján külön ellenőrzési programot dolgoz ki. Ha az ellenőrző vizsgálat az irányelv be nem tartásának súlyos esetét azonosította, hat hónapon belül újabb helyszíni szemlét kell tartani.

  Indokolás

  A jogszabály szigorítása a bizottsági javaslatban biztonságtechnikai szempontból nem indokolt. A meglévő rendszer, amely figyelembe veszi az ellenőrzési programot, megbízhatónak bizonyult, és biztosítja a hatóságoknak a kockázatalapú ellenőrzési program nyújtotta szükséges rugalmasságot. A javasolt változtatás költségeket és terheket ró az üzemeltetőkre és hatóságokra anélkül, hogy a biztonságot növelné.

  Módosítás  98

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) az üzemeltető részvétele az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.

  c) az üzemeltető részvétele az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően, vagy más elismert egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerben.

  Indokolás

  Az EMAS-on kívül más elismert környezetvédelmi vezetési rendszerek, például a multinacionális vállalatok által gyakran alkalmazott ISO-rendszerek, használatának lehetőségét is biztosítani kell. Ez összhangban áll az irányelvre irányuló javaslat III. mellékletének a) pontjával.

  Módosítás  99

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 cikk – 8 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) Az ellenőrző vizsgálatokat, amikor csak lehetséges, össze kell hangolni és lehetőség szerint egyesíteni kell a más uniós jogi aktusok alapján végrehajtott ellenőrző vizsgálatokkal.

  (8) Az ellenőrző vizsgálatokat össze kell hangolni a más uniós jogi aktusok, különösen az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről) szóló 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján végrehajtott ellenőrző vizsgálatokkal, és a lehetőségekhez mérten egyesíteni kell őket.

   

  ______________

   

  1 HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

  Módosítás  100

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 cikk – 8 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a) Ahol a rendelkezésre álló legjobb ellenőrzési technológiát használják, ott az ellenőrző vizsgálatokat össze lehet hangolni a rendelkezésre álló adatokkal az ellenőrző vizsgálat elősegítése érdekében.

  Indokolás

  Az irányelv 19. cikke az ipari üzemeket ellenőrző vizsgálatok szempontjainak szigorítására törekszik. A rendelkezésre álló legjobb ellenőrző és vezérlő IKT-berendezések használata révén optimalizálhatóak lennének az ellenőrző vizsgálatok és az üzemekben nyert vizsgálati eredmények.

  Módosítás  101

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 cikk – 7 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) A Bizottság a (3) és az (5) bekezdés szerinti adatbázisokat elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.

  (7) A 21. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a Bizottság a (3) és az (5) bekezdés szerinti adatbázisokat elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.

  Indokolás

  Világossá kell tenni, hogy a 20. cikk (7) bekezdésében leírt közzétételi kötelezettségre a környezeti információkról szóló irányelvben rögzített elvek is vonatkoznak.

  Módosítás  102

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  20a. cikk

   

  Jelentéstétel

   

  A tagállamok által a 16. cikk értelmében nyújtott információk és a 20. cikk (3) és (5) bekezdésében említett adatbázisokban szereplő információk alapján a Bizottság négyévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió területén bekövetkezett súlyos balesetekről és azoknak a jelen irányelv működésének hatékonyságára gyakorolt esetleges következményeiről. Ha azonban olyan baleset történik, amelyet az áldozatok száma vagy a környezet károsításának mértéke miatt rendkívül súlyosnak minősítenek, akkor arról a lehetséges új károk megelőzése céljával jelentést kell készíteni.

  Indokolás

  Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak rendszeres tájékoztatást kell kapnia az Európai Unió területén bekövetkezett súlyos balesetekről. Jelenleg nem kötelező az Európai Parlament és a Tanács rendszeres tájékoztatása.

  Módosítás  103

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  21. cikk

  21. cikk

  Az információk bizalmas kezelése

  Az információkhoz való hozzáférés

  Módosítás  104

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az érintett hatóságokhoz ezen irányelv alapján beérkező információkérés teljesítése a 2003/4/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén megtagadható.

  (2) Az érintett hatóságok által az információkhoz ezen irányelv alapján biztosított hozzáférést a 2003/4/EK irányelvvel összhangban kell kezelni.

  Módosítás  105

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A hatáskörrel rendelkező hatóságok birtokában lévő, a 13. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott információkhoz való teljes körű hozzáférés megtagadható, ha az üzemeltető a 2003/4/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b), d), e) vagy f) pontjában meghatározott okokból kérte, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság tartózkodjék a biztonsági jelentés vagy a veszélyes anyagok jegyzéke egyes részeinek másnak való átadásától.

  (3) Ha az üzemeltető kérte, hogy a biztonsági jelentés vagy a veszélyes anyagok jegyzéke egyes részeit ne tegyék közzé, a hatáskörrel rendelkező hatóság a 2003/4/EK irányelv 4. cikkének megfelelően megtagadhatja a hozzáférést.

  Módosítás  106

  Irányelvre irányuló javaslat

  22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy az érintett nyilvánosság tagjai a 2003/4/EK irányelv 6. cikkével összhangban kérhessék a hatáskörrel rendelkező hatóság olyan cselekményeinek és mulasztásainak felülvizsgálatát, amelyek az ezen irányelv 13. cikke vagy 21. cikkének (1) bekezdése szerinti információkéréshez kapcsolódnak. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti joguk vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az érintett nyilvánosság tagjai bíróság vagy törvény alapján létrehozott más független és pártatlan testület előtt jogorvoslattal élhessenek a 14. cikk szerinti ügyekkel kapcsolatos határozatokkal, cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, amennyiben azok anyagi vagy eljárási jogszerűségét kifogásolják, és:

  A tagállamok biztosítják, hogy az érintett nyilvánosság tagjai a 2003/4/EK irányelv 6. cikkével összhangban kérhessék a hatáskörrel rendelkező hatóság olyan cselekményeinek és mulasztásainak felülvizsgálatát, amelyek az ezen irányelv szerinti információkéréshez kapcsolódnak. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti joguk vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az érintett nyilvánosság tagjai bíróság vagy törvény alapján létrehozott más független és pártatlan testület előtt jogorvoslattal élhessenek ezen irányelv rendelkezései szerinti ügyekkel kapcsolatos határozatokkal, cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, amennyiben azok anyagi vagy eljárási jogszerűségét kifogásolják, és:

  Indokolás

  A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény értelmében a nyilvánosság tagjainak módjában kell állnia, hogy bírósághoz forduljanak és jogi felülvizsgálatot igényeljenek, ha magánszemélyek vagy állami hatóságok fellépését vagy mulasztásait az anyagi vagy eljárási jogszerűség alapján kifogásolják. Ezért biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való jogot más követelmények, például az érintett szereplők általános kötelezettségei tekintetében, továbbá az ellenőrzések eredményeit és a biztonsági jelentéseket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

  Módosítás  107

  Irányelvre irányuló javaslat

  22 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Azt, hogy mi minősül kellő mértékű érdekeltségnek és jogsérelemnek, a tagállamok határozzák meg azzal a célkitűzéssel összhangban, amely szerint az érintett nyilvánosságnak az igazságszolgáltatás igénybevételét széles körben kell biztosítani. Ebből a célból a környezetvédelem ügyének előmozdítására törekvő és a nemzeti jog követelményeit teljesítő nem kormányzati szervezet érdekeltségét a (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában kellő mértékűnek kell tekinteni.

  (2) Azt, hogy mi minősül kellő mértékű érdekeltségnek és jogsérelemnek, a tagállamok határozzák meg azzal a célkitűzéssel összhangban, amely szerint az érintett nyilvánosságnak az igazságszolgáltatás igénybevételét széles körben kell biztosítani. Ebből a célból a környezetvédelem vagy a közegészség ügyének előmozdítására törekvő és a nemzeti jog követelményeit teljesítő nem kormányzati szervezet érdekeltségét az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja alkalmazásában kellő mértékűnek kell tekinteni.

  Az első albekezdésben említett szervezetek jogait a (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában olyan jogoknak kell tekinteni, amelyek sérülhetnek.

  Az első albekezdésben említett szervezetek jogait az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontja alkalmazásában olyan jogoknak kell tekinteni, amelyek sérülhetnek.

  Indokolás

  Az albekezdéseknek az (1) bekezdés a) és b) pontjára kell hivatkoznia.

  Módosítás  108

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 4. cikk sérelme nélkül, az I–VII. mellékletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

  A 4. cikk sérelme nélkül, az I. melléklet 3. részének és a II–VI. mellékletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. cikkel és a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

  Módosítás  109

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően elfogadott, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítást követő hat hónapon belül a Bizottság értékeli, hogy szükség van-e az I. melléklet kiigazítására, tekintettel a súlyos baleset lehetőségének kockázatát magában hordozó anyagra, illetve a 4. cikk alkalmazásának céljából elfogadott kritériumokra.

  Indokolás

  A Seveso irányelv hatályának az 1272/2008/EK rendelethez (az osztályozási rendelethez) való igazítását az osztályozási rendelet jellegéből fakadóan folyamatos eljárássá kell tenni.

  Módosítás  110

  Irányelvre irányuló javaslat

  24. cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

  (1) A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 4. és a 23. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

  (1) A Bizottság …-tól* határozatlan időre felhatalmazást kap az 4. és 23. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogására.

   

  (1a) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 4. és 23. cikkben említett felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az e határozatban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

  (29 A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

  (2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

  (3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 25. és a 26. cikk határozza meg.

  (3) A 4. és 23. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak akkor léphetnek hatályba, ha sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellenük kifogást az azt követő két hónapon belül, hogy a Bizottság értesítette őket a jogi aktusról, illetve ha ezen határidő lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbításra kerül.

   

  _____________

   

  *HL: kérjük, illessze be ezen irányelv hatálybalépésének időpontját.

  Módosítás  111

  Irányelvre irányuló javaslat

  25. cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  25. cikk

  törölve

  A felhatalmazás visszavonása

   

  1. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást.

   

  2. A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű határidőn belül törekszik tájékoztatni a másik jogalkotót és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen indokok alapján kíván határozni.

   

  3. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot Az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

   

  Módosítás  112

  Irányelvre irányuló javaslat

  26. cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  26. cikk

  törölve

  Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen

   

  1. Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

   

  2. Ha az említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni Az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.

   

  Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni Az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a időtartam letelte előtt hatályba léphet.

   

  3. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

   

  Módosítás  113

  Irányelvre irányuló javaslat

  27 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  27a. cikk

   

  Felülvizsgálat

   

  A Bizottság 2013. június 1-jéig megvizsgálja, hogy az irányelv hatálya alá vonja-e az ásványi anyagok, köztük a szénhidrogének nyílt tengeri feltárását és kitermelését is, és e célból szükség esetén jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

   

  A Bizottság 2015. június 1-jéig megvizsgálja, hogy az irányelv hatálya alá vonja-e a veszélyes anyagoknak csővezetékeken történő szállítását, beleértve a szivattyúállomásokon át történő szállítást is, és e célból szükség esetén jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

   

  A Bizottság 2015. június 1-jéig megvizsgálja, hogy fel kell-e venni további, az 1272/2008/EK rendelet alapján a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 1A. vagy 1B. kategóriába való besorolás kritériumainak megfelelő anyagokat és az ilyen anyagokat és bizonyos nanoanyagokat tartalmazó keverékeket az I. mellékletbe, és e célból szükség esetén jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

   

  A Bizottság 2015. június 1-jéig megvizsgálja, hogy az 1907/2007/EK rendelet XIII. mellékletében rögzített kritériumokkal összhangban fel kell-e venni további, a perzisztensként, bioakkumulatívként, mérgezőként vagy nagyon perzisztensként és nagyon bioakkumulatívként való besorolás kritériumainak megfelelő anyagokat az I. mellékletbe, és e célból szükség esetén jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

   

  A Bizottság 2020. június 1-ig, és azt követően háromévente a 20. cikkben említett információk alapján ennek az irányelvnek a végrehajtását felülvizsgáló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentést szükség szerint jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.

  Indokolás

  A 20. cikk (4) bekezdése értelmében a tagállamok háromévente jelentést készítenek a Bizottság számára ezen irányelv végrehajtásáról. A Bizottságnak e jelentések alapján felül kell vizsgálnia a végrehajtást, és amennyiben szükségesnek bizonyul, jogalkotási javaslatot kell benyújtania.

  Módosítás  114

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 2 rész – táblázat – 37. sort követő új sorok

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

   

   

   

   

   

   

  Módosítás

  Piperidin

  110-889-4

  50

  200

  Bis(2-dimetil-amino-etil)(metil)amin

  3030-47-5

  50

  200

  3-(2-etilhexiloxi)propil-amin

  5397-31-9

  50

  200

  Króm(VI)-vegyületek

   

  5

  20

  2-(dimetilamino)etil-akrilát

  2439-35-2

  5

  20

  Metánszulfonil-klorid

  124-63-0

  5

  20

  Dihexil-amin

  143-16-8

  5

  20

  Indokolás

  Ezek az anyagok szerepeltek a Seveso II irányelvben az itt javasolt értékekkel, és nem szabad törölni őket az osztályozási rendelet kiigazításakor.

  Módosítás  115

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 2 rész – táblázat – 37 a sor (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

   

   

   

   

   

  Módosítás

  nátrium-hipoklorit, oldat …%-os aktív klór

  7681-52-9

  200

  500

  Indokolás

  A bizottsági javaslat nem tükrözi megfelelően az 1272/2008/EK (osztályozási) rendeletben megjelenő, a nátrium-hipoklorittal kapcsolatos osztályozási változásokat. Az anyag akut vízi toxicitásra vonatkozó koncentrációs határértékét megváltoztatták az osztályozási rendelet elfogadásakor, ami hatással volt a keverékek osztályozására a súlyos balesetek kockázatának növelése nélkül. Ezért több mint 200 létesítmény, raktárak és kkv-k kerülhetnek a Seveso irányelv hatálya alá, ami 3–4 millió eurós költséget ró a hatóságokra és az iparra.

  Módosítás  116

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 2 rész – táblázat – 37 a sor (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

   

   

   

   

   

  Módosítás

  Illóolajok és hasonló anyagok (lásd a 19a. megjegyzést)

   

  1000

  5000

  Indokolás

  A vízi környezetre jelentett veszélyre vonatkozó küszöbértékek nem veszik figyelembe az 1272/2008 rendeletben szereplő osztályozási módosításokat. A 1000 / 5000 T küszöbértékek jobban megfelelnének ezen termékek esetében, amelyek mezőgazdasági eredetűek és nettó 180 kg-os hordókben tárolják őket, és szivárgásmentes gyűjtőhelyiségben történő tárolás során nem képviselik a dominó-elv kockázatát. Igen sok, az illóolajok termelésére, tárolására, forgalmazására vagy keverésére szakosodott vállalat, köztük sok kkv kerülne a Seveso-osztályozás alá anélkül, hogy újabb súlyos baleseti veszélyt jelentenének.

  Módosítás  117

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 3 rész – cím

  Az irányelv hatálya alól a 2. cikk (2) bekezdésének h) pontja és a 4. cikk (1) bekezdése szerint kivett anyagok és keverékek

  A 4. cikk (1) bekezdése szerint eltérés tárgyát képező anyagok és keverékek

   

   

  Indokolás

  E módosítás a 2. cikk (2) bekezdésének h) pontját törlő módosításhoz kapcsolódik. Az anyagok és keverékek csak konkrét feltételek esetén képezhetik eltérés tárgyát.

  Módosítás  118

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 3 rész – harmadik oszlop címe

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Mennyiség (ha szükséges)

  Mennyiség

  Indokolás

  Az anyagok és keverékek csak konkrét feltételek esetén képezhetik eltérés tárgyát.

  Módosítás  119

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 3 rész – negyedik oszlop címe

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Egyéb körülmények (ha szükséges)

  Egyéb körülmények

  Indokolás

  Az anyagok és keverékek csak konkrét feltételek esetén képezhetik eltérés tárgyát.

  Módosítás  120

  Irányelvre irányuló javaslat

  megjegyzések az I. melléklethez – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a) Az előírt küszöbmennyiségek meghatározásakor a környezetre veszélyesként a 2. rész E1. és E2. szakaszába besorolt keverékeket nem veszik figyelembe, amennyiben a veszélyes áruk szállításáról szóló rendeletben előírt módon korlátozott mennyiségben vannak csomagolva (belső csomagolás legfeljebb 5 kg vagy 5 liter, az összetett csomagolás legfeljebb 30 kg).

  Indokolás

  Mivel a szállítás esetében a csomagolás csökkenti a környezetbe kerülés kockázatát, ezt az elvet a szállításra és a tárolásra vonatkozóan egyaránt alkalmazni kell. Mivel a korlátozott mennyiségben csomagolt termékek nem jelentenek súlyos baleseti veszélyt, a küszöbmennyiségek meghatározásakor nem kell figyelembe venni őket.

  Módosítás  121

  Irányelvre irányuló javaslat

  megjegyzések az I. melléklethez – 19 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19a) Illóolajok és hasonló anyagok (1000/5000)

   

  Ez az ISO 9235 szabvánnyal meghatározott illóolajokra és hasonló anyagokra alkalmazandó, kivéve azokra, amelyek az akut toxikus veszélyességi osztály 1. kategóriájába (minden expozíciós útvonal), 2. kategóriájába (minden expozíciós útvonal) és 3. kategóriájába (bőrön át és belélegzéssel történő expozíció) tartoznak, vagy amelyek a célszervi toxicitás (stot) – egyszeri expozíció 1. kategóriájába tartoznak.

  Indokolás

  A vízi környezetre jelentett veszélyre vonatkozó küszöbértékek nem veszik figyelembe az 1272/2008 rendeletben szereplő osztályozási módosításokat. A 1000 / 5000 T küszöbértékek jobban megfelelnének ezen termékek esetében, amelyek mezőgazdasági eredetűek és nettó 180 kg-os hordókben tárolják őket, és szivárgásmentes gyűjtőhelyiségben történő tárolás során nem képviselik a dominó-elv kockázatát. Igen sok, az illóolajok termelésére, tárolására, forgalmazására vagy keverésére szakosodott vállalat, köztük sok kkv kerülne a Seveso-osztályozás alá anélkül, hogy újabb súlyos baleseti veszélyt jelentenének.

  Módosítás  122

  Irányelvre irányuló javaslat

  II melléklet – 2 pont – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) a telephely és környezetének – ideértve a földrajzi elhelyezkedést, a meteorológiai, geológiai, vízrajzi körülményeket is –, valamint szükség esetén a történetének leírása;

  a) a telephely leírása, a telephely által jelentett természeti veszélyek megfelelő értékelése, valamint környezetének – ideértve a földrajzi elhelyezkedést, a meteorológiai, geológiai, vízrajzi körülményeket is –, valamint szükség esetén a történetének leírása;

  Módosítás  123

  Irányelvre irányuló javaslat

  II melléklet – 2 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) a szomszédos üzemek, valamint az olyan egyéb telephelyek, területek és fejlesztések azonosítása, amelyek fokozhatják egy súlyos baleset és a dominóhatás kockázatát vagy következményeit;

  c) a szomszédos üzemek, valamint az olyan egyéb telephelyek, területek és fejlesztések azonosítása – többek között a hatóságok által nyújtott információk alapján –, amelyek kiválthatják, vagy fokozhatják egy súlyos baleset és a dominóhatás kockázatát vagy következményeit;

  Indokolás

  A 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjával összhangban el kell ismerni, hogy a hatóságoknak nem mindig állnak rendelkezésére jogszerű eszközök az információk megszerzésére, és hogy szükség esetén a hatóságoknak kell információt nyújtaniuk, vagy gondoskodniuk arról, hogy az rendelkezésre álljon.

  Módosítás  124

  Irányelvre irányuló javaslat

  II melléklet – 3 pont – a alpont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) az üzem biztonsági szempontból fontos részei fő tevékenységeinek és termékeinek, a súlyos balesetek kockázatai forrásainak és azoknak a körülményeknek a leírása, amelyek között egy ilyen súlyos baleset bekövetkezhet, a javasolt megelőző intézkedések leírásával együtt;

  a) az üzem biztonsági szempontból fontos részei fő tevékenységeinek és termékeinek, az alvállalkozások megnevezésének, a súlyos balesetek kockázatai forrásainak és azoknak a körülményeknek a leírása, amelyek között egy ilyen súlyos baleset bekövetkezhet, a javasolt megelőző intézkedések leírásával együtt;

  Módosítás  125

  Irányelvre irányuló javaslat

  II melléklet – 3 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a folyamatok, különösen a működési módszerek leírása;

  b) a folyamatok, különösen a működési módszerek leírása az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv szerinti rendelkezésre álló legjobb technikákkal összhangban;

  Indokolás

  A rendelkezésre álló legjobb technikáknak való megfelelés az eljárás leírásának részét kell képezze.

  Módosítás  126

  Irányelvre irányuló javaslat

  II melléklet – 4 bekezdés – a pont – ii alpont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  ii) a dominóhatás és a más telephelyek, területek és fejlesztések miatti külső kockázatokat és veszélyforrásokat, amelyek fokozhatják egy súlyos baleset kockázatát vagy következményeit;

  ii) a dominóhatás és a más telephelyek, területek és fejlesztések miatti külső kockázatokat és veszélyforrásokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják egy súlyos baleset kockázatát vagy következményeit;

  Indokolás

  Más telephelyek is jelenthetnek kockázatot.

  Módosítás  127

  Irányelvre irányuló javaslat

  II melléklet – 5 pont – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset pénzügyi következményeire vonatkozó értékelés, valamint e következmények – például egyedi biztosítási szerződés és/vagy a saját tőke megfelelő szintje révén történő – vállalására irányuló intézkedések leírása.

  Módosítás  128

  Irányelvre irányuló javaslat

  III melléklet – b pont – v alpont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  v) v. biztonsági kultúra – a biztonsági kultúra értékelésére és fejlesztésére szolgáló intézkedések;

  v) folyamatos magas szintű védelem – a súlyos balesetek veszélyére való tekintettel a magas szintű védelem folyamatos biztosítására szolgáló intézkedések;

  Indokolás

  Módosítás  129

  Irányelvre irányuló javaslat

  III melléklet – b pont – vii a alpont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  viia) Az üzemeltetők biztonsági irányítási rendszereinek figyelembe kell venniük a rendelkezésre álló legjobb ellenőrzési és vezérlési technológiákat a rendszerhibák kockázatának csökkentése és a súlyos balesetek megelőzése érdekében.

  Indokolás

  A javaslattervezet III. melléklete felsorolja a biztonsági követelményeket és a biztonsági teljesítménymutatókat, valamint hivatkozik az üzemek ellenőrzésére is. A rendelkezésre álló legjobb technológiákat úgy kellene tekinteni, mint az üzemeltetők biztonsági irányítási rendszerei optimalizálásának módját.

  Módosítás  130

  Irányelvre irányuló javaslat

  III melléklet – b pont – viii a alpont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  viiia) A hatáskörrel rendelkező hatóságok a lehetőségekhez mérten figyelembe veszik a 2010/75/EU irányelv részét képező, a legjobb rendelkezésre álló technológiára vonatkozó referenciadokumentumokban megállapított, az ipari üzemek kibocsátásának ellenőrzéséhez rendelkezésre álló legjobb technológiákról szóló információt.

  Módosítás  131

  Irányelvre irányuló javaslat

  IV melléklet – 1 rész – e a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea) A személyzet olyan oktatására vonatkozó rendelkezések, amely az általuk várhatóan végrehajtandó feladatokra terjed ki, és ahol szükséges, ennek koordinálása a külső vészhelyzeti szolgálatokkal.

  Indokolás

  A Seveso II. (96/82/EK) irányelv értelmében az irányelv IV. melléklete 1. részének f) pontja szerint a vészhelyzeti tervekben kötelező volt a személyzet oktatására vonatkozó információkat feltüntetni. A Bizottság ezt a pontot a Seveso III. irányelv IV. bekezdésébe nem foglalta bele. Mivel az oktatás alapvető fontosságú, a mellékletben újra fel kell tüntetni.

  Módosítás  132

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 1 rész – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. Az üzemben folyó tevékenység vagy tevékenységek egyszerű megfogalmazású magyarázata.

  3. Az üzemben végzett tevékenység vagy tevékenységek, valamint az azok során alkalmazott veszélyes anyagok egyszerű magyarázata.

  Indokolás

  Fontos, hogy a nyilvánosság számára közzétett tájékoztatás, ideértve a veszélyes anyagokra vonatkozó információkat is, érthető legyen, és egyszerűen legyen megfogalmazva. Gazdasági vagy biztonsági okokból a szakmai jellegű információk egyes esetekben titkosak lehetnek. A tagállamokra kell hagyni annak eldöntését, hogy a műszaki megnevezéseket és információkat – az V. melléklet 2a. (új) részének (1) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelően – közzé szeretnék-e tenni az interneten is, illetve hogy azt gazdasági vagy biztonsági okokból esetleg nem tartják célravezetőnek.

  Módosítás  133

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 1 rész – 4 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. Az üzemben található, súlyos baleset okozására alkalmas anyagok és keverékek közismert elnevezése, vagy az I. melléklet 1. részének hatálya alá tartozó veszélyes anyagok esetén gyűjtőneve vagy veszélyességi besorolása, a legfontosabb veszélyes jellemzők megjelölésével.

  4. Az üzemben található, súlyos baleset okozására alkalmas anyagok és keverékek közismert elnevezése, vagy az I. melléklet 1. részének hatálya alá tartozó veszélyes anyagok esetén gyűjtőneve vagy veszélyességi besorolása, a legfontosabb veszélyes jellemzők egyszerű megjelölésével.

  Módosítás  134

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 1 rész – 5 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  5a. Megfelelő tájékoztatás arról, hogy súlyos baleset esetén az illetékes hatóságok vagy helyi irodáik hogyan figyelmeztetik és tájékoztatják az érintett lakosságot.

  Módosítás  135

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 1 rész – 5 b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  5b. A hatóságok megfelelő információi azokról a lépésekről, amelyeket az érintett lakosságnak meg kell tennie, és arról a magatartásról, amelyet követnie kell súlyos baleset bekövetkeztekor.

  Módosítás  136

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 1 rész – 6 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  6. A 19. cikk alapján elvégzett ellenőrző vizsgálatoknak és a legutóbbi ellenőrző vizsgálatok főbb megállapításainak az összefoglaló adatai, az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó tervre való hivatkozással vagy arra mutató hiperhivatkozással.

  6. Tájékoztatás arról, hogy mikor végezték el utoljára a 19. cikk szerinti ellenőrző vizsgálatokat, valamint arról, hogy hol lehet kérelmezni az e vizsgálatok főbb megállapításaihoz és az ahhoz kapcsolódó vizsgálati tervhez való hozzáférést.

  Módosítás  137

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 2 rész – 2 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Megfelelő tájékoztatás arról, hogy súlyos baleset esetén hogyan történik az érintett lakosság figyelmeztetése és folyamatos tájékoztatása.

  törölve

  Módosítás  138

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 2 rész – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. Megfelelő tájékoztatás arról, hogy súlyos baleset esetén az érintett lakosságnak milyen lépéseket kell tennie és milyen magatartást kell tanúsítania.

  törölve

  Módosítás  139

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 2 rész – 5 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. Megfelelő információk a baleset telephelyen kívüli hatásainak kezelése érdekében kidolgozott külső vészhelyzeti tervből. Ennek keretében tanácsot kell megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy a baleset időpontjában a vészhelyzeti szolgálatok valamennyi utasítását és felszólítását követni kell.

  törölve

  Módosítás  140

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 2 rész – 5 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  5a. Külső vészhelyzeti tervek

  Módosítás  141

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 2 rész – 6 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6a. A biztonsági jelentés nem technikai jellegű összefoglalói

  Módosítás  142

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 2 a rész (új) - cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A jelen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi üzem esetében legalább kérésre rendelkezésre bocsátandó információk:

  Módosítás  143

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 2 a rész (új) – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1. A 19. cikk alapján elvégzett ellenőrző vizsgálatoknak és a legutóbbi ellenőrző vizsgálatok főbb megállapításainak az összefoglaló adatai, valamint az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó terv.

  Módosítás  144

  Irányelvre irányuló javaslat

  VI melléklet – I rész – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az I. melléklet 3. oszlopában meghatározott küszöbérték 1%-át elérő vagy meghaladó mennyiségű veszélyes anyagot érintő tűz, robbanás vagy véletlen anyagkibocsátás.

  Az I. melléklet 3. oszlopában meghatározott küszöbérték 5%-át elérő vagy meghaladó mennyiségű veszélyes anyagot érintő tűz, robbanás vagy véletlen anyagkibocsátás.

  Indokolás

  A javasolt szigorítás nem eredményezne nagyobb biztonságot. A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy az 5%-os küszöbnek megfelelő bejelentés tökéletesen elégséges. Ezzel ellentétben a bizottsági javaslat aránytalanul sok dokumentációt jelentene az üzemeltetőknek és a hatóságoknak egyaránt.

  Módosítás  145

  Irányelvre irányuló javaslat

  VII melléklet

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 4. cikk szerinti eltérésekre vonatkozó kritériumok

  A 4. cikk szerinti eltérésekre vonatkozó kritériumok

   

  A 4. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti eltérés akkor engedélyezhető, ha a következő általános feltételek közül legalább egy teljesül:

   

  1. Az anyag fizikai állapota

   

  Olyan szilárd halmazállapotú anyagok, amelyekből sem rendes körülmények között, sem ésszerűen előrelátható rendkívüli körülmények között nem szabadulhat fel olyan anyag vagy energia, amely súlyos baleseti veszélyt jelenthetne.

   

  2. Az anyag mennyisége és csomagolása

   

  Az anyagok oly módon és olyan mennyiségben vannak csomagolva vagy lezárva, hogy a legnagyobb mennyiség, amely felszabadulhat belőlük, semmilyen körülmények között nem okozhat súlyos baleseti veszélyt.

   

  3. Az anyag mennyisége és elhelyezése

   

  Az anyagok olyan mennyiségben, illetve más veszélyes anyagoktól olyan távolságra vannak elhelyezve (ugyanabban az üzemben vagy azon kívül), hogy sem önmaguk nem okozhatnak, sem nem válthatnak ki más veszélyes anyagokat is érintő súlyos baleseti veszélyt.

   

  4. Osztályozás

   

  Olyan anyagok, amelyek az ezen irányelv I. mellékletének 1. része szerinti általános besorolásuk alapján veszélyes anyagnak minősülnek, de mégsem jelentenek súlyos baleseti veszélyt, tehát amelyekre ez az általános besorolás e célra nem megfelelő.

  Indokolás

  Mivel a VII. mellékletben foglalt kritériumok a 4. cikk (1) és (3) bekezdésében szereplő eltérések hatályát határozzák meg, ezért ezek az irányelv lényeges részét képezik. Ezért e kritériumokat nem felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell megállapítani. Nem fogadható el, hogy a melléklet a jogalkotási eljárás során teljesen üres maradjon. Ez a módosítás kiterjed a 98/433/EK 2008. június 26-i bizottsági határozatban meghatározott, meglévő kritériumokra. A Bizottságnak az új kritériumokra vonatkozó javaslatot kell beterjesztenie annak érdekében, hogy azok bekerülhessenek az alap-jogiaktusba.

  • [1]               HL C […]., […]., […]. o.
  • [2]               A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

  INDOKOLÁS

  1. Háttér

  A legnagyobb ipari balesetek, például az olyan súlyos balesetek, mint a sevesói (Olaszország, 1976), a bhopali (India, 1984), a schweizerhallei (svájc, 1986), az enschedei (Hollandia, 2000), a toulouse-i (Franciaország, 2001) és a buncefieldi (Egyesült Királyság, 2005) baleset, sok életet követeltek, a köz- és magántulajdonban kárt okoztak, és károsították a környezetet, és több milliárd eurós költségeket is előidézhettek. Az ilyen balesetek előfordulásának csökkentése és a következmények enyhítése érdekében az EU elfogadta először a 82/501/EGK irányelvet (Seveso I. irányelv), majd később a jelenlegi 96/82/EK irányelvet (Seveso II. irányelv); ezt a 2003/105/EK irányelvvel módosította, amely mintegy 10.000 olyan üzemre vonatkozik, amelyekben a veszélyes anyagok (vagy azok keverékei) elegendően nagy mennyiségben vannak jelen ahhoz, hogy súlyos balesetveszélyt jelentsenek. Ez az irányelv az üzemeltetőkre és a tagállamok hatóságaira nézve a balesetek megakadályozására és e balesetek következményeinek korlátozására vonatkozó kötelezettségeket is tartalmaz. Az irányelv többszintű megközelítést alkalmaz az üzemeltetők kötelezettségeinek szintjére vonatkozóan: minél nagyobb mennyiségű anyag van jelen, annál szigorúbbak a szabályok. Minden üzem üzemeltetőjének az irányelv hatálya értelmében értesítést kell küldenie a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, és tervet kell kidolgoznia a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozóan. Ezenkívül az ún. „felső küszöbértékű üzemek” üzemeltetőinek biztonsági jelentést, biztonsági irányítási rendszert és vészhelyzeti tervet is ki kell dolgozniuk.

  Miért szükséges a Seveso II. irányelv felülvizsgálata?

  Az Egyesült Nemzetek által elfogadott, a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét (GHS) az EU CLP-rendelete (az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet) hajtja végre. Az új CLP-rendeletben foglalt szabályok 2015. június 1-jétől fogva válnak véglegessé.

  A Seveso II. irányelv I. melléklete tartalmazza az irányelv hatálya alá tartozó veszélyes anyagok jegyzékét. A melléklet hivatkozik a korábbi 67/548/EGK és az 1999/45/EK „osztályozási irányelvekben” szereplő rendelkezésekre. Mivel a CLP-rendelet ezen irányelvek helyébe lép, ennélfogva az új CLP-rendeletben foglalt szabályoknak a Seveso II. irányelvbe történő beépítése származékos jogalkotási kérdés.

  A Bizottság által alkalmazott megközelítés

  2008-ban a Bizottság, a CLP-rendelethez történő igazítás fényében a Seveso irányelv szélesebb körű felülvizsgálatáról határozott. A Bizottság e felülvizsgálat alapján megállapította, hogy a meglévő rendelkezések összességében megfelelnek a célnak, valamint azt, hogy az irányelv alapvető szerkezete és a főbb rendelkezések tekintetében nincs szükség jelentős változtatásokra.

  A Bizottság azonban jelentős változtatásokat javasolt a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Århusi Egyezmény végrehajtásával és az internet fokozódó használatával kapcsolatban. A Bizottság javasolta továbbá az ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos meglévő követelmények szigorítását.

  2. Alapelvek

  A bizottsági javaslatokhoz fűzött módosításai kapcsán az előadó az alábbi alapelveket alkalmazta:

  · Úgy tűnik, hogy a jelenlegi irányelv jól működik; az előadó úgy véli, hogy az irányelv alapvető szerkezete és a főbb rendelkezések tekintetében nincs szükség jelentős változtatásokra.

  · Az átdolgozás a CLP-rendelethez való szükséges hozzáigazítás érdekében indokolt.

  · Mivel nem lehetséges az egy az egyben történő átültetés, az összehangolás céljából alkalmazott módszernek legalább a jelenlegi irányelvben biztosított védelmi szintet fenn kell tartania.

  · A hatály nem szándékos megváltoztatásának kezelése érdekében korrekciós mechanizmusokra van szükség.

  · Az anyagok nyilvántartásával és osztályozásával kapcsolatos egyes kötelezettségekről a REACH rendelet és a CLP-rendelet keretében már megállapodás született; ezért a felülvizsgálatot nem szabad az ilyen kötelezettségekkel (pl. a laboratóriumi tesztek elvégzésével) kapcsolatos viták újraindítására használni.

  · A jelenlegi irányelv módosításainak célja a végrehajtás és a betartatás javítása, és ezáltal az egyenlő feltételek biztosítása és lehetőség szerint az ágazat adminisztratív terheinek csökkentése.

  · Az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alapvető fontosságú a magas szintű védelem biztosításához.

  · Az esetleges dominóhatás megelőzése érdekében zökkenőmentes együttműködést és információmegosztást kell biztosítani az illetékes hatóságok, az üzemek és a szomszédos létesítmények között.

  3. Kulcsfontosságú kérdések

  a) Az I. melléklet összehangolása a CLP-rendelettel

   b) 

  Az CLP-rendelet egy új, kifinomultabb osztályozási rendszert vezet be, elsősorban a veszélyes anyagokkal való emberi érintkezés és az abból következő egészségügyi kockázatok közötti ok-okozati összefüggés tekintetében.

  A korábbi osztályozási rendszer szerint egy adott anyag mérgező hatásának fokát csupán két toxicitási osztály (T és T+) segítségével lehetett kifejezni, és a veszélyes anyaggal történő érintkezés típusa alapján történő különbségtétel egyáltalán nem volt lehetséges.

  Az új osztályozási rendszer 3 toxicitási osztályt vezet be (akut mérgező 1, 2 és 3), amelyet ezeken belül 5 különböző expozíciós útvonal egészít ki (szájon át, bőrön át történő expozíció, gáz belélegzése, gőz belélegzése, aeroszol belélegzése).

  Az új rendszer hozzáadott értéke abban áll, hogy az emberi életre és egészségre irányuló közvetlen veszélyt pontosabban határozza meg, figyelembe véve a következő tényezőket:

  – a veszélyes anyagokkal történő emberi érintkezés jellege a különböző expozíciós útvonalakon keresztül,

  – a veszélyes anyag által az emberi életre jelentett veszély szintje, amely az adott anyag akut toxicitási osztályba sorolásával fejezhető ki (ezt az anyag halálos dózisának vagy halálos koncentrációjának vizsgálatával határozzák meg).

  Mivel a tudományos eredmények azt mutatják, hogy a fenti három toxicitási osztály – halálos következményei vagy az emberi egészségre gyakorolt hosszú távú negatív hatásai miatt – elfogadhatatlan mértékű veszélyt jelent az emberi egészségre, a Seveso-irányelvvel kapcsolatos és az ezen osztályokba tartozó anyagok az irányelv hatálya alá kell, hogy tartozzanak.

  A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy a bizottsági javaslat fenntartja a védelem szintjét, és az érintett üzemek tekintetében csupán apró változtatásokra lehet számítani. Az előadó ezért úgy döntött, hogy nem kívánja módosítja a javasolt módszertant.

  b) Az eltérések kerete

  A Bizottság által az eltérésekkel kapcsolatban javasolt mechanizmus egy az egész Unióra kiterjedő anyagspecifikus, valamint egy tagállami szintű, harmonizált kritériumok alapján meghatározott üzemspecifikus eltérésből áll. A Bizottság mindkettőt felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén javasolja bevezetni. Az előadó nem támogatja ezt a megközelítést, mégpedig a következők miatt:

  · Az eltérésekre vonatkozó harmonizált kritériumokat már az alapjogszabályban meg kell határozni, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén.

  · Az illetékes hatóság lehetősége arra, hogy elálljon a 7–19. cikkekben előírt kötelezettségektől, csökkentheti a védelem szintjét; a javaslat tehát az, hogy az illetékes hatóság csak a felső küszöbértékű üzemekre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos előírásoktól állhasson el (9. cikk, 10. cikk b) pont, 11. cikk, 13. cikk (2) bekezdés).

  Hangsúlyozni kell, hogy az előadó javaslatában az anyagspecifikus eltérés nem jelenti egy anyag teljes körű kizárását, azaz nem arról van szó, hogy az anyag kikerül az irányelv hatálya alól. Inkább olyan konkrét körülményeket határoz meg (pl. csomagolási mód), amelyek esetén az adott anyag nem képvisel jelentős veszélyt.

  c) Az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

  Az előadó támogatja a Bizottság törekvéseit a tájékoztatás szintjének és minőségének, valamint a nyilvánosság döntéshozatalban történő részvételének és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének javításával kapcsolatban. A nyilvánosságnak tájékozottnak kell lennie, és közvetlen hozzáféréssel kell rendelkeznie azokhoz az információkhoz, amelyek a döntéshozatali eljárásban való részvételhez és baleset esetén a megfelelő magatartáshoz szükségesek. A közzétett információnak egyszersmind érthetőnek is kell lennie. Adott esetben gazdasági és biztonsági okokból meg kell őrizni az információk bizalmas jellegét. Az V. melléklet tartalmazza azokat az információkat, amelyeket véglegesen a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani, például az interneten keresztül. A 4. tétel (a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki információk) és a 6. tétel (az ellenőrző vizsgálatok megállapításai) potenciálisan túl részletes és szakmai jellegű, és a bizalmassággal kapcsolatban problémákat okozhat. Az előadó ezért javasolja, hogy írják elő az üzemeltetők számára, hogy a veszélyes anyagokról könnyen érthető tájékoztatást nyújtsanak az interneten, valamint hogy tüntessék fel, hogy egy adott létesítményt mikor vizsgáltak át. A veszélyes anyagokra és az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó részletesebb és szakmai jellegű információkat legalább kérésre rendelkezésre kell bocsátani. A tagállamok így saját maguk dönthetnék el, helyénvaló-e a részletesebb és szakmai jellegű információt is közzétenni az interneten.

  d) Ellenőrző vizsgálatok

  A Bizottság szigorítja az ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos követelményeket. Ezek gyakorisága megegyezik az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 23. cikkében meghatározottal, amelynek megfelelően két helyszíni szemle közötti időszak hossza a legmagasabb kockázatokat hordozó létesítmények esetében nem haladhatja meg az egy évet, a legalacsonyabb kockázatokat hordozó létesítmények esetében pedig a három évet. A független érdekelt felek adminisztratív terhekkel foglakozó, a Bizottság által létrehozott magas szintű csoportjának a „Környezet” kiemelt területről szóló véleményében szereplő becslései szerint a Seveso II. irányelv hatálya alá tartozó létesítmények körülbelül felére az ipari kibocsátásokról szóló irányelv is vonatkozik. Az ilyen típusú ellenőrző vizsgálatok összehangolása vagy összekapcsolása csökkentené az előkészületekkel, az ellenőrök jelenlétével és a nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terheket. Ezért az előadó arra ösztönzi a tagállamokat, hogy segítsék elő az összehangolást. Az ellenőrzésekre vonatkozó, javasolt rendelkezések hozzájárulnak a végrehajtás javításához, ezáltal a növelik a védelem szintjét, és fokozottabban biztosítják az egyenlő feltételeket.

  4. Záró megjegyzések

  A Seveso II. irányelv javasolt felülvizsgálatára szükség van, a Bizottság pedig jól döntött, amikor a védelmi szint fenntartását és a hatály nagymértékű megváltoztatásának elkerülését választotta. Az előadó támogatja a Bizottság által a CLP-rendelethez való hozzáigazításhoz választott módszertant. A felülvizsgálat eredményével és a Bizottság javaslatával összhangban az irányelv alapvető szerkezete és főbb rendelkezései tekintetében nincs szükség jelentős változtatásokra. Az előadó aggályosnak többek között azt tartja, hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kívánja módosítani az irányelv hatályát meghatározó I. mellékletet. Mivel az I. melléklet az irányelv lényeges részét képezi, az előadó azt javasolja, hogy csak rendes jogalkotási eljárással lehessen módosítani. További anyagok felvétele az irányelv hatályának lényeges megváltoztatását eredményezheti, amelynek jelentős gazdasági következményei is lehetnek. Az Európai Parlamentnek módjában kell állnia, hogy teljes hatáskörét felhasználhassa a további anyagok felvételéről történő döntések alkalmával.

  VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (28.9.2011)

  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

  a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
  (COM(2010)0781 – C7‑0011/2011 – 2010/0377(COD))

  A vélemény előadója: Jacky Hénin

  RÖVID INDOKOLÁS

  A „Seveso II. irányelv” néven is ismert 96/82/EK irányelv célja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, valamint az ilyen típusú balestek emberre és környezetre káros hatásainak enyhítése a kockázatok elemzése és a megfelelő óvintézkedések megtétele révén.

  Az irányelv alkalmazási körébe tartozó anyagok főként vegyipari termékek. A jogszabály azokra az üzemekre vonatkozik, ahol az irányelvben felsorolt veszélyes anyagok az előírt küszöbérték feletti mennyiségben vannak jelen. (Az EU-ban megközelítőleg 10 000 ilyen létesítményről beszélhetünk).

  A Bizottság úgy határozott, hogy az irányelv felülvizsgálatát – amelyre a benne hivatkozott, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása és közelgő hatályba lépése miatt van szükség –, felhasználja egyben az elfogadás óta változatlan szerkezet és alapvető rendelkezések felülvizsgálatára is.

  A legfontosabb változások az egészséget fenyegető veszélyekre vonatkoznak. A korábbi „nagyon toxikus” kategória helyébe az „akut toxikus 1” kategória lép, a „toxikus” kategória helyett pedig „akut toxikus 2” (minden expozíciós útvonalra alkalmazandó) és az „akut toxikus 3” (bőrön át és belélegzéssel történő expozíció) kategóriák szerepelnek.

  A fizikai veszélyekkel kapcsolatosan az osztályozási rendelethez igazodva több korábban nem létező, konkrétabb kategória váltja fel a korábbi, általánosabb „robbanásveszélyes”, „oxidáló” és „tűzveszélyes” kategóriákat. A Bizottság e kategóriák jelentős módosítások nélküli átültetését javasolja, a környezeti veszélyekkel kapcsolatos kategóriákkal együtt.

  Ezenkívül a többi módosító javaslat között szerepelnek a nyilvánosságnak a biztonsági információkhoz való hozzáférésére, a döntéshozatalban történő részvételére és az igazságszolgáltatáshoz való jogának biztosítására vonatkozó új szabályok.

  Az előadó álláspontja:

  A Parlament számára egyszerű a kérdés: csak külső kozmetikázásról van szó? Vagy ha az 1996 óta előforduló baleseteket és természeti katasztrófákat tekintjük, inkább az emberek, a környezet és a társadalom számára legbiztonságosabb és az ipar számára legkevesebb akadályt jelentő megoldás felé haladunk?

  Külön megjegyzések:

  1) Az irányelv túl sok eltérési lehetőséget biztosít a tagállamok számára, amelyeken keresztül akár a megelőzés érdekében kitűzött elveket is meg lehet kerülni és ezért korlátozni kellene ezeket a lehetőségeket.

  2) A munkavállalók, választott testületeik és szervezeteik számára biztosított jogok a legalapvetőbb jogokra redukálódtak. A tájékoztatást és a nyilvánossággal való konzultációt (12. és 13. cikk) vagy az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó 22. cikkben tárgyalt, a nem kormányzati szervekkel való konzultációt megfelelően kezeli az irányelv. Ezek fontos kérdések. Azonban nem esik szó sem a munkáltatók és munkavállalók képviselőiből álló testületekről, sem a szakszervezetekről. A személyzetre csak mellékesen tesznek említést a vészhelyzeti tervről szóló 11. cikkben.

  Legalább két indokot tudunk említeni, amiért orvosolni kell azt a tényt, hogy a munkavállalókról szinte „megfeledkeztek”: ők a leginkább érintettek, és tapasztalatból ismerik a potenciálisan veszélyes berendezések működését, és ez a tudás minden hatékony megelőzési politika esetén elengedhetetlen.

  3) Az irányelv a tevékenységek alvállalkozásba való kiadásához kapcsolódó kockázatokról sem tesz említést. A toulouse-i Total AZF üzemben bekövetkezett robbanás okainak megismétlése nélkül meg kell említeni, hogy az irányelv semmilyen módon nem kezeli e kereskedelmi viszony hatékonyságát a kockázatkezelés terén. A 11. cikk (4) bekezdése mindössze előirányozza a belső vészhelyzeti terv kidolgozásával kapcsolatban a hosszú távú szerződéssel rendelkező alvállalkozókkal való konzultációt.

  4) A szövegtervezetben szerepel az illetékes hatóságokkal való koordináció, de mi a helyzet például a munkaügyi jogszabályok betartását felügyelő hatóságok által készített, a munkaszervezést vagy egyenesen a biztonsági irányítási rendszert megkérdőjelező jegyzőkönyvekkel?

  Megjegyezzük továbbá, hogy a biztonsági és ellenőrzési intézkedések (mind az emberi, mind a dologi erőforrások esetében) nem kapnak kellő hangsúlyt.

  5) Természeti veszélyek: a közelmúltban Fukushimában bekövetkezett katasztrófa is megmutatta, hogy a technológiai kockázatok egyedüli figyelembe vétele nem elegendő a berendezések, a munkavállalók és a lakosság biztonságának szavatolásához, ha közben figyelmen kívül hagyják a természeti kockázatokat.

  6) A jövőbeli SEVESO III. irányelvben ki kell térni a veszélyes anyagok szállítására is. A SEVESO vállalatok egyes esetekben állandó készleteik csökkentése érdekében folyamodnak a veszélyes anyagok szállításához. Ezzel mentesülnek a raktározási küszöbértékekre vonatkozó biztonsági rendelkezések hatálya alól.

  Tehát az így elszállított veszélyes anyagot is hozzá kell számolni az állandó készlethez és alkalmazni kell rá a vonatkozó szabályozást. Ezen intézkedés hozzájárul a megrendelők felelősségvállalásához és a közlekedésbiztonság növekedéséhez.

  MÓDOSÍTÁSOK

  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

  Módosítás  1

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A súlyos baleseteknek gyakran komoly következményei vannak, amint azt a sevesói, a bhopali, a schweizerhallei, az enschedei, a toulouse-i és a buncefieldi balesetek is bizonyítják. A súlyos balesetek hatásai átléphetik az államhatárokat. Ez is nyomatékosítja, hogy biztosítani kell, hogy megfelelő óvintézkedések történjenek a polgárok, a közösségek és a környezet magas szintű védelmének Unió-szerte történő biztosítása érdekében.

  (2) A súlyos baleseteknek gyakran komoly következményei vannak, amint azt a sevesói, a bhopali, a schweizerhallei, az enschedei, a toulouse-i és a buncefieldi balesetek is bizonyítják. A súlyos balesetek hatásai átléphetik az államhatárokat. Ez is nyomatékosítja, hogy biztosítani kell, hogy megfelelő óvintézkedések történjenek a polgárok, a közösségek és a környezet magas szintű védelmének Unió-szerte történő biztosítása érdekében. Fontos tehát a védelem magas színvonalának fenntartása, sőt – amennyire csak lehet – emelése.

  Módosítás  2

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) A súlyos baleseteket gyakran az alvállalkozások okozzák, illetve közrejátszanak azok bekövetkeztében.

  Módosítás  3

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Ezért a 96/82/EK irányelv helyett újat kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy a védelem jelenlegi szintje megmaradjon és tovább javuljon azáltal, hogy a biztonság veszélyeztetése nélküli ésszerűsítés vagy egyszerűsítés által a rendelkezések eredményesebbekké és hatékonyabbakká válnak, és, ahol csak lehetséges, csökkennek a szükségtelen adminisztrációs terhek. Az új rendelkezéseknek ugyanakkor világosaknak, koherenseknek és könnyen érthetőeknek kell lenniük, hogy segítsék a végrehajtás és a betartathatóság javítását.

  (4) Ezért a 96/82/EK irányelv helyett újat kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy a védelem jelenlegi szintje megmaradjon és tovább javuljon azáltal, hogy a biztonság veszélyeztetése nélküli ésszerűsítés vagy egyszerűsítés által a rendelkezések eredményesebbekké és hatékonyabbakká válnak, és, ahol csak lehetséges, csökkennek a szükségtelen adminisztrációs terhek. Az új rendelkezéseknek ugyanakkor világosaknak, koherenseknek és könnyen érthetőeknek kell lenniük, hogy segítsék a végrehajtás és a betartathatóság javítását, továbbá fontos az egészség- és környezetvédelem színvonalának fenntartása, sőt emelése is.

  Módosítás  4

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A súlyos baleseteknek államhatárokon átnyúló következményei is lehetnek, és ökológiai és gazdasági költségeiket nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az érintett tagállamok is. Ezért intézkedéseket kell tenni a magas szintű védelemnek az egész Unió területén való biztosítása érdekében.

  (6) A súlyos baleseteknek államhatárokon átnyúló következményei is lehetnek, és ökológiai és gazdasági költségeiket nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az érintett tagállamok is. Ezért biztonsági és kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni az esetleges balesetek elkerülése, a balesetek kockázatának csökkentése és a balesetek következményeinek enyhítése érdekében, ami magas szintű védelem biztosítását tenné lehetővé az egész Unió területén. A tagállamoknak a lehető legnagyobb mértékben gondoskodniuk kellene a bevált gyakorlatok cseréjéről.

  Módosítás  5

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11) Általános kötelezettségként kell előírni, hogy az üzemeltetőknek minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a súlyos balesetek megelőzése és következményeik mérséklése érdekében. Ha a veszélyes anyagok egy adott üzemben egy meghatározott küszöbértéket meghaladó mennyiségben vannak jelen, akkor az üzemeltetőnek elegendő információval kell ellátnia a hatáskörrel rendelkező hatóságot ahhoz, hogy az azonosíthassa az üzemet, a jelen lévő veszélyes anyagokat és a potenciális veszélyeket. Az üzemeltetőnek el kell készítenie és meg kell küldenie a hatáskörrel rendelkező hatóságnak egy tervet a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozóan, amely a súlyos balesetek veszélyével szembeni védekezés érdekében meghatározza az üzemeltető általános koncepcióját és intézkedéseit, ideértve a megfelelő biztonsági irányítási rendszereket is.

  (11) Általános kötelezettségként kell előírni, hogy az üzemeltetőknek minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a súlyos balesetek megelőzése és következményeik mérséklése érdekében. Ha a veszélyes anyagok egy adott üzemben egy meghatározott küszöbértéket meghaladó mennyiségben vannak jelen, akkor az üzemeltetőnek elegendő információval kell ellátnia a hatáskörrel rendelkező hatóságot ahhoz, hogy az azonosíthassa az üzemet, a jelen lévő veszélyes anyagokat és a potenciális veszélyeket. Az üzemeltetőnek el kell készítenie és meg kell küldenie a hatáskörrel rendelkező hatóságnak egy tervet a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozóan, amely feltünteti az alvállalkozókat és a súlyos balesetek veszélyével szembeni védekezés érdekében meghatározza az üzemeltető általános koncepcióját és intézkedéseit, ideértve a megfelelő biztonsági irányítási rendszereket is.

  Módosítás  6

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a) Az üzemeltetőknek képeseknek kell lenniük bizonyítékot szolgáltatni – például elismerten fizetőképes társaságnál kötött egyedi biztosítási szerződéssel vagy a saját tőke megfelelő szintjével – arra vonatkozóan, hogy veszélyes anyagokkal kapcsolatos esetleges baleset következményeit vállalni tudják. Ezt a megfontolást figyelembe kell venni annak érdekében, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset következményei ne az állami kiadásokat terheljék, és hogy a gyártási költségekbe beszámítsanak.

  Módosítás  7

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (12a) A súlyos balesetek és a „dominóhatás” kockázatának korlátozása érdekében kellőképpen figyelembe kell venni a vállalat vagy üzem helyszínével összefüggő természetes veszélyforrások és az e helyszíneken használt technológiai források közötti kölcsönhatásokat.

  Módosítás  8

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15) Annak érdekében, hogy a lakóterületek, a nyilvánosság által fokozottan használt területek és a környezet – ideértve a természetvédelmi szempontból különösen értékes vagy érzékeny területeket is – nagyobb fokú védelmet élvezzenek, szükség van arra, hogy a területfelhasználás tervezése és a tagállamok más vonatkozó politikái hosszú távon figyelembe vegyék az e területek és az ilyen veszélyt hordozó üzemek közötti megfelelő távolság biztosítása iránti, továbbá meglévő üzemek esetében a személyekkel kapcsolatos kockázatok növekedésének megakadályozásához szükséges esetleges további műszaki intézkedések iránti igényt. A döntések meghozatalakor indokolt figyelembe venni a kockázatokra vonatkozó megfelelő információkat és a kockázatokra vonatkozó műszaki szakvéleményeket. Ha lehetséges, az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az eljárásokat kívánatos integrálni a más uniós jogi aktusokban előírt eljárásokkal.

  (15) Annak érdekében, hogy a lakóterületek, a nyilvánosság által fokozottan használt területek és a környezet – ideértve a természetvédelmi szempontból különösen értékes vagy érzékeny területeket is – nagyobb fokú védelmet élvezzenek, szükség van arra, hogy a területfelhasználás tervezése és a tagállamok más vonatkozó politikái hosszú távon figyelembe vegyék az e területek és az ilyen veszélyt hordozó üzemek közötti megfelelő távolság biztosítása iránti, továbbá meglévő üzemek esetében a személyekkel kapcsolatos kockázatok növekedésének megakadályozásához szükséges esetleges további műszaki intézkedések iránti igényt. A döntések meghozatalakor indokolt figyelembe venni a kockázatokra vonatkozó megfelelő információkat és a kockázatokra vonatkozó műszaki szakvéleményeket. Ha lehetséges, a – különösen a kis- és középvállalatokra nehezedő – adminisztratív terhek csökkentése érdekében az eljárásokat kívánatos integrálni a vonatkozó más uniós jogi aktusokban előírt eljárásokkal és intézkedésekkel.

  Módosítás  9

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19) Annak érdekében, hogy súlyos baleset esetén biztosítva legyenek a megfelelő válaszintézkedések, az üzemeltetőnek azonnal tájékoztatnia kell a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, és át kell adnia nekik a baleset hatásainak becsléséhez szükséges információkat.

  (19) Annak érdekében, hogy súlyos baleset esetén biztosítva legyenek a megfelelő válaszintézkedések, valamint az ilyen baleset bekövetkeztének elkerülése végett az üzemeltetőnek azonnal tájékoztatnia kell a hatáskörrel rendelkező és a helyi hatóságokat, és át kell adnia nekik a baleset által a személyek egészségére, javaikra és a környezetre gyakorolt hatások felbecsléséhez szükséges információkat.

  Módosítás  10

  Irányelvre irányuló javaslat

  22 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (22a) Az 1272/2008/EK irányelvnek a műszaki haladáshoz igazodó bármely módosítását követően fel kellene mérni, hogy szükség van-e ezen irányelv I. mellékletének kiigazítására is. Ez kapcsolat garantálását tenné lehetővé a két jogszabály között, valamint biztosítaná az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének fenntartását.

  Módosítás  11

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban az eltérésekre vonatkozó kritériumok megállapítása és ezen irányelv mellékleteinek módosítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

  (23) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelvnek a műszaki és tudományos haladáshoz történő hozzáigazítása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, beleértve a szakértői szintű konzultációt is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács számára történő egyidejű, kellő időben és megfelelő módon történő továbbításáról.

  Indokolás

  A preambulumbekezdést ez a módosítás hozza összhangba a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó új, standard záradékokkal. Pontosítja továbbá, hogy lehetőséget kell biztosítani (az irányelv hatályát csak igen különleges esetekben megváltoztató) I. melléklet 3. részének és a II. –VI. mellékletnek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján történő módosítására. Az I. melléklet 1. és 2. részéhez, valamint a VII. melléklethez fűzött módosítások azonban jelentős hatással lehetnek az irányelv hatályára, ezért ezekkel a rendes jogalkotási eljárás keretében kell foglalkozni.

  Módosítás  12

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) Ezen irányelv hatályának bármely kiterjesztését megelőzően hatásvizsgálatot kell készíteni.

  Módosítás  13

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 4 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. „új üzem”: az újonnan épült üzem, valamint az az üzem, amely még nem kezdte meg működését;

  4. „új üzem”: olyan üzem, amely 2015. május 31-e után kezdte meg működését;

  Módosítás  14

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 18 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  18a. „a biztonság szempontjából megfelelő távolság”: az a minimális távolság, amelytől kezdődően súlyos baleset esetén az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt semmilyen káros hatás sem észlelhető;

  Módosítás  15

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 cikk – 18 b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  18b. „dominóhatás” annak lehetősége, hogy egy üzemben súlyos baleset következik be az üzem szomszédságában vagy egy másik üzemben, vagy pedig az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó helyszínen bekövetkező másik baleset hatására.

  Módosítás  16

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Ha az e cikk (4) bekezdésében említett kritériumok alapján bizonyítást nyer, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. részében szereplő valamely anyag különösen fizikai megjelenési formája, tulajdonságai, besorolása, koncentrációja vagy szokásos csomagolása folytán nem alkalmas súlyos baleset veszélyének előidézésére, a Bizottság a 24. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján ezt az anyagot az I. rész 3. részébe felveheti.

  (1) Ha az ezen irányelv VII. mellékletében foglalt kritériumok alapján bizonyítást nyer, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. részében szereplő valamely anyag vagy keverék fizikai megjelenési formája, tulajdonságai, besorolása, koncentrációja vagy szokásos csomagolása folytán különleges körülmények között nem alkalmas súlyos baleset veszélyének előidézésére, és ezért az eltérés rá is vonatkozik, a Bizottság a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, hogy ezt az anyagot és keveréket az alkalmazandó feltételekkel együtt az I. melléklet 3. részébe felvegye.

  Indokolás

  Egyértelművé kell tenni, hogy az (1) bekezdés célja nem az, hogy teljesen kizárjon valamely anyagot vagy keveréket ezen irányelv hatálya alól, hanem azon esetekre érvényes, amikor az anyag és keverék fizikai megjelenési formája, tulajdonságai, besorolása, koncentrációja vagy szokásos csomagolása folytán, világosan meghatározott körülmények között nem alkalmas súlyos baleset veszélyének előidézésére. Az anyag vagy keverék csak akkor részesül eltérésben, ha az I. melléklet 3. részében meghatározottak szerinti feltételek teljesülnek. Mivel ez igen különleges esetekre vonatkozik, ezért elfogadható a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása.

  Módosítás  17

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság előtt az e cikk (4) bekezdése alapján megállapított kritériumok alkalmazásával hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy az egy adott üzemben vagy annak bármely részében jelen lévő, az I. melléklet 1. vagy 2. részében felsorolt anyagok az üzemben uralkodó speciális körülmények miatt, így különösen az anyag csomagolásának vagy tárolóeszközének jellege vagy az érintett helyszín és mennyiségek figyelembevételével nem alkalmasak súlyos baleset veszélyének előidézésére, a hatáskörrel rendelkező hatóság tagállama határozhat úgy, hogy a kérdéses üzem vonatkozásában ezen irányelv 7–19. cikkének rendelkezéseit nem alkalmazza.

  (3) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, ha a VII. fejezetben említett kritériumok alapján hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy az egy adott üzemben vagy annak bármely részében jelen lévő, az I. melléklet 1. vagy 2. részében felsorolt anyagok az üzemben uralkodó speciális körülmények miatt, tekintettel az anyag csomagolásának vagy tárolóeszközének jellegére vagy az érintett helyszínre és mennyiségekre, nem alkalmasak súlyos baleset veszélyének előidézésére, az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága határozhat úgy, hogy a kérdéses üzem vonatkozásában ezen irányelv 9. cikkének, 10. cikke b) pontjának, 11. cikkének és 13. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit nem alkalmazza.

  Indokolás

  Míg az (1) bekezdés egyes anyagok esetében és csak bizonyos körülmények között lehetővé teszi az uniós szintű eltérést, a 4. cikk (3) bekezdése a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága számára lehetővé teszi az egyes üzemek szintjén történő eltérés engedélyezését. Mivel a védelem szintje nem csökkenhet, így minden esetben ajánlott legalább az alsó küszöbértékre vonatkozó előírások fenntartása, és csak a felső küszöbértékű üzemekre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos előírásokra vonatkozó eltérést kell lehetővé tenni.

  Módosítás  18

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az első albekezdésben meghatározott esetekben az érintett tagállam átadja a Bizottságnak az érintett üzemek jegyzékét, amelynek tartalmaznia kell az érintett veszélyes anyagok jegyzékét is. Az érintett tagállam döntését megindokolja.

  Az első albekezdésben meghatározott esetekben az érintett tagállam átadja a Bizottságnak az érintett üzemek jegyzékét, amelynek tartalmaznia kell az érintett veszélyes anyagok jegyzékét és az alkalmazott különleges feltételek természetét is. Az érintett tagállam döntését megindokolja.

  Indokolás

  Világosan meg kell jelölni a feltételeket.

  Módosítás  19

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság az e bekezdés második albekezdése szerinti jegyzékeket tájékoztató jelleggel évente továbbítja a 17. cikk (2) bekezdése szerinti fórumnak.

  A Bizottság az e bekezdés második albekezdése szerinti jegyzékeket tájékoztató jelleggel rendszeresen továbbítja a 17. cikk (2) bekezdése szerinti fórumnak.

  Módosítás  20

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. A Bizottság 2013. június 30-ig a 24. cikkel összhangban az e cikk (1) és (3) bekezdésének célját szolgáló kritériumok megállapítása és a VII. melléklet megfelelő módosítása céljából felhatalmazáson alapuló aktusokat fogad el.

  törölve

  Indokolás

  Mivel a VII. mellékletben foglalt kritériumok a 4. cikk (1) és (3) bekezdésében szereplő eltérések hatályát határozzák meg, ezért ezek az irányelv lényeges részét képezik. Ezért e kritériumokat nem felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell megállapítani. Nem fogadható el, hogy a melléklet a jogalkotási eljárás során teljesen üres maradjon. A VII. melléklet javasolt módosítása kiterjed a meglévő, 2008. június 26-i 98/433/EK bizottsági határozatban meghatározott kritériumokra. A Bizottságnak az új kritériumokra vonatkozó javaslatot kell beterjesztenie annak érdekében, hogy azok bekerülhessenek az alap-jogiaktusba.

  Módosítás  21

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság az e bekezdés első albekezdésével érintett anyagokat a 24. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló aktus útján felveheti az I. melléklet 1. vagy 2. részébe.

  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az e bekezdés első albekezdésében említett intézkedést szükségessé tevő, fel nem sorolt veszélyes anyagot az I. melléklet 1. vagy 2. részébe fel kellene venni, akkor erről az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz jogalkotási javaslatot nyújt be.

  Indokolás

  Ellentétben a nagyon pontosan meghatározott esetekre vonatkozó (1) bekezdéssel, az 1. és 2. részbe felvett további anyagok az irányelv hatályának lényeges kiterjesztését eredményezhetik, amelynek jelentős gazdasági következményei is lehetnek. Mivel a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozhatnak, ha úgy ítélik meg, hogy egy veszélyes anyag súlyos balesetek előidézésére alkalmas, ezért ha szükséges, így is módjukban áll majd cselekedni. A Bizottság értesíti a többi tagállamot. Az irányelv hatályának az egész Unióra nézve történő megváltoztatására azonban csak a rendes jogalkotási eljárás keretében kerülhet sor.

  Módosítás  22

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A tagállamok megkövetelik az üzemeltetőtől, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak bejelentést tegyen:

  (1) A tagállamok megkövetelik az üzemeltetőtől, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak és a helyi hatóságoknak bejelentést tegyen:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  23

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa) az alvállalkozók neve, cégneve és címe;

  Módosítás  24

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ga) az üzem vezetése által kiadott tanúsítvány, amely bizonyítja, hogy az üzemeltető képes a veszélyes anyagokkal kapcsolatos esetleges baleset következményeit kezelni.

  Módosítás  25

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. A bejelentéseket a hatáskörrel rendelkező hatóság felé a következő határidőkön belül kell megtenni:

  (2) A bejelentéseket a hatáskörrel rendelkező hatóság és a helyi hatóságok felé a következő határidőkön belül kell megtenni:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  26

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt ésszerű időn belül;

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt hat hónappal;

  Indokolás

  A jogi aktus egyértelműbbé tétele.

  Módosítás  27

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. Az üzemeltető azonnal tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot a következő körülményekről:

  (4) Az üzemeltető azonnal tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot és a helyi hatóságokat a következő körülményekről:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  28

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. A (4) bekezdés sérelme nélkül az üzemeltető rendszeresen, de legalább ötévenként felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi bejelentését. Az üzemeltető a naprakésszé tett bejelentését késedelem nélkül megküldi a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

  (5) A (4) bekezdés sérelme nélkül az üzemeltető rendszeresen, de legalább ötévenként felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi bejelentését. Az üzemeltető a naprakésszé tett bejelentését késedelem nélkül megküldi a hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a helyi hatóságoknak.

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  29

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A tagállamok megkövetelik az üzemeltetőtől egy olyan dokumentum elkészítését, amely rögzíti az üzemeltetőnek a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó tervét (major-accident prevention policy, a továbbiakban: MAPP), továbbá megkövetelik e dokumentum megfelelő módon történő végrehajtásának biztosítását. A MAPP-ot írásba kell foglalni. Úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét. Arányosnak kell lennie a súlyos balesetek veszélyeivel. Tartalmaznia kell az üzemeltető általános céljait és cselekvési elveit és a vezetés szerepét és felelősségét, és fel kell vázolnia a súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzésével összefüggő biztonsági kultúrát.

  (1) A tagállamok megkövetelik az üzemeltetőtől egy olyan dokumentum elkészítését, amely rögzíti az üzemeltetőnek a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó tervét (major-accident prevention policy, a továbbiakban: MAPP), továbbá megkövetelik e dokumentum megfelelő módon történő végrehajtásának biztosítását. A MAPP-ot írásba kell foglalni. Úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét. Arányosnak kell lennie a súlyos balesetek veszélyeivel. Tartalmaznia kell az üzemeltető általános céljait és cselekvési elveit és a vezetés szerepét és felelősségét a súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzésével összefüggésben.

  Indokolás

  A „biztonsági kultúra” kifejezés működési követelmények megfogalmazására nem alkalmas.

  Módosítás  30

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. A MAPP-ot a következő határidőn belül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak:

  (2) A MAPP-ot a következő határidőn belül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a helyi hatóságoknak:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  31

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt ésszerű időn belül;

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt hat hónappal;

  Indokolás

  Lásd az 8. módosítást. A jogi aktus egyértelműbbé tétele.

  Módosítás  32

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az üzemeltetőktől a 6. és a 9. cikk értelmében kapott tájékoztatást vagy a 19. cikk szerinti ellenőrző vizsgálatok útján beszerzett információkat felhasználva azonosítja azokat az alsó, illetőleg felső küszöbértékű üzemeket vagy üzemcsoportokat, amelyek esetében a súlyos baleset bekövetkezésének valószínűsége és lehetősége vagy következményei a kérdéses üzemek elhelyezkedésére és egymáshoz való közelségére, valamint a bennük jelen lévő veszélyes anyagokra való tekintettel nagyobb lehet.

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az üzemeltetőktől a 6. és a 9. cikk értelmében kapott tájékoztatást vagy a 19. cikk szerinti ellenőrző vizsgálatok útján beszerzett információkat felhasználva azonosítja azokat az alsó, illetőleg felső küszöbértékű üzemeket vagy üzemcsoportokat, amelyek esetében a súlyos baleset bekövetkezésének valószínűsége és lehetősége vagy következményei a kérdéses üzemek elhelyezkedésére, a földrajzi fekvésükből fakadó kockázatokra és egymáshoz való közelségére, valamint a bennük jelen lévő veszélyes anyagokra való tekintettel nagyobb lehet.

  Módosítás  33

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóság a külső vészhelyzeti tervek kidolgozása során tekintetbe veszi a dominóhatást.

  Módosítás  34

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A biztonsági jelentést a következő határidőn belül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak:

  (3) A biztonsági jelentést a következő határidőn belül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a helyi hatóságoknak:

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  35

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A naprakész biztonsági jelentést késedelem nélkül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

  A naprakész biztonsági jelentést késedelem nélkül meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak és a helyi hatóságoknak.

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  36

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) a tagállamok által e célra kijelölt hatóságok az információknak a b) pont alapján az üzemeltetőtől való beérkezése után egy éven belül külső vészhelyzeti tervet készítenek az üzemen kívül végrehajtandó intézkedésekről.

  c) a tagállamok által e célra kijelölt hatóságok az információknak a b) pont alapján az üzemeltetőtől való beérkezése után két éven belül külső vészhelyzeti tervet készítenek az üzemen kívül végrehajtandó intézkedésekről.

  Indokolás

  A szükséges munka természete és a rögzített határidők (két hónapos nyilvános konzultáció, értesítés, jóváhagyás stb.) miatt az egyéves határidő nem tartható. Csak az ügyintézési és konzultációs határidők önmagukban több mint hat hónapot vesznek igénybe.

  Módosítás  37

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca) a mérvadó információk megadása a helyszínen működő alvállalkozások számára;

  Módosítás  38

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. A hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvben előírt belső vészhelyzeti tervek kidolgozása az üzemben dolgozó személyzettel konzultálva történjen, ideértve a hosszú távú alvállalkozói szerződés alapján foglalkoztatott érintett személyzetet is, továbbá hogy a külső vészhelyzeti tervek kidolgozása és aktualizálása a nyilvánossággal konzultálva történjen. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánossággal folytatott konzultáció megfeleljen a 14. cikknek.

  (4) A hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvben előírt belső vészhelyzeti tervek kidolgozása az üzemben dolgozó személyzettel konzultálva történjen, ideértve a hosszú távú alvállalkozói szerződés alapján foglalkoztatott érintett személyzetet is, továbbá hogy a külső vészhelyzeti tervek kidolgozása és aktualizálása a vállalkozás telephelye szerinti területen illetékes helyi szervekkel és a nyilvánossággal konzultálva történjen. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánossággal folytatott konzultáció megfeleljen a 14. cikknek.

  Módosítás  39

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy az alsó küszöbértékű üzemek üzemeltetői a hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére területfelhasználás-tervezési célból elegendő információt biztosítanak az üzemből eredő kockázatokról.

  A tagállamok biztosítják, hogy az alsó küszöbértékű üzemek üzemeltetői a hatáskörrel rendelkező hatóság és a helyi hatóságok kérésére területfelhasználás-tervezési célból rendelkezésre bocsátják a hatóság által szükségesnek ítélt információkat az üzemből eredő kockázatokról.

  Indokolás

  Az illetékes hatóság dönti el, hogy milyen minőségű és mennyiségű információra van szüksége ahhoz, hogy pontos képet kapjon az intézmény biztonsági szintjéről. A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  40

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A tagállamok biztosítják, hogy az V. mellékletben felsorolt információk a nyilvánosság számára állandóan elérhetőek legyenek, ideértve az elektronikus formában való elérhetőséget is. A tagállamok az információkat legalább évente egyszer felülvizsgálják és szükség esetén naprakésszé teszik.

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy az V. melléklet 1. és 2. részében felsorolt információk a nyilvánosság számára állandóan elérhetőek legyenek, ideértve az elektronikus formában való elérhetőséget is, valamint hogy az V. melléklet 3. részében felsorolt információkat elérhetővé tegyék a nyilvánosság számára. A tagállamok az információkat legalább évente egyszer felülvizsgálják és szükség esetén naprakésszé teszik.

  Indokolás

  Az ellenőrző vizsgálatokról szóló jelentésekkel és a veszélyes anyagok jegyzékével kapcsolatban gazdasági vagy biztonsági szempontok indokolhatják, hogy egyes információkat csak kérésre bocsássanak a nyilvánosság rendelkezésére. A tagállamok saját maguk dönthetnék el, helyénvaló-e az üzemeltetők számára, hogy az adott információt az interneten is közzétegyék. Ahogyan azt az V. melléklethez fűzött módosítások is jelzik, az üzemeltetőket kötelezni kellene arra, hogy a veszélyes anyagokról könnyen érthető tájékoztatást nyújtsanak az interneten, valamint hogy tüntessék fel, hogy egy adott létesítményt mikor ellenőriztek, és hogy kihez kell fordulni az ellenőrző vizsgálatokról szóló jelentésekhez való hozzáférés érdekében..

  Módosítás  41

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti információkhoz való hozzáférésre vonatkozó kéréseket a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. és 5. cikkének megfelelően kell kezelni.

  (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti információkhoz való hozzáférést a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően kell kezelni.

  Indokolás

  Mivel a (2) bekezdés a) pontja szerinti információt konkrét kérés nélkül is rendelkezésre kell bocsátani, ebben a bekezdésben nem helyes a „hozzáférésre vonatkozó kérések” kifejezés alkalmazása. Továbbá a teljes (1) és (2) bekezdésnek összhangban kell állnia a 2003/4/EK irányelv egészével.

  Módosítás  42

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat;

  a) tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat és a helyi hatóságokat;

  Indokolás

  A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetők tájékoztassák a helyi hatóságokat, és együttműködjenek velük.

  Módosítás  43

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba) a környezetben okozott kár esetén mindenütt, ahol lehetséges, visszaállítja az eredeti környezeti állapotot, és megfelelő kárpótlást nyújt az érintett lakosság számára, ahogyan ezt a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti irányelv1 előírja;

   

  _______________

   

  1 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.

  Módosítás  44

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca) hozzák meg a szükséges intézkedéseket az áldozatok jogaikról való tájékoztatása érdekében; valamint

  Indokolás

  A balesetek áldozatainak helyzetét el kell ismerni és támogatni kell őket. Ez az új 15a. cikk tárgya, amelynek még az irányelv hatályba lépése előtt rendelkeznie kell az áldozatok jogairól.

  Módosítás  45

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) az üzemeltető részvétele az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.

  c) az üzemeltető részvétele az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően, vagy egy azzal egyenértékűnek elismert másik környezetvédelmi vezetési rendszerben.

  Indokolás

  Szükséges, hogy az EMAS-on kívül a nemzetközi tevékenységű vállalatok által gyakran használt más, például ISO típusú környezetvédelmi vezetési rendszerekre is támaszkodni lehessen. Ez az igény összhangban áll az ezen irányelvre irányuló javaslat III. mellékletének a) pontjában foglalt rendelkezésekkel.

  Módosítás  46

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 cikk – 8 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  8. Az ellenőrző vizsgálatokat, amikor csak lehetséges, össze kell hangolni és lehetőség szerint egyesíteni kell a más uniós jogi aktusok alapján végrehajtott ellenőrző vizsgálatokkal.

  (8) Az ellenőrző vizsgálatokat össze kell hangolni a más uniós jogi aktusok, különösen az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján végrehajtott ellenőrző vizsgálatokkal, és amennyire csak lehet, ezeket egymással kombinálni kell.

   

  ______________

   

  1 HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

  Módosítás  47

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az érintett hatóságokhoz ezen irányelv alapján beérkező információkérés teljesítése a 2003/4/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén megtagadható.

  (2) Az ezen irányelv szerinti információhoz való hozzáférés a 2003/4/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén korlátozható.

  Módosítás  48

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 4. cikk sérelme nélkül, az I–VII. mellékletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

  A 4. cikk sérelme nélkül, az I–VII. mellékletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el. Az 1272/2008/EK rendelet műszaki haladáshoz történő hozzáigazításának elfogadásától számított hat hónapon belül a Bizottság értékeli, hogy szükség van-e az I. melléklet kiigazítására is, tekintettel a súlyos baleset lehetőségének kockázatát magában hordozó anyagra, illetve a 4. cikk alkalmazásának céljából elfogadott kritériumokra.

  Indokolás

  A Seveso irányelv hatályának az 1272/2008/EK rendelethez (az osztályozási rendelethez) való igazítását folyamatos eljárássá kellene tenni, mivel az osztályozási rendelet a jellegéből fakadóan dinamikus folyamatot feltételez.

  Módosítás  49

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 4. cikk sérelme nélkül, az I–VII. mellékletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

  A 4. cikk sérelme nélkül, az I. melléklet 3. részének és a II–VI. mellékletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

  Indokolás

  Lehetőséget kell biztosítani (az irányelv hatályát csak igen különleges, jól körülhatárolt esetekben megváltoztató) I. melléklet 3. részének és a II –VI. melléklet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján történő módosítására. Az I. melléklet 1. és 2. részéhez, valamint a VII. melléklethez fűzött módosítások jelentős hatással lehetnek az irányelv hatályára, ezért ezekkel a rendes jogalkotási eljárás keretében kell foglalkozni.

  Módosítás  50

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 1 rész – P szakasz – 1 cella

  A Bizottság által javasolt szöveg

  P1.a ROBBANÓANYAGOK (lásd a 8. megjegyzést)

  -....Instabil robbanóanyagok vagy

  -....Robbanóanyagok, 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. vagy 1.6. alosztály, vagy

  -...Olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a 440/2008/EK rendelet A.14. módszere (lásd a 9. megjegyzést) szerint robbanási tulajdonságokkal rendelkeznek és nem tartoznak a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok és keverékek veszélyességi osztályába

  10

  50

  A Parlament módosítása

  P1.a ROBBANÓANYAGOK (lásd a 8. megjegyzést)

  -....Instabil robbanóanyagok vagy

  -....Robbanóanyagok, 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. vagy 1.6. alosztály, vagy

  -...Az ENSZ Vizsgálatok és kritériumok kézikönyvében szereplő, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlások szerint az első osztályba nem sorolandó anyagok és keverékek: olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a 440/2008/EK rendelet A.14. módszere (lásd a 9. megjegyzést) szerint robbanási tulajdonságokkal rendelkeznek és nem tartoznak az oxidáló gázok, a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok és keverékek veszélyességi osztályába

  10

  50

  Indokolás

  Ez a kategória magában foglalja az osztályozási rendelet szerint robbanóanyagnak tekintendő termékeket vagy keverékeket, amelyek a 440/2008/EK rendeletben foglalt A.14 sz. módszer szerint megállapított robbanó tulajdonságokkal rendelkeznek. A koherencia és az egyértelműség biztosítása érdekében kívánatos volna az osztályozási rendelet kritériumaira korlátozódni mind a robbanószerek, mind az egyéb kategóriák tekintetében, és nem venni tekintetbe egyéb osztályozási módszereket.

  Módosítás  51

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – 1 rész – E szakasz – 1 és 2 cella

  A Bizottság által javasolt szöveg

  „E” szakasz – környezeti veszélyek

   

   

  E1. A vízi környezetre veszélyes az akut 1 vagy a krónikus 1 kategóriában

  100

  200

  E2. A vízi környezetre veszélyes a krónikus 2 kategóriában

  200

  500

  A Parlament módosítása

  „E” szakasz – környezeti veszélyek

   

   

  E1. A vízi környezetre veszélyes az akut 1 vagy a krónikus 1 kategóriában (M≥10 anyagok)

  100

  200

  E2. A vízi környezetre veszélyes az akut 1 vagy a krónikus 1 kategóriában (M=1 anyagok és keverék)

  500

  1000

  E3. A vízi környezetre veszélyes a krónikus 2 kategóriában

  1000

  2500

  Indokolás

  A Bizottság javaslata nem tükrözi kellőképpen az 1272/2008/EK rendelet (az osztályozási rendelet) a környezeti veszélyek tekintetében eszközölt osztályozási módosításait. Ennek következtében több üzem mesterségesen a Seveso hatálya alá esik majd, jóllehet nem hordozzák magukban súlyos baleset új kockázatait. A környezeti veszélyek tekintetében megállapított mennyiségi küszöbértékek bizonyos módosításait nem igazították az osztályozási szabályokban eszközölt változtatásokhoz, különösen az osztályozási rendelet 2. módosításához.

  Módosítás  52

  Irányelvre irányuló javaslat

  I. melléklet – 2 rész – 37 b cella (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

   

   

   

   

  A Parlament módosítása

  Illóolajok és hasonló anyagok (lásd a 19a. megjegyzést)

   

  1000

  5000

  Indokolás

  A Bizottság javaslata nem tükrözi kellőképpen az 1272/2008/EK rendelet (az osztályozási rendelet) a nátrium-hipokloritot tartalmazó keverékek tekintetében eszközölt osztályozási módosításait Az ezen anyag a vízi környezetre az akut kategória szerint veszélyes koncentrációjának határértékét módosították, és ez hatással van a keverékek osztályozására, anélkül, hogy növelné a súlyos balesetek veszélyét. Több mint 200 üzem, raktár és kkv eshet emiatt a Seveso irányelv hatálya alá, a hatóságok és az iparág számára 3 és 4 millió euró közé eső összegű kiadásokat okozva.

  Módosítás  53

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – megjegyzések az I. melléklethez – 3 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3a. A mennyiségi küszöbértékek megállapításakor nem szükséges tekintetbe venni a 2. rész E1. és E2. szakaszában a környezetre veszélyesként osztályozott keverékeket, amennyiben azokat korlátozott mennyiségben csomagolják (önálló csomagolás esetében legfeljebb 5 l/5 kg, kombinált csomagolás esetében legfeljebb 30 kg).

  Indokolás

  A csomagolás – miként a szállítás esetében is – csökkenti annak kockázatát, hogy baleset esetén az anyagok a természeti környezetbe kerüljenek. E módosítás összhangot teremt ezen irányelv és a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodásban (ADR 2011) már megállapított szabályok között.

  Módosítás  54

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet – megjegyzések az I. melléklethez – 19 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  19a. Illóolajok és hasonló anyagok (1000/5000)

   

  Ez az az ISO 9235 szabvány szerinti illóolajokra és hasonló anyagokra alkalmazandó, kivéve az akut toxicitás 1. kategória (minden expozíciós útvonal), 2. kategória (minden expozíciós útvonal), 3. kategória (bőrön át és belélegzéssel történő expozíció, ld. a 7. megjegyzést), valamint a célszervi toxicitás (STOT) egyszeri expozíció, 1. kategória alatt feltüntetett illóolajokat és hasonló anyagokat.

  Indokolás

  A Bizottság javaslata nem tükrözi kellőképpen az 1272/2008/EK rendelet (az osztályozási rendelet) a nátrium-hipokloritot tartalmazó keverékek tekintetében eszközölt osztályozási módosításait Az 1000/5000 értékben megállapított küszöb megfelelőbb volna a nettó 180 kg-os hordókban tárolt e mezőgazdasági eredetű termékekre, amelyek az egyterű, szellőztetett helyiségben történő tárolás során nem áll fenn a dominóhatás kockázata. Egyébként igen sok vállalkozás – közöttük az illóolajok előállítására, tárolására vagy vegyítésére szakosodott kis- és középvállalkozás – bekerülne a Seveso-rendelkezések hatálya alá, jóllehet a súlyos balesetek új kockázatait nem okozzák.

  Módosítás  55

  Irányelvre irányuló javaslat

  II melléklet – 2 pont – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) a telephely és környezetének – ideértve a földrajzi elhelyezkedést, a meteorológiai, geológiai, vízrajzi körülményeket is –, valamint szükség esetén a történetének leírása;

  a) a telephely leírása, a telephely által jelentett természeti veszélyek megfelelő értékelése, és környezetének – ideértve a földrajzi elhelyezkedést, a meteorológiai, geológiai, vízrajzi körülményeket is –, valamint szükség esetén a történetének leírása;

  Módosítás  56

  Irányelvre irányuló javaslat

  II melléklet – 3 pont – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) az üzem biztonsági szempontból fontos részei fő tevékenységeinek és termékeinek, a súlyos balesetek kockázatai forrásainak és azoknak a körülményeknek a leírása, amelyek között egy ilyen súlyos baleset bekövetkezhet, a javasolt megelőző intézkedések leírásával együtt;

  a) az üzem biztonsági szempontból fontos részei fő tevékenységeinek és termékeinek, az alvállalkozások megnevezésének, a súlyos balesetek kockázatai forrásainak és azoknak a körülményeknek a leírása, amelyek között egy ilyen súlyos baleset bekövetkezhet, a javasolt megelőző intézkedések leírásával együtt;

  Módosítás  57

  Irányelvre irányuló javaslat

  II melléklet – 5 pont – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset pénzügyi következményeire vonatkozó értékelés, valamint e következmények – például egyedi biztosítási szerződés és/vagy a saját tőke megfelelő szintje révén történő – vállalására irányuló intézkedések leírása.

  Módosítás  58

  Irányelvre irányuló javaslat

  III melléklet – b pont – v pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  v. biztonsági kultúra – a biztonsági kultúra értékelésére és fejlesztésére szolgáló intézkedések;

  v. a felszerelések elöregedésével kapcsolatos veszélyek kezelése: az üzem felszereléseinek leltára; a felszerelések eredeti állapotának leírása 2015. június 1-jén, illetve ha üzembe helyezésük ennél később történt, akkor abban az időpontban; a felszerelések állapotának ellenőrzése (feltételek, gyakoriság, módszerek stb.), valamint az ezen ellenőrzések alapján teendő lépések meghatározása (az eredmények elemzésére vonatkozó módszerek, a javítást vagy a cserét biztosító fellépést megállapító kritériumok stb.) tekintetében bevezetett stratégia ismertetése. E stratégiai elemeket az előre tervezhető állagromlás módjainak függvényében kell indokolni. Az ellenőrzések eredményeinek nyomon követésére és az ellenőrzések alapján teendő lépésekre vonatkozó módszerek ismertetése; az ezen eredmények fényében adott esetben végrehajtandó beavatkozásokra vonatkozó módszerek;

  Indokolás

  A biztonsági irányítási rendszer tekintetében a biztonsági kultúrának szentelt új vonatkozásra irányuló javaslat túl általánosnak tűnik. Az európai eszközállomány öregszik, és felújítása csekély mértékű. A magas fokú biztonság érdekében új eljárásokat kell bevezetni és az üzem hétköznapi tevékenységeinek részéve tenni (fokozott felügyelet, a leginkább elhasználódott alkatrészek cseréje stb.). Az eljárások nem maradhatnak azonosak az érintett üzem új állapotában használt eljárásokkal.

  Módosítás  59

  Irányelvre irányuló javaslat

  IV melléklet – 1 rész – e a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea) A személyzetnek az ellátandó feladatokra történő képzésére vonatkozó rendelkezések, és adott esetben e feladatok koordinálása a külső vészhelyzeti szolgálatokkal.

  Módosítás  60

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 1 rész – 6 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  6. A 19. cikk alapján elvégzett ellenőrző vizsgálatoknak és a legutóbbi ellenőrző vizsgálatok főbb megállapításainak az összefoglaló adatai, az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó tervre való hivatkozással vagy arra mutató hiperhivatkozással.

  törölve

  Indokolás

  Törölni kell ezt a rendelkezést, tekintettel azokra a jelentős kockázatokra, amelyek a Seveso telephelyeken megállapított hiányosságok nyilvánosságra hozatalából származhatnak a terrorizmus és a gazdasági kémkedés szempontjából.

  Módosítás  61

  Irányelvre irányuló javaslat

  V melléklet – 2 rész – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A súlyos balesetek forgatókönyvei főbb típusainak és az egyes forgatókönyvek megvalósulásának előidézésében várhatóan szerepet játszó események főbb típusainak összefoglaló adatai.

  törölve

  Indokolás

  Miként az e melléklet 1. része esetében is, a súlyos balesetek főbb forgatókönyveinek nyilvánosságra hozatala semmiképpen sem ajánlható, és az ilyen balesetek bekövetkeztét előidőző tényezők közzététele még kevésbé. A nyilvánosságra hozható információ kizárólag a veszélyesség felmérésének nem technikai jellegű összefoglalója lehetne.

  Módosítás  62

  Irányelvre irányuló javaslat

  VI melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) az üzemen belül hat személy megsérül és legalább 24 órára kórházi ellátásra szorul;

  b) az üzemen belül két vagy több személy megsérül és legalább 24 órára kórházi ellátásra szorul;

  Módosítás  63

  Irányelvre irányuló javaslat

  VII melléklet – 1 bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A vízi élőlényekre veszélyes minden toxikus vagy nagyon toxikus anyag vagy keverék, amelynek kiszerelési egysége (hordó stb.) kisebb vagy egyenlő az 1. melléklet 1. része 2. oszlopában említett (azaz a vízi élőlényekre veszélyes toxikus agyagok vagy keverékek esetében 400 kg, a vízi élőlényekre veszélyes nagyon toxikus agyagok vagy keverékek esetében 200 kg) űrtartalom 0,2%-ánál, nem veendő számításba a jelenlevő teljes mennyiségben, amennyiben az üzemen belüli tárolás helye olyan, hogy a tartály baleset következtében történő felnyílása nem válthat ki a helyszínen a dominóhatás következtében súlyos balesetet, és amennyiben a tárolás helye egyterű, szellőztetett helyiségek számára kialakított övezet.

  Indokolás

  A környezetre veszélyes toxikus anyag kis tartályban történő tárolását nem kell figyelembe venni, tekintettel a felszabaduló mennyiségre: a korlátozott méretű tartályban tárolt, a környezetre veszélyes toxikus anyag kiszivárgása nem jár ugyanazzal a következménnyel a környezetre nézve, mint egy tárolómedence szivárgása.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés

  Hivatkozások

  COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  18.1.2011

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  18.1.2011

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Jacky Hénin

  14.3.2011

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  25.5.2011

  30.6.2011

   

   

  Az elfogadás dátuma

  26.9.2011

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  33

  7

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jean-Pierre Audy, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Ioan Enciu, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Alajos Mészáros, Algirdas Saudargas

  VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (16.8.2011)

  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

  a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
  (COM(2010)0781 – C7‑0011/2011 – 2010/0377(COD))

  A vélemény előadója: Małgorzata Handzlik

  RÖVID INDOKOLÁS

  A javaslat célkitűzései

  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (a továbbiakban: SEVESO II. irányelv) célja az I. mellékletében felsorolt, nagy mennyiségű veszélyes anyagokkal (vagy azok keverékeivel) kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és azok emberre és a környezetre gyakorolt következményeinek csökkentése.

  Általános megjegyzések a SEVESO II. irányelv módosítása kapcsán

  A SEVESO II. irányelvhez javasolt módosításokra azért van szükség, mert az irányelvet hozzá kell igazítani az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez. E kiigazítás kapcsán a Bizottság úgy határozott, hogy az irányelv egyéb rendelkezéseit korlátozottan módosítja, megőrizve a SEVESO-rendszer fő elemeit. A vélemény előadója szerint a kétszintű megközelítés (mely megkülönbözteti az alsó és a felső küszöbértékhez közeli mennyiséget felhasználó üzemeltetőket) mindenképpen indokolt és szükséges a jelenlegi rendszer stabilitásának és kiszámíthatóságának fenntartásához. Mivel a SEVESO II. irányelv módosítására az osztályozásról szóló rendelethez történő hozzáigazítás, és nem a súlyos balesetek számának növekedése miatt van szükség, a vélemény előadója úgy véli, hogy nem indokolt a SEVESO II. irányelvben elfogadott megoldások globális megközelítésének módosítása.

  Az I. melléklet módosításához kapcsolódó megjegyzések

  Az I. melléklet a SEVESO II. irányelv kulcsfontosságú részét képezi; ebben található a veszélyes anyagok listája, valamint az alsó és felső küszöbértékek. Ennélfogva érdemes az I. mellékletet úgy tekinteni, mint az irányelv hatálya, és így a rendelkezései által érintett üzemeltetők száma meghatározásának kulcselemét. Javaslata 4. cikkében a Bizottság az I. melléklet módosítására olyan, egész Európában alkalmazandó mentesítési mechanizmust javasol, amely lehetővé tenné egyes anyagok és keverékek kizárását az I. mellékletből, továbbá olyan védintézkedési mechanizmust, amely lehetővé tenné új anyagok vagy keverékek felvételét az I. mellékletbe. A Bizottság javaslata szerint az I. melléklet módosítására felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kerülhetne sor. A vélemény előadója nem támogatja ezt a megközelítést, és úgy véli, hogy a szóban forgó melléklet módosítását rendes jogalkotási eljárás keretében kell megvalósítani. Hasonlóképpen javasolja, hogy a 4. cikk szerinti eltérésekre vonatkozó kritériumokat tartalmazó VII. mellékletet is csak rendes jogalkotási eljárás útján lehessen módosítani.

  A vélemény előadójának megjegyzései a többi módosítás kapcsán

  A vélemény előadója kedvezően fogadja a SEVESO II. irányelvet kiegészítő új rendelkezéseket és a már létező rendelkezések egy részének Bizottság általi pontosítását, különösen az alábbi rendelkezések tekintetében: a nyilvánosság tájékoztatása (13. cikk), nyilvános konzultáció és részvétel a döntéshozatalban (14. cikk), az igazságszolgáltatáshoz való jog (22. cikk), továbbá információs rendszer és információcsere (20. cikk).

  Az információcserét szolgáló rendszerek kapcsán a vélemény előadója különösen üdvözli a Seveso-típusú üzemek információelőhívási rendszerének (Seveso Plants Information Retrieval System, SPIRS) a nyilvánosság számára történő megnyitását, hogy legfeljebb egyéves határidőt szabnak a súlyos balesetekkel kapcsolatos információk továbbítására és az I. melléklet 3. oszlopában megadott mennyiség 5%-áról 1%-ra viszik le az értesítési küszöbértéket. Az értesítési küszöbértékek csökkentésének köszönhetően a jelentett súlyos balesetek száma növekedni fog, de ezzel párhuzamosan lehetővé válik a többi üzemeltető számára a jövőre vonatkozó tanulságok levonása, és az, hogy tanuljanak mások hibáiból. Fontos ugyanakkor, hogy a SPIRS- és MARS-rendszerbe bevitt adatok teljesek legyenek. Pillanatnyilag a MARS-rendszerbe bevitt adatok sajnos igen hiányosak. A vélemény előadója javasolja, hogy a Bizottság négyévente rendszeresen nyújtson be jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió területén bekövetkezett súlyos balesetekről, valamint vonja le belőlük a kellő tanulságot a SEVESO II. irányelv hatékonysága tekintetében.

  A nyilvánosság tájékoztatása rendkívül fontos a bizalom megteremtése, valamint a társadalom által súlyos baleset bekövetkezése esetén követendő viselkedés oktatása szempontjából. Fontos, hogy a nyilvánosságot ne árasszák el számára szükségtelen információkkal, és hogy pontosan megfogalmazott, érthető tájékoztatást kapjon, olyan információkat, melyek nem okoznak szükségtelen pánikot, amikor nincs veszély, ugyanakkor garantálják, hogy súlyos baleset esetén meghozzák a megfelelő intézkedéseket. Ezeket az információkat a súlyos baleset esetleges következményei által fenyegetett lehető legtöbb emberhez el kell juttatni. Az üzemeltetőknek további erőfeszítéseket kell tenniük a nyilvánosság rendszeres és aktív tájékoztatása érdekében, és az információkat rendszeresen frissíteni kell. Az ilyen jellegű információnak elektronikus formában is hozzáférhetőnek kell lennie. Lehetővé kell tenni a nyilvánosság számára, hogy ezeken az alapinformációkon kívül részletesebb információkhoz is hozzájusson. Többek között a kereskedelmi és ipari információk biztonsága és bizalmas jellege, valamint a szellemi tulajdonjogok miatt bizonyos információk csak kérésre adhatók ki.

  MÓDOSÍTÁSOK:

  a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

  Módosítás 1

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A súlyos baleseteknek államhatárokon átnyúló következményei is lehetnek, és ökológiai és gazdasági költségeiket nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az érintett tagállamok is. Ezért intézkedéseket kell tenni a magas szintű védelemnek az egész Unió területén való biztosítása érdekében.

  (6) A súlyos baleseteknek államhatárokon átnyúló következményei is lehetnek, és ökológiai és gazdasági költségeiket nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az érintett tagállamok is. Ezért intézkedéseket kell tenni a magas szintű védelemnek az egész Unió területén való biztosítása és a tagállamok – és ennélfogva a regionális és helyi hatóságok – közötti együttműködés megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló balesetek megelőzése és a súlyos balesetek esetében teendő összehangolt válaszlépések biztosítása céljából.

  Módosítás  2

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11) Általános kötelezettségként kell előírni, hogy az üzemeltetőknek minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a súlyos balesetek megelőzése és következményeik mérséklése érdekében. Ha a veszélyes anyagok egy adott üzemben egy meghatározott küszöbértéket meghaladó mennyiségben vannak jelen, akkor az üzemeltetőnek elegendő információval kell ellátnia a hatáskörrel rendelkező hatóságot ahhoz, hogy az azonosíthassa az üzemet, a jelen lévő veszélyes anyagokat és a potenciális veszélyeket. Az üzemeltetőnek el kell készítenie és meg kell küldenie a hatáskörrel rendelkező hatóságnak egy tervet a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozóan, amely a súlyos balesetek veszélyével szembeni védekezés érdekében meghatározza az üzemeltető általános koncepcióját és intézkedéseit, ideértve a megfelelő biztonsági irányítási rendszereket is.

  (11) Általános kötelezettségként kell előírni, hogy az üzemeltetőknek minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a súlyos balesetek megelőzése és következményeik mérséklése és megszüntetése érdekében. Ha a veszélyes anyagok egy adott üzemben egy meghatározott küszöbértéket meghaladó mennyiségben vannak jelen, akkor az üzemeltetőnek elegendő információval kell ellátnia a hatáskörrel rendelkező hatóságot ahhoz, hogy az azonosíthassa az üzemet, a jelen lévő veszélyes anyagokat és a potenciális veszélyeket. Az üzemeltetőnek el kell készítenie és meg kell küldenie a hatáskörrel rendelkező hatóságnak egy tervet a súlyos balesetek megelőzésére vonatkozóan, amely a súlyos balesetek veszélyével szembeni védekezés érdekében meghatározza az üzemeltető általános koncepcióját és intézkedéseit, ideértve a megfelelő biztonsági irányítási rendszereket is.

  Indokolás

  A baleset következményeinek megszüntetéséről az üzemeltetőnek kell kötelességszerűen gondoskodnia.

  Módosítás  3

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16) A környezetre vonatkozó információkhoz való hozzáférés segítése érdekében – a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, az Unió részéről a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Århusi Egyezménynek megfelelően – javítani kell a nyilvánosság tájékoztatásának szintjét és minőségét. Különösen a súlyos balesettel valószínűleg érintett személyeknek kell elegendő információt biztosítani ahhoz, hogy kellően tájékozottak legyenek az ilyen esetben teendő megfelelő lépésekről. Az aktív, a nyilvánosság kérése nélkül történő tájékoztatáson kívül, és az információ terjesztésének egyéb módjait nem kizárva az információkat az interneten állandóan elérhetővé kell tenni és naprakészen kell tartani. Ugyanakkor megfelelő titoktartási biztosítékok is szükségesek, egyebek között a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak kezelése érdekében.

  (16) A környezetre vonatkozó információkhoz való hozzáférés segítése érdekében – a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, az Unió részéről a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott Århusi Egyezménynek megfelelően – javítani kell a nyilvánosság tájékoztatásának szintjét és minőségét. Különösen a súlyos balesettel valószínűleg érintett személyeknek kell elegendő információt biztosítani ahhoz, hogy kellően tájékozottak legyenek az ilyen esetben teendő megfelelő lépésekről. A nyilvánosságnak szánt információkat világos és érthető módon kell megfogalmazni. Az aktív, a nyilvánosság kérése nélkül történő tájékoztatáson kívül, és az információ terjesztésének egyéb módjait nem kizárva az információkat az interneten állandóan elérhetővé kell tenni és naprakészen kell tartani. A fokozott átláthatóság érdekében részletesebb és átfogó információt kell – többek között dokumentáció formájában – bármely természetes vagy jogi személy kérésére rendelkezésre bocsátani. Ugyanakkor megfelelő titoktartási biztosítékok is szükségesek, egyebek között a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak kezelése érdekében.

  Indokolás

  Előmozdítaná az átláthatóságot és a közvéleménynek az ipari létesítmények biztonsága iránti bizalmát, ha – a titoktartási biztosítékok tiszteletben tartása mellett – bármely természetes vagy jogi személy kérésére kiegészítő információkat vagy dokumentumokat bocsátanának rendelkezésre

  Módosítás  4

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20) Az információcsere biztosítása és a jövőben előforduló hasonló balesetek megelőzése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok a területükön bekövetkező súlyos balesetek adatait továbbítsák a Bizottságnak; a Bizottságnak elemeznie kell a kapcsolódó veszélyeket, és üzemeltetnie kell egy olyan rendszert, amely – különösen a súlyos balesetekre és az azokból levont tanulságokra vonatkozóan – gondoskodik a szóban forgó információk megosztásáról. Ennek az információcserének azokra a balesetveszélyes helyzetekre is ki kell terjednie, amelyeknek a tagállamok megítélése szerint műszakilag különös jelentősége van a súlyos balesetek megelőzése és következményeik korlátozása szempontjából.

  (20) Az információcsere biztosítása és a jövőben előforduló hasonló balesetek megelőzése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok a területükön bekövetkező súlyos balesetek adatait továbbítsák a Bizottságnak; a Bizottságnak elemeznie kell a kapcsolódó veszélyeket, és üzemeltetnie kell egy olyan rendszert, amely – különösen a súlyos balesetekre és az azokból levont tanulságokra vonatkozóan – gondoskodik a szóban forgó információk megosztásáról. Ennek az információcserének azokra a balesetveszélyes helyzetekre is ki kell terjednie, amelyeknek a tagállamok megítélése szerint műszakilag különös jelentősége van a súlyos balesetek megelőzése és következményeik korlátozása szempontjából. A tagállamok és a Bizottság fokozzák arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy a súlyos balesetekkel kapcsolatos információk megosztására létrehozott információs rendszerekben található információk teljesek legyenek.

  Indokolás

  Az információmegosztó rendszerek elsődleges fontosságúak annak érdekében, hogy a tagállamok megoszthassák tapasztalataikat. Lehetővé teszik azt is, hogy az üzemeltetők információhoz jussanak. Ugyanakkor az is fontos, hogy a megosztott információ teljes legyen és lehetővé tegye a baleset okainak megállapítását.

  Módosítás  5

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkével összhangban az eltérésekre vonatkozó kritériumok megállapítása és ezen irányelv mellékleteinek módosítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

  (23) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy ezen irányelv II–VI.melléklete tekintetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – jóval előre megfelelő és átlátható konzultációkat folytasson. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

  Indokolás

  Az irányelv I. és VII. melléklete alapelemeket tartalmaz, ezért ezen elemek módosítására csak a rendes jogalkotási eljárás keretében kerülhet sor. A lefolytatott konzultációk és a továbbított dokumentumok átláthatóságának biztosítása érdekében javasoljuk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásról szóló közös megegyezés rendelkezéseinek integrálását.

  Módosítás  6

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Ha az e cikk (4) bekezdésében említett kritériumok alapján bizonyítást nyer, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. részében szereplő valamely anyag különösen fizikai megjelenési formája, tulajdonságai, besorolása, koncentrációja vagy szokásos csomagolása folytán nem alkalmas súlyos baleset veszélyének előidézésére, a Bizottság a 24. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján ezt az anyagot az I. rész 3. részébe felveheti.

  (1) Ha az e cikk (4) bekezdésében említett kritériumok alapján bizonyítást nyer, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. részében szereplő valamely anyag különösen fizikai megjelenési formája, tulajdonságai, besorolása, koncentrációja vagy szokásos csomagolása folytán nem alkalmas súlyos baleset veszélyének előidézésére, a Bizottság jogalkotási javaslatot nyújthat be, hogy ezt az anyagot az I. melléklet 3. részébe felvegye.

  Indokolás

  Az irányelv I. melléklete tartalmazza az irányelv hatályát meghatározó alapvető elemeket. E mellékletet ezért rendes jogalkotási eljárás, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell módosítani.

  Módosítás  7

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A Bizottság 2013. június 30-ig a 24. cikkel összhangban az e cikk (1) és (3) bekezdésének célját szolgáló kritériumok megállapítása és a VII. melléklet megfelelő módosítása céljából felhatalmazáson alapuló aktusokat fogad el.

  (4) A Bizottság 2013. június 30-ig jogalkotási javaslatot nyújt be az e cikk (1) és (3) bekezdésének célját szolgáló kritériumok megállapítása és a VII. melléklet megfelelő módosítása céljából.

  Indokolás

  Az irányelv VII. melléklete alapvető elemeket tartalmaz. E mellékletet ezért rendes jogalkotási eljárás, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell módosítani.

  Módosítás  8

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság az e bekezdés első albekezdésével érintett anyagokat a 24. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló aktus útján felveheti az I. melléklet 1. vagy 2. részébe.

  A Bizottság az e bekezdés első albekezdésével érintett anyagokat illetően jogalkotási javaslatot nyújthat be, hogy azokat felvegyék az I. melléklet 1. vagy 2. részébe.

  Indokolás

  Az irányelv I. melléklete tartalmazza az irányelv hatályát meghatározó alapvető elemeket. E mellékletet ezért rendes jogalkotási eljárás, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell módosítani.

  Módosítás  9

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e) a kérdéses veszélyes anyag vagy anyagok mennyiségéről és fizikai megjelenési formájáról;

  e) a kérdéses veszélyes anyag vagy anyagok mennyiségéről, jellegéről és fizikai megjelenési formájáról;

  Indokolás

  A módosítás azért szükséges, hogy a szöveg a 6. cikk (4) bekezdésének a) pontjával összhangban maradjon.

  Módosítás  10

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) új üzemek esetében az építés megkezdése vagy az üzembe állítás előtt ésszerű időn belül;

  (A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

  Indokolás

  Módosítás  11

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A létesítmény, üzem, tárolóhely, folyamat vagy a veszélyes anyagok jellege vagy mennyisége tekintetében végzett azon módosítások esetén, amelyeknek jelentős hatása lehet a súlyos balesetek veszélyére, a tagállamok biztosítják, hogy az üzemeltető:

  A létesítmény, üzem, tárolóhely, folyamat vagy a veszélyes anyagok jellege, fizikai megjelenési formája vagy mennyisége tekintetében végzett azon módosítások esetén, amelyeknek jelentős hatása lehet a súlyos balesetek veszélyére, a tagállamok biztosítják, hogy az üzemeltető:

  Indokolás

  A módosítás azért szükséges, hogy a szöveg a 6. cikk (4) bekezdésének a) pontjával, valamint a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összhangban maradjon.

  Módosítás  12

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy az V. mellékletben felsorolt információk a nyilvánosság számára állandóan elérhetőek legyenek, ideértve az elektronikus formában való elérhetőséget is. A tagállamok az információkat legalább évente egyszer felülvizsgálják és szükség esetén naprakésszé teszik.

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy az V. mellékletben felsorolt információk a nyilvánosság számára állandóan elérhetőek legyenek, ideértve az elektronikus formában való elérhetőséget is. Ezeket az információkat a nyilvánosság számára világos és érthető módon kell megfogalmazni. A tagállamok az információkat legalább évente egyszer felülvizsgálják és szükség esetén naprakésszé teszik. A tagállamok biztosítják, hogy bármely természetes vagy jogi személy – ha ezt kéri – az ezen irányelv 21. cikkének sérelme nélkül az V. mellékletben előírt tájékoztatásnál részletesebb további információkhoz jusson.

  Indokolás

  Fontos, hogy a nyilvánosságnak szánt információk érthetőek legyenek és ne hagyjanak semmiféle kétséget azt illetően, hogy baleset esetén mit kell tenni.

  Módosítás  13

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) minden olyan személy, akit egy súlyos baleset valószínűsíthetően érinteni fog, rendszeresen és a legmegfelelőbb formában, kérés nélkül tájékoztatást kapjon a biztonsági intézkedésekről és a baleset esetén követendő magatartásról;

  a) minden olyan személy, akit egy súlyos baleset valószínűsíthetően érinteni fog, rendszeresen és a legmegfelelőbb formában, kérés nélkül tájékoztatást kapjon a biztonsági intézkedésekről és a baleset esetén követendő magatartásról. Ezeket az információkat a nyilvánosság számára világos és érthető módon kell megfogalmazni.

  Indokolás

  Fontos, hogy a potenciálisan fenyegetetteknek szánt információk érthetőek legyenek és ne hagyjanak semmiféle kétséget azt illetően, hogy baleset esetén mit kell tenni.

  Módosítás  14

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a 21. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel a biztonsági jelentés kérésre hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára; a 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetekben módosított jelentést kell elérhetővé tenni nem technikai jellegű összefoglaló formájában, amely tartalmazza legalább a súlyos balesetek veszélyeire vonatkozó általános információkat, a lehetséges hatásokat és a baleset esetén követendő magatartást;

  b) a 21. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel a biztonsági jelentés kérésre hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára; a 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetekben módosított jelentést kell elérhetővé tenni nem technikai jellegű összefoglaló formájában, amely tartalmazza legalább a súlyos balesetek veszélyeire vonatkozó általános információkat, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges hatásokat és a baleset esetén követendő magatartást;

  Módosítás  15

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az e bekezdés a) pontja alapján szolgáltatandó információknak legalább az V. mellékletben felsorolt adatokra kell kiterjedniük. Ezeket az információkat el kell juttatni továbbá minden közintézmény, köztük az iskolák és a kórházak részére, és – a 8. cikk hatálya alá tartozó üzemek esetében – minden szomszédos üzem részére is. A tagállamok biztosítják az információk szolgáltatását, és időszakonkénti, legalább ötévente történő felülvizsgálatát és naprakésszé tételét.

  Az e bekezdés a) pontja alapján szolgáltatandó információknak legalább az V. mellékletben felsorolt adatokra kell kiterjedniük. Ezeket az információkat el kell juttatni továbbá minden közintézmény, köztük a bölcsődék, az óvodák, az iskolák, a kórházak és egyéb intézmények részére, és – a 8. cikk hatálya alá tartozó üzemek esetében – minden szomszédos üzem részére is. A tagállamok biztosítják az információk szolgáltatását, és időszakonkénti, legalább ötévente történő felülvizsgálatát és naprakésszé tételét. A 10. cikkben említett változtatások esetén ezeket az információkat frissíteni kell.

  Indokolás

  A veszélyeztetett személyek balesetet követő biztonságának és megfelelő viselkedésének biztosítása érdekében fontos, hogy az információk a potenciálisan veszélyeztetett személyek lehető legnagyobb csoportjához jussanak el. Ezeket az információkat egy létesítmény, üzem vagy tárolóhely változtatása esetén frissíteni kell.

  Módosítás  16

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) Ha az érintett tagállam úgy döntött, hogy egy üzem, amely egy másik tagállam területe közelében található, a határain túl a 11. cikk (6) bekezdésének alkalmazása értelmében nem okozhatja súlyos baleset veszélyét, és ezért nincs szükség arra, hogy a 11. cikk (1) bekezdése értelmében külső vészhelyzeti tervet készítsen, erről tájékoztatja a másik tagállamot.

  (5) Ha az érintett tagállam úgy döntött, hogy egy üzem, amely egy másik tagállam területe közelében található, a határain túl a 11. cikk (6) bekezdésének alkalmazása értelmében nem okozhatja súlyos baleset veszélyét, és ezért nincs szükség arra, hogy a 11. cikk (1) bekezdése értelmében külső vészhelyzeti tervet készítsen, erről a határozatáról és annak indokairól tájékoztatja a másik tagállamot.

  Módosítás  17

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  20a. cikk

   

  Jelentéstétel

   

  A tagállamok által a 16. cikk értelmében nyújtott információk és a 20. cikk (3) és (5) bekezdésében említett adatbázisokban szereplő információk alapján a Bizottság négyévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió területén bekövetkezett súlyos balesetekről és azoknak a jelen irányelv működésének hatékonyságára gyakorolt esetleges következményeiről. Ha azonban olyan baleset történik, amelyet az áldozatok száma vagy a környezet károsításának mértéke miatt rendkívül súlyosnak minősítenek, akkor arról a lehetséges új károk megelőzése céljával jelentést kell készíteni.

  Indokolás

  Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak rendszeres tájékoztatást kell kapnia az Európai Unió területén bekövetkezett súlyos balesetekről. Jelenleg nem kötelező az Európai Parlament és a Tanács rendszeres tájékoztatása.

  Módosítás  18

  Irányelvre irányuló javaslat

  22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Azt, hogy mi minősül kellő mértékű érdekeltségnek és jogsérelemnek, a tagállamok határozzák meg azzal a célkitűzéssel összhangban, amely szerint az érintett nyilvánosságnak az igazságszolgáltatás igénybevételét széles körben kell biztosítani. Ebből a célból a környezetvédelem ügyének előmozdítására törekvő és a nemzeti jog követelményeit teljesítő nem kormányzati szervezet érdekeltségét a (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában kellő mértékűnek kell tekinteni.

  Azt, hogy mi minősül kellő mértékű érdekeltségnek és jogsérelemnek, a tagállamok határozzák meg azzal a célkitűzéssel összhangban, amely szerint az érintett nyilvánosságnak az igazságszolgáltatás igénybevételét széles körben kell biztosítani. Ebből a célból a környezet vagy a közegegészség védelmét előmozdító és a nemzeti jog követelményeit teljesítő nem kormányzati szervezet érdekeltségét a (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában kellő mértékűnek kell tekinteni.

  Módosítás  19

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 4. cikk sérelme nélkül, az I–VII. mellékletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

  A II–VI. mellékletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

  Indokolás

  Az irányelv I. és VII. melléklete alapelemeket tartalmaz, ezért ezen elemek módosítására csak a rendes jogalkotási eljárás keretében kerülhet sor.

  Módosítás  20

  Irányelvre irányuló javaslat

  24 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 4. és a 23. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

  (1) A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 23. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

  Indokolás

  A 4. cikk módosításából eredő módosítás.

  Módosítás  21

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást.

  (A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

  Indokolás

  -

  Módosítás  22

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot Az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

  (3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

  Indokolás

  A jogbiztonság biztosítása érdekében meg kell határozni a pontos időpontot. Ez a megfogalmazás megfelel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásról szóló közös megegyezésben javasolt záradéknak.

  Módosítás  23

  Irányelvre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

  (1) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  Indokolás

  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezéssel való összhang érdekében.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés

  Hivatkozások

  COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  18.1.2011

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  18.1.2011

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Małgorzata Handzlik

  10.2.2011

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  13.4.2011

  24.5.2011

   

   

  Az elfogadás dátuma

  12.7.2011

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Adam Bielan, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Wim van de Camp

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Phil Prendergast

  ELJÁRÁS

  Cím

  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés

  Hivatkozások

  COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  21.12.2010

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  18.1.2011

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  18.1.2011

  IMCO

  18.1.2011

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  János Áder

  8.2.2011

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  14.6.2011

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  4.10.2011

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  52

  3

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Matthias Groote, Judith A. Merkies, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Arlene McCarthy, Konrad Szymański

  Benyújtás dátuma

  12.10.2011