ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, за сключването на Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки и Грузия

13.10.2011 - (09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE)) - ***

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Thomas Ulmer

Процедура : 2010/0186(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0344/2011
Внесени текстове :
A7-0344/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, за сключването на Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки и Грузия

(09185/2011 – C7‑0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на решение на Съвета (09185/2011),

–   като взе предвид проекта на Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (14370/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, член 218, параграф 8 алинея първа и член 218, параграф 6, алинея 2, буква а) точка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0124/2011),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A7-0344/2010),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Грузия.

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Става въпрос за международно споразумение, с което се регулират отношенията в областта на въздухоплаването между ЕС, неговите 27 държави-членки и Грузия.

Целта на споразумението е създаването на общо авиационно пространство между ЕС и Грузия. Новото споразумение следва да замени съществуващите досега двустранни споразумения в областта на авиационните услуги между двете страни. Споразумението се сключва в контекста на европейската политика за съседство, една от целите на която е създаването на общо авиационно пространство между ЕС и неговите съседи.

Съветът подписа споразумението на 2 декември 2010 г. Споразумението се прилага временно в очакване на влизането му в сила.

По-специално:

Споразумението ще доведе до прилагане на предписанията и правилата на единния авиационен пазар на ЕС в Грузия и до установяването на единни рамкови условия за всички въздушни превозвачи в ЕС и в Грузия. С прилагането в Грузия на съществуващите предписания относно сигурността и безопасността на въздухоплаването ще се постигне взаимно отваряне на пазара и ще се даде възможност на всички заинтересовани стопански субекти да участват в общото авиационно пространство на недискриминационна основа. Това означава, че в бъдеще всички въздушни превозвачи в ЕС и Грузия ще могат да предлагат услугите си от всяка точка в ЕС до всяка точка в Грузия.

Изхожда се от презумпцията, че взаимното отваряне на пазара ще привлече нови участници на пазара, ще доведе до използването на летища, които преди не са били адекватно обслужвани и до консолидирането на въздушните превозвачи на ЕС. Според изчисленията на Комисията постепенното създаване на общо авиационно пространство между ЕС и Грузия още през първата година ще доведе до увеличаване на броя на пътниците с 25 000 и ще генерира ползи за потребителите, възлизащи на около 17 милиона евро.

Решението на Съвета одобрява споразумението (член 1). Освен това решението съдържа разпоредби за прекратяване на споразумението (член 2), за участието на Съюза и на държавите-членки в създадения за изпълнение на споразумението съвместен комитет (член 3), за уреждането на спорове (член 4) , както и за задължението на държавите-членки незабавно да информират Комисията, наред с другото, по въпроси, свързани с безопасността и сигурността на въздухоплаването (член 5).

Общо е мнението, че сътрудничеството в областта на регулирането между ЕС и Грузия, което е от съществено значение за сигурното и ефикасното използване на въздушния транспорт, може да бъде гарантирано само на равнище ЕС, и че следователно сключването на споразумението от ЕС съответства на принципа на субсидиарност.

Съгласно член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз сключването на това международно споразумение подлежи на одобрението на Парламента. Съгласно член 81 на Правилника за дейността на ЕП при одобряването на международно споразумение Парламентът се произнася с едно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения.

Въз основа на гореспоменатите съображения докладчикът на комисията по транспорт и туризъм препоръчва сключването на това споразумение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.10.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken